Kuvakirjoituksen jälleensyntymä tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa ^ ^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvakirjoituksen jälleensyntymä tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa ^ ^"

Transkriptio

1 Kuvakirjoituksen jälleensyntymä tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa ^ ^ Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto Toukokuu 2006 Ilmari Vauras

2 TURUN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta VAURAS, ILMARI: Kuvakirjoituksen jälleensyntymä tunneikonit kirjoitetussa puhekielisessä keskustelussa ^ ^ Tutkielma, 94 sivua ja 3 liitesivua Suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos Suomen kieli Toukokuu 2006 Suomen kirjoitusjärjestelmä on 500-vuotisen historiansa ajan perustunut symbolisiin merkkeihin, mutta tietokonevälitteisissä keskusteluissa on alettu käyttää myös kuvakielistä elementtiä. Hymiöiksi kutsutut kuvamerkit ovat vastine luonnollisen puhetilanteen para- ja nonverbaaliselle viestinnälle. Ne ovat virtuaalista kehonkieltä ja mentaalisten tilojen ilmauksia, jotka toimivat tekstuaalisella tasolla. Hymiö ei sovellu tieteelliseksi termiksi, joten nimeän kuvamerkit tunneikoneiksi, koska ne ilmaisevat usein tunnetta ja ovat semioottisesti ikonisia. Tutkielmani on yleisesitys tunneikoneista ilmiötä on aikaisemmin käsitelty suomalaisessa lingvistiikassa vain vähän. Selvitän ilmiön taustaa sekä ulkomailla että Suomessa. Tunneikonit keksittiin Yhdysvalloissa vuonna 1982 ja niiden käyttö levisi Suomeen vuonna Tietokonevälitteisen viestinnän yleistyessä myös tunneikonien käyttö yleistyi. Nykyään ne ovat tärkeä osa synkronista kirjoitettua viestintää. Käsittelen lyhyesti kirjoituksen historian vaiheita ja pohdin tunneikonien suhdetta suomen kirjoitusjärjestelmään. Kirjoitus on saanut alkunsa kuvakielestä, mutta suomen kielessä tätä vaihetta ei ole ollut, koska kirjoitusjärjestelmä on lainattu käytännössä valmiina. Tunneikonit kuuluvat tietokonevälitteiseen puhekieliseen kirjoitettuun keskusteluun. Kyseessä on uusi kielityyppi, joka sijoittuu perinteisen kirjoitetun kielen ja luonnollisen puhekielen rinnalle esittelen sitä ja sen medioita. Tutkimusaineistoni on verkkoyhteisö Klubituksen keskustelufoorumilta ja IRCkanavalta. Keskustelufoorumilla on sekä synkronisia että asynkronisia ominaisuuksia ja siellä käytetään myös graafisia tunneikoneita, joista osa on animoituja. IRC on synkroninen media, jossa käytetään vain merkeistä koottuja tunneikoneita. Tutkielman kielitieteellinen pääpaino on pragmatiikalla valmista teoriaa ei ole, mutta pyrin luomaan sille pohjaa. Selvitän millaisia pragmaattisia funktioita tunneikoneilla on ja miten ne toimivat kielenkäyttötilanteissa. Keskeisiä funktioita ovat affektin ilmaisu, huumori, ongelmakohtien helpottaminen, toiminnan ilmaisu ja viestin lyhentäminen. Tutkin myös tunneikonien sijoittumista tekstiin. Ne toimivat muun muassa välimerkkeinä ja voivat olla osa syntaksia. Tunneikonit ovat yleistyneet, koska ne ovat tehokas viestinnän keino. Kuvakirjoitus on metaforisesti ilmaisten jälleensyntynyt. Se ei korvaa vanhaa kirjoitusjärjestelmäämme vaan täydentää sitä tietokonevälitteisissä keskusteluissa. ASIASANAT: keskustelunanalyysi, kielitiede, kirjallinen viestintä, kirjoitusjärjestelmät, kuvakirjoitus, merkit, pragmatiikka, puhekieli, suomen kieli, tunneikonit, verkkokirjoittaminen

3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Tunneikoni, merkkitunneikoni ja graafinen tunneikoni Olioikoni Vertikaalisuus, horisontaalisuus ja muita merkkitunneikonien ominaisuuksia Animaatio, staattisuus ja muita graafisten tunneikonien ominaisuuksia Para- ja nonverbaalinen viestintä TUNNEIKONIEN HISTORIA JA NYKYTILA Tunneikonien edeltäjät Ensimmäiset varmentamattomat tunneikonit Tunneikonien synty Tunneikonien lainaaminen suomenkieliseen kirjoitukseen Marginaalisesta ilmiöstä massoille ja kohti institutionalisoitumista TUNNEIKONI KIRJOITUSJÄRJESTELMÄN YKSIKKÖNÄ Kirjoituksen synty, ikoniset ja symboliset kirjoitusjärjestelmät Suomen kirjoitusjärjestelmä ja sen syntyhistoria Tunneikonit suhteessa suomen kirjoitusjärjestelmään Tunneikonien ja välimerkkien paralleeli KIRJOITETTU PUHEKIELINEN KESKUSTELU Synkronisuus, asynkronisuus ja tietokonevälitteiset mediat Www-sivujen tekstit Blogit Sähköpostit Keskusteluryhmät Keskustelufoorumit Chat-ympäristöt Pelit Tekstiviestit 42

4 5.2. Kirjoitetun puhekielisen keskustelun suhde perinteiseen puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen Virke, lausuma ja vuoro Kirjoitetun puhekielisen keskustelun erityispiirteitä AINEISTOANALYYSI Aineiston rajaus Aineistolähteen esittely Teknisiä huomioita Aineiston tunneikonit Tunneikonien asema tekstissä Tunneikonien pragmatiikka Affektin ilmaisu Huumorin ilmaisu Ongelmakohtien apu Tervehtiminen ja hyvästely Toiminnan ilmaisu Viestin lyhentäminen Päätelmiä ja huomioita LOPUKSI 85 LÄHTEET 87 LIITE

5 3 1. JOHDANTO Tietotekniikan kehitys ja yleistyminen on vaikuttanut yhteiskuntaan monin tavoin myös kieli on muuttunut ja muuttuu edelleen uuden teknologian mahdollistamien viestintämedioiden myötä. Puhekielen ja kirjoitetun kielen rinnalle on kehittynyt kirjoitettu puhekieli, jolla on useita erityispiirteitä. Yksi uuden kielityypin erityispiirteistä on kirjoitusjärjestelmän kannalta kokonaan uusi elementti: symbolisen, foneettisen kirjaimiston lisäksi suomenkielisessä kirjoituksessa on alkanut esiintyä eräänlaisia piktogrammeja. Hymiöiksi kutsutut typografiset kuvamerkit eli ikonit ovat yleistyneet internetin ja matkapuhelinten myötä 1990-luvulta alkaen. 1 Niitä käytetään esimerkiksi chat-ympäristöissä, tekstiviesteissä, keskustelufoorumeilla, sähköposteissa ja blogeissa. Ne ovat erityisen yleisiä synkronisessa eli reaaliaikaisessa tietokonevälitteisessä kirjoitetussa keskustelussa. Käytän ilmiöstä termiä tunneikoni. Kyseessä on tietokonevälitteisen puhekielenomaisen kirjoitetun viestinnän vastine luonnollisen puhutun kielen para- ja nonverbaaliselle kommunikaatiolle, esimerkiksi äänenlaadulle ja ilmeille. Nämä elementit ovat kasvokkaisessa keskustelussa hyvin tärkeitä, mutta ovat perinteisesti puuttuneet kirjoitetusta kielestä. Kun kirjoitus on lähestynyt puhetta tietokonevälitteisen viestinnän myötä, on para- ja nonverbaalisten keinojen puute pitänyt korvata jollakin tavalla (Crystal 2001, 38 39). Kyse on tekstuaalisella tasolla toimivasta virtuaalisesta kehonkielestä ja mentaalisten tilojen ilmaisusta. Uusi kielityyppi on herättänyt huolestuneisuutta esimerkiksi äidinkielen opettajien keskuudessa. Eläkkeelle jäänyt lehtori Juhani Hiltunen esittää mielipidekirjoituksessaan chat-kielen olevan sekamelskaa ja arvelee, että kirjoitustaito on vaarassa (HS ). Toisaalta Walesin yliopiston professori, kansainvälisesti tunnettu 1 Kirjoitan internetin pienellä alkukirjaimella, koska sana on yleisnimistynyt. Suomalainen valtamedia on noudattanut käytäntöä jo pitkään. Osa englanninkielisistä tiedeyhteisöistä (ks. esim. Aitchison ja Lewis 2003, 1) ja jatkuvasti laajeneva osa ulkomaisesta valtamediasta on päätynyt samaan ratkaisuun, esimerkiksi The Economist, Financial Times ja London Times. Vuonna 1998 Kielikellon suositus kirjoittaa internet erisnimenä oli vielä perusteltua, koska internet oli vasta tullut suuren yleisön saataville ja sen erityisluonne muihin tietoverkkoihin nähden korostui. Internet-sanan appellatiivisuus on myös sikäli perusteltua, että teknisesti olisi mahdollista rakentaa rajaton määrä internet-verkkoja.

6 4 kielitieteilijä David Crystal toteaa, että uusiin viestintäteknologioihin on ennenkin suhtauduttu epäilevästi luvulla kirkko julisti kirjapainotaidon olevan Saatanasta ja samaan aikaan syntyi voimakas sensuuriliike. Telegrammiin, puhelimeen ja radioon suhtauduttiin varauksella 400 vuotta myöhemmin. Kontrolli ja sensuuri koettiin tarpeellisiksi työkaluiksi, jotta uusien viestintämuotojen aiheuttamat ongelmat saataisiin pidettyä kurissa. Myös internetiä on pidetty vaarallisena. Crystal lainaa Ranskan presidentti Jacques Chiracia, joka on sanonut internetin olevan vakava uhka ihmisyydelle, koska se vaikuttaa kieleen. (Crystal 2001, 1 2.) Crystalin mukaan kielen ilmaisuvoima epämuodollisissa rekistereissä on kasvanut huomattavasti tietokonevälitteisen viestinnän myötä. Hän uskoo, että kielen käyttäjillä on ennennäkemätön mahdollisuus tutkia luovasti kirjoitetun kielen voimavaroja. Kehitys on kielitieteen kannalta kiinnostavaa. Crystal uskoo, että uusien viestintätapojen merkitys kielelle on paljon suurempi kuin vain muuttuvat ortografiset, kieliopilliset ja sanastolliset seikat. Hän tiivistää sanomansa: "We ain't seen nothin' yet!" (Www: Language Development via the Internet 2005.) Uusi kielityyppi on merkittävä ja väistämättä voimistuva ilmiö, suhtauduttiin siihen miten tahansa. Tietokonevälitteistä kieltä on Suomessa tutkittu esimerkiksi lukuisissa pro gradu -töissä ja Eija-Liisa Kasesniemen ja Pirjo Rautiaisen teoksessa Kännyssä piilevät sanomat: nuoret, väline ja viesti. Lisäksi aihetta on käsitelty Kielikellossa. Ilmiötä on tutkittu myös muissa maissa akateemisesti: David Crystal on yksi alan kansainvälisistä asiantuntijoista. Hänen teoksestaan Language and the Internet ilmestyy vuoden 2006 aikana uudistettu painos. Pro gradu -tutkielmani tavoite on luoda kielitieteellinen yleiskatsaus tunneikonien ilmiöön. Aineistoni on suomenkielinen, mutta monet havainnot ovat yleiskielitieteellisesti päteviä, koska kuvamerkit eivät ole samalla tavalla sidottuja käytettyyn kieleen kuin esimerkiksi sanat ja syntaksi. Erityisesti tunneikoneihin keskittyvää tutkimusta ei Suomessa ole tietojeni mukaan vielä tehty. Tunneikonit on suomalaisessa tutkimuksessa sivuutettu verrattain vähällä huomiolla, vaikka ilmiö on monella tapaa merkittävä. Tämä johtuu ehkä siitä, ettei kotimaisessa lingvistiikassa ole perinteisesti juuri otettu huomioon viestinnän para- ja nonverbaalisia elementtejä (Haakana 2001, 71). Nyt kun ne ovat siirtyneet tekstuaaliselle tasolle, ei niitä voi enää

7 5 perustellusti jättää huomiotta. Ilmiötä koskettavat tutkimukset käyttävät yleiskielistä hymiö-termiä, josta itse luovun, koska se ei ole riittävän täsmällinen kielitieteelliseen käyttöön. Päädyin aihevalintaan, koska kyseessä on merkittävä ja kiinnostava kehitysaskel suomenkielisen kirjoituksen kannalta. Olen harrastanut tietokonevälitteistä kirjoitettua viestintää alkuvuodesta Aloin silloin käydä tietokoneharrastajien pitämissä purkeissa eli Bulletin Board System -palveluissa, joissa pääpaino oli julkisilla keskusteluilla, joita käytiin sähköpostinkaltaisella tekniikalla. Tutustuin näissä keskusteluissa tunneikoneihin ensimmäistä kertaa. Ne olivat jo vakiintunut ilmiö, mutta vain tietoliikenneharrastajien pienissä piireissä. On ollut kiinnostavaa seurata, miten tunneikonien käyttö on yleistynyt vuosien varrella valtaisasti tietotekniikan tullessa suuren käyttäjäkunnan saataville. Monet nuoret aikuiset ovat keskustellessamme kertoneet, että jos heidän vastaanottamissaan tekstiviesteissä ei ole hymiöitä, he huolestuvat, että jokin on vialla (vrt. Crystal 2001, 37 38). Sähköinen viesti ilman tunneikonia vaikuttaa tietyissä tilanteissa olevan verrattavissa siihen, että kasvokkaisessa keskustelussa sanotaan jotakin ilmeettömästi ja monotonisella äänellä. Pyrin tutkimuksessani selvittämään muun muassa tunneikonien historiaa, nykytilaa ja käyttökontekstia. Miten ilmiö on syntynyt ja miksi se on levinnyt räjähdysmäisesti? Käsittelen jonkin verran myös teknistä puolta, mikä helpottaa ilmiön kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Suomen kirjoitus on tiettävästi aina ollut puhtaasti symbolista, joten tunneikonit ovat semioottisesti ratkaisevalla tavalla uudenlainen elementti. Kirjoitus on kuitenkin saanut alkunsa kuvamerkkien piirtämisestä, tavallaan on siis palattu kirjoituksen juurille. Käyn lyhyesti läpi kirjoituksen ja sen eri järjestelmien historian sekä suomen kirjakielen synnyn, koska tarkoitukseni on suhteuttaa tunneikonit suomen kirjoitusjärjestelmään. Vastaan kysymykseen: ovatko tunneikonit osa kirjoitettua kieltä vai siitä erotettavissa olevia kuvia? Ikonien käyttökontekstin valaisemiseksi esittelen tietokonevälitteisen keskustelun medioita, kuten myös uuden kielityypin muita ominaisuuksia ja erityispiirteitä. Tutkimusaineistonani käytän otteita Klubitus-verkkoyhteisön keskustelufoorumista ja IRC-kanavalta. Yhteisö keskittyy konemusiikkikulttuuriin ja sen jäsenet ovat pääosin

8 6 nuoria aikuisia. Aineiston yksi valintakriteeri on se, että tunneikonien käyttö on Klubituksessa runsasta. Toinen valintakriteeri on aineiston kahden median erilaisuus. Keskustelufoorumilla on sekä synkronisia että asynkronisia ominaisuuksia: keskustelu ei ole hetkeen sidottua, vaan viestien pysyvyyden takia samaa keskustelua voidaan käydä muutamia päiviä tai jopa vuosia. Toisaalta viestintä on usein hyvinkin välitöntä. Foorumilla on käytössä graafisia tunneikoneita sekä muita kuvaelementtejä, joskin myös erillisistä merkeistä koostuvien tunneikonien käyttö on mahdollista. IRC-kanava puolestaan on merkkipohjainen ja synkroninen keskusteluympäristö. Koska pyrin esittelemään ilmiötä laaja-alaisesti, käytän myös otteita muun muassa mainoksista, blogikirjoituksista ja keskusteluryhmiin lähetetyistä sähköposteista. Analyysini keskipisteessä on tunneikonien pragmatiikka eli se miten ja mihin niitä käytetään. Hahmottelen lisäksi tunneikonien semanttisia merkityksiä, tutkin miten ne sijoittuvat tekstiin, selvitän esiintymistiheyksiä ja eri tyyppien määriä. Koska aihepiiri on uusi, valmista teoriaa ja käsitteistöä on tutkimuskirjallisuudessani melko vähän. Jos soveltaisin jotakin olemassaolevista kielitieteellisistä teorioista sellaisenaan, voisi näkökulmani jäädä puutteelliseksi, koska teoriat on kehitetty perinteisen kirjoitetun kielen ja luonnollisen puhekielen tutkimukseen. Tutkimuskirjallisuutenani on useita pro gradu -töitä, joissa on tutkittu tietokonevälitteistä viestintää ja omistettu joitakin osia tunneikoneille. Keskustelunanalyysi tarjoaa joitakin käyttökelpoisia käsitteitä, mutta tutkimuksessa on perinteisesti saatu aineisto ääninauhoista, joten vain verbaaliset ja paraverbaaliset tekijät on huomioitu luvulta lähtien aineistoina on käytetty myös videotallenteita, jolloin nonverbaalinen sisältö on tullut mukaan. (Haakana 2001, 76 77). Luonnollinen puhetilanne on kuitenkin ratkaisevasti erilainen kuin kirjoitettu puhekielinen keskustelu. Keskustelunanalyysin käyttämä litterointi on luonnollisen puheen mallintamista kirjoitettuna tekstinä ja siten väistämättä keinotekoista. Tietokonevälitteinen kirjoitettu keskustelu tuotetaan kirjoittamalla ja toimii valmiiksi tekstin ehdoilla, joten tutkimusaineistoni on sellaisenaan käyttökelpoista.

9 7 En tutki eroavaisuuksia eri yhteisöjen tunneikonien käyttössä, vaikka on ilmeistä, että yhteisöt käyttävät tunneikoneita erilaisin tavoin ja joissakin ympäristöissä niitä ei käytetä lainkaan. Esimerkiksi vakavien aiheiden käsittelyyn painottuvat yhteisöt, joiden jäsenet ovat vanhempia ihmisiä, näyttävät hyödyntävän tunneikoneita marginaalisen vähän. Jätän seuraaville tutkimuksille myös sen, miten samat henkilöt käyttävät tunneikoneita erilaisissa tilanteissa.

10 8 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 2.1. Tunneikoni, merkkitunneikoni ja graafinen tunneikoni Alkuperäinen nimi tutkimalleni ilmiölle on smiley face tai yleisemmin smiley. Nimet juontavat ilmiön syntyvuoteen Ennen tätä smiley face viittasi pelkistettyyn kuvaan hymyilevistä kasvoista, mistä kerron luvussa 3.1. Smiley on käännetty suomeksi hymiö: uudissana vakiintui yleiskieleen 1990-luvun loppuun mennessä. Hymiö on kuitenkin terminä puutteellinen: kirjaimellisesti se viittaa nimenomaan hymyilevään kuvamerkkiin, vaikka sitä käytetään muistakin kuvamerkeistä. Näin ollen hymiö ei sovellu kielitieteelliseksi termiksi sen paremmin kuin englanninkielinen vastine smiley. Englannin kielessä käytetään termiä emoticon, joka on muodostettu lekseemeistä emotion ja icon. Emoticon kuvaa ilmiötä hyvin, koska kyseessä on yleensä tunnetta viestivä ikoninen merkki. Käännän sen suomeksi muotoon tunneikoni. Muita suomenkielisiä, kielitieteellisiä nimiä ei hymiölle tietääkseni ole. Käytän tunneikonia yleisterminä ilmiölle. Toinen vaihtoehto olisi käyttää ikonia yleisterminä, mutta koska sillä on muita vakiintuneita merkityksiä, olisi väärinkäsitysten mahdollisuus ilmeinen. Tunneikonien rinnalla esiintyy kuvamerkkejä, jotka voivat olla eräänlaisia virtuaalisia olioita. Näitä kutsun olioikoneiksi. Niiden käyttö on kuitenkin marginaalista tunneikoneihin nähden. Näin ollen käytän yleistermiä tunneikoni, mikä sisältää myös olioikonit, ellen toisin mainitse. Semioottisesti ilmiöllä on muitakin kuin ikonisia ominaisuuksia. Esimerkiksi :-) on sikäli ikoninen, että se on merkeistä koottu kuva, joka esittää hymyileviä kasvoja, kun sitä katsoo 90 asteen kulmassa. 2 Hymyilevät kasvot voivat liittyä indeksisesti muun muassa myönteiseen sävyyn tai huumoriin. Samalla kuvamerkki toimii tietokonevälitteisen kirjoitetun keskustelun kontekstissa vakiintuneena symbolina, joka toimii para- ja nonverbaalisen viestin tapaan esimerkiksi merkitsemässä vitsiä tai pehmentämässä ongelmakohtaa. 2 Kursivoin käytännön mukaisesti kielenainekset, mutta en tunneikoneita: kuvaluonteen takia merkitys ei typografian muuttuessa välttämättä pysy täsmälleen samana. En myöskään kursivoi yksittäisiä lekseemejä, paitsi aineistoanalyysin yhteydessä.

11 9 Kutsun tietokoneen perusmerkistön tarjoamista merkeistä muodostettuja tunneikoneita merkkitunneikoneiksi. Merkeistä muodostaminen on alkuperäinen ja vielä joissakin käyttöympäristöissä ainoa tapa luoda tunneikoneita. Esimerkiksi tavalliset tekstiviestit koostuvat rajatusta valikoimasta merkkejä, joista tunneikonit muodostetaan. Bittikartalla mallinnettuja tunneikoneita eli piirrettyjä, digitaaliseen muotoon tallennettuja kuvia kutsun graafisiksi tunneikoneiksi. Kaikki tunneikonit ovat semioottisesti merkkejä, myös graafiset tunneikonit. Merkki-sanan tarkoite ei ole siis merkkitunneikonien tapauksessa semioottinen, vaan se viittaa siihen, että tunneikoni on muodostettu muista merkeistä eli välimerkeistä, kirjaimista ja erikoismerkeistä. Hymyilevät ja mutrusuiset kasvot ovat arkkityyppisiä tunneikoneita: Merkkitunneikoni Graafinen tunneikoni :-) :-( (Graafiset tunneikonit, www: MSN Messenger.) 2.2. Olioikoni Tunneikonien rinnalla toimii niiden harvinaisempi rinnakkaisilmiö, joka muodostetaan kuten tunneikoni ja jota käytetään samankaltaisella tavalla. Kyseessä ovat substantiivin kaltaisesti toimivat merkeistä yhdistelemällä luodut tai bittikartoista koostuvat graafiset ikonit, jotka toimivat eräänlaisina virtuaalisina olioina tai yksinkertaisesti viittaavat kuvamerkin osoittamaan kohteeseen. Ne eivät välitä para- ja nonverbaalisen viestinnän sisältöjä samaan tapaan kuin tunneikonit: jos keskustelija esimerkiksi kysyy, millä hänen kaverinsa aikoo matkustaa lomalle, toinen voi yksinkertaisesti vastata lentokonetta esittävällä ikonilla. Virtuaalinen esine syntyy, kun keskustelija kirjoittaa toiselle vaikka: hei, koetahan piristyä nyt, tuossa Merkeistä koottu kuva esittää tässä ruusua ja toimii osana syntaksia: se on lauseopillisesti objekti. Merkitys on selvästi erilainen, jos keskustelija sen sijaan kirjoittaa: tuossa sinulle ruusu. Hän ei ole puheaktillaan antanut tiettyä virtuaalista esinettä toiselle, vaan ainoastaan

12 10 sanonut antavansa jotakin. Kuvamerkki voi olla tietokonevälitteisessä keskustelussa enemmän kuin vastaava sana. Esimerkiksi kummitusta esittävään ikoniin voitaisiin leikillisesti reagoida säikähtäen, toisin kuin vastaavaan sanaan. The Canonical Smiley (And 1-Line Symbol) Listin ylläpitäjä James Marshall kutsuu kaikkia muita kuin hymiöitä yhden rivin symboleiksi hän on sisällyttänyt listaansa ne ikonit, jotka mahtuvat yhdelle tietokoneen merkkiriville (www: Marshall 2003). Yhden rivin symboli on tutkimuksen kannalta toimimaton käsite, koska kyseiset merkit tai merkkimuodostelmat ovat semioottisesti lähempänä ikonia kuin symbolia. Ikoni voi myös olla muun kokoinen kuin yhdelle riville mahtuva, joskin se on harvinaista. Ilmiötä voidaan kutsua myös ASCII-taiteeksi (Danet 2001, ) 3. ASCII-taiteella tarkoitetaan kuitenkin minkä tahansa kuvien muodostamista saatavilla olevista tekstimerkeistä. Käsitteen ongelma tutkimuksen kannalta on, että ikonien ei tarvitse rajoittua ASCII-merkistöön tai yleensäkään valmiiseen merkistöön, koska myös bittikarttakuvia eli graafisia ikoneita voidaan käyttää. Kun ilmiötä tutkitaan kielen yksikkönä, sen mahdollisella taiteellisella aspektilla ei ole ainakaan ensisijaista merkitystä. Näkökulman ollessa kielitieteellinen tarvitaan ilmiölle siis uusi termi. Koska kyseessä on ikoninen merkki, joka viittaa johonkin olioon, nimeän sen olioikoniksi. Sama ikoni voi kontekstista riippuen olla tunneikoni tai olioikoni. Raja voi olla sumea. Esimerkiksi sydän toimii useimmiten tunneikonina: aineistossani on 12 sydäntä, jotka kaikki tulkitsen tunneikoneiksi. Käytän tutkimuksessani tunneikonia yleisterminä, joka sisältää myös olioikonit. Seuraavat kaksi lukua pätevät siis myös merkkiolioikonien ja graafisten olioikonien ominaisuuksiin. Merkeistä muodostettuja olioikoneita: Graafisia ruusu ruusu.-=o=-. UFO lentokone <3 sydän sydän (Graafiset olioikonit, www: MSN Messenger.) 3 ASCII:sta seuraavassa luvussa.

13 Vertikaalisuus, horisontaalisuus ja muita merkkitunneikonien ominaisuuksia Alkuperäisellä tavalla muodostettu tunneikoni eli merkkitunneikoni koostuu typografisista symboleista, kuten välimerkeistä ja kirjaimista, joilla erikseen esiintyessään on omat merkityksensä ja kielelliset tai tietojenkäsittelylliset funktionsa. Merkkitunneikonin voi rakentaa niistä merkeistä, jotka käytetty järjestelmä tarjoaa. Tunneikonin syntyessä vuonna 1982 käytössä oli vuonna 1967 käyttöön otettu seitsemänbittinen American Standard Code for Information Exchange- eli ASCIImerkistö, jossa on 94 merkkiä. Loput seitsemän bitin 128 muistipaikasta on ASCII:ssa varattu erilaisille konekäskyille ja esimerkiksi tyhjälle merkille ts. välilyönnille. (Www: Jennings 2004.) Nykyisissä käyttöjärjestelmissä merkkejä on usein tuhansia. Poikkeuksen muodostavat matkapuhelimet, joissa merkistö on edelleen melko rajattu (esim. Kasvi 2002, 18). Kehittyneemmät matkapuhelimet voivat tukea sähköpostistandardia ja tarjota esimerkiksi www-selaimen, jolloin samanlaista merkistörajoitusta ei ole. Kutsun 90 asteen kulmassa luettavia tunneikoneja vertikaalisiksi, koska ne täytyy luettaessa tavallaan kääntää pystyyn. Ne koostuvat yleensä kahdesta tai kolmesta merkistä ja mahtuvat lähes aina yhdelle riville. Ne voidaan tehdä vasemmalta oikealle :-) tai oikealta vasemmalle (-:. 4 Edellinen tapa on jälkimmäistä yleisempi ainakin suomen kielen yhteydessä, suomen kirjoitussuunnan mukaisesti. 90 asteen kulma johtuu tietokoneen merkistön rajoituksista. Tyypillinen tietokonejärjestelmän tekstinsyöttö ja -tulostus ei mahdollista esimerkiksi merkkien :-) kääntämistä vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi. Merkkitunneikonit voivat olla myös horisontaalisia. Erityisesti japanilaista alkuperää olevat tunneikonit muodostetaan horisontaalisesti, esimerkiksi ^_^. Näitä on käytössä myös suomenkielisessä ympäristössä, joskin 90 asteen kulmassa luettavat ovat yleisempiä. Euroamerikkalaisissa hymyilevissä tunneikoneissa hymyä ilmaisee suun asento, mutta japanilaisissa tunneikoneissa sen tekevät silmät (Kasvi 2002, 62). 4 Typografisen selkeyden saavuttamiseksi erotan merkkitunneikonit välilyönnillä niitä seuraavista välimerkeistä.

14 12 Japanilaisia tunneikoneita: (*^_^*) punastunut hymy (>_<) kipu tai epäonnistuminen (-_-) ilmeetön (Www: Takagi 2002.) Merkitykseltään samankaltaisia euroamerikkalaisia tunneikoneita: :) hymy :( suru :I ilmeetön Merkkitunneikonit ovat avoin järjestelmä. Niitä voi muodostaa käytössä olevista merkeistä rajattomasti, niin kauan kuin tulos on ikoninen ja siten tulkittavissa. Käsitystä merkkitunneikonien määrästä antaa The Canonical Smiley (and 1-line Symbol) List, johon on koottu 2227 ikonia sekä niiden merkityksiä (www: Marshall 2003). Listan laajuudesta huolimatta sieltä puuttuu joitakin Suomessa hyvin yleisiä tunneikoneita, kuten suukkoa ilmaiseva :)(:, tervehdyksenä käytettävä _o/ ja japanilaistyylinen ^ ^. Näiden variantteja tosin löytyy. Olemassaolevista tunneikoneista hyödynnetään käytännössä vain murto-osaa ja suositut tunneikonit vaihtelevat alueiden, sosiolektien ja idiolektien mukaan. Eri maissa ja yhteisöissä käytetään enemmän tiettyjä tunneikoneita kuin toisia. Yhteisöt voivat luoda ja omaksua myös täysin uusia tunneikoneita. Merkitykset eivät ole aina vakiintuneita ja voivat vaihdella tilanteen ja yhteisön mukaan. Merkkien kuvallinen luonne luo kuitenkin rajat tulkinnalle: esimerkiksi :-( tuskin voi missään tilanteessa merkitä onnellisuutta. Ikonisuuden takia ei lukija uuden tunneikonin kohdatessaan tarkista sen merkitystä sanakirjamaisesta luettelosta vaan tulkitsee sen kuvana tekstikontekstissa. Jos lukija ei saa dekoodattua ikonia, hän voi kysyä merkitystä sen käyttäjältä tai etsiä luetteloista.

15 Animaatio, staattisuus ja muita graafisten tunneikonien ominaisuuksia Graafiset tunneikonit ovat bittikartoista rakentuvia kuvamerkkejä. Ne ovat staattisia eli liikkumattomia tai animoituja eli liikkuvia. Graafisissa tunneikoneissa usein käytetty tallennusmuoto Graphics Interchange Format eli GIF mahdollistaa animaation käytön (www: Wikipedia, GIF). Vaihtoehtoinen ja muilta ominaisuuksiltaan kehittyneempi tallennusmuoto PNG (Portable Network Graphics) ei tarjoa mahdollisuutta animaatioon (www: Wikipedia, PNG). Tunneikonit ovat harvoin PNG-muodossa, mikä johtunee nimenomaan staattisuuden rajoituksesta. Graafiset tunneikonit voivat tiettyjen ohjelmistoympäristöjen puitteissa sisältää myös ääniä. Tämä on kuitenkin harvinaista. On epätodennäköistä, että ääniä sisältävät tunneikonit yleistyisivät kirjoitetussa keskustelussa. Keskustelun osapuolet ovat omissa ääniympäristöissään eivätkä yllättävät äänet välttämättä sovi niihin: esimerkiksi hiljainen tila tai musiikki häiriintyy. Tästä syystä ääniä sisältäviä tunneikoneita pidetään yleisesti ärsyttävinä. Graafiset tunneikonit luodaan yleensä tietokoneen piirto-ohjelmalla. Muita mahdollisia tapoja luoda graafisia tunneikoneita on käsin piirretyn kuvan skannaaminen digitaaliseksi ja käsittely sopivaan muotoon kuvankäsittelyohjelmalla tai kuvan luominen esimerkiksi 3d-mallinnusohjelmalla. Myös valokuvaa on mahdollista käyttää tunneikonina tai sen raakamateriaalina. Kun graafinen tunneikoni on luotu, sitä voidaan käyttää niin kauan kuin kuvatiedosto on saatavilla. Jotkin ohjelmistot kääntävät yleisimpiä merkkitunneikoneita graafisiksi tunneikoneiksi. Esimerkiksi :-) muuttuu automaattisesti graafiseksi vastineekseen, joka on esimerkiksi MSN Messenger -pikaviestinohjelmassa oletusarvoisesti. Ne tunneikonit, joita ohjelmistoon ei ole sisällytetty, pysyvät merkkitunneikoneina. Automaattinen merkkitunneikonin muuntaminen graafiseksi tunneikoniksi on sikäli ongelmallista, että kyseessä on itse asiassa kaksi eri tunneikonia ja siten myös merkityssävyt voivat olla erilaisia. Tästä on haittaa silloin kun viestin lähettäjä nimenomaan haluaisi käyttää merkkitunneikoneita. Esimerkiksi osa sähköpostiohjelmista näyttää tietyt merkkitunneikonit graafisina, eikä viestin lähettäjä voi vaikuttaa siihen. Lähettäjä ei voi

16 välttämättä edes tietää, näkeekö vastaanottaja tunneikonin merkeistä koottuna vai graafisena, koska se riippuu vastaanottajan ohjelmasta ja asetuksista. 14 Englanninkieliseen ympäristöön suunniteltu pikaviestin MSN Messenger muuntaa automaattisesti merkkijonon :s graafiseksi ikoniksi. Jos keskustelija lähettää toiselle esimerkiksi viestin Oletko nyt IRC:ssä? se näkyy vastaanottajalla muodossa Oletko nyt IRC sä? Automaattinen muunnos tuottaa ongelmia myös englanninkielisessä ympäristössä, mistä löytyy esimerkki The Risk Digest -foorumista. Siellä kerrotaan, miten työntekijä keskusteli MSN Messengerillä esimiehensä kanssa eläkesuunnitelmastaan, jonka yhdysvaltalainen nimi on 401(k). Työntekijä kauhistui huomatessaan, että ohjelma lähetti esimiehelle merkkijonon (k) graafisena pusuhuuliikonina. (Www: Hawkins 2004.) Automaattisen muunnoksen ongelmat ovat ratkaistavissa hyvällä ohjelmistosuunnittelulla. Ne liittyvät sikäli merkkitunneikonien ja graafisten tunneikonien suhteeseen, että muunnos voi vaikuttaa merkitykseen ja siten haitata viestintää. Ongelmaa voi selittää osittain sillä, että tunneikonit ovat uusi kielen ilmiö ja toisaalta sillä, että ohjelmistosuunnittelijat eivät osaa aina ottaa huomioon kielenkäytön pragmatiikkaan liittyviä näkökulmia. Klubitus-foorumilla, jota käytän aineistolähteenäni, asia on ratkaistu toimivasti. Siellä ohjelmisto ei muunna merkkitunneikoneita, joten niiden käyttö on aina mahdollista. Sen sijaan tietyt asteriskien väliin kirjoitetut sanat muuntuvat graafisiksi tunneikoneiksi. Esimerkiksi *hihu* muuttuu tunneikoniksi. Tunneikonit voi myös valita listasta, joten muuntuvia sanoja ei tarvitse tietää. (Www: Klubitus.) Jos foorumin käyttäjä haluaa kirjoittaa kyseisiä sanoja parenteeseiksi asteriskien väliin niin, että ne jäävät muuntumatta, hän voi korvata asteriskit vaikkapa merkillä #. 5 Monissa ohjelmissa voi graafisia tunneikoneita valita listasta. Kun keskustelija haluaa käyttää tunneikonia, hän avaa listan ja valitsee sieltä sopivan. Joissakin ohjelmissa käyttäjät voivat laajentaa valikoimaa lisäämällä omia tunneikoneitaan, toisissa näin voivat tehdä vain keskusteluympäristön ylläpitäjät. 5 Parenteeseista luvussa 5.4.

17 15 Useissa graafisissa, internetissä toimivissa ohjelmissa on mahdollista käyttää hyperlinkkejä tunneikonien lisäämiseen. Tekstiin voi lisätä kuvalinkin, joka osoittaa graafisen tunneikonin kuvatiedostoon missä tahansa internetin www-osoitteessa, johon on vapaa pääsy. Hyperlinkkejä tukevassa ohjelmassa kuvalinkki näkyy suoraan graafisena tunneikonina, eikä siitä päältä päin näy, että kuvatiedosto sijaitsee muualla. Graafisten tunneikonien käyttöä helpottamaan ja valikoimaa laajentamaan on tehty erilaisia apuohjelmia. Esimerkiksi EmotiPad-ohjelma tarjoaa laajan valikoiman staattisia ja animoituja graafisia tunneikoneita. Ohjelman ikkunasta voi valita tilanteeseen sopivan tunneikonin ja liittää sen tekstiin. Teknisesti ohjelma toimii luomalla kuvalinkin, joka osoittaa kuvatiedostoon ohjelman kotisivustossa. (Www: SoulSoft.) Kuvalinkitetty graafinen tunneikoni näkyy vain hyperlinkin ollessa toimiva eli silloin kun linkki viittaa olemassaolevaan tiedostoon. Jos tietoliikenteessä on häiriöitä tai tiedostoa ei enää ole hyperlinkin osoittamassa sijainnissa, näkyy vain rikkinäisen linkin osoite eikä tunneikonia. Graafiset tunneikonit ovat tässä mielessä vähemmän luotettavia kuin merkkitunneikonit, jotka eivät ole sidottuja tekstin ulkopuoliseen tietoliikenteeseen tai tiedostoihin. Graafisia tunneikoneita voi käyttää ympäristöissä, joissa ohjelmisto tulostaa kuvalinkin sisällön eikä pelkkää linkkiä tai joissa ohjelmistoon on sisäänrakennettuna graafisia tunneikoneita. Esimerkiksi IRC-standardi ei tue bittikarttoja, joten vain merkkitunneikonit ovat mahdollisia IRC:ssä. Jotkin IRC-ohjelmat muuntavat tuntemansa merkkitunneikonit graafisiksi, mutta muunnos näkyy vain kyseistä ohjelmaa käyttävällä henkilölle, mikä voi aiheuttaa merkitysongelmia aikaisemmin tässä luvussa mainitsemastani syystä. Graafiset tunneikonit ovat merkkitunneikonien tapaan avoin järjestelmä. Niitä voidaan luoda rajaton määrä. Käyttöjärjestelmän merkistön laajuus ei rajoita graafisia tunneikoneita, vaan sen tekevät ohjelmistoympäristön graafiset ominaisuudet. Uusien merkkitunneikonien muodostaminen on välitöntä ja nopeaa, valmiit merkit valitaan ja yhdistetään. Graafiset tunneikonit pitää sen sijaan piirtää ja halutessa animoida, mikä ei onnistu spontaanisti keskustelun aikana, vaan uuden tunneikonin luomiselle pitää omistaa aikaa.

18 Para- ja nonverbaalinen viestintä Äänenlaadusta ja kehonkielestä käytetään kielentutkimuksessa muun muassa käsitteitä paralingvistinen ja nonlingvistinen viestintä. Lähes synonyymisesti käytetetään käsitteitä paraverbaalinen ja nonverbaalinen. Määritteen non sijaan voidaan käyttää määritettä ekstra. Ekstralingvistinen viittaa yleensä keholla tuotettuun. Tunneikoneilla voidaan myös ilmaista mentaalisia tiloja, joten non-määrite on tämän tutkimuksen puitteissa täsmällisempi. Prosodia sijoitetaan yleensä kielellisen ja ei-kielellisen välimaastoon. Käsitteiden rajanvedot ovat häilyviä eivätkä käsitteet ole täysin vakiintuneita tai täsmällisiä. (Haakana 2001, ) Para- ja nonlingvistinen tarkoittavat viestinnän elementtejä, jotka eivät kuulu lingvistiikan piirin tai niiden kuuluminen on osoittaista tai kyseenalaista. Luovun näistä termeistä, koska tunneikonit toimivat tekstuaalisella tasolla ja kuuluvat siten väistämättä lingvistiikkaan. Käytän termejä para- ja nonverbaalinen: ne viittaavat viestinnän elementteihin, jotka eivät ole sanoja. Paraverbaalisella tarkoitan äänellä tuotettua viestin sisältöä tai sen tekstuaalista vastinetta, kuten huutomerkkiä. Nonverbaalisella tarkoitan keholla tai muilla sanoihin liittymättömillä keinoilla tuotettua viestin sisältöä tai sen tekstuaalista vastinetta, kuten hymyyn viittaavaa tunneikonia. Sydämeen viittaava pitämistä tai rakastamista ilmaiseva tunneikoni voi rinnastua varsinaisen äänenlaadun ja kehonkielen sijaan mentaaliseen, tunnetasolla tapahtuvaan toimintaan. Luonnollinen puhetilanne ei voi sisältää vastaavia mentaalisia viestejä, vaan sisältö implikoidaan nimenomaan äänenlaadulla ja kehonkielellä. Sisällytän mentaalisten tilojen ja toimintojen sanattoman ilmaisun para- ja nonverbaalisen viestinnän käsitteisiin.

19 17 3. TUNNEIKONIEN HISTORIA JA NYKYTILA 3.1. Tunneikonien edeltäjät New York Herald Tribunessa julkaistiin 10. maaliskuuta vuonna 1953 elokuvan Lili mainos, jossa oli teksti: You'll laugh :) You'll cry :( You'll love [sydämen muotoiset kasvot] (Www: American Dialect Society Mailing List 2001.) Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, jolloin välimerkkejä käytettiin muodostamaan vertikaalisia ikoneita hymyilevistä ja surullisista kasvoista. Sydämen muotoinen kasvomerkki oli ilmeisesti piirretty mainosta varten ja se toimi samaan tapaan kuin kaksi muuta ikonia. Ne tehostivat lauseita kuvallisesti ja toimivat myös lauseen päättävinä välimerkkeinä. Mainos saatettiin julkaista muissakin lehdissä, mutta ikonien käyttö jäi yksittäistapaukseksi, jolla ei ollut tiettävästi suurempaa vaikutusta. Vuonna 1963 Massachusettsissa graafikko Harvey Ball suunnitteli vakuutusyhtiön tilauksesta auringonkeltaisen rintanapin, jolla oli silmät ja hymyilevä suu. Napeista tuli suosittuja ja yhtiö jakoi niitä tuhansia. Rihkamakauppiaat alkoivat luvun alun Yhdysvalloissa tuottaa hymynaamoja rintanappien lisäksi muun muassa paidoissa, tarroissa, korteissa ja koruissa. Niitä myytiin muutamassa vuodessa miljoonia. (Www: Adams 2005.) Hymynaama oli kuva, ei viestinnässä käytettävä merkki. Myöhemmin se on kuitenkin toiminut graafisten tunneikonien esikuvana: yleisimmät graafiset tunneikonit ovat keltaisia ja pyöreitä hymyileviä naamoja. Venäläis-amerikkalaiselta kirjailija Vladimir Nabokovilta kysytään haastattelussa vuonna 1969: How do you rank yourself among writers (living) and of the immediate past?

20 18 Hän vastaa seuraavasti: I often think there should exist a special typographical sign for a smile some sort of concave mark, a supine round bracket, which I would now like to trace in reply to your question. (Nabokov 1973, 133.) Nabokov esittää käytännössä ajatuksen tunneikonista. Hän tarkoittaa nimenomaan ikonista merkkiä eikä vain sopimuksenvaraista symbolia pyöreä, ylöspäin osoittava sulkumerkki viittaa tietenkin hymyilevään suuhun. Nonverbaalista sisältöä ilmaisevalle typografiselle merkille oli siis jonkinasteinen tarve myös ennen tietokonevälitteisen keskustelun syntyä. Toisessa haastattelussa vuonna 1962 Nabokovilta kysytään, millä kielellä hän ajattelee. Vastaus kertoo Nabokovin hahmottavan ajatuksia kuvallisesti, mikä saattaa selittää sitä, että hän päätyi ajatukseen hymyä ilmaisevasta ikonista. I don t think in any language. I think in images. (Nabokov 1973, 14.) Brittiläinen muotia, musiikkia, taidetta ja nuorisokulttuuria käsittelevä lehti i-d Magazine on ilmestynyt vuodesta Lehden nimi voidaan lukea, mutta siinä on myös silmää iskevä, hymyilevä vertikaalinen ikoni. Jokaisen numeron kannessa on ollut silmää iskevä malli lehden ilmestymisestä lähtien. (Www: i-d Magazine; www: Wikipedia, i-d.) Tunneikonin kaltaisia ilmiöitä on ollut jo ennen tietokonevälitteistä viestintää. Esimerkiksi henkilökohtaiseen kirjeeseen piirretty sydän voidaan tulkita tunnetta ilmaisevaksi symboliseksi kuvamerkiksi. Kuitenkaan kyse ei ole ollut varsinaisesti kieleen kuuluvasta ilmiöstä, vaan pikemminkin sen rinnalla käytettävistä kuvista. Nykyisin käytettävät tunneikonit sen sijaan kuuluvat kiinteästi kirjoitettuun keskustelukieleen Ensimmäiset varmentamattomat tunneikonit Wikipedian Emoticon-artikkelin mukaan tunneikoneita käytettiin tietokonevälitteisessä viestinnässä jo vuonna PLATO-järjestelmä mahdollisti useiden merkkien tulostamisen päällekkäin, jolloin saatiin aikaan kasvoja muistuttavia kokonaisuuksia.

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

ASCII-taidetta. Intro: Python

ASCII-taidetta. Intro: Python Python 1 ASCII-taidetta All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do.

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Ohje tutkielman tekemiseen

Ohje tutkielman tekemiseen Sauvon koulukeskus 2011 Ohje tutkielman tekemiseen Aiheen valinta Etsi materiaalia Valitse itseäsi kiinnostava aihe. Sovi opettajan kanssa aiheen rajaus. Pyydä opettajalta tutkielmapassiin merkintä aiheen

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä

Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä Hyvä Salis Hyvän salasanan tunnusmerkit Hyökkääjästä salasanan pitää näyttää satunnaiselta merkkijonolta. Hyvän salasanan luominen: Luo mahdollisimman pitkä salasana. Jokainen salasanaan lisäämäsi kirjain

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin?

How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? How to prepare for the 7th grade entrance exam? Kuinka lukea englannin linjan soveltuvuuskokeisiin? When? Milloin? Tärkeitä päivämääriä: - 12.1. 2017 Infotilaisuus Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa - 19.1.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Automaattinen rivitys

Automaattinen rivitys Automaattinen rivitys 1. Kirjoita oheinen teksti. Anna ohjelman rivittää automaattisesti, paina Enter vain lisätäksesi tyhjän rivin kappaleiden väliin. Rivien ei tarvitse vaihtua samassa kohdassa kuin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN

ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN 1 ASIAKASNÄKÖKULMA JULKAISUTOIMINNAN MURROKSEEN Mari Katvala Oulun yliopiston kirjasto Oulun yliopiston kirjasto/ Mari Katvala 2 TOIMEKSIANTO Kuinka löytää aineiston, kun julkaiseminen hajaantuu aitoon

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 4: Ohjelmointi, skriptaus ja Python 31. tammikuuta 2009 Ohjelmointi Perusteet Pythonin alkeet Esittely Esimerkkejä Muuttujat Peruskäsitteitä Käsittely

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät

Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet. Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Varsan markkinointi 2.0 - webin muuttuvat mahdollisuudet Marika Pöyri 13.2.2009 Lappeenranta Jalostuspäivät Miksi myynti-ilmoitus Hevosurheilussa ei riitä? [In] the last hundred years the way to get into

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta

PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta PILY-listalle rekisteröityminen Yahoo-groupsin kautta Mene PILY-listan kotisivuille http://groups.yahoo.com/group/pily-lista/ Klikkaa oikeasta yläkulmasta register. Alla oleva sivu aukeaa täyttämättömänä.

Lisätiedot

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kimmo Koskenniemi 4.4.2007 Yleisen kielitieteen laitos Humanistinen tiedekunta Kielidataa on monenlaista Tekstiä erilaisista lähteistä kirjoista, lehdistä,

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Kerro kuvin 3 on kehitetty uudelleen perusteista lähtien. Kaikki, mikä oli mahdollista

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a. 0 10 (eli, näyttää tältä: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. 0 100 c. 50 100 3.

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi)

Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Lähdeviitteiden merkintä (Kielijelppi) Copyright 2004 2010, Kielijelppi Palvelun tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi Lähdeviitteiden merkitsemiseksi on olemassa useita tapoja. Viitteet voidaan

Lisätiedot

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki?

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Tommi Nieminen 40. Kielitieteen päivät, Tampere 2. 4.5.2013 Empiria (kielitieteessä)? lähtökohtaisesti hankala sana niin käsitteellisesti kuin käytöltään

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI Mikä on sinun unelmasi? Kuka sinä olet? Mitä haluat tehdä? Blogin, kotisivun tai jotain muuta? Millaista sisältöä aiot tehdä? Mistä aihepiiristä? Millä kielellä? Osaatko käyttää

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun

Wordpress. Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Wordpress Bloggaamisen perusteet tekniset minimitoimet, joilla pääset alkuun Mikä alusta käyttöön? Tarjolla on runsaasti eri bloggausalustoja Blogger ja Wordpress ovat suosituimmat ilmaiset blogialustat

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus

Uuden TwinSpacen yleiskatsaus Uuden TwinSpacen yleiskatsaus (Julkaistu syyskuussa 2014 ) Nämä ohjeet on tarkoitettu opettajaylläpitäjille. Ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot uuden TwinSpacen käyttämiseen. Kirjautuminen Siirry

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

response letter Jouko Miettunen

response letter Jouko Miettunen response letter Jouko Miettunen 4.11.2013 Miten kannattaa vastata kommentteihin jotta lopputulos olisi paras mahdollinen? Tieteellisen lehden arviointijärjestelmä päätoimittaja(t) lehtien toimituskunta

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

E-kirjat sähköiset kirjat

E-kirjat sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat sähköiset kirjat Tavoite: Tutustutaan sähköisiin kirjoihin ja kirjaston lukulaitteisiin. Sisältö Maksuttomia

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia.

Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. MagicDraw-pikaohje Tällä harjoituskerralla on tarkoituksena harjoitella käyttötapaus-, luokka- ja tapahtumasekvenssikaavioiden luontia. Alkuvalmistelut Windows (sali TC205) 1) Kirjaudu sisään TTY:n intra-tunnuksella.

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot