JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys"

Transkriptio

1 JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto Kohdealue Lähtötiedot kaavoista ja kulttuuriympäristön suojelutavoitteista Rakennusinventoinnit ja kulttuuriympäristöselvitykset Työnmenetelmät Luonnonympäristö kyläasutuksen lähtökohtana Aikapaaluja tarkastelualueen historiassa Arviointi Alue- ja kohdekuvaukset Osa-alue 1: MULON KYLÄ Osa-alue 2: REIJOLAN TAAJAMA Osa-alue 3: MULONVÄYLÄN (ent. VT 6) YMPÄRISTÖ Osa-alue 4: MULONSALO Osa-alue 5: NIITTYLAHTI VEHKAPURO - LAITAKANGAS Osa-alue 6: KARJALAN RADAN PYSÄKKISEUDUT LÄHTEET Liitteet 2

3 1 Johdanto Kulttuuriympäristöselvitys tehtiin yleiskaavoituksen lähtöaineistoksi keväällä Tehtävänä oli päivittää aikaisempaa, vuoden 2005 kulttuuriympäristöselvitystä Joensuun kaupungin Reijolan alueen osayleiskaavaan lähtöaineistoksi yleiskaavan tavoitteiden tarkkuuden mukaisesti. Raportin tulosten pohjalta voidaan arvioida suunnitelmien ja rakentamisen vaikutuksia suunnittelualueen rakennettuun kulttuuriympäristöön, sen historiallisiin ja kyläkuvallisiin tunnuspiirteisiin ja arvoihin. Lisäksi voidaan arvioida yksittäisten rakennuskohteiden rakennushistoriallista ja maisemallista merkittävyyttä. Osayleiskaavan suunnittelussa selvityksen tulokset ovat sovellettavissa lähtötietona selostuksessa, kaavakartan sisällössä ja esitystavassa, kaavamääräyksissä, vaikutusten arvioinnissa ja vuoropuhelussa. Työn tilasi Joensuun kaupunki, Teknisen viraston kaavoitus. Selvityksen tutkimusosuudesta, rakennusinventoinnista, kohteiden arvottamisesta, kaavoitukseen liittyvistä osuuksista ja karttatuotannosta vastasi FM Teija Ahola Selvitystyö Aholasta. 3

4 1.1 Kohdealue Tarkastelualueena on Joensuun kaupungin Reijolan taajama ja sen maa- ja metsätalousvaltainen ympäristö. Maa-alueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi Mulon maarekisterikylässä, eteläisin alue kuuluu Hammaslahden maarekisterikylään. Tarkastelualueen pinta-ala on noin 42 km 2 ja sillä asuu noin 4000 asukasta. Tarkastelualue rajautuu lännessä Pyhäselkään, idässä alueen halki virtaa kapea Haapajoki. Alueen halki kulkee sekä rata että vt 6:n uusi ja vanha linja. Reijolan taajama jää radan ja valtatie 6:n väliselle alueelle. Pyhäselän rannan ja radan välille jää Mulon vanhaa kyläasutusta. Valtatien itäpuolella on Mulonsalon metsävaltaista maatalousaluetta. Etelässä tarkastelualue rajautuu Hammaslahden Salonkylän maaseutualueeseen. Kartta: Tarkastelualue. Joensuun kaupunki. Reijolan osayleiskaavan OAS

5 1.2 Lähtötiedot kaavoista ja kulttuuriympäristön suojelutavoitteista Maakuntakaava Valtioneuvosto vahvisti Pohjois-Karjalan 1. vaiheen maakuntakaavan Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaiheen maakuntakaavan Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan 3. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntakaavat ja kulttuuriympäristö 1. vaiheen maakuntakaavakartassa on aluemerkinnöin osoitettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Ks. luku 1.3 ja karttaliite vaiheen maakuntakaavakartassa on kohdemerkinnöillä osoitettu muinaismuistolain rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset. Ks. luku vaiheen maakuntakaavassa tarkastellaan rakennusperintöä, jota varten laadittu selvitys julkaistaan vuonna Luonnoksessa ei ole yksittäisiä rakennuskohteita tarkastelualueelta, paitsi jo 1. vaiheen maakuntakaavaan merkitty Niittylahden pysäkki. (S. Räisänen, tiedonanto ) Kuva: Karttaote Pohjois-Karjalan 1. vaiheen vahvistetusta maakuntakaavasta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Mulon kulttuurimaisema-alue on merkitty kaavassa vaaleansinisellä vaakaviivoituksella. - Kuvaan on lisätty sinisellä tarkastelualue rajaus. 5

6 Asemakaavat Asemakaavoitettuja alueita on Reijolassa ja Niittylahdessa. Reijolan ensimmäinen asemakaava vahvistettiin lääninhallituksessa vuonna Sen jälkeen alueelle on tehty useita uusia asemakaavoja sekä asemakaavan muutoksia. Nykyään asemakaavoitettu alue ulottuu Pitkämäkeen saakka, vanhimmalta kaava-alueelta n. 2,8 km etelään. Reijolan taajaman asemakaavoissa on yksi suojeltavaksi osoitettu (sr) kohde: Rouvalan päärakennus. Niittylahdenrannan alueelle laadittiin ensimmäinen asemakaava vuonna 1996 (ayk ), suunnittelijana Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy. Alueelta on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2) entisen Niittylahden tilan päärakennus. Saman tilan maille varattu matkailupalvelujen alue on osoitettu alueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää (RM/s-1). Niittylahden pysäkille laaditussa asemakaavassa (ayk ) on vanha pysäkkirakennus osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Yleiskaavat Tarkastelualueelle on laadittu seuraavat osayleiskaavat: Niittylahden-Vehkapuron osayleiskaava (lh 1994) Reijolan taajama-alueen osayleiskaava (KHO 2000) Reijolan taajama-alueen osayleiskaavan muutos (kv 2001) Karhunmäen osayleiskaava (kv 2008) Joensuun seudun yleiskaava 2020 (YM 2009) Niittylahden-Vehkapuron osayleiskaavassa ei ole osoitettu suojeltavia kulttuuriympäristökohteita. Kaavaselostukseen on liitetty kartta, johon on merkitty erityishuomiota vaativia kohteita ilman varsinaista suojelumääräystä: Niittylahden opiston alue ja päärakennus, Niittylahden tila, Hopealahden tila, Vehkapuron tila ja sitä ympäröivät peltoalueet, Temppelisaari, Vehkapuron koulu ja Suhmurantien miljöö. Reijolan osayleiskaavassa on osoitettu Rantalan tila SR-merkinnällä kulttuurija rakennushistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, joka on tarkoitettu suojeltavaksi. Lisäksi on aluemerkinnällä osoitettu maatilakeskuksia, joiden alueella on huomioitava, että ympäristökuva säilyy tai korjaantuu. Kaavaselostuksessa maatilakeskuksina mainitaan Rantalan lisäksi Kuusela (Mörkölä), Tyynelä, Kokkola, Untola (Rajala), Tössilä, Ollila ja Kettula Mulon kulttuurimaisema-alueelta sekä Honkala Kummuntieltä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 22 :ään perustuen päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös on tarkistettu ja se on tullut voimaan Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. 6

7 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Päätös perustui maisema-aluetyöryhmän mietintöön vuodelta 1992: Osa I Maisemanhoito ja Osa II Arvokkaat maisema-alueet (AM). Tarkastelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. Museoviraston päivittämä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen inventointi (Rakennettu kulttuuriympäristö RKY) on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta alkaen. Tarkastelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Erityislait Tarkastelualueella ei ole rakennussuojelulailla (1985/60) suojeltuja kohteita eikä rakennuksia, jotka olisi suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). Alueella ei myöskään ole kirkollisia rakennuksia. Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin on tallennettu tiedot Joensuun tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä, jotka ovat muinaismuistolain (1963/295) nojalla rauhoitettuja. Muinaismuistolain 4 mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu sellainen maa-alue, joka on tarpeen jäännöksen säilymiseksi sekä jäännöksen laadun ja merkityksen kannalta välttämättömän tilan varaamiseksi sen ympärille. Jos muinaisjäännöksen rajoja suojaalueineen ei ole määrätty kiinteistötoimituksessa tai lunastettu, siten kuin lain 5 :ssä on sanottu, katsotaan rajojen kulkevan siten, että suoja-alueen leveydeksi tulee kaksi metriä luettuna jäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista. Pyhäselän kunnan arkeologinen perusinventointi on vuodelta 2003, inventoijana arkeologi Petro Pesonen Pohjois-Karjalan museosta. Reijolan osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tehtiin vuonna 2011, inventoijana Timo Jussila Mikroliitti Oy:stä. Inventointi päivitti tunnettujen kolmen kiinteän muinaisjäännöksen nykytilan. Uusia esihistoriallisia kohteita ei löytynyt. Historiallisen ajan muinaisjäännösten kartoitus keskittyi mahdollisiin asutusarkeologista arvoa omaaviin kohteisiin, joita ei kuitenkaan löytynyt. Raportissa esiteltiin muutama kulttuurihistoriallinen kivi- ja maarakenne (kuoppia, tilan rauniot, kiviaita), jotka kuitenkin pääteltiin suhteellisen nuoriksi (mahd. torppia) eikä niitä katsottu muinaisjäännöksiksi. Tiedot vuoden 2003 perusinventoinnissa löytyneistä kohteista on viety Museoviraston Muinaisjäännösrekisteriin: Haapajoki: kivikautinen asuinpaikkalöytö. Rlk 2 Asuinpaikka sijaitsee Pyhäselkään laskevan Haapajoen laaksossa, muinaisen Saimaan lahdessa, Särkivaaraan johtavan tien eteläpuolella, Tuomaalan talosta 200 metriä lounaaseen. Asuinpaikkalöydöt on kerätty pellolta, joka on joen pohjoispuolella Mattila 1: kivikautinen asuinpaikkalöytö. Rlk 2 Asuinpaikka sijaitsee Pyhäselkään laskevan Haapajoen laaksossa, muinaisen Saimaan lahden itärannalla, pellolla Mattilan talosta metriä lounaaseen. 7

8 Mattila 2: kivikautinen asuinpaikkalöytö. Rlk 2 Asuinpaikka sijaitsee Pyhäselkään laskevan Haapajoen laaksossa, muinaisen Saimaan lahden itärannalla, pellolla Mattilan talosta 300 metriä lounaaseen. Lähde: Muinaisjäännösrekisteristä ( ). 1.3 Rakennusinventoinnit ja kulttuuriympäristöselvitykset Mulon ja Hammaslahden kylien vanhemmasta rakennuskannasta on olemassa ns. kuntatason perusinventointiaineistoja 1980-luvulta ja 2000-luvun alusta. Inventoiduista kohteista on laadittu tietolomakkeet Pohjois-Karjalan inventointitietokantaan vuonna 2003 (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, nykyinen ELY). Tarkastelualueelta on inventoitu 37 kohdetta. Ne kaikki esitellään tämän raportin luvussa 6 (liitekartta 2). Inventoiduista kohteista on purettu Huvimäen kivinavetta nro ja Vehkapuron vanha päärakennus nro Pohjois-Karjalan seutukaavaliiton ensimmäinen kulttuuriympäristöselvitys on laadittu 1970-luvulla. Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristö. II painos. Pohjois- Karjalan seutukaavaliitto, Joensuu Tarkastelualueelta on mainittu seuraavat kohteet/alueet: Nro Nimi 3 Niittylahti, Mulonkylä 4 Mulonkylä, Rantalan tila ja vanha kyläkeskus 5 Vehkapuro, Mulonkylä 14 Niittylahden kansanopisto ja sen alue 15 Valtiopäivämies Pekka Leppäsen koti, Mulo [Kuusela] Vuonna 2004 julkaistiin Pohjois-Karjalan liiton teettämä maakunnallinen kulttuuriympäristöselvitys: Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt. Mika Ahonen. Pohjois-Karjalan liitto. Maakunta on luokiteltu maisemallisin perustein osaalueisiin, ja aluekuvauksiin sisältyy luettelo alueen luonnetta hyvin edustavista kohteista. Selvityksessä luokitellaan arvokkaat kulttuuriympäristökokonaisuudet valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin. Tarkastelualueelta on selvityksessä mukana Mulon kylämaisema, joka edustaa Pyhäselän-Höytiäisen viljelytasankoaluetta. Mulon kylämaisemaa luonnehditaan avoimeksi maisematilaksi, jossa tilakeskukset ovat asettuneet matalille kumpareille. Kulttuuriympäristön arvotekijöinä mainitaan muutamat erinomaisesti säilyneet pihapiirit, rakennuskanta ja kumpareasutuksen historiallinen jatkuvuus sekä varsinaisen aluekokonaisuuden ulkopuolella sijaitseva Niittylahden opiston alue. Vanhemmasta rakennuskannasta mainitaan tilat: Pekkala, Tannila, Tössilä, Rajala, Tyynelä, Kokkola ja Ollila sekä Rantala (liitekartta 1). Rautateiden kohteisiin lukeutuu Niittylahden rautatieasema, jota luonnehditaan kansallisromanttiselta tyyliltään muista rataosan rakennuksista poikkeavaksi rakennukseksi. Pieni pysäkkirakennus on rakennettu B. Granholmin (1902) mallipiirustuksien mukaan. 8

9 Vuonna 2006 valmistui kulttuuriympäristöselvitys Joensuun seudun yleiskaavan 2020 lähtöaineistoksi: Kulttuuriympäristöselvitys. Eno, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä. Joensuun seudun yleiskaava Outi Suoranta. Joensuun kaupunki, Tekninen virasto. Selvityksessä arvotettiin aikaisemmin inventoidut rakennuskohteet seudullisesti ja paikallisesti merkittäviin. Tarkastelualueelta on arvotettu 21 kohdetta seudullisesti merkittäväksi (liitekartta 1). Paikallisesti merkittäviksi kohteiksi on luokiteltu Niittylahdesta inventoitu Kirnukallio (104) sekä inventoimaton kohde osoitteessa Niittylahdentie 232. Vehkapurosta Vehkapurontien varrelta inventoitu Lampela (30) sekä inventoimattomina kohteina Vehkapurontien varrella sijaitsevat pientalot: Vehkapurontie 78, 79 ja 281. Mulon kylältä ne kumparekylän kulttuurimaisema-alueella sijaitsevat tilat, joissa rakennuskanta on pitkälti uusiutunutta: Rauhala (9), Kivikko (17), Ollila (6), Leminiemi (20), Pasu (21), Louhela (27) ja Kumpula (14) sekä inventoimaton Laitila Mulonväylän varressa, vastapäätä Yrjölää ja Mansikkaahontien risteystä. (kuvaliite 1) 2 Työnmenetelmät Tehtävänä oli laatia selvitys tarkastelualueen rakennettujen kulttuuriympäristöjen tunnuspiirteistä ja nykytilasta sekä osoittaa historiallisia, maisemallisia ja rakennushistoriallisia arvoja omaavat alueet ja kohteet. Selvityksen lähtöaineistona oli 2006 laadittu kulttuuriympäristöselvitys sekä Pohjois-Karjalan inventointitietokanta vuodelta Työssä tarkasteltiin edellä mainittujen selvitysten yhteydessä inventoitujen kohteiden nykytilaa ja arvoja yleiskaavoituksen lähtökohdista. maasto- ja kirjallisuusselvityksen pohjalta tietopohjaa alueen rakennettujen kulttuuriympäristöjen nykytilasta. Työmenetelminä käytettiin maastokäyntejä, valokuvadokumentointia, rakennusinventointia, karttahistoriallista ja kirjallisuusselvitystä. Eri menetelmin kerättyjen tietojen pohjalta määriteltiin rakennetun kulttuuriympäristön kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia tunnuspiirteitä ja kulttuuriympäristön arvotekijöitä. Raportissa kuvataan pääpiirteet alueen maankäytön ja rakennetun ympäristön historiasta. Isojako- ja pitäjänkarttojen pohjalta laadittu karttakuva alueen asutuksesta 1800-luvun alkupuolella on ollut lähtötietona asutushistoriallisten kohteiden arvottamisessa. Osa-alueiden luonteen hahmottamiseksi tehtiin yleispiirteinen karttakuva alueen kulttuuriympäristöjen alueellisista ominaispiirteistä. Rakennettujen kyläalueiden nykytilan arviointi perustuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin. Tammikuussa sekä huhtikuussa tehtyjen maastokäyntien yhteydessä tarkasteltiin rakennetussa ympäristössä näkyvien eri aikavaiheiden tunnistettavuutta (säilyneisyyttä), alueellista eheyttä ja erityisiä tunnusmerkkejä, kuten arkkitehtonisia ja ympäristöllisiä erityispiirteitä. Kartoituksen tuloksia esitellään osa-alueittain luvun 6 yleis-, alue- ja kohdekuvauksissa. Erillisiä tietolomakkeita inventoinnin menetelmillä kartoitetuista kohteista ei tehty. Monet aikaisemmin inventoiduista kohteista olivat säilyttäneet kulttuurihistorialliset tai maisemalliset arvopiirteensä. Uusina kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja omaavina yksittäisinä kohteina nostetaan esille Yrjölän 1920-luvun päärakennus ja Ritoniemen kaksikerroksinen 1930-luvun päärakennus sekä Reijolan ja Niittylahden nykyiset koulutalot, jälkimmäiset ennen kaikkea niiden edustaman 9

10 rakennustyypin puolesta; rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen tarkempi arviointi on hyvä tehdä asemakaavoituksen yhteydessä. Yksittäisten kohteiden sijaan painotettiin alueellista tarkastelua, jolloin avattiin jo inventoitujen kohteiden mahdollista merkitystä aluekokonaisuuden osana. Yleiskaavalliseen tarkasteluun nostettiin aluekokonaisuuksia, kuten Niittylahti, Petrinlahti- Hopealahti, Savikontie ja Suhmuran harjun alue, joissa rakennuskanta ja ympäristö ilmensivät hyvin alueen ympäristöllistä ja historiallista luonnetta tai eri aikakausien rakentamisen perinteitä. Lisäksi tarkasteltiin Reijolan taajaman ydinkeskustan luonnetta, mutta sen osalta tarkempi arviointi on ajankohtaisempaa tehdä asemakaavamuutosten yhteydessä. Selvitys päivittää aikaisempaa 2006 laadittua Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitystä Reijolan osayleiskaavan suunnittelualueen osalta. Työssä keskityttiin rakennettuun kulttuuriympäristöön, koska kulttuurimaisemia oli tarkastelu jo vuonna 2009 osayleiskaavaa varten laaditussa luonto- ja maisemaselvityksessä (Ramboll Oy). Kuitenkin alueen kulttuuriympäristön ja asutuksen sijoittumisen taustoittamiseksi tuotiin luvussa 3 esille myös alueen maisemarakenteen luonnetta. Raportti sisältää johtopäätökset siitä, mitä historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja kulttuuriympäristöt sisältävät ja mikä on arvotekijöiden tämän hetkinen tila. Työ sisältää myös taulukkomuotoisen tiivistelmän kulttuuriympäristön arvotekijöistä kaavoituksen yhteydessä tehtävää vaikutusten arviointia varten Tilaajalle luovutettiin raportti, joka muodostuu tekstiosiosta, valokuvista ja karttakuvaliitteistä sekä rakennusinventointikorteista. Tekstitiedosto, digitaaliset valokuvat, paikkatietoaineistot toimitettiin tallennuslevykkeellä. Valokuvia otettiin n. 450 kpl. 10

11 3 Luonnonympäristö kyläasutuksen lähtökohtana Pohjois-etelän suuntainen Pyhäselkä muodostaa tarkastelualueen länsipuolelle yhden Itä-Suomen suurimmista vähäsaarisista järvenselistä. Se on tarkastelualueella suurmaiseman elementeistä vaikuttavin. Vesistö on olennainen osa etenkin Niittylahden opiston ja varhaisen huvila-asutuksen kulttuuriympäristöä. Mulon kantakyläasutuksen ja järven välillä on metsävyöhyke, mutta pelloksi raivatun Heinäsuon kohdalla, Rantalan edustalla, järvi siintää peltomaiseman taustalla ja näkyy myös paikoitellen idässä peltoaukeaa rajaavalle selänteelle. Tarkastelualueella maisematilojen tai mäenselänteiden suuntautuneisuus ei ole pohjois-etelän suuntainen kuten järvialtaan vaan kääntyy enemmänkin kaakon-luoteen suuntaan, mikä näkyy mm. Pyhäselkään laskevissa virtavesiuomissa sekä niitä ympäröivien peltomaiden muodoissa sekä aluetta halkovien pääliikenneväylien eli radan ja valtatien linjauksissa. Tarkastelualueen eteläosassa, Laitakankaalla, vahva maankäyttöön vaikuttanut ympäristötekijä on Suhmuran kapea harjuselänne, joka on palvellut maareittinä sekä keskittänyt pienviljelyksiä selänteen reunoilta löytyvien viljelyskelpoisten maa-alueiden luokse. Pyhäselkä ja sen kanssa lähes samansuuntaiset liikenneväylät jakavat Mulon kylän kaistaleisiin: rannan ja radan välisellä alueella on vanha kumparekylä avarine peltomaisemineen sekä loma-asutuksen varaama rantavyöhyke, rautatien ja valtatien välille jää etelään nauhamaisesti laajentuva Reijolan taajama ja valtatien itäpuolella on Haapajoen peltoaukeat sekä laaja harvaasutettu metsäympäristö pirstaleisin peltomaisemin ja paikoitellen pientaloasutuksen valtaamin tieympäristöin. Kuva: Mulon kylän peltoaukeaa. Kuusela on kuvan vasemmassa reunalla, taustalla näkyy Pyhäselkä ja Rantala. Tarkastelualue kuuluu Pohjois-Karjalan alavimpiin seutuihin. Alue on korkokuvaltaan kauttaaltaan loivapiirteinen, joskin paikoitellen on pienipiirteistä mäkisyyttä, joka perustuu idässä ja kaakossa kumpareiseen 11

12 moreenimaastoon, etelässä Suhmuran harjun selänteeseen. Tarkastelualueen harvat jyrkemmät kallio- ja moreenimäet keskittyvät idän selännealueelle tai ovat lännen alavia laaksoja reunustavien loivien selännemaiden keskeltä nousevia kallionyppylöitä, kuten Pitkämäen seudulla. Mulon vanhan kumparekylän asutus Pyhäselän alavalla rantamaalla on Muinais-Saimaan korkeimman rantatörmän (86-87 m mpy) tuntumassa, mutta kuitenkin pääsääntöisesti vähintään korkeustasolla 85 m mpy samalla korkotasolla näyttää pysyvän pääpiirteissään myös Reijolan taajama laajentuvine asuntoalueineen, sen sijaan Niittylahdessa asutus yleensä ja myös 1990-luvulla perustettu asuntoalue ovat tätä alavammalla maalla ja 1800-luvun alkupuolella perustetut talonpaikat asettuivat harvakseltaan hieman pelloiksi raivattujen peltojen yläpuolelle kohoaville mäenkumpareille, korkotasolle m mpy. Rakennuspaikoiksi on valittu moreeni- ja kalliokumpareita. Alueen yleisin maalaji on moreeni, minkä lisäksi on lajittuneen maa-aineksen eli hiedan, hiekan ja hienon soran alueita, usein näitä lajittuneita aineksia on myös moreenin seassa. Mulon vanhaa kumparekylää ympäröivät hienojakoiset hiesu- ja saviesiintymät, jotka sijaitsevat muinaisen Saimaan aikaisissa lahdissa ja salmissa luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella tehtyjen jokien ja purojen perkauksilla sekä luhtaniittyjen ojituksilla kylän peltoalat laajenivat vähitellen nykyisiin mittoihin. Kuva: Kuveniemen kesämökkialuetta. Järvimaisemiltaan vaikuttavan Pyhäselän itäranta on lähes koko matkaltaan loma-asutuksen valtaamaa. Vähäiset maanviljelyksen käytössä olevat rannat keskittyvät Mulon kantakylälle eli Rantalanlahteen sekä Rajakanpuron ja Mustapuron suulle. Pyhäselän itärannan rantaviiva on jatkuvaa pienten niemien ja lahdelmien nauhaa. Tarkastelualueella on muutamia 1800-luvun jälkipuolella rakennettuja huvilamaatiloja, mutta varsinainen loma-asutus on alkanut vasta viime sotien jälkeen. Ensimmäinen tiiviisti rakentunut mökkialue syntyi 1950-luvulla Kuveniemeen, ml. sen edustalla olevat pari pientä saarta. Samaan aikaan Niittylahden Rantatien suunnalla rannoilta myytiin yksittäisiä mökkipalstoja. Seuraavalla vuosikymmenellä loma-asutus valtasi rantaviivaa Haapaniemessä ja toi lisää mökkiasutusta Rantatien suunnalle. Lähes kaikkialla mökkejä rakennettiin lisää luvuilla. Viime vuodet ovat 12

13 tuoneet rannoilla myös ympärivuotista asutusta, viimeksi Mulonniemeen. Vanhimmat vaatimattomat viikonloppumajat ovat alkaneet korvautua isommilla ja tavallisesti myös talviasuttavilla loma-asunnoilla. Erityisesti vanhimmissa mökkiyhdyskunnissa poikkeaminen aikaisemmasta rakentamisen mittakaavasta ja pihamuodostustavasta muuttaa pienimittakaavaisia maastoon mukautuvia mökkimiljöitä, joita vielä löytää esimerkiksi Kuveniemestä. Itä-Suomessa maaperän kivisyys vaikutti kansanomaiseen rakentamisen tapaan. Luonnonkiviä käytettiin jo varhain talousrakennusten rakennusmateriaalina. Kivirakentamisessa paikallisia eroja syntyy mm. käytettävissä olleista kivilajeista. Mulon seutu sijaitsee Pohjois-Karjalan liuskealueella. Tarkastelualueella kallioperä on suurimmaksi osaksi kiilleliusketta, joka koostuu kvartsista ja kiilteistä. Paikallinen kivimateriaali on lohjennut helposti paksuina, levymäisinä kappaleina. Ominaisuus, joka on vaikuttanut myös seinien ja perustusten muuraustapaan sekä innostanut luomaan kivikkoasetelmia puutarhojen kaunistukseksi. Kuvat (vas.): Niittylahden tilan navetan vanhaa kiviseinämuurausta. Yhteen seinäkiveen on kaiverrettu navetan rakennusvuosi ja rakennuttajan nimi. Kuva (oik.): Levymäisistä kivistä muurattua tallin seinää Ritoniemen tilalla. Kuva: Puutarhan kivirakennelma Niittylahdessa. 13

14 4 Aikapaaluja tarkastelualueen historiassa 1323 Pähkinänsaarenrauha, Pohjois-Karjala jäi osaksi Venäjää 1500-l Tohmajärven Mulon kylässä pysyvää asutusta 1617 Stolbovan rauha, Karjala liitettiin Ruotsiin 1631 Mulon kylästä ensimmäinen asiakirjamaininta; kylässä oli seitsemän taloa, asutus ortodoksista 1650 Tohmajärven pitäjä itsenäistyi Kiteen pitäjästä ns. ruptuurisodan jälkeen alueelle muutti savolaisia 1696 Kylässä oli 9 taloa, kruununtiloja 1721 Uudenkaupungin rauha, Pohjois-Karjala liitettiin Venäjään 1761 Kirkkotie Kiihtelysvaaran kirkolle valmistui Mulon ja Hammaslahden osalta 1780 ns. Karjalan emätie (vt 6) valmistui 1809 Pohjois-Karjalan muun Suomen mukana liitettiin suuriruhtinaskuntana Venäjään 1831 Isonjaon päätyttyä kylässä oli 31 kantataloa 1857 Kiihtelysvaarasta oma kirkkoherra- ja käräjäkunta 1873 Ensimmäinen maakauppa avattiin Mulon kylälle 1894 Karjalan rata valmistui Joensuuhun saakka, Mulo sai pysäkin 1896 Mulon Ollilassa aloitti yhtiö- tai tilameijeri 1898 Mulon kansakoulu aloitti toimintansa 1899 Pohjois-Karjalan kansanopisto siirtyi Mulon Niittylahteen 1899 Puutarhakoulu aloitti toimintansa Niittylahdessa 1900 Mulon kylän kansakoulutalo valmistui Niittylahteen 1900 Mulon nuorisoseura perustettiin 1902 Niittylahti sai pysäkin 1905 Mulon työväenyhdistys perustettiin 1922 Niittylahden/Vehkapuron koulu perustettiin 1923 Pyhäselän seurakunta itsenäistyi 1925 Pyhäselän kunta itsenäistyi Kiihtelysvaaran kunnasta 1928 Pohjois-Karjalan kansanopiston kivirakennus valmistui 1928 Seurojentalo Majakallio rakennettiin Niittylahteen 1932 Niittylahden nuorisoseura perustettiin Niittylahden opistossa oli Karjalan armeijan esikunta ja sotilassairaala 1956 Reijolaan valmistui koulurakennus (Mulon koulu) 1969 Niittylahteen valmistui uusi koulurakennus 1970 Reijolan asutusalueen 1. asemakaava vahvistettiin 1980 Reijolan koulun laajennus valmistui 1987 Mulon ja Niittylahden liikennepaikat lakkautettiin 1993 Niittylahden koulun laajennus valmistui 1994 Niittylahti-Vehkapuron osayleiskaava vahvistettiin 2000 Reijolan taajama-alueen osayleiskaava vahvistettiin 2001 Niittylahteen valmistui päiväkotirakennus 2007 Uusi vt 6 linja Pitkämäen ja Reijolan välille 2009 Pyhäselän kunta ja Joensuun kaupunki tekivät kuntaliitoksen 2011 Reijolaan valmistui uusi päiväkotirakennus Lähteet: Juvonen, Jaana, Vanhan Tohmajärven historia; Jokinen, Liisa, Rantalan tilan vaiheita vuodesta 1800; Tuominen, Vesa, Pyhäselän partailta. 14

15 5 Arviointi Kohteet valittiin tutkimusosion ja lähdeaineistojen perusteella. Kohteiksi valittiin ne, joilla selvityksen perusteella on erityisiä kulttuurihistoriallisia ja/tai ympäristöllisiä arvoja ja joiden säilyminen kyläkuvassa ylläpitää alueen historiallista ja ajallista kerroksisuutta sekä rakennetun ympäristön monipuolisuutta. Hyvä elinympäristö tarvitsee muutosten rinnalla jatkuvuutta. Pysyvyydellä on myös identiteettimerkitystä. Selvityksessä ei oteta kantaa arvojen merkittävyyteen. Työn tavoitteena oli paikallisten erityispiirteiden määrittely ja arvottaminen. Yleiskaavoituksessa huomioon otettava valtakunnallinen intressi määritellään valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja maakunnalliset intressit maakuntakaavoituksen yhteydessä. Luokittelu Valittujen kohteiden ja aluekokonaisuuksien kohdalla käytettiin kolmijakoista arvoluokitusta. H Historialliset arvot (asutus-, talous-, sivistys-, aate- ja/tai sosiaalihistoriallista painoarvoa) M Maisemalliset arvot (kylätaajama- ja maisemakuva) R Rakennushistorialliset ja arkkitehtoniset arvot Arvokuvaukset ovat avuksi arvioitaessa kohteen muutoskestävyyttä/herkkyyttä ja sen pohjalta mahdollisia kaavamääräyksiä. Kohteiden luokittelussa painotettiin seuraavia perusteita: 1) harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus) 2) historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys) 3) aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus) 4) alkuperäistä tai sitä vastaavan maankäytön, rakennuksen käyttötarkoituksen, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys) 5) merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus) tai 6) näkyvissä olevat eri aikakausien maisematilat, rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät maankäytön, rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus). Suositukset Selvityksessä arvoluokiteltujen kulttuuriympäristökohteiden kaavallista tarkastelua varten esitetään toimenpidesuosituksia. Suositukset voivat toimia lähtökohtana kaavan laadinnan aikana käytävälle keskustelulle kulttuuriympäristön arvoista, alueen paikallisesta luonteesta ja tunnuspiirteistä sekä niiden säilyttämiseen ohjaavista kaavoituksen keinoista. 15

16 K I Kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde [punainen neliö] Suojelumääräyksillä turvataan kohteen ja sen rakennushistoriallisten arvojen säilyminen. Rakennusta tai rakennuksia ei saa purkaa ilman lupaa (MRL ). Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Korjausrakentamisessa ja muissa toimenpiteissä tulee säästää rakennuksen mittasuhteisiin, julkisivumateriaaleihin ja yksityiskohtiin perustuvat tunnuspiirteet. K II Kulttuurihistoriallisia arvoja omaava kohde [oranssi pallo] Tavoitteena on yleiskaavamääräyksillä tukea rakennetun kulttuuriympäristön ja/tai historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaan alueen kannalta tärkeän rakennuksen säilymistä. Rakennusten purkaminen voidaan saattaa yleiskaavamääräyksellä luvanvaraiseksi (MRL 127). Purkamislupaa harkittaessa on hyvä arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia kyläkuvalle tai ympäröivän kulttuurimaiseman arvoille. A I Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue [sininen alue] Suojelu-, suunnittelu- ja/tai rakentamismääräyksin turvataan rakennetun kulttuuriympäristön ja/tai kulttuurimaiseman arvojen säilyminen. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen kohdetta koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Rakentaminen tai muut toimenpiteet tulee sopeuttaa rakennetun ympäristön luonteeseen ja kulttuurihistoriallisiin tunnuspiirteisiin. On huolehdittava, että rakentaminen on sijainniltaan, mittasuhteiltaan, muodoltaan ja julkisivumateriaaleiltaan maisemaan ja kyläkuvaan sopeutuvaa. Maisemahistoriallisesti arvokkailla peltoalueilla ei tule rakentaa muita kuin maataloutta ja sen liitännäiselinkeinoja palvelevia rakennuksia tai olemassa olevaan tilakeskukseen liittyvää asuntorakentamista. A II Kyläkuvallisia (k) ja/tai maisemallisia (m) arvoja omaava alue [tummanvihreä ja vaaleanvihreä] k = Tavoitteena on yleiskaavamääräyksillä tukea alueen rakennuskantaan sekä muihin ympäristötekijöihin, esim. puutarhat, kivirakennelmat, puukujat, vanha tiestö tai korttelirakenne, perustuvien kulttuuriympäristöarvojen säilymistä. Tarkempi arvojen määrittely voidaan tehdä asemakaavatyön yhteydessä. m = Tavoitteena on yleiskaavamääräyksillä tukea alueella pitkään jatkuneen maankäytön synnyttämän maisemakuvan ja elinkeinotoimintaan liittyvän rakennusperinnön (ja rakennelmien) säilymistä. Alueet kestävät muutoksia, mutta uudisrakentamisen tulee rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeutua olemassa olevan rakennetun ympäristön ja/tai kulttuurimaiseman luonteeseen. 16

17 6 Alue- ja kohdekuvaukset Seuraavaksi käydään osa-alueittain läpi alueelta kohteiksi valittuja rakennettuja kulttuuriympäristöjä sekä inventoidut kohteet. Alueet ja kohteet on tyypitelty eli määritelty aihealue, johon kohde taustaltaan kuuluu ja mikä on ollut osaksi myös kohteen inventointiperuste. Kustakin kohteesta määritellään myös arvotekijät sekä esitetään suositukset yleiskaavallista tarkastelua varten. Kohteiden nimen perään on merkitty kylä ja kiinteistötunnus sekä kohdetunnus, mikäli kohde sisältyy Pohjois-Karjalan inventointitietokantaan (Pohjois-Karjalan inventointitietokanta Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ). Kohdetunnuksen perässä on kirjaintunnus sk, mikäli kohde on luokiteltu Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvityksessä seudullisesti merkittäväksi (Kulttuuriympäristöselvitys. Joensuun seutu. Outi Suoranta. 2006). Kyseistä selvitystä käytetään valmisteilla olevassa 3. vaiheen maakuntakaavatyössä yhtenä lähtöaineistona. Kartta: Osa-alueet 1 Mulon kylä 4 Mulonsalo 2 Reijolan taajama 5 Niittylahti-Vehkapuro-Laitakangas 3 Mulonväylä 6 Karjalan radan pysäkkiseudut 17

18 Osa-alue 1: MULON KYLÄ Yleiskuvaus Mulon vanhaa kyläasutusta voi luonnehtia kumpareille levinneeksi lakiasutukseksi. Ensimmäiset pellot oli raivattu hiekkamoreenimaille, alavia eloperäisiä maa-alueita hyödynnettiin ensin niittyinä ja raivattiin pelloiksi 1800-luvun lopulta alkaen. Mulon kylällä on edelleen maanviljelystä ja karjataloutta harjoittavia tiloja. Kuva: Näkymä Pekkalan pellon keskellä säilyneen pajarakennuksen ohi Mulon kantakylän suuntaan. Mulon kylässä arvioidaan olleen asutusta jo 1500-luvulla. Väestö oli alun perin ortodoksista. Vuonna 1637 oli kylässä yhdeksän taloa. Ruptuurisodan jälkeen ( ) Mulon väestö vaihtui kokonaisuudessaan. Alueelle tuli uudisasukkaita Savosta. Ennen 1800-luvun alkupuolelle ajoittuvan isojakotoimituksen valmistumista oli Mulossa kolme uusinta taloa saanut vanhan numeroinnin mukaiset kantatalonumerot: Löttölä nro 16, Jaakkola nro 17 ja Ahlbacka (Rantala) nro 18. Numerointi paljastaa, että kantatalojen määrä oli kaksinkertaistunut 1800-luvun alkuun mennessä, samaan aikaan kylän asuttu piiri oli laajentunut. Isonjaon jälkeen kylässä oli 31 kantataloa; myöhemmin niitä on muodostettu lisää. Mulon ja Hammaslahden kylissä, kuten pohjoiskarjalassa yleensäkin, kaikki talot olivat kruununtiloja. Vuoden 1789 myönnettiin kruununtalonpojille oikeus lunastaa tilansa perinnölliseksi. Mulossa ensimmäisenä tätä oikeutta käytti Pekkala nro 5 (vanha numerointi, myöh. 7). Yleisemmin alueen tilojen itsenäistyminen vauhdittui vasta luvun puolivälin jälkeen. Mulon kantakylä sekä jo ennen isojakoa perustetut yksittäistalot ovat pysyneet pääasiassa asuttuina. Reijolan kohdalla olleet vanhat tilakeskukset ovat jääneet taajamarakentamisen alle. Kantakyläksi on tässä selvityksessä nimetty alue, jossa vielä isonjaon aikaan 1800-luvun alussa oli asutusrykelmä ja laajimmat rintapellot. Kyläalue sijaitsee kumpareisella harjanteella radan länsipuolella, kylän peltoaukean reunalla, korkeustasolla m mpy. Tällä pitkänomaisella alueella on nykyään Kettula, Ollila, Kuusela, Kukkola, Tannila, Tössilä ja Untola sekä Leminniemen suunnalla vierekkäin sijaitsevat Pasu ja Leminiemi sekä Heinäsuon peltoaukean pohjoisreunalla sijaitseva Rantala. 18

19 Samaan maisemakokonaisuuteen kuuluu Heinäsuon peltoaukean ja radan idänpuoleisella harjanteella sijaitsevat Pekkala ja Louhela sekä Huvimäki. Ollila, Pekkala, Louhela, Kukkola ja Tannila on esitelty jäljempänä kohdekuvauksissa. Tössilän (inv.nro 10) pihapiiri on kylämäen korkeimmalla kohdalla. Asuintalo on 1970-luvulta ja navetta 1950-luvulta. Tielle näkyy pieni hirsiaitta. Vanha asuintalo on purettu vuonna 1988 tehdyn inventoinnin jälkeen. Pihatien varteen on rakennettu uusi asuntotontti, jonne on pystytetty puutalo ja autotalli. Seuraavat tienvarren talot - Untola, Kokkola sekä Tyynelä - jäävät nykyään kyläaukean laidalle. Untolan (inv.nro 11) ja Tyynelän (inv.nro 12) rakennukset ovat pääasiassa 1900-luvun puolivälistä tai jälkipuolelta. Pasun (inv.nro 21) sekä Leminiemen (inv. nro 20) kohdilla on ollut ennen isoajakoa Löttölän kantatalo, joka isossajaossa siirtyi Mulonsaloon. Talojen rakennuskanta on pääasiassa ja 50-luvuilta. Pasun pihapiirin kuuluu muutama vanhempi hirsirakennus. Mulon kylämaisemiin suuresti vaikuttaneet liikenneväylät ovat valtaväyliä, joista maantie eli vanha Karjalan emätie otettiin käyttöön 1780 ja Karjalan rata vuonna Valtatie rakennettiin osittain mulolaisten kirkkotien pohjalle. Kuopiosta Joensuun ja Honkavaaran kautta Tohmajärvelle kulkiessaan emätie noudatti suunnilleen nykyistä Mulonväylän linjausta. Mulon kestikievari on toiminut pääasiassa Ollilassa ja Hirvolassa (myöh. Rouvala). Kylällä on toiminut myös yksi Kiihtelysvaaran kunnan kolmesta ensimmäisestä postitalosta. Rautatien liikennepaikkoja on ollut Mulon kylän kohdalla, Niittylahdessa ja Suhmurassa sekä myöhemmin myös seisakkeet Haapakko, Vehkapuro ja Haapaniemi. Kuva: Pisaran talo vanhan kylätien varrella. Mulonpysäkintie Pekkalan kohdalla sekä Tössilästä länteen on pitkälti vanhalla linjallaan, myös Kuuselan kohdalla on säilynyt vanhaa tiestöä. Kyläasutusta ja valtateitä yhdistäneet kylätiet ovat osa kulttuuriympäristöjen historiallista monipuolisuutta ja saattavat tarjota edelleen viehättäviä kävelyreittejä. Hyvästä esimerkistä käy kevyenliikenteen väylänä säilynyt kulkureitti Reijolasta Mulon kylälle. Tämä jo 1800-luvun kartoissa näkyvä kylätie haarautui Reijolan kohdilla vanhasta maantiestä. Nykyään se erkanee Reijolan ensimmäiseen kaava-alueeseen kuuluvasta Koivutiestä ja kulkee vanhaa uraa myöden Louhelan ja Koivikon ohi Mulon seisakkeelle. Tieosuudella, joka jää maakunnallisesti arvokkaan maisema-aluerajauksen sisään, on säilynyt myös 19

20 kylävaiheen pihapiirejä, mm. Louhela sekä sitä nuoremmat Pisara ja Kivikko, jotka ovat myös inventoituja kohteita (nro:t 18 ja 17). Pisaran talo on rakennettu Louhelan entisestä tuvasta 1920-luvun lopulla, rakennusta on jatkettu myöhemmin kamarilla ja uudistettu myös ulkoasullisesti. Rakennuksessa on toiminut puoti. Kivikon pientalo on rakennettu 1940-luvulle tuolloin muodostetulle tontille. Säilyessään pienimittakaavaiset pihapiirit pitävät yllä rakennetun ympäristön monipuolisuutta ja kertovat asuntoalueeksi muuttuvassa ympäristössä sen aikaisemmasta luonteesta. Mulon kylää ympäröivät pellot ulottuvat Rantalan luona lähelle rantaa. Lännessä rannan ja peltojen välillä on metsävaltainen alue, jonka halki kulkee kapeita kyläteitä Pyhäselän Kuveniemeen, tiiviisti rakennetuille mökkialueille. Seuraava laajempi peltoaukea on Pyhäselkään laskevan Rajakanpuron ympärillä, entisillä niittymailla. Peltoalueen ympärillä on harvakseltaan entisiä pienviljelyspaikkoja, joista Itikka-aho, Ahola ja Niittylä ovat vanhoja inventointikohteita (inv.nro 22, 15, 5). Pihapiireissä on yleensä edelleen pieni harjakattoinen asuintalo, sauna ja pieni karjasuoja tai muu ulkorakennus. Rakennukset ovat pääasiassa luvuilta, joukossa sekä hyvin säilyneitä että korjauksissa uudistuneita, lisäksi on uudisrakennuksia, kuten Itikka-ahossa 1980-luvun pyöröhirsimökki. Pientilojen pihapiirit eivät ole rakennushistoriallisilta arvoiltaan erityisiä. Ne hajallaan metsäympäristöön ja eri teiden varsille sijoittuvina eivät myöskään muodosta aluekokonaisuuksia. Kuva: Mulon kylän ja rannan välisellä metsävyöhykkeellä sijaitsee yksittäisiä pienviljelyspaikkoja, jotka ovat jääneet asunto- tai vapaa-aikakäyttöön. Kuvissa Niittylä ja Itikka-aho. / Valokuvat: Pohjois-Karjalan inventointitietokanta, Kuva: Kivikon pihapiiri Mulon peltoaukean suuntaan avautuvassa rinteessä, radan takana. 20

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola Lohilahti Lohikoski osayleiskaava 2011 SULKAVA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava RAPORTTI 12.12.2011 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola

Lisätiedot

Putikon asemakaavan päivitys

Putikon asemakaavan päivitys Selvitystyö Ahola PUNKAHARJU 2013 PUNKAHARJU Putikon asemakaavan päivitys Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 31.1.2013 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja: Punkaharjun kunta SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS SELVITYSTYÖ AHOLA RISTIINA Kulttuuriympäristöselvitys 2011 RISTIINA Kirkonkylän osayleiskaava ja Löydön kyläyleiskaava KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS Raportti 18.10.2011 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola Mikkeli

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS TYÖNUMERO: E27046 OULAISTEN KAUPUNKI PYHÄJOEN RANTAOSAYLEISKAAVA, KESKUSTAN ITÄPUOLI 24.11.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY, OULU 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET

KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Kulttuuriympäristöpalvelut Viitasaaren kaupunki KEITELEEN ITÄPUOLEN RANTAYLEISKAAVA-ALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI, PÄIVITYSKOHTEET Maatiloja ja kouluja rantamaisemissa Kulttuuriympäristöpalvelut Maatiloja

Lisätiedot

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Loimaan kaupunki LOIMAAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Liite 7 Kulttuuriympäristön suojelu 137-P14421 FCG Liite 7, kulttuuriympäristön suojelu I 137-P14421 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä Kulttuuriympäristöpalvelut Lempäälän kunta Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen

TOIJALAN KAUPUNKI. Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi. 27.10.2006 Jari Heiskanen TOIJALAN KAUPUNKI Sataman alueen rakennus- ja maisemainventointi 27.10.2006 Jari Heiskanen Sisällysluettelo : Takamaasta vapaa-ajan kohteeksi 1. Johdanto 1 Karttaliite 1. Inventoidut kohteet, arvoalueet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys

Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristö osa 2. Pohjois-Savon kulttuuriympäristöselvitys 1 Sisällysluettelo: Johdanto 6 Kulttuuriympäristö kaavoituksessa 8 Yleiskaava 10 Asemakaava 10 Iisalmi 13 Haukiniemenkadun

Lisätiedot

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA Iida Kalakoski (toim.) Ai-Ri Offset Ky 2011 Euran kunta ISBN 978-951-96964-4-7 1 Esipuhe Vireä ja viihtyisä

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025

KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 Kurikan Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistus 20.10.2010 1 KURIKAN KESKUSTAN JA PANTTILAN OSAYLEISKAAVA 2025 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula.

Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Liite: Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset, Hattula. Lähde: Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju

Lisätiedot

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Luonnosvaihe 3.12.2009 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS, joka koskee 3.12.2009 päivättyä osayleiskaavakarttaa.

Lisätiedot