Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...32 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...36 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...36 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...38 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...40 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...80 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...80 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...80

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) Erikoissijoitusrahasto Elite (730) PYN RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 36 (111) (210) T (220) Elite Fund (730) PYN RAHASTOYHTIÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) John-Henrik Spåre (511) 36 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY BELLAMER LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 12 (111) (210) T (220) HD (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 38 (111) (210) T (220) Pulse (730) STARA MEDIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AERODYNE YACHTS OY, Konnevesi, Konnevesi, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 12, 35, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Ballerup, Ballerup, DK (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött och vitt. (511) 35, 36 (111) (210) T (220) KERMA (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41 (111) (210) T (220) VELOCITY (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 10 (111) (210) T (220) PSORASOL (730) KAURANEN, ERKKI EMIL, Kuusankoski, Kuusankoski, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 5 (111) (210) T (220) VESTA GARANTI

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TRYGVESTA FORSIKRING A/S, Ballerup, Ballerup, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36 (111) (210) T (220) TubCoat (730) OY SPADEALERS AB, Korsnäs, Korsnäs, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 19, 20 (111) (210) T (220) TÖPSELI (730) APPELSIINI FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Hakkarainen (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) JIM (730) SW TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 25, 38

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY TEEMA LINE LTD, Forssa, Forssa, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna rött och gult. (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) IGGLO (730) IGGLO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 16, 35, 36, 41, 42 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33, 35 (111) (210) T (220) VirtualMe (730) SUOMEN RAVITSEMUSINSTITUUTTI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) SISU (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 21, 24 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEDONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Oy (511) 35, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) AJV-ENGINEERING KY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 8, 11 (111) (210) T (220) RUSSIAN STANDARD (730) ROUST INCORPORATED, Moskova, Moskva, RU (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 33 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KELOSTA OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (740) Patenttitoimisto Kari Pirhonen Oy (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkki on vihreä. - Märket är grönt. (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) Lilli ja Kukkaisystävät (730) CHAPMAN ENTERTAINMENT LIMITED, Lontoo, London, GB (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 16, 25, 28, 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) AdEdison (730) TIILIKAINEN, ILKKA KALEVI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) BAXTER OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 10, 44 (111) (210) T (220) OLYMPUS

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LAPUA GMBH, Schönebeck, Schönebeck, DE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 13 (111) (210) T (220) SOL ÖVER HANGÖ KLIPPOR - AURINKO YLLÄ HANGON LUOTOJEN (730) AARNIO, KARI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) GRÖNBLAD-SAKSELA, EVA ANITA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) Doc' (730) NIDAR AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 30

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) RESTEL LIIKENNEASEMAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Asuntoarea

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RIIHILAHTI & KAULIO OY, Lahti, Lahtis, FI, RISTO TUISKULA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Prime Life Media (730) WENDECON OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Metla (730) METSÄNTUTKIMUSLAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Kultainen Televisio (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KultainenTV (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Heikki Lähteenkorva (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220) (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALANNI OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Heikki Lähteenkorva (511) 1, 3, 35 (111) (210) T (220) SELECTIVE COATING (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220) AIKARAAMI (730) SUOMEN KIINTEISTÖSUUNNITELMA OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) MEDIXINE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, orange och vitt. (511) 42, 44 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SANDVIK AS, Stavanger, Stavanger, NO (740) Benjon Oy (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) VIRTUAL GALLERY FINLAND OY, Mänttä, Mänttä, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna svart, grått, rött och vitt. (511) 6, 16, 19

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Eltete (730) ELTETE TPM OY (ELTETE TPM LTD), Loviisa, Lovisa, FI, ELTETE OY, Loviisa, Lovisa, FI (511) 11, 16, 19, 20, 39 (111) (210) T (220) UTULab (730) TURUN YLIOPISTO, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) KESTI, SIRKKU, TOIMINIMEN VIISAUDENKIVI HALTIJANA, Tornio, Torneå, FI (511) 41, 44, 45

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) D-Esimies (730) ILMARI-JALONEN CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) D Leader (730) ILMARI-JALONEN CONSULTING OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AVANKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) RUMCOR (730) RUMTEC OY (2), Vimpeli, Vindala, FI (511) 6 (111) (210) T (220) Ollinet (730) TUOMI YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Lasdat (730) TUOMI YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) MÉNAGE À TROIS

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUTTER HOME WINERY, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OFFSCREEN TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2007/03105 ATAVA

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 36, 38 (111) (210) T (220) tulos näkyy ihmisissä (730) PROSIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) PAPERINKERÄYS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 37, 39, 40, 45 (111) (210) T (220) GLORION (730) ORION CORPORATION, Soul, Seoul, KR (740) Berggren Oy Ab (511) 30

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Cubailes (730) TANSSIKOULU SALSA DE CUBA AVOIN YHTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KARKKIKATU OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Oxyratio

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Lumindo (730) PITKÄNEN, PAULA, TOIMINIMEN VERHOTALO LUMINDO HALTIJANA, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 24 (111) (210) T (220) SDB Scandinavian Designer Blinds (730) SNICKARBODEN AB, KRISTER LINDBERG, Jomala, Jomala, FI (511) 19, 20, 22 (111) (210) T (220) (730) VARIS ORIGINAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NOUSIAINEN, MIKA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 38, 41 (111) (210) T (220) wmile (730) DESIPO OY, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Pohjolan Pirtti (730) NORDIC HOLIDAY SERVICES LTD OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (511) 43 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GOLD GEMEX LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) (730) OY GOLD GEMEX LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Joiku (730) JOIKUSOFT OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UPCAST (730) UPCAST OY, Pori, Björneborg, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 37 (111) (210) T (220) Helium (730) FLUIDY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) I.C.F. INDUSTRIA CHIMICA FINE S.R.L., Palazzo Pignano, Palazzo Pignano, IT (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat valkoinen, sininen, musta, vaaleanpunainen, ruskea, punainen ja keltainen. - Märket utförs i färgerna vitt, blått, svart, ljusrött, brunt, rött och gult. (511) 3, 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 43 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) UMICORE ZINC ALLOYS BELGIUM, Bryssel, Bryssel, BE (111) 32346, (730) SIEMENS VDO AUTOMOTIVE AG, Regensburg, Regensburg, DE (111) (730) NIGURA METZLER OPTICS INTERNATIONAL GMBH, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) DAP BRANDS COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) BOC EDWARDS, INC., Delaware, Delaware, US (111) 51062, 66860, , , (730) ZAMBON S.P.A., Bresso (Milano), Bresso (Milano), IT (111) 51188, (730) RAVINTORAISIO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) OXEA GMBH, Oberhausen, Oberhausen, DE (111) 94932, (730) PPG INDUSTRIES EUROPE SARL, Rolle, Rolle, CH (111) (730) FGX INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) 98659, (730) SPD SWISS PRECISION DIAGNOSTICS GMBH, Grand-Saconnex (Geneve), Grand-Saconnex (Geneve), CH (111) (730) RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, Greifswald - Insel Riems, Greifswald - Insel Riems, DE (111) (730) NORDEA BANK FINLAND ABP (NORDEA PANKKI SUOMI OYJ), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) METHOD PRODUCTS, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) FINNISH CHEMICALS OY (2), Helsinki, Helsinki, FI (111) (730) LANXESS CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) , , , (730) SCOTTISH & NEWCASTLE FOSTER'S LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (111) (730) ROHM AND HAAS COMPANY, Delaware, Delaware, US (111) (730) SHANDONG SANFOD GROUP CO., LTD., Qingdao, Qingdao, CN (111) , , , , (730) VAN CLEEF & ARPELS SA, Villars-Sur-Glane, Villars-Sur-Glane, CH (111) (730) WV IP HOLDINGS, LLC, Delaware, Delaware, US

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) UNIGLOBE TRAVEL INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, Vancouver, British Columbia, Vancouver, British Columbia, CA (111) , , (730) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P., Texas, Texas, US (111) , (730) TRIUMPH INTERTRADE AG, Bad Zurzach, Bad Zurzach, CH (111) , (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (111) (730) MOTOPORT EUROPE HOLDING BV, Veghel, Veghel, NL (111) (730) COLOPLAST A/S, Humlebaek, Humlebaek, DK (111) (730) LES BOUTIQUES BONNE JOURNEE SA, Chatillon, Chatillon, FR (111) , (730) FRIESLAND BRANDS B.V., Leeuwarden, Leeuwarden, NL (111) , (730) FIBOX OY AB, Espoo, Esbo, FI (111) (730) EKONOMFÖRENINGEN NIORD RF, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) BIOMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) WÄRTSILÄ ITALIA S.P.A., Trieste, Trieste, IT (111) (730) VAASAN & VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (111) (730) LAFARGE PLATRES, Avignon, Avignon, FR (111) (730) JOKES FAMILY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MICROLINK EESTI AS, Tallinna, Tallinna, EE (111) (730) FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., Abano Terme (Padova), Abano Terme (Padua), IT (111) (730) OERLIKON TRADING AG, TRÜBBACH, Trübbach, Trübbach, CH (111) (730) SIIVOUSMIX OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) SIX APPLES OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) SOLAR A/S, Kolding, Kolding, DK (111) (730) WINFOMEDIA OY, Espoo, Esbo, FI

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SUOMEN LUOMUMARKET KY, Lempäälä, Lembois, FI, LAPIN HELMI KY, Lempäälä, Lembois, FI (111) (730) PREMD INC., Ontario, Ontario, CA (111) (730) AMROY EUROPE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) NEWLINE A/S (2), Vodskov, Vodskov, DK (111) , (730) MEDIAPAKKI OY, Tampere, Tammerfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111) TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) 99366

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGEN I FINLAND RF, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkkiä ei käytetä muodossa punainen risti valkoisella pohjalla tai valkoinen risti punaisella pohjalla. - Märket utföres inte med korset i rött på vit botten eller i vitt på röd botten. (111) (730) CAMP SCANDINAVIA AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SNELLMAN AB, Pietarsaari, Jakobstad,FI

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (A) (B)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A) (B)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (151) (730) ROSTA AG, Hunzenschwil, Hunzenschwil, CH (511) 7, 12 (111) (151)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIESER TRAINING AG, Zurich, Zurich, CH (511) 28, 35, 37, 41, 42 (111) (151) PROSEPT (730) ORO CLEAN CHEMIE AG, Fehraltorf, Fehraltorf, CH (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) ALCON, INC., Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 10 (111) (151) (320) (330) CH (310) SAFEDNET (730) SIEMENS SCHWEIZ AG, Zürich, Zürich, CH (511) 38 (111) (151) (320) (330) DE (310) /38

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI T-HotSpot (730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 INDE PLASTIK (730) INDE PLASTIK BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, Aldenhoven, Aldenhoven, DE (511) 8, 16, 20, 21 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) FORMULA ONE LICENSING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 (111) (151)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LA ROCCA DI ROSATO L. & C. SNC, Rossano Asolo (TV), Rossano Asolo (TV), IT (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket är utfört i rött och grått. (511) 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) BO2005C VILLA MARE (730) QWINE S.R.L., Forli, Forli, IT (511) 33 (111) (151) (320) (330) BX (310) SPUTNIX (730) FASSIN TUSSENHOUDSTER B.V., 'S-Heerenberg, 'S-Heerenberg, NL (511) 30 (111) (151)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SORAYA SPÓLKA AKCYJNA, Radzymin, Radzymin, PL (591) Merkin väri on sininen. - Märket är utfört iblått. (511) 3, 5 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2006C DIABLO ROSSO (730) PIRELLI TYRE S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 12 (111) (151) (320) (330) BX (310) LASTRA ATTREZZATURE (730) AGFA GRAPHICS N.V., Mortsel, Mortsel, BE (511) 9 (111) A (151) (320) (330) EE (310) M Ivo Nikkolo

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AS BALTIKA, Tallinna, Tallinn, EE (511) 43 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) WILD DUCK S.A., Blonay, Blonay, CH (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket är utfört i svart och rött. (511) 9 (111) (151) (320) (330) NO (310) POLAR EGG (730) PRIOR NORGE AS, Oslo, Oslo, NO (511) 29 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2005C010648

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIA S.P.A., Milano, Milano, IT (511) 36, 38 (111) (151) (730) MATRIX42 AG, Neu-Isenburg, Neu-Isenburg, DE (591) Merkin värit ovat harmaa ja sininen. - Märket är utfört i färgerna grått och blått. (511) 35 (111) (151) (730) FUNIKA HOLDING ANONIM SIRKETI, Gümüsler/Denizli, Gümüsler/Denizli, TR (511) 24, 26

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) SHANGHAI XINGTEHAO INDUSTRY CORPORATION, Shanghai, Shanghai, CN (511) 11, 12 (111) (151) (320) (330) DE (310) /44 ALTANA PHARMA (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (511) 29 (111) (151) (320) (330) CH (310) Louis Widmer Biostimulatoren (730) LOUIS WIDMER AG (2), Schlieren, Schlieren, CH (511) 3 (111) (151) (320) (330) DE (310) CarboDur

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FEDERAL-MOGUL NÜRNBERG GMBH, Nürnberg, Nürnberg, DE (511) 7, 40, 42 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL) S.A.S., Perpignan, Perpignan, FR (511) 34 (111) (151) (320) (330) IT (310) TN 2006 C FISIOLINE (730) ZUCCARI SRL, Trento, Trento, IT (511) 3 (111) (151) (320) (330) CH (310) PRIMEROS

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DAVIDOFF & CIE SA, Geneve, Geneve, CH (511) 34 (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (511) 3 (111) (151) (320) (330) UA (310) M (730) LIMITED LIABILITY COMPANY UKRAINIAN AND CYPRIAN JOINT VENTURE "MTI", Kiova, Kiev, UA (511) 14, 18 (111) (151)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

OMAT NÄYTTELYT KOTIMAASSA

OMAT NÄYTTELYT KOTIMAASSA ANSIOLUETTELO, TOIMINTA TAITEILIJANA / 01.01.2015 LARS HOLMSTRÖM, kuvataiteilija; taidemaalari ja -graafikko (s. 26.06.1949, Tampere) KOTIOSOITE PUHELIN E-mail INTERNET Soraharjunkatu 2A, 33270 TAMPERE

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia Koko aineisto on luokiteltu ja se sijaitsee oppiaineen tiloissa. 1. Tutkimukset, artikkelit ja yleisteokset 2. Bibiliografiat 3. Aikakausijulkaisut,

Lisätiedot

High targets and ongoing challenges

High targets and ongoing challenges High targets and ongoing challenges Other matters besides recycling of packaging The leaders of PYR and the packaging industry s two other organisations the Association of Packaging Technology and Research

Lisätiedot

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä:

Lisätiedot

SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS

SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS SUOMEN LENTOLIIKENNETILASTO 28 FINLAND AIR TRAFFIC STATISTICS 28 Intercontinental Destinations

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21

TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 VTT TIETOTEKNIIKKA TUTKIMUSRAPORTTI TTE1-2002-21 Toiminnanohjausjärjestelmät -tuoteselvitys Versio 1.1 12.6.2002 Yhteystiedot Tuula Käpylä VTT Tietotekniikka PL 1201, FIN-02044 VTT Katuosoite: Tekniikantie

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot