715/03/031/2013 TL 346

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "715/03/031/2013 TL 346"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pysäköintimaksut vuonna 2014; Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Juha Saaren valituksesta ja täytäntöönpanokieltoa koskevasta pyynnöstä 715/03/031/2013 TL 346 Selostus: Lippuautomaattien pysäköintimaksuja ei esitetä nostettavaksi. Maksuja nostettiin tuntuvasti vuodelle 2011 ja pienten korotusten taloudellinen hyöty menetetään helposti automaattien uudelleen ohjelmointien kustannuksiin. Nykyinen hintataso palvelee hyvin niin asukkaiden ja matkailijoiden kuin myös elinkeinonharjoittajien näkökulmasta. Lippuautomaattien pysäköintimaksu on 50 senttiä 10 minuutilta. Tottinkadun pysäköintilaitoksen lippuautomaatin pysäköintimaksut esitetään pidettäväksi nykyisellä tasolla. Pysäköintimaksu kahdelta ensimmäiseltä tunnilta on 2,40 /tunti (minimimaksu) ja sen jälkeen 1,20 /tunti (maksullisuus voimassa kello välisenä aikana). Tottinkadun pysäköintilaitoksesta: 1. vuokrataan kaudeksi lämmityspistorasialla 300,00 /paikka/kausi - muut paikat 230,00 /paikka/kausi 2. vuokrataan ajalle yksittäisiä lyhytaikaisia paikkoja 180,00 paikka/viikko 3. vuokrataan kaudeksi matkustajasataman laivureille ja Kauppatorin kauppiaille 105,00 /paikka/kausi. Pitkäaikaiset pysäköintiluvat 1. kaudelle hintaan 110,00 /paikka/kausi (Tottintori, Tarkastamonkatu, Kauppatori 6, Tottinkadun pysäköintialue) 2. kaudeksi hintaan 110,00 /paikka/kausi (Tarkastamonkatu, Kauppatori 6, Tottinkadun pysäköintialue) 3. Pysäköintikortti maksullisille paikoille ajalle (pysäköintioikeus enintään 2 tuntia) hintaan 42,00 /kk. Tilapäiset/lyhytaikaiset pysäköintiluvat (lähinnä kadunvarsipaikat) hintaan 15,00 /paikka/viikko. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. Rakennuspäällikkö päättää pysäköintiluvista/paikkojen

2 vuokrauksesta tapauskohtaisesti. Valmistelu: rakennuspäällikkö Harri Halko, Lautakunta päättää, että pysäköintimaksut Savonlinnassa ovat vuonna 2014 selostusosan mukaiset. Päätös: Puheenjohtajan esityksestä asia jätettiin pöydälle. Tiedoksi: Taloushallinto Hallintopalvelut Pysäköinninvalvonta Kunnallistekniset palvelut TL 379 Tekninen lautakunta päättää, että pysäköintimaksut Savonlinnassa ovat vuonna 2014 selostusosan mukaiset. Päätös: Teknisen johtajan esityksestä asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi kunnallisteknisiin palveluihin. Toimenpiteet: Kunnallistekniset palvelut TL 427 Selostus: Rakennuspäällikkö Harri Halko selostaa asiaa kokouksessa. Valmistelu: rakennuspäällikkö Harri Halko, Lautakunta päättää, että pysäköintimaksut Savonlinnassa ovat vuonna 2014 lautakunnan kokouksen :n 346 selostusosan mukaiset. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Taloushallinto Hallintopalvelut Pysäköinninvalvonta

3 Toimenpiteet: Kunnallistekniset palvelut TL 462 Selostus: Juha Saari on tehnyt päivätyn seuraavan oikaisuvaatimuksen: "Allekirjoittanut pyytää lautakuntaa muuttamaan tehtyä päätöstä jolla lautakunta antaa luvan Rakennuspäällikkö Harri Halolle myöntää maksullisille paikoille pysäköintikortteja joka mahdollistaa pysäköidä 2 tuntia kiekon käytöllä. Päätös eriarvoistaa muut alueella toimivat muut yli 20 yritystä. Koska 2 edellisenä vuotena ostajana on ollut aina sama yritys tältä alueelta.lupia on ostettu 5 kpl molempina vuosina ja käyttö on kohdistunut enimmäkseen tälle grillikioskin takana olevalla pysäköinti alueelle jossa kesällä on muutenkin liian vähän paikkoja, tavallisia paikkoja on käytössä vain 23 kpl. Jos me muut yritykset ostaisimme vaikka 1 luvan yritystä kohden alue,tänne ei jäisi asiakkaille ainuttakaan paikkaa.edellä mainitut paikat ovat olleet lähinnä työntekijöiden käytössä. Täällä on myös muita jotka tarvitsevat asioida kesken työpäivän eikä meillä ole auto liikkeen oven välittömässä läheisyydessä." Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan poistamaan rakennuspäälliköltä oikeutta myöntää kaupungin hallinnoimille maksullisille pysäköintialueille pysäköintikortteja seuraavana kesäkautena ( ). Pysäköintikortin voi lunastaa niin yritykset kuin yksityisetkin henkilöt käyttöönsä. Kortin tarkoituksena on helpottaa näillä maksullisilla alueilla tapahtuvaa pysäköintiä, eli ei tarvitsee erikseen käydä suorittamassa maksua lippuautomaattiin. Pysäköintiaika on rajattu kahteen (2) tuntiin ja sen todentamiseksi on käytettävä pysäköintikiekkoa. Pysäköinti tapahtuu kulloinkin vapaana olevaan pysäköintiruutuun. Oikaisuvaatimuksessa käsitellään vain yhtä kaupungin hallinnoimaa maksullista pysäköintialuetta, Koululahtea, ja vain yhtä sillä alueella toimivaa yritystä. Pysäköintikortteja hankkineet yritykset ovat käyttäneet pysäköintiin kaikkia kaupungin hallinnoimia maksullisia alueita asioidessaan asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuonna 1999 käyttöönotettu pysäköintikorttijärjestelmä on nimenomaan alun perin yrittäjistä lähtöisin. Järjestelmä onkin sujuvoittanut yritysten toimintaa pysäköinnin osalta ja sen vuoksi siitä onkin saatu pelkästään vain positiivista palautetta. Lukuun ottamatta oikaisuvaatimuksen tehnyttä Juha Saarta. Samoin yksityisiltä henkilöiltä on saatu pelkästään positiivista palautetta pysäköintikortin käytöstä. Viranomaispäätöksin on vaikea rajata pysäköintikorttien

4 yrityskohtaista määrää. Jokainen yritys harkitsee omista lähtökohdistaan ottaen huomioon oman toimintansa luonteen ja laajuuden, kuinka monta pysäköintikorttia se ostaa. Oikaisuvaatimuksen tekijä Juha Saari viittaa Koululahden alueella olevan muitakin yrittäjiä, jotka tarvitsevat asioida kesken työpäivän, eikä heillä ole auto liikkeen oven välittömässä läheisyydessä. Saaren esittämä pysäköintikortin myyntikielto perusteluineen; yhdellä alueella yhden käyttäjän ongelma, ei riitä romuttamaan muuten hyväksi havaittua käytäntöä myös muilta pysäköintikortin käyttäjiltä. Jos pysäköintikortin käyttösääntöjä jollain lailla rikotaan, on se vain ja ensisijaisesti valvonnallinen asia, joka kuuluu tehokkaalle pysäköinninvalvonnallemme ja poliisille. Viranomaisten toteamista useista kortin käyttörikkomuksista, harkitsee rakennuspäällikkö ko. luvan peruuttamista. Pysäköintikortin käyttörikkomuksia ei ole tullut rakennuspäällikön tietoon yhtään. Mitä tulee Saaren mainitsemaan alueen yrittäjien eriarvoisuuteen niin voidaan lisäksi todeta, että Tarkastamonkadun päässä olevalla pysäköintialueella on lähialueen (mm. Koululahti) yrityksillä ollut jo 1990 luvun alusta saakka yhteensä yhdeksän (9) ympärivuotisesti vuokrattua ja erikseen merkittyä paikkaa. Mm. Päivärannan Ruusu ja Hautauspalvelu Saari Ky:llä on ollut kyseisellä paikalla oma autopaikka jo vuodesta 1994 lähtien. Näillä paikoilla on ollut paljon kysyntää, mutta vaihtuvuus on pientä. Lisäksi voidaan todeta, että Koululahden alueella toimivista yrityksistä vain yksi on hakenut pysäköintikorttia. Ja jos pysäköintipaikkoja halutaan lisätä nimenomaan asiakkaiden käyttöön voitaneen harkita esimerkiksi Tarkastamonkadun p-alueella olevien vuokrattujen autopaikkojen ottamista asiakaskäyttöön. Toisaalta jos taas halutaan poistaa toimivaksi ja hyväksi koettu käytäntö, tässä tapauksessa pysäköintikortin käyttö, on varmaan syytä miettiä laajemminkin koko pysäköintijärjestelmä uusiksi niin alueella toimivien yritysten kuin yksityistenkin osalta. Valmistelu: rakennuspäällikkö Harri Halko, Tekninen lautakunta päättää, että Juha Saaren päiväämä oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan hylätään ja pidetään voimassa. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

5 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Juha Saari Kunnallistekniset palvelut Laskutus TL 133 Selostus: Hallintosäännön 4 luvun 5 :n 10 kohdan mukaan lautakunnalla on oikeus antaa toimialaansa koskevia lausuntoja. Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja valituskirjelmä: Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää lähetteellään 1737/14 Savonlinnan kaupungin teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon Juha Saaren valituksesta Hallinto-oikeus pyytää teknistä lautakuntaa antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. Valituksen on katsottava koskevan tek ni sen lau ta kun nan pää tös tä , jol la tek ni nen lauta kunta hyl kä si Juha Saa ren oikaisuvaati muksen Oikai suvaati muk sel laan Saari vaa ti muutta maan tek ni sen lau ta kun nan pää tös tä , jol la lautakunta hy väk syi py sä köin ti mak sut vuo del le Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö oheisasiakirjoineen on esi tys lis ta liit tee nä B. Juha Saaren valituksessa on vaadittu täytäntöönpanon kieltämistä ja ra ken nus päällikön oikeuksien poisottamista. Hallinto-oikeus kehottaa teknistä lautakun taa antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyis tä vaatimuksista ja niiden perusteluista täytäntöönpanokieltoa kos kien men nessä. Pääasian osalta teknisen lautakunnan lausuntoa on pyydet ty mennessä. Täytäntöönpanokieltoa koskevaan lausun toon kehotetaan liittämään kaikki asiassa kerty neet asiakirjat. Lautakunnalle on lausunnonantoa varten toimitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen vastaanotettu Juha Saaren valitus ja saa tu lisäselvitys. Valituksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut: Valituksessa vaaditaan valituksenalaisen päätöksen TL kumoamista siltä osin, kuin se kos kee rakennuspäällikön oikeutta myöntää pysäköinti kortteja maksul lisille alueille välisenä aikana ja siltä osin päätök sen täytäntöönpanon kieltämistä.

6 Vastine valitukseen: Tekninen lautakunta esittää kohteliaimmin alla ilmenevin perusteluin täytäntöönpanokieltovaatimuksen hyl käämistä sekä koko valituk sen hylkäämistä. Kuntalain 90 :n mukaan teknisen lauta kunnan päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaati muksella. Oikai suvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen hae taan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kuntalain 98 :n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lain voiman. Täytäntöön panoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisu vaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaati muksen käsittelevä toimielin tai valitusviran omainen kieltää täytäntöönpanon. Näin ollen täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, jos täytäntöönpanon peruuttamisesta ei valituksen menes tyessä aiheudu suurta vahinkoa. Yllä mainituil la perusteilla voidaan päätös panna täytäntöön, koska hallin to-oi keus ei ole antanut asiassa täytäntöönpanokieltoa koske vaa pää töstä sekä toisaalta täytäntöön pantavan päätöksen luonne huo mioiden siitä ei aiheudu suurta vahinkoa asianosai sille mikäli valitus menestyy. Tekninen lautakunta on Saaren oikaisuvaatimuksesta tehdyllä päätöksellä hylännyt oikaisuvaatimuksen koko naisuu dessaan ja pitänyt voi mas sa tek ni sen lau ta kun nan pää tök sen Tekni nen lautakunta on päät tä nyt että, pysäköintimaksut Sa vonlinnassa ovat vuonna 2014 lautakunnan päätöksen selos tusosan mukaiset. Kysei nen pykälä pitää sisällään raken nuspäälli kön oikeuden päättää ta pauskoh taisesti pysäköintiluvista/paikoista. Voimassa olevan Savonlinnan kaupungin hallintosäännön mukaan: "Rakennuspäällikkö päättää mainoksien sijoittamisesta ja muista käyttöoikeuksista katu-, liikenne- ja torialu eelle sekä rakennettuihin puistoihin, ----". Koska ko. päätöksiä joudutaan tekemään lähes päivittäin, on asioiden toimivuuden, suju vuuden ja yhdenmukaisuuden kannalta perusteltua, että kyseiset oikeu det ovat rakennuspäälliköllä. Saari on valituksessaan todennut, että rakennuspäälliköltä tulisi ottaa pois oi keus myöntää pysäköintikortteja maksullisille paikoille ilman min käänlaista rajoitusta ja käyttötarkoituksen tarkistamista ja kenen käytössä kortit ovat. Valittajan mukaan päätös rikkoo alueen mui den yrittäjien ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta. Lisäksi Saari on valituksensa lisäselvennyk sessä esittänyt, että lip-

7 puautomaattialueelle ei saisi myydä kuukau sikortteja, joilla voidaan pysäköidä 2 tuntia lip puautomaattialueella, joka on tarkoitettu alueen yritysten asiakkail le. Rakennuspäällikkö myöntää kyseessä olevat pysäköintikortit tapaus koh tai sesti ano muksen mukaisesti kaikille kaupungin hallinnoimille mak sullisille alueille ajalla Tällöin tarkistetaan automaattisesti, kenelle kortit tulevat. Kortin ra joitukset ja käyttötar koitukset on tarkkaan määritelty erillisessä oh jeistuksessa, jota jo kaisen kor tin hal ti jan on nou da tettava sillä uhal la, että menet tää kortin käyttö oi keu den. Ohjeistus ja pysäköintikorttimalli on esityslistaliittee nä C. Myöskään valittajan mainitsema alueen yrittäjien ja asiakkaiden yhdenvertaisuus ei ole mis sään vaiheessa vaarantunut, koska rakennuspäällikkö ei ole evän nyt yhdeltäkään asiakkaalta eikä yrittäjältä pysäköintikorttia kos kaan (pysäköintikortti on ollut voimassa vuodesta 1999). Ja esimer kiksi kahden viimeisen vuoden aikana vain yksi kyseisen alueen yrittäjä on hakenut pysäköintikortteja huolto- ja asen nustöitä tekevien työn tekijöidensä käyttöön. Kyseessä oleva pysäköintialue on yleinen, kaikkien käytössä oleva pysäköintialue. Sitä ei ole rajattu ainoastaan sen alueen yritysten asiakkaiden käyttöön. Savonlinnan kaupungissa vaihtuu kesäajaksi ( ) tietyt kes kusta-alueen pysäköinti alueet maksulliseksi, mm. nyt puheena olevalla Koululahden alue. Lippuautomaatista voi tuolloin ostaa pysä köintiaikaa maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan. Kartta kaupungin maksullisista pysäköintialueista on liitetty asiakirjoi hin portaaliin. Pysäköintikortilla pysäköitäessä joutuu rin nalla käyttämään pysäköintikiekkoa ja maksimipy säköintiaika on 2 tuntia. Tilanne on siis muuten sama, paitsi, että pysäköintikortilla helpote taan paljon maksullisilla alueilla pysäköiviä siten, että tuo maksu on niin sanotusti etu kä teen ja kerralla ostettu. Savonlinnan kaupungin pysäköin ninval vonta val voo pysäköintikorttien ja pysäköintikiekon käytön oikeelli suutta siten kuin pysäköinninvalvontalaissa sekä tieliikennelaissa määrätään. Yhteenveto: Edellä mainituilla perusteilla valittaja ei ole esittänyt päätöksen täytän töön pa no kiel toa tai it se päätöstä koskien sellaisia perusteita, että pää tök sen täy tän töön pa no tulisi kieltää siihen asti, kunnes valittajan toi vo malla ta val la Itä-Suomen hallinto-oikeus olisi antanut asiassa pää töksen. Pysäköintimaksujen hyväksymistä vuodelle 2014 koskeva päätös on tehty asianmukaisessa järjestyksessä ja päätöksen sisältö on

8 lainmukainen, eikä valittaja ole esittänyt sellaisia perusteita, joi den pe rusteella valitus tulisi hyväksyä. Valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, kaupunginlakimies Aki Rasimus, Lautakunta antaa selostusosan mukaisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Juha Saaren valituksen johdosta koskien pysäköintimaksuja vuodelle Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi: Toimenpiteet: Itä-Suomen hallinto-oikeus Hallintopalvelut

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot