NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA

2 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS-SUOMESTA Kaisa Luokkanen 2008 Ohjaaja Taimi Tolvanen HYVÄKSYTTY 2008

3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyön tiivistelmä Tekijä Kaisa Luokkanen Vuosi 2008 Työn nimi Sivu- ja liitemäärä Neuropsykiatrinen luotsaustoiminta kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Pohjois-Suomesta 42+5 Neuropsykiatrinen luotsaustoiminta on neuropsykiatrisen diagnoosin tai diagnosoimattomien erityispiirteiden kanssa elävien henkilöiden yksilöllinen kuntoutusmuoto, jossa henkilöä tuetaan löytämään keinoja itsenäiseen arkeen ja toiminnanohjaukseen. Opinnäytetyöni tutkimustehtävinä oli selvittää, minkälaisena neuropsykiatrisen luotsaustoiminnan nykytila koetaan Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä tuottaa selkeitä kehittämisehdotuksia luotsaustoiminnalle. Neuropsykiatrisista diagnooseista ja erityispiirteistä on vielä hyvin vähän tietoa, vaikka tukea tarvitsevia henkilöitä on todella paljon. Viime vuosina tietoisuus ja diagnosointi ovat kuitenkin lisääntyneet ja uuden, yksilöllisen kuntoutusmuodon tarve on tullut ilmeiseksi. On tarpeen selvittää, minkälaisia yksilöllisen tuen tarpeita neuropsykiatristen diagnoosien tai erityispiirteiden kanssa elävillä henkilöillä on, ja minkälaisesta tuesta he kokevat hyötyvänsä. Myös palvelujen tämänhetkinen määrä ja laatu ovat olennaisia asioita, kun mietitään luotsaustoiminnan kehittämistarpeita. Keräsin aineistoa opinnäytetyöhöni kahdella tavalla. Lähetin sähköpostikyselyt alan ammattilaisille, ja käytin heidän vastauksiaan sekä lähteenä kertoessani luotsaustoiminnan nykytilasta että kehittämisosion kehittämisehdotuksissa. Viisi henkilöä, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, vastasi laatimaani kyselyyn, jonka perusteella kartoitin asiakkaiden kokemuksia heidän saamastaan yksilöllisestä arjen tuesta ja sen tarpeesta. Käytin heidän vastauksiaan myös kehittämisosiossa. Sekä asiantuntijoiden että asiakkaiden vastauksista saattoi päätellä, että yksilöllisen, neuropsykiatriset erityispiirteet huomioon ottavan arjen luotsauksen tarve on suuri. Keskeinen ongelma tällä hetkellä on, että tukea saadaan yleensä vain kriisitilanteissa, vaikka luotsauksen tarkoitus on kehittää henkilön omaa toiminnanohjausta ja itsenäistä arjessa selviytymistä ja täten ehkäistä kriisien syntymistä. Luotsauskoulutusta tulisi lisätä, kehittää ja yhtenäistää. Luotsaavan työotteen tulee yleistyä, ja vakiintunut rahoittajataho täytyy löytyä. Kun luotsaukseen uskalletaan satsata, sen tulokset näkyvät sekä taloudellisena hyötynä että ennen kaikkea asiakkaan kuntoutumisena. Avainsanat neuropsykiatrinen, luotsaus, kuntoutus, vammaisuus

4 School of Health Care and Social Services Degree Programme of Social Services Abstract of Thesis Author Kaisa Luokkanen Year 2008 Commissioned by Subject of thesis Number of pages Neuropsychiatric piloting - Experiences and development suggestions from Northern Finland 42+5 The neuropsychiatric piloting is an individual form of rehabilition for persons living with the neuropsychiatric diagnosis or with undiagnosed special characteristics in which the person is supported to find ways to live independently in their everyday life and to control their own actions. My thesis is aiming at clarifying how the present state of neuropsychiatric piloting is experienced in Lapland and in North Ostrobothnia and in producing clear development suggestions for the piloting. There is still very little information from neuropsychiatric diagnoses and its special characteristics, even though there are many people who would really need help. However, with increased diagnoses and awareness during the last few years, the need for a new form of individual rehabilitation has become obvious. It is necessary to clarify what kind of needs the individual with neuropsychiatric special characteristics has in order that the person can be supported. Also, it was essential to clarify the present amount and quality of the services to ascertain the development needs of the piloting. The material for my thesis was collected in two ways. inquiries were sent to the professionals in the field and their answers were used when telling about the present state of the piloting and in the development suggestions. In all, five persons with neuropsychiatric special characteristics answered my inquiries. I studied the customers needs and experiences of the individual support they received in their everyday lives. Both the results from the experts and the customers showed that there was a huge need for the piloting in individual everyday life for persons with the neuropsychiatric special characteristics. The crucial problem was that support was only given in moments of crisis, though the stated purpose of the piloting was to develop the skills of the person to control himself/herself, to manage to live independently and in these ways to prevent the crisis. In the future, the education for piloting should be increased, developed and unified. The piloting way to work should become more common and financial support must be found and established. If we dare to invest in the piloting, the results will not only have an economic advantage but above all will show benefits in the rehabilitation of the customers. Keywords neuropsychiatric, piloting, rehabilitation, disablement

5 1 JOHDANTO NEUROPSYKIATRISET DIAGNOOSIT JA ERITYISPIIRTEET YLEISTÄ AUTISMI ASPERGERIN OIREYHTYMÄ AD/HD JA ADD TOURETTEN OIREYHTYMÄ LUOTSAUSTOIMINTA NEUROPSYKIATRISEN ASIAKKAAN KUNTOUTUKSEN TUKENA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA VAMMAISPOLIITTISISTA OHJELMISTA LUOTSAUS KÄSITTEENÄ JA TOIMINTANA LUOTSINA TOIMIMISEN VAATIMUKSET LUOTSAUS OPISKELEMAAN TAI TYÖELÄMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ NEUROPSYKIATRISET VALMENTAJAT RY TOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ LUOTSAUSTOIMINNAN TILA POHJOIS-SUOMESSA YLEISTÄ PALVELUN TARJOAJAT PALVELUJEN ASIAKKAAT JA MAKSAJAT KOULUTUS LUOTSAUSTOIMINTA LAPISSA LUOTSAUSTOIMINTA KOLPENEEN PALVELUKESKUKSESSA LUOTSAUSTOIMINNAN HAASTEET TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN TUTKIMUSKOHTEEN VALINTA TUTKIMUSTEHTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUKSEN EETTISYYDESTÄ JA LUOTETTAVUUDESTA TUTKIMUSTULOKSET TUEN TARPEET ERI ELÄMÄNVAIHEISSA TÄMÄN HETKEN TUKITOIMET ARJEN ONGELMIIN MISTÄ VASTAAJAT OVAT HAKENEET JA SAANEET TUKEA MINKÄLAISESTA TUESTA HYÖDYTÄÄN, JA MILLOIN SITÄ ON RIITTÄVÄSTI MUITA HAVAINTOJA LUOTSAUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN POHJOIS-SUOMESSA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA NEUROPSYKIATRISTEN ASIAKKAIDEN PARISSA TYÖSKENTELEVILTÄ ASIANTUNTIJOILTA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA HENKILÖILTÄ, JOILLA ON NEUROPSYKIATRISIA ERITYISPIIRTEITÄ YHTEENVETO KEHITTÄMISEHDOTUKSISTA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET...43

6 1 1 JOHDANTO Luotsaus on kuntouttavaa, yksilöllistä arjen tukemista, joka tähtää asiakkaan itsenäiseen selviytymiseen arjen tilanteissa. Luotsaustoiminnalla on suuri merkitys sellaisten henkilöiden kuntoutuksessa, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Ohjaava, arkea ja elämänhallintaa tukeva toiminta on jossakin määrin ollut osana neuropsykiatrista kuntoutusta jo vuosia, mutta luotsaus on sanana varsin tuore tässä yhteydessä. Se alkaa kuitenkin vakiinnuttaa paikkaansa muun muassa siksi, että nykyään Suomessa järjestetään coach-, valmentaja- ja muiden erinimisten koulutusten lisäksi myös luotsikoulutuksia. Luotsaustoiminnan erilaisten käsitteiden määritelmät ovat tällä hetkellä kiihkeän keskustelun alla. Alan medioissa käytetään usein rinnakkain kaikkia yleisimpiä käsitteitä: luotsausta, valmennusta ja coachausta. Jotkut tahot pitävät kuitenkin hyvin tärkeänä, että vaihtelevat nimikkeet kertovat erilaisesta koulutustaustasta ja pätevyydestä. Tässä opinnäytetyössä käytän erityisesti Lapissa yleistymässä olevaa luotsaus-käsitettä, ja tarkoitan sillä niin valmennukseen koulutettujen kuin kouluttamattomienkin henkilöiden tekemää työtä. Luotsaus on tehokas ja kasvava toimintamuoto, jota kehitetään koko ajan. Tietoisuus luotsaustoiminnasta on vielä varsin vähäistä, mutta se on kasvamassa. Luotsauksen kaltaisia toimintatapoja ja palveluja ei ole vielä tutkittu paljoa varsinkaan Pohjois-Suomessa, vaikka luotsauksen arviointi Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on sekä ajankohtaista että erittäin tärkeää. Selvitän tässä tutkimuksessa, minkälainen on luotsaustoiminnan nykytila Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, ja mitkä ovat luotsaustoiminnan keskeisiä kehittämissuuntia ja tarpeita. Etsin vastauksia näihin kysymyksiin sekä alan ammattilaisten että neuropsykiatristen asiakkaiden avulla.

7 2 Käsittelen opinnäytetyöni teoriaosassa sekä Lappia että Pohjois-Pohjanmaata lähinnä koulutus- ja palvelutarjonnan osalta. Muilta osin tutkimukseni esittelee laajemmin luotsaustoiminnan nykytilaa Lapissa kuin Pohjois-Pohjanmaalla.

8 3 2 NEUROPSYKIATRISET DIAGNOOSIT JA ERITYISPIIRTEET 2.1 Yleistä Neuropsykiatriset oireyhtymät ovat psyykkisiä häiriöitä, joiden syyt ovat aivoperäisiä ja joihin liittyy varhaislapsuudesta asti todettuja neurologisia, kognitiivisia ja käyttäytymiseen liittyviä oireita. Yleisimmät häiriöt ovat ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä ja autismi. Neuropsykiatrisia oireyhtymiä ei ole diagnosoitu vielä kauaa, ja diagnoosien määrät kasvavat koko ajan tietoisuuden lisääntyessä. Diagnosointia vaikeuttavat kuitenkin runsaat päällekkäisyydet, joita oireyhtymissä esiintyy. Monella henkilöllä on piirteitä useasta neuropsykiatrisesta diagnoosiryhmästä. Toiset häiriöt voivat olla toisten liitännäisoireita, ja usein niihin liittyy myös käytöshäiriöitä, masennusta, psykosomaattisia oireita, sosiaalisia vaikeuksia tai muita psyykkisiä häiriöitä. (Haltia 2008; Mannström-Mäkelä 2008, 42; Niemelä 2008; Palomäki-Jägerroos 2006, 7.) Neuropsykiatrisissa erityisvaikeuksissa keskeisenä ongelmana ovat vaikeudet toiminnanohjauksessa. Toiminnanohjauksen ongelmat ilmenevät esimerkiksi toiminnan aloittamisessa, työmuistissa, tarkkaavaisuudessa ja tunteiden säätelyssä. (Niemelä 2007.) Usein neuropsykiatristen oireiden kanssa elävät henkilöt jäävät väliinputoajiksi, ei-kenenkään-asiakkaiksi, palvelukentällä, tai heitä hoidetaan vain yhden oireen, esimerkiksi masennuksen perusteella, vaikka taustalla olisi jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, jota ei vain ole diagnosoitu. (Mannström-Mäkelä 2008, 42; Niemelä 2008.) 2.2 Autismi Autismi on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä. Autistisen henkilön aistitoiminnoissa on usein poikkeavuuksia. Yleisiä autistisia piirteitä ovat mm. poikkeava kommunikointi, tapa ajatella ja ymmärtää asioiden merkityksiä ja ympäristöään poikkeavalla

9 4 tavalla, puutteellinen tai poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, rajoittunut tai stereotyyppinen käytös sekä poikkeavat reaktiot aistiärsykkeisiin. Nykyään puhutaan paljon autismin kirjosta, koska autismin aste voi vaihdella suurestikin, ja jokaisen autistin oireet ja piirteet ovat yksilöllinen kokonaisuus. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2008b.) Autistisen henkilön on tärkeää saada kehittää ja ylläpitää kommunikaatio- ja sosiaalisia taitojaan, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä mielekästä arkea ja vapaa-aikaa myös kouluelämän jälkeen. Onnistuneella, mielellään varhain aloitetulla kuntoutuksella voidaan vähentää autistisen henkilön oireita, parantaa elämänlaatua ja lisätä itsenäisyyttä ratkaisevissa määrin. Autistisille henkilöille räätälöidyt tukipalvelut sekä asiantuntevat, oikean työotteen omaavat ammattilaiset ovat hyvin tärkeä osa autistisen henkilön tukiverkkoa myös henkilön aikuisiällä. (Kerola Kujanpää Timonen 2000, ) 2.3 Aspergerin oireyhtymä Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä ja erikoisia piirteitä. Aspergerin oireyhtymä tarkoittaa monimuotoista ja omaleimaista käyttäytymisen kuvaa. Asperger-henkilöt ymmärtävät poikkeavalla tavalla asioiden merkityksiä, ja mieltävät eri tavalla ympäristöään. Yleisiä käyttäytymisen piirteitä ovat esimerkiksi vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa, paneutuminen erityisiin mielenkiinnon kohteisiin, vaikeus asettua toisen ihmisen asemaan ja poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin. (Autismi- ja Aspergerliitto ry 2008a.) Asperger-piirteisillä henkilöillä on taipumusta ahdistukseen, jonka voi laukaista esimerkiksi mikä tahansa sosiaalinen tilanne, häiritsevä aistikokemus tai muutokset rutiineissa. Ahdistukseen saattaa auttaa vetäytyminen jonkin erityisen mielenkiinnon kohteen pariin. Ahdistus lisää ulospäin näkyviä Asperger-piirteitä. Läheiset ihmiset oppivat huomaamaan, kun henkilö alkaa ahdistua ja voivat ohjata häntä huomion muualle suuntaavaan toimintaan.

10 5 Tärkeää on myös ohjata Asperger-henkilöä havaitsemaan ja hallitsemaan omaa ahdistustaan. Pitkään jatkuva ahdistus voi johtaa vakaviin psyykkisiin häiriöihin, ja siksi on tärkeää tukea Asperger-piirteistä henkilöä arjessa ja sosiaalisissa tilanteissa selviytymiseen sekä ohjata häntä itsenäiseen toiminnanohjaukseen, jolloin henkilö itse osaa säädellä ja ohjata käyttäytymistään ahdistuksen vähentämiseksi. (Attwood 1998, 183, 184, 187.) Asperger-piirteinen henkilö ja mahdollisesti hänen perheensä tarvitsevat oireyhtymään liittyvää asiantuntemusta sekä tukea ja ohjausta, ja eri ammattiryhmien edustajien tulee kehittää aihetta koskevaa asiantuntemustaan, koska ei ole vain yhtä viranomaistahoa tai asiantuntijaryhmää, jolla on yksinoikeus hoitaa ja tukea Asperger-henkilöitä. Iso-Britannian autismiliiton piirijärjestö on suunnitellut perustavansa viran paikalliselle yhteisötukihenkilölle, jonka tehtävänä olisi toimia Aspergerhenkilöiden puolestapuhujana ja valmentaa heitä taloudenhoitoa, arjen taitoja ja sosiaaliturvaa koskevissa asioissa. Tällaisia tukimuotoja kaivataan muuallakin. (Attwood 1998, 204, 205, 207.) 2.4 AD/HD ja ADD AD/HD tarkoittaa, että henkilöllä on tarkkaavaisuushäiriö, ylivilkkautta tai impulsiivisuutta. Kaikki oireet voivat esiintyä yhdessä, mutta useimmiten henkilöllä on pääasiallisesti joko tarkkaavaisuushäiriö tai ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Tarkkaavaisuushäiriö tarkoittaa puutteita kyvyssä ohjata omia havaintoja olennaisiin asioihin, valita sopivat toimintatavat, ja kontrolloida omaa suuntautumistaan ja suhdettaan ympäristöön. Tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikeaa suunnata, ylläpitää ja jakaa tarkkaavaisuuttaan. (Jokinen Ahtikari 2004, 7.) Toisinaan diagnosoinnissa käytetään termiä ADD, joka tarkoittaa sitä, että tarkkaavaisuushäiriö on enemmän havaittavissa kuin ylivilkkaus. (ADHD-liitto 2008.) ADD-piirteinen henkilö vajoaa herkästi omiin ajatuksiinsa ja on hidas toimissaan. Toiminnan aloittaminen ja tehtävästä toiseen siirtyminen vaatii

11 6 paljon aikaa ja energiaa. Kun tekeminen on aloitettu, sen lopettaminen voi olla vaikeaa. ADD:n kuvaan kuuluvat usein myös apatia, sekä vaikeudet muistaa asioita, suoriutua tehtävistä ja opinnoista ja pärjätä sosiaalisissa suhteissa. (Autismisäätiö 2008; Jokinen Ahtikari 2004, 9.) Kun tarkkaavaisuushäiriöinen henkilö opettelee tuntemaan ja hallitsemaan omia ongelmiaan, hänelle voi olla apua henkilökohtaisesta ohjauksesta, jota hän voi saada esimerkiksi koulu- tai työtoveriltaan, kouluavustajalta, opettajalta, perheenjäseneltä tai tehtävään koulutuksen saaneelta ohjaajalta eli coachilta tai luotsilta. Tarkoituksena on tukea AD/HD-henkilöä mm. jäsentämään päivittäiset tehtävänsä, hallitsemaan ajankäyttöä, selviytymään arjen ongelmista, hyväksymään epäonnistumisia sekä löytämään omat vahvuutensa ja positiiviset puolensa. (Michelsson Miettinen Saresma Virtanen 2003, 83, 84.) 2.5 Touretten oireyhtymä Touretten neurologisen oireyhtymän tyypillisiä oireita ovat tahdosta riippumattomat ja toistuvat liikkeet, kuten silmien räpsytys, nuuskiminen, raajojen liikuttelu, olkapäiden nykiminen tai hyppely, sekä hallitsemattomat vokaaliset äännähdykset, jotka voivat olla esimerkiksi rykimisiä tai murahduksia, tai jotka saattavat sisältää säädyttömiä sanoja ja lauseita. Tourettea esiintyy miehillä kolme tai neljä kertaa enemmän, kuin naisilla, ja stressi pahentaa sen oireita. (Autismisäätiö 2008.) Touretten aiheuttamat liikkeet ja äänet eivät ole harkittuja eikä niillä ole mitään tarkoitusta. Oireiden määrä ja voimakkuus vaihtelevat henkilöstä riippuen, mutta suurin osa Touretten oireyhtymistä on lieviä. Oireyhtymään voi liittyä myös mm. ylivilkkautta, impulsiivisuutta, keskittymishäiriöitä, univaikeuksia, seksuaalisesti poikkeavaa käyttäytymistä ja erilaisia pakko-oireita. Oireiden tiheys ja niiden ilmenemistavat vaihtelevat iän mukaan, ja oireet voivat jopa kadota kokonaan. Monet henkilöt, joilla on Touretten oireyhtymä, eivät koskaan elämänsä aikana tarvitse tai ainakaan hae erityistä tukea

12 7 oireyhtymänsä takia. Eniten apua hakevat luonnollisesti henkilöt, joilla oireet ovat vaikeita ja monimuotoisia, ja jotka kärsivät myös muista Touretteen usein liittyvistä piirteistä. (Suomen Tourette-yhdistys ry 2008; Gillberg 2001, 26, 37, 75.)

13 8 3 LUOTSAUSTOIMINTA NEUROPSYKIATRISEN ASIAKKAAN KUNTOUTUKSEN TUKENA 3.1 Lainsäädännöstä ja vammaispoliittisista ohjelmista Kunnan suunnitteleman ja toteuttaman sosiaalihuollon on mahdollistettava itsenäinen asuminen ja luotava taloudelliset ja muunlaiset edellytykset omatoimiseen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista. Myös asiakkaan yksilölliset olosuhteet ja erityistarpeet on huomioitava sosiaalihuoltoa järjestettäessä, ja asiakkaalle täytyy antaa mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun. Kunnan on myös huolehdittava lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen järjestämisestä tarvittavassa laajuudessaan. Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistetään ja tuetaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. (Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta /1015; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812; Sosiaalihuoltoasetus /607; Sosiaalihuoltolaki /710.) Vammaispalvelulain tarkoitus on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Lain mukaan vammaiselle henkilölle täytyy antaa kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta sekä muita lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisia palveluja. Luotsaus on yksi niistä keinoista, joilla tätä lakia tänä päivänä toteutetaan. Se voi olla osana kuntoutusohjausprosessia ja sopeutumisvalmennusta. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380.) Vammaiselle henkilölle korvataan joko kokonaan tai osittain henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista lain toteuttamiseksi tarpeellisista tukitoimista syntyvät kustannukset. Tänä päivänä erityisesti neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavien henkilöiden henkilökohtaiset avustajat ovat enemmänkin luotseja kuin fyysisiä avustajia, mutta palkkaus tulee silti

14 9 henkilökohtaisen avustajan nimikkeellä. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /380.) Vammaispalveluasetuksessa kuvaillaan enemmän kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta. Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä erityistarpeista tiedottaminen, sopeutumisvalmennusta taas on vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä sosiaalista toimintakykyä edistävä neuvonta, valmennus ja ohjaus. Nämä kaikki voivat olla luotsin tehtäviä. Henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta koituvat kulut voidaan korvata henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Luotsin asiakkaan avuntarve on yleensä erityisesti kodin ulkopuolisissa toiminnoissa. (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista /759.) Euroopan neuvoston vammaispoliittisen ohjelman mukaan vammaisille ihmisille täytyy lainsäädännön, toimenpiteiden ja palvelujen avulla turvata mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä. Ohjelmassa vaaditaan myös strategioita vammaisten ihmisten tasavertaisen yhteisössä elämisen, sosiaalisen osallisuuden ja itsenäisen elämän tehostamiseksi. Olisi tärkeää panna toimeen kokonaisvaltaisia kuntoutusohjelmia mahdollisen toimintarajoitteen pahenemisen estämiseksi, sen seurausten lievittämiseksi ja itsenäisyyden lisäämiseksi. Koko Euroopan neuvoston vammaispoliittisen ohjelman perustana pidetään tietoisuuden lisäämistä, vammaisuuteen kohdistuviin kielteisiin asenteisiin puuttumista ja vammaiskysymysten valtavirtaistamista (Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma 2006.) Suomen vammaispoliittisen ohjelman mukaan valtion on varmistettava, että jokaiselle vammaiselle henkilölle järjestetään riittävät kuntoutuspalvelut mahdollisimman suuren toimintakyvyn ja itsenäisyyden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Kuntoutuksen on perustuttava yksilön todellisille henkilökohtaisille tarpeille sekä täyden tasa-arvon periaatteelle. Suomessa

15 10 pidetään kuntoutuksena ja kuntoutumisena kaikkea henkilön fyysiseen, toiminnalliseen ja sosiaaliseen selviytymiseen tähtäävää toimintaa. Kuntoutuksessa käytetään kullakin hetkellä ja kullekin henkilölle yksilöllisesti sopivia menetelmiä ja välineitä. Kuntoutus tulee nivoa tiiviiksi osaksi henkilön omaa elämää ja arkisia toimintoja. Ohjelman mukaan kuntoutuspalvelut tulee jatkossa järjestää soveltuvilta osin vammaisen henkilön omassa elinympäristössä. Kuntoutuspalveluja tarjoavista laitoksista tulisi kehittää resurssikeskuksia, jotka toimisivat erityisosaamista vaativien palvelujen tuottajina ja apuvälineteknologian keskuksina. Keskukset järjestäisivät vammaisille henkilöille suunnattuja kursseja, toimisivat kuntoutushenkilöstön kouluttajina ja tukisivat kentällä tapahtuvaa arkikuntoutusta. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma 1995.) 3.2 Luotsaus käsitteenä ja toimintana Luotsaus on sellaisten henkilöiden ohjausta, tukemista ja valmentamista, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Sitä kutsutaan luotsauksen ja valmennuksen lisäksi myös muun muassa coachaamiseksi. Se on ennalta ehkäisevää, yksilön elämänhallintataitoja tukevaa kuntoutusta. Luotsaavaa työotetta on käytetty jo useita vuosia, se ei vain ole ollut niin tarkkaan nimettyä ja koulutusta vaativaa kuin nykyään. Neuropsykiatrisien erityispiirteiden kanssa elävien henkilöiden tukihenkilöt ja henkilökohtaiset avustajat ovat olleet näitä ensimmäisiä luotseja, onhan heidän työnsä arjessa toimimisen ja myös ongelmatilanteista selviytymisen tukemista. (Haltia 2008.) Arja Kasanen pohtii vuonna 2005 valmistuneessa Asperger-nuorten sosiaalisia taitoja ja vertaisryhmäkokemuksia käsittelevässä Pro gradu - työssään Asperger-henkilön mahdollisuuksia kehittää sosiaalisia taitojaan. Yhtenä mahdollisuutena hän näkee Asperger-asioihin perehtyneen tukihenkilön, joka harjoittaisi AS-henkilöä vaikeissa asioissa. Hän toteaa kuitenkin motivoituneen ja hyvän tukihenkilön löytymisen olevan vaikeaa, mutta tarjoaa tilalle ehdotusta, että kunnat palkkaisivat Asperger-tuki-ihmisiä niitä henkilöitä varten, joilla on halu ja edellytykset parantaa elämänsä laatua,

16 11 muttei tarpeeksi keinoja itsenäiseen toiminnanohjauksen oppimiseen. Kasanen tarjoaa termejä sosiaalinen kuntouttaja, Asperger-asiamies ja personal trainer, jotka viittaavat vahvasti siihen toimintaan, mitä nykyään kutsutaan luotsaukseksi. (Kasanen 2005, 66, 68.) Neuropsykiatrista valmennusta on käytetty Britanniassa, Hollannissa ja USA:ssa menestyksekkäästi jo kauan. Suomessa ADHD-liitto kehitti luvun alussa ADHD-valmennuksen mallin, ja sen jälkeen useat muut tahot ovat alkaneet muokata mallia muille samantyyppisille kohderyhmille sopivaksi. Eri tahot käyttävät toiminnasta erilaisia nimityksiä, ja Pohjois-Suomeen on vakiintumassa sana luotsaus. (Palomäki-Jägerroos Virtanen 2007, 60; Hujanen Ruutala 2008, 36.) Luotsaustoiminta on kokonaisvaltaista arkielämän hallintaan tähtäävää ohjausta ja tukea, ja siinä pyritään vahvistamaan asiakkaana olevan henkilön ongelmanratkaisutaitoja, selviytymiskeinoja sekä itsenäistä toimintaa. Henkilöä autetaan löytämään omat voimavaransa ja ottamaan ne käyttöön, sekä myös suunnittelemaan omaa elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa. Luotsauksessa on paljon sellaisia elementtejä, joita on käytetty jo aikaisemminkin neuropsykiatristen asiakasryhmien kanssa muun muassa toimintaterapeuttisessa kuntoutuksessa. Moni tekee ohjaustyötä sellaisten henkilöiden parissa, joilla on neuropsykiatrisia ongelmia, edes ajattelematta sen olevan luotsausta. Parhaimmillaan luotsi tai valmentaja voi auttaa asiakasta niin pienissä arkisissa asioissa kuin elämän suurissa kysymyksissäkin. (Kippola-Pääkkönen 2008; Palomäki-Jägerroos Virtanen 2007, 60; Sipilä, 2008.) Usein luotsauksen tarpeet nousevat henkilön erilaisista elämäntilanteista, jotka hän kokee haasteellisiksi. Tällaisia voivat olla mm. arjenhallinta, ihmissuhteet, opiskelu, työnhaku, työelämässä selviytyminen, itsestään huolehtiminen ja asioiden hoitaminen. Yleisimmät tuen tarpeet liittyvät sosiaalisiin tilanteisiin ja kommunikointiin sekä oman toiminnan ohjaukseen, esimerkiksi erilaisten toimintojen, kuten kodinhoidon, aloittamiseen, tai asioille lähtemiseen. Usein tukea tarvitaan opiskeluun tai työssäkäyntiin. Yksi

17 12 luotsauksen tavoitteista on löytää uusia, luovia ratkaisuja toistuviin ongelmatilanteisiin. Luotsin tehtävänä on myös rakentaa tukiverkostoja ja tukea asiakasta löytämään mielekkäitä vapaa-ajanviettotapoja. (Lehtinen 2008, 10; Mannström-Mäkelä 2008, 43; Palomäki-Jägerroos 2007, 11; Palomäki-Jägerroos Virtanen 2007, 61, 62.) Moniammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeä osa luotsaustoimintaa. Yhteistyökumppaneina voivat toimia esimerkiksi asiakkaan eri hoitotahot, oppilaitokset, sosiaalitoimi ja työvoimahallinto. Luotsi huolehtii asiakasta ympäröivän verkoston toimivasta yhteistyöstä sekä riittävästä tietoisuudesta. Hänen täytyy olla tietoinen kaikista asiakkaan kanssa toimivista tahoista sekä muista asiakkaan saamista kuntoutus- ja hoitotoimenpiteistä. Neuropsykiatrinen luotsaus tuo uusia mahdollisuuksia palvelujärjestelmään, koska usein terapioiden ja muiden kuntoutusmuotojen tulokset riippuvat myös siitä, miten asiakkaan arki sujuu. (Mannström-Mäkelä 2008, 43; Palomäki- Jägerroos 2007, 11; Palomäki-Jägerroos Virtanen 2007, 61, 62.) 3.3 Luotsina toimimisen vaatimukset Tuula Palomäki-Jägerroos kertoo Coaching tukea neuropsykiatrisissa erityisvaikeuksissa kehittämishankeraportissa asiakkaan ohjaamisessa olevan tärkeää asiakkaan ja asiantuntijan välinen kumppanuus, yhteistoiminnallisuus ja dialogisuus. Coachin eli luotsin tulee olla luonteeltaan avarakatseinen ja suvaitsevainen ihminen, joka lähtee liikkeelle asiakkaan voimavaroista ja vahvuuksista. Täytyy osata antaa myönteistä palautetta ja auttaa asiakasta kohottamaan itsetuntoaan, sekä ohjata asiakasta toimimaan tavoitteidensa ja päämääriensä mukaisesti. Työ vaatii myös pitkäjänteisyyttä, koska edistys tapahtuu usein hyvin pienin askelin. On hyvin tärkeää, että luotsilla on tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä neuropsykiatrisista erityispiirteistä, mutta hänen täytyy myös olla valmis oppimaan asiakkaaltaan. Usein parhaat ideat luotsaukseen tulevat asiakkaalta itseltään. Luotsin on tärkeää hallita ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, koska se tukee asiakkaan omien voimavarojen löytymistä. Toimiva luotsaus tuo asiakkaan elämään

18 13 toivoa, selkiyttää asioita ja tukee ihmistä aktiiviseen sosiaaliseen elämään. (Palomäki-Jägerroos 2006, 18-20, 25; Mannström-Mäkelä 2008, 42.) Leena Mannström-Mäkelä määrittelee valmentajalle neljä eri roolia: valmentaja, terapeutti, konsultti ja ohjaaja. Välillä toimitaan terapeutin roolissa ymmärtäjänä, välillä palvelujen asiantuntijana. Toisaalta ohjataan asiakasta löytämään omat voimavaransa ja keinonsa ongelmatilanteiden hallintaan, toisaalta esitetään valmiita keinoja, joilla voidaan parantaa asiakkaan elämänhallintaa. Ratkaisukeskeisesti toimiva luotsi pystyy inspiroimaan asiakasta hakemaan muutosta elämäänsä ja tekemään parhaansa sen eteen. (Mannström-Mäkelä 2008, 43.) 3.4 Luotsaus opiskelemaan tai työelämään siirryttäessä Monella neuropsykiatristen erityispiirteiden kanssa elävällä henkilöllä vakava luotsin tarve herää jossakin siirtymävaiheessa, usein peruskoulun päättymisen ja mahdollisen lukion tai ammatillisen koulutuksen myötä. Jos arjen ja koulun ratkaisemattomat ongelmat kasautuvat ja luovat itsetunto-ongelmia ja turhia pettymyksiä, on tästä usein seurauksena myös muita ongelmia, jatkossa jopa riski koulun keskeytyksestä ja syrjäytymisestä. Jotta tällainen nuori pärjäisi koulu- ja opiskelupolulla, hän tarvitsee usein henkilökohtaista tukea ja käytännön apua. Luotsaus on tällaisessa tilanteessa erinomaisen sopiva, yksilöllinen kuntoutus- ja tukimuoto, joka auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa. Luotsaus tukee nuorta käymään opintonsa loppuun, pääsemään mukaan työelämään ja kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. (Palomäki-Jägerroos 2007; Palomäki-Jägerroos Virtanen 2007, 62.) Henkilöt, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä, tarvitsevat usein niin kirjallista kuin inhimillistäkin pitkäkestoista tukea opiskelu- ja työllistymisprosessissa. Tukea tarvitaan esimerkiksi työhakemuksen ja ansioluettelon laatimisessa, mutta myös monissa muissa asioissa. Asiakasta voidaan myös tukea kertomaan mahdollisella uudella työpaikallaan

19 14 diagnoosistaan tai erityispiirteistään. Tämä on useille neuropsykiatristen haasteiden kanssa eläville henkilöille hankalaa, vaikka auttaisi huomattavasti mahdollisten tulevien ongelmatilanteiden ratkaisemista työyhteisössä. (Repola 2008, 61,62.) Ammattilaisen täytyy tiedottaa työelämään pyrkivää asiakasta hänen ongelmistaan ja oireistaan sekä siitä, miten niiden kanssa tulee toimeen, ja auttaa asiakasta löytämään sellaisia työtehtäviä, jotka ottavat huomioon henkilön yksilölliset taidot ja vahvuudet. Luotsi voi esimerkiksi opastaa asiakastaan strukturoimaan ympäristöään ja elämäänsä, ja kehittämään selviytymismalleja työpaikalla kokemiinsa neuropsykiatrisesti haastaviin tilanteisiin. (Haltia 2008; Michelsson Saresma Valkama Virtanen 2004, 147.) Lainsäädännössä puhutaan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevasta toiminnasta sekä työtoiminnasta. Tuettu työllistyminen on useille henkilöille, joilla on vaikeita neuropsykiatrisia erityispiirteitä, sopiva työllistymistä tukevan toiminnan muoto. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea työympäristössä selviytymiseen. Tuetun työllistymisen tavoitteena on työpaikan saamisen lisäksi myös henkilön elämänlaadun paraneminen. Työvalmentajalla on erittäin suuri merkitys tuetussa työllistymisessä. Työvalmentaja opettaa tehtävät työpaikalla ja on käytettävissä aina, jos ongelmia esiintyy, työtehtävät vaihtuvat tai työntekijä kaipaa muuta tukea. Työvalmentaja kantaa vastuun työtehtävistä siihen asti, että työntekijä itse on siihen valmis. (Michelsson Miettinen Saresma Virtanen 2004, 201, 202.) 3.5 Neuropsykiatriset valmentajat ry toiminnan edistäjänä Neuropsykiatriset valmentajat ry on valtakunnallinen, ohjaus- ja valmennustyötä tekevien yhteistyötä tiivistävä yhdistys, joka on perustettu vuonna 2006 ja rekisteröity vuonna Yhdistyksen tavoitteina on tuoda esille valmentajien osaamista, ohjausmenetelmien mahdollisuuksia, tuloksia ja vaikuttavuutta sekä neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kanssa elävien

20 15 henkilöiden tarpeita. Yhdistys kehittää valmennuksen menetelmiä, vaikuttaa ja tiedottaa yhteiskunnallisesti sekä edistää aihealueen tutkimustoimintaa. Se järjestää koulutusta, tarjoaa asiantuntijalausuntoja ja tekee yhteistyötä muiden vastaavien tahojen kanssa. (Hujanen Ruutala 2008, 36; Huoviala 2007, 12.) Neuropsykiatriset valmentajat ry pyrkii tuomaan esille neuropsykiatrisen valmennuksen vaikuttavuutta ja tuloksia hoidon, kuntoutuksen, sosiaalityön, koulutuksen ja kasvatuksen kentillä. Yhdistys pyrkii myös varmistamaan neuropsykiatrisen valmennuksen ja valmennuskoulutuksen laadun valvonnan ADHD-liiton laatiman laadunvalvontavetoomuksen mukaisesti. Yhdistyksen jäseneksi päästäkseen on henkilön oltava neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen käynyt sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen. (Hujanen Ruutala 2008, 36; Huoviala 2007, 12.)

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ

KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ OPINNÄYTETYÖ Riikka Tuisku 2011 KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄMINEN KEHITYSVAMMAISTEN YHTEISÖSSÄ HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta

PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta PARASTA OLI, ETTÄ TYÖNTEKIJÄ VAIVAUTUI TULEMAAN MEILLE ASTI, MONTA KERTAA. Kokemuksia ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta Jenni Isomettä Opinnäytetyö Joulukuu 2012 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA

LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA LASTENKODIN HOITOHENKILÖKUNNAN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA TYÖSSÄ JAKSAMISESTA Merja Elina Andersson Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle.

Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. Mä olisin oppinut kaikki asiat kantapään kautta, mutta onneks nyt mä opin ne ennen kun tarvii tipahtaa mihinkään ihan pohjalle. ELÄMÄNHALLINTA TUETUN ASUMISEN JÄLKEEN NUORTEN AIKUISTEN KOKEMANA RAISA KEMPPAINEN

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot