JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI"

Transkriptio

1 Mikko Siukkola JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Diplomityö Tarkastajat: dos. Tapio Katko, TkT. Pekka Pietilä Tarkastajat ja aihe hyväksytetty osastoneuvoston kokouksessa

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto / Bio- ja ympäristötekniikka SIUKKOLA, MIKKO: Jätevesiviemäristön tulvimiseen liittyvät vastuut sekä vahinkojen esto ja minimointi Diplomityö: 142 s., 14 liites. Tarkastajat: dosentti Tapio Katko, tekniikan tohtori Pekka Pietilä Rahoittajat: Kouvolan Vesi, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Oy Lining Ab, Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Hakusanat: vesihuolto, vesihuollon erityistilanteet, jätevesiviemäri, viemäritulva Tammikuu 2007 Tämän diplomityön taustana on Kouvolassa syyskuun alussa 2004 tapahtunut rankkasateen aiheuttama jätevesiviemäristön tulviminen, jonka seurauksena jätevesi virtasi takaisin kymmeniin kiinteistöihin viemärilaitteiston kautta ja aiheutti kiinteistöjen omistajille terveydellisiä riskejä ja taloudellisia vahinkoja. Tässä työssä käsitellään jätevesiviemärien tulvia ja niiden aiheuttamia vahinkoja vesihuoltolaitoksen, kiinteistön ja viranomaisten näkökulmasta. Kirjallisuusselvitysten, lainsäädännön sekä viranomaisten ja vakuutusalan ammattilaisten haastattelujen perusteella tarkastellaan jätevesiviemäritulvien varautumista, tulvatorjuntaa sekä korvausvastuita ja vakuuttamista. Kouvolan Veden aineiston ja tiedonantojen perusteella käsitellään tulvatilannetta Kouvolan jätevesiviemäristössä syyskuussa Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa vesihuoltolaitoksia ja kiinteistön omistajia varautumaan jätevesiviemäritulviin tutkimuksessa esitettävien menetelmien, keinojen ja toimintatapojen avulla. Jätevesiviemäritulvat toistuvat yleensä tasaisessa maastossa sijaitsevilla vanhoilla asuinalueilla, joiden läpi johdetaan jätevesiä muilta asuinalueilta. Vesihuoltolaitos voi ehkäistä viemäritulvariskiä viemäritulville riskialttiilla alueilla tekemällä jätevesiviemärien kuntotutkimuksia sekä peruskorjauksia, ja -parannuksia. Kiinteistöt voivat varautua viemäritulviin asentamalla kiinteistön viemärilaitteistoon jäteveden takaisinvirtauksen estäviä varolaitteita tai järjestämällä jäteveden pumppaus kiinteistön kellarin viemäröidyistä tiloista. Tutkimuksessa kehitettiin Kouvolan Veden käyttöön ohjeet kiinteistöjen viemäritulvien ennakointia ja viemäritulvatorjuntaa varten. Vakavan jätevesiviemäritulvatilanteen aikana vesihuoltolaitos turvaa ensisijaisesti jätevesiviemäristön häiriöttömän toiminnan. Pelastuslaitos puolestaan vastaa pelastustoiminnasta sekä asukkaiden varoittamisesta. Tutkimuksessa kehitettiin vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten yhteistoimintamalli Kouvolan tilanteeseen vakavan viemäritulvatilanteen varalta. Tällaisessa tilanteessa vesihuoltolaitoksen tiedotus ja operatiivinen toiminta tulisi pitää erossa toisistaan. Tilanteen tulvatorjunnan johto ja yleistiedotus tulisi järjestää pelastuslaitoksen muodostaman johtoryhmän kautta sekä operatiivinen toiminta vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten yhteistyönä. Rankkasateen aiheuttamien jätevesiviemäritulvien vahinkojen korvausvastuut riippuvat tapauksen olosuhteista kuten sateen rankkuudesta sekä jätevesiviemäristön, tonttiviemärin ja kiinteistön viemärilaitteiston kunnosta. Rankkasateen aiheuttamat viemäritulvavahingot kuuluvat tällä hetkellä vain joidenkin vakuutusten laajan turvatason korvauspiiriin. Vakuutuskäytäntöä tulisikin yhdenmukaistaa sisällyttämällä myös poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamat jätevesiviemäritulvat yleisesti vakuutusten korvauspiireihin.

3 III ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master`s Degree Programme in Environmental and Energy Technology Institute of Environmental Engineering and Biotechnology SIUKKOLA, MIKKO: Liabilities Resulting from Sanitary Sewer Overflows and Prevention and Minimization of the Harmful Effects of Sanitary Sewer Overflows Master of Science Thesis: 142 p p. app. Supervisors: Tapio Katko, Adj.prof. and Pekka Pietilä, DScTech. Funding: Kouvolan Vesi (Kouvola Water), Finnish Water and Waste Water Works Association (FIWA), Southeast Finland Regional Environment Centre, Lining Oy Keywords: water and sewerage services, hazards in sewer system, prevention and mitigation of risks in sewer overflows, sanitary sewer, sewer overflow January 2007 A sanitary sewer overflow (SSO) due to heavy rainfall in the City of Kouvola in September 2004 gave the impulse for this thesis. The SSO resulted in dozens of basement floods in buildings causing health risks and financial loss to the properties. This thesis considers SSOs and the related damages from the perspective of the water and sewerage undertaking (WSU), property owners or occupants and public authorities. Preparedness for SSOs, overflow prevention during the SSO, as well as liabilities and insurance coverage related to SSOs was studied based on literature, legislation and interviews of authorities and insurance professionals. The studied overflow of the sanitary sewer network of Kouvola in September 2004 was analysed on the basis of research material and notifications by Kouvola Water. The purpose of the study was to create practices and methods for WSUs and properties that allow them to prevent and mitigate SSOs. SSOs occur frequently in flat residential areas through which wastewater from other residential areas is conveyed. WSU can prevent SSO risk in the high-vulnerability areas of the network by inspecting, maintaining and rehabilitating sewers. Occupants can prevent a backwater risk in the vulnerable buildings by installing check valves or pumps in their sewer system. This study developed instructions for preventing basement floods and controlling the situation during a basement flooding. The instructions were prepared for Kouvola Water to be delivered to the properties in vulnerable areas of the city. During a major SSO, the primary aim of the WSU is to secure the proper functioning of the sanitary sewer system. The rescue department is responsible for warning the population and rescue operations. This study developed an operational model for Kouvola Water to facilitate cooperation between the WSU and authorities during a major SSO incident. Whenever one takes place, the WSU should separate communication to customers from other operational activities. Overflow prevention and communication with the public should be directed by a special group set up by the fire department. The group should consist of representatives of the WSU, the rescue department and relevant authorities. Liabilities resulting from basement floods due to heavy rains depend on rainfall intensity and the condition of the trunk and service sewers. In Finland there are presently only a few comprehensive insurance policies that cover the damages to properties from SSOs caused by heavy rainfall. In the future SSOs caused by extreme natural events like floods and heavy rainfalls should be covered by comprehensive insurance policies.

4 IV ALKUSANAT Tutkimuksen aiheen laajuus teki diplomityön teosta sekä mielenkiintoista että haastavaa. Punainen lanka löytyi lopulta. Työtä tehdessäni sain tutustua suomalaisen vesihuollon ja vesihuoltolaitosten toimintaympäristöön, mistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa työuralla. Työn ohjaajat Tapio Katko ja Pekka Pietilä innostivat minua vaikeina hetkinä ja toivat esille uusia näkökulmia työhön liittyen. Dosentti Jarmo Hukka oli suhteillaan järjestämässä tätä diplomityöpaikkaa Kouvolan Veteen ja osallistui myös työn ohjaukseen. Lämpimät kiitokset koko kolmikolle! Kouvolan Vesi toimi diplomityöni tilaajana ja yhtenä rahoittajista. Suuret kiitokset vesihuoltopäällikkö Mikko Isakowille diplomityöpaikan tarjoamisesta, työn ohjauksesta ja kärsivällisyydestä työn venyessä. Kiitokset myös putkimestari Esko Romppaselle ja vesihuoltoinsinööri Jarkko Laitiselle materiaalin toimittamisesta ja arvokkaista kommenteista. Haastattelemani asiantuntijat ja materiaalia toimittaneet laitetoimittajat ansaitsevat myös kiitokset uhratessaan aikaansa työni hyväksi. Kiitokset myös tämän diplomityön muina rahoittajina toimineille Vesi- ja viemärilaitosyhdistykselle, Kaakkois- Suomen ympäristökeskukselle, Oy Lining Ab:lle ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry.:lle. Vanhempani ja sisareni ovat tukeneet minua suuresti opintojeni aikana sekä henkisesti että taloudellisesti. Paras tapa maksaa tuota kiitollisuuden velkaa takaisin lienee käyttää parhaansa mukaan elämässä niitä tietoja ja taitoja, joita matkaan on opintiellä tarttunut. Isoisäni Olli-pappa on järjestänyt saunavuoroni kerran viikossa vuoden ajan. Hänelle siitä ja vanhan kansan viisauksista erityiskiitokset! Kato, ystävyys se on kallista, se ei riipu hallintomallista. Tämän Juice Leskisen riimin paikkansa pitävyyden olen huomannut opiskeluaikanani sekä Suomessa että Keski- Euroopassa. Kiitän ystäviäni sydämeni pohjasta hyvistä hetkistä vuosien varrella! Kouvolassa 5. tammikuuta 2007 Mikko Siukkola

5 V SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tutkimuksen suoritus ja rajaus TAUSTA Jätevesiviemäröinti Viemäröintijärjestelmät Viemärityypit Jätevesiviemäristön osat ja rakenteet Viemäriputket Tarkastuskaivo Jätevedenpumppaamo Tasausallas Tulvakynnyskaivo Jätevesiviemäristön mitoitus Jäteveden mitoitusvirtaama Viettoviemärin mitoitus Paineviemärin mitoitus Viemäreiden mallinnusohjelmat Kiinteistön viemärilaitteisto Tonttiviemäri Padotuskorkeus Kouvolan Vesi Jätevesiviemäristö Jätevesiviemäristön ylläpidon resurssit JÄTEVESIVIEMÄRITULVAT Jätevesiviemäritulvien syyt ja seuraukset Hydraulinen ylikuormitus Viemäritukokset Muita syitä jätevesiviemäristön epäkuntoon Jätevesiviemäritulvien aiheuttamat vahingot Taajamatulvia Suomessa viime vuosina Vaasa Riihimäki Helsinki Kotka Pirkkala JÄTEVESIVIEMÄRITULVIEN ENNAKOINTI Kunnan toimialojen vastuut ja tehtävät Valmiussuunnittelu Maankäytön suunnittelu Kunnallistekniikan suunnittelu Kunnan rakennusvalvonta Hulevesien hallinta Vesihuoltolaitoksen valvontaviranomaisten vastuut ja tehtävät Alueellinen ympäristökeskus Kunnan ympäristöterveydenhuolto...28

6 VI Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Vesihuoltolaitoksen yleinen varautuminen Vesihuoltolaitoksen vastuu Varautumissuunnittelu Yleinen tiedotus Kiinteistön ohjeistus Vesihuoltolaitoksen tekninen varautuminen Verkoston kunnon tutkiminen Verkoston hydraulisen tilan seuranta Verkoston valvonta- ja ohjausjärjestelmät Viemäriverkoston erityisrakenteiden toiminnan ylläpito Kunnossapito Saneeraus Varautuminen riskialttiilla kiinteistöllä Kiinteistön viemärilaitteistoa koskevat vastuut Varolaitteita viemäritulvariskin poistoon TOIMINTA VIEMÄRITULVATILANTEEN AIKANA Vesihuoltolaitoksen toiminta Tulvatorjunnan käynnistys Toiminta tulvatilanteen aikana Toimenpiteet tulvatilanteen jälkeen Viranomaisten tehtävät viemäritulvatilanteen aikana Pelastuslaitos Hätäkeskus Kunnan tekninen toimiala Kunnan ympäristöterveydenhuolto Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Alueellinen ympäristökeskus Poliisi Sotilasviranomaiset Yhteenveto viemäritulviin liittyvistä viranomaisten tehtävistä Viestintä Ennakoiva tiedotus Vesihuoltolaitoksen tilanneviestintä Viranomaisten tiedotusvastuut tulvatilanteen aikana Vastuut kiinteistöllä viemäritulvatilanteen aikana Taloyhtiön asukkaan toimet Kiinteistön hoitajan toimet VIEMÄRITULVAVAHINKOJEN KORVAUS Tulvavahinkojen korvaamisen lainsäädäntö Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta Ehdotettu tulvavakuutuslaki Vesihuoltolaitoksen korvausvastuu Lainsäädäntö Korvausvastuusta vapauttavat tai sitä rajoittavat perusteet Kiinteistön omistajan korvausvastuu Ohjeistus Rakennuksessa tehtävät muutokset Jätevesiviemäritulvavahinkojen vakuuttaminen...73

7 VII Vakuutusyhtiöiden antama ohjeistus koskien viemäritulvia Kotivakuutukset Kiinteistövakuutukset Yritysvakuutukset Vesihuoltolaitoksen vastuuvakuutus Vahinkojen arviointi JÄTEVESIVIEMÄRITULVA KOUVOLASSA SYYSKUUSSA Tulvatilanne Toiminta Vahingot Vahinkojen korvaus Tulvatilanteesta seuranneet toimenpiteet Viemäreiden tarkastukset Jätevedenpumppaamojen ylivuotojen tarkastus Tutkimukset savukoneen avulla Virtaamamittarin hankinta Sademittarin hankinta Jätevesiviemäritulville riskialttiit alueet Kouvolan Veden verkostossa Kaunisnurmi Käpylä Riihitie Runkotie KEHITYSEHDOTUKSET TULEVAISUUTTA VARTEN Viemäritulvariskien ennakointi Kunnan tehtävät Vesihuoltolaitosten yleinen varautuminen Vesihuoltolaitoksen tekninen varautuminen Kiinteistöjen omatoiminen varautuminen Toimintaperiaatteet tulvimistilanteisiin Vesihuoltolaitoksen toiminta Viranomaisyhteistyö viemäritulvatilanteen aikana Toiminta riskialttiilla kiinteistöllä Viestintä Ennakoiva tiedotus Vesihuoltolaitoksen tilanneviestintä Viestintä johtoryhmän kautta Tilanneviestintä vesihuoltolaitoksen ja sidosryhmien välillä Viemäritulvavahinkojen korvausjärjestelmä Tulvavakuutuslaki Vahinkojen korvausvastuut ja vakuuttaminen Yhteenveto kehitysehdotuksista JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen arviointi Suositukset YHTEENVETO LÄHDELUETTELO...131

8 VIII LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 KOUVOLAN KAUPUNGIN JÄTEVESIVIEMÄRISTÖ KAAVOITUKSEN VAIHEET KOUVOLASSA KIINTEISTÖJEN VIEMÄRITULVIEN VARAUTUMISOHJE KIINTEISTÖJEN VIEMÄRITULVIEN TORJUNTAOHJE VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SIDOSRYHMIEN VÄLINEN YHTEYDENPITO VAKAVAN VIEMÄRITULVATILANTEEN AIKANA KOUVOLASSA HAASTATTELUJA

9 IX LYHENTEET ASCE DHI KUVENE MMM NEIWPCC PVC RTC SPTOy SYKE U.S.EPA Vakes VVY YLE American Society of Civil Engineers Danish Hydraulic Institute Kunnallisen vesihuollon neuvottelukunta Maa- ja metsätalousministeriö New England Interstate Water Pollution Control Comission Polyvinyylikloridi Real Time Control Suomen Putkisto Tarvike Oy Suomen ympäristökeskus United States Environmental Protection Agency Vakuutusyhtiöiden keskusliitto Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Yleisradio

10 1 1 JOHDANTO Suomessa viime vuosina sattuneet poikkeuksellisen voimakkaat sateet ovat aiheuttaneet vahinkoja etenkin kaupungeissa ja taajamissa, kun sadevettä on kerääntynyt kaduille tai viemäriverkostoihin. Rankkasateista johtuvat runsaat sadevedet ovat aiheuttaneet ongelmia vesihuoltolaitosten jätevesiviemärijärjestelmille ja niiden toimivuudelle. Jätevesiviemärijärjestelmään päästyään hulevedet ovat voineet aiheuttaa jätevesiviemäristön ylikuormitusta tai häiriöitä jätevedenpumppaamoilla. Seurauksena on usein ollut jätevesien takaisinvirtausta vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäreistä tonttiviemärien kautta sisälle kiinteistöihin lattiakaivojen tai muiden viemäripisteiden kautta. Sisälle tulvineet jätevedet ovat aiheuttaneet kiinteistöjen omistajille terveydellisiä riskejä ja taloudellisia vahinkoja. Viemäritulvavahinkojen korvauskäsittelyissä vesihuoltolaitosten, kiinteistöjen ja vakuutusyhtiöiden kesken on todettu, ettei selkeitä periaatteita eri osapuolten korvausvastuista ole välttämättä olemassa. Kiinteistökohtaisten jätevesiviemäritulvien aiheuttamia vahinkoja koskevat vahinkoilmoitukset on sen vuoksi jouduttu usein käsittelemään tapauskohtaisesti. Kiinteistöjen viemärilaitteistoa koskevat määräykset ovat kuitenkin muuttumassa ja samalla vahinkojen korvausvastuut tarkentuvat. Samoin tulvavahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön on esitetty muutoksia, jotta korvausjärjestelmä kattaisi tulevaisuudessa myös rankkasateiden seurauksena tulvineen jäteveden aiheuttamat vahingot. 1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tämän diplomityön päätavoitteena oli kehittää menetelmiä, käytäntöjä ja tapoja estää ja minimoida jätevesiviemäritulvien aiheuttamia vahinkoja oikeanlaisella suunnittelulla, teknisillä keinoilla, varautumisella, tiedotuksella, yhteistyöllä sekä ohjeistuksella. Kehitysehdotuksissa painotetaan teknisten keinojen käyttövaihtoehtoja kiinteistöjen viemäritulviin varautumisessa, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen välistä yhteistyötä, tiedotuksen hyödyntämistä sekä korvausvelvollisuuden kohdentamista. Tavoitteena oli myös kehittää vesihuoltolaitoksen ja vesihuoltolaitoksen sidosryhmien yhteistyötä ja luoda

11 2 toimintamalli viemäritulvatilanteeseen mahdollisimman nopean ja tehokkaan toiminnan organisoimiseksi ja turvaamiseksi. Diplomityöhankkeessa tutkittiin jätevesiviemärien tulvimiseen liittyvää lainsäädäntöä, jätevesiviemäristön mitoitus- ja suunnitteluperusteita, vesihuoltolaitoksen antamaa ohjeistusta ja kiinteistönomistajan varautumiskeinoja viemäritulvatilanteisiin, viranomaisyhteistyötä viemäritulvatilanteiden torjunnassa sekä eri osapuolten vastuita vahinkojen korvauskysymyksissä. Case tapauksena työssä käytettiin Kouvolassa vuoden 2004 syyskuun alussa rankkasateen johdosta tapahtunutta jätevesiviemärien tulvimista. Tapauksen avulla tutkittiin tulvimiseen johtaneet tilanteet ja kartoitettiin viemäritulville riskialttiita alueita Kouvolan Veden jätevesiviemäristössä. 1.2 Tutkimuksen suoritus ja rajaus Tutkimuksessa keskityttiin jätevesiviemäreiden tulvimiseen rankkasateiden seurauksena suomalaisten kaupunkien olosuhteissa. Hulevesiviemäreiden ja sekaviemäreiden tulviminen sekä vesistönpinnan ja meriveden pinnan nousun aiheuttama jätevesiviemäreiden tulviminen mainitaan työssä. Muutoin ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Kirjallisessa osassa tarkastellaan jätevesiviemäröintiä, jätevesiviemäristön mitoitusperusteita, jätevesiviemäritulvien syitä ja niiden seurauksia sekä esimerkkejä viime vuosien jätevesiviemäritulvista Suomessa. Tutkimusosassa tarkastellaan kirjallisuusselvitysten, lainsäädännön sekä viranomaisten, vesihuollon ja vakuutusalan ammattilaisten haastatteluiden perusteella jätevesiviemäritulvien ennakointia ja tulvatorjuntaa sekä eri osapuolten korvausvelvollisuuksia ja viemäritulvavahinkojen vakuuttamista. Käytännöllisessä osassa tarkastellaan Kouvolan case tapausta, Kouvolan Veden toimenpiteitä tapauksen johdosta ja ongelmakohtia Kouvolan Veden verkostossa. Tulosten perusteella esitetään kehitysehdotuksia jätevesiviemäritulvatilanteen ennakoinnin, tulvatorjunnan ja viestinnän parantamiseksi sekä viemäritulvavahinkoja koskevien korvausvastuiden ja vakuutusten selkeyttämiseksi. Lisäksi kehitetään vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten yhteistyöhön perustuva toimintamalli viemäritulvatilanteeseen.

12 3 2 TAUSTA 2.1 Jätevesiviemäröinti Jätevesiviemäristön tarkoituksena on kerätä ja kuljettaa jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi yhdyskunnan alueelta kertyvä jätevesi. Jätevesiviemäristöön kuuluvat kaikki rakenteet ja laitteet, mitä tarvitaan yhdyskunnan alueella eri tarkoituksiin käytetyn veden keräämiseen, johtamiseen pois alueelta, puhdistukseen ja luonnonympäristöön palauttamiseen. Siihen ei kuitenkaan lueta kuuluvaksi vedenkäyttäjien kiinteistöissä olevia sisäisiä johtoja ja laitteita. (Karttunen & Tuhkanen 2003, s. 49) Kiinteistöjen viemärilaitteistojen rakenne ja toimintakunto vaikuttavat kuitenkin jätevesiviemäristön toimintakykyyn ja päinvastoin. Jätevesiviemäristön toiminnallisena tavoitteena on johtaa jätevedet niin, ettei ympäristössä aiheudu välittömiä epäkohtia kuten hygieenisiä haittoja, hajuja tai tulvimista eikä vähittäisestä likaantumisesta tai pilaantumisesta välillisestikään aiheutuvia haittoja. Lisäksi keräys- ja johtamisjärjestelmän tulee olla vuotamaton ja tukkeutumaton sekä mahdollisimman vähän kunnossapitotoimenpiteitä vaativa. (Karttunen & Tuhkanen 2003, s. 50) Viemäröintijärjestelmät Jätevesiviemäristöt jaotellaan toimintaperiaatteensa mukaan seka- ja erillisjärjestelmiin. Jakoperusteena on se, johdetaanko kaikki jätevedet sekoittuneina yhden järjestelmän kautta vai jaotellaanko vedet syntytavan mukaan kahteen eri järjestelmään. Sekaviemäröinnissä otetaan samaan viemärijohtoon yhdyskunnan alueelta kaikki jätevedet niiden alkuperään katsomatta. (Karttunen & Tuhkanen 2003, s. 50) Jätevedet johdetaan erottelematta jätevedenpuhdistamolle (Lindström 1996, s.87). Erillisviemäröinnissä käytetään kahta viemäriverkkoa. Jätevedet johdetaan omassa viemärissään ja hulevedet johdetaan omassaan. Jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Hulevedet johdetaan joko sopivaan maaston kohtaan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön. Nykyään asutuskeskuksiin rakennetaan jätevesiviemäristöt etupäässä käyttämällä erillisjärjestelmää. (Karttunen & Tuhkanen 2003, s. 50) Suomessa alettiin siirtyä sekaviemäröinnistä erillisviemäröintiin 1960-luvun lopulla (Kiuru 2006, s. 42).

13 Viemärityypit Viettoviemärit Jätevesiviemäristö suunnitellaan niin, että mahdollisimman suuri osa viemäriputkista kuljettaisi jätevettä painovoiman avulla. Viettoviemäröinnissä putkien tulee olla tietyssä kaltevuudessa. Tämän kaltevuuden tulee antaa putkessa virtaavalle jätevedelle ainakin kerran vuorokaudessa sellainen virtausnopeus, joka virtaaman ollessa suurimmillaan riittää huuhtomaan putken pohjalle hitaamman virtaaman aikana laskeutuneen kiintoaineksen. Viemärin tulee siis olla itsepuhdistuva. Virtauksen nopeus ei kuitenkaan saa kasvaa niin suureksi, että viemärivesi ja sen mukana kulkeva kiintoaines alkaisivat mekaanisesti kuluttaa putkimateriaalia. (Karttunen & Tuhkanen 2003, s ) Sukellusjohdot ovat vesistön alituksiin käytettäviä viettoviemäreitä. (Kuva 2.1) Inlet structure Stream Outlet structure Depressed sewer Kuva 2.1. Sukellusjohto (ASCE 2004, s. 106 (muokattu)) Paineviemärit Paineviemäreitä käytetään johdettaessa viemärivettä alemmasta maastonkohdasta ylempään tai maastoesteiden kuten kallioiden, jokien ja järvien yli tai ali. Viemäriveden pumppausta ja paineviemäriä tarvitaan myös viemärikaltevuuden aikaansaamiseksi, kun maasto on tasainen ja viemäripituus suuri, tai kun jätevesi on johdettava katuviemäriin, joka on viemäröitävää kohtaa, esim. kellaria ylempänä. Paineviemäri alkaa kiinteistöltä tai jätevedenpumppaamosta. (Karttunen et al. 2004, s. 470, 487) 2.2 Jätevesiviemäristön osat ja rakenteet Viemäriputket Pienen putkikoon jätevesiviemäreiden putkirakenteena muovia on viime vuosina käytetty enemmän kuin betonia. Muoviputki on hydraulisesti edullinen, koska sillä on sileä

14 5 sisäpinta. Muoviputket ovat myös tiiviitä ja helposti liitettäviä. Muoviputkia käytetään sekä viettoviemäreinä että paineviemäreinä. (Karttunen 2004, s ) Betoni on monien vuosikymmenten ajan ollut perinteinen viemäreiden rakennusmateriaali. Betoniputkia käytetään edelleen jätevesien johtamiseen vaikeissa maanpinnan kuormitusolosuhteissa, suurissa syvyyksissä ja suurikokoisissa putkissa. (Lindström 1996, s. 98) Nykyajan betoniputket ovat huomattavasti kestävämpiä kuin ennen, joten betonia käytetään viemäreiden putkimateriaalina myös pienikokoisissa viemäreissä. (Laitinen 2006) Betoniputki on viemärinä pitkäikäinen, vuotta, mutta vaatii hyvän tuuletuksen. Huonosti tuuletetussa betoniputkessa jätevesi synnyttää rikkihappoa, joka syövyttää betoniputkea. (Lindström 1996, s. 99) Muita viemäriputkimateriaaleja ovat esimerkiksi saviseoksesta ja suojalasista valmistetut lasitetut saviputket, teräs ja valurauta (Lindström 1996 s. 99). Viemäreiden putkimateriaalit Suomessa vuosina Kuva 2.2. Viemäreiden kokonaispituus putkilaadun mukaan Suomessa vuosina (Ympäristöhallinto 2006a (muokattu)) Tarkastuskaivo Viemäriverkoston liittymiä ja ylläpitoa varten rakennetaan tarkastuskaivoja. Ne sijoitetaan viemäreihin yleensä m välein ja lisäksi jokaiseen viemärin pysty- ja vaakasuoran

15 6 taitteeseen. Viemäri rakennetaan tarkastuskaivon välillä suoraksi, mikä helpottaa ylläpitotoimenpiteitä ja verkoston kunnon valvontaa. Tarkastuskaivon tulisi olla niin suuri, sisähalkaisijaltaan vähintään 500 mm, että sen kautta voidaan viemäriä puhdistaa ja tarkastaa. Materiaalina on joko betoni tai muovi. Betonikaivojen rakentamisessa käytetään tehdasvalmisteisia pohjaelementtejä, kaivonrenkaita ja korotusrenkaita. Renkaiden koko on yleensä 800 tai 1000 mm. Muoviset tarkastuskaivot ovat myös tehdasvalmisteisia ja ne asennetaan yleensä kokonaisina valmiina kaivoina kohteeseen. (Kuva 2.3) (Karttunen 2004, s ) Kaivon pohja varustetaan kourulla. Kaivosta lähtevä putki asennetaan suoraan läpi menevässä kaivossa 1 2 cm tulevaa putkea alemmaksi. Jos viemärin suunta kaivon kohdalla muuttuu astetta, on putkien asennusväli 2 3 cm suunnanmuutoksesta aiheutuvan padotuksen estämiseksi. (Karttunen 2004, s. 481) Kuva 2.3. Muovinen tarkastuskaivo. (Wavin-Labko 2006 (muokattu))

16 Jätevedenpumppaamo Jätevedenpumppaamo tehdään joko osittain tai kokonaan maanalaiseksi. Maanpinnan yläpuolelle ulottuvalla rakennuksella varustettu pumppaamo on hoidon ja valvonnan kannalta parempi kuin kokonaan maanalainen pumppaamo. Pumppaamon koon määrittävät sinne asennettavat koneet ja laitteet, ennen kaikkea pumput. (Karttunen 2004, s. 487) Suomessa käytössä olevissa jätevesipumppaamoissa käytetään yleisesti kahta samanaikaisesti toimivaa pumppua. Suomessa kunnallisena jätevedenpumppaamona on käytetty perinteisesti uppopumpuilla varustettua pakettipumppaamoa (Kuva 2.4). (Grundfos, s. 10) Vesiraja Kuva 2.4. Uppopumpuilla varustettu pakettipumppaamo. Septek 2006 (muokattu))

17 8 Viemäriveden pumppauksessa jätevedenpumppaamolla käytetään yleensä keskipakopumppuja. Keskipakopumput jaetaan kuivanasennuksen pumppuihin: pumput on sijoitettu erilliseen maanpinnan alapuolella olevaan pumpputilaan; märänasennuksen pumppuihin: pumput on upotettu itse imukaivoon moottorin ollessa imukaivon yläpuolella olevassa huoneessa; uppopumppuihin: sekä pumppu että sen yhteydessä oleva moottori on upotettu imukaivoon. (Kuva 2.4) (Karttunen 2004, s ) Pumppaamon pumppujen käynnistys järjestetään automaattisesti käyttämällä pintarajakytkimiä. Nykyään yleisesti käytetyt pintarajakytkimet ovat kelluke- ja elektrodikytkimiä. Toimintahäiriöiden toteamiseksi pumppaamot varustetaan usein kaukohälytyksellä. (Karttunen 2004, s. 491) Tasausallas Tasausallasta voidaan tarvita tulvavirtaamien tasaamiseksi, jos yhdyskunnan kasvaessa ylemmäs rakennetun uuden alueen hulevedet tai sekaviemäröidyt jätevedet joudutaan johtamaan alemman alueen läpi käyttämällä putkia, jotka alkujaan on mitoitettu vain alemman vanhan alueen tarpeita varten. (Karttunen 2004, s. 485) Tasausaltaita käytetään lähinnä sekaviemäröinnissä isoissa kaupungeissa, joissa muodostuvan jäteveden määrä on suuri. Ne voidaan sijoittaa esimerkiksi kallion sisään kuten Tukholmassa on tehty. (Isakow 2006a) Tulvakynnyskaivo Tulvakynnyskaivoja käytetään sekaviemäreissä ja hulevesiviemäreissä. Niiden avulla johdetaan rankkasateiden aikana osa viemärivedestä tulvakynnysten kautta suoraan vesistöön muun osan virratessa viemärissä käsittelylaitokseen. Tulvakynnyskaivot ovat yleisimmin toteutettu reunapatona. Reunapatona toteutus tarkoittaa, että valitun virtaaman ylittävä osuus viemärin kokonaisvirtaamasta johdetaan reunapadon yli. (Kuva 2.5) (Karttunen 2004, s )

18 9 Kuva 2.5. Tulvakynnyskaivo. (Karttunen 2004, s. 482) 2.3 Jätevesiviemäristön mitoitus Jätevesiviemäristö tulee mitoittaa niin, että viemäriputkien halkaisijat ovat riittävän suuria mitoitusvesimäärän johtamiseen. Viemäriputken minimikaltevuus tulee määrittää huuhtoutumisen onnistumiseksi ja maksimikaltevuus eroosion ja putken kulumisen välttämiseksi. Putkimateriaalien asettamat vaatimukset ja viemäröintijärjestelmän ja - tyypin vaikutus tulee mitoituksessa myös ottaa huomioon. (Karttunen 2004, s. 467) Jäteveden mitoitusvirtaama Jätevesimäärien arviointi Jätevesien mitoitusvirtaama kattaa asumisjätevedet, teollisuusjätevedet ja vuotovedet (Uponor 1996a, s. 11). Jätevesiviemäreiden mitoituksessa asukasta kohden laskettu keskimääräinen asumisjäteveden määrä lasketaan usein samaksi kuin vesijohdon mitoitettu vesimäärä, koska vesijohtovedestä arviolta % joutuu viemäriin (Luhanka 1996, s. 54). Jätevesivirtaaman vaihtelu vastaa vesijohtoveden käytön vaihtelua viiveellä (Karttunen 2004, s. 458). Jätevesiviemäreiden mitoituksessa käytetty vesijohtoveden ominaiskulutus on Suomessa noin 250 l/as d (Ympäristöhallinto 2006b). (Kuva 2.6)

19 10 Vesijohtoveden ominaiskulutus Suomessa vuosina Kuva 2.6. Vesijohtoveden ominaiskulutus liittyjää kohden vuorokaudessa Suomessa vuosina (Ympäristöhallinto 2006b (muokattu)) Mitoituksessa on otettava huomioon myös eri vuorokausina ja vuorokauden aikoina tapahtuvan virtaaman vaihtelut (Karttunen 2004, s. 458). Vaihteluiden ilmaisemiseksi käytetään suurinta vuorokausikulutuskerrointa ja suurinta tuntikulutuskerrointa. Edellisillä tiedoilla voidaan asumisjätevesivirtaama ilmaista kaavana: q jmit = p qdkeskim Cd max Ch max l / s, (2-1) Missä p on vesijohtoverkkoon liitettyjen kiinteistöjen asukasluku (kpl), q dkeskim on veden keskimääräinen ominaiskulutus vuorokaudessa, C dmax on suurin vuorokausikulutuskerroin (1,0-1,7) ja C hmax on suurin tuntikulutuskerroin (1,0-1,7). (Luhanka 1996, s. 54) Kaavalla (2-1) laskettuun arvoon lisätään vesihuoltolaitoksen viemäristöön liittyneiden pienten ja keskisuurten teollisuuslaitosten tuottama jätevesivirtaama. Tämän jätevesivirtaaman on arvioitu olevan keskimäärin 1,3 l/s ha ja suurimmillaan 2,0 l/s ha, kun työtä tehdään 8 tuntia päivässä ja 250 päivää vuodessa. (Luhanka 1996, s. 55) Vuotovesimäärien arviointi Vuotovedet ovat tahattomasti jätevesiviemäriin ympäröivästä maaperästä tai kaivannon täytteestä vuotavien putkiliitosten, särkyneiden putkien, huokoisten putkenseinämien tai

20 11 vioittuneiden tarkastuskaivorakenteiden kautta tulevia vesiä (Karttunen 2004, s. 464). Vuotovesiin lasketaan myös jätevesiviemäristöön luvallisesti tai luvatta johdetut tonttien hulevedet, jotka tulisi johtaa hulevesiviemäriin, ja kaivonkansien kautta tahattomasti tulevat hulevedet (Luhanka 1996, s. 55). Runsaimmin vuotovesiä esiintyy keväällä lumen ja roudan sulamisen aikaan ja syksyllä runsaiden sateiden vaikutuksesta (Ojala 1983, s. 2). Suomessa vuotovesien vuotuinen määrä jätevesiviemärissä on keskimäärin noin % jätevedestä (Vehmaskoski 2006). Yleisin yksikkö vuotoveden määrän ilmoittamiseksi on litraa sekunnissa johtokilometriä kohti (Karttunen 2004, s. 466). Tällä yksiköllä ilmaistuna Kouvolan Veden viemäristön jätevesien vuotovesimäärä oli vuonna ,63 l/s/km (Kouvolan Vesi 2005a, s. 21). Viemärin ikä, putkiliitosten materiaali ja tyyppi vaikuttavat ratkaisevasti vuotovesien määriin (Karttunen 2004, s. 466) Viettoviemärin mitoitus Viettoviemäreissä minimikaltevuuden on tarkoitus varmistaa viemärin pohjalle laskeutuneen kiintoaineksen ainakin kerran vuorokaudessa tapahtuva riittävä vähimmäishuuhtoutuminen eli viettoviemärin itsepuhdistuvuus. Tähän tarvittavana veden virtausnopeutena pidetään 0,6 m/s, eikä se saisi laskea alle 0,4 m/s. Toisaalta liian suuri viettoviemärin kaltevuus johtaa suureen jäteveden virtausnopeuteen, joka taas kuluttaa putkea mekaanisesti aiheuttaen siinä korroosiota sitä enemmän, mitä runsaammin vedessä on kiintoainesta (Karttunen 2004, s ). Minikaltevuus ja suurin sallittu kaltevuus riippuvat myös viemäriputken koosta. (Taulukko 2.1) Taulukko 2.1. Viettoviemäreiden pienimmät ja suurimmat kaltevuudet ja virtaama-arvot erikokoisille betoniviemäreille. (Luhanka 1996, s. 60) Pienin suositeltava Suurin sallittu ds kaltevuus vastaava vastaava kaltevuus virtaama virtaama mm 0 / 00 l/s 0 / 00 l/s 225 4,5 3, , , , , , > 800 1,0-50 -

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI RAPORTTI 11.4.211 HSY Vesi, Tampereen Vesi, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VERKOSTOSANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tausta ja tavoite... 2 1.2 Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Asset Management vesihuollossa

Asset Management vesihuollossa ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 61 Asset Management vesihuollossa Kirjallisuustutkimus Tero Välisalo, Minna Räikkönen & Erkki Lehtinen ISBN 951 38 6613 0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Sähkökatko jätti 45 miljoonaa yhdysvaltalaista ja 10 miljoonaa kanadalaista ilman sähköä elokuussa 2003. New Yorkissa ihmiset jäivät jumiin asemille metro- ja raideliikenteen pysähdyttyä. Pelastustyöntekijät

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa

Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Vesihuoltolaitoksen korvausvastuusta viemäritulvavahingoissa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro Gradu 10.5.2012 Tekijä: Mari Viiman Ohjaaja: Antti Kolehmainen II SISÄLLYS LÄHTEET... IV LYHENNELUETTELO...

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ PYHÄLAHTI, MATLEENA

TIIVISTELMÄ PYHÄLAHTI, MATLEENA MATLEENA PYHÄLAHTI SOUTJÄRVEN KYLÄN VESIHUOLLON NYKYTILA JA KEHITYS- MAHDOLLISUUDET KANSALAISJÄRJESTÖN NÄKÖKULMASTA: TAPAUSTUTKIMUS KARJALAN TASAVALLASSA VENÄJÄLLÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tuula

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario

Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen. 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Vesihuoltolaitosten ja elintarvikeyritysten riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen 16.2.2011 Ylva Gilbert, Riikka Lehti ja Mari Saario Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Terminologia... 4 1 Johdanto... 5

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet

6/2011. Irtonumero. www.vesitalous.fi 6/2011. Hulevedet 6/2011 www.vesitalous.fi 6/2011 Irtonumero Irtonumero 12 12 Hulevedet VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN

SGU. Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIKAIVO 07 NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN NORMIKAIVO 07 Kaivojen poraaminen energiaja vesihuoltoon opas NORMIMENETTELY VESI- JA ENERGIAKAIVOJEN TEKEMISEEN SGU Sveriges geologiska undersökning (Ruotsin geologinen tutkimus) Normimenettely vesi-

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Joonas Hiltunen Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot