Johdon tuki. Potilasohjaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon tuki. Potilasohjaus"

Transkriptio

1 Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta edistävä työote Kuntoutussuunnitelma Kokemuksellisuus Moniammatillinen tiimityö Henkilökunnan koulutus Asiantuntijuus Johdon tuki Potilasohjaus Asiakkaan ja omaisen ohjaus Tiedollinen Toiminnallinen Emotionaalinen Verkosto-ohjaus Palveluohjaus sosiaaliturva Oirekuva, vamma-aste Yhteyden löytyminen Ohjauskeinot ja menetelmät Koti Elämänhistoria Harrastukset Koulutus Kulttuuri Työ Ennaltaehkäisy Subakuutti- Akuutti- Toipumis- Uudelleen-

2 Tavoitteena perusosaaminen, yhteisen tietoperustan luominen Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi: VeTe Henkilökunnan yhdenmukainen alueellinen koulutus: koulutus ohjauksen lähestymistavoista (esim. Affolter-, Bobath- lähestymistapa) myötäelävä vuorovaikutuskoulutus esim. NVC (non violent communication Kuntoutusta edistävän työotteen selkiyttäminen asiakaslähtöinen kuntoutussuunnitelma (suunnitelmallisuus - tavoitteellisuus) Moniammatillisen tiimityön tehostaminen: tiimityötaidot asiantuntijuus avh - tiimien perustaminen avh yhdyshenkilötoiminta Yhdenmukaiset arviointimenetelmät esim. toimintakykymittari FIM Kuntoutuksen saumaton jatkuvuus lääketieteellisen osaamisen pohjalta potilaat ohjautuvat tarpeitaan vastaaviin hoito- ja kuntoutuspaikkoihin (lähete kuntoutusyksikköön) vuorovaikutuksen ja kirjaamisen tärkeys, tietotekniikan hyväksikäyttö tiedonvälityksessä, esim. videoyhteydet yhteistyö sosiaalitoimen, kuntoutusohjaajan kanssa 2

3 Miksi potilasohjausta? VeTe Tieto siitä, mihin oireen voi liittää, parantaa kokemusta omasta terveydentilasta. Elinvoima kasvaa kehon tuntemisen, hallinnan ja kokemisen kautta. Kokemus Elämänhallinta Elinvoima Itsesää tely Tieto Itseohjautuvuus Tukihoito Terveydentilan ylläpito Avaa tästä videolinkki ja katso: sh Vuokko Hiltunen ja ft Jill Kaarina Bolte Taylorin suuri oivallus Savukoski Potilasohjaus- hanke 3

4 Kuntoutuspolku, kuntoutuksen vaikuttavuus VeTe noin suomalaista sairastuu vuosittain aivoverenkiertohäiriöön AVH on eniten sairaalahoitopäiviä ja pysyvää invaliditeettia aiheuttava sairausryhmä Aivoinfarktin käypä hoito suositus (Duodecim 2006): Aivoinfarktipotilaiden tulisi saada hoitoa moniammatillisessa kuntoutusyksikössä Riittävän monipuolisesta ja tehokkaasta kuntoutuksesta on saatu vakuuttava ja kiistaton näyttö tieteellisissä potilastutkimuksissa Aivoinfarktipotilaat hyötyvät tällaisesta kuntoutuksesta riippumatta iästä, sukupuolesta tai sairauden vaikeusasteesta Varsinkin ikääntyneiden henkilöiden pääsy tehokkaan kuntoutuksen piiriin on vaikeaa, vaikka juuri heille se olisi tarpeen pysyvältä pitkäaikaishoidolta välttymiseksi. On kiistattomasti voitu osoittaa, ettei ikääntyminen estä kuntoutumista eikä ole vasta-aihe tehokkaalle kuntoutukselle. Tehokas kuntoutus on alettava riittävän varhain, noin 1-2 viikon kuluessa sairastumisesta. Tehokas kuntoutus näkyy myös lyhentyneenä hoitoaikana, vähäisempänä vammaisuutena ja parempana elämänlaatuna Intensiivinen, oikein suunnattu ja toteutettu hoito on todettu vaikuttavaksi, se lyhentää hoitoaikaa 30 % ja parantaa saman verran potilaan mahdollisuuksia päästä kotihoitoon. Sillä säästetään siten kustannuksia ja mahdollistetaan inhimilliset elämän olosuhteet sairastuneille ja heidän omaisilleen. Lähde: Aivoinfarktin kuntoutuksen kirjo, Juhani Sivenius Konsensuslausuma Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke PPSHP 4

5 Kuntoutuspolku, kuntoutuksen vaikuttavuus VeTe Professori Juhani Sivenius, Lääkäripäivät 2009 : AVH-potilaan hyvä kuntoutuspolku (linkki tekstiin) Pääkohtia: Maassamme sairastuvista uudesta aivohalvauspotilaasta n. 40 % tarvitsee kuntoutusta toiminta- tai työkykynsä palauttamiseksi. Aivohalvausliiton tekemässä tutkimuksessa on todettu AVH-kuntoutuksen olevan hyvin eriarvoisesti järjestetty maassamme. Kuntoutuksen toteutus on kuitenkin puutteellista: maan sisällä on eroja sairaanhoitopiirien välillä, mutta myös niiden sisällä toimintalinjat vaihtelevat. Tiedetään, että aivojen muovautuvuus ja uudelleen oppiminen on parhaimmillaan sairastumista seuraavaan n. 3-4 kk mittaisen ajan. Tähän jaksoon tulisi panostaa kaikin keinoin siten, että kuntoutustoimet olisivat riittävän tehokkaita Väitöstutkimus Atte Meretoja 2011: linkki tutkimukseen PERFECT Stroke : PERFormance, Effectiveness, and Costs of treatment episodes in Stroke, Meretoja, Atte, 2011 : Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, Väitöskirja artikkeli)https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26460/perfects.pdf?sequence=1 Aivohalvauksen hoitotulokset ovat parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana hoitoon erikoistuneiden aivohalvauskeskusten ansiosta, mutta edelleen yli kolmasosa potilaista ei pääse optimaalisen hoidon piiriin. Myös lääkehoidossa on parantamisen varaa. Aivohalvauksen ilmaantuvuus on vähentynyt riskitekijöiden, eli korkean verenpaineen ja kolesterolin, tupakoinnin ja ylipainon suotuisten kehitysten ansiosta. Aivohalvauksen sairastamisen jälkeen tarvitaan elämäntapamuutoksia ja riskitekijöiden lääkehoitoa, mutta lääkehoito toteutuu suositusten mukaisesti vain puolella potilaista. Ensimmäistä kertaa maailmassa osoitettiin, että tarkat kriteerit täyttävässä nykyaikaisessa aivohalvauskeskuksessa hoidettujen potilaiden kuolleisuus ja laitoshoitoon jäämisen riski ovat pienempiä kuin jos potilaat hoidetaan tavallisissa sairaaloissa. Kuitenkin yli kolmannes potilaista Suomessa hoidetaan edelleen aivohalvauskeskusten ulkopuolella sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke PPSHP 5

6 Ohjauksen lähestymistavat Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 6 PPSHP

7 Ohjauksen perusta VeTe Ytimenä on tarkoituksenmukainen tekeminen tavoitetta vastaten Oireiden monimuotoisuus ja monitasoisuus muodostaa ikään kuin hajallaan olevan palapelin, josta on osattava rakentaa oikea kokonaisuus, oikeat palat on löydettävä Ohjauksen onnistuminen edellyttää: lääketieteellistä asiantuntemusta Tietoa aivojen toimintaperiaatteista ja vauriomekanismin vaikutuksesta, vaurion aiheuttamista oireista fyysisellä, henkisellä ja terveydentilan alueella, kykyä erottaa oireet käytännössä ja nähdä myös näkymättömät Kykyä määrittää oppimisen taso ja käyttää tason mukaista ohjausta (sanallinen/manuaalinen), valita käypiä vaikuttamisen kanavia Kykyä havainnoida potilaan toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset Kärsivällisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä kestää hitaus ja toistaa samoja asioita yhä uudelleen, sietokykyä kohdata oireiden aiheuttamaa käyttäytymistä Lujuutta pitää yllä rajoja silloin kun niitä tarvitaan Kykyä motivoida potilas ja havaita masennukseen liittyvä kuntoutumishaitta sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 7 PPSHP

8 Oppimisen tasot Arvioi minkä aistikanavan kautta henkilö kykenee saamaan informaatiota (näkö, kuulo, tunto) arvioi potilaan oppimisentaso, millaisin oirekuvin vaurion vaikeusaste ilmenee, on ymmärrettävä oireiden syyt - Lievä ja keskivaikea vaurio auditiivinen ja visuaalinen kanava - Vaikea ja erittäin vaikea vaurio taktilliskinesteettinen kanava (tunto/kosketus/liike) arvioi potilaan fyysistä ja henkistä toimintakykyä ja terveydentilaa ohjauksen sisällölliset tarpeet sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 8

9 Ohjauksen/ oppimisen tasot Tuottamisen taso 1 taso 1.Tunnistamisen 2.Aloittamisen taso 3.Ennakoinnin taso 4.Järjestämisen taso 9

10 Oppimisen tasot (Piaget) 10

11 Sanallinen ohjaus VeTe Sanallinen viesti menee perille lievän tai keskivaikean vaurion jälkitilassa Kuntoutujan elämänhallinnan tunne lisääntyy, kun varmistutaan, että kuntoutuja ymmärtää sanallisen ohjauksen ja saa tietoa, miten hänen tulevaisuuttaan tullaan tukemaan Kuntoutujan autonomian tunne lisääntyy, kun kuntoutujan itseohjautuvuutta tuetaan niin, että kuntoutuja tuntee tulevansa huomioonotetuksi ja häntä kannustetaan itseilmaisuun Kuntoutuja tarvitsee tietoa vamman aiheuttamista fyysisen ja henkisen toimintakyvyn sekä terveydentilan muutoksista.tiedon antaminen tulee olla voimavarakeskeistä neuvontaa ja ohjausta, jossa myös potilas on keskeisessä roolissa tasavertaisena osallistujana vuorovaikutuksessa Kirjallisten ohjepakettien lisäksi sairastunut tarvitsee yksilöllisesti räätälöityä neuvontaa ja voimavarakeskeistä ohjausta, jossa myös kuntoutuja on asiantuntija omalla tietämyksellään Kuntoutujan tietoihin, taitoihin ja muuttumisen kykyyn uskotaan, huomio arkipäivän selviytymiseen ja piileviin voimavaroihin Kuntoutujalle mielekästä ja päämäärätietoista konkreettisissa tilanteissa olevaa toimintaa niin, että kuntoutuja ymmärtää ohjauksen tarkoituksen ja motivoituu aktiiviseen toimintaan 11

12 Sanallinen ohjaus Mikä vaikeuttaa sanallisen viestin ymmärtämistä liian vuolas puhe, liian pitkät lauserakenteet, useat peräkkäiset kehotukset, jolloin kuntoutujalle ei ole mahdollista pysyä mukana ohjaustilanteessa samanaikaista viestintää esim. ohjaajien yhtaikainen viestintä ei tarkisteta miten kuntoutuja on ymmärtänyt tilanteen Mikä helpottaa sanallisen viestin ymmärtämistä lyhyt viesti, joka sisältää keskeisen asiasisällön, käytettään hyväksi tilannevihjeitä tarkistetaan, miten kuntoutuja on ymmärtänyt annetaan kuntoutujalle aikaa vastaukseen, usein toiminta ja puhe viiveistä kirjalliset, kuvalliset ohjeet 12

13 Manuaalinen/ käsin ohjaus VeTe Tunnistamisen, aloittamisen ja ennakoimisen tasolla on tärkeää, että henkilö saa tunnon kautta ymmärryksen syy- seuraussuhteista (tietää mitä tapahtuu, missä asennossa keho on suhteessa ympäristöön). Tässä vaiheessa potilas tarvitsee tuntopalautteen oppiakseen. Akuuttivaiheen mobilisaatiossa on huomioitava potilaan tila ja rajoitteet (mahdollinen vuoto, trombit, akuutti sydäninfarkti ) sekä komplikaatioiden riski, ettei aiheuteta vaurion pahenemista (hengitys-, RR-, verensokeri-, lämpö seurannat, vitaalitoimintojen seuraaminen dia 63, ks. Käypä hoito) Vaatii jatkuvaa herkkyyttä huomioida potilaan reaktiot ja taidot, jotta ohjauksen määrä ja taso on aina sopiva Huomioi myös että annat potilaan tehdä kaiken sen minkä hän kykenee ja ohjaat vain siinä, jossa hän tarvitsee avustusta

14 Manuaalinen ohjaus VeTe Potilasta aktivoidaan koskettamalla laajoilla pehmeillä liukuvilla kämmenotteilla niitä lihaksia, joiden tulee siirrossa aktivoitua. Näin vältetään liiallinen voimankäyttö. (Mm. kirjassa: Toispuolihalvauspotilaan liikkeiden uudelleen oppiminen esitetään vaiheistetusti perusliikkumisen oleelliset liikkeen osat ja kuvataan toiminnan ohjaus) Potilaalle annetaan tarvittava aika aktivoida omat lihaksensa, ja hoitaja odottaa potilaan liikettä, ennen kuin auttaa tätä Hoitajat työskentelevät pääsääntöisesti sivulla, ja he liikkuvat potilaan liikkeen mukana Potilas ei tartu hoitajaan, vaan hänelle annetaan tuki, johon hän voi tukeutua Oman tuen otto antaa potilaalle turvaa ja varmistaa painon siirtymisen jaloille Hoitaja ei tartu potilaaseen kainaloista eikä vaatteista vaan ohjaa liikettä pehmeällä kämmenotteella potilaan lantiosta tai selästä Potilasta ohjataan normaalien liikemallien mukaisesti. Seisomaan nousussa liikesuunta ei ole suoraan ylöspäin vaan viistosti eteen, mikä mahdollistaa painonsiirron jaloille. Hoitaja välttää kurkottelua ja kumartelua ja työskentelee niin, että oma paino pysyy jalkojen päällä ja selkä on suorana. 14

15 Affolter -lähestymistapa Kehittäjä sveitsiläinen fil. tohtori Felicie Affolter Perustana kehityspsykologi Jean Piaget n teoria lapsen kognitiivisesta kehityksestä : yksilön ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta pidetään oppimisen ja kehityksen lähtökohtana Oleellista on kyky havaita informaatiota, ympäristöstä tulevaa tietoa Käytetään henkilöille, joilla on havainnoinnin ja oppimisen vaikeuksia esim. avh-, aivovamma-,alzheimer-,ja CP-kuntoutujille Käytetään arkielämän todellisissa tilanteissa Affolter lähestymistavassa nähdään havaintotoimintojen puutteellisuuden aiheuttavan toimimisen vaikeudet. Lähtökohtana on auttaa kuntoutujaa havainnoimaan omaa toimintaa. Tilanteen uudelleen tunnistaminen vaatii kaikkien aistikanavien kautta tulevan tiedon integroitumista (kosketus- liiketunnon välittymistä jotta yhdistyminen näön ja kuulon kanssa voi kehittyä) 15

16 Affolter ohjaus VeTe Arvioi, millä oppimisen tasolla potilas on Arvioi, mitkä syyt vaikuttavat siihen, että potilas on tietyllä tasolla Näiden tietojen pohjalta valitse oikea keino ohjata potilasta Sanaton ohjaus korostaa erityisesti tuntotiedon ja ongelmanratkaisukyvyn välistä suhdetta (ohjaustilanteet todellisia tilanteita) Kokemisen kautta oppimista Huomioi ohjauksessa oikean ja vasemman puolen erilainen ohjaaminen Tuntotietoa annettaessa on tärkeää ohjata kuntoutujaa vuorotellen molemmilta puolilta, koska aisteihin liittyy ns. häipymisilmiö eli aistimus häviää, jos se on koko ajan samassa paikassa Oppiakseen kuntoutujan on tunnistettava, miten hänen vartalonsa on suhteessa ympäristöön - ympäristön on oltava lähellä ja stabiili Toiminta etenee osissa vuorotellen oikeaa ja vasenta puolta ohjaten ja jokaisen osavaiheen jälkeen annetaan missä informaatio. Tällä tavoin kuntoutuja saa jatkuvaa palautetta kehonsa asennosta, liikkeestä ja voi itse arvioida jatkuvasti mitä on tapahtumassa sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 16

17 Bobath -lähestymistapa Kehittäjät aviopari Bertha (fys.ter) ja Karel (lääkäri) Bobath Ohjauksessa mukana koko keho Ohjataan käsin, omalla keholla, sanallisesti, mallia näyttämällä tai järjestämällä tilanne ja ympäristö niin, että se selkiyttää ja helpottaa toimintaa Tavoitteena järjestää potilaalle mielekkäitä tilanteita eli päivittäisten toimintojen, siirtymisten ja liikkumisten yhteydessä Taustateoriana on käsitys että ihmisen liikkumisen ja toiminnan hallinta perustuu vuorovaikutukseen yksilön, tehtävän ja toimintaympäristön kesken. Ihmisen liikkumisen ja toiminnan säätelyyn vaikuttavat yhtäaikaisesti useat eri järjestelmät systeemien malli 17

18 Bobath: Systeemien malli VeTe Sensoriset strategiat Ennakoivat systeemit TEHTÄVÄ Lihas-luusysteemit Lihashermosysteemit Sopeuttavat mekanismit Sensoriset systeemit 18

19 Bobath-lähestymistapa Ohjaus on toiminnan opettamista siten että yksilö osallistuu maksimaalisesti, mutta ei joudu liikaa ponnistelemaan. Liiasta ponnistelusta koituu potilaalle haittaa, kuten kompensoivien tapojen oppimista, jäykkyyttä ja kipuja Toimintojen uudelleen oppiminen potilaan tarpeesta lähtien Liikkeen helpottaminen, mahdolliseksi tekeminen Toimintojen siirtäminen erilaisiin tilanteisiin Toimintakyky voidaan jakaa: osallistumistasoon (yhteydenpito, harrastaminen) toimintatasoon (päivittäiset toiminnat) haittatasoon 19

20 Suru huutaa ihollasi VeTe Sinä opetit minut katsomaan tarkkaan näkemään paremmin, huomaamaan myös sen mitä ei silmin näe Opetit minut lähestymään varoen etten rikkoisi enempää jo särkynyttä Sinä opetit minut puhumaan sanoitta iloitsemaan sydämellä koskettamaan lämmöllä Opetit minut enemmän ihmiseksi rakastamaan käsillä olemaan läsnä Vuokko Hiltunen 20

21 Aivoverenkierto-häiriön oireet Tutustu näistä linkeistä : AVH- SIVUSTO,Tampereen kaupunki, ammattiopisto, tervehuolto-oppilaitos OHJAA AKTIVOIDEN Opas hemiplegia-potilaan siirtymisten ohjauksista opinnäytetyö Käden pakotettu käyttö opinnäytetyö Suomen toimintaterapeuttiliitto ry Materiaalipankki: Hyviä toimintaterapiakäytäntöjä metsästämässä AVH-, MS- ja CP-kuntoutujille Musiikin käyttö neurologisessa kuntoutuksessa Terveystieteiden maisteri Sinikka Peuralan neurotieteen alaan kuuluva väitöskirja Rehabilitation of Gait in Chronic Stroke patients Kävelyn kuntoutus kroonisen vaiheen aivohalvauskuntoutujilla Neuropsykiatrinen kuntoutus 21

22 Havainnoinnin häiriöt Kognitiiviset häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa. neglect= oman kehon hahmottamisen vaikeus tai puuttuminen, näkeminen kuulemien tai tunteminen eivät välttämättä ole muuttuneet mutta kyky huomioida näitä halvaantuneelta puolelta puuttuu apraksia= tahdonalaisen liikkeen ja suorittamisen vaikeus, vaikka potilaalla olisi siihen vaadittava lihastoiminta myös tilan, suuntien ja kolmiulotteisuuden hahmottaminen voi häiriintyä Perseveraatio, perseverointi, juuttuminen, toistaminen; aivovaurioon liittyvä toimintatapa. joka ilmenee mm. puheessa, liikkeissä ja teoissa. 22

23 Neglect VeTe kyvyttömyys havaita, reagoida ja orientoitua vaurion vastakkaisilta puolelta tuleviin aistiärsykkeisiin inattentio (= ei kiinnitä huomiota) voidaan käyttää silloin, jos potilaalla on täydellinen visuopatiaalinen havaintohäiriö vaurion vastakkaisella puolella, hän ei ota mitään huomioon toiselta puolelta 23

24 Neglect VeTe oiretta vahvistaa: runsas virikeympäristö terveellä puolella esim. ruokailu, pukeutuminen, peseytyminen, siistiytyminen terveeltä puolelta tulee runsaasti virikkeitä, se lisää huomiottajättöä oiretta lieventää: muokkaa toimintaympäristö virikkeettömäksi terveellä puolella (esim. valkea seinä) toista ärsykettä useita kertoja huomiokentän rajoilla ja ohjaa pään kääntäminen ja katsekontakti ärsykkeisiin käytä väriä ja ääntä (esim. värilliset teipit, kilikello huomiottajättö puolen ranteessa, koputukset) seistessä alaraajan kuormitusta ilmaiseva laite voi muistuttaa potilasta äänimerkillä huomioi, minkä aistikanavan kautta kuntoutuja voi saada informaatiota potilaan tulee saada jatkuvasti runsaasti palautetta suorituksestaan ja hänen tulee kokea onnistumisen tunnetta havainnoi miten kuntoutuja toimii (esim. siistiytymisessä, pukeutumisessa, parranajossa, meikkauksessa, ruokailussa, miten potilas käyttäytyy: selittely (neglectin oire), törmäily, unohtuuko käsi roikkumaan) ja ohjaa tilannekohtaisesti 24

25 Pusher = ylityöskentely Työntämisoire liittyy usein neglectoireeseen Kaikki toiminta ohjautuu ns. terveelle puolelle, kuntoutuja ei ole tietoinen liian suurella voimalla työskentelystään terveellä puolella. Ns. terve- puoli ottaa molempien puolien tehtävät hoitaakseen. Kuntoutuja ei tiedosta kehoaan kokonaisena. aivot antavat virheellistä informaatiota keskilinjasta kuntoutuja useinkaan ei ole tietoinen itse, miten hän käyttää kehoaan 25

26 Pusher -oire Mikä lisää työntämisoiretta kuntoutujan työntäessä avustaja yrittää korjata manuaalisesti asentoa keskilinjaan, tällöin kuntoutuja kokee, että häntä yritetään kaataa, koska hänen kokemuksensa keskilinjasta on 0-15 astetta kallistunut halvaantuneelle puolelle ja samalla kuntoutuja työntää entistä enemmän runsas virikeympäristö ns. terveellä puolella esim. tv, radio, tapahtumaympäristö=> halvaantuneen puolen huomioimattomuus lisää ylityöskentelyä Mikä auttaa toimimaan tarkoituksenmukaisella lihasaktiviteetilla annetaan ns. terveelle puolelle jokin väline esim. kampa, juomalasi, pesulappu=> normaalilla voimalla tehty toiminta eliminoi ylityöskentelyn ja mahdollistaa halvaantuneen puolen huomioinnin ylityöskentelyn murtaminen ohjaamalla kuntoutuja tukeutumaan esim. kyynärvarteen pyydä kuntoutujaa kurkottamaan ns. terveellä puolella johonkin kohteeseen niin että saat kuntoutujan tukeutumaan terveeseen puoleen, jolloin työntäminen lakkaa ohjaa kuntoutuja tuomaan paino terveelle puolelle työntämisen sijaan 26

27 Lihasjänteyteen vaikuttavia tekijöitä lihasten fysiologiset ominaisuudet ja hermotus kehon asento suhteessa painovoimaan, asento avaruudellisessa tilassa tukipinta kehon keskeiset alueet suhteessa toisiinsa (lantio-hartiaseutu suhteessa päähän ja raajoihin) ympäristön ominaisuudet (lämpötila, hallitsemattomuuden tunne esim. portaissa, terävät kulmat, asento vuoteessa ) tuttuus-outous, vakaus-epävarmuus, luottamus-pelko, rauhallisuuskiire, äänet, melu lämpötila (kosketus) kipu, pelko kivun ilmaantumisesta käsitys omasta itsestään, mahdollisuuksistaan ja rajoitteistaan 27

28 Spastisuus Lisääntynyt lihastonus johtaa lihaksen poikkeavaa supistumiseen Lihas jatkuvasti lyhentyneessä tilassa, lihasmassa pienenee Lihaskudos osittain fibrotisoituu kontraktuurat Ongelmia ja hoidon tavoitteita: toimintakyvyn alentuminen, kipu, kontraktuurat, hygieniaongelmat, kosmeettinen, ortoosien käyttö vaikeaa VeTe Lääketieteellisiä hoitoja: Oraalinen lääkitys: Baklofeeni, titsanidiini botuliinitoksiini (paikallinen spastisuus) baklofeenipumppu (vaikea yleistynyt spastisuus) 28

29 Hypertonus Lisääntynyt lihasjänteys Hypertonus voi ilmetä jäykkyytenä, jähmeytenä mikä voi hidastaa /vaikeuttaa /estää tahdonalaisen liikkeen liikkeet tulevat massaliikkeinä, eivät ole eriytyneitä esim. kääntyminen tulee plokkina ja raajojen liikkeet ojennus tai koukistus- suuntaisissa kaavoissa 29

30 Lisää: liikkumattomuus esim. vuodelepo selinmakuu pelko, turvattomuus ei tunnista omaa kehoa ja sen sijaintia suhteessa ympäristöön ja tehtävään ns. terveen puolen ylityöskentelyn salliminen (esim. suihkutuolissa terveen puolen kantapää ja pakara nousee tukipinnasta) Hypertonus -oire Normalisoi: oma aktiivinen liike tukeutuminen (asentohoito: vuoteessa, istuessa, eri asennoissa), tukipinnan laajuus tärkeää: selkätuki, sivutuet, jalkojen alla oleva tuki kuormitus useita kertoja päivässä tapahtuva liikuttelu, venyttely, muokkaaminen ylityöskentelyn eliminoiminen missä informaatio hyssytys (Affolter) esim. pukemisessa vuoroin oikealle ja vasemmalle puolelle annettu vaiheittain etenevä ohjaus, missä joka vaiheen välissä annetaan hyssytys tunnon kautta jolloin myös kuntoutuja aktivoituu toimintaan mukaan siinä määrin mitä hänellä on toimintakykyä, tällä tavalla ylityöskentelyä sammutetaan ja toimimatonta puolta aktivoidaan (turvallisuus, jossa voi oppia) 30

31 Hypotonus VeTe lihasten heikko toiminta/aktiviteetti tai toimimattomuus lihakset ovat veltot eriytyneiden liikkeiden suorittamisen vaikeus 31

32 Hypotonus oire VeTe Hypotonusta lisää: tuntoärsykkeen puute rauhoittava relaksoiva lääkitys Lihasaktiviteettia lisää: tuntoärsyke funktionaalinen sähköärsytys eriytyneiden liikkeiden harjoittelu yhdistettynä toiminnalliseen harjoitteluun restoraattori, seisomateline, kävelysimulaattori toistoja, toistoja, toistoja. ks. linkki circuit training in community-living younger men after stroke 32

33 Tuntopuutokset Pintatunto= kosketustunto (kylmä-kuuma) Syvätunto = tunnistaa asennon ja liikkeen Tunnon paras stimuloija on kuormitus. 33

34 Tuntopuutokset -oire VeTe Mikä vaikeuttaa tuntoaistimusta taktilliskinestettisen informaation puute (kuntoutuja ei saa stimulusta liikkeestä eikä kosketuksesta) Mikä auttaa tuntemaan paremmin kehon, raajojen asennon ja kosketuksen kosketuksen ja liikkeen kautta annetaan runsaasti informaatiota (kiinteä ympäristö, esim. psoas-tyynyt, laajat otteet, paine) kosketusärsykkeet: erilaiset materiaalit sähköstimulaatio toimintaterapeutti arvioi sensomotorisia tekijöitä kuten yläraajan liikkuvuudet, otteet, koordinaatio, voiman ja energian käyttö ja säätely, tonus, turvotus, tunto (pintatunto, lämpötilojen erottelukyky, esinetunto, asentotunto) elastiset putkisiteet esim. nilkassa (käytetty mm. urheilijoilla nilkkavammojen kuntoutukseen) 34

35 Ataksia Koordinaatihäiriö, jossa vaikea hallita pään, vartalon, raajojen tai jopa suun ja nielun liikkeitä oireina hapuilu, haparointi, liikkeiden yhteistoimintakyvyttömyys, tahdonalaisten lihasten keskushermostoperäinen yhteistoimintahäiriö (ilman halvausta) liikkeet ovat laajarataisia vaikka lihastentoiminta näyttää makuuasennossa kohtuulliselta, voivat siirtymiset asennosta toiseen tai tasapaino olla vaikeasti häiriintyneet 35

36 Ataksia -oire Mikä lisää ataksiaa kiire toiminnan päämäärän sanominen estää vaiheistetun ohjauksen Mikä auttaa koordinoimaan liikkeitä vaiheistettu ohjaus katseen kohdistaminen tehtävään ensin (esim. ruokailussa: katso mukia ja tartu ), sitten tekeminen kuormitus: painot ranteissa, nilkoissa lihasvoimaharjoitukset tukipisteiden lisääminen ja tukipinnan laajentaminen joskus tuntotasolla oleva sähkö auttaa liikkeen hallintaa (sähköhanska/-sukka) 36

37 Apraksia liittyy havainnoinnin häiriöihin tahdon alaisen liikkeen ja suorittamisen vaikeus, vaikka potilaalla olisi siihen vaadittava lihastoiminta esim. pyydettäessä kuntoutujaa kampaamaan hiuksia, hän ei kykene sitä suorittamaan, mutta automaattisena se voikin onnistua 37

38 Apraksia -oire VeTe Mikä lisää apraksiaa useasta aistikanavasta tuleva informaatio Mikä auttaa toimimaan tarkoituksenmukaisesti Sanallinen viesti ei aina tavoita, mutta ohjaamalla käsin voi helpottaa tilannekohtaista tarkoituksen mukaista toimintaa ohjataan kuntoutujan huomio tilannevinkeillä: informaatio annetaan tehtävän kautta manuaalisesti ohjaten pukeutumisapraksiassa esim. vaatteiden merkitseminen numeroilla ja kuvasarjat pukeutumisen vaiheista voivat auttaa 38

39 Agnosia Aivotoiminnan häiriöstä johtuva havaitsemisen häiriö. vaikeus tunnistaa eri aistinelimistä tulevia tietoja, vaikka aistinelin toimisi moitteettomasti. vaikeus tunnistaa tuttuja esineitä ja tietää, mitä niillä tehdään, tunnistaa henkilöiden kasvoja, tunnistaa ympäristöä luettujen sanojen tunnistamisvaikeus puheen ja sosiaalisten tilanteiden tunneilmaisun tunnistaminen vaikeaa kuntoutuja havaitsee kohteen ääriviivoja, mutta ei pysty yhdistämään niitä kokonaisuuksiksi kuntoutuja havaitsee kohteen kokonaisuutena, mutta ei pysty tulkitsemaan sitä 39

40 Agnosia -oire Lisää agnosiaa: tilanteessa olevat häiriötekijät virikerunsaus: tavarat, äänet Vähentää agnosiaa: virikkeitä vähemmäksi toimintaympäristöstä: esim. ruokaillessa ei kerralla kaikkea tarjolle kaksikätinen ohjaus toiminnassa havaitsemista tuetaan käyttämällä eri tiedon vastaanottokanavia esim. kuvaan voidaan liittää siitä kuuluva ääni 40

41 Perseveraatio eli juuttuminen =samaan toimintoon juuttuminen ja uuteen siirtymisen kankeus voi ilmetä: ajattelun kankeutena yksittäisiin sanoihin tai kirjaimiin juuttumisena liikkeissä yksittäisten liikeosien toistumisena esim. jää piirtämään samaa viivaa toimintoihin juuttumisena: jää tekemään edellistä tehtävää 41

42 Perseveraatio -oire Mikä vaikeuttaa etenemistä: ei kykene jatkamaan ei tiedä mitä seuraavaksi, miten jatkaa (ohjauksen puute) häpeä Mikä auttaa etenemään toiminnassa: pysäytä juuttunut toiminto ja avusta uuden alkuun mahdollisesti tarvitaan manuaalista ohjausta tilanteen nollaaminen 42

43 Aloitteellisuuden vaikeus Tilanteen tunnistamisen vaikeus Ei osaa valita eri mahdollisuuksista loogisesti mitä tekisi tai ei ymmärrä mitä tehdään Aloitekyvyn puute tulkitaan usein virheellisesti motivaation puutteeksi Aivovamman saaneen on usein vaikea aloittaa itsenäisesti mitään toimintaa. Voi ilmetä myös vetäytymisenä ihmissuhteista Taustalla on ajattelun, suunnitelmallisuuden ja tavoitteiden asettamisen vaikeus Kannattaa muistaa että aloitekyvytön henkilö jää helposti huomaamatta 43

44 Aloitteellisuuden vaikeus -oire VeTe Mikä passivoittaa jätetään oman onnensa nojaan puuttuu ulkopuolinen aktivoija puolesta tekeminen (ohjaajan kärsimättömyys) Mikä helpottaa valitaan aistikanava minkä kautta informaatio saadaan menemään perille (tunto/ kuulo/ näkö tai kaikki aistikanavat) avustaminen käsin ohjaamalla tekemisen alkuun mallintaminen voi auttaa avustaja käynnistää valitun toiminnan sanallisesti tai manuaalisesti ohjaten aktivoiminen ja ohjaaminen alkuun sosiaalisessa kanssakäymisessä (ryhmät) aikataulu kuten lukujärjestys ohjauksen tueksi helpottaa ajan jäsentämistä aloitekykyä voi lisätä antamalla eri vaihtoehtoja, joista henkilö joutuu itse valitsemaan 44

45 Keskittymiskyvyn häiriö tarkkaavuuden ja sen säätelyn häiriöt vireystilan ja sen säätelyn häiriöt väsyvyys hidastuminen toiminnoissa emotionaalisen reagoinnin säätelyhäiriöt havaintotoimintojen puutteista johtuvat häiriöt toiminnanohjauksen häiriöt Hoitotyön keinot: rauhallinen, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vaiheittainen ohjaaminen tarkkaavaisuuden suuntaaminen rajattuihin asioihin 45

46 Keskittymiskyvyn häiriö -oire Keskittymiskyvyttömyyttä lisää: Liian paljon ja/tai monimutkaisia tehtäviä kiire ja levottomuus, liian monta samanaikaista häiriötekijää vireystila ei otollinen Keskittymiskykyä lisää: ympäristö rauhalliseksi, rauhallisen musiikin kuunteleminen ohjauksen alussa auttaa keskittymään kirjallinen materiaali ohjauksen tukena ohjauksen ajankohta paras kun vireystila on korkeimmillaan kuntoutujan huomio ohjataan haluttuun asiaan ja tehdään idea ymmärrettäväksi hänelle motivoituminen ja orientoituminen 46

47 Asentohoito VeTe Kuntouttavan asentohoidon ohjauksen tavoitteena: on antaa potilaalle mahdollisimman hyvät edellytykset kuntoutumiselle myös silloin kun potilas ei itse tiedosta tarvettaan siihen ennaltaehkäistä makuuhaavoja, ylläpitää nivelten liikkuvuutta, antaa tuntoaistimuksia, edesauttaa keuhkojen tasaisempaa tuulettumista, estää spastisuutta, vähentää laskimotukosten vaaraa Lepoasennot voivat edistää tai haitata kuntoutumista. Lepoasentoja vaihdetaan päiväsaikaan vähintään 2 tunnin välein. ks. asentohoito vsshp:n ohjepankki sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 47

48 Asentorefleksimekanismin ja keskilinjaorientaatiokyvyn häiriö -oire Mikä estää kuntoutujaa löytämästä keskilinjaa häiriintyneessä asentotunnossa kuntoutujan sisäinen kokemus kertoo vinon asennon olevan keskilinjassa, vaikka se onkin vino Jos kuntoutuja kokee että hänen kokemustaan ei oteta huomioon ja häntä ei ymmärretä kärsimättömyys (kuntoutuja/ohjaaja) VeTe Mikä auttaa hahmottamaan keskilinjan Käytä ulkoisia vinkkejä esim. pyydä kuntoutujaa mittaamaan matkaa oikeasta olkapäästä/ lonkasta johonkin pystysuoraan kohteeseen tai katsomaan miten nenä, napa sijoittuvat suhteessa jalkaterien väliseen keskipisteeseen ohjaaja ottaa todesta kuntoutujan kokemuksen asennostaan ja pyytää häntä arvioimaan ulkoisten vinkkien perusteella olevaa tulkintaa asennosta suhteessa omaan sisäiseen kokemukseen, niin että kuntoutuja voisi tulla tietoiseksi häiriöstään ohjaaja pyytää kuntoutujaa korjaamaan asentoaan ohjaajan antamien vaiheistettujen ulkoisten vinkkien perusteella afaatikolla tunnon kautta löytäminen myös makuuasennoissa ohjataan vartalo keskilinjaan sh Vuokko Hiltunen ja ft Kaarina Savukoski Potilasohjaus- hanke 48

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia

AVH potilaan asentohoidot. Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia AVH potilaan asentohoidot Tyks Neurologian klinikka Fysioterapia Tavoitteena on saada luotua potilaan toimintakyvyn itsenäistymiseen tähtäävä yhdenmukainen ohjaustapa, jonka toteuttamiseen osallistuvat

Lisätiedot

MITEN AVUSTAN JA SIIRRÄN OMAISTANI

MITEN AVUSTAN JA SIIRRÄN OMAISTANI MITEN AVUSTAN JA SIIRRÄN OMAISTANI Koulutuspäivä omaishoitajille 26.3. 2009 OULA / sosiaali- ja terveysalan yksikkö Opettaja Pia Koistinen MITÄ? siirrot terveellisesti ja turvallisesti sekä omaisen toimintakykyä

Lisätiedot

Perseveraatiota vähentävät harjoitukset

Perseveraatiota vähentävät harjoitukset KOMMUNIKAATIO Ihmiset kommunikoivat keskenään sanallisesti ja sanattomasti. Halvauksen jälkeen potilaalla voi kasvolihasten toispuoleisesta toimimattomuudesta johtuen olla vaikeuksia sanattomassa kommunikaatiossa.

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto

Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen. Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto Afaattisen henkilön kommunikaation tukeminen Puheterapeutti Merja Eskola TYKS Kuntoutusosasto sisältö yleistä afasiasta ja kommunikaatiohäiriöistä minkälaisia häiriöitä afasia tuo tullessaan mitä muita

Lisätiedot

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964

AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen. TYKS fysioterapia / os.964 AVH-potilaan siirtymisen ohjaaminen TYKS fysioterapia / os.964 AVH potilaan kuntoutus Ohjataan ja tuetaan potilasta käyttämään voimavarojaan oikein erilaisissa päivittäisissä tilanteissa Tavoitteena on

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä?

Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Voiko muistisairauksia ennaltaehkäistä? Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus ja neurotoimialue, TYKS ja Turun yliopisto MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu

AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-potilaan masennuksen kulku akuuttivaiheen jälkeen ja omaisen masennusoireilu AVH-päivät 13.10.2010 Helsinki Anu Berg, PsT anu.berg@eksote.fi Masennus on yleistä aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen noin

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN

NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN NEGLECT-POTILAAN POLKU KUNTOUTTAVAAN ARKEEN Riitta Luukkainen-Markkula Kl. Neuropsykologi, PsT Neuron AVH-päivät 2012; AVH ja arki 24.10.2012 Neglect-oireessa on kysymys vaikeudesta tulla tietoiseksi vasemmalta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta.

TerveysInfo. Afasia Tietoa afasiasta, keinoja keskustelun tukemiseen, tietoa puheterapiasta ja vertaistuesta. TerveysInfo Ta hand om din hjärna En stroke uppstår sällan utan någon tydlig riskfaktor. Ju fler riskfaktorer du har samtidigt, desto större är risken att du drabbas. Vad kan du göra för att minska risken

Lisätiedot

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT

Puhe, liike ja toipuminen. Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe, liike ja toipuminen Erityisasiantuntija Heli Hätönen, TtT Puhe liike toipuminen? 2.9.2014 Hätönen H 2 Perinteitä ja uusia näkökulmia Perinteinen näkökulma: Mielenterveyden ongelmien hoidossa painotus

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu

AIVOJUMPPA BRAIN GYM. 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu AIVOJUMPPA BRAIN GYM 20.8.2014 Eija Määttä ja Lea Torvinen Muistiluotsi Kainuu Mitä aivojumppa on? Menetelmän on kehittänyt kalifornialainen kasvatustieteiden tohtori P.E.Dennison yhdessä vaimonsa Gail

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS

KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS KOGNITIIVINEN KUNTOUTUS Psykologi Nina Näyhä Osastonhoitaja Marja Nordling Psykiatrinen kuntoutumisosasto T9 Seinäjoen keskussairaala EPSHP 3.10.2007 Kuntoutusfoorumi OSASTO T9 18 kuntoutuspaikkaa selkeästi

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen Muistisairaan ihmisen kohtaaminen 22.5.2017 Uudenmaan Muistiluotsi Muistiohjaaja Tanja Koljonen Muistisairaudet Suomessa Lähes 193 000 muistisairasta ihmistä 14 500 uutta sairastunutta vuosittain 7 000

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA

Mielenterveys voimavarana. Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mielenterveys voimavarana Psykologi, psykoterapeutti YET Tiina Röning TAYS/ EVA Mitä mielenterveys tarkoittaa Mielen terveys vs. mielen sairaus? Mielen kokemus hyvinvoinnista ja tasapainosta Sisäisiä,

Lisätiedot

Nielemisvaikeus eli dysfagia

Nielemisvaikeus eli dysfagia Nielemisvaikeus eli dysfagia Mitä on nielemisvaikeus? Aivoverenkiertohäiriö ja nielemisvaikeus Nieleminen on monimutkainen liikesarja, jossa ruoka- tai juoma-annos kulkeutuu suusta nielun kautta ruokatorveen

Lisätiedot

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa.

Huomioithan, että työelämässä kullakin työpaikalla on omat erilliset kirjaamisohjeensa, joita tulee siellä noudattaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi- ja toimintakyky Fysioterapian koulutusohjelma FYSIOTERAPIAPROSESSI Tämä ohje on tarkoitettu fysioterapeuttiopiskelijoille fysioterapiaprosessin kuvaamisen tueksi

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Kuntouttava hoitotyö terveyskeskuksessa

Kuntouttava hoitotyö terveyskeskuksessa Kuntouttava hoitotyö terveyskeskuksessa Avh-yhdyshenkilöiden koulutuspäivät 11.5.2011 Anne Puumalainen Asiakasprojektipäällikkö, THM DRG Medical Systems Kolme tärkeää asiaa aivohalvauksen sairastamisen

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO Vastaava fysioterapeutti

Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA. Anne Lehtinen. Ilolankatu SALO  Vastaava fysioterapeutti Salvan kuntoutus FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Anne Lehtinen Vastaava fysioterapeutti 044 7213 358 Ilolankatu 6 24240 SALO www.salva.fi s SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLANSALOSSA Tarjoamme ajanmukaiset tilat

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla

Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla Toiminnallisen näönkäytön tutkiminen lastenneurologisella osastolla ja poliklinikalla NÄÄKKÖ NÄÄ 2011 Sh Sarianne Karulinna, Lh Anne Nastolin HYKS Lastenneurologinen Kuntoutusyksikkö CP-hankkeen tavoite

Lisätiedot

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK

Muisti ja liikunta. Iiris Salomaa, ft YAMK Muisti ja liikunta Iiris Salomaa, ft YAMK 19.4.2016 3.11.2016 Liikunta toimintakykyisyyden edistäjänä Fyysisiä vaikutuksia mm: Selviytyminen päivittäisistä arjen askareista Liikuntakykyisyys: lihasvoima,

Lisätiedot

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen

Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Neuropsykiatrisesti oireilevan nuoren kohtaaminen ja arjen tukeminen Kemi 4.9.2015 Marja Koivusalo, lastenneurologian erikoislääkäri, Kolpeneen palvelukeskus Lasten ja nuorten normaali kehitys Normaalin

Lisätiedot

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti

työseminaari 10.6.2010 Alice Pekkala Kartanonväkikoti Terveydenhuoltoalan l siirtoergonomian i asiantuntija ij ja työseminaari 10.6.2010 Kannattavaa kumppanuuttakuntouttavallakuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväkikoti Kartanonväki kodit kdit

Lisätiedot

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori 04.03.2014 - MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Muisti on ihmiselle välttämätön: Identiteetti ja kokemus omasta

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.

Aistit. Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori. Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9. Aistit Kaisa Tiippana Havaintopsykologian yliopistonlehtori kaisa.tiippana@helsinki.fi Luento Aistit ja kommunikaatio-kurssilla 12.9.2017 Aivokuoren alueita /eke/? /epe/? /ete/? Havainto Havainto on subjektiivinen

Lisätiedot

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua

- pitkäjännitteisyyttä - kärsivällisyyttä - kuntoutujan omaa ponnistelua Ihminen - on toimiva olento - toimii & kehittyy omien kiinnostusten, tavoitteiden ja vahvuuksien pohjalta - toiminta vahvistaa voimavaroja entisestään - ihminen tietää itse parhaiten voimavaransa ja resurssinsa

Lisätiedot

Nielemisvaikeus eli dysfagia

Nielemisvaikeus eli dysfagia Nielemisvaikeus eli dysfagia Mitä on nielemisvaikeus? Aivoverenkiertohäiriö ja nielemisvaikeus Nieleminen on monimutkainen liikesarja, jossa ruoka- tai juoma-annos kulkeutuu suusta nielun kautta ruokatorveen

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista MUISTI JA MUISTIHÄIRIÖT Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti

Lisätiedot

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kirsi Jaakkola YAMK, TERVEYDEN EDISTÄMINEN Kuntouttavassa hoitotyössä kuntouttavaa toimintaa suoritetaan osana potilaan perushoidollisia tilanteita. Tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä myös kuntoutumista

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

Hoidon tarpeet ja niiden perustelut suomalaisen hoitotyön tarveluokituksen mukaan (OPS-perusteet)

Hoidon tarpeet ja niiden perustelut suomalaisen hoitotyön tarveluokituksen mukaan (OPS-perusteet) Lähihoitajalaji, semifinaalitehtävät 204 Tehtävän B arviointi Hoidon tarpeet ja niiden perustelut suomalaisen hoitotyön tarveluokituksen mukaan (OPS-perusteet) Osiot 2 yht. 20 pistettä Marikan hoidon tarve

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen

AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen AIVOTÄRÄHDYS & URHEILU MUUTTAAKO TUORE KANSAINVÄLINEN KONSENSUSLAUSUMA KÄYTÄNTÖJÄ? Matti Vartiainen 10.11.2016 m.vartiainen@kolumbus.fi Agenda Tunnistamisen jälkeinen RTP RTP= Return to play Paluu arkeen,

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA

KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA KIRJAAMISKÄYTÄNTÖ KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN JA ERGONOMIAN KANNALTA Arja Lång, hoitotyön lehtori, Savonia-amk Tuija Sairanen, fysioterapian lehtori, Savonia-amk HOITOTYÖN PROSESSI Hoitotyön prosessin vaiheet

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

LIIKUNTASUUNNITELMA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti LIIKUNTASUUNNITELMA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Liikuntasuunnitelma kotihoidossa Suunnitelma asiakkaan liikkumiskyvyn ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä ja parantamisesta Suunnitelmaan kirjataan

Lisätiedot

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi

Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104) Helena Kurkela, KM helena.kurkela@aalto.fi Akateemiset opiskelutaidot, 2 op (ARTS-A0104), KM helena.kurkela@aalto.fi 2. Luento ma 7.9. klo 14.00 15.30 (Otaniemi) ke 7.10. klo 15.00 16.30 (Arabia) * Opiskelukyky * Ajankäytön suunnittelu * Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Kuntoutuvana potilaana sairaalassa Risto Savolainen

Kuntoutuvana potilaana sairaalassa Risto Savolainen Kuntoutuvana potilaana sairaalassa 23.1.2018 Risto Savolainen Minä itse 58-vuoden ikäinen Syntyisin Satakunnasta, Kokemäenjoen rantamaisemista Nykyisin maskulainen, vuodesta 1989 Vaimo ja 3 lasta, pojat

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS KUNTUTUSTA TUKEVA TIMINTAMALLI TIMINTATAPJEN JA KULTTUURIN MUUTS Tunnistatko kohderyhmän? y Ennakoivia merkkejä joka toisella yli 75 vuotiaalla: Ulkona liikkumisen väheneminen Tuolista ylösnousun vaikeutuminen

Lisätiedot

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala

MASENNUS. Terveystieto. Anne Partala MASENNUS Terveystieto Anne Partala MITÄ ON MASENNUS? Masennus on sairaus Sairaus, joka voi tulla kenen tahansa kohdalle Sairaus, josta voi parantua Masennus eroaa normaalista tunteiden vaihtelusta Kannattaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300

Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu 2 33100 Tampere puh. 03-31260300 Kelan aivohalvauspotilaiden (65-75- vuotiaat) tehostetun kädenkäytön kuntoutuksen ja painokevennetyn kävelykuntoutuksen kehittämishanke vuosina 2008-2011 Pirkanmaan Erikoiskuntoutus Oy Itsenäisyydenkatu

Lisätiedot

AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist. Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4

AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist. Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4 AVH:n jälkeinen seuranta ja Post-Stroke Checklist Annukka Pukkila osastonhoitaja TYKS Neurotoimialue AVH-valvonta TF4 Aivoviikon alueellinen AVH-koulutuspäivä 13.3.2017 Tarkistuslistan tausta Kehitetty

Lisätiedot

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen

CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia. 15.11.2007 Helena Launiainen ICF-CY CY -luokitus ja sen mahdollisuuksia 15.11.2007 Helena Launiainen International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth Tarkastelussa Lasten ja nuorten ICF luokituksen

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa

Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon. Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa Kommunikoinnin työvälineitä terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palveluohjaus - Kehitysvammaisen henkilön tukena terveydenhuollossa http://www.savas.fi/userfiles/file/tepa/tepa_tyovalineita_tervhuoltoon_web.pdf

Lisätiedot

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry

SELKOESITE. Autismi. Autismi- ja Aspergerliitto ry SELKOESITE Autismi Autismi- ja Aspergerliitto ry 1 Mitä autismi on? Autismi on aivojen kehityksen häiriö. Autismi vaikuttaa aivojen eri alueilla. Autismiin voi olla useita syitä. Autistinen ihminen ei

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013

Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 Lyhyesti Oskusta - Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa (ESR) projekti 2011-2013 OSKU -projektissa kehitetään uusia ja jo olemassa olevia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja ammattilaisten

Lisätiedot

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet

Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Tampereen Urheilulääkäriaseman iltaseminaari 6.5.2008 Tavoitteena menestyvä urheilija Verryttelyn tavoitteet ja mahdollisuudet Juha Koskela Lasketaanpa arvio: Alkuverryttelyyn 20 min (on aika vähän nopeus-,

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus

Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus Miten tuen lasta, jolla on kielellinen erityisvaikeus 9.12.2015 Outi Jalkanen Outi Jalkanen 27.2.2007 1 Kielellinen erityisvaikeus, Käypä hoito 2010 Kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment,

Lisätiedot

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia

Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Tiina Röning Psykologi, Psykoterapeutti Tampereen urheiluakatemia Kuormitus vs lepo Kuormituksen kokonaisuus aina yksilöllinen, fyysistä ja psyykkistä mahdoton tarkasti erottaa (stressi, kehon reaktiot,

Lisätiedot

Kuntoutuminen päivittäisissä toimissa käytännön vinkkejä

Kuntoutuminen päivittäisissä toimissa käytännön vinkkejä Kuntoutuminen päivittäisissä toimissa käytännön vinkkejä Fysioterapeutti Kati Peltomäki Toimintaterapeutti Tuuli Niemi TYKS Kuntoutusosasto Sisältö Taustaa Toimintakyky ja toimintarajoitteet Tavoitteiden

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille

Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille K E V Ä T / S Y K S Y 2 0 1 1 Terapiaryhmä aikuisille afasiakuntoutujille Uusi Terapiamuoto! Helmikuussa ja elokuussa 2011 on alkamassa Kelan kuntoutujille suunnattu monimuototerapiaryhmä. Ryhmän ohjaajina

Lisätiedot

Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi. Riitta Räsänen

Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi. Riitta Räsänen Osa IV Ikäihmisten palvelutarpeiden arviointi Riitta Räsänen Taustalla Kotiin annettavat palvelut ja hoito, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Erityisen monipuolista opiskelua HAAPAVESI 6.9.2013 Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan sitä, että oppijalla on vaikeuksia saavuttaa opiskelun tavoitteet, tai tavoitteiden

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää

Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen sairastavuus yleisempää Skitsofreniapotilaan somaattiseen hoitoon pääseminen ja hoitosuunnitelmat vrt. muut somaattiset pitkäaikaissairaudet Huomio esim. diabetes, näköongelmat (aistit) -> kommunikoinnin ongelmat, somaattinen

Lisätiedot

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu

Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Arjen toimintakyky ja Asiakaslähtöinen tavoitteenasettelu Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu 15.3.2017 Lähde: Wade Clin Rehabil 2005 Arjen toimintakyvyn arviointi 1/4 Kuntoutustarpeen havaitseminen

Lisätiedot

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta.

TerveysInfo. Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. TerveysInfo MS tauti Ataksiaoireyhtymät : tietoa etenevistä ataksiasairauksista Perustietoa ataksiasairaudesta sekä sairauden hoidosta ja kuntoutuksesta. 1996 5, A5 : 46 s. : piirr. : 2 väri Hakusanat:

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU Jyrki Tuulari 25.9.2007 1 MITÄ MASENNUKSELLA TARKOITETAAN? Masennustila eli depressio on yleinen ja uusiutuva mielenterveyden häiriö, joka ei ole sama asia kuin arkipäiväinen surullisuus tai alakuloisuus.

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari

Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari Ikääntyvän CP-vammaisen kokemuksia kuntoutuksen kannalta Ikääntyvä CP-vammainen seminaari 26.3.2010 Invalidiliitto ry RAY rahoittaa www.invalidiliitto.fi/cp-projekti Tiina Airaksinen, projektipäällikkö

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola

Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Kokemuksia vankien opettamisesta Tuula Mikkola Ammattiin soveltuvuus testataan Opiskelukuntoisuus selvitetään (vankila) Oppimisvaikeudet selvitetään (esim. lukiseula) Sitoutuminen arvioidaan (esim. Kerava)

Lisätiedot

Ikääntyneen potilaan kognition huomioiminen arjen potilastyössä. Taustaa Fysioterapeutti Mika Toivonen Toimintaterapeutti Hanna Sippel

Ikääntyneen potilaan kognition huomioiminen arjen potilastyössä. Taustaa Fysioterapeutti Mika Toivonen Toimintaterapeutti Hanna Sippel Ikääntyneen potilaan kognition huomioiminen arjen potilastyössä Fysioterapeutti Mika Toivonen Toimintaterapeutti Hanna Sippel Taustaa Laitoshoitoa purettaessa yhä huonokuntoisemmat iäkkäät asuvat kotona

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen

Kuntouttava työote heräämöhoidossa. OYS Kesle, Aneva/Heräämö Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Kuntouttava työote heräämöhoidossa Hilkka Seppälä, Pirkko Rissanen Vuodelevon vaikutukset potilaalle Vuodelepo ja liikkumattomuus ovat epäfysiologista ja vaikuttavat merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja

Lisätiedot