TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TH-L1 DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM"

Transkriptio

1 DIGITAL MEDIA SYSTEM SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL SISTEMA MULTIMÉDIA DIGITAL DIGITALT MEDIASYSTEM KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DIGITALT MEDIESYSTEM TH-L1 Consta de AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C y SP-THL1S É composto por AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C e SP-THL1S Består av AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C och SP-THL1S Sisältää seuraavat osat: AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C ja SP-THL1S Består af AX-THL1, SP-THL1W, SP-THL1F, SP-THL1C og SP-THL1S INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG GVT A [EN]

2 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet PRECAUCIÓN Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, fuego, etc.: 1. No quitar los tomillos, tapas o caja. 2. No exponer el aparato a la lluvia ni a la húmedad. PRECAUÇÃO Para reduzir o risco de choques eléctricos, incêndio, etc.: 1. Não retire os parafusos, tampas ou caixa. 2. Não exponha este aparelho à chuva ou humidade. ATT OBSERVERA För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.: 1. Lossa inte på skruvar, lock eller hölje. 2. Utsätt inte enheten för regn eller fukt. HUOMAUTUS Vältä sähköiskun ja tulipalon vaara: 1. Älä avaa ruuveja tai koteloa. 2. Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan. FORSIGTIG For at reducere faren for elektrisk stød, brand, etc.: 1. Fjern ikke skruer, dæksler eller kabinet. 2. Udsæt ikke dette apparat for regn eller fugt. PRECAUCIÓN Botón! Para desactivar la alimentación completamente, desenchufe el cable de alimentación de CA (la lámpara STANDBY se apaga). Al instalar el aparato, asegúrese de poder acceder fácilmente al enchufe. La línea de la red no se desconecta en ninguna de las posiciones del botón. Cuando el sistema se encuentra en standby, la lámpara STANDBY se enciende en rojo. Cuando se activa la alimentación del sistema, la lámpara STANDBY se apaga. La alimentación puede ser controlada a distancia. PRECAUÇÃO Botão! Desligue a ficha da rede eléctrica para cortar a energia completamente (a luz STANDBY apaga-se). Quando instalar o aparelho, certifique-se de que a ficha fique facilmente acessível. O botão em qualquer posição não desliga a linha de energia principal. Quando o sistema está no modo de espera, a luz STANDBY ilumina-se em vermelho. Quando o sistema é ligado, a lâmpada STANDBY apaga. O aparelho pode ser ligado/desligado pelo telecomando. ATT OBSERVERA knapp! Dra ur nätkontakten för att stänga av strömmen fullständigt (STANDBY lampan släcks). Se till att stickkontakten på nätkabeln blir lättåtkomlig, när apparaten installeras. Nätströmmen stängs inte av i något läge av knappen. När systemet är i standbyläge lyser STANDBY lampan rött. När systemet är påsatt, släcks STANDBY lampan. Strömmen kan styras från fjärrkontrollen. HUOMAUTUS -painike! Katkaise virta kokonaan irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta (STANDBY-merkkivalo sammuu). Varmista laitetta asentaessasi, että pistoke on helposti ulottuvilla. Painikkeen eri asennot eivät katkaise verkkovirran syöttöä. Kun järjestelmä on valmiustilassa, STANDBY-merkkivalo palaa punaisena. Kun järjestelmän virta on päällä, STANDBY-merkkivalo sammuu. Verkkovirran voi katkaista ja kytkeä päälle kaukosäätimellä. FORSIGTIG Knappen! Hiv altid stikket ud for helt at slukke for strømmen (STANDBY-lampen slukkes). Når apparatet installeres, skal det sikres, at stikket er let tilgængeligt. knappen slukker aldrig helt for strømtilførslen. Når systemet er på stand-by lyser STANDBYlampen rødt. Når systemet er tændt slukkes STANDBY-lampen. Strømtilførslen kan fjernbetjenes. G-1

3 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet PRECAUCIÓN No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación. (Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor). No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como velas encendidas. Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los problemas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las leyes locales sobre disposición de las pilas. No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos, como floreros, encima del aparato. ATT OBSERVERA Blockera inte ventilationsöppningarna på apparaten. (Om ventilationsöppningarna blockeras av en tidning, en duk eller liknande kan värme i apparaten eventuellt inte komma ut.) Placera ingenting med öppen låga, exempelvis ett tänt ljus, på apparaten. Använda batterier måste handhas på ett miljömässigt korrekt sätt och de lagar och förordningar som gäller på platsen för begagnade batterier måste följas noga. Undvik att utsätta denna apparat för regn, fukt, droppand eller stänkande vätskor, och ställ ingenting med vatten i på den, exempelvis en vas. PRECAUÇÃO Não bloqueie as aberturas ou orifícios de ventilação. (Se as aberturas ou orifícios de ventilação forem obstruídos por um jornal, pano, etc., isso pode prejudicar a dissipação do calor.) Não coloque fontes de chamas vivas, como velas acesas, no aparelho. Ao desfazer-se das pilhas, leve em consideração os problemas ambientais e siga estritamente as regras ou leis locais que regem o despejo de pilhas. Não exponha o aparelho à chuva, humidade, gotejamento ou espirro de água, e não coloque objectos com líquidos, como vasos, no aparelho. HUOMAUTUS Tuuletusrakoja tai -aukkoja ei saa tukkia. (Jos tuuletusraot tai -aukot tukitaan sanomalehdellä tai vaatteella yms., lämpö ei mahdollisesti pääse ulos.) Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä. Paristoja hävitettäessä on huomioitava ympäristöongelmat. Näiden paristojen hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä ja lakeja on noudatettava ehdottomasti. Tätä laitetta ei saa altistaa sateelle, kosteudelle, veden tippumiselle tai roiskumiselle eikä laitteen päälle saa asettaa nesteellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita. FORSIGTIG Undgå at tilstoppe ventilationsåbningerne. (Hvis de tilstoppes af avispapir, en klud el.lign., vil varmen muligvis ikke kunne komme ud). Undlad at anbringe åben ild (f.eks. tændte stearinlys) oven på apparatet. Ved bortskaffelse af batterier bør de miljømæssige konse-kvenser tages i betragtning, ligesom de relevante lokale be-stemmelser nøje skal overholdes. Apparatet må ikke udsættes for regn, fugtighed, dryp eller stænk, ligesom der ikke bør anbringes beholdere med væske, f.eks. vaser, oven på apparatet. G-2

4 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet PRECAUCIÓN: Los sonidos a volumen excesivo en audífonos o auriculares pueden causar la pérdida de la audición. PRECAUÇÃO: Uma pressão excessiva do som dos auscultadores pode causar a perda da audição. VARNING! Ett alltför högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan leda till hörselnedsättning. VAROITUS: Liian suuri äänenvoimakkuus korvanapeista tai kuulokkeista voi aiheuttaa kuulonaleneman. FORSIGTIG: Meget stærkt lydtryk fra øretelefoner eller hovedtelefoner kan forårsage nedsat hørelse. Apreciado cliente, Este aparato cumple con las normativas y normas europeas respecto a la seguridad eléctrica y a la compatibilidad electromagnética. El representante europeo de Victor Company of Japan, Limited es: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Alemania Bästa kund! Denna apparat överensstämmer med gällande EUdirektiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet. Europarepresentant för Victor Company of Japan, Limited är: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland Caro Cliente, Este aparelho encontra-se em conformidade com as directivas Europeias válidas e padrões referentes à compatibilidade magnética e segurança eléctrica. O representante europeu da Victor Company of Japan, Limited é: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Alemanha Hyvä asiakas, Tämä laite on yhdenmukainen niiden voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien ja standardien kanssa, jotka koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta. Victor Company of Japan, Limited:in Euroopan edustaja on: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Saksa Kære kunde Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan, Limited er: JVC Technology Centre Europe GmbH Postfach Friedberg Tyskland G-3

5 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet Precaución: Ventilación Adecuada Para evitar riesgos de descargas eléctricas e incendios y para protegerlo contra los daños, coloque el aparato sobre una superficie estable. Las holguras mínimas se indican a continuación: Precaução: Ventilação apropriada Para evitar o risco de choque eléctrico e fogo, e para proteger-se contra danos, coloque o aparelho em uma superfície nivelada. Os espaços mínimos são indicados abaixo: Att observera: Ordentlig ventilation Placera apparaten på en plan yta för att undvika risk för elektriska stötar och eldsvåda, och för att skydda den mot skador. Minsta godtagbara utrymmen visas nedan: Huomautus: Riittävä ilmanvaihto Sijoita laite tasaiselle alustalle, jotta vältetään sähköisku- ja tulipalovaara ja suojataan laite vaurioilta. Vähimmäisetäisyydet näytetään alla: Forsigtig: Tilstrækkelig ventilation Anbring apparatet på en plan overflade af hensyn til risikoen for elektrisk stød eller brand samt beskadigelse. Den mindste frihøjde vises nedenfor: Vista frontal/vista frontal/sett framifrån/edestä/forside Vista lateral/vista lateral/sett från sidan/sivulta/side 15 cm AX-THL1 Pared u obstrucciones/parede ou obstruções /Vägg eller hinder/seinä tai este/væg eller forhindringer AX-THL1 Pared u obstrucciones Parede ou obstruções Vägg eller hinder Seinä tai este Væg eller forhindringer 15 cm 15 cm 15 cm Frente Frente Framsida Edessä Forside Sin obstrucciones Sem obstruções Inga hinder Ei esteitä Ingen forhindringer 15 cm G-4

6 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados [Unión Europea] Atención: Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado. Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto. De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos. (Empresas) Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web para obtener información acerca de la retirada del producto. [Otros países no pertenecientes a la Unión Europea] Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados. Informações para os Utilizadores sobre a Eliminação de Equipamento Antigo [União Europeia] Atenção: Este símbolo apenas é válido na União Europeia. Este símbolo indica que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado como um resíduo doméstico geral, no fim da respectiva vida útil. Pelo contrário, o produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado, para efectuar a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico e aplicar o tratamento, recuperação e reciclagem adequados, de acordo com a respectiva legislação nacional. Ao eliminar este produto da forma correcta, ajudará a conservar recursos naturais e ajudará a evitar potenciais efeitos negativos no ambiente e saúde humana, que poderiam ser causados pelo tratamento residual inadequado deste produto. Para mais informações sobre o ponto de recolha e reciclagem deste produto, contacte a respectiva entidade local, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. Caso estes resíduos não sejam correctamente eliminados, poderão ser aplicadas penalizações, em conformidade com a respectiva legislação nacional. (utilizadores profissionais) Se pretender eliminar este produto, visite a nossa página da web em para obter informações sobre a devolução do produto. [Outros países fora da União Europeia] Se pretender eliminar este produto, faça-o de acordo com a legislação nacional aplicável ou outras regras no seu país para o tratamento de equipamento eléctrico e electrónico velho. G-5

7 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet Information till användare gällande kassering av gammal utrustning Tänk på: Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen. [Europeiska gemenskapen] Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning. Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskiliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler. Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt. (Företagsanvändare) Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida för att få information om returnering av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen] Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning. Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä [Euroopan unioni] Huomio: Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa. Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan. Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen. Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia. (Yrityskäyttäjät) Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta. [Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella] Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä. G-6

8 Avisos, precauciones y otras notas / Advertências, precauções e outras notas / Varningar, att observera och övrigt / Varoitukset, huomautukset, yms / Advarsler, forsigtighedsregler og andet Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr [EU] Bemærk: Dette symbol er kun gyldigt i EU. Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet. Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande. (Professionelle brugere) Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside få information om tilbagetagning af produktet. [Lande uden for EU] Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr. G-7

9 I Índice de capítulos Introducción...2 Notas sobre la manipulación... 2 Accesorios suministrados... 2 Acerca de los archivos...3 Tipos de archivos reproducibles para USB MEMORY... 3 Índice de piezas y controles...4 Panel frontal (unidad central)... 4 Panel posterior (unidad central)... 5 Mando a distancia... 6 Conexiones...7 Conexión de los altavoces y subwoofer... 7 Distribución de altavoces... 8 Conexión de un televisor... 9 Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO Conexión de un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB Conexión del ipod Conexión del cable de alimentación Funcionamiento del televisor y del reproductor DVD...14 Accionamiento del televisor Accionamiento del reproductor DVD Operaciones básicas...16 Encendido y apagado del sistema...16 Selección de fuente de reproducción...16 Ajuste del volumen [VOLUME]...17 Escucha con auriculares (no suministrados)...17 Para apagar el sonido temporalmente [MUTING]...17 Ajuste del brillo de las indicaciones [DIMMER]...17 Temporizador de reposo [SLEEP]...17 Ajuste del nivel de salida de los altavoces y del subwoofer...18 Cambio del modo de exploración...18 Operaciones para el ipod...19 Reproducción del ipod...19 Operaciones para USB MEMORY...21 Operaciones básicas para USB MEMORY...21 Operaciones avanzadas para USB MEMORY...24 Operaciones del modo Surround...27 Uso del modo envolvente...27 Configuración de preferencias...29 Uso de los menús de configuración...29 Descripción del menú...29 Ajuste del terminal de audio...31 Referencias...32 Solución de problemas...32 Especificaciones

10 Introducción 7 Precauciones importantes Instalación del sistema Elija un lugar nivelado, seco y no demasiado caliente ni demasiado frío; entre 5 C y 35 C. Deje suficiente distancia entre el sistema y el televisor. No utilice el sistema en un lugar sometido a vibraciones. Cable de alimentación No manipule el cable de alimentación con las manos húmedas. Siempre se consume una pequeña cantidad de energía cuando el cable de alimentación está conectado a la toma de corriente. No tire del cable de alimentación para desenchufarlo. Siempre, cuando vaya a desenchufar el cable, agarre y tire del enchufe, para no dañar el cable. Para evitar fallos de funcionamiento del sistema En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Si algo funciona mal, desenchufe el cable de alimentación y consulte con su distribuidor. No introduzca ningún objeto metálico dentro del sistema. Nota sobre leyes de propiedad intelectual Compruebe las leyes de derechos de reproducción vigentes en su país antes de grabar a partir de las fuentes originales. La grabación de material protegido puede violar las leyes de propiedad intelectual. 7 Precauciones de seguridad Evite la humedad, el agua y el polvo No coloque el sistema en lugares húmedos o polvorientos. Evite las altas temperaturas No deje el sistema expuesto a luz solar directa ni cerca de un aparato de calefacción. En caso de ausencia Cuando esté ausente por viaje u otros motivos durante un periodo prolongado, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente. 2 Notas sobre la manipulación Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que está protegida por patentes de EE.UU y otros derechos de propiedad intelectual. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision y está destinada únicamente para uso doméstico y otras formas limitadas de visionado, a menos que Macrovision lo autorice expresamente. Está prohibida la ingeniería inversa o desmontaje del aparato. ipod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países. ESTÁ PROHIBIDO USAR ESTE PRODUCTO DE CUALQUIER FORMA QUE CUMPLA CON LA NORMA MPEG-4 VISUAL, EXCEPTO PARA ACTIVIDADES DE ÍNDOLE PERSONAL O NO COMERCIAL POR PARTE DEL CONSUMIDOR. Microsoft y Windows Media son marcas registradas o bien marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. No bloquee las salidas de ventilación El bloqueo de las salidas de ventilación puede dañar el sistema. Cuidado de la carcasa exterior del equipo Las manchas en el sistema deben limpiarse con un paño suave. Si el sistema está muy sucio, límpielo con un paño humedecido en detergente neutro diluido en agua y bien escurrido, frotando después con un paño seco. Dado que la calidad del sistema puede deteriorarse, sufrir daños o perder su recubrimiento de pintura, tenga cuidado con lo siguiente: NO frote con fuerza. NO limpie con benceno, diluyente u otros disolventes orgánicos, incluidos los desinfectantes. NO aplique ninguna sustancia volátil, tales como insecticidas. NO permita que ningún objeto de goma o plástico permanezca en contacto con él durante mucho tiempo. Si entra agua en el sistema Apague el sistema, desconecte de la toma de corriente el enchufe del cable de alimentación y póngase en contacto con el establecimiento donde compró el equipo. El uso del sistema en este estado puede causar incendio o descarga eléctrica. Accesorios suministrados Compruebe que tiene todos los accesorios suministrados. El número entre paréntesis es la cantidad de piezas suministradas. Si falta algo, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor. Mando a distancia (1) Pilas (2) Cable de vídeo compuesto (1) Cable de conexión para ipod (1) Soporte para ipod (1) LOS CONSUMIDORES DEBERÍAN RECORDAR QUE NO TODOS LOS TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y QUE PUEDE PROVOCAR LA APARICIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS EN LA IMAGEN. EN EL CASO DE PROBLEMAS EN LA IMAGEN DE 525 Ó 625 LÍNEAS DE ESCANEO PROGRESIVO, SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO CAMBIE LA CONEXIÓN A LA SALIDA STANDARD DEFINITION. EN CASO DE DUDA EN RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO TELEVISOR CON ESTE MODELO DE REPRODUCTOR DVD 525p y 625p, LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. HDCP son las siglas de High-bandwidth Digital Content Protection (Protección de contenido digital de gran ancho de banda), y es una tecnología de control de copias de gran confiabilidad licenciada por Digital Content Protection, LLC.

11 Acerca de los archivos Tipos de archivos reproducibles para USB MEMORY Para todos los archivos reproducibles El sistema sólo puede reconocer y reproducir archivos con las siguientes extensiones, insensibles a mayúsculas/ minúsculas: MP3: <.MP3>, <.mp3> WMA: <.WMA>, <.wma> WAV: <.WAV>, <.WAVE>, <.wav>, <.wave> JPEG: <.JPG>, <.JPEG>, <.jpg>, <.jpeg> MPEG-1/MPEG-2: <.MPG>, <.MPEG>, <.mpg>, <.mpeg> ASF: <.ASF>, <.asf> El sistema reconoce hasta 150 pistas (archivos) por grupo y 99 grupos por dispositivo, siendo el número total de pistas (archivos) que el sistema puede reconocer. Algunos archivos no se pueden reproducir normalmente debido a sus propias características o a sus condiciones de grabación. Algunos archivos necesitan un mayor tiempo de lectura. (Varía según la complejidad de la configuración de directorio/archivo). Si hay diferentes clases de archivos mezclados, configure correctamente el ajuste FILE TYPE en el menú PICTURE de acuerdo con los datos que se desean leer ( AUDIO, STILL PICTURE o VIDEO ). (Consulte la página 30.) Para archivos MP3/WMA/WAV El sistema soporta archivos MP3/WMA grabados con una velocidad de bits de kbps y una frecuencia de muestreo de 16 khz, 22,05 khz, 24 khz (para WMA solamente), 32 khz, 44,1 khz, o 48 khz. Si ha sido grabada la información (nombre del álbum, artista, y título de pista, etc.) de la pista, se visualizará en la pantalla de control de archivos que aparece en la pantalla del televisor. (Consulte la página 24.) Se recomienda crear cada uno de los archivos MP3/ WMA/WAV bajo las siguientes condiciones: MP3/WMA: A una velocidad de muestreo de 44,1 khz y una velocidad de bit de 128 kbps. WAV: PCM lineal de 44,1 khz/16 bit. Para archivos JPEG Recomendamos grabar un archivo con resolución de 640 x 480. (Si se ha grabado un archivo con una resolución superior a 640 x 480, tardará más en visualizarse.) Este sistema puede reproducir solamente archivos JPEG básicos. Para archivos MPEG-1/MPEG-2 El formato de flujo debe cumplir con el flujo de sistema/ programa MPEG. Para una máxima resolución, se recomienda 720 x 576 pixeles (25 fps)/720 x 480 pixeles (30 fps). Este sistema también admite resoluciones de 352 x 576/ 480 x 576/352 x 288 pixeles (25 fps) y 352 x 480/480 x 480/352 x 240 pixeles (30 fps). El formato de archivo debe ser (Main Profile en Main (Simple Profile en Main Level)/ (Main Profile en Low Level). Los flujos de audio deben cumplir con MPEG1 Audio Layer-2 o MPEG2 Audio Layer-2. Para archivos ASF El sistema soporta los tipos de perfil simple avanzado como archivos MPEG-4 (MPEG-4 ASF). El sistema admite archivos MPEG-4 con las siguientes condiciones: Formato de archivo: ASF Perfil visual: MPEG-4 SP (Perfil simple) Audio CODEC: G.726 Tamaño máx. de la imagen: 352 x 288 (CIF) Máx. velocidad de transferencia: 384 kbps 3

12 Índice de piezas y controles Los números de las ilustraciones indican las páginas que contienen descripciones detalladas de las piezas. Panel frontal (unidad central) Visor , 20, 22, 25 20, , 23 Sensor remoto:

13 Índice de piezas y controles Panel posterior (unidad central) 11 9, 10, , 11 9, 10, , 10, 11 5

14 Índice de piezas y controles Mando a distancia 7 Colocación de las pilas del mando a distancia Botones numéricos: 14, 15, , 15, 18, 24, 25, , 20, 23, 24 16, 20 16, , , , 20, 22, 25 15, , , 18 14, 17 Pilas secas tipo R6 (SUM-3)/AA (15F) (suministradas) Si disminuye la efectividad o el radio de acción del mando a distancia, cambie ambas pilas. PRECAUCIÓN No exponga las pilas a calor o llamas. Funcionamiento del sistema desde el mando a distancia Apunte el mando a distancia directamente al sensor remoto de la unidad central. Si efectúa la operación en diagonal, se acortará el margen de operación (aprox. 5 m). No bloquee el sensor del mando a distancia. 6

15 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de los altavoces y subwoofer SP-THL1F Altavoces delanteros SP-THL1S Altavoces envolventes Cable de altavoz Conecte los cables negros a los terminales negros ( ). Conecte los cables blancos a los terminales rojos (+). SP-THL1W Subwoofer SP-THL1C Altavoz central PRECAUCIÓN Si desea conectar altavoces distintos a los suministrados, asegúrese de que tengan la misma impedancia (SPEAKER IMPEDANCE) que la indicada en la parte posterior de la unidad central. NO conecte más de un altavoz a un punto de conexión de altavoz. Cuando instale los altavoces auxiliares en la pared: Encargue la instalación en pared a personal cualificado. NO instale usted mismo los altavoces satélites en la pared, para evitar daños resultantes de una caída causada por una instalación incorrecta o por debilidad de la estructura de la pared. Debe actuarse con precaución al seleccionar una ubicación para la instalación de altavoces en una pared. Si los altavoces instalados interfieren con actividades diarias, pueden producirse lesiones personales o daños en equipos. Precauciones durante el uso diario Cuando mueva los altavoces, no tire de los cables de altavoz; de lo contrario, los altavoces se podrán caer, produciendo daños o lesiones. No reproduzca el sonido a volúmenes tan altos que puedan provocar su distorsión; de lo contrario, los altavoces podrían dañarse debido al calor interno. 7

16 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Distribución de altavoces Para optimizar el sonido de este sistema, deberá situar todos los altavoces, salvo el subwoofer, a la misma distancia con respecto a la posición de audición. Altavoz delantero izquierdo Altavoz central Altavoz delantero derecho Subwoofer Altavoz envolvente izquierdo Altavoz envolvente derecho Si no puede situar los altavoces a la misma distancia con respecto a la posición de audición Podrá ajustar el tiempo de retardo de los altavoces. Consulte Menú de retardo (DELAY) en la página 30. NOTA Coloque los altavoces auxiliares sobre una superficie lisa y nivelada. El subwoofer, los altavoces delanteros y central están magnéticamente blindados para evitar distorsiones de color en los televisores. Sin embargo, si no están correctamente instalados, se podrían producir distorsiones de color. Por lo tanto, preste atención a lo siguiente cuando se instale los altavoces. Si va a instalar los altavoces cerca de un televisor, desconecte el interruptor de alimentación principal del televisor o desenchúfelo antes de instalar los altavoces. Luego espere por lo menos 30 minutos antes de volver a conectar el interruptor de alimentación principal del televiso. Aunque siga las instrucciones de arriba, algunos televisores podrían ser afectados. En tal caso, aleje los altavoces del televisor. Los altavoces envolventes no se hallan blindados magnéticamente. Si están situados cerca de un televisor o monitor, probablemente se producirá distorsión de color en la pantalla. Para evitarlo, no coloque los altavoces cerca de un televisor o monitor. 8

17 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de un televisor Podrá obtener una óptima calidad de imagen en el orden de HDMI > Vídeo componente > S-vídeo > Vídeo compuesto. Puede producirse distorsión de la imagen cuando se conecte al televisor mediante un aparato de vídeo (VCR), o a un televisor con aparato de vídeo (VCR) incorporado. Debe ajustar correctamente MONITOR TYPE en el menú PICTURE, según la relación de aspecto de su televisor. (Consulte la página 29.) Si su televisor admite entrada de vídeo progresivo, usted puede optimizar la calidad de la imagen procedente de la fuente USB MEMORY activando el modo de escaneo progresivo y conectando su televisor con el cable HDMI o el cable de vídeo componente. (Consulte la página 18.) A la entrada HDMI Unidad central Cable HDMI (no suministrado) TV A entrada de S-vídeo A entrada de vídeo compuesto A la entrada de vídeo componente Alinee las marcas 5. Cable S-vídeo (no suministrado) o Cable de vídeo compuesto (suministrado) Cable de vídeo componente (no suministrado) NOTA El terminal HDMI MONITOR OUT pasa a través de la señal procedente del terminal de entrada HDMI (VIDEO 1 y VIDEO 2) seleccionado como fuente. El terminal COMPONENT MONITOR OUT pasa a través de la señal procedente del terminal de entrada COMPONENT (VIDEO 1 y VIDEO 2) seleccionado como fuente. El terminal S-VIDEO MONITOR OUT pasa a través de la señal procedente del terminal de entrada S-VIDEO (VIDEO 1, VIDEO 2 y VIDEO 3) seleccionado como fuente. El terminal VIDEO MONITOR OUT pasa a través de la señal procedente del terminal de entrada VIDEO (VIDEO 1, VIDEO 2 y VIDEO 3) seleccionado como fuente. Utilice un cable HDMI de menos de 5 m de largo. Cuando se está reproduciendo contenido HDCP (Protección de contenido digital de gran ancho de banda), puede suceder que al comienzo el sonido y la imagen no sean transmitidos a los altavoces y al televisor durante algunos segundos, debido al proceso de confirmación. Si las tomas de entrada de vídeo componentes de su televisor son del tipo BNC, utilice un adaptador de enchufe (no suministrado) para convertir las clavijas del enchufe en clavijas BNC. 9

18 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 1 7 Para conectar los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 1 Podrá obtener una óptima calidad de imagen en el orden de HDMI > Vídeo componente > S-vídeo > Vídeo compuesto. Unidad central Cable HDMI (no suministrado) Cable de audio óptico digital (no suministrado) A salida de HDMI Cable de enchufe de clavija RCA (no suministrado) A salida de audio óptico digital A salida de audio analógico Grabadora DVD, reproductor DVD, sintonizador satélite, videograbadora o consola de videojuegos Alinee las marcas 5. Cable S-vídeo (no suministrado) o A salida de S-vídeo A salida de vídeo compuesto Cable de vídeo compuesto (suministrado) A salida de vídeo componente Cable de vídeo componente (no suministrado) NOTA Unifique el método de conexión del televisor con el del componente de vídeo (por ejemplo, conecte un componente de vídeo a través del jack S-VIDEO cuando el televisor se encuentre conectado a través del jack S-VIDEO). De otro modo, la señal del componente no será enviada al televisor. En este sistema no se puede reproducir la señal de audio a través del terminal HDMI VIDEO 1 IN. La señal se reproduce en el televisor conectado con el terminal HDMI MONITOR OUT. Utilice un cable HDMI de menos de 5 m de largo. Cuando se está reproduciendo contenido HDCP (Protección de contenido digital de gran ancho de banda), puede suceder que al comienzo el sonido y la imagen no sean transmitidos a los altavoces y al televisor durante algunos segundos, debido al proceso de confirmación. Si los jacks de salida de vídeo componentes de sus componentes de vídeo son del tipo BNC, utilice un adaptador de enchufe (no suministrado) para convertir las clavijas del enchufe en clavijas BNC. Cuando se expide de fábrica, la fuente de VIDEO 1 se encuentra ajustada para usarse con el terminal AUDIO VIDEO 1 IN en la conexión de audio. Si usted conecta los componentes con el cable de audio óptico digital, cambie el ajuste de entrada de audio (VIDEO 1) a Digital. (Consulte la página 31.) Antes de conectar un cable óptico digital, desconecte la clavija protectora del terminal DIGITAL IN VIDEO 1. Si conecta un aparato de mejora del sonido, por ejemplo un ecualizador de gráficos, entre los componentes fuente y este sistema, la salida de sonido a través de este sistema puede distorsionarse. 10

19 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 2 7 Para conectar los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 2 Podrá obtener una óptima calidad de imagen en el orden de HDMI > Vídeo componente > S-vídeo > Vídeo compuesto. Cable de audio coaxial digital (no suministrado) Unidad central Cable HDMI (no suministrado) A salida de HDMI A salida de audio coaxial digital Cable de enchufe de clavija RCA (no suministrado) A salida de audio analógico Grabadora DVD, reproductor DVD, sintonizador satélite, videograbadora o consola de videojuegos A salida de vídeo compuesto Cable de vídeo compuesto (suministrado) Alinee las marcas 5. o Cable S-vídeo (no suministrado) A salida de S-vídeo A salida de vídeo componente Cable de vídeo componente (no suministrado) NOTA Unifique el método de conexión del televisor con el del componente de vídeo (por ejemplo, conecte un componente de vídeo a través del jack S-VIDEO cuando el televisor se encuentre conectado a través del jack S-VIDEO). De otro modo, la señal del componente no será enviada al televisor. En este sistema no se puede reproducir la señal de audio a través del terminal HDMI VIDEO 2 IN. La señal se reproduce en el televisor conectado con el terminal HDMI MONITOR OUT. Utilice un cable HDMI de menos de 5 m de largo. Cuando se está reproduciendo contenido HDCP (Protección de contenido digital de gran ancho de banda), puede suceder que al comienzo el sonido y la imagen no sean transmitidos a los altavoces y al televisor durante algunos segundos, debido al proceso de confirmación. Si los jacks de salida de vídeo componentes de sus componentes de vídeo son del tipo BNC, utilice un adaptador de enchufe (no suministrado) para convertir las clavijas del enchufe en clavijas BNC. Cuando se expide de fábrica, la fuente de VIDEO 2 se encuentra ajustada para usarse con el terminal AUDIO VIDEO 2 IN en la conexión de audio. Si usted conecta los componentes con el cable de audio coaxial digital, cambie el ajuste de entrada de audio (VIDEO 2) a Digital. (Consulte la página 31.) Si conecta un aparato de mejora del sonido, por ejemplo un ecualizador de gráficos, entre los componentes fuente y este sistema, la salida de sonido a través de este sistema puede distorsionarse. 11

20 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 3 7 Para conectar los componentes de vídeo para la fuente de VIDEO 3 Podrá obtener una óptima calidad de imagen en el orden de S-vídeo > Vídeo compuesto. Unidad central Cable de audio óptico digital (no suministrado) Alinee las marcas 5. Cable S-vídeo (no suministrado) Cable de vídeo compuesto (suministrado) o Cable de enchufe de clavija RCA (no suministrado) A salida de vídeo compuesto A salida de S-vídeo A salida de audio analógico consola de videojuegos o videocámara A salida de audio óptico digital NOTA Unifique el método de conexión del televisor con el del componente de vídeo (por ejemplo, conecte un componente de vídeo a través del jack S-VIDEO cuando el televisor se encuentre conectado a través del jack S-VIDEO). De otro modo, la señal del componente no será enviada al televisor. Cuando reproduce desde una fuente USB, el modo de escaneo se puede ajustar para obtener mejor calidad de imagen. (Consulte la página 18.) Si conecta un aparato de mejora del sonido, por ejemplo un ecualizador de gráficos, entre los componentes fuente y este sistema, la salida de sonido a través de este sistema puede distorsionarse. Cuando se expide de fábrica, la fuente de VIDEO 3 se encuentra ajustada para usarse con el terminal de audio VIDEO 3 AUDIO L/R en la conexión de audio. Si usted conecta los componentes con el cable de audio óptico digital, cambie el ajuste de entrada de audio (VIDEO 3) a Digital. (Consulte la página 31.) 12

21 Conexiones No enchufe el cable de alimentación hasta no haber efectuado todas las demás conexiones. Conexión de un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB Puede conectar a este sistema un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, como por ejemplo, dispositivo de memoria flash USB, unidad de disco duro, lector de tarjetas multimedia, cámara digital, etc. Tras conectar un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB a este Sistema y seleccionar USB MEMORY como fuente, aparecerá la pantalla de control de archivos en la pantalla del televisor. (Consulte la página 24.) Unidad central (en el panel frontal) Cable USB (no suministrado) NOTA Conecte al sistema un solo dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB por vez. No utilice un hub USB. No desconecte el dispositivo mientras se reproduce un archivo en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB. Podría producirse un fallo de funcionamiento tanto en el sistema como en el dispositivo. JVC no se hará responsable de ninguna pérdida de datos en el dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB mientras se utiliza este sistema. Al efectuar la conexión con un cable USB, utilice un cable de menos de 1 m de largo. Este sistema es compatible con USB 2.0 Full Speed. Podrá reproducir los siguientes tipos de archivos en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB (velocidad máxima de transferencia de datos: 2 Mbps): Música: MP3, WMA, WAV Imagen: JPEG Cine: MPEG-1, MPEG-2, ASF Para ver en un televisor un archivo de imágenes/película de un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, conecte el sistema al televisor a través de los jacks de vídeo compuesto, S-vídeo o de componente. (Consulte la página 9.) No se pueden reproducir archivos de más de 2 GB. Cuando se reproduce un archivo con una alta velocidad de transferencia, los cuadros o sonidos podrían ser soltados durante la reproducción. Este sistema no puede reconocer un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB con un régimen que exceda de 5V/500 ma. Este sistema podría no ser capaz de reconocer algunos dispositivos de clase de almacenamiento masivo USB, y no es compatible con DRM (Digital Rights Management). Este sistema podría no ser capaz de reproducir algunos archivos, aunque sus formatos se encuentren listados más arriba. La carga de la batería de un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB se efectúa mientras USB MEMORY está seleccionada como fuente. No es posible conectar un computador al terminal (USB MEMORY) del sistema. Cuando conecte un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB, consulte también su correspondiente manual. El ipod no reproduce con el terminal USB MEMORY. Conexión del ipod Unidad central (en el panel frontal) Al conectar la clavija, dirija el lado marcado con la flecha hacia la izquierda. Cable de conexión para ipod (suministrado) PRECAUCIÓN Antes de conectar un ipod, asegúrese de reducir el volumen del sistema al mínimo. Ajuste el volumen después que se inicie la reproducción. NO conecte ni desconecte el ipod cuando el sistema está encendido. NOTA Para desconectar el cable de conexión del ipod, sostenga los botones provistos en los laterales de la clavija y luego extráigalo. No podrá enviar ningún dato a su ipod desde el sistema. No transporte el sistema con el ipod conectado. Podría caerse o provocar daños en la parte del conector. No toque ni golpee directamente las espigas terminales o las espigas conectoras del ipod. Se podrían producir daños en la parte del conector. El indicador ipod se enciende durante la conectividad del ipod. Para ver en el televisor un vídeo/imagen desde el ipod, conecte el sistema al televisor a través de los jacks de vídeo compuesto o S-vídeo. (Consulte la página 9.) El ipod no corresponde con la salida de vídeo componente. Conexión del cable de alimentación Enchufe en la toma de CA. Cable de alimentación Soporte para ipod (suministrado) Unidad central PRECAUCIÓN Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar o mover el sistema. No tire del cable de alimentación para desenchufarlo. Siempre, cuando vaya a desenchufar el cable, agarre y tire del enchufe, para no dañar el cable. NOTA Si el tomacorriente de la pared no coincide con la clavija de CA, utilice un adaptador para clavija de CA (no suministrado). 13

22 Funcionamiento del televisor y del reproductor DVD Podrá utilizar el control remoto para controlar no sólo esta unidad, sino también el televisor y el reproductor DVD de JVC y otros fabricantes. Consulte también los manuales entregados con el televisor y el reproductor DVD. Para operar el equipo, apunte el control remoto directamente hacia el sensor remoto del equipo que desea controlar. Los botones descritos a continuación se utilizan en las páginas 14 a 15. Botones numéricos NOTA Los códigos de los fabricantes están sujetos a modificación sin previo aviso. Accionamiento del televisor 7 Para ajustar el código del fabricante 1 Pulse y mantenga pulsado TV. Mantenga pulsado el botón hasta finalizar el paso 3. 2 Pulse ENTER. 3 Pulse los botones numéricos (1-9, 0) para introducir el código del fabricante (2 dígitos). Ejemplos: Para un televisor BLAUPANKT: Pulse 0, y luego 5. Para un televisor FISHER: Pulse 1, y luego 7. * 01 es el ajuste inicial. JVC 01* NORDMENDE 35, 36, 37, 62, 63, 64 AIWA 77 ORION 38 AKAI 03, 17 PANASONIC 39, 40 BLAUPANKT 05 PHILIPS 29 DAEWOO 29, 67, 68 SABA 35, 36, 37, 62, 63, 64 29, 50, 68, FENNER 11, 67, 68 SAMSUNG 71, 72, 73, 74 FISHER 17 SANYO 17 GRUNDIG 21 SCHNEIDER 03, 17 HITACHI 24, 25 SHARP 54, 75, 76 IRRADIO 03, 17 SONY 55, 56, 57, 58, 59 MAGNAVOX 29 TELEFUNKEN 35, 36, 37, 62, 63, 64 35, 36, 37, MITSUBISHI 31, 32 THOMSON 62, 63, 64, 66 MIVER 05 TOSHIBA 65 NOKIA 33, 34 4 Suelte TV. Si aparece más de un código para la marca correspondiente, intente uno por uno hasta introducir el correcto. 7 Para controlar un televisor Podrá controlar las siguientes operaciones en el televisor. TV TV/VIDEO 1-9, 0, o +100 mientras pulsa SHIFT RETURN mientras pulsa SHIFT TV CH +/ mientras pulsa SHIFT TV VOLUME +/ mientras pulsa SHIFT Encender/apagar el televisor. Seleccionar el modo de entrada (sea TV o VIDEO). Selecciona los canales. Alterna entre el canal previamente seleccionado y el canal actual. Cambiar los canales. Ajustar el volumen. 14 NOTA Los botones de operación pueden diferir según los fabricantes.

23 Funcionamiento del televisor y del reproductor DVD Consulte la página 14 para ver la ubicación de los botones. Accionamiento del reproductor DVD 7 Para ajustar el código del fabricante 1 Pulse y mantenga pulsado DVD. Mantenga pulsado el botón hasta finalizar el paso 3. 2 Pulse ENTER. 3 Pulse los botones numéricos (1-9, 0) para introducir el código del fabricante (2 dígitos). Ejemplos: Para un reproductor DVD MAGNAVOX: Pulse 0, y luego 5. Para un reproductor DVD PANASONIC: Pulse 1, y luego 0. * 01 es el ajuste inicial. JVC 01* PIONEER 11 KENWOOD 03, 04 PROSCAN 12 MAGNAVOX 05 RCA 12 MARANTZ 06 SAMSUNG 13 MITSUBISHI 07 SONY14 ONKYO 08, 09 TOSHIBA 05 PANASONIC 10 YAMAHA 15 PHILIPS 06 ZENITH 05, 16 4 Suelte DVD. Si aparece más de un código para la marca correspondiente, intente uno por uno hasta introducir el correcto. 7 Para controlar un reproductor DVD Podrá controlar las siguientes operaciones en el reproductor DVD. DVD DVD 3 DVD 8 1-9, 0 mientras pulsa SHIFT TOP MENU Encender/apagar el reproductor DVD. Reproducir un disco. Pone la reproducción en pausa. Para cancelar, pulse DVD 3. Seleccionar un número de capítulo deseado. Visualizar el menú superior de un DVD. MENU Visualizar el menú de un DVD. 2 / 3 / 5 / K Seleccionar una opción del menú DVD. ENTER Ingresar una opción del menú DVD. 4 / x Saltar al comienzo del capítulo siguiente / volver al comienzo del capítulo actual (o anterior). 1 / y Búsqueda de avance rápido/retroceso rápido. 7 Interrumpe el funcionamiento. AUDIO SUBTITLE ZOOM Seleccionar el idioma de audio/canal de audio. Seleccionar el idioma para los subtítulos. Ampliar la imagen. NOTA Los botones de operación pueden diferir según los fabricantes. 15

24 Operaciones básicas Los botones del mando a distancia se pueden usar para explicar la mayoría de las operaciones descritas en este manual. Puede usar los botones de la unidad central si tienen nombres o marcas iguales que los del control remoto, a menos que se indique de otro modo. Los iconos, como por ejemplo, muestran los tipos de archivos disponibles para la operación. Los botones descritos a continuación se utilizan en las páginas 16 a 18. Encendido y apagado del sistema En el mando a distancia: Pulse AUDIO. En la unidad central: Pulse. NOTA Una pequeña cantidad de energía se consume incluso con el equipo apagado. Esto se llama modo de espera; en este modo, la lámpara STANDBY está encendida. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA para desactivar el equipo completamente. También puede encender el sistema mediante los botones siguientes: Uno de los botones de selección de fuente del mando a distancia. (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, ipod 3/8 y USB MEMORY 3/8) ipod/usb MEMORY CONTROL /8 en la unidad central. (Si enciende el sistema con el botón, la fuente cambie automáticamente a USB MEMORY, salvo que la última fuente haya sido un ipod.) Selección de fuente de reproducción En el mando a distancia: Pulse uno de los botones de selección de fuente (VIDEO1-3, USB MEMORY 6, o ipod 6). USB MEMORY 6: Para reproducir un archivo en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo USB. (Consulte la página 21.) ipod 6: Para iniciar la reproducción de un ipod conectado. (Consulte la página 19.) VIDEO1-3: Para seleccionar los componentes externos conectados a los terminales VIDEO 1-3 en la unidad central. (Consulte las páginas 10 a 12.) En la unidad central: Pulse INPUT SELECTOR 9 / 8 varias veces hasta que el nombre de la fuente deseada aparezca en el visor. NOTA La lámpara de selección de fuente correspondiente a la fuente seleccionada se enciende en la unidad central. Se puede tardar un rato en cambiar la fuente. 16

Se compone de CA-NXPS1, SP-NXPS1F y SP-NXPS1W Consiste em CA-NXPS1, SP-NXPS1F e SP-NXPS1W Består av CA-NXPS1, SP-NXPS1F och SP-NXPS1W

Se compone de CA-NXPS1, SP-NXPS1F y SP-NXPS1W Consiste em CA-NXPS1, SP-NXPS1F e SP-NXPS1W Består av CA-NXPS1, SP-NXPS1F och SP-NXPS1W COMPACT COMPONENT SYSTEM NX-PS STANDBY VOLUME FUNCTION COMPACT COMPONENT SYSTEM SISTEMAS DE COMPONENTES COMPACTOS SISTEMA COMPACTO KOMPAKT KOMPONENT SYSTEM KOMPACTCOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ KOMPAKT-KOMPONENTSYSTEM

Lisätiedot

UX-EP25 MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS

UX-EP25 MICRO COMPONENT SYSTEM INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICRO SISTEMA COMPONENTE MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-EP25 Se compone de CA-UXEP25 y SP-UXEP25 Consiste

Lisätiedot

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä SC-C500 Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music

Lisätiedot

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin SU-C550 Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is

Lisätiedot

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin

SU-C550. Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin SU-C550 Amplificador estéreo con reproductor de CD CD-stereoförstärkare CD stereoforstærker CD-stereovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is

Lisätiedot

UX-G46 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G46 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMA DE MICROCOMPONENTES MICRO SISTEMA COMPONENTE MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-G46 Se compone de CA-UXG46 y SP-UXG46 Consiste em CA-UXG46

Lisätiedot

Model No. SC-NE3 VQT4U53 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE3 VQT4U53 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE3

Lisätiedot

Blu-ray Disc / DVD Player

Blu-ray Disc / DVD Player ES El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Para más información sobre cualquier actualización disponible y el manual de instrucciones más reciente, visite la página Web siguiente:

Lisätiedot

Music is borderless and timeless, touching people s hearts across cultures and generations. Each day the discovery of a truly emotive experience from

Music is borderless and timeless, touching people s hearts across cultures and generations. Each day the discovery of a truly emotive experience from SU-G700 Amplificador Estéreo Integrado Integrerad Stereoförstärkare Integreret stereoforstærker Integroitu stereovahvistin Zintegrowany wzmacniacz stereo Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning

Lisätiedot

Blu-ray Disc / DVD Player

Blu-ray Disc / DVD Player ES El software de este reproductor se puede actualizar posteriormente. Para más información sobre cualquier actualización disponible y el manual de instrucciones más reciente, visite la página Web siguiente:

Lisätiedot

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä

SC-C500. Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä SC-C500 Sistema estéreo con reproductor de discos compactos CD-stereosystem CD stereosystem CD-stereojärjestelmä Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music

Lisätiedot

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All SU-G30 Amplificador de audio de red Nätverksförstärkare Netværksforstærker Verkkoaudiovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is borderless and

Lisätiedot

Model No. SC-NE5 VQT4U59 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE5 VQT4U59 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE5

Lisätiedot

ST-C700D. Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet

ST-C700D. Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instrucciones de funcionamiento Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohjeet Reproductor Audio en Red Netværk afspiller Nätverksspelare Verkkoaudiosoitin ST-C700D Music is borderless and timeless,

Lisätiedot

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All

Delivering the Ultimate Emotive Musical Experience to All SU-G30 Amplificador de audio de red Nätverksförstärkare Netværksforstærker Verkkoaudiovahvistin Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Music is borderless and

Lisätiedot

UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20

UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20 Svenska MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES SISTEMA DE COMPONENTE COMPACTO Suomi UX-S20 Består av CA-UXS20 och SP-UXS20

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-246-13(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E970W / E670W Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

Model No. SC-NE1 VQT4U47 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI

Model No. SC-NE1 VQT4U47 SVENSKA ESPAÑOL DANSK SUOMI Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Sistema de Altavoces Wireless Trådlöst högtalarsystem Trådløst højttalersystem Langaton kaiutinjärjestelmä Model No. SC-NE1

Lisätiedot

FM Stereo FM-AM Receiver

FM Stereo FM-AM Receiver 3-862-354-41 (1) FM Stereo FM-AM eceiver Manual de instrucciones Manual de instruções Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje E P S DK FIN ST-DE425 ST-DE325 ST-DE225 1998 by Sony Corporation Preparativos

Lisätiedot

UX-S15 MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-S15 MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMA DE MICROCOMPONENTES SISTEMA A MICROCOMPONENTI MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM UX-S15 Se compone de CA-UXS15 y SP-UXS15 Composto dalle

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Me gustaría matricularme en la universidad. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Me gustaría matricularme en la universidad. Me quiero matricular. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan

Lisätiedot

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi.

RX-5062S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER. Svenska. Suomi. TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-5062S Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

Lisätiedot

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-U1 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-U1 Består av XV-THU1, SP-THU1W, SP-THU1F och SP-THU1C Sisältää seuraavat osat:

Lisätiedot

Bluetooth Wireless Audio Adapter

Bluetooth Wireless Audio Adapter 2-689-456-43(1) Bluetooth Wireless Audio Adapter (Transmitter / Receiver) Manual de Instruções Betjeningsvejledning Käyttöohjeet PT DK FI HWS-BTA2W 2006 Sony Corporation Aviso Para reduzir o risco de incêndio

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33

A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 A81000TNW0 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 ES CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 17 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 33 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme

Lisätiedot

DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..)

DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..) SKIL_IB0580db.qxd 30-05-2007 13:15 Pagina 1 DIGITAL ANGLE FINDER 0580 (F0150580..) ME77 GB INSTRUCTIONS page 5 PL INSTRUKCJA strona 20 F INSTRUCTIONS page 6 RU ИНСТРУКЦИИ страница 21 D HINWEISE Seite 7

Lisätiedot

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi.

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. VERBIHARJOITUS I 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. 1. Qué tal estás? 2. bien, gracias. 3. Dónde estás por las mañanas? 4. en el colegio. Mitä kahta asiaa voidaan ilmaista ESTAR-verbillä?

Lisätiedot

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM

TH-D7 TH-D5 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM TH-D7 Består av XV-THD7, SP-THD7W, SP-THD7F, SP-THD7C och SP-THD7S Sisältää seuraavat

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Estoy perdido. Et tiedä missä olet. Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta En dónde puedo encontrar? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... el

Lisätiedot

DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F )

DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F ) DUAL BEVEL COMPOUND MITRE SAW 1131 (F0151131..) ORIGINAL INSTRUCTIONS NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-187-303-41(1) O software deste sistema poderá ser actualizado no futuro. Para obter mais informações sobre actualizações disponíveis, visite: http://support.sony-europe.com/ Systemets software vil muligvis

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 28 Español Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 10 kaupunkikuvassa näkyvää asiaa. O B A L C Ó N B C C P A T R H A N Y A W A O A D J Y O U C S F A L C Q A A E K F U Z D Q L H O R R J V R Á N R S E E O A E Z

Lisätiedot

GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN

GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN GRABADORA DE VIDEOCASSETTE MÓVIL LETTORE DI VIDEOCASSETTE MOBILE BÄRBAR VIDEOBANDSPELARE KANNETTAVA VIDEOKASETTISOITIN KV-V8 DISPLAY AUTO VCP AUDIO INDEX TRACKING MANUAL AUX STEREO KV-V8 MOBILE VIDEO CASSETTE

Lisätiedot

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Finlandés

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Finlandés Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Se usa al felicitar a una pareja de recién

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-249-13(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E870 / E370 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Otettava huomioon käytössä howtoc Tämä DECT-tyyppinen hyväksytty puhelin on tarkoitettu käytettäväksi yksityisen monipalveluvaihteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C68000M-MNAF8

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C68000M-MNAF8 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C68000M- MNAF8. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC :

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC : MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3510/01 CODIC : 8863318 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wake-up Light HF3510 EN User manual 2 DA Brugervejledning 2 DE Bedienungsanleitung

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset espanja-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset espanja-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Vastavihityn Felicitaciones y los mejores

Lisätiedot

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM

TH-S5 DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Svenska DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD DIGITALT BIOGRAFSYSTEM DIGITAALINEN DVD-KOTITEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD DIGITALT BIOGRAF SYSTEM Suomi TH-S5 Consists of XV-THS5, SP-PWS5, SP-THS5F, SP-THS5C and SP-THS7S

Lisätiedot

SEKALAISIA HARJOITUKSIA

SEKALAISIA HARJOITUKSIA SEKALAISIA HARJOITUKSIA 1. Etsi ristikosta 15 puistosta löytyvää asiaa. D Y J S A B T P G F I W V M T E T N E U F A A C T X Y K V X O D K E W F K R Q K C K D P X E U Q N A T S E C S I F R Á E U P T Z C

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-178-249-11(1) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Manual de Instruções PT BDV-E870 / E370 Betjeningsvejledning Käyttöohje DK FI 2010 Sony Corporation AVISO Não instale o aparelho num espaço fechado,

Lisätiedot

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-184-716-43(1) O software deste sistema pode ser actualizado no futuro. Para mais informações sobre as actualizações disponíveis, visite o seguinte URL. Para os clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/

Lisätiedot

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN M08/2/ABFIN/SP1/FIN/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2008 FINNISH / FINNOIS / FINÉS B Standard Level Niveau Moyen Nivel Medio Paper / Épreuve / Prueba 1 6

Lisätiedot

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG

RX-D701S/RX-D702B INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG Svenska AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D701S/RX-D702B Suomi Dansk INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1437-004A

Lisätiedot

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC :

MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC : MARQUE : PHILIPS REFERENCE : HF3520/01 CODIC : 8863733 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wake-up Light HF3520 EN User manual 2 DA Brugervejledning 2 DE Bedienungsanleitung

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Comunicación corporativa 1b Primavera 2016 Lección 4

Comunicación corporativa 1b Primavera 2016 Lección 4 Comunicación corporativa 1b Primavera 2016 Lección 4 Carlos Armando Mendoza Objetivos de la lección Usar el pasivo Conocer que son las oposiciones Hablar de ecoviajes en destinos turísticos de España y

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

BELT SANDER 1220 (F0151220.. )

BELT SANDER 1220 (F0151220.. ) BELT SANDER 1220 (F0151220.. ) NOTICE ORIGINALE ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG 7 11 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING I ORIGINAL ORIGINAL BRUGSANVISNING ORIGINAL BRUKSANVISNING 5 ORIGINAL INSTRUCTIONS

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER

RX-D411S INSTRUCTIONS AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO-FÖRFÖRSTÄRKARE AUDIO/VIDEO-VASTAANOTIN AUDIO/VIDEO FORFORSTÆRKER RX-D411S INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG LVT1572-007A [EN] Varningar, att

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

LINEO EDELZERKLEINERER

LINEO EDELZERKLEINERER LINEO EDELZERKLEINERER fi Käyttöohje 42 1 2 3 4 5 Aufbau Multi-Zerkleinerer 1 Deckel mit Impulsring 2 Behälter 3 Edelstahlmesser 4 Geschwindigkeitsregler 5 Antriebseinheit Design of multi-chopper 1 Lid

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Savi W440. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas

Savi W440. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas Savi W440 Langaton kevytkuulokejärjestelmä Käyttöopas Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä pikaopas sisältää langattoman Savi W440 (D100-USB-sovitin + WH500- kuuloke) -kuulokejärjestelmän

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Informações de segurança na utilização do AVN726EE / Mallin AVN726EE turvallinen käyttö

Informações de segurança na utilização do AVN726EE / Mallin AVN726EE turvallinen käyttö In-Car Audio Visual Navigation Informações de segurança na utilização do AVNEE / Mallin AVNEE turvallinen käyttö MANUAL DE INSTALAÇÃO Leia o presente manual de instruções na íntegra antes de efectuar a

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

(1) HDMI CONTROL Guide GB DK. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções Sony Corporation

(1) HDMI CONTROL Guide GB DK. Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções Sony Corporation 3-106-936-11(1) HDMI CONTROL Guide Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual de instruções GB DK FI PT 2007 Sony Corporation Brug af HDMI-KONTROL-funktionen for 'BRAVIA' Theatre Sync For at bruge 'BRAVIA'

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT)

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT) KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH Kisdorfer Weg 28 24568 Kaltenkirchen Germany Puh. +49 (0) 4191 508-100 Faksi +49 (0) 4191 508-249 Internet

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

GAL Karhuseutu. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

GAL Karhuseutu. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. GAL Karhuseutu Finlandia, GAL Karhuseutu - 6 Municipios - 2 253 km² - 56 000 habitantes - 20 habitantes/km² - Linea costera del Mar Báltico - Río/Delta Kokemäenjoki - Muchos lagos y bosques Turismo

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. 12560 Madrid (Madrid) 12560

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Savi W445. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas

Savi W445. Langaton kevytkuulokejärjestelmä. Käyttöopas Savi W445 Langaton kevytkuulokejärjestelmä Käyttöopas Tervetuloa Onnittelumme uuden Plantronics-tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas sisältää langattoman Savi W445 (D100-USB-sovitin + WH500- kuuloke)

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM

UX-G950V MICRO COMPONENT SYSTEM MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄEJESTELMÄ MIKROKOMPONENTSYSTEM SISTEMAS DE MICROCOMPONENTES MICROSISTEMA DE COMPONENTES UX-G950V Består av CA-UXG950V och SP-UXG950V CA-UXG950V

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES

Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner. Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Användarinstruktioner Integrated Stereo Amplifier TA-A1ES ADVARSEL Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab. Reducer risikoen

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus

Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus We do it your wayfinding We do it your Wayfinding Upplev Vista Kun valitset Vista System saat mitä haluat - sen takaa suuri kansainvälinen kokemus MCFT - Modular Curved Frame Technology: Modern, nutida

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Lumiauroja ammatikseen kuljettavat tunnustavat, että BLIZZARD - lumiaurat ovat huippuluokan tuoteinnovaatioita, jotka tarjoavat vertaansa vailla

Lumiauroja ammatikseen kuljettavat tunnustavat, että BLIZZARD - lumiaurat ovat huippuluokan tuoteinnovaatioita, jotka tarjoavat vertaansa vailla Lumiauroja ammatikseen kuljettavat tunnustavat, että BLIZZARD - lumiaurat ovat huippuluokan tuoteinnovaatioita, jotka tarjoavat vertaansa vailla olevan monipuolisuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden.

Lisätiedot

Maahanmuutto Opiskelu

Maahanmuutto Opiskelu - Yliopisto Me gustaría matricularme en la universidad. Kerrot, että haluat hakea yliopistoon Jag vill anmäla mig till universitetet. Me quiero matricular. Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/228/S(1)Q FINNISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 FINNOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 FINLANDÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 6 May

Lisätiedot