Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö"

Transkriptio

1 DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE Tutkimus Jalasjärven seurakunnan vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä Anne Aalto Piia Peltonen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

2 TIIVISTELMÄ DIAKONIATYÖ ASIAKASLÄHTÖISEMPÄNÄ UUDELLE VUOSITUHANNELLE. Tutkimus Jalasjärven seurakunnan vuotiaiden odotuksista diakonia- ja yhteiskunnallisesta työstä. Anne Aalto Piia Peltonen Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö Syksy sivua, 4 liitettä Tutkimuksen päätavoitteena oli seurakunnan toiminnan kehittäminen asiakkaiden odotusten ja toiveiden pohjalta. Tutkimustehtävinä oli selvittää, millaista toimintaa Jalasjärven seurakunnalta toivotaan, miten Jalasjärven seurakunnan toimintaa voidaan kehittää sekä miten vastaajat voisivat vastuunkantajina osallistua seurakunnan toimintaan. Tutkimus oli lähtökohdaltaan laadullinen, mutta aineiston analyysissä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin postikyselyä. Kysely lähetettiin 503:lle vuosina syntyneelle seurakunnan jäsenelle. Kyselyyn vastasi 176 seurakuntalaista. Vastausprosentti oli 35. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä seurakunnan toimintaan. Keskustelutilaisuudet koettiin hyviksi. Tilaisuuksia voisi pitää useammin ja osaksi pienimuotoisempina. Hädänalaisten auttaminen taloudellisesti ja henkisesti nähtiin tarpeellisena. Ystäväpalvelua toivottiin järjestettäväksi, joten toiminnan aloittamista voisi harkita seurakunnassa. Seurakunnan työntekijöiden tulisi näkyä enemmän ihmisten arjessa. Paikallislehti oli tärkein tiedotusväline ja seurakunnan kotisivuja toivottiin internetiin. Tietoa haluttiin toimintojen sisällöistä, erityisesti erityistoimintamuodoista, seurakunnan toimihenkilöistä sekä ajankohtaisista asioista, etenkin luottamuselimien toiminnasta. Tiedotustoiminnan puutteet voidaan poistaa aloittamalla internet-tiedotus sekä lisäämällä seurakuntalaisten kaipaamaa tiedotusta paikallislehdessä. Maallikoita toivottiin lisää seurakunnan toimintaan. Maallikoiden vastuunkantoa edistäviksi tekijöiksi mainittiin rohkaisu, koulutus ja opettaminen. Vastaajista suurin osa oli valmis toimimaan yhdessä tai useammassa seurakunnan tehtävässä. Maallikoiden saamiseen vastuunkantajiksi tulisi panostaa nykyistä enemmän. Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja seurakunnan työntekijöiden yhteyttä voitaisiin lisätä järjestämällä työnohjausta. Avainsanat: diakoniatyö, yhteiskunnallinen työ, asiakaslähtöisyys, maallikkuus, tiedotus Tutkimukseen voi tutustua Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön kirjastossa sekä Jalasjärven seurakunnan diakoniatoimistossa.

3 ABSTRACT CHURCH SOCIAL WORK TAKES A NEW TURN TOWARDS CUSTOMER ORIENTATION AT THE TURN OF THE MILLENNIUM. A research of expectations towards church social work in Jalasjärvi parish according to the parishioners aged from 57 to 61. Anne Aalto Piia Peltonen Diaconia Polytechnic, Pori Autumn pages, 4 appendixes The main purpose of this study was to develop parish activities based on customers expectations and hopes. This study examined what kind of activities were expected from the parish in Jalasjärvi, how the parish could improve the activities and how the inform-ants could take the responsibility for parish activities. The research was qualitative, but the data was analyzed by qualitative and quantitative methods. The research was carried out as a mailed guestionaire sent to 503 church members. The informants in the study were born between 1938 and The questionnaire was answered by 176 persons, that is 35 per cent. The informants were satisfied with the parish activities. They had found discussion occasions very good. The occasions could be organized more often and partly in smallscale. It was found necessary to help those in need both financially and mentally. The inform-ants hoped that the parish would organize friend service so the parish should consider it. Parish employees should appear more in people s everyday life. The local newspaper was the most important media and the informants hoped that the parish would make homepages in the internet. Information was wanted about the contents of activities, especially special activities, people working in the parish and current matters, especially elected officials activities. Failing in information could be removed by starting internet information services and adding information which the parishioners need on the local paper. The informants wished more laics to take responsibility for parish activities. Encour-agement, education and teaching were mentioned to be promoting things in laics participation. Most of the informants were ready to work in one or several duties in the parish. The parish should try harder to get parishioners to take responsibility for activities. It would be possible to raise connection between volunteers and parish employees by organizing job guidance. Keywords: church social work, customer orientation, lay memberhood, information. Deposited in the library of Diaconia Polytechnic in Pori and in the church social work of-fice in Jalasjärvi.

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ/ ABSTRACT 1. JOHDANTO 1 2. SEURAKUNTA JA PALVELU OSANA SEN PERUSTEHTÄVÄÄ Diakoniatyön toteutuminen jokaisen seurakuntalaisen asia Yhteiskunnallinen työ on osa diakoniaa Diakonia- ja yhteiskunnallinen työ Jalasjärven seurakunnassa 6 3. KIRKKO YRITYKSENÄ Asiakaslähtöinen ajattelu ja sen merkitys kirkolle Organisaation ja sen jäsenten tarpeet asiakaslähtöisen toiminnan pohjana Asiakaslähtöisyys sekä seurakunnan että seurakuntalaisen etu Asiakaslähtöisyyden toteutuminen jokaisen työntekijän asia Palautteen kuunteleminen on osa asiakaslähtöisyyttä TIEDOTTAMINEN OSANA SEURAKUNTATYÖTÄ Kirkkolainsäädäntö ja seurakuntien tiedotustoiminta Tiedottamisen problematiikkaa Kirkon perinteisistä viestimistä Internet-tiedotus on tulevaisuutta Tiedotustoiminta Jalasjärven seurakunnassa 20

5 5. MAALLIKON ASEMA SEURAKUNNASSA Maallikkotyön uudistaminen on ajankohtaista Vapaaehtoistyö ja sen problematiikkaa Seurakunnan työntekijän rooli vapaaehtoistyössä Maallikoiden osallistuminen Jalasjärven seurakunnan diakoniatyöhön TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimuspaikkakunta Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä ja aineiston hankinta Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi Kvalitatiivisen aineiston analyysi Kvantitatiivisen aineiston analyysi TUTKIMUSTULOKSET Vastaajien taustatiedot Tiedotustoiminta Tiedotuksen sisältöön liittyvät tekijät Tiedotuskanaviin liittyvät tekijät Tiedotuksen järjestäjiin liittyvät tekijät Diakoniatyön toimintamuotoja Seurakunnan toimintaan liittyvät tekijät Seurakunnassa toimijoihin liittyvät tekijät Seurakunnan ilmapiiriin vaikuttavat tekijät Tyytyväisyys diakoniatyön toimintamuotoihin Diakoniatyön erityistoimintamuodot Maallikoiden vastuunkanto YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA TUTKIMUSTEHTÄVÄTTÄIN 52

6 9. TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA POHDINTA Tutkimuksen eettiset kysymykset Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu JALASJÄRVEN SEURAKUNTA VUONNA LÄHTEET 69 LIITEET

7 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää seurakuntalaisten odotuksia ja toiveita Jalasjärven seurakuntaa koskien sekä seurakuntalaisten osuutta ja mahdollisuutta osallistua vastuunkantoon kotiseurakunnassaan. Tutkimuksen aihe saatiin Jalasjärven seurakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunnalta. Seurakunta halusi kehittää toimintaansa seurakuntalaisten odotukset ja mielipiteet huomioon ottaen. Tutkimuksella on laajastikin tarkasteltuna selvää kysyntää ja uutuusarvoa. Seurakuntalaisten toiveet ja kehittämisideat eivät aikaisemmin ole tietojemme mukaan olleet diakonia- ja yhteiskunnallisen työn kehittämisen lähtökohtana. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Halusimme tehdä päättötyön, joka hyödyttäisi tulevaa ammattialaamme ja seurakunnan tarjoama aihe antoi siihen mahdollisuuden. Yhteistyö seurakunnan työntekijöiden kanssa palveli ammatillisuutemme kehittymistä, koska seurakunnan työn suunnittelu ja kehittäminen on keskeinen osa diakonissan toimenkuvaa. Päättötyömme kautta saimme mahdollisuuden tutustua yhden seurakunnan toimintamuotoihin ja olla mukana kehittämässä toimintaa yhä asiakaslähtöisemmäksi. Asiakaslähtöisyys valittiin tutkimuksen keskeiseksi näkökulmaksi, koska ajatuksena oli halu tarjota mielekästä toimintaa seurakuntalaisille. Tutkimuksella on käytännön merkitystä monella tasolla. Tutkimuksen ensisijainen tar- koitus on palvella Jalasjärven seurakuntaa, erityisesti sen diakonia- ja yhteiskunnallista työtä, toiminnan suunnittelussa. Samantyyppiset ja samankokoiset seurakunnat voivat soveltaa tutkimuksen tuloksia ja niistä nousseita kehittämisideoita omaan toimintaansa. Toivomme, että työ on innostamamassa myös muita seurakuntia samanlaiseen tutkimukseen ja asiakaslähtöisyyden pohtimiseen seurakunnissa. Tutkimuksen yhtenä merkittävänä tavoitteena on antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden seurakuntaan Uskomme tutkimuksen lisäävän seurakunnan ja tutkimukseen osallistuvan ryhmän yhteyttä. Kyselyyn vastanneiden toiveita pyritään seurakunnassa huomioimaan ja sitä kautta ihmiset voivat osallistua mieleiseensä seurakuntatoimintaan tulevaisuudessa.

8 2 Haluamme esittää kiitoksemme Jalasjärven diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunnalle mahdollisuudesta tehdä tutkimus, joka opetti meitä ja palvelee toivottavasti seurakuntaa ja seurakuntalaisia monin tavoin. Kiitämme myös Jalasjärven seurakunnan diakonissaa Tuula Harjua sekä seurakuntakuraattoria Pekka Lehtistä tuesta ja saamistamme tiedoista. Erityiset kiitokset kuuluvat kaikille kyselyyn vastanneille jalasjärvisille. 2. SEURAKUNTA JA PALVELU OSANA SEN PERUSTEHTÄVÄÄ Kirkko on yhteisö, jossa saarnataan evankeliumia ja toimitetaan sakramentteja. Seurakunnaksi kutsutaan kirkkoa tietyllä paikkakunnalla. Seurakunta syntyy sanan ja sakramenttien vaikutuksesta. (Huotari 1992, 12.) Seurakuntaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä seurakunnan kahtalaisesta luonteesta on se, että toisaalta seurakunta on organisaatio ja toisaalta organismi, Kristuksen ruumis. Sitä voidaan organisaationa verrata muihin yhteiskunnallisiin organisaatioihin, mutta samalla se on ainutlaatuinen uskovista jäsenistä muodostuva yhteisö. Luonteestaan johtuen seurakunta elää jatkuvassa jännitekentässä. Seurakunnan tulee alkuperäisistä lähtökohdistaan käsin etsiä sopivia keinoja sanoman eteenpäinviemiseen muuttuvassa maailmassa. (Huotari 1992, ) Kirkkolaki (1994) määrittelee seurakunnan perustehtävät seuraavasti: Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisesta toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (KL 4: 1) Huotarin (1992, 21-22) mukaan seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmiset sanan ja sakramenttien yhteyteen, jotta heidän uskonsa ja lähimmäisenrakkautensa vahvistuisivat. Seurakunta toteuttaa tarkoitustaan viiden perustehtävän kautta. Nämä viisi perustehtävää ovat julistus, kasvatus, sielunhoito, palvelu ja lähetys. Palvelutehtävässään seurakunta vastaa ihmisten hätään lähellä ja kaukana. Ihmisten

9 3 hätään vastataan julistuksen ja kasvatuksen lisäksi myös konkreettisesti ja käytännöllisesti asettamatta ehtoja autettaville. Seurakunnan yhteiskunnallinen työ on yhteisötason palvelutoimintaa Diakoniatyön toteutuminen jokaisen seurakuntalaisen asia Diakoniatyötä on määritelty hyvin monella tapaa, johtuen sen pitkästä historiasta ja toiminnan monimuotoisuudesta. Kaikki määritelmät pohjautuvat kuitenkin Raamattuun. Rakkauden kaksoiskäsky, Kultainen sääntö ja Jeesuksen tulkinta elämästään ja opetuslapseudesta muodostavat perustan, josta diakoniaa on myöhemmin määritelty. (Henttonen 1997, 38.) Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Evankeliumi Matteuksen mukaan 22: Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Evankeliumi Luukkaan mukaan 6: 31 Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Silloin Jeesus sanoi heille: Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee. Evankeliumi Luukkaan mukaan 22: Kirkkojärjestyksen (1994) mukaan Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä. (KJ 4: 3) Kirkkolaki velvoittaa siis jokaisen seurakunnan jäsenen osallistumaan diakoniatyöhön.

10 4 Huotarin (1992, 268) mukaan diakonia kirkon erillisenä työmuotona on yksi kristillisen palvelun ilmentymä. Seurakuntadiakonia suuntautuu sekä yksityisiin ihmisiin että yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Seurakunnan ja sen jäsenten harjoittaman diakoniatyön lisäksi kristillinen palvelu ilmenee myös kaikessa muussa kristityn ja seurakunnan toiminnassa. Lähimmäisenpalvelu näkyy kaikessa kristityn toiminnassa työssä tai kotona. Ruokanen (1990, 199) liittää uskon ja lähimmäisenrakkauden kiinteästi yhteen sanoessaan, että Palvelu eli diakonia on erottamaton osa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Siksi itse asiassa jokainen kristitty on diakoni. Kristitty ei elä itselleen, vaan Kristukselle ja lähimmäiselleen, Kristukselle uskossa ja lähimmäiselle rakkaudessa. Tässä tutkimuksessa diakonia käsitetään hyvin laaja-alaisesti. Sillä tarkoitetaan kaikkea Kristuksen rakkaudesta nousevaa palvelua. Palvelu sisältyy koko kirkon, sen diakoniatyön sekä jokaisen yksityisen kristityn toimintaan Yhteiskunnallinen työ on osa diakoniaa Yhteiskunnallinen työ alkoi Suomessa 1950-luvulla teollisuustyönä. Työtä tarvittiin, koska kirkko oli vieraantunut työväestöstä ja heidän elämänkysymyksistään luvulla huomiota alettiin kiinnittää muihinkin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä sosiaalietiikkaan. Myöhemmin yhteiskunnallinen työ on laajentunut koskemaan muun muassa yhdyskuntatyön, rauhantyön ja ympäristökysymykset. (Kantanen 1998, 26.) Yhteiskunnallisenkin työn juuret ovat löydettävissä Raamatusta. Perustana on kristilli- nen luomisusko, jonka mukaan ihminen on Jumalan työtoveri ja kutsuttu toteuttamaan Jumalan tahdon mukaista hyvää elämää maailmassa. Toinen peruste yhteiskunnalliselle työlle löytyy lähetyskäskystä. Siinä kristittyjä kehotetaan menemään kaikkeen maailmaan, jonka voidaan laajasti ymmärrettynä käsittää tarkoittavan myös yhteiskunnallisten rajojen ylittämistä. Kristittyjen tulee puuttua yhteiskunnan rakenteissa oleviin epäkohtiin. (Huotari 1992, 288.)

11 5 Seurakunnan yhteiskunnallisella työllä tarkoitetaan toimintaa ja palvelua, joka ottaa huomioon erityisesti yhteiskunnan ja yhteisöjen ongelmat, elinympäristön laadun ja sosiaalisten olojen ihmisille aiheuttamat vaikeudet. Kirkon yhteiskuntapalvelun, yhteiskunnallisen työn, tarkoituksena on edistää oikeudenmukaisen yhteisön ja oikean elämäntavan toteutumista yhteiskunnassa. Pyrkiessään löytämään ja poistamaan ihmisten hädän syitä yhteiskunnallinen työ tulee osaksi diakoniaa. (Huotari 1992, 268, 287.) Ihmisen tilanne nykyisessä yhteiskunnassa on yhteiskunnallisen työn käytännön toimin- lähtökohta. Yhteiskunnallinen työ pyrkii löytämään ihmisten elämään liittyviä ylei- nan siä ja ajankohtaisia ongelmia. Ihmiset eivät ole työn kohteita, vaan työtä tehdään yhdessä heidän kanssaan asioiden parantamiseksi. Kirkko ei voi määritellä, mikä ihmiselle on parasta, vaan se löytyy yhteisten keskustelujen kautta. (Huotari 1992, ) Kirkkoa kaivataan keskustelukumppaniksi monissa arkisen elämän asioissa. Nopean kehityksen seurauksena ihmisten käsitys oikeasta ja hyvästä elämästä on hämärtynyt ja seurakunnan työntekijöitä toivotaan tuomaan kirkon kanta esiin keskusteltaessa paikal- listasolla arkielämän ratkaisuista. (Huotari 1992, 291.) Yhteiskunnallisella työllä ei ole yleisesti vakiintuneita toimintatapoja, vaan se on uusia muotoja kokeilevaa ja ajankohtaisia ongelmia etsivää työtä. Sen on välttämätöntä olla jatkuvassa yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen sekä seurakunnan ulkopuolisten yhteisöjen ja henkilöiden kanssa. Työn sisältö määräytyy pitkälti kunkin paikkakunnan sisäisten kysymyksenasettelujen mukaan. (Hietamies 1990, 160.) Yhteiskunnallisen työn yhtenä tavoitteena on ollut yhteistyön rakentaminen eri työyhteisöjen, viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on käytetty jonkin verran, mutsiinä olisi edelleenkin parantamisen varaa. Yhdessä toimintaa suunnittelemalla ja ta toteuttamalla pystytään ihmisille tarjoamaan kokonaisvaltaista apua. Lisäksi se estää voimavarojen tuhlaamisen päällekkäisyyksiin. (Osallisuuden ja jakamisen yhteisö 1995, 37.) Tässä tutkimuksessa kirkon yhteiskunnallinen työ käsitetään yhdeksi diakoniatyön osaalueeksi. Sen erityistehtäviin kuuluu yhteistyön kehittäminen ja ylläpitäminen kuntaan,

12 6 erilaisiin järjestöihin, yhdistyksiin ja työpaikkoihin. Lisäksi yhteiskunnallinen työ puutuu yhteiskunnallisella ja paikallisella tasolla oleviin ajankohtaisiin keskusteluihin Diakonia- ja yhteiskunnallinen työ Jalasjärven seurakunnassa Jalasjärven seurakunnassa toimii kaksi diakoniatyöntekijää. Vuonna 1998 diakonia- ja yhteiskunnallisen työn kautta tavoitettiin 803 henkilöä (edellisenä vuotena 764). Asia- kaskontakteja oli yhteensä 2097 (edellisenä vuotena 1738). Asiakkaista suurin osa kohdattiin vastaanotoilla. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 18, 72.) Henkilökohtaiset tapaamiset ovat hyvin monimuotoisia Jalasjärven diakoniatyössä. Seurakuntalaisten kanssa käydään henkilökohtaisia keskusteluja sekä työajan sisäpuolella (vastaanotto, kotikäynti) että sen ulkopuolella (katukeskustelut, kauppatilanteet yms.). Henkilökohtaisiin tapaamisiin lasketaan myös puhelinkeskustelut. Työntekijöiden mukaan joidenkin ihmisten on helpompi lähestyä työntekijää arjessa, kuin tulla vastaanotolle virastoon. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Osa kotikäynneistä muodostuu onnittelukäynneistä. Diakoniatyöntekijät ja papit onnittelivat toimintavuonna lähes 300 syntymäpäiväsankaria. Onnittelukäyntejä tehtiin 70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja yli 90 vuotta täyttäneiden luokse. Laitosvierailuita tehtiin terveyskeskuksen vuodeosastoille, avopalvelukeskukseen sekä pien- ja hoitokoteihin. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19.) Jalasjärven seurakunnassa konkreettisen auttamisen muotoja ovat ruokapakettien jakaminen ja rahallisten avustusten osoittaminen. Kaikkein näkyvämpää ja tuntuvampaa konkreettinen apu on katastrofien yhteydessä. Myös henkinen tukeminen kuuluu olen- naisena osana taloudelliseen apuun. Esimerkiksi suurten perheiden äitejä on kustannettu virkistysleireille. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Seurakunta tarjosi taloudellisessa hädässä oleville konkreettista apua liki markan arvosta. Pääosin avustukset suunnattiin jalasjärveläisille lapsiperheille. EU- jaettiin noin sataan talouteen ja niitä vahvistettiin ruokapaketteja paikallisilla

13 7 tuotteilla. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19.) Ruokapaketteja jaettaessa ei kysellä perheiden varallisuutta tai lasten lukumäärää, vaan ruoka-avustus on suunnattu kaikille lapsiperheille. Näiden seikkojen sekä asiallisen tiedotuksen takia lapsiperheiden kynnys tulla hakemaan taloudellista apua on laskenut. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Jalasjärven seurakunnassa kokoontui vuonna 1998 useita eri kerhoja, ryhmiä ja piirejä. Kerhotoimintaa järjestettiin invalideille, kehitysvammaisille sekä näkövammaisille. Ryhmiä seurakunnassa toimi neljä; kaksi mielenterveysryhmää, sururyhmä ja omaishoi- tajien ryhmä. Piirejä olivat päiväpiirit, olopäivät ja kehitysvammaisten raamattupiiri. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19.) Seurakunta on mukana yhtenä edustajana paikkakunnalla järjestettävässä kriisityössä. Kriisityötä tehdään yhteistyössä kunnan eri osastojen kanssa, joita ovat terveyskeskus, sosiaalitoimi, palokunta ja poliisi. Kriisityössä toimivat ovat käyneet läpi erityisen kou- lutuksen tähän tehtävään. Ryhmä saa päivystyskännykkään tiedon onnettomuudesta ensiavusta, poliisilta, palokunnalta tai hälytyskeskukselta. 72 tunnin kuluessa onnettomuudesta järjestetään yhteinen kokoontuminen, johon kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki ihmiset, joita tapaus on koskettanut (onnettomuuden uhrin lähiomaiset, pelastushenkilökuntaa sekä mahdollinen onnettomuuden aiheuttaja). Istunnossa käydään parin kriisiryhmän edustajan ohjauksella läpi muun muassa onnettomuustilanne sekä sen herättämät tunteet. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Seurakunnan sururyhmä on tarkoitettu lapsensa tai puolisonsa menettäneille. Tähän asti sururyhmään on kutsuttu henkilökohtaisilla kirjeillä, mutta seuraavaksi aiotaan kokeilla lehti-ilmoitusta. Ryhmä kokoontuu 6-8 kertaan ja kokoontumisissa käydään läpi erilai- suruun liittyviä asioita. Osallistujat määräävät pitkälti sen millaisiksi kokoontumiset sia muodostuvat. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Mielenterveystyötä seurakunta on tehnyt yhteistyössä mielenterveystoimiston kanssa. Mielenterveystyön puitteissa on kokoontunut kaksi ryhmää. Toinen ryhmistä on hengellinen ja diakoniatyöntekijä vastaa sen sisällöstä. Toisen ryhmän sisältö muovautuu ryh- toiveiden pohjalta. (Harju & Lehtinen, haastattelu mäläisten )

14 8 Jalasjärven seurakunnan leirikeskuksessa järjestettiin virkistystoimintaa kahden diakonialeirin ja useiden leiripäivien muodossa. Mielenterveysväelle oli Ilmajoen rovastikunnan yhteinen virkistysleiri ja toinen leireistä oli suunnattu kehitysvammaisille. Eläkeläisille, invalideille, kehitysvammaisille, omaishoitajille ja päihdeongelmaisille tarjottiin mahdollisuus osallistua kunkin ryhmän omaan leiripäivään. Lisäksi seurakuntalaisia osallistui rovastikunnan muiden seurakuntien järjestämiin yhteisleireihin, osin diakoniaja yhteiskunnallisen työn varoin. Retkiä tehtiin vuoden aikana useisiin eri kohteisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19.) Diakoniaviranhaltijat ovat olleet mukana toteuttamassa seurakunnan hartauskierrostoimintaa kouluissa, päiväkodeissa, toimintakeskuksessa ja terveyskeskuksessa. Pyydettäessä pidetään hartauksia pienkodeissa ja yhdistysten tilaisuuksissa. Hartauskierrostoimintaan kuuluvat myös kesäisin pidettävät kappelihartaudet. Diakoniaseuroja pidettiin vuoden 1998 aikana 135. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19; Harju & Lehtinen 1999, haastattelu ) Jalasjärven seurakunnassa yhteiskunnallinen työ on liitetty osaksi diakoniatyötä. Seurakunnan yhteiskunnallinen työ on diakonista työtä siinäkin mielessä, että sen tehtävänä on toimia yhteiskuntaan päin sellaisten ihmisten puolestapuhujina, jotka eivät sitä itse pysty tekemään. Laajasti ajateltuna yhteiskunnallinen työ on ihmisten arjessa elämistä. Yhteiskunnallisen työn käytännön toteutus vaihtelee suuresti seurakunnan sijainnista riippuen. Esimerkiksi maaseudulla on nykyään panostettu viljelijäväestöön, joiden jak- saminen työssään ja usko tulevaisuuteen on ollut lujilla nykyisessä yhteiskuntamurroksessa. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) Käytännössä yhteiskunnallinen työ on toteutunut Jalasjärven seurakunnassa monin eri tavoin. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn viranhaltiat ovat tukeneet päihdeongelmaisten päiväkotia taloudellisesti ja henkisesti. Työntekijät ovat tehneet vierailuja tehtaisiin ja muihin työpaikkoihin. Työttömien yhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä muun muassa EU- ruokajakelutoiminnassa. Jalasjärviset yhdistykset ja koulut ovat olleet mukana adventtimarkkinoilla ja tarjonneet esiintyjäryhmiä eri tilaisuuksiin. Diakoniatyöntekijät ovat olleet mukana erilaisissa työryhmissä, kunnan päätöksentekoelimissä ja kansalaisjärjestöissä. Näiden luottamustoimien kautta

15 9 työntekijät ovat luoneet hyviä suhteita kuntaan ja eri järjestöihin. Vammaistyöntekijöille ja avopalvelukeskuksen kotiavustajille on annettu ryhmätyöohjausta. Yhdessä Jalasjärven Lions-Clubin kanssa on tehty viikoittain äänilehteä näkövammaisille ja vanhuksille. (Jalasjärven seurakunnan toimintakertomus vuodelta 1998, 19.) Yhteiskunnallisen työn puitteissa on järjestetty te toja ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä kunnan kanssa kahden vuoden ajan. Haastatellut diakoniatyöntekijät pitävät tärkeänä rohkeaa keskustelua vaikeistakin kysymyksistä. Kolmen illan projektimuotoisissa keskustelutilaisuuksissa on käsitelty valtakunnallisesti ajankohtaisia asioita. Tilaisuudet ovat keränneet paljon ihmisiä ja niistä on selvästi oltu kiinnostuneita. Tilaisuudet tavoittavat sellaisiakin, jotka eivät muuten ole seurakunnan toiminnassa mukana. Tilaisuuksissa on ollut valtakunnallisesti tunnettuja alustajia, paikalliset asukkaat ovat käyttäneet henkilökohtaisia puheenvuoroja ja myös yleisölle on annettu mahdollisuus osallistua keskusteluun. Luonteeltaan keskustelutilaisuudet ja te lat eivät ole hartaustilaisuuksia, mutta niissä on sivuttu hengellisiäkin kysymyksiä. (Harju & Lehtinen, haastattelu ) 3. KIRKKO YRITYKSENÄ Kirkkoa voidaan jossakin määrin tarkastella kuten yritystä. Kotler ja Andreasen (1991, 66) pohtivat kirkkoa yrityksenä seuraavasti: Churches may not be businesses, but they have many of the same concerns. They have to pay employees, attract cus- build and maintain physical facilities and get a message through to the tomers, public-most of which boils down to one thing. Whoever said money was the root of all evil ever had to run a church. Kirkosta löytyvät siis kaikki yritystoiminnan perusasiat; sillä on asiakkaat, tuote, työntekijät, toiminnan organisointi ja tavoitteiden saavuttaminen (Vuokko 1996a, 39). Kirkko on sekä teologisesti että organisaationa tarkasteltaessa ainutlaatuinen. Vaikka se on hengellinen organisaatio ja sen sanoma on muuttumaton, voidaan sanoman esittämisen keinoja tutkia ja kritisoida. Kun kirkkoa tarkastellaan yritysnäkökulmasta voidaan sen toiminnasta löytää uusia puolia, joihin teologinen analyysi ei yllä. (Vuokko 1996a, 40.)

16 10 Suomen luterilaista kirkkoa tulee tarkastella non-profit-organisaationa eli yleishyödyllisenä organisaationa, sillä taloudellisen voiton tuottaminen ei ole sen ensisijainen tavoite. Sen ei myöskään tarvitse itse kattaa kaikkia toiminnastaan aiheutuvia kustannuksia. Yhteistä profit-organisaatioihin on se, että kirkonkin tulee hoitaa tietyn asiakasjoukon tarpeet. Se on siis tulosvastuullinen, kuten profitorganisaatiotkin. (Vuokko 1996a, 39.) 3.1. Asiakaslähtöinen ajattelu ja sen merkitys kirkolle Kotlerin ja Andreasenin (1991, 43) mukaan asiakaslähtöinen ajattelu sisältää seuraavan ajatuksen: Organisaation menestys tulee kohderyhmän tarpeiden ja halujen havaitsemisesta ja huomioon ottamisesta. Tämä tapahtuu kehittämällä ihmisten tarpeita parhaiten vastaavaa toimintaa, tuotteita, palveluja ja viestintää. Asiakaslähtöiselle organisaatiolle on tyypillistä, että se käsittelee asiakaskuntaansa erilaisina ryhminä, joilla on erilaiset tarpeet; on aidosti kiinnostunut kohderyhmiensä tarpeista; käyttää suunnittelun tukena kohderyhmätutkimuksia ja kuuntelua sekä pitää kilpailijoinaan kaikkia, jotka kilpailevat asiakaskunnan ajankäytöstä, tarpeista jne. Kaikkien edellä lueteltujen ominaisuuksien tulee toteutua, jotta voidaan puhua asiakaslähtöisestä organisaatiosta. (Vuokko 1996a, 49.) Suomen luterilaisella kirkolla on noin neljä miljoonaa asiakasta, joten toiveet ja odotukset ovat varmasti moninaiset. Tämä asiakasryhmä on jaettava pienempiin asiakasryhmiin, jotta toimintaa voidaan suunnitella mielekkääksi ottamalla huomioon kunkin eri asiakasryhmän erityispiirteet. Kirkon toimintaa suunniteltaessa tulisi miettiä, mikä on se ydintuote, jonka kirkko haluaa myydä asiakkailleen. Suunnittelun pohjana on se, miten tämä sanoma tehokkaimmin välitetään kullekin asiakasryhmälle. (Vuokko 1996a, ) Lähtökohtana tehokkaalle myynnille on asiakkaiden tunteminen ja heidän tarpeidensa huomioonottaminen. Asiakaslähtöisessä ajattelussa asiakas on toiminnan ja myynnin lähtökohtana. Kirkon toiminnan lähtökohtana on muuttumaton sanoma, mutta myydäkseen se kaipaa rinnalleen asiakaslähtöistä ajattelua. Kirkon tulisi löytää

17 11 sellainen tehokas, muista erottuva toimintamalli, joka korostaisi luterilaisen uskon erityislaatuisuutta. (Vuokko 1996a, ) Yhä enemmän tullaan kiinnittämään huomiota siihen, että toiminta vastaa ihmisten odotuksia (Rissanen & Ryökäs 1992, 14). Toiminnan tulee sisällöllisesti vastata ihmisten todellisiin tarpeisiin, jotta seurakuntatyö koettaisiin merkittäväksi ja sillä pystyttäisiin vaikuttamaan ihmisten elämään (Kirkon suunta 2000, 1992, 15) Organisaation ja sen jäsenten tarpeet asiakaslähtöisen toiminnan pohjana Seurakunnissa on voimistumassa tarve ja halu kehittyä palvelulliseen suuntaan. Palvelukulttuurisen seurakunnan toiminta-ajatus ja toiminnan sisältö perustuvat kirkon perustehtävän lisäksi seurakuntalaisten tarpeisiin. Seurakuntaa kehitetään seurakuntalaisten tarpeiden ja odotusten pohjalta. Haasteena onkin selvittää millaista palvelua seurakuntalaiset odottavat ja tarvitsevat. Selvitystä tehtäessä on otettava huomioon sekä aktiivisesti seurakunnan toiminnassa mukana olevat että erityisesti passiiviset seurakunnan jäsenet. (Voutilainen 1994, ) Seurakuntalaisten toiveiden tunnistaminen edellyttää jatkuvaa kosketusta seurakuntaan (Telaranta 1994, 144). Vuokon (1996a, 108) tutkimuksen mukaan seurakunnissa luotetaan työntekijöiden kykyyn oivaltaa ihmisten tarpeet henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä, eikä ole juurikaan käytetty järjestelmällisiä keinoja tarpeiden kartoitukseen. Ongelmana on se, että näin saadaan tietoa vain seurakunnan toiminnassa mukana olevien tarpeista. Tällöin huomiotta jäävät seurakunnasta vieraantuneet, joiden tarpeet erityisesti tulisi selvittää Seurakunnan toiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki tapahtuu seurakuntalaisten toiveiden mukaan. Seurakunnan jäsenten yksittäisten ja moninaisten toiveiden toteuttaminen ainoana suunnittelun perustana johtaa lyhytjänteiseen suunnitteluun, jossa alkuperäinen tarkoitus voi hämärtyä niin seurakunnalta kuin sen jäseniltäkin. Oikean suuntaisessa suunnittelussa huomioidaan sekä organisaation että sen jäsenten tarpeet. Suunnittelun pohjana on seurakunnan jäsenten tarpeiden kartoitus sekä kirkon omat tavoitteet ja resurssit. Pitäisi käydä arvokeskustelua siitä, mikä kirkon

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

KAUKANA VIERAALLA MAALLA

KAUKANA VIERAALLA MAALLA KAUKANA VIERAALLA MAALLA KOSOVON ALBAANIEN JA PUNKALAITUMEN KUNTALAISTEN RINNAKKAISELON TUTKIMUS PUNKALAITUMELLA Maarit Malmivaara - Mikko Salonen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina?

Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Diakonia-ammattikorkeakoulu B Raportteja 41 Kaarina Autio ja Henna Rauhala Avoimet ovet Miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina? Kaarina Autio ja Henna Rauhala

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN

SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN SISÄINEN VIESTINTÄ JA SEN KEHITTÄMINEN Case: Energiakolmio Oy Berita Korhonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) KORHONEN, Berita Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 83 Julkaisun kieli

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA

SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Kirsi Blomberg SAVONLINNAN KRISTILLISEN OPISTON JULKISUUSKUVA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.11.2007 Tekijä(t) Blomberg Kirsi Koulutusohjelma

Lisätiedot

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA

VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA VENÄJÄLTÄ SUOMUSSALMELLE MUUTTANEIDEN NAISTEN VOIMAVAROJA JA KOTOUTUMISEN ONGELMAKOHTIA Aila Moilanen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Arja Vimpari ALHAALTA YLÖSPÄIN ETENEVÄ TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ JA ALAISTAIDOT TYÖHYVINVOINNISSA Pro Gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alhaalta

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot