Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2010 Nuorten päivätoimintakeskus Sopimusvuori ry

2 1. Toiminta-ajatus Sopimusvuori ry:n nuorten päivätoimintakeskuksen palvelut on suunnattu Tampereen ja lähikuntien nuorille (16-29v.), jotka ovat psykiatrisessa avohoidossa ja tarvitsevat sen ohella myös sosiaalipsykiatrista kuntoutusta. Kuntoutuspalvelut on kohdennettu nuorille joilla on diagnosoitu masennus, persoonallisuushäiriö tai jokin muu häiriötasoinen mielenterveysongelma ja mahdollisesti myös samanaikainen päihdeongelma. Nuorten päivätoimintakeskus on avoinna arkisin klo 9-15 ja asiakaspaikkoja on 14-16/päivä. Käyntipäivien määrä vaihtelee yhden ja viiden välillä, riippuen nuoren elämäntilanteesta ja psyykkisestä voinnista. Käyntipäiväsuosituksena on vähintään kolme käyntipäivää viikossa päivärytmin ylläpitämiseksi sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistumiseksi. Toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille mielenterveyskuntoutujille turvallinen yhteisö, jossa ammatillisen tuen ohella mahdollistuu psyykkistä hyvinvointia tukeva vertaistuki. Osana toimintaa on nuorten elämäntilanteen selkiyttäminen: koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen, opiskeluun motivointi, ihmissuhteisiin ja asumiseen liittyvien ongelmien selvittely sekä työharjoittelumahdollisuuksien kartoittaminen. Kynnys päästä toimintaamme mukaan on pidetty matalana, jotta varhainen puuttuminen nuorten ongelmiin on mahdollista. Nopea puuttuminen ehkäisee ongelmien ja syrjäytymisen syvenemisen. 2. Henkilökunta Vakinainen henkilökunta vuonna 2010: Johtaja, psykiatrian sairaanhoitaja Terhi Leppänen Ohjaaja, sosionomi AMK Marianna Mäkelä Ohjaaja, mielenterveys-, päihde- ja kriisityön lähihoitaja Taija Torvinen Ohjaaja, psykiatrian sairaanhoitaja Jani Mikkola ( ) Siivoustyöntekijä Hilppa Tyni Vektori-projektista (21.9. alkaen) Henkilökunnan työnohjaajana toimi psykologi, psykoterapeutti Tuula Gradell Akaan psykologikeskuksesta. Kädentaito-, valokuvaus-, ryhmäpsykoterapia-, ja musiikkiterapiaryhmissä oli ulkopuoliset ryhmänohjaajat. Bändiryhmän ohjaajana toimi musiikkiterapeutti Marleena Varis.

3 3. Toiminnan sisältö Toiminta jakautuu sisällöllisesti strukturoituun eli ohjattuun toimintaan, joka pitää sisällään ryhmät sekä tavoite- ja ohjauskeskustelut ja ns. puolistrukturoituun toimintaan, joka on nuorten keskinäistä vapaata ajanviettoa. Kaikki toiminnat perustuvat vapaaehtoiseen sitoutumiseen. Motivaation osallistua toimintaan tulee nousta nuoresta itsestään, jotta kuntoutuminen ei jää ulkoa ohjatuksi, vaan todellinen sitoutuminen kuntoutumisprosessiin voi toteutua. 3.1 Ohjattu toiminta Tavoitekeskustelut Kuntoutussuunnitelman sijasta käytössä on nimitys tavoitesuunnitelma. Tavoitesuunnitelma sisältää nuoren pitkän- ja lyhyen aikavälin tavoitteet sekä ajatukset siitä, millaisia muutoksia itsessä tai omassa toiminnassa tulee tapahtua, jotta tavoitteisiin pääsisi. Käytössä on myös pikatavoite lomake johon kirjataan akuutit asiat, jotka on nopeasti hoidettava. Tavoitteet voivat olla hyvin konkreettisia liittyen opiskelun suunnitteluun, työelämään sijoittumisen kartoittamiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymiseen. Tavoitekeskustelun pohjalta voidaan suunnitella tarpeelliset toimenpiteet tai tutustumiskäynnit, joita asioiden eteneminen edellyttää. Tarvittaessa nuori ohjataan ammatinvalinnanohjaukseen tai palveluohjaustoimintojen piiriin. Osa tavoitteista liittyy sisäisen muutoksen ja kehityksen tarpeeseen. Oman minuuden hahmottaminen suhteessa toisiin ihmisiin ja oman itsensä hyväksyminen ovat keskeisiä asioita nuorten elämässä. Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat sisäiselle kehitykselle ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa olemiselle esteitä ja haasteita. Tavoitekeskustelussa suunnitellaan millaiset ryhmätoiminnat voisivat auttaa nuorta hänen kuntoutumisessaan ja vastaisivat kehitys- ja muutostarpeeseen. Tavoite- ja ohjauskeskusteluissa arvioidaan myös sitä, vastaako Nuorten päivätoimintakeskuksen toiminta nuoren tarpeisiin ja tarvittaessa suunnitellaan yhdessä hoitotahon kanssa siirtyminen muualle. Tavoitesuunnitelmia tehtäessä huomioidaan myös mahdollinen päihteidenkäyttö ja asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa siihen liittyvät tavoitteet sekä pohditaan keinoja ja asioita joiden avulla päihteidenkäyttö pysyisi hallinnassa. Tavoitesuunnitelma tehdään kuntoutuksen alkuvaiheessa nuoren kanssa kahden kesken tai yhdessä muun hoitoverkoston kanssa. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan säännöllisin väliajoin tavoite- ja ohjauskeskusteluissa sekä verkostopalavereissa ja hoitoneuvotteluissa yhteistyötahojen kanssa.

4 Ohjauskeskustelut ja ohjaustoiminta Tavoitekeskusteluissa nousee esiin asioita, joita nuorten kanssa lähdetään hoitamaan ohjauskeskusteluissa. Tavoitteena on ohjata ja motivoida nuorta hoitamaan asioitaan itse, jotta tunne oman elämän hallinnasta lisääntyy. Nuoria tuetaan raha-asioiden hoidossa, erilaisten tukianomusten tekemisessä, ajanvarausten hoitamisessa ja tarvittaessa toimitaan muistuttajina, jotta varatut hoitokäynnit toteutuisivat. Mukaan asiointikäynneille lähdetään, mikäli se on tarpeen. Elämäntilanteesta riippuen nuoria ohjataan asunnon haussa, opiskelupaikan valinnassa ja hakumenettelyssä, ja ohjataan tarvittaessa varsinaisten ohjaustoimintojen piiriin (esim. Kohopalvelut, Aku-toiminta, työvoimatoimiston palvelut). Kriisikeskustelut Nuorten elämäntilanteet muuttuvat varsin nopeasti ja elämässä syntyy erilaisia psyykkiseen tilanteeseen sekä ihmissuhteisiin liittyviä kriisejä, jotka on välittömästi hoidettava. Nuoren kanssa käydään läpi kriisitilanne ja tuetaan häntä hahmottamaan tilanteensa realistisesti ja myös purkamaan siihen liittyviä tunteita. Lisäksi kartoitetaan, kriisin luonteesta riippuen, tarvittavat jatkotoimenpiteet. 3.2 Ryhmätoiminta Yhteisökokous Kuntoutusyhteisön toiminnan suunnittelu ja arviointikokous on nimeltään IPEMA (Ihan Peruskokous Ei Mikään Aivohiiri). Kokous on joka kuukausi ja siinä arvioidaan ja suunnitellaan ryhmien sisältöjä ja tarvetta yhdessä nuorten kanssa. Ryhmiä syntyy ja kuolee kokouksen päätösten mukaisesti. Kokouksessa päätetään myös yhteisistä säännöistä ja käytännöistä, suunnitellaan erilaisia retkiä ja päätetään hankinnoista. Puolivuosittain kokouksessa tehdään kokonaistoiminnasta kirjallinen arviointi, jonka pohjalta pyritään toimintaa muuttamaan enemmän nuorten tarpeita vastaavaksi. Kokoukseen saavat osallistua kaikki nuoret, oli heillä käyntipäivä kokouspäivänä tai ei. Kokous toimii myös kasvattavana foorumina: jos osallistut, voit vaikuttaa. Kokouksen jälkeen lähdetään nuorten valitsemaan ravintolaan syömään.

5 Toiminnalliset ryhmät Toiminnalliset ryhmät antavat nuorille mahdollisuuden kokeilla uusia harrastuksia ja toimintoja, joihin ei yksin tulisi lähdettyä. Etenkin nuorten, joilla on sosiaalisia pelkoja tai paniikkihäiriöoireilua, on tutussa ryhmässä mahdollista rohkaistua lähtemään mukaan. Tavoitteena on, että ryhmissä nuoret tutustuisivat sellaisiin toimintoihin, joihin he voivat halutessaan mennä myös lähdettyään kuntoutuksen piiristä. Toiminnallisuuden kautta nuori pystyy testaamaan omia rajojaan, hahmottamaan minuuttaan suhteessa omaan itseen ja toisiin sekä lisäämään terveyttä edistäviä voimavaroja omassa elämässään. Luovan ilmaisun ryhmät Luovan ilmaisun ryhmissä on mahdollisuus ilmaista itseään monin eri keinoin: musiikin, kirjoittamisen tai kuvallisen ilmaisun kautta. Luovien toimintojen kautta asiat ja tunteet, joita nuori ei sanallisesti kykene ilmaisemaan, voivat saada muodon ja sen kautta niitä voi kyetä tunnistamaan ja työstämään. Luovassa toiminnassa tärkeintä on tekeminen, tuotoksen laatu on sivuseikka. Vuonna 2010 toiminnallisia ja luovan ilmaisun ryhmiä olivat: Actionryhmä oli yhdistetty liikunta ja kulttuuriryhmä, joka toimi viikoittain läpi vuoden. Ryhmä aktivoi sellaisia nuoria liikunnan piiriin, jotka eivät perinteisestä liikuntaryhmästä innostuneet ja vastaavasti tutustumaan kulttuuriin niitä, joille se ensin tuntui vieraalta..ryhmän puitteissa käytiin mm. keilaamassa, ratagolfissa, seinäkiipeilyssä, jousiammunnassa, megazonessa ja pelaamassa biljardia. Kulttuuritarjontana olivat erilaiset näyttelyt mm. Tampereen taidemuseossa ja Vapriikissa, elokuvissa käynnit, ja teatterikäynnit Tampereen työväenteatterissa. Lisäksi Actionryhmä teki kävelyreissuja kesäiselle Pyynikin harjulle. Retket: Vuonna 2010 Tampereen Lions Klubin naisjaosto Hämettäret keräsi joulumyyjäisillä ja muotinäytöksellä rahaa ja lahjoitti sen Nuorten päivätoimintakeskuksen toimintaan. Rahojen avulla oli mahdollista toteuttaa kaksi virkistysmatkaa. Toinen suuntautui Helsinkiin Luonnontieteelliseen museoon ja toinen Pyhäjärvelle lounasristeilyn muodossa. Kumpikin retki oli virkistävää vaihtelua arkeen. Luonnontieteellisen museon moni nuorista koki niin mielenkiintoiseksi paikaksi, että suunnitteli joskus menevänsä uudelleen. Kädentaitoryhmä toimi lähes koko vuoden artenomiopiskelijoiden ohjaamana. Ryhmässä tehtiin monenlaisia töitä: peilikehyksiä paperimassasta, tuunattiin kirjoista korurasioita, helmikoruja, maalattiin silkkihuiveja, mosaiikkitöitä, etc. Ohjattujen ryhmien ohella monet nuorista tekivät oma-aloitteisesti erilaisia töitä askartelu- ja taidetilassa.

6 Voimaannuttava valokuvaus ryhmä aloitti toimintansa kädentaitoryhmän tilalla marraskuun lopulla. Ryhmä jatkuu vuonna 2011, jolloin se huipentuu valokuvanäyttelyyn Nuorisokahvila Uniikissa. Kamppailulajiryhmä toimi joitakin kertoja sairaanhoidon opiskelijan ohjaamana. Ryhmässä oli osallistujia myös Askel-kurssilta sekä Verstaalta. Kitarakurssi toimi kuuden kerran pakettina vertaisohjaajien voimin. Kurssi oli suunnattu muille kuin Nuorten päivätoimintakeskuksen asiakkaille, ohjaajina toimi kaksi asiakastamme. Bändiryhmä toimi koko vuoden puolisuljettuna terapeuttisena ryhmänä. Ryhmän tavoitteena oli vuorovaikutus toisten kanssa, itsensä ilmaisu, omaan itseen ja toisiin liittyvien tunteiden käsittely ja tunnistaminen. Ryhmää ohjasi musiikkiterapeutti Marleena Varis. Kesällä hänen sijaisenaan oli musiikkiterapiaopiskelija Karoliina Lehtinen. Musiikkiterapeutti antoi myös yksilömusiikkiterapiaaikoja, joiden määrällinen kesto ja sisältö määräytyivät kunkin nuoren oman tavoitesuunnitelman mukaan. Musiikkiterapiaryhmä alkoi syksyllä musiikkiterapiaopiskelijan ohjauksessa ja jatkuu vuonna Ryhmässä havainnoitiin suhdetta omaan ääneen ja oman äänen käyttöä ääniharjoitusten kautta. Ryhmän keskusteluosuudessa paneuduttiin nuorten omasta elämästä nouseviin teemoihin ja erilaisten tunteiden kohtaamiseen. Välineenä ryhmässä käytettiin myös nuorille tärkeiden musiikkikappaleiden kuuntelemista. Piirustusryhmä toimi syksyllä sairaanhoidonopiskelijan ohjaamana. Hän opetti myös halukkaita tietokoneella Photo Shop ohjelman ja piirtopöydän käyttöön. Keskusteluryhmät Keskusteluryhmissä aiheet nousevat ryhmän jäsenten tarpeista ja käsittelevät nuorten elämään liittyviä kysymyksiä. Usein ryhmissä käsitellään mielenterveysongelmien vaikutusta arkielämään, oireidenhallintaa, ihmissuhteita, seksuaalisuutta, pelkoja, mutta vastaavasti myös tulevaisuudensuunnitelmia ja haaveita. Ryhmässä nuori voi saada korjaavan kokemuksen aiempiin, esimerkiksi kouluaikaisiin, ryhmäkokemuksiin. Ryhmissä toteutuu konkreettisesti vertaistuen antaminen ja vastaanottaminen, niissä jokainen voi peilata itseään ja omaa elämäänsä muiden kokemuksiin. Ryhmät ovat suljettuja, aikarajallisia ja ryhmässä laaditaan yhteiset säännöt joita ryhmäläiset noudattavat. Sekä keväällä että syksyllä toimi ulkopuolisen ryhmäpsykoterapeutin ohjaama psykoterapiaryhmä. Syksyn ryhmä jatkuu vielä helmikuuhun Psykoterapiaryhmien ohella toimi läpi vuoden keskusteluryhmiä eri kokoonpanolla ja kestoltaan eripituisina, asiakkaiden tarpeista lähtien.

7 4. Puolistrukturoitu toiminta Ohjatun toiminnan ohella päivät sisältävät yhdessäoloa monissa eri muodoissa. Erilaiset pelit, korttipelit, roolilautapelit, tietopelit, pingis ja biljardi, ovat luontevia välineitä harjoitella sosiaalisissa tilanteissa toimimista ja tutustua muihin nuoriin. Myös tavalliset arkiset toiminnat, kuten yhteinen ruokailutilanne ja kokoustilanteet, toimivat sosiaalisista peloista kärsiville ikään kuin harjoittelumaastona. Vapaa, spontaanisti syntyvä keskustelu sisältää paljon nuorten elämään liittyviä tärkeitä asioita: opiskeluasiat, asumistilanteet, tulevaisuuden pohdinta, ystävyys- ja parisuhteet, huumori, ahdistava olo ym. Vuorovaikutus on aina kuitenkin jossain määrin ohjattua, koska henkilökunta on usein tilanteissa mukana. Vapaassa vuorovaikutuksessa vertaistuki on parhaimmillaan. Muiden mielipiteet toimivat joskus herättävänä tekijänä ja muut oman itsen peilinä. 5. Asiakkaat 2010 Kuntoutusjaksoja oli yhteensä 89, keski-iän ollessa 22 v. Sukupuolijakauma säilyi suhteellisen ennallaan, eli edelleen naisten osuus kuntoutusjaksojen käyttäjinä oli suurempi kuin miesten (naisia 58, miehiä 31). Tutustumiskäynnillä kävi 77 nuorta joista 69 aloitti kuntoutusjakson. Asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelivat. Nuorin ikäluokka oli peruskoulunsa päättäneitä, joilla oli edessä ammatinvalinta. Osa nuorista oli ammatillisen koulutuksen aloittaneita, mutta mielenterveysongelmien vuoksi joko koulutuksen kokonaan lopettaneita tai opinnoistaan sairauslomalla olevia nuoria. Yhdeksän nuorista opiskeli samanaikaisesti päivätoimintakeskuskäyntien kanssa, jolloin käynnit määrittyivät opintojen mukaan. Vuoden aikana olleista nuorista 22 lähti opiskelemaan. Osa aloitti ammatilliset opinnot, osa palasi takaisin jo alkaneisiin opintoihin sairausloman jälkeen. Opiskeluihin lähdöt jakautuivat seuraavasti: ammattikorkeakouluun 4, ammattiopistoon 4, erilaisiin valmentaviin opintoihin 8, päivälukioon 3, 10-luokalle 1, Voionmaan opistoon 1 ja työvoimapoliittiseen koulutukseen 1. Oman asiakasryhmänsä muodostivat nuoret, joilla jo oli ammattikoulutus, mutta psyykkinen tilanteensa vuoksi eivät olleet valmiita ainakaan täyteen työaikaan. Osa koki alan, jolle oli kouluttautunut, itselleen epäsopivaksi. Kaksi nuorista päätti lopettaa keskeytyneet opintonsa kokonaan ja hakeutuivat kouluttautumaan uudelle alalle. Muutama nuorista ohjautui työkokeiluun tai työharjoitteluun. Täysipäiväiseen työhön lähti kaksi nuorta. Asiakkaistamme monet olivat itsenäistymässä vanhempien luota omaan asuntoon. Yhteistyössä hoitotahojen ja nuoren kanssa pohdittiin sopivaa asumismuotoa ja tarvittaessa käytiin

8 tutustumiskäynneillä erilaisiin tuettuihin asumismuotoihin. Neljä nuorta muutti tuetusti itsenäiseen asumiseen. Osalle nuorista toimintamme ei ollut hoidollisesti riittävää tai oikein kohdennettua, joten he siirtyivät muihin kuntoutusyksiköihin tai päiväsairaalahoitoon. Päivätoimintakeskuksesta vuonna 2010 lähteneet:

9 Kuntoutusjaksojen pituudet vaihtelivat vuonna 2010 seuraavasti: 6. Hoitotahot: Jokaisella nuorella oli avohoitokontakti, joka vaihteli problematiikan ja elämäntilanteen mukaisesti. Osalla nuorista oli Kelan kustantama yksilöterapia, kuvataideterapia tai toimintaterapia. Valtaosalla avohoito oli Tampereen tai lähikuntien psykiatrian- tai nuorisopsykiatrian poliklinikoilla. Heillä, jotka tarvitsivat tiivistä tukea ja joiden oli vaikea oma-aloitteisesti hakeutua vastaanotolle, oli hoitokontakti tehostetun psykiatrisen kotisairaanhoidon työryhmässä. Kotityöryhmän tapaamiskäyntejä ja yhteispalavereita järjestettiin myös päivätoimintakeskuksen tiloissa. Yhdellä nuorista oli säännölliset intervallijaksot Pitkäniemen sairaalassa. Nuoret, joilla oli neuropsykiatrinen diagnoosi tai tutkimusjakso, olivat Tays:n neuropsykiatrian poliklinikan hoidossa. Kahden nuoren hoito oli perusterveydenhuollossa. Opiskelevista nuorista neljällä psykiatrinen hoitopaikka oli YTHS. Päihdeongelmaisten nuorten hoito oli A-klinikan Nuorisoasemalla ja Vuohenojan palvelutalolla.

10 7. Muut yhteistyötahot: Yhteistyötahot voidaan jakaa sen mukaan mitä osa-aluetta ne nuorten elämässä koskivat. Asumisen osalta yhteistyötahoja olivat Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry, Tiitu-projekti, Asunto-Silta, Toivontupa ry, kuntoutuskoti Vaahtera sekä Vuohenojan palvelutalo. Lyhytaikaisesti nuoria oli SPR:n Nuorten turvatalolla ja heidän itsenäisen asumisen tukiprojektinsa piirissä. Asumisen tueksi joillakin nuorista oli myös Muotialan psykiatrinen kotikuntoutus. Palveluohjauksen tiimoilta yhteistyökumppaneitamme olivat Koho-palvelut ja Aku-toiminta. Työvoimatoimiston palvelut liittyivät työnsaantiin, työelämävalmennus- ja työharjoittelupaikkojen saamiseen sekä työvoimapoliittisiin koulutuksiin hakeutumiseen.

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

"Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa"

Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa Heikki Suhonen "Takalaittoman puolella eli pelissä, mutta ei pelattavissa" Raportti Salon A-klinikan asumispalveluista ja niiden asiakkaista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 61 A-klinikkasäätiö 2008

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet

Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Diabeetikon hyvän hoidon toteuttamisen periaatteet Suuntaviivoja nuorten nuorten ja ja aikuisten aikuisten tyypin 1 tyypin diabeetikoiden 1 diabeetikoiden hoitoon ja kuntoutukseen hoitoon ja kuntoutukseen

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot