Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset"

Transkriptio

1 Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

2 10

3 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki

4 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkostoitumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina lähes 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Tekesin ohjelmat verkostoitumisen foorumeita Tekesin ohjelmat tarjoavat yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille verkottumismahdollisuuksia, apua kansainvälistymiseen ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä rahoitusta ohjelman aihepiiriin kuuluville tutkimus- ja kehitysprojekteille. Seminaarit, workshopit, ulkomaille suuntautuvat tutustumismatkat, koulutusohjelmat, uutiskirjeet ja muut julkaisut ovat ohjelmien keskeistä antia. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN ISBN Kannen kuva: Kari Lehkonen Taitto: DTPage Oy 4

5 Esipuhe Kaikki maat kilpailevat innovaatiotoiminnan sijoittumisesta. Suomi ei voi kilpailla toimintojen sijoittumisessa kasvavien markkinoiden tai alhaisten kustannusten vetovoimalla. Suomen kaltaisen maan kilpailuedut tulee pohjautua pitkälti aineettomaan pääoman kuten osaamispohjaan, teknologiseen edistyneisyyteen ja innovaatiotoiminnan tehokkuuteen. Osaamispohja kehittyy koulutuksella, työssä oppimisella ja toimivien käytäntöjen leviämisellä ja omaksumisella. Teknologinen edistyneisyys syntyy innovaatioista uusista tuotteista, uusista prosesseista ja uusista markkinoista, mikä antaa mahdollisuudet käyttää ja soveltaa uusia ideoita. Innovaatiokilpailu lisää paineita muuttaa tieto, ideat ja osaaminen tuotteiksi ja palveluiksi, joita muilla yrityksillä ei vielä ole. Tämän projektin tavoitteena oli tutkia parhaita käytäntöjä, joilla yritykset arvottavat t&kja innovaatiotoiminnan kautta tuottamaansa aineetonta pääomaa ja arvioivat aineettoman pääoman elinkaarta ja samalla määrittävät oman yrityksensä arvoa. Lopullisena tavoitteena oli käsikirja-tyyppinen raportti, johon kerätään tämänhetkinen tutkimustieto ja parhaat käytännöt, ja näkemystä täydennetään yritysten ja alan tutkijoiden haastatteluilla. Nämä kyvykkyydet ovat keskeisiä taitoja erityisesti t&k&i:ta tekevissä pk-yrityksissä, kun ne osallistuvat Tekesin hankkeisiin ja käyvät neuvotteluja muiden sidosryhmien, kuten yksityisten sijoittajien kanssa. Lisäksi hankinnan tuloksia voidaan hyödyntää Tekesin ja yritysten välisissä verkostoissa. Hankinnan tuloksia hyödynnetään Tekesin arviointitoiminnassa ja t&k&i-yrityksissä ja tämän alan tutkimustoiminnassa. Tekes kiittää tekijöitä monipuolisesta ja laaja-alaisesta näkemyksestä aineettoman pääoman teemaan sekä hyvästä yhteistyöstä ja onnistuneesta lopputuloksesta. Toukokuussa 2010 Tekes 5

6 Tekijöiden esipuhe Aineetonta pääomaa pidetään tänä päivänä yhtenä merkittävimmistä kansantalouden kehitykseen ja kasvuun vaikuttavista asioista. Aineettoman pääoman merkitystä kuvaa se, että tiettyjen tutkimusten mukaan yritysten investoinneista suuri osa suuntautuu nimenomaan aineettomiin pääomiin. Aineeton pääoma liittyy käsitteenä läheisesti innovaatiotoimintaan. Aineettoman pääoman voidaan sanoa olevan merkittävä tekijä innovaatiotoiminnan taustalla. Toisaalta taas innovaatiotoiminnalla pyritään usein kasvattamaan aineetonta pääomaa. Käsillä oleva tutkimus analysoi aineettoman pääoman, aineettomaan pääomaan tehtävien investointien ja yrityksen arvon välistä yhteyttä. Tutkimuksessa on hyödynnetty erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa on käyty läpi keskeinen aineettomaan pääomaan liittyvä taloustieteellinen kirjallisuus. Lisäksi tutkimuksessa on tehty kirjallisuuskatsaus liiketaloustieteelliseen kirjallisuuteen, joka liittyy yrityksen menestykseen ja menestystä selittäviin tekijöihin. Näitä täydentäen tutkimuksessa on myös esitetty tiiviisti tämän hetkinen rahoitusteoreettinen näkemys yrityksen arvon mittaamisesta ja erilaisista arvonmääritysmenetelmistä. Tärkeä osa tutkimusta on ollut laaja yrityskysely suomalaisten ja verrokkimaiden yritysten tämän päivän käytännöistä aineettomaan pääomaan liittyen sekä aineettoman pääoman investoinneista. Johtopäätös yrityskyselyn nojalla on selvä: Vakiintuneet käytännöt aineettoman pääoman johtamiseen ovat tällä hetkellä harvinaisia suomalaisessa yrityskentässä. Aineeton pääoma ei ole uusi asia. Konkreettisella tasolla kysymys on siitä, että yrityksen strategisessa johtamisessa on vuosikymmenet käytetty erityyppisiä malleja, innovaatiotoiminnan johtamiseen on olemassa työkaluja ja malleja, henkilöstöjohtamisen työkalujen määrä on lähes loputon jne. Aineettoman pääoman johtaminen tarkoittaa suurelta osin näiden eri osaalueiden työkalujen ja menetelmien mieltämistä samaan kokonaisuuteen kuuluviksi. Tutkimuksen havaintojen perusteella yrityksissä on tällä hetkellä tarvetta myös uudentyyppisten mittareiden ja työkalujen kehittämiseen kuvaamaan tätä kokonaisuutta. Tutkimuksen on toteuttanut Tempo Economics Oy Tekes:n toimeksiannosta. Tutkimuksen toteutuksesta on vastannut Tempossa KTT, Toni Riipinen. Tutkimusryhmään ovat kuuluneet professori Pekka Ilmakunnas, professori Mika Vaihekoski, KTT Lotta Väänänen sekä FL Mikko Valtakari. Yrityskyselyn on toteuttanut Innolink Research Oy. Tutkimuksen tekijät toivovat tämän tutkimusraportin tuovan oman lisänsä aineettomasta pääomasta käytävään keskusteluun. 6

7 Sisältö Esipuhe...5 Tekijöiden esipuhe...6 Tiivistelmä tutkimuksen havainnoista Johdanto Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Raportin rakenne Aineeton pääoma taloustieteellisessä kirjallisuudessa Aineeton pääoma; määrittely ja eri osa-alueet Lähtökohdat aineettoman pääoman tarkastelulle taloustieteellisessä kirjallisuudessa Aineettoman pääoman mittaaminen ja arviointi Yleistä Taloustieteellisissä tutkimuksissa käytetyt mittarit Menetelmät aineettoman pääoman taloudellisen merkityksen arvioimiseen Aineeton pääoma ja yrityksen markkina-arvo Yleistä T&k-investoinnit Patenttimittarit Muita aineettoman pääoman taloudellisen merkityksen mittareita Yhteenveto ja keskustelua aineettoman pääoman näkökulmasta Yrityksen menestystekijät liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa Yrityksen menestystekijät Yritysten menestys tutkimuskohteena Strateginen johtaminen ja yritysten menestys Kilpailuun ja markkinarakenteeseen sopeutuminen Sisäisten resurssien ja kyvykkyyksien korostaminen Yrittäjyyssuuntautuneisuus ja menestys Yritys osana toimintaympäristöään Tuotekehitys yrityksen menestystekijänä Yhteenveto näkökulmista yrityksen menestystekijöihin ja keskustelua aineettoman pääoman näkökulmasta Investoinnit aineettomaan pääomaan ja yrityksen arvo

8 4 Yrityksen arvonmääritys ja aineeton pääoma Taustaa yrityksen arvonmäärityksestä Eri arvonmääritysmallit Yrityksen substanssiarvo Verrokkiryhmähinnoittelu Osinkojen nykyarvo (1. sukupolven hinnoittelumalli) Kassavirtojen nykyarvo (2. sukupolven hinnoittelumalli) Lisäarvomalli (3. sukupolven hinnoittelumalli) Reaalioptiotarkastelu Yrityksen arvo, eri arvonmääritysmenetelmät ja aineeton pääoma Aineeton pääoma yrityskentällä Yrityskyselyn rakenne, vastaajat ja toteutustapa Katsaus suomalaisen yrityskentän haasteisiin; yritysten omat arviot tärkeimmistä kehittämiskohteista ja kasvukeinoista Investoinnit aineettomaan pääomaan yrityskentässä Aineettoman pääoman luokittelu Aineettoman pääoman investoinnit Kokonaiskuva aineettomaan pääomaan tehdyistä investoinneista vastaajayrityksissä Aineettoman pääoman investointien hyödyt yritysten näkökulmasta Aineettoman pääoman investointien vaikutukset kustannuksiin Aineettoman pääoman investointien vaikutukset lisääntyneiden tuottojen muodossa Aineettoman pääoman investointien kokonaisvaikutukset Ohjelmistovarannon vaikutus yrityksen arvoon Kokonaiskuva yritysten näkemyksistä aineettoman pääoman investointien hyödyistä Aineettomaan pääomaan liittyvät käytännöt ja mittaaminen yrityksissä Aineeton pääoma ulkomaisissa yrityksissä Tuleva kehitys aineettoman pääoman investoinneissa Miten yritys voi kasvattaa arvoaan aineettoman pääoman avulla ja kommunikoida arvonluonnista? Miten yritys voi vaikuttaa arvoonsa aineettoman pääoman kautta? Miten kommunikoida yrityksen arvosta ja aineettomasta pääomasta sidosryhmille? Miten julkinen t&k-rahoittaja voi edesauttaa arvonluonnissa aineettoman pääoman avulla? IFRS-kysymys Älyllistä tietopääomaa kuvaavat indikaattorit ja mallit Lähdeviitteet Tekesin katsauksia

9 Tiivistelmä tutkimuksen havainnoista Yleistä aineettoman pääoman ja yrityksen arvon välisestä suhteesta Tässä tutkimuksessa on keskitytty analysoimaan aineettoman pääoman, aineettomaan pääomaan tehtävien investointien ja yrityksen arvon välistä yhteyttä. Tutkimuksessa on hyödynnetty erilaisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa on käyty läpi keskeinen aineettomaan pääomaan liittyvä taloustieteellinen kirjallisuus. Lisäksi tutkimuksessa on tehty kirjallisuuskatsaus liiketaloustieteelliseen kirjallisuuteen, joka liittyy yrityksen menestykseen ja menestystä selittäviin tekijöihin. Näitä täydentäen tutkimuksessa on myös esitetty tiiviisti tämän hetkinen rahoitusteoreettinen näkemys yrityksen arvon mittaamisesta ja erilaisista arvonmääritysmenetelmistä. Kirjallisuuteen painottuvan ensimmäisen osan lisäksi projektissa toteutettiin laaja yrityskysely 300 suomalaisen ja 50 ulkomaisen yrityksen joukossa. Yrityskyselyllä pyrittiin selvittämään yrityskentällä tällä hetkellä tunnistettuja kehittämishaasteita ja kasvukeinoja sekä olemassa olevia aineettoman pääoman johtamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Yrityksiltä myös tiedusteltiin niiden näkemyksiä suorittamiensa aineettomien investointien määrästä sekä investoinneista seuranneista hyödyistä. Edellä kuvattujen menetelmien sekä tutkimuksen tekijöiden harkintaan nojautuen tutkimuksen lopuksi muodostettiin näkemys siitä miten yritys voi vaikuttaa arvoonsa aineettoman pääoman avulla sekä mitä kautta julkinen t&k-rahoittaja voi vaikuttaa tähän prosessiin. Tässä yhteydessä myös tarkasteltiin eräitä olemassa olevia malleja joita EU:n tasolla aineettoman pääoman johtamiseen on kehitetty sekä IFRS-kirjanpitostandardien merkitystä tutkimus- ja kehittämismenojen kirjanpidollisen käsittelyn näkökulmasta. Aineeton pääoma on tutkimusalue, joka hakee osittain edelleen muotoaan. Tästä syystä mikään tutkimus ei kykene tuottamaan lopullisia vastauksia aineettoman pääoman taloudellisesta merkityksestä tai aineettoman pääoman johtamiskäytännöistä yrityksissä. Tästä syystä tämänkin tutkimuksen johtopäätöksiä ja havaintoja tulee tulkita yhtenä, sisäisesti loogisena, ajatusmallina siitä miten aineeton pääoman ja yrityksen arvo voivat olla yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessa luotu malli lähtee siitä, että yrityksen menestymisen taustalla on tunnistettavissa selitysmalleja joiden nojalta voidaan luoda hypoteeseja siitä miksi tietty yritys menestyy. Investoimalla aineettomaan pääomaan yritys voi vaikuttaa näihin menestystekijöihin. Mikäli aineettoman pääoman investoinnit yhdessä muiden tekijöiden kanssa, mukaan luettuna silkka sattuma, johtavat kasvaviin odotettavissa oleviin tulevaisuuden kassavirtoihin, yrityksen arvo kasvaa. Yrityksen arvo rationaalisten päätöksentekijöiden maailmassa palautuu viime kädessä aina sen kykyyn generoida vapaata kassavirtaa omistajilleen, joten yrityksen arvo ja sen tuottamat kassavirrat ovat läheisesti toisiinsa sidoksissa. Tähän vaikutusketjuun, joka alkaa aineettoman pääoman investoinneista ja päättyy yrityksen arvon kasvuun, liittyy lukuisia epävarmuustekijöitä, mittaamishaasteita ja muita näkökohtia, joita käsitellään varsinaisessa tutkimusraportissa. Aineeton pääoma määritellään yksinkertaisesti usein yrityksen hallussa olevaksi aineettomaksi voimavaraksi, jonka voidaan olettaa tuottavan tulevaisuudessa taloudellisia hyötyjä. Perimmäinen haaste aineettomasta pääomasta keskusteltaessa on se, että sekä aineeton voimavara että tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat epämääräisiä käsitteitä joita voidaan tulkita ja arvioida eri tavoin. Eräs tämän tutkimuksen keskeisistä johtopäätöksistä on se, että aineeton pääoma ei ole täysin uusi asia yritysjohdon agendalla. Aineeton pääoma lähinnä kokoaa yhden ajatuskehikon alle erilaisia yritystoimintaan aina liittyneitä osa-alueita. Muun kuin yrityksen aineellisen omaisuuden merkitys yritystoiminnan kannalta on luultavasti muuttunut vuosien kuluessa ja on varmasti myös niin, että 9

10 aineettoman pääoman merkitys vaihtelee esimerkiksi toimialoittain tai jopa saman toimialan eri yritysten välillä. Aineettomalla pääomalla on kuitenkin aina ollut merkittävä rooli yritystoiminnalle, vaikka kokonaisuutta ei ole tällä nimellä kutsuttukaan. Keskeinen asia, joka yritysjohdon tulisi aineettomasta pääomasta puhuttaessa muistaa, on se, että yritys ei menesty investoimalla epämääräisesti aineettomaan pääomaan, vaan kehittämällä määrätietoisesti aineettomaan pääomaan kuuluvia liiketoiminnan osa-alueita. Toisaalta aineettoman pääoman ja sen tueksi kehitettävien johtamismallien vahvuus voi olla juuri tässä. Aineeton pääoma voi tarjota yrityksille kehikon jäsentää kokonaisvaltaisesti omaa toimintaansa ja kehittämistarpeitaan. Samalla yritysten on muistettava se tosiasia, että kaikki menoerät eivät muodosta investointeja aineettomaan pääomaan. Toisin sanoen niihin ei sisälly tulevaisuuden tuotto-odotus elementtiä. Seuraavassa käydään tiiviisti läpi eräitä keskeisiä tutkimuksen eri osaalueiden johtopäätöksiä. Tarkemmalla tasolla kiinnostunut lukija voi tutustua johtopäätösten taustalla oleviin päättelyketjuihin varsinaisessa tutkimusraportissa. Aineettoman pääoman mittaaminen ja sen taloudellinen arvo Aineettoman pääoman taloudelliselle merkitykselle ei ole suoraa mittaria. Taloustieteessä kaksi keskeisintä tapaa arvioida aineettoman pääoman taloudellista merkitystä ovat aineettoman pääoman vaikutus yrityksen arvoon ja aineettoman pääoman vaikutus yritysten tuottavuuteen. Aineettoman pääoman taloudelliseen arvoon liittyvissä tutkimuksissa aineetonta pääomaa mitataan joko erilaisilla indikaattoreilla yritysten aineettomista investoinneista (esim. t&k, mainonta ja koulutus) tai indikaattoreilla aineettoman pääoman investointien tuottamasta aineettomasta omaisuudesta (esim. patentit ja brändit). Aineettoman pääoman taloudellista merkitystä puolestaan mitataan useimmiten ns. Tobinin Q-ajattelulla, jossa yrityksen markkina-arvoa verrataan sen tasearvoon tai tuotantofunktioajattelulla, jossa aineeton pääoma oletetaan yhdeksi tuotannontekijäksi ja estimoidaan tämän tuotannontekijän vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. Investoinnit aineettomaan pääoman ja yrityksen arvo Tässä tutkimuksessa yrityksen tehtävänä pidetään voiton maksimointia ja yrityksen arvo viittaa sen markkina-arvoon. Siis euromääräiseen hintaan joka kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksien kautta yrityksen liiketoiminnasta ollaan valmiita maksamaan. Peruskysymys aineettoman pääoman näkökulmasta on se miten ja minkä vaikutusketjujen kautta investoinnit aineettomaan pääomaan, ja aineettoman pääoman varanto, voivat vaikuttaa yrityksen markkina-arvoon. Tutkimuksessa on luotu kokonaisvaltainen kehikko (luku 3) joka liittää aineettoman pääoman investoinnit ja yrityksen arvon toisiinsa. Kehikko siis liittää investoinnit aineettomaan pääomaan, yrityksen menestystekijät sekä yrityksen markkina-arvon toisiinsa. Mallin lähtökohta on se, että aineettoman pääoman investointien on tuotettava jotain konkreettisesta yrityksen toimintaan, jotta niillä voi olla teoriassa vaikutusta yrityksen arvoon. Investoinneilla aineettomaan pääomaan ei ole itseisarvoa sen enempää kuin investoinneilla kiinteään omaisuuteen. Yrityksen arvo riippuu viime kädessä sen kyvystä tuottaa kassavirtaa omistajilleen. Perustavanlaatuinen kysymys siis kuuluu: Minkä mekanismien kautta investoinnit aineettomaan pääomaan voivat vaikuttaa tulevaisuuden kassavirtoihin? Todellisuudessa tällaisia vaikutusmekanismeja voi olla lähes loputon määrä. Minkä tahansa teorian tai mallin tavoite on viime kädessä pyrkiä yksinkertaistamaan monimutkainen ilmiöjoukko mahdollisimman pitkälle kuitenkin niin, että mallin selitysarvo säilyy riittävän hyvänä ja malli on yleistettävissä. Tässä tutkimuksessa luotu kehikko lähtee siitä, että investointien aineettomaan pääomaan on vaikutettava yrityksen menestystekijöihin. Yrityksen arvon analysoiminen käytännössä ja aineeton pääoma Yrityksen arvonmääritysmallit voidaan jakaa epävirallisesti neljän eri sukupolven malleihin lähinnä niiden ajallisen kehittämisen perusteella. Keskeiset mallit ovat: i) Osinkojen nykyarvomalli, ii) vapaiden kassavirtojen nykyarvomalli, iii) lisäarvomalli ja iv) reaalioptiomalli. Näiden rahoitusteoriaan pohjautuvien mallien lisäksi on käytössä esim. substanssiarvomalli sekä verrokkiryhmähinnoittelutapa. Viime kädessä yrityksen arvo muodostuu sen tulevaisuuden odotettavissa olevista kassavirroista. Näihin kassavirtoihin voidaan vaikuttaa investoimalla aineettomaan pääomaan. Kassavirta-analyysi on myös asia johon yrityksen omistajat lähes varmasti 10

11 joutuvat ottamaan kantaa tilanteissa joissa yrityksen arvosta keskustellaan. Aineettoman pääoman investointien ja kumuloituneen pääoman vaikutus yrityksen arvoon tulisi pyrkiä perustelemaan tulevaisuuden tuotto-odotusten eli tulevaisuuden kassavirtojen näkökulmasta. Kassavirta-analyysin tukena erityisesti nuorilla toimialoilla, tai yrityksissä joissa on investoitu huomattavasti tulevaisuuden kassavirtoihin välittömän tuoton kustannuksella, aineettoman pääoman vaikutusta voi tuoda esille reaalioptioajattelulla. Aineeton pääoma ja sen eri erät muodostavat reaalioptioita joiden tuottoon liittyy merkittävää epävarmuutta. Käytännössä reaalioptiot voivat vaikuttaa eri skenaarioissa eri tavoin tulevaisuuden kassavirtoihin ja tätä kautta yrityksen tämän hetkiseen arvoon. Lähestymistapa, jota on syytä välttää keskusteltaessa yrityksen arvosta sidosryhmien kanssa, on liiallisen huomion kiinnittäminen aineettoman pääoman eri eriin ja esimerkiksi niiden taseen substanssiarvoon. Esimerkiksi yrityksen henkilöstön koulutuksella, mainontakuluista lasketulla asiakaspääomalla, t&k-pääomalla, ohjelmistovarannolla tai muilla aineettoman pääoman erillä ei ole yrityksen omistajille itseisarvoa vaan arvo muodostuu yrityksen tuottamien kassavirtojen kautta. Viime kädessä yrityksen arvo näin ollen palautuu tuotteiden ja palveluiden odotettavissa olevaan hinta-kustannusmarginaaliin. Aineeton pääoma yrityskentässä Tämän tutkimuksen eräs päätavoite on ollut selvittää aineetonta pääomaa tällä hetkellä suomalaisessa yrityskentässä. Kiinnostuksen kohteena on ollut niin aineettoman pääoman määrä, investoinnit aineettomaan pääomaan kuin aineettomaan pääomaan liittyvät yrityskäytännöt ja arviointimenetelmät. Yrityskysely toteutettiin Suomessa vuoden 2009 kevään ja syksyn välisenä aikana. Kyselyyn kerättiin vastaukset 300 suomalaisesta yrityksestä niin, että 209 haastatteluista suoritettiin puhelimessa ja 91 internetin välityksellä. Kysely perustui jokaisen vastaajan osalta identtiseen kysymysten joukkoon. Kolme selvästi yleisintä tärkeäksi koettua keinoa kasvaa suomalaisissa yrityksissä ovat uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, yhteistyön lisääminen muiden yritysten kanssa ja verkostoituminen sekä myynnin ja markkinoinnin lisääminen kotimaassa. Vastaavasti viennin lisääminen nykyisiin kohdemaihin, liiketoimintamallien kehittäminen tai omistusjärjestelyt eivät useimpien yritysten mielestä kuuluneet keskeisten kasvukeinojen joukkoon. Suhtautumisessa aineettoman pääoman investointeihin ei näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Suuret yritykset investoivat kautta linjan useammin aineettoman pääoman eri luokkiin pienempiin yrityksiin verrattuna. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen investoiminen on selvästi yleisempää niiden yritysten joukossa, jotka ilmoittavat tärkeimmäksi kehittämistarpeekseen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, viennin aloittamisen uusiin kohdemaihin tai viennin lisäämisen nykyisiin kohdemaihin. Henkilöstön kehittämiseen panostavat erityisesti ne yritykset, jotka kokevat kehittämistarpeeksi yhteistyön lisäämisen muiden yritysten kanssa. Nämä yritykset panostavat myös muita useammin tietokoneohjelmien kehitykseen tai ostopalveluihin. Brändien kehittämiseen panostavat erityisesti viennin lisäämisestä nykyisiin kohdemaihinsa kiinnostuneet yritykset. Tuotemerkkeihin ja patentteihin eniten investoivat kolme yritysryhmää muodostuvat uusien tuotteiden ja palveluiden, viennin aloittamisen ja viennin lisäämisen tärkeimmäksi kehittämistarpeeksi ilmoittavista yrityksistä. Aineettoman pääoman investoinneissa on havaittavissa selkeitä toimialaeroja mutta toteutettujen panostusten rahallista arvoa vastaajayritykset olivat haluttomia ilmoittamaan. Vastanneiden yritysten joukossa viimeisen viiden vuoden aikana kumuloituneiden panostusten rahallinen arvo on ollut suurin tutkimuksen ja tuotekehityksen kohdalla. Eräs tämän tutkimushankkeen taustalla olevista kysymyksenasetteluista liittyy siihen miten yrityskentällä tällä hetkellä mitataan ja arvioidaan aineetonta pääomaa ja sen vaikutuksia sekä millaisia käytäntöjä ja menetelmiä aineettoman pääoman johtamisessa on olemassa. Näiden kysymysten selvittämiseksi vastaajayrityksiltä tiedusteltiin yrityksissä käytössä olevia aineettoman pääoman arvon ja elinkaaren mittaamiseen liittyviä käytäntöjä sekä aineettoman pääoman investoinneille asetettavia tuotto-odotuksia. Johtopäätös yrityskyselyn nojalla on selvä: Vakiintuneet käytännöt aineettoman pääoman johtamiseen ovat tällä hetkellä harvinaisia. Suurin osa vastaajista ilmoitti suoraan, että tällaisia käytäntöjä ei ole olemassa. Toinen tämän tutkimuksen päähavainnoista onkin se, että aineeton pääoma on suomalaisessa yrityskentässä vielä 11

12 uusi asia. Aineettoman pääoman ja yrityksen arvon välisestä vuorovaikutuksesta voidaan laajemmin keskustella vasta siinä vaiheessa, kun yrityskentälle on syntymässä konkreettisia käytäntöjä aineettoman pääoman analysoimiseen, kehittämiseen ja seuraamiseen. Tutkimuksessa toteutettiin myös 50 ulkomaisen yrityksen yrityskysely. Vastaajayritykset olivat saksalaisia, ruotsalaisia tai isobritannialaisia yrityksiä. Myönteisimmän arvion aineettoman pääoman investoinnit saavat saksalaisilta yrityksiltä. Myös ruotsalaiset yritykset arvioivat investointien merkityksen suomalaisia positiivisemmin. Sen sijaan Isossa-Britanniassa aineettoman pääoman investointien merkitykseen suhtaudutaan Suomea negatiivisemmin. Selkeimmät erot suomalaisiin yrityksiin verrattuna löytyvät näkemyksissä tutkimuksen ja tuotekehityksen hyödyistä, jotka ennen kaikkea saksalaisissa yrityksissä nähdään huomattavasti suurempina kuin Suomessa. Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa aineettoman pääoman investointeihin liittyvien arvottamis- ja elinkaarikäytäntöjen yleisyys vaikuttaa olevan lähellä Suomen vastaavia. Sen sijaan saksalaiset vastaajayritykset eroavat erittäin huomattavasti muista maista. Saksalaisista yrityksistä noin puolet ilmoittaa omaavansa vakiintuneita käytäntöjä sekä aineettoman pääoman investointien arvon että elinkaaren arvioimiseen. Yrityksiltä tiedusteltiin myös arviota tulevasta kehityksestä aineettoman pääoman investointien osalta. Suurimman kannatuksen vastaajayritysten joukossa sai näkemys, että aineettomat investoinnit säilyvät nykytasollaan. Eniten kasvua vastaajayritykset odottivat tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Vähiten kasvua odotettiin tietokantainvestointeihin sekä tuotemerkkeihin ja patentteihin. Miten yritys tai julkinen t&krahoittaja voivat vaikuttaa yrityksen arvoon investoimalla aineettomaan pääomaan? Raportin luku kuusi muodostaa käsikirjanomaisen kuvauksen, tutkimuksen havaintoihin nojautuen, siitä miten yritys voi investoida aineettomaan pääomaan ja kasvattaa arvoaan. Kiinnostunut lukija voi tutustua lukuun kuusi myös lukematta muuta raporttia. Tässä tutkimuksessa ehdotetaan geneeristä viisivaiheista mallia aineettoman pääoman johtamiseen ja keskustellaan yleisellä tasolla mallin soveltamisesta yrityksen johtamiseen. Lukija voi tutustua tähän keskusteluun luvussa kuusi. Luvussa kuusi myös tarkastellaan sitä miten yritys voi kommunikoida ulkopuolisten sijoittajien ja muiden tahojen kanssa aineettomasta pääomasta ja arvonluonnista aineettoman pääoman avulla. Julkisella t&k-rahoittajalla on määritelmällisesti suuri vaikutus aineettomaan pääomaan yrityskentällä. Innovaatiopääoma, joka kertyy yrityksiin erityisesti tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamisen kautta, on eräs keskeisimmistä aineettoman pääoman osa-alueista. Tutkimusta ja tuotekehitystä pidetään suomalaisessa yrityskentässä myös eräänä tärkeimmistä kasvukeinoista ja tämän tutkimuksen yrityskyselyn perusteella keskeisenä kehittämistarpeena. Johtopäätös Tekesin osalta on selvä: Mitä paremmin Tekes pystyy tukemaan t&k-toimintaa yrityksissä sitä suurempi vaikutus sillä on aineettoman pääoman syntyyn ja yritysten arvoon. Tekes voi lisäksi vaikuttaa aineettomaan pääomaan ja yritysten arvonluontiin yritysten välistä tiedonsiirtoa edistämällä. Tekes on jo pitkään asettanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi esimerkiksi suurten yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tukemisessa tiedon välittymisen laajemmin yrityskentällä. Itse asiassa tämän suuntaiset tavoitteet ovat ehto suuryritysten t&ktyön tukemiselle. Tämän tutkimuksen eräs selkeä havainto on se, että aineettoman pääoman käytännöt ja menetelmät ovat kehittyneempiä suurten yritysten parissa. Tekesin tulisi harkita käytäntöjä joilla varmistettaisiin tämän tiedon ja käytäntöjen leviäminen myös pienempiin yrityksiin yrityshankkeiden yhteydessä. 12

13 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Aineetonta pääomaa pidetään tänä päivänä yhtenä merkittävimmistä kansantalouden kehitykseen ja kasvuun vaikuttavista asioista. Aineettomalle pääomalle ei ole olemassa yksiselitteistä määrittelyä. Aineettoman pääoman merkitystä kuvaa se, että tiettyjen tutkimusten mukaan yritysten investoinneista suuri osa suuntautuu nimenomaan aineettomiin pääomiin. Aineeton pääoma liittyy käsitteenä läheisesti innovaatiotoimintaan. Aineettoman pääoman voidaan sanoa olevan merkittävä tekijä innovaatiotoiminnan taustalla. Toisaalta taas innovaatiotoiminnalla pyritään usein kasvattamaan aineetonta pääomaa. Terminologiassa innovaatiotoiminta on yläkäsite jonka tärkeimpänä alaluokkana voidaan pitää t&k-toimintaa. T&k-toiminta puolestaan nähdään yhtenä tärkeimmistä aineetonta pääomaa kasvattavista tekijöistä. EU:n puitteissa ns. Oslon manuaali määrittelee innovaation seuraavasti: the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organisational method in business practices, workplace organisation or external relations. Käytännössä käsitteet innovaatiopääoma, aineeton pääoma sekä tutkimus ja tuotekehitys menevät useassa tapauksessa päällekkäin. T&k-toimintaa käytetään hyvin usein synonyymina innovaatiotoiminnalle ja esimerkiksi Tekes on siirtynyt useassa yhteydessä käyttämään käsitettä t&k&i-toiminta. Miksi innovaatiotoiminnalla ja sitä kautta aineettomalla pääomalla on merkitystä? Taloustieteellisessä kirjallisuudessa innovaatiotoiminnan vaikutusta analysoidaan usein käyttämällä t&k-panostuksia kuvaamaan innovaatiotoimintaa. Teoriassa on havaittu, että t&k-toiminta vaikuttaa merkittävästi tuottavuuden ja tätä kautta kansantalouden kasvuun. Tuottavuuden kasvun selittämiseen keskittyvän ns. uuden kasvuteorian keskeisten tulosten mukaan uudet innovaatiot ovat kriittisen tärkeitä tuottavuuden kasvulle. Empiirisen tutkimuksen alueella on olemassa laaja kirjallisuus, joka analysoi t&k-toiminnan ja kansantalouden kasvun välistä yhteyttä. Useimmissa tämän kirjallisuuden tutkimuksissa havaitaan merkittävä positiivinen korrelaatio t&k-pääoman ja BKT:n välillä. Tyypillisesti 1 prosentin lisäyksen t&k-pääomassa (capital stock) estimoidaan johtavan BKT:n kasvuun 0,05 0,1 prosentin verran. Huomioiden edellä mainittu aineettoman pääoman ja t&k-panostusten läheinen suhde, tämän voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että aineettoman pääoman ja kansantalouden kasvun välillä on positiivinen korrelaatio. Useissa tutkimuksissa arvioidaan, että yhteiskunnallisen optimin kannalta tarkasteltuna t&k-investointien tuotto (gross rate of return) vaihtelee % välillä. Hyvä lähde tähän kirjallisuuteen tutustumiseen on Cameronin 1998 kirjoittama survey-teos (Cameron, G., (1998), Innovation and Growth: a survey of the empirical evidence, mimeo, Nuffield College, Oxford) Vaikka useat tutkijat arvioivat t&ktoiminnan olevan merkittävä talouskasvuun vaikuttava tekijä, aiheeseen liittyy myös epävarmuuksia. Tosiasiassa on olemassa maita joissa aktiivisesta innovaatiotoiminnasta huolimatta talouden kasvuvauhti ei eroa positiivisesti. Yritystasolla mielenkiintoinen havainto on se, että yritystason tutkimuksissa ei ole saatu yksiselitteisiä tuloksia, jotka puoltavat t&k-toiminnan hyödyllisyyttä yksittäisen yrityksen kannalta. Ongelmaksi on osoittautunut löytää selviä positiivisia korrelaatioita innovaatioiden ja yrityksen tuloksen tai innovaatioiden ja yrityksen tuottavuuden välillä. On esimerkiksi esitetty väitteitä, että t&k-toiminta on vain pienessä roolissa yritystason tuottavuuden kasvussa ja mahdollisesti kustannustehoton tapa vaikuttaa tuottavuuteen (ks. edellä mainittu Cameron 1998). Mikäli nämä tulokset olisivat laajemmin yleistettävissä, johtopäätökset mm. julkisten t&k-rahoittajien kannalta olisivat haasteelliset. Tuloksia voisi tulkita myös niin, että ai- 13

14 neettoman pääoman merkitys yrityksille on rajallinen. T&k-toiminnan ja yritysten menestyksen välisestä, epäselvästä, korrelaatiosta on johdettavissa selkeä hypoteesi myös aineettoman pääoman ja yritysten menestyksen väliseen yhteyteen liittyen. Merkittävä osa aineettoman pääoman investoinneista näkyy tilastoissa t&k-työnä. Tämä merkitsee potentiaalisesti sitä, että myös aineettoman pääoman investointien ja yritysten menestyksen välinen suhde saattaa olla epäselvä. Toisaalta saman asian voi myös kääntää toisin päin. T&k-investoinnit ovat vain yksi osa aineettomaan pääomaan tehtävistä investoinneista. Eräs mahdollinen selitys t&k-investointien positiivisten yritysvaikutusten löytämisen haasteellisuudelle saattaa olla se, että keskittyminen pelkkiin t&k-investointeihin luo liian kapea-alaisen kuvan yritysten innovaatiotoiminnasta. Vasta siirtyminen tarkastelemaan laajemmin investointeja aineettomaan pääomaan kyetään perustellusta analysoimaan innovaatiotoiminnan ja yritysten menestyksen välistä suhdetta. Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin. Tavoitteena on analysoida ennen kaikkea aineettoman pääoman ja yrityksen arvon välistä vuorovaikutussuhdetta. Aineeton pääoma on runsaasti tutkimushuomiota viime aikoina kerännyt aihealue. Aineeton pääoma on samaan aikaan aihealue jossa tutkimuskenttä elää jatkuvasti. Täydellistä yksimielisyyttä edes siitä mitä aineeton pääoma on ja miten sitä tulisi luokitella tai mitata ei ole olemassa. Tämä heijastuu myös käsillä olevaan tutkimusraporttiin. Raportissa esitettävät havainnot ja johtopäätökset eivät ole lopullinen totuus aineettomasta pääomasta ja sen merkityksestä yrityssektorilla vaan eräs näkökanta asiaan. 1.2 Raportin rakenne Käsillä oleva raportti jakautuu kolmeen pääosioon. Raportin luku kaksi keskittyy aineettomaan pääomaan taloustieteellisessä kirjallisuudessa. Luvussa kolme luodaan tiivis katsaus liiketaloustieteellisen kirjallisuuden havaintoihin yrityksen menestyksen taustalla vaikuttavissa syistä. Lukuun kolme on myös sisällytetty keskustelua aineettomasta pääomasta ja yrityksen menestyksestä kirjallisuuskatsausten havaintojen valossa. Luku neljä keskittyy konkreettisiin yrityksen arvonmääritysmenetelmiin. Tässä luvussa analysoidaan sitä miten eri menetelmät huomioivat aineettoman pääoman ja miten investoinnit aineettomaan pääomaan voivat vaikuttaa yrityksen arvoon eri menetelmien näkökulmasta. Luvussa viisi siirrytään tarkastelemaan laajan yrityskyselyn havaintoja. Kyselyllä on selvitetty aineettomaan pääomaan tehtyjä investointeja ja aineettomaan pääomaan liittyviä käytäntöjä 300 suomalaisessa ja 50 ulkomaisessa yrityksessä. Luvussa kuusi esitetään tutkimuksen havaintoihin nojautuva näkemys siitä miten yritys voi vaikuttaa oman arvonsa suotuisaan kehitykseen aineettoman pääoman investointien avulla sekä miten julkinen t&k-rahoittaja voi edesauttaa yritysten arvon kehittymistä aineettoman pääoman kontekstissa. Lisäksi luvussa kuusi tarkastellaan eräitä eurooppalaisia aineettoman pääoman johtamiseen tai raportointiin kehitettyjä malleja. Lukuun kuusi sisältyy myös alaluku joka keskittyy IFRS-standardien vaikutukseen tutkimus- ja kehittämismenojen kirjanpidollisen ja tilinpäätöskäsittelyn kannalta. 14

15 2 Aineeton pääoma taloustieteellisessä kirjallisuudessa 2.1 Aineeton pääoma; määrittely ja eri osa-alueet Aineettoman pääoman määrittely on periaatteessa yksinkertainen: Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan yrityksen hallussa olevaa aineetonta voimavaraa, jonka voi odottaa tulevaisuudessa tuottavan yritykselle tuottoja. Haaste aineettoman pääoman määrittelyyn liittyen on se, että sekä aineeton voimavara että tulevaisuuden tuotto-odotukset voidaan tulkita eri tavoin. Teoriassa on mahdollista määritellä kaikki yrityksen hallussa oleva muu kuin kiinteä omaisuus aineettomaksi pääomaksi. Vastaavasti tulevaisuuden tuotto-odotuksiin voidaan suhtautua tiukemmin tai löysemmin. Aineeton pääoma esiintyy kirjallisuudessa eri termein: älyllinen pääoma (intellectual assets/capital), organisaatiopääoma (organizational assets/capital), tietopääoma (knowledge assets/ capital). Näillä kaikilla viitataan usein samaan asiaan. Paljon käytetty luokittelu, jota on noudatettu myös useassa aihepiiriin liittyvässä suomalaisessa tutkimuksessa, perustuu Corradon, Hultenin ja Sichelin tutkimuksiin (Corrado, C., Hulten, C.R. ja Sichel, D.E. (2006) Intangible Capital and Economic Growth. NBER, Working Paper No.11948). Heidän lähtökohtansa nojautuu siihen, että kaikki resurssien käyttö, joka vähentää nykyistä kulutusta tulevan kulutuksen lisäämiseksi tulee tulkita investoinniksi. Tämän perusteella he jakavat investoinnit aineettomaan pääomaa kolmeen luokkaan: Computerized information Innovative properties Suurin alaluokka t&k Economic competencies Suurin alaluokka brändipääoma. Yleinen tapa luokitella aineeton pääoma on jakaa se inhimilliseen pääomaan, organisaatiopääomaan ja suhdepääomaan (European Commission, 2006). Yksi tärkeä aineettoman pääoman osa-alue on innovaatiopääoma, joka tässä luokittelussa kuuluu organisaatiopääoman alle. Inhimillisellä pää- Kuva 2.1. Yrityksen erityyppiset pääomat. Lähde: RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, EU:n komissio

16 omalla viitataan yrityksen henkilöstöön, sen osaamiseen ja tuottavuuteen. Organisaatiopääomaan kuuluu yrityksen innovaatiopääoma, kuten t&k-investoinnit ja patentit, sekä yrityksen informaatioteknologian hankinta ja käyttö. Suhdepääomalla taas viitataan yrityksen näkyvyyteen, maineeseen ja asiakkaisiin. Kuvassa 2.1 on esitetty edellä mainitusta EU:n komission raportista RICARDIS: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs löytyvä kuva jossa on esitetty havainnollisesti erä näkemys yrityksen erityyppisistä pääomista ja aineettoman pääoman edellä kuvatusta kolmijaosta. 2.2 Lähtökohdat aineettoman pääoman tarkastelulle taloustieteellisessä kirjallisuudessa Aineettoman pääoman merkitys yrityksille ja talouskasvulle on jo pitkään tunnistettu ja sitä on tutkittu taloustieteen kirjallisuudessa paljon. Melko laaja yhteisymmärrys vallitsee myös siitä, että aineettoman pääoman merkitys on kasvanut ajan myötä. Osa viimeaikaisista tutkimuksista osoittaakin, että aineettomat investoinnit ovat nykyisin suuruudeltaan samaa luokkaa kuin aineelliset investoinnit. Yhdysvalloissa aineetonta pääomaa on mitannut edellä mainitut Corrado, Hulten ja Sichel (2006). Suomessa samaa menetelmää ovat käyttäneet Jalava, Aulin-Ahmavaara ja Alanen (2007). Aineettoman pääoman merkitys voidaan tulkita näkyneen viime vuosikymmeninä myös yritysten arvostuksessa. Erityisesti tietointensiivisten yritysten arvo on ollut markkinoilla moninkertainen niiden tasearvoihin nähden. Aineettoman pääoman määrää ja arvon mittaamisen tekee vaikeaksi se, että aineettomalla pääomalla käydään harvoin kauppaa. Tutkiakseen aineettoman pääoman arvoa, taloustieteilijät ovat jo yli 25 vuoden ajan hyödyntäneet ajatusta, että yrityksen markkinaarvo kuvaa sen aineellisten ja aineettomien voimavarojen odotettujen tuottojen nykyarvoa ja pyrkineet selittämään markkina-arvoa aineetonta pääomaa kuvaavilla mittareilla. Yleisin tutkittu aineettoman pääoman osa on innovaatiopääoma (mm. Hall et al. 2005, Hall ja Oriani 2006, Hall et al. 2007, Bontempi ja Mairesse 2008, Czarnitzki et al. 2006). Sitä on mitattu T&K-investoinneilla, patenttien määrällä ja patenttien laadulla. Näillä kaikilla innovaatiopääomaa kuvaavilla indikaattoreilla on todettu olevan positiivinen vaikutus yrityksen arvoon. Mainitut kolme innovatiivisen pääoman mittaria ovat toki puutteellisia kuvaamaan kaikkea yritysten innovatiivista pääomaa: kaikki innovaatiotoiminta ei näy t&k-investointeina, eikä kaikki innovaatiotoiminta johda patentteihin. Nämä mittarit ovat kuitenkin ainoita, jotka ovat tutkijoilla helposti saatavilla. Myös investoinneilla informaatioteknologiaan (Cummins 2005), mainonnalla (Gleason and Klock 2006) ja yrityksen investoinneilla henkilöstön koulutukseen (Almeida ja Carneiro, 2009) on osoitettu olevan positiivinen vaikutus yrityksen arvoon. Näiden lisäksi yrityksen aineetonta pääomaa on tarkasteltu yrityksen asiakkaiden ja maineen perusteella. Myös näillä on havaittu olevan markkina-arvoa yrityksille (Gupta et al., 2004; Resnick et al. 2006; Konar ja Cohen 2001). Aineettoman pääoman eri luokkien mittaaminen ja vaikutusten arvioiminen perustuu samankaltaiseen prosessiin. Kussakin luokassa aineetonta pääomaa voidaan tarkastella mittaamalla: investointeja aineettomaan pääomaan (esim. koulutusmenot, t&k-menot, mainonta), investointien tuottamia assetteja (esim. henkilöstön osaamistaso, patentit, brändit), ja näiden vaikutuksia (esim. henkilöstön tuottavuus, liikevaihto uusista tuotteista, asiakastyytyväisyys). Seuraavassa käydään tarkemmalla tasolla keskeisiä tuloksia aineettoman pääoman mittaamiseen liittyen eri luokkien osalta. 2.3 Aineettoman pääoman mittaaminen ja arviointi Yleistä Aineettoman pääoman mittaamista ja arvottamista vaikeuttaa se, että vaikka aineettoman pääoman merkitys on kasvanut, kansainvälinen kirjanpitolainsäädäntö tai yritysten vapaaehtoinen raportointi ei ole välttämättä ajan tasalla tämän muutoksen kanssa. Investointeja aineettomaan pääomaan käsitellään yritysten tilinpäätöksessä eri tavalla kuin investointeja aineelliseen pääomaan. Aineettomat investoinnit, kuten t&k-menot, kirjataan suoraan kuluiksi tuloslaskelmaan (expensed), kun taas kiinteät investoinnit kirjataan omaisuudeksi taseeseen (capitalized). Useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota tähän ristiriitaan ja ehdottaneet muutosta kirjanpitosäännöksiin, jotta aineettoman pääoman investoinnit voitaisiin kirjata taseeseen (mm. Lev 2003). 16

17 Mahdollinen tarve muokata kirjanpitosäännöksiä aineettoman pääoman osalta on seurausta mm. siitä, että aineettoman pääoman mittaaminen ja sen raportointi on yritykselle tärkeä keino kommunikoida yrityksen arvoa tuottavasta pääomasta sijoittajille ja muille sidosryhmille. Jotta tällainen informaatio olisi luotettavaa ja vertailukelpoista, monet kirjoittajat ovat sitä mieltä, että vapaaehtoinen raportointi ei riitä vaan tarvitaan yhteisiä sääntöjä aineettoman pääoman kirjaamiselle Taloustieteellisissä tutkimuksissa käytetyt mittarit Tutkijoilla on yleensä käytettävissä vain karkeita mittareita aineettomasta pääomasta. Parhaiten saatavilla on tietoa sellaisista yritysten aineettomista investoinneista, esimerkiksi investoinneista tutkimukseen, tuotekehitykseen ja mainontaan, jotka näkyvät kuluina yritysten tilinpäätöksissä. Näiden lisäksi patenttiaineistot muodostavat merkittävän lähteen mittareiksi innovatiivisesta omaisuudesta. Yleisimmin tutkimuksessa käytettyjä aineettoman pääoman mittareita ovat nimenomaan investoinnit aineettoman pääoman eri osa-alueisiin (koulutukseen, tuotekehitykseen, mainontaan), koska nämä ovat helpoiten havaittavissa yritysten tilinpäätöksistä. Vaikka yritysten kirjanpidossa nämä investoinnit kirjataan kuluiksi, tutkimuksessa lasketaan tyypillisesti investoinneista karttuvan aineettoman pääoman varanto. Varannon laskeminen on ajatuksena yksinkertainen toimenpide johon kuitenkin sisältyy käytännössä monia haasteita. Normaali tapa arvioida yritysten aineettoman pääoman varantoa on kumuloida investointeja yli ajan ja vähentää investoinneista poistot. Näin toimittaessa aineettoman pääoman investointeja käsitellään kuten kiinteää pääomaakin. Haasteen muodostaa se, että aineetonta omaisuutta käsitellessä ei ole selvää, mitä poistoprosenttia tulisi käyttää. Käytännössä poistoprosentti vaihtelee yritysten välillä ja ajassa, mutta tutkimuksissa on yleensä käytetty 15 % vuotuista poistoa t&k-menoille (Czarnitzki et al. 2005). Toisen haasteen muodostaa se, että investoinnit aineettomaan omaisuuden kehittämiseen eivät aina välttämättä kuvaa yritykseen kumuloituvan aineettoman omaisuuden arvoa, koska investointeihin liittyy huomattavaa epävarmuutta lopputulemasta. Myös yritysten tavat raportoida aineettoman pääoman menoja vaihtelevat. Erityisesti t&k-menojen raportoinnissa on eroja eikä niiden raportointia vaadita kaikissa maissa (Lev 2003, Czarnitzki et al. 2005). Investointien lisäksi aineetonta pääomaa on pyritty mittaamaan patenteilla ja niiden ominaisuuksilla. Syy tähän on ennen kaikkea se, että myös patenttitiedot ovat helposti tutkijoiden saatavilla. Patenttien lukumäärän lisäksi patentin laatua on monesti pyritty arvioimaan mittaamalla tietyn patentin saamien sitaattien lukumäärää. Tällä menettelytavalla on todettu kyettävän useassa tapauksessa arvioimaan melko hyvin patentin teknologista ja kaupallista laatua (mm. tutkimukset kirjassa Hall et al. 2002) Menetelmät aineettoman pääoman taloudellisen merkityksen arvioimiseen Aineeton pääoma ei näy yritysten taseissa eikä sen aikaansaamille tuotoille tai taloudelliselle arvolle ole olemassa suoraa mittaria. Taloustieteessä aineettoman pääoman ja sen eri osien arvoa yrityksille on tutkittu pääosin kahdella tavalla. Yleisimmin on käytetty menetelmää, jossa arvioidaan aineettoman pääoman vaikutusta yritysten markkina-arvoon. Tobinin Q mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen oman pääoman tasearvoon. Kun markkinaarvo ylittää tasearvon (Q>1), markkina-arvo sisältää jotakin taseessa näkymätöntä arvoa. Tämän arvon voidaan ajatella kuvaavan osin yrityksen aineetonta pääomaa. Kirjallisuudessa tasearvon ylittävää markkina-arvoa on pyritty selittämään erilaisilla aineetonta pääomaa kuvaavilla mittareilla, mm. innovaatiotoiminnan panoksilla ja tuotoksilla sekä markkinointipanostuksilla. Toisessa keskeisessä lähestymistavassa arvioidaan aineettoman pääoman vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. Tällöin aineeton pääoma käsitetään yhtenä tuotannontekijänä työvoiman ja pääoman lisäksi. Lisäksi oletetaan joku yleinen tuotantofunktio (esim. Copp-Douglas). Aineeton pääoma voidaan spesifioida multiplikatiivisesti tai additiivisesti kiinteän pääoman kanssa (katso Bontempi ja Mairesse, 2008). Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti muutamia keskeisiä tuloksia jommallakummalla edellä kuvatuista menetelmistä suoritetuilla tutkimuksilla saaduista tuloksista. 2.4 Aineeton pääoma ja yrityksen markkina-arvo Yleistä Czarnitzki et al. (2005) tekevät katsauksen taloustieteelliseen kirjallisuuteen, jonka tavoitteena on estimoida yritysten innovaatio-(tieto-)pääoman arvoa. Tämä kirjallisuus, jossa yrityksen markki- 17

18 na-arvon ajatellaan heijastavan aineellisen pääoman lisäksi aineettoman pääoman odotettuja tuottoja, on lähtöisin Grilichesin (1981) kontribuutiosta. Tämä lähestymistapa aineettoman pääoman arvottamiseen on tutkijan kannalta houkutteleva, koska se ei vaadi oletusta kustannusten ja tuottojen ajoituksesta (Czarnitzki et al. 2005). Määriteltäessä yrityksen markkinaarvo funktiona sen aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta, ja mitattaessa aineellista omaisuutta yrityksen tasearvolla, päästään ns. Tobinin Q yhtälöön. Tobinin Q mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen tase-arvoon ja se on funktio yrityksen aineettomasta omaisuudesta. Aineetonta pääomaa ei suoraan havaita, mutta sitä mitataan yrityksen t&k-investointien sekä sen saamien patenttien avulla T&k-investoinnit Czarnitzki et al. (2005) listaavat ajalta yhteensä 16 tutkimusta, joissa yrityksen markkina-arvoa selitetään t&k-pääomalla tai t&k-menoilla. Suurin osa tutkimuksista on tehty Yhdysvaltalaisilla aineistoilla, mutta viimeaikaiset tutkimukset Euroopan maista, Japanista ja Australiasta mahdollistavat tulosten vertailun eri maiden välillä. Tutkimuksissa aineettomia investointeja käsitellään yleensä kuten kiinteää pääomankin eli mitataan niiden tasearvoa kumuloimalla investoinnit yli ajan ja vähentämällä niistä poistot. Poistoprosentin määrittely on kuitenkin hankalaa, ellei mahdotonta (Hall 2007). Poistoissa on myös variaatiota sekä ajassa että yritysten välillä, koska ne riippuvat monista yrityksen ja talouden tekijöistä. Usein tutkimuksissa on hyödynnetty 15 % poistoa t&k-menoille (Czarnitzki et al. 2005) mutta on olemassa tutkimuksia joissa on käytetty tätä korkeampaa poistoprosenttia. Yleinen käytäntö on käyttää IT-menoille korkeampaa poistoprosenttia. Hall (2007) analysoi poistoprosentin merkitystä saaduille tuloksille t&k-investointien tuotoista käyttämällä sekä markkina-arvo- että tuotantofunktiomenetelmää. Hän myös osoittaa, että eräänlaisen implikoidun poistoprosentin (implied depreciation rate) voi päätellä saaduista tuloksista. Asettamalla samankaltaisten yritysten tuotot yhtä suuriksi (määrittyvät markkinoilla tasapainossa), voidaan estimoidusta t&kinvestointien tuotosta laskea implikoitu poistoprosentti näille investoinneille. Käytetyillä kahdella menetelmällä saadaan poistoprosentille erilaiset tulokset (Hall 2007). Markkina-arvomenetelmä antaa aiempaa suuremmat poistoprosentit (20 40 %), kun taas tuotantofunktiomenetelmä implikoi olemattoman poistoprosentin. Erilaisten tulosten syy saattaa olla eri lähestymistapojen taustalla olevissa oletuksissa. Tuotantofunktiomenetelmää käytettäessä hyödynnetään oletusta, että yrityksen t&k-varanto on valittu optimaalisesti siten, että sen rajatuotto on yhtä suuri kuin markkinoilta vaadittu tuotto (required rate of return) plus poistot. Markkina-arvomenetelmä vaatii oletuksen tehokkaista rahoitusmarkkinoista ja optimaalisesta t&k-varannosta. Kumpikaan menetelmä ei siis ota huomioon sopeutumiskustannuksia (adjustment costs), jotka voivat olla hyvinkin merkittäviä aineettomissa investoinneissa. Kuten edellä todettiin, yritysten tavoissa raportoida aineettoman pääoman menoja on eroja. Erityisesti t&kmenojen raportoinnissa on eroja eikä niiden raportointia vaadita kaikissa maissa (Lev 2001, Czarnitzki et al. 2005). Tästä syystä suurin osa tutkimuksesta keskittyy Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa, kuten Englannissakin, t&k-menojen raportointi on pakollista. Viime aikoina innovaatiopääoman arvoa on tutkittu myös useissa muissa Europan maissa. Näissä tutkimuksissa on pyritty ottamaan huomioon se, että kaikki yritykset eivät raportoi t&k-menojaan (Hall ja Oriani 2006). Tulos pääosassa tutkimuksista on se, että markkinat arvostavat t&k-pääomaa ja sen arvostus on noin 0,5 1,0 kertaa kiinteän pääoman arvostus (kun käytetään 15 % poistoja). Tämä tulos taas implikoi, että oikeampi poistoprosentti t&k-pääomalle on suurempi, noin % (Czarnitzki et al. 2005). T&kpääoman tuotoissa on myös jonkun verran vaihtelua maiden välillä (suurimmat tuotot Englannissa) sekä toimialojen välillä (suurimmat tuotot lääketeollisuudessa) Patenttimittarit Investoinnit aineettomaan omaisuuden kehittämiseen eivät aina välttämättä kuvaa yritykseen kumuloituvan aineettoman omaisuuden arvoa, koska investointeihin liittyy huomattavaa epävarmuutta lopputulemasta. Erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjallisuus on saanut lisäarvoa siitä, että patenttiaineistot ovat sähköisten tietokantojen ansiosta entistä paremmin tutkijoiden saatavilla ja mahdollistavat näin patentteihin perustuvien aineettoman pääoman mittareiden käyttämisen. Tutkimuksissa on käytetty NBER-patentti- ja sitaattitietokantaa (Hall et. al. 2001), joka sisältää tiedot kaikista Yhdysvalloissa myönnetyistä patenteista ja niiden sitaateista, sekä aivan viime aikoina myös Euroopan EPOpatenttiaineistoja (Hall et al. 2007). 18

19 Alkaen Grilichesin (1981) tutkimuksesta Czarnitzki et al. (2005) listaavat ajalta yhteensä 14 tutkimusta, joissa on tutkittu patenttien sekä osassa myös panttien saamien sitaattien (patentin laadun) vaikutusta yrityksen markkina-arvoon. Pelkkä patenttien määrä on heikko mitta yrityksen innovaatiopääoman arvolle, sillä patenttien arvoissa on merkittäviä eroja ja niiden jakauma on erittäin vino. Tästä johtuen patenttien laatua on pyritty mittaamaan niiden saamia sitaatteja käyttäen. Yhteenvetona näistä tutkimuksista voidaan todeta, että sekä patenteilla että patenttien saamilla sitaateilla on markkina-arvoa, joka ei paljastu pelkkää t&k-mittaria käytettäessä. Hall et al. (2005) myös osoittavat, että patenttien laadun arvostus on epälineaarinen siten, että paljon sitaatteja saaneet patentit ovat erityisen arvokkaita. Samoin he toteavat, että patentit, joiden sitaatit tulevat yrityksen omista patenteista, ovat muita arvokkaampia. Hall et al. (2007) tutkivat Eurooppalaisten yritysten tuottoa t&k-investoinneille ja patenteille. Heillä on muista poiketen käytössään tiedot myös yritysten EPO-patenteista. Näin he voivat vertailla EPO- ja USPTO-patenttien markkina-arvoa. Heidän tuloksensa osoittavat, että vain sellaisilla EPO-patenteilla on arvoa, jotka on myönnetty myös Yhdysvalloissa. He myös toteavat, että erityisesti ohjelmistopatenteilla, jotka ovat myönnetty Yhdysvalloissa, on muita patentteja suurempi arvo Muita aineettoman pääoman taloudellisen merkityksen mittareita Bontempi ja Mairesse (2008) tutkivat aineettoman pääoman vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. Aineistona heillä on paneeli italialaisista teollisuusyrityksistä. Sen lisäksi, että he aiempien tutkimusten tavoin laskevat aineettoman omaisuuden varannon yrityksen tuloslaskelman kulueristä, heillä on myös käytössään Italian kirjanpitolainsäädännön mukaiset tarkasti eritellyt taseet. Italian kirjanpitosäännökset sallivat kansainvälisesti hieman poikkeuksellisesti eräiden aineettoman pääoman erien kirjaamisen omaisuudeksi taseeseen, kuten esim. aloitus- ja perustamiskustannuksien sekä sovelletun tutkimuksen rahoituksen. Bontempi ja Mairesse (2008) mittaavat aineetonta pääomaa jakamalla sen ensin taseesta ja tuloslaskelmasta laskettuihin eriin, sekä jakamalla ne älylliseen pääomaan ja asiakaspääomaan. Näin ollen he myös pääsevät vertaamaan aineettoman pääoman eri osia ja tarkastelemaan sitä, kuinka suuri osuus aineettomasta pääomasta tulee niistä tekijöistä, jotka eivät näy taseessa. Heidän aineistossaan yritysten suurin aineettoman omaisuuden erä on asiakaspääoma, joka on laskettu tuloslaskelman eristä (mainontakulut). Toiseksi suurimman erän muodostaa taseeseen kirjattu älyllinen pääoma (sovellettu t&k, hankitut ja itse kehitetyt patentit, IPR:t ja ohjelmistot) ja kolmanneksi suurimman erän taseeseen kirjattu asiakaspääoma (tuotemerkit ja muut vastaavat oikeudet). Yritysten pienin aineettoman omaisuuden erä on älyllinen pääoma, joka on laskettu tuloslaskelman eristä (perustutkimus ja -kehitys sekä patentit, IPR:t ja ohjelmistot, joihin on rajoitettu käyttöoikeus ja joista maksetaan säännöllisiä maksuja). Cummins (2005) mittaa aineetonta pääomaa IT-investoinneilla (menot informaatioteknologiaan) ja IP-investoinneilla (joihin hän laskee t&k- ja mainontamenot). Hän selittää näillä yrityksen arvoa, käyttäen sekä yritysten markkina-arvoa että analyytikkojen arvioita yrityksen arvosta. IT-pääomaa laskiessa hän käyttää 40 % poistoa. IP-pääomalle on puolestaan määritelty 25 % poistoprosentti. Hänen tuloksensa osoittavat reilun suuruista tuottoa IT-investoinneille, mutta aiemmista tutkimuksista poiketen ei tuottoa IP-pääomalle. Yritysten inhimillistä pääomaa on myös tutkittu taloustieteessä paljon. Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimusten mukaan yrityksen investoinnit henkilöstön koulutukseen ovat tuottavia (Almeida ja Carneiro, 2009) ja yrityksen inhimillisellä pääomalla on merkittäviä tuottavuusvaikutuksia (Abowd et al. 2005). Almeida ja Carneiro (2009) tutkivat yritysten tarjoamaa koulutusta ja sen tuottoja Portugalilaisella aineistolla. He estimoivat koulutuksen vaikutusta yrityksen tuottavuuteen, eli mittaavat sen tuottoa yritykselle ja työntekijälle yhteensä (kun taas tutkimukset, jotka mittaavat koulutuksen vaikutusta palkkoihin mittaavat vain sen hyötyä työntekijälle, jos työmarkkinat ovat epätäydelliset). He hyödyntävät tietoa koulutuksen kestosta (sen vaihtoehtoiskustannuksista) ja koulutuksen suorista kustannuksista. Tulokset osoittavat, että koulutuksen tuotto yrityksille on keskimäärin 24 %. Erilaiset henkilöstön johtoon ja palkitsemiseen liittyvät toimet (human resource practices) ajatellaan olevan osa yritysten organisaatiopääomaa, ja näiden tuottavuusvaikutuksia on myös tutkittu paljon kirjallisuudessa (Black ja Lynch, 2005). Tutkimuksissa on löydetty positiivinen yhteys innovatiivisten työkäytäntöjen (innovative workplace practices) ja yritysten menestyksen (tuottavuuden, voittojen, markkina-arvon) välillä. 19

20 Myös yritysten suhdepääomaa on tutkittu. Mainonnalla on osoitettu olevan vaikutus yrityksen arvoon (Gleason ja Klock 2006, Bontempi ja Mairesse 2008). Tämän lisäksi yrityksen asiakkaat ja maine ovat aineetonta pääomaa, joilla on todettu olevan markkina-arvoa yrityksille (Gupta et al., 2004; Resnick et al. 2006; Konar ja Cohen 2001). 2.5 Yhteenveto ja keskustelua aineettoman pääoman näkökulmasta Aineettoman pääoman merkitys yrityksille ja taloudelle on taloustieteessä tunnistettu jo pitkään. Aineettoman pääoman taloudelliselle merkitykselle ei ole suoraa mittaria. Taloustieteessä kaksi keskeisintä tapaa arvioida aineettoman pääoman taloudellista merkitystä ovat aineettoman pääoman vaikutus yrityksen arvoon ja aineettoman pääoman vaikutus yritysten tuottavuuteen. Aineettoman pääoman taloudelliseen arvoon liittyvissä tutkimuksissa aineetonta pääomaa mitataan joko erilaisilla indikaattoreilla yritysten aineettomista investoinneista (esim. t&k, mainonta ja koulutus) tai indikaattoreilla aineettoman pääoman investointien tuottamasta aineettomasta omaisuudesta (esim. patentit ja brändit). Aineettoman pääoman taloudellista merkitystä puolestaan mitataan useimmiten ns. Tobinin Q-ajattelulla, jossa yrityksen markkina-arvoa verrataan sen tasearvoon tai tuotantofunktioajattelulla, jossa aineeton pääoma oletetaan yhdeksi tuotannontekijäksi ja estimoidaan tämän tuotannontekijän vaikutusta yrityksen tuottavuuteen. Aineettoman pääoman eri luokista innovaatiopääoma on eniten tutkimushuomiota saanut. Innovaatiopääomaa on mitattu t&k-investoinneilla, patenttien määrällä ja patenttien laadulla. Näillä kaikilla indikaattoreilla on todettu olevan positiivinen vaikutus yrityksen markkina-arvoon. Myös inhimillistä pääomaa on tutkittu paljon. Yhteenveto näistä tutkimuksista on se, että investoinnit henkilöstön koulutukseen ovat tuottavia ja yrityksen inhimillisellä pääomalla on merkittäviä tuottavuus vaikutuksia. Suhdepääoman osalta erityisesti mainonnalla on osoitettu olevan vaikutusta yrityksen arvoon. Maininnan arvoinen tutkimus liittyy italialaisten teollisuusyritysten parissa tehtyyn tuottavuustutkimukseen. Kansainvälisesti poikkeuksellisella tavalla Italian kirjanpitolainsäädäntö sallii osan aineettoman pääoman investoinneista kirjaamiseen taseeseen. Italian aineistoissa voidaan tästä syystä havaita suoraan ainakin osa yrityksiin kumuloituneesta aineettomasta pääomasta ja sen eri luokista. Tehdyssä tutkimuksessa italialaisten yritysten merkittävin aineettoman pääoman erä on mainonnalla luotu asiakaspääoma. Toiseksi suurin aineettoman pääoman erä on taseeseen kirjattu älyllinen pääoma joka on kumuloitunut investoinneilla sovellettuun t&k:n, patentteihin, IPR:n ja ohjelmistoihin. Kolmanneksi suurin aineettoman pääoman erä on taseeseen aktivoitu asiakaspääoma joka on kumuloitunut investoinneilla tuotemerkkeihin ja muihin vastaaviin oikeuksiin. Näiden havaintojen yleistettävyydestä muihin maihin ei ole olemassa tietoa. 20

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet

Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet Talousjohtaminen Kandidaatintutkielma Aineettoman pääoman taloudellinen raportointi ja siihen liittyvät haasteet Challenges related to the financial reporting

Lisätiedot

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 24/2010 Tutkimus 2 3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY?

MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? 1 MISTÄ TALOUSKASVU SYNTYY? Toimittaneet Ari Hyytinen ja Petri Rouvinen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 214) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2005 2 Kansi: Veera Aalto, Indicio

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability

Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen. The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability Lappeenranta University Of Technology Kandidaatintutkielma Laskentatoimi Työhyvinvoinnin vaikutus yrityksen kannattavuuteen The Impact of Employee Health and Wellbeing on Firm Profitability 06.12.2012

Lisätiedot

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 149 Series Anne Eronen HENKILÖSTÖINFORMAATIO

Lisätiedot

Palvelut ja tuottavuus

Palvelut ja tuottavuus Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Palvelut ja tuottavuus Saara A. Brax Teknologiakatsaus 204/2007 Helsinki 2007 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta SITRAN RAPORTTEJA 60 Koulutuksen taloudelliset vaikutukset Rita Asplund Mika Maliranta S I T R A H E L S I N K I Sitran Raportteja 60 2006

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Mistä yrittäjät tulevat?

Mistä yrittäjät tulevat? Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen ja Petri Rouvinen Teknologiakatsaus 198/2006 Mistä yrittäjät tulevat? Mika Pajarinen Petri Rouvinen Etlatieto Oy Teknologiakatsaus 198/2006 Helsinki 2006 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä *

Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 1/2012 Aineeton pääoma talouskasvun ytimessä * Hannu Piekkola Professori Vaasan yliopisto 1. Johdanto Jos organisaation kehittämiseen, T&K-toimintaan ja ohjelmistojen

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Hanna Manelius TYÖHYVINVOINTIRAPORTOINTI OSANA HENKILÖSTÖRAPORTOINTIA - HENKILÖSTÖRAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ Työn 1.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys

Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys Tarja Pietiläinen, Hanna Lehtimäki, Heidi Keso Teknologiakatsaus 175/2005 Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat Innovatiivinen

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt

Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Strategisten IT-investointien ongelmat ja epäonnistumisen aiheuttavat syyt Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Tapio Mattila 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot