Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015"

Transkriptio

1 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa Keskusta KORTTELIT/TILAT: Korttelit 142, 143 ja 144 KAAVAN NIMI: KAAVAN TUNNUS: xxx LAATIJA: Saarijärven kaupunki / Kaavoitus Sivulantie 11, Saarijärvi Yhteyshenkilöt: Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi p , Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen p , Kaavavalmistelija Essi Jokinen p , VIREILLETULO KUULUTETTU: KAUPUNGINHALLITUKSEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: KAAVAN VOIMAANTULO: XX.XX.2015 XX.XX.2015 XX.XX (33)

3 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalue alue sijaitsee Saarijärven ydinkeskustassa. Suunnittelualueen pohjoispuolelle ja osittain suunnittelualueelle sijoittuu keskustan kaupalliset palvelut. Myös kirkko ympäristöineen sijoittuu suunnittelualueen läheisyyteen. Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti Saarijärven keskustassa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tarkastella jäähallin rakentamismahdollisuuksia tai vaihtoehtoisesti nykyisen tekojään kattamista urheilukentän alueella. Myös urheilukentän pysäköintialueiden riittävyyttä ja sijoitusta tarkastellaan kaavamuutostyössä. Kaavamuutosalue alue rajautuu Paavontiehen, Urheilutiehen ja Virastotiehen. Kaavoitettavalla alueella päivitetään ja tarkastellaan myös muut maankäyttötavoitteet kortteleittain (korttelit 142, 143 ja 144) ja tonteittain. 3(33)

4 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet, tarkentuneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMA-/YLEISKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Yleiskaavallinen tarkastelu asemakaavoituksen tueksi Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta (33)

5 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. Asemakaavan seurantalomake (valmistuu ennen kaavamuutoksen ehdotusvaihetta) LIITE 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 3. Rakennusinventointiraportit (Mansikkaharju, Reunala, Nuorisotalo (Marttala), Valola, urheilukenttä) LIITE 4. Kaavaa havainnollistava materiaali (valmistuu ennen kaavamuutoksen ehdotusvaihetta) 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Asemakaavan muutostyön taustaselvityksinä käytetään Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä varten laadittuja selvitysaineistoja: - Maisemaselvitys, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, ydinkeskustan täydennysrakentamisen ideasuunnitelma, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 2014 Kaavatyössä hyödynnetään myös muita olemassa olevia selvitysaineistoja, kuten: - Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy, Saarijärven keskusta-alueen täydennysinventointi, K-S museo, Saarijärven rakennetun kulttuuriympäristön inventointi, K-S museo, Saarijärven keskustan maisemanhoitosuunnitelma, maisema- ja puutarhaarkkitehtuuritoimisto Virve Veisterä, Saarijärven museon aineistorekisteri. - PIMA -rekisteri 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen vireilletulo on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kaavaluonnos valmistui päiväyksellä ja omistajaohjauksen jaosto hyväksyi sen kokouksessaan xx asetettavaksi nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. 2.2 Asemakaava Asemakaavamuutoksen tärkein tavoite on mahdollistaa nykyisen tekojään kattaminen. Kaavassa nykyisen tekojään ja huoltorakennusten alue on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU) ja varsinainen urheilukenttä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Paavontien varressa olevien asuin- /liikerakennusten alueella asemakaavamuutoksella on tarkistettu korttelialueiden 5(33)

6 rajoja sekä käyttötarkoitusmerkintöjä. Erilliset yleiseen pysäköintiin varatut alueen on merkitty LP aluevarauksella. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alueen kunnallistekniikka on jo toteutettu mutta mahdollisista muutostöistä katu- ja viemäriverkkoon vastaa kaupunki. Jäähallin/katetun tekojään rakentamisesta vastaa Saarijärven Urheilukeskus Oy ja mahdollinen rakentamisen toteutus ajoittuu arviolta vuosille LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueen keskellä sijaitsee urheilukenttä katsomoineen ja huoltorakennuksineen sekä tekojäärata, joka kesäisin on tenniskenttänä. Paavontien varressa sijaitsee asuin-/liikerakennuksia. Virastotien ja Urheilutien kulmauksessa on entinen teletalorakennus, joka on muutettu pienyritystiloiksi. Alueen eteläosaan sijoittuva Mansikkaharju on pääosin virkistyskäytössä. Harjun länsireunalla on Mansikkaharjun talon pihapiiri rakennushistoriallisesti paikallisesti arvokkaine rakennuksineen Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Saarijärven maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöjen lisäksi luodekaakko suuntainen pitkittäisharju. Kaavamuutosalueen kohdalla harju on nimetty Mansikkaharjuksi. Suunnittelualueen eteläpuolella harju laskee Mansikkaniemen hiesulaaksoon. Paavontien pohjoispuoliset alueet ovat moreeniselänteiden karua huuhtoutunutta rinnealuetta. Mansikkaharju on jatkunut Mannilan suuntaa yhtenäisenä harjujaksona, mutta nykyisen Virastotien kohdalta harju on hävinnyt maaainesten oton yhteydessä. Entisen teletalon itäpuolella sekä Virastotien länsipuolella kaukolämpölaitoksen takana on nähtävissä selvät maisemavauriot jyrkkinä ja osittain paljaina hiekkaisina harjunrinteinä. Paavontieltä tapulin kohdalta katsottuna lännen- ja lounaan suuntaan on havaittavissa maisemallinen ja kaupunkikuvallinen solmukohta. Maisemakuvassa avautuu näkymä, jota hallitsevat tapuli, kirkko, urheilukenttä ja Mansikkaharju. 6(33)

7 Kuva 2. Ote Saarijärven maisemanhoitosuunnitelman kartasta; Maisemalliset ja kaupunkikuvalliset erityispiirteet, maisemavauriot ja maisemarakenteen sekä maankäyttösuunnitelmien väliset ristiriita-alueet. Luonnonolot Kaavamuutosalueen pinnanmuodostus on vaihtelevaa. Mansikkaharju kohoaa korkeimmillaan metriin (N60) laskien melko jyrkästi urheilukentän tasoon +123,7. Jyrkimmät rinteet sijoittuvat urheilukentän huoltorakennuksen eteläpuolelle. Nykyisen urheilukentän alue on ollut ennen kentän rakentamista suo- ja kosteikkoalue. Mansikkaharju on osa luode-kaakko suuntaista poikittaisharjumuodostelmaa, joka alkaa Kyyjärveltä jatkuen katkonaisen Jyväskylän suuntaan. Kuva 3. Mansikkaharjun kilpikaarnaisia mäntyjä. 7(33)

8 Kuva 4. Ote keskusta-alueen pohjakartasta vuodelta Luonnon monimuotoisuus Kaavamuutosalueen pinta-alasta hyvin pieni osa on luonnontilaista aluetta. Osa Mansikkaharjusta on säilynyt alkuperäisenä, mutta sielläkin on nähtävissä ihmisen vaikutus. Harjualueen eläin- ja kasvilajisto on tyypillistä harjujen lajistoa. Mänty on valtapuulaji harjun lakialueilla ja rinteen alemmilla osilla kasvaa myös lehtipuustoa. Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä varten laaditussa luontoselvityksessä Mansikkaharjun alueelta ei ole löydetty merkittäviä eliölajeja. Pienilmasto Kaavamuutosalueen pienilmasto vaihtelee maastonmuotojen vuoksi. Eteläpuoleiset Mansikkaharjun lämpimät rinteet ovat vastakohta pohjoisrinteille sekä alavan urheilukentän alueelle. Vesistöt ja vesitalous Urheilukenttä sijoittuu kaavamuutosalueella selvästi muuta ympäristöä alemmaksi. Pintavedet kerääntyvät suunnittelualueelta pääosin urheilukentän suuntaan, josta ne salaojien ja hulevesiviemäreiden kautta johdetaan lähialueen vesistöihin. Luonnonsuojelu Alue on lähes kokonaan rakennettua ympäristöä lukuun ottamatta Mansikkaharjua Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 suojeluverkoston tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita eikä Keski-Suomen maankuntakaavassa osoitettuja luonnosuojelukohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueella asui v lopussa 17 henkilöä. Asukkaiden määrässä ei kaavamuutosalueella ole ollut suurta vaihtelua, koska asuntojen määrä on hyvin 8(33)

9 rajallinen. Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntarakenne kaavamuutosalueella on osin sekä tiivistä että väljää. Paavontien varsi on rakentunut melko tiiviiksi kun taas muut alueet ovat hyvinkin väljiä. Kaupunkikuva Kaupunkikuvallisesti alue jakautuu Paavontien varren nauhamaiseen liikerakennusten alueeseen sekä urheilukentän väljään puistomaiseen virkistysalueeseen. Kaupunkikuvassa hallitsevia elementtejä ovat kirkko, tapuli ja urheilukenttä. Näkymä erityisesti urheilukentältä kirkon suuntaan on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Saarijärven urheilukentällä on paikallista maisemallista merkitystä kirkonkylän läpi kulkevan pääväylän varrelle sijoittuneena avoimena maisemakohteena, joka liittyy visuaalisesti merkittävällä tavalla Vanhan Saarijärven valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kuva 5. Näkymä urheilukentältä kirkon ja tapulin suuntaan. Asuminen Asunnot sijoittuvat Paavontien liikerakennusten yhteyteen sekä Mansikkaharjulla olevaan pientaloon. Kaavamuutosalueella on 17 asukasta (tammikuu 2015). Asunnot sijoittuvat Paavontie 11 ja 19 sekä Valotie 4 sijaitseviin kiinteistöihin. Palvelut Kaavamuutosalueella Valolan kiinteistössä toimii mm. autokorjaamo, hinauspalvelu, nettikahvila/lounaspaikka sekä erilaisia toimistopalveluja tarjoavia yrityksiä. Viereisessä kiinteistössä toimii ravintola. Saarijärven nuorisotalolla järjestetään mm. erilaisia kerhoja koululaisille. Urheilukenttä ja tekojää (kesäisin tenniskentät) tarjoavat puitteet eri kesä- ja talviliikuntalajien harrastamiseen. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaavamuutosalueella on useita työpaikkoja joista saa mm. ravintola-, autokorjaamo-, toimisto- ym. palveluita. Virkistys Kaavamuutosalueelle sijoittuu nykyisellään merkittävät keskustan kesä- ja talviliikuntakohteet. Urheilukenttä palvelee kesäisin mm. yleisurheilua ja jalkapalloa har- 9(33)

10 rastavia kuntalaisia. Talvisin tekojäällä harrastetaan jääkiekkoa ja kaukalopalloa. Kesäisin tekojään alue palvelee tenniskenttinä. Mansikkaharjulla liikkuvat koirien ulkoiluttajien lisäksi lähialueen asukkaat. Sen kautta on myös suorin yhteys Mansikkaniemestä keskustaan. Mansikkaharju on tärkeä osa keskustan alueelle sijoittuvaa viheralueverkostoa. Kuva 6. Urheilukentän alue kuvattuna idän suunnasta. Taustalla oikealla Valolan kiinteistö ja suoraan takana Virastotien länsipuolella oleva Manttaalikunnan kiinteistö. Liikenne Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuva Paavontie on Saarijärven keskustan läpi kulkeva yhdystie. Liikennemäärät Paavontiellä v ovat olleet 4441 ajoneuvoa/vrk, josta raskaiden ajoneuvojen osuus on ollut 56 ajoneuvoa/vrk. Urheilutie ja Virastotie ovat alueen kokoojakatuja, johon alueen pienemmät tonttikadut liittyvät. Urheilukentän liikuntapaikoille liikennöinti tapahtuu pääosin Valotien kautta, jossa pääosa puku- ja huoltotiloista sijaitsevat. Urheilutien kautta liikennöidään urheilukentän katsomon puolelle, jossa on yleisön sosiaalitilat, kuuluttamo ja huoltotilat. Pysäköintialueet sijoittuvat Valotien päähän, Paavontien ja Urheilutien väliselle pysäköintikentälle sekä urheilukentän katsomon eteläpuoliselle alueelle Mansikkaharjulle. Paavontien varteen sijoittuu myös pienempi pysäköintialue nuorisotalon ja Reunala kiinteistön väliselle alueelle. Paavontien molemmin puolin on korotetut jalankulku-/pyörätiet. Urheilutien varrella on jalankulku-/pyörätie Paavontien risteyksestä seurakuntatalolle. Keskustan suunnasta on kevyen liikenteen yhteys urheilukentälle Valolan kiinteistön itäpuolelta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Saarijärveen keskustan valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Saarijärven vanha osa käsittää Tarvaalan Pappilasta ulottuvan alueen urheilukentälle ja Ilolantien varteen. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu muinaismuistoja. 10(33)

11 Saarijärven keskustan yleiskaavatyötä Keski-Suomen museo laati v Saarijärven keskusta-alueen täydennysinventoinnin. Suunnittelualueelta on inventoitu urheilukenttä, Mansikkaharju, nuorisotalo, Valola ja Raunala. Saarijärven vanhan osan ja Paavontien alueiden inventoinnit koskettavat osin myös kaavamuutosaluetta. Urheilukentän rakennutti Urheilupuisto Osakeyhtiö v Urheilukenttä sijoittuu keskeiselle paikalle Saarijärven keskustassa. Inventointiraportin arvion mukaan Saarijärven urheilukentällä on paikallista maisemallista merkitystä kirkonkylän läpi kulkevan pääväylän varrelle sijoittuneena avoimena maisemakohteena, joka liittyy visuaalisesti merkittävällä tavalla Vanhan Saarijärven valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Kohteella on paikallista urheilu- ja yhdistyshistoriallista merkitystä paikallisten seurojen harjoitus- ja liikuntapaikkana sekä valtakunnallisesti tunnettujen Saarijärven kisojen pitopaikkana sekä vuonna 1948 rakennettuna yleisenä urheilukenttänä 800 hengen katsomoineen. Tunnetuin urheilukentällä järjestettävä kesäurheilutapahtuma on Saarijärven juhannuskisat, joita on järjestetty vuodesta xxxx lähtien. Tapahtuma järjestettiin aluksi kaksipäiväisenä, mutta vuodesta xxxx lähtien yksipäiväsenä. Kuva 7. Ilmakuva vuodelta 1950 urheilukentän alueesta. (Kuva Saarijärven museon kokoelma/valokuvaamo Toivanen). Urheilukentän viimeisin perusparannus tehtiin vuonna 2011, jolloin keskikentän nurmialuetta lukuun ottamatta kunnostettiin kaikki pinnoitetut alueet perustuksia myöten. 11(33)

12 Kuva 8. Saarijärven urheilukentän päädyssä sijaitsevat tenniskentät, kenttiä on 3 vierekkäin. Talvisin paikka palvelee tekojäänä ja se kunnostettiin loppuvuodesta 2010 jolloin tehtiin myös mahdollisuus käyttää aluetta kesäisin tenniskenttinä. (Saarijärven museon kuva-arkisto). Kuva 9. Urheilukentän kunnostustyöt loppusuoralla syyskuussa 2011 kun uusi ratapinnoite on asennettu. (Saarijärven museon kuvaarkisto). Kuva 10. Kuvassa Saarijärven urheilukentän uusi, vuonna 2013 rakennettu kuuluttamo (Saarijärven museon kuvaarkisto). Kuva 11. Urheilukentän ns. Mäen talon) päädyssä oleva muuri sai myös uuden rappauksen urheilukentän kunnostuksen aikana (Saarijärven museon kuva-arkisto). Mansikkaharjun tilan rakennuskanta on inventoitu v Tilan pihapiiri rakennuksineen on hyvin säilynyt kokonaisuus. Uusklassismia edustava päärakennus on rakennettu lukujen vaihteessa. Inventoinnin arvioinnissa todetaan Mansikkaharjun pihapiirillä olevan paikallista rakennushistoriallista merkitystä yhtenä Saarijärven keskusta-alueen vanhinta asuinrakennuskantaa edustavana kohteena. Rakennushistoriallista arvoa pihapiirille tuo myös päärakennuksen arkkitehtoninen ulkoasu. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä harjun päälle sijoittuvana, keskusta-alueella sijaitsevana pihapiirinä. 12(33)

13 Kuva 12. Mansikkaharjun päärakennus (kuva: Kari Kotilainen v. 1987) Valola Saarijärven museon arkistotietojen mukaan vuonna 1947 perustettu Keski- Suomen Valo Oy osti v.1948 kiinteistön, jossa oli Köntin autokorjaamo ja matkahuolto. Muutos ja laajennustyöt kiinteistössä suoritettiin v ja uusiin tiloihin päästiin keväällä Aluksi useita asuntoja sisältänyt rakennus siirtyi vähitellen ja lopullisesti v.1970 toimisto- ja korjaamotiloiksi. Uuden laajennusosan ja vanhan osan peruskorjauksen rakennustyöt alkoivat , harjannostajaiset olivat joulukuussa 1979 ja laajennusosa valmistui keväällä 1980 ja peruskorjattu osa vuoden 1980 lopulla. Keski-Suomen museon inventoinnin (v. 2008) mukaan rakennus on yksi keskustan edustavimmista laatikkomaisen arkkitehtuurin modernistisista rakennuksista. Se sijoittuu myös keskusta-alueen maisemalliseen solmukohtaan. Valon kiinteistö edustaa paikallisesti arvokasta modernia arkkitehtuuria, joka on säilynyt rakentamisajankohdalleen ominaisessa asussa. Museon suosituksen mukaan Keski- Suomen Valon rakennus on arkkitehtuuriltaan ja massoittelultaan ympäristöään määrittävässä asemassa, sen ympäristössä olevaan rakentamiseen tulisi jatkossa kiinnittääkin erityistä huomiota jolloin myös katukuvaa olisi mahdollista eheyttää. Kuva 13. Valolan kiinteistö Paavontien suunnasta kuvattuna. (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Nuorisotalo (Lottala/Marttala) Saarijärven kaupungin omistama nuorisotalo, joka on v valmistunut Lotta Svärd liikkeen toimitilaksi. Rakennusta on laajennettu v päärakennusta matalalla lisäosalla. Keski-Suomen museon tekemässä inventoinnissa v kohde paikallisesti järjestö- ja sivistyshistoriallisesti merkittävä kohde, sillä se on toiminut kahden merkittävän naisjärjestön kokoontumis- ja liiketilana lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä Paavontien ja Kauppakadun ris- 13(33)

14 teysalueen maisemassa, joka liittyy liikenteellisesti keskeisimpään keskustaalueeseen. Lottala kuuluu osaksi paikallisesti arvokkaan aluekokonaisuuden, Paavontien, miljööseen. Kuva 14. Kuvassa nuorisotalo kuvattuna Ilolantien suunnasta. (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Reunala (Mäen talo) Veljekset Matti, Aarno ja Toivo Mäki rakennuttivat Mäen talon vuonna Talo on kaksikerroksinen ja kellarikerroksessa sijaitsevat isot autotallit. Matti ja Aarno Mäki olivat vuokra-autoilijoita, joiden käytössä alakerran autotallit olivat. Rakennuksessa toimi useita liikeyrityksiä. Reino Hakkarainen osti kiinteistön Talo oli aluksi asuinkäytössä, sittemmin siinä on toiminut mm. parturiliike, lasiliike, kuorma-autoliike ja korjausliike Kuva 15. Kuvassa Mäen talo Paavontien ja Ilolantien suunnasta kuvattuna v (kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Teletalo Teletalon rakennustyöt aloitettiin elokuussa 1970 ja rakennus valmistui Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä ja osittain puupanelointia. Runko on kokonaan teräsbetonia. Yksikerroksisessa teletalossa on toimisto- ja sosiaalisia tiloja, autotallit, varastotiloja ja yksi asunto. Kellarikerroksessa on laitesuoja-, väestönsuoja- ja varastotilat sekä lämmönjakohuone. 14(33)

15 Kuva 16. Entinen Teletalon kiinteistö kuvattuna Myllytien suunnasta v (Kuva Saarijärven museon kuva-arkisto). Keski-Suomen museon inventoimien kohteiden ja alueiden inventointiraportit ovat kaavaselostuksen liitteenä 4. Tekninen huolto Suunnittelualueen kunnallistekniset verkostot on rakennettu palvelemaan nykyisiä kiinteistöjä. Alueella on vesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja valokuituverkostoja. Tekojään itäpuolella on jätevesipumppaamo, josta lähialueen jätevedet johdetaan Mansikkaniemen pumppaamolle ja edelleen sieltä jätevedenpuhdistamolle. Paavontien hulevedet johdetaan hulevesiviemäriä pitkin Palavasalmeen. Kauppakadun ja urheilukentän ympäristön hulevedet johdetaan urheilukentän läpi kulkevan hulevesiviemärin kautta alueen itäpuolella olevaan järvenlahden purkupaikkaan. Kuva 17. Viemäri-, vesijohto-, kaukolämpö- ja valokuituverkostojen sijainti suunnittelualueella (pun.=viemäri, sin.=vesij.,,rusk.=kaukol., kelt.=valokuitu). Erityistoiminnat Entisen teletalon kiinteistöllä Mansikkaharjun länsipäässä sijaitsee matkapuhelinverkon linkkimasto. 15(33)

16 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita eikä merkittäviä ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja tai kohteita. Urheilu- ja liikuntatapahtumista aiheutuu jonkin verran melua, joka ei kuitenkaan keskusta-alueella ole merkittävä häiriötekijä. Sosiaalinen ympäristö Urheilukentän alue palvelee lähes kaikkia väestöryhmiä. Vaikka suuri osa varsinaista käyttäjistä onkin lapsia ja nuoria, kannatus- ja huoltojoukoissa on edustettuina kaikki väestöryhmät. Alue tarjoaakin kohtaamispaikan niille, joilla yhdistävänä tekijänä on liikunta tai urheilu eri muodoissa Maanomistus Kaavamuutosalueella maanomistajina ovat sekä Saarijärven kaupunki että yksityishenkilöt ja yritykset. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä ja se on saanut lainvoiman Kaava laadittiin vuosina koko maakunnan alueelle ns. kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaavaa on täydennetty vaihemaakuntakaavoilla. 16(33)

17 Kuva 18. Ote maakuntakaavasta.4. vaihemaakuntakaavassa keskustatoimintojen kohdemerkintä (C) on kumottu ja korvattu keskustatoimintojen aluevarausmerkinnällä. Vaihemaakuntakaavat Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa teemaa. Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta (KHO:n päätös ). Toisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti, turvata suojelullisesti arvokkaiden harju-, kallioja moreenialueiden suojelulliset arvot sekä hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Kaavoitettavalle alueelle ei kohdistu 2. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Kolmannen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa turvetuotannon tarpeet ja samalla suojelullisesti arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa osoitetaan myös tuulivoimapuistojen alueita. Maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Asemakaavan muutosalueelle ei kohdistu 3. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia tai merkintöjä. Neljännen vaihemaakuntakaavan yhtenä tavoitteena on päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne. Lisäksi kaavaan sisältyy myös virkistystoimintojen tarkistuksia. Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja ympäristöministeriö vahvisti sen Asemakaavan muutosalue kuuluu 4. vaihemaakuntakaavan keskustatoimintojen alueelle (C). Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan Keskustojen 17(33)

18 kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkeskustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Kuva 19. Ote ympäristöministeriön vahvistamasta 4. vaihemaakuntakaavasta. Yleiskaava Alueella on voimassa Saarijärven keskusta oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta Oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta Saarijärven keskustan alueelle on aloitettu v ja kaavaehdotus on ollut nähtävillä ehdotuksena kesällä Yleiskaava on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn keväällä Yleiskaavaehdotuksessa kaavamuutosalue on varattu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU) ja keskustatoimintojen alueeksi (C). 18(33)

19 Kuva 20. Ote Saarijärven keskustan yleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutosaluetta koskevat yleiskaavamerkinnät ja määräykset: Asemakaava Urheilu ja puistoalueiksi kaavoitetuilla alueilla sekä korttelissa 144 on voimassa vuonna 1972 hyväksytty asemakaava. Kortteleissa 142 ja 143 sekä LP alueella on voimassa 1978 hyväksytty asemakaava. 19(33)

20 Pohjakartta Kaavatyössä on käytetty Saarijärven kaupungin ajantasaista kaavoituksen pohjakarttaa, jonka on hyväksynyt maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen. Rakennusjärjestys Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Rakennuskiellot ja suojelupäätökset Kaavamuutosalueesta rakennuskiellossa ovat korttelit 142 ja 143 asemakaava, koska asemakaava on todettu vanhentuneeksi alueella. Rakennuskiellosta on päätetty omistajaohjauksen jaoston kokouksessa ja rakennuskielto perustuu MRL 53 :n säädökseen Kiellot asemakaavaa laadittaessa sekä MRL 61 säädökseen Ajanmukaisuuden arvioinnin vaikutukset. Rakennuskielto päättyy kaavamuutoksen saatua lainvoiman tai mikäli kaavamuutosprosessi kestää pitkää, mikäli rakennuskieltoa ei uusita (rakennuskielto on voimassa 2 vuotta kerrallaan). 4 KAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve Nykyisen asemakaava tarkistamiseen on ryhdytty Saarijärven Urheilukeskus Oy:n aloitteesta. Yhtiön tavoitteena on kattaa nykyinen tekojää, niin että jääurheilukautta pystyttäisi pidentämään nykyisestä. Tekojään alueen asemakaavan tarkistuksen lisäksi hankkeeseen otettiin Paavontien, Urheilutien ja Virastotien rajaama kokonaisuus, koska esimerkiksi alueen pysäköintiä on tarvetta tarkastella koko alueelta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt :ssä 227 Urheilukentän alueen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeen osallisia ovat suunnittelualueen sekä viereisten tonttien maanomistajat, vuokraoikeuden haltijat, suunnittelualueen ympäristössä asuvat kuntalaiset, kunnan hallintokunnat ja alueella toimivat yritykset sekä viranomaiset. Seuraavia viranomaisia kuullaan kaavatyön edetessä: - Keski-Suomen ELY keskus - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen museo - Keski-Suomen pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö - Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristötarkastaja 20(33)

21 Muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja: - Elenia Verkko Oy - Saarijärven Vesihuolto Oy - Saarijärven Kaukolämpö Oy - Saarijärven museo - Saarijärven Urheilukeskus Oy - Saarijärven Pullistus ry - Saarijärvi Seura ry Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä Vireilletulo Kaavan vireilletulo on kuulutettu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville Kaavahankkeesta järjestettiin vireilletulovaiheen yleisötilaisuus Saarijärven kaupungintalolla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan vireilletulo - Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutettiin kaupungin nettisivuilla ja virallisella ilmoitustaululla sekä Sampo lehdessä, maanomistajille ja alueen toimijoille lähetettiin asiasta tiedotekirje. - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14 päivän ajan - Osallisilla ja kuntalaisilla oli mahdollisuus jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä kaavoitusarkkitehdille OAS:n nähtävillä oloajan kuluessa - Kaavahankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus Tilaisuudesta tiedotettiin maanomistajia alueen toimijoita kirjeitse ja sähköpostilla. Tiedottamisen yhteydessä lähetettiin myös kyselylomake, jolla maanomistajien ja muiden alueen toimijoiden oli mahdollisuus jättää kehittämisehdotuksia koko alueen sekä omistamansa kiinteistön osalta. Kyselylomake on myös kaupungin nettisivuilla. Kaavan valmisteluvaihe - Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaluonnos on nähtävillä 30 päivän ajan - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mielipiteen kaavan laatijalle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa Kaavaehdotus - Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kuulutetaan - Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan 21(33)

22 - Vieraspaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kaavan nähtäville asettamisesta kirjeitse - Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kaupunginhallitukselle ehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa Kaavan hyväksyminen - Kaupunginhallitus esittää kaavan hyväksymistä kaupunginvaltuustolle - Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan - Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan - Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kaavan voimaantulo - Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa - Kaavan voimaantulo kuulutetaan Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa (Kaavoitus), osoitteessa: Sivulantie 11, Saarijärvi sekä internetissä Kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kaupungintalolla, Sampo -lehdessä sekä internetissä kaupungin kotisivuilla Viranomaisyhteistyö - Koko keskustan kaupunginosan asemakaavan tarkistuksesta on pidetty MRL 66 :n ja MRA 26 :n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu eikä tämän osahankkeen osalta ole tarvetta pitää erillistä viranomaisneuvottelua. Urheilukentän alueen asemakaavan tarkistusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin kommentoitavaksi Keski-Suomen ELY:lle, pelastuslaitokselle, museolle ja liitolle. - Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta sekä palo- ja terveysviranomaisilta pyydetään kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta. - Kaavaluonnos käsitellään kaupunginhallituksen alaisessa omistajaohjauksen jaostossa ennen MRL 62 :n mukaista valmisteluvaiheen kuulemista ja kaavaehdotus käsitellään Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen MRL 65 :n mukaista ehdotuksen nähtäville asettamista. - Kaavoitukseen liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. 22(33)

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, puisto- ja suojelualuetta ja yleisen tien aluetta. Laajennus koskee vesialuetta

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot