Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...32 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...36 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...36 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...38 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...40 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...80 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...80 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...80

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) Erikoissijoitusrahasto Elite (730) PYN RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 36 (111) (210) T (220) Elite Fund (730) PYN RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 36 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY BELLAMER LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) HD (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 38 (111) (210) T (220) Pulse (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AERODYNE YACHTS OY, Konnevesi, Konnevesi, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Ballerup, Ballerup, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) KERMA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) VELOCITY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) PSORASOL (730) KAURANEN, ERKKI EMIL, Kuusankoski, Kuusankoski, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) VESTA GARANTI

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Ballerup, Ballerup, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36 (111) (210) T (220) TubCoat (730) OY SPADEALERS AB, Korsnäs, Korsnäs, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 19, 20 (111) (210) T (220) TÖPSELI (730) APPELSIINI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Hakkarainen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) JIM (730) SW TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 25, 38

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY TEEMA LINE LTD, Forssa, Forssa, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna rött och gult. (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) IGGLO (730) IGGLO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) VirtualMe (730) SUOMEN RAVITSEMUSINSTITUUTTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) SISU (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 21, 24 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEDONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Oy (511) 35, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) AJV-ENGINEERING KY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 8, 11 (111) (210) T (220) RUSSIAN STANDARD (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KELOSTA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Patenttitoimisto Kari Pirhonen Oy (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkki on vihreä. - Märket är grönt. (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) Lilli ja Kukkaisystävät (730) CHAPMAN ENTERTAINMENT LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 16, 25, 28, 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) AdEdison (730) TIILIKAINEN, ILKKA KALEVI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) BAXTER OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 10, 44 (111) (210) T (220) OLYMPUS

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAPUA GMBH, Schönebeck, Schönebeck, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 13 (111) (210) T (220) SOL ÖVER HANGÖ KLIPPOR - AURINKO YLLÄ HANGON LUOTOJEN (730) AARNIO, KARI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) GRÖNBLAD-SAKSELA, EVA ANITA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Doc' (730) NIDAR AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 30

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) RESTEL LIIKENNEASEMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Asuntoarea

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIIHILAHTI & KAULIO OY, Lahti, Lahtis, FI, RISTO TUISKULA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Prime Life Media (730) WENDECON OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Metla (730) METSÄNTUTKIMUSLAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Kultainen Televisio (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KultainenTV (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Heikki Lähteenkorva (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220) (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Heikki Lähteenkorva (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220) SELECTIVE COATING (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220) AIKARAAMI (730) SUOMEN KIINTEISTÖSUUNNITELMA OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) MEDIXINE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, orange och vitt. (511) 42, 44 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SANDVIK AS, Stavanger, Stavanger, NO (740) Benjon Oy (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) VIRTUAL GALLERY FINLAND OY, Mänttä, Mänttä, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna svart, grått, rött och vitt. (511) 6, 16, 19

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Eltete (730) ELTETE TPM OY (ELTETE TPM LTD), Loviisa, Lovisa, FI, ELTETE OY, Loviisa, Lovisa, FI (511) 11, 16, 19, 20, 39 (111) (210) T (220) UTULab (730) TURUN YLIOPISTO, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) KESTI, SIRKKU, TOIMINIMEN VIISAUDENKIVI HALTIJANA, Tornio, Torneå, FI (511) 41, 44, 45

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) D-Esimies (730) ILMARI-JALONEN CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) D Leader (730) ILMARI-JALONEN CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AVANKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) RUMCOR (730) RUMTEC OY (2), Vimpeli, Vindala, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Ollinet (730) TUOMI YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Lasdat (730) TUOMI YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) MÉNAGE À TROIS

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUTTER HOME WINERY, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OFFSCREEN TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2007/03105 ATAVA

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36, 38 (111) (210) T (220) tulos näkyy ihmisissä (730) PROSIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) PAPERINKERÄYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 37, 39, 40, 45 (111) (210) T (220) GLORION (730) ORION CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Berggren Oy Ab (511) 30

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Cubailes (730) TANSSIKOULU SALSA DE CUBA AVOIN YHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KARKKIKATU OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Oxyratio

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Lumindo (730) PITKÄNEN, PAULA, TOIMINIMEN VERHOTALO LUMINDO HALTIJANA, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 24 (111) (210) T (220) SDB Scandinavian Designer Blinds (730) SNICKARBODEN AB, KRISTER LINDBERG, Jomala, Jomala, FI (511) 19, 20, 22 (111) (210) T (220) (730) VARIS ORIGINAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NOUSIAINEN, MIKA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) wmile (730) DESIPO OY, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjolan Pirtti (730) NORDIC HOLIDAY SERVICES LTD OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GOLD GEMEX LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) (730) OY GOLD GEMEX LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Joiku (730) JOIKUSOFT OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UPCAST (730) UPCAST OY, Pori, Björneborg, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 37 (111) (210) T (220) Helium (730) FLUIDY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) I.C.F. INDUSTRIA CHIMICA FINE S.R.L., Palazzo Pignano, Palazzo Pignano, IT (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, musta, vaaleanpunainen, ruskea, punainen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna vitt, blått, svart, ljusrött, brunt, rött och gult. (511) 3, 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 43 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) UMICORE ZINC ALLOYS BELGIUM, Bryssel, Bryssel, BE (111) 32346, (730) SIEMENS VDO AUTOMOTIVE AG, Regensburg, Regensburg, DE (111) (730) NIGURA METZLER OPTICS INTERNATIONAL GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) DAP BRANDS COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) BOC EDWARDS, INC., Delaware, Delaware, US (111) 51062, 66860, , , (730) ZAMBON S.P.A., Bresso (Milano), Bresso (Milano), IT (111) 51188, (730) RAVINTORAISIO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) OXEA GMBH, Oberhausen, Oberhausen, DE (111) 94932, (730) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Rolle, Rolle, CH (111) (730) FGX INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 98659, (730) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS GMBH, Grand-Saconnex (Geneve), Grand-Saconnex (Geneve), CH (111) (730) RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, Greifswald - Insel Riems, Greifswald - Insel Riems, DE (111) (730) NORDEA BANK FINLAND ABP (NORDEA PANKKI SUOMI OYJ), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) METHOD PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINNISH CHEMICALS OY (2), Helsinki, Helsinki, FI (111) (730) LANXESS CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) , , , (730) SCOTTISH & NEWCASTLE FOSTER'S LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (111) (730) ROHM AND HAAS COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) SHANDONG SANFOD GROUP CO., LTD., Qingdao, Qingdao, CN (111) , , , , (730) VAN CLEEF & ARPELS SA, Villars-Sur-Glane, Villars-Sur-Glane, CH (111) (730) WV IP HOLDINGS, LLC, Delaware, Delaware, US

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) UNIGLOBE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, Vancouver, British Columbia, Vancouver, British Columbia, CA (111) , , (730) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., Texas, Texas, US (111) , (730) TRIUMPH INTERTRADE AG, Bad Zurzach, Bad Zurzach, CH (111) , (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) MOTOPORT EUROPE HOLDING BV, Veghel, Veghel, NL (111) (730) COLOPLAST A/S, Humlebaek, Humlebaek, DK (111) (730) LES BOUTIQUES BONNE JOURNEE SA, Chatillon, Chatillon, FR (111) , (730) FRIESLAND BRANDS B.V., Leeuwarden, Leeuwarden, NL (111) , (730) FIBOX OY AB, Espoo, Esbo, FI (111) (730) EKONOMFÖRENINGEN NIORD RF, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BIOMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) WÄRTSILÄ ITALIA S.P.A., Trieste, Trieste, IT (111) (730) VAASAN & VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) LAFARGE PLATRES, Avignon, Avignon, FR (111) (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MICROLINK EESTI AS, Tallinna, Tallinna, EE (111) (730) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., Abano Terme (Padova), Abano Terme (Padua), IT (111) (730) OERLIKON TRADING AG, TRÜBBACH, Trübbach, Trübbach, CH (111) (730) SIIVOUSMIX OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) SIX APPLES OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) SOLAR A/S, Kolding, Kolding, DK (111) (730) WINFOMEDIA OY, Espoo, Esbo, FI

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SUOMEN LUOMUMARKET KY, Lempäälä, Lembois, FI, LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (111) (730) PREMD INC., Ontario, Ontario, CA (111) (730) AMROY EUROPE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) NEWLINE A/S (2), Vodskov, Vodskov, DK (111) , (730) MEDIAPAKKI OY, Tampere, Tammerfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) 99366

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN I FINLAND RF, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkkiä ei käytetä muodossa punainen risti valkoisella pohjalla tai valkoinen risti punaisella pohjalla. - Märket utföres inte med korset i rött på vit botten eller i vitt på röd botten. (111) (730) CAMP SCANDINAVIA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad,FI

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (A) (B)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A) (B)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ROSTA AG, Hunzenschwil, Hunzenschwil, CH (511) 7, 12 (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIESER TRAINING AG, Zurich, Zurich, CH (511) 28, 35, 37, 41, 42 (111) (151) PROSEPT (730) ORO CLEAN CHEMIE AG, Fehraltorf, Fehraltorf, CH (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10 (111) (151) (320) (330) CH (310) SAFEDNET (730) SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich, Zürich, CH (511) 38 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI T-HotSpot (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 INDE PLASTIK (730) INDE PLASTIK BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, Aldenhoven, Aldenhoven, DE (511) 8, 16, 20, 21 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) FORMULA ONE LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 (111) (151)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LA ROCCA DI ROSATO L. & C. SNC, Rossano Asolo (TV), Rossano Asolo (TV), IT (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket är utfört i rött och grått. (511) 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) BO2005C VILLA MARE (730) QWINE S.R.L., Forli, Forli, IT (511) 33 (111) (151) (320) (330) BX (310) SPUTNIX (730) FASSIN TUSSENHOUDSTER B.V., 'S-Heerenberg, 'S-Heerenberg, NL (511) 30 (111) (151)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SORAYA SPÓLKA AKCYJNA, Radzymin, Radzymin, PL (591) Merkin väri on sininen. - Märket är utfört iblått. (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C DIABLO ROSSO (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 12 (111) (151) (320) (330) BX (310) LASTRA ATTREZZATURE (730) AGFA GRAPHICS N.V., Mortsel, Mortsel, BE (511) 9 (111) A (151) (320) (330) EE (310) M Ivo Nikkolo

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AS BALTIKA, Tallinna, Tallinn, EE (511) 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) WILD DUCK S.A., Blonay, Blonay, CH (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket är utfört i svart och rött. (511) 9 (111) (151) (320) (330) NO (310) POLAR EGG (730) PRIOR NORGE AS, Oslo, Oslo, NO (511) 29 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2005C010648

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIA S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 36, 38 (111) (151) (730) MATRIX42 AG, Neu-Isenburg, Neu-Isenburg, DE (591) Merkin värit ovat harmaa ja sininen. - Märket är utfört i färgerna grått och blått. (511) 35 (111) (151) (730) FUNIKA HOLDING ANONIM SIRKETI, Gümüsler/Denizli, Gümüsler/Denizli, TR (511) 24, 26

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SHANGHAI XINGTEHAO INDUSTRY CORPORATION, Shanghai, Shanghai, CN (511) 11, 12 (111) (151) (320) (330) DE (310) /44 ALTANA PHARMA (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (511) 29 (111) (151) (320) (330) CH (310) Louis Widmer Biostimulatoren (730) LOUIS WIDMER AG (2), Schlieren, Schlieren, CH (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) CarboDur

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FEDERAL-MOGUL NÜRNBERG GMBH, Nürnberg, Nürnberg, DE (511) 7, 40, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) S.A.S., Perpignan, Perpignan, FR (511) 34 (111) (151) (320) (330) IT (310) TN 2006 C FISIOLINE (730) ZUCCARI SRL, Trento, Trento, IT (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) PRIMEROS

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DAVIDOFF & CIE SA, Geneve, Geneve, CH (511) 34 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) UA (310) M (730) LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN AND CYPRIAN JOINT VENTURE "MTI", Kiova, Kiev, UA (511) 14, 18 (111) (151)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 15.04.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I A L U E E L L I N E N L E N T O L I I K E N N E 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I R O V N I E M I Liikenneasiantuntija Hanne Junnilainen Lapin liitto Oulu Pariisi Lontoo

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille?

Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? Yhteistyökumppaniksi Toyota Tsusho Nordic/ Toyota Tsusho Corporationille? 10/2013 www.ttnordic.fi www.toyota-tsusho.com/english Toyota Tsusho Nordic ja Toyota Tsusho Corporation (TTC) lyhyesti Toiminta

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

5.4.2016. s. 1955, Suomen kansalainen Kauppatieteiden maisteri Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009

5.4.2016. s. 1955, Suomen kansalainen Kauppatieteiden maisteri Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009 1 (8) SARI BALDAUF Hallituksen puheenjohtaja s. 1955, Suomen kansalainen Kauppatieteiden maisteri riippumaton jäsen vuodesta 2009 Johtaja Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen vuoteen

Lisätiedot

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I A L U E E L L I N E N L E N T O L I I K E N N E 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I R O V N I E M I Liikenneasiantuntija Hanne Junnilainen Lapin liitto FINNAIRIN SUURIMMAT

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke

OPI LISÄÄ. ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke OPI LISÄÄ ML18 ja ML20 Bluetooth -kevytkuuloke PIKAKATSAUS TOIMINTOIHIN PUHELUPAINIKE Puheluun vastaaminen tai puhelun lopetus (1 painallus) Uudelleenvalinta (2 napautusta) Puhelimen ääniohjaustoiminnon

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex

SmartStore TM ROBUST. As unbreakable as it gets. SmartStore. orthex SmartStore TM ROBUST As unbreakable as it gets SmartStore orthex Laatikko kovaan käyttöön SmartStore TM Robust kestää niin iskuja kuin suuria lämpötilan vaihteluita. Laatikot pinoutuvat tukevasti päällekkäin

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

S U O M E N L E N T O L I I K E N N E. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

S U O M E N L E N T O L I I K E N N E. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination S U O M E N L E N T O L I I K E N N E Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I LENTOLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle?

Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle? Miksi vähittäiskaupan ketjujen laajentuminen tyssää Suomenlahden eteläpuolelle? Citycon, Operatiivinen johtaja Harri Holmström Harri Holmström 23.10.2013 Citycon - Creating Success for Retailing Vuonna

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

AAA KORKEIN LUOTTOLUOKITUS LIMIITTI 17.000 TEUR

AAA KORKEIN LUOTTOLUOKITUS LIMIITTI 17.000 TEUR Malliraportti Compact Kohde Alma Media Oyj Pvm 2010-12-03 Osoite Eteläesplanadi 20, FI-00130 Helsinki Toimeksiantaja Kauppalalehti Oy Käsittelijä Kauppalehti E-Portti D-U-N-S Nro 40-199-4012 Tilausnro

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot