Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Keski-Pohjanmaan AMK Ylivieskan yksikkö Aika Tekijä/tekijät Jari Niemi Koulutusohjelma Puutekniikan koulutusohjelma Työn nimi Tuotannon tehostaminen Pk yrityksessä Työn ohjaaja Salmela Heikki Sivumäärä 29 Työelämäohjaaja Pekka Junnikkala Opinnäytetyö on tehty Solar Kaihdin KY:lle Kalajoelle. Työn aihe tuli Pekka Junnikkalan ja oman pohdinnan kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata säleverhojen valmistaminen prosesseina, aina raaka aineiden saapumisesta valmiiden tuotteiden lähettämiseen. Työn analyysiosassa prosessikuvausten avulla tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat ja pyritään löytämään parannuskeinot tuotannon ja sisäisen logistiikan tehostamiseksi. Opinnäytetyön ensimmäisessä palaverissa päätettiin aikataulu ja se, että tutkimus koskee pelkästään säleverho osastoa. Itse työ alkoi tietojen keräämisellä työntekijöiltä, kirjastosta sekä Internetistä. Tutkimuksessa käytettiin apuna simulointiohjelmaa Enterprise Dynamics (ED), josta oli suuri apu tuotantoa haittaavien tekijöiden paljastamisessa. Työpisteiden aikatauluttaminen suoritettiin ottamalla sekuntikellolla aika jokaisesta työvaiheesta. Joitakin työvaiheita yksinkertaistettiin hankkimalla lisää koneita ja tuomalla työstöpisteet työntekijän viereen Asiasanat Tuotannon tehostaminen

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Jari Niemi Degree programme Wood technology training programme Name of thesis Increase in produktion small and medium-sized firm Instructor Salmela Heikki Pages 29 Supervisor Junnikkala Pekka Following thesis has been made for Solar Kaihdin KY from kalajoki. Topic for this thesis was thought up by Pekka Junnikkala, one of the owners of Solar Kaihdin company. Point of this thesis was to illustrate manufacturing process of blinds from shipment of materials to sending out finished products. In works analyzing part we use process descriptions to identify possible problems and try and find solutions for optimizing logistics and manufacturing. First meeting regarding this thesis we decided about works schedule and that this thesis only includes manufacturing of blinds. First part of the work started with collecting information from employees, library and internet. Program used in this research was simulating program colled Enteprice Dynamics (ED) which was great help in revealing bottlenecks on manufacturing process. Scheduling workstations was made my clocking each stage of the process by using stopwatch. Some of the stages were simplified by making new machines for the work and bringing workstations closer to workers. Key words Increase in produktion

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO Lyhyesti Solar kaihtimesta Työn tavoite Tutkimuskohteet Tutkimuksen rajaukset TUOTANNONOHJAUS Perusteita Painotus tuotannossa Muutos ja testaus Perinnekoneet Ryhmäkone VALMISTUSPROSESSIN KUVAUS Prosessikuvauksesta yleensä Tuotantolinjan kuvaaminen SIMULOINNISTA TESTAUS...17

5 5.1 Ongelmien kartoitus Ongelmien ratkaiseminen TUOTANTOLINJAN MUUTOKSET Narutuspaikan muuttaminen Päättelypisteiden muuttaminen Tuhlauksen poistaminen TULOSTEN TARKASTELU Narutuspaikka Päättelypisteet Tehokkuus YHTEENVETO LÄHTEET...29

6 1 1. JOHDANTO 1.1 Lyhyesti Solar kaihtimesta Yritys on perustettu vuonna 1988 Kalajoen kaihdin Oy -nimisenä. Vuonna 2005 yrityksessä suoritettiin omistajan vaihdos. Heikki Junnikkala perheineen osti Kalajoen kaihdin Oy:n koko osakekannan ja nimi vaihtui Solar Kaihdin KY:ksi. Yritys työllistää sesongista riippuen henkilöä. Toimitilat ovat noin 1500 m 2 ja sijaitsevat lähellä Kalajoen keskustaa. Yrityksessä valmistetaan säleverhoja, hyttyssuojia ja irtoristikoita massatuotantona. Asiakkaita ovat ikkuna- ja oviteollisuus, jälleenmyyjät, talotehtaat ja pienasiakkaat. Toimituksia menee myös välillisesti vientiin mm. Japaniin ja Venäjälle. Tuotteiden toimitusaika asiakkaille on viisi päivää tilauksesta. 1.2 Työn tavoite Yritys valmistaa massatuotantona säleverhoja, hyttyspuitteita ja irtoristikoita. Tämä opinnäytetyö keskittyy säleverhojen valmistamiseen. Tarkoituksena on saada 5-10 % tuotannon tehokkuuden lisäys pienillä muutoksilla. Ongelmakohtia ovat mm. tarvikkeiden ja koneiden sijoittelu sekä tilausten järjestely. Säleverhojen valmistamisessa on useita eri työvaiheita ja väriskaala sekä mallisto ovat kirjavia. Verhomalleja on myös useita, riippuen ikkunan mallista, koosta ja asennustavasta. Nämä edellä mainitut seikat asettavat haasteita koneiden ja raaka aineiden järkeville sijoitteluille. Yrityksessä valmistetaan säleverhoja asiakkaiden toiveiden mukaan. Malleja ovat ikkunoiden väliin asennettavat mallit, ns. perinnemalli tai handy. Pinta asennettavia malleja on periaatteessa yksi, mutta asennustapoja on kaksi. Lisäksi on myös ovimallin verhoja, jotka luetaan pintamallin verhoihin. Yrityksessä valmistetaan myös erikoismallin säleverhoja, jotka voivat olla ympyränmallisia, kaarevia tai kolmion mallisia, mutta ne jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle vähäisestä kysynnästä johtuen.

7 2 Tilausten koko vaihtelee myös suuresti, se on säleverhoa ja keskiarvo on 15 kappaletta/ tilaus. Tilausten koko vaikuttaa suuresti tuotteiden läpivirtaukseen. Myös verhojen koko ja malli vaikuttavat läpimenoaikoihin erittäin paljon. 1.3 Tutkimuskohteet Aloitin tuotannon tutkimisen ja tuotantoaikojen kellottamisen koteloiden valmistamisesta eli tuotannon alkupäästä. Valkoiset kotelot valmistetaan niiden suuremman kysynnän vuoksi automaattikoneella ja värilliset kotelot käsikoneella manuaalisesti. Koteloiden valmistaminen ei ole ollut pullonkaulana tuotannossa. Seuraavaksi perinnekoneille ja ryhmäkoneelle meneviin koteloihin painetaan laakeripukit paikoilleen ja valmistetaan askelnarut sekä kääntöakselit ym. tarvittavat osat. Askelnarujen tekeminen ja koteloiden täyttö on tuotannossa eräs pullonkaula, johon haimme muutosta. Perinnekoneita on kolme kappaletta ja niillä jokaisella työskentelee yksi henkilö. Perinnekoneet eivät ole pullonkauloja tuotannossa. Koteloiden täyttämisen jälkeen puolivalmiit säleverhot viedään kärryillä sälekoneille, joka valmistaa säleet ja pujottelee ne verhoihin paikoilleen. Sälekoneelta verho nostetaan päättelytangolle, jossa se mitataan ja tarkastetaan, sekä päätellään. Jos verho on oikeissa mitoissaan ja siisti se laitetaan nippuun ja pakkauskärryyn, jolla se viedään pakkaamoon. Ryhmäkoneella ajetaan tilauksia, jossa on paljon kappaleita ja samaa kokoa olevia säleverhoja. Kun kotelokoneella valmistetaan koteloita, jotka tulevat ryhmäkoneelle, niihin painetaan laakeripukit paikoilleen sekä muut tarvittavat osat, mutta ei askelnaruja. Ryhmäkoneella askelnarut tulevat samalla kun kone valmistaa säleitä verhoon. Ryhmäkoneella on yksi sälekone ja kolme säleverhojen päättelytelinettä. Päättelytelineet ovat pullonkaulana tuotannossa. Henkilöitä ryhmäkoneella työskentelee maksimissaan kuusi ja minimissään neljä. Ryhmäkoneella on tarkoitus valmistaa säleverhoja suuria määriä nopeasti. Kun taas perinnekoneilla valmistetaan hitaammin ja hankalammin ajettavia verhoja, kuten esim. oviverhot, pintamallin verhot tai privacyt. Ryhmäkoneelle pyritään syöttämään tilauksia, jossa on handy- tai välimallin säleverhoja.

8 3 1.4 Tutkimuksen rajaukset Tutkimuksessa löytyi kolme selvää pullonkaulaa, joihin päätimme rajata tutkimuksen ja tehdä muutoksia. Ensimmäinen on askelnarujen valmistuspaikka, toinen pintaasennettavien verhojen rei itys- ja täyttöpaikka, sekä kolmas on päättelytelineet ryhmäkoneella. Askelnarujen valmistamisessa aikaa kuluu siihen, että niitä valmistetaan pieniä määriä tilauksesta kerrallaan ja kuljetetaan ne narutuspaikalle. Pintamallin verhojen valmistamisessa hankaluutena on se, että rei ityspöytä on kaukana verhojen narutuspaikasta. Prässäys ja verhojen päättelypisteissä on liikaa työntekijöitä verhojen valmistumismäärään nähden. 2. TUOTANNON OHJAUS 2.1 Perusteita Tuotannonohjauksella pyritään optimoimaan materiaalivirran kulkua niin, että siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Useasti tämä on varsin hankalaa, jos eräkoot vaihtelevat suuresti tai koneiden asetusajat ovat pitkiä. Mielestäni tuotannonohjauksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tiedonkulun varmistaminen. Tähän asiaan kannattaisi kiinnittää erityisen paljon huomiota, koska se pienentää virhemahdollisuuksia tuotannossa. Tuotannonohjaus on yrityksen päätoimintojen, markkinoinnin ja materiaalivirtojen ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi se on myös muutosten hallintaa vaihtelevilla markkinoilla. Tuotannonsuunnittelu voidaan jakaa periaatteessa kolmeen eri osaan: karkeasuunnittelu, hienosuunnittelu ja materiaalisuunnittelu. Karkeasuunnittelulla pyritään selvittämään millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on ottaa vastaan uusia tilauksia ja asiakkaita. Tämän vuoksi yrityksellä on hyvä olla kunnolliset perustiedot siitä, millainen on nykyinen ja tuleva kapasiteetti.

9 4 Hienosuunnittelulla on tarkoitus ohjata tuotteiden valmistumista karkeasuunnittelun antamien tietojen pohjalta. Hienosuunnittelun on oltava sellainen, että ne suunnitelmat mitkä ovat tehty karkeasuunnittelun pohjalta, voidaan toteuttaa kohtuullisella panostuksella. Hienosuunnittelulla pyritään varmistamaan esim. että luvatut toimitusajat pitävät, materiaalit ja tarvittavat kapasiteetit ovat käytettävissä oikeana ajankohtana ja kuormitus työllisyyden osalta on mahdollisimman tasainen. Materiaalisuunnittelulla on periaatteessa kaksi tehtävää. Ensimmäiseksi sen tulee vastata siitä, että yrityksellä on raaka-aineita tai komponentteja riittävästi ajankohtaisia tilauksia varten ja toiseksi huolehtia siitä, että varasto on sopeutettu oikein yrityksen sen hetkiseen tilauskantaan, jotta varaston kustannukset eivät kasva liian suureksi. Tuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi aikataulujen ja suunnitelmien tekeminen, henkilöstön ohjaus ja tarpeiden määrittely, materiaalihankintojen koordinointi, varastotilanteiden seuranta, kunnossapito ja alihankinnan ohjaus. Yritys voi organisoida eri tehtävät erillisiksi toiminnoiksi, mutta tuotannon tehokkuus riippuu kaikista osista yhteensä. Hyvä tuotantotilojen layout suunnittelu helpottaa myös tuotannon ohjaamista. Erityyppiset tuotantojärjestelmät vaikuttavat myös tuotannon ohjauksen vaatimuksiin. Yksittäis-, sarja- ja joukkotuotanto poikkeavat toisistaan huomattavasti, mutta perusta on sama. Mainitun ohjelmistotuotannon ohjaaminen sisältää samalla tavalla esimerkiksi resurssisuunnittelua ja aikatauluttamista kuin muunlainenkin tuotantotoiminta.(www.kookas.fi) Perinteisellä tavalla toimittaessa markkinointi ja myynti hoitavat asiakaskontaktit. Tuotekehitys suunnittelee tuotteet asiakkaan tai markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Osto tilaa tuotannon tarvitsemat aineet, tarvikkeet ja komponentit. Tuotanto valmistaa tuotteet, tuotannonohjaus laatii aikataulut, sekä valvoo niitä. Laadunohjaus huolehtii kaikista laatuun liittyvistä kysymyksistä. Varastoinnin ja kuljetuksen, sekä jakelun voi hoitaa joko oma organisaatio, tai sitten ne voidaan ostaa myös ulkopuolisena palveluna.

10 5 KUVIO 1. Materiaalivirrat Edellä kuvattu malli toimii sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Suurissa yrityksissä kullakin toiminnolla saattaa olla oma organisaation osansa hoitamassa tehtävää. Pienissä yrityksissä useita toimintoja hoitaa usein sama henkilö. Yrityskoosta riippumatta yrityksen toiminnassa voidaan havaita sekä informaatiovirtoja, että materiaalivirtoja. (KUVIO 1). (www.uku.fi/avoin/tuta/j4_2merkitys.htm) Perinteisesti yritystoiminnassa on seuraavia toimintoja johdon lisäksi: 1. Markkinointi ja myynti 2. Tuotekehitys 3. Osto 4. Tuotanto 5. Tuotannonohjaus 6. Laadunohjaus 7. Varastointi 8. Kuljetus 9. Jakelu (www.uku.fi/avoin/tuta/j4_2merkitys.htm)

11 6 2.2 Painotus tuotannossa Tuotannon painotus on pyritty tekemään aikaisemmin siten, että 40 % on mennyt perinnekoneille ja 60 % ryhmäkoneelle. Hankaluutena on ollut tilausten jakaminen ryhmäkoneen ja perinnekoneiden välille. Syynä tähän on ollut hankala asetteen teko sälekoneelle isoja (nelinaruisia) verhoja varten. Säleeseen on ollut vaikea saada oikeaa muotoa, mutta testasimme nelinaruisia säleverhoja ja mielestäni löysimme vian aiheuttajan syyn ja korjasimme sen. Nelinaruisiin säleverhoihin säleiden ajaminen ei periaatteessa ole juurikaan hitaampaa kuin kaksi- tai kolmenaruisiinkaan, mutta säleen mallin saaminen oikeaksi voi viedä aikaa. Pintamallin verhoja ei myöskään ole ajettu ryhmäkoneen kautta ja syy on ollut askelnarujen prässäyksen hankaluus, mutta mietimme asiaa ja tulimme siihen tulokseen, että pintamallin verhojen säleet voidaan merkitä erivärisillä merkeillä, jotta prässäyksessä tiedetään toimia eri tavalla. Kokeilimme pintamallin verhojen prässäystä ja huomasimme että verhot voidaan prässätä lähes samalla tavalla kuin muutkin verhot. Pintamallin verhojen prässäys ja päättely vie saman ajan, mitä kuluu perinnekoneillekin prässättävissä verhoissa. Pintamalleissa askelnarut prässätään eri kohtaan kuin esim. välimallin verhoissa. Ajatuksena on ollut yhdenmukaistaa ja selkeyttää tuotantoa. Aikaisemmin, kun tilauksia on jaettu ryhmä- ja perinnekoneiden välillä, on pakkauksessa jouduttu odottamaan ja hakemaan säleverhoja monesta paikasta. Nyt kun tilaukset tehdään kerralla valmiiksi, on tuotanto selkeytynyt ja pakkaamon toiminta helpottunut. Myös pakkausvirheet pienenevät, koska tuotteet pakataan kerralla valmiiksi. 2.3 Muutos ja testaus Tilaukset muuttuivat automaattisesti enemmän ryhmäkonepainotteisiksi ko. toimilla ja laskin uuden suhteen tuotannonohjauksessa. Suhteeksi tuli noin 70 % ryhmäkoneelle ja 30 % perinnekoneille. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan kasvaneet ja prässäys- ja päättelypisteet ruuhkautuivat, vaikka jokaisella pisteellä työskenteli kaksi henkilöä. Olin kuitenkin tyytyväinen, koska tilaukset voitiin pakata kerralla valmiiksi ja tuotanto toimi näiltä osin selvemmin.

12 7 2.4 Perinnekoneet Siirryin tutkimaan perinnekoneiden läpivirtauksia ja toiminnan muutosmahdollisuuksia. Perinnekoneita on kolme ja niillä ajetaan pääasiassa pieniä, korkeintaan parinkymmenen sälekaihtimen kokoisia tilauksia. Värilliset, ovi- ja pintamallin säleverhot ajetaan myös perinnekoneiden kautta Perinnekoneilla työskentelee kolmesta neljään henkilöä ja jos yhdellä koneella työskentelee kaksi, toimii toinen koneen käyttäjänä ja toinen päättelee koneelta tulevat verhot. Yksin työskennellessä sama henkilö ajaa säleet ja päättelee verhot. Työntekijä laittaa ennen verhon päättelyn aloittamista koneen tekemään seuraavaan verhoon säleet ja näin nopeuttaa verhojen valmistumista. Koneilla ajetaan noin 40 verhoa päivässä/ kone. Henkilömäärän lisääminen koneelle ei vaikuta tuotantomääriin kovinkaan paljon. Perinnekoneilla on kaikki osat ja tarvikkeet hyvin saatavilla ja sälekelojen vaihto sujuu suhteellisen nopeasti. Myös värilliset sälekelat on asetettu siten, että aikaa niiden vaihtamiseen ei juuri kulu. Muutamat värilliset säleet ovat vaikeita ajaa, koska ne sotkevat konetta ja se joudutaan puhdistamaan kesken ajon. Myös jotkut tummat värit ovat hankalia ajaa, koska niissä näkyvät naarmut helposti ja konetta pitää puhdistaa usein. Säleissä on joskus maalivikaa tai se on likaista, mutta aika harvoin. Koneet ovat suhteellisen varmatoimisia ja vaativat suurempia huoltoja harvoin. Pienempiä huoltoja tehdään viikoittain ja suuremmat huollot suoritetaan hiljaisina aikoina. Koneiden huolto on pääosin voitelua, terien ja hihnojen vaihtamista ja joitakin releitä ym. sähköosia kuluu jonkin verran. Osia on aika hyvin saatavilla ja ne ovat kohtalaisen helppoja vaihtaa. Perinnekoneiden tuotannon muuttamiseen ei ollut tarvetta, koska koneet toimivat hyvin. Myöskään kyselyt työntekijöiltä eivät antaneet aihetta muutoksiin. Joitakin sälekelalavojen paikkoja vaihdoimme paremmin sopiviksi ja helpommin saataviksi.

13 8 2.5 Ryhmäkone Olen koko ajan olettanut että ryhmäkone on tuottava ja hyvin toimiva ratkaisu. Kun perinnekoneet ajavat noin 120 verhoa päivässä kolmella henkilöllä ja ryhmäkoneella saadaan noin 150 verhoa keskimäärin viidellä henkilöllä, ei tulos ole hyvä. Mielestäni prässäyksessä ja verhojen päättelyssä oli liikaa turhia työvaiheita. Prässäys ja verhojen päättely toimii siten, että jos päättelypisteessä on kaksi henkilöä työssä, toinen prässää askelnarut paikoilleen ja toinen päättelee ja tarkastaa verhon. Kun päättelypisteessä on yksi henkilö, päättelijä prässää verhoja valmiiksi ja sen jälkeen siirtyy päättelemään verhot. Päättelypisteitä on ryhmäkoneella kolme ja niissä työskentelee pääasiassa kahdessa pisteessä kaksi ja yhdessä pisteessä yksi henkilö. Tuotantomääriin nähden ryhmäkoneella on liikaa työntekijöitä. Päättelypisteissä on prässäyspöytä erillään siitä missä säleverhot päätellään ja tuo edellä mainittu asia oli mielestäni suurin tuotantoa hidastava tekijä. Siirtyminen prässäyspöydästä päättelypisteeseen oli turhaa työtä johon kului päivän aikana paljon aikaa. Se on myös turhaa, että verhoja prässätään pöydälle odottamaan päättelyä, mitä tehtiin kun päättelypisteessä on yksi henkilö työssä. Kahdella työntekijälläkään ei samassa päättelypisteessä tekeminen onnistunut, koska toinen työntekijöistä joutui jossain vaiheessa odottelemaan verhoa. Verhojen prässäys toimii hyvin ja siihen ei kulunut paljon aikaa. Prässääjä ottaa sälenipun sälekärrystä ja laittaa sen prässäystelineeseen ja tämän jälkeen niittaa askelnarut akselirullaan kiinni. Prässääjä painaa akselirullat laakeripukkeihin kiinni ja seuraavaksi verhoon työnnetään kääntöakseli paikoilleen. Tämän jälkeen säleverho laitetaan odottamaan verhon päättelyä pöydälle. Valmiiksi prässätty verho nostetaan pöydältä päättelytelineeseen. Säleverhoon laitetaan nostonarut, jotka työnnetään kotelon päästä sisään ja siitä edelleen säleiden läpi. Tähän tarkoitukseen on olemassa sitä varten suunniteltu erikoisneula. Alalista työnnetään askelnarujen läpi verhoon ja sen jälkeen laitetaan nostonarut alalistassa olevista rei istä läpi. Nostonaruihin laitetaan ns. pohjanapit paikoilleen ja ne painetaan alalistaan kiinni. Tämän jälkeen verho mitataan, tarkistetaan sen toiminta ja että verhossa ei ole likaa.

14 9 Päätimme pyrkiä siihen, että verhot tulisivat kerralla valmiiksi pienemmällä työntekijä- määrällä ja nopeammin. Myös se oli tavoitteena, että työpisteet olisivat helpommin käytettäviä, hallittavia ja tavarat hyvin saatavilla. 3. VALMISTUSPROSESSIN KUVAUS 3.1 Prosessikuvauksesta yleensä Prosessin kuvaus on vaiheista koostuva tapahtumasarja (KUVIO 8.), jonka työtehtävien järjestys on määritelty ja sillä on alku ja loppu, sekä selkeästi määritellyt tavoitteet ja päämäärät. Prosessin toiminnot ja tehtävät liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen k o k o n a i s u u d e n. KUVIO 8. Prosessin vaiheiden kuvaaminen on keskeinen keino jäsentää erilaisten ilmiöiden prosessuaalista luonnetta, tai vaikka jonkin työtehtävän työvaiheiden etenemistä. Tällä aihiopohjalla kuvataan keskeisesti proseduraalista tietoa, eli yleensä toimintaan ja sen eri vaiheisiin sitoutunutta tietoa. Prosessin vaiheiden kuvaus poikkeaa visualisoinnista siinä, että oppija voi aktiivisesti ohjata etenemistä prosessin vaiheesta toiseen, tai palata takaisin johonkin prosessin vaiheeseen. (www.amk.fi/opintokokonaisuudet) Prosesseja kuvattaessa lähtökohtana on pidettävä sitä, miksi prosessi kuvataan. Prosessikuvausten täytyy olla tarkoituksenmukaisia, ja niiden on tuotava toimintaan hyötyä. Prosessin kuvaaminen alkaa prosessien tunnistamisesta ja kuvattavan prosessin valitsemisesta. Tämän jälkeen päätetään prosessin käyttötarkoitus ja kuvaustaso sekä

15 10 laaditaan prosessin perustiedot. Tässä vaiheessa laaditaan prosessikaavio ja täytetään toiminnot-taulukko. Prosessikuvaus sovitetaan organisaation prosessikarttaan ja kokonaisuuteen. Prosessien kuvaamisen eteneminen on esimerkissä kuvattu suoraviivaisesti ja yksinkertaistaen.(www. jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/) Mikä on prosessi? Prosessi voidaan määritellä joukoksi toisiinsa liittyviä toimintoja, jotka muuttavat syötteitä tuotoksiksi (ISO/IEC , 1998). Ohjelmistoprosessi on kokoelma toimintoja, menetelmiä, käytäntöjä ja transformaatioita, joita ihmiset käyttävät ohjelmistojen ja niihin liittyvien tuotteiden (projektisuunnitelmien, suunnitteludokumenttien, ohjelmalistauksen, testitapausten, käyttöohjeiden jne.) kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tyypillisesti prosessi on jaettu useampaan vaiheeseen, jotka seuraavat toisiaan (Paulk et al. 1993). (www. cs.joensuu.fi/tsoft/dokumentit/) Prosessin kuvaaminen 1. Prosessin tarkoitus: miksi prosessi on olemassa. 2. Kuka on prosessin omistaja tai tiimi. 3. Mistä prosessi alkaa ja mihin se loppuu. 4. Ketkä ovat prosessin asiakkaita ja mitkä ovat heidän vaatimuksensa. 5. Mitkä ovat prosessin menestystekijät ja suorituskyvyn mittarit 6. Miten prosessia hallitaan. 7. Miten prosessia parannetaan. 8. Mitkä ovat prosessin liitteitä, esim. osaprosessit, ohjeet, lomakkeet. Prosessin kuvaamisen hyödyt 1. Vaativat määrittelemään työtehtävät eri vaiheissa. 2. Auttaa ymmärtämään kokonaisuuden. 3. Osoittavat prosessin kehitystarpeet. 4. Toimii apuvälineenä perehdyttämisessä.

16 11 yllä: esimerkkejä prosessikuvauksesta. (www.lut.fi/tuta/opiskelu/kurssit) Prosessien kuvaamisen hierarkiaa: Ydinprosessi (tuottaa lisäarvon asiakkaalle, organisaatiolla n. 3 8 kpl, esim. palveluiden kehittämisprosessi tai tilausprosessi) Tukiprosessi(ydinprosesseja tukevat sisäiset toiminnot, esim. henkilöstövoimavarojen johtamisen prosessi) Pääprosessi (keskeiset toiminnot, jotka muodostavat ydin- ja tukiprosessit) Osaprosessi (edellisten osia) Tehtävät (edellisten osia) (www.oulu.fi/yliopisto/laatu/docs/) 3.2 Tuotantolinjan kuvaus Tuotantolinja on kuvattu prosesseina aina raaka-ainevarastoista pakkaamoon. Ongelmakohdat on kuvattu vinoteksteillä ja alleviivauksella. Pyrkimyksenä on ollut optimoida materiaalivirran kulku niin, että se olisi mahdollisimman hyvä ja selkeä, sekä enemmän linjastotyyppinen.

17 12 Linjaston alkupäässä on raaka-ainevarasto. Uudelle kotelokoneelle raaka-aine tulee rainarullina lavoilla, joista kela haetaan nostimella profilointilinjalle. Kotelokone valssaa rainaan kotelon profiilin ja tekee reiät, sekä katkaisee kotelot automaattisesti oikeaan mittaan. Vanhalle kotelokoneelle raaka-aine tulee valmiiksi profiloituina neljän metrin mittaisina salkoina, joista kotelot katkaistaan ja rei itetään manuaalisesti. Valmiisiin koteloihin laitetaan laakeripukit ym. osat paikoilleen ja tämän jälkeen kotelot ja alalistat menevät narutuspaikalle tai ryhmäkoneelle. Ryhmäkoneelle menevät kotelot prässätään kiinni verhoihin vasta kun säleet on ajettu. Perinnekoneelle meneviin koteloihin sen sijaan katkaistaan sopivan mittaiset askelnarut ja naruihin prässätään akselirullat sekä katkaistaan sopivan mittaiset kääntöakselit. Kääntöakselin päähän prässätään vielä sopivan mittainen säätövaijeri. Tämän jälkeen askelnarut pujotetaan koteloihin paikoilleen ja akselirulla painetaan laakeripukkiin kiinni. Seuraavaksi kääntöakseli työnnetään akselirullien läpi paikoilleen. Kun tilauksen kaikki verhot on narutettu valmiiksi, kotelokärryt viedään perinnekoneelle odottamaan säleitä. Perinnekoneella säleet ajetaan suoraan verhoihin ja nostetaan päättelytelineelle jossa verho viimeistellään ja nostetaan siitä pakkaamon kärryyn. Ryhmäkoneelle meneviin koteloihin säleet ajetaan valmiiksi ja ne nostetaan prässäystelineeseen, jossa yläkoteloon laitetaan askelnaru ja prässätään akselirulla paikoilleen. Akselirulla painetaan yläkotelossa olevaan laakeripukkiin kiinni. Seuraavaksi kääntöakseli työnnetään akselirullien läpi paikoilleen. Tämän jälkeen säleverho nostetaan päättelytelineeseen, jossa tarkistetaan toimivuus sekä verhon siisteys. Viimeiseksi laitetaan alalista paikoilleen ja verhosta mitataan korkeus. Valmiit säleverhot kääritään nostonarulla tiukasti kiinni tai laitetaan kuminauhat verhon ympärille. Sen jälkeen verho laitetaan pakkaamokärryyn, josta se noudetaan odottamaan pakkausta. Pakkaamossa säleverhot kääritään kappalemäärästä riippuen, joko yhteen tai useampaan pakettiin. Säleverhot pakataan aaltopahviin ja paketti vahvistetaan tarvittaessa kulmasuojilla sekä päistä ja keskeltä pakkausteipillä. Pakettiin laitetaan mukaan siinä tarvittavat asennustarvikkeet ym. varusteet. Pakkauksen jälkeen verhot laitetaan odottamaan noutoa sopimuskuljettajan häkkiin tai verhot lähetetään sopimuksen mukaisesti asiakkaalle. Tuotteiden toimitusaika on viisi työpäivää siitä kun tilaus on saapunut.

18 13 Kuvaus aikaisemmasta linjastosta Raaka aine varasto Raakaaineen syöttö Raaka aine varasto värillisille kaihtimille Työpöytä pintaver hoille Kotelokone värillisille Prässäys perinnekon eille Profilointi kotelokone Perinnekon e kärryt Ryhmäkon e kärryt ryhmäkone Perinnekon e Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely perinnekon e perinnekon e Pakkaamo

19 14 Prosessikuvaus muutosten jälkeen Raaka aine varasto Raakaaineen syöttö Raaka aine varasto värillisille kaihtimille Kotelokone värillisille Profilointi kotelokone Prässäys perinnekon eille Perinnekon e kärryt Ryhmäkon e kärryt Työpöytä pintaver hoille ryhmäkone Perinnekon e Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely perinnekon e perinnekon e Pakkaamo

20 15 4. SIMULOINNISTA Simuloinnilla tarkoitetaan yleensä todellisten tapahtumien matemaattista tai loogista mallintamista siten, että mallin avulla voidaan tehdä kuvaavia, selittäviä tai systeemin käyttäytymistä ennustavia kokeita. Toimintoja ja ilmiöitä simuloidaan silloin, kun niistä ei voida luoda yksiselitteisiä kvantitatiivisia malleja, tai ilmiöstä ei voi saada empiiristä tietoa. Simuloitaviin tapahtumiin liittyy yleensä joukko satunnaisilmiöitä, joiden todennäköisyysjakaumat tunnetaan ennalta. (Turunen 2002, 11.) Esimerkkejä systeemeistä, joita voidaan simuloida ovat: - ekosysteemit (osat) - eläinpopulaatio - virtausilmiöt - ilmakehä (sääennusteet) - pohjaveden liikkeet - liikenne - yrityksen rahavirrat - tuotantojärjestelmä - postitoimisto - robotti - metsäkone - talous - molekyylijoukko Simulointia voidaan perustella useilla syillä: - Rakentaminen ja mittaaminen ovat kallista, tai jopa mahdotonta - Kontrolloituja kokeita ei voi tehdä, koska vaikuttavia tekijöitä on paljon eikä olosuhteita hallita riittävästi

21 16 - Ilmiöt ovat liian hitaita (esimerkiksi saasteiden virtaukset maaperässä) - Tarvitaan malleja prosessien ohjaamiseen ja säätöön - Systeemien optimointi edellyttää malleja - Suunnittelu on suurelta osin simulointia (www.tut.fi/units/me/ener/kurssit) Pidd esittää neljä yleistason perustelua simuloinnille: 1. Kustannukset: Vaikkakin simulointi on aikaa vievää ja siihen liittyy kustannuksia, voivat myös kokeilut todellisessa ympäristössä osoittautua kalliiksi. 2. Aika: Vaikkakin sopiva simuloinnin tuottaminen ja määrittely vie aikaa, varsinainen simulointi tietokoneella tapahtuu loppujen lopuksi hyvin nopeasti. 3. Replikointi: Simulointimallia voidaan replikoida ja varioida rajattomasti. Tämä ei ole mahdollista eikä järkevää todellisuudessa. 4. Turvallisuus: Simulointi on turvallinen tapa testata järjestelmiä ja olosuhteita. Näin ei pääse syntymään todellisen elämän vaaratilanteita eikä virheitä. (Pidd 1992, 7-8) Tuotantoteollisuus on hyödyntänyt simulointia jo pidempään ja laajemmassa mitassa kuin esimerkiksi terveydenhuolto. Tuotantoteollisuuden puolella on siten jo selkeämmin pystytty identifioimaan toiminnalle kohdistuvat hyödytkin lyhentää ja muuttaa: läpimenoaikaa osien viipymistä tuotannossa osien viettämää aikaa jonoissa jonojen kokoa toimituksien ajoitusta henkilöstön ja laitteiden hyödyntämistä (Law & McComas 1998, 49) (http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/ohjelmaportaali/)

22 17 5. TESTAUS 5.1 Ongelmien kartoitus Päätin kokeilla onko simuloinnista apua tuotantoa hidastavien tekijöiden selvittämisessä. Aikaa tuotantoaikojen selvittämiseen meni yllättävän kauan ja suuren vaihtelun vuoksi luotettavien tulosten saaminen oli vaikeaa. Simulointiohjelmana käytin Enterprise- Dynamics nimistä ohjelmaa, josta minulla oli kokemusta aikaisemmin. Aloitin simulointitutkimisen ottamalla tuotannosta sekuntikellolla aikoja jokaisesta tuotantopisteestä. Työ oli yllättävän hankalaa, koska luotettavia tuloksia ei tahtonut saada, suuresta hajonnasta johtuen. Laskin kuitenkin saamilleni ajoille keskiarvot, jotka syötin simulointiohjelmaan. Aikojen syöttäminen vei myös yllättävän kauan aikaa, kuten myös asetusten saaminen kohdalleen. Tuloksia alkoi kuitenkin tulla ja simulointiohjelma näytti samoja pisteitä pullonkauloiksi kuin olimme olettaneet, eli narutuspaikka ja prässäyspiste, sekä päättelypisteet. Tutkin ohjelman avulla eri mahdollisuuksia tehdä muutoksia tuotantolinjaan ja päätimme kokeilla niistä muutamia. Simulointiohjelma on erittäin tarkka kun ajat ja asetukset saadaan kohdalleen ja sitä on myös helppo muokata. Suhtauduin aluksi epäilevästi simuloinnin antamiin tuloksiin, mutta kun simuloin kotelokoneeseen tekemiämme muutoksia ja tulokset pitivät paikkansa, oli pakko uskoa sen tarkkuuteen. Perinnekoneet näyttivät toimivan ohjelman mukaan hyvin kummallakin tuotannon painotuksella 60/40 % ja 70/30 %. Myös kotelokone näyttäisi toimivan hyvin, eikä se ole haittaavana tekijänä tuotannossa. Värillisille koteloille ohjelma näyttää jonkin verran suurempaa kuormitusta, mutta ei paljon ja se ei ole tuotannon hidasteena. Ryhmäkone voi olla tuotannossa kapeikko jos tilauksessa on paljon kaksinaruisia verhoja, mutta yleensä tilaukseen kuuluu myös kolme- ja nelinaruisia verhoja. Keskityimme tuotannon tehostamisessa prässäyspaikkaan perinnekoneille ja ryhmäkoneella päättelypisteisiin, jotka ovat tällä hetkellä suurimmat haittatekijät tuotannossa. Myös henkilömäärän vähentäminen päättelypisteillä on tavoitteena.

23 Ongelmien ratkaiseminen Simulointiohjelman avulla kokeilin monia eri muutosvaihtoehtoja tuotantolinjaan. Kokeilin lisätä yhden prässäyspisteen narutuspaikalle, mutta se ei vaikuttanut sanottavasti tuotteiden läpivirtaukseen. Seuraavaksi sain positiivisia tuloksia kun siirsimme rei ityspöydän narutuspaikan viereen ja rei ityksen työaika lyheni keskimäärin 2 minuuttia. Myös lyhyiden verhojen keskimääräinen rei itysaika lyheni kahdella minuutilla. Kotelokoneessa laserkirjoitin hidasti koteloiden valmistumista merkittävästi. Laserkirjoitin merkitsee yläkoteloon tilaajan tiedot, säleverhon leveyden sekä korkeuden ja värin. Kotelokoneessa oleva kirjoitin on toiminut aika epävarmasti. Kone on kuitenkin saatu kuntoon ja olemme lisänneet siihen vauhtia. Aikaisemmin koteloiden profilointi kesti 43 sekuntia ja laserin ohjelman muokkauksella sekä pienellä profiloinnin vauhdinnostolla aikaa menee nyt 36 sekuntia. Simulointiohjelma näytti kappalemäärän kasvuksi päivässä noin 50 ja saman verran se oli käytännössä. Tarkoitus olisi, että kotelokoneen käyttäjä tekisi myös värilliset kotelot. Näyttäisi siltä että tämä on mahdollista, koska kone ehtii tehdä päivän kotelot noin viidessä tunnissa. Päättelypisteiden muokkaaminen toimivammiksi vaatikin jo hieman isompia toimenpiteitä. Kokeilin simuloinnilla lisätä yhden päättelypisteen. Tulokset olivat jo sinänsä lupaavia, mutta henkilökustannukset kasvaisivat liian suureksi. Mietimme olisiko päättelypisteitä mahdollista muuttaa yhden henkilön pisteiksi ja totesimme että se on mahdollista kun siirrämme ja työstämme prässäyspöydät päättelytelineisiin kiinni. Simuloin päättelypisteitä yhdellä henkilöllä ja arvioajoilla ja tulokset joita sain, olivat hyviä. Vaikka aikaa menisikin päättelyssä kauemmin, kustannussäästö on kuitenkin henkilökuluissa merkittävä. Simulointiohjelma näytti, että neljännellä päättelypisteellä valmistuisi säleverhoja 7-10 kappaletta enemmän tunnissa. Päivässä valmistuisi verhoa enemmän riippuen mallista ja verhon koosta. Prosentuaalisesti kasvu olisi % ja sitä voidaan pitää hyvänä. Päättelypisteiden simulointi on hankalaa, koska verhojen koot vaihtelevat suuresti ja isojen verhojen valmistuminen kestää huomattavasti kauemmin kuin lyhyiden ja matalien. Ero valmistumisajoissa on useita minuutteja, mutta sain kuitenkin otettua useampia aikoja joista laskin keskiarvon. Neljännellä päättelypisteellä myös tuotantolinjaston kuormitus tasaantuisi ja tuotanto selkeytyisi. (KUVIO 2.)

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2 Uolevin reitti Kuvaus Uolevi on ruudukon vasemmassa ylänurkassa ja haluaisi päästä oikeaan alanurkkaan. Uolevi voi liikkua joka askeleella ruudun verran vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Lisäksi

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1

3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 3. Viikkoharjoitus Operaatiot I: Tuotteet ja tuotanto TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus Liittyy Timo Seppälän luentoon 26.1. Harjoitusty ö 5. Myynti, markkinointi

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja

27.5.2011. Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja Ennustajako, minäkö?? Ensimmäinen ajatus nähdessäni tämän seminaarin aiheen oli, ai minäkö ennustaja? Arealtec Oy Kari Kumpulainen vain toimitusjohtaja 1 Sisältö 1. Arealtec Oy lyhyesti 2. Mitä huomenna,

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004

APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 Suomen Kuntaliitto APUVÄLINEPALVELUNIMIKKEISTÖ 2004 R = Rehabilitation A = Apuvälinepalvelut RA1 ARVIOINTI JA SUUNNITTELU ASIAKKAAN APUVÄLINEPALVELUISSA Arviointi ja suunnittelu ovat perusta asiakkaan

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ

OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ OHJE OPINTO-OIKEUDEN PURKAMISESTA PASSIIVIREKISTERISTÄ Sisällys 1. Passivoinnin purkaminen opinto-oikeudesta 31.7.2016 mennessä suoritetun opinnon perusteella.. 1 2. Passivoinnin purkaminen hyväksytyn

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

TEKNINEN KONSULTOINTI

TEKNINEN KONSULTOINTI TEKNINEN KONSULTOINTI Käyttökohteisiin sopivimmat ratkaisut Onko sinulla pulma, johon et löydä ratkaisua? Stalatubelta saat käyttöösi kovan tason ammattilaisten kattavan erikoisosaamisen, joten laatu on

Lisätiedot

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

AutoFutur/KoneFutur lisäohje Örumin 6-numeroisten tuoteryhmien käyttöönotto Yleistä Örumilla on tähän mennessä ollut käytössään 3-numeroiset alennusryhmät ja 6-numeroiset seurantaryhmät. Useimmille käyttäjille on riittänyt että ohjelmaan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS

LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS 1 (5) LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNKI LÄÄKEHUOLLON PALVELUJEN JA KLIINISEN FARMASIAN PALVELUJEN KU- VAUS LÄÄKKEIDEN KILPAILUTUS, HANKINTA JA TOIMITUS HUS-Apteekin toimittaa lääkkeitä ja lääkkeisiin rinnastettavia

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5.

Kehitä. varastosi toimintaa. Fimatic varastoratkaisulla. Varaston tehokkuutta voidaan lisätä vaiheittain Fimatic varastoratkaisulla: 5. VARASTORATKAISU Kehitä varastosi toimintaa Fimatic varastoratkaisulla Onko varastosi tehokkuudessa parantamisen tarvetta? Ovatko käytössä olevat keräysjärjestelmät kustannustehokkain tapa kerätä tuotteenne?

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM

GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM 2 Getinge Clean Management System GETINGE CLEAN MANAGEMENT SYSTEM (CMS) -JÄRJESTELMÄ ENTISTÄ PAREMPI PROSESSI, AINUTLAATUINEN RATKAISU Getinge voi auttaa yritystäsi hallitsemaan

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot