Tutkimus neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavien henkilöiden työllistymisestä Suomessa Autismisäätiö Pekka Vuorela Toimitusjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavien henkilöiden työllistymisestä Suomessa Autismisäätiö 5.11.2014. Pekka Vuorela Toimitusjohtaja"

Transkriptio

1 Tutkimus neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavien henkilöiden työllistymisestä Suomessa Autismisäätiö Pekka Vuorela Toimitusjohtaja

2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Kartoituksen tavoitteena oli selvittää Vastaajien asennoitumista sekä kokemuksia neuropsykiatristen henkilöiden työllistämisestä Vastaajien tietoisuutta saatavilla olevista tukirakenteista Neuropsykiatrisen oireyhtymän henkilöiden työllistymiseen vaikuttavia ja työllistymistä ehkäiseviä tekijöitä sekä syitä näiden takana Kartoituksen tietopohja kerättiin puhelinhaastatteluina vuosina toteutetulla tutkimussarjalla. Tutkimussarjan kohdealueina olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Kotka-Haminan seutu, Seinäjoen seutu ja Oulun seutu. Tutkimuksen alueet määritelty Autismisäätiön toimintapiirin mukaan. Vastausmäärät alueittain olivat: Haastattelurekisteri on koottu maantieteellisen rajauksen mukaisesti huomioiden kaikki toimialat ja yrityskoot. Haastateltaviksi valittiin suuremmalla painoarvolla kunkin alueen merkittävimmät työllistäjät. Kohderyhmän muodostivat rekrytoinneista vastaavat henkilöille yrityksissä, julkisella sekä kolmannella sektorilla. Tutkimusrekisteri sisälsi yli yritys-/organisaatiopäättäjän yhteystiedot. Tutkimuksessa kartoitettuihin kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin kuuluu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), autismin kirjon häiriö, kuten Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai niihin rinnastettava häiriö, johon liittyy varhaislapsuudessa alkanut kognitiivisen kehityksen tai käyttäytymisen poikkeavuuksia. 1

3 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 2

4 NEUROPSYKIATRISTEN OIREYHTYMIEN TUNTEMINEN Kuinka monella prosentilla suomalaisista on neuropsykiatrinen oireyhtymä? :lla (0,5% suomalaisista) 2,1% (42) :lla (1%) 31,7% (629) :lla (3%) 17,4% (346) :lla (5%) 38,3% (761) :lla (10%) 10,4% (207) Noin puolet vastaajista arvioi neuropsykiatristen oireyhtymien määrän todellista vähäisemmäksi; toisaalta noin neljä kymmenestä osuu lähelle todellisuutta. Yleisin tiedetty oireyhtymä on ADHD/ADD. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onko lähipiirissänne tai työyhteisössänne henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä: Asperger, autismi, ADD/ADHD tai Tourette? kyllä 6,8% (141) en ole varma 18,4% (384) ei 74,9% (1563) Vastaajat jaettiin tämän kysymyksen pohjalta kahteen ryhmään; niihin, joilla on asiasta kokemusta ja niihin, jotka vastaavat mielikuvien perusteella. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3

5 NEUROPSYKIATRISTEN OIREYHTYMIEN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET Alla olevaan taulukkoon on koottu vastaajien mainitsemia ominaisuuksia eri oireyhtymistä. Vastaajat nimesivät ominaisuuksia spontaanisti joko omien kokemuksiensa tai mielikuviensa pohjalta. Vastaajat osasivat nimetä erityisesti ADHD/ADD-oireyhtymän omaavien ominaisuuksia, sen sijaan selkeästi tuntemattomimmat oireyhtymät ovat Tourette ja Asperger. Yli kahdestatuhannesta vastaajasta 411 vastaajaa nimesi neuropsykiatristen henkilöiden vahvuuksia työelämässä ja 763 nimesi haasteita joko kokemuksen tai mielikuvan perusteella. 4

6 HAASTEET PALKKAAMISESSA Työantajaan ja työntekijään liittyvät haasteet neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavan henkilön palkkaamisessa. Kysymys on kysytty avoimena. Yksityinen sektorin edustajien vastauksissa korostuu riskinäkökulma ja julkisella sektorilla ajanpuute koetaan suurimmaksi haasteeksi. Erityisesti kaupan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla neuropsykiatrisen ihmisen palkkaus nähdään riskinä työnantajan kannalta ja vastaavasti työntekijään liittyvissä tekijöissä korostuu koulutuksen puute ja vähäinen työkokemus tai työelämäkäyttäytymisen puute. Ne, jotka arvioivat kokemuksesta, pitävät suurimpana haasteena ajanpuutetta opastamisessa sekä vaadittavien tietojen/taitojen/ominaisuuksien puuttumista. Mielikuvan perusteella arvioivilla korostui useammin palkkaamisen riski. 5

7 KOKEMUKSET PALKKAAMISESTA Onko yrityksenne palkannut neuropsykiatrisen oireyhtymän henkilöitä? 0% kyllä, on palkannut 3,3% (69) asiasta on keskusteltu, mutta ei ole palkattu 4,1% (85) 20% asiasta ei ole keskusteltu, mutta se kiinnostaa 8,5% (175) 40% 60% 80% asiasta ei ole keskusteltu, eikä se kiinnosta 84,1% (1738) 100% Arvioikaa henkilötyypin soveltumista yritykseenne. Asteikko: 1 = ei todennäköisesti sovellu lainkaan 5 = soveltuu todennäköisesti hyvin Positiivisemmat arviot neuropsykiatristen henkilöiden soveltuvuudesta: suuret yritykset (lv yli 10 milj. ) merkittävästi kasvavat yritykset (oma arvioi) julkinen sektori alueellisesti Seinäjoen seudun ja Uudenmaan yritykset pitävät neuropsykiatrisia henkilöitä keskimäärin soveltuvampana kuin muilla aluilla ADHD/ADD Autismi Asperger Tourette 55,1% (1074) 57,6% (1126) 57,8% (1129) 63,0% (1230) 16,8% (327) 18,9% (370) 17,5% (342) 16,5% (321) 14,8% (289) 17,2% (335) 10,0% 7,4% 6,6% 15,9% (310) 16,3% (318) 4,5% TOIMINNAN TEKIJÄT Aspenger Autismi ADHD/ADD Tourette Kaikkien kriteerien keskiarvo Keskiarvo N=2118 1,8 1,8 1,9 1,6 1,75 kokemus N=136 2,3 2,4 2,6 2,1 2,34 mielikuva N=1933 1,7 1,7 1,8 1,6 1,71 0% 20% 40% 60% % 100% 6

8 KEINOJA SOVELTUVUUDEN PARANTAMISEKSI Aspergerin ja autismin oireyhtymien osalta korostettiin erityisesti sosiaalisten taitojen harjoittelun/kehittämisen merkitystä. Epätietoisuus oireyhtymän valmiuksista näky vastauksissa selkeästi, vastaajat saattoivat esimerkiksi pohtia, vastaako oireyhtymän omaava puhelimeen, jos se soi. Työnantaja voi tukea työntekoa mm. tarjoamalla aluksi pienempiä työtehtäviä/projekteja sekä sellaisia tehtäviä, joihin henkilö kykenee. Myös hyvä esimiestyö, työhön opastus ja koulutus sekä kannustus ovat tärkeitä. Selkeät ja loogiset työohjeet auttavat sopeutumisessa. ADHD/ADD oireyhtymän osalta vastaajat kokivat, että organisaatiossa pitäisi olla joku joka valvoisi, ettei henkilö haalisi liikaa työtehtäviä. Myös riskinottokyky näyttäytyi haastavana ominaisuutena: Riskit ovat hankala asia, niillä on monta puolta. Rajatut, lyhytaikaiset projektit voisivat edistää ADHD/ADD henkilön keskittymiskykyä. Myös joustavuus esim. työajoissa tai aikatauluissa voi auttaa sopeutumisessa. Koko työyhteisön tuki ja panostus koetaan niin ikään tärkeäksi. Touretten osalta soveltuvuuden parantamiseksi mainittiin motoristen taitojen harjoittelu. Soveltuvuusalueiden kartoittaminen auttaisi sijoittamaan henkilön oikealle vastuualueelle. Toisaalta esim. kaluste- ja kuljetusalan yritykset ilmoittivat, että motoriset taidot ovat työssä ensiarvoisen tärkeitä, ja oireyhtymä koetaan liialliseksi riskiksi. Vastaajat pohtivat myös, miten ko. oireyhtymän omaava henkilö tulee toimeen muun työyhteisön kanssa. Työnantajat pohtivat siis myös sitä, miten työympäristöä voisi organisoida siten, että neuropsykiatrisen oireyhtymän omaavan henkilön soveltuvuus paranisi. Yhteenvetona voidaan todeta, että tärkeimpinä mainittiin mm. koko työyhteisön ja esimiehen tuki, valmennus ja koulutus tehtävään sekä selkeiden sääntöjen ja ohjeiden määritteleminen. Lisäksi työtehtävien määrittely henkilön kykyihin sopivaksi on avainasemassa. Vastaajat tunnistivat myös erilaisia työvaiheita, joihin neuropsykiatrisen oireyhtymän omaava henkilö voisi sopia (esim. tuotanto, hyllyttäminen, varastotyöt). 7

9 PALKKAAMISEN HARKITSEMINEN Kun seuraavan kahden vuoden aikana haette uutta työvoimaa, voisitteko harkita palkkaavanne neuropsykiatrisen henkilön joko suoraan tai oppisopimuksella? kyllä 3,3% (70) kyllä mahdollisesti 11,9% (251) en 84,8% (1797) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Yritykset, joilla lisätyövoiman tarvetta nyt tai tarve ennakoitavissa. kyllä 8,2% (20) kyllä mahdollisesti 35,5% (87) en 56,3% (138) Kun tulosta tarkastellaan edelleen sen mukaan, onko yrityksellä tarvetta lisätyövoimalle tai on tarve ennakoitavissa, muuttuu tulos selkeästi tällaisista yrityksistä jopa 44 prosenttia kokee neuropsykiatriset henkilöt potentiaaliseksi työvoimaksi. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

10 JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaajat, joilla on kokemusta neuropsykiatrisesta oireyhtymästä suhtautuvat rekrytointiin muita vastaajia myönteisemmin. Myös työnantajan sektorilla on vaikutusta; yrityksissä korostuu liiallisen riskin merkitys (annettu panos vs. tuotto) kun taas julkisella puolella ja kolmannella sektorilla koetaan suurempana ongelmana ajan riittämättömyys työntekijän opastamiseen. Joillakin aloilla rekrytointihalukkuutta vähentää alalla olevat turvallisuusmääräykset. Tietoisuuden nostaminen oireyhtymistä on avainasemassa. Työnantajat eivät myöskään tunteneet vaajakuntoisen työllistämiseksi luotuja tukimuotoja (esim. mahdollisuus palkkatukeen ja normaalia pienempiin vakuutusmaksuihin) Kokemus ja tieto ovat merkittäviä tekijöitä palkkaamiseen suhtautumisessa: ne henkilöt joilla on kokemusta neuropsykiatrisista oireyhtymistä arvioivat näiden henkilötyyppien soveltuvuutta positiivisemmin. Toimialoittain tarkasteltuna eniten työllistämisestä kiinnostuneita on taiteen, viihteen ja virkistyksen, kaupan, terveys- ja sosiaalipalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Julkinen sektori on kiinnostuneempi palkkaamisesta kuin yksityinen sektori. Neurologisen henkilön palkkaamisen reunaehdoiksi tutkimuksessa nousivat: mahdollisuus testata soveltuvuutta työhön, määräaikainen sopimus palkkauksen tukeminen henkilön tulisi olla pitkäjänteinen ja sitoutunut sosiaaliset taidot, asiakkaiden pitäisi myös hyväksyä ko. henkilö alan koulutus ATK-osaaminen fyysiset ominaisuudet (pystyykö fyysisesti raskaaseen työhön) työturvallisuusasiat huomioitava 9

11 T Y Ö L L I S T Ä M I S E N P O R T A A T KEINOJA MADALTAA ASKELMIA MM. tietoisuuden nostaminen, markkinointi, näkyvyys, case-kuvaukset (kokemus vs. mielikuva), ennakoivasti vaikuttaminen, yritysnäkökulman vahvistaminen (hyödyt yrityksille), kompaktit tukipalvelut, helppous työvoiman hankinnassa TIETOISUUS CHECKPOINT 1 ASENNE OSAAMI- NEN KIINNOSTUS KYVYK- KYYS CHECKPOINT 2 SOVEL- TUVUUS TYÖN- ANTAJAN KYVYK- KYYS HARKINTA TYÖN- ANTAJAN RESURS- SIT CHECKPOINT 3 TYÖN- ANTAJAN AKTIIVI- SUUS PEREH- DYTTÄ- MISEN TUKI TYÖLLISTYMINEN OSAA- MISEN TUKI CHECKPOINT 4 SOSIAA- LINEN TUKI TIETÄMÄT- TÖMYYS MIELI- KUVAT KULTTUURISIDON -NAISET TEKIJÄT TYÖNTEKIJÄÄN LIITTYVÄT TEKIJÄT TYÖNANTAJAAN LIITTYVÄT TEKIJÄT TYÖYHTEISÖÖN LIITTYVÄT TEKIJÄT

12 T I E D O S T A M E N E S T Y S

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014

KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 KOULUTUSRAHASTO / VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2014 2 (39) SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET... 4 3. TILASTOTIETOA TUKEA KÄYTTÄNEISTÄ

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5.

Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment - The Intention of Sole Traders 7.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Johtaminen ja organisaatiot Yksinyrittäjän intentiot yrityksen kasvattamiseen rekrytoinnin avulla Business Growth by Recruitment

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Omistajanvaihdoskartoitus 2014 Posintra 10.11.2014 Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima?

Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto. Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä pk-yritykselle tarkoittaa sopiva työvoima? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 47/2014 TUULA VEHMAS Pk-yritykset ja työvoiman kohtaanto Mitä

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot