N I E M E L Ä N K Y L Ä N K YL Ä S UU N NI T E L M A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N I E M E L Ä N K Y L Ä N K YL Ä S UU N NI T E L M A"

Transkriptio

1 N I E M E L Ä N K Y L Ä N K YL Ä S UU N NI T E L M A

2 NIEMELÄNKYLÄN KYLÄSUUNNITELMA Suunnitelma on laa dittu osittain vuonna 2005 Niemelänkylän kyläillassa tehdyn kyläkyselyn p ohjalta. Laatijoina kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet M arja Leena Perttula, Päivi Saari ja M arja Pietikäinen. 1. KYLÄN KESKEISET TIEDOT Niemelänkylä sijaitsee Ylivieskan kaupungissa n. 5 km keskustasta länteen ja käsittä ä kalajokivarren Alavieskan rajalta Ylivieskan kylään. Raja kulkee n. 3 kilometrin p ä ässä keskustasta Myllyojan suulla Kontion talojen kohd alla. Niemelänkylä on tyypillistä jokivarren asutusnauha a, jossa taloja on joen kummallakin rannalla. Kylällä asuu n ihmistä. Vanhimm at tontit ovat joen varressa. Eteläpuoli on ollut tiheäm m än ja vanhemm an asutuksen aluetta. Niemelänkylän kehitykseen on vaikuttanut keskustan läheisyys. Jokimaisema on kylän keskeinen elementti. Kylällä on koulu, Visalan sairaala, Sipilän p alvelukeskus, ravirata, ravitalleja ja ratsastustalli. Lisäksi kylällä on useita pien ja muuta mia m a at alousyrittäjiä. 2. KYLÄN VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET Pienimuotoisessa kyselyssä kyläläisille syksyllä 2005 tuli selkeästi esille koetut kylän vahvuud et. Om a koulu koet a an tärkeimm äksi vahvuudeksi. Seuraavina asioina ovat sopiva m atka keskustaan ja miellyttävä asuinym p äristö. Lisäksi vahvuuksina näh d ä än vilkas rakenta minen kylälle ja lapsiperheiden muutto. Tulevaisuuden m ah d ollisuuksina kylän kehittämisessä nähd ä än uusien asukkaiden saaminen, ulkoilu ja liikuntam ah d ollisuuksien kehittäminen ja p alveluiden saanti. Osa kyläläisistä näkee jokimaiseman olevan myös tulevaisuuden hyödyntämisen m ah d ollisuus. Toimiva ja aktiivinen kyläyhdistys sekä sen piirissä oleva talkootoiminta on kylälle sekä vahvuus ett ä m ah d ollisuus.

3 3. KYLÄN HEIKKOUDET JA UHKAT Pinta alalta an kylä on laaja, pitkänm allinen, kahden puolen jokea oleva alue, mikä tuo mukan a an pitkähköjen välimatkojen ong elman ja vaikutta a kylähengen puuttumiseen osalta an. Kylän e p äyhtenäisyys, asukkaiden p assiivisuus ja yhteistyön vähäisyys koet a an sekä heikkoutena ett ä uhkan a kylälle. Kyläyhdistyksen toiminta on muutam an aktiivisen ihmisen varassa. Kyläyhdistyksen talkoissa käyvät muutam at samat ihmiset, kun henkilökohtaisesti pyyd et ä än. Kyselyssä suurena heikkouten a ja uhkan a kylälle näh d ä än tonttien puute. Halukkaita rakentajia olisi runsaasti, jos tontteja olisi saat avilla. Kylän m a ano mistajat eivät ole olleet kovinka an halukkaita tonttima an myyntiin luvun alun aikana on kylälle rakennettu n. 30 uutta talo a ja myytävät talot m enevät pian kaup aksi. Heikkouksina koet a an myös kyläkioskin ja harrastustilojen puute. Koulu on vanha ja liikuntasali on olemattom an pieni harrastuskäyttöön. Toiveena on tulevaisuudessa uusi koulu harrastusmah dollisuuksineen kylälle. Niemelän kylänäyttelijöiden toiminta tarvitsisi kovasti myös tiloja. Kylän, kuten koko kaupungin uhkana nähd ä än nuorison p ois muutta minen. Toisaalta näillä näkymin lapsiperheiden halukkuus muutta a kylälle estää kylän ikärakenteen vanhenemisen. Kyselyn muka an p alvelujen puute koeta an uhkana kylälle. Harrastusmahd ollisuuksia nuorille kaivat a an eniten, mutta myös aikuisille ja senioreille niitä tarvittaisiin. Yhteisiä tilaisuuksia toivota an ja myös retkiä sekä harrastuskyydityksiä kyselyn muka an tarvittaisiin. Kyläkioski ja pyörätie joen p ohjoispuolelle Siltatien ha arasta eteen p äin on myös kaivatt avien p alvelujen listalla. Sillan leventäminen on jo vuosien ajan ollut kylän toivelistalla. Kylän valaistulatu oli lähinnä koululaisten käytössä useita vuosia, mutta se ei ole en ä ä käytett ävissä. Joen jää ja p ellot ovat toimineet latualustana viime vuosina.

4 4. KYLÄN TOIMINTAA 2000 LUVULLA Vuonna 2000 rakennettiin grillikatos kyläläisten ja Sipilän p alvelukeskuksen käyttöön vanhainkodin saareen. Grillikatosta käyttävät lähinnä p alvelukeskuksen asukka at. Kiertotiellä oleva vanha m a a miesseuran kuiva a molato on kunnostettu museoksi. Ladon ulkoasu kunnostettiin kesällä 98 ja sen jälkeen sisäpuoli, jonne on hankittu m onenlaisia entisajan koneita ja työkaluja. Kunnostamiseen tarvittiin runsaasti talkootyöt ä ja p ari kerta a järjestettiin museon pihalla kylät a p ahtum akin, mutta sen jälkeen museo on jäänyt hiljaiseloon. Koululaiset ovat käyneet tutustumassa museoesineisiin joskus. Kunnostetuissa koulun kellaritiloissa on alkanut kutom atu p atoiminta talvella 1998 ja toiminta jatkuu e d elleen. Tuvalla on useat kangaspuut. Kaupungin puolesta kävi kudonnanohja aja kerran viikossa alkuvuosina, mutta nyt ei enä ä viime vuosina ole ollut p alkattua ohja aja a, va an kutojat neuvovat toinen toisiaan. Kellaritiloihin kunnostettiin myös nuorisotila, joka ei kuitenka an alkanut koskaan toimia, koska vet äjää nuorisotoiminta an ei saatu. Syksyllä 1998 aloitettiin avo p alvelup äivätoiminta, joka tuolloin kuului kyläprojektin pitkäaikaistyöttömien työllistämishankkeeseen ja saavutti suuren suosion. Toiminta a jatkettiin kyläyhdistyksen om an a toimintana kerran kuukaudessa t a p ahtuvan a ikäihmisten ruokailup äivänä. Päivän aikana oli m ah d ollisuus esim. verenp aineen mittaukseen. Tarkoituksena oli lisätä ikääntyvien kyläläisten kanssakäymistä ja hyvinvointia. Avop alvelup äivätoiminta lop pui vuonna Niemelän kylänäyttelijöiden kesäte atteri on toiminut vuo d esta Joka kesä siitä alkaen on koulun rannassa esitetty kotimaisia kome dioita ja trage dioita. Yleisömenestys on jatkunut vuo desta toiseen. Vuod esta 2000 lähtien kehitteillä ollut Kustinpuisto hanke sai uuden muo d on vaihtuneen kyläyhdistyksen väen toimesta v. 2004, jolloin saatiin EU hankerahoitusta kyläpuiston p erustamista varten. Puisto p ä ätettiin rakenta a lasten leikin ja liikunnan tar peisiin.

5 Niemelänkylän kyläpuistohanke : Niemelän koulun leikkivälineet olivat vanhoja ja uusia ei saatu useista yrityksistä huolimatt a. Koulun vieressä sijaitseva p elto alue oli ollut koulun käytössä jo useita vuosia, mutta sen käyttö oli rajoittunut vain hiihtola dun p ohjaksi. Kaupunki ei aikonut p an osta a koulun piha alueeseen lähiaikoina eikä taloudellinen tilanne ole ant anut siihen m ah d ollisuuttaka an. Niemelänkylän kyläyhdistys p ä ätti vuokrata alueen kaupungilta ja hake a kyläpuiston rakenta miseen Lea der rahoitusta. Myönteinen p ä ät ös hankkeelle saatiin vuo den 2003 joulukuussa. Hanke p ä ättyi lokakuun lopussa vuonna Kyläpuistoon rakennettiin hankkeen aikan a p elikenttä, leikkikenttä ja seikkailumetsä. Lisäksi kyläläisten käyttöön tehtiin grillikatos. Varsinaiset työt aloitettiin toukokuussa Rakenta misessa hyödynnettiin om an kylän osaajia ja yrittäjiä. Suurin osa työstä tehtiin talkoilla. Tavoitteen a oli rakenta a kaikenikäisille kyläläisille yhteinen kokoontumispaikka ja siinä onnistuttiin. Lapset ottivat puiston om akseen jo heti alussa ja puiston valmistuttua myös aikuisten on helpo m pi kokoontua yhteisiin t a p ahtumiin, grillaam a an tai p ela am a an. Niemelänkylän kyläpuiston rakenta minen on lähentänyt uusia ja vanhoja kyläläisiä ja osoittanut ett ä yhdessä void a an tehd ä isoja asioita.

6 Vuod esta 2003 kyläyhdistys alkoi keskittyä toiminnassaan kylän lasten ja lähinnä koululaisten harrastusten ja luokkaretkien tukemiseen. Samalla se toimii koulun vanhem p ainyhdistyksenä. Alettiin järjestää vuosittain toistuvat t a p ahtumat: laskiaista p ahtuma, p ä äsiäiskokko, kyläilta toukokuussa, syysmyyjäiset ja joululauluilta joulukuussa. Talkoilla hoidetuissa t a p ahtumissa saa dut rahat on käytetty koululaisten luokkaretkien tukemiseen ja kyläpuiston leikkikentän välineisiin.

7 Kyläilloissa kyläläiset voivat tutustua koululaisten töihin, kyläyhdistyksen ja sen kerhojen toiminta an ja saad a vinkkejä esimerkiksi kesäkukkien valinnassa. Vuoden 2006 kyläillassa esitelmän ajankoht aisesta aiheesta piti Juha Ahvenjärvi. Syksyllä 2006 kyläyhdistys järjesti talkoot ja kustansi m ateria alit koululla esikoululaisten käytössä olevan entisen asuinhuoneiston seinäpintojen uusimiseksi. Talkootunteja kertyi p aljon, mutta kaikki olivat tyytyväisiä lop putulokseen.

8 Siistit ja kauniit seinäpinnat sekä uudet tekstiilit antoivat tilalle aivan uuden ilmeen. Vuod en 2006 aikana luotiin kylälle om at nettisivut, joiden osoite on w ww.niemelankyla.net. Kotisivuilla kyläyhdistys tied otta a ajankohtaisista asioista ja t a p ahtumista. Kuvag alleriasta löytyy kuvia eri t a p ahtumista vuosien varrelta. Lisäksi kyläyhdistys on tehnyt 1 2 kerta a vuo d essa Kyläyhdistys tied ott a a lehtisen, joka on jaettu joka kotiin. Lasten kerhoja järjestet ä än koulun kerhotiloissa. 4H kerho on toiminut kylällä useita vuosia.

9 Seurakunnan järjestäm ä esikoululasten kerho muuttui 2006 kaupungin järjestäm äksi esikouluksi, jossa lapsia on myös Rannan koulun piiristä. Seurakunnan p äiväkerhotoiminta jatkuu koululla kuten ennenkin. Koululaisten ilta p äiväkerhotoiminta alkoi koulun kerhotiloissa syksyllä Vuosina kerhoa pidettiin kerran viikossa. Vuod esta 2004 alkaen ilta p äiväkerho on ollut koululla joka arkipäivä. Lisäksi vuo d esta 2005 alkaen kutom atuvalla kävijät ovat pitäneet tytöille käsityökerhoa kerran viikossa. Kyläyhdistys on hoitanut useita vuosia Kekan avantouintisaunojen lämmityksen vuoroviikonlop puisin Ylivieskan Ladun kanssa isänp äivästä äitienp äivään. Saunam aksuista saadut rahat on käytetty luokkaretkien tukemiseen ja puistohankkeeseen. 5. KYLÄN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Vuonna 2006 valmistunut kyläpuisto va atii jatkossa hoito a kesäisin, jotta se ei ränsisty kasvillisuudelta an ja välineet pysyvät kunnossa. Kyläyhdistys p alkka a jonkun kylän nuoren kesäisin puistonhoitajaksi vuo desta 2006 alkaen. Kesäte atterin väki tarvitsee tiloja ja p aremm an katsomon esityksiä varten. Kyläläiset toivovat,että Niemelän kylänäyttelijät saavat toiminnalleen tukea ja jatkuvuutta kylällä tulevaisuudessakin. Kyläyhdistys on ollut kahten a kesänä pitäm ässä kesäte atterin kioskia p arissa näytöksessä / kesä. Kylän ka avoitusasia ja tonttipolitiikka on ollut vireillä vuosien ajan. Vuonna 2005 p antiin alulle Niemelänkylän osayleiska ava hanke. Sama an aika an on esitetty yhteisviem äriputken rakenta mista ainakin osaan kylästä. Myös uusjakohanketta on viritelty uudelleen kylällä 2005 alkaen. Kylien tonttipörssi av attiin internettiin kaupungin sivustolle alkuvuonna Siellä myös Niemelänkylän m a ano mistajat voivat tarjota tontteja myyntiin. EU:n erinäisten m ä äräysten ja va atimusten myötä kylän m a atilat ovat vähentyneet 2000 luvun alun jälkeen huima a vauhtia. Esimerkiksi vuonna 2005 kylässä lopetti m a at alouden 5 tilaa. Nyt kylällä on en ä ä muutam a m a atilaa, jossa on karjaa.

10 Kylä on muuttumassa vähitellen m a alaiskylästä kaupungin asuinlähiöksi. Kylän m aisemointiin on kaupungin ka avoitussuunnitelmissa kiinnitetty huomiota ja kysytty kyläläisten mielipiteitä. Vuonna 1999 tehdyssä kyläsuunnitelmassa kirjattu entisen nuorisoseuran eli Sointulan tontin kehittämisestä urheilu ja virkistyskäyttöön ja kylätalon p aikaksi ei ole tehty suunnitelmia tai toimen piteitä. Näillä näkymin se suunnitelma ei tule toteutum a anka an. Kylälle rakennet a an uusi koulu jossakin vaiheessa, koska asutus laajenee kaupungilta kylän suunta an vähitellen ja lapsia riittä ä runsaasti kouluun tulevaisuudessakin. Uusi koulu m ah d ollistaisi ainakin osittain toivelistalla olevien harrastustilojen saamisen. Lasten harrastekuljetushanke EU rahoituksen turvin oli kaupungilla kokeilussa , mutta se ei saanut riittävästi käyttäjiä ja hanke lopetettiin. Toive harrastuskuljetuksista ei näin lähellä keskustaa ole realistinen. Kyläkioski olisi m ah dollinen kokeilun arvoinen hanke seura avaksi, vaikka ensin kesäkioskin muo d ossa. Siinä olisi kyläyhdistyksellä seura ava hankeaihe puiston valmistuttua. Kekan avantouintisaunojen lämmitysvuoroista on saatu hyvin raha a koululaisille, mutta va p a a ehtoisia vanhem pia ei tah do en ä ä löytyä lämmittäjiksi. Tässä riittä ä ha astetta tuleville vuosille. Pääsiäiskokkot a p ahtum a on muutam an a vuonna ollut kyläyhdistyksen järjestäm än ä, mutta aina tekijät ovat olleet samat. Jatkossa on joka vuosi e p ävarma a saa d a anko kokon tekijöitä.

11 6. KYLÄYHDISTYKSEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA Tulevina vuosina kyläyhdistys pyrkii toimima an e d elleen aktiivisesti kylän p arha aksi. Pyritään järjestäm ä än m onipuolista kerhotoiminta a, t a p ahtumia ja m ah d ollisesti retkiä eri ikäisille. Kyläyhdistys p alkka a puistoon kesätyöntekijän vuosittain puiston huolto ja kunnossapitotehtäviin. Haasteena on saa d a uusia, nuoria p erheitä muka an kyläyhdistyksen toiminta an.

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025. Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025. Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2012-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Päivitetty lokakuu/2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Kumpusen alueen sijainti...

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry

1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry 1 Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttaja Hankkeen toteuttaja oli Aitoniemen-Hirvenniemen Kyläläiset ry niminen rekisteröity kyläyhdistys, Tampereen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS kylähullu Koijärven alueen kylien tiedotuslehti nro 19, KESÄ 2014 pidä tallessa! MEIDÄN KOULU TAPAHTUMIA, TIETOA JA TARINOITA Nuorissa on nostetta Historian havinaa Kylien elämää YHTEISTYÖSSÄ ON TULEVAISUUS

Lisätiedot

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY 7.11.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE Taustalla: BIOENERGIA JA MAISEMA hanke

SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE Taustalla: BIOENERGIA JA MAISEMA hanke SELVITYS MAISEMANHOIDON TARPEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA NELJÄN KYLÄN ALUEELLA SIIKAJOKILAAKSOSSA Mankila, Savaloja, Revonlahti ja Mäläskä-Leiviskänranta SOPIMUKSELLINEN YMPÄRISTÖNHOITO JA BIOENERGIA LEADER-HANKE

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750

O S. lhavan eutulainen A & R. L ALLI OLHAVAN TAKSIT 30 VUOTTA TIELLÄ. Iilaakso, 91100 Ii. fax: (08) 8871 750 Ykkösosoitteeton, jokaiseen talouteen ja yritykseen Iin kunnan alueella O S lhavan eutulainen la 13.12.2003 Olhavajokivarren Kehittämisyhdistys juhlii Olhavan koulu joutuu luopumaan keittäjästään Juhani

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten

Maaseudun kehittämisyhdistys. SAMPo ry. Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten Kirkonkylänseutu ry. Pornaisten kirkonkylän seudun kyläsuunnitelma 2003 SISÄLLYS Esipuhe Johdanto 1. Pornaisten kirkonkylän seudun aluekuvaus 2. Pornaisten

Lisätiedot

ASUKASLEHTI KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖ 1/2003 RUUSU JÄSENYYDESTÄ! Kukkaloistoa Kesän Juhlaan ja Arkeen! Kukka jäsenyydestä!

ASUKASLEHTI KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖ 1/2003 RUUSU JÄSENYYDESTÄ! Kukkaloistoa Kesän Juhlaan ja Arkeen! Kukka jäsenyydestä! KYPÄRÄMÄKI-KÖHNIÖ 1/2003 1 ASUKASLEHTI Julkaisija: Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys, Koivukatu 4, 40630 Jyväskylä, puh. 014-253286 http://kyparamaki.jyvaskyla.fi RUUSU JÄSENYYDESTÄ! Kesä on taas käsillä

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot