TSK 34 DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TSK 34 DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK"

Transkriptio

1 TSK 34 SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY Helsinki, 2006

2 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12, Helsinki puhelin (09) faksi (09) s-posti Sanastokeskus TSK ottaa mielellään vastaan palautetta sanastosta. Kansi: Kuvat: Sanastokeskus TSK ry Tampere Tietoverkko Oy, Nokia Oyj Sanastokeskus TSK ry ISBN (PDF) ISSN (verkkojulkaisu) Helsinki,

3 SANASTON TAUSTAA Sanastokeskus TSK:ssa käynnistyi syksyllä 2005 Viestintäviraston terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksa oli koota sanastojulkaisuksi keskeisimmät digitaalise televisioon liittyvät käsitteet. Ohein, hankke tuloksa syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille digi-tv:n peruskäyttäjille televisionkatselijoista toimittajiin ja kääntäjiin. Sanastossa selvitetään lähes sadan digi-tv-käsitte sisältö selkeid määritelmi ja niitä täydtävi huomautust avulla ja annetaan suositukset suomkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja glannin kielellä ja määritelmät ja lisätietoa tarjoavat huomautukset on käännetty ruotsiksi ja glanniksi. Käsitteid välisiä suhteita on havainnollistettu suomkielist käsitekaavioid avulla, joid toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanastolla pyritään helpottamaan digitaalise televisioon liittyvää viestintää selvtämällä käsitteitä ja vierasperäisiä termejä. Sanaston tavoittea on myös vakiinnuttaa suomkielis termistön käyttöä, antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suom käsitteille, ja sit helpottaa siirtymistä analogisesta televisiosta digitaalis. Sanastoon on pyritty valitsemaan keskeisimmät tiedotuälineissä ja laitteid käyttöoppaissa esiintyvät käsitteet. Aiheista on käsitelty muun muassa digitaalisia jakelutapoja ja -kanavia, vastaanottimia, liitäntöjä ja salausta. Niitä kuvaavia termejä on kerätty laajalti, sillä siirryttäessä analogisesta televisiosta digitaalise termistön käyttö ei ole vielä kovin vakiintunutta, vaan käytössä on laaja kirjo synonyymejä eli samaa tarkoittavia sanoja. Mukaan on siksi otettu myös hylättäviä termejä. Sanastossa on myös monia vierasperäisiä lyhteitä, joita on selvnetty määritelmin ja kirjoittamalla lyhteet auki. Määritelmissä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja niissä on otettu huomioon siirtymävaihe analogisesta digitaalise. a laativaan työryhmään kuuluivat: Anne Lallo, Suom Kaapelitelevisioliitto ry (2005 loppuun asti) Ari Luukin, Kuluttajavirasto & Kuluttaja-asiamies Harri Rasilain, Viestintävirasto Jyrki Ojala, Suom Kaapelitelevisioliitto ry (2006 alka) Kari Kangas, Viestintävirasto Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Yleisradio Oy Mika Saastamoin, Kuluttajatutkimuskeskus Pertti Niemelä, Nokia Oyj Riitta Kontula, Digita Oy Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Sanastokeskus TSK Tuula Kuoppala, Sanastokeskus TSK Sanaston laatimise tarvittavan terminologis työn ovat rahoittaneet: Digita Oy Kuluttajavirasto & Kuluttaja-asiamies Liikne- ja viestintäministeriö Viestintävirasto Yleisradio Oy Sanaston ruotsinkielisiä termejä haki La Jolkkon Sanastokeskus TSK:sta, esipuheet, määritelmät ja huomautukset käänsivät ruotsiksi Satu Närvä ja Laura Turpein Viestintävirastosta. Englanninkielis osuud laativat termi osalta Saara Miettola ja Ernestiina Ervasti TSK:sta ja käännöstyöstä vastasivat Päivi Ilves ja Antero Nordlund TeliaSonerasta. Julkaisun tallnus- ja muokkaustekniikasta vastasi TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä. Sanastoon on saatu lausunnot 25 alan toimijalta. Lisäksi Kuluttajatutkimuskeskuks järjestämän paneelin kautta saatiin 40 kuluttajan kommtit sanastosta. Vastauksia on hyödynnetty sanaston laadinnassa. Kiitämme työryhmän jäsiä ja kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä arvokkaasta avusta!

4 BAKGRUND TILL ORDLISTAN Höst 2005 inledde Terminologictral TSK, på initiativ av Kommunikationerkets terminologiarbetsgrupp, ett projekt vars syfte var att samla in de mest ctrala begrepp som hänför sig till digital television och sammanställa dem till ordlista. Resultatet av detta projekt är d föreliggande ordlistan som riktar sig till alla som använder digital-tv, dvs. till televisionstittarna samt till bl.a. redaktörer och översättare. I ordlistan finns så gott som ett hundra begrepp inom digital-tv med klara definitioner och kompletterande anmärkningar och rekommdationer om de finska termerna och deras ekvivalter på ska och gelska. Definitionerna och de exemplifierade anmärkningarna har översatts till ska och gelska. Begreppsrelationerna åskådliggörs med begreppsdiagram (på finska). Syftet med ordlistan är att underlätta kommunikation som hänför sig till digital television gom att klargöra begrepp och främmande termer. Syftet är också att befästa användning av finska termer, ge tillförlitliga främmande ekvivalter för finskans begrepp, och därmed underlätta övergång från analog television till digital. I ordlistan har valts sådana begrepp som oftast förekommer i medier och i bruksanvisningar för utrustningar. Ämnesområda omfattar bl.a. digitala distributionsformer och -kanaler, mottagare, anslutningar och kryptering. Termer som beskriver dessa områd har samlats in i stor utsträckning, därför att användning av termerna vid övergång från analog television till digital television inte är särskilt etablerad, utan det finns många synonymer, alltså olika ord som har samma betydelse. Av d orsak innehåller ordlistan äv avrådda termer. I ordlistan finns äv många främmande förkortningar som har öppnats och förtydligats med definitioner. Definitionerna undviker tekniska detaljer och beaktar övergång från analogt till digitalt. Medlemmarna i arbetsgrupp bakom digital-tv-ordlista var: Anne Lallo, Finlands Kabeltelevisionsförbund rf (till slutet av 2005) Ari Luukin, Konsumtverket & Konsumtombudsmann Harri Rasilain, Kommunikationerket Jyrki Ojala, Finlands Kabeltelevisionsförbund rf (från 2006) Kari Kangas, Kommunikationerket Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Rundradion Ab Mika Saastamoin, Konsumtforskningsctral Pertti Niemelä, Nokia Oyj Riitta Kontula, Digita Oy Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Terminologictral TSK Tuula Kuoppala, Terminologictral TSK Det terminologiska arbetet i ordlisteprojektet finansierades av: Digita Oy Konsumtverket & Konsumtombudsmann Kommunikationsministeriet Kommunikationerket Rundradion Ab Ordlistan kompletterades med ska termer av La Jolkkon från Terminologictral TSK, förord, definitionerna och anmärkningarna översattes till ska av Satu Närvä och Laura Turpein från Kommunikationerket. D gelska andel gjordes för termernas del av Saara Miettola och Ernestiina Ervasti från TSK och för översättning arade Päivi Ilves och Antero Nordlund från TeliaSonera. För termhanteringssystemet bakom publikation arade TSKs ITplanerare Saku Seppälä. Ordlistan sändes ut på remiss och 25 aktörer på området gav utlåtande. Dessutom arrangerade Konsumtforskningsctral panel, i vilk 40 konsumter kommterade ordlistan. Svar har varit till stor nytta vid uppgörandet av ordlistan. Vi tackar arbetsgrupps medlemmar och alla vi samarbetat med för värdefull hjälp!

5 BACKGROUND FOR THE VOCABULARY A terminology project was launched in Sanastokeskus TSK (the Finnish Terminology Ctre TSK) in the autumn of 2005 at the instigation of the terminology workgroup of the Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) in order to compile a vocabulary of the key concepts related to digital television. This vocabulary, created as a result of the project, is intded for all basic users of digital television, from television viewers to journalists and translators. The vocabulary clarifies the contts of almost a hundred digital television concepts with the help of clearly formulated definitions and supplemtary notes and gives recommdations on Finnish terms. Equivalts for the Finnish terms are giv in Swedish and English, and the definitions and notes providing further information have be translated into Swedish and English. The relations betwe concepts are illustrated by means of concept diagrams (in Finnish). The vocabulary aims to facilitate communications related to digital television by clarifying various concepts and terms of foreign origin. The aim of the vocabulary is also to establish the Finnish terminology, to provide reliable equivalts to the Finnish terms in Swedish and English, and thus to make it easier to switch over from analogue to digital television. Our aim has be to select the key concepts used in the media and in equipmt manuals for this vocabulary. The subjects that we have dealt with include, for example, digital means of distribution and channels, receivers, interfaces, and cryption. Terms describing these subjects have be compiled broadly. This is because the switch-over from analogue to digital television is still underway, and thus the terminology is not yet established, but a large number of synonyms (i.e. words with the same meaning) are used. For this reason, we have also included some deprecated terms. The vocabulary also includes many abbreviations of foreign origin, which we have clarified by definitions and by writing them out in full. In the definitions, we have tried to avoid technical details and to take the transition from analogue to digital into account. The project group responsible for compiling the vocabulary consisted of the following people: Anne Lallo, Finnish Cable Television Association (until the d of 2005) Ari Luukin, Consumer Agcy & Ombudsman Harri Rasilain, Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Jyrki Ojala, Finnish Cable Television Association (starting from 2006) Kari Kangas, Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Yleisradio Oy (Finnish Broadcasting Company) Mika Saastamoin, National Consumer Research Ctre Pertti Niemelä, Nokia Corporation Riitta Kontula, Digita Ltd Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Sanastokeskus TSK Tuula Kuoppala, Sanastokeskus TSK The terminological work done within the project was financed by the following organisations: Digita Ltd Consumer Agcy & Ombudsman Ministry of Transport and Communications Finland Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Yleisradio Oy (Finnish Broadcasting Company) The Swedish terms for the vocabulary were collected by La Jolkkon from Sanastokeskus TSK, the foreword, definitions and notes were translated into Swedish by Satu Närvä and Laura Turpein from FICORA. Saara Miettola and Ernestiina Ervasti from TSK collected the English terms, and Päivi Ilves and Antero Nordlund from TeliaSonera were responsible for the translation. TSK's IT designer Saku Seppälä was responsible for the data try and editing technique of the publication. A total of 25 industry players have commted on the vocabulary. In addition, we received commts from 40 consumers through a panel organised by the National Consumer Research Ctre. We have used the commts in preparing the vocabulary. We would like to thank the members of the work group and everyone who has co-operated with us in this project for their valuable help!

6 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLL TABLE OF CONTENTS Sanaston taustaa... 3 Bakgrund till ordlistan... 4 Background for the vocabulary... 5 Käsitekaavioluettelo... 7 Förteckning över begreppsdiagram List of concept diagrams Kuvaluettelo... 8 Förteckning över bilder List of figures Sanaston rakne ja merkinnät... 9 Ordlistans uppläggning och beteckningar Structure and layout of the vocabulary Digitaaliset televisiojärjestelmät ja -verkot Digitala televisioner och nät Digital television systems and networks Digitaaliset jakelutavat ja -kanavat Digitala distributionsformer och -kanaler Digital means of distribution and distribution channels Digitaaliset vastaanottimet ja liitännät Digitala mottagare och anslutningar Digital receivers, interfaces and connections Digitaaliset palvelut Digitala tjänster Digital services Salaus Kryptering Encryption Digi-tv-sivuja Sidor om digital-tv Links to digital TV web sites Englanninkielin hakemisto / English index Ruotsinkielin hakemisto / Svskt register Suomkielin hakemisto... 70

7 KÄSITEKAAVIOLUETTELO FÖRTECKNING ÖVER BEGREPPSDIAGRAM LIST OF CONCEPT DIAGRAMS Käsitekaavio 1. Televisiojärjestelmät, verkot ja jakelutavat Diagram 1. Televisioner, nät och distributionsformer Concept diagram 1. Television systems, networks, and means of distribution Käsitekaavio 2. Digitaaliset vastaanottimet Diagram 2. Digitala mottagare Concept diagram 2. Digital receivers Käsitekaavio 3. Digitaalis vastaanottim toiminnot Diagram 3. Funktioner för digital mottagare Concept diagram 3. Functions of the digital receiver Käsitekaavio 4. Liitännät Diagram 4. Anslutningar Concept diagram 4. Interfaces and connections Käsitekaavio 5. Palvelut Diagram 5. Tjänster Concept diagram 5. Services Käsitekaavio 6. Tekstitys Diagram 6. Undertext Concept diagram 6. Subtitling Käsitekaavio 7. Kortit ja salaus Diagram 7. Kort och kryptering Concept diagram 7. Cards and cryption

8 KUVALUETTELO FÖRTECKNING ÖVER BILDER LIST OF FIGURES Kuva 1. Digisovitin Bild 1. Digitalbox Figure 1. Digital set-top box Kuva 2. Mobiilitelevisio Bild 2. Mobiltelevision Figure 3. Mobile television Kuva 3. S-video-liitäntä Bild 3. S-videoanslutning Figure 3. S-video interface Kuva 4. Scart-liitin ja scart-liitosjohto Bild 4. Scartuttag och scartkabel Figure 4. Scart connector and scart cable Kuva 5. Antnituloliitin ja antnilähtöliitin Bild 5. Antningång och antnutgång Figure 5. RF input and RF output Kuva 6. Antnin liitosjohto Bild 6. Antnkabel Figure 6. RF cable Kuva 7. CA-moduuli ja salaukspurkukortti Bild 7. Kortläsare och programkort Figure 7. Card reader and conditional access card

9 SANASTON RAKENNE JA MERKINNÄT SANASTON RYHMITTELY JA TERMIEN HAKU Sanasto on ryhmitelty aihemukaisesti jäsneltyihin lukuihin, ja kussakin luvussa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellin hakemisto löytyy sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavi ja hylättävi termi lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti kyseise käsitteese. Nämä muut hakusanat viittaavat suositettavaan termiin ja s numeroon. Käsitteet on numeroitu sekä sanastossa että kaavioissa. Alla on esimerkkinä digisovitinta kuvaavat tiedot selityksine: 30 - käsitte juokseva numero digisovitin; digiboksi - suomkieliset termit, suositettavin simmäisä mieluummin kuin: - mieluummin kuin = mahdolliset ei-suositettavat termit, joid käyttöä ei suositella esim. niid vierasperäisyyd vuoksi ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = hylättävät suomkieliset termit, jotka eivät tarkoita samaa asiaa kuin suositettava termi tai jotka ovat kielellisesti virheellisiä - (2) = homonyymi; termin perässä suluissa oleva numero tarkoittaa sitä, että sanastossa on useampia kirjoitusasultaan samanlaisia, mutta merkitykseltään eri termejä digitalbox; digital-tv-box - = ruotsinkieliset vastineet ja mahdolliset hylättävät vastineet - /FI/ = suomruotsia - /SE/ = ruotsinruotsia - n = neutri (ruotsin ett-suku) - hellre än = termin käyttöä ei suositella esim. s vierasperäisyyd vuoksi - inte = vastine ei tarkoita samaa asiaa kuin suomalain termi tai on kielellisesti virheellin digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = glanninkieliset vastineet ja mahdolliset hylättävät vastineet - rather than = termin käyttöä ei suositella esim. s vierasperäisyyd vuoksi - not = vastine ei tarkoita samaa asiaa kuin suomalain termi tai on kielellisesti virheellin - /GB/ = britannianglantia vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - määritelmä (alkaa piellä kirjaimella, ei pistettä) - kursivointi = viittaa tässä sanastossa toisaalla määriteltyyn käsitteese; sähköisessä versiossa kursivointi toimii linkkinä kyseise käsitteese Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. - määritelmää täydtävät huomautukset - lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termi käytöstä yms. - sisnetty - kirjoitettu normaaleiksi virkkeiksi - kursivointi = viittaa tässä sanastossa toisaalla määriteltyyn käsitteese; sähköisessä versiossa kursivointi toimii linkkinä kyseise käsitteese Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - määritelmän ruotsinkielin käännös 9

10 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - huomautuks ruotsinkielin käännös Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - määritelmän glanninkielin käännös - huomautuks glanninkielin käännös The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. Termi ja vieraskielist vastineid yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä: 10 * termiehdotus < vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteese samanlaisessa käsitejärjestelmässä > vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteese samanlaisessa käsitejärjestelmässä

11 MITEN KAAVIOITA TULKITAAN Käsitekaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteid välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekaaviot eivät kuvaa mitään yksittäistä tilannetta, tapahtumaa tai järjestelmää, eikä niitä pidä sekoittaa esimerkiksi organisaatiokaavioihin. Alla on selitetty sanastossa esiintyviä käsitesuhteita ja niid vakiintuneita merkintätapoja: Käsite kutakin käsitettä on kuvattu kaaviossa juoksevan numeron, suositettavan termin ja määritelmän avulla, esimerkiksi: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis numero viittaa käsitte järjestysnumeroon sanastossa kaavioissa on myös lihavoimattomia aputermejä, jotka helpottavat kaavioid tulkintaa, mutta joita ei ole määritelty sanastossa kaaviot eivät sisällä synonyymejä tai huomautuksia (annettu sanasto-osiossa) Hierarkkin suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitte (valinnain tekstitys) ja sitä suppeamman alakäsitte (DVB-tekstitys, EBU-tekstitys jne.) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitte piirteet sekä vähintään yhd lisäpiirte, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitte erikoistapaukseksi esimerkiksi: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteä olevasta kokonaisuudesta yläkäsitte piirteet eivät sisälly alakäsitteese kut hierarkkisessa käsitejärjestelmässä kaksoiiiva: kokonaisuute tarvitaan tyypillisesti monta kyseislaista osaa esim. vuorovaikuttein kanava koostuu mm. myötäsuuntaisesta kanavasta ja paluukanavasta esimerkiksi: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 11

12 Funktiosuhde (nuolet) laaja joukko erilaisia käsitesuhteita, joita ei voida luokitella hierarkkisiksi tai koostumussuhteiksi esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet tyyppi käy ylesä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta esim. salaukspurun ja salaukspurkukortin välin suhde; salaukspurkukorttia käytetään salaukspurkuun: 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Moniulottein käsitejärjestelmä moniulotteisuus = paksunnetut viivat jaotteluperuste on merkitty ulottuvuuiivan alapuolelle yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhte ulottuvuute kuuluvat (kaaviossa yhd paksunnetun viivan alla olevat) eli yhd jaotteluperuste mukaiset alakäsitteet ovat aina toissa poissulkevia useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi esim. eri ulottuvuuksissa olevat digitaalin televisio ja antnitelevisio voivat yhdistyä, eli antnitelevisio voi olla digitaalin televisio 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Sekakoostein käsitejärjestelmä samassa käsitejärjestelmässä esiintyy useita eri käsitesuhdetyyppejä, esimerkiksi sekä hierarkkisia että funktiosuhteita Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitte ymmärtämis kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolnaisia suhteet eivät käy ilmi määritelmistä. 12

13 ORDLISTANS UPPLÄGGNING OCH BETECKNINGAR ORDLISTANS UPPSTÄLLNING OCH SÖKNING AV TERMER Ordlistan är systematiskt uppställd, innehållet är indelat i ämneisa kapitel och inom kapitlet har relaterade begrepp placerats nära varandra. Alfabetiska register på alla ordlistans språk finns i slutet av ordlistan. I registr ingår rekommderade och icke-rekommderade termer samt vissa övriga söktermer som ligger nära ifrågavarande begrepp. De här övriga söktermerna hänvisar till huvudterm och dess nummer. Begrepp är numrerade både i ordlistan och i diagramm. Information för digitalbox som ett exempel på hur information ser ut i ordlistan: 30 - begreppets nummer digisovitin; digiboksi - finska termer, d mest rekommderade först mieluummin kuin: - mieluummin kuin = termer som inte rekommderas p.g.a. att de till exempel är lån från främmande språk ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = avrådda finska termer som betyder något annat än d rekommderade term eller som är språkligt fel - (2) = homonym; numret i partes efter term innebär att ordlistan innehåller flera termer med samma lydelse m olika betydelser digitalbox; digital-tv-box - = sk ekvivalt och evtuella ickerekommderade ekvivalter - /FI/ = finlandsska - /SE/ = erigeska - n = neutrum (ska ett-ord) - hellre än = term rekommderas inte p.g.a. att d till exempel är lån från främmande språk - inte = ekvivalt betyder något annat än d finska term eller d är språkligt fel digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = gelsk ekvivalt och evtuella ickerekommderade ekvivalter - rather than = term rekommderas inte p.g.a. att d till exempel är lån från främmande språk - not = ekvivalt betyder något annat än d finska term eller d är språkligt fel - /GB/ = brittisk gelska vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - definition (lit begynnelsebokstav, saknar punkt) - kursivering = hänvisar till begrepp definierat i dna ordlista; i d elektroniska version fungerar kursiverade termer som länkar till begrepp Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. - kompletterande anmärkningar - tilläggsuppgifter om begreppet, exempel, uppgifter om termbruk etc. - indraget - skrivits ut som normala mingar - kursivering = hänvisar till begrepp definierat på annat ställe i ordlistan; i d elektroniska version fungerar kursiverade termer som länkar till begrepp Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - sk översättning av definition 13

14 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - sk översättning av anmärkning Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - gelsk översättning av definition - gelsk översättning av anmärkning The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. Vid vissa termer eller ekvivalter har också följande symboler använts: 14 * termförslag < ekvivalt hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem > ekvivalt hänvisar till ett snävare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem

15 OM TOLKNING AV DIAGRAM Begreppsdiagramm (på finska) och ordlistans textdel är uttrycksmedel som är avsedda att stödja varandra. Begreppsdiagramm åskådliggör relationer mellan begrepp och gör det lättare för läsar att överblicka helheter. Diagramm illustrerar inte några bestämda fall, händelser eller system, och de bör inte blandas ihop med till exempel organisationsscheman. Nedan förklaras begreppsrelationer som förekommer i ordlistan och deras standardiserade beteckningssätt: Begrepp i ett diagram anges varje begrepp med ett löpande nummer, rekommdation och definition. Exempel: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis numret hänvisar till begreppets ordningsnummer i ordlistan i diagramm finns också hjälptermer som inte är i fetstil och som underlättar tolkning av diagramm, m som inte har definierats i ordlistan diagramm innehåller inte synonymer eller anmärkningar (anges i ordlistans textdel) Gerisk relation (träddiagram) råder mellan vidare överordnat begrepp (t.ex. valbar undertext, valinnain tekstitys) och snävare underordnat begrepp (DVB-undertext, DVB-tekstitys och EBU-undertext, EBUtekstitys o.) det underordnade begreppet har alla det överordnade begreppets känneteck samt minst ett känneteck utöver dessa, m referterna för det underordnade begreppet är färre till antalet än för det överordnade begreppet det underordnade begreppet kan beskrivas som ett specialfall av det överordnade begreppet exempel: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Partitiv relation (kamdiagram) de underordnade begrepp utgör delar av det överordnade begreppets helhet det överordnade begreppets känneteck återfinns ej i det underordnade begreppet såsom fallet är i d geriska relation dubbelt streck: i helhet ingår vanligtvis flera delar av detta slag exempelvis består interaktiv kanal (vuorovaikuttein kanava) bl.a. av nedströms (myötäsuuntain kanava) och returkanal (paluukanava) exempel: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 15

16 Associativ relation (pilar) ett stort antal begreppsrelationer som inte klassificeras som gerisk eller partitiv relation t.ex. relationer som beskriver tid, plats, funktion, medier samt ursprung och uppkomst relationstyp framgår ofta ur definitions språkliga form t.ex. relation mellan dekryptering (salaukspurku) och programkort (salaukspurkukortti); programkortet används för dekryptering 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Flerdimsionellt begreppssystem flerdimsionalitet = streck i fetstil indelningskriteriet anges nedanför dimsionsstrecket det överordnade begreppet indelas ligt olika kriterier i olika grupper av underordnade begrepp underordnade begrepp i och samma dimsion (begrepp under ett och samma fetstilta streck), dvs. underordnade begrepp med ett och samma indelningskriterium utesluter alltid varandra underordnade begrepp i skilda dimsioner kan kombineras till nya begrepp exempelvis kan digital television (digitaalin televisio) och marksänd television (antnitelevisio) som anges i olika dimsioner kombineras, marksänd television kan alltså vara digital television 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Heterogt begreppssystem det finns flera typer av begreppsrelationer i samma system, t.ex. både geriska och associativa relationer Streckade linjer markerar de begreppsrelationer som är västliga för att man ska förstå begreppet m mindre västliga för definiering av begrepp relationerna framgår inte av definitionerna. 16

17 STRUCTURE AND LAYOUT OF THE VOCABULARY GROUPING OF THE VOCABULARY AND SEARCHING FOR TERMS The vocabulary has be grouped thematically into chapters, and the aim has be to place related concepts in each chapter close to each other. At the d of the vocabulary, there is an alphabetic index in Finnish, Swedish, and English. In addition to the preferred and deprecated terms, the indexes also include other terms closely related to the concept in question. These other terms have be provided with a referce to the preferred term and its number. The concepts have be numbered in both the vocabulary and the diagrams. The try describing a set-top box is cited below as an example with explanations: 30 - consecutive try number digisovitin; digiboksi - Finnish terms; the most preferred term is giv first mieluummin kuin: - mieluummin kuin = any terms that are not preferred, for example because of their foreign origin ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = deprecated Finnish terms that do not have the same meaning as the preferred term or that are linguistically erroneous - (2) = homonym; the number in brackets after the term indicates that the vocabulary contains several terms that have idtical spellings but differt meanings digitalbox; digital-tv-box - = Swedish equivalts and any deprecated equivalts - /FI/ = Swedish spok in Finland - /SE/ = Swedish spok in Swed - n = neuter (ett-gder in Swedish) - hellre än = the term is not preferred, for example because of its foreign origin - inte = the equivalt does not have the same meaning as the Finnish term or is linguistically erroneous digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = English equivalts and any deprecated equivalts - rather than = the term is not preferred, for example because of its foreign origin - not = the equivalt does not have the same meaning as the Finnish term or is linguistically erroneous - /GB/ = British English vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - definition (begins with a lower-case letter, no full stop) - italics = refer to a concept defined elsewhere in this vocabulary; in the electronic version, italics serve as a link to the concept in question Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - notes supplemting the definition - further information on the concept, examples, information on the use of the terms, etc. - indted - writt as normal stces - italics = refer to a concept defined elsewhere in this vocabulary; in the electronic version, italics serve as a link to the concept in question - translation of the definition in Swedish 17

18 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - translation of the note in Swedish Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - translation of the definition in English - translation of the note in English The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. The following symbols have also be used in certain cases with terms and foreign-language equivalts: 18 * proposed term < foreign-language equivalt refers to a broader concept than the defined concept in a similar concept system > foreign-language equivalt refers to a narrower concept than the defined concept in a similar concept system

19 INTERPRETING DIAGRAMS The concept diagrams (in Finnish) and the vocabulary are intded as prestation formats supporting each other. The diagrams illustrate the relationships betwe concepts and help the reader to understand tities. They do not portray any individual situation, evt, or system, and they should not be confused with, for example, organisation charts. The concept relations appearing in this vocabulary and their established notations are described in the following: Concept each concept is represted in the diagram by a consecutive number, a preferred term, and a definition, for example as follows: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis the number is the concept s consecutive number in the vocabulary the diagrams also include auxiliary terms, which are not printed in boldface; they facilitate the interpretation of the diagrams but are not defined in the vocabulary the diagrams do not include any synonyms or notes (giv in the vocabulary) Geric relation (tree diagram) betwe a broader superordinate concept (optional subtitling, valinnain tekstitys) and a narrower subordinate concept (DVB subtitling, DVB-tekstitys, and EBU subtitling, EBUtekstitys, etc.) the subordinate concept has all the characteristics of the superordinate concept and at least one additional characteristic, and it covers a smaller set of objects than the superordinate concept a subordinate concept can be regarded as a special case of the superordinate concept for example: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Partitive relation (rake diagram) subordinate concepts relate to parts of the whole to which the superordinate concept relates the subordinate concept does not have the characteristics of the superordinate concept as in a geric concept system double line: several such parts are typically needed to form a whole interactive channel (vuorovaikuttein kanava), for example, consists of a forward path channel (myötäsuuntain kanava) and a return channel (paluukanava) for example: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 19

20 Associative relation (arrows) a wide range of concept relations that cannot be classified as geric or partitive for example, relations based on time, location, function, tool, or origin the type usually appears from the linguistic form of the definition for example, the relation betwe decryption (salaukspurku) and conditional access card (salaukspurkukortti); a conditional access card is used for decryption: 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Multidimsional concept system multidimsionality = bold lines the basis for dividing the concepts into differt dimsions is indicated below the dimsion line the superordinate concept leads to differt selections of subordinate concepts wh differt bases for division are used subordinate concepts that belong to a single dimsion (those indicated below a single bold line), i.e. those with the same basis for division, are always mutually exclusive subordinate concepts from several differt dimsions can be combined to form new concepts digital television (digitaalin televisio) and terrestrial television (antnitelevisio), for example, are in differt dimsions but can be combined; in other words, terrestrial television can be digital television 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Mixed concept system the same concept system includes several differt types of concept relations, e.g. both geric and associative relations. Dashed lines illustrate concept relations that are important for understanding the concept but irrelevant for defining it the relations do not appear from the definitions. 20

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä

Työmarkkinasanasto. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Työmarkkinasanasto Valtion työnantaja- ja hkilöstöpolitiikan keskeisiä käsitteitä Arbetsmarknadsordlista Ctrala begrepp inom stats arbetsgivar- och personalpolitik Labour Market Glossary Key concepts in

Lisätiedot

VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO. Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista. Preparedness and Civil Defence Vocabulary

VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO. Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista. Preparedness and Civil Defence Vocabulary TSK 39 SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK VARAUTUMISEN JA VÄESTÖNSUOJELUN SANASTO Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista Preparedness and Civil Defce Vocabulary Glossar für Notfallplanung und

Lisätiedot

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan.

Kelan terminologinen sanasto. FPA-termer. Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos. Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan. Kelan terminologinen sanasto Etuuksiin liittyvät käsitteet, 3. laitos FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan TSK 46 Kela FPA SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK Helsinki 2014 Toimitus/Redigering:

Lisätiedot

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj

Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita Oyj Julkaisijat: Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia Kustantaja: Edita Oyj Toimitus: Kaisa Kuhmonen Kansi: Petteri Kivekäs, Edita Oyj Taitto:

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO. Bredbandsordlista. Broadband Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 43 LAAJAKAISTASANASTO Bredbandsordlista Broadband Vocabulary Helsinki 2012 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

tuus iitehinta hoitokerta isyysraha suorakorvaus alempi erityiskorvaus förmån taksatulkinta referenspris

tuus iitehinta hoitokerta isyysraha suorakorvaus alempi erityiskorvaus förmån taksatulkinta referenspris Kelan terminologinen sanasto Terveyteen liittyvät käsitteet FPA-termer Hälsorelaterade begrepp tuus referenspris alempi erityiskorvaus taksatulkinta hoitokerta rehabiliteringsplan isyysraha iitehinta partiell

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA. Mobilordlista. Mobile Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA. Mobilordlista. Mobile Vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 48 MOBIILISANASTO MATKAVIESTINSANASTON (TSK 29) TÄYDENNYSOSA Mobilordlista Mobile Vocabulary Helsinki 2015 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Sanastokeskus

Lisätiedot

TIIVIS TIETOTURVASANASTO

TIIVIS TIETOTURVASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 31 TIIVIS TIETOTURVASANASTO KONCIS INFORMATIONSSÄKERHETSORDLISTA COMPACT VOCABULARY OF INFORMATION SECURITY Helsinki 2004 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry

Lisätiedot

Sisältö Turvallisuusohjeita

Sisältö Turvallisuusohjeita Classic 2.0-4.3 Sisältö Turvallisuusohjeita 1. Turvallisuusohjeita 2. Ominaisuudet ja myyntipakkauksen sisältö 3. Laitteen esittely 4. Akun lataaminen sekä laitteen käynnistys ja sammutus 5. Navigointi

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland

Radonatlas över borrbrunnar. bedrock in Finland Joulukuu 2000 Porakaivoveden radonkartasto Radonatlas över borrbrunnar Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland A. Voutilainen, I. Mäkeläinen, P. Huikuri, L. Salonen 678.Ã Ã6b7(,/

Lisätiedot

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke Tiivistelmä / Sammandrag / Summary Riikka Taavetti & Katarina Alanko & Lotte Heikkinen Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke Tulosten tiivistelmä Resultaten

Lisätiedot

Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa

Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 55/2008 Yhteisötelevisiosta totta? Alueellisen ja yhteisöllisen television mahdollisuudet Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008

Lisätiedot

Säädösten kääntäminen vieraille kielille

Säädösten kääntäminen vieraille kielille Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille Ohjeita kääntäjille, käännättäjille ja käännöst tarkastajille 85/2010 Säädöst kääntämin vieraille kielille

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020. ennakkoarviointi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 ennakkoarviointi 22014 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2014 2020 ENNAKKOARVIOINTI Janne Antikainen Petri Kahila Simo Palviainen Sinikukka

Lisätiedot

Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä

Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä Toimittaneet Johanna Kiili ja Kirsi Pollari Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2012:3 Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook

Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook Käsikirjoja 42 Handbooks Rakennuskustannusindeksi 2000=100 Käyttäjän käsikirja Building Cost Index 2000=100 User s Handbook 23.5.2001, 13:00 Käsikirjoja 42 Handböcker Handbooks Rakennuskustannusindeksi

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n Hiidenvesi-hankkeen paikkatietojärjestelmän suunnittelu (ESRI ArcGIS 9.3.1) Susanne Nieminen Examensarbete för Naturbruk (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Miljöplanering

Lisätiedot

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 Svenska Suomi Norsk English Speakeasy GSM Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 2 Binatone Speakeasy GSM Art. no 36-3691 Model Speakeasy Please read the entire instruction manual before use and

Lisätiedot