Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen"

Transkriptio

1 KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN TOIMINNASTA

2 SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta ja tarve 3 Ratkaisukeskeinen menetelmä 4 Tutkimuksen näkökulmat, tutkimustehtävät ja aineiston hankinta 5 Lasten kehityksen näkökulma lasten haastattelut sekä vanhempien ja koulujen henkilökunnan kyselyt 9 Valmentajien ja opettajien kokemukset valmennuksesta, sen haasteista ja palkitsevuudesta vertaisryhmähaastattelut 21 Kokemukset ratkaisukeskeisen menetelmän käytöstä kouluissa 32 Yhteenveto ja pohdinta 45 2

3 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARVE Tutkimuksen tausta ja tarve Lappeenrannan kaupunki on aloittanut opetushenkilöstön kouluttamisen ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajiksi vuonna Alun perin tavoitteena oli saada opetushenkilöstölle lisää tietoa ensisijaisesti neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja siitä, kuinka opetuksessa ja koulussa ylipäätään neuropsykiatrisista pulmista kärsiviä lapsia ja nuoria voitaisiin paremmin auttaa. Alkuvaiheessa tarkoituksena oli, että Lappeenrannan kaupunki kouluttaa muutaman opettajan konsultoiviksi opettajiksi tukemaan kaikkia kouluja, mutta pian huomattiin, että tarve konsultaatiolle on niin suuri, että on välttämätöntä alkaa kouluttaa opettajia laajemmin kaikkiin kouluihin. Perehdyttyämme ratkaisukeskeisyyteen havaitsimme, että ei riitä, että kouluyhteisössä yksi opettaja toimii ratkaisukeskeisesti. Parhaaseen tulokseen päästäksemme meidän tulee huolehtia siitä, että mieluiten kaikki yhteisön jäsenet tuntevat toimintamallin ja toimivat sen mukaisesti. Tähän mennessä olemme kouluttaneet noin 350 opettajaa kyseisessä koulutus ohjelmassa. Lisäksi olemme kouluttaneet kaikki esimiehet toimimaan ratkaisukeskeisesti esimiestyössä. Huomasimme myös, että koulutussisällöistä ratkaisukeskeinen ajattelu- ja toimintamalli tuo aivan uuden perustan koulussa työskentelevien ihmisten vuorovaikutukselle. Ratkaisukeskeinen toimintamalli alkoi välittömästi tuottaa hyviä tuloksia opettajan ja oppilaan, opettajan ja huoltajien, opettajien keskinäisen, opettajan ja esimiehen sekä opettajan ja muun henkilöstön moni ammatillisessa vuorovaikutuksessa. Kun Opetus- ja kulttuuriministeriö julisti haettavaksi valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon kehittämistä varten, halusimme hyödyntää mahdollisuuden ensimmäistä kertaa selvittää, millaisia vaikutuksia ratkaisukeskeisellä valmennuksella on oppilaan, huoltajan ja koulun henkilökunnan mielestä. Tähän saakka olimme keränneet palautetta keskustellen opettajien ja rehtoreiden kanssa ratkaisukeskeisen toimintamallin hyödyistä yleisellä tasolla. 3

4 RATKAISUKESKEINEN MENETELMÄ Ratkaisukeskeinen menetelmä Ratkaisukeskeisyys on ajattelu- ja toimintatapa, jossa ongelmien sijaan huomion kohteeksi nostetaan hyvä tulevaisuus ja tavoitteet. Käytännössä voidaan toimia esimerkiksi niin, että ongelma tai pulma muutetaan tavoitteeksi, jolloin ongelmapuhe muuttuu tavoitepuheeksi. Ongelma tai pulma on edelleenkin olemassa, mutta ajattelun, puheen ja toiminnan fokus ei ole enää ongelmassa vaan tavoitteessa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa etsii asiakkaan omasta kokemuksesta voimavaroja, toiveita ja haaveita sekä pieniä askeleita kohti parempaa. Ratkaisukeskeistä lähestymis- ja toimintatapaa käytetään monilla eri elämän osa-alueilla. Lähestymistapa on saanut alkunsa psykoterapiamaailmasta ja levinnyt sieltä kaikille elämän osa-alueille, terapian lisäksi mm. valmennuksiin, koulumaailmaan, urheiluun, työyhteisöön ja liike-elämään. määrittelemässä tavoitettaan, hän myös sitoutuu siihen paremmin. Lähtökohta on se, että opettaja tai valmentaja ei määrittele tavoitetta koskaan yksin, vaan oppilas on aina mukana määrittelemässä juuri hänelle sopivaa tavoitetta. Oppilaan kykyjen, taitojen ja muiden voimavarojen tulee olla sopivassa suhteessa tavoitteeseen, jonka puolestaan tulee olla konkreettinen ja saavutettavissa oleva. Ratkaisukeskeisyys perustuu muun muassa systeemiteoriaan, kybernetiikkaan ja sosiaaliseen konstruktionismiin. Näiden mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen, yksi muutos saa aikaan toisia muutoksia. Toisen ihmisen ajatuksia ja pyrkimyksiä ei kannata olettaa tai tulkita, vaan mieluummin ottaa ne selville ja ohjata vuorovaikutusta onnistuneesti. Tämän lähestymistavan keskeinen näkökulma on se, että sanoilla on merkitystä ja niillä luodaan jatkuvasti todellisuutta. Koulumaailmassa toteutettavassa valmennuksessa oppilaan tavoite etsitään yhdessä oppilaan kanssa. Kun hän on itse Valmennuksen toimintamalli perustuu ratkaisukeskeisyyden taustateorioihin ja -oletuksiin, joista keskeisiä ovat tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus voimavarojen ja toiveikkuuden nostaminen keskipisteeksi edistys tapahtuu pienin askelin tasavertaisuus ja yhteistyö arvostaminen myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori keskustelussa ja ajattelussa ongelmiin on monia vaihtoehtoisia ratkaisuja Toimintamalliin kuuluu selkeitä toimintatapoja, joista tärkeimpiä ovat seuraavat: avoimet kysymykset pyrkimys avoimeen tilaan keskustelussa ongelman muuttaminen tavoitteeksi sopivan tavoitteen määrittely myönteinen ja arvostava dialogi vahvuuksien esille tuominen myönteisen tarinan vahvistaminen myönteisten tunnekokemusten lisääminen konkreettisten apuvälineiden käyttö, esim. asteikot pienet askeleet ja niiden huomioiminen prosessiin luottaminen 4

5 TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAT, TUTKIMUS- TEHTÄVÄT JA AINEISTON HANKINTA Tutkimuksen näkökulmat, tutkimustehtävät ja aineiston hankinta Tutkimuksella haluttiin selvittää ratkaisukeskeisen valmennuksen käyttöä koulussa kolmesta näkökulmasta, joihin kuhunkin laadittiin erilliset tutkimustehtävät. Kerättyä ainestoa hyödynnetään kuitenkin myös ristiin eri näkökulmien välillä. Asiakasnäkökulma Tutkimustehtävä 1. Lasten ja perheiden kokemukset lasten toiminnasta koulussa ja vapaa-aikana sekä ratkaisukeskeisen menetelmän käytöstä ja siitä saaduista kokemuksista Vanhemmille osoitettu kysely ja lasten haastattelu Pedagoginen näkökulma Tutkimustehtävä 2. Valmentajien, opettajien ja koulunkäyntiavustajien kokemukset lasten toiminnasta koulussa sekä ratkaisukeskeisen menetelmän käytöstä Valmentajille, opettajille ja koulunkäyntiavustajille osoitettu kysely Valmentajien ja opettajien ryhmähaastattelut Valmentajien ja opettajien tapaamisten aikana tehdyt kirjaukset Koulutuksen tuottajan näkökulma Tutkimustehtävä 3. Kokemukset ratkaisukeskeisen menetelmän käytöstä kouluissa, perustelut ja toimintamallit menetelmän käytön vakiinnuttamiseen Rehtorien ja perusopetusjohtajan ryhmähaastattelu 5

6 TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAT, TUTKIMUS- TEHTÄVÄT JA AINEISTON HANKINTA PROSESSI TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISESSA Aloitustapaaminen prosessin suunnittelemisesta ja toteutuksesta pidettiin toukokuussa Kokoukseen osallistui perusopetusjohtaja, edustajat jokaisesta koulusta, oppilashuollosta sekä Saimaan ammattikorkeakoulun edustaja tutkimuksen toteuttamisesta vastaavana tahona. Kokouksessa sovittiin keskeisistä toimenpiteistä ja niiden toteuttamisaikataulusta. Lönnrotin koulu valittiin pilottikouluksi, jonka kanssa kyselylomakkeet ja haastattelujen rungot työstettiin loppuun ja pilotoitiin syksyllä 2013 yhteiskehittämisen jälkeen. Syyslukukauden 2013 alussa järjestettiin kaksi työpajaa 1, joihin osallistui perusopetusjohtaja, koulujen rehtoreita, valmentajia, opettajia, oppilashuollon henkilöstöä sekä Saimaan AMK:n tutkimusosuudesta vastaavat henkilöt, yhteensä 19 henkilöä. Näissä työpajoissa työstettiin aineiston keskeiset sisällöt ja keräämisen tapa kunkin ratkaisukeskeisen menetelmän käytössä mukana olevan ryhmän osalta. Yhteiskehittäminen valittiin menetelmäksi siksi, että tutkimuksella haluttiin saada mahdollisimman paljon menetelmän käytön vaikutuksista arkeen kuvaavaa tietoa sekä tulevaa kehittämistä tukevaa tietoa. Kysely-/haastattelututkimuksen kohderyhminä olivat valmennukseen osallistuvat lapset, heidän vanhempansa, valmentajansa, opettajansa, koulunkäyntiavustajansa sekä iltapäiväkerhojen ohjaajat. Valmennukseen osallistui yhteensä 29 lasta 2 lukuvuoden aikana. Vanhempien kyselyssä kerättiin tietoa lapsen toiminnasta ja selviytymisestä sekä kodin sekä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Saatekirje, osallistumislupakysely ja kyselylomake vanhemmille postitettiin lasten kotiin yhteistyössä perusopetusjohtajan kanssa. Palautukset tulivat ammattikorkeakoulun tutkimuksesta vastaavalle henkilölle. Mikäli vanhemmilta saatiin lupa lapsen osallistumiselle, lapsi haastateltiin ja kyselylomakkeet lähetettiin vastattaviksi hänen kanssaan koulussa toimiville henkilöille. Lasten näkemykset kerättiin strukturoidulla haastattelulla, jossa haastattelija kirjasi lapsen vastaukset kyselylomakkeen kysymyksiin. Haastattelut suoritettiin Lönnrotin koulussa syyslukukauden 2013 lopussa ja muissa kouluissa huhti-toukokuussa Haastattelut suoritti lehtori Milla Ranta. Koulujen henkilökunnan kyselyt palautettiin kouluilla oleviin vastauslaatikoihin, jotka avattiin Saimaan ammattikorkeakoululla. Valmentajien ja opettajien kyselyssä käsiteltiin osittain samoja asioita kuin vanhempien kyselyssä, mutta lisäksi kerättiin lapsen koulussa olemisen aikaiseen toimintaan liittyvää tietoa. Nämä kyselyt tehtiin erillisen päätöksen jälkeen kaikkien valmennuksessa olevien lasten osalta, jotta saataisiin ryhmähaastatteluja ja vertaispäiviä tarkempaa yksilöllistä tietoa henkilökunnan kokonaiskokemuksista. Niiden 13 lapsen osalta, joiden vanhemmilta ei ollut lupaa tutkimukseen osallistumiseen, valmentajien, opettajien ja avustajien antamat vastaukset ovat nimettömiä eivätkä näiden lasten taustatiedot ole olleet käytettävissä (esim. lapsen ikä). Koulunkäyntiavustajia oli viidellä lapsella. Vain yksi lapsi osallistui iltapäiväkerhoon, joten ohjaajan vastaus yhdistettiin käsittelyssä koulunkäyntiavustajien vastauksiin. Kysely toteutettiin Lönnrotin koulussa syyslukukauden 2013 lopussa ja muissa kouluissa huhti-toukokuussa Valmentajien ja opettajien näkemyksiä ja kokemuksia kerättiin kirjaamalla informaatiota heidän yhteisistä vertaistapaamisistaan ja työnohjaustapaamisista 3, joiden toteutuksesta vastasi neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja Kirsi Saukkola. Lisäksi sovittiin, että jokaisessa koulussa järjestetään valmentajien ja opettajien ryhmähaastattelut, joissa käsiteltiin osa sovituista teemoista ja tulokset kirjattiin muistioihin. Ryhmähaastattelu valittiin menetelmäksi siksi, että siten saatiin kerättyä tietoa lasten tukemisesta vastaavalta koulun tiimiltä yhdellä kertaa ja yhdistettyä koulussa eri rooleissa toimivien henkilöiden kokemuksia. Keskusteluista muodostui koulukohtainen vertaistapaaminen. Näissä keskusteluissa käytettiin yhteissuunnittelussa kehitettyä runkoa. Ryhmähaastattelut järjestettiin Lönnrotin koulussa syyslukukauden 2013 lopussa ja muissa kouluissa touko-kesäkuussa Tutkimukseen osallistuivat Kanavansuun, Kaukaan, Lönnrotin ja Mäntylän koulut. Tutkimuksen suunnitteluun osallistuivat perusopetusjohtaja Mari Routti, osallistuvien koulujen rehtorit, valmentajat, opettajat, oppilashuollon edustajat sekä Saimaan ammattikorkeakoulusta tutkimuspäälliköt Kaisu Laasonen ja Kirsi Viskari sekä lehtori Jyri Hänninen. Kyselytutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Kaisu Laasonen. Oppilaiden haastattelut suoritti Milla Ranta. Vertaisryhmätapaamisista aineistoa keräsivät Kaisu Laasonen ja Jyri Hänninen sekä Milla Ranta kirjaajana ja Lönnrotin koulussa 2 Kanavansuun koululla toiminta järjestettiin pääsääntöisesti Maltti-ryhmän toimintana ja Vanhassa Pappilassa 6

7 TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAT, TUTKIMUS- TEHTÄVÄT JA AINEISTON HANKINTA 7

8 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA 8

9 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA Lasten kehityksen näkökulma lasten haastattelut sekä vanhempien ja koulujen henkilökunnan kyselyt Varsin laajalla toimintakyvyn kuvaamisella haluttiin tuoda esille valmennusta tarvitsevien lasten vahvuuksia ja tuen tarpeita ja sitä kautta lisätä ymmärrystä lasten arjesta niin lapsen kuin hänen tukijoukkojensa näkökulmasta. Yhteiskehittämisessä nousseet kysymykset ryhmiteltiin taustakysymysten lisäksi viideksi teemaksi: Lapsen vahvuudet, vaikeudet ja kiinnostuksen kohteet, motivaatio Oman toiminnan ohjaaminen Selviäminen sosiaalisissa konteksteissa Turvallisuuskokemukset ja luottamus Valmennus ja sen vaikutukset AINEISTON KUVAILU Valmennukseen osallistui 29 lasta. Kyselyihin ja lasten haastatteluun saatiin yhteensä 91 vastausta. Lasten haastattelut tehtiin 16 lapselle, joiden vanhemmilta oli saatu lupa lasten osallistumiseen tutkimukseen. Niiden 16 lapsen osalta, joiden vanhemmat olivat antaneet tutkimusluvan, lapsen, vanhempien, valmentajan, opettajan ja avustajan vastauksia tarkasteltiin myös lapsikohtaisesti yhdistämällä kutakin lasta koskeva informaatio. Näiden lasten ikä vaihteli 7 ja 12 vuoden välillä ja puolet lapsista oli vuotiaita (keskiarvo 10,06 vuotta, sd=1,731). Seitsemällä lapsella oli sisaruksia ja heistä kolmella oli yksi sisarus ja neljällä kaksi sisarusta. Lapsikohtaisessa kuvauksessa eri rooleissa vastanneiden henkilöiden vastausten vertailussa käytetään joissakin kohdissa tiiminimitystä, johon on sisällytetty lapsen, hänen vanhempansa, valmentajansa, opettajansa ja mahdollisen avustajansa. Tämä termi on valittu siksi, että halutaan korostaa lapsen omaa näkemystä prosessista sekä kaikkien lapsen tukemisessa mukana olevien tahojen yhteistyön merkitystä. Kaikki em. henkilöt eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin, koska kysymyksiä on suunnattu niin, että vastaajalla olisi mahdollisimman omakohtaista tietoa lapsen toiminnasta. Edellä mainitusta poiketen joitakin kysymyksiä (esim. positiivinen palaute, koulukiusaaminen, häiriöt) on kysytty myös muilta, jotta voidaan arvioida, miten lapsen tukemisen kannalta tärkeää tietoa on jaettu kaikkien vastuutahojen kanssa. Määrällisissä kysymyksissä on laskettu kuvailevat tulokset. Vastaajaryhmien väliset erot on ristiintaulukoitu ja ne kuvataan, mutta erojen merkitystä ei ole tilastollisesti testattu. Tyttöjen ja poikien välisiä eroja on ristiintaulukoitu ja erojen merkitsevyys on testattu Pearson χ 2 -testillä, koska aineisto ei ole normaalijakautunut. Avovastausten sisältöjä on tarkasteltu vastaajaryhmittäin ja tähän raporttiin on poimittu niiden keskeiset sisällöt. Osassa kysymyksistä oli mahdollisuus täydentää määrällistä tietoa avovastauksella. TAULUKKO 1 Valmennukseen lukuvuoden aikana osallistuneet lapset Lukumäärä % Poikia Tyttöjä 9 31 Yhteensä TAULUKKO 2 Kyselyihin vastanneet roolien mukaan Lukumäärä % Lapsi 16 17,6 Vanhempi 15 16,5 Valmentaja 25 27,5 Opettaja 29 31,9 Koulunkäyntiavustaja 6 6,6 Yhteensä

10 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA LAPSEN VAHVUUDET, VAIKEUDET, KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA MOTIVAATIO Lapsen vahvuudet -kysymykseen vastattiin avovastauksella. Vastaajat näkivät kaikissa lapsissa vähintään kolme vahvuutta, yhteenlaskettuna siis mittava määrä hyvää pohjaa, jolle rakentaa. Lapsen vahvuuksien kuvauksissa eri vastaajat mainitsivat osittain samoja asioita ja osittain vastaajat olivat tarkastelleet lapsen eri puolia ja erilaisia valmiuksia. Lapset itse mainitsivat useimmiten kouluaineita, liikuntataitoja tai taiteellista osaamista. Vanhempien vastauksissa näkyi erilaisia ominaisuuksia, taitoja (piirtäminen, kertominen, mielikuvitus ym.), kouluaineita, vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta, ideointia, tunnetaitoja, rehellisyyttä, empatiaa, lahjakkuutta, innostuneisuutta ja oppimisintoa. Valmentajien vastauksissa kuvattiin oppimistaitoja (mm. kuunteleminen, ohjeiden noudattaminen), kommunikointia, kädentaitoja, taiteellisuutta, huolellisuutta, vastuullisuutta, kohteliaisuutta sekä luonteenpiirteitä kuten positiivisuus ja iloisuus. Opettajien listoilta löytyy käytännön taitoja, akateemista osaamista, erityislahjakkuutta kuten taiteellinen ja kielellinen osaaminen, päättelykykyä ja toiminnan ohjauksen sujuvuutta, sosiaalisia taitoja kuten ystävällisyyttä, neuvottelutaitoja, roolia ja selviämistä ryhmässä. Lisäksi opettajat kuvasivat lasten persoonallisuuden piirteitä kuten aitous, iloisuus, avoimuus, vastuullisuus ja huumorintaju. Koulunkäyntiavustajien vastauksista löytyi oppimismotivaatio, sosiaalisuus, vuorovaikutustaidot, tietotaidot, kädentaidot ja aktiivisuus. Missä haluaisit olla hyvä -kysymykseen vastasivat vain lapset. Se oli haastattelussa avovastauksena ilman vaihtoehtoja tai johdattelua. Useimmissa vastaksissa lapset toivoivat olevansa hyviä erilaisissa arjen asioissa, joissa on tarvetta tai halua kehittyä kuten kouluaineissa tai yksittäisissä tehtävissä (kertotaulu). He halusivat kehittyä myös harrastuksiin liittyvissä taidoissa, joista olivat kiinnostuneita ja joissa heillä oli jo perusosaamista. Käyttäytymisen kohentaminen näkyi myös joissakin vastauksissa. Lapselle vaikeista asioita kysyttiin kaikilta vastaajaryhmiltä myös avovastauksella. Vaikeiden asioiden arvioinnissa lapset olivat odotetusti aikuisia konkreettisempia. Useimmiten lasten vastauksissa oli mainittu kouluaineita tai yksittäisiä tehtäviä, mutta myös selviytymiseen liittyviä vaikeuksia, kuten yksin oleminen. Osalla lapsista ei ollut lainkaan vaikeita asioita. Vanhemmat katsovat lapselle vaikeita asioita tehtävistä huolehtimisen sekä selviytymisen näkökulmasta. Vastauksissa mainittiin mm. sosiaaliset taidot, sopiminen, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, keskittyminen, itsehallinta ja oma-aloitteisuus. Valmentajat ja opettajat tarkastelivat haasteita oppimistaitojen ja sosiaalisten taitojen näkökulmasta. He mainitsevat tekijöitä, joista on haittaa lapsen oppimiselle ja sosiaaliselle selviytymiselle. Näitä olivat mm. impulsiivisuus, heikko pettymysten sieto, heikko tilanteiden hahmottaminen, heikko itsekontrolli ja vaikeus ottaa vastuuta omien asioiden hoidosta. 10

11 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA Vain lapset vastasivat kysymykseen, mikä koulussa on kiinnostavaa. Vastauksena oli lähes poikkeuksetta kouluaineita, joista liikunta, matikka, käsityöt ja kuvaamataito nousevat suosikeiksi. Yhdelle lapselle välitunti ja koulusta lähteminen olivat kiinnostavimpia asioita. Kiinnostukset vapaa-aikana -kysymykseen lapset ja vanhemmat antoivat odotetusti varsin samansuuntaisia vastauksia, joten vanhemmat ovat varsin hyvin perillä lastensa kiinnostuksen koh teista. Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki lapset pystyivät mainitsemaan haastattelussa ainakin yhden kiinnostuksen kohteen. Tosin hänelläkin oli mieluisa harrastus. Jotkut muutkin lapset ovat varmaan unohtaneet haastattelutilanteessa osan kiinnostavista asioista. Sekä lasten että vanhempien vastauksissa kiinnostuksen kohteina näkyvät osittain iästä riippuen ulkona leikkiminen tai puuhailu kavereiden kanssa, erilaiset liikuntaharrastukset, joukkue- ja tietokonepelit, leikkiminen, legot sekä eläimet ja niiden kanssa touhuaminen ja harrastaminen. Harrastuksiin liittyvässä kysymyksessäkään ei ollut olennaisia eroja lasten ja vanhempien vastauksissa. Kolmella lapsella ei ollut yhtään varsinaista harrastusta, neljällä lapsella oli yksi harrastus ja yhdeksällä lapsella niitä oli kaksi tai useampia. Innostus uusien asioiden oppimiseen oli varsin vahvaa. Kolmannes lapsista kertoi olevansa hyvin innostunut uusien asioiden oppimisesta ja tämän saman käsityksen jakoi yhtä suuri osa vanhemmista ja valmentajista. Opettajista neljännes arvioi lapset hyvin innokkaiksi oppijoiksi. Vähän yli puolet vastaajista arvioi lapsen olevan jonkin verran innostunut. Lapsista ja vanhemmista viidenneksellä merkintä oli luokassa vain vähän innostunut, kun taas valmentajista ja opettajista tällainen käsitys oli koko aineistossa vain noin joka kymmenennessä arviossa. Pojat olivat tyttöjä innostuneempia uusien asioiden oppimisesta ja erot ovat tilastollisesti merkitseviä (χ 2 =,218, df=2). Lapsikohtaisesti tarkasteltuna vastaajaryhmien välillä oli eroavuuksia suuntaan ja toiseen. Kuusi lapsista arvioi innostuksensa uusien asioiden oppimiseen samaksi, kuusi vähäisemmäksi ja kolme suuremmaksi verrattuna opettajien kokemuksiin. Joidenkin opettajien kohdalla näyttäisi olevan kysymys myös erilaisista lapsiin kohdistetuista odotuksista, sillä valmentajien ja vanhempien näkemyksetkin poikkesivat opettajien näkemyksistä muutamassa tapauksessa. 11

12 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA OMAN TOIMINNAN OHJAAMINEN Lapset kokevat olevansa väsyneempiä kuin mitä aikuiset havaitsevat. Lapsista lähes kolmannes kommentoi olevansa lähes joka aamu väsynyt, mutta sama määrä vastauksia sijoittuu myös luokkiin joskus ja ei yleensä. Vain neljänneksellä vastaajatiimeistä näkemys oli yhteinen. Vanhempien käsityksen mukaan yli puolet lapsista ei ole yleensä väsyneitä. Opettajien positiivisempi näkemys saattaa johtua siitäkin, että tilanne on muuttunut varhaisesta aamusta ja heräämisestä koulun alkamiseen mennessä. Yhden lapsen toistuvasta väsymyksestä hänen opettajansa kirjasi muihin havaintoihin. Poikien ja tyttöjen välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja väsymyskokemuksissa. Läksyjen ja muiden koulutehtävien muistaminen katsottiin asiantuntijaryhmässä yhdeksi tärkeistä havainnoitavista asioista. Ihan kaikki lapset eivät ole huomanneet, että läksyt unohtuvat toisinaan. Tosin niitäkin on, jotka ovat ehkä valmennustavoitteensa seurauksena oppineet huomaamaan vaikeuden ja ovat arvioinnissaan jopa opettajiaan kriittisempiä. Yli puolet lapsista ja vanhemmista katsoo läksyasian olevan kunnossa. Pojat luottavat muistiinsa hieman tyttöjä paremmin (χ 2 =,485, df=2). Lapsikohtaisessa tarkastelussa ilmenee, että opettajat huomaavat unohduksia muita useammin. Silti heidänkin näkemyksensä mukaan puolet lapsista muistavat tehdä tehtävät lähes aina. Muutaman lapsen kohdalla uhkaavat unohdukset lienee hoidettu kotona. Heillä unohdukset eivät näy koulussa asti, vaikka vanhempien mielestä petraamisen varaa muistamisessa olisikin. Näkemykset läksyjen muistamisesta ovat koko tiimillä yhtenevät puolessa tapauksista. Koulutarvikkeet muistettiin ottaa mukaan hyvin, koska vain muutamalla lapsella ne unohtuivat usein ja kaikkien vastaajien mielestä yli puolet huolehti niistä lähes aina oivallisesti. Aikuiset ilmoittivat unohduksista lapsia useammin ja tytöt olivat hieman poikia tietoisempia unohduksistaan (χ 2 =,272, df=2). Lapsikohtaisessa tarkastelussa viisi lasta ja heidän tukijoukkonsa ovat yksimielisiä koulutarvikkeiden muistamisesta. Muiden tiimien osalta käsitykset vaihtelevat suuntaan ja toiseen ja vahvistivat koko aineistosta saatuja käsityksiä. Neljä lasta arvioi muistamisensa opettajien arviota paremmaksi. Tässäkin tapauksessa osa vanhemmista näyttää pitävän huolta siitä, että tavarat tulevat mukaan eikä ongelma etene kouluun saakka. Omat tavarat näyttävät löytyvän useimmiten varsin helposti, mutta ne näyttävät olevan hukassa kotona useammin kuin koulussa. Lapset etsivät tavaroitaan useammin kuin aikuiset rekisteröivät. Poikien tavarat ovat tilastollisesti katsoen merkitsevästi useammin hukassa kuin tyttöjen (χ 2 =,002, df=2). Lapsikohtaisessa tarkastelussa viisi tiimiä on tässäkin kysymyksessä yksimielisiä, mutta kuusi lasta unohtaa omasta mielestään enemmän kuin muut arvioivat. Kolmen lapsen tavarat ovat aikuisten mielestä useammin kateissa kuin lapsen mielestä. 12

13 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA Myöhästely ei näytä olevan kovin merkittävä ongelma. Lapset ovat käsityksensä mukaan lähes aina ajoissa. Vanhempien mukaan kolmannes lapsista myöhästeli joskus, mutta koko aineistossa oli vain muutama maininta useista myöhästelyistä. Yksi lapsi myöhästelee kouluväen mukaan enemmän kuin itse tunnistaa, ja kotona viittä lasta muistutellaan useammin kuin koulussa. Yhdellä lapsella on opettajaansa kriittisempi käsitys. Kymmenessä tiimissä käsitys myöhästelyjen määrästä on sama. Tytöt ehtivät ajoissa poikia useammin, mutta eron tilastollista merkitsevyyttä ei voitu testata - liian vähäisten myöhästelyjen vuoksi. Keskittyminen ei ole helppoa sen tunnistavat sekä lapset että koulun aikuiset ja viimeksi mainitut vielä lapsiakin selvemmin. Ajoittaisia keskittymisen vaikeuksia on aikuisten mielestä noin puolella valmennukseen osallistuvista lapsista. Useat lapsetkin tunnistavat vaikeutensa, mutta silti yli puolet lapsista ilmoittavat jaksavansa keskittyä lähes aina, vaikka opettajien ja avustajien mielestä se onnistuu vain viidenneksellä niin hyvin. Keskittymisvaikeuksia on usein opettajien ja avustajien mielestä kolmanneksella lapsista, vaikka kukaan lapsista ei niin ajattelekaan. Pojilla ja tytöillä oli yhtä paljon vaikeuksia. Yksimielisyys keskittymisen onnistumisen tasosta oli vain kolmella tiimillä. Keskittyminen näytti sujuvan paremmin kahden kesken valmentajan kanssa kuin luokkatilanteissa. Tehtävien aloittamisesta omatoimisesti tunneilla selviää opettajien ja avustajien mukaan hieman yli kolmannes lapsista. Muut tarvitsevat apua joskus tai usein. Valmentajien vastauksien perusteella puolet lapsista selviää itsenäisesti, mikä kuvaa luokkaja valmennustilanteisen erilaisuutta. Viiden lapsen ja opettajan/ avustajan käsitys avun tarpeesta oli samanlainen. Kymmenelle lapselle on tarjottu aloittamisapua tiedostettua kysyntää enemmän ja ilmeisen taitavasti, sillä he itse katsovat tarvinneensa apua harvemmin kuin opettajat ja avustajat arvioivat. Poikien ja tyttöjen selviytymisessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Tekemisen keksiminen itse kotiympäristössä onnistuu vanhempien mielestä kolmella neljästä lapsesta, tosin lapset kaipaisivat aikuisten tukea hieman useamminkin. Kaksi lasta ei tunne keksivänsä tekemistä ilman vanhempien tai muiden apua ja kahta lasta vanhemmat auttavat, vaikka lapsi ei sitä tunnistakaan tai ei muista haastattelussa. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. 13

14 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA SELVIÄMINEN SOSIAALISISSA KONTEKSTEISSA Lähes kaikilla valmennukseen osallistuvilla lapsilla näyttää olevan useita kavereita koulussa. Perheet, valmentajat ja opettajat jakavat saman näkemyksen. Valmennettavien lasten ryhmässä on kuitenkin muutamia lapsia, joilla ei ole yhtään kaveria koulussa. Yhden lapsen osalta opettaja ja valmentaja ilmaisevat huolensa lapsen kaveruussuhteiden puutteesta ja yksi lapsi kertoo ole vansa yksinäinen, vaikka muut olettavat hänellä olevan kavereita. Kolmen lapsen kohdalla koulun käsitys kavereiden määrästä on vähäisempi kuin lapsen ja vanhemman kuvaus. Poikien ja tyttöjen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Kaikilla lapsilla on ainakin yksi kaveri vapaa-ajalla ja lähes kaikilla on useita kavereita. Seitsemällä lapsella on sisaruksia kotona. Vapaa-ajan kavereiden määrästä on yksimielisyys kahdessa kolmesta perheestä, kolmessa perheessä lapsi kertoo useammista kavereista kuin vanhemmat ja yhdessä päinvastoin. Vanhemmat arvioivat lapsen pärjäämistä ryhmässä vapaaaikana ja kouluaikaista pärjäämistä arvioivat opettajat ja avustaja. Koulussa joka kymmenes lapsi ei pääse ryhmään mukaan ilman apua, kolmanneksella on vaikeuksia ryhmässä toimimisessa ja vähän yli puolet lapsista selviytyi hyvin. Vanhem pien arvion mukaan kolme neljännestä lapsista toimii hyvin ryhmässä vapaa-aikana. Kysymys voi olla siitä, että koulussa ja vapaa-aikana ryhmät ovat erilaisia ja vapaa-ajan ryhmissä on vähemmän paineita. Tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä ei ollut. Tätä vastausta oli mahdollista täydentää avovastauksella. Joillakin lapsilla on vaikeuksia päästä ryhmiin mukaan mm. impulsiivisuuden ja sääntöjen noudattamisen haasteellisuuden vuoksi. Joillekin lapsille jo 3-5 lapsen ryhmä on liian suuri. Vapaa-ajan ryhmissä pärjäämisessä näyttäisi olevan hieman vähemmän vaikeuksia kuin koulun ryhmissä. 14

15 LASTEN KEHITYKSEN NÄKÖKULMA Muutama lapsi ei muistanut saaneensa positiivisia kommentteja, mutta jokainen valmentajat ja opettajat olivat kirjanneet antaneensa niitä jokaiselle lapselle. Kommentteja on annettu hyvin erilaisista aiheista aina tilanteen mukaan, mm. pienistäkin onnistumisista, hyvistä suorituksista, kavereiden auttamisesta, iloisuudesta, hyvästä käytöksestä ja monesta valmennustavoitteen suuntaisesta onnistumisesta. Tieto onnistumisista oli kulkenut myös kotiin. Vastanneista vanhemmista vain kaksi arveli joko niin, että positiivista palautetta ei taideta juurikaan antaa tai niin, että erityislasta ei ymmärretä. Muut kuvasivat lapsensa saamia positiivisia kommentteja yhdensuuntaisesti kommenttien antajien kanssa. Huomautuksia valmennukseen osallistuville lapsille näyttää tulevan runsaasti. Eri rooleissa vastanneiden ilmoituksissa on suuria eroja. Kouluväki (valmentajat, opettajat ja avustajat) katsoo kahden kolmasosan lapsista saaneen huomautuksia joskus ja yli viidennekselle niitä annettiin usein. Lapsista puolet kokee, etteivät he yleensä saa huomautuksia. Pojat saavat huomautuksia tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä enemmän (χ 2 =,079, df=2). Vanhemmille tieto huomautuksista on kulkenut varsin hyvin, koska kolmella neljästä vanhemmasta oli samanlainen käsitys huomautusten määrästä kuin opettajilla. Määrän suhteen seitsemän oppilas-opettajaparia olivat yksimielisiä ja samoin seitsemässä tapauksessa opettaja koki huomauttaneensa useammin kuin oppilas muistaa. Joillakin lapsilla on hieman suurempi tarve omaan reviiriin ja sitä ei aina kaveripiirissä ymmärretä tai muisteta kinahan siitä syntyy. Käsitys siitä, mikä lasketaan riidaksi koulussa, näyttää olevan jonkin verran erilainen lasten ja aikuisten välillä. Lapsista kaksi kolmannesta ilmoittaa, etteivät he yleensä joudu riitoihin koulussa, mutta vain neljänneksellä opettajista ja koulunkäyntiavustajista ja puolella vanhemmista on yhtä positiivinen käsitys. Lapsia, jotka joutuvat riitoihin usein, on kuitenkin vain muutama. Lapsikohtaisessa tarkastelussa näkemys riitojen määrästä oli yhtenevä viidellä oppilas-opettaja -parilla. Kahdeksassa tapauksessa opettaja tulkitsi riitojen määrän suuremmaksi kuin lapsi ja vain yksi lapsi koki riitoja olevan useammin kuin opettajan mielestä. Yli puolet vanhemmista jakoi opettajan näkemyksen ja neljä lapsensa näkemyksen. Yhden lapsen kohdalla perheen ja opettajan näkemys oli täysin vastakkainen: opettaja näki paljon riitoja, mutta lapsen ja vanhempien mielestä niitä ei ollut. Koulussa syntyneiden riitojen taustalla on monenlaisia asioita, tavanomaisiakin. Tässä ryhmässä on joitakin lapsia, joilla tilanteiden lukutaito, impulssien hallinta ja häviämisen sietokyky eivät ole samalla tasolla kuin useimmilla muilla lapsilla. Se näyttää käynnistävän varsin ison osan riitaan johtavista prosesseista, varsinkin kun jotkut muut lapset käyttävät tilannetta hyväksi ärsyttämällä ja jopa huijaamalla tekemään vääriä tai kiellettyjä asioita. Tämä ristiriita näkyy kaikkien vastaajaryhmien kuvauksissa ja se liittyy myös kiusaamiseen ja kiusaamiskokemuksiin. Joillakin lapsilla on hieman suurempi tarve omaan reviiriin ja sitä ei aina kaveripiirissä ymmärretä tai muisteta kinahan siitä syntyy. Huomautuksien syitä kysyttiin avovastauksella. Lapset kertovat saaneensa huomautuksia useimmiten levottomuudesta, häiritsemisestä tunnilla, läksyjen ja tarvikkeiden unohtamisesta sekä käyttäytymisestä muita kohtaan. Tämäkin tieto näyttä kulkeneen myös vanhemmille, sillä vanhempien vastaukset ovat varsin yhdenmukaisia muiden vastaajien kanssa ja samat asiat toistuvat valmentajien ja opettajien kuvauksissa hyvin samoilla termeillä. Tosin eräs opettaja kuvaa lievää häirintää lempeästi höpötykseksi. Luottamus lapseen ja siihen, että lapsen väärä teko on voinut olla enemmän ajattelemattomuutta kuin varsinainen intentio toimia tahallaan väärin näkyy termistä erään valmentajan vastauksessa: hölmöilyt. Joskus on enemmänkin kysymys ohjaamisesta kuin huomauttamisesta. Vanhempien vastauksissa mainitaan huomautusten syynä käyttäytymisongelmien ohella myös väkivalta ja hermostuminen kavereille. Kotona syntyy erimielisyyksiä lähes kaikille myös niille, joilla niitä ei koulussa ole, mutta pääsääntöisesti niitä on ilmoitettu olevan vain joskus eikä usein. Yhdessätoista perheessä lapsella ja vanhemmilla oli samanlainen käsitys riitojen määrästä, muissakin oli vain pieniä eroja. Kotiriitojen syyt näyttävät suurelta osin samoilta, mitä varmaan jokainen vanhempi on omien lastensa kanssa kohdannut. Sisarusten kanssa kinataan arjen asioista ja määräysvallan käytöstä. Vanhempien asettamien rajojen ja yhteisten sääntöjen hyväksyminen ja noudattaminen on joskus vaikeaa. Pinna palaa joiltakin lapsilta kotonakin herkästi. Eräs vanhempi toteaa vastauksessaan, että valmennus on vahvistanut hänen käsitystään omasta lapsestaan ja siitä, että kaikki lapset eivät sopeudu normeihin yhtä helposti, vaan vaativat erilaista lähestymistä. 15

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013

INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 INARIN KUNNAN SOSIAALITOIMISTON TIEDONKERUU 2013 Johdanto... 1 Esipuhe... 1 Haastateltavien perustiedot... 3 Asiakkaan tilanne asiakkaan kokemana... 6 Koettu

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin

-VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille. perustietoa. Maija Gellin -VERTAISSOVITTELU- Sovittelumenetelmä kouluille perustietoa Maija Gellin 2006 2 Copyright Maija Gellin 2006 Suomen Sovittelufoorumi ry Versohanke Eteläinen Salmitie 1 02430 Masala koordinaattori Maija

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot