Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006"

Transkriptio

1 1 Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla

2 2 1 Johdanto Puitelaki Puitelain tarkoitus ja lähtökohdat Puitelain mukainen kunta Yhteistoiminnan lisääminen Tuottavuuden parantaminen Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut Kunta- ja palvelurakenneuudistus eräillä kaupunkiseuduilla Puitelain mukaisten uudistusten toimeenpanosuunnitelma Vaasanseudun palvelustrategian suhde puitelakiin Vaasanseudun palveluvisio Vision pohjalta rakennettu palveluyhteistyön perusrakenne ja toimintamalli Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen Yhteistoiminta-alueen hallintomallit Kansanterveyslaissa säädetyistä tehtävistä ja niihin liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä vastaavan yhteistoiminta-alueen muodostaminen Kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteistoiminta-alue Ammatillinen koulutus (jatkovalmiuksien kehittäminen) Kulttuuripalvelut Liikunta- ja nuorisotoimen palvelut Kirjastopalvelut Ympäristöpalvelut Kuntien yhteiset resurssikeskukset Yhteinen tukipalvelukeskus Seudullinen vesi- ja viemärilaitos Kiinteistövirasto ja tilapalvelu Seudullinen tietoimisto ja tieliikelaitos Kaavoitustoimisto... 25

3 3 1 Johdanto Tässä asiakirjassa tarkastellaan Vaasanseudun palvelustrategiassa esille nousseita yhteistyökohteita valmisteilla olevan kunta- ja palvelurakenneuudistusta ohjaavan puitelain pohjalta ja esitetään konkreettisia ehdotuksia yhteistoiminnan perusrakenteeksi. Yhteistyökohteet ja niihin liittyvät edut ja haitat on esitelty tarkemmin palvelustrategian loppuraportissa. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää joitakin pieniä palvelukokonaisuuksia, jotka eivät nousseet palvelustrategiatyön aikana esille. Niiden sijoittuminen tässä esitettyihin perusmalleihin joudutaan tekemään myöhemmin tapauskohtaisesti. Palvelustrategiatyön toimeksiannon mukaisesti tässä asiakirjassa ei oteta kantaa kuntarakenteeseen ja mahdollisiin kuntaliitoksiin, vaan tarkastellaan ainoastaan palvelurakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Aineistossa sivutaan kuitenkin myös kuntaliitoksiin liittyviä puitelain kohtia, mutta niitä ei ole tarkasteltu tarkemmin. Ehdotuksen on laatinut liikeenjohdon konsultti Tero Maksimainen, joka oli vastaavana konsulttina myös Vaasanseudun palvelustrategian laatimisprosessissa. Hän työskentelee nykyisen PricewaterhouseCoopers Oy:ssä, joka osti viime kesänä Yritystaito Neolocal Oy:n liiketoiminnan. 2 Puitelaki 2.1 Puitelain tarkoitus ja lähtökohdat Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun puitelain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on siten parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle. Puitelain mukaisia järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon: 1) palvelujen saatavuus, laatu ja rahoitus maan kaikissa osissa; 2) asukkaiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa; 3) kunnan asukkaiden itsehallinnon toimintaedellytykset; 4) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet; 5) suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet käyttää omaa kieltään ja saada palveluja tällä kielellä; 6) saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan kotiseutualueella.

4 4 Vaasan-seudun palvelustrategiassa mukana olevat 13 kuntaa jakautuvat kielellisesti seuraavasti: yksikielisiä ruotsinkielisiä kuntia ovat Korsnäs ja Närpiö kaksikielisiä kuntia, joissa ruotsinkieli on enemmistökielenä, ovat Kristiinankaupunki, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen ja Vöyri Kaksikielinen kunta, jossa suomenkieli on enemmistökielenä, on Vaasa Yksikielisiä suomenkielisiä kuntia ovat Jurva, Laihia, Isokyrö ja Vähäkyrö Tämä tarkoittaa, että mahdollisia muutoksia kunta- tai muihin rakenteisiin tehtäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kielellisiin seikkoihin. Kuntakokoa mahdollisesti suurennettaessa on otettava huomioon, että muutokset eivät kohdistu pelkästään peruskuntaan, vaan myös esimerkiksi oikeustoimeen ja kirkkoon. Lisäksi on huomioitava, että Jurvalla on meneillään kuntaliitoshanke Kurikan kanssa ja Maksamaalla ja Vöyrillä on vireillä keskinäinen kuntaliitoshanke. 2.2 Puitelain mukainen kunta Ensimmäisenä kunta- ja palvelurakenteen uudistamiskeinona puitelaki esittää kuntaliitokset. Puitelain 5 :n 1 momentissa kunta määritellään seuraavasti: Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Samansisältöinen muutos on tulossa kuntajakolakiin. Aiemmassa lainsäädännössä ei ole otettu kantaa siihen, miten kunta muodostuu ja mitä edellytyksiä sen täytyy täyttää. Työssäkäyntialue on yleinen tilastollinen luokitus. Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja ympäryskunnat, joiden työvoimasta vähintään 10 prosenttia käy töissä eli pendelöi keskuskunnassa. Myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 prosentin osuudella pendelöivät kunnat luetaan työssäkäyntialueeseen kuuluviksi. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 prosenttia käy töissä muissa kunnissa, eikä siitä käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 prosenttia työvoimasta. Vaasan työssäkäyntialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Isokyrö Jurva Laihia Maalahti Maksamaa Mustasaari Vaasa Vähäkyrö Vöyri

5 5 Närpiön työssäkäyntialueeseen kuuluu Kaskinen ja Kristiinankaupungin työssäkäyntialueeseen kuuluu Karijoki. Korsnäs ja Oravainen eivät kuulu mihinkään työssäkäyntialueeseen. Vaasanseudun palvelustrategiassa mukana olevat kunnat jakautuvat kolmeen eri työssäkäyntialueeseen. Nämä kolme työssäkäyntialuetta eivät muodosta keskenään toiminnallista kokonaisuutta. 2.3 Yhteistoiminnan lisääminen Toisena keinona kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi esitettään puitelain 4 :ssä: Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-alueen. Yhteistoiminta-alue organisoitaisiin kuntalain mukaisesti joko niin sanotun isäntäkuntamallin pohjalta tai kuntayhtymäksi. Kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-alue annetaan kuntalain 76 :n mukaisesti yhden kunnan hoidettavaksi. Tehtävien hoitamista varten tulisi tällöin perustaa kuntalain 77 :ssä mainittu toimielin: Kunnan hoitaessa sopimuksen nojalla tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta voidaan sopia, että ensiksi mainitun kunnan siihen toimielimeen, joka huolehtii tehtävästä, valitsevat osan jäsenistä asianomaiset muut kunnat. Yhteistoiminta-alueelle esitettään väestöpohjavaatimukset kahdessa tapauksessa: 1. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii kansanterveyslaissa säädetyistä tehtävistä ja niihin liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään n asukasta. Kansanterveyslakiin liittyviä sosiaalitoimen tehtäviä ovat: lastensuojelulaissa ja päihdehuoltolaissa säädetyt tehtävät, sosiaalihuoltolain mukainen vanhusten laitoshuolto ja kasvatus- sekä perheneuvonta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoiminnasta annetussa laissa säädetyt kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus sekä vaikeavammaisten henkilöiden kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvät saattopalvelut ja tulkkipalvelut. Viime kädessä kunnat päättäisivät yhteistoiminta-alueelle siirtyvistä sosiaalipalveluista. 2. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin asukasta. Jos kunnan asukasluku alittaa mainitut väestöpohjavaatimukset, eikä niiden saavuttamiseksi tehdä kuntaliitosta, kunnan tulisi mainituista tehtävistä huolehtimiseksi kuulua yhteistoiminta-alueeseen. Väestöpohjavaatimuksen osalta ei ole laissa täsmennetty, onko kyseessä järjestämisvastuu vai tuotantovastuu. Laissa käytetty sana huolehtii voi tarkoittaa molempia. Puitelaissa jää epäselväksi kunnan rooli suhteessa palvelutuotantoon; onko se järjestäjä vai tuottaja. Kunnilla säilyy puitelain jälkeenkin kuntalain mukaan

6 6 palveluiden järjestämisvastuu, mutta todennäköistä on, että Oulussa, Tampereella ja monissa muissa kunnissa käyttöön otettu tilaaja-tuottaja -mallin tyyppinen järjestämismenettely yleistyy. Tilaaminen on osa järjestämistä. Kuten jo kuntaliitosten kohdalla todettiin Vaasanseudun palvelustrategiassa mukana olevat kunnat jakautuvat kolmeen eri työssäkäyntialueeseen. Nämä kolme työssäkäyntialuetta eivät muodosta keskenään toiminnallista kokonaisuutta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Vaasanseudun palvelustrategian kuntien asukasluvut. Asukasluku elokuu 2006 Vaasa - Vasa Mustasaari - Korsholm Närpiö - Närpes Laihia - Laihela Kristiinankaupunki - Kristinestad Maalahti - Malax Isokyrö - Storkyro Vähäkyrö - Lillkyro Jurva - Jurva Korsnäs - Korsnäs Oravainen - Oravais Maksamaa - Maxmo Vöyri - Vörå 3472 yhteensä Kaikkien muiden kuntien paitsi Vaasan osalta joudutaan tekemään uudet ratkaisut kansanterveystyön ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen osalta. Yhteistoiminta-alueen muodostamiselle asetetuista säädöksistä voidaan puitelain mukaan kuitenkin poiketa, jos toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei ole mahdollista saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi tai, jos se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. 2.4 Tuottavuuden parantaminen Kolmantena keinona kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi esitetään puitelain 4 :ssä: Toiminnan tuottavuutta parannetaan myös tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa sekä vahvistamalla pääkaupunkiseudun ja muiden yhdyskuntarakenteellisista ongelmista kärsivien kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä. Tehostamisen keinona puitelaissa korostetaan tietojärjestelmien ja yhteispalvelun kehittämistä. Tästä on laissa erillinen pykälä (13 ). Toiminnan tuottavuuden kehittämisen vaatimus koskee kaikkia kuntia, kuntaliitoksia ja yhteistoiminta-alueiden muodostamisia. Tuottavuuden tehostamistoimenpiteet tulee sisällyttää uudistuksen toimeenpanosuunnitelmaan.

7 7 2.5 Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut Puitelain mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989; 7 ) lueteltuihin kuntayhtymiin. Jokaisen kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Kuntayhtymän tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa, edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista sekä hoitaa myös muut sille lailla säädettävät tehtävät. Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä. Kaksikieliset ja ruotsinkieliset kunnat voivat olla jäseninä kuntayhtymässä, jonka tehtävänä on turvata ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen sen ja 1 momentissa tarkoitettujen kuntayhtymien kesken sovittavan työnjaon mukaisesti. Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista toimenpiteistä ja hoidoista keskitetään valtakunnallisesti joillekin erityisvastuualueille. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon. Myös osa erityishuoltoon kuuluvista palveluista voidaan niiden vaativuuden tai muiden erityisten edellytysten vuoksi säätää valtioneuvoston asetuksella keskitettäväksi yhdelle tai useammalle kuntayhtymälle. Vaasanseudun kunnille tuottaa ko. palveluja kaksi erikoissairaanhoidon kuntayhtymää ja kaksi erityishuollon kuntayhtymää. Puitelain tavoitteena on yhdistää erikoissairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit. Tulevaisuudessa erikoissairaanhoito- ja erityishuollon palvelut tuotetaan kuntien päättämässä laajuudessa pääsääntöisesti yhden kuntayhtymän kautta. Puitelain perustelujen mukaan sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit yhdistävä piirijako turvaa alueellisen palveluverkon kattavuuden, palvelujen laadun ja rahoituksen. Kunnat suunnittelevat uudistuksen alueellisten palvelutarpeiden lähtökohdista ja toteutustavat voivat olla jossain määrin poikkeavia. Kunnat voivat esittää esimerkiksi nykyisten sairaanhoitopiirien alueiden yhdistämistä. Pakollisten kuntayhtymäverkostojen yhdistäminen ei aseta estettä sellaisellekaan ratkaisulle, että jokin nykisin pakollisista kuntayhtymistä jatkaa toimintaansa vapaaehtoisena kuntayhtymänä tai muuna palvelujen tuottajaorganisaationa kuntien sopimalla tavalla. 2.6 Kunta- ja palvelurakenneuudistus eräillä kaupunkiseuduilla Vaasan tulee puitelain 7 :n mukaan laatia yhdessä Mustasaaren, Maalahden, Korsnäsin, Laihian, Isokyrön, Vähäkyrön, Maksamaan, Oravaisten ja Vöyrin kanssa suunnitelma mennessä siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan.

8 8 Asianomaiset kunnat voivat yksimielisesti todeta suunnitelman laatimisen tarpeettomaksi. Suunnitteluun voi keskuskunta pyytää mukaan myös muita kuin laissa mainitut kunnat. 2.7 Puitelain mukaisten uudistusten toimeenpanosuunnitelma Puitelain 11 :n mukaan kunnan on viimeistään annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa puitelain 5 ja 6 :n mukaisista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta. Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää viimeistään kunnanvaltuusto. Toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä: 1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja ) kuntalain 65 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos taseen alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi, kuntalain 65 :n 3 momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma; 3) suunnitelma, miten kunta käyttää puitelain 4 :ssä mainittuja keinoja; 4) selvitys palveluverkon kattavuudesta; sekä 5) suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä. Kaikkien kuntien on tehtävä kunnan selvitys ja uudistuksen toimeenpanosuunnitelma. Suuri osa toimeenpanosuunnitelmassa tarvittavasta tietoaineistosta on mukana Vaasanseudun palvelustrategian loppuraportissa. Ne kunnat, joiden talous ei ole tasapainossa, joutuvat lisäksi laatimaan talouden tasapainotusohjelman. 3 Vaasanseudun palvelustrategian suhde puitelakiin Puitelain henki edellyttää kunnilta palvelutuotannon tuottavuuden nostamista ja palveluiden organisoimista asiakaslähtöisesti verkostomaiseksi kokonaisuudeksi, jossa on mukana monia toimijoita ja joka ylittää myös kuntarajat tarvittaessa kaikkiin suuntiin. Tämän tyyppistä verkostoa ei voi ohjata enää perinteisen toimialapohjaisen tulosyksikköorganisaation ohjaustavoilla. Synergisen verkosto-organisaation toimijoiden/ yksiköiden yhteistyö ei tapahdu perinteisen keskitetyn ohjauksen kautta, vaan perustana ovat vahvat integroivat mekanismit. Synerginen verkostoorganisaatio perustuu itsenäisiin toimijoihin, jotka pelaavat voimakkaasti yhteen ja hyödyntävät yhteisiä resursseja ja toimintamalleja.

9 9 3.1 Vaasanseudun palveluvisio Palvelustrategiassa on määritelty visioksi: Vuoteen 2009 mennessä Vaasan seudusta on luotu yhteinen palvelualue, jossa kuntarajat eivät vaikeuta palveluiden käyttöä. Vaasanseudun kuntien järjestämät palvelut tuotetaan eri palvelutuottajien verkostolla yhteisen brändin alla. Brändi on Vaasanseutu. Visio on yhdensuuntainen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen peruslinjausten kanssa muilta osin, paitsi että Korsnäs, Kristiinankaupunki ja Närpiö eivät kuulu Vaasan työssäkäyntialueeseen eivätkä ne muodosta toiminnallista kokonaisuutta muiden kanssa. Korsnäs on kuitenkin toiminnallisesti lähellä muuta Vaasan seutua. 3.2 Vision pohjalta rakennettu palveluyhteistyön perusrakenne ja toimintamalli Toimintamallin lähtökohtana on erottaa itsenäisen kunnan ytimeen liittyvät asiat (kunnan strateginen johtaminen ja omistajaohjaus) palvelutuotannon operatiivisesta ohjauksesta. Malli ei ota kantaa kuntaliitoksiin, vaan tarkastelee palvelutuotannon tehostamismahdollisuuksia. Kunnassa määritellään tavoitteet ja reunaehdot palvelutuotannon suhteen. Operatiivinen tuotannonohjaus voidaan järjestää eri palveluissa eri tavoilla riippuen siitä, millainen tuotantoverkosto on kyseessä. Palvelujärjestelmään voi kuulua kunnan omaa palvelutuotantoa, kuntien yhteistä palvelutuotantoa, kuntayhtymiä, yksityistä palvelutuotantoa sekä kansalaissektorin toimintaa. Kyse on siis kahdentasoisesta yhteistyöstä: järjestämisyhteistyöstä ja tuotantoyhteistyöstä. Organisointimalli soveltuu siten puitelain peruslinjauksiin. Yhteistoiminta-alueiden lisäksi tarkastellaan jatkossa yksittäisten palvelujen tai palvelukokonaisuuksien puitteissa tapahtuvaa yhteistyötä. Tavoitteena on, että kuntien palveluyhteistyö olisi mahdollisimman kattavaa ja kaikissa yhteistyömuodoissa olisi sama toimintalogiikka, koska erilaiset hallintomallit vaikeuttavat kokonaishallintaa ja yksittäisten pienten palvelukokonaisuuksien organisointi kunnan omaksi toiminnaksi sitoo suhteettoman paljon hallintoresursseja. 3.3 Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen Tässä yhteydessä tarkastellaan yhteistoiminta-alueiden muodostamista alla esitettyjen puitelaista johdettujen kriteereiden kautta.

10 10 Yhteistyöalueiden muodostamisessa on huomioitu seuraavat seikat: 1) Työssäkäyntialue / toiminnallinen kokonaisuus 2) Kuntalaisten oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään 3) Kuntalaisten oikeus osallistua itsehallintoon omalla äidinkielellään 4) Kuntalaisten ja asiakkaiden mahdollisuus käyttää palveluja siten, että kuntarajat eivät vaikeuta sitä 5) Palveluprosessien kokonaishallinta siten, että se mahdollistaa palvelujen järjestämisen erilaisilla väestöpohjilla. 6) Kuntien keskinäinen työnjako ja yhteistyö niissä palveluissa, joissa on saavutettavissa suurtuotannon etuja Työssäkäyntialueen ja toiminnallisen kokonaisuuden kautta tarkasteltuna koko varsinainen Vaasan seutu ja Kyrönmaa muodostavat luontevan yhteistoimintaalueen. Näin määriteltynä yhteistoiminta-alue vastaa myös puitelain 7 :n mukaista Vaasan ympäristön toiminnallista suunnittelualuetta. Närpiö ja Kristiinankaupunki muodostavat oman yhteistoiminta-alueensa läheisten naapureidensa kanssa vastaavien periaatteiden mukaisesti kuin jatkossa tarkemmin esiteltävä laajempi kokonaisuus. Jurvan asema palveluyhteistyössä on mahdollista määritellä vasta sen jälkeen, kun kuntaliitosselvitys Kurikan kanssa on saatettu loppuun. Tässä asiakirjassa seuraavissa kappaleissa ehdotetut yhteistoiminta-alueet perustuvat edellä esitettyjen kahden yhteistoiminta-alueen varaan lukuun ottamatta ammatillista koulutusta. Nämä alueet yhdessä muodostavat yhteisen koordinaatioelimen. Yhteistoiminta-alueiden esittelyjen yhteydessä olevissa kuvissa kuvataan vain Vaasan ympärillä oleva laajempi yhteistoiminta-alue. Närpiön ja Kristiinankaupungin sekä niiden lähikuntien yhteistoiminta-alue on rakenteeltaan samanlainen ja sen vuoksi sitä ei ole kuvattu erillisenä kuvana Yhteistoiminta-alueen hallintomallit Puitelaki esittää yhteistoiminta-alueiden hallintomalliksi kaksi vaihtoehtoa: 1. isäntäkuntamalli 2. kuntayhtymä Oleellisin ero näiden kahden hallintomallin välillä on se, että lopullinen päätäntävalta asioissa, jotka ovat annettu kuntayhtymän vastuulle, siirtyvät kuntayhtymän hallinnolle. Kuntayhtymä voi siis käyttää päätösvaltaa yli peruskuntien päätösvallan. Isäntäkuntamallissa lopullinen päätösvalta säilyy joko isäntäkunnalla. Mukana olevat kunnat voivat myös keskinäisellä sopimuksella rajoittaa isäntäkunnan otto-oikeuden käyttöä. Omistajaohjauksen ja isäntävallan käyttö isäntäkuntamallissa on siten helpompaa. Kuntayhtymiä voi olla kahdentyyppisiä. Perinteisten kuntayhtymien lisäksi kuntalaki mahdollistaa uudentyyppiset liikelaitoskuntayhtymät, jotka toimivat liiketaloudellisin perustein. Liikelaitoskuntayhtymät ovat yhtiöiden ja perinteisten kuntayhtymien välimaastossa. Oleellisin ero yhtiön ja liikelaitoskuntayhtymän välillä on se, että kuntayhtymässä mukana olevat kunnat voivat hankkia palveluja siltä ilman kilpailutuspakkoa. (Kuntayhtymä ei tällöin kuitenkaan voi toimia avoimilla markkinoilla ja myydä palveluja myös kolmansille osapuolille. Inhouse- tyyppisessä

11 11 toiminassa palvelujen hankinta katsotaan kuntien yhteistoiminnaksi eikä siten ole arvonlisäverollista toimintaa) Kansanterveyslaissa säädetyistä tehtävistä ja niihin liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä vastaavan yhteistoiminta-alueen muodostaminen Puitelaki edellyttää kunnilta yhteistyötä otsikossa mainituissa palveluissa, mikäli kunnan asukasluku on alle Laki ei kuitenkaan estä tekemästä yhteistyötä laajemminkin esimerkiksi kaikkien sosiaali- ja terveystoimen palveluiden osalta. Tässä esitetty malli lähtee kokonaisvaltaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön pohjalta. Yhteistoiminta-alue tuottaa kaikki sosiaali- ja terveystoimen peruspalvelut lukuun ottamatta päivähoitopalveluja, joita käsitellään seuraavassa kappaleessa osana kasvatusprosessia (opetuspalveluja). Mikäli rajoitutaan ainoastaan puitelain mukaiseen suppeampaan yhteistoimintaalueeseen, kunnat joutuvat organisoimaan sosiaalitoimen muut palvelut kuntakohtaisesti. Kunnat toimivat tässä mallissa tilaajina ja yhteistoiminta-alue on tuottaja, joka toimittaa tilatun palvelun tilaajan haluamaan paikkaan ennakkoon sovitulla hinnalla ja laatutasolla. Tilaaja määrittelee myös paikallisen lähipalveluverkon: mitä palveluja ja missä muodossa on kuntalaisten saatavilla oman kunnan alueella. Niiden palveluiden osalta, jotka vaativat laajemman väestöpohjan kunnat sopivat keskenään siitä, mihin paikkoihin palvelu keskitetään. Palvelun tuottaja veloittaa palveluistaan ennakolta sovittujen yksikköhintojen perusteella käytön mukaisesti. Tuottajalla ei ole jälkilaskutusmahdollisuutta. Kysynnän laskiessa tai noustessa tuottaja vastaa tuotantoresurssien sopeuttamisesta uuteen tilanteeseen.

12 12 Vaasa Maalahti Maksa- Korsnäs maa Yhteinen hankinta managerointi Vöyri Oravainen (isäntäkunta) Mustasaari Iso- Vähä- Laihia kyrö kyrö Yhteinen hankinta managerointi Yhteinen lautakunta Tuotannon ohjaus Sairaanhoitoprosessi Terveyttä Erikois- Tukipalvelut tukevat Vastaanotto Hammashoito yksi- vaativa vuode- keskitetty röntgen lähipalveluna ESH:n Erityisen tuneita tk:n Päivystys labra palvelut lähipalveluna lähipalveluna köitä ESH osastoja keskitetty Hoivapalveluprosessi ESH-piiri Miljoona- Lähipalvelu Yhteistoiminta-alue EH-piiri piiri Toimintakykyä Kotihoito Palvelu- Keskitetyt tukipalvelut Erikois- ylläpitävät Vaativia lähipalveluna asumista turvapuh. tuneita palvelut erityis- (kotipalvelu ja eri asiakas kuljetukset laitos- lähipalveluna palveluja ksh yhdessä) ryhmille ruoka palveluja Sosiaalityön prosessi Mielenterveyden Päihdehuollon Päihdehuollon Vaativat Sosiaalityö avopalvelu avopalvelu laitoshoito erityispalvelut lähipalveluna lähipalveluna lähipalveluna keskitetty keskitetty Palvelun tuottaja tuottaa palveluja kahdella kielellä tilausten mukaan. Tämän vuoksi asiakkaiden oikeus saada palvelua omalla kielellään voidaan turvata entistä tehokkaammin. Yhteistoiminta-alueen hallintomalliksi sopii parhaiten isäntäkuntamalli, koska ko. palveluihin sisältyvät palvelut eivät kaikilta osin sovellu liiketaloudellisin perustein tuotettavaksi. Isäntäkuntana voisi toimia Vaasan kaupunki. Tuotannon ohjauksesta vastaa tässä mallissa yhteislautakunta, jossa kaikilla mukana olevilla kunnilla on edustus joko asukaslukujen suhteessa tai kuntien erikseen sopimassa suhteessa. Tarvittaessa pienemmät kunnat voivat muodostaa yhteisen tilaajaorganisaation, joka huolehtii kuntien määrittelemien asiakasvaikuttavuuksien muuttamisesta varsinaisten toimenpiteiden hankinnoiksi. Yhteinen tilaajaorganisaatio vastaa nykyistä toimialajohtoa. Jatkossa kuntakohtaisen toimialajohdon sijasta kunnilla on yksi yhteinen toimialajohto, jonka asiantuntemus on kaikkien peruskuntien käytössä palvelusopimuksia laadittaessa. Mallin toimivuus ei kuitenkaan edellytä kieliryhmittäin eriytettyjä tilaajaorganisaatioita. Yllä olevassa kuvassa on oletettu, että ruotsinkieliset ja ruotsinkielienemmistöiset kunnat muodostavat oman tilaajaorganisaationsa ja Kyrönmaan kunnat omansa. Myös tilaajaorganisaatiot voidaan organisoida isäntäkuntamallin mukaisesti tai perustamalla kunnille yhteisiä virkoja. Kuvassa ruotsinkielinen tilaajaorganisaatio

13 13 on ajateltu Mustasaaren isäntäkuntavastuulle ja Kyrönmaan kuntien tilaajaorganisaatio Laihian vastuulle. Koska kunnat säilyvät itsenäisinä, ei kunnan sisäinen hallintokieli muutu. Tuotannonohjauksesta vastaavan yhteislautakunnan hallinto toimii kaksikielisenä. Koko työssäkäyntialueen kattava yhteistoiminta-alue mahdollistaa myös palvelujen käytön yli kuntarajojen ilman suurempia erityisjärjestelyjä. Suuri väestöpohja mahdollistaa myös palveluprosessin kokonaishallinnan paremmin kuin pieni kokonaisuus. Myös työnjako ja yhteistyökysymykset kuntien kesken ja sairaanhoitopiirin kanssa on siten helpompi määritellä. Edut Mahdollistaa yhteisten resurssien käytön joustavasti ja suurtuotannon etujen hyödyntämisen sekä toimintavarmuuden lisäämisen Tilaajan ja tuottajan roolit selkiytyvät, mikä turvaa kuntien vaikutusmahdollisuudet palvelutuotannon ohjauksessa Lähipalvelu voidaan turvata Henkilöstöresurssin yhteiskäyttö lisää myös mahdollisuuksia kohdistaa palveluresursseja kielellisten tarpeiden mukaan Mahdollistaa palveluprosessien kokonaishallinnan Haitat Muutosvaihe voi aiheuttaa väliaikaisen tehokkuuden ja tuottavuuden laskun Jos asukkaiden luontaisia asiointisuuntia ei huomioida, yhteistyömalli voi vaikeuttaa palveluiden saatavuutta Asiakkaat voivat kokea palvelutarjonnassa tapahtuvat muutokset heikennyksinä, sen vuoksi, että vakiintunutta palvelua ei enää saada samasta paikasta ja samalla tavalla. Mikäli mukana olevat kunnat eivät aidosti luota toisiinsa ja ohjausmalli ei ole läpinäkyvä, kuntiin jää varmuuden vuoksi päällekkäisiä resursseja Isäntäkunta joutuu kaikkien mukana olevien kuntien puolesta tekemään tarvittavia toimintaresurssien sopeuttamistoimia ja kohdistamaan resursseja uudelleen. Tuotantoyksiköt voivat erilaistua ja erikoistua ja siten nostaa tuottavuutta ja laatua sekä samalla resursseja voidaan kohdistaa asiakaslähtöisesti

14 Kasvatus- ja opetuspalvelujen yhteistoiminta-alue Puitelaki ei suoraan velvoita kuntia sivistystoimen palveluissa yhteistoimintaalueiden muodostamiseen, mutta tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen edellyttää kuitenkin yhteistyötä. Päivähoidossa, perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa yhteistoiminta-alue toimii operatiivisen opetus- ja kasvatuspalvelujen ja siihen liittyvien hallintopalveluiden tuottajana. Kunta tilaa opetuksen yhteistoiminta-alueelta (=kasvatus- ja opetuspalvelukeskus, joka tuottaa palvelut) haluamiinsa palvelupisteisiin, kouluihinsa ja päiväkoteihinsa. Kunta päättää siis edelleenkin kouluverkostaan ja siitä järjestetäänkö kunnassa lukio-opetusta. Palvelukeskus veloittaa opetuksesta kuntaa suoritepohjaisesti. Kunta sitoutuu tilauksensa yhteydessä maksamaan kunkin koulun todelliset oppilaskohtaiset kustannukset. Kunnan päätettäväksi jäävät strategiset asiat: kustannustaso, laatutaso, kunnan kouluverkon rakenne. Kuntien opetus- ja kasvatushenkilöstö siirtyy palvelukeskuksen palvelukseen. Valtionosuudet tulevat kunnille. Luonteva hallintomalli tämän tyyppiselle palvelukonseptille on isäntäkuntamalli Organisointivaihtoehto 1 Kaikki Vaasan seudun ja Kyrönmaan kunnat muodostavat yhteisen yhteistoimintaalueen. Tällöin voidaan hyödyntää täysimääräisesti yhteisiä resursseja. Pienemmät kunnat voivat myös tarvittaessa muodostaa yhteisiä hankintaorganisaatioita. Hankintaorganisaatiossa on kuntien yhteiskäytössä olevia toimialan asiantuntijoita. Vaasa Maalahti Korsnäs Vähäkyrö Maksamaa Yhteinen hankinta managerointi Yhteinen lautakunta Vöyri Oravainen Laihia (isäntäkunta?) Mustasaari Isokyrö Yhteinen hankinta managerointi Paikallinen palveluverkko palvelee asiakkaiden omalla äidinkielellä kunnan määrittelemissä pisteissä Kaksikielinen tuotanto Kasvatusprosessi Perusopetus Esiopetus Iltapäivähoito Päivähoito Lukioopetus

15 15 Opetusta annetaan kunkin oppilaan äidinkielellä siellä, minne kunnat ovat sitä tilanneet. Kielellistä resurssia voidaan tässä mallissa kohdistaa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Yhteistoiminta-alueen hallinto toimii kahdella kielellä, mutta tilaajaorganisaation puolella nykyisen hallintokielen asema ei muutu. Palvelujen käyttö yli kuntarajojen on myös mahdollista toteuttaa joustavasti Organisointivaihtoehto 2 Vaasan seudun ja Kyrönmaan kunnat muodostavat kaksi yhteistoiminta-aluetta: toinen on suomenkielistä ja toinen ruotsinkielistä tuotantoa varten. Suomenkielinen yhteistoiminta-alue organisoidaan Vaasan isäntäkuntavastuulle ja ruotsinkielinen Mustasaaren vastuulle. Vaasan nykyinen kaksikielinen kouluhallinto muuttuu tässä mallissa pelkästään suomenkieliseksi. Ruotsinkielisen opetuksen Vaasa hankkii omille koululaisilleen ruotsinkieliseltä yhteistoiminta-alueelta. Ruotsinkielisen yhteistoiminta-alueen kunnat hankkivat suomenkielisen opetuksen suomenkieliseltä yhteistoimintaalueelta. Tämä malli on kielikysymyksen kannalta selkeä, mutta resurssien yhteiskäytön kannalta se on jäykempi kuin ensimmäinen vaihtoehto. Resurssien yhteiskäyttö edellyttää joka tapauksessa yhteistä opetussuunnittelua ja yhteen sovitettuja työjärjestelyjä (esim. lukioiden kurssitarjonta ja jaksojärjestelmät) onnistuakseen täysimääräisesti. Koulutustarjonnan liiallinen eriytyminen voi käytännössä rajoittaa oppilaiden yleisiä valmiuksia jatkossa. Vaasa (isäntäk.) (isäntäk.) Maalahti Korsnäs Iso- Vähä- Laihia kyrö kyrö Mustasaari Maksamaa Vöyri Oravainen Yhteinen lautakunta Yhteinen lautakunta Paikallinen palveluverkko palvelee asiakkaiden omalla äidinkielellä kunnan määrittelemissä pisteissä Suomenkielinen tuotanto Kasvatusprosessi Ilta- Päivä- Esi- Perus- Lukiopäivähoitopetuopetuopetuhoito Ruotsinkielinen tuotanto Kasvatusprosessi Ilta- Päivä- Esi- Perus- Lukiopäivähoitopetuopetuopetuhoito

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kerkko Huhtanen (toim.) Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, mitä tapahtuu kulttuuripalveluille? Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-477-6

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti

Katsaus yhteistoiminta-alueiden palveluihin 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti Liisa Heinämäki AVAUKSIA Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden palvelurakenteet -tutkimus, väliraportti 28 2010 Liisa Heinämäki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsinki 2010 THL Avauksia

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008).

Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti, Kuntaliitto yms. 2008). Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Tekniset palvelut I.Ojala/30.9.2008 Seudullinen toimitila hanke 1. Tampereen seutu Tampereen seudulla asukkaiden määrä oli seuraava (Lähde: Kaupunkisuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin

Lisätiedot