Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa"

Transkriptio

1 Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Menen lapsen kotiin ja kuuntelen häntä Nähdä mahdollisimman yksilöllisesti Annan lapselle aikaa Kuuntelen ja olen aidosti läsnä Aloitan, leikin ja lapsen ehdoilla leikin loppuun asti Pidän lupaukseni Leikin lapsen kanssa Otan asian esille lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Pidän yllä lapsinäkökulmaa kaikissa tehtävissäni Edistän hyvän tilan luomista kohtaamisille HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUKSEN RAPORTTI 1/ 2008

2

3 LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISHANKE HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 1/ 2008 Hämeenlinnan seudun lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanke Anna Ollila Marika Paasikoski-Junninen Tytti Rantanen

4 Hämeenlinnan kaupunki/ Perusturva Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishankkeen loppuraportti Graafinen toteutus Tiina Kaila Siniplaneetta oy ISBN Painoyhtymä Oy, Porvoo

5 Lukijalle Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanke ( ) päättää osaltaan lastensuojelun kehittämistyön Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan seudulla osana vuosina toteutettua kansallista Sosiaalialan- ja Lastensuojelun kehittämisohjelmaa. Tämän loppuraportin myötä kuvaamme sitä työskentelyprosessia, jonka toivomme tukeneen palveluiden kehittämistä asiakkaiden ja kuntalaisten tarpeita huomioiden. Kehittämishankkeen eettisenä lähtökohtana on lapsen oikeus hyvään elämään, turvalliseen lapsuuteen, osallisuuteen ja hyvään palveluun. Vuosien mittaan Hämeenlinnassa on pyritty aktiivisesti kehittämään palveluita hyödyntäen valtakunnallisia kehittämishankkeita ja niiden tuomaa taloudellista resurssia paikalliseen ja laajempaan seudulliseen kehittämiseen hankerahoituksen turvin. Verkostoituminen muihin valtakunnallisiin lastensuojelun kehittämishankkeisiin on tuonut arvokasta vertaistukea. Useat kehittämishankkeet Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan seudulla ovat luonnollisesti aiheuttaneet arjen toimijoille hankeväsymystä sekä esimiehille haasteita osallistua useisiin samanaikaisesti meneillä oleviin kehittämisprosesseihin. Kun kehittämistyön kokonaisuus koostuu useista samanaikaisista tai perättäisistä hankkeista, hämärtyy näiden erillisten hankkeiden yhteinen hyöty palveluiden, työmenetelmien ja työkulttuurin kehittämisessä. Kehittämistyötä arvioitaessa on usein yleinen johtopäätös, että hankkeiden vaikuttavuutta on vaikea arvioida niiden lyhytaikaisuuden vuoksi. Tässä raportissa pyrimme kuvaamaan, kuinka erilliset hankkeet ja samanaikaisesti muukin palveluiden kehittäminen ovat linkitettävissä yhteen. Jo hankkeen tavoitteiden asettelussa on ollut pyrkimyksenä hyödyntää jo aiempaa kehittämistyötä ja laajemminkin valtakunnallisia linjauksia. Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanke käynnistyi viisi kuukautta aiottua aloittamisaikaa myöhemmin, jolloin mahdollistui mukaan pääsy kunta- ja palvelurakennetyöskentelyyn heti alkuvaiheessa. Samanaikaisesti saimme sidottua uuden lastensuojelulain sisältämät muutokset ja uudet velvoitteet palveluiden kehittämisen tueksi. Toisaalta meneillään oleva kunta- ja palvelurakennemuutostyö ja uusi lastensuojelunlaki toivat hämmennystä ja epävarmuutta toimintaympäristöön. Toisinaan jopa sekavassa muutostilanteessa oleva toimintaympäristö toi ennalta-arvaamattomia haasteita kehittämistyöhön. Hankkeen kautta pyrimme antamaan rakenteita ja koulutuksellisia mahdollisuuksia jäsentää meneillään olevaa muutosta. Toivomme, että olemme tukeneet uuden lastensuojelulain muutoksia työ- ja asiakasprosesseihin ja saaneet välitettyä laajan toimijaverkoston näkemyksiä palveluiden kehittämisen haasteisiin. Raportin ensimmäisessä osassa kuvataan Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanketta edeltäneitä hankkeita lyhyesti, sitten hankkeen rakennetta, kehittämistyön etenemistä, linkittymistä erilaisiin verkostoihin, kehittämistyön haasteita ja johtopäätöksiä. Kolmen seuraavan kappaleen perusrunkona ovat hankkeen päätavoitteet ja ne on toteutettu erillisinä artikkeleina. Haluamme osoittaa kiitoksemme hankkeen varsinaisille toteuttajille: kuntien lastensuojelun työntekijöille, lastensuojelun rajapinnoilla toimiville yhteistyökumppaneille ja kuntien sosiaalijohdolle.

6 Sisällysluettelo LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 7 NÄKÖKULMIA KEHITTÄMISEEN 8 KANSALLISET KEHITTÄMISHANKKEET 10 Sosiaalialan kehittämishanke 10 Lastensuojelun kehittämisohjelma 11 Lastensuojelun edunvalvonta 11 PAIKALLISET KEHITTÄMISHANKKEET 12 PALMUKE-projekti 12 Hämeenlinnan seudun seudun sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelurakennehanke vaihe II (6) 12 Perheet vahvemmaksi-hanke 12 KIMPPA 13 Virtaa-hanke 14 Perhevoimala 14 Lapsen Polku Laadukkaaksi 15 Tuotteistus 16 VAKA-verkko 17 LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISHANKKEEN KUVAUS 18 Hankkeen rakenne 18 Hankkeen sidosryhmät ja asiantuntijaryhmät Kehittämishankkeen toteuttamisen reunaehdot 23 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TOIVOTUT TULOKSET 25 Lastensuojelun seudullisen osaamisen varmistaminen ja palvelurakenteiden toimivuuden turvaaminen uudessa kunta- ja palvelurakenteessa 25 Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä juurruttaminen jatkuvaksi oppimisen ja oman työn kehittämiseksi 26 Myönteisen ilmapiirin lisääminen ja rakenteiden luominen lastensuojelun käytäntötutkimukselle ja tutkitun tiedon hyödyntämiselle 27 KEHITTÄMISTYÖN ARVIOINTIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 28 I Lastensuojelun seudullisen osaamisen varmistaminen ja palvelurakenteiden toimivuuden turvaaminen uudessa kuntaja palvelurakenteessa 37 LASTENSUOJELUN PALVELURAKENTEEN SELKEYTTÄMINEN 38 Työyksiköiden valitsemat kehitystehtävät 39 Palveluiden kehittäminen moniammatilliseen suuntaan 41 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN ALUESOSIAALITYÖN PROSESSI 44 LASTEN TALO 47 NUORTEN PALVELUT 49

7 RAJAPINNOILLA EHKÄISEVÄÄ LASTENSUOJELUA 51 Yhteistyö perusopetuksen kanssa 52 Neuropsykiatristen häiriöiden hoitoketju 52 Lastensuojelun ja aikuispsykiatrian yhteistyö 52 KEHITTÄJÄ-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ HÄMEENLINNAN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISHANKKEESSA 54 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä hankemaailmassa 54 Kehittäminen ja konsultaatio 55 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä konsulttina hankkeessa 56 Konsultointia vai yhteistyötä 58 Kehittäjä-sosiaalityöntekijä lastensuojelun rakenteissa miten tästä eteenpäin? 59 PSYKOLOGI LASTENSUOJELUSSA 61 Lastensuojelun psykologisen työn arviointia ja jatkosuunnitelmia 61 Lapsen tukeminen epävakaissa olosuhteissa 62 Voimaryhmä 63 JOHTAMISEN HAASTEITA Lähiesimiestyön kehittäminen lastensuojelun johtoryhmässä 66 II Lastensuojelun työmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä juurruttaminen jatkuvaksi oppimisen ja oman työn kehittämisen malliksi 69 AMMATILLISEN OSAAMISEN VAHVISTAMINEN 70 OSAAMISKARTOITUS 71 HANKKEEN JÄRJESTÄMÄT KOULUTUKSET 74 REFLEKTIIVISEN TYÖOTTEEN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖSSÄ 77 Ammatillinen sosiaalityö 78 Reflektiivinen ammatillisuus 79 Lastensuojelun kehittämishankkeessa tpteutunut tuki ja konsultaatio hankekunnissa 80 LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITTÄMISEN MENETELMÄ 85 Lapsen osallisuus 86 Lapsilähtöisyys 88 Hämeenlinnan seudun toimintamallin luominen 89 Lastensuojelutarpeen selvittämisen toimintamallin arviointia 93 III Myönteisen ilmapiirin lisääminen ja rakenteiden luominen lastensuolun käyttötutkimukselle ja tutkitun tiedon hyödyntämiselle 99 OPPILAITOS- JA TUTKIMUSYHTEISTYÖ HÄMEENLINNAN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN PERUSTAMISHANKKEESSA 100 Taustaa oppilaitosyhteistyön ja harjoittelunohjauksen kehittämiselle 100 Oppilaitosyhteistyön pohdintaa 103 Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishankkeessa olleet opiskelijat, harjoittelunohjaus ja opinnäytetyöt 104

8

9 Lastensuojelun kehittämishankkeen lähtökohdat

10 Näkökulmia kehittämiseen Anna Ollila Sosiaalialalla kehittämisestä puhuminen ja kehittämistyö ovat melko uusia asioita vaikkakin lainsäädäntö on jo neljännesvuosisadan velvoittanut kunnat kehittämään palveluitaan (Lastensuojelulaki/ 1983, Sosiaalihuoltolaki 1984). Projekteihin ja hankkeisiin perustuvan kehittämistyön tutkiminen on nuorta tutkimuksen aluetta. Käytännössä kehittämistyötä on tehty tunnustelemalla, kokeilemalla ja pääosin oman työn ohella. Mitä siis oikeasti on kehittäminen ja kehittämistyö? Näitä kysymyksiä hankkeemme aikana tulimme usein pohtineiksi. Riitta Seppänen-Järvelä on tutkinut paljon kehittämistyötä ja avannut kehittämistyö-käsitettä useista eri näkökulmista. Teoksessa Luottamus prosessiin kehittämistyön luonne sosiaali- ja terveysalalla (Stakes,1999), Seppänen-Järvelä kuvaa toimijalähtöisen prosessikehittämisen, jonka tavoitteena on muutoksen tuottaminen ja sen hallinta sekä projekteihin liittyvien ihmisten vahvistaminen ja asiantuntemuksen tukeminen (Seppänen- Järvelä 1999, 203). Seppänen-Järvelä toteaa kehittämistyön voivan muotoutua toimijalähtöiseksi prosessikehittämiseksi, jonka tavoitteena on tukea ja edistää paikallisia kehittämispyrkimyksiä valtakunnallisten kehittämisprojektien kehyksissä (emt., 204). Kehittämistä Seppälä- Järvelän tutkimusta mukaellen voidaan määritellä uusien tuotteiden, tuotantoprosessien, toimintatapojen, menetelmien tai järjestelmien aikaansaamiseksi tai olemassa olevien parantamiseksi (Hartikainen 1995, 59). Tuula Kostiaisen näkemyksen mukaan kehittämisprojektin rakenteena tulee olla projektin paikan lunastus, resurssit, projektityön integroituminen työkäytäntöihin ja työprosesseihin. Kehittämistyön johtaminen edellyttää substanssin tuntemusta ja johtamisen on turvattava joustavuutta kokeilulle ja opiskelulle (Kostiainen). Hämeenlinna ja Hämeenlinnan seutu tunnetaan kansallisestikin vahvana palveluiden kehittäjänä. Kehittämistyötä ovat tukeneet paljolti Sosiaalikehitys Oy:n ja myöhemmin valtakunnan ensimmäisen osaamiskeskuksen (myöhemmin Pikassos nimeltään) läheisyys. Kehittämisen myötä on syntynyt asiantuntemusta hankkeiden suunnitteluun, käynnistämiseen ja arviointiin. Kehittämishankkeiden tueksi on luotu ohjaus- ja projektiryhmien toimintamallit, tukipalvelut ja väylät rahoittajiin. Juhani Kirjonen pohtiikin artikkelissaan Kehittäminen asiantuntijatyönä, että kehittämistyö ei voi olla täysin neutraalia, vain teknistä asiantuntijatyötä, jolle sanellaan tavoitteet jostain ulkopuolelta (Kirjonen 2006,121). Kehittämishankkeiden suunnittelu ja kuvaaminen tapahtuu usein pienen ryhmän työskentelyn tuloksena, joka ei hakemusvaiheessa välttämättä käy keskustelua kentän työntekijöiden kanssa. Rahoittajien hankkeille asettamat sisällölliset kriteerit puolestaan on kirjattu yleisellä tasolla ja niiden pohjalta hankkeiden tavoitteet muokkautuvat sisällöltään melko yleispäteviksi ja laajoiksi. Tämä antaa toisaalta liikkumavaraa täsmennettäessä tavoitteita konkreettisemmin. Vaarana on, että hankkeesta muodostuu varsin erilaisten tavoitteiden sillisalaatti tai, että tavoitteet ovat hankkeen aikajaksoon nähden epärealistiset. Tavoitteiden tietynlainen uudelleen määrittely vaatii herkkyyttä kuunnella kentän tarpeita. Liikkumavaraa tarvitaan myös arvioitaessa kehittämisprosessin edetessä niin kansallisessa kuin paikallisessakin kehittämistyössä tapahtunutta edistymistä, muutostarpeita ja myös yllättäviä linjanmuutoksia. Tällainen olennainen linjanmuutos tapahtui, kun käynnistyi KASTE sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

11 Kehittämistyön tutkimuksen ja keskustelun perusteella koimme ensimmäisenä haasteena, kuinka tukirakenteiden lisäksi varmistamme käytännön työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden mukaan saamisen kehittämisprosessiin, jotta kehittäminen vaikuttaa myös palveluihin ja sitä kautta asiakkaiden elämään. Niinpä hankkeen käynnistymisen vaiheessa oli oleellista miettiä, ketkä ovat avainhenkilöitä hankkeen edistymisen varmistamiseksi, kuinka voidaan hyödyntää jo olemassa olevia työryhmiä, tiimejä ja verkostoja niin, että työntekijöitä ei liiaksi työllistetä jo olemassa olevan kiireen keskellä. Kehittämistyöllä on ollut merkittävä rooli palveluiden laadun edistämisessä yksittäisen palvelusektorin sisällä ja joissakin kehittämishankkeissa myös ylisektorisesti. Kehittämistyötä on toteutettu oman työn ohella tai erillisissä, ulkopuolisen rahoituksen turvin tapahtuneissa kehittämishankkeissa. Kukin hanke tai projekti on toiminut määräaikaisesti ja ne ovat olleet lyhytaikaisia, useimmiten kestoltaan 1½- 2 vuotta. Tom Erik Arnkil (2006) rinnastaa vallitsevaa kehittämistyötä kaskiviljelyyn, jolloin jokaista asiaa varten raivataan uusi projekti, edellinen raivio hylätään ja unohdetaan. Vierekkäin saattaa savuta kaksikin kaskea. Naapurisektorilla on meneillään hyvin samankaltainen kehittämishanke, joka saa rahansa eri momenteilta ja jota varten on luotu oma johtamisputkensa (kts. Seppänen- Järvelä & Karjalainen toim. 2006, 76). Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnan seudulla kuva kehittämistyöstä on hyvin samankaltainen. Lyhytkestoiset hankkeet ovat kuitenkin luoneet mahdollisuuksia uudenlaiseen palvelutuotantoon, vaihtoehtoisiin toimintatapoihin, resurssilisäyksiin, ja samalla myös tuoneet esille kriittistäkin huomiota palvelujärjestelmän epäkohdista. Kukin kehittämishanke on arvioinut omaa hankettaan niin asiakkaiden kuin toimijoidenkin näkökulmasta. Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi on osoittautunut vaikeaksi lyhytkestoisuuden vuoksi. Vaikuttavuuden arvioimiseksi kehittämistyössä tulisi siirtyä kaskiviljelystä peltoviljelynomaiseen kehittämiseen, jolloin kehittämiseen voidaan liittää vaikutusten seurantaa ja kehittämisprosessin ruokkimista tutkimuspalautteella. Asiakkaisiin ja kansalaisiin ulottuvien vaikutusten ohella voidaan seurata myös systeemivaikutusta, palvelujärjestelmän, sen toimintatavan ja johtamiskäytäntöjen reformoitumista (Arnkil 2006,79 ). Seuraavassa lyhyt kuvaus kehittämishankkeista, joilla on ollut vaikutuksia Lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishankkeen käytännön toteuttamiseen. Kuvaus alkaa valtakunnallisista kehittämisohjelmista edeten paikallisiin hankkeisiin. Seudulliset/paikalliset sosiaalialan kehittämishankkeet Sosiaalialan kehittämisohjelma t t Lastensuojelun kehittämisohjelma Muu kehittäminen t t Hämeenlinnan seudun lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanke Kuva 1. Hämeenlinnan seudun lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishankkeen sidokset muuhun kehittämistyöhön 11

12 Paikallisista hankkeista kuvataan hankkeiden keskeiset tavoitteet, tulokset ja johtopäätökset. Hämeenlinnan perusturvan hallinnoimat, jo päättyneet kehittämishankkeet, on luettavissa Hämeenlinnan perusturvan sivustoilta perusturva---> esittely/ hankkeet. Kansalliset kehittämishankkeet Sosiaalialan kehittämishanke Sosiaalialan kehittämishankkeen tavoitteena oli sekä sosiaalipalvelujen saamisen että laadun parantaminen koko maassa. Tavoitteeseen pyrittiin uudistamalla lainsäädäntöä, palvelujen tuottamisen rakenteita sekä työnjakoa ja toimintatapoja. Uudistuksia käynnistettiin sosiaalipalvelujen koko sektoreilla ja lisäksi laadittiin sosiaalialan pitkän aikavälin kehittämistä linjaava Hyvinvointi ohjelma. Hanke rakentui 23 osahankkeelle, joiden etenemisestä vastasi 9 alueellista johtoryhmää. Kuntien omia kehittämishankkeita tuettiin valtionavustuksilla yli 119 miljoonalla eurolla. 1. Keskeiset tulokset lasten ja perheiden palveluissa Uusi lastensuojelulaki Lain toteuttamisen tueksi laadittiin soveltamisopas ja järjestettiin koulutusta uudesta lastensuojelulaista. Sosiaalityöntekijöitä koulutetaan entistä paremmin huomioimaan lapsi lastensuojelutarpeen selvityksessä Lastensuojelun kehittämisohjelmassa on tehty selvitys nuorten avohuoltotilanteesta ja uudistettu sekä lastensuojelun avo- että sijaishuollon toimintakäytäntöjä Varhaista ongelmiin puuttumista ja huolen puheeksi ottamista on tehostettu järjestämällä kouluttajakoulutusta PERHE- hankkeessa on luotu eri toimijoiden kumppanuuteen perustuvia perhekeskustoimintamalleja Kuntia on ohjeistettu lapsi- ja kuntakohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotossa ja tehostettu vanhempien osallisuusmenetelmien käyttöön ottamista päivähoidossa 2. Henkilöstön saanti, osaaminen ja työolojen kehittäminen Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja säädös täydennyskoulutusvelvoitteesta tulivat voimaan elokuussa 2005 Täydennyskoulutusopas sekä kelpoisuuslain soveltamisopas Suositukset sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteesta Palvelurakenteen ja toimintojen kehittäminen Sosiaalialan kehittämisyksiköiden kriteerit ja toimintaperiaatteet valmistuivat ja valtionavustuksin käynnistyi 46 yksikön toiminta 12

13 Hyvien käytäntöjen kuvauksen malli valmistui Sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeessa on yhtenäistetty sosiaalihuollon käsitteitä ja asiakassisältöjä Sosiaalipäivystyksen toteuttaminen suurimmassa osassa kuntia Sosiaalialan kehittämisohjelmasta on tuotettu ensimmäinen osaraportti: Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Juutinen Sirpa, Pekkala Henrik. Sosiaalialan kehittämishankkeen organisoinnin arviointi. Osaraportti 1. Helsinki (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä). Lastensuojelun kehittämisohjelma Kansallinen lastensuojelun kehittämishanke oli osa sosiaalialan kehittämishanketta. Hankkeessa toteutettiin 9 erillishanketta ja lisäksi hankkeita, joiden tavoitteena oli luoda pysyvä lastensuojelun kehittämisyksikkö. Lastensuojelun kehittämisohjelman tavoitteena oli tuoda tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä lastensuojelupolitiikan ohjaukseen lastensuojelun palveluiden johtamiseen lastensuojelun asiakastyöhön Lastensuojelun kehittämisohjelmassa on koottu katsaus lastensuojelun tilaan ja selvitetty kehittämistarpeita. Valtakunnallisen kehittämistyön tuloksena syntyivät lastensuojelun kansalliset linjaukset, lastensuojelun käsikirja, lastensuojelun ammattilaisten osaamisen kehittäminen ja toimivammat tehtävä- ja palvelurakenteet lastensuojeluun. Lastensuojelun kehittämisohjelman koordinaatiotyöryhmä kutsui muutaman kerran vuodessa yhteisiin kehittämistapaamisiin lastensuojelun kehittämishankkeiden toimijat. Vertaistapaamiset jatkuvat edelleen lastensuojelun kehittämisohjelman päätyttyäkin. Lastensuojelun edunvalvontahanke Lastensuojelun edunvalvontahanke on valtakunnallinen yhteishanke, jota hallinnoi Pelastakaa Lapset ry. Mukana hankkeessa ovat SOS-lapsikylä ry, Helsingin diakonissalaitos, Ensi- ja turvakotiliitto ry., Nuorten ystävät ry. Folkhälsan Raseborg. Hanke toteutetaan Ray:n tuella. Hankkeen tavoitteena on edunvalvojan hakemisen ja käyttämistilanteiden selkiyttäminen, lapsen näkökulmaan ja etuun perehtyneiden lastensuojelun edunvalvojien verkosto, koulutusjärjestelmä, opas lastensuojelun edunvalvonnasta, säädökset palkkioiden ja kulujen korvaamiseen liittyen. Lastensuojelun edunvalvojan määrääminen liittyy uuden lastensuojelulain 22 :n velvoittavuuteen. Kehittäminen tapahtuu pilottien kautta, edunvalvojaverkoston kokoamisella ja kouluttamisella, alueellisten toimintamallien kehittämisellä ja järjestämällä alueella työkokouksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hämeenlinnan seudun lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishanke koordinoi Hämeen- 13

14 linnan alueryhmää. Hankkeen aikana on koulutettu 5 lastensuojelun edunvalvojaa, joilla on raportin kirjoittamisen vaiheessa käräjäoikeuden päätöksellä yhdeksän (9) edunvalvottavaa. Koordinoinnista vastaa lastensuojelun kehittämisyksikön perustamishankkeen projektipäällikkö. Hämeenlinnan aluetyöryhmä on osallistunut valtakunnallisiin kokoontumisiin ja koulutuksiin ja järjestänyt 2 kertaa Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöiden kanssa omalla alueella avainhenkilöiden verkoston tapaamisia. Edunvalvontaryhmä on kokoontunut 2-3 kertaa vuodessa käsitellen ajankohtaisia edunvalvontaan liittyviä asioita ja tuonut esille useita edelleen kehitettäviä kysymyksiä. Mukana kokoontumisissa on ollut Pelastakaa Lapset ry:n työntekijä. Lastensuojelun edunvalvontahanke Paikalliset kehittämishankkeet Palmuke-projekti Verkostotyöstä, moniammatillisuudesta ja ylisektorisesta työstä on puhuttu painokkaasti viimeisen parin vuosikymmenen ajan. Hämeenlinnassa saimme tukea näiden ilmiöiden kehittämiseen osallistuessamme Palmuke-projektiin, joka toteutettiin yhdessä Raision kaupungin kanssa vuosina Projektin toteuttivat Stakesin Verkostoryhmä ja Sosiaalikehitys Oy Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kansallisen työelämän kehittämisohjelman tuella. Hämeenlinnassa kehittämiskohteeksi nousi laajasti ymmärretty lastensuojelu, jolloin mukaan kutsuttiin useat lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevät psykososiaalisen työn asiantuntijat. Projektin tavoitteena oli kehittää voimavarakeskeistä verkostosuuntautunutta työotetta ja ylisektorisia palvelurakenteita (Arnkil ym ) Projektin taustalla oli sosiaali- ja terveydenhuollon haaste samanaikaisesti voimistaa asiakkaiden ja heidän verkostojensa voimavaroja, kehittää moniammatillista ja ylisektorista yhteistyötä, kytkeä yhteen laatu ja taloudellisuus, kehittää strategista kaupunki- ja kuntapolitiikkaa sekä syventää ammatillista erityisosaamista. Kattava käsitys Palmuke-projektista on saatavilla projektia kuvaavasta Stakesin raportista 253: 2000 Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa Sektorikeskeisyydestä ja projektien kaaoksesta joustavaan verkostointiin (Arnkil, Tom Erik & Eriksson, Esa & Arnkil, Robert). Hämeenlinnan seudun sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelurakennehanke vaihe II (6) Hämeenlinnan seudun sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelurakennetta on kehitetty seudun kuntien, kolmen terveyskeskuksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteisessä palvelurakennehankkeessa, joka käynnistyi STM:n rahoituksen turvin elokuussa Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi joulukuussa Ensimmäisen vaiheen loputtua käynnistyi toinen vaihe, jonka yleistavoite oli seudullisen ajattelutavan vakiinnuttaminen sosiaalitoimen ja terveydenhuollon suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Toinen vaihe koostui osahankkeista, joista yksi määriteltiin lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden osahankkeeksi. Tämän hankkeen tavoitteena oli pyrkimys edistää lasten ja nuorten palveluketjun seudullisuutta ja saumattomuutta. Hankkeen toimijat muodostivat laajan, ylisektorisen työryhmän, jossa olivat mukana lastensuojelu, oppilashuolto, lasten- ja nuorten psykiatria, 14

15 perusterveydenhuolto, perheneuvola, päivähoito/ erityispäivähoito, seurakunta ja kolmannen sektorin toimijat (Hämeenlinnan seudun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanke Lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut. Työryhmän raportti 11/ ). Työryhmä laati toimenpidesuositukset Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista tarvitaan systemaattista, säännöllistä ja strukturoidusti hankittua tietoa palvelujen kehittämisen lähtökohdaksi ja mittaamisen pohjaksi. Tehdään vuosittainen seudullinen hyvinvointitase. Perustetaan seudullinen, moniammatillinen lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen arviointi- ja kehittämisverkosto. Kuntien toimintaresursseja tulee tarkentaa erityisesti lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa sekä sosiaalityössä. Lisätään seudulla lasten ja nuorten psykososiaalisiin palveluihin resursseja. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden seudulliset palvelut (perus- ja erityispalvelut sekä järjestöjen tuottamat) keskitetään yhteen paikkaan eli tavoitteena saada Lasten talo toimimaan viimeistään vuonna Lasten talo -mallia sovelletaan kuntakohtaisesti niissä palveluissa, joita on tuotettava perheen arkea lähellä. Lastenpsykiatriseen osastohoitoon jonottavat ja sieltä kotiutettavat lapset tarvitsevat normaalin koulujärjestelmän oheen heidän tarpeisiinsa räätälöityä yksikköä, ns. tupakoulua (emt., s.34). Perheet vahvemmiksi -hanke Perheet vahvemmiksi -hanke liittyi valtakunnalliseen sosiaalialan kehittämishankkeeseen. Hanke toteutettiin Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskuksen alaisuudessa (Nieminen- Kurki 2005, 3). Hankesuunnitelman mukaan Perheet vahvemmaksi -hankkeen tarkoituksena oli rakentaa lastensuojelun ja aikuissosiaalityön sekä muiden moniongelmaisten lapsiperheiden kanssa työskentelevien toimijoiden välinen dialoginen työmalli, jonka avulla lastensuojelutoimenpiteiden kohteena olevat pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivät perheet vahvistuvat vanhemmuudessaan, tiedostavat oman kasvatusvastuunsa ja kuntoutuvat yhteiskunnan osallisuuteen. Hankkeen avulla pyrittiin rakentamaan uutta yhteistä, jaettua asiantuntijuuden toimintamallia, jossa työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat (emt., s.75). Hanketta arvioineen Juha Kaakisen mukaan lastensuojelussa tulisi pyrkiä yksittäisten hankkeiden sijasta lastensuojelun pysyviin rakenteisiin. Rakenteiden tarve liittyy Kaakisen mukaan ennen kaikkea kehittämiseen ja tutkimuksellisen tuen organisointiin. Arvioinnin mukaan tarvitaan yhteisen näkemyksen selkiyttämistä lastensuojelun lähtökohdista ja keskeisistä periaatteista, joihin jokainen lastensuojelutyötä tekevät työntekijä on sitoutunut. Perheet vanhemmaksi -hankkeessa toteutetun verkostokonsultoinnin kehittyminen perustyön tueksi edellyttää sitoutumista yhteiseen työkulttuuriin ja yhteisiin työkäytäntöihin (Nieminen- Kurki 2005, 78). KIMPPA perhetyö päivähoidossa -hanke Hanke toteutettiin Sosiaali- ja terveysministeriön vuosille varatuista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn kohdennettujen määrärahojen avulla. Hankkeeseen osallistui Hämeenlinnan ja Hattulan 13 päivähoidon yksikköä. 15

16 Yhtenä KIMPAn tavoitteena oli vahvistaa päivähoidon perustyöntekijöiden perusosaamista sekä tuoda uusia työmenetelmiä ja -välineitä, jotka palvelevat parhaimmillaan päivähoidon perhetyön kehittymistä. Haasteeksi nähtiin välineiden ja menetelmien levittäminen koko vahaiskasvatuksen kenttään kunta- ja seututasolla. Hankkeen johtopäätöksinä kirjattiin useita kehittämisehdotuksia päivähoitoon - säännöllinen huolikartoitus kaikista päivähoidon asiakkaista - työskentelyn selvittäminen pienen huolen asiakkuuksissa - pitkäjänteinen ja johdonmukainen työskentely asiakkaiden kanssa - rohkeammat yhteydenotot muihin, kun asiakkuus verkostoi - päivähoidon perhetyön työnkuvan edelleen selkiyttäminen ja vahvistaminen - hankkeen aikana kehittyneiden työmenetelmien syventäminen ja hyödyntäminen - mallin mukainen perhetyöntekijä tai esim. varhaisen puuttumisen koordinaattori päivähoitoon - varhaisesta tuesta ja eteenpäin ohjauksesta hyötyvien perheiden havaitseminen - päihde- ja perheväkivalta- asiakkuudet tunnistaminen ja varhainen puuttuminen - kunta- ja seututason yhteistyön edelleen kehittäminen Virtaa-hanke 2005 Virtaa-hanke toteutettiin Hämeenlinnassa Turuntien sosiaaliasemalla Etelä- Suomen lääninhallituksen rahoituksen turvin. Virtaa-hankkeen tavoitteena oli kehittää kunnallisen sosiaalityön tehtävärakennetta. Hankehakemukseen kannustivat meneillään oleva Sosiaalialan kehittämisohjelma ja uuteen lastensuojelulakiin tähtäävä valmistelutyö. (Kivelä & Karinsalo 2005, 86). Hankkeen yksi kehittämisen painopiste oli lapsilähtöisen työskentelyn kehittäminen sosiaaliaseman arjessa, erityisesti lapsen kuulemisen menetelmät, joissa varmistetaan lapsen kuulluksi tulemista. Tähän kehittämistyöhön oli olemassa hyvät lähtökohdat, koska Hämeenlinna oli yksi Pesäpuu ry:n pilottikunta kehitettäessä Pride-menetelmiä avohuollossa. Hankkeen kehittämistyössä hyödynnettiin myös Kohtaava-lastensuojeluhankkeen tuloksia (Helsingin kaupunki/ Heikki Waris-instituutti). Hankkeen tuloksena nostettiin näkyviin sosiaaliaseman tulevaisuus, jossa työskentelee varhaisen tuen ja puuttumisen työorientaatioon perustuvia moniammatillisia tiimejä. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehdään laadukasta alkuarviointityötä avun tarpeen määrittelemiseksi ja toteutetaan lapsen oikeuksia tulla kuulluksi. Sosiaalityöntekijöillä on monipuolinen palveluvalikko käytössään ja se raportoi päättäjille lasten ja perheiden tarpeista jatkuvasti. Sosiaalityö toimii hyvässä ja rakentavassa yhteistyössä muiden lapsiperheille palveluja tuottavien kanssa. Sosiaaliasemilla on jatkuvasti opiskelijoita oppimassa moniammatillista työtä, työntekijät kouluttautuvat lähioppilaitoksissa ja vievät työelämän tuntemusta koulutuksen sisälle. Välillä työntekijä voi irrottautua oman työn tutkimiseen. Sosiaaliasemia johdetaan ammatillisesti ja työntekijöillä on mahdollisuus urakehitykseen. Sosiaaliasemilla on riittävä määrä henkilöstöä suhteessa alueensa ja asiakkaiden tarpeisiin (Kivelä &Karinsalo 2005, 86-88). 16

17 Perhevoimala Perhevoimalahankkeen lähtökohtina mainitaan Terveys kansanterveysohjelma ja Hyvinvointi ohjelman tavoitteet, kansallinen terveyshanke ja Sosiaalialan kansallinen kehittämisohjelma, valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista, lastenneuvolatoiminnan uudet suositukset, lapsipoliittiset ohjelmat sekä lasten ja nuorten hyvinvointiselonteot. Seudullisen (Janakkala, Hattula, Hämeenlinna, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeen ammattikorkeakoulu) perhevoimalahankkeen tärkeimmäksi tavoitteeksi oli kirjattu monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi taloudellisemmin. Hankkeen tavoitteena oli moniammatillisen yhteistyön edistäminen ennaltaehkäisevässä perhetyössä, uusien yhteistyön toimintamallien ja niitä tukevien täydennys- ja jatkokoulutuksen kehittäminen. Toisena päätavoitteena oli kehittää voimavaraistavaa ja osallistavaa työotetta perhe- ja lapsilähtöisissä peruspalveluissa. Hankkeen toteutuksesta vastasi kahdeksan pilotin verkosto, missä oli mukana päivähoidon yksiköitä, neuvola, ehkäisevän perhetyön verkosto, Kanta- Hämeen keskussairaalan vastasyntyneiden teho-osasto, synnytyssali, synnytysvuodeosasto ja P4 akuutin psykiatrisen hoidon osasto (Harju-Tolppa 2007,11). Hankkeen eräänä yhteenvetona mainittiin erityisesti ennaltaehkäisevän työn vahvistuminen siten, että organisaatioiden johdon tuella sairaalan ja neuvoloiden välille luodaan yhteistoimintamalli (emt., 31). Perhevoimalan kehittämisehdotuksissa nostetaan esiin hitaasti tapahtuvat muutokset asenteissa ja työkulttuurissa ja niihin liittyvät muutostarpeet, joihin ei yhden hankkeen tai yksittäisten työntekijöiden ole mahdollisuutta vastata. Myös moniammatillisen ja sektorirajat ylittävän työn kehittyminen on hidasta, kun yhteisten tapaamisaikojen löytäminen on sitä vaikeampaa, mitä enemmän on tarkoitus saada samaan aikaan koolle ihmisiä. Moniammatillisen työn kehittämiseksi tarvitaankin työmenetelmiä ja huomion kiinnittämistä kokouskäytäntöihin (emt., 48 49). Hankkeen perusteella on voitu näyttää toteen, että ennaltaehkäisevän perhetyön näkökulma on mukana aina silloin, kun lasten, nuorten ja perheiden mielipiteet ja palaute otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä. Hankkeen näkemyksen mukaan jatkossa tulee arvioida, miten on onnistuttu asiakkaiden tarpeiden tulkinnassa. Ennaltaehkäisevässä perhetyössä palvelun toimivuutta tulisi arvioida suhteessa asiakkuudelle määriteltyihin tavoitteisiin. Kehittämisehdotuksena hankkeessa kehotetaan pohtimaan ennaltaehkäisevän perhetyön näkökulmasta sitä, mihin kannattaa resursseja kohdentaa. Myös muutoksesta ja siihen motivoinnista pitää keskustella entistä enemmän (emt., 49). Lapsen Polku Laadukkaaksi -hanke Hanke oli valtakunnalliseen Sosiaalialan kehittämishankkeeseen liittyvä hanke. Hanke sai rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä puolet kokonaiskuluista seudullisen palvelurakenteet kehittämiseen ja asiakaspalvelutyötä tekevän kehittämisyksikön luomiseen sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen. Hankkeen toiminta-alueena oli Hämeenlinnan seudun 8 kuntaa. Lapsen Polku Laadukkaaksi -hankkeen tavoitteena oli kehittää lastensuojelupalvelujen oikea- 17

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi

Tuula Salmela. Tieto on valtaa. vasta jaettuna. Harava-projekti toimijatason arviointi Tuula Salmela Tuula Salmela Tieto on valtaa vasta jaettuna Harava-projekti toimijatason arviointi TEKIJÄ Tuula Salmela, Pikassos Oy tuulamai.salmela@pp.inet.fi Puh: 050-554 6061 ULKOASU Jyri Heimo, Arktios

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen

Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen Hannakaarina Sarvela (toim.) Erityisvarhaiskasvatusta yli kuntarajojen SYKE-hankkeen loppuraportti 25 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot