ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE"

Transkriptio

1 ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE YOUTH IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT (CLIDEMODE) HANKKEEN KESTO:

2 TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SUOMEKSI: Merkittävä sa nurista sumalais- ja maahanmuuttajataustaisista aikuisista jää vusittain kulutuksen ja työelämän ulkpulelle erilaisista ssiaalisista syistä jhtuen. Syrjäytymisen kehittymistä pyritään ehkäisemään kunnissa valtin resursimilla kulutus-, ssiaali- ja työvimapliittisilla keinilla. Näitä vat esimerkiksi kuntuttava työtiminta, piskelun nivelvaihetta tukevat hjauskäytännöt ja pinnt, sekä nurten työpajat. Useissa kunnissa timii myös kkeellisia hankkeita, jissa pyritään kehittämään uusia menetelmiä nurisn syrjäytymisen ehkäisemiseen, nuristyöttömyyteen tai maahanmuuttajien integritumiseen. Lieksassa asuu tällä hetkellä yli 500 maahanmuuttajaa, jista yli 400 n paklaistaustaisia turvapaikanhakijina maahan tulleita henkilöitä. Kuten kk Sumessa, myös Lieksassa maahanmuuttajaväestö n kantaväestöä keskimäärin nurempaa. Maahanmuuttajaväestön ktuttamiseen n suunnattu resursseja, jita n pystytty khdistamaan pääasiassa akuutteihin timenpiteisiin. Tämän lisäksi muutamien hankkeiden avulla n pystytty hieman parantamaan timinnan laatua ja prsesseja. Tästä hulimatta Lieksan suurena haasteena vat edelleen mm. vähäinen maahanmuuttajien ja kantaväestön välinen integraati, työpaikkjen ja työnantajien ennakkluulinen suhtautuminen maahanmuuttajiin ja heidän tapakulttuuriinsa, sekä maahanmuuttajien speutuminen sumalaiseen kulttuuriin. Lisäksi erityisryhmänä maahanmuuttajien keskuudessa vat nuret ja nuret aikuiset. Tämän väestönsan speutumis- ja ppimiskyky mahdllistavat npean ktutumisen, mutta valitettavasti myös altistavat ktutumisprsessia häiritsevälle elämänhallinnan ngelmien syntymiselle. Tällä hakemuksella Lieksan kristillinen pist hakee rahitusta mnikulttuurisessa timintaympäristössä svellettavien nurten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävien palveluiden ja niistä kstuvan palvelumallin kehittämiseen. Mallin sveltamisen tavitteena n ehkäistä mnikulttuurisen timintaympäristön vutiaiden nurien ja nurten aikuisten jäämistä yhteiskunnan, kulutuksen ja työelämän ulkpulelle. Hankkeen valmisteluvaiheessa n lutu asiakastarpeiden phjalta alustava timintamalli, jta aletaan sveltaa heti hankkeen alkuvaiheessa. Tavitteiden nnistumisen mittaamiseen svelletaan tasapaintettu tulskrtti phjaista mittarista. Hankkeen aikana timintaa, alustavaa timintamallia ja sen prsesseja mukataan mittaustulsten ja laadullisen arviinnin perusteella. Lpputulksena pyritään tuttamaan timintamalli, jnka kustannustehkkuus ja vaikuttavuus n empiirisesti tdennettu hankkeen aikana. AsPaKe hankkeessa kehitettävää mallia vidaan hyödyntää myöhemmin sekä julkisten että yksityisten ssiaalipalveluiden timinnassa esim. stpalveluperiaatteella. Hankkeen jälkeen tulksia aitaan sveltaa yhteistyökumppaneiden Valkealan kristillisen kansanpistn kanssa Kuvlan alueella ja Kainuun pistn kanssa Kajaanin seudulla. Kummallakin paikkakunnalla asuu Lieksaan verrattavissa leva maahanmuuttajayhteisö. TIIVISTELMÄ ENGLANNIKSI:

3 A significant prprtin f yung adults with Finnish r immigrant backgrund excludes yearly frm the educatin and emplyment because f varius scial prblems. Municipalities strive t alleviate the scial exclusin by applying sme natinally funded methds f educatin, scial plicies and labr market plicies. Examples f these methds include rehabilitative wrk, methds supprting the transitinal phase f studies and wrkshps fr yung peple. There are als experimental prjects in many municipalities with fcus n preventin f scial exclusin f yuth, yuth unemplyment and integratin f immigrants. There are currently ver 500 immigrants in Lieksa f which 400 have arrived in the cuntry as asylym seekers. As in whle Finland, als in Lieksa the immigrant ppulatin is generally yunger t the riginal ppulatin. Mderate amunt f resurces have been allcated t the integratin f immigrants, sufficient nly fr addressing the urgent and acute needs. In additin, few prjects have addressed the refinement f quality issues and prcesses. Nevertheless, there are still prblems such as lw rate f integratin between the immigrant and riginal ppulatins, attitudes twards immigrants at wrkplaces and by emplyers and immigrant integratin int Finnish culture and sciety. Als, a large subset f immigrant ppulatin are yuth and yung adults. Amng this subset, the adaptibility and learning ptential facilitates quicker integratin but unfrtunately predispses the persns t many scial prblems which can interfere with the integratin prcess. With this applicatin, Lieksa Christian Cmmunity Cllege applies funding fr develpment f services and service mdel fr preventin f scial exclusin amng yuth and yung adults in a multicultural envirnment. The aim f the services and mdel is t prevent exclusin f yung peple with age between 16 and 25 frm educatin, sciety and emplyment. During the preparatin phase we have already prduced an initial mdel which will be taken in use immediately when the prject starts. During the prject the perfrmance, mdel and the included services will be refined accrding t the evaluatin results frm the balanced-scre-card evaluatin methd. The final aim is t prduce a mdel with empirical evidence f its csteffectivity and high quality. The mdel t be develped in CliDeMde-prject has an emphasis n the pstprject applicatin in public r private sectr scial services. Aim is t apply the mdel in the Kuvla-regin by Valkeala Christian Institute and in Kajaani-area by Kainuu Cllege which bth are cllabratrs f Lieksa Christian Cmmunity Cllege. Immigrant ppulatin similar t Lieksa exists in bth regins.

4 Sisällysluettel Hankkeen tarve, tavitteet ja khderyhmä... 5 Tarpeen kuvaus... 5 Hankkeen valmistelu... 6 Aiempien hankkeiden tulkset... 7 Tavitteet... 7 Uutuusarv ja vaikutus timintatapihin Varsinaiset khderyhmät Välilliset khderyhmät Hankesuunnitelma Knkreettiset timenpiteet Tulkset ja lyhyen sekä pitkän aikavälin vaikutukset Timinnan jatkaminen ja tulsten hyödyntäminen Yhteydet muihin hankkeisiin Muut hankkeeseen liittyvät Rakennerahast- hankkeet Muut hankkeeseen liittyvät hankkeet Hakijan saaminen, hankkeen riskiarviinti ja hjausryhmä Hakijan saaminen ja kkemus hanketyöstä ja hankkeen sisällöstä... 15

5 HANKKEEN TARVE, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ TARPEEN KUVAUS Syrjäytymisen käsite määritellään yksilöiden, perheiden tai kknaisten yhteisöjen ajautumisena yhteiskunnassa tavanmaisena ja yleisesti hyväksyttynä pidetyn elämäntavan, resurssien hallinnan ja elintasn ulkpulelle [1]. Viimeaikina Sumessa ja Phjismaissa n hulestuttanut nurten, erityisesti maahanmuuttajataustaisen väestön, syrjäytyminen ja siitä aiheutuvat ilmiöt kuten rikllisuus. Tämän väestönsan jukssa erityisenä hulena n lisäksi llut naisten ja äitien ktutuminen ja asema maahanmuuttajaperheissä. Esimerkiksi Oikeuspliittisen tutkimuslaitksen uuden tutkimuksen mukaan sa maahanmuuttajaryhmistä jutuu riksten uhriksi ja tekee rikksia reilusti enemmän kuin kantaväestö [2]. Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään kansallisella taslla ssiaali-, työvima- ja kulutusplitiikan keinin. Tutkimuksen mukaan tämä nkin llut tulksellista, kska ktuttamistimet ja -kulutus näyttävät vähentävän esim. rikllisuutta [2]. Ktutumiskulutuksen, maahanmuuttajien integraatin kantaväestöön ja muiden syrjäytymistä ehkäisevien kasvatuksellisten timenpiteiden tteuttamisessa sumalaiset kansanpistt vat tärkeässä rlissa. Lieksassa maahanmuuttajaväestön määrä n kaksinkertaistunut klmen viimeisen vuden aikana. Lieksassa li tilastkeskuksen mukaan vuden 2013 lpussa 511 maahanmuuttajaa (väkiluku n ), jista humanitäärisistä syistä tulleita li yli 400 [3]. Paklaistaustaisten henkilöiden suuri määrä n edellyttänyt ktutumiskulutuksen vimakasta kehittämistä ja Pielisen Karjalassa Lieksan kristillinen pist n ttanut sen alueelliseksi tehtäväkseen. Lieksan kristillinen pist n pieni, aktiivinen ja kansainvälinen kansanpist, jka ylläpitää myös lastensujeluyksikköä ja maahanmuuttajanurten perheryhmäktia. Opist järjestää vapaan sivistystyön kulutusta, peruspetusta ja sen lisäpetusta sekä ammatillista lisäkulutusta. Opist tarjaa maahanmuuttajille sumen kielen ja kulttuurin kulutusta ktutumiskulutuksena, sekä aikuisten peruspetuksen alkuvaiheen petusta ja varsinaista aikuisperuspetusta. Opistlla piskelee vusittain yli 100 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajanurten perheryhmäkdin timinnan lppuessa vuden 2014 lppuun Lieksan kristillinen pist suunnittelee yksikköön kertyneen saamisen hyödyntämistä Lieksan ja muiden mnikulttuuristen alueiden palvelujen tuttamisessa. Lieksassa ktutumisprsessin kehittämiseen n panstettu khtuullisesti ja tavanmaisten ktuttamistimenpiteiden lisäksi Lieksassa n 2010-luvulla timinut kaksi ESR-rahitteista maahanmuuttajaväestöön khdistuvaa hanketta: Mnikulttuurinen Lieksa (MKuLi) ja Paklaisen ppiplku (POP) hankkeet. Aiemmissa hankkeissa ja maahanmuuttajatyössä n kehitetty jitain hankerganisaatissa hahmteltuja timintatapja, jita n kkeiltu ja svellettu käytäntöön. Hankkeet eivät le kuitenkaan synnyttäneet pysyvämpää timintamallia, jta lisi vitu hyödyntää hankkeiden lputtuakin ja jhn kunta- ja yksityiset rganisaatit lisivat vineet jatkssakin situtua. Lieksassa esiintyy edelleen seuraavia knkreettisia ngelmia, jita nykyisillä timintatavilla ei pystytä hallitsemaan:

6 - Ait kulttuurien ja niiden edustajien välinen vurvaikutus estyy ennakkluulista ja tiedn puutteesta jhtuen - Yritysten, työpaikkjen, rganisaatiiden ja kuntalaisten suhtautuminen maahanmuuttajaväestöön n edelleen ennakkluulista - Maahanmuuttajien kielitait ketaan riittämättömäksi mnissa piskelu- ja työtehtävissä - Maahanmuuttajien tapihin ja uskmuksiin perustuvan timinnan ketaan häiritsevän jskus yhteistä petus- tai työtimintaa - Maahanmuuttajanurilla esiintyy päihde- ja mielenterveysngelmia ja muita elämänhallinnan ngelmia - Maahanmuuttajanurten hallitsematn rahankäyttö jhtaa usein talusvaikeuksiin - Maahanmuuttajaäidit eristäytyvät yhteiskunnasta, kulutuksesta ja työstä Tämän hankkeen aikana tteutetaan palvelumalli, jnka avulla mm. edellä mainittuja maahanmuuttajien ktutumiseen ja kantaväestön speutumiseen liittyviä ngelmia pystytään välttämään. Kehittämisen tavite n saavuttaa riittävä laadun ja kustannustehkkuuden välinen tasapain, jtta kuntien ja alueellisten timijiden niukat maahanmuuttajatyön resurssit vitaisiin khdistaa entistä paremmin. Lähteet HANKKEEN VALMISTELU 1. Misi, Pasi; Karvnen, Sakari; Simpura, Jussi; Heikkilä, Matti (tim.). Sumalaisten hyvinvinti Julkaisuvusi: Terveyden ja hyvinvinnin laits. 2. Lehti M, Salmi V, Aaltnen M, Danielssn P, Hinkkanen V, Niemi H, Sirén R, Sunpää K: OPTL:n tutkimuksia Maahanmuuttajat riksten uhreina ja tekijöinä. Oikeuspliittinen tutkimuslaits Tilastkeskus. Kuntien avainluvut. Luettu Olemme tehneet Lieksassa yhteistyössä kaupungin ssiaalitimen kanssa hanketta varten tilannekartituksen, jnka piiriin kuului 40 pääsin vutiasta maahanmuuttajanurta, jista valtasa miehiä. Yksi kasvava ryhmä tässä ikälukassa livat myös äitiyslmalla levat nuret äidit. Kartituksessa n selvitetty nurten elämäntilannetta, piskelua ja mahdllista työllistymistä tai työllistymisen ptentiaalia. Kartituksien yhteydessä tehtiin myös henkilökhtaiset ktutumissuunnitelmat niiden puuttuessa. Hankkeen varsinainen khderyhmä n tätä jukka reilusti suurempi. Kartituksen perusteella suurimmiksi haasteiksi sittautuivat palveluhjauksen ja kknaisvaltaisen asiakasprsessin puuttuminen, jilla lisi saatettu ennaltaehkäistä haasteita liittyen piskelu- ja talusvaikeuksiin, asumiseen, vapaa-aikaan, itsenäistymiseen ja ktutumiseen. Knkreettisia haastatteluissa esiin tulleita asiita livat tarpeet pintjen tuessa, vapaa-ajan timinnt ja kntaktit kantaväestön nuriin. Nurten äitien tapauksessa ssiaalisien kntaktien vähäinen määrä ja turvaverkstn puuttuminen näyttäisi levan vaarassa jhtaa eristäytymiseen maan yhteisöön ilman lunnllisia kntakteja sumalaisiin.

7 Lisäksi Lieksan kaupunki n aiemmin kartittanut kantaväestön nurten tilannetta. Lieksassa n tällä hetkellä nin iältään vutiasta nurta aikuista, jtka eivät le peruspetuksen jälkeen hjautuneet jatk-pintihin tai työhön. Näille nurille n pyritty aiemmin järjestämään mm. Kuntuttavaa työtimintaa, mutta tilanne n haastava ja nurten ngelmat vat mninaisia. Mnikulttuurisen integraatin tavittelu edellyttää myös kantaväestön nurisn humiimista ja mukaan ttamista AsPaKe-hankkeen timinnallisuuksiin. AIEMPIEN HANKKEIDEN TULOKSET TAVOITTEET Lieksan kristillinen pist ei le llut tteuttajana aiemmissa ESR-hankkeissa. Se n kuitenkin llut yhteistyökumppanina mm. Paklaisen ppiplku (POP) ja Mnikulttuurinen Lieksa (MKuLi) hankkeissa, sekä timinut näiden hankkeiden hjausryhmässä. MKuLi hankkeessa tutettiin useita maahanmuuttajien ja kantaväestön khtaamiseen suunnattuja tapahtumia ja timinnallisuuksia. Hankkeen kkeiluja vidaan hyödyntää lähtökhtana AsPaKe hankkeen timinnalle. POP hankkeessa tutettiin paklaisten neuvntapalveluita sekä mallinnettiin neuvntaan liittyvää prsessia pedaggisista lähtökhdista käsin. Hankkeen tutksia vidaan käyttää AsPaKe hankkeessa apuna hjattaessa asiakkaita kulutuspalvelujen piiriin. Phjis-Karjalan alueella vaikuttaa myös Phjis-Karjalan kulutuskuntayhtymän hallinnima nurten nivelvaiheen tukemiseen suunnattu Ohjaam-hanke, jka aik sijittaa yhden työntekijän Nurmeksen ja Lieksan alueelle. Hankkeen kanssa n keskusteltu yhteistyöstä liittyen mnikulttuuristen nurten hjaamiseen sekä aihepiiriin liittyvään knsultintiin ja kulutukseen. AsPaKe- ja Ohjaam-hankkeet eivät surita päällekkäisiä tehtäviä. Hankkeen päätavitteena n sen aikana kehittyvää mallia ja palveluja sveltaen tuttaa paikkakunnalle merkittäviä myönteisiä muutksia maahanmuuttajien speutumisessa yhteisöön ja elämäntapaan, sekä kantaväestön ja sen yritysten ja yhteisöjen avimuuteen maahanmuuttajia khtaan. Hankkeen pääasiallisena mittarina timivat paikalliselle väestölle, yrityksille ja yhteisöille, sekä maahanmuuttajille tehtävät haastattelututkimukset, sekä aineist asiakkaiden edistymisestä kulutuksessa, elämässä ja työssä. Hankkeen valmisteluvaiheessa suunniteltiin alittavaksi timinnan malliksi kknaisuus (kts. kuva 1), jssa asiakasprfilinnin (prsessi 1) avulla hjataan maahanmuuttajanuria varsinaisiin palveluihin, jita vat: Palveluhjaus (prsessi 2A) (Mnikulttuurinen) knsultinti (prsessi 2B) Caching (prsessi 2C) Alustavassa mallissa haluttiin painttaa asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden ttamista mukaan timintaan heti alkuvaiheessa. Alla kuvataan hankkeen palveluprsessit yksilöllisine tavitteineen.

8 Prsessin arviinti ja iterinti 1. Asiakasprfilinti [ Maahanmuuttajanuret ] Asiakaspalvelut 2A. Palveluhjaus 2B. Knsultinti 2C. Caching [ Mnikulttuuriset nuret ] [ Yritykset ja yhteisöt ] [ Ongelmanuret ] Timinnan kehittyminen 3. Timintamallin päivittäminen Tiedn kerääminen Tulkset ja vaikutukset Kuva 1. Hankkeen alustava pääprsessi. T1. Asiakasprfilinnista tulee tehkasta ja vaikuttavaa Asiakasprfilinnilla tarkitetaan maahanmuuttajanurten taustjen ja tilanteen kartitusta. Kartituksessa pyritään selvittämään nuren elämäntilanne ja histria, ssiaaliset taidt ja ngelmat, sekä kulutuksen ja ktutumisen tas. Elämäntilannetta, histriaa ja ssiaalisia ngelmia kartitetaan keskusteluissa ja kyselyin. Oppimisen ngelmissa vidaan tarvittaessa surittaa pedagginen kartitus, jssa pyritään tunnistamaan mahdllisia ppimisen ngelmia. Oppimisvaikeuksien arviinti n erityisen haastavaa vieraasta kielestä ja kulttuurista tulevan piskelijan khdalla. Erilaisia ppimisvaikeuksia vat mm.: Lukemisen ja kirjittamisen vaikeudet Matematiikan vaikeudet Kielelliset ppimisvaikeudet Muistin vaikeudet Visuaalisen hahmttamisen vaikeudet Tarkkaavaisuuden ja timinnanhjauksen vaikeudet Mtriikan vaikeudet Vaikeuksien tunnistaminen suritetaan käyttäen Lieksan kristillisen pistn kehittämää ppimisvaikeuksien tunnistamisen menetelmää.

9 Hankkeessa n tarkitus kehittää käytänteitä, jilla asiakkaan luvalla (alaikäisen salta hultajan) tietja välitetään hakkeen, ppilaitsten ja viranmaisten välillä. Hankkeen aikana asiakasprfilintiin pyritään lumaan selkeä timintamalli, jka ttaa humin asiakkaiden mnikulttuurisen taustan. Asiakasprfilinnin yhteistyökumppaneina timivat TE-hallint ja Lieksan kaupungin ssiaalitimi. T2. Palveluhjaus ratkaisee arjen ngelmia ja edistää merkittävästi mnikulttuurista integraatita Palveluhjaus n etsivää, hakevaa ja hjaavaa työtä, jka: Tukee arjen tarpeita, asiiden hita, talusngelmien ratkmista Ratkaisee vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kuluun liittyviä haasteita Tukee viranmaisyhteistyötä Tukee nuren itsenäistymistä Ennaltaehkäisee ngelmien syntymistä ja kasaantumista Ehkäisee syrjäytymistä Säästää resursseja pitkällä aikavälillä Ohjaus sisältää: Nuren tulevaisuuden tiveiden ja tarpeiden suunnittelua Psykssiaalisen tuen antamista; henkilökhtaista hjausta ja neuvntaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitihin, yhteiskunnan palveluihin hjaamista Apua mien vimavarjen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun Apua asunnn hankkimiseksi Tukea kulunkäynnin ja pintjen alittamiseen ja niissä suriutumiseen Tukea työllistymiseen ja harjitteluun Tukea harrastuksiin Mahdllisuuden sallistua vertaistukiryhmään (esim. traumaattiset kkemukset) Ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön Keskeisenä tavitteena n herättää nuren maa aktiivisuutta asiiden hitamiseen ja vastuun kantamiseen. Palveluhjauksen piiriin tetaan maahanmuuttajanurten lisäksi myös kantaväestön nuria, jk hjattaviksi tai myös timinnallisuuksien hjaajiksi. Ohjauksen piirissä järjestetään tapahtumia ja timinnallisuuksia kuten mnikulttuurista läksykerha, jnne kaikki nuret ja nuret aikuiset piskelijat vat tervetulleita. Tällä hetkellä maahanmuuttajanurten palveluhjaukselle ei Lieksassa le selkeää mallia, mikä aiheuttaa asiakkaiden ngelmien kasaantumista. Hankkeen päämääränä n synnyttää lunteva ja kestävä palveluhjauksen timintamalli, jta vitaisiin jatkaa

10 hankkeen jälkeen nurten hjaamisessa. Lisätavitteena n tehstaa ktutumista sisällyttämällä palveluhjaukseen kantaväestön edustajia. T3. Mnikulttuurinen knsultinti helpttaa maahanmuuttajien pääsemistä mukaan työelämään ja muihin yhteisöihin Hankkeessa tarjtaan kulutus- ja knsultintipalvelua, jlla mahdllistetaan maahanmuuttajanurten pääsemistä vurpuheluun ja timintaan työelämän kanssa. Tämä tapahtuu knsultimalla työelämän rganisaatiita mm. aiheista: maahanmuuttajien kulttuurilliset erityispiirteet, saamisptentiaali ja mnikulttuurisen työyhteisön hyödyt ja haasteet. Työelämälle tarjtaan palveluja, jissa esimerkiksi työpaikkahjauksen avulla saavutetaan nuren riittävä timintakyky työpaikalla esim. kesätyössä tai ppilaitksen työharjittelussa. Palvelu sisältää myös työelämään ja työpaikkihin tutustumista. Tavitteena n kehittää mallia niin, että nurten ma aktiivisuus työelämään herätetään ja yrittäjien ja yhteisöjen ennakkkäsityksiä puretaan, sekä mahdllisia ngelmatilanteita työpaikilla selvitetään. T4. Caching mahdllistaa maahanmuuttajille minaisten psykssiaalisten ngelmien kartitusta ja krjaamista Caching tunnetaan myös nimellä neurpsykiatrinen valmennus. Käsite neurpsykiatrinen viittaa psykiatriseen ireistn, jlle tyypillistä n neurlginen alkuperä. Neurpsykiatrisista ireyhtymistä tunnetuimpia vat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrma sekä Turetten ireyhtymä. Neurpsykiatrinen valmennus n kknaisvaltaista valmennusta ja hjausta, jlla asiakkaan mia vimavarja hyödyntäen pyritään tukemaan ja kehittämään hänen arjen- ja elämänhallintaansa, timinnanhjauksen taitja sekä ihmissuhdetaitja. Se n kuntuttavaa timintaa, jssa autetaan asiakasta pääsemään ern alisuriutumisesta sekä ei-timivista käyttäytymismalleista ja maksumaan uusia timivampia timintamalleja ja -taitja. Neurpsykiatrinen valmennus perustuu ratkaisu- ja vimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jssa ngelmien etsimisen sijaan keskitytään hakemaan ratkaisuja. Neurpsykiatrista valmennusta vidaan menetelmänä käyttää myös sellaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä, jilla ei le diagnsitu neurpsykiatrista ireyhtymää vaan havaittu muita käyttäytymiseen tai elämänhallintaan liittyviä ngelmia. AsPaKe-hankkeen Caching-palvelun tavitteena n ratkaista niiden maahanmuuttaja-asiakkaiden ngelmia, jille n kehittynyt traumaperäisiä mielenterveyden häiriöitä. Tavitteena n myös kkeilla metdin hyödyllisyyttä maahanmuuttajataustaisten nurten käyttäytymishäiriöiden hidssa.

11 T5. Hankkeen tuttama palvelumalli n kustannustehkas ja svellettavissa Hankkeen aikana kehitettävät käytänteet ktaan yhtenäiseksi timintamalliksi, jka vidaan ttaa käyttöön muissa vastaavissa mnikulttuurisissa timintaympäristöissä. Näitä vat esimerkiksi kunnat, kaupungit tai suurempien kaupunkien sat. Mallia vi hyödyntää jk julkinen sektri tai yksityinen palvelun tarjaja. Malli kuvataan käyttäen Lieksan kristillisen pistn sähköistä Integrated Management System (IMS) laadunhallintajärjestelmää (http://www.ims.fi). Tavitteena n, että palvelumalli vidaan ttaa käyttöön muissa vastaavissa timintaympäristöissä, ja että kustannustehkkuus ja vaikuttavuus vat tdennettavissa hankkeen aikana kertyneen empiirisen aineistn perusteella. UUTUUSARVO JA VAIKUTUS TOIMINTATAPOIHIN Hankkeessa tutetaan ensimmäinen nurten aikuisten lähtökhtiin spiva ktuttamisen palvelumalli Mallissa pyritään humiimaan laadun lisäksi kustannustehkkuus Asiakas- ja ratkaisukeskeisen menetelmän käyttäminen n keskeistä palvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä kantaväestön ja maahanmuuttajanurten aktivinnissa käytetään menetelmiä ja palveluja, jtka vat palveluntarjajalähtöisiä. Hankkeessa kkeillaan innvatiivisesti Caching metdiikkaa maahanmuuttajatyössä Timinta tuttaa ratkaisuja Lieksan ja muiden alueiden maahanmuuttajatyön haasteisiin Muista aiemmista hankkeista piketen painpiste n enemmän tutsten saamisessa hankkeen jälkeiseen käyttöön VARSINAISET KOHDERYHMÄT AsPaKe-hankkeen khderyhmänä vat sekä maahanmuuttajataustaiset että kantaväestön vutiaat nuret ja nuret aikuiset. Lieksassa maahanmuuttajataustaisten nurten lukumäärä tässä ikäryhmässä n nin henkeä. VÄLILLISET KOHDERYHMÄT Välillisenä khderyhmänä vat hankkeen työntekijät, sidsryhmät ja muut kuntalaiset, jtka hyötyvät hankkeen työllistävistä vaikutuksista ja tulksista.

12 HANKESUUNNITELMA KONKREETTISET TOIMENPITEET Timenpide 1 : Alkuvalmistelut Aika: / 2015 Alkuvalmisteluihin kuuluvat mm. tiljen viimeistely, tiedttaminen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidsryhmille, hankkeen timinta- ja arviintisuunnitelmien päivittäminen siltä sin kun n tarpeen. Asiakaspalveluja varten Lieksan kristillinen pist n vukrannut Lieksan keskustasta asiakaskunnan ja sidsryhmien kannalta keskeisellä paikalla levat vukratilat. Tila n sittain j hankkeen valmisteluvaiheessa kalustettu spivaksi timintaa varten. Tässä vaiheessa hankitaan tilihin vielä kalusta palveluhjauksen sisältämiä timinteita varten. Alkuvalmisteluihin kuuluu myös kustannuspaikan ja tilien lumien hanketta varten yhdessä Accuntr -tilitimistn kanssa. Alkuvaiheessa tehdään myös hankkeen tilannekartitus haastattelututkimuksen avulla. Khteena vat maahanmuuttajat, kantaväestö, sekä yritykset ja yhteisöt. Tutkimuksella pyritään kartittamaan tilanne ennen hankkeen varsinaista alittamista. Timenpide 2: Palveluprsessien 1 ja 2A käynnistäminen ja surittaminen Aika: 01 / / 2016 Aluksi käynnistetään palveluprsessit: Asiakasprfilinti (käynnistetty alustavasti j valmisteluvaiheessa) Palveluhjaus Asiakasprfilinnista ja palveluhjauksesta vastaavat kaikki hankehjaajat (3 kpl) ja sin myös hankepäällikkö. Palveluhjaukseen kuuluu pääasiassa asiakaskäynnit, tukipalvelut, vertaistuki ja asiakkaille suunnatut yhteiset tilaisuudet ja kulutukset. Viimeisistä vidaan mainita esimerkiksi läksy- ja harrastekerht, jissa kantaväestön nuria pyritään saamaan mukaan hjaajiksi ja hjattaviksi. Timenpide 3: Palveluprsessien 2B ja 2C käynnistäminen Aika: 05 / / 2016 Käynnistetään palveluprsessit: Mnikulttuurinen knsultinti Caching

13 Hankkeen aikana kk henkilöstö sallistuu Neurpsykiatrinen valmentaja kulutukseen, jka rahitetaan TE-hallinnn TäsmäKulutus tuella. Siten Caching palvelua vidaan alkaa sveltamaan tukkuussa Timenpide 4: Väliarviinti ja timintamallin päivittäminen Aika: / 2015 Ennen väliarviintia suritetaan tilannekartitus alkuvalmisteluvaiheessa käytetyn haastattelututkimuksen avulla. Hankkeen väliarviinnin surittaa hjausryhmä. Väliarviinnissa painpiste n suunnitelman aikataulussa pysymisessä sekä hankkeen alkupulella kerätyn aineistn ja vaikuttavuuden analysinnin tulksissa. Arviinnin khteena n tasapaintetun tulskrtin mukaisesti hankkeen tavitteiden tteutuminen henkilöstö, prsessi, talus ja asiakasnäkökulmasta. Asiakkaiden näkökulman arviinnissa hyödynnetään kyselytutkimuksen tulsta. Arviintikysymyksinä vat mm.: Onk hanke edennyt aikataulun mukaan? Ovatk käynnistetyt palvelut tuttaneet niille asetettuja tulksia? Mitä tulkset vat? Miten henkilöstö n mtivitunut hankkeen surittamiseen? Mitkä vat tässä vaiheessa näkymät hankkeen jälkeisestä timinnasta? Miten asiakkaat vat kkeneet palvelun ja hyötyneet siitä? Timenpide 5: Lppuraprtinti Aika: / 2016 Raprtintiin kuuluu timintamallin kuvaaminen siten, että se n siirrettävissä muihin timintaympäristöihin. Raprtinnin lppuvaiheessa tutetaan lppuraprtti ja tilinpäätös. Raprtinnista vastaavat hankepäällikkö ja henkilöstö- ja talusasiista vastaava hankehjaaja. Timenpide 6: Lppuarviinti Aika: 09 / 2016 Ennen arviintia suritetaan lpputilannekartitus alkuvalmisteluvaiheessa käytetyn haastattelututkimuksen avulla. Hankkeen lppuarviinnin surittaa hjausryhmä. Siinä painpiste n asetetuissa tulstavitteissa. Arviinnin khteena n tasapaintetun tulskrtin mukaisesti hankkeen tavitteiden tteutuminen henkilöstö, prsessi, talus ja asiakasnäkökulmasta. Asiakkaiden näkökulman arviinnissa hyödynnetään kyselytutkimuksen tulsta.

14 Arviintikysymyksinä vat mm.: Etenikö hanke aikataulun mukaan? Saatiink kaikki palvelut tehkkaasti käyntiin? Tuttivatk käynnistetyt palvelut tuttaneet niille asetettuja tulksia? Saatiink palveluista kehitettyä timintamalli, jka n tarpeeksi vetvimainen muualla svellettavaksi? Tteutuuk hankkeen jatkksi suunniteltu timinta? Miten asiakkaat vat kkeneet palvelun ja hyötyneet siitä? TULOKSET JA LYHYEN SEKÄ PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET Hankkeen tulksena syntyvät edellä kuvatut palveluprsessit: Asiakasprfilinti Palveluhjausprsessi Mnikulttuurisen knsultinnin prsessi Caching mahdllistaa maahanmuuttajille minaisten psykssiaalisten ngelmien kartitusta ja krjaamista Hankkeen tuttama palvelumalli n kustannustehkas ja svellettavissa hankkeen jälkeen Pidemmän aikavälin vaikutukset: Syrjäytymisen väheneminen Peruspetuksen jälkeen vailla piskelupaikkaa tai työtä levien vutiaiden nurten aikuisten määrän merkittävä vähentyminen khderyhmässä Kansallisesti merkittävän timintamallin syntyminen mnikulttuuristen timintaympäristöjen ssiaalisten ngelmien hallintaan Työllisyyspliittiset vaikutukset TOIMINNAN JATKAMINEN JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Timintamallista kehitetään hankkeen aikana selkeä tute, jta vidaan hyödyntää myös muissa timintaympäristöissä Lieksan lisäksi Mallia svelletaan ainakin Kajaanin ja Kuvlan seuduilla yhteistyöpistjen kanssa Mallin sveltamista pyritään jatkamaan kaupallisella periaatteella Lieksassa ja muualla

15 YHTEYDET MUIHIN HANKKEISIIN MUUT HANKKEESEEN LIITTYVÄT RAKENNERAHASTO- HANKKEET Phjis-Karjalan alueella vaikuttaa myös Phjis-Karjalan kulutuskuntayhtymän hallinnima nurten nivelvaiheen tukemiseen suunnattu Ohjaam-hanke, jka aik sijittaa yhden työntekijän Nurmeksen ja Lieksan alueelle. Hankkeen kanssa n keskusteltu yhteistyöstä liittyen mnikulttuuristen nurten hjaamiseen sekä aihepiiriin liittyvään knsultintiin ja kulutukseen. AsPaKe- ja Ohjaam-hankkeet eivät surita päällekkäisiä tehtäviä. MUUT HANKKEESEEN LIITTYVÄT HANKKEET Hankkeen tilissa ja timinnan piirissä suritettava läksykerhtiminta rahitetaan ajalla Opetushallituksen rahittaman pintseteliavustuksen turvin. Opintseteliavustuksesta (yht EUR) suurin sa käytetään petustimintaan Kylänlahdessa Lieksan kristillisen pistn päätimipisteessä. Opintseteliavustuksesta läksykerhn khdistuvat vain pettajan palkkakulut läksykerhn ajalta. HAKIJAN OSAAMINEN, HANKKEEN RISKIARVIOINTI JA OHJAUSRYHMÄ HAKIJAN OSAAMINEN JA KOKEMUS HANKETYÖSTÄ JA HANKKEEN SISÄLLÖSTÄ Lieksan kristillinen pist n kansainvälinen kansanpist, jka ylläpitää myös lastensujeluyksikköä ja maahanmuuttajanurten perheryhmäktia. Opist järjestää vapaan sivistystyön kulutusta, peruspetusta ja sen lisäpetusta sekä ammatillista lisäkulutusta. Opist tarjaa maahanmuuttajille sumen kielen ja kulttuurin kulutusta ktutumiskulutuksena, sekä aikuisten peruspetuksen alkuvaiheen petusta ja varsinaista aikuisperuspetusta. Opistlla piskelee vusittain yli 100 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajanurten perheryhmäkdin timinnassa n tarjttu hankkeen substanssiin liittyviä palveluita j kuden vuden ajan ennen hankkeen alittamista. Henkilöstö kstuu maahanmuuttajatyön ammattilaisista. Hankehenkilöstön jukssa n kaksi ssinmia, yksi lasten ja nurten erityishjaaja ja yksi nuris-hjaaja. Lieksan kristillisen pistn vusittainen hanketiminta kattaa nin 4-8% sen liikevaihdsta (n. 3 MEUR). Vunna 2014 n saatu hankerahituksia neljään eri Opetushallituksen ja OKM:n rahittamaan hankkeeseen yli eurn edestä. Siten pistlla n vankka kkemus hankkeiden tteuttamisesta.

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016

NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 NURMEKSEN PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2016 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT 3 3. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO... 7 3.1. Oppilashultryhmät.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää

Koulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat Case: Laurea Hyvinkää Virtanen, Jhanna 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Hyvinkää Kulutusalan ja -paikan valintaan vaikuttavat mielikuvat

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen. Ilkka Raatikainen

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen. Ilkka Raatikainen YJOA260 Jhdn ja henkilöstön kehittäminen Ilkka Raatikainen 5.2.2016 Jhdn ja henkilöstön kehittäminen Mitä henkilöstön kehittäminen n? Elinikäinen ppiminen ja ppiva rganisaati Henkilöstön jhtamisen menetelmiä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN Avustuksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä

No. 1/2013. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi (Moodi 2a) Millaiset toimintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä N. 1/2013 Käytäntölähtöisen innvaatitiminnan timintamallien analysinti (Mdi 2a) Millaiset timintamallit tukevat yritysten käytäntölähtöistä ja tulevaisuussignaaleja hyödyntävää innvaati-timintaa? Kaksi

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä HJ 1. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä HJ 1. Työterveyslaitos Hyvinvintia työstä 1 Työterveyslaits www.ttl.fi Arjen arkki arviintitutkimus Ohjausryhmä 12.2.2013 Hanna Jurvansuu ja Päivi Husman 2 Työterveyslaits www.ttl.fi Arviinnin tarkitus Arjen arkin ESR-prjektisuunnitelma:

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009]

OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 2012] [Luonnos 18.6.2009] 2009 OULUN SEUDUN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS [2009 ] [Lunns 18.6.2009] Sisältö 1. Spimuksen taustaa ja tarkitus... 3 2. Spijasapulet... 3 3. Maankäytön ja liikenteen yhteensvittaminen... 4 4.

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Sisäinen turvallisuus Kntilahti 6.5.2013 Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Ville Elnheim Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Maakunnallinen ssiaali- ja terveyspliittinen

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset

FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. - tavoitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset FORSSAN KAUPUNKI PERUSTURVAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 - tavitteet palvelualueittain - määrärahaesitykset - vakanssiesitykset Frssan kaupunki Talusarvi ja -suunnitelma 2014-2016 TOIMIALA

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 2015 Sähköasentaja, Automaatioasentaja n tutkintkhtainen sa Sähkö- ja autmaatitekniikan perustutkint 2015 Sähköasentaja, Autmaatiasentaja Oph määräys 77/011/2014 Luksian hallitus 24.4.2015 Sisältö 1 Sähkö- ja autmaatialan kuvaus ja arvperusta

Lisätiedot

Liikkuva koulu Ruosniemessä

Liikkuva koulu Ruosniemessä Liikkuva kulu Rusniemessä Rusniemen kulu Kulu sijaitsee Prin phjissassa, nin 7 km Prin keskustasta. Oppilaita n 337 vusilukilla 1-6. Opettajia n 19. Liikunta n keskeisessä asemassa kulun timintakulttuurissa.

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot