Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki, Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset Isku Invest Oy Kiinteistö OY Sammonkatu Simonen Kari Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy...5 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj...6 Kaupungin tahoilta saadut lausunnot Tampereen Sähköverkko Oy Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Toisen asteen koulutuspalvelut Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki...7 Viranomaistahojen lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Pirkanmaan maakuntamuseo

2 Johdanto Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta ja yhdeksän lausuntoa. Näiden lisäksi hyvinvointipalveluiden liikuntapalvelut, Tampereen Vesi ja Tampereen aluepelastuslaitos ilmoittivat, että heillä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotus

3 Muistutukset 1. Isku Invest Oy Isku toteaa osayleiskaavaehdotuksesta, että tontin 843/1 (Iskun tontti) aluetta tulee laajentaa etelän suuntaan noudattaen Sammonkadun linjausta. Tontin laajentaminen etelään mahdollistaa kiinteistön kehittämisen ja tarvittavan lisärakentamisen toteuttamisen. Palloiluhallille toteutettavan, Iskun tontista palasen vievän liikenneyhteyden osalta aloitteen tekijänä on ollut Tampereen kaupunki. Isku suhtautuu sinänsä positiivisesti tähän muutokseen, ja vastavuoroisesti haluaa, että heidän käytössään olevaa tonttia laajennetaan etelään. Tämä on tärkeää kiinteistön liiketoiminnallisen jatkokehityksen ja myös alueen tasapainoisen kehittämisen kannalta. Tontin rajoja ei määritellä osayleiskaavassa vaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Iskun ja Prisman alueiden väliin on Sammonkadun ajokaistojen lisäksi mahduttava linja-autopysäkit, kevyen liikenteen väylät sekä Sammonkadun alittava, kadun pohjoispuolelle sijoittuva ajoramppi, joka johtaa Prisman alueen maanalaiseen pysäköintiin. Alue tulee uudelleen asemakaavoitettavaksi kun Sammonkadun linjaus ja Prisma-keskuksen laajennussuunnittelu käynnistetään. Tontin rajoja voidaan mahdollisuuksien mukaan tarkistaa laadittavan asemakaavoituksen yhteydessä. Muistutus ei aiheuta osayleiskaavaan muutoksia. 2. Kiinteistö OY Sammonkatu 62, Hannu Valtonen Muistutuksessa todetaan, että Sammonkatu 62:n, 64:n ja niiden takana olevalla alueella ei tarvita osayleiskaavaehdotuksessa asuinkortteleihin esitettyjä liiketiloja. Perusteluina tälle on esitetty se, että Nesteen huoltoasemalta S-Marketille oleva alue on rakennuskannaltaan niin uutta ja että nämä rakennukset tulevat säilymään alueella pitkään ja alueella on siten jatkossakin riittävästi liiketiloja. Prisman alue on kaavoitettu liiketiloille, joten niitä ei tarvita alueella lisää ja Kalevanrinne tulisi rakentaa asuntoalueeksi. Uudisrakentamisessa liiketilan hinta nousisi niin korkeaksi, että Kalevanrinteen liiketiloissa ei todennäköisesti olisi mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan. S-Marketin kummallakin puolella on jo käytössä olevat kadut, joten enempää katuja ei tarvita. Kulku asuntoalueelle voidaan järjestää Autohallinkadulta. Puistoja ja leikkikenttiä ei tarvita lisää. Alueelle riittää jo lähistöllä olevat virkistysalueet. Kalevanrinteen kerrostalot voisi rakentaa mahdollisimman lähelle Sammonkadun talouskaistaa, kuten on tehty Sammonkadun yläpäässä. Tehokkuusluku on muistutuksen esittäjän mielestä vasta asemakaavavaiheeseen kuuluva. Sammonkadun alue on aktiivinen ja monipuolisessa käytössä oleva alue, joten kadun varren muuttuminen luonteeltaan asuntoaluemaiseksi kaupunkikeskustan sijaan ei ole toivottavaa. Liike-, palvelu- ja asumiseen soveltuvien työpaikkatilojen rakentamiseen edellyttävä kaavanmääräys tavoittelee nimenomaan Sammonkadun elävyyttä. Myös kaupunkikivan kannalta on tärkeää, että liike- ym. tiloja on Sammonkadun varrella kadun länsipäästä Prisman-alueelle asti. 3

4 S-Marketin kummallakin puolella olevat ajoyhteydet tulevat poistumaan siinä vaiheessa, kun alue muuttuu osayleiskaavan mukaisesti asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Virkistysalueen tarkka paikka suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on arvioitu, että rakentamista voidaan tuoda nykyistä lähemmäksi Sammonkatua. Kaavakartalla tämä on esitetty osoittamalla osa nykyisestä istutuskaistasta asuntokortteliksi. Osayleiskaavan rajaukset ovat yleispiirteisiä, tarkat aluerajaukset täsmentyvät asemakaavavaiheessa. Uusien asuntoalueiden rakennustehokkuudet on merkitty osayleiskaavaan, jotta rakentaminen soveltuisi mittakaavaltaan Kalevan olevaan rakentamiseen. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 3. Simonen Kari Muistutuksessa otetaan kantaa osayleiskaavaehdotuksen uusien asuntoalueiden kerroskorkeuksiin. Kaavamääräyksen mukaan kerroskorkeus asuntoalueilla voi olla enintään yhdeksän. Muistutuksessa ei pidetä kerroskorkeutta liian suurena muilta osin, mutta entisen Jokelan kenkätehtaan (Takojankatu 15) läheisyydessä sopivampi korkeus olisi 3-4 kerrosta. Muistutuksessa todetaan, että länsipuolella olevat jo valmistuneet uudisrakennukset Sammon Aino / Jarin Sampo eivät salli rinnalleen toista korkeaa rakennusta ilman, että viereinen kortteli suojeltuine kohteineen säilyisi yhtenäisenä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa Takojankatu 15:sa sijaitseva rakennus on osoitettu kohdemerkinnällä Merkittävän rakennus, joka pohjautuu kaavaa varten laadittuun rakennusselvitykseen. Siinä Takojankatu 15:ssä sijaitseva entinen Jokelan kenkätehdas ja Sammonkatu 52:ssa ja 54:ssä olevat rakennukset on suositeltu säilytettäväksi. WSP Finlandin laatimassa osayleiskaavaehdotuksen vaikutusarviossa on suositeltu em. kolmen rakennuksen muodostaman kokonaisuuden säilyttämistä hyvin säilyneenä 1950-luvun pienteollisuusmiljöönä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa kohde sijoittuu kortteliin, jossa maankäyttö voidaan mahdollisuuksien mukaan muuttaa asumisen käyttöön. Säilytettäväksi tavoiteltujen rakennusten osalta käyttötarkoituksen muutos on haasteellisempaa, mutta osayleiskaavassa tämä tulee kuitenkin mahdollistaa osoittamalla maankäyttö laajana ja yhtenäisenä alueena. Myös alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvällä paikalla ja monipuolisten liikenneyhteyksien varrella tukee asumisen kehittämistä alueilla. Uudistamisella on vaikutuksia kaupunkikuvaan. Rakentamisen sopeutumista entisen kenkätehtaan läheisyyteen voidaan edistää hyvällä suunnittelulla asemakaavavaiheessa. Muistutus ei aiheuta kaavaan muutoksia. 4

5 4. Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy Muistutuksessa vastustetaan osayleiskaavaehdotuksen kaupunkipuistoksi varatun lähivirkistysalueen (VLK-1) sijoittamista yksityisessä omistuksessa olevalle tontille XIX/835/15. Puistoalue rajoittaa asemakaavan rakennusoikeuden toteuttamista järkevästi. Osayleiskaavaehdotus myös loukkaa tontin omistajien tasavertaisuutta verrattuna ympäröivien vastaavien asuntokortteleiden ja jopa saman korttelin muiden asuntotonttien tehokkuusarvoihin, jos asemakaavoituksessa tullaan käyttämään osayleiskaavaehdotuksen tehokkuutta e=1,5. Tontin länsipuolella olevien rakennettujen asuntotonttien tehokkuusluvut ovat noin e=2,0. Osayleiskaavan luonnosvaiheessa Irmeli Sipilä ja Olli Böök totesivat luonnosvaihtoehto B:n olleen paras vaihtoehto korttelin 835 osalta. Esillä olevien luonnossuunnitelmien mukaisia rakennuksia [viittaa kaava-aineistoon liittyvään Sammonkadun korttelien viitesuunnitelmaan] ei muistutuksessa pidetä toteuttamiskelpoisina. Muistutuksessa vaaditaan, että osayleiskaavaehdotusta tarkistetaan muistutuksessa huomautettujen epäkohtien osalta ja että siitä laaditaan uusi ehdotus tontin omistajien arvioitavaksi ennen osayleiskaavan vahvistamista. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Yleiskaava ei ratkaise tonttien ja yleisten alueiden kiinteistöjen rajoja vaan se tapahtuu asemakaavoituksen yhteydessä. Kortteliin esitetyn virkistysalueen tarpeellisuudesta ja rajauksista on keskusteltu maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden kanssa suunnittelun aikana. Puiston aluerajausta on hieman tarkistettu hyväksyttyyn osayleiskaavaehdotukseen. Keskusteluissa on päädytty siihen, että muutosalueen suunnittelun käynnistämiseksi osapuolet esittävät yhteisen, osapuolia tasapuolisesti kohtelevan aloitteen alueen asemakaavoittamiseksi. Puiston sijoittamista koskeneesta Tampereen kaupungin ja toimijatahojen välisestä neuvottelusta laadittu muistio on liitetty kaava-asiakirjoihin. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia Osayleiskaavaehdotukseen merkitään asumiseen muuttuvien kortteleiden kohdalle tavoitteellinen tehokkuusluku ja kerroskorkeus, jotta uusi rakentaminen soveltuisi Kalevan kaupunkikuvaan ja olemassa olevaan rakentamiseen. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 5

6 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot 5. Elisa Oyj Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotusta tarkemman suunnittelun osalta todetaan, että Elisa Oyj:llä on kaava-alueella tietoliikennekaapeleita ja kaapeliputkituksia, ja että kyseisten reittien, kaapeleiden ja putkitusten siirroista tulevat kustannukset peritään siirtojen aiheuttajilta. Uudet tarvittavat tietoliikenneyhteydet Elisa Oyj tulee rakentaa muun kunnallistekniikan mukana. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan laatimisen yhteydessä. 6. TeliaSonera Finland Oyj TeliaSoneralla on kaava-alueella neljä laitetilaa lausunnossa mainituissa rakennuksissa. Näistä osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitsee kiinteän verkon keskus, jonka toivotaan voivan jäädä nykyiseen paikkaan. Osa lausunnossa mainituista rakennuksista saatetaan purkaa osayleiskaavan maankäyttöratkaisun myötä. Osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitseva rakennus (Kalevanpaasi) on niin uusi, että se tulee todennäköisesti säilymään alueella kymmenien vuosien ajan. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaupungin tahoilta saadut lausunnot 7. Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavavaihetta varten lausunnossa todetaan, että kaavaselostuksen sivulla 36 mainittu 110 kv:n sähkölinjan määrittelyssä tulee ottaa huomioon kulmapylväiden osalta sähköisten johdinten keskilinja johtoaukean etäisyyksiä määriteltäessä. Lausunnossa esitetty asia huomioidaan asemakaavavaiheessa. 8. Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Tilaajaryhmä on tarkastellut osayleiskaavaehdotusta hyvinvointipalveluiden näkökulmasta. Alueelle sijoittuvalla asuntorakentamisella on oleellinen merkitys julkisten palvelujen tarpeeseen alueella. 6

7 Perusopetuksen osalta lausunnossa todetaan, että palvelut alueella riittävät myös oppilaitospalveluverkon muutosten jälkeen. Kaava-alueeseen nähden lähin yhtenäinen peruskoulu (vuosiluokat 1-9) tulee olemaan Sammon koulu Teiskontiellä. Päivähoitoa varten on syytä varata tiloja kaava-alueelle esimerkiksi rakennettavan asuinkerrostalon alakerrasta. Päivähoitotilojen tarve täsmentyy, kun alue lähtee rakentumaan ja alueelle muuttavien ikärakenne täsmentyy. Kalevan alueelta puuttuu ikäihmisten palvelujen vaatimat tilat. Kalevanrinteen alueen myötä voidaan parantaa ikäihmisten palveluita, varsinkin jos alueelle sijoittuu ikäihmisten asumista. Alueelle voi sijoittua kerhotiloja, palvelukeskus tai päiväkeskustoimintaa. Ikäihmisten palvelujen sijoittumista Kalevan alueelle on kuitenkin tarkasteltava laajempana aluekokonaisuutena. Myös entisen Pellervon koulun tontille on suunnitteilla ikäihmisten asumista, mikä saattaa vähentää palvelutarpeita Kalevanrinteen alueella. Kalevanrinteen alueelle tarvittavat ikäihmisten palvelut ja päivähoito on hyvä sijoittaa lähelle toisiaan. Kalevanrinteen alueelta puuttuu nuorisotilat, joiden tarve on aika-ajoin noussut esiin. Kalevanrinteen alueen jatkosuunnittelussa voi tutkia myös nuorisokeskuksen mahdollisuuksia sijoittua alueelle, varsinkin jos alueelle muuttaa paljon nuorta väkeä. Kerrostalovaltaisten asuntoalueiden kaavamääräyksessä edellytetään liike-, palvelu- ja työpaikkatilojen rakentaminen. Tiloihin voidaan sijoittaa myös päivähoidon ja vanhusten palveluihin tarvittavia tiloja. 9. Toisen asteen koulutuspalvelut Toisen asteen koulutuspalvelut toteaa lausunnossaan seuraavaa: Kaava-alueella sijaitsee Tampereen ammattiopiston Sammonkadun toimipiste (entinen Tampereen Kauppaoppilaitos), joka on juuri peruskorjattu ja jonka arkkitehtoninen ilme sekä sisältä että ulkoa ovat osa tamperelaista ja kansallista rakennusperintöä. Tämän takia ratkaisuissa tulee ottaa huomioon Kauppiksen edustavuus maisematarkastelussa sekä toisaalta esteettömät ja sujuvat liikennejärjestelyt kiinteistöön (henkilö- ja huoltoliikenne). Joukkoliikenteen pysäkkisijoittelun tulee tulevaisuudessakin olla sellaiset, että opiskelijoille on mahdollisimman vaivatonta käyttää julkista liikennettä. Muilta osin kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Ammattiopiston Sammonkadun toimipiste on osoitettu kaavassa merkinnällä merkittävä rakennus. Tämän lisäksi kaavaan lisätään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon perusteella merkittävien rakennusten osalta seuraava tarkennus: Kohteita koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon niiden arvo. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. 10. Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki 7

8 Meluun liittyen lausunnossa on kiinnitetty huomiota Sarvijaakonkadun liikenteen asutukselle aiheuttamiin haittoihin. Lausunnossa on todettu, että tässä kaavavaiheessa tulisi edelleen pohtia, miten ennustettua Sarvijaakonkadun liikennemäärää saataisiin laskemaan niin, ettei Sarvijaakonkadun varren asukkaiden nykyinen melurasitus kasvaisi. Ilmanlaadun osalta lausunnossa todetaan, että asiaa ei ole käsitelty kaava-aineistosta. Erilliselle selvitykselle ei nähdä tarvetta, sillä Tampereelta on säännöllistä mittausaineistoa, jota voidaan hyödyntää myös Kalevanrinteen osayleiskaavatyössä. Lausunnossa on esitetty ilmanlaadun suhteen täydennyksiä kaavan selostusta varten. Täydennykset koskevat typpioksidia, hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2.5). Näiden osalta ei kaava-alueella ole odotettavissa raja-arvojen ylityksiä. Viheralueiden yhteyksien suhteen lausunnossa todetaan, että kaavaehdotuksessa on riittävästi huomioitu mm. yhteydet Kalevanharjun virkistysalueelle sekä alueen ulkopuolelle Kiovanpuiston ja Kaupin suuntaan. Vanhan kaatopaikka-alueen käsittelytarve on riittävästi huomioitu tällä kaavatasolla. Kaava-alueen rakennemuutos asuinalueeksi tulee kestämään pitkään ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavien yritysten toiminta voi vaikuttaa häiritsevästi alueen asukkaisiin. Alueella on nyt useita ympäristöriskejä ja häiriöitä aiheuttavia toimintoja. Polttoaineiden jakeluaseman sijainti asuinkorttelissa aiheuttaa turvallisuusriskin ja haittaa asumisviihtyvyydelle. Leipomon mahdollisesti aiheuttaman hajuja meluhaitan sekä tavarankuljetusten vaikutuksia asumisviihtyvyyteen ei ole arvioitu. TP-9 kaavamääräystä on hyvä tarkentaa niin, että alueelle ei voi sijoittua toimintoja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai häiriötä läheiselle asutukselle. Lisäksi rakennemuutoksen pitkään aikajänteeseen liittyviin ongelmiin tulee erityisesti paneutua alueen asemakaavoitusvaiheessa. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi, joka voi mahdollisesti toteutua esim. raideliikenteenä. Joukkoliikenteen vahvistuminen yhdessä henkilöajoneuvoliikenteelle varatun tilan pienentymisen kanssa tulee vähentämään ajoneuvoliikennettä Sammonkadulla. Asuntorakentaminen ja alueen sisälle sijoittuva korttelipuisto tulee osayleiskaavan merkintöjen perusteella suojata melulta. Osayleiskaavaehdotuksen liikennesuunnitelmapäivityksen yhteydessä laadittiin ilmanlaatua koskeva selvitys. Selvityksen perusteella osayleiskaavaan ei ole muutettu. Osayleiskaavan työpaikka-alueiksi varatut alueet sijoittuvat lähelle asuinkerrostaloja ja asumiseen muuttuvia alueita, mikä synnyttää tavoiteltua sekoittunutta yhdyskuntarakennetta. Häiriöiden huomioiminen ja estäminen puolin ja toisin voidaan ottaa parhaiten huomioon asemakaavoituksen yhteydessä. 8

9 Viranomaistahojen lausunnot 11. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan ELY-keskus pitää osayleiskaavaehdotuksessa nyt esitettyä Prisman alueen kaupan laajentamista ja alueen liikerakentamisen määrän suunniteltua lisäämistä alueellisesti ja seudullisesti merkittävänä ja katsoo, että alueelle suunnitellun huomattavan kaupan lisärakentamisen vaikutukset tulee tässä yhteydessä laajemmin selvittää. ELY-keskus pitää tärkeänä lähipalvelujen saavutettavuutta ilman autoa. Erityisesti Kalevassa ikäihmisten ja autottomien kannalta on tärkeää, että Sammonkadun varrella olevat pienemmät ruokakaupat voisivat säilyä. ELY-keskus katsoo, että liikerakentamisen määrää ja laatua selvitettäessä on tarpeen ottaa huomioon rakentamisen vaikutukset koko Kalevan kaupunginosan palveluihin. Kevyen liikenteen reittien osalta ELY-keskus pitää osayleiskaavassa osoitettuja pääreittejä joltain osin liian suppeina ja katsoo, että kaupunkimainen tiivis ympäristö edellyttää turvallisen kevyen liikenteen reitin toteuttamista myös Sammonkadun eteläpuolella. Kalevanharjun virkistysalueen kohdalla ELYkeskus katsoo, että Kalevantien pohjoispuolella kevyen liikenteen pääreittiä tulee jatkaa koko virkistysalueen matkalla Messukylän suuntaan. Kalevan kaupunginosa sijaitsee kaupunkirakenteen keskellä ja on hyvin saavutettavissa julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen keinoin. Myös jatkossa alueen liikenneratkaisuja on mahdollista kehittää osana pääkatuverkon joukkoliikenteen laatukäytävää, joka tulee kytkeä osaksi yleiskaavan liikennesuunnittelua ja liikennejärjestelyjä koskevien kaupunkiympäristötavoitteiden lisäksi antavat tarvittavat, ainakin yleismääräykset osayleiskaavassa. Liikenteen haittojen osalta ELY-keskus toteaa, että liikenteen päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset tulee osayleiskaavaa laadittaessa selvittää. Myös meluvaikutuksia on syytä arvioida tarkemmin ja merkitä melunsuojaustarve tulevan maankäytön suhteen riittävän laaja-alaisesti. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaa laadittaessa tulee kiinnittää huomiota tärkeän pohjavesialueen suojaamiseen sekä selvittää alueella syntyvien hulevesien määrää, vaikutuksia sekä varmistaa hulevesikäsittelyn toimivuus alueella. Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausunnon mukaan lähipalvelut tulee pyrkiä turvaamaan sen lisäksi, että mahdollistetaan Prisma-keskuksen laajentaminen. Osayleiskaavaa on tarkistettu siten, että Takojankatu 8 tontin kohdalle on osoitettu nykyisen asemakaavan sallima käyttötarkoitus palvelujen ja hallinnon toimitiloille. Ratkaisun mukaisesti tontille voi sijoittua myös päivittäistavarakauppaa, mikä ta- 9

10 sapainottaa päivittäistavarakaupan palveluverkkoa etäämmälle Prisma-keskuksesta ja suosii sijaintinsa puolesta myös kevyellä liikenteellä asioiva. Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kaavakartalla on esitetty kevyen liikenteen pääreitit sekä verkollisesti tärkeimmät alemman palvelutason reitit. Lausunnossa esiin nostettu Sammonkadun eteläpuolella oleva reitti on osoitettu kaavaan, koska väylää on tarkoitus kehittää osana keskustan kävelyvyöhykettä samaan aikaan kun kadun varren maankäyttö uudistuu. Kalevantien pohjoispuolelle Kalevanharjun puistoon ei lausunnon esityksestä huolimatta osoiteta reittivarausta. Väylän rakentamista pohdittiin jatkosuunnittelun aikana, mutta väylän rakentaminen arvioitiin ongelmalliseksi säilytettäväksi tarkoitetulla virkistysalueella. Sammonkatu on tarkistetussa osayleiskaavassa osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi Prisma-keskuksen laajentuminen kauppakeskukseksi voidaan kytkeä hyvin vahvaan joukkoliikenteen yhteyteen. Liikenteen haittavaikutuksia on selvitetty kaavaehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Ympäristömelun vaikutuksia uuteen asuntorakentamiseen selvitettiin jo nähtävillä olleen kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa ja edelleen ehdotusvaiheessa tarkistetuilta osilta. Asuinkorttelialueiden keskelle sijoittuvan virkistysalueen kaavamääräystä on lisäksi tarkennettu huomioimaan toteutuksessa liikenteen häiriö. Destia laati alkuvuonna 2011 selvityksen Kalevanrinteen osayleiskaavan vaikutuksista kaavaalueen päästöihin. Kaavaehdotus siirtää liikenteen painopistettä kohti Prisman aluetta, jolloin Sammonkadun itäpäässä päästöt kasvavat suhteellisesti enemmän ja se on huomioitava alueen asemakaavoituksessa. Osayleiskaavaa varten ei ole tehty erillistä hulevesisuunnitelmaa, koska kaavaratkaisun toteutus ei lisää alueen päällystettyjä alueita. Osayleiskaavan yleismääräystä on kuitenkin tarkistettu siten, että hulevesistä aiheutuvat kysymykset on arvioitava tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. 12. Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Maakuntahallituksen lausunnossa on todettu, että Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa osoitetun seudullisen palvelurakenteen kehittämisen kannalta ja myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta perusteltua ja tarpeellista, että mitoitus selvitetään. Lisäksi todetaan, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan km1 alueita ei saa ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johtavat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan laajuuden edellyttämällä tavalla. 10

11 Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausuntojen pohjalta Tampereen kaupunki teetti koko kaava-aluetta koskevan liikenneverkon toimivuustarkastelun. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että liikenneverkon liikenteellinen toimivuus voidaan turvata ennustevuoden 2030 liikennemäärillä, kun alueen liikenneverkko on osayleiskaavan tavoitteen mukainen. Lisäksi liittymien toimivuus edellyttää Prismaan saapuvan liikenteen painottumista Rieväkadun eteläpään. Osayleiskaavaa tarkistettiin Prisma-keskuksen kohdalla olevan määräyksen KM-5 osalta siten, että alueen kehittämisen edellytyksenä on liikenneratkaisujen toteuttaminen ennen alueelle sijoittuvan laajennuksen käyttöön ottoa. 13. Pirkanmaan maakuntamuseo Maakuntamuseo lausuu, että kaava-alueella sijaitseva vuoden 1918 taistelupaikan osa, jolla on arkeologisen inventoinnin yhteydessä todettu myös muita historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, on merkitty kaavaan asianmukaisesti. Kalevantien osalta maakuntamuseo mainitsee tielinjauksen historiallisia vaiheita ja toteaa, että tielinjaukseen ja sen lähiympäristöön ei tule tehdä tien luonnetta tai maisemallista arvoa vaarantavia toimenpiteitä. Osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyksen R, Merkittävä rakennus osalta maakuntamuseo toteaa, että kaavaan tulee liittää merkintää koskeva määräys, jossa edellytetään rakennusten ja niiden lähiympäristön arvojen säilyttämistä. Muiden rakennusten osalta lausunnossa todetaan, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kauppaoppilaitoksen sekä ensimmäisen Tampereen automarketin maininnat puuttuvat ja että kaava-aineistoja tulee täydentää myös näiltä osin. Kalevantien osuudelle on tarkistetussa osayleiskaavakartassa osoitettu kaavamääräys: edelleen käytössä oleva historiallinen tielinja. Merkittävä rakennus kaavamääräystä on täsmennetty lisätekstillä: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde, jota koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon sen arvo. 11

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Lahelanpelto II. Yleisötilaisuus

Lahelanpelto II. Yleisötilaisuus Lahelanpelto II Yleisötilaisuus 12.10.2016 Vireilletulo Luonnos syksy 2013 Alustava Ehdotus 2014 Ehdotus 2016 Hyväksyminen 2016 OAS nähtävillä Tavoitteet + lähtökohdat Kuntakehityslautakunta Nähtävillä

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4 Sivu 1 / 4 PARKANON KAUPUNKI KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos Parkanon kaupungin Pahkalan (5) ja Kallion (4) kaupunginosissa koskien Pahkalassa kortteleita 5005, 5060, 5061, 5062,

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Palaute- ja vastineraportti

Palaute- ja vastineraportti TAMPEREEN KAUPUNKI 29.05.2017 Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit. Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45. Katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaava

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LINIKKALA IV ASEMAKAAVAN MUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS VIISTOKUVA ALUEELTA vuodelta 2009 Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavamuutoksen tarkoitus Maakuntakaava Asemakaavan muutos Dnro: Linikkala IV: Linikkalan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot