Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 60 12.06.2013 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen 107 27.11.2013"

Transkriptio

1 N 44 SR-Raudan korttelin asemakaavamuutos / N 44 Detaljplaneändring för SR- Rauta-kvarteret 45/ /2013 Lyhennelmä Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnosta ja ehdotus vastineeksi: Olemassa olevat rakennukset esitetään vaikeasti korjattavissa olevina ja asuinkerrostalokäyttöön huonosti tai täysin soveltumattomina purettaviksi. Kulttuuriympäristön kannalta kaavahankkeessa on ongelmallisinta Iso Kylätien varressa sijaitsevan kaksikerroksisen, vuodelta 1943 peräisin olevan liikerakennuksen purkaminen. Rakennus on arvotettu Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvityksessä, ja on paitsi rakennuksena säilynyt osin hyvinkin alkuperäisessä kunnossa, myös merkityksellinen dokumentaatio 1940-luvun Varuboden-osuuskauppa - arkkitehtuurista, ja on lisäksi tärkeä osa Ison Kylätien taajamakokonaisuutta. Kaavaselostuksessa todetaan, ettei rakennus vastaa alueen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen ollessa kyseessä, tulisi alueen kehittämisen tavoitteissa ottaa huomioon myös alueen historiallisen rakentumisen myötä syntyneet arvot. Vaikka rakennus on perustuksiltaan eittämättä huonossa kunnossa, on kyseessä niin merkittävä rakennus, että ennen rakennuksen mahdollista purkupäätöstä tulisi huolellisesti selvittää olisiko kohde vielä realistisin kustannuksin pelastettavissa. Tätä selvitystä kaava-aineistossa ei ole, ja Porvoon museo esittää että asia selvitetään ennen kaavan viemistä eteenpäin. Mikäli rakennus ei ole realistisin keinoin pelastettavissa, ja kohteen sijalle tulee uudisrakennus, niin nyt esitetyssä kaavaluonnoksessa 4-kerroksinen asuinrakennus tässä kohtaa Ison Kylätien vartta vaikuttaa liian korkealta. Uudisrakennusten korkeuksia tuleekin kaavaprosessin aikana vielä vaikutusten arvioinnissa perusteellisemmin tutkia. Porvoon museon lausunnon pohjalta Lasse Morander, Rakennuspalvelu Lasse Morander Oy, on laatinut selvityksen korjauskustannuksista. Alla ote loppupäätelmästä:

2 Rakennus on silmämääräisen tarkastelun pohjalta vaikeasti monivikainen ja vikojen laajuuden selvittämiseksi sekä niistä johtaviin korjaussuunnitelmiin teettäminen on suuruudeltaan huomattava. Pahin ongelma on Ison Kylätien puoleisen perustuksien voimakas painuminen ja tästä johtuva rakennuksen vääntyminen sekä rakenteiden ratkeaminen. Vajoamisen syynä voidaan arvioida olevan perustuksien perustaminen kiviarinalla koheesiomaan päälle, rakennuksen etuosa on vähemmän kantavan perusmaan varassa. Tästä johtuen vajoa rakennuksen etuosa enemmän kuin takaosa. Lisäksi vajoaminen nopeutuu koska perusmaa on alttiina voimakkaalle tärinälle johtuen raskaasta liikenteestä sekä tavarajunaliikenteestä. Yksistään vajoamisen hallinta ja siitä aiheutuvien korjauksien kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi. Tämän lisäksi pitäisi kiinteistössä tehdä raju peruskorjaus sisältäen mm. uuden vesikaton rakenteineen, salaojien/ vesieristeiden tekemisen ja rungon kosteusvahinkojen korjauksen. Mielestäni rakennus on korjauskelvoton jossa kustannukset nousevat suuriksi eikä varmuutta niiden onnistumisesta ole. Kaiken kaikkiaan rakennuksen korjauskustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa, ja tästä suurin osa menisi kellarin ja perustusten kokonaan uudelleen rakentamiseen, samalla kun kannateltaisiin tilapäisillä tuilla muutenkin haljennutta kivirakennusta. Viitesuunnitelmassa Iso Kylätiessä kiinni olevat rakennusmassat ovat yksi kolmekerroksisia. Asemakaavan muutoksen määräyksiin on lisätty määräys, joka ohjaa tiehen kiinni tulevien rakennusten julkisivujen maksimikorkeuden kolmekerroksiseksi. Nikkilän maisemaselvitystä on päivitetty, ja laajemmassa maisemassa rakennukset eivät näy esim. Nikkiläntielle muiden rakennusten ja puuston joukosta. Samoin viitesuunnitelman istuvuutta Iso Kylätien ilmeeseen on havainnollistettu eri suunnasta olevalla havainnekuvalla. Lyhennelmä mielipiteestä ja ehdotus vastineeksi, Tuula Ojaluoma, Markus Rönkkö: Korttelin rakennussuunnitelmassa on unohdettu yhdyskuntarakenteen kehittäminen siten että edistettäisiin elinympäristön sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Suunnitelma vaikuttaa siltä että tavoitteena on ollut maksimoida tontista saatava taloudellinen hyöty. Tutustuttuani alueelle suunniteltuihin vaihtoehtoihin havaitsin että suunnittelussa ei ole annettu arvoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kylä kuvalle. Sipoon kunnan aiemmin tekemät vastuuttomat päätökset mm. Iso

3 kylätien koron nostamisesta puutalojen sokkelien yläpuolelle on viimeistään tämän mahdollisen muutoksen yhteydessä korjattava, jotta katukuvaan saadaan myös muilta osin ryhtiä. Seuraavat lähtökohdat huomioitava alueen suunnittelussa: 1. Iso kylätien välittömään läheisyyteen sijoitetut rakennukset saavat olla maksimissaan kaksi kerroksisia. 2. Iso kylätien korko laskettava Mixintieltä radalle päin itäpuolelle jäävien puutalojen sokkelikoron alapuolelle. (Tällä mahdollistetaan myös mahdollisen alikulkutunnelin rakentaminen radan alta) 3. SR-korttelin itäpuolelle, Iso kylätien varteen rakennettava liiketiloja pienimuotoiseen yritystoimintaan soveltuvaksi että saamme pienyrittäjiä takaisin katukuvaan (parturi/kampaamo, suutari, kahvila, erikoisliikkeitä jne...) 4. Rakennusten ulkomuodon mukailtava kyläkuvaa toisin kuin aineistossa esitellyissä kuvissa. Ko. rakennukset soveltuvat paremmin Korso/Kerava tyylisille alueille joissa kaikki vanha on jo tuhottu eikä alueen viihtyisyydelle juuri aseteta arvoa. (Ottakaa mallia Vaasan Vöyrinkadun läheisyyteen suunnitelluista 2-kerroksisista puukerrostaloista niin voitte rakentaa tontin vaikka tiiviimminkin kun alue on viihtyisäksi ja ympäristöön soveltuvaksi suunniteltu). Muilta osin on merkityksetöntä käytetäänkö rakennusmateriaalina puuta vai kiveä, kunhan katukuvaan sopiva tyyli säilytetään. 5. Iso kylätien varteen suunniteltavan katuosuuden tulee olla riittävän leveä että se luo mahdollisuuden kuntalaisille luontevaan kokoontumiseen kadun varren liiketiloihin ikäryhmästä riippumatta ja parkkipaikkoja siten että liiketiloissa käynti yksinkertaista. Näiden faktojen lisäksi viimeinen kommenttini Iso kylätien asukkaana: Paikalliset vanhukset pysähtyvät lukuisat kerrat rollaattoreiden kanssa taloni ulkopuolelle ja jäävät muistelemaan menneitä. Toivon että tuleva SR-korttelin rakennuskompleksi antaisi arvon myös näiden 'Sipoon rakentajien' toiveille eli rakennetaan miellyttävä asuinympäristö kaikille kuntamme asukkaille, sellainen mistä voimme kaikki olla ylpeitä. Sen jälkeen Sipoota voisi markkinoida todella ihmisystävälliseksi kunnaksi. Jos näihin 3, 4 ja 5-kerroksisiin rakennuksiin sorrutaan kylätien varrella, olemme enää yksi muiden rumien kylien joukossa. 1. Iso Kylätien varrella on jo nyt lukuisia nelikerroksisia rakennuksia eri vuosikymmeniltä. Samoin mittakaavaltaan ja korkeudeltaan kolmekerroksisen nykyrakennuksen korkuisia rakennuksia on useita, mm. vastapäätä Iso Kylätie 47:ssä.

4 Viitesuunnitelmassa esitetty korkeusmaailma on osoitettu mm. alueleikkauksilla hyvin taajan mittakaavaan ja korkeuksiin sopivaksi, lisäksi rakennusten sinänsä suuri yhden kerroksen pinta-ala on pilkottu visuaalisesti kahtena massana hahmottuvaan taajaman rakeisuuteen hyvin sopivaan rakennusmassaan. Myös nykyisen linja-autoaseman tontti on myös kaavoitusohjelmassa ja lähivuosina Iso Kylätien katutilaa ja ilmettä voidaan edelleen kehittää ja eheyttää toisiinsa sopivaksi. Asemakaavan ehdotukseen on lisätty määräys, joka ohjaa Iso Kylätiehen kiinni tulevan julkisivun korkeintaan kolmekerroksiseksi. 2. Iso Kylätien laskeminen tarkoittaisi tieverkon lisäksi kunnallistekniikan uudelleen rakentamista laajalta alueelta. Radan alikulku on mahdollista toteuttaa monella tavalla, myös nykyisellä korkotilanteella. Tämä ei ole tällä asemakaavan muutoksella ratkaistavissa oleva asia ja kaavamuutos ei ota kantaa tieverkon korkoihin. 3. Tähän kaavamuutoskin pyrkii liiketilojen syntymistä tukevalla kaavamääräyksellä. Samantyyppisiä liiketiloja mahdollistavia tai pakottavia määräyksiä on käytetty kaikissa nyt tekeillä olevissa kaavamuutoksissa Iso Kylätien varrella. 4. Asemakaavamuutoksen viitesuunnitelma on mahdollistanut melko pienimittakaavaisen ilmeen tuottavan rakentamisen, joka on silti taloudellisesti toteutettavissa oleva. Samoin käytetyt materiaalit ovat ajattomia, ja aikaa kestäviä ja lisäksi samoja joita on jo Iso Kylätiellä käytetty. Vaikka ilme onkin oman aikansa kuva ja moderni, tuo se silti sopivan lisän Iso Kylätien katunäkymään ja sitoutuu myös vanhaan rakenteeseen. 5. Iso Kylätien leveyttä ei olla muuttamassa tällä asemakaavan muutoksella, eikä tarvetta muutokselle ole laajemminkaan varsinkin kun tietä on juuri kohennettu mm. valaisimin, puuistutuksilla ja reunakivin. Lisäksi olemassa oleva rakennuskanta estää muutokset. Iso Kylätien varrella olevaa Nikkilän toria ollaan kehittämässä Dominon kaavamuutoksen yhteydessä ja näin julkisen tilan ilme paranee ja syntyy kohtaamispaikkoja. Korjauskelvottomien talojen korvaaminen uudisrakennuksilla, jota mittakaavaltaan eivät juuri poikkea jo tien varrella olevista kerrostaloista on tärkeä osa Iso Kylätien ilmeen ja koko Nikkilänkin vetovoiman nostamisessa. SR-Raudan talon perustukset ovat pettäneet ja talo on haljennut ja painunut osittain, rakennuksen korjaaminen ei ole mahdollista ilman erittäin suuria kustannuksia. Lyhennelmä mielipiteestä ja ehdotus vastineeksi, Sakari Sainio, Jean Sai (nimi ei luettavissa), Aune Ojanluoma:

5 Suunnittelussa ei ole annettu arvoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kyläkuvalle. Iso kylätien koron nostamisesta puutalojen sokkelien yläpuolelle on korjattava samassa yhteydessä. Tontin suunnittelussa huomioitava asioita: 1. Iso kylätien välittömään läheisyyteen sijoitetut rakennukset saavat olla maksimissaan kaksi kerroksisia. 2. Iso kylätien korko laskettava Mixintieltä radalle päin itäpuolelle jäävien puutalojen sokkelikoron alapuolelle jotta myös kadun toisella puolella sijaitsevat asuinrakennukset liittyvät luonnollisesti rakennettavaan kokonaisuuteen. 3. SR-korttelin itäpuolelle rakennettava liiketiloja pienimuotoiseen yritystoimintaan soveltuvaksi. 4. Rakennusten ulkomuodon suunnittelussa huomioitava olemassa oleva rakennuskanta, vähintään Iso Kylätien varteen sijoitettavien rakennuksien osalta. 5. Riittävän leveä jalkakäytävä ja riittävästi parkkipaikkoja kadun varteen niin että tuleviin liiketiloihin helppo kulkea. Mielipide on asiasisällöltään yhtenevä Tuula Ojaluoman ja Markus Rönkkön mielipiteen kanssa, ja heille annettu vastine on vastine myös näihin mielipiteisiin.

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

RAKENNUSOIKEUS 8. Asialista. 1. Läsnäolijoiden toteaminen. 2. Päivän työjärjestyksestä ja tavoitteista sopiminen. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja RAKENNUSOIKEUS 8 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän kahdeksas kokoontuminen Aika: Tiistai 8.7.2008 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja/sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavoja: nro. 8256, Pohjoispuoli: Dno:TRE: 382/10.02.01/2008 nro. 8257, Eteläpuoli: Dno: TRE: 383/10.02.01/2008 Tavoitteena ympäristön

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto

Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Keskustakorttelien asemakaavamuutosalueen puusto Alueella esiintyvät puulajit: KARTTAMERKINTÄ PUULAJI TIETEELLINEN NIMI YHT. KPL HA Pylväshaapa Populus tremula 'Erecta' 33 HE Balkaninhevoskastanja Aesculus

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot