ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE"

Transkriptio

1 ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE YOUTH IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT (CLIDEMODE) HANKKEEN KESTO:

2 TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SUOMEKSI: Merkittävä sa nurista sumalais- ja maahanmuuttajataustaisista aikuisista jää vusittain kulutuksen ja työelämän ulkpulelle erilaisista ssiaalisista syistä jhtuen. Syrjäytymisen kehittymistä pyritään ehkäisemään kunnissa valtin resursimilla kulutus-, ssiaali- ja työvimapliittisilla keinilla. Näitä vat esimerkiksi kuntuttava työtiminta, piskelun nivelvaihetta tukevat hjauskäytännöt ja pinnt, sekä nurten työpajat. Useissa kunnissa timii myös kkeellisia hankkeita, jissa pyritään kehittämään uusia menetelmiä nurisn syrjäytymisen ehkäisemiseen, nuristyöttömyyteen tai maahanmuuttajien integritumiseen. Lieksassa asuu tällä hetkellä yli 500 maahanmuuttajaa, jista yli 400 n paklaistaustaisia turvapaikanhakijina maahan tulleita henkilöitä. Kuten kk Sumessa, myös Lieksassa maahanmuuttajaväestö n kantaväestöä keskimäärin nurempaa. Maahanmuuttajaväestön ktuttamiseen n suunnattu resursseja, jita n pystytty khdistamaan pääasiassa akuutteihin timenpiteisiin. Tämän lisäksi muutamien hankkeiden avulla n pystytty hieman parantamaan timinnan laatua ja prsesseja. Tästä hulimatta Lieksan suurena haasteena vat edelleen mm. vähäinen maahanmuuttajien ja kantaväestön välinen integraati, työpaikkjen ja työnantajien ennakkluulinen suhtautuminen maahanmuuttajiin ja heidän tapakulttuuriinsa, sekä maahanmuuttajien speutuminen sumalaiseen kulttuuriin. Lisäksi erityisryhmänä maahanmuuttajien keskuudessa vat nuret ja nuret aikuiset. Tämän väestönsan speutumis- ja ppimiskyky mahdllistavat npean ktutumisen, mutta valitettavasti myös altistavat ktutumisprsessia häiritsevälle elämänhallinnan ngelmien syntymiselle. Tällä hakemuksella Lieksan kristillinen pist hakee rahitusta mnikulttuurisessa timintaympäristössä svellettavien nurten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävien palveluiden ja niistä kstuvan palvelumallin kehittämiseen. Mallin sveltamisen tavitteena n ehkäistä mnikulttuurisen timintaympäristön vutiaiden nurien ja nurten aikuisten jäämistä yhteiskunnan, kulutuksen ja työelämän ulkpulelle. Hankkeen valmisteluvaiheessa n lutu asiakastarpeiden phjalta alustava timintamalli, jta aletaan sveltaa heti hankkeen alkuvaiheessa. Tavitteiden nnistumisen mittaamiseen svelletaan tasapaintettu tulskrtti phjaista mittarista. Hankkeen aikana timintaa, alustavaa timintamallia ja sen prsesseja mukataan mittaustulsten ja laadullisen arviinnin perusteella. Lpputulksena pyritään tuttamaan timintamalli, jnka kustannustehkkuus ja vaikuttavuus n empiirisesti tdennettu hankkeen aikana. AsPaKe hankkeessa kehitettävää mallia vidaan hyödyntää myöhemmin sekä julkisten että yksityisten ssiaalipalveluiden timinnassa esim. stpalveluperiaatteella. Hankkeen jälkeen tulksia aitaan sveltaa yhteistyökumppaneiden Valkealan kristillisen kansanpistn kanssa Kuvlan alueella ja Kainuun pistn kanssa Kajaanin seudulla. Kummallakin paikkakunnalla asuu Lieksaan verrattavissa leva maahanmuuttajayhteisö. TIIVISTELMÄ ENGLANNIKSI:

3 A significant prprtin f yung adults with Finnish r immigrant backgrund excludes yearly frm the educatin and emplyment because f varius scial prblems. Municipalities strive t alleviate the scial exclusin by applying sme natinally funded methds f educatin, scial plicies and labr market plicies. Examples f these methds include rehabilitative wrk, methds supprting the transitinal phase f studies and wrkshps fr yung peple. There are als experimental prjects in many municipalities with fcus n preventin f scial exclusin f yuth, yuth unemplyment and integratin f immigrants. There are currently ver 500 immigrants in Lieksa f which 400 have arrived in the cuntry as asylym seekers. As in whle Finland, als in Lieksa the immigrant ppulatin is generally yunger t the riginal ppulatin. Mderate amunt f resurces have been allcated t the integratin f immigrants, sufficient nly fr addressing the urgent and acute needs. In additin, few prjects have addressed the refinement f quality issues and prcesses. Nevertheless, there are still prblems such as lw rate f integratin between the immigrant and riginal ppulatins, attitudes twards immigrants at wrkplaces and by emplyers and immigrant integratin int Finnish culture and sciety. Als, a large subset f immigrant ppulatin are yuth and yung adults. Amng this subset, the adaptibility and learning ptential facilitates quicker integratin but unfrtunately predispses the persns t many scial prblems which can interfere with the integratin prcess. With this applicatin, Lieksa Christian Cmmunity Cllege applies funding fr develpment f services and service mdel fr preventin f scial exclusin amng yuth and yung adults in a multicultural envirnment. The aim f the services and mdel is t prevent exclusin f yung peple with age between 16 and 25 frm educatin, sciety and emplyment. During the preparatin phase we have already prduced an initial mdel which will be taken in use immediately when the prject starts. During the prject the perfrmance, mdel and the included services will be refined accrding t the evaluatin results frm the balanced-scre-card evaluatin methd. The final aim is t prduce a mdel with empirical evidence f its csteffectivity and high quality. The mdel t be develped in CliDeMde-prject has an emphasis n the pstprject applicatin in public r private sectr scial services. Aim is t apply the mdel in the Kuvla-regin by Valkeala Christian Institute and in Kajaani-area by Kainuu Cllege which bth are cllabratrs f Lieksa Christian Cmmunity Cllege. Immigrant ppulatin similar t Lieksa exists in bth regins.

4 Sisällysluettel Hankkeen tarve, tavitteet ja khderyhmä... 5 Tarpeen kuvaus... 5 Hankkeen valmistelu... 6 Aiempien hankkeiden tulkset... 7 Tavitteet... 7 Uutuusarv ja vaikutus timintatapihin Varsinaiset khderyhmät Välilliset khderyhmät Hankesuunnitelma Knkreettiset timenpiteet Tulkset ja lyhyen sekä pitkän aikavälin vaikutukset Timinnan jatkaminen ja tulsten hyödyntäminen Yhteydet muihin hankkeisiin Muut hankkeeseen liittyvät Rakennerahast- hankkeet Muut hankkeeseen liittyvät hankkeet Hakijan saaminen, hankkeen riskiarviinti ja hjausryhmä Hakijan saaminen ja kkemus hanketyöstä ja hankkeen sisällöstä... 15

5 HANKKEEN TARVE, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ TARPEEN KUVAUS Syrjäytymisen käsite määritellään yksilöiden, perheiden tai kknaisten yhteisöjen ajautumisena yhteiskunnassa tavanmaisena ja yleisesti hyväksyttynä pidetyn elämäntavan, resurssien hallinnan ja elintasn ulkpulelle [1]. Viimeaikina Sumessa ja Phjismaissa n hulestuttanut nurten, erityisesti maahanmuuttajataustaisen väestön, syrjäytyminen ja siitä aiheutuvat ilmiöt kuten rikllisuus. Tämän väestönsan jukssa erityisenä hulena n lisäksi llut naisten ja äitien ktutuminen ja asema maahanmuuttajaperheissä. Esimerkiksi Oikeuspliittisen tutkimuslaitksen uuden tutkimuksen mukaan sa maahanmuuttajaryhmistä jutuu riksten uhriksi ja tekee rikksia reilusti enemmän kuin kantaväestö [2]. Syrjäytymistä pyritään ehkäisemään kansallisella taslla ssiaali-, työvima- ja kulutusplitiikan keinin. Tutkimuksen mukaan tämä nkin llut tulksellista, kska ktuttamistimet ja -kulutus näyttävät vähentävän esim. rikllisuutta [2]. Ktutumiskulutuksen, maahanmuuttajien integraatin kantaväestöön ja muiden syrjäytymistä ehkäisevien kasvatuksellisten timenpiteiden tteuttamisessa sumalaiset kansanpistt vat tärkeässä rlissa. Lieksassa maahanmuuttajaväestön määrä n kaksinkertaistunut klmen viimeisen vuden aikana. Lieksassa li tilastkeskuksen mukaan vuden 2013 lpussa 511 maahanmuuttajaa (väkiluku n ), jista humanitäärisistä syistä tulleita li yli 400 [3]. Paklaistaustaisten henkilöiden suuri määrä n edellyttänyt ktutumiskulutuksen vimakasta kehittämistä ja Pielisen Karjalassa Lieksan kristillinen pist n ttanut sen alueelliseksi tehtäväkseen. Lieksan kristillinen pist n pieni, aktiivinen ja kansainvälinen kansanpist, jka ylläpitää myös lastensujeluyksikköä ja maahanmuuttajanurten perheryhmäktia. Opist järjestää vapaan sivistystyön kulutusta, peruspetusta ja sen lisäpetusta sekä ammatillista lisäkulutusta. Opist tarjaa maahanmuuttajille sumen kielen ja kulttuurin kulutusta ktutumiskulutuksena, sekä aikuisten peruspetuksen alkuvaiheen petusta ja varsinaista aikuisperuspetusta. Opistlla piskelee vusittain yli 100 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajanurten perheryhmäkdin timinnan lppuessa vuden 2014 lppuun Lieksan kristillinen pist suunnittelee yksikköön kertyneen saamisen hyödyntämistä Lieksan ja muiden mnikulttuuristen alueiden palvelujen tuttamisessa. Lieksassa ktutumisprsessin kehittämiseen n panstettu khtuullisesti ja tavanmaisten ktuttamistimenpiteiden lisäksi Lieksassa n 2010-luvulla timinut kaksi ESR-rahitteista maahanmuuttajaväestöön khdistuvaa hanketta: Mnikulttuurinen Lieksa (MKuLi) ja Paklaisen ppiplku (POP) hankkeet. Aiemmissa hankkeissa ja maahanmuuttajatyössä n kehitetty jitain hankerganisaatissa hahmteltuja timintatapja, jita n kkeiltu ja svellettu käytäntöön. Hankkeet eivät le kuitenkaan synnyttäneet pysyvämpää timintamallia, jta lisi vitu hyödyntää hankkeiden lputtuakin ja jhn kunta- ja yksityiset rganisaatit lisivat vineet jatkssakin situtua. Lieksassa esiintyy edelleen seuraavia knkreettisia ngelmia, jita nykyisillä timintatavilla ei pystytä hallitsemaan:

6 - Ait kulttuurien ja niiden edustajien välinen vurvaikutus estyy ennakkluulista ja tiedn puutteesta jhtuen - Yritysten, työpaikkjen, rganisaatiiden ja kuntalaisten suhtautuminen maahanmuuttajaväestöön n edelleen ennakkluulista - Maahanmuuttajien kielitait ketaan riittämättömäksi mnissa piskelu- ja työtehtävissä - Maahanmuuttajien tapihin ja uskmuksiin perustuvan timinnan ketaan häiritsevän jskus yhteistä petus- tai työtimintaa - Maahanmuuttajanurilla esiintyy päihde- ja mielenterveysngelmia ja muita elämänhallinnan ngelmia - Maahanmuuttajanurten hallitsematn rahankäyttö jhtaa usein talusvaikeuksiin - Maahanmuuttajaäidit eristäytyvät yhteiskunnasta, kulutuksesta ja työstä Tämän hankkeen aikana tteutetaan palvelumalli, jnka avulla mm. edellä mainittuja maahanmuuttajien ktutumiseen ja kantaväestön speutumiseen liittyviä ngelmia pystytään välttämään. Kehittämisen tavite n saavuttaa riittävä laadun ja kustannustehkkuuden välinen tasapain, jtta kuntien ja alueellisten timijiden niukat maahanmuuttajatyön resurssit vitaisiin khdistaa entistä paremmin. Lähteet HANKKEEN VALMISTELU 1. Misi, Pasi; Karvnen, Sakari; Simpura, Jussi; Heikkilä, Matti (tim.). Sumalaisten hyvinvinti Julkaisuvusi: Terveyden ja hyvinvinnin laits. 2. Lehti M, Salmi V, Aaltnen M, Danielssn P, Hinkkanen V, Niemi H, Sirén R, Sunpää K: OPTL:n tutkimuksia Maahanmuuttajat riksten uhreina ja tekijöinä. Oikeuspliittinen tutkimuslaits Tilastkeskus. Kuntien avainluvut. Luettu Olemme tehneet Lieksassa yhteistyössä kaupungin ssiaalitimen kanssa hanketta varten tilannekartituksen, jnka piiriin kuului 40 pääsin vutiasta maahanmuuttajanurta, jista valtasa miehiä. Yksi kasvava ryhmä tässä ikälukassa livat myös äitiyslmalla levat nuret äidit. Kartituksessa n selvitetty nurten elämäntilannetta, piskelua ja mahdllista työllistymistä tai työllistymisen ptentiaalia. Kartituksien yhteydessä tehtiin myös henkilökhtaiset ktutumissuunnitelmat niiden puuttuessa. Hankkeen varsinainen khderyhmä n tätä jukka reilusti suurempi. Kartituksen perusteella suurimmiksi haasteiksi sittautuivat palveluhjauksen ja kknaisvaltaisen asiakasprsessin puuttuminen, jilla lisi saatettu ennaltaehkäistä haasteita liittyen piskelu- ja talusvaikeuksiin, asumiseen, vapaa-aikaan, itsenäistymiseen ja ktutumiseen. Knkreettisia haastatteluissa esiin tulleita asiita livat tarpeet pintjen tuessa, vapaa-ajan timinnt ja kntaktit kantaväestön nuriin. Nurten äitien tapauksessa ssiaalisien kntaktien vähäinen määrä ja turvaverkstn puuttuminen näyttäisi levan vaarassa jhtaa eristäytymiseen maan yhteisöön ilman lunnllisia kntakteja sumalaisiin.

7 Lisäksi Lieksan kaupunki n aiemmin kartittanut kantaväestön nurten tilannetta. Lieksassa n tällä hetkellä nin iältään vutiasta nurta aikuista, jtka eivät le peruspetuksen jälkeen hjautuneet jatk-pintihin tai työhön. Näille nurille n pyritty aiemmin järjestämään mm. Kuntuttavaa työtimintaa, mutta tilanne n haastava ja nurten ngelmat vat mninaisia. Mnikulttuurisen integraatin tavittelu edellyttää myös kantaväestön nurisn humiimista ja mukaan ttamista AsPaKe-hankkeen timinnallisuuksiin. AIEMPIEN HANKKEIDEN TULOKSET TAVOITTEET Lieksan kristillinen pist ei le llut tteuttajana aiemmissa ESR-hankkeissa. Se n kuitenkin llut yhteistyökumppanina mm. Paklaisen ppiplku (POP) ja Mnikulttuurinen Lieksa (MKuLi) hankkeissa, sekä timinut näiden hankkeiden hjausryhmässä. MKuLi hankkeessa tutettiin useita maahanmuuttajien ja kantaväestön khtaamiseen suunnattuja tapahtumia ja timinnallisuuksia. Hankkeen kkeiluja vidaan hyödyntää lähtökhtana AsPaKe hankkeen timinnalle. POP hankkeessa tutettiin paklaisten neuvntapalveluita sekä mallinnettiin neuvntaan liittyvää prsessia pedaggisista lähtökhdista käsin. Hankkeen tutksia vidaan käyttää AsPaKe hankkeessa apuna hjattaessa asiakkaita kulutuspalvelujen piiriin. Phjis-Karjalan alueella vaikuttaa myös Phjis-Karjalan kulutuskuntayhtymän hallinnima nurten nivelvaiheen tukemiseen suunnattu Ohjaam-hanke, jka aik sijittaa yhden työntekijän Nurmeksen ja Lieksan alueelle. Hankkeen kanssa n keskusteltu yhteistyöstä liittyen mnikulttuuristen nurten hjaamiseen sekä aihepiiriin liittyvään knsultintiin ja kulutukseen. AsPaKe- ja Ohjaam-hankkeet eivät surita päällekkäisiä tehtäviä. Hankkeen päätavitteena n sen aikana kehittyvää mallia ja palveluja sveltaen tuttaa paikkakunnalle merkittäviä myönteisiä muutksia maahanmuuttajien speutumisessa yhteisöön ja elämäntapaan, sekä kantaväestön ja sen yritysten ja yhteisöjen avimuuteen maahanmuuttajia khtaan. Hankkeen pääasiallisena mittarina timivat paikalliselle väestölle, yrityksille ja yhteisöille, sekä maahanmuuttajille tehtävät haastattelututkimukset, sekä aineist asiakkaiden edistymisestä kulutuksessa, elämässä ja työssä. Hankkeen valmisteluvaiheessa suunniteltiin alittavaksi timinnan malliksi kknaisuus (kts. kuva 1), jssa asiakasprfilinnin (prsessi 1) avulla hjataan maahanmuuttajanuria varsinaisiin palveluihin, jita vat: Palveluhjaus (prsessi 2A) (Mnikulttuurinen) knsultinti (prsessi 2B) Caching (prsessi 2C) Alustavassa mallissa haluttiin painttaa asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden ttamista mukaan timintaan heti alkuvaiheessa. Alla kuvataan hankkeen palveluprsessit yksilöllisine tavitteineen.

8 Prsessin arviinti ja iterinti 1. Asiakasprfilinti [ Maahanmuuttajanuret ] Asiakaspalvelut 2A. Palveluhjaus 2B. Knsultinti 2C. Caching [ Mnikulttuuriset nuret ] [ Yritykset ja yhteisöt ] [ Ongelmanuret ] Timinnan kehittyminen 3. Timintamallin päivittäminen Tiedn kerääminen Tulkset ja vaikutukset Kuva 1. Hankkeen alustava pääprsessi. T1. Asiakasprfilinnista tulee tehkasta ja vaikuttavaa Asiakasprfilinnilla tarkitetaan maahanmuuttajanurten taustjen ja tilanteen kartitusta. Kartituksessa pyritään selvittämään nuren elämäntilanne ja histria, ssiaaliset taidt ja ngelmat, sekä kulutuksen ja ktutumisen tas. Elämäntilannetta, histriaa ja ssiaalisia ngelmia kartitetaan keskusteluissa ja kyselyin. Oppimisen ngelmissa vidaan tarvittaessa surittaa pedagginen kartitus, jssa pyritään tunnistamaan mahdllisia ppimisen ngelmia. Oppimisvaikeuksien arviinti n erityisen haastavaa vieraasta kielestä ja kulttuurista tulevan piskelijan khdalla. Erilaisia ppimisvaikeuksia vat mm.: Lukemisen ja kirjittamisen vaikeudet Matematiikan vaikeudet Kielelliset ppimisvaikeudet Muistin vaikeudet Visuaalisen hahmttamisen vaikeudet Tarkkaavaisuuden ja timinnanhjauksen vaikeudet Mtriikan vaikeudet Vaikeuksien tunnistaminen suritetaan käyttäen Lieksan kristillisen pistn kehittämää ppimisvaikeuksien tunnistamisen menetelmää.

9 Hankkeessa n tarkitus kehittää käytänteitä, jilla asiakkaan luvalla (alaikäisen salta hultajan) tietja välitetään hakkeen, ppilaitsten ja viranmaisten välillä. Hankkeen aikana asiakasprfilintiin pyritään lumaan selkeä timintamalli, jka ttaa humin asiakkaiden mnikulttuurisen taustan. Asiakasprfilinnin yhteistyökumppaneina timivat TE-hallint ja Lieksan kaupungin ssiaalitimi. T2. Palveluhjaus ratkaisee arjen ngelmia ja edistää merkittävästi mnikulttuurista integraatita Palveluhjaus n etsivää, hakevaa ja hjaavaa työtä, jka: Tukee arjen tarpeita, asiiden hita, talusngelmien ratkmista Ratkaisee vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kuluun liittyviä haasteita Tukee viranmaisyhteistyötä Tukee nuren itsenäistymistä Ennaltaehkäisee ngelmien syntymistä ja kasaantumista Ehkäisee syrjäytymistä Säästää resursseja pitkällä aikavälillä Ohjaus sisältää: Nuren tulevaisuuden tiveiden ja tarpeiden suunnittelua Psykssiaalisen tuen antamista; henkilökhtaista hjausta ja neuvntaa, esim. arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitihin, yhteiskunnan palveluihin hjaamista Apua mien vimavarjen löytämiseksi ja tulevaisuuden suunnitteluun Apua asunnn hankkimiseksi Tukea kulunkäynnin ja pintjen alittamiseen ja niissä suriutumiseen Tukea työllistymiseen ja harjitteluun Tukea harrastuksiin Mahdllisuuden sallistua vertaistukiryhmään (esim. traumaattiset kkemukset) Ohjausta suunnitelmalliseen rahankäyttöön Keskeisenä tavitteena n herättää nuren maa aktiivisuutta asiiden hitamiseen ja vastuun kantamiseen. Palveluhjauksen piiriin tetaan maahanmuuttajanurten lisäksi myös kantaväestön nuria, jk hjattaviksi tai myös timinnallisuuksien hjaajiksi. Ohjauksen piirissä järjestetään tapahtumia ja timinnallisuuksia kuten mnikulttuurista läksykerha, jnne kaikki nuret ja nuret aikuiset piskelijat vat tervetulleita. Tällä hetkellä maahanmuuttajanurten palveluhjaukselle ei Lieksassa le selkeää mallia, mikä aiheuttaa asiakkaiden ngelmien kasaantumista. Hankkeen päämääränä n synnyttää lunteva ja kestävä palveluhjauksen timintamalli, jta vitaisiin jatkaa

10 hankkeen jälkeen nurten hjaamisessa. Lisätavitteena n tehstaa ktutumista sisällyttämällä palveluhjaukseen kantaväestön edustajia. T3. Mnikulttuurinen knsultinti helpttaa maahanmuuttajien pääsemistä mukaan työelämään ja muihin yhteisöihin Hankkeessa tarjtaan kulutus- ja knsultintipalvelua, jlla mahdllistetaan maahanmuuttajanurten pääsemistä vurpuheluun ja timintaan työelämän kanssa. Tämä tapahtuu knsultimalla työelämän rganisaatiita mm. aiheista: maahanmuuttajien kulttuurilliset erityispiirteet, saamisptentiaali ja mnikulttuurisen työyhteisön hyödyt ja haasteet. Työelämälle tarjtaan palveluja, jissa esimerkiksi työpaikkahjauksen avulla saavutetaan nuren riittävä timintakyky työpaikalla esim. kesätyössä tai ppilaitksen työharjittelussa. Palvelu sisältää myös työelämään ja työpaikkihin tutustumista. Tavitteena n kehittää mallia niin, että nurten ma aktiivisuus työelämään herätetään ja yrittäjien ja yhteisöjen ennakkkäsityksiä puretaan, sekä mahdllisia ngelmatilanteita työpaikilla selvitetään. T4. Caching mahdllistaa maahanmuuttajille minaisten psykssiaalisten ngelmien kartitusta ja krjaamista Caching tunnetaan myös nimellä neurpsykiatrinen valmennus. Käsite neurpsykiatrinen viittaa psykiatriseen ireistn, jlle tyypillistä n neurlginen alkuperä. Neurpsykiatrisista ireyhtymistä tunnetuimpia vat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrma sekä Turetten ireyhtymä. Neurpsykiatrinen valmennus n kknaisvaltaista valmennusta ja hjausta, jlla asiakkaan mia vimavarja hyödyntäen pyritään tukemaan ja kehittämään hänen arjen- ja elämänhallintaansa, timinnanhjauksen taitja sekä ihmissuhdetaitja. Se n kuntuttavaa timintaa, jssa autetaan asiakasta pääsemään ern alisuriutumisesta sekä ei-timivista käyttäytymismalleista ja maksumaan uusia timivampia timintamalleja ja -taitja. Neurpsykiatrinen valmennus perustuu ratkaisu- ja vimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jssa ngelmien etsimisen sijaan keskitytään hakemaan ratkaisuja. Neurpsykiatrista valmennusta vidaan menetelmänä käyttää myös sellaisten asiakkaiden kanssa työskenneltäessä, jilla ei le diagnsitu neurpsykiatrista ireyhtymää vaan havaittu muita käyttäytymiseen tai elämänhallintaan liittyviä ngelmia. AsPaKe-hankkeen Caching-palvelun tavitteena n ratkaista niiden maahanmuuttaja-asiakkaiden ngelmia, jille n kehittynyt traumaperäisiä mielenterveyden häiriöitä. Tavitteena n myös kkeilla metdin hyödyllisyyttä maahanmuuttajataustaisten nurten käyttäytymishäiriöiden hidssa.

11 T5. Hankkeen tuttama palvelumalli n kustannustehkas ja svellettavissa Hankkeen aikana kehitettävät käytänteet ktaan yhtenäiseksi timintamalliksi, jka vidaan ttaa käyttöön muissa vastaavissa mnikulttuurisissa timintaympäristöissä. Näitä vat esimerkiksi kunnat, kaupungit tai suurempien kaupunkien sat. Mallia vi hyödyntää jk julkinen sektri tai yksityinen palvelun tarjaja. Malli kuvataan käyttäen Lieksan kristillisen pistn sähköistä Integrated Management System (IMS) laadunhallintajärjestelmää (http://www.ims.fi). Tavitteena n, että palvelumalli vidaan ttaa käyttöön muissa vastaavissa timintaympäristöissä, ja että kustannustehkkuus ja vaikuttavuus vat tdennettavissa hankkeen aikana kertyneen empiirisen aineistn perusteella. UUTUUSARVO JA VAIKUTUS TOIMINTATAPOIHIN Hankkeessa tutetaan ensimmäinen nurten aikuisten lähtökhtiin spiva ktuttamisen palvelumalli Mallissa pyritään humiimaan laadun lisäksi kustannustehkkuus Asiakas- ja ratkaisukeskeisen menetelmän käyttäminen n keskeistä palvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä kantaväestön ja maahanmuuttajanurten aktivinnissa käytetään menetelmiä ja palveluja, jtka vat palveluntarjajalähtöisiä. Hankkeessa kkeillaan innvatiivisesti Caching metdiikkaa maahanmuuttajatyössä Timinta tuttaa ratkaisuja Lieksan ja muiden alueiden maahanmuuttajatyön haasteisiin Muista aiemmista hankkeista piketen painpiste n enemmän tutsten saamisessa hankkeen jälkeiseen käyttöön VARSINAISET KOHDERYHMÄT AsPaKe-hankkeen khderyhmänä vat sekä maahanmuuttajataustaiset että kantaväestön vutiaat nuret ja nuret aikuiset. Lieksassa maahanmuuttajataustaisten nurten lukumäärä tässä ikäryhmässä n nin henkeä. VÄLILLISET KOHDERYHMÄT Välillisenä khderyhmänä vat hankkeen työntekijät, sidsryhmät ja muut kuntalaiset, jtka hyötyvät hankkeen työllistävistä vaikutuksista ja tulksista.

12 HANKESUUNNITELMA KONKREETTISET TOIMENPITEET Timenpide 1 : Alkuvalmistelut Aika: / 2015 Alkuvalmisteluihin kuuluvat mm. tiljen viimeistely, tiedttaminen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja sidsryhmille, hankkeen timinta- ja arviintisuunnitelmien päivittäminen siltä sin kun n tarpeen. Asiakaspalveluja varten Lieksan kristillinen pist n vukrannut Lieksan keskustasta asiakaskunnan ja sidsryhmien kannalta keskeisellä paikalla levat vukratilat. Tila n sittain j hankkeen valmisteluvaiheessa kalustettu spivaksi timintaa varten. Tässä vaiheessa hankitaan tilihin vielä kalusta palveluhjauksen sisältämiä timinteita varten. Alkuvalmisteluihin kuuluu myös kustannuspaikan ja tilien lumien hanketta varten yhdessä Accuntr -tilitimistn kanssa. Alkuvaiheessa tehdään myös hankkeen tilannekartitus haastattelututkimuksen avulla. Khteena vat maahanmuuttajat, kantaväestö, sekä yritykset ja yhteisöt. Tutkimuksella pyritään kartittamaan tilanne ennen hankkeen varsinaista alittamista. Timenpide 2: Palveluprsessien 1 ja 2A käynnistäminen ja surittaminen Aika: 01 / / 2016 Aluksi käynnistetään palveluprsessit: Asiakasprfilinti (käynnistetty alustavasti j valmisteluvaiheessa) Palveluhjaus Asiakasprfilinnista ja palveluhjauksesta vastaavat kaikki hankehjaajat (3 kpl) ja sin myös hankepäällikkö. Palveluhjaukseen kuuluu pääasiassa asiakaskäynnit, tukipalvelut, vertaistuki ja asiakkaille suunnatut yhteiset tilaisuudet ja kulutukset. Viimeisistä vidaan mainita esimerkiksi läksy- ja harrastekerht, jissa kantaväestön nuria pyritään saamaan mukaan hjaajiksi ja hjattaviksi. Timenpide 3: Palveluprsessien 2B ja 2C käynnistäminen Aika: 05 / / 2016 Käynnistetään palveluprsessit: Mnikulttuurinen knsultinti Caching

13 Hankkeen aikana kk henkilöstö sallistuu Neurpsykiatrinen valmentaja kulutukseen, jka rahitetaan TE-hallinnn TäsmäKulutus tuella. Siten Caching palvelua vidaan alkaa sveltamaan tukkuussa Timenpide 4: Väliarviinti ja timintamallin päivittäminen Aika: / 2015 Ennen väliarviintia suritetaan tilannekartitus alkuvalmisteluvaiheessa käytetyn haastattelututkimuksen avulla. Hankkeen väliarviinnin surittaa hjausryhmä. Väliarviinnissa painpiste n suunnitelman aikataulussa pysymisessä sekä hankkeen alkupulella kerätyn aineistn ja vaikuttavuuden analysinnin tulksissa. Arviinnin khteena n tasapaintetun tulskrtin mukaisesti hankkeen tavitteiden tteutuminen henkilöstö, prsessi, talus ja asiakasnäkökulmasta. Asiakkaiden näkökulman arviinnissa hyödynnetään kyselytutkimuksen tulsta. Arviintikysymyksinä vat mm.: Onk hanke edennyt aikataulun mukaan? Ovatk käynnistetyt palvelut tuttaneet niille asetettuja tulksia? Mitä tulkset vat? Miten henkilöstö n mtivitunut hankkeen surittamiseen? Mitkä vat tässä vaiheessa näkymät hankkeen jälkeisestä timinnasta? Miten asiakkaat vat kkeneet palvelun ja hyötyneet siitä? Timenpide 5: Lppuraprtinti Aika: / 2016 Raprtintiin kuuluu timintamallin kuvaaminen siten, että se n siirrettävissä muihin timintaympäristöihin. Raprtinnin lppuvaiheessa tutetaan lppuraprtti ja tilinpäätös. Raprtinnista vastaavat hankepäällikkö ja henkilöstö- ja talusasiista vastaava hankehjaaja. Timenpide 6: Lppuarviinti Aika: 09 / 2016 Ennen arviintia suritetaan lpputilannekartitus alkuvalmisteluvaiheessa käytetyn haastattelututkimuksen avulla. Hankkeen lppuarviinnin surittaa hjausryhmä. Siinä painpiste n asetetuissa tulstavitteissa. Arviinnin khteena n tasapaintetun tulskrtin mukaisesti hankkeen tavitteiden tteutuminen henkilöstö, prsessi, talus ja asiakasnäkökulmasta. Asiakkaiden näkökulman arviinnissa hyödynnetään kyselytutkimuksen tulsta.

14 Arviintikysymyksinä vat mm.: Etenikö hanke aikataulun mukaan? Saatiink kaikki palvelut tehkkaasti käyntiin? Tuttivatk käynnistetyt palvelut tuttaneet niille asetettuja tulksia? Saatiink palveluista kehitettyä timintamalli, jka n tarpeeksi vetvimainen muualla svellettavaksi? Tteutuuk hankkeen jatkksi suunniteltu timinta? Miten asiakkaat vat kkeneet palvelun ja hyötyneet siitä? TULOKSET JA LYHYEN SEKÄ PITKÄN AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET Hankkeen tulksena syntyvät edellä kuvatut palveluprsessit: Asiakasprfilinti Palveluhjausprsessi Mnikulttuurisen knsultinnin prsessi Caching mahdllistaa maahanmuuttajille minaisten psykssiaalisten ngelmien kartitusta ja krjaamista Hankkeen tuttama palvelumalli n kustannustehkas ja svellettavissa hankkeen jälkeen Pidemmän aikavälin vaikutukset: Syrjäytymisen väheneminen Peruspetuksen jälkeen vailla piskelupaikkaa tai työtä levien vutiaiden nurten aikuisten määrän merkittävä vähentyminen khderyhmässä Kansallisesti merkittävän timintamallin syntyminen mnikulttuuristen timintaympäristöjen ssiaalisten ngelmien hallintaan Työllisyyspliittiset vaikutukset TOIMINNAN JATKAMINEN JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Timintamallista kehitetään hankkeen aikana selkeä tute, jta vidaan hyödyntää myös muissa timintaympäristöissä Lieksan lisäksi Mallia svelletaan ainakin Kajaanin ja Kuvlan seuduilla yhteistyöpistjen kanssa Mallin sveltamista pyritään jatkamaan kaupallisella periaatteella Lieksassa ja muualla

15 YHTEYDET MUIHIN HANKKEISIIN MUUT HANKKEESEEN LIITTYVÄT RAKENNERAHASTO- HANKKEET Phjis-Karjalan alueella vaikuttaa myös Phjis-Karjalan kulutuskuntayhtymän hallinnima nurten nivelvaiheen tukemiseen suunnattu Ohjaam-hanke, jka aik sijittaa yhden työntekijän Nurmeksen ja Lieksan alueelle. Hankkeen kanssa n keskusteltu yhteistyöstä liittyen mnikulttuuristen nurten hjaamiseen sekä aihepiiriin liittyvään knsultintiin ja kulutukseen. AsPaKe- ja Ohjaam-hankkeet eivät surita päällekkäisiä tehtäviä. MUUT HANKKEESEEN LIITTYVÄT HANKKEET Hankkeen tilissa ja timinnan piirissä suritettava läksykerhtiminta rahitetaan ajalla Opetushallituksen rahittaman pintseteliavustuksen turvin. Opintseteliavustuksesta (yht EUR) suurin sa käytetään petustimintaan Kylänlahdessa Lieksan kristillisen pistn päätimipisteessä. Opintseteliavustuksesta läksykerhn khdistuvat vain pettajan palkkakulut läksykerhn ajalta. HAKIJAN OSAAMINEN, HANKKEEN RISKIARVIOINTI JA OHJAUSRYHMÄ HAKIJAN OSAAMINEN JA KOKEMUS HANKETYÖSTÄ JA HANKKEEN SISÄLLÖSTÄ Lieksan kristillinen pist n kansainvälinen kansanpist, jka ylläpitää myös lastensujeluyksikköä ja maahanmuuttajanurten perheryhmäktia. Opist järjestää vapaan sivistystyön kulutusta, peruspetusta ja sen lisäpetusta sekä ammatillista lisäkulutusta. Opist tarjaa maahanmuuttajille sumen kielen ja kulttuurin kulutusta ktutumiskulutuksena, sekä aikuisten peruspetuksen alkuvaiheen petusta ja varsinaista aikuisperuspetusta. Opistlla piskelee vusittain yli 100 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajanurten perheryhmäkdin timinnassa n tarjttu hankkeen substanssiin liittyviä palveluita j kuden vuden ajan ennen hankkeen alittamista. Henkilöstö kstuu maahanmuuttajatyön ammattilaisista. Hankehenkilöstön jukssa n kaksi ssinmia, yksi lasten ja nurten erityishjaaja ja yksi nuris-hjaaja. Lieksan kristillisen pistn vusittainen hanketiminta kattaa nin 4-8% sen liikevaihdsta (n. 3 MEUR). Vunna 2014 n saatu hankerahituksia neljään eri Opetushallituksen ja OKM:n rahittamaan hankkeeseen yli eurn edestä. Siten pistlla n vankka kkemus hankkeiden tteuttamisesta.

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Toejoen koulun tietostrategia 2008-

Toejoen koulun tietostrategia 2008- Tejen kulun tietstrategia 2008- Sisällysluettel 1. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategiavisi 2. Tejen kulun tiet- ja viestintästrategian tavitteet 3. Kulttuurianalyysi 4. Nykytilan kartitus 4.1. Tiettekniset

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot