PÖYTÄKIRJA. Torstaina klo Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Torstaina 10.3.2011 klo 16.00-16.50. Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä"

Transkriptio

1 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. x Huttunen Tuula Kumpulainen Tanja, varapj. x Kekkonen Kyllikki Nuutinen Pekka x Korhonen Ilkka Puranen Pekka Voutilainen Jouko x Lempinen Sami Väätäinen Kullervo x Liimatainen Mirva Kemppainen Seija Tarkkonen Jaana x Iivarinen Liisa Nikkinen Pirjo x esittelijä Ristikangas Petteri kunnanjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tanja Kumpulainen ja Jaana Tarkkonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maarit Tarvainen Pirjo Nikkinen Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm klo 9-14 Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Jukka Mykkänen

2 Sosiaalilautakunta 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos.ltk 16 Sosiaalilautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosääntö 8 :n ja 9 :n mukaisesti, kun sosiaalilautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan sosiaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä esityslista, on postitettu lautakunnan jäsenille Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätösehdotuksen mukainen.

3 Sosiaalilautakunta 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA TARKASTUSAJANKOHTA Sos.ltk 17 Sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat. Sosiaalilautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Tarkkosen ja Tanja Kumpulaisen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Päätösehdotuksen mukainen.

4 Sosiaalilautakunta 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN JA MAHDOLLISTEN LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN Sos.ltk 18 Hallintosäännön 11 :n mukaan kokouksen asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sosiaalilautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotuksen mukainen, minkä lisäksi käsiteltäväksi otetaan 24.

5 Sosiaalilautakunta 5 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN PALKKIOT JA KULU- KORVAUKSET VUONNA 2011 Sos.ltk. 19 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämänä sosiaalipalveluna tai lastensuojelulain 37 :n mukaisena avohuollon tukitoimena sekä 49 :n mukaisena sijaishuoltona. Perhehoitoa voidaan järjestää lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Perhehoitajalaissa ( /312) säädetään perhehoitajasta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Perhehoitajalle maksettavien hoitopalkkioiden määrää tulee perhehoitajalain 2 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella. Hoitopalkkioita tulee tarkistaa vuoden 2011 alusta alkaen vähintään 1,79 %. Perhehoitajalle maksetaan korvaus perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista sekä hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista. Kulukorvauksen tarkoituksena on korvata perhehoidossa olevan henkilön ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot. Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia tulee perhehoitajalain 3 :n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Kulukorvauksen vähimmäismäärä on vuoden 2011 alusta alkaen 387,08 euroa. Perhehoitajille maksettavia käynnistämiskorvauksia tulee vastaavasti tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Käynnistämiskorvaus on vuoden 2011 alusta alkaen 2.685,07 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö antaa vuosittain suosituksen lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan palkkioiden ja kustannusten korvausten soveltamisesta. Suosituksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Pohjois-Savon kuntien käytäntöjä palkkioiden ja kustannusten korvausten maksamisessa (Suositus, Oheismateriaali nro 1). Hallitus on antanut esityksen Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain 50 :n ja perhehoitajalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi lastensuojelulain sijaishuoltopaikan valintaa koskevaa säännöstä siten, että lapsen sijaishuolto järjestettäisiin laitoshuoltona vain, jos lapsen sijaishuoltoa ei voitaisi järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla muualla. Muutoksen johdosta perhehoidosta tulisi laitoshuoltoon nähden ensisi-

6 Sosiaalilautakunta 6 jainen sijaishuollon muoto. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi perhehoitajalakia. Perhehoitajien ennakkovalmennus säädettäisiin pakolliseksi ja perhehoitajille turvattaisiin riittävä tuki sijoituksen aikana. Esityksen mukaan jokaista hoidettavaa varten perhehoitajalle nimettäisiin vastuutyöntekijä. Perhehoitajien vähimmäispalkkio nostettaisiin 650 euroon. Perhehoitajalakiin lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset. Sijaishoitaja tulisi perhehoitajan kotiin hoitamaan perhehoitajan hoidossa olevia henkilöitä, jos perhehoitaja suostuu siihen ja jos järjestely on hoidettavien edun mukaista. Toimeksiantosopimuksessa sovittaisiin sijaishoitajalle maksettavasta palkkiosta ja hänelle sijaishoidosta aiheutuvien kulujen korvaamisesta sekä sopimuksen voimassaolosta. Sijaishoitajalle kuuluisi samanlainen sosiaaliturva kuin perhehoitajalle. Lait perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Voimaantuloajankohta ei ole vielä tiedossa. Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön antaman Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjesuosituksen vuodelle 2011 lastensuojelun perhehoidon palkkioista ja kustannusten korvaamisesta (Oheismateriaali nro 1) ja tarkistaa suosituksen sisältö esitettyjen lakimuutosten tultua voimaan. Päätösehdotuksen mukainen.

7 Sosiaalilautakunta 7 ALUE-PEGASOKSEN VALMISTELUPROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN Sos.ltk. 20 Pohjois-Savon alueelle ollaan rakentamassa ns. AluePegasos -potilastietojärjestelmää. Sen käyttäjiksi ovat tulossa Kysterin lisäksi Kuopio, Ylä-Savon SOTE sekä Suonenjoki-Rautalampi. Kysteri tulee olemaan järjestelmän ensimmäinen käyttöönottava organisaatio Yksi aikakriittisimmistä osa-alueista on Kysterin osalta potilaskertomusjärjestelmän käyttöönotto. AluePegasos projektilla on ohjaus-/johtoryhmä, jonka edustaja KYSTE- RI:stä on Mikko Korhonen. AluePegasoksen toteuttamisesta vastaa projektiryhmä, jossa Kysterin edustajina ovat Eija Peltonen ja Pauli Tuovinen. Lisäksi mukana on projektipäällikkö Sami Konttinen sekä toimittajan, Logican, projektipäällikkö Kirsi Eskola. Ryhmä kokoontuu noin kahden viikon välein. Ryhmän tehtävänä on varmistaa AluePegasoksen eteneminen, suunnittelu ja toteutuminen suunnitelmien mukaisesti. Projektiryhmän lisäksi muodostetaan osa-aluekohtaiset alatyöryhmät. Alatyöryhmien tehtävänä on keskittyä eri osa-alueiden toimintojen, toimintamallien ja Pegasostietojärjestelmän käytön suunnitteluun huomioiden kunkin organisaation nykyiset toimintamallit ja muodostaen näin alueelle mahdollisimman yhtenäiset ja kattavat mallit. Alatyöryhmiä ovat esim. osastohoito, vastaanottotoiminta, kotihoito, terveysneuvonta (neuvolatoiminnot) ja työterveyshuolto. Kysterin edustajana kotihoidon alatyöryhmässä on Eija Peltonen. Alatyöryhmien säännölliset kokoontumiset on aloitettu. Kuhunkin ryhmään on nimetty yksi edustaja (+ varahenkilö) kustakin mukana olevasta organisaatiosta (KYSTERI, Ylä-Savon SOTE, Kuopio). Kotihoidon ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Alatyöryhmien kokoontumisen rytmitystä ohjaa projektiryhmä. Alatyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja ne raportoivat projektiryhmälle. Projektiryhmän tehtävänä on antaa toimeksiannot alatyöryhmille. KYSTERIn toiminnan ulkopuolella kuntien järjestämisvastuulla ovat kotihoitona järjestettävät palvelut, kuten kotisairaanhoito ja erilaiset tuetut vanhusten asumispalvelut. Nykyisellään tilanne on se, että suurimmassa osassa organisaatioita perusterveydenhuollon potilaskertomusjärjestelmää hyödynnetään kotisairaanhoidon palveluiden tuotannossa. Kotihoidossa ja asumispalveluissa on Vesannolla ja Tervossa käytössä Pegasoksen kotihoidon ohjelma ja Leppävirralla Effican kotihoidon ohjelma. Henkilöstön koulutustarveselvityksen mukaan koulutettavia työntekijöitä on kotihoidossa yhteensä 202 ja asumispalveluissa noin 200. Kotihoidon ohjelmaan liittyvä valmistelu- ja määrittelytyö olisi tärkeää saada suurilta osin valmiiksi vuoden 2011 aikana. Tänä aikana tätä työtä voitaisiin tehdä AluePegasoksen valmistelutyön rinnalla. Näin voitai-

8 Sosiaalilautakunta 8 siin hyödyntää muiden mukana olevien organisaatioiden työntekijöiden asiantuntijuutta ja päästä myöhemmin samalle kotihoito-ohjelman käyttötasolle kuin muut AluePegasokseen kuuluvat kunnat ja kaupungit (mm. hoitokertomus, tuotannon ohjaus, mobiilikäyttö). Kotihoidon ohjelman käyttöönoton suunnittelutyö on AluePegasoksen osalta käynnistynyt. Suunnittelutyössä on selvästi tullut esille se, että Kysterin alueen kuntien osalta kotihoito-ohjelman käyttöönoton suunnittelu- selvitys- ja käyttöönoton valmistelulle tulee varata kunnista resursseja. Tietotekniseen ympäristöön liittyy merkittäviä sisällöllisiä suunnittelu-, määrittely-, toteutus-, testaus- ja koulutustoimenpiteitä, joiden suorittaminen vaatii aikaa ja erilaisia käytännön toimenpiteitä. Käytännössä joudutaan ratkaisemaan rajapinnat kahdeksan kunnan talousjärjestelmiin sekä asiakasmaksujen ja laskutuksen erilaiset käytännöt ja hinnat. Lisäksi ohjelman käyttöönotto vaatii oman infrastruktuurin rakentamista. Edellä kuvattuja haasteita varten kuntien tulisi rakentaa oma kotihoidon ohjelman käyttöönottoprojekti. Tätä asiaa on edesautettu pyytämällä sosiaali- ja perusturvajohtajia nimeämään omista kunnistaan edustajat Kysterin alueen kuntien kotihoidon työryhmään. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin ICT-ympäristön ja tarvittavien tietojärjestelmien (AluePegasos) toteuttaminen ja käyttöönotto ovat vaativa kokonaisuus ja siihen tarvitaan tiukka aikataulu. Kysterin toimeenpanohankkeen avulla voidaan edesauttaa kotihoidon ohjelman käyttöönottoa välittämällä AluePegasoksen tuottamaa tietoa ja antamalla asiantuntijatukea valmisteluun. Käytännössä asian hallittu ratkaisu edellyttää, että kuntien kotihoito-ohjelman ja ICT-ympäristön käyttöönoton suunnittelu-työtä varten käynnistetään kunnissa valmisteluprojekti. Kunnilla on vetovastuu tästä projektista. Työryhmässä tulisi olla riittävä tekninen ja substanssiosaaminen. Työryhmän tehtävänä tulisi olla seikkaperäinen vaatimusmäärittely, toteutussuunnitelmien ja toteutustyön suorittaminen aikataulutuksineen. Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se määrää valmisteluprojektin työryhmään kotisairaanhoitajan, vanhustyönohjaajan, vastaavan sairaanhoitajan, sosiaalitoimiston kanslistin ja tarvittavissa määrin pääkirjanpitäjän ja kunnan atk-vastaavan. Valmisteluryhmän koollekutsujana toimii kotisairaanhoitaja myöhemmin selviävän aikataulun mukaisesti. Päätösehdotuksen mukainen täydennettynä kotihoidon työntekijällä.

9 Sosiaalilautakunta 9 TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN IKÄIHMISTEN RAVITSEMUSHOIDOSSA HANKKEE- SEEN OSALLISTUMINEN Sos.ltk. 21 Itä-Suomen yliopisto on pyytänyt perusturvajohtajalle lähettämässään sähköpostissa Tervon kuntaa mukaan kuntarahoittajana 2500 eurolla vuodessa (yhteensä 7500 euroa) hankkeeseen Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten ravitsemushoidossa. Vastineeksi kunta saa käyttöönsä tutkimustulokset ja samalla uusimman aiheeseen liittyvän tiedon. Kuopion yliopisto toivoo kunnan alustavaa sitoutumista mennessä sekä lopullista sitoutumista mennessä. Tämän kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on tutkia modernin teknologian soveltuvuutta virheravitsemuksen tunnistamiseen ja ravitsemushoidon seurantaan iäkkäillä henkilöillä ja selvittää miten proteiininsaannin lisääminen maito-, liha ja/tai kalatuotteilla vaikuttaa virheravittujen ikäihmisten ravitsemukseen ja hyvinvointiin. Hanke toteutetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen, Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskuksen (ETTK) ja Farmasian laitoksen yhteistyönä. Aluksi määritellään ravitsemustilaan yhteydessä olevat tekijät eri mittausteknologioiden avulla (esim. hengitysilmamittaus) terveydeltään heterogeenisessa ryhmässä 75 vuotta täyttäneitä ikäihmisiä. Tämän jälkeen toteutetaan vuoden seurantatutkimus. Koeryhmään satunnaistetaan virheravituksi arvioitua ikäihmistä ja kontrolliryhmään hyvin ravituksi arvioitua ikäihmistä poikkileikkaustutkimuksesta. Koeryhmäläisiä ohjataan nauttimaan päivittäin lisänä noin 20 grammaa hyvänlaatuista proteiinia sisältävä määrä maito-, liha- ja/tai kalatuotteita. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa, johon haetaan Tekesiltä julkisen tutkimuksen rahoitusta. Lisäksi hankkeen hyödyntäjiltä (kunnat ja yritykset) haetaan rahoitusta seuraavasti: yrityksiltä (pk-yritykset enintään euroa/vuosi ja suuret yritykset euroa vuosi) ja kunnilta ja kuntayhtymiltä ( euroa/vuosi). Yksipuolinen ja niukka ruokailu, kuten riittämätön proteiini saanti, yleistyy korkeassa iässä varsinkin muistihäiriöistä kärsivillä henkilöillä. Ravitsemushoidosta hyötyvien iäkkäiden henkilöiden tunnistamiseksi tarvitaan yksinkertaisia ja nopeita mittauksia. Tässä hankkeessa tutkitaan ensimmäistä kertaa hengitysilma-analytiikan mahdollisuuksia ravitsemuksen arvioinnissa ja seurannassa suurehkossa ryhmässä ikäihmisiä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää mm. virheravitsemuksen diagnostiikassa, ravitsemushoidon vaikuttavuuden arvioinnissa sekä kehitettäessä pikamittaria ravitsemuksen muutoksille herkkien hengitysilman yhdisteiden monitorointiin.

10 Sosiaalilautakunta 10 Tervon kunnassa paikallisen tason ravitsemusneuvonnasta vastaa Irma Martikainen. Kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta kehittää vanhusten ravitsemusta edellä esitetyin teknologisin keinoin. Tervon sosiaalilautakunta ei sitoudu Kuopion yliopiston esittämään Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten ravitsemushoidossa hankkeeseen. Päätösehdotuksen mukainen.

11 Sosiaalilautakunta 11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TARKASTAMINEN Sos.ltk. 22 Tervon kunnan talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen 5.3. kohdan mukaan kunkin esimiehen on tarkastettava pistokokein vähintään kerran vuodessa välittömien alaistensa tekemiä viranhaltijapäätöksiä. Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa ja ilmenneistä olennaisista tai toistuvista puutteista ja laiminlyönneistä raportoidaan seuraavalle esimiehelle tai monijäseniselle luottamushenkilötoimielimelle. Sosiaalijohtaja on pyytänyt välittömiä alaisiaan toimittamaan luettelot viranhaltijapäätöksistä vuodelta 2010 tarkastusta varten. Päiväkodin johtaja on toimittanut päätösluettelot henkilöstöpäätöksistä (1-45 ) ja viranhaltijapäätöksistä ( ) koskien päivähoitopaikan myöntämistä ja päivähoidosta perittävää maksua. Päätösluetteloissa ei ole mitään huomautettavaa. Kanslisti on toimittanut määräaikaan mennessä päätösluettelot toimeentulotukipäätöksistä (1-156 ), laitoshoidon maksuista (1-41 ), kotihoito- ja tukipalvelupäätöksistä (1-235 ) sekä päivähoidon sijoituspäätöksistä ( ). Päätösluetteloissa ei ole mitään huomautettavaa. Sosiaalityöntekijä on toimittanut päätösluettelot toimeentulotuki- ja yksilöä ja perhettä koskevista päätöksistä (1-113 ) ja lastensuojelua koskevista päätöksistä (1-30 ). Päätösluetteloissa ei ole mitään huomautettavaa. Vanhustyön ohjaaja on toimittanut päätösluettelot henkilöstöpäätöksistä ( ) sekä päätösluettelon omaishoidon tuesta (1-10 ). Päätösluetteloissa ei ole mitään huomauttamista. Vastaava sairaanhoitaja on toimittanut päätösluettelon vanhainkotia koskevista henkilöstöpäätöksistä ajalta Päätösluettelossa ei ole mitään huomauttamista. Sosiaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi sosiaalijohtajan suorittaman Tervon kunnan talouden hoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen 5.3. kohdan mukaisen viranhaltijapäätösten tarkastamisen. Päätösehdotuksen mukainen.

12 Sosiaalilautakunta 12 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI ESITETTÄVÄT ASIAT Sos.ltk. 23 Helsingin yliopiston julkaisuja: Kolmas sektori maaseutukunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote julkaisusta: Heikko laintuntemus tuottaa turhia oikeusriitoja sosiaali- ja terveydenhuollossa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje : koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten määrä Merkitään sosiaalilautakunnan tietoon saatetuksi. Päätösehdotuksen mukainen.

13 Sosiaalilautakunta 13 SOPIMUS SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA JA PÄÄTÖSVALLAN DELEGOIMINEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Sos.ltk. 24 Tervon kunta on ostanut virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä Kuopion kaupungilta puhelinpalveluna vuodesta 2007 alkaen. Puhelinpalvelun lisäksi Tervon kunta on ostanut sosiaalityöntekijöiden lähtövalmiutta kiireellisiin tilanteisiin saakka alkaen Kuopion kaupunki ei ole pystynyt järjestämään em. palvelua. Kiireellisten tilanteiden lähtövalmius on järjestetty alkaen Karttulan ja Tervon kuntien yhteistyösopimuksella. Vuoden 2010 alusta alkaen lähtövalmiuden järjestämisessä on ollut mukana myös Vesannon kunta. Tervon kunnanvaltuusto on hyväksynyt hallintosääntömuutoksen koskien lastensuojelun kiireellisiä tilanteita (Kvalt ). Muutoksen mukaan lapsen kiireellisissä sijoituksissa ja yhteydenpidon rajoittamisessa kiireellisissä tilanteissa, päätöksentekoon oikeutettuja viranhaltijoita ovat Tervon kunnan sosiaalityöntekijän lisäksi virka-ajan ulkopuolella Karttulan ja Vesannon kuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukainen varalla oleva sosiaalityöntekijä. Kuopion kaupunki on perustanut sosiaalipäivystysyksikön Kuopion perhekriisiyksikköön. Toiminnan käytännön toteutuksesta ja organisoinnista vastaa Kuopion kaupungin perusturvan lapsiperhepalvelujen vastuualue. Yksikön toiminnan aloittaminen on viivästynyt aikaisemmasta suunnitelmasta, jonka mukaan toiminta piti alkaa Kaupungilta tulleen tiedon mukaan yksikkö aloittaa toimintansa viimeistään Tervon sosiaalilautakunta on tehnyt päätöksen (Sos.ltk ) osallistua Kuopion kaupungin sosiaalipäivystykseen alkaen 3.418,24 euron kuntaosuudella sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto myöntää em. määrärahan vuoden 2011 talousarvioon. Määrärahavaraus sosiaalipäivystyspalvelun ostamisesta on hyväksytty vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä (sosiaali- ja terveystoimen hallinto, tili 4460, euroa). Kuopion kaupunki on toimittanut Tervon kuntaan allekirjoitettavaksi sopimuksen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä (Liite nro 1). Tervon kunnan hallintosäännön 80 3 mom. mukaan toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Lisäksi Tervon kunnan tulee tehdä päätös päätösvallan delegoinnista lastensuojelulain :ien ja 62 :n sekä päihdehuoltolain 10 :n ja 12 :n osalta Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunnalle.

14 Sosiaalilautakunta 14 Lastensuojelulain 37 :ssä säädetään lapsen sijoituksesta avohuollon tukitoimena ja :issä kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta. Lastensuojelulain 62 :ssä säädetään yhteydenpidon rajoittamisesta. Päihdehuoltolain 10 :ssä säädetään hoitoon määräämisen edellytyksistä tahdonvastaiseen hoitoon määrättäessä ja 12 :ssä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella. Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1. hallintosäännöstä poistetaan alkaen kohta, jossa määritellään Tervon kunnan ulkopuolisten (Vesannon ja Karttulan) viranhaltijoiden oikeus päättää lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja yhteydenpidon rajoittamisesta. 2. hallintosääntöön tehdään lisäys, jonka mukaan Kuopion kaupungin palveluksessa olevat sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät ovat oikeutettuja valmistelemaan ja päättämään: - lastensuojelun kiireellisistä sijoituksista ja sijaishuoltopaikoista, kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta (lastensuojelulaki 38 ja 39 ) sekä kiireellisiin sijoituksiin mahdollisesti liittyvästä yhteydenpidon rajoittamisesta (lastensuojelulaki 62 ) sekä muista mahdollisesti tarvittavista lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä päivystykseen tulevien asiakkaiden osalta (lastensuojelulaki 37 ). - päihdehuoltolain 12 :n mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella noudattaen lain 10 :n mukaisia hoitoon määräämisen edellytyksiä. - maksusitoumuksen antamisesta asiakkaalle kotimatkaa varten. Lisäksi sosiaalilautakunta toteaa, että sosiaalipäivystystä koskeva sopimus allekirjoitetaan Tervon kunnan hallintosäännön 60 :n mukaisesti. Päätösehdotuksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot