Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki, Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset Isku Invest Oy Kiinteistö OY Sammonkatu Simonen Kari Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy...5 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot Elisa Oyj TeliaSonera Finland Oyj...6 Kaupungin tahoilta saadut lausunnot Tampereen Sähköverkko Oy Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Toisen asteen koulutuspalvelut Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki...7 Viranomaistahojen lausunnot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Pirkanmaan maakuntamuseo

2 Johdanto Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Osayleiskaavaehdotuksesta jätettiin neljä muistutusta ja yhdeksän lausuntoa. Näiden lisäksi hyvinvointipalveluiden liikuntapalvelut, Tampereen Vesi ja Tampereen aluepelastuslaitos ilmoittivat, että heillä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotus

3 Muistutukset 1. Isku Invest Oy Isku toteaa osayleiskaavaehdotuksesta, että tontin 843/1 (Iskun tontti) aluetta tulee laajentaa etelän suuntaan noudattaen Sammonkadun linjausta. Tontin laajentaminen etelään mahdollistaa kiinteistön kehittämisen ja tarvittavan lisärakentamisen toteuttamisen. Palloiluhallille toteutettavan, Iskun tontista palasen vievän liikenneyhteyden osalta aloitteen tekijänä on ollut Tampereen kaupunki. Isku suhtautuu sinänsä positiivisesti tähän muutokseen, ja vastavuoroisesti haluaa, että heidän käytössään olevaa tonttia laajennetaan etelään. Tämä on tärkeää kiinteistön liiketoiminnallisen jatkokehityksen ja myös alueen tasapainoisen kehittämisen kannalta. Tontin rajoja ei määritellä osayleiskaavassa vaan alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Iskun ja Prisman alueiden väliin on Sammonkadun ajokaistojen lisäksi mahduttava linja-autopysäkit, kevyen liikenteen väylät sekä Sammonkadun alittava, kadun pohjoispuolelle sijoittuva ajoramppi, joka johtaa Prisman alueen maanalaiseen pysäköintiin. Alue tulee uudelleen asemakaavoitettavaksi kun Sammonkadun linjaus ja Prisma-keskuksen laajennussuunnittelu käynnistetään. Tontin rajoja voidaan mahdollisuuksien mukaan tarkistaa laadittavan asemakaavoituksen yhteydessä. Muistutus ei aiheuta osayleiskaavaan muutoksia. 2. Kiinteistö OY Sammonkatu 62, Hannu Valtonen Muistutuksessa todetaan, että Sammonkatu 62:n, 64:n ja niiden takana olevalla alueella ei tarvita osayleiskaavaehdotuksessa asuinkortteleihin esitettyjä liiketiloja. Perusteluina tälle on esitetty se, että Nesteen huoltoasemalta S-Marketille oleva alue on rakennuskannaltaan niin uutta ja että nämä rakennukset tulevat säilymään alueella pitkään ja alueella on siten jatkossakin riittävästi liiketiloja. Prisman alue on kaavoitettu liiketiloille, joten niitä ei tarvita alueella lisää ja Kalevanrinne tulisi rakentaa asuntoalueeksi. Uudisrakentamisessa liiketilan hinta nousisi niin korkeaksi, että Kalevanrinteen liiketiloissa ei todennäköisesti olisi mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan. S-Marketin kummallakin puolella on jo käytössä olevat kadut, joten enempää katuja ei tarvita. Kulku asuntoalueelle voidaan järjestää Autohallinkadulta. Puistoja ja leikkikenttiä ei tarvita lisää. Alueelle riittää jo lähistöllä olevat virkistysalueet. Kalevanrinteen kerrostalot voisi rakentaa mahdollisimman lähelle Sammonkadun talouskaistaa, kuten on tehty Sammonkadun yläpäässä. Tehokkuusluku on muistutuksen esittäjän mielestä vasta asemakaavavaiheeseen kuuluva. Sammonkadun alue on aktiivinen ja monipuolisessa käytössä oleva alue, joten kadun varren muuttuminen luonteeltaan asuntoaluemaiseksi kaupunkikeskustan sijaan ei ole toivottavaa. Liike-, palvelu- ja asumiseen soveltuvien työpaikkatilojen rakentamiseen edellyttävä kaavanmääräys tavoittelee nimenomaan Sammonkadun elävyyttä. Myös kaupunkikivan kannalta on tärkeää, että liike- ym. tiloja on Sammonkadun varrella kadun länsipäästä Prisman-alueelle asti. 3

4 S-Marketin kummallakin puolella olevat ajoyhteydet tulevat poistumaan siinä vaiheessa, kun alue muuttuu osayleiskaavan mukaisesti asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Virkistysalueen tarkka paikka suunnitellaan asemakaavoituksen yhteydessä. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on arvioitu, että rakentamista voidaan tuoda nykyistä lähemmäksi Sammonkatua. Kaavakartalla tämä on esitetty osoittamalla osa nykyisestä istutuskaistasta asuntokortteliksi. Osayleiskaavan rajaukset ovat yleispiirteisiä, tarkat aluerajaukset täsmentyvät asemakaavavaiheessa. Uusien asuntoalueiden rakennustehokkuudet on merkitty osayleiskaavaan, jotta rakentaminen soveltuisi mittakaavaltaan Kalevan olevaan rakentamiseen. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 3. Simonen Kari Muistutuksessa otetaan kantaa osayleiskaavaehdotuksen uusien asuntoalueiden kerroskorkeuksiin. Kaavamääräyksen mukaan kerroskorkeus asuntoalueilla voi olla enintään yhdeksän. Muistutuksessa ei pidetä kerroskorkeutta liian suurena muilta osin, mutta entisen Jokelan kenkätehtaan (Takojankatu 15) läheisyydessä sopivampi korkeus olisi 3-4 kerrosta. Muistutuksessa todetaan, että länsipuolella olevat jo valmistuneet uudisrakennukset Sammon Aino / Jarin Sampo eivät salli rinnalleen toista korkeaa rakennusta ilman, että viereinen kortteli suojeltuine kohteineen säilyisi yhtenäisenä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa Takojankatu 15:sa sijaitseva rakennus on osoitettu kohdemerkinnällä Merkittävän rakennus, joka pohjautuu kaavaa varten laadittuun rakennusselvitykseen. Siinä Takojankatu 15:ssä sijaitseva entinen Jokelan kenkätehdas ja Sammonkatu 52:ssa ja 54:ssä olevat rakennukset on suositeltu säilytettäväksi. WSP Finlandin laatimassa osayleiskaavaehdotuksen vaikutusarviossa on suositeltu em. kolmen rakennuksen muodostaman kokonaisuuden säilyttämistä hyvin säilyneenä 1950-luvun pienteollisuusmiljöönä. Kalevanrinteen osayleiskaavassa kohde sijoittuu kortteliin, jossa maankäyttö voidaan mahdollisuuksien mukaan muuttaa asumisen käyttöön. Säilytettäväksi tavoiteltujen rakennusten osalta käyttötarkoituksen muutos on haasteellisempaa, mutta osayleiskaavassa tämä tulee kuitenkin mahdollistaa osoittamalla maankäyttö laajana ja yhtenäisenä alueena. Myös alueen sijainti kaupunkirakenteessa hyvällä paikalla ja monipuolisten liikenneyhteyksien varrella tukee asumisen kehittämistä alueilla. Uudistamisella on vaikutuksia kaupunkikuvaan. Rakentamisen sopeutumista entisen kenkätehtaan läheisyyteen voidaan edistää hyvällä suunnittelulla asemakaavavaiheessa. Muistutus ei aiheuta kaavaan muutoksia. 4

5 4. Sipilä Irmeli, Böök Olli, NCC Rakennus Oy Muistutuksessa vastustetaan osayleiskaavaehdotuksen kaupunkipuistoksi varatun lähivirkistysalueen (VLK-1) sijoittamista yksityisessä omistuksessa olevalle tontille XIX/835/15. Puistoalue rajoittaa asemakaavan rakennusoikeuden toteuttamista järkevästi. Osayleiskaavaehdotus myös loukkaa tontin omistajien tasavertaisuutta verrattuna ympäröivien vastaavien asuntokortteleiden ja jopa saman korttelin muiden asuntotonttien tehokkuusarvoihin, jos asemakaavoituksessa tullaan käyttämään osayleiskaavaehdotuksen tehokkuutta e=1,5. Tontin länsipuolella olevien rakennettujen asuntotonttien tehokkuusluvut ovat noin e=2,0. Osayleiskaavan luonnosvaiheessa Irmeli Sipilä ja Olli Böök totesivat luonnosvaihtoehto B:n olleen paras vaihtoehto korttelin 835 osalta. Esillä olevien luonnossuunnitelmien mukaisia rakennuksia [viittaa kaava-aineistoon liittyvään Sammonkadun korttelien viitesuunnitelmaan] ei muistutuksessa pidetä toteuttamiskelpoisina. Muistutuksessa vaaditaan, että osayleiskaavaehdotusta tarkistetaan muistutuksessa huomautettujen epäkohtien osalta ja että siitä laaditaan uusi ehdotus tontin omistajien arvioitavaksi ennen osayleiskaavan vahvistamista. Osayleiskaavaehdotuksessa esitetty kaupunkipuistoksi varattu lähivirkistysalue (VLK-2) on tarpeellinen alueen asukasluvun kasvaessa yli tuhannella uudella asukkaalla. Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun liikenteen aiheuttaman melun vuoksi virkistysalueen ihanteellisin paikka on korttelin sisäosassa. Yleiskaava ei ratkaise tonttien ja yleisten alueiden kiinteistöjen rajoja vaan se tapahtuu asemakaavoituksen yhteydessä. Kortteliin esitetyn virkistysalueen tarpeellisuudesta ja rajauksista on keskusteltu maanomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden kanssa suunnittelun aikana. Puiston aluerajausta on hieman tarkistettu hyväksyttyyn osayleiskaavaehdotukseen. Keskusteluissa on päädytty siihen, että muutosalueen suunnittelun käynnistämiseksi osapuolet esittävät yhteisen, osapuolia tasapuolisesti kohtelevan aloitteen alueen asemakaavoittamiseksi. Puiston sijoittamista koskeneesta Tampereen kaupungin ja toimijatahojen välisestä neuvottelusta laadittu muistio on liitetty kaava-asiakirjoihin. Muistutus ei aiheuta kaavaan periaatemuutoksia Osayleiskaavaehdotukseen merkitään asumiseen muuttuvien kortteleiden kohdalle tavoitteellinen tehokkuusluku ja kerroskorkeus, jotta uusi rakentaminen soveltuisi Kalevan kaupunkikuvaan ja olemassa olevaan rakentamiseen. AK-8 kortteleiden kaavamääräyksiä on tarkistettu samoin kuin korttelin keskelle sijoittuvan puiston VLK-2 aluerajauksia. 5

6 Yrityksiltä saadut, pyydetyt lausunnot 5. Elisa Oyj Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotusta tarkemman suunnittelun osalta todetaan, että Elisa Oyj:llä on kaava-alueella tietoliikennekaapeleita ja kaapeliputkituksia, ja että kyseisten reittien, kaapeleiden ja putkitusten siirroista tulevat kustannukset peritään siirtojen aiheuttajilta. Uudet tarvittavat tietoliikenneyhteydet Elisa Oyj tulee rakentaa muun kunnallistekniikan mukana. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan laatimisen yhteydessä. 6. TeliaSonera Finland Oyj TeliaSoneralla on kaava-alueella neljä laitetilaa lausunnossa mainituissa rakennuksissa. Näistä osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitsee kiinteän verkon keskus, jonka toivotaan voivan jäädä nykyiseen paikkaan. Osa lausunnossa mainituista rakennuksista saatetaan purkaa osayleiskaavan maankäyttöratkaisun myötä. Osoitteessa Sarvijaakonkatu 3 sijaitseva rakennus (Kalevanpaasi) on niin uusi, että se tulee todennäköisesti säilymään alueella kymmenien vuosien ajan. Lausunto ei anna aihetta toimenpiteisiin osayleiskaavan yhteydessä. Lausunnossa esitetyt asiat ratkaistaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Kaupungin tahoilta saadut lausunnot 7. Tampereen Sähköverkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa osayleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavavaihetta varten lausunnossa todetaan, että kaavaselostuksen sivulla 36 mainittu 110 kv:n sähkölinjan määrittelyssä tulee ottaa huomioon kulmapylväiden osalta sähköisten johdinten keskilinja johtoaukean etäisyyksiä määriteltäessä. Lausunnossa esitetty asia huomioidaan asemakaavavaiheessa. 8. Tilaajaryhmä, Konsernihallinto Tilaajaryhmä on tarkastellut osayleiskaavaehdotusta hyvinvointipalveluiden näkökulmasta. Alueelle sijoittuvalla asuntorakentamisella on oleellinen merkitys julkisten palvelujen tarpeeseen alueella. 6

7 Perusopetuksen osalta lausunnossa todetaan, että palvelut alueella riittävät myös oppilaitospalveluverkon muutosten jälkeen. Kaava-alueeseen nähden lähin yhtenäinen peruskoulu (vuosiluokat 1-9) tulee olemaan Sammon koulu Teiskontiellä. Päivähoitoa varten on syytä varata tiloja kaava-alueelle esimerkiksi rakennettavan asuinkerrostalon alakerrasta. Päivähoitotilojen tarve täsmentyy, kun alue lähtee rakentumaan ja alueelle muuttavien ikärakenne täsmentyy. Kalevan alueelta puuttuu ikäihmisten palvelujen vaatimat tilat. Kalevanrinteen alueen myötä voidaan parantaa ikäihmisten palveluita, varsinkin jos alueelle sijoittuu ikäihmisten asumista. Alueelle voi sijoittua kerhotiloja, palvelukeskus tai päiväkeskustoimintaa. Ikäihmisten palvelujen sijoittumista Kalevan alueelle on kuitenkin tarkasteltava laajempana aluekokonaisuutena. Myös entisen Pellervon koulun tontille on suunnitteilla ikäihmisten asumista, mikä saattaa vähentää palvelutarpeita Kalevanrinteen alueella. Kalevanrinteen alueelle tarvittavat ikäihmisten palvelut ja päivähoito on hyvä sijoittaa lähelle toisiaan. Kalevanrinteen alueelta puuttuu nuorisotilat, joiden tarve on aika-ajoin noussut esiin. Kalevanrinteen alueen jatkosuunnittelussa voi tutkia myös nuorisokeskuksen mahdollisuuksia sijoittua alueelle, varsinkin jos alueelle muuttaa paljon nuorta väkeä. Kerrostalovaltaisten asuntoalueiden kaavamääräyksessä edellytetään liike-, palvelu- ja työpaikkatilojen rakentaminen. Tiloihin voidaan sijoittaa myös päivähoidon ja vanhusten palveluihin tarvittavia tiloja. 9. Toisen asteen koulutuspalvelut Toisen asteen koulutuspalvelut toteaa lausunnossaan seuraavaa: Kaava-alueella sijaitsee Tampereen ammattiopiston Sammonkadun toimipiste (entinen Tampereen Kauppaoppilaitos), joka on juuri peruskorjattu ja jonka arkkitehtoninen ilme sekä sisältä että ulkoa ovat osa tamperelaista ja kansallista rakennusperintöä. Tämän takia ratkaisuissa tulee ottaa huomioon Kauppiksen edustavuus maisematarkastelussa sekä toisaalta esteettömät ja sujuvat liikennejärjestelyt kiinteistöön (henkilö- ja huoltoliikenne). Joukkoliikenteen pysäkkisijoittelun tulee tulevaisuudessakin olla sellaiset, että opiskelijoille on mahdollisimman vaivatonta käyttää julkista liikennettä. Muilta osin kaavaehdotukseen ei ole huomautettavaa. Ammattiopiston Sammonkadun toimipiste on osoitettu kaavassa merkinnällä merkittävä rakennus. Tämän lisäksi kaavaan lisätään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon perusteella merkittävien rakennusten osalta seuraava tarkennus: Kohteita koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon niiden arvo. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. 10. Ympäristönsuojelu, Viranomaispalvelut, Tampereen kaupunki 7

8 Meluun liittyen lausunnossa on kiinnitetty huomiota Sarvijaakonkadun liikenteen asutukselle aiheuttamiin haittoihin. Lausunnossa on todettu, että tässä kaavavaiheessa tulisi edelleen pohtia, miten ennustettua Sarvijaakonkadun liikennemäärää saataisiin laskemaan niin, ettei Sarvijaakonkadun varren asukkaiden nykyinen melurasitus kasvaisi. Ilmanlaadun osalta lausunnossa todetaan, että asiaa ei ole käsitelty kaava-aineistosta. Erilliselle selvitykselle ei nähdä tarvetta, sillä Tampereelta on säännöllistä mittausaineistoa, jota voidaan hyödyntää myös Kalevanrinteen osayleiskaavatyössä. Lausunnossa on esitetty ilmanlaadun suhteen täydennyksiä kaavan selostusta varten. Täydennykset koskevat typpioksidia, hengitettäviä hiukkasia (PM10) ja pienhiukkasia (PM2.5). Näiden osalta ei kaava-alueella ole odotettavissa raja-arvojen ylityksiä. Viheralueiden yhteyksien suhteen lausunnossa todetaan, että kaavaehdotuksessa on riittävästi huomioitu mm. yhteydet Kalevanharjun virkistysalueelle sekä alueen ulkopuolelle Kiovanpuiston ja Kaupin suuntaan. Vanhan kaatopaikka-alueen käsittelytarve on riittävästi huomioitu tällä kaavatasolla. Kaava-alueen rakennemuutos asuinalueeksi tulee kestämään pitkään ja ympäristöhäiriöitä aiheuttavien yritysten toiminta voi vaikuttaa häiritsevästi alueen asukkaisiin. Alueella on nyt useita ympäristöriskejä ja häiriöitä aiheuttavia toimintoja. Polttoaineiden jakeluaseman sijainti asuinkorttelissa aiheuttaa turvallisuusriskin ja haittaa asumisviihtyvyydelle. Leipomon mahdollisesti aiheuttaman hajuja meluhaitan sekä tavarankuljetusten vaikutuksia asumisviihtyvyyteen ei ole arvioitu. TP-9 kaavamääräystä on hyvä tarkentaa niin, että alueelle ei voi sijoittua toimintoja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai häiriötä läheiselle asutukselle. Lisäksi rakennemuutoksen pitkään aikajänteeseen liittyviin ongelmiin tulee erityisesti paneutua alueen asemakaavoitusvaiheessa. Sammonkatu osoitetaan osayleiskaavassa joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi, joka voi mahdollisesti toteutua esim. raideliikenteenä. Joukkoliikenteen vahvistuminen yhdessä henkilöajoneuvoliikenteelle varatun tilan pienentymisen kanssa tulee vähentämään ajoneuvoliikennettä Sammonkadulla. Asuntorakentaminen ja alueen sisälle sijoittuva korttelipuisto tulee osayleiskaavan merkintöjen perusteella suojata melulta. Osayleiskaavaehdotuksen liikennesuunnitelmapäivityksen yhteydessä laadittiin ilmanlaatua koskeva selvitys. Selvityksen perusteella osayleiskaavaan ei ole muutettu. Osayleiskaavan työpaikka-alueiksi varatut alueet sijoittuvat lähelle asuinkerrostaloja ja asumiseen muuttuvia alueita, mikä synnyttää tavoiteltua sekoittunutta yhdyskuntarakennetta. Häiriöiden huomioiminen ja estäminen puolin ja toisin voidaan ottaa parhaiten huomioon asemakaavoituksen yhteydessä. 8

9 Viranomaistahojen lausunnot 11. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pirkanmaan ELY-keskus pitää osayleiskaavaehdotuksessa nyt esitettyä Prisman alueen kaupan laajentamista ja alueen liikerakentamisen määrän suunniteltua lisäämistä alueellisesti ja seudullisesti merkittävänä ja katsoo, että alueelle suunnitellun huomattavan kaupan lisärakentamisen vaikutukset tulee tässä yhteydessä laajemmin selvittää. ELY-keskus pitää tärkeänä lähipalvelujen saavutettavuutta ilman autoa. Erityisesti Kalevassa ikäihmisten ja autottomien kannalta on tärkeää, että Sammonkadun varrella olevat pienemmät ruokakaupat voisivat säilyä. ELY-keskus katsoo, että liikerakentamisen määrää ja laatua selvitettäessä on tarpeen ottaa huomioon rakentamisen vaikutukset koko Kalevan kaupunginosan palveluihin. Kevyen liikenteen reittien osalta ELY-keskus pitää osayleiskaavassa osoitettuja pääreittejä joltain osin liian suppeina ja katsoo, että kaupunkimainen tiivis ympäristö edellyttää turvallisen kevyen liikenteen reitin toteuttamista myös Sammonkadun eteläpuolella. Kalevanharjun virkistysalueen kohdalla ELYkeskus katsoo, että Kalevantien pohjoispuolella kevyen liikenteen pääreittiä tulee jatkaa koko virkistysalueen matkalla Messukylän suuntaan. Kalevan kaupunginosa sijaitsee kaupunkirakenteen keskellä ja on hyvin saavutettavissa julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen keinoin. Myös jatkossa alueen liikenneratkaisuja on mahdollista kehittää osana pääkatuverkon joukkoliikenteen laatukäytävää, joka tulee kytkeä osaksi yleiskaavan liikennesuunnittelua ja liikennejärjestelyjä koskevien kaupunkiympäristötavoitteiden lisäksi antavat tarvittavat, ainakin yleismääräykset osayleiskaavassa. Liikenteen haittojen osalta ELY-keskus toteaa, että liikenteen päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset tulee osayleiskaavaa laadittaessa selvittää. Myös meluvaikutuksia on syytä arvioida tarkemmin ja merkitä melunsuojaustarve tulevan maankäytön suhteen riittävän laaja-alaisesti. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaa laadittaessa tulee kiinnittää huomiota tärkeän pohjavesialueen suojaamiseen sekä selvittää alueella syntyvien hulevesien määrää, vaikutuksia sekä varmistaa hulevesikäsittelyn toimivuus alueella. Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausunnon mukaan lähipalvelut tulee pyrkiä turvaamaan sen lisäksi, että mahdollistetaan Prisma-keskuksen laajentaminen. Osayleiskaavaa on tarkistettu siten, että Takojankatu 8 tontin kohdalle on osoitettu nykyisen asemakaavan sallima käyttötarkoitus palvelujen ja hallinnon toimitiloille. Ratkaisun mukaisesti tontille voi sijoittua myös päivittäistavarakauppaa, mikä ta- 9

10 sapainottaa päivittäistavarakaupan palveluverkkoa etäämmälle Prisma-keskuksesta ja suosii sijaintinsa puolesta myös kevyellä liikenteellä asioiva. Tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen kaavakartalla on esitetty kevyen liikenteen pääreitit sekä verkollisesti tärkeimmät alemman palvelutason reitit. Lausunnossa esiin nostettu Sammonkadun eteläpuolella oleva reitti on osoitettu kaavaan, koska väylää on tarkoitus kehittää osana keskustan kävelyvyöhykettä samaan aikaan kun kadun varren maankäyttö uudistuu. Kalevantien pohjoispuolelle Kalevanharjun puistoon ei lausunnon esityksestä huolimatta osoiteta reittivarausta. Väylän rakentamista pohdittiin jatkosuunnittelun aikana, mutta väylän rakentaminen arvioitiin ongelmalliseksi säilytettäväksi tarkoitetulla virkistysalueella. Sammonkatu on tarkistetussa osayleiskaavassa osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytäväksi. Merkinnän tavoite on varmistaa joukkoliikenteen pysäkkien sijoittelu ja kevyenliikenteen yhteyksien korkeatasoinen toteutus katualuetta ja ympäristöä koskevassa tarkemmassa suunnittelussa. Lisäksi Prisma-keskuksen laajentuminen kauppakeskukseksi voidaan kytkeä hyvin vahvaan joukkoliikenteen yhteyteen. Liikenteen haittavaikutuksia on selvitetty kaavaehdotuksesta saadun palautteen jälkeen. Ympäristömelun vaikutuksia uuteen asuntorakentamiseen selvitettiin jo nähtävillä olleen kaavaehdotuksen viitesuunnitelmassa ja edelleen ehdotusvaiheessa tarkistetuilta osilta. Asuinkorttelialueiden keskelle sijoittuvan virkistysalueen kaavamääräystä on lisäksi tarkennettu huomioimaan toteutuksessa liikenteen häiriö. Destia laati alkuvuonna 2011 selvityksen Kalevanrinteen osayleiskaavan vaikutuksista kaavaalueen päästöihin. Kaavaehdotus siirtää liikenteen painopistettä kohti Prisman aluetta, jolloin Sammonkadun itäpäässä päästöt kasvavat suhteellisesti enemmän ja se on huomioitava alueen asemakaavoituksessa. Osayleiskaavaa varten ei ole tehty erillistä hulevesisuunnitelmaa, koska kaavaratkaisun toteutus ei lisää alueen päällystettyjä alueita. Osayleiskaavan yleismääräystä on kuitenkin tarkistettu siten, että hulevesistä aiheutuvat kysymykset on arvioitava tapauskohtaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. 12. Pirkanmaan Liitto, maakuntahallitus Maakuntahallituksen lausunnossa on todettu, että Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa osoitetun seudullisen palvelurakenteen kehittämisen kannalta ja myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta perusteltua ja tarpeellista, että mitoitus selvitetään. Lisäksi todetaan, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan km1 alueita ei saa ottaa käyttöön ennen kuin alueelle johtavat liikennejärjestelyt on toteutettu sinne sijoitettavan toiminnan laajuuden edellyttämällä tavalla. 10

11 Osayleiskaavaehdotuksesta saatujen Pirkanmaan ELY keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausuntojen perusteella Tampereen kaupunki teetti Tuomas Santasalo Ky:llä kaupallisten vaikutusten arviointi- selvityksen ( ). Kokonaisuutena kaupan nettolisäys alueella on k-m2 nykyisten asemakaavojen mahdollistamiin kerrosaloihin nähden. Päivittäistavarakaupan pintaalan määrä ei tule merkittävästi kasvamaan. Liiketilan pinta-alan nettolisäys on alueella sen verran pieni, että ostovoiman kasvu riittää tähän hyvin. Lausuntojen pohjalta Tampereen kaupunki teetti koko kaava-aluetta koskevan liikenneverkon toimivuustarkastelun. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että liikenneverkon liikenteellinen toimivuus voidaan turvata ennustevuoden 2030 liikennemäärillä, kun alueen liikenneverkko on osayleiskaavan tavoitteen mukainen. Lisäksi liittymien toimivuus edellyttää Prismaan saapuvan liikenteen painottumista Rieväkadun eteläpään. Osayleiskaavaa tarkistettiin Prisma-keskuksen kohdalla olevan määräyksen KM-5 osalta siten, että alueen kehittämisen edellytyksenä on liikenneratkaisujen toteuttaminen ennen alueelle sijoittuvan laajennuksen käyttöön ottoa. 13. Pirkanmaan maakuntamuseo Maakuntamuseo lausuu, että kaava-alueella sijaitseva vuoden 1918 taistelupaikan osa, jolla on arkeologisen inventoinnin yhteydessä todettu myös muita historiallisen ajan muinaisjäännöksiä, on merkitty kaavaan asianmukaisesti. Kalevantien osalta maakuntamuseo mainitsee tielinjauksen historiallisia vaiheita ja toteaa, että tielinjaukseen ja sen lähiympäristöön ei tule tehdä tien luonnetta tai maisemallista arvoa vaarantavia toimenpiteitä. Osayleiskaavaehdotuksen kaavamääräyksen R, Merkittävä rakennus osalta maakuntamuseo toteaa, että kaavaan tulee liittää merkintää koskeva määräys, jossa edellytetään rakennusten ja niiden lähiympäristön arvojen säilyttämistä. Muiden rakennusten osalta lausunnossa todetaan, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kauppaoppilaitoksen sekä ensimmäisen Tampereen automarketin maininnat puuttuvat ja että kaava-aineistoja tulee täydentää myös näiltä osin. Kalevantien osuudelle on tarkistetussa osayleiskaavakartassa osoitettu kaavamääräys: edelleen käytössä oleva historiallinen tielinja. Merkittävä rakennus kaavamääräystä on täsmennetty lisätekstillä: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittävä kohde, jota koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon sen arvo. 11

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI:

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaupunkirakenne 29.5.2013 LIITE 6 1(6) HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010

TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 TAMPERE Dnro TRE: 1031/10.02.01/2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.8.2010 LAKALAIVA-6037-9, -10, -11 JA -12, TEOLLISUUSTONTTIEN MUUTTAMINEN LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/1 27.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 (8) 305 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi (nro 12313) Ksv 0585_6, Kuninkaantammenrinne, karttaruutu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET 1.9.2011 MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA...1 2 MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN...2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos

T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos Valtuusto 36 15.06.2015 T 7 Pähkinälehdon laajennuksen, osan A, asemakaava ja asemakaavan muutos 652/10.02.03/2014 MAAJAOS 19 Maankäyttöjaosto 18.3.2015 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen,

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot