PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Matkustusohjeen päivitys 7 58 Yhtymän johdon sijaisjärjestelyt 8 59 Osavuosikatsaus Talousarviolainan 2014 nostaminen Koulutusyhtymän toimintojen yhtiöittämiseen liittyvä 11 selvitys 62 Opiskeluhuoltolaki ja palvelujen järjestäminen 12 yhteistyössä kuntien kanssa 63 Lausunnon laatiminen sivistysvaliokunnalle ammatillisen 13 koulutuksen lainsäädäntöä koskevista muutosehdotuksista 64 Syyskauden kokousaikataulu Hankehakemusten hyväksyminen Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen Mauri Koivusen rahaston hallinnointitoimielimen nimeäminen 19

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-17:07 Paikka Ammattikampus, pienryhmätila F111 Läsnä Virolainen Timo puheenjohtaja Koskinen Jouni jäsen Lehtinen Leila jäsen Mikkola Silja Jäsen Nurmi Pekka Jäsen Nyman May Jäsen Rasmus Jarmo jäsen Silvennoinen Pentti jäsen Timonen Marlén jäsen Kant Esa varajäsen Nivala Juha varajäsen Hylkilä Marja valtuuston puheenjohtaja Märsylä Raimo valtuuston I vpj. Kuusniemi Hannu valtuuston II vpj.poistui klo Sillanpää Timo valtuuston III vpj. Sadeharju Liisa johtaja Penttinen Jukka talous- ja hallintojohtaja Nylund Eija hallintosihteeri Poissa Urpilainen Kari varapuheenjohtaja Jokela Anne jäsen Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Silvennoinen ja Marlén Timonen. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja ollut nähtävänä Timo Virolainen puheenjohtaja Pentti Silvennoinen pöytäkirjantarkastaja koulutusyhtymän toimistolla Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä Marlén Timonen pöytäkirjantarkastaja

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 88/ /2014 HALL 55 Koulutusyhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa pienenee OKM:n tekemän päätöksen mukaisesti 100 paikalla vuonna 2015 ja 116 paikalla vuonna Yhteensä 216 paikan vähentyminen on n. 7,9% kokonaisopiskelijamäärästä. Ammatillisen koulutuksen tarjonta ja sen suuntaaminen on ollut käsittelyssä hal li tuk sen ja johtoryhmän kokouksissa sekä johtotiimeissä ja hen ki lös töfoo ru meil la. Yhtymävaltuustolle on esitelty tutkintokohtaisia elin voi ma mitta rei den tuloksia kokouksessa. Liitteenä 1 on valtuuston ko koukses sa esitelty materiaali. Ennakointiaineiston ja eri tahoilla käytyjen keskustelujen pohjalta kou lu tusyh ty män johtoryhmässä on valmisteltu hallitukselle lähetekeskustelun pohjak si ajatuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä järjestämisluvan opis ke li jamää rä säädettäisiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaiselle tasol le. Yhteiseen pohdintaan tuodaan seuraavat esillä olleet toi men pi de-eh do tukset: 1. Vaatetusalan sisäänottoa harvennetaan joka toiselle vuodelle; sisältöä ja yh teis työ tä merkonomikoulutuksen kanssa on tarkasteltava. Tekstiili- ja vaa te tus alal ta työllistytään hyvin, mutta ei juurikaan varsinaisiin vaa te tusteol li suu den työpaikkoihin vaan esimerkiksi vaatetusalan myyntitehtäviin ja pien yrit tä jik si. On myös tuotu esiin näkemyksiä koulutuksen lopettamisesta ko ko naan. 2. Toholammin toimipaikan osalta on arvioitava, onko koulutustoiminnan jat ka mi sel le perusteita Toholammilla lainkaan. Käsi- ja taideteollisuusalalla ha ki ja mää rät ovat olleet alhaisia ja hakijoista suuri osa on muita kuin pe ruskou lus ta suoraan tulevia. Myös muut elinvoimaisuuden mittarit ovat sel laisel la tasolla, että tilannearviota on tehtävä. 3. Audiovisuaalisen viestinnän koulutus Kälviältä olisi mielekästä siirtää am mat ti kam puk sel le Kokkolaan mahdollisimman pian. Ko ko nais opis ke li jamää rä audiovisuaalisen viestinnän koulutuksessa suunnitellaan vä hen net täväk si aikuiskoulutuksen puolelta. Alan työvoimatarve valtakunnallisesti ja KE SUn suuntaamisissa on vähenevä. Monet koulutuksen järjestäjät ovat jo kou lu tus ta vähentäneet. Koulutusta on siitä näkökulmasta järkevä säilyttää alu eel la, mutta kokonaismäärää ja tarjontaa nuorten ja aikuisten osalta on ar vioi ta va. 4. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkintokoulutuksen osalta har kitta va na on sisäänoton harventaminen joka toiselle vuodelle ja toiminnan siirtä mi nen hyvinvointikampukselle. Keskusteluissa on noussut esiin myös kou lu tuk sen lopettaminen nykymuotoisena kokonaan tai muuttaminen ai-

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus kuis kou lu tuk sek si ja nuorisotyön perustehtäviin kouluttavaksi. 5. Perhon toimipaikassa vetovoimaisuus on heikkoa kaikille siellä tarjolla ole vil le aloille. Perusmaatalouden koulutusta toteutetaan tällä hetkellä Perhos sa ja Kannuksessa ja hevosalan koulutusta Perhossa ja Kaustisella. Näiden osalta on harkittava toimintojen keskittämistä. Hevosalan opetuksen siir tä mis tä kokonaan Kaustiselle arvioidaan alan kokonaiskehittymisen ja in ves toin ti tar pei den pohjalta. Luonnonvara-alan koulutuksessa tä män het kinen suunnitelma sisältää lisäksi lypsykarjapainotteisen maatalouden ope tuksen keskittämisen Kannukseen ja Perhon osalta selvitettävänä on li han tuotan toon painottuva koulutus. Riista-alan vetovoimalle ja tunnusluvuille toivo taan kasvua, koska Perho toimintaympäristönä on sille sopiva. Perhon osal ta kokonaisstrategia on näillä näkymin tehtävä supistuvalle toi min ta volyy mil le tai on luotava uusia vetovoimaisia koulutuksia. 6. Omana kohtanaan pohdittiin opiskelijamäärän säätelyä nuorten kou lu tukses sa datanomien, liiketalouden, tieto- ja tietoliikennetekniikan ja vaa te tusalan muodostamassa ryppäässä. Niiden osalta pyrittäisiin vuotuiseen opiske li ja mää rän säätelyyn siten, että sisäänotto olisi 1-2 ryhmää pienempi nykyi seen verrattuna. Kohdentamiselle suunniteltaisiin perusteltu vuorottelu. Da ta no mi kou lu tuk sen määrää vähennettäisiin aikuiskoulutuksessa. 7. Sosiaali- ja terveysalalla koulutettavien määrä on tällä hetkellä erittäin suu ri. Sen opiskelijamäärää voitaisiin vähentää säätelemällä aloittavien mää rää vuositasolla. Sama koskee liiketalouden opiskelijoiden määrää. 8. Ammattilukion ja yhdistelmäopintojen volyymi ja vaikutukset arvioidaan osa na kokonaistarkastelua. Laskelma näiden toimenpiteiden vaikutuksesta tutkintojen ja toi mi paik kojen opiskelijamäärään tuodaan hallituksen kokoukseen. Ammatillisen koulutuksen tarjonnan suunnittelu vuosille jatkuu joh to ryh män ja hallituksen yhteisessä seminaarissa Tavoitteena on päättää vuoden 2015 aloituspaikoista yhtymähallituksen kokouksessa Tavoitteena on tällöin päättää mahdollisimman pitkälle myös lin jauk set siitä eteenpäin. Tavoitteena on käydä edelleen vuoropuhelua henki lös tön ja jäsenkuntien kanssa mahdollisimman runsaasti ennen pää tök sente koa. Yhtymähallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy lähetekeskustelun jat koval mis te lu ja varten. Hallitus merkitsi esittelyn tiedoksi, kävi lähetekeskustelun ja totesi jat koval mis te lun aikataulun esittelytekstin mukaisesti.

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma / /2014 HALL 56 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tasa-arvo- ja yh den ver tai suus suun nitel ma on päivitetty vuosille Henkilöstöpoliittista ja ope tus toimin nan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia päivitetään samaan aikaan yhteistyössä. Suunnitelmien tavoitteena on edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-ar vois ta ja yhdenmukaista kohtelua. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edis tä mi sel lä on myönteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja il ma piiriin. Kun työn te ki jät kokevat, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja hei dän työtään ar vos te taan, lisää se viihtyvyyttä ja motivaatiota työ yh tei sössä. Op pi lai tok sis sa työskentelevien asenteet ja toimintatavat vaikuttavat myös opis ke li joi den arvomaailmaan ja käyttäytymiseen. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää kuin ka tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Keski-Pohjanmaan kou lutus yh ty mäs sä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen kuvauksen tilastoittain ja kyselyjen pohjalta sekä näihin liittyvät tavoitteet ja seurannan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on ollut heke-tiimin käsittelyssä , johtoryhmän käsittelyssä ja yt-ryhmä ja hallitus kä sit telee sen Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on liitteenä 2. Hallitus hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Matkustusohjeen päivitys 94/ /2014 HALL 57 Koulutusyhtymän matkustusohje on laadittu vuonna Matkustusohjetta on nyt tarkennettu ja päivitetty mm. matkasuunnitelman, matkojen ti laa misen ja matkalaskun osalta. Koulutusyhtymän palveluksessa olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden mat ka kus tan nus ten korvaukset on määritelty Kunnallisen yleisen virka- ja työ eh to so pi muk sen liitteessä 16 sekä vuosittaisessa verohallinnon ohjeessa. Mahdollisissa tulkintatilanteissa noudatetaan KVTES:n alkuperäistä tekstiä. Matkustusohje, johon on merkitty päivitettävät kohdat, on liitteenä 3. Hallitus hyväksyy päivitetyn matkustusohjeen.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Yhtymän johdon sijaisjärjestelyt HALL 58 Talous- ja hallintojohtajan sijaisen nimeäminen Hallintosäännön mukaisesti yhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimi vat toistensa sijaisena. Vuosilomien osalta olisi hyvä ni me tä talous- ja hal lin to joh ta jal le erikseen sijainen, jolla olisi hal lin to sään nön mukaiset päätös val tuu det sekä yleinen nimenkirjoitusoikeus sijaisena toi mies saan. Näin var mis tet tai siin se että tavoitettavissa on aina kaksi yh ty män yleisen ni menkir joi tus oi keu den omaavaa henkilöä. Kiinteistöpäällikön sijainen Kiinteistöpäällikkö Mikko Heikkilän vuosilomien ajaksi on nimettävä si jainen, jolla olisi hallintosäännön mukaiset päätösvaltuudet ja joka toimii kiinteis tö- ja ruokapalvelut-yksikön esimiehenä. Johtajan esitys Nimetään talous- ja hallintojohtajan sijaiseksi tietohallintopäällikkö Minna Kal lioi nen. Nimetään kiinteistöpäällikkö Mikko Heikkilän sijaiseksi suunnit te lu in si nöö ri Petri Rintala.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus / /2014 HALL 59 Aiempien vuosien tapaan on laadittu osavuosikatsaus ensimmäisen vuo sinel jän nek sen toiminnan ja talouden toteutumisesta. Organisaatiouudistuksesta johtuen talouden raportointi on esitetty teh tä väalueit tain talousarvion rakenteen mukaisesti. Tulosyksikkökohtainen ra portoin ti tarkentuu vuoden 2014 aikana, kunhan tehtäväaluieiden sisäisten kustan nus ten jakoperiaatteet saadaan valmisteltua. Osavuosikatsaus on liitteenä 4. Merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi osavuosikatsauksen 1-3/2014 yksimielisesti tiedoksi.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Talousarviolainan 2014 nostaminen HALL 60 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän talousarviossa vuodelle 2014 on varau dut tu 4 miljoonan euron talousarviolainavaltuus investointien ra hoit tamis ta varten. Lainasta on pyydetty tarjoukset seuraavilta: Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Kuntien eläkevakuutus, Han dels banken/kok ko la, Kuntarahoitus Oyj, Kokkolan Osuuspankki, TapiolaPankki Oy, Kyrönmaan Osuuspankki, Kortesjärven säästöpankki ja Aktia Pankki Oyj. Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta: Danske Bank Oyj, Nor dea Pankki Suomi Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Kuntien eläkevakuutus, Han dels ban ken ja Kokkolan Osuuspankki. Tarjouspyynnössä oli pyydetty tar jous ta 4 miljoonan euron talousarviolainasta 10 ja 15 vuoden maksuajalla ja eri korkovaihtoehdoilla. Vertailussa Handelsbankenin tarjous oli edullisin 6 kk:n Euriborissa sekä 10 vuoden että 15 vuoden laina-ajassa. Kiinteissä kor ko vaih to eh dois sa edullisin tarjous oli Nordean koronvaihtosopimuksella to teu tet tu kiinteäkorkoinen laina. Korkotaso on vielä matala, niin vaihtuvakorkoisissa kuin kiinteissä lai noissa. Korkotaso puoltaisi vaihtuvakorkoisen lainan ottamista. Vertailtaessa 10 vuo den ja 15 vuoden lainoja, ovat 15 vuoden lainat selvästi kalliimpia. Tarjousvertailu on liitteenä 5. Johtajan esitys Hallitus hyväksyy 4 miljoonan euron talousarviolainan nostamisen Han delsban ke nil ta. Laina-ajaksi valitaan 10 vuotta. Hallitus valtuuttaa talous- ja hal lin to joh ta jan tekemään sopimuksen lainannostosta.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Koulutusyhtymän toimintojen yhtiöittämiseen liittyvä selvitys 92/ /2014 HALL 61 Syksyllä 2013 voimaan tullut kuntalain muutos velvoittaa kunnat ja kun tayh ty mät yhtiöittämään sellaisen osan toiminnastaan, jota harjoitetaan kilpail luil la markkinoilla. Koulutusyhtymän osalta lakimuutos koskee osaa aikuis kou lu tuk ses ta sekä myyntipalveluja. Koulutusyhtymässä on asiaa selvitetty kevään 2014 aikana työryhmässä johon on kuulunut hallituksen edustajina Pekka Nurmi (työryhmän pj), Raimo Mär sy lä ja Marlén Timonen. Viranhaltijaedustajina ovat olleet Liisa Sa dehar ju, Jukka Penttinen, Jarmo Matintalo ja Mikko Heikkilä. Selvitystyössä on ollut juridisena asiantuntijana KPMG. Selvitystyön 1-vaiheessa on tarkasteltu yksittäisiä toimintoja sekä tarvetta nii den yhtiöittämiseen. Yhteenveto toimintojen yhtiöittämisestä sekä KPMG:n laatima raportti ovat oheisaineistona. Selvityksen perusteella voidaan todeta ne toiminnot, jotka edellyttävät yhtiöit tä mis tä. Seuraavassa vaiheessa olisi selvitettävä erilaiset vaihtoehdot yh tiöit tä mis vel voit teen toteuttamiseksi sekä niiden vaikutukset talouteen ja hen ki lös töön. Talous- ja hallintojohtaja esittelee tarkemmin jat ko toi men pitei tä sekä vaihtoehtoja yhtiöittämisen osalta. Merkitään selvitys tiedoksi ja päätetään asian jatkovalmistelusta. Hallitus merkitsi selvityksen yksimielisesti tiedoksi ja totesi, että yh tiöit tämis vel voit teen vaihtoehtoisten toteuttamistapojen selvittämistä jatketaan työ ryh män kokouksessa

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Opiskeluhuoltolaki ja palvelujen järjestäminen yhteistyössä kuntien kanssa 95/ /2014 HALL 62 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L1287/2013) tulee voimaan Opiskelijahuoltolain uudistus tuo uusia velvoitteita kunnille ja muuttaa koulutuksen järjestäjän opiskelijahuoltoon liittyen joitakin asioita. Kuntien velvollisuudeksi tulee järjestää kuraattori- ja psykologipalvelut. Ne voidaan myös järjestää yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa, mutta päävastuu on kunnilla. Lisäksi kuntien tulee tuottaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteiseen osaan opiskeluhuoltoa koskeva osuus. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän edustajat ovat käyneet neuvotteluja koulutusyhtymän toimipaikkojen sijaintikuntien edustajien kanssa lain kunnilta edellyttämien kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisen toimintamallista. Neuvottelut on käyty seuraavasti: Kokkolan edustajat ja KPEDU: Perho, Kaustinen, Toholampi, Kannus ja KPEDU ja Kaustisen evankelinen opisto: Neuvottelujen perusteella on laadittu yhteistyösopimusluonnos Kokkolan kaupungin kanssa ja aiesopimus muiden toimipaikkojen kuntien kanssa. Suunnitelman mukaan Kokkolassa kaupunki on valmis järjestämään psykologipalvelut omana toimintana, vastaavan kuraattorin osalta asia on vielä avoin. JYTA-alueen kuntien osalta lähtökohtana neuvotteluissa on painottunut palvelujen järjestäminen koulutusyhtymän kautta kuntien maksamina. Neuvottelut ovat osin vielä kesken. Koulutusyhtymän johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja sopimusluonnoksia kokouksessaan Sopimusluonnokset ovat liitteinä 6 ja 7. Valmistelun tilannekatsausta tarkennetaan kokouksessa. Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun ja valtuuttaa sen pohjalta johtajan ja ammattiopiston rehtorin jatkamaan valmistelua.

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Johtoryhmä Yhtymähallitus Lausunnon laatiminen sivistysvaliokunnalle ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä koskevista muutosehdotuksista 89/00.00/2014 JRYHM Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on saanut kutsun asian tun ti ja kuu le miseen eduskunnan sivistysvaliokuntaan Kuuleminen koskee hal lituk sen esitystä eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräik si niihin liittyviksi laeiksi. Ehtotettujen muutosten keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tut kin to jen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa raken net ta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osak si tutkintoa. Esityksen yleisenä tavoitteena on myös selkeyttää am matil li ses ta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lain sää dän töä erityisesti tutkintorakennetta ja tutkintojen perusteita sekä osaa mis pe rus tei suut ta koskevan sääntelyn ja terminologian osalta. Keskeisiä muutoksia ehdotuksessa ovat mm. ECVET-suositukseen pe rus tuvien osaamispisteiden käyttöönotto ammatillisena peruskoulutuksena suo ritet ta vis sa tutkinnoissa. Lisäksi ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhtei siä tutkinnon osia ryhmiteltäisiin aiempaa laajemmiksi osaa mis pe rus teisik si tutkinnon osiksi. Ehdotus ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevien la kien muuttamisesta sisältää myös ammtillista koulutusta koskevan lain nimen muuttamisen laiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta. Tällöin laki nimen sä mukaisesti koskee opetussuunnitelman mukaan suoritettavaa kou lutus ta, joka johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Laki ammatillisesta aikuis kou lu tuk ses ta puolestaa koskee näyttötutkintona suoritettavaa am ma tillis ta perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta. Hallituksen esitystä koskeva asiakirja (113 sivua) on pykälän liitteenä. Liitteen loppuosassa olevista nykyisen ja ehdotetun lain rinnakkaisvertailusta saa selkeimmin kuvan konkreettisista muutoksista. Johtoryhmä käy keskustelun hallituksen esityksen sisällöstä. Keskustelussa py ri tään nostamaan esiin asioita, joita asiantuntijakuulemisessa halutaan lau sua ja kirjata pyydettyyn kirjalliseen lausuntoon. Sovitaan lausunnon valmis te lun vastuista ja aikatauluista.

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Johtoryhmä Yhtymähallitus HALL 63 Käytiin keskustelu asioista, jotka kirjataan laa dit ta van lausuntoon ja tuodaan esille asiantuntijakuulemisessa. Sovittiin, et tä johtaja laatii lausunnon mää rä ai kaan mennessä kes kus te lus sa esille tulleen pe rus teel la. Eduskunnan sivistysvaliokunnan pyynnön mukaisesti koulutusyhtymän lausun to on lähetetty sivistysvaliokunnalle Asiantuntijakuulemisessa kou lu tus yh ty mää edusti Liisa Sadeharju. Lausuntopyyntö ja kutsu kuu le miseen oli osoitettu kolmelle koulutuksen järjestäjälle: Keski-Pohjanmaan kou lu tus yh ty mä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Ke mi-tor nionlaak son koulutuskuntayhtymä Lappia sekä AMKE ry:lle ja SAJO ry:lle. Pyy det ty jen tahojen lausunnot ja puheenvuorot olivat hyvin sa man si säl töisiä: lainsäädäntömuutos on perusteltu ja tukee sitä suuntaa, mihin Suomen am ma til lis ta koulutusta on kehitetty. Lakimuutokset ja muut mm. ra ken nepo liit ti seen pakettiin määritellyt muutokset tuovat koulutuksen järjestäjille pal jon muutostyötä lyhyessä ajassa ja ovat vaikeita soveltaa niukkenevien ta lou del lis ten resurssien puitteissa. Lähetty lausunto ja sen pohjalta laadittu tiivistelmäesittely ovat liitteinä 8 ja 9. Hallitus merkitsee sivistysvaliokunnalle lähetetyn lausunnon tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Syyskauden kokousaikataulu HALL 64 Syyskauden 2014 kokousaikatauluksi ehdotetaan seuraavaa: to klo 14.00, Isopaja to klo 14.00, Isopaja to klo 14.00, Isopaja to klo 14.00, Isopaja, valtuuston kokous klo to klo 14.00, Isopaja to klo 15.00, myöhemmin sovittavassa paikassa Hallitus päättää syyskauden 2014 kokousaikataulun.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Hankehakemusten hyväksyminen HALL 65 Hallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liit teen 10 mukaiset hankehakemukset. Hallitus hyväksyy liitteessä olevien hankehakemusten lähettämisen rahoittajille.

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat HALL 66 Opetushallitus Opintopolku-uutiskirje 4/2014 Sähköposti , Autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, tekstiili- ja vaate tus alan ja musiikkialan perustutkintojen oppimistulosten koonti 2. lu kuvuo den osalta ELY-keskus Tiedote , Valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja pal ve lu teh tävän valtionavustuksen haku vuonna 2014 Tiedote Alueellinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän val tionavus tuk sen haku vuonna 2014 Hallitus merkitsee saapuneet kirjeet, päätökset sekä ilmoitusasiat tiedoksi ja to teaa, että toimenpiteitä edellyttävät valmistelut on käynnistetty.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen HALL 67 Kunnallislain 51 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsitel täväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää aikaisemman päätöksen siirtomenettelyn tapaan sen jälkeen kun päätös on tehty. Asia on otettava hallituksen käsiteltäväk si viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaati mus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yhtymähallituksen otto-oikeus ulottuu sekä johtokun tien että viranhaltijoiden päätöksiin. Johtokunnat Maaseutuopetuksen johtokunta nro 1/2014 Viranhaltijapäätökset Aikuiskoulutusjohtaja Aikuiskoulutuspäällikkö, kansanopisto 4 Aikuiskoulutuspäällikkö, kulttuuri ja tietotekniikka - Aikuiskoulutuspäällikkö, luonnonvara-ala - Aikuiskoulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala - Aikuiskoulutuspäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Aikuiskoulutuspäällikkö, yrittäjyys ja liiketalous - Ammattiopiston rehtori Henkilöstöpäällikkö - Johtaja Kiinteistöpäällikkö Laskentapäällikkö - Oppisopimuspäällikkö - Palkka-asiamies 5 Palvelupäällikkö - Ruokapalvelupäällikkö - Talous- ja hallintojohtaja Tietohallintopäällikkö - Toimialapäällikkö, hyvinvointialat - Toimialapäällikkö, liiketalous, palvelut ja kulttuuri 7-15 Toimialapäällikkö, luonnonvara-ala Toimialapäällikkö, teollisuus ja rakentaminen 4 Toimistopäällikkö - Yhtymähallituksen puheenjohtaja - Yrityspalvelupäällikkö - luettelot esitetään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätök siin.

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Yhtymähallitus Mauri Koivusen rahaston hallinnointitoimielimen nimeäminen HALL 68 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuusto on kokouksessaan perustanut koulutusyhtymän stipendirahaston, joka kantaa nimeä Mauri Koivusen rahasto. Rahaston sääntöjen mukaan stipendien suuruudesta ja myöntämisestä päättää hallituksen nimeämä kolmihenkinen toimielin. Hallitus on kokouksessaan nimennyt toimielimeen silloisen koulu tus- ja laatupäällikkö Liisa Sadeharjun (pj.), lehtori/opinto-ohjaaja Jouni Man ti lan ja silloisen apulaisrehtori Heimo Fiskaalin. Sihteerinä on toiminut kou lu tus suun nit te li ja Essi Hukka. Tehtävä- ja or ga ni saa tio muu tok sen vuosi toi mi elin tulee nimetä uudelleen. Hallitus nimeää toimielimen puheenjohtajaksi talous- ja hallintojohtaja Jukka Penttisen, jäseniksi II asteen koordinaattori/opinto-ohjaaja Terhi Pe tä jän ja koulutussuunnittelija Riikka Vilmin. Toimikunnan sihteerinä toimii Riikka Vilmi.

19 PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUS Yhtymähallituksen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täy täntöön panoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jo kainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on loukattu, kun ta, joka kuuluu koulutusyhtymään sekä koulu tusyhtymään kuuluvan kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hallitukselta, os. Närvilänkatu 8, Kokkola, kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hä nen val tuut tamansa asiamiehen toimitettava yhtymähallitukselle viimeistään oikaisuvaati musajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä lu ettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tiedoksiantopäivästä. Määräai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräai kaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöytä kir jan siitä pää tök ses tä, josta hae taan oi kai sua se kä sel vitys sii tä päiväs tä, mis tä oikai suvaa ti musaika on edel lä sa notun mu kaan las ket tu. OIKAISUVAATIMUS- JA HAKEMUSOSOITUSOHJE HANKINTA-ASIOISSA Oikaisuvaatimuksen tekeminen kunnan toimielimelle Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kes ki-poh janmaan koulutusyhtymän hallitukselle, os. Närvilänkatu 8, Kokkola. Oi kaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kun nan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkir janote on lähetetty hä nelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hake mukseen on merkittä vä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja ko tikunta sekä posti osoite ja puhelinnu mero. Oikaisuvaatimus on sen teki jän allekirjoitettava. Oikai suvaatimukseen on liitettävä päätös, johon oi kaisua haetaan joko kopiona tai al kuperäisenä sekä asiakirjat, joihin ve dotaan. Kansalliset ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saat taa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden, os. PL 118, Helsinki, käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnois ta annetun lain tai sen nojalla annettujen sään nösten tai Euroopan yhteisön lain sää dän nön tai maail man kauppajärjestön julki sia hankintoja koskevan sopimuksen vastai ses ti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdo kas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen peruste luista sekä ohjeen asian saatta misesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muu ta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua asiakirjan lähet tämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankin ta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitetta va hakemus. Hake mukseen on merkittävä hakijan ja kir jelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhe-

20 PÖYTÄKIRJA 6/ linnumero. Ha kemukseen on liitettävä päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä, asiakirjat, joihin vedo taan sekä valtakirja, mikäli käyte tään asiamiestä. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kunta lain (365/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankin noista anne tun lain vastai nen. Va lituskielto perustuu julkisis ta hankinnoista an netun lain 82 :ään. Puheenjohtaja Timo Virolainen Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot