Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2"

Transkriptio

1 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Erikoissairaanhoito AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT Aikuispsykiatria Mielenterveyspalvelut, Salon kaupunki Mielenterveyspalvelut, Salon kaupungin yhteistyökumppanit ASUMISPALVELUT Kaupungin ostamat asumispalvelut Kaupungin suunnitteilla olevat asumispalveluyksiköt VERTAIS- JA OMAISJÄRJESTÖT PÄIHDEPALVELUT Salon A-klinikkatoimi Salon avohoidon palvelut Salon laitoshoidon palvelut....17

3 3(18) 1. Johdanto Oheinen palvelurakennetta kuvaava liite on osa Salon kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on konkretisoida nykyinen palvelujärjestelmä sekä määrittää että täsmentää ajantasiset kehittämiskohteet. Opas on tarkoitettu käsikirjaksi tietoa työssään mielenterveys- ja päihdepalveluista tarvitseville ammattilaisille sekä kuntalaisille. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain Hyvinvointitilinpidon laatimisen yhteydessä, jolloin tarvittavat muutokset ja päivitykset tehdään myös oheiseen oppaaseen. Oppaassa esitellään kaupungin ja erikoissairaanhoidon tuottamat ja ostopalveluina hankkimat sekä kolmannen sektorin tarjoamat palvelut. 2. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut Asuinalueen mukaisesti määräytyvällä terveysasemalla toteutetaan lasten hoidon tarpeen arviointi ja ei-kiireellinen hoito. Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja antaa neuvontaa mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Terveysasemilta ja neuvoloista ohjataan tarvittaessa eteenpäin erityistason hoitoyksiköihin. Lastenneuvola Lastenneuvola vastaa kokonaisvaltaisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Perheiden tukemiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja varhaisen vuorovaikutuksen havainnointiin tähtäävää neuvolatoimintaa toteutetaan kaupungin alueella useissa eri toimipisteissä. Lasten päivähoito Päivähoidon tehtävänä on tukea lasten kasvua ja tervettä kehitystä sekä perheiden kasvatustyötä. Päivähoitomuotoina ovat päiväkoti, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, avoimet palvelut, vuorohoito, erityisvarhaiskasvatus sekä yksityiset palvelut. Vaihtoehdon kunnalliselle päivähoidolle tarjoaa lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Avoin päiväkotitoiminta Salon kaupungin varhaiskasvatuksen tarjoamat avoimet päiväkodit toimivat Salon Perhekeskuksessa Annankadulla, Ollikkalan koulun tiloissa Hämeenojankadulla, Halikossa nuorisotila Vinkkiksessä sekä Perniön Perhekeskus Piiperössä. Toiminta on avointa ja maksutonta lasten ja vanhempien yhteistä toimintaa. Avoin päiväkoti tarjoaa vanhemmille myös varhaiskasvatuksen ammattilaisen tukea, keskustelua kasvatuksesta, lapsen kehityksestä ja lapsiperheen arjesta. Perhekeskus Perhekeskustoiminnan tavoitteena on tukea lapsiperheiden arkea ja tarjota ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen perhelähtöisiä palveluja. Avoin päiväkoti ja perhekahvila ovat esimerkkejä perhekeskuksen toiminnasta. Perhekeskuksen maksuton tila on varattavissa lasten ja perheiden asioita edustavien yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön pääasiassa iltaisin. Perheryhmä Perheryhmä on tarkoitettu salolaisille pienten lasten perheille. Perheryhmään tullaan neuvolan, sosiaalitoimen, perheneuvolan tai päivähoidon ohjaamana. Ryhmätoimintaa on kaksi kertaa viikossa ja muina päivinä työntekijät tekevät kotikäyntejä. Ryhmän tavoitteena on tukea ja edistää perheiden elämänhallintaa ja motivoida vanhemmat etsimään ratkaisuja elämäänsä, jotka ovat lapsen ja koko perheen parhaaksi. Toiminta on maksutonta. Ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa.

4 4(18) Alle kouluikäisten psykologipalvelut Psykologit vastaavat ja antavat apua mielenterveyteen ja lapsen kehitykseen liittyvissä huolissa. Psykologi tekee kehitystason arviointeja, antaa ohjeita kasvattajille sekä osallistuu mahdollisen kuntoutussuunnitelman laadintaan ja seurantaan eri työryhmissä. Psykologi työskentelee terveyskeskuksessa myös lasten kuntoutustyöryhmässä. Lasten kuntoutustyöryhmä Salon terveyskeskuksen lasten kuntoutustyöryhmä on tarkoitettu niille lapsille, joilla epäillään olevan tai on todettu kehityksen erityisongelmia tai viiveitä, jotka kaipaavat lisäselvittelyä. Kuntoutustyöryhmä toimii moniammatillisena työryhmänä. Tutkimusten perusteella lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kuntoutussuunnitelma sekä siihen tarvittavat lausunnot ja lähetteet jatkotutkimuksia varten. Työryhmään kuuluvat lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, fysioterapeutti sekä puheterapeutti. Työryhmä tekee yhteistyötä perheiden, neuvolan, päivähoidon, koulun sekä muiden tarvittavien asiantuntijatahojen kanssa. Kuntoutustyöryhmälle tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähete. Kasvatus- ja perheneuvola Kasvatus- ja perheneuvolan palvelut on suunnattu lapsille ja peruskouluikäisille nuorille, vanhemmille sekä yhteistyökumppaneille. Vanhemmat voivat varata ajan Kasvatus- ja perheneuvolaan itse. Huoli lapsen kehityksestä tai käyttäytymisestä, keinottomuus kasvatuksessa, ristiriidat perheenjäsenien välillä, vanhempien erotilanne tai lapsen tapaamisoikeusasiat voivat olla yhteydenoton taustalla. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Käytettävissä ovat psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut. Lastensuojelu Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapselle turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö sekä tasapainoinen kehittyminen ja taata lapselle erityinen suojelu ja huolenpito. Lastensuojelussa työskentelyn pääpaino on avohuollon tukitoimien järjestämisessä. Lisäksi asiakkaita tuetaan kuuntelemalla, keskustelemalla sekä tarvittaessa ohjaamalla kulloinkin tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, koulutoimen, kotipalvelun, poliisin, kasvatus- ja perheneuvolan sekä lasten ja nuorten psykiatrisen poliklinikan kanssa. Lakisääteinen lastensuojelu ja perheiden tukitoimien järjestäminen kuuluu lastensuojelun vastuualueeseen. Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapselle ja nuorelle terve kasvu aikuisuuteen. Psyykkisen tuen tavoitteena on tukea tervettä itsetuntoa oman identiteetin ja itsenäisyyden saavuttamisessa. Kouluterveydenhuolto mahdollistaa henkilökohtaisen keskustelun oman terveydenhoitajan/ lääkärin kanssa joka tarvittaessa ohjaa laajemman asiantuntijaverkoston piiriin. Jokaiselle Salon terveyskeskuksen alueella toimivalle ala- ja yläkoululle on nimetty terveydenhoitaja ja koululääkäri. Kouluterveydenhoitaja sekä lääkäri toimivat yhteistyössä koulun ja oppilaitoksen oppilashuollon henkilöstön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Kouluterveydenhoitaja tekee kotikäyntejä tarvittaessa yhteistyössä muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Koulujen iltapäivätoiminta Toiminta on tarkoitettu kaikille 1. ja 2. luokan oppilaille, alakoulujen yhteydessä, kunnan päättämässä laajuudessa. Ensisijainen kerhotoimintapaikka on sen alakoulun toimintapiste, jossa oppilas on perusopetuksessa. Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät terveyden- ja sairaanhoidolliset palvelut mukaan lukien suun terveydenhuollon palvelut sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat mielenterveyden palvelut. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille. Laajempana tavoitteena on koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

5 5(18) Oppilashuolto Oppilashuoltoon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, koulupsykologien sekä -kuraattorien palvelut. Koulupsykologin tehtävänä on lasten ja nuorten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistäminen oppilastapaamisten, neuvottelujen ja tarvittaessa koulunkäyntijärjestelyihin liittyvien tutkimusten tekeminen. Lapsen vanhempi, opettaja tai oppilas itse voi ottaa koulupsykologiin yhteyttä pulmatilanteissa. Koulupsykologiin saat yhteyden lapsen koulun kautta. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden koulunkäyntiä, lisätä sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Vanhemmat, opettaja tai oppilas itse voi ottaa koulukuraattoriin yhteyttä pulmatilanteissa (mm. koulukiusaaminen, koulusta syrjäytyvien nuorten ongelmat). Koulukuraattoriin saa yhteyden lapsen koulun kautta. Nuorten psykologipalvelut Lievien mielenterveysongelmien ja elämän kriisitilanteiden hoito ovat psykologin keskeisiä tehtäviä. Psykologit tekevät tutkimuksia, antavat ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytkestoista terapiaa mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalveluja (16-25-vuotiaiden) on mahdollisuus saada terveyskeskuspsykologilta, joka vastaa nuorille suunnatuista palveluista. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen kaikille salolaisille nuorille suunnatut, ennaltaehkäisevän työn palvelut muodostuvat lähipalveluista, bänditoiminnasta, nuorisovaltuustosta, tilatoiminnasta sekä yhdistyksille myönnetyistä avustuksista. Nuorisotyön palveluiden erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyön kohteena ovat riskiolosuhteissa elävät alle 29-vuotiaat nuoret, pääpaino on vuotiaissa. Toiminta on nuorten tarpeista lähtevää ennaltaehkäisevää, etsivää, varhaista tukea antavaa sekä korjaavaa työtä. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaalisiin ongelmiin kuten koulumotivaatioon, työttömyyteen, asunnottomuuteen, terveyteen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä rikollisuuteen. Erityisnuorisotyössä toimintamuotoina ovat asiakastyö, ryhmätoiminta kouluissa, sosiaalinen media, verkostoyhteistyö, etsivä nuorisotyö yhdessä pajatoiminnan kanssa sekä asiantuntijatyö. Nuorisotyön palveluiden etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa perusopetuksen jälkeen koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jäävät nuoret ja ohjata heidät elämäntilannettaan vastaavien palveluiden piiriin. Erityisen huomion kohteena ovat vuotiaat Salon seudulla asuvat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai muun aktiivisen toimenpiteen ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Nuoret voivat olla etsivää nuorisotyötä tekeviin tahoihin itse yhteydessä tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat olla etsivän työn tekijöihin yhteydessä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Yksilöohjauksen alkuvaiheessa nuoren tilanne kartoitetaan ja asetetaan tavoitteita yhdessä työskentelylle. Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin. Etsivää nuorisotyötä tehdään Salossa yhteistyössä muun muassa erityisnuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä oppilaitosten opiskelijahuoltohenkilökunnan kanssa. Nuorisotyön palvelujen työpaja Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä toiminnallisin menetelmin parantamaan arjenhallintataitoja. Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Pajoilla voi arjenhallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Työpajat tarjoavat myös vaihtoehtoisen väylän koulutukseen, mikäli koulunkäynti on keskeytynyt, ei kiinnosta tai siihen ei ole edellytyksiä. Työpajojen menetelmiksi ovat käytännön työn tekemisen ohella vakiintuneet työvalmennus ja yksilövalmennus. Työvalmennuksen avulla kehitetään valmentautujan työkykyä ja osaamista, kun taas yksilövalmennuksella tuetaan toimintakyvyn ja arjenhallintakyvyn kehittämistä. Nuorisopalvelut ylläpitävät media-, taide- ja

6 6(18) puutyöpajoja sekä lisäksi nuorten tieto- ja neuvontapisteen yhteydessä sijaitsevaa kahvilaa. Nuorten työpajojen palvelut on suunnattu pääasiassa vuotiaille nuorille. Verkkovinkkis Verkkovinkkis neuvontapalvelu on vuotiaille salolaisille nuorille kohdennettu internet-pohjainen neuvontapalvelu. Nuoren on mahdollista kysyä neuvoa matalalla kynnyksellä asiantuntijalta. Palvelu toimii anonyymisti ja luottamuksella. Neuvontapalvelussa vastaajina toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetut ammattilaiset Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Salo kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamien erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin. (VSSHP) Erikoissairaanhoitoon sisältyy sairauksien tutkimisen ja hoidon lisäksi myös ennalta ehkäiseviä ja kuntouttavia toimintoja. Erikoissairaanhoitoon tarvitaan terveyskeskuslääkärin, yksityislääkärin tai työterveyslääkärin lähete. Lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoito Salon lastenpsykiatrian poliklinikka Poliklinikka on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Lastenpsykiatrian poliklinikka tarjoaa lasten mielenterveyttä ja tervettä psyykkistä kasvua edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja. Lastenpsykiatrian poliklinikan toiminta perustuu perhekeskeiseen lähestymistapaan sekä lapsen ja perheen sosiaalisen verkoston huomioon ottamiseen. Työmenetelmiä poliklinikalla ovat mm. perhetutkimus, lapsen yksilöpsykologiset ja yksilöpsykiatriset tutkimukset, verkosto-, perhe- ja yksilötapaamiset, perheterapia, vanhempien tukikäynnit, kotikäynnit sekä kuntoutuksen suunnittelu ja seuranta. Salon nuorisopsykiatrian poliklinikka Poliklinikalla tarjotaan psykiatrisia erikoissairaanhoidon palveluja vuotiaille salolaisille ja somerolaisille nuorille. 20 vuotta täyttäneet uudet potilaat ohjataan aikuisten psykiatristen palveluiden piiriin. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä (koululääkäri, terveyskeskuslääkäri, yksityislääkäri). Tavallisesti hoito käynnistyy arviointijaksolla. Toimintamuotoja ovat perhe- ja verkostotapaamiset, psykologiset tutkimukset sekä kahdenkeskiset keskustelut. Hoitavan tiimin muodostavat nuorisopsykiatri, 2 psykologia ja 2 sairaanhoitajaa. Välittömässä avuntarpeessa ensisijainen yhteydenottopaikka on paikallinen terveyskeskus. Nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä Nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Konsultaatiotyöryhmät toimivat osana avohoitoa. V-S sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian konsultaatioryhmiä on kaksi, Raision ja Salon. Salon nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmä toimii Salon, Kaarinan ja Lieto-Loimaan aluepoliklinikoiden kuntien alueella. Nuori voi ohjautua konsultaatiotyöryhmään aluepoliklinikoiden tai nuorisopsykiatrian osaston kautta. Konsultaatiotyöryhmä pyrkii auttamaan nopeasti nuorta ja hänen perhettään kriisissä. Yhteistyökumppanit (esim. kouluterveydenhuolto tai sosiaalitoimi) voivat konsultoida työryhmää erilaisissa nuorten asioihin liittyvissä tilanteissa. Salon nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä Lääkärin, kouluterveydenhoitajan tai muun terveyden-/ sosiaalihuollon ammattilaisen tekemä lähete Nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä on tarkoitettu vuotialle nuorille. Salon nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä hoitaa Salon, Kaarinan ja Lieto-Loimaan aluepoliklinikoiden kuntien nuoria. Akuuttityöryhmä pyrkii auttamaan nopeasti nuorta kriisissä. Tarvittaessa akuuttiryhmä voi tehdä kotikäyntejä, muuten tapaamispaikat sovitaan yk-

7 7(18) silöllisesti. Akuuttityöryhmät toimivat osana avohoitoa ja niihin hakeudutaan aluepoliklinikoiden kautta normaalin lähetekäytännön mukaan nuori voi itse ottaa yhteyttä poliklinikalle ja sieltä ohjataan tarvittaessa akuuttityöryhmän asiakkaaksi. Nuorisopsykiatrian osastot voivat myös tarvittaessa ohjata nuoren akuuttityöryhmään. Työryhmällä on tavoitteena vastata konsultaatiopyyntöihin arkena päivän varoitusajalla. Nuorisopsykiatrian osasto 716 Turku Hoitoon tullaan lääkärin lähetteellä tai konsultaation perusteella. Osasto 716 on 10-paikkainen, viikko-osasto, vuotiaitten nuorten tutkimus- ja hoito-osasto. Tutkimusjakson (noin 4 viikkoa) jälkeen voidaan toteuttaa myös pitempi hoitojakso, jolle voidaan siirtyä myös osastolta 717. Osastohoitoon voi sisältyä omahoitajakeskustelut, mahdolliset psykoterapiat, ryhmät, lääkehoito, perhe- ja verkostokäynnit. Peruskouluikäisillä hoitoon kuuluu lisäksi kouluopetus. Osastohoito on mahdollista toteuttaa rajoitetusti myös päiväsairaalatoimintana. Nuorisopsykiatrian osasto 717 Turku Osasto 717 on 8-paikkainen, jatkuvatoimintainen, vuotiaille nuorille tarkoitettu osasto, jossa tutkitaan kaikki tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetetyt potilaat sekä hoidetaan potilaat, joilla on akuutti ja/tai erityistä valvontaa vaativa mielenterveyshäiriö, esim. sekavuustila tai vakava itsemurhauhka. Osasto toimii kriisihoidon periaattein, keskeisenä työmuotona on verkostotyö. Osastohoitoon voivat sisältyä omahoitajakeskustelut, lääkehoito ja perhetapaamiset. 3. Aikuisten mielenterveyspalvelut Perusterveydenhuollon mielenterveystyö kohdistuu koko väestöön. Perusterveydenhuollon tehtäviä mielenterveystyössä ovat ennaltaehkäisy, mielenterveysongelmien tunnistaminen ja hoito sekä potilaiden ohjaaminen ja lähettäminen jatkohoitoon. Tyypillistä on verkostomainen työote, jota toteutetaan eri tahojen kanssa. Salon terveyskeskuksessa toimitaan omalääkärijärjestelmän mukaisesti. Salo on jaettu alueisiin, joka noudattelee vanhoja kuntarajoja. Salon ydinkeskusta on jaettu pienempiin väestöalueisiin. Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Äitiysneuvolatyön tavoitteena on tiedon ja ohjauksen antaminen raskauteen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyvissä asioissa. Äitiysneuvolassa tuetaan tulevia vanhempia elämäntilanteen muutoksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen sekä kestävän parisuhteen tukeminen ovat osa terveydenhoitajan työtä. Äitiyshuollolla on merkittävä osuus ehkäisevässä mielenterveystyössä. Odottavan äidin hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, otetaan mielenterveys- ja päihdeasiat puheeksi ja pyritään havaitsemaan mahdollinen tuen tarve. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat myös perhesuunnitteluasiat ja naisten ikäkausitarkastukset. Ajanvarausvastaanotto Aikuisneuvonta Salon terveyskeskuksessa on aikuisväestölle suunnattua aikuisneuvontaa. Vastaanotolla keskitytään asiakkaan tarpeen mukaan häntä koskeviin ongelmiin, annetaan ohjausta ja neuvontaa. Depressiohoitajan vastaanotto Depressiohoitajan vastaanotolle hakeudutaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Omalääkäri vastaa potilaan diagnoosista, lääkityksestä sekä sairausloman tarpeen arvioinnista ja ohjaa hoidon aloituksen jälkeen depressiohoitajalle. Lääkärin ja hoitajan välinen yhteistyö jatkuu koko hoitojakson ajan. Potilas tapaa depressiohoitajaa 4-8 kertaa. Hoidolle asetetaan tavoitteet ja tapaamistiheys suunnitellaan yksilöllisesti. Vastaanottokäynneillä kiinnitetään huomiota lääkehoidon toteutumiseen, masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn ja tunnistamiseen.

8 8(18) Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on huolehtia alueensa aikuisista mielenterveysasiakkaista ja tukea heitä selviämään jokapäiväisessä elämässä. Työmuotoina ovat tukea antavat keskustelut joko vastaanotolla tai kotona lääkehoidon toteuttamisesta huolehtiminen, asiantuntija-apuna toimiminen kotihoidon tiimeille ja aikuisvastaanotossa toimiville hoitajille sekä yhteydenpito psykiatriseen sairaanhoitoon tarpeen vaatiessa. Psykologipalvelut Psykologin työ painottuu aikuisväestön kohdalla psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Lievien mielenterveysongelmien ja elämän kriisitilanteiden hoito ovat psykologin keskeisiä tehtäviä. Psykologit tekevät tutkimuksia, antavat ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytkestoista terapiaa. Psykologit osallistuvat myös kuntoutuksen suunnitteluun moniammatillisen työryhmän osana. Psykologien vastaanotolle pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Yhteyttä voi ottaa myös ilman lähetettä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminnan ydintehtäviä ovat työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi. Työntekijän kokonaisvaltainen terveys on työterveyshuollon keskeinen tehtävä. Työterveyshuollon asiakkaina ovat yritykset, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta terveyskeskuksen kanssa. Yritykset ovat tehneet työntekijöilleen lakisääteisen tai lisäksi vapaaehtoisen sairaanhoitosopimuksen työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon tehtävä kattaa henkiseen hyvinvointiin liittyvät päihde- ja mielenterveyskysymykset. Salon Työterveysasema, työterveyspsykologit Työterveysasema toimii terveyskeskuksen organisaatiossa omana palveluyksikkönään. Työterveysasemalla työskentelee kaksi työterveyspsykologia. Psykologin vastaanotolle pääsee lähetteellä. Terveydenhuollon sosiaalityö Sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa erilaiseen sosiaaliturvaan, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja pitkäaikaissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijä laatii lisäksi sosiaalisia arvioita esimerkiksi työkykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyen. Työ on asiakkaan ja omaisten psykososiaalista tukemista, auttamista ja ohjausta mm. sairauden, kuoleman tai työttömyyden aiheuttamissa kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijä toimii kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöryhmän yhdyshenkilönä. Aikuissosiaalityö Sosiaalityö on mukana tuottamassa työikäisten mielenterveyttä tukevia palveluita asiakkaiden ja heidän perheidensä arjessa selviytymisessä. Palvelumuotoja ovat aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, lastensuojelu ja muut mahdolliset tukitoimet. Tavoitteena on mahdollistaa työikäisille ja heidän perheilleen mielenterveyttä edistävä elämäntapa. Aikuissosiaalityöhön kuuluu asiakkaan taloudellisen tuen arviointia, aktivoimista koulutukseen, työelämän ja työkyvyn arviointia, päihteiden käytön seuraamista sekä hoitoon ohjausta. Salon sosiaaliviraston maahanmuuttajayksikkö Yksikön henkilökunta antaa tietoja maahanmuuttoon, opiskeluun ja työllistymiseen sekä tulkkipalveluihin liittyvissä asioissa. Yksikön henkilökunta tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Debriefing eli henkinen tuki Ohjaus ja yhteydenotot jälkipuintiryhmään tapahtuvat aina päivystävien viranomaisten ja toimijoiden kautta. Salon ja Someron kaupungin alueella toimii jälkihuoltopäivystys. Kun joku alueen asukkaista joutuu traumaattisen tapahtuman (esim. onnettomuus, tulipalo, itsemurha, hukkuminen, äkkikuolema, ryöstö, pahoinpitely) osapuoleksi, ensihuollossa mukana oleva hoitohenkilökunta tiedustelee asianosaisilta lupaa ottaa yhteyttä jälkihuoltopäivystäjiin henkisen tuen järjestämiseksi. Tiedon saatuaan päivystysvuorossa olevat koulutetut jälkihuoltopäivystäjät ottavat yhteyttä asianosaisiin ja sopivat henkisen tuen järjestämisestä. Asianosaisten halutessa järjestetään jälkihuoltoistunto 1-3 vuorokauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta. Tarpeen mukaan järjestetään myös jatkohoito ja seuranta. Jälkihuoltoryhmän toimintaan osallistuu eri ammattiryhmien edustajia.

9 9(18) 3.1. Aikuispsykiatria Salon aikuispsykiatrian poliklinikka Järjestää kaikki avohoitopalvelut Salon ja Someron aikuisväestölle sekä vastaa Salon aluesairaalassa hoidossa olevien potilaiden psykiatristen konsultaatioiden järjestämisestä. Vaativissa tilanteissa Salon aikuispsykiatrian poliklinikka vastaa myös Kaarinan ja Liedon aikuispsykiatristen poliklinikoiden toiminta-alueen vanhusikäisen väestön vanhuspsykiatristen palveluiden järjestämisestä. Salon aikuispsykiatrian poliklinikka jakautuu toiminnallisesti neljään työryhmään: Mielialahäiriötyöryhmä Hoitaa potilaita joiden ensisijaisena ongelmana on vaikea mielialahäiriö tai ahdistuneisuushäiriö. Myös jokin B- tai C-ryhmän persoonallisuushäiriöistä voi olla hoidon aiheena. Psykoosityöryhmä Toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta potilaille, jotka ovat sairastuneet mielialahäiriöistä johtumattomiin psykooseihin. Potilaisiin kuuluvat myös ns. A-tyypin persoonallisuushäiriöistä kärsivät sekä psykoosiriskissä olevat. Työryhmä muodostuu polikliinisestä työryhmästä ja päiväyksiköstä. Konsultaatiotyöryhmä Ensisijaisena tehtävänä on vastata Salon aluesairaalan ja avohoidon psykiatrisen konsultaation tarpeeseen. Työryhmässä hoidetaan joitakin yleissairaalapsykiatrisia potilaita (esim. vaikeista syömis- traumaperäisistä ja elimellisoireisista häiriöistä kärsiviä henkilöitä). Konsultaatiotyöryhmä hoitaa myös depressiohoitajien konsultaation. Vanhus- ja neuropsykiatrian työryhmä Työryhmässä ovat hoidossa vanhusikäiset henkilöt, jotka kärsivät vakavista mielenterveyden häiriöistä. Toisen potilasryhmän muodostavat kehityksellisistä neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivät (esim. ADHD, Asperger) ja aivosairauksien tai -vammojen aiheuttamista psykiatrisista häiriöistä kärsivät. Psykoosi- ja mielialahäiriöryhmien osana toimivat 6- ja 12-paikkaiset yksiköt. Tutkimuspoliklinikka Kaikki vapaa-ehtoisesti hoitoon tulevat potilaat ohjautuvat tutkimuspoliklinikalle psykiatriseen hoidonarvioon. Poliklinikan tavoitteena on toteuttaa potilaalle tarkoituksenmukainen tutkimus ja hoito, järjestää potilaalle toimiva avohoito sekä edistää potilaan kotona pärjäämistä. Toimintaa ohjaa perhe- ja verkostokeskeinen työote. Työskentely toteutetaan yhteistyössä avohoidon toimijoiden kanssa, esim. työparityöskentelynä perustason kanssa. Poliklinikka tarjoaa myös erikoissairaanhoidon puhelinkonsultaatiomahdollisuuden perustason toimijoille. Akuutti psykoosiosasto (12 ss) Toimii vastaanotto-osastona. Osastolla hoidetaan akuutit ja ensipsykoosit sekä maniat. Sairaalan rajoittamistoimenpiteet toteutetaan esisijaisesti ko. osastolla. Mielialahäiriöosasto (14 ss) Osastolla hoidetaan vaikeaa masennusta, pakkohäiriöitä sekä ahdistusta.

10 10(18) Kuntoutuspsykoosiosasto (12 ss) Hoidetaan uusiutuneet ja pitkittyneet psykoosit. Vanhuspsykiatrian osasto (12 ss) Hoidetaan yli 65 -vuotiaat potilaat. Osastolla toteutetaan sairaalan sähköhoidot Mielenterveyspalvelut, Salon kaupunki Mielenterveyskuntoutus Mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on edistää kuntoutujan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä elämän eri osa-alueilla kuten työssä ja toiminnassa, omaehtoisessa tavoitteiden löytämisessä ja toteuttamisessa sekä yhteiskunnan toimintaan osallistumisessa (STM, 2001). Mielenterveyskuntoutus toimii osana kuntoutujan psykiatrista kokonaishoitoa ja sen toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi: tiedon antaminen sairaudesta, lääkehoidon toteutumisen varmistaminen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan edistäminen, elämänlaadun parantaminen, perheen ja läheisten tukeminen, käytännön apu ja tuki päivittäisissä toiminnoissa ja asiointitehtävissä, asumispalvelut, mahdollisuus erilaisiin ryhmätoimintoihin ja retkiin, työtoimintaan sekä tukea itsenäistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Mielenterveyskuntoutujalle laaditaan yksilöllinen kuntoutujan tarpeista lähtevä kuntoutumissuunnitelma yhteistyössä lähetteen antajan, asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaan suostumuksella tehdään kiinteää yhteistyötä omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutumissuunnitelma sisältää mm. tarpeenmukaisten toimintamuotojen ja palvelujen valinnan sekä yksilölliset tavoitteet. Mielenterveyskuntouttajat tekevät myös kotikäyntejä niiden asiakkaiden luokse, joilla ei ole hoitokontaktia perusterveydenhuollon palveluihin. Päivätoimintapaikka, Ollikkalan asukastupa Mielenterveystyön osana on päivätoimintaa, jota järjestetään mm. Ollikkalan asukastuvalla. Päivätoiminta tarjoaa yhdessäoloa ja seuraa. Ollikkalan asukastuvalla saa vertaistukea, opastusta ja ohjausta erilaisissa ongelmatilanteissa. Asukastuvalla voi käydä keskustelemassa tai viettämässä aikaa ja hakemassa päivään virikkeitä ja sisältöä. Päivätoimintapaikkaan voi hakeutua itsenäisesti tai mielenterveyskuntouttajien opastamana. Kuntouttava työtoiminta mielenterveyskuntoutujille Salon kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Työtoiminnan tavoitteena on antaa kuntoutujalle omanarvontuntoa, auttaa elämänhallinnassa ja sosiaalisessa verkostoitumisessa. T-hallilla työskenteleville tarjotaan mahdollisuus lämpimän aterian nauttimiseen. Kuntouttava työtoiminta antaa kuntoutujalle päivään rytmiä ja luo kuntoutujalle mahdollisuuden kasvattaa voimavarojaan. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, jonka ensisijainen tarkoitus on peittää työtoimintaan osallistumisen seuraamat kustannukset. Työtoiminnan piiriin tullaan kuntoutujan tukihenkilön yhteydenotolla: suoraan työnohjaajiin tai mielenterveyskuntouttajiin. T- halli T-hallilla työtoimintana tehdään alihankintatöinä kokoonpanotehtäviä. Kuntouttavan työn paikkoja T-hallissa on 30 ja näiden lisäksi 3 työkokeilupaikkaa. Toiminnan aluksi pidetään neuvottelu ohjaajan, kuntoutujan ja hänen tukihenkilöidensä kesken, tehdään kuntoutujan tarpeista lähtöisin oleva työsopimus ja tukisuunnitelma. Aluksi sovitaan 3 4- viikon koejakso, jolloin työskennellään kolmena päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä. Ulkotyöryhmä Ulkotyöryhmä, toiminnan sisältö keskittyy pitkälti Halikon sairaalan yleishyödyllisten tehtävien hoitamiseen, kuten esim. varastotarvikkeiden jakeluun, roskien kuljettamiseen, puistotöihin, pienimuotoisiin muuttoihin jne. Salon

11 11(18) kaupungille ulkotyöryhmän toimintana on toistaiseksi ollut mielenterveyskuntoutujien muutoissa avustamista sekä vuokrakiinteistön piha-alueiden hoitamista. Ryhmän koko on 8 kuntoutujaa, jotka käyvät työtoiminnassa yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti 1 5 päivänä viikossa 4 6 tuntia päivässä. Ulkotyöryhmän tukikohta sijaitsee T- hallilla. Avohoito työtoiminta Avotyötoiminta, kuntouttavaa työtoimintaa räätälöidään myös yksilöllisesti yrityksiin tai yhdistyksiin, tällöin tavoitteet ovat lähempänä työelämään tai opiskeluihin suuntautumista. Tällä hetkellä avotyötoiminnan piirissä työskentelee 7 kuntoutujaa ja kaupunki maksaa heille pienimuotoista työosuusrahaa Mielenterveyspalvelut, Salon kaupungin yhteistyökumppanit Salotto, kaiken kansan olohuone Tavoitteena on virkistyminen ja sosiaalisten suhteiden solmiminen. Saloton mielenterveysilta on paikka, jossa mielenterveyskuntoutujalla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Illan aikana on mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun ohjaajan kanssa. Ryhmä ei sovellu akuutissa sairausvaiheessa oleville eikä avoimen psykoottisille asiakkaille. Ryhmän vetämisestä vastaavat yhteistyössä eri organisaatioiden työntekijät, järjestöjen edustajat sekä terveydenhuoltoalan opiskelijat (seurakunta ja mielenterveyskuntoutus). Ryhmän kokoontumisaika on 1½ tuntia. Salon seudun työkeskus Oy, Kolmituote Kolmituote (Salon seudun työkeskus Oy) on sairaanhoitopiirin, Salon kaupungin ja muutamien muiden kuntien sekä seudulla toimivien yhdistysten omistama osakeyhtiö. Kolmituotteen tehtävänä on tuottaa seudullisesti pääsääntöisesti Salon työvoimatoimiston alueella kuntoutuspalveluita osatyökykyisille henkilöille. Asiakkuus edellyttää, että asiakkaat ovat työvoimatoimistossa kirjoilla. Työkeskuksen toimintaan kuuluu myös Kelan rahoittama mielenterveyskuntoutujien työhön valmennus. Mielenterveyskuntoutujien työhön valmennus on pitkäkestoista, kuntoutujien edellytykset huomioivaa yksilöllisesti tuettua harjoittelua tavoitteena sijoittua avoimille työmarkkinoille. Valmennukseen osallistuminen edellyttää Kelan tekemää ammatillisen kuntoutuksen päätöstä. Kuntoutujilla on mahdollisuus omien voimavarojen kokeilemiseen, normaalin vuorokausirytmin löytämiseen, uusien tietojen ja taitojen oppimiseen, sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen, tuen saamiseen itsenäisessä selviytymisessä sekä mahdolliseen työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteellisen toiminnan pohjana on henkilökohtainen työhön valmennussuunnitelma. Kuntoutusjakson pituus 6-13 kk. Kuntouttavan työtoiminnan vaihtoehtona Kolmituote tarjoaa yhteistyössä työvoimahallinnon kautta työkokeilujaksoja, työelämänvalmennusta tai muuta työharjoittelua. Työvoiman palvelukeskuksen kautta voidaan toteuttaa työkunnon arviointijaksoja. Työvoiman palvelukeskus Työvoiman palvelukeskus palvelee Salon ja Someron kaupunkien työttömiä, jotka hyötyvät moniammatillisesta tuesta. Työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä. Asiakas saa tukea työkykynsä ja voimavarojensa sekä työmarkkinavalmiuksiensa vahvistamiseen. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään ja toteutetaan elämäntilanteeseen sopiva ja räätälöity ratkaisumalli. Asiakkaasta riippuen se voi olla työllistyminen, ammatillinen koulutus, kuntoutus, kuntouttava työtoiminta tai muu pidempiaikainen vaihtoehto. Asiakkaat ohjautuvat työvoiman palvelukeskukseen työvoimatoimiston tai sosiaalitoimen lähetteellä sekä palvelukeskuksen kutsumana. Toiminta tapahtuu yhteistyössä Kelan, terveydenhuollon, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Opas maahanmuuttajalle

Opas maahanmuuttajalle Opas maahanmuuttajalle Salon kaupunki 2014 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Hyvinvointi ja terveys... 6 3. Päivähoito ja koulutus...33 4. Asuminen...36 5. Työllistyminen...36 6. Verotoimisto...38 7. Maistraatti...38

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot