Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa Keskusta KORTTELIT/TILAT: Korttelit 142, 143 ja 144 KAAVAN NIMI: KAAVAN TUNNUS: xxx LAATIJA: Saarijärven kaupunki / Kaavoitus Sivulantie 11, Saarijärvi Yhteyshenkilöt: Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi p , Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen p , Kaavavalmistelija Essi Jokinen p , VIREILLETULO KUULUTETTU: KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: KAAVAN VOIMAANTULO: XX.XX.2015 XX.XX.2015 XX.XX (33)

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue alue sijaitsee Saarijärven ydinkeskustassa. Suunnittelualueen pohjoispuolelle ja osittain suunnittelualueelle sijoittuu keskustan kaupalliset palvelut. Myös kirkko ympäristöineen sijoittuu suunnittelualueen läheisyyteen. Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti Saarijärven keskustassa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella jäähallin rakentamismahdollisuuksia tai vaihtoehtoisesti nykyisen tekojään kattamista urheilukentän alueella. Myös urheilukentän pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoitusta tarkastellaan kaavamuutostyössä. Kaavamuutosalue alue rajautuu Paavontiehen, Urheilutiehen ja Virastotiehen. Kaavoitettavalla alueella päivitetään ja tarkastellaan myös muut maankäyttötavoitteet kortteleittain (korttelit 142, 143 ja 144) ja tonteittain. 3(33)

4 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMA-/YLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Yleiskaavallinen tarkastelu asemakaavoituksen tueksi Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta (33)

5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. Asemakaavan seurantalomake (valmistuu ennen kaavamuutoksen ehdotusvaihetta) LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 3. Rakennusinventointiraportit (Mansikkaharju, Reunala, Nuorisotalo (Marttala), Valola, urheilukenttä) LIITE 4. Kaavaa havainnollistava materiaali (valmistuu ennen kaavamuutoksen ehdotusvaihetta) 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Asemakaavan muutostyön taustaselvityksinä käytetään Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä varten laadittuja selvitysaineistoja: - Maisemaselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, ydinkeskustan täydennysrakentamisen ideasuunnitelma, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2014 Kaavatyössä hyödynnetään myös muita olemassa olevia selvitysaineistoja, kuten: - Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy, Saarijärven keskusta-alueen täydennysinventointi, K-S museo, Saarijärven rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, K-S museo, Saarijärven keskustan maisemanhoitosuunnitelma, maisema- ja puutarhaarkkitehtuuritoimisto Virve Veisterä, Saarijärven museon aineistorekisteri. - PIMA -rekisteri 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kaavaluonnos valmistui päiväyksellä ja omistajaohjauksen jaosto hyväksyi sen kokouksessaan xx asetettavaksi nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. 2.2 Asemakaava Asemakaavamuutoksen tärkein tavoite on mahdollistaa nykyisen tekojään kattaminen. Kaavassa nykyisen tekojään ja huoltorakennusten alue on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU) ja varsinainen urheilukenttä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Paavontien varressa olevien asuin- /liikerakennusten alueella asemakaavamuutoksella on tarkistettu korttelialueiden 5(33)

6 rajoja sekä käyttötarkoitusmerkintöjä. Erilliset yleiseen pysäköintiin varatut alueen on merkitty LP aluevarauksella. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alueen kunnallistekniikka on jo toteutettu mutta mahdollisista muutostöistä katu- ja viemäriverkkoon vastaa kaupunki. Jäähallin/katetun tekojään rakentamisesta vastaa Saarijärven Urheilukeskus Oy ja mahdollinen rakentamisen toteutus ajoittuu arviolta vuosille LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen keskellä sijaitsee urheilukenttä katsomoineen ja huoltorakennuksineen sekä tekojäärata, joka kesäisin on tenniskenttänä. Paavontien varressa sijaitsee asuin-/liikerakennuksia. Virastotien ja Urheilutien kulmauksessa on entinen teletalorakennus, joka on muutettu pienyritystiloiksi. Alueen eteläosaan sijoittuva Mansikkaharju on pääosin virkistyskäytössä. Harjun länsireunalla on Mansikkaharjun talon pihapiiri rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokkaine rakennuksineen Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Saarijärven maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöjen lisäksi luodekaakko suuntainen pitkittäisharju. Kaavamuutosalueen kohdalla harju on nimetty Mansikkaharjuksi. Suunnittelualueen eteläpuolella harju laskee Mansikkaniemen hiesulaaksoon. Paavontien pohjoispuoliset alueet ovat moreeniselänteiden karua huuhtoutunutta rinnealuetta. Mansikkaharju on jatkunut Mannilan suuntaa yhtenäisenä harjujaksona, mutta nykyisen Virastotien kohdalta harju on hävinnyt maaainesten oton yhteydessä. Entisen teletalon itäpuolella sekä Virastotien länsipuolella kaukolämpölaitoksen takana on nähtävissä selvät maisemavauriot jyrkkinä ja osittain paljaina hiekkaisina harjunrinteinä. Paavontieltä tapulin kohdalta katsottuna lännen- ja lounaan suuntaan on havaittavissa maisemallinen ja kaupunkikuvallinen solmukohta. Maisemakuvassa avautuu näkymä, jota hallitsevat tapuli, kirkko, urheilukenttä ja Mansikkaharju. 6(33)

7 Kuva 2. Ote Saarijärven maisemanhoitosuunnitelman kartasta; Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset erityispiirteet, maisemavauriot ja maisemarakenteen sekä maankäyttösuunnitelmien väliset ristiriita-alueet. Luonnonolot Kaavamuutosalueen pinnanmuodostus on vaihtelevaa. Mansikkaharju kohoaa korkeimmillaan metriin (N60) laskien melko jyrkästi urheilukentän tasoon +123,7. Jyrkimmät rinteet sijoittuvat urheilukentän huoltorakennuksen eteläpuolelle. Nykyisen urheilukentän alue on ollut ennen kentän rakentamista suo- ja kosteikkoalue. Mansikkaharju on osa luode-kaakko suuntaista poikittaisharjumuodostelmaa, joka alkaa Kyyjärveltä jatkuen katkonaisen Jyväskylän suuntaan. Kuva 3. Mansikkaharjun kilpikaarnaisia mäntyjä. 7(33)

8 Kuva 4. Ote keskusta-alueen pohjakartasta vuodelta Luonnon monimuotoisuus Kaavamuutosalueen pinta-alasta hyvin pieni osa on luonnontilaista aluetta. Osa Mansikkaharjusta on säilynyt alkuperäisenä, mutta sielläkin on nähtävissä ihmisen vaikutus. Harjualueen eläin- ja kasvilajisto on tyypillistä harjujen lajistoa. Mänty on valtapuulaji harjun lakialueilla ja rinteen alemmilla osilla kasvaa myös lehtipuustoa. Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä varten laaditussa luontoselvityksessä Mansikkaharjun alueelta ei ole löydetty merkittäviä eliölajeja. Pienilmasto Kaavamuutosalueen pienilmasto vaihtelee maastonmuotojen vuoksi. Eteläpuoleiset Mansikkaharjun lämpimät rinteet ovat vastakohta pohjoisrinteille sekä alavan urheilukentän alueelle. Vesistöt ja vesitalous Urheilukenttä sijoittuu kaavamuutosalueella selvästi muuta ympäristöä alemmaksi. Pintavedet kerääntyvät suunnittelualueelta pääosin urheilukentän suuntaan, josta ne salaojien ja hulevesiviemäreiden kautta johdetaan lähialueen vesistöihin. Luonnonsuojelu Alue on lähes kokonaan rakennettua ympäristöä lukuun ottamatta Mansikkaharjua Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 suojeluverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita eikä Keski-Suomen maankuntakaavassa osoitettuja luonnosuojelukohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueella asui v lopussa 17 henkilöä. Asukkaiden määrässä ei kaavamuutosalueella ole ollut suurta vaihtelua, koska asuntojen määrä on hyvin 8(33)

9 rajallinen. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne kaavamuutosalueella on osin sekä tiivistä että väljää. Paavontien varsi on rakentunut melko tiiviiksi kun taas muut alueet ovat hyvinkin väljiä. Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti alue jakautuu Paavontien varren nauhamaiseen liikerakennusten alueeseen sekä urheilukentän väljään puistomaiseen virkistysalueeseen. Kaupunkikuvassa hallitsevia elementtejä ovat kirkko, tapuli ja urheilukenttä. Näkymä erityisesti urheilukentältä kirkon suuntaan on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Saarijärven urheilukentällä on paikallista maisemallista merkitystä kirkonkylän läpi kulkevan pääväylän varrelle sijoittuneena avoimena maisemakohteena, joka liittyy visuaalisesti merkittävällä tavalla Vanhan Saarijärven valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kuva 5. Näkymä urheilukentältä kirkon ja tapulin suuntaan. Asuminen Asunnot sijoittuvat Paavontien liikerakennusten yhteyteen sekä Mansikkaharjulla olevaan pientaloon. Kaavamuutosalueella on 17 asukasta (tammikuu 2015). Asunnot sijoittuvat Paavontie 11 ja 19 sekä Valotie 4 sijaitseviin kiinteistöihin. Palvelut Kaavamuutosalueella Valolan kiinteistössä toimii mm. autokorjaamo, hinauspalvelu, nettikahvila/lounaspaikka sekä erilaisia toimistopalveluja tarjoavia yrityksiä. Viereisessä kiinteistössä toimii ravintola. Saarijärven nuorisotalolla järjestetään mm. erilaisia kerhoja koululaisille. Urheilukenttä ja tekojää (kesäisin tenniskentät) tarjoavat puitteet eri kesä- ja talviliikuntalajien harrastamiseen. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueella on useita työpaikkoja joista saa mm. ravintola-, autokorjaamo-, toimisto- ym. palveluita. Virkistys Kaavamuutosalueelle sijoittuu nykyisellään merkittävät keskustan kesä- ja talviliikuntakohteet. Urheilukenttä palvelee kesäisin mm. yleisurheilua ja jalkapalloa har- 9(33)

10 rastavia kuntalaisia. Talvisin tekojäällä harrastetaan jääkiekkoa ja kaukalopalloa. Kesäisin tekojään alue palvelee tenniskenttinä. Mansikkaharjulla liikkuvat koirien ulkoiluttajien lisäksi lähialueen asukkaat. Sen kautta on myös suorin yhteys Mansikkaniemestä keskustaan. Mansikkaharju on tärkeä osa keskustan alueelle sijoittuvaa viheralueverkostoa. Kuva 6. Urheilukentän alue kuvattuna idän suunnasta. Taustalla oikealla Valolan kiinteistö ja suoraan takana Virastotien länsipuolella oleva Manttaalikunnan kiinteistö. Liikenne Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuva Paavontie on Saarijärven keskustan läpi kulkeva yhdystie. Liikennemäärät Paavontiellä v ovat olleet 4441 ajoneuvoa/vrk, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on ollut 56 ajoneuvoa/vrk. Urheilutie ja Virastotie ovat alueen kokoojakatuja, johon alueen pienemmät tonttikadut liittyvät. Urheilukentän liikuntapaikoille liikennöinti tapahtuu pääosin Valotien kautta, jossa pääosa puku- ja huoltotiloista sijaitsevat. Urheilutien kautta liikennöidään urheilukentän katsomon puolelle, jossa on yleisön sosiaalitilat, kuuluttamo ja huoltotilat. Pysäköintialueet sijoittuvat Valotien päähän, Paavontien ja Urheilutien väliselle pysäköintikentälle sekä urheilukentän katsomon eteläpuoliselle alueelle Mansikkaharjulle. Paavontien varteen sijoittuu myös pienempi pysäköintialue nuorisotalon ja Reunala kiinteistön väliselle alueelle. Paavontien molemmin puolin on korotetut jalankulku-/pyörätiet. Urheilutien varrella on jalankulku-/pyörätie Paavontien risteyksestä seurakuntatalolle. Keskustan suunnasta on kevyen liikenteen yhteys urheilukentälle Valolan kiinteistön itäpuolelta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Saarijärveen keskustan valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Saarijärven vanha osa käsittää Tarvaalan Pappilasta ulottuvan alueen urheilukentälle ja Ilolantien varteen. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu muinaismuistoja. 10(33)

11 Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä Keski-Suomen museo laati v Saarijärven keskusta-alueen täydennysinventoinnin. Suunnittelualueelta on inventoitu urheilukenttä, Mansikkaharju, nuorisotalo, Valola ja Raunala. Saarijärven vanhan osan ja Paavontien alueiden inventoinnit koskettavat osin myös kaavamuutosaluetta. Urheilukentän rakennutti Urheilupuisto Osakeyhtiö v Urheilukenttä sijoittuu keskeiselle paikalle Saarijärven keskustassa. Inventointiraportin arvion mukaan Saarijärven urheilukentällä on paikallista maisemallista merkitystä kirkonkylän läpi kulkevan pääväylän varrelle sijoittuneena avoimena maisemakohteena, joka liittyy visuaalisesti merkittävällä tavalla Vanhan Saarijärven valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kohteella on paikallista urheilu- ja yhdistyshistoriallista merkitystä paikallisten seurojen harjoitus- ja liikuntapaikkana sekä valtakunnallisesti tunnettujen Saarijärven kisojen pitopaikkana sekä vuonna 1948 rakennettuna yleisenä urheilukenttänä 800 hengen katsomoineen. Tunnetuin urheilukentällä järjestettävä kesäurheilutapahtuma on Saarijärven juhannuskisat, joita on järjestetty vuodesta xxxx lähtien. Tapahtuma järjestettiin aluksi kaksipäiväisenä, mutta vuodesta xxxx lähtien yksipäiväsenä. Kuva 7. Ilmakuva vuodelta 1950 urheilukentän alueesta. (Kuva Saarijärven museon kokoelma/valokuvaamo Toivanen). Urheilukentän viimeisin perusparannus tehtiin vuonna 2011, jolloin keskikentän nurmialuetta lukuun ottamatta kunnostettiin kaikki pinnoitetut alueet perustuksia myöten. 11(33)

12 Kuva 8. Saarijärven urheilukentän päädyssä sijaitsevat tenniskentät, kenttiä on 3 vierekkäin. Talvisin paikka palvelee tekojäänä ja se kunnostettiin loppuvuodesta 2010 jolloin tehtiin myös mahdollisuus käyttää aluetta kesäisin tenniskenttinä. (Saarijärven museon kuva-arkisto). Kuva 9. Urheilukentän kunnostustyöt loppusuoralla syyskuussa 2011 kun uusi ratapinnoite on asennettu. (Saarijärven museon kuvaarkisto). Kuva 10. Kuvassa Saarijärven urheilukentän uusi, vuonna 2013 rakennettu kuuluttamo (Saarijärven museon kuvaarkisto). Kuva 11. Urheilukentän ns. Mäen talon) päädyssä oleva muuri sai myös uuden rappauksen urheilukentän kunnostuksen aikana (Saarijärven museon kuva-arkisto). Mansikkaharjun tilan rakennuskanta on inventoitu v Tilan pihapiiri rakennuksineen on hyvin säilynyt kokonaisuus. Uusklassismia edustava päärakennus on rakennettu lukujen vaihteessa. Inventoinnin arvioinnissa todetaan Mansikkaharjun pihapiirillä olevan paikallista rakennushistoriallista merkitystä yhtenä Saarijärven keskusta-alueen vanhinta asuinrakennuskantaa edustavana kohteena. Rakennushistoriallista arvoa pihapiirille tuo myös päärakennuksen arkkitehtoninen ulkoasu. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä harjun päälle sijoittuvana, keskusta-alueella sijaitsevana pihapiirinä. 12(33)

13 Kuva 12. Mansikkaharjun päärakennus (kuva: Kari Kotilainen v. 1987) Valola Saarijärven museon arkistotietojen mukaan vuonna 1947 perustettu Keski- Suomen Valo Oy osti v.1948 kiinteistön, jossa oli Köntin autokorjaamo ja matkahuolto. Muutos ja laajennustyöt kiinteistössä suoritettiin v ja uusiin tiloihin päästiin keväällä Aluksi useita asuntoja sisältänyt rakennus siirtyi vähitellen ja lopullisesti v.1970 toimisto- ja korjaamotiloiksi. Uuden laajennusosan ja vanhan osan peruskorjauksen rakennustyöt alkoivat , harjannostajaiset olivat joulukuussa 1979 ja laajennusosa valmistui keväällä 1980 ja peruskorjattu osa vuoden 1980 lopulla. Keski-Suomen museon inventoinnin (v. 2008) mukaan rakennus on yksi keskustan edustavimmista laatikkomaisen arkkitehtuurin modernistisista rakennuksista. Se sijoittuu myös keskusta-alueen maisemalliseen solmukohtaan. Valon kiinteistö edustaa paikallisesti arvokasta modernia arkkitehtuuria, joka on säilynyt rakentamisajankohdalleen ominaisessa asussa. Museon suosituksen mukaan Keski- Suomen Valon rakennus on arkkitehtuuriltaan ja massoittelultaan ympäristöään määrittävässä asemassa, sen ympäristössä olevaan rakentamiseen tulisi jatkossa kiinnittääkin erityistä huomiota jolloin myös katukuvaa olisi mahdollista eheyttää. Kuva 13. Valolan kiinteistö Paavontien suunnasta kuvattuna. (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Nuorisotalo (Lottala/Marttala) Saarijärven kaupungin omistama nuorisotalo, joka on v valmistunut Lotta Svärd liikkeen toimitilaksi. Rakennusta on laajennettu v päärakennusta matalalla lisäosalla. Keski-Suomen museon tekemässä inventoinnissa v kohde paikallisesti järjestö- ja sivistyshistoriallisesti merkittävä kohde, sillä se on toiminut kahden merkittävän naisjärjestön kokoontumis- ja liiketilana lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä Paavontien ja Kauppakadun ris- 13(33)

14 teysalueen maisemassa, joka liittyy liikenteellisesti keskeisimpään keskustaalueeseen. Lottala kuuluu osaksi paikallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden, Paavontien, miljööseen. Kuva 14. Kuvassa nuorisotalo kuvattuna Ilolantien suunnasta. (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Reunala (Mäen talo) Veljekset Matti, Aarno ja Toivo Mäki rakennuttivat Mäen talon vuonna Talo on kaksikerroksinen ja kellarikerroksessa sijaitsevat isot autotallit. Matti ja Aarno Mäki olivat vuokra-autoilijoita, joiden käytössä alakerran autotallit olivat. Rakennuksessa toimi useita liikeyrityksiä. Reino Hakkarainen osti kiinteistön Talo oli aluksi asuinkäytössä, sittemmin siinä on toiminut mm. parturiliike, lasiliike, kuorma-autoliike ja korjausliike Kuva 15. Kuvassa Mäen talo Paavontien ja Ilolantien suunnasta kuvattuna v (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Teletalo Teletalon rakennustyöt aloitettiin elokuussa 1970 ja rakennus valmistui Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä ja osittain puupanelointia. Runko on kokonaan teräsbetonia. Yksikerroksisessa teletalossa on toimisto- ja sosiaalisia tiloja, autotallit, varastotiloja ja yksi asunto. Kellarikerroksessa on laitesuoja-, väestönsuoja- ja varastotilat sekä lämmönjakohuone. 14(33)

15 Kuva 16. Entinen Teletalon kiinteistö kuvattuna Myllytien suunnasta v (Kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Keski-Suomen museon inventoimien kohteiden ja alueiden inventointiraportit ovat kaavaselostuksen liitteenä 4. Tekninen huolto Suunnittelualueen kunnallistekniset verkostot on rakennettu palvelemaan nykyisiä kiinteistöjä. Alueella on vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja valokuituverkostoja. Tekojään itäpuolella on jätevesipumppaamo, josta lähialueen jätevedet johdetaan Mansikkaniemen pumppaamolle ja edelleen sieltä jätevedenpuhdistamolle. Paavontien hulevedet johdetaan hulevesiviemäriä pitkin Palavasalmeen. Kauppakadun ja urheilukentän ympäristön hulevedet johdetaan urheilukentän läpi kulkevan hulevesiviemärin kautta alueen itäpuolella olevaan järvenlahden purkupaikkaan. Kuva 17. Viemäri-, vesijohto-, kaukolämpö- ja valokuituverkostojen sijainti suunnittelualueella (pun.=viemäri, sin.=vesij.,,rusk.=kaukol., kelt.=valokuitu). Erityistoiminnat Entisen teletalon kiinteistöllä Mansikkaharjun länsipäässä sijaitsee matkapuhelinverkon linkkimasto. 15(33)

16 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita eikä merkittäviä ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja tai kohteita. Urheilu- ja liikuntatapahtumista aiheutuu jonkin verran melua, joka ei kuitenkaan keskusta-alueella ole merkittävä häiriötekijä. Sosiaalinen ympäristö Urheilukentän alue palvelee lähes kaikkia väestöryhmiä. Vaikka suuri osa varsinaista käyttäjistä onkin lapsia ja nuoria, kannatus- ja huoltojoukoissa on edustettuina kaikki väestöryhmät. Alue tarjoaakin kohtaamispaikan niille, joilla yhdistävänä tekijänä on liikunta tai urheilu eri muodoissa Maanomistus Kaavamuutosalueella maanomistajina ovat sekä Saarijärven kaupunki että yksityishenkilöt ja yritykset. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se on saanut lainvoiman Kaava laadittiin vuosina koko maakunnan alueelle ns. kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaavaa on täydennetty vaihemaakuntakaavoilla. 16(33)

17 Kuva 18. Ote maakuntakaavasta.4. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen kohdemerkintä (C) on kumottu ja korvattu keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä. Vaihemaakuntakaavat Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa teemaa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta (KHO:n päätös ). Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallioja moreenialueiden suojelulliset arvot sekä hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 2. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Kolmannen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös tuulivoimapuistojen alueita. Maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Asemakaavan muutosalueelle ei kohdistu 3. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Neljännen vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi kaavaan sisältyy myös virkistystoimintojen tarkistuksia. Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Asemakaavan muutosalue kuuluu 4. vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle (C). Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan Keskustojen 17(33)

18 kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Kuva 19. Ote ympäristöministeriön vahvistamasta 4. vaihemaakuntakaavasta. Yleiskaava Alueella on voimassa Saarijärven keskusta oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta Oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta Saarijärven keskustan alueelle on aloitettu v ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä ehdotuksena kesällä Yleiskaava on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn keväällä Yleiskaavaehdotuksessa kaavamuutosalue on varattu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU) ja keskustatoimintojen alueeksi (C). 18(33)

19 Kuva 20. Ote Saarijärven keskustan yleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutosaluetta koskevat yleiskaavamerkinnät ja määräykset: Asemakaava Urheilu ja puistoalueiksi kaavoitetuilla alueilla sekä korttelissa 144 on voimassa vuonna 1972 hyväksytty asemakaava. Kortteleissa 142 ja 143 sekä LP alueella on voimassa 1978 hyväksytty asemakaava. 19(33)

20 Pohjakartta Kaavatyössä on käytetty Saarijärven kaupungin ajantasaista kaavoituksen pohjakarttaa, jonka on hyväksynyt maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Rakennusjärjestys Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Rakennuskiellot ja suojelupäätökset Kaavamuutosalueesta rakennuskiellossa ovat korttelit 142 ja 143 asemakaava, koska asemakaava on todettu vanhentuneeksi alueella. Rakennuskiellosta on päätetty omistajaohjauksen jaoston kokouksessa ja rakennuskielto perustuu MRL 53 :n säädökseen Kiellot asemakaavaa laadittaessa sekä MRL 61 säädökseen Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset. Rakennuskielto päättyy kaavamuutoksen saatua lainvoiman tai mikäli kaavamuutosprosessi kestää pitkää, mikäli rakennuskieltoa ei uusita (rakennuskielto on voimassa 2 vuotta kerrallaan). 4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve Nykyisen asemakaava tarkistamiseen on ryhdytty Saarijärven Urheilukeskus Oy:n aloitteesta. Yhtiön tavoitteena on kattaa nykyinen tekojää, niin että jääurheilukautta pystyttäisi pidentämään nykyisestä. Tekojään alueen asemakaavan tarkistuksen lisäksi hankkeeseen otettiin Paavontien, Urheilutien ja Virastotien rajaama kokonaisuus, koska esimerkiksi alueen pysäköintiä on tarvetta tarkastella koko alueelta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt :ssä 227 Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maanomistajat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset. Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä: - Keski-Suomen ELY keskus - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen museo - Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö - Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja 20(33)

21 Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja: - Elenia Verkko Oy - Saarijärven Vesihuolto Oy - Saarijärven Kaukolämpö Oy - Saarijärven museo - Saarijärven Urheilukeskus Oy - Saarijärven Pullistus ry - Saarijärvi Seura ry Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä Vireilletulo Kaavan vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Kaavahankkeesta järjestettiin vireilletulovaiheen yleisötilaisuus Saarijärven kaupungintalolla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan vireilletulo - Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin kaupungin nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä Sampo lehdessä, maanomistajille ja alueen toimijoille lähetettiin asiasta tiedotekirje. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14 päivän ajan - Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoitusarkkitehdille OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa - Kaavahankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus Tilaisuudesta tiedotettiin maanomistajia alueen toimijoita kirjeitse ja sähköpostilla. Tiedottamisen yhteydessä lähetettiin myös kyselylomake, jolla maanomistajien ja muiden alueen toimijoiden oli mahdollisuus jättää kehittämisehdotuksia koko alueen sekä omistamansa kiinteistön osalta. Kyselylomake on myös kaupungin nettisivuilla. Kaavan valmisteluvaihe - Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavan laatijalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa Kaavaehdotus - Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan 21(33)

22 - Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa Kaavan hyväksyminen - Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle - Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan - Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan - Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kaavan voimaantulo - Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa - Kaavan voimaantulo kuulutetaan Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa (Kaavoitus), osoitteessa: Sivulantie 11, Saarijärvi sekä internetissä Kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla, Sampo -lehdessä sekä internetissä kaupungin kotisivuilla Viranomaisyhteistyö - Koko keskustan kaupunginosan asemakaavan tarkistuksesta on pidetty MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu eikä tämän osahankkeen osalta ole tarvetta pitää erillistä viranomaisneuvottelua. Urheilukentän alueen asemakaavan tarkistusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kommentoitavaksi Keski-Suomen ELY:lle, pelastuslaitokselle, museolle ja liitolle. - Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä palo- ja terveysviranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. - Kaavaluonnos käsitellään kaupunginhallituksen alaisessa omistajaohjauksen jaostossa ennen MRL 62 :n mukaista valmisteluvaiheen kuulemista ja kaavaehdotus käsitellään Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen MRL 65 :n mukaista ehdotuksen nähtäville asettamista. - Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 22(33)

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS

KINNULAN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAMUUTOS KINNULAN KUNTA KINNULAN Korttelin 36 alueen asemakaavamuutos 25.5.2015 3.9.2015 Kunnanhallitus 1.6.2015 183 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS... 3 2 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN 1. KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOS I osa-alue: Urheilukentän alueen asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAARIJÄRVEN 1. KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOS I osa-alue: Urheilukentän alueen asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SAARIJÄRVEN 1. KAUPUNGINOSAN KESKUSTAN ASEMAKAAVAMUUTOS I osa-alue: Urheilukentän alueen asemakaavamuutos 8.12.2014 Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan Keskustan aluetta SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 KISMANNIEMEN (ÖIJÄNNIEMEN) RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2016 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Khall 30.3.2016 28 SISÄLLYSLUETTELO Kannen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS ehdotus 4.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA

KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA Keuruun kaupunki 18.4.2017 Kaavoituspalvelut 1 KIVEL ÄN R ANTA-AL U E EN J A M ELONSAAR E N AS E M AK AAVA A S E M A K A A V A N M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 7. KAUPAUNGINOSA SARA-AHO RAJALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Täydennetty 22.3.2006 Tarkistus 23.5.2007 (aikataulu), 8.2.2012

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite _ RAHKOLAN KAUPUNGINOSA (3), KORTTELI 19 IKATAN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.2.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma TOIVAKAN KUNTA VIISARIMÄKI KIRKONKYLÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 03.03.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet 3. Laaditut

Lisätiedot

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS; LAHDENTAUKSEN ASEMAKAAVA

KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS; LAHDENTAUKSEN ASEMAKAAVA KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN N 9.5.2016/ 14.3.2017/ 18.8.2017/25.8.2017/ 30.8.2017 Saarijärven kaupunki/aluearkkitehtipalvelut Kunnanhallitus xx.xx.2017 xx KANNONKOSKEN KIRKONKYLÄN N SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot