LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Huittisten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki"

Transkriptio

1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Huittisten kaupunki

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUJÄRJESTELMÄT JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET Perheiden palvelut Äitiysneuvola Lastenneuvola Perheneuvola Sosiaalityö Lapsiperheiden kotipalvelu Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Toinen aste Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Nuoriso- ja liikuntapalvelut Liikunnallinen nuorisotyö Nuorisotyö Nuorten työpaja Muu toiminta Lastensuojelu Lastensuojelun palvelujärjestelmä Lastensuojelun kokonaisuus Huittisissa Lastenvalvojan toiminta Lasten, nuorten ja perheiden erityispalvelut Lapsia ja nuoria koskevat hankkeet Huittisissa Huittisten seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö Lapset ja perheet Varhaisnuoret Toimintaa nuorille Muuta toiminta Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena oleva muu toiminta Lähipoliisitoiminta Järjestötoiminta SUUNNITELMA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEKSI... 56

3 3 4.1 Lastensuojelun strateginen suunta ja tulevaisuuden näkymät Lastensuojelusuunnitelman seuranta LIITTEET

4 4 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS Huittisten kaupungin perusturvakeskus on aloittanut lastensuojelusuunnitelman valmistelun perusturvalautakunnan päätöksen ( ) mukaisesti voimaan tuleen lastensuojelulain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä, on laadittava sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi että lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma. Suunnitelma on uusi lakisääteinen työkalu, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelma toimii jatkossa osana kunnan vakiintunutta toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin vuosirytmiä. Suunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkastetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelman ohjausvaikutusta korostaa se, että sen sisältö, kehittämistoimet ja voimavaraehdotukset on otettava huomioon laadittaessa kuntalain (L 365/1995) mukaista kunnan talousarviota ja suunnitelmaa eri vuosille. Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää kunnan arvopohjan ja tahtotilan (visio), konkreettiset tavoitteet ja niitä koskevat painopisteet ja linjaukset sekä kehittämisehdotukset eri vuosille. Suunnitelman lain mukaan tulee sisältää seuraavat tiedot: 1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, 2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, 3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa, 4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista, 5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä, 6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä 7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Huittisissa perusturvalautakunta päätti ( ) perustaa lastensuojelusuunnitelman valmistelua varten ohjausryhmän, samalla perusturvalautakunta pyysi sivistyspalvelukeskusta ja kaupunginhallitusta nimeämään ohjausryhmään edustajansa.

5 5 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmistelevaan ohjausryhmään nimettiin perusturvajohtaja (Timo Kaaja) Kristiina Piirala, sosiaalityön johtaja Sinikka Piranen, lääkäri Olli Bäckman sekä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jouni Isotalo ja perusturvalautakunnan jäsenet Outi Kontio ja Marja-Riitta Jaakkola. Nuoriso- ja liikuntalautakunnan edustajaksi ohjausryhmään valittiin Aino Tammi ja nuoriso- ja liikuntapalvelujen viranhaltijaedustajana ohjausryhmässä toimi Teuvo Munkki. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja kokoonkutsujaksi nimettiin Outi Kontio. Käytännön työ tehdään työryhmässä, on tehty työryhmässä, jonka kokoonkutsuja on sosiaalityön johtaja Sinikka Piranen ja johon on kutsuttu lastensuojelutyötä tekevien tahojen edustajia (sosiaali, terveys, koulu, liikunta, nuoriso, seurakunnat, järjestöt, poliisi, lastensuojelun kehittämisyksikkö). Nuoriso- ja liikuntapalveluja käytännön työtä tekevässä työryhmässä edustavat vapaa-aikaohjaaja Sirkka Kuja- Kanto ja nuorisoohjaaja Reija Kankilampi. Työryhmä: Kaija Vesterinen, sosiaalityöntekijä Leila Rantala, lastenneuvolan terveydenhoitaja Mirjami Kaaja, päivähoidon johtaja Miia Mynttinen, päiväkodin johtaja Olli Bäckman, lääkäri Petra Vaelma-Nummisto, kouluterveydenhoitaja Pirkko Niemi, koulun sosiaalityöntekijä Reija Kankilampi, nuoriso-ohjaaja Santra Rinne, perheneuvolan psykologi Sari Lähdeniemi, lastenneuvolan terveydenhoitaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja Sirkka Kuja- Kanto, vapaa-aikaohjaaja Sirpa Minkkinen, erityisluokanopettaja Tiina Ruusumaa, lapsityönohjaaja / seurakunta Taru Hallamaa, käsikirjoittaja Työryhmän tukena ovat toimineet: Ohjausryhmä: Aila Hänninen, kaupunginhallituksen jäsen

6 6 Maarit Säilä, koulutuslautakunnan jäsen Marja-Riitta Jaakkola, perusturvalautakunnan jäsen Outi Kontio, perusturvalautakunnan jäsen (ryhmän kokoonkutsuja ja puheenjohtaja) Satu Törmä, kaupunginhallituksen jäsen Kristiina Piirala (Timo Kaaja saakka), perusturvajohtaja Eija Mattila, koulutusjohtaja Teuvo Munkki, nuoriso- ja liikuntatoimen johtaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja Jouni Isotalo, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Olli Bäckman, lääkäri Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen on kunnan eri viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyönä toteutettavaa toimintaa. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja muiden kunnan viranomaisten on kerättävä tietoa lasten sekä nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä välitettävä sitä niille viranomaisille ja päätöksentekijöille, jotka voivat oman toimintansa kautta vaikuttaa lasten kasvuoloihin. Kunnan keräämää ja analysoimaa seurantatietoa hyödynnetään päätettäessä palveluihin varattavista määrärahoista sekä ehkäisevässä että varsinaisessa lastensuojelussa. Lastensuojelua tulee ohjata ja johtaa tietoon perustuen. Suunnitelma varmistaa, että kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä toiminta on sekä tavoitteellista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä että se perustuu yhteistoimintaan ja kumppanuuteen. Suunnitelmassa päätöksentekijät määrittävät kunnan lapsi- ja lastensuojelupolitiikan keskeisen sisällön ja painopisteet sekä varaavat toiminnan ja sen kehittämisen edellyttämät voimavarat. Kunnan keskeiset tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. kunnassa asuvien lasten kasvuolojen kehittäminen ja ongelmien vähentäminen sekä ehkäiseminen, 2. lasten vanhempien ja lasten kasvatuksesta huolehtivien muiden kasvattajien tukeminen sekä ehkäisevä lastensuojelu, 3. lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestäminen. Suunnitelma antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännöntekijöille kokonaiskäsityksen lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista että tarvittavista voimavaroista. Suunnitelman sisältöä ohjaa lastensuojelulain keskeiset tavoitteet sekä kun-

7 7 nan/seudun lasten ja nuorten että perheiden palvelutarpeet suunnitelma on siis enemmän lasten ja perheiden näkökulmasta tapahtuvaa tarkastelua, ja vähemmän organisaatio-, hallinnonala- tai ammattilähtöiseen näkökulmaan perustuvaa tarkastelua. 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA Huittinen on asukkaan kaupunki Satakunnassa. Vuonna 2009 huittislaisista 26,7 prosenttia on alle 25 -vuotiaita ja 14,8 prosenttia on alle 15 -vuotiaita. Huittisissa asuvista perheistä lapsiperheitä on 37 prosenttia, joista 18,4 prosenttia on yksinhuoltajaperheitä. Lapsiperheiden määrän osuutta kaupungin kaikista perheistä ja sen muutoksista kuvataan kuviossa 1. Lapsiperheiden määrä on viime vuosien aikana vähentynyt, mutta laskua vuodesta 2007 vuoteen 2009 on tapahtunut vain prosenttiyksikön verran. Kuvio 2. kuvaa yksinhuoltajaperheiden osuutta prosentteina lapsiperheistä. Kuviosta ilmenee, että Huittisissa on keskimäärin vähemmän yksinhuoltajaperheitä kuin Satakunnassa ja koko maassa. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet ) 38, ,8 37,6 37,4 37, ,8 36,6 36, Kuvio 1. Lapsiperheiden määrä, % perheistä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet )

8 8 Kuvio 2. Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet ) Huittisten työttömyysprosentti vuonna 2010 oli keskimäärin 8,2. Vuonna 2009 nuorisotyöttömiä oli 14,3 % vuotiaasta työvoimasta ja kaikista työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 10,5 %. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä vuotiaita nuoria on Huittisissa hieman enemmän kuin muualla Satakunnassa ja Suomessa (kuvio 3). (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet ) Kuvio 3. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet )

9 9 Huittisten kaupungin asuinympäristö on ihmisläheinen. Kaupunki tarjoaa kaikki päivittäisessä elämässä tarvittavat palvelut lähes kävelymatkan päässä toisistaan. Lasten asuinympäristönä Huittinen on turvallinen ja puhdas. 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUJÄRJESTELMÄT JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET 3.1 Perheiden palvelut Perheen hyvinvointi on Huittisissa etusijalla. Kuntalaisesta huolehditaan hänen koko elinkaarensa ajan ja kaupunki pyrkii kehittämään ja järjestämään palveluja ja toimintaa lapsille ja lapsiperheille Äitiysneuvola Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys. Pyrkimyksenä on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, niiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen sekä hyvä synnytyksen hoito ja vastasyntyneestä huolehtiminen. Laajassa mielessä äitiyshuollon tavoitteena on edistää tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. Valmistautuminen vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen luovat pohjan pitkään jatkuvalle kehitykselle perheeksi. Äitiysneuvolan työmuotoina ovat terveystarkastukset, henkilökohtainen ohjaus ja perhevalmennus. Äitiysneuvolan lääketieteellisen ja hoidollisen seurannan lisäksi asiakkaille tarjotaan sosiaalista, emotionaalista ja psyykkistä tukea ja apua uudessa elämäntilanteessa. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Äitiyshuollon tuloksellisuus edellyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon systemaattista, tiivistä ja toisiaan arvostavaa yhteistyötä. Huittisten äitiysneuvolalla on toimivat yhteistyösuhteet kolmeen eri suuntaan; Satakunnan keskussairaa-

10 10 laan, Vammalan Aluesairaalaan ja Turun Yliopistolliseen keskussairaalaan. Yhteisissä tapaamisissa sovitaan äitiyshuollon tavoitteet, toimintalinjat, hoitokäytännöt ja seuranta. Äitiyshuollon ammattitaidon ylläpitämiseksi alueella järjestetään säännöllistä täydennyskoulutusta. Alueelliset hoito-ohjelmat, kuten äitiyspoliklinikalle lähettämisen kriteerit tai lyhytjälkihoitoisen synnytyksen käytännöt, pidetään ajan tasalla yhteistyössä koko toiminta-alueen yksiköiden kanssa. Äitiysneuvolan kehittämistoimenpiteet: v Perhevalmennuksen ja muun ryhmätoiminnan kehittäminen perheiden tarpeita vastaaviksi. v Laajan terveystarkastuksen sisällön kehittäminen perheen tarpeet huomioiden. v Erityistä tukea tarvitsevien perheiden varhainen toteaminen ja suunnitelma tuen toteuttamisesta yhdessä perheen kanssa. v Ehkäisevään perhetyöhön riittävä resursointi sekä selkeästi määritellyt toimintalinjat Lastenneuvola Neuvolapalvelut kuuluvat väestövastuiseen toimintaan ja ovat asiakkaille maksuttomia. Neuvolan keskeisiä työmuotoja ovat ajanvarauksella toimiva vastaanotto, puhelinneuvonta, kotikäynnit ja ryhmätoiminta. Lastenneuvolan perustehtävänä on seurata ja tukea lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sen eri vaiheissa ja tukea vanhempia lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä tilanteissa. Neuvolasta saa apua myös parisuhdeasioissa ja siellä osataan tunnistaa erityisen tuen tarpeessa olevat perheet. Lastenneuvolan toimintaa ohjaa perhekeskeinen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen pohjaava työote. Terveydenhoitajan ja lääkärin muodostama työpari vastaa määräaikaistarkastusten toteuttamisesta ja tarvittaessa jatkohoitoon ja tukipalveluihin ohjaamisesta. Lastenneuvolassa annetaan myös rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

11 11 Huittisissa neuvolatyössä tunnistetaan lasten ja perheiden tuen tarve, mutta paikallisena haasteena onkin tuen järjestyminen tarvitseville. Perheiden ja lasten pahoinvointi on lisääntynyt, joka näkyy elämänhallinta-, mielenterveys- ja päihdeongelmina. Vanhemmat tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta arjen hallintaan ja vanhemmuuteen sekä lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Lasten neurologisesta kehityksestä ja sen yhteydestä oppimishäiriöihin on viime vuosina saatu paljon lisää tietoa ja neuvolassa otetaan käyttöön uusi leikki-ikäisten lasten neurologinen arvio - tutkimusmenetelmä (LENE). Sen avulla voidaan ohjata jo varhaisessa vaiheessa tukea tarvitsevat lapset varhaiskuntoutuksen piiriin. Lastenneuvola tekee säännöllisesti yhteistyötä perheneuvolan, lastensuojelun ja päivähoidon kanssa. Neuvolan kehittämistoimenpiteet: v Tehokasta ja nopeammin järjestyvää varhaiskuntoutusta mahdollisimman lähelle lapsen arkea (puheterapia, toimintaterapia, fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus) v Asetuksen mukaisten laajojen terveystarkastusten toteuttaminen ja tarvittaessa tarpeenmukaisen tuen järjestäminen ja laaditaan suunnitelma tuesta, sen seurannasta ja arvioinnista v Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskuntoutuksen kehittäminen yhteistyössä terveyskeskuksen fysioterapian, perheneuvolan, päivähoidon ja yksityisten palveluntuottajien kanssa v TAVOITTEENA on saada lapsiperheiden kotipalvelua neuvolan ennaltaehkäisevään työhön Perheneuvola Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :n mukaan kuntien on huolehdittava muun muassa kasvatus- ja perheneuvonnan järjestämisestä. Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa (19 ). Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on tukea ja edistää lapsen ja nuoren myönteistä kehitystä järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua

12 12 ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lapsen kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. Perheneuvolan tehtävät: 1. Asiakastyö (ennaltaehkäisevä asiakastyö, varhainen tuki, lapsen kehitykseen ja kasvatukseen, aviopuolisoiden välisiin ongelmiin tai perheen rakenne- ja toimintahäiriöihin liittyvät tutkimukset sekä yksilö-, pari-, ryhmä-, perhe-, kriisi-, verkosto- ja lyhytterapiat). 2. Yhteistyö ja asiantuntija-avun antaminen kasvatus- ja perheasioissa (neuvottelut, lausunnot sekä konsultaatio ja työnohjaus muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville). 3. Perheneuvonnan alueen tiedotus- ja vaikutus toiminta sekä alan täydennys- ja erikoistumiskoulutuksen antaminen myös muulle sosiaalitoimelle ja tehtävään erikoistuvalla. 4. Kehittämistoiminta Perheneuvola osallistuu myös perheasioiden sovittelun antamiseen ja koulun psykososiaalisen oppilashuollon toteuttamiseen. Huittisissa kasvatus- ja perheneuvonta on toteutettu perheneuvolassa, jossa on psykologin ja sosiaalityöntekijän työpari ja tarvittaessa konsultoiva lääkäri. Perheneuvola toimii terveyskeskuksen tiloissa. Perheneuvola palvelee pikkulapsiperheitä sekä alakouluikäisten lasten perheitä, yläkouluikäiset saavat tukea terveyskeskuspsykologilta ja Huittisten psykiatrian poliklinikalla toimivalta nuorisopsykologilta. Tutkimuksen ja hoidon syynä perheneuvolassa ovat lasten sosioemotionaaliset, psyykkiset ja neurologiset ongelmat. Lasta tavataan yhdessä vanhempien ja perheen kanssa, koska perhe keskeisesti vaikuttaa ja osallistuu lapsen toipumisprosessiin. Perheneuvolan psykologin työkuvaan kuuluvat erityisesti lasten kehitys- ja oppimistutkimukset, lasten tunnepuolen tutkimukset sekä lasten tukikäynnit, Sosiaalityöntekijän työ painottuu vanhemmuuden tukeen ja neuvontaan sekä parisuhdetyöhön. Perheterapiaa tehdään nykyisin suurelta osin työparina. Viime vuosina lasten levottomuus ja käytöshäiriöt ovat lisänneet tarvetta vanhemmuuden tukemiseen sekä lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen ohjaukseen. Avio- ja avoerojen lisääntyessä myös lasten tuen tarve erotilanteissa ja huoltajuuskiistoissa on lisääntynyt. Alustavat lapsen

13 13 ja perheen tutkimukset tehdään paikallisesti ja tarvittaessa tarkempia tutkimuksia tehdään lastenneurologian ja psykiatrian poliklinikoilla Porissa ja Turussa, osin myös Sastamalassa ja Loimaalla. Tutkimusten pohjalta laaditaan lapselle ja perheelle kuntoutussuunnitelma. Tärkeimpiä lapsen kuntoutusmuotoja varhaiskuntoutuksessa ovat puheterapia, toimintaterapia sekä neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus. Puheterapeutin virka on terveyskeskuksessa, mutta vakituisen työntekijän saaminen on ollut vaikeaa, joten palvelua on ostettu Sastamalasta, Nokialta ja Tampereelta. Toimintaterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta saadaan yksityisiltä palveluntuottajilta mm. Sastamalasta ja Tampereelta. Ryhmäkuntoutus on toteutettu Huittisissa yksityisen psykologin toimesta. Perhekuntoutuskeskus Huvitus antaa erityislasten perheille sopeutumisvalmennusta ja lastenpsykiatrista perhekuntoutusta. Huittisissa on käynnistymässä moniammatillinen lasten asiakasyhteistyöryhmä, jossa on tarkoitus tehdä kuntoutussuunnitelmia ja seurata erityistä tukea vaativien lasten kehitystä ja kuntoutusta. Varhaisen puuttumisen avulla pyritään tukemaan lapsen tervettä psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista kehitystä. Perheneuvola tekee yhteistyössä esiopetuksen kanssa kouluvalmiusarviointeja. Ryhmätutkimuksesta ollaan luopumassa ja vain tarvittaessa tehdään lapsen yksilötutkimuksia. Kouluvalmiuden arviointia varten esikouluryhmässä tehdään kartoitus lapsen suoriutumisesta eri osa-alueilla. Psykologinen tutkimus ja vanhempien haastattelu tehdään perheneuvolassa. Palautteella saadut tiedot kootaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien ja esiopettajan kanssa lapsen koulumuoto ja oppimisen tukitoimet. Alakoulu tavallisimmin ohjaa lapsia perheneuvolaan oppimispulmien ja tunnepuolen ongelmien vuoksi. Tutkimusjakson päätteeksi ja myös hoitoprosessin aikana opettaja on keskeisesti mukana tekemässä ja toteuttamassa suunnitelmaa lapsen tukemiseksi. Oppimispulmien kuntoutuksessa opettaja ja erityisopettaja ovat avainasemassa. Oppimisen erityiskuntoutusta on hankittu pääosin yksityiseltä taholta (Neuropsykologipalvelu Frontaalo Tampereella). Perheneuvola on koululla mukana lasten hyvinvoinnin seurannassa oppilashuollon kautta.

14 14 Perheneuvolan kehittämistoimenpiteet: v lasten kuntoutuspalvelujen turvaaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. v neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen lasten neuropsykiatristen ongelmien kuntoutuksessa, tärkeänä osana lasten asiakasyhteistyöryhmään osallistuminen v varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen yhteistyössä neuvolan kanssa v vanhemmuuden ja parisuhteiden tukeminen yhteistyössä eri tahojen kanssa Sosiaalityö Sosiaalityö on osa kunnan sosiaalipalveluja. Sosiaalityö on sosiaalityön koulutuksen saaneen työntekijän antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Palvelua annetaan joko yksilölle, perheelle tai yhteisölle. Kunnallisen sosiaalityön vastuulla on toisaalta kunnan sosiaalihuollon kokonaisuus, toisaalta kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevien yksilöiden ja perheiden auttaminen. Sosiaalityössä asiakkaita voidaan tarpeen mukaan ohjata myös muiden palvelujen piiriin. Näillä toimilla tuetaan vaikeuksissa olevia henkilöitä ja perheitä. Asiakastyöstä saatuja kokemuksia ja asiantuntemusta hyödynnetään kunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa edistämään kuntalaisten sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kansalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Yksilökohtaisessa sosiaalityössä sosiaalityöntekijät neuvovat ja ohjaavat asiakkaitaan, selvittävät asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestävät viranomaisverkostoissa muita tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät henkilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Yhteisötyöllä ehkäistään sosiaalisten ongelmien syntymistä yhteisöissä sekä vahvistetaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta lähiyhteisöjensä kehittämiseen. Yhteisötyössä sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalialan ammattilaiset auttavat yksittäisiä henkilöitä ja ryhmiä lisäämään yhteisöjensä hyvinvointia ja luomaan verkostoja yhteisön jäsenten ja eri hallinnonalojen vir-

15 15 kamiesten sekä järjestöjen ja muiden tahojen kesken. Sosiaalityön tiimiorganisaatio on kuvattu liitteessä 1. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston tekemään aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Tämänlaisella henkilön toimintakykyä voidaan parantaa myös kuntouttavan työtoiminnan avulla. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntien on kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain mukaan järjestettävä kuntouttavaa työtoimintaa niille pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen, toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset. Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Huittisten kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan. Aktivointisuunnitelmia laativat yhteistyössä työvoimatoimiston kanssa sosiaalityöntekijä ja kuntouttavan työtoiminnan suunnittelusta yksi työnsuunnittelija. Toimeentuloturva Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan pitää huolta itsestään ja elatuksestaan sekä, siinä laajuudessa kuin avioliittolaissa (234/1929), lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) ja muussa laissa säädetään, puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. Pääsääntöisesti alaikäisen lapsen elatuksesta vastaavat lapsen vanhemmat. Opiskelijaa edellytetään hakemaan töitä lukukauden ulkopuolella. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elä-

16 16 män kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla (esimerkiksi, jos hakija saa avustuksia elantoon, asumiseen ja koulutuskustannuksiin vanhemmiltaan tai muulta omaiselta). Toimeentulotuen suuruus määräytyy toimeentulotukilaissa määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksena (Laki toimeentulotuesta 6 ). Toimeentulotuen myöntää vakinainen oleskelukunta (Laki toimeentulotuesta 14 ). Toimeentulotuki määrätään kuukaudelta, mutta joissakin tapauksissa voidaan tarpeen mukaan myöntää ja maksaa kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta. Huittisissa toimeentuloturvan parissa työskentelee sosiaalipalvelutiimissä 1 sosiaalityöntekijä, 1 ½ sosiaaliohjaajaa ja etuuskäsittelijä. Lapsiperheiden palvelutiimin sosiaalityöntekijä ja erityissosiaalityöntekijä tekevät lastensuojeluperheiden toimeentulotukipäätökset. Huittisten sosiaalitoimen toimeentuloturvan asiakkaina huittislaisista oli 5 prosenttia vuotiaista toimeentulotukea sai 12,9 prosenttia. Huittislaisista lapsiperheistä 6,3 prosenttia sai toimeentulotukea. Kuviosta 3. ilmenee toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus prosentteina lapsiperheistä. Huittisissa toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus lapsiperheistä on ollut keskimääräisesti pienempi kuin Satakunnassa ja koko maassa. Kaikki tässä mainitut tilastotiedot perustuvat vuoden 2009 tilastotietoihin Huittinen Satakunta Koko maa

17 17 Kuvio 3. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä. (THL, Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet ) Sosiaalityön kehittämisehdotukset: v päihdetyön kehittäminen yhdessä terveydenhuollon, koulun ja nuorisotoimen sekä seurakunnan kanssa (Päihdetyön hanke) v kuntouttavaan työtoimintaan enemmän vaihtoehtoja erityistä tukea tarvitseville v ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Lapsiperheiden kotipalvelu Sosiaalihuoltolain 17 mukaan kunnan on järjestettävä kotipalvelua. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen tavanomaisista tehtävistä. Lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmassa (lastensuojelulaki 36 ). Huittisissa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot ovat yhdistyneet kotihoidoksi vuonna Kotihoito on vanhuspalvelusektorilla ja sitä on kehitetty ensisijaisesti vanhusväestön tarpeisiin. Lisääntynyt kotihoidon tarve vanhuspalveluissa on vienyt resurssia lapsiperheiden kotipalvelusta. Tämä seikka on nyt huomioitu ja lapsiperheiden kotipalveluun on nimetty työntekijä. Lapsiperheiden kotipalvelussa lähihoitajan tehtäviin kuuluvat päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät ja lastenhoito, kasvatuksessa ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista ja sen kuluessa. Kotipalvelusta peritään asiakkaalta kotihoidon maksutaulukon mukainen, bruttotulojen, perheen koon ja palvelun määrän mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Lapsiperheiden kotipalvelun kehittämisehdotukset:

18 18 v Lapsiperheiden kotipalvelun resurssien lisääminen 3.2 Kasvatus- ja opetuspalvelut Huittisten kaupungin tavoitteena on laadukkaan ja turvallisen kasvu-, harrastus- ja opinpolun mahdollistaminen kuntalaisille. Käytännön toimenpiteinä tämä tarkoittaa, että toimitaan kasvatuskumppaneina, ehkäistään kiusaamista ja edistetään osallisuutta sekä tuetaan omatoimista tiedonhankintaa ja harrastustoimintaa Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan. Perheen hakiessa lapselleen päivähoitopaikkaa varhaiskasvatusjohtaja käy keskustelun päivähoidon tarpeesta ja päivähoitovaihtoehdoista yhdessä perheen kanssa. Tavoitteena on löytää lapsen edun mukainen ja perheen elämäntilanteeseen parhaiten sopiva vaihtoehto. Päivähoitomuodon ja paikan valintaan vaikuttavat myös mahdolliset lapsen tuen tarpeet ja perheen elämänhallinnan erilaiset pulmat. Huittisten kaupungissa päivähoito järjestetään jokaiselle alle kouluikäiselle hoitoa tarvitsevalle lapselle lain säätämässä ajassa. Päivähoito pyritään toteuttamaan ensisijaisesti vanhempien toiveiden mukaisesti. Päivähoidosta vastaa varhaiskasvatusjohtaja apunaan palvelusihteeri. Kaupunkimme päivähoidon yhteisiä arvoja ovat: luottamus, turvallisuus, leikki sekä kiireettömyys ja kodikkuus. Päivähoidon toimintamuotoja ovat päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito sekä yksityinen valvottu päivähoito. Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat kotihoidon tuki (vanhempi hoitaa lasta) ja yksityisen hoidon tuki (lapsi on hoidossa yksityisellä päivähoidon tuottajalla). Huittisissa toimii 4 päiväkotia (Huhkola, Huvikumpu, Kuninkainen ja Vampula), 2 ryhmäperhepäiväkotia (Kuninkainen ja Vampula), kolmisenkymmentä perhepäivähoitajaa ja 4 yksityistä päivähoidon tuottajaa.

19 19 Varhaiskasvatuksessa hyvät ja läheiset vuorovaikutussuhteet ovat toiminnan keskeinen perusta ja lasta kehitysriskeiltä suojaava tekijä. Varhaiskasvatuksen laatu vaikuttaa siihen, millaiset edellytykset turvallisille ja kiinteille vuorovaikutussuhteille kyetään luomaan. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön, kasvatuskumppanuuden, perustana ovat luottamus, kunnioitus, kuuleminen ja dialogisuus. Laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on myös varhainen puuttuminen, millä tarkoitetaan tuen tarpeen havaitsemista, huolen puheeksi ottamista ja tukitoimien järjestämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toiminnan lähtökohtana on lapsen oikeus saada tukea ja apua heti huolen ilmetessä. Tukitoimien järjestäminen perustuu riskien tuntemiseen ja tunnistamiseen sekä havainnointiin ja arviointiin. Kun lasta hoitavissa aikuisissa herää huolta lapsen kasvuun, kehitykseen tai oppimiseen liittyen, yhteistyötä perheen kanssa tiivistetään. Varhainen puuttuminen ja nopea reagointi ehkäisevät ongelmien kasaantumista ja mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa syrjäytymistä ja on näin ennaltaehkäisevää toimintaa. Tuki varhaiskasvatuksessa voi olla niin rakenteellista kuin sisällöllistäkin: rakenteellinen tuki: sisällöllinen tuki: esim. ryhmäkoon pienennys ryhmäavustaja päivähoitopaikka lapsen kehityksen tukemiseksi lapsen iän ja kehitystason mukainen tuki henkilöstön koulutus erityislastentarhanopettajan konsultointi kuntouttava pienryhmätoiminta yksilölliset lasta koskevat suunnitelmat moniammatillinen yhteistyö Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa / kuntoutussuunnitelmassa määritellään lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, tuen tarpeet ja tukimuodot ja menetelmät niin kotona kuin päivähoidossakin. Yhdessä perheen ja moniammatillisen verkoston kanssa luodaan lapselle sellainen kasvun ja oppimisen polku, mikä turvaa lapselle suotuisan kasvun, kehityksen ja oppimisen ja tukitoimien jatkuvuuden.

20 20 Lastensuojelulain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Mikäli päivähoidon työntekijä havaitsee puutteita tai osaamattomuutta mm. lapsen hoidossa ja huolenpidossa, tulee lapsesta tehdä lastensuojeluilmoitus. Ilmoituksen tavoitteena on puuttua varhaisessa vaiheessa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vaarantaviin riskitekijöihin. Päivähoito on osa lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Onnistuakseen se vaatii yhteistyötä vanhempien, lastensuojelun ja päivähoidon kesken. Varhaiskasvatuksen kehittämistoimenpiteet: v perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien ammatillisen ja pedagogisen osaamisen säännöllinen tukeminen v integroidun erityisryhmän perustaminen v varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja esiintuominen, sekä osaamista tukevan koulutuksen lisääminen v varhaiskasvatuksen tiimityöskentelyn ja moniammatillisen verkostoitumisen kehittäminen v lastensuojelun tukitoimena päivähoidossa olevien lasten suunnitelmallinen tukeminen; lapsikohtaisissa suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen ja arvioiminen v sisällöllisten tukitoimien kehittämien Esiopetus Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna, pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Esiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä päättää lapsen huoltaja. Haku esiopetukseen on tammikuussa ja koulutusjohtaja tekee päätökset esiopetuspaikasta maaliskuussa. Huittisissa esiopetusta järjestetään sivistyspalvelukeskuksessa kasvatus- ja opetuspalveluna. Esiopetusta annetaan lainsäädännön edellyttämät 700 tuntia, keskimäärin 4 tuntia päivässä noudattaen pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetus järjestetään niin, että lapsella on mahdollisuus päivähoitopalveluihin. Esiopetusta

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot