AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT"

Transkriptio

1 AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Merja Salmio Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) SALMIO, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 76 Luottamuksellisuus Julkaisun kieli suomi Työn nimi Salainen saakka AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja NIKMO, Auli Toimeksiantaja(t) Witas Oy ja Wilderness Village Ky Tiivistelmä Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää autoilijoiden taukopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena oli kartoittaa kuluttajien valinta- ja ostokäyttäytymistä sekä niitä konkreettisia tekijöitä, jotka vaikuttavat taukopaikan valintapäätökseen. Tulosten tuli olla yleispäteviä ja useamman yrityksen hyödynnettävissä. Työssä käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Otantamenetelmänä käytettiin yksinkertaista satunnaisotantaa ja se tuotti 674 vastausta. Aineisto kerättiin haastattelemalla yksityisautoilijoita huoltoasemilla Jyväskylässä ja lähikunnissa. Miehet ajoivat selkeästi naisia enemmän autolla sekä vapaa-aikana että työkseen. Tämä näkyi myös vastaajien usein miten käyttämien taukopaikkojen käyttöasteessa, sillä miehet käyttivät viikottain jotakin tiettyä taukopaikkaa. Pysähtymiseen vaikuttivat eniten perustarpeet. Keskeinen tulos oli, että autoilijat kokivat tärkeimmiksi taukopaikan valintakriteereiksi palvelun laadun, taukopaikan sijainnin ja hinnat. Omat aikaisemmat kokemukset olivat myös tärkeä kriteeri. Haastateltavien mukaan perusasiat, kuten siisteys ja hyvä palvelu ovat asiakkaille tärkeämpiä ominaisuuksia kuin laajat tuotevalikoimat. Tuloksia voidaan hyödyntää taukopaikkojen kehittämisessä vetovoimaisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Tutkimus toimii myös pohjana mahdollisille jatkotutkimuksille. Avainsanat (asiasanat) yksityisautoilija, taukopaikka, huoltoasema, kuluttaja, valintakäyttäytyminen, ostokäyttäytyminen Muut tiedot

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC School of Tourism and Services Management DESCRIPTION Author(s) SALMIO, Merja Type of Publication Bachelor s thesis Pages 76 Confidential Language Finnish Title Until FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF A SERVICE AREA AMONG MOTORISTS Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor NIKMO, Auli Assigned by Witas plc and Wilderness Village ltd Abstract The meaning of the thesis was to study the factors influencing the choice of a service area. The aim was to chart consumers choosing and buying behaviour and to reveal the concrete factors that have an impact on the choice of a service area. The results were expected to be universally applicable and beneficial to more than one company. The research method used was quantitative. The sampling method used was a simple random sample and it produced 674 answers. The data were gathered by interviewing private motorists at service stations in Jyväskylä and it neighbouring municipalities. The findings established that men are by and large driving more than women both in their spare time and during working hours. Another discovery made clear regarded the utilization rate of familiar service stations. Apparently men used particular service stations on a weekly basis. The main motive mentioned for stopping were the basic traveller s needs. The essential factors in choosing a service area were the service quality, it s location and prices. Consumers previous experiences were also found as important criteria. According to the interviews basic things such as tidiness and good service are more important than wide product selection. The research can be used to make service areas more attractive to consumers and more competitive on the market. The survey could offer basis for further study. Keywords private motorist, service area, service station, consumer, choosing behaviour, buying behaviour Miscellaneous

4 SISÄLTÖ 1 1 JOHDANTO TAUKOPAIKAT OSANA MATKANTEKOA Liikennevirrat Liikenteen kokonaismäärä Yksityisautoilijat Taukopaikat Markkinarakenne Convenience store -ilmiö KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN Kulutuksen merkitys Kuluttajien erilaisuus Kuluttajan valinta- ja ostokäyttäytyminen Palvelut osana valinta- ja ostokäyttäytymistä Brandin vaikutus kulutukseen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusongelma Tutkimusmenetelmä Otantamenetelmä Aineiston keruu Aineiston analyysi AUTOILIJOIDEN TAUKOPAIKAN VALINTAA SELVITTÄVIEN HAASTATTELUJEN TULOKSET Autoilijoiden taustatiedot Vastanneiden sukupuoli- ja ikäjakauma Kotipaikka Perhekoko...31

5 2 5.2 Autolla matkustaminen ja päätöksenteko Matkustusmäärä Taukopaikkoihin pysähtyminen Pysähtymispäätös Autoilijoiden pysähtymispäätökseen vaikuttavia tekijöitä Saatavuus Markkinointi Palvelut Miljöö Palvelun laatu Hinta Yhteenveto päätökseen vaikuttavista tekijöistä Avoin kysymys Aineiston luotettavuus JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Pysähtymiseen johtavia tekijöitä Valinnassa korostuvia tekijöitä YHTEENVETO...54 LÄHTEET...56 LIITTEET...59 Liite 1. Haastattelulomake...59 Liite 2. Ohjeistus ja haastattelupaikat...62 Liite 3. Autoilijoiden kotipaikkakunnat...65 Liite 4. Autoilijoiden suosimat taukopaikat...66 Liite 5. Autoilijoiden perustelut tutun taukopaikan valinnalle...69 Liite 6. Pysähtymispäätöksen tekijä...73 Liite 7. Pysähtymisen syy...74 Liite 8. Muita pysähtymiseen vaikuttavia tekijöitä...75

6 KUVIOT 3 KUVIO 1. Päätieverkon liikenne vuonna KUVIO 2. Bensiinin jakeluasemat...11 KUVIO 3. Maslow n tarvehierarkia...17 KUVIO 4. Supistettu kuluttajakäyttäytymisen malli...18 KUVIO 5. Palvelutuotantojärjestelmä...21 KUVIO 6. Brandikoodi...23 KUVIO 7. Ikäjakauma sukupuolen mukaan...29 KUVIO 8. Työmatkojen osuus sukupuolen mukaan...32 KUVIO 9. Taukopaikan käyttötiheys sukupuolen mukaan...33 KUVIO 10. Pysähtymispäätöksen ajankohta...37 KUVIO 11. Pysähtymättä kuljettava matka...38 KUVIO 12. Pysähtymisen syy...39 KUVIO 13. Saatavuus...41 KUVIO 14. Markkinointi...42 KUVIO 15. Palvelut...44 KUVIO 16. Miljöö...45 KUVIO 17. Palvelun laatu...46 KUVIO 18. Hinta...47 KUVIO 19. Keskiarvot eri osioiden merkittävyydestä...48 TAULUKOT TAULUKKO 1. Kotimaan henkilö- ja tavaraliikenne...8 TAULUKKO 2. Luettelo kotipaikkakunnista...30 TAULUKKO 3. Aikuisten ja lasten määrä perheissä...31 TAULUKKO 4. Vastaajien suosimat taukopaikat...34 TAULUKKO 5. Perustelu taukopaikan valinnalle...35 TAULUKKO 6. Pysähtymispäätöksen tekijä...36 TAULUKKO 7. Muu syy pysähtymiseen...40

7 1 JOHDANTO 4 Suomessa on yli 2,5 miljoonaa autoa, tieverkostoa on lähes kilometriä ja tieliikenteen osuus on ylivoimaisesti suurin sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Vuonna 2003 henkilöliikenteessä henkilöautojen osuus oli noin 60 prosenttia, muiden kulkuvälineiden osuuden jäädessä alle 10 prosenttiin. Tavaraliikenteessä tieliikenteen osuus oli noin 30 prosenttia, muiden kuljetusmuotojen ollessa enintään 10 prosenttia liikennemäärästä. Suomalaisten vuorokauden aikana kulkemasta, keskimäärin 45 kilometrin matkasta 66 prosenttia tapahtuu henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana, 26 prosenttia julkisella liikennevälineellä, viisi prosenttia jalan tai polkupyörällä ja vain kolme prosenttia muilla kulkuneuvoilla. (Tiefakta 2004, ) Tämä tarkoittaa sitä, että välillä sekä autoja että ihmisiä on huollettava erilaisilla taukopaikoilla. Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on selvittää autoilijoiden taukopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Työn toimeksiantajina ovat Wilderness Village Ky:stä Kimmo Törmä sekä Kehittämisyhtiö Witas Oy. Törmä omistaa Pihtiputaalla 4-tien varressa sijaitsevan Takkatupa nimisen ravintolan. Aikaisemmin Takkatupa on toiminut ainoastaan ruokapaikkana, mutta nykyään pihapiirissä on myös yksityisessä omistuksessa oleva kylmä polttoainepiste. Witas Oy toimii Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueen kehittämisen hyväksi. Toiminnan tavoitteena on turvata alueen yritysten tulevaisuutta ja kasvua sekä edistää uusien yrityksien perustamista. Edellä mainitut kunnat ovat myös osakkaina Witas Oy:ssä. (Witas Oy.) Etenkin suuret öljy-yhtiöt tekevät erilaisia tutkimuksia ja kehittävät toimintaansa niiden pohjalta. Tällaiset tutkimukset ovat kuitenkin liikesalaisuuksia ja näin ollen ulkopuoliset eivät voi hyödyntää niistä saatavaa tietoa. Tämä työ pohjautuukin toimeksiantajien tarpeeseen selvittää kuluttajien valintakäyttäytymistä. Käsittelen tässä työssä kuluttajakäyttäytymistä yrittäjän näkökulmasta. Tarkastelen kuluttajakäyttäytymisestä valinta- ja ostokäyttäytymistä ja pyrin löytämään sekä aikaisempien tutkimusten että oman tutkimukseni pohjalta tekijöitä, joiden avulla pienet ja keskisuuret yrittäjät voivat kehittää omaa toimin-

8 5 taansa jatkuvasti kovenevassa kilpailussa, ja saada kuluttajat valitsemaan juuri heidän tuotteensa ja palvelunsa. Työ toimii samalla pohjana mahdollisille jatkotutkimuksille. Tutkimus on tehty yleistäen, eikä se ole sidoksissa mihinkään tiettyyn yritykseen. Näin useammat yrittäjät voivat käyttää hyväkseen tutkimuksesta saatavia tuloksia. Tutkimus tehtiin haastattelemalla autoilijoita Jyväskylässä ja lähikunnissa sijaitsevilla huoltoasemilla. Haastattelut tehtiin Keski-Suomessa, mutta vastaajia ei ole rajattu, muutoin kuin yksityisautoilijoihin, sillä rajauksella ei ole merkitystä tutkimukselle. Haastattelu tuotti 674 vastausta ympäri Suomea olevilta autoilijoilta. 2 TAUKOPAIKAT OSANA MATKANTEKOA 2.1 Liikennevirrat Tehokkaat ja toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet sekä palvelut ovat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnan ja yksilöiden hyvän elämän edellytyksiä. Lisäksi liikenne on myös merkittävä työllistäjä ja tulonlähde. Työllisyyden ja kulutusmahdollisuuksien paraneminen lisäävät yksityistä ostovoimaa ja siten sekä koti- että ulkomaisten tavaroiden ja palvelujen kysyntää. Tämä taas lisää sekä henkilö- että tavaraliikennettä. (Heinonen & Korpela 2000, 37.) Suomen tieverkosto koostuu yleisistä teistä, kaupunkien katuverkoista ja yksityisteistä. Koko tieverkoston pituus on noin kilometriä, joista yleisten teiden osuus on kilometriä, katuverkoston kilometriä ja yksityisten teiden kilometriä. Vuonna 2003 koko tieverkoston liikennesuorite oli 49,8 miljardia autokilometriä, josta yleisten teiden osuus oli 66 prosenttia eli 33,0 miljardia autokilometriä ja katujen sekä yksityisteiden osuus 16,8 miljardia autokilometriä. (Tiefakta 2004, 17.) Yleiset tiet kuuluvat Tiehallinnon alaisuuteen ja vuoden 2004 alussa ne jakautuivat seuraavasti: päällystettyjä teitä oli 66 prosenttia eli kilometriä,

9 6 pääteitä kilometriä, moottoriteitä 653 kilometriä, kevyenliikenteen väyliä kilometriä ja siltoja kilometriä. (Tiefakta 2004, 17.) Keskimääräinen vuorokausiliikenne yleisillä teillä on 1 160, valtateillä ja kantateillä autoa vuorokaudessa (Emt. 19). KUVIO 1. Päätieverkon liikenne vuonna 2003

10 7 Vuoden 2003 päätieverkon liikennemäärä näkyy kuviossa 1. Punaisella merkityillä teillä kulki yli autoa vuorokaudessa, sinisellä merkityillä , vihreällä merkityillä ja mustalla merkityillä teillä alle autoa vuorokaudessa. Kuviosta näkyy, että suuret liikennevirrat keskittyvät isojen kaupunkien risteysalueille, kuten esimerkiksi Jyväskylän seudulla, missä tämä tutkimus on tehty. (Päätieverkon liikenne vuonna 2003.) Liikenteen kokonaismäärä Ensimmäiset autot saapuivat Suomeen 1900-luvun alkupuolella ja sen jälkeen autoistuminen on ollut valtaisaa (Kaskinen 2002, 74). Vuonna 2003 Suomessa oli yhteensä autoa. Näistä oli henkilöautoja, kuorma-autoja, pakettiautoja, linja-autoja ja erikoisautoja. (Tiefakta 2004, 16.) Yleinen tieliikenne kasvoi 2,5 prosenttia vuonna Suomen yleisillä teillä liikkui noin autoa vuorokaudessa. Valta- ja kantateillä keskimääräinen vuorokausiliikenne oli autoa, seututeillä noin ja yhdysteillä 300 autoa. Yleisten teiden kokonaisliikennesuorite oli 33,0 miljardia autokilometriä. Siitä noin 60 % sijoittuu valta- ja kantateille. (Tietilasto 2003, 14).

11 8 TAULUKKO 1. Kotimaan henkilö- ja tavaraliikenne Tieliikenteen osuus on ylivoimaisesti suurinta sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Taulukko 1 kuvaa kotimaan henkilö- ja tavaraliikenteen määrän muutosta kuudella eri periodilla. Liikennemäärät ovat selvästi kasvaneet vuodesta 1980, mutta pysyneet kuitenkin samansuuntaisina. Vuonna 2003 kotimaan henkilöliikenne oli 59,6 miljardia henkilökilometriä ja linja-autoliikenne vastaavasti 7,7. Tavaraa liikennöitiin vuonna 2003 teitse 27,8 miljardia tonnikilometriä ja rautateitse vastaavasti 10,0. (Tiefakta 2004, 15.) Yksityisautoilijat Liikennettä ja liikkumista tarkasteltaessa keskeisessä asemassa ovat ihmisille yleisesti tärkeiden asioiden, kuten palveluiden, työpaikan, ystävien ja sukulaisten sekä harrastuksien saavutettavuus. Olennaisia asioita ovat halutun kohteen sijainti suhteessa omaan sijaintiin sekä käytettävissä olevat kulkuvälineet. (Raitanen 2002, 145.) Nykyään arjen liikkumista paikasta toiseen ei pidetä pelkästään liikkumisen vapautena, vaan pikemminkin suorituksena ja suoriutumisena. Liikkuminen, sen nopeus ja tehokkuus vaikuttavat muihin päivän suorituksiin ja siihen, miten paljon muuhun jää aikaa. (Järvelä 2002, 231.)

12 9 Liikkumismahdollisuudet ovat jakaantuneet Kaskisen (2002) mukaan Suomessa melko epätasaisesti. Joukkoliikennepalvelut ovat parempia kasvukeskuksissa, kun taas maaseudulla ne ovat vähäisiä ja yksityisauto on lähes välttämätön. (Emt. 76.) 78 prosenttia täysi-ikäisistä suomalaisista omistaakin ajokortin. Väestöstä 55 prosenttia kuuluu kotitalouksiin, joilla on käytössään yksi henkilöauto, ja 26 prosentilla kotitalouksista on useampia autoja. Seitsemällä prosentilla kotitalouksista on käytössään työsuhdeauto. (Tiefakta 2004, 15.) Suomalaiset tekevät vuorokauden aikana keskimäärin kolme matkaa, joihin pysähdyksineen kuluu aikaa 83 minuuttia. Näiden matkojen keskipituus on 16 kilometriä ja koko päivän aikana matkaa kertyy noin 45 kilometriä. Vuorokauden matkasuoritteesta 66 prosenttia syntyy henkilöautolla matkustajana tai kuljettajana, 26 prosenttia julkisella liikennevälineellä, viisi prosenttia jalan tai polkupyörällä ja kolme prosenttia muilla kulkuneuvoilla. (Tiefakta 2004, 15). Matkailija voidaan määritellä henkilöksi, joka matkustaa tavanomaisen asuinpaikkansa ulkopuolelle vähintään 24 tunnin ja enintään yhden vuoden ajaksi muutoin kuin ansiotulon hankkimiseksi. Matkailijat ovat siis henkilöitä, joiden matkustusmotiivit liittyvät virkistykseen, lepoon, harrastukseen tai sukulaisten ja ystävien tapaamiseen. (Boxberg & Komppula 2002, 8-9.) Henkilöitä, joiden matka kestää alle 24 tuntia ja jotka oleilevat oman paikkakuntansa ulkopuolella yöpymättä, kutsutaan päiväkävijöiksi (Albanese & Boedeker 2002, 17). Matkalle voidaan lähteä monista erilaisista syistä, mutta tavallisimmin matkat jaetaan työ- ja vapaa-ajan matkoihin (Boxberg ym. 2002, 11). Vapaa-ajan matkoille on tyypillistä, että matkustaja päättää itse ajankäytöstään ja kustantaa kaiken itse. Työmatkat taas rajoittuvat työnantajaan liittyviin ehtoihin ja kustannuksista vastaa jokin muu taho kuin matkustaja. (Albanese ym. 2002, 17.)

13 2.2 Taukopaikat 10 Taukopaikka on käsitteenä hyvin laaja. Taukopaikaksi voidaan kutsua kaikkia levähdykseen tarkoitettuja paikkoja niin teiden kuin luontopolkujenkin varrella. Teiden varsilla taukopaikkoja ovat muun muassa huoltoasemat ja erilaiset levikkeet sekä levähdyspaikat luonnonkauniilla maisemapaikoilla. Tässä tutkimuksessa taukopaikka rajataan käsittämään pelkästään huoltoasemia. Huoltoasemista käytetään monenkirjavia ilmauksia, kuten esimerkiksi huoltamo ja bensa-asema. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto määrittelee asematyypit seuraavasti: Huolto- ja jakeluasema on myyntipiste, jossa on pääasiassa polttonesteiden myynnissä toimivaa henkilökuntaa, jolla hyväksytään maksuvälineenä öljy-yhtiön luottokortin ja jolla on saatavissa autoon myös mm. ilmaa ja vettä. Huoltoasemalla on lisäksi huoltohalli ja -palveluja. Asema, jossa on henkilökuntaa ja enintään pesuhalli, on jakeluasema. Automaattiasema on jakelupiste, jossa maksutapahtuma on täysin automatisoitu ja jossa ei ole maksupistettä sisätiloissa. Erikseen tilastoidaan veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet (D-pisteet) ja muut jakelupisteet. (Huoltoasematoiminta Suomessa.) Huoltoasemille poiketaan mitä erilaisimmissa tilanteissa ja tarkoituksissa. Toinen pysähtyy huoltoasemalle työ- tai lomamatkallaan, kun taas jollekin toiselle huoltoasema on lähellä kotia ja vakituinen tankkauspiste. Vastaavasti jollain muulla huoltoasemalla osat saattavat kääntyä toisinpäin. Koska kaikki autoilijat käyttävät huoltoasemien palveluja, en tässä työssä rajaa palvelujen käyttäjiä erikseen matkailijoihin tai muihin ryhmiin. Sama henkilö voi käyttää huoltoasemaa sekä matkailijana että paikallisena asukkaana, joten pidän tutkimuksen kannalta oleellisempana tutkia päätöksentekoprosessia kokonaisvaltaisesti.

14 11 KUVIO 2. Bensiinin jakeluasemat Suomessa avattiin ensimmäinen huoltoasema, Bensiini-Kuluttajain Oy, 1930-luvun alussa (Teittinen 1994, 14). Kuviossa 2 on esitetty kaikki vuonna 1997 toiminnassa olleet bensiinin jakelupisteet (Saarinen 1998, 9). Kuviosta näkyy hyvin, kuinka asemat ovat keskittyneet selkeästi vilkkainten liikennöityjen teiden varsille (ks. kuvio 1), missä myös kilpailu on suurinta. Nykyään maassamme on Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton vuonna 2003 keräämien tietojen mukaan liikennepolttonesteitä myyviä huolto-, jakelu- ja automaattiasemia yhteensä kappaletta. Miehitettyjä huolto- ja jakeluasemia näistä on ja miehittämättömiä automaattiasemia 762. Vuoden 2002 lopussa miehitettyjä asemia oli ja automaattiasemia 715. Tällä hetkellä suuntana näyttää olevan miehitettyjen asemien vaihtuminen miehittämättömiksi. Vuonna 2003 huolto- ja jakeluasemien osuus bensiinikaupasta oli 59

15 12 prosenttia, kun se viisi vuotta aiemmin oli vielä 70 prosenttia. Vuoden 2003 aikana automaattiasemien osuus kasvoi neljällä prosenttiyksiköllä ja oli 38 prosenttia. Pieni osa bensiinistä myydään veneasemilla ja tilaston ulkopuolisissa myyntipisteissä. (Huoltoasematoiminta Suomessa.) 2.3 Markkinarakenne Katja Lähde (1999) tarkastelee huoltoasematoimialan markkinoiden rakennetta erilaisten indikaattoreiden avulla. Tällaisia tekijöitä ovat mm. markkinoilla myytävän tuotteen tai palvelun homogeenisuus, tuottajan ja jakelijan välinen vertikaalinen integraatio, markkinoilla olevien yritysten lukumäärä ja markkinoiden keskittyminen. Huoltamoiden päätuote, polttoaine, on homogeeninen eli yhteneväinen. Yksittäisen aseman toiminta, kuten tuotevalikoima, hinnoittelu, aukioloajat jne., riippuvat vertikaalisen integraation asteesta eli keskittymisen tasosta. Suurimman osan huoltamoista omistavat isot öljy-yhtiöt, kuten esimerkiksi Neste ja Teboil Oy. Lähteen mukaan kuluttaja kokee eri yhtiöiden polttoainemerkit lähes identtisiksi keskenään, joten ostopäätöstä ohjaavat eniten aseman sijainti ja polttoaineen hinta. Niiden lisäksi myyjä voi erottua kilpailijoistaan differoimalla oheistuotteita ja palveluja. Päivittäistavaramyynnin lisääntyminen on hyvä esimerkki vertikaalisesta tuotedifferoinnista. (Lähde 1999, ) Huoltoasemien kokonaismyynti rakentuu tuoteryhmistä: polttoaineet, autotarvikkeet ja huoltopalvelut, kahvilatoiminta sekä päivittäistavaramyynti. Polttoaineiden osuus huolto- ja jakeluasemien myynnistä on keskimäärin prosenttia, mutta aseman katteesta sen osuus on kuitenkin enää vain noin kolmannes, kun se kymmenisen vuotta sitten oli vielä yli puolet. (Lähde 1999, 10.) Suomen Bensiinikauppiaitten liiton mukaan vuonna 2003 bensiinin veroton kate oli 3,07 senttiä litralta ja dieselin veroton kate 3,17 senttiä litralta (Huoltamotoiminta). Autokannan teknistymisen myötä perinteisten huolto- ja korjauspalvelujen väheneminen on vaikuttanut huoltoasemien rakenteelliseen muutokseen. Huol-

16 13 toasemat siirtyvät enenevässä määrin autojen huoltamisesta ihmisten huoltamiseen. Huoltoasemia houkuttelee päivittäiskauppatavaroiden myyntiin Lähteen (1999, 21) mukaan muun muassa päivittäistavaramarkkinoiden rakennemuutos. Pienet elintarvikemyymälät ovat vähentyneet nopeasti, ja tilalle on tullut isoja supermarketteja (Marjanen 1998, 5-6). Toinen houkutteleva tekijä on aukioloaikojen vapaus, sillä huoltamot eivät kuulu liikeaikalain rajoitusten piiriin, kuten päivittäistavarakaupat (Lähde 1999, 20). ABC Keljonkankaan keittiövastaavana työskentelevä Perttu Kosonen (2004) pitää tärkeänä huoltamotoiminnan kehittämistä edelleen. Kilpailijoista pyritään erottautumaan kattavammalla palvelutarjonnalla, kuten toimitilojen muuntamisella yhä monikäyttöisemmiksi. Monista paikoista voi jo ostaa esimerkiksi ruokatarvikkeita ja tulevaisuudessa huoltamot muuttuvat enenevässä määrin yksiköiksi, jotka tarjoavat Kososen mukaan muun muassa kokous- ja majoituspalveluja. Esimerkiksi yritykset voivat viettää kokonaisen päivän paikassa, joka tarjoaa kokoustilat, ruokailumahdollisuuden ja saunapalvelut. 2.4 Convenience store -ilmiö Yksittäisen huoltoaseman kilpailukenttä riippuu kolmesta osatekijästä. Näitä ovat sijainti, palvelut ja markkina-alueen palvelujen ja kysynnän välinen suhde. Markkinatilanne samalle hyödykkeelle tai tuotevalikoimalle on erilainen eri alueilla ja siihen vaikuttavat kuluttajien näkemykset ja ostokäyttäytyminen. (Lähde 1999, 23.) Conveniense store tyyppiset pelkistetyn tavaravalikoiman ja pitkien aukioloaikojen myymälät ovat rakentuneet markkinatilanteen ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksen myötä. Perinteisten lähikauppojen väheneminen ja asiakkaiden elämäntyylin muutos ovat edistäneet tämän kauppatyypin lisääntymistä. Markkinoille on tullut aivan uusi kauppatyyppi, huoltamoketjujen liikennemyymälät. Conveniense tarkoittaa sopivuutta, soveliaisuutta, mukavuutta ja etua. Conveniense store voidaankin määritellä peruselintarvikemyymäläksi, jolla on pitkät aukioloajat. (Marjanen & Saarinen 2000, 1-2, 6.)

17 14 Kuluttajan käyttäytymistä tarkasteltaessa oletetaan, että kuluttajalla on tietty määrä resursseja. Näitä ovat raha, tieto ja taito, energia sekä aika (Nives 2002). Nämä resurssit ovat rajallisia, muuttuvia, keskenään korvattavissa sekä hallittavia. Niitä voi siis itse käyttää oman harkintansa mukaan. Esimerkiksi aika on kaikille sama 24 tuntia vuorokaudessa, mutta sen voi käyttää monella tavalla hyödykseen. (Hallman 1991, ) Resurssien käyttötarkoitukset kilpailevat keskenään ja kuluttaja joutuu kohtaamaan päätöksensä vaihtoehtokustannukset. Päivittäistavaroiden kohdalla kuluttaja punnitsee muun muassa aika- ja varallisuusresurssejaan. (Lähde 1999, 22.) Convenience store tyyppisen lähikaupan palvelukonsepti on suunnattu kiireisille, mutta vaativille asiakkaille, jotka arvostavat sekä palvelun läheisyyttä että vaivattomuutta. Tulevaisuudessa tärkeimmäksi kohderyhmäksi arvioidaan yksinasuvat, sekä nuoret että eläkeläiset. Kuluttajien päivittäistavaroiden ostopaikan valintakriteerejä on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla ja yhteenvetona näistä Marjanen ja Saarinen toteavat tärkeimmiksi kriteereiksi laajan valikoiman, tuotteiden laatutason ja myymälän sijainnin. Myös asioinnin nopeus ja helppous, henkilökunnan ystävällisyys, myymälän luotettavuus sekä valikoiman riittävyys ovat vaikuttavia tekijöitä. (Marjanen & Saarinen 2000, 2.) Teboilin tytäryhtiö Suomen Tähtihovit Oy:n toimitusjohtaja Ilpo Kuusimaa toteaa hotelli- ja ravintolayritysten ammattilehti Vitriinissä (2003), että tutkimusten mukaan asiakkaiden tärkeimmiksi kriteereiksi ovat nousseet siisteys, viihtyvyys, palvelu ja tuotteiden laatu sekä sisältö (Honkakumpu 2003, 48-49). Convenience store tyyppisiä myymälöitä ovat muun muassa Quick Shop (Neste), Select (Shell) ja Snack & Shop (Esso) (Marjanen & Saarinen 2000, 10). Kaikki Convenience store tyyppiset myymälät markkinoivat palvelujaan samansuuntaisesti aukiololla, nopeudella ja laadulla. Esimerkiksi Nesteen Quick Shopin vetovoimana on ostamisen nopeus ja vaivattomuus, tuhannen tuotteet valikoima, tuotteiden laatu ja tuoreus sekä aukioloajat 24 tuntia vuorokaudessa (Quick Shop myymälät).

18 3 KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 15 Kuluttajakäyttäytyminen on hyvin laaja käsite. Käsittelen tässä luvussa niitä kuluttajan käyttäytymiseen liittyviä asioita, joilla katson olevan merkitystä tutkimuksen kannalta. Uusitalo on määritellyt kuluttajakäyttäytymisen termin seuraavasti: Kuluttajakäyttäytymisellä tarkoitetaan niitä prosesseja, joita yksilöt ja ryhmät käyvät läpi silloin, kun valitsevat, ostavat, käyttävät tai hävittävät tuotteita, palveluja tai kokemuksia pyrkiessään tyydyttämään tarpeitaan ja halujaan. (Uusitalo 2004). 3.1 Kulutuksen merkitys Kulutus on monimuotoinen ilmiö. Se on muun muassa ostamista, käyttämistä, tuhoamista ja luomista. Ilmosen (1993) mielestä kuluttajan kiinnostus tavaroita kohtaan lähtee tarpeesta ja on käyttöarvovetoinen. Käyttöarvo koostuu sekä tavaran todellisesta käyttöarvosta että kuluttajan omasta näkemyksestä. Kuluttajan käyttöarvokeskeisessä näkökulmassa tiivistyvät tavaran oletetut ja todelliset ominaisuudet, omat kokemukset niistä ja senhetkiset tarpeet. Kun tarpeet kohtaavat tavaran käyttöarvon osatekijöiden kanssa, ostotapahtuma tulee todennäköiseksi. Tavaran ja tarpeiden synnyttäessä liitoksen, alkaa vakiintuminen, joka usein johtaa jonkin tavaramerkin uskollisuuteen. (Emt. 13, 72.) Ilmonen (1993) kuvaa kulutuksen nousevan työn ja tuotannon rinnalle tärkeäksi yhteiskuntaa muotoilevaksi toiminnaksi, joka osaltaan jäsentää sosiaalista olemistamme. Kulutusvalinnat ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä niillä on poliittinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuutensa. Ilmosen mukaan kulutuksen politiikka ei ole ainoastaan kulutus- ja talouspolitiikkaa, vaan myös tavaroiden ja jakelun eriytymistä. Tämä näkyy esimerkiksi kulutusesineiden esillepanossa ja hienosäädössä. (Emt ) Huoltoasemilla tämä näkyy muun muassa sisäänkäynneissä. Sisäänkäynnin ympärille on yleensä sijoitettu erilaisia tiedotteita ja tavaroita, joilla luodaan sekava, huoltoasemaksi tunnistet-

19 16 tava vaikutelma, mutta myös mahdollisuus ostopäätöksien tekoon ostamatta mitään. (Teittinen 1994, 20.) Esillepanon ja mainonnan avulla kuluttajille luodaan tarpeita, joita he eivät muutoin tiedostaisi omaavansa. Tarkoituksena on myös luoda tunnistettava ympäristö ja status paikalle. Kuluttamista voidaankin pitää sekä tarpeiden tyydyttämisenä että niiden luomisena. Ihmisten suhtautuminen kuluttamiseen on muuttunut elämäntyylin ja tapojen muuttuessa. Marjasen (1998) mukaan ostaminen voitiin jakaa aikaisemmin selkeämmin ostettavan tavararyhmän mukaan, esimerkiksi päivittäis-, valintaja erikoistavaroihin. Nykyisin ostoksilla käynnistä on tullut osalle kuluttajista vapaa-ajan viettomuoto ja voidaankin puhua shoppailusta. Kulutuksesta on tullut tapa toteuttaa itseään, ilmentää omaa persoonaa ja vahvistaa itsetuntoa. (Emt. 5-6.) 3.2 Kuluttajien erilaisuus Kuluttajakäyttäytymistä voidaan sanoa Ylikosken (1999, 77) mukaan tavoitteelliseksi, sillä kuluttaja on aina motivoitunut tavoittelemaan tarpeentyydytystä riippumatta ostettavasta tuotteesta. Ehkä kuuluisin tarpeiden jäsennys on Maslow n tarvehierarkia malli (kuvio 3), jossa Maslow jakaa tarpeet viiteen tasoon. Hänen oletuksenaan on, että tarpeet tyydytetään järjestyksessä alhaalta ylös lukien. (Lampikoski, Suvanto & Vahvaselkä 1994, 83.) Ensin tulee täyttää fysiologiset tarpeet (vesi, ruoka, uni), tämän jälkeen turvallisuus (suoja), sosiaaliset tarpeet (rakkaus, ystävyys, toisten hyväksyntä), näiden tarpeiden tyydyttyä tulee arvostuksen tarve (status, arvonanto) ja viimeiseksi itsensä toteuttaminen (luovuus) (Solomon 1994, 92). Mallia tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä siitä on esitetty paljon poikkeuksia.

20 17 KUVIO 3. Maslow n tarvehierarkia Tarpeiden lisäksi kuluttajan käyttäytymistä ohjaavat motivaatiot ja arvot. Kuluttajaa motivoivat päämäärät, joilla on hänelle merkitystä. Arvot ovat uskomuksia toivotuista asiantiloista ja käyttäytymisestä, muuttumattomia eri tilanteissa, käyttäytymistä ja arviointia ohjaavia sekä tärkeysjärjestyksessä. Arvot voidaan jakaa päämäärä- ja välinearvoihin. Päämääräarvot ovat tavoitteita ja lopputiloja joihin pyritään. Ne ovat abstrakteja ja vaikeasti määriteltävissä kuten esimerkiksi onnellisuus ja viisaus. Välinearvot vastaavasti ovat toivottavia käyttäytymistapoja ja välineitä päämäärien saavuttamiseksi. Nämä ovat helpommin määriteltävissä ja niitä voivat olla muun muassa taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys. (Uusitalo 2004.)

21 18 KUVIO 4. Supistettu kuluttajakäyttäytymisen malli Tarpeisiin ja motivaatioihin vaikuttavat ympäristö sekä yksilölliset erot. Näitä tekijöitä on listattuna kuviossa 4 (Lampikoski & Lampikoski 2000, 29). Ympäristön vaikutuksia ovat muun muassa kulttuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmä, kotitalous ja perhe sekä senhetkinen tilanne. Yksilöllisiin eroihin kuuluvat resurssit, kuten raha ja aika, teknologiataso, motivaatio, tieto ja koulutustaso, ammatti, asenne, persoonallisuus, elämäntyyli sekä demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, kansallisuus ja rotu. (Emt. 29.) Nämä kaikki kietoutuvat yhteen muodostaen ihmisen identiteetin ja käyttäytymisen reunaehdot. Kuluttajien käyttäytymistä ja päätöksentekoa on mahdotonta määrittää pysyvästi, mutta kuluttajia voidaan kuitenkin jakaa erilaisiin kuluttajuuksiin, joita ovat: valitsija (chooser), löytöretkeilijä (explorer), viestittäjä (communicator), identiteetin etsijä (identity seeker), kapinallinen (activist) ja mielihyvän tavoittelija (hedonist). Näiden lisäksi voidaan nimetä myös rutiinikuluttaja ja taloudellinen kuluttaja. (Uusitalo 2004.) Kuluttajilla voi olla samanaikaisesti useampia piirteitä ja ne ohjaavat kuluttajan valintoja. Esimerkiksi viestittävä aktivisti ottaa

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA

MIEHET TAVARATALON ASIAKKAINA MIEHETTAVARATALONASIAKKAINA AnttilaOy:nvalikoimankehittäminen HeliHeikkinen Opinnäytetyö Huhtikuu2011 Vaatetusalankoulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Julkaisunlaji Opinnäytetyö Päivämäärä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Ostaminen murroksessa

Ostaminen murroksessa Ostaminen murroksessa - miten se näkyy myymälässä Research Insight Finland Janne Numminen Tutkimuksen tavoitteet 1 Luoda 2 muotokuva suomalaisesta päivittäistavaroiden ostajasta. Ymmärtää kuluttajan ja

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa Viitekehys suomalaisista päivittäistavarakaupan ostajina Päivittäistavarakauppa on murroksessa. Kuluttajien ostokäyttäytyminen ja median käyttö ovat muuttuneet ja muutoksen

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy

Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy Asiakaskysely 2013 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 20.9.- 20.10.2013 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 119

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä

pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä Taideteollinen korkeakoulu Vaasan yliopisto Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn edistäjä Muotoilun mahdollisuuksia Mikä on Muova Perustettu 1988 1.1.2006 lähtien

Lisätiedot