TSK 34 DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TSK 34 DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK"

Transkriptio

1 TSK 34 SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK DIGI-TV-SANASTO DIGITAL-TV-ORDLISTA DIGITAL TV VOCABULARY Helsinki, 2006

2 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12, Helsinki puhelin (09) faksi (09) s-posti Sanastokeskus TSK ottaa mielellään vastaan palautetta sanastosta. Kansi: Kuvat: Sanastokeskus TSK ry Tampere Tietoverkko Oy, Nokia Oyj Sanastokeskus TSK ry ISBN (PDF) ISSN (verkkojulkaisu) Helsinki,

3 SANASTON TAUSTAA Sanastokeskus TSK:ssa käynnistyi syksyllä 2005 Viestintäviraston terminologia-työryhmän aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksa oli koota sanastojulkaisuksi keskeisimmät digitaalise televisioon liittyvät käsitteet. Ohein, hankke tuloksa syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille digi-tv:n peruskäyttäjille televisionkatselijoista toimittajiin ja kääntäjiin. Sanastossa selvitetään lähes sadan digi-tv-käsitte sisältö selkeid määritelmi ja niitä täydtävi huomautust avulla ja annetaan suositukset suomkielisistä termeistä. Termeille on annettu vastineet ruotsin ja glannin kielellä ja määritelmät ja lisätietoa tarjoavat huomautukset on käännetty ruotsiksi ja glanniksi. Käsitteid välisiä suhteita on havainnollistettu suomkielist käsitekaavioid avulla, joid toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuvan kustakin aihealueesta. Sanastolla pyritään helpottamaan digitaalise televisioon liittyvää viestintää selvtämällä käsitteitä ja vierasperäisiä termejä. Sanaston tavoittea on myös vakiinnuttaa suomkielis termistön käyttöä, antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suom käsitteille, ja sit helpottaa siirtymistä analogisesta televisiosta digitaalis. Sanastoon on pyritty valitsemaan keskeisimmät tiedotuälineissä ja laitteid käyttöoppaissa esiintyvät käsitteet. Aiheista on käsitelty muun muassa digitaalisia jakelutapoja ja -kanavia, vastaanottimia, liitäntöjä ja salausta. Niitä kuvaavia termejä on kerätty laajalti, sillä siirryttäessä analogisesta televisiosta digitaalise termistön käyttö ei ole vielä kovin vakiintunutta, vaan käytössä on laaja kirjo synonyymejä eli samaa tarkoittavia sanoja. Mukaan on siksi otettu myös hylättäviä termejä. Sanastossa on myös monia vierasperäisiä lyhteitä, joita on selvnetty määritelmin ja kirjoittamalla lyhteet auki. Määritelmissä on pyritty välttämään teknisiä yksityiskohtia ja niissä on otettu huomioon siirtymävaihe analogisesta digitaalise. a laativaan työryhmään kuuluivat: Anne Lallo, Suom Kaapelitelevisioliitto ry (2005 loppuun asti) Ari Luukin, Kuluttajavirasto & Kuluttaja-asiamies Harri Rasilain, Viestintävirasto Jyrki Ojala, Suom Kaapelitelevisioliitto ry (2006 alka) Kari Kangas, Viestintävirasto Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Yleisradio Oy Mika Saastamoin, Kuluttajatutkimuskeskus Pertti Niemelä, Nokia Oyj Riitta Kontula, Digita Oy Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Sanastokeskus TSK Tuula Kuoppala, Sanastokeskus TSK Sanaston laatimise tarvittavan terminologis työn ovat rahoittaneet: Digita Oy Kuluttajavirasto & Kuluttaja-asiamies Liikne- ja viestintäministeriö Viestintävirasto Yleisradio Oy Sanaston ruotsinkielisiä termejä haki La Jolkkon Sanastokeskus TSK:sta, esipuheet, määritelmät ja huomautukset käänsivät ruotsiksi Satu Närvä ja Laura Turpein Viestintävirastosta. Englanninkielis osuud laativat termi osalta Saara Miettola ja Ernestiina Ervasti TSK:sta ja käännöstyöstä vastasivat Päivi Ilves ja Antero Nordlund TeliaSonerasta. Julkaisun tallnus- ja muokkaustekniikasta vastasi TSK:n IT-suunnittelija Saku Seppälä. Sanastoon on saatu lausunnot 25 alan toimijalta. Lisäksi Kuluttajatutkimuskeskuks järjestämän paneelin kautta saatiin 40 kuluttajan kommtit sanastosta. Vastauksia on hyödynnetty sanaston laadinnassa. Kiitämme työryhmän jäsiä ja kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä arvokkaasta avusta!

4 BAKGRUND TILL ORDLISTAN Höst 2005 inledde Terminologictral TSK, på initiativ av Kommunikationerkets terminologiarbetsgrupp, ett projekt vars syfte var att samla in de mest ctrala begrepp som hänför sig till digital television och sammanställa dem till ordlista. Resultatet av detta projekt är d föreliggande ordlistan som riktar sig till alla som använder digital-tv, dvs. till televisionstittarna samt till bl.a. redaktörer och översättare. I ordlistan finns så gott som ett hundra begrepp inom digital-tv med klara definitioner och kompletterande anmärkningar och rekommdationer om de finska termerna och deras ekvivalter på ska och gelska. Definitionerna och de exemplifierade anmärkningarna har översatts till ska och gelska. Begreppsrelationerna åskådliggörs med begreppsdiagram (på finska). Syftet med ordlistan är att underlätta kommunikation som hänför sig till digital television gom att klargöra begrepp och främmande termer. Syftet är också att befästa användning av finska termer, ge tillförlitliga främmande ekvivalter för finskans begrepp, och därmed underlätta övergång från analog television till digital. I ordlistan har valts sådana begrepp som oftast förekommer i medier och i bruksanvisningar för utrustningar. Ämnesområda omfattar bl.a. digitala distributionsformer och -kanaler, mottagare, anslutningar och kryptering. Termer som beskriver dessa områd har samlats in i stor utsträckning, därför att användning av termerna vid övergång från analog television till digital television inte är särskilt etablerad, utan det finns många synonymer, alltså olika ord som har samma betydelse. Av d orsak innehåller ordlistan äv avrådda termer. I ordlistan finns äv många främmande förkortningar som har öppnats och förtydligats med definitioner. Definitionerna undviker tekniska detaljer och beaktar övergång från analogt till digitalt. Medlemmarna i arbetsgrupp bakom digital-tv-ordlista var: Anne Lallo, Finlands Kabeltelevisionsförbund rf (till slutet av 2005) Ari Luukin, Konsumtverket & Konsumtombudsmann Harri Rasilain, Kommunikationerket Jyrki Ojala, Finlands Kabeltelevisionsförbund rf (från 2006) Kari Kangas, Kommunikationerket Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Rundradion Ab Mika Saastamoin, Konsumtforskningsctral Pertti Niemelä, Nokia Oyj Riitta Kontula, Digita Oy Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Terminologictral TSK Tuula Kuoppala, Terminologictral TSK Det terminologiska arbetet i ordlisteprojektet finansierades av: Digita Oy Konsumtverket & Konsumtombudsmann Kommunikationsministeriet Kommunikationerket Rundradion Ab Ordlistan kompletterades med ska termer av La Jolkkon från Terminologictral TSK, förord, definitionerna och anmärkningarna översattes till ska av Satu Närvä och Laura Turpein från Kommunikationerket. D gelska andel gjordes för termernas del av Saara Miettola och Ernestiina Ervasti från TSK och för översättning arade Päivi Ilves och Antero Nordlund från TeliaSonera. För termhanteringssystemet bakom publikation arade TSKs ITplanerare Saku Seppälä. Ordlistan sändes ut på remiss och 25 aktörer på området gav utlåtande. Dessutom arrangerade Konsumtforskningsctral panel, i vilk 40 konsumter kommterade ordlistan. Svar har varit till stor nytta vid uppgörandet av ordlistan. Vi tackar arbetsgrupps medlemmar och alla vi samarbetat med för värdefull hjälp!

5 BACKGROUND FOR THE VOCABULARY A terminology project was launched in Sanastokeskus TSK (the Finnish Terminology Ctre TSK) in the autumn of 2005 at the instigation of the terminology workgroup of the Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) in order to compile a vocabulary of the key concepts related to digital television. This vocabulary, created as a result of the project, is intded for all basic users of digital television, from television viewers to journalists and translators. The vocabulary clarifies the contts of almost a hundred digital television concepts with the help of clearly formulated definitions and supplemtary notes and gives recommdations on Finnish terms. Equivalts for the Finnish terms are giv in Swedish and English, and the definitions and notes providing further information have be translated into Swedish and English. The relations betwe concepts are illustrated by means of concept diagrams (in Finnish). The vocabulary aims to facilitate communications related to digital television by clarifying various concepts and terms of foreign origin. The aim of the vocabulary is also to establish the Finnish terminology, to provide reliable equivalts to the Finnish terms in Swedish and English, and thus to make it easier to switch over from analogue to digital television. Our aim has be to select the key concepts used in the media and in equipmt manuals for this vocabulary. The subjects that we have dealt with include, for example, digital means of distribution and channels, receivers, interfaces, and cryption. Terms describing these subjects have be compiled broadly. This is because the switch-over from analogue to digital television is still underway, and thus the terminology is not yet established, but a large number of synonyms (i.e. words with the same meaning) are used. For this reason, we have also included some deprecated terms. The vocabulary also includes many abbreviations of foreign origin, which we have clarified by definitions and by writing them out in full. In the definitions, we have tried to avoid technical details and to take the transition from analogue to digital into account. The project group responsible for compiling the vocabulary consisted of the following people: Anne Lallo, Finnish Cable Television Association (until the d of 2005) Ari Luukin, Consumer Agcy & Ombudsman Harri Rasilain, Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Jyrki Ojala, Finnish Cable Television Association (starting from 2006) Kari Kangas, Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Mika Arjanne, Tampere Tietoverkko Oy Mika Ojamies, Yleisradio Oy (Finnish Broadcasting Company) Mika Saastamoin, National Consumer Research Ctre Pertti Niemelä, Nokia Corporation Riitta Kontula, Digita Ltd Riitta Luhtala, SW Television / Welho Vesa Mikkilä, FinnSat Oy Sirpa Suhon, Sanastokeskus TSK Tuula Kuoppala, Sanastokeskus TSK The terminological work done within the project was financed by the following organisations: Digita Ltd Consumer Agcy & Ombudsman Ministry of Transport and Communications Finland Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA) Yleisradio Oy (Finnish Broadcasting Company) The Swedish terms for the vocabulary were collected by La Jolkkon from Sanastokeskus TSK, the foreword, definitions and notes were translated into Swedish by Satu Närvä and Laura Turpein from FICORA. Saara Miettola and Ernestiina Ervasti from TSK collected the English terms, and Päivi Ilves and Antero Nordlund from TeliaSonera were responsible for the translation. TSK's IT designer Saku Seppälä was responsible for the data try and editing technique of the publication. A total of 25 industry players have commted on the vocabulary. In addition, we received commts from 40 consumers through a panel organised by the National Consumer Research Ctre. We have used the commts in preparing the vocabulary. We would like to thank the members of the work group and everyone who has co-operated with us in this project for their valuable help!

6 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLL TABLE OF CONTENTS Sanaston taustaa... 3 Bakgrund till ordlistan... 4 Background for the vocabulary... 5 Käsitekaavioluettelo... 7 Förteckning över begreppsdiagram List of concept diagrams Kuvaluettelo... 8 Förteckning över bilder List of figures Sanaston rakne ja merkinnät... 9 Ordlistans uppläggning och beteckningar Structure and layout of the vocabulary Digitaaliset televisiojärjestelmät ja -verkot Digitala televisioner och nät Digital television systems and networks Digitaaliset jakelutavat ja -kanavat Digitala distributionsformer och -kanaler Digital means of distribution and distribution channels Digitaaliset vastaanottimet ja liitännät Digitala mottagare och anslutningar Digital receivers, interfaces and connections Digitaaliset palvelut Digitala tjänster Digital services Salaus Kryptering Encryption Digi-tv-sivuja Sidor om digital-tv Links to digital TV web sites Englanninkielin hakemisto / English index Ruotsinkielin hakemisto / Svskt register Suomkielin hakemisto... 70

7 KÄSITEKAAVIOLUETTELO FÖRTECKNING ÖVER BEGREPPSDIAGRAM LIST OF CONCEPT DIAGRAMS Käsitekaavio 1. Televisiojärjestelmät, verkot ja jakelutavat Diagram 1. Televisioner, nät och distributionsformer Concept diagram 1. Television systems, networks, and means of distribution Käsitekaavio 2. Digitaaliset vastaanottimet Diagram 2. Digitala mottagare Concept diagram 2. Digital receivers Käsitekaavio 3. Digitaalis vastaanottim toiminnot Diagram 3. Funktioner för digital mottagare Concept diagram 3. Functions of the digital receiver Käsitekaavio 4. Liitännät Diagram 4. Anslutningar Concept diagram 4. Interfaces and connections Käsitekaavio 5. Palvelut Diagram 5. Tjänster Concept diagram 5. Services Käsitekaavio 6. Tekstitys Diagram 6. Undertext Concept diagram 6. Subtitling Käsitekaavio 7. Kortit ja salaus Diagram 7. Kort och kryptering Concept diagram 7. Cards and cryption

8 KUVALUETTELO FÖRTECKNING ÖVER BILDER LIST OF FIGURES Kuva 1. Digisovitin Bild 1. Digitalbox Figure 1. Digital set-top box Kuva 2. Mobiilitelevisio Bild 2. Mobiltelevision Figure 3. Mobile television Kuva 3. S-video-liitäntä Bild 3. S-videoanslutning Figure 3. S-video interface Kuva 4. Scart-liitin ja scart-liitosjohto Bild 4. Scartuttag och scartkabel Figure 4. Scart connector and scart cable Kuva 5. Antnituloliitin ja antnilähtöliitin Bild 5. Antningång och antnutgång Figure 5. RF input and RF output Kuva 6. Antnin liitosjohto Bild 6. Antnkabel Figure 6. RF cable Kuva 7. CA-moduuli ja salaukspurkukortti Bild 7. Kortläsare och programkort Figure 7. Card reader and conditional access card

9 SANASTON RAKENNE JA MERKINNÄT SANASTON RYHMITTELY JA TERMIEN HAKU Sanasto on ryhmitelty aihemukaisesti jäsneltyihin lukuihin, ja kussakin luvussa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellin hakemisto löytyy sanaston lopusta kullakin sanaston kielellä. Hakemistoihin on poimittu suositettavi ja hylättävi termi lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti kyseise käsitteese. Nämä muut hakusanat viittaavat suositettavaan termiin ja s numeroon. Käsitteet on numeroitu sekä sanastossa että kaavioissa. Alla on esimerkkinä digisovitinta kuvaavat tiedot selityksine: 30 - käsitte juokseva numero digisovitin; digiboksi - suomkieliset termit, suositettavin simmäisä mieluummin kuin: - mieluummin kuin = mahdolliset ei-suositettavat termit, joid käyttöä ei suositella esim. niid vierasperäisyyd vuoksi ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = hylättävät suomkieliset termit, jotka eivät tarkoita samaa asiaa kuin suositettava termi tai jotka ovat kielellisesti virheellisiä - (2) = homonyymi; termin perässä suluissa oleva numero tarkoittaa sitä, että sanastossa on useampia kirjoitusasultaan samanlaisia, mutta merkitykseltään eri termejä digitalbox; digital-tv-box - = ruotsinkieliset vastineet ja mahdolliset hylättävät vastineet - /FI/ = suomruotsia - /SE/ = ruotsinruotsia - n = neutri (ruotsin ett-suku) - hellre än = termin käyttöä ei suositella esim. s vierasperäisyyd vuoksi - inte = vastine ei tarkoita samaa asiaa kuin suomalain termi tai on kielellisesti virheellin digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = glanninkieliset vastineet ja mahdolliset hylättävät vastineet - rather than = termin käyttöä ei suositella esim. s vierasperäisyyd vuoksi - not = vastine ei tarkoita samaa asiaa kuin suomalain termi tai on kielellisesti virheellin - /GB/ = britannianglantia vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - määritelmä (alkaa piellä kirjaimella, ei pistettä) - kursivointi = viittaa tässä sanastossa toisaalla määriteltyyn käsitteese; sähköisessä versiossa kursivointi toimii linkkinä kyseise käsitteese Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. - määritelmää täydtävät huomautukset - lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termi käytöstä yms. - sisnetty - kirjoitettu normaaleiksi virkkeiksi - kursivointi = viittaa tässä sanastossa toisaalla määriteltyyn käsitteese; sähköisessä versiossa kursivointi toimii linkkinä kyseise käsitteese Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - määritelmän ruotsinkielin käännös 9

10 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - huomautuks ruotsinkielin käännös Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - määritelmän glanninkielin käännös - huomautuks glanninkielin käännös The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. Termi ja vieraskielist vastineid yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä: 10 * termiehdotus < vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteese samanlaisessa käsitejärjestelmässä > vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteese samanlaisessa käsitejärjestelmässä

11 MITEN KAAVIOITA TULKITAAN Käsitekaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteid välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekaaviot eivät kuvaa mitään yksittäistä tilannetta, tapahtumaa tai järjestelmää, eikä niitä pidä sekoittaa esimerkiksi organisaatiokaavioihin. Alla on selitetty sanastossa esiintyviä käsitesuhteita ja niid vakiintuneita merkintätapoja: Käsite kutakin käsitettä on kuvattu kaaviossa juoksevan numeron, suositettavan termin ja määritelmän avulla, esimerkiksi: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis numero viittaa käsitte järjestysnumeroon sanastossa kaavioissa on myös lihavoimattomia aputermejä, jotka helpottavat kaavioid tulkintaa, mutta joita ei ole määritelty sanastossa kaaviot eivät sisällä synonyymejä tai huomautuksia (annettu sanasto-osiossa) Hierarkkin suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitte (valinnain tekstitys) ja sitä suppeamman alakäsitte (DVB-tekstitys, EBU-tekstitys jne.) välillä alakäsite sisältää kaikki yläkäsitte piirteet sekä vähintään yhd lisäpiirte, mutta sitä vastaa suppeampi joukko tarkoitteita kuin yläkäsitettä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitte erikoistapaukseksi esimerkiksi: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteä olevasta kokonaisuudesta yläkäsitte piirteet eivät sisälly alakäsitteese kut hierarkkisessa käsitejärjestelmässä kaksoiiiva: kokonaisuute tarvitaan tyypillisesti monta kyseislaista osaa esim. vuorovaikuttein kanava koostuu mm. myötäsuuntaisesta kanavasta ja paluukanavasta esimerkiksi: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 11

12 Funktiosuhde (nuolet) laaja joukko erilaisia käsitesuhteita, joita ei voida luokitella hierarkkisiksi tai koostumussuhteiksi esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet tyyppi käy ylesä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta esim. salaukspurun ja salaukspurkukortin välin suhde; salaukspurkukorttia käytetään salaukspurkuun: 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Moniulottein käsitejärjestelmä moniulotteisuus = paksunnetut viivat jaotteluperuste on merkitty ulottuvuuiivan alapuolelle yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhte ulottuvuute kuuluvat (kaaviossa yhd paksunnetun viivan alla olevat) eli yhd jaotteluperuste mukaiset alakäsitteet ovat aina toissa poissulkevia useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi esim. eri ulottuvuuksissa olevat digitaalin televisio ja antnitelevisio voivat yhdistyä, eli antnitelevisio voi olla digitaalin televisio 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Sekakoostein käsitejärjestelmä samassa käsitejärjestelmässä esiintyy useita eri käsitesuhdetyyppejä, esimerkiksi sekä hierarkkisia että funktiosuhteita Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitte ymmärtämis kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolnaisia suhteet eivät käy ilmi määritelmistä. 12

13 ORDLISTANS UPPLÄGGNING OCH BETECKNINGAR ORDLISTANS UPPSTÄLLNING OCH SÖKNING AV TERMER Ordlistan är systematiskt uppställd, innehållet är indelat i ämneisa kapitel och inom kapitlet har relaterade begrepp placerats nära varandra. Alfabetiska register på alla ordlistans språk finns i slutet av ordlistan. I registr ingår rekommderade och icke-rekommderade termer samt vissa övriga söktermer som ligger nära ifrågavarande begrepp. De här övriga söktermerna hänvisar till huvudterm och dess nummer. Begrepp är numrerade både i ordlistan och i diagramm. Information för digitalbox som ett exempel på hur information ser ut i ordlistan: 30 - begreppets nummer digisovitin; digiboksi - finska termer, d mest rekommderade först mieluummin kuin: - mieluummin kuin = termer som inte rekommderas p.g.a. att de till exempel är lån från främmande språk ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = avrådda finska termer som betyder något annat än d rekommderade term eller som är språkligt fel - (2) = homonym; numret i partes efter term innebär att ordlistan innehåller flera termer med samma lydelse m olika betydelser digitalbox; digital-tv-box - = sk ekvivalt och evtuella ickerekommderade ekvivalter - /FI/ = finlandsska - /SE/ = erigeska - n = neutrum (ska ett-ord) - hellre än = term rekommderas inte p.g.a. att d till exempel är lån från främmande språk - inte = ekvivalt betyder något annat än d finska term eller d är språkligt fel digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = gelsk ekvivalt och evtuella ickerekommderade ekvivalter - rather than = term rekommderas inte p.g.a. att d till exempel är lån från främmande språk - not = ekvivalt betyder något annat än d finska term eller d är språkligt fel - /GB/ = brittisk gelska vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - definition (lit begynnelsebokstav, saknar punkt) - kursivering = hänvisar till begrepp definierat i dna ordlista; i d elektroniska version fungerar kursiverade termer som länkar till begrepp Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. - kompletterande anmärkningar - tilläggsuppgifter om begreppet, exempel, uppgifter om termbruk etc. - indraget - skrivits ut som normala mingar - kursivering = hänvisar till begrepp definierat på annat ställe i ordlistan; i d elektroniska version fungerar kursiverade termer som länkar till begrepp Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - sk översättning av definition 13

14 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - sk översättning av anmärkning Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - gelsk översättning av definition - gelsk översättning av anmärkning The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. Vid vissa termer eller ekvivalter har också följande symboler använts: 14 * termförslag < ekvivalt hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem > ekvivalt hänvisar till ett snävare begrepp än det definierade begreppet i ett likartat begreppssystem

15 OM TOLKNING AV DIAGRAM Begreppsdiagramm (på finska) och ordlistans textdel är uttrycksmedel som är avsedda att stödja varandra. Begreppsdiagramm åskådliggör relationer mellan begrepp och gör det lättare för läsar att överblicka helheter. Diagramm illustrerar inte några bestämda fall, händelser eller system, och de bör inte blandas ihop med till exempel organisationsscheman. Nedan förklaras begreppsrelationer som förekommer i ordlistan och deras standardiserade beteckningssätt: Begrepp i ett diagram anges varje begrepp med ett löpande nummer, rekommdation och definition. Exempel: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis numret hänvisar till begreppets ordningsnummer i ordlistan i diagramm finns också hjälptermer som inte är i fetstil och som underlättar tolkning av diagramm, m som inte har definierats i ordlistan diagramm innehåller inte synonymer eller anmärkningar (anges i ordlistans textdel) Gerisk relation (träddiagram) råder mellan vidare överordnat begrepp (t.ex. valbar undertext, valinnain tekstitys) och snävare underordnat begrepp (DVB-undertext, DVB-tekstitys och EBU-undertext, EBUtekstitys o.) det underordnade begreppet har alla det överordnade begreppets känneteck samt minst ett känneteck utöver dessa, m referterna för det underordnade begreppet är färre till antalet än för det överordnade begreppet det underordnade begreppet kan beskrivas som ett specialfall av det överordnade begreppet exempel: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Partitiv relation (kamdiagram) de underordnade begrepp utgör delar av det överordnade begreppets helhet det överordnade begreppets känneteck återfinns ej i det underordnade begreppet såsom fallet är i d geriska relation dubbelt streck: i helhet ingår vanligtvis flera delar av detta slag exempelvis består interaktiv kanal (vuorovaikuttein kanava) bl.a. av nedströms (myötäsuuntain kanava) och returkanal (paluukanava) exempel: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 15

16 Associativ relation (pilar) ett stort antal begreppsrelationer som inte klassificeras som gerisk eller partitiv relation t.ex. relationer som beskriver tid, plats, funktion, medier samt ursprung och uppkomst relationstyp framgår ofta ur definitions språkliga form t.ex. relation mellan dekryptering (salaukspurku) och programkort (salaukspurkukortti); programkortet används för dekryptering 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Flerdimsionellt begreppssystem flerdimsionalitet = streck i fetstil indelningskriteriet anges nedanför dimsionsstrecket det överordnade begreppet indelas ligt olika kriterier i olika grupper av underordnade begrepp underordnade begrepp i och samma dimsion (begrepp under ett och samma fetstilta streck), dvs. underordnade begrepp med ett och samma indelningskriterium utesluter alltid varandra underordnade begrepp i skilda dimsioner kan kombineras till nya begrepp exempelvis kan digital television (digitaalin televisio) och marksänd television (antnitelevisio) som anges i olika dimsioner kombineras, marksänd television kan alltså vara digital television 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Heterogt begreppssystem det finns flera typer av begreppsrelationer i samma system, t.ex. både geriska och associativa relationer Streckade linjer markerar de begreppsrelationer som är västliga för att man ska förstå begreppet m mindre västliga för definiering av begrepp relationerna framgår inte av definitionerna. 16

17 STRUCTURE AND LAYOUT OF THE VOCABULARY GROUPING OF THE VOCABULARY AND SEARCHING FOR TERMS The vocabulary has be grouped thematically into chapters, and the aim has be to place related concepts in each chapter close to each other. At the d of the vocabulary, there is an alphabetic index in Finnish, Swedish, and English. In addition to the preferred and deprecated terms, the indexes also include other terms closely related to the concept in question. These other terms have be provided with a referce to the preferred term and its number. The concepts have be numbered in both the vocabulary and the diagrams. The try describing a set-top box is cited below as an example with explanations: 30 - consecutive try number digisovitin; digiboksi - Finnish terms; the most preferred term is giv first mieluummin kuin: - mieluummin kuin = any terms that are not preferred, for example because of their foreign origin ei: sovitin; digiboxi; digipääte; digitaalivastaanotin; digivastaanotin (2) - ei = deprecated Finnish terms that do not have the same meaning as the preferred term or that are linguistically erroneous - (2) = homonym; the number in brackets after the term indicates that the vocabulary contains several terms that have idtical spellings but differt meanings digitalbox; digital-tv-box - = Swedish equivalts and any deprecated equivalts - /FI/ = Swedish spok in Finland - /SE/ = Swedish spok in Swed - n = neuter (ett-gder in Swedish) - hellre än = the term is not preferred, for example because of its foreign origin - inte = the equivalt does not have the same meaning as the Finnish term or is linguistically erroneous digital set-top box; digital STB; digital TV receiver; digibox /GB/ - = English equivalts and any deprecated equivalts - rather than = the term is not preferred, for example because of its foreign origin - not = the equivalt does not have the same meaning as the Finnish term or is linguistically erroneous - /GB/ = British English vastaanotin, joka muuntaa digitaalis signaalin analogise televisioon tai näyttöön sopivaksi, jolloin näistä voi seurata digitaalisia lähetyksiä - definition (begins with a lower-case letter, no full stop) - italics = refer to a concept defined elsewhere in this vocabulary; in the electronic version, italics serve as a link to the concept in question Digitaalisessa vastaanotossa esimerkiksi analogin televisio toimii näyttönä, digisovitin vastaanottima. Digisovitin liitetään analogise televisioon tai näyttöön useimmit scart-liittim avulla. Ks. myös yhdistelmäsovitin. mottagare som konverterar d digitala signal så att d passar för d analoga television eller bildskärm, så att det är möjligt att använda dessa för att följa på digitala sändningar - notes supplemting the definition - further information on the concept, examples, information on the use of the terms, etc. - indted - writt as normal stces - italics = refer to a concept defined elsewhere in this vocabulary; in the electronic version, italics serve as a link to the concept in question - translation of the definition in Swedish 17

18 När signaler tas emot digitalt, fungerar d analoga television till exempel som bildskärm, digitalbox som mottagare. - translation of the note in Swedish Digitalbox ansluts oftast till d analoga television eller bildskärm med ett scartuttag. Se äv kombinerad digitalbox. receiver that converts a digital signal into a form suitable for analogue television or display so that these can be used to tune in to digital transmissions For example, an analogue television acts as the display and the digital set-top box as the receiver in digital reception. - translation of the definition in English - translation of the note in English The digital set-top box is most oft connected to the analogue television or display with a scart connector. See also combo set-top box. The following symbols have also be used in certain cases with terms and foreign-language equivalts: 18 * proposed term < foreign-language equivalt refers to a broader concept than the defined concept in a similar concept system > foreign-language equivalt refers to a narrower concept than the defined concept in a similar concept system

19 INTERPRETING DIAGRAMS The concept diagrams (in Finnish) and the vocabulary are intded as prestation formats supporting each other. The diagrams illustrate the relationships betwe concepts and help the reader to understand tities. They do not portray any individual situation, evt, or system, and they should not be confused with, for example, organisation charts. The concept relations appearing in this vocabulary and their established notations are described in the following: Concept each concept is represted in the diagram by a consecutive number, a preferred term, and a definition, for example as follows: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis the number is the concept s consecutive number in the vocabulary the diagrams also include auxiliary terms, which are not printed in boldface; they facilitate the interpretation of the diagrams but are not defined in the vocabulary the diagrams do not include any synonyms or notes (giv in the vocabulary) Geric relation (tree diagram) betwe a broader superordinate concept (optional subtitling, valinnain tekstitys) and a narrower subordinate concept (DVB subtitling, DVB-tekstitys, and EBU subtitling, EBUtekstitys, etc.) the subordinate concept has all the characteristics of the superordinate concept and at least one additional characteristic, and it covers a smaller set of objects than the superordinate concept a subordinate concept can be regarded as a special case of the superordinate concept for example: 84 valinnain tekstitys tekstitys, joka lähetetään erillään kuvasta ja äänestä, mikä mahdollistaa tekstityskiel valinnan tai tekstityks pois jättämis 86 EBU-tekstitys 85 DVB-tekstitys Euroopan yleisradioliiton määrittelemä valinnain tekstitys, joka koostuu yksittäisistä merkeistä ja joka välitetään samalla tekniikalla kuin tekstitelevision teksti DVB-standardin mukain valinnain tekstitys Partitive relation (rake diagram) subordinate concepts relate to parts of the whole to which the superordinate concept relates the subordinate concept does not have the characteristics of the superordinate concept as in a geric concept system double line: several such parts are typically needed to form a whole interactive channel (vuorovaikuttein kanava), for example, consists of a forward path channel (myötäsuuntain kanava) and a return channel (paluukanava) for example: 19 vuorovaikuttein kanava kaksisuuntain kanava, joka mahdollistaa television vuorovaikutteist lisäpalveluj käytön 20 myötäsuuntain kanava vuorovaikutteis kanavan osa, jota pitkin palvelut lähetetään käyttäjän vastaanottime 21 paluukanava vuorovaikutteis kanavan osa, jossa signaali kulkee käyttäjän vastaanottimesta palveluntarjoajalle 19

20 Associative relation (arrows) a wide range of concept relations that cannot be classified as geric or partitive for example, relations based on time, location, function, tool, or origin the type usually appears from the linguistic form of the definition for example, the relation betwe decryption (salaukspurku) and conditional access card (salaukspurkukortti); a conditional access card is used for decryption: 90 salaukspurku salatun tiedon palauttamin käyttökelpoise muotoon 93 salaukspurkukortti salaukspurkuun käytettävä toimikortti, jonka avulla saa näkyviin salattuja palveluja tai kanavia Multidimsional concept system multidimsionality = bold lines the basis for dividing the concepts into differt dimsions is indicated below the dimsion line the superordinate concept leads to differt selections of subordinate concepts wh differt bases for division are used subordinate concepts that belong to a single dimsion (those indicated below a single bold line), i.e. those with the same basis for division, are always mutually exclusive subordinate concepts from several differt dimsions can be combined to form new concepts digital television (digitaalin televisio) and terrestrial television (antnitelevisio), for example, are in differt dimsions but can be combined; in other words, terrestrial television can be digital television 2 televisiojärjestelmä elektronin järjestelmä, jonka avulla kohteesta välitetään kuva ja ääni lähetystekniikan mukaan jakelutavan mukaan 3 digitaalin televisio 4 antnitelevisio 5 kaapelitelevisio 6 satelliittitelevisio televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu digitaalisesti televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu maanpäällis lähetyerkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu kaapeliverkon välityksellä televisiojärjestelmä, jossa signaalinvälitys tapahtuu satelliitti välityksellä Mixed concept system the same concept system includes several differt types of concept relations, e.g. both geric and associative relations. Dashed lines illustrate concept relations that are important for understanding the concept but irrelevant for defining it the relations do not appear from the definitions. 20

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 750/2006 vp Digitaalisten ohjelmien lähettäminen yhteisten digisovittimien kautta Eduskunnan puhemiehelle Suomen television lähetykset muuttuvat kokonaan digitaalisiksi 31.8.2007. Jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS CENTRALEN FÖR TEKNISK TERMINOLOGI TSK 29 MATKAVIESTINSANASTO MOBILORDLISTA VOCABULARY OF MOBILE COMMUNICATION

TEKNIIKAN SANASTOKESKUS CENTRALEN FÖR TEKNISK TERMINOLOGI TSK 29 MATKAVIESTINSANASTO MOBILORDLISTA VOCABULARY OF MOBILE COMMUNICATION TEKNIIKAN SANASTOKESKUS CENTRALEN FÖR TEKNISK TERMINOLOGI TSK 29 MATKAVIESTINSANASTO MOBILORDLISTA VOCABULARY OF MOBILE COMMUNICATION Helsinki 2001 Julkaisija: Kustantaja: Kansi: Kuvat: Tekniikan Sanastokeskus

Lisätiedot

Software Signing System System overview and key domain concepts

Software Signing System System overview and key domain concepts Software Signing System System overview and key domain concepts Copyright 2004 F-Secure Corporation. All rights reserved. Contents 1 System overview...1 2 Main domain concepts...2 3 Roles and user groups...3

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Digitaalinen Televisio

Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio Digitaalinen Televisio 1. Lähetystekniikka ja standardit 2. MHP 3. Interaktiivinen Televisio 4. Vastaanottimet 5. Tulevaisuuden trendit Lähetystekniikka ja standardit DVB = Digital

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass?

Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet - Hur används Kompass? - How to use Kompass? Kompassin käyttöohjeet Kompassia voi käyttää 25 eri kielellä. Oletuskielenä on suomi, mutta kielen voi vaihtaa alareunasta Kieli- kohdasta.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS

AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS AMPLYVOX-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄN HUONEKOJEET AMPLYVOX-PORTTELEFONSYSTEM, PORTTELEFONER AMPLYVOX DOOR ENTRY SYSTEMS, ROOM UNITS Amplyvox Elite. Huippumuotoilua Milanosta. Design by Sandro Danesi. Amplyvox

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business

Palveluliiketoiminnan. sanasto Vocabulary. of Service Business Palveluliiketoiminnan sanasto Vocabulary of Service Business Sisällys Esipuhe Esipuhe 3 Sanaston rakenne ja merkinnät 4 Sanasto 6 Suomenkielinen hakemisto 9 Englanninkielinen hakemisto / English index

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ Kuva 1 Ville Ranta ville.p.j@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 20.4.2016 Sisällysluettelo 1. Digitaalitelevisio... 1 1.1. Maanpäällisten digitaalilähetysten standardit eri maissa...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

DigiTV Lehdistömateriaali

DigiTV Lehdistömateriaali DigiTV Lehdistömateriaali Antennilla edullisesti ja vaivattomasti digiaikaan Antennivastaanotto on erinomainen vaihtoehto television digiaikaan siirtymisessä. Antenni on nykyaikainen vastaanottoratkaisu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 169/2007 vp Suomenkielisten televisio-ohjelmien näkyvyys Ruotsissa Eduskunnan puhemiehelle Hallituksen vuosien 2008 2011 menokehyksestä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA

1 RAPORTOINTIOHJEET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA 1 RAPORTOINTIET - KYSELYIDEN KOODILISTAT XML-FORMAATISSA Suomen Pankki julkaisee tilastotiedonkeruussa käytettäviä koodilistoja verkkopalvelussaan XML-dokumentteina. XML-dokumentit sopivat hyvin koodilistojen

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

TOIMILUVAT DIGITAALISEEN TELEVISIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT DIGITAALISEEN TELEVISIOTOIMINTAAN 1 TOIMILUVAT DIGITAALISEEN TELEVISIOTOIMINTAAN SISÄLLYS Kanavanippu B ja C (toimiluvat voimassa 31.8.2010 saakka) MTV Oy (MTV3) ja lisäkanava (MTV3 Max) 2 SubTV Oy (ent. City-TV Oy Helsinki) ( SubTV) ja

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 849/2005 vp Televisiokuvan näkyvyysongelmat Jämsän seudulla Eduskunnan puhemiehelle Jämsän seudulla oli tavoite, että televisionkatsojien vastaanotto-ongelmat helpottuvat, kun kanavien

Lisätiedot

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin

22.1.2013. truck Check In. truck Check Net. ewaybill ja ajat suoraan terminaaliin ja ajat suoraan terminaaliin 1 Konseptit Mussalon Merituulessa ja Vuosaaren Porttitalossa sijaitsevat kioskisovellukset, joilla rekkakuskit voivat itse tehdä konttikeikat autoilleen ennen sisäänajoa satama-alueen

Lisätiedot

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN

SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN POPUP-TV SINULLA ON SISÄLTÖ, ME TARJOAMME KANAVAN Popup-TV on erinomainen tapa yhdistää perinteinen televisio ja sosiaalinen media sekä muut markkinointitoimenpiteet

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot