Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki, Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset Isku Invest Oy Kiinteistö OY Sammonkatu Simonen Kari Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy...5 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj...6 Kaupungin tahoilta saadut lausunnot Tampereen Sähköverkko Oy Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Toisen asteen koulutuspalvelut Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki...7 Viranomaistahojen lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Pirkanmaan maakuntamuseo

2 Johdanto Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta ja yhdeksän lausuntoa. Näiden lisäksi hyvinvointipalveluiden liikuntapalvelut, Tampereen Vesi ja Tampereen aluepelastuslaitos ilmoittivat, että heillä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotus

3 Muistutukset 1. Isku Invest Oy Isku toteaa osayleiskaavaehdotuksesta, että tontin 843/1 (Iskun tontti) aluetta tulee laajentaa etelän suuntaan noudattaen Sammonkadun linjausta. Tontin laajentaminen etelään mahdollistaa kiinteistön kehittämisen ja tarvittavan lisärakentamisen toteuttamisen. Palloiluhallille toteutettavan, Iskun tontista palasen vievän liikenneyhteyden osalta aloitteen tekijänä on ollut Tampereen kaupunki. Isku suhtautuu sinänsä positiivisesti tähän muutokseen, ja vastavuoroisesti haluaa, että heidän käytössään olevaa tonttia laajennetaan etelään. Tämä on tärkeää kiinteistön liiketoiminnallisen jatkokehityksen ja myös alueen tasapainoisen kehittämisen kannalta. Tontin rajoja ei määritellä osayleiskaavassa vaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Iskun ja Prisman alueiden väliin on Sammonkadun ajokaistojen lisäksi mahduttava linja-autopysäkit, kevyen liikenteen väylät sekä Sammonkadun alittava, kadun pohjoispuolelle sijoittuva ajoramppi, joka johtaa Prisman alueen maanalaiseen pysäköintiin. Alue tulee uudelleen asemakaavoitettavaksi kun Sammonkadun linjaus ja Prisma-keskuksen laajennussuunnittelu käynnistetään. Tontin rajoja voidaan mahdollisuuksien mukaan tarkistaa laadittavan asemakaavoituksen yhteydessä. Muistutus ei aiheuta osayleiskaavaan muutoksia. 2. Kiinteistö OY Sammonkatu 62, Hannu Valtonen Muistutuksessa todetaan, että Sammonkatu 62:n, 64:n ja niiden takana olevalla alueella ei tarvita osayleiskaavaehdotuksessa asuinkortteleihin esitettyjä liiketiloja. Perusteluina tälle on esitetty se, että Nesteen huoltoasemalta S-Marketille oleva alue on rakennuskannaltaan niin uutta ja että nämä rakennukset tulevat säilymään alueella pitkään ja alueella on siten jatkossakin riittävästi liiketiloja. Prisman alue on kaavoitettu liiketiloille, joten niitä ei tarvita alueella lisää ja Kalevanrinne tulisi rakentaa asuntoalueeksi. Uudisrakentamisessa liiketilan hinta nousisi niin korkeaksi, että Kalevanrinteen liiketiloissa ei todennäköisesti olisi mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan. S-Marketin kummallakin puolella on jo käytössä olevat kadut, joten enempää katuja ei tarvita. Kulku asuntoalueelle voidaan järjestää Autohallinkadulta. Puistoja ja leikkikenttiä ei tarvita lisää. Alueelle riittää jo lähistöllä olevat virkistysalueet. Kalevanrinteen kerrostalot voisi rakentaa mahdollisimman lähelle Sammonkadun talouskaistaa, kuten on tehty Sammonkadun yläpäässä. Tehokkuusluku on muistutuksen esittäjän mielestä vasta asemakaavavaiheeseen kuuluva. Sammonkadun alue on aktiivinen ja monipuolisessa käytössä oleva alue, joten kadun varren muuttuminen luonteeltaan asuntoaluemaiseksi kaupunkikeskustan sijaan ei ole toivottavaa. Liike-, palvelu- ja asumiseen soveltuvien työpaikkatilojen rakentamiseen edellyttävä kaavanmääräys tavoittelee nimenomaan Sammonkadun elävyyttä. Myös kaupunkikivan kannalta on tärkeää, että liike- ym. tiloja on Sammonkadun varrella kadun länsipäästä Prisman-alueelle asti. 3

4 S-Marketin kummallakin puolella olevat ajoyhteydet tulevat poistumaan siinä vaiheessa, kun alue muuttuu osayleiskaavan mukaisesti asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Virkistysalueen tarkka paikka suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on arvioitu, että rakentamista voidaan tuoda nykyistä lähemmäksi Sammonkatua. Kaavakartalla tämä on esitetty osoittamalla osa nykyisestä istutuskaistasta asuntokortteliksi. Osayleiskaavan rajaukset ovat yleispiirteisiä, tarkat aluerajaukset täsmentyvät asemakaavavaiheessa. Uusien asuntoalueiden rakennustehokkuudet on merkitty osayleiskaavaan, jotta rakentaminen soveltuisi mittakaavaltaan Kalevan olevaan rakentamiseen. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 3. Simonen Kari Muistutuksessa otetaan kantaa osayleiskaavaehdotuksen uusien asuntoalueiden kerroskorkeuksiin. Kaavamääräyksen mukaan kerroskorkeus asuntoalueilla voi olla enintään yhdeksän. Muistutuksessa ei pidetä kerroskorkeutta liian suurena muilta osin, mutta entisen Jokelan kenkätehtaan (Takojankatu 15) läheisyydessä sopivampi korkeus olisi 3-4 kerrosta. Muistutuksessa todetaan, että länsipuolella olevat jo valmistuneet uudisrakennukset Sammon Aino / Jarin Sampo eivät salli rinnalleen toista korkeaa rakennusta ilman, että viereinen kortteli suojeltuine kohteineen säilyisi yhtenäisenä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa Takojankatu 15:sa sijaitseva rakennus on osoitettu kohdemerkinnällä Merkittävän rakennus, joka pohjautuu kaavaa varten laadittuun rakennusselvitykseen. Siinä Takojankatu 15:ssä sijaitseva entinen Jokelan kenkätehdas ja Sammonkatu 52:ssa ja 54:ssä olevat rakennukset on suositeltu säilytettäväksi. WSP Finlandin laatimassa osayleiskaavaehdotuksen vaikutusarviossa on suositeltu em. kolmen rakennuksen muodostaman kokonaisuuden säilyttämistä hyvin säilyneenä 1950-luvun pienteollisuusmiljöönä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa kohde sijoittuu kortteliin, jossa maankäyttö voidaan mahdollisuuksien mukaan muuttaa asumisen käyttöön. Säilytettäväksi tavoiteltujen rakennusten osalta käyttötarkoituksen muutos on haasteellisempaa, mutta osayleiskaavassa tämä tulee kuitenkin mahdollistaa osoittamalla maankäyttö laajana ja yhtenäisenä alueena. Myös alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvällä paikalla ja monipuolisten liikenneyhteyksien varrella tukee asumisen kehittämistä alueilla. Uudistamisella on vaikutuksia kaupunkikuvaan. Rakentamisen sopeutumista entisen kenkätehtaan läheisyyteen voidaan edistää hyvällä suunnittelulla asemakaavavaiheessa. Muistutus ei aiheuta kaavaan muutoksia. 4

5 4. Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy Muistutuksessa vastustetaan osayleiskaavaehdotuksen kaupunkipuistoksi varatun lähivirkistysalueen (VLK-1) sijoittamista yksityisessä omistuksessa olevalle tontille XIX/835/15. Puistoalue rajoittaa asemakaavan rakennusoikeuden toteuttamista järkevästi. Osayleiskaavaehdotus myös loukkaa tontin omistajien tasavertaisuutta verrattuna ympäröivien vastaavien asuntokortteleiden ja jopa saman korttelin muiden asuntotonttien tehokkuusarvoihin, jos asemakaavoituksessa tullaan käyttämään osayleiskaavaehdotuksen tehokkuutta e=1,5. Tontin länsipuolella olevien rakennettujen asuntotonttien tehokkuusluvut ovat noin e=2,0. Osayleiskaavan luonnosvaiheessa Irmeli Sipilä ja Olli Böök totesivat luonnosvaihtoehto B:n olleen paras vaihtoehto korttelin 835 osalta. Esillä olevien luonnossuunnitelmien mukaisia rakennuksia [viittaa kaava-aineistoon liittyvään Sammonkadun korttelien viitesuunnitelmaan] ei muistutuksessa pidetä toteuttamiskelpoisina. Muistutuksessa vaaditaan, että osayleiskaavaehdotusta tarkistetaan muistutuksessa huomautettujen epäkohtien osalta ja että siitä laaditaan uusi ehdotus tontin omistajien arvioitavaksi ennen osayleiskaavan vahvistamista. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Yleiskaava ei ratkaise tonttien ja yleisten alueiden kiinteistöjen rajoja vaan se tapahtuu asemakaavoituksen yhteydessä. Kortteliin esitetyn virkistysalueen tarpeellisuudesta ja rajauksista on keskusteltu maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden kanssa suunnittelun aikana. Puiston aluerajausta on hieman tarkistettu hyväksyttyyn osayleiskaavaehdotukseen. Keskusteluissa on päädytty siihen, että muutosalueen suunnittelun käynnistämiseksi osapuolet esittävät yhteisen, osapuolia tasapuolisesti kohtelevan aloitteen alueen asemakaavoittamiseksi. Puiston sijoittamista koskeneesta Tampereen kaupungin ja toimijatahojen välisestä neuvottelusta laadittu muistio on liitetty kaava-asiakirjoihin. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia Osayleiskaavaehdotukseen merkitään asumiseen muuttuvien kortteleiden kohdalle tavoitteellinen tehokkuusluku ja kerroskorkeus, jotta uusi rakentaminen soveltuisi Kalevan kaupunkikuvaan ja olemassa olevaan rakentamiseen. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 5

6 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot 5. Elisa Oyj Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotusta tarkemman suunnittelun osalta todetaan, että Elisa Oyj:llä on kaava-alueella tietoliikennekaapeleita ja kaapeliputkituksia, ja että kyseisten reittien, kaapeleiden ja putkitusten siirroista tulevat kustannukset peritään siirtojen aiheuttajilta. Uudet tarvittavat tietoliikenneyhteydet Elisa Oyj tulee rakentaa muun kunnallistekniikan mukana. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan laatimisen yhteydessä. 6. TeliaSonera Finland Oyj TeliaSoneralla on kaava-alueella neljä laitetilaa lausunnossa mainituissa rakennuksissa. Näistä osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitsee kiinteän verkon keskus, jonka toivotaan voivan jäädä nykyiseen paikkaan. Osa lausunnossa mainituista rakennuksista saatetaan purkaa osayleiskaavan maankäyttöratkaisun myötä. Osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitseva rakennus (Kalevanpaasi) on niin uusi, että se tulee todennäköisesti säilymään alueella kymmenien vuosien ajan. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaupungin tahoilta saadut lausunnot 7. Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavavaihetta varten lausunnossa todetaan, että kaavaselostuksen sivulla 36 mainittu 110 kv:n sähkölinjan määrittelyssä tulee ottaa huomioon kulmapylväiden osalta sähköisten johdinten keskilinja johtoaukean etäisyyksiä määriteltäessä. Lausunnossa esitetty asia huomioidaan asemakaavavaiheessa. 8. Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Tilaajaryhmä on tarkastellut osayleiskaavaehdotusta hyvinvointipalveluiden näkökulmasta. Alueelle sijoittuvalla asuntorakentamisella on oleellinen merkitys julkisten palvelujen tarpeeseen alueella. 6

7 Perusopetuksen osalta lausunnossa todetaan, että palvelut alueella riittävät myös oppilaitospalveluverkon muutosten jälkeen. Kaava-alueeseen nähden lähin yhtenäinen peruskoulu (vuosiluokat 1-9) tulee olemaan Sammon koulu Teiskontiellä. Päivähoitoa varten on syytä varata tiloja kaava-alueelle esimerkiksi rakennettavan asuinkerrostalon alakerrasta. Päivähoitotilojen tarve täsmentyy, kun alue lähtee rakentumaan ja alueelle muuttavien ikärakenne täsmentyy. Kalevan alueelta puuttuu ikäihmisten palvelujen vaatimat tilat. Kalevanrinteen alueen myötä voidaan parantaa ikäihmisten palveluita, varsinkin jos alueelle sijoittuu ikäihmisten asumista. Alueelle voi sijoittua kerhotiloja, palvelukeskus tai päiväkeskustoimintaa. Ikäihmisten palvelujen sijoittumista Kalevan alueelle on kuitenkin tarkasteltava laajempana aluekokonaisuutena. Myös entisen Pellervon koulun tontille on suunnitteilla ikäihmisten asumista, mikä saattaa vähentää palvelutarpeita Kalevanrinteen alueella. Kalevanrinteen alueelle tarvittavat ikäihmisten palvelut ja päivähoito on hyvä sijoittaa lähelle toisiaan. Kalevanrinteen alueelta puuttuu nuorisotilat, joiden tarve on aika-ajoin noussut esiin. Kalevanrinteen alueen jatkosuunnittelussa voi tutkia myös nuorisokeskuksen mahdollisuuksia sijoittua alueelle, varsinkin jos alueelle muuttaa paljon nuorta väkeä. Kerrostalovaltaisten asuntoalueiden kaavamääräyksessä edellytetään liike-, palvelu- ja työpaikkatilojen rakentaminen. Tiloihin voidaan sijoittaa myös päivähoidon ja vanhusten palveluihin tarvittavia tiloja. 9. Toisen asteen koulutuspalvelut Toisen asteen koulutuspalvelut toteaa lausunnossaan seuraavaa: Kaava-alueella sijaitsee Tampereen ammattiopiston Sammonkadun toimipiste (entinen Tampereen Kauppaoppilaitos), joka on juuri peruskorjattu ja jonka arkkitehtoninen ilme sekä sisältä että ulkoa ovat osa tamperelaista ja kansallista rakennusperintöä. Tämän takia ratkaisuissa tulee ottaa huomioon Kauppiksen edustavuus maisematarkastelussa sekä toisaalta esteettömät ja sujuvat liikennejärjestelyt kiinteistöön (henkilö- ja huoltoliikenne). Joukkoliikenteen pysäkkisijoittelun tulee tulevaisuudessakin olla sellaiset, että opiskelijoille on mahdollisimman vaivatonta käyttää julkista liikennettä. Muilta osin kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Ammattiopiston Sammonkadun toimipiste on osoitettu kaavassa merkinnällä merkittävä rakennus. Tämän lisäksi kaavaan lisätään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon perusteella merkittävien rakennusten osalta seuraava tarkennus: Kohteita koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon niiden arvo. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. 10. Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki 7

8 Meluun liittyen lausunnossa on kiinnitetty huomiota Sarvijaakonkadun liikenteen asutukselle aiheuttamiin haittoihin. Lausunnossa on todettu, että tässä kaavavaiheessa tulisi edelleen pohtia, miten ennustettua Sarvijaakonkadun liikennemäärää saataisiin laskemaan niin, ettei Sarvijaakonkadun varren asukkaiden nykyinen melurasitus kasvaisi. Ilmanlaadun osalta lausunnossa todetaan, että asiaa ei ole käsitelty kaava-aineistosta. Erilliselle selvitykselle ei nähdä tarvetta, sillä Tampereelta on säännöllistä mittausaineistoa, jota voidaan hyödyntää myös Kalevanrinteen osayleiskaavatyössä. Lausunnossa on esitetty ilmanlaadun suhteen täydennyksiä kaavan selostusta varten. Täydennykset koskevat typpioksidia, hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2.5). Näiden osalta ei kaava-alueella ole odotettavissa raja-arvojen ylityksiä. Viheralueiden yhteyksien suhteen lausunnossa todetaan, että kaavaehdotuksessa on riittävästi huomioitu mm. yhteydet Kalevanharjun virkistysalueelle sekä alueen ulkopuolelle Kiovanpuiston ja Kaupin suuntaan. Vanhan kaatopaikka-alueen käsittelytarve on riittävästi huomioitu tällä kaavatasolla. Kaava-alueen rakennemuutos asuinalueeksi tulee kestämään pitkään ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavien yritysten toiminta voi vaikuttaa häiritsevästi alueen asukkaisiin. Alueella on nyt useita ympäristöriskejä ja häiriöitä aiheuttavia toimintoja. Polttoaineiden jakeluaseman sijainti asuinkorttelissa aiheuttaa turvallisuusriskin ja haittaa asumisviihtyvyydelle. Leipomon mahdollisesti aiheuttaman hajuja meluhaitan sekä tavarankuljetusten vaikutuksia asumisviihtyvyyteen ei ole arvioitu. TP-9 kaavamääräystä on hyvä tarkentaa niin, että alueelle ei voi sijoittua toimintoja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai häiriötä läheiselle asutukselle. Lisäksi rakennemuutoksen pitkään aikajänteeseen liittyviin ongelmiin tulee erityisesti paneutua alueen asemakaavoitusvaiheessa. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi, joka voi mahdollisesti toteutua esim. raideliikenteenä. Joukkoliikenteen vahvistuminen yhdessä henkilöajoneuvoliikenteelle varatun tilan pienentymisen kanssa tulee vähentämään ajoneuvoliikennettä Sammonkadulla. Asuntorakentaminen ja alueen sisälle sijoittuva korttelipuisto tulee osayleiskaavan merkintöjen perusteella suojata melulta. Osayleiskaavaehdotuksen liikennesuunnitelmapäivityksen yhteydessä laadittiin ilmanlaatua koskeva selvitys. Selvityksen perusteella osayleiskaavaan ei ole muutettu. Osayleiskaavan työpaikka-alueiksi varatut alueet sijoittuvat lähelle asuinkerrostaloja ja asumiseen muuttuvia alueita, mikä synnyttää tavoiteltua sekoittunutta yhdyskuntarakennetta. Häiriöiden huomioiminen ja estäminen puolin ja toisin voidaan ottaa parhaiten huomioon asemakaavoituksen yhteydessä. 8

9 Viranomaistahojen lausunnot 11. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan ELY-keskus pitää osayleiskaavaehdotuksessa nyt esitettyä Prisman alueen kaupan laajentamista ja alueen liikerakentamisen määrän suunniteltua lisäämistä alueellisesti ja seudullisesti merkittävänä ja katsoo, että alueelle suunnitellun huomattavan kaupan lisärakentamisen vaikutukset tulee tässä yhteydessä laajemmin selvittää. ELY-keskus pitää tärkeänä lähipalvelujen saavutettavuutta ilman autoa. Erityisesti Kalevassa ikäihmisten ja autottomien kannalta on tärkeää, että Sammonkadun varrella olevat pienemmät ruokakaupat voisivat säilyä. ELY-keskus katsoo, että liikerakentamisen määrää ja laatua selvitettäessä on tarpeen ottaa huomioon rakentamisen vaikutukset koko Kalevan kaupunginosan palveluihin. Kevyen liikenteen reittien osalta ELY-keskus pitää osayleiskaavassa osoitettuja pääreittejä joltain osin liian suppeina ja katsoo, että kaupunkimainen tiivis ympäristö edellyttää turvallisen kevyen liikenteen reitin toteuttamista myös Sammonkadun eteläpuolella. Kalevanharjun virkistysalueen kohdalla ELYkeskus katsoo, että Kalevantien pohjoispuolella kevyen liikenteen pääreittiä tulee jatkaa koko virkistysalueen matkalla Messukylän suuntaan. Kalevan kaupunginosa sijaitsee kaupunkirakenteen keskellä ja on hyvin saavutettavissa julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen keinoin. Myös jatkossa alueen liikenneratkaisuja on mahdollista kehittää osana pääkatuverkon joukkoliikenteen laatukäytävää, joka tulee kytkeä osaksi yleiskaavan liikennesuunnittelua ja liikennejärjestelyjä koskevien kaupunkiympäristötavoitteiden lisäksi antavat tarvittavat, ainakin yleismääräykset osayleiskaavassa. Liikenteen haittojen osalta ELY-keskus toteaa, että liikenteen päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset tulee osayleiskaavaa laadittaessa selvittää. Myös meluvaikutuksia on syytä arvioida tarkemmin ja merkitä melunsuojaustarve tulevan maankäytön suhteen riittävän laaja-alaisesti. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaa laadittaessa tulee kiinnittää huomiota tärkeän pohjavesialueen suojaamiseen sekä selvittää alueella syntyvien hulevesien määrää, vaikutuksia sekä varmistaa hulevesikäsittelyn toimivuus alueella. Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausunnon mukaan lähipalvelut tulee pyrkiä turvaamaan sen lisäksi, että mahdollistetaan Prisma-keskuksen laajentaminen. Osayleiskaavaa on tarkistettu siten, että Takojankatu 8 tontin kohdalle on osoitettu nykyisen asemakaavan sallima käyttötarkoitus palvelujen ja hallinnon toimitiloille. Ratkaisun mukaisesti tontille voi sijoittua myös päivittäistavarakauppaa, mikä ta- 9

10 sapainottaa päivittäistavarakaupan palveluverkkoa etäämmälle Prisma-keskuksesta ja suosii sijaintinsa puolesta myös kevyellä liikenteellä asioiva. Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kaavakartalla on esitetty kevyen liikenteen pääreitit sekä verkollisesti tärkeimmät alemman palvelutason reitit. Lausunnossa esiin nostettu Sammonkadun eteläpuolella oleva reitti on osoitettu kaavaan, koska väylää on tarkoitus kehittää osana keskustan kävelyvyöhykettä samaan aikaan kun kadun varren maankäyttö uudistuu. Kalevantien pohjoispuolelle Kalevanharjun puistoon ei lausunnon esityksestä huolimatta osoiteta reittivarausta. Väylän rakentamista pohdittiin jatkosuunnittelun aikana, mutta väylän rakentaminen arvioitiin ongelmalliseksi säilytettäväksi tarkoitetulla virkistysalueella. Sammonkatu on tarkistetussa osayleiskaavassa osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi Prisma-keskuksen laajentuminen kauppakeskukseksi voidaan kytkeä hyvin vahvaan joukkoliikenteen yhteyteen. Liikenteen haittavaikutuksia on selvitetty kaavaehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Ympäristömelun vaikutuksia uuteen asuntorakentamiseen selvitettiin jo nähtävillä olleen kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa ja edelleen ehdotusvaiheessa tarkistetuilta osilta. Asuinkorttelialueiden keskelle sijoittuvan virkistysalueen kaavamääräystä on lisäksi tarkennettu huomioimaan toteutuksessa liikenteen häiriö. Destia laati alkuvuonna 2011 selvityksen Kalevanrinteen osayleiskaavan vaikutuksista kaavaalueen päästöihin. Kaavaehdotus siirtää liikenteen painopistettä kohti Prisman aluetta, jolloin Sammonkadun itäpäässä päästöt kasvavat suhteellisesti enemmän ja se on huomioitava alueen asemakaavoituksessa. Osayleiskaavaa varten ei ole tehty erillistä hulevesisuunnitelmaa, koska kaavaratkaisun toteutus ei lisää alueen päällystettyjä alueita. Osayleiskaavan yleismääräystä on kuitenkin tarkistettu siten, että hulevesistä aiheutuvat kysymykset on arvioitava tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. 12. Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Maakuntahallituksen lausunnossa on todettu, että Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa osoitetun seudullisen palvelurakenteen kehittämisen kannalta ja myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta perusteltua ja tarpeellista, että mitoitus selvitetään. Lisäksi todetaan, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan km1 alueita ei saa ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johtavat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan laajuuden edellyttämällä tavalla. 10

11 Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausuntojen pohjalta Tampereen kaupunki teetti koko kaava-aluetta koskevan liikenneverkon toimivuustarkastelun. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että liikenneverkon liikenteellinen toimivuus voidaan turvata ennustevuoden 2030 liikennemäärillä, kun alueen liikenneverkko on osayleiskaavan tavoitteen mukainen. Lisäksi liittymien toimivuus edellyttää Prismaan saapuvan liikenteen painottumista Rieväkadun eteläpään. Osayleiskaavaa tarkistettiin Prisma-keskuksen kohdalla olevan määräyksen KM-5 osalta siten, että alueen kehittämisen edellytyksenä on liikenneratkaisujen toteuttaminen ennen alueelle sijoittuvan laajennuksen käyttöön ottoa. 13. Pirkanmaan maakuntamuseo Maakuntamuseo lausuu, että kaava-alueella sijaitseva vuoden 1918 taistelupaikan osa, jolla on arkeologisen inventoinnin yhteydessä todettu myös muita historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, on merkitty kaavaan asianmukaisesti. Kalevantien osalta maakuntamuseo mainitsee tielinjauksen historiallisia vaiheita ja toteaa, että tielinjaukseen ja sen lähiympäristöön ei tule tehdä tien luonnetta tai maisemallista arvoa vaarantavia toimenpiteitä. Osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyksen R, Merkittävä rakennus osalta maakuntamuseo toteaa, että kaavaan tulee liittää merkintää koskeva määräys, jossa edellytetään rakennusten ja niiden lähiympäristön arvojen säilyttämistä. Muiden rakennusten osalta lausunnossa todetaan, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kauppaoppilaitoksen sekä ensimmäisen Tampereen automarketin maininnat puuttuvat ja että kaava-aineistoja tulee täydentää myös näiltä osin. Kalevantien osuudelle on tarkistetussa osayleiskaavakartassa osoitettu kaavamääräys: edelleen käytössä oleva historiallinen tielinja. Merkittävä rakennus kaavamääräystä on täsmennetty lisätekstillä: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde, jota koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon sen arvo. 11

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.12.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.9.20014 ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot