ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet"

Transkriptio

1 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

2 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen on kuulunut 174 toteutettua ESRennakointihanketta, jotka sisältyivät ESR Tavoite 4 ohjelmaan Ohjelman tavoitteisiin sisältyi toimivan työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmän luominen. Aikaan saatiin hajautunut projektiperustainen ennakointijärjestelmä. Yhtenäisemmän ja eri toimijoille yhteiselle alustalle rakentuvaa ennakointijärjestelmän kehittämismahdollisuuksia olen tarkastellut toukokuussa 2001 valmistuneessa muistiossani. Tässä muistiossa ennakointijärjestelmän kehittämisen tiellä tunnistettiin monia esteitä, joskin ennakointijärjestelmän perusaineksien todettiin olevan jo valmiina. Ennakointijärjestelmän kehittämismuistiossa ongelmaksi tunnistettiin toisaalta ennakoinnin tehtävän ja tarpeen epämääräisyys ja toisaalta yhteisen tai kaikkia merkittäviä tahoja palvelevan ennakointikonseptin puutteen. Ennakointikäytäntöjä ja sovelluksia on lukuisia, jotka ovat todennäköisesti vastanneet asianomaisissa tilanteissa esiintyneisiin ennakointitarpeisiin, mutta pysyvien eli toistettavien, siirrettävien tai kopioitavien käytäntöjen määrä on jäänyt vähäiseksi. Elämään ovat jääneet lähinnä jo ennen ESR-ennakointiohjelmaa edeltäneet käytännöt eli toimialaperustainen ennakointi (talousennusteet ja ammattirakenneanalyysit) sekä yrityskyselyt (työhallinnossa sovellettu työvoima- ja koulutustarvetutkimukset). Käsillä olevassa loppuraportissa paneudun ennakoinnin parhaiden käytäntöjen kuvaamiseen. Kehittämismuistiossa tunnistettiin ennakointikonseptin päänäkökulmiksi 1) toimialaennakointi, 2) klusterianalyysit sekä 3) yrityskartoitukset. Käsillä olevan raportin tavoitteena on avata ja ohjeistaa näitä lähestymistapoja niin, että menettelyt ovat laajasti ymmärrettävissä ja sovellettavissa. Lähestymistavat ymmärretään nimenomaan toisiaan täydentävinä, ei vaihtoehtoisina. Kuvaustapa on erittäin tiivis. Ennakoinnista on eri toimijatahoilla monia eri käsityksiä ja koulukuntia. Monet korostavat päätöksenteon ja ennakoinnin prosessiluonnetta, jolloin yleensä puhutaan hyvin lyhyestä aikajänteestä ja jolloin ei erityisen yhtenäistä ennakointikonseptia puhumattakaan ennakointijärjestelmästä voi ollakaan. Tämä ajattelutapa johtaa eittämättä hajautettuun ennakointiin. Yhtäältä vallitsee näkemys, että tulevaisuutta voidaan ennakoida ja tulevaisuuden hallinnassa voidaan soveltaa samantapaisia toistettavissa olevia käytäntöjä. Käsillä olevassa raportissa uskotaan tähän lähestymistapaan. Ennakointikonsepti on pyritty kuvamaan siten, että esitettävät parhaat käytännöt palvelisivat sekä hajautetumpaa ennakointi että mahdollisesti myös yhdentyvämpää ennakointia. Raportti on tarkoitettu hyödynnettäväksi niin valtakunnallisen ennakoinnissa politiikan eri lohkoilla kuin alueellisella ja paikallisella tasolla ennakoinnissa elinkeinojen kehittämisen, työvoimatarpeiden kuin koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Helsingissä 31. lokakuuta 2001 Keijo Mäkelä

3 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Toimialaperustainen ennakointi 7 3 Klusterianalyysit 16 4 Yritysanalyysit 26 5 Koulutus- ja osaamistarpeet 28 6 Perustietämys ennakoinnista 29 7 Lopuksi 31

4 3 1 Johdanto Periaatteessa jokaiseen ennakointikäytäntöön ja prosessiin liittyvät seuraavat näkökulmat: 1) Ennakoinnin ongelma; päätöksenteosta johdettu ennakoinnin tarve. Tarve voi olla hyvin määritelty kuten uusien työpaikkojen luomistavoite tai avoin mahdollisuuksien ja uhkien kartoitus 2) Ennakoitavan kohteen jäsentämistapa eli malli, teoria tai muu rajaus ja haltuunottotapa 3) Ennakointimenetelmä tai ylipäätään menettely, jolla tarkasteluun saadaan tulevaisuutta luotaava aikajänne 4) Määrällinen data eli ennen muuta tilastotieto ja laadullinen data eli ennen muuta aihepiiriin liittyvät aiemmat raportit ja kyselytutkimukset. 5) Asiantuntijaprosessointi, josta saadaan paitsi datankaltaista tietämystä niin näkemyksiä, arvoperustaisia painotuksia, innovaatioita ja heikkoja signaaleja. Asiantuntijatietämys voidaan hankkia delfitekniikalla, syvähaastatteluin tai asiantuntiryhmissä. 6) Sitouttamisverkosto eli ennakointiprosessin tai vähintäänkin sen tulosten saattaminen perustellusti päätöksentekijöiden tietoon. Käytännön ennakointiprosesseissa eri vaiheet voivat painottua eri tavoin ja ne voivat myös yhdentyä. Dataa ei välttämättä koota erikseen vaan se tarvittava tieto saadaan asiantuntujoilta. Usein myös asiantuntijat ja päätöksentekijät ovat samoja henkilöitä. Eräs tapa jakaa ennakointimenettelyt on aikajänne: 1) pitkän aikajänne ( 5-30 vuotta), johon päästään visio-, skenaario- ja muilla tulevaisuuskuva-analyyseillä sekä aikasarja-analyyseillä; 2) keskipitkä aikajänne (2-8 vuotta), johon päästään teema-, klusteri ja aikasarja-analyyseillä: sekä 3) lyhyt aikajänne (0-3 vuotta), jonka menetelmiä ovat yritysanalyysit ja kyselyt. Toinen tapa ryhmitellä ennakointimenetelmät on jakaa ne ennakointitiedon luonteen mukaan: 1) toteaviin eli tietämiseen perustuviin menetelmiin (kyselyt mukaan luettuna barometrit, delfi, lyhyt aikajänne), 2) analyyttisiin eli ymmärtäviin menetelmiin (mallit kuten toimiala-, klusteri- ja yritysanalyysimallit, keskipitkä aikajänne) ja 3) innovatiivisiin eli tulevaisuutta tekeviin menetelmiin (megatrendi- ja heikkojen signaalien analyysit, pitkä aikajänne). Lähestymistapoja voidaan soveltaa rinnakkain, jolloin ne täydentävät toisiaan.

5 4 Oma asenteemme ennakointiin vaikuttaa oleellisesti ennakointitavan valintaan. 1) "Optimistit" uskovat, että tulevaisuutta voidaan luodata ja tehdä; 2) "Pessimistit" kartoittavat ja torjuvat uhkakuvia; 3) "Onnen sepät" elävät päivä kerrallaan ja uskovat sattumaan. Epäilemättä nämäkin kolme näkökulmaa ovat aina läsnä ja elävät rinnakkain. Vaikka sattumilla ja yllätyksillä on aina joskus suurikin rooli, niiden varaan ennakointia ei voi kuitenkaan rakentaa eivätkä ne vie pohjaa pois suunnitelmalliselta ennakoinnilta. Ennakointikonseptin ytimeksi on valittu seuraavat neljä näkökulmaa: 1) toimiala-analyysit, 2) klusteri- ja verkostoanalyysit, 3) yritysanalyysit sekä 4) osaamistarvekyselyt. Ennakointijärjestelmän kehittämisraporttiin verrattuna tässä on haluttu korostaa yritysanalyysejä mikrotason ennakointimenetelmänä. Taulukossa 1 on kuvattu kuhunkin neljään näkökulmaan liittyviä piirteitä. Taulukko 1 Ennakoinnin parhaiden käytäntöjen etuja (+) ja ongelmia (-) 1. Toimiala-analyysit + Pitkät perinteet. Vakiintuneet mallit. Pitkäkin aikajänne mahdollinen. Laaja tietoperusta. - Trendipainotteisuus ja lukusokeus. 2. Klusteri- ja verkostoanalyysit (ml. teknologiaennakointi) + Uusien liiketoiminta-alueiden tunnistaminen. Nopeasti muuttuvien alojen ja uusien osaamistarpeiden ennakointi. Innovatiivisuus. - Klusterien ainutkertaisuus. Analyysimallien kehittymättömyys ja vakiintumattomuus. 3. Organisaatio- ja yritysanalyysit + Organisaatiotasolla ennakointiin pisin mahdollinen aikajänne. - Menetelmien kehittymättömyys ja vähäinen tunnettuus. 4. Osaamistarvekyselyt ja -barometrit + Välittömien tarpeiden tunnistamisessa selkeä menettely. Helppo ja tunnettu. - Aikajänne lyhyt. Ei analyyttinen. Neljän päälähestymistavan käyttötarkoitusta on kuvattu taulukossa 2, jotka voidaan konkretisoida ennakointikysymyksinä taulukon 3 tapaan.

6 5 Taulukko 2 Ennakoinnin parhaiden käytäntöjen käyttötarkoituksia 1. Toimiala-analyysit Elinkeino-, työvoima- ja koulutuspolitiikka: - Elinkeinostrategian mitoitus (talous- ja työllisyysvaikutukset) - Määrälliset työvoimatarpeet (työllisyysstrategia) - Määrälliset koulutustarpeet (koulutusstrategia) 2. Klusteri- ja verkostoanalyysit (ml. teknologiaennakointi) Elinkeino-, työvoima- ja koulutuspolitiikka: - Klusteristrategiat, teknologiastrategiat - Potentiaaliset liiketoimialueet - Uudet osaamistarvealueet - Supistuvat osaamisalueet - Katoavat liiketoiminnot 3. Organisaatio- ja yritysanalyysit Kehittämis- ja koulutushankkeiden toteutus: - Liiketoimintastrategiat - Klusterianalyysien todentaminen 4. Osaamistarvekyselyt ja -barometrit Työvoiman rekrytointi, työvoimakoulutus ja Muu henkilöstökoulutus: - Akuutisti koettujen työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen Taulukko 3 Ennakointiongelmat 1. Toimiala-analyysit - Mikä on elinkeino- ja ammattirakenteen muutoksista sekä poistumista johtuva uuden työvoiman ja koulutettujen tarve? 2. Klusteri- ja verkostoanalyysit (ml. teknologiaennakointi) - Mitkä ovat nopeimmin kasvavat ja supistuvat liiketoiminta-alueet? - Mitkä ovat uudet liiketoiminta-alueet ja mitkä katoavat? - Mitkä ovat tuotannon isot rakenteelliset ja muut laadulliset muutokset? - Mitkä ovat teknologian vaikutukset? 3. Organisaatio- ja yritysanalyysit - Mitkä ovat yrityksen kriittiset kehittämistarpeet ja kriittiset osaamistarpeet? 4. Osaamistarvekyselyt ja -barometrit - Mitkä yritysten/henkilöiden välittömät kehittämis- ja osaamistarpeet? Seuraavassa tarkastellaan kutakin neljää osa-aluetta ongelmalähtöisesti. Toisin sanottuna huomio on kiinnitetty erityisesti lähestymistapojen käyttötarkoitukseen ja käyttöön. Liitteissä on pyritty antamaan teknistä ohjeistusta etenkin toimiala- ja klusterianalyysien käytännön toteuttamiseen.

7 6 Mallinnettu tai muutoin systemaattinen ennakointi edellyttää tuekseen myös teema- ja tapauskohtaista ennakointia. Teemojen kytkeminen megatrendien tai heikkojen signaalien kautta toimiala-, klusteri- ja yritysanalyyseihin ovat tapoja ottaa teemat haltuun. Yhteiskunnassa on kuitenkin runsaasti kulttuuriin sisältyviä ilmiöitä, joissa teema käy läpi ja yli kaikkien klustereittein tai joiden tarkastelun ydin toimialojen ja klustereiden ulkopuolella. Tarkastelun painopiste on jäljempänä edelleenkin työelämän muutosten ja koulutustarpeiden selvittämisessä niin lyhyellä, keskipitkällä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Ennakoinnin peruskysymyksiksi asetetaan tässä niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla seuraavat kysymykset, joihin ennakointikonseptilla pyritään vastaamaan: - Mitkä ovat (valitun alueen) elinkeinostrategian työllisyysvaikutukset? - Miten alueelle saadaan haluttu määrä kuten 1000 tai pysyvää uutta työpaikkaa? - Miten teknologinen kehitys vaikuttaa alueen tulevaisuuteen? - Millaisia liiketoimintapotentiaaleja sisältyy teknologiseen kehitykseen? - Mitkä uudet ja nopeimmin kasvavat osaamistarpeet? - Mitkä ovat uudet ammatit ja tehtävät? - Mitkä ovat yritysten strategiset tai kriittiset osaamistarpeet? - Mitkä tehtävät ja osaamistarpeet vastaavasti katoavat? - Mitkä ovat koulutuksen määrälliset tarpeet? Ovatko nämä kysymykset oikeita kysymyksiä? Ennakointikeskusteluissa esitetään myös näkemyksiä, että eri hallinnonalojen tai toimijoiden ennakointitarpeet ovat niin eriytyneet, että yhteisiä kysymyksiä ei ole. Samoin väitetään että olosuhteet muuttuvat niin nopeasti, että ennakointi ei ole mahdollista. Ennakoinnin piiriin luetaan usein myös yritysten välittömien kehittämis-, työvoima- ja koulutustarpeiden tunnistaminen, mikä on suhteellisen helposti tehtävissä yksinkertaisin kyselyin ja haastatteluin. Samoin pelkkää viranomais- ja oppilaitosten verkottumista yritysten kanssa pidetään usein ennakointina. Jopa koulutuksen markkinointia yrityksille voi joku pitää ennakointina. Kaikkiaan näkemykset siitä, mikä on ennakointia ja mikä ei ole ennakointia, vaihtelevat huomattavasti.

8 7 2 Toimialaperustainen ennakointi Toimialaperustaisella ennakoinnilla tarkoitetaan tässä ennakointia, jossa perinteinen toimialarakenne muodostaa tarkastelukehikon. Tarkastelun vahvuus ennen muuta siinä, että voidaan käyttää vakiintuneita määrällisiä ennustemalleja (talousennusteet, työvoiman kokonaiskysyntä-, tarjonta- ja työttömyysennusteet, ammattirakenne-ennusteet) ja muutoinkin toimialakohtaista tietoa on runsaasti saatavilla. Myös viranomaiset luokittelevat yritykset toimialoittain. Siirryttäessä sektoroituneesta (toimialat) ja hierarkkisesta (organisaatiot) tuotannosta verkottuneeseen tuotantoon on ryhdytty soveltamaan klusterityyppistä ajattelutapaa toimialaanalyyseihin. Toimiala- ja klusteriajattelua ei tulekaan nähdä vastakkaisina. Toimiala-ajattelun vahvuus on edelleenkin mitoituksessa: elinkeinostrategiat voidaan mitoittaa talous- ja työllisyysluvuin. Toimialojen osaaminen voidaan kuvata ammattirakenteella, mitä kautta päästään määrällisiin koulutustarpeisiin. Mitkä tekijät muuttavat työelämää? Ennakoinnin työkaluja suurten pitkän aikavälin tulevaisuuskuvien tunnistamiseksi ovat visioiden, skenaarioiden tai tulevaisuustaulukoiden laatiminen. Tukena voidaan käyttää asiantuntijaraateja, joihin erityisesti delfitekniikka tukeutuu. Nämä menetelmät ovat suhteellisen raskaita ja vaativia. Megatrendien ja heikkojen signaalien tarkastelu on osoittautunut helpoksi mutta tehokkaaksi menetelmäksi ottaa suuret muutokset haltuun. Megatrendit ovat yleensä tunnettuja (Taulukko 4). Niiden vaikutukset ovat tosin usein ristiriitaisia ja johtopäätösten tekeminen edellyttää oivallusta. Megatrendit tulee myös 'virittää' oikeaan tason tarkastelun kohteena olevan ilmiön kannalta, jotta megatrendit eivät olisi liian yleisiä tai sitten liian pieniä detaljiasioita. Taulukossa 5 on kuvattu arviointiasetelma rakennusalan näkökulmasta.

9 8 Megatrenditarkastelun keskeinen tavoite on tunnistaa toimialoilta innovatiiviset kehittämisalueet. Nämä alueet sisältävät mahdollisuuksia, mutta jos niiden realisoimisessa ei onnistusta megatrendit kääntyvät uhkiksi muiden onnistuessa. Taulukko 4 Työelämään vaikuttavia suuria kehitysaaltoja eli megatrendejä 1. Toimintojen verkottuminen. Meneillään on laaja verkottumisprosessi niin yrityssektorilla kuin julkisellakin, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Prosessi on alussa. 2. Toimintojen reaaliaikaistuminen. Tietoteknologinen kehitys on tehnyt mahdolliseksi verkostojen reaaliaikaisen ohjauksen ja ohjautumisen. Reaaliaikaisuus aiheuttaa kiireen ja elämän hallintaongelmia. 3. Tuotannon ja työn logistiikan keskeinen rooli. Tuotanto pirstoutuu ja työ ohjautuu sinne missä saavutetaan kokonaisuutena paras hinta-laatu -suhde. Työ liikkuu myös verkkojen kautta. 4. Teknologinen kehitys. Tietoteknologisen kehityksen ohella myös materiaali-, bio- ja muut teknologiat kehittyvät nopeasti. Lähiajan kehitys on ennakoitavissa tehtävän T&Ktyön perustella. 5. Globalisoituminen on alkeellisimmillaan kansainvälisen yhteistyön sekä tuonnin ja viennin lisääntymistä. Kansainvälisistä tuotantoketjuista tulee merkittäviä talouden toimijoita. 6. Ekokilpailukyky. Ostokykyisen asiakkaiden vaatimuksiin sisältyy pyrkimys niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisesti kestävään kehitykseen. 7. Työn murros. Työmarkkinat pirstoutuvat. Työ pirstoutuu ja työn muotojen väliset rajat hämärtyvät. 8. Verkkopalvelujen kasvu. Sähköinen kauppa, rahoitus-, opetus-, sosiaali- ja terveys sekä hallinto- ja asiantuntijapalvelujen hoitaminen verkkojen kautta lisääntyvät merkittävästi. 9. EU:n laajeneminen itään. Suomen yritystoiminnan kannalta EU on keskeinen markkina-alue ja toimintojen ohjaaja. EU:n luonne ja markkinat muuttuvat laajenemisen myötä. 10. Väestön ja työvoiman ikääntyminen. Väestö ikääntyy koko Euroopassa. Kulutuskysynnässä painottuvat varttuneiden muuttuvat tarpeet. Seniorit voivat olla merkittävä työvoimapotentiaali. 11. Syrjäytymisen lisääntyminen. Muutokset yhteiskunnassa ja tuotannossa ovat huomattavia ja nopeita, syrjäytymisen riski kasvaa oleellisesti. Kolmannen sektorin merkitys korostuu. 12. Julkisen sektorin keveneminen, etenkin rooli palvelujen tuottajana vähenee. Kansalaisten oikeudet korostuvat.

10 9 Taulukko 5 Rakentamisen toimialaan vaikuttavat megatrendit ja heikot signaalit VAIKUTUS TUOTANTOON Megatrendit Kysyntään Tapaan 1 Puurakentaminen Venäjän markkinat EU:n markkinat Korjausrakentaminen Julkinen tuki vähenee Logistiikka Muuttoliike Projektiosaaminen ++ 9 Asuntojen osaomistus + 10 Väestön ikääntyminen Heikot signaalit 1 Asiakaslähtöisyys Verkostoituminen ++ 3 Älykkäät rakennukset Tilojen monikäyttö Arkkitehtooniset arvot Korruption väheneminen 7 EU:n direktiiviohjaus + 8 Asuntojen periminen Vuokra-asuminen Ekotalot Miten mitoittaa työllisyysstrategia? Talousennusteet osoittavat että pitkällä aikavälillä työttömyys jatkuu, ohessa esimerkkinä Pohjamaan (Vaasa ympäristöseutukuntineen) ennuste. Pohjanmaalle tarvittaisiin vähintään 5000 täysin uutta pysyvää työpaikkaa (Taulukko 6). "Täysin" viittaa tässä siihen, että perusuran sisällä sekä katoa että syntyy työpaikkoja. Pyrkimys työttömyyden nollaamiseen edellyttää nettomääräisesti perusura päälle noin 5000 työpaikkaa. Tällöin ei pyritä edes kasvuun. Taulukossa 7 on esitetty taulukon 6 työmarkkinaennustetta vastaava elinkeinorakenneennuste. Ennusteeseen on lisätty toimialoittain esimerkinomaisesti kyseiset 5000 täysin uutta työpaikkaa eli työllisyysstrategia on mitoitettu elinkeinotasolla. Tällöin on asetettu työllisyystavoite siten, että tavoitteen toteutumista voidaan seurata.

11 10 Taulukko 6 Pohjanmaan maakunnan työllisyysennuste POHJANMAA (perusura) Väestö 173,2 171,0 169,2 166,4 Työikäiset v. 126,4 125,5 125,6 121,9 Työvoima 84,5 82,0 80,3 73,7 Työvoimaosuus v. % 66,8 65,3 64,0 60,5 Työllisyysaste v., % 67,8 69,2 69,2 70,6 Työlliset yht. 77,8 76,5 75,5 70,6 Työttömät 6,7 5,4 4,8 3,1 Työttömyysaste, % 8,0 6,6 6,0 4,3 Lähde: Sisäasianministeriön maakunnittainen työllisyysennuste, tammikuu Taulukko 7 Pohjanmaan maakunnan elinkeinorakenne-ennuste ja työpaikkojen lisäysehdotus (esimerkki) POHJANMAA (perusura) Lisäys- Työll./työv henk. ehdotus Maatalous 8,0 6,2 5,9 Metsätalous 0,6 0,2 0,2 Teollisuus 20,4 19,4 19,1 2,0 Rakennustoiminta 4,5 5,2 4,9 Kauppa 9,5 9,8 9,7 0,5 Liikenne 5,1 4,6 4,3 0,5 Rahoitus 1,3 1,4 1,1 Liike-elämän palvelut 5,0 5,4 5,7 1,0 Julkiset palvelut 23,4 24,3 24,5 1,0 Tuntematon 0,0 0,1 0,1 Yhteensä 77,8 76,5 75,5 5,0

12 11 Millä elinkeinostrategialla uudet työpaikat luodaan? Uusien työpaikkojen kokonaistarve. Uusien työpaikkojen luominen ei luonnollisestikaan ole riippumatonta olemassa olevista työmarkkinoista. Työvoiman kysynnän näinkin merkittävä nettolisäys lisää vastaavasti työvoiman tarjontaa sekä omassa maakunnassa vähentämällä perusuraan sisältyvää lähtömuuttoa maakunnasta lisäämällä tulomuuttoa muista maakunnista. Toisin sanottuna täystyöllisyystavoite on luonteeltaan kumulatiivinen, uusien työpaikkojen tarve olisikin ehkä noin Vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa taas se, että vaikka uusia työpaikkoja luotaisiin vaikkapa 10000, kaikki eivät suinkaan työllisty. Käytännössä laskennallinen 'nollatyöttömyys' tarkoittaa työvoimapulaa. Tämäntapaiset kysymykset ovat lisähaasteita ennakoinnille, eivät perusteita luopua (määrällisestä) ennakoinnista. Innovatiiviset kehittämisalueet. Kultakin valitulta toimialalta (esimerkissä teollisuus, liikenne, liike-elämän palvelut ja yhteiskunnalliset palvelut) on tarpeen tunnistaa sellaiset uudet tai kasvavat liiketoiminta-alueet, joille uudet työpaikat voidaan luoda. Eräissä MAREennakointihankkeissa on käytetty näiden innovatiivisten alueiden tunnistamisessa Taulukossa 8 esitettyä kehittämisalueluetteloa. Kukin kehittämisalue pitää mahdollisuuksien mukaan pyrkiä konkretisoimaan yritys- ja tuoteideoiksi, vähintäänkin kärki- tai menestystuotteiden osalta.. Porrasnostostrategia. Todennäköisesti huomattava osa uuden liiketoiminnan yrittäjistä ja työntekijöistä on jo alueella toimivia. Uudella liiteominnalla on kuitenkin porrasnostovaikutus. Toisin sanottuna vaikka työttömistä merkittävää osaa ei sijoittuisi näille uusille ja korkeahkoa osaamista vaativiin tehtäviin, näihin tehtäviin työllisistä sijoittuvat jättävät jälkeensä avoimia työpaikkoja työttömille. Prosessistrategiat. Edellä kuvattua elinkeinostrategiaa voisi luonnehtia myös konkreettisesti. Meillä harjoitetaan runsaasti myös strategiaa, jota voisi nimittää prosessuaaliseksi. Tällöin

13 12 kehittämistavoitteet asetetaan suhteellisen epäkonkreettisina ideoina kuten kansainvälistymisenä, verkottumisena, laatuajattelun lisäämisenä, IT-valmiuksien kehittämisenä tai ympäristöosaamisena. Näiden megatrendiomaisten tekijöiden vaikutukset tulisi kyetä konkretisoimaan kullakin toimialalla. Nämä tekijät voidaan ottaa huomioon myös koulutuksessa. Mikäli toimialakonkretisointi on tehty, myös koulutuksessa päästään astetta konkreettisempaan oppimiseen kuin lähdettäessä vain abstrakteista periaatteista tai tavoitteista. Mitä osaamista elinkeinostrategia edellyttää? Kasvualojen osaamistarpeet. Kysyttäessä mitkä ovat työelämän uudet osaamistarpeet, juuri edellä tarkoitetut valinnat (Taulukko 8) konkretisoivat osaamisalueet. Mikäli tunnistettujen innovaatioalueiden kehittämiseen ei maakunnassa sitouduta so. ne eivät aidosti sisälly elinkeinostrategiaan, ei innovaatioalueista saada uskottavaa ohjetta koulutuksen suuntaamiseen sen enempää sisällöllisesti kuin määrällisestikään. Elinkeinojen osaamistarpeet. Koulutustarve ei koske ainoastaan kasvualoja, vaan on 'laajempi' kysymys. Kun arvioidaan kunkin toimialan ammattirakenteen muutos ja poistuma työvoimasta, saadaan selville uuden työvoiman tarpeen kohdentuminen ammatteihin. Ammateittain arvioitu koulutettujen tarve kohdennetaan koulutuksiin käyttäen ammattikoulutus-avainta. Erikseen laaditussa Aluebarometrissa on kuvattu koko maan, läänien ja maakuntien ammattirakenne, poistumat, uuden työvoiman tarve ja sen kohdistuminen koulutuksiin koulutusaloittain- ja asteittain (MARE-sovellus). Laadulliset osaamistarpeet. Vaikka toimialaperustainen ennakointi on painotetusti määrällistä, laadullinen näkökulma on tarkastelussa aina läsnä. Laadullisten arvioiden rooli korostuu etenkin ammatti-koulutus -avaimen laatimisessa, jossa vastaan kysymykseen 'mistä koulutuksista ao. ammattiin on tarkoituksenmukaista rekrytoida.

14 13 Taulukko 8 Toimialojen kehittämispotentiaaleja Teollisuus (TOL 3) 1. IT-infrateknologia 2. 3G-sovellukset (mobiiliteknologia) 3. Lääkkeet (bioteknologian sovellukset) 4. Elintarvikkeet (bioteknologian sovellukset) 5. Kalliit desing-tuotteet (vaatteet, huonekalut) 6. Erikoismateriaalit (metallit, biomateriaalit, keraamiset) 7. Automaatiojärjestelmät 8. Kulkuneuvot (muut kuin bensiini/dieselkäyttöiset) Kauppa- ja matkailu (TOL 6) 1. ekauppa (verkko, mobiili) 2. Yksilölliset tuotteet (räätälöinti) 3. Brandit (bulkkituotebrandit esimerkiksi vaatteissa) 4. Eko-tekijät keskeinen laatukriteeri 5. Vero-ohjaus (alv:n määrä ja kohdentaminen) 6. Helppokäyttöiset tuotteet (vanhusten tarpeisiin) 7. EU:n yhteismarkkina-alue ( ) 8. Vuokraus (leasing) ja kierrätys Liikenne, logistiikka (TOL 7) 1. Kuljetusautomaatio (kontit, pakkaukset) 2. ekaupan kuljetukset (jakelukeskukset, lähijakelu) 3. Logistiikkaintegraattorit (kuljetusprosessien hallinta, optimointi) 4. Yksityinen raideliikenne 5. Energiaa- ja ympäristöä säästävät kuljetusratkaisut 6. Kuljetusten tietoteknologia (paikannus, 3G) 7. Aluekeskuslogistiikka ('kasvukeskus'-etätyö) 8. Pohjoinen ulottuvuus (strategiset väylät) Liike-elämän palvelut, rahoitus (TOL 8) 1. Rahoitus (riskirahoitus, pelaajien lisäys, e-toiminnot) 2. Vakuutus (riskispektrin laajeneminen, nopeutuminen) 3. Osaava raha (kasvottomasta rahasta osaavaan rahaan) 4. Sukupolvenvaihdokset (omistajuuden muutosongelmat) 5. Kiinteistöjen hoito (rakennusten elinkaariajattelu) 6. Brandien kehitystyö 7. Kv-oikeus (patentit, tekijänoikeudet, kiistat) 8. Liiketoiminnan verkkopalvelut (kirjanpito) Yhteiskunnalliset palvelut (TOL 9) 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelut 2. Opetuksen verkkopalvelut (virtuaalikoulut) 3. Verkkovirastot (etäpalvelukeskukset) 4. Turvapalvelujen laajeneminen ja rakennemuutos 5. Syrjäytymisen ehkäisy- ja hallintapalvelut 6. Oikeuspalvelujen laajeneminen (kv- ja verkostopalvelut) 7. Kansalaisten oikeuksien korostuminen 8. Kolmannen sektorin tukipalvelut

15 14 Miten suurten ikäluokkien eläköityminen vaikuttaa? Suurten ikäluokkien eläköityminen on megatrendi muiden joukossa. Eläköitymistä voidaan kuitenkin tarkastella siinä mielessä tarkemmin, että sen ajoittuminen ja määrällinen vaikutus tunnetaan melko tarkasti jo nyt. Aluebarometrissä on kuvattu ammattiryhmittäin kunkin maakunnan osalta poistuman volyymi kuluvalla vuosikymmenellä. Poistumilla on välitön vaikutus uuden työvoiman tarpeeseen ja sitä kautta koulutettujen tarpeeseen, minkä aluebarometri osoittaa. Yhtäältä mittava poistuma voidaan tulkita mahdollisuudeksi lisätä tuottavuutta niin että poistumaa ei ole tarpeen täydessä mitassa korvatakaan. Toistaiseksi ei ole herätty tällaisiin tuottavuuden kehittämisohjelmiin, joilla voitaisiin toiminnan kilpailukykyä lisätä oleellisesti. Perusskenaarion (Taulukko 7) mukaan teollisuus on laskeva toimiala. Tällöin uuden työvoiman ja koulutettujen tarve selittyy poistumilla (Taulukko 9). Poistumien määrä eri ammattiryhmissä eli käytännössä teollisuuden alatoimialoilla ei määrältään ei ole sinänsä huolestuttavan suuri. Vasta kun perusskenaarioon lisätään kasvuodotukset tarpeet nousevat merkittäviksi. Teollisuutta on vaivannut nuorten haluttomuus hakeutua alalle, mikä muodostuu mahdollisen kasvun esteeksi. Tuotantoa hajauttamalla eli lisäämällä alihankintaa ja samalla nuorten yrittäjien määrää ongelma olisi todennäköisesti ratkaistavissa. Asiantuntijakeskusteluissa ratkaisuksi esitetään usein vierastyövoimaa. Elinkeinostrategiaa muotoiltaessa tähänkin kysymykseen tulee antaa selkeä vastaus odottamisen ja ajautumisen sijaan.

16 15 Taulukko 9 Rakennemuutosten (elinkeino- ja ammattirakenne) sekä poistuman vaikutus uuden työvoiman tarpeeseen (yhteensä), Teollinen työ, Pohjanmaa Ammattir. Poistuma Yhteensä 2 Teollinen työ Elintarviketyö Tevatyö Metallityö Asennustyö Koneenkäyttötyö Puutyö Prosessityö Sähköasennustyö Graafinen työ Varastotyö Muu teollinen työ Miten rakennemuutos vaikuttaa koulutustarpeisiin? Ammattirakenneanalyyseillä (MARE, MITENNA) voidaan helposti ennakoida tarkastellun alueen elinkeinorakenteen, ammattirakenteen ja eläkepoistumien vaikutus uuden työvoiman tarpeeseen (Taulukko 10). Koulutustarvelaskelma tulostuu MARE-mallilla myös koulutusaloittain ja MITENNA-mallilla opintoaloittain. Taulukko 10 Pohjanmaan koulutustarve koulutusasteittain (henkeä vuodessa). Laskelma sisältää maakunnan oman tarpeen. Pohjanmaa % Toinen aste % Ammattikorkeakoulu % Yliopisto %

17 16 3 Klusterianalyysit Verkottuminen on tietoyhteiskuntakehityksen ydin. Siinä missä toimialat kuvaavat (suhteellisen pysyviä) rakenteita, muutos voidaan tunnistaa ja ymmärtää ennakoimalla verkostoja. Pidempään verkostologiikka on ymmärretty alihankintatoimintana. Vaatetusteollisuus on hyvä esimerkki uudesta klusterirakenteesta, valmistus on siirtynyt halvan työvoiman maihin mutta brandeihin perustuvat jakelu elää. Etenkin ruotsalaiset ovat ymmärtäneet tämän klusterilogiikan. Perinteisiä vahvoja kaupan omia kotimarkkinoita ovat tulleet valloittamaan myös saksalaiset. Klusterianalyysissä työelämää ja tuotantoa tarkastellaan verkostona, jonka yritykset mutta myös julkisen sektorin toimija muodostavat. Keskeistä klusteriin kuulumiselle on, että kukin toimija kuten yritys tuottaa lisäarvoa verkostoon ja saa myös verkostolta sitä. Toimijoiden tulisikin selkiyttää itselleen ja myös verkostolle, mitä nämä lisäarvot ovat. Klusterit kuvataan usein arvoketjuina. Esimerkiksi metsäklusteri voidaan kuvata ketjuna, joka metsänhoidosta eli puuntuotannosta, etenee sellun ja paperin tuotannon kautta kirjapainoihin, josta fyysinen tuote päätyy jakelukanavien kautta loppuasiakkaalle eli esimerkiksi sanomalehden lukijalle. Koko ketjuun sisältyy lukemattomia prosesseja energian tuotannosta ja kulutuksesta logistiikkaan ja aina toimittajien ja mainostajien tekemään sisältötuotantoon asti. Mitään erityistä sääntö ei klusterin rajaamisen suhteen ole. Koko ketjun hallinta samalla kertaa voi muodostua ylivoimaiseksi. Yhtäältä klusterin ymmärtäminen vain paikallisten toimijoiden kautta voi rajoittaa näkemästä klusterin tarjoamia mahdollisuuksia. Joka tapauksessa klusteria tulisi tarkastella sellaisessa laajuudessa, että voidaan ymmärtää ja loogisesti päätellä klusterin tulevaisuus vähintään keskipitkällä aikajänteellä. Tätä ymmärrystä ei välttämättä ole klusterissa toimivilla yksittäisillä yrityksillä. Klusterin keskeinen ominaisuus on keskittyminen ydinosaamiseen. Toisin sanottuna yritys keskittyy omimpaan ja ulkoistaa tukitoiminnot kuten tyypillisesti siivouksen tai vartioinnin. Koska tuotanto voidaan hajauttaa ja tuotannon ohjaus hallita perustuen infomaatioteknologiaan, myös ydintuotanto voidaan usein hajauttaa alihankintaan esimerkiksi metalliteollisuudessa. Yhtäältä mikäli tuotanto edellyttää yhtä kokonaista tuotantolaitosta

18 17 kuten prosessiteollisuudessa on usein välttämätöntä, periaatteessa fyysisesti saman laitoksen sisällä voi toimia siivousyritysten tapaan lukuisia yrityksiä, joista kukin olisi erikoistunut ydinosaamiseensa. Klusteritarkasteluille tyypillistä on myös avain- eli kärkiajattelu. Puhutaan avaintuotteista, avainyrityksistä tai avaintuotannosta. Toimialatarkasteluissa ovat periaatteessa kaikki yritykset mukana, joskin kärkiajattelu on tullut myös toimialatarkasteluihin eli lähemmäs klusteritarkasteluja. Klusteritarkastelun rajaamisessa ja klusterin hallinnassa kärkiajattelusta on suurta hyötyä. Jäljempänä kuvattu topten-klusterianalyysimenettely perustuu juuri priorisointiin. Klusterityppisen tarkastelun vahvuus on siinä, että kullakin alueella voidaan melko helposti tunnistaa klusterissa toimivat yritykset ja näiden tuotteet. Toisin sanottuna klusteriperustainen ennakointi on konkreettista etenkin verrattuna pelkillä talousmuuttujilla (bkt, tuottavuus) laadittuihin toimialaennusteisiin. Tässä konkreettisuudessa piilee myös vaaransa: kyetäänkö sittenkään näkemään klusterissa olevia mahdollisuuksia yli sen mitä on jo olemassa. Kukin toimija näkee luonnollisesti tärkeäksi oman liiketoiminnan vahvistamisen ja kehittämisen, mielenkiinto uusia liiketoiminta-alueita tai klusterin osia kohtaan voi jäädä vähäiseksi. Näin lienee käynyt mekaanisen puun kohdalla, jossa jalostusastetta ei ole kyetty oleellisesti nostamaan lukuisista yrityksistä huolimatta. Ilmeisesti suurimmat puutteet ovat muotoilu- ja markkinointiosaamisessa. Mitkä ovat uudet ja kasvavat työvoima- ja osaamistarpeet? Klusterianalyysien ensisijainen tarkoitus on tunnistaa klusterien uudet ja nopeasti kasvavat liiketoiminnot sekä näihin liittyvät työvoima- ja osaamistarpeet. Edellä toimialatarkasteluissa (Taulukko 8) viitattiin jo tällaisten innovatiivisten kehittämisalueiden löytämiseen. Kun kehittämisalueet on tunnistettu, voidaan näitä vastaavat työvoima- ja osaamistarpeet suhteellisen helposti päätellä.

19 18 Kasvavien klustereiden ohella on myös niitä klustereita, jotka ovat suhteellisen vakaassa tilassa. Näidenkään ei ole pysähdyksissä, vaan keskeisenä haasteena on tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Esimerkiksi rakentaminen on ainakin toistaiseksi kotimarkkinapanotteista. Rakentamisessa on kuitenkin trendi, jonka mukaan yhä valmiimpia kokonaisuuksia tehdään teollisesti ja paikallarakentaminen vähenee myös korjausrakentamisessa. Mikä tähän trendiin uskotaan, asennustyön rooli kasvaa perinteisen rakennustyön menettäessä osuuttaan. Periaatteessa vakiintuneiden ja kotimarkkinapainotteisten klusterien muutokset on helposti tunnistettavissa. Klusteritarkastelua voidaan soveltaa myös alasajoklustereihin, joissa tyypillisesti suomalaisen työn suhteellisen korkea kustannus on siirtänyt tuotantoa halvemman työn maihin kuten on käynyt tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa. Nimenomaan TEVA-toimialla on tapahtunut romahdus. Kun taas tarkastellaan vaatetusta klusterina, nähdään että liiketoiminnassa on lukuisia hyvin menestyneitä eurooppalaisiakin yrityksiä kuten ruotsalainen H&M. Yrityksen osaaminen markkinoinnissa eli brandien rakentamisessa ja koko klusterin logistiikassa. Klusterihahmotuksen kautta tulisi kyetä näkemään vastaavantyyppiset muutokset myös muissa supistuvissa toiminnoissa. Rakennemuutoksen kohteena ovat jatkossa palvelualat ja etenkin ne, joissa tuottavuutta voidaan lisätä sähköisten palvelujen ja -ohjausjärjestelmien avulla. Näitä aloja ovat lähivuosina kauppa- ja matkailu sekä pidemmällä aikavälillä sosiaalija terveydenhuolto sekä opetus. Tuleeko näistä alasajo- vai kasvuklustereita riippuu siitä, kykenevätkö suomalaiset toimijat palveluvientiin vai käykö niin että ulkomaiset toimijat ottavat hoitaakseen meidän perinteiset kotimarkkinammekin kuten on kaupan joillain sektoreilla käymässä. Klusterianalyyseissä on toistaiseksi päästy lähinnä nykytilan kuvauksiin. Näköpiirissä olevat muutokset näyttäytyvät kuitenkin niin suurina, että kansalliset klusteristrategiat tulisi luoda pikaisesti myös palvelualoille. Osana strategioita ratkaistaisiin myös työvoima- ja koulutustarvekysymykset. Ellei klusteristrategioita laadita, vaatimus koulutuksen kohdentamisesta kasvualoille jää epäkonkreettiseksi toiveeksi.

20 19 Mitkä ovat Suomen avainklusterit? Mielenkiintoisimmat klusterit löytyvät tällöin informaatioteknologista ja sisältötuotannosta eli informaatioteknologiaa soveltavista palveluista. Yrjö Myllylän tekemän kaupunkiseutuihin kohdistuneen delfitutkimuksen mukaan mielenkiintoisimmat kehitettävät klusterit ovat: 1) informaatioteknologia (18), hyvinvointi (12), ympäristö (7), logistiikka (5), matkailu (4), mekaaninen puu (4) ja muut (2) eli mainintoja yhteensä 52. Etlatiedon, LTT:n ja TKK:n avainklusterihankkeessa tarkasteltiin 68 toimialan keskinäisiä suhteita eli yli 4000 kahden toimialan välistä suhdetta. Lähtökohtana olivat näiden toimialojen väliset ostot ja myynnit. Lisäksi tarkastelussa käytettiin hyväksi kansainvälisiä siteitä kuvaavia vientisuhteita sekä teknologisia suhteita kuvaavia investointeja. Näin päädyttiin formaalisen analyysin kautta yhdeksään klusteriin: 1) informaatio- ja kommunikaatioklusteri 2) metsäklusteri 3) metallinjalostusklusteri 4) koneenrakennusklusteri 5) elintarvikeklusteri 6) liike-elämän palvelujen klusteri 7) rakennusklusteri 8) energiaklusteri 9) hyvinvointiklusteri. Näissä klustereissa ilmenevät suomalaisen tuotannon vahvuudet. Kunkin maakunnan tulisi käydä nämä klusterit läpi ja arvioida mahdollisuutensa niissä. Avainklustereita ei kuitenkaan alue- ja paikallistasolla tule ymmärtää siten, että ne realisoituisivat kaikkialla kokonaisina ja samanlaisina. Toisin sanottuna kunkin alueen tulisi kyetä tunnistamaan ydin- ja erityisroolinsa kussakin klusterissa. Tällainen erityisrooli voi liittyä esimerkiksi tiettyyn erityiseen teknologiaan, (sähköiseen) kauppaan, logistiikkaan, matkailuun tai elämyksiin. Tällöin klusterit tullevat myös nimetyiksi aina tapauskohtaisesti.

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset. Meeri Paananen Hannele Salonen HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun tradenomitutkinnon kvalifikaatiovaatimukset Meeri Paananen Hannele Salonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 15.9.2009

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle

Tulevaisuusluotain. Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä. Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä Education Intelligence System (EIS) Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Tulevaisuusluotain Pirjo Ståhle & Sten Ståhle Osaamistarpeen ennakointijärjestelmä

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti

Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 5 Sivistysbarometri kansallisen keskustelun avaajana sivistyksestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista Selvityshenkilön raportti Osmo Kuusi Muistiot 5 lokakuu

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsinki 2012 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot