Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ"

Transkriptio

1 Jari Niemi TUOTANNON TEHOSTAMINEN PK YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Keski-Pohjanmaan AMK Ylivieskan yksikkö Aika Tekijä/tekijät Jari Niemi Koulutusohjelma Puutekniikan koulutusohjelma Työn nimi Tuotannon tehostaminen Pk yrityksessä Työn ohjaaja Salmela Heikki Sivumäärä 29 Työelämäohjaaja Pekka Junnikkala Opinnäytetyö on tehty Solar Kaihdin KY:lle Kalajoelle. Työn aihe tuli Pekka Junnikkalan ja oman pohdinnan kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata säleverhojen valmistaminen prosesseina, aina raaka aineiden saapumisesta valmiiden tuotteiden lähettämiseen. Työn analyysiosassa prosessikuvausten avulla tunnistetaan mahdolliset ongelmakohdat ja pyritään löytämään parannuskeinot tuotannon ja sisäisen logistiikan tehostamiseksi. Opinnäytetyön ensimmäisessä palaverissa päätettiin aikataulu ja se, että tutkimus koskee pelkästään säleverho osastoa. Itse työ alkoi tietojen keräämisellä työntekijöiltä, kirjastosta sekä Internetistä. Tutkimuksessa käytettiin apuna simulointiohjelmaa Enterprise Dynamics (ED), josta oli suuri apu tuotantoa haittaavien tekijöiden paljastamisessa. Työpisteiden aikatauluttaminen suoritettiin ottamalla sekuntikellolla aika jokaisesta työvaiheesta. Joitakin työvaiheita yksinkertaistettiin hankkimalla lisää koneita ja tuomalla työstöpisteet työntekijän viereen Asiasanat Tuotannon tehostaminen

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Date Author Jari Niemi Degree programme Wood technology training programme Name of thesis Increase in produktion small and medium-sized firm Instructor Salmela Heikki Pages 29 Supervisor Junnikkala Pekka Following thesis has been made for Solar Kaihdin KY from kalajoki. Topic for this thesis was thought up by Pekka Junnikkala, one of the owners of Solar Kaihdin company. Point of this thesis was to illustrate manufacturing process of blinds from shipment of materials to sending out finished products. In works analyzing part we use process descriptions to identify possible problems and try and find solutions for optimizing logistics and manufacturing. First meeting regarding this thesis we decided about works schedule and that this thesis only includes manufacturing of blinds. First part of the work started with collecting information from employees, library and internet. Program used in this research was simulating program colled Enteprice Dynamics (ED) which was great help in revealing bottlenecks on manufacturing process. Scheduling workstations was made my clocking each stage of the process by using stopwatch. Some of the stages were simplified by making new machines for the work and bringing workstations closer to workers. Key words Increase in produktion

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO Lyhyesti Solar kaihtimesta Työn tavoite Tutkimuskohteet Tutkimuksen rajaukset TUOTANNONOHJAUS Perusteita Painotus tuotannossa Muutos ja testaus Perinnekoneet Ryhmäkone VALMISTUSPROSESSIN KUVAUS Prosessikuvauksesta yleensä Tuotantolinjan kuvaaminen SIMULOINNISTA TESTAUS...17

5 5.1 Ongelmien kartoitus Ongelmien ratkaiseminen TUOTANTOLINJAN MUUTOKSET Narutuspaikan muuttaminen Päättelypisteiden muuttaminen Tuhlauksen poistaminen TULOSTEN TARKASTELU Narutuspaikka Päättelypisteet Tehokkuus YHTEENVETO LÄHTEET...29

6 1 1. JOHDANTO 1.1 Lyhyesti Solar kaihtimesta Yritys on perustettu vuonna 1988 Kalajoen kaihdin Oy -nimisenä. Vuonna 2005 yrityksessä suoritettiin omistajan vaihdos. Heikki Junnikkala perheineen osti Kalajoen kaihdin Oy:n koko osakekannan ja nimi vaihtui Solar Kaihdin KY:ksi. Yritys työllistää sesongista riippuen henkilöä. Toimitilat ovat noin 1500 m 2 ja sijaitsevat lähellä Kalajoen keskustaa. Yrityksessä valmistetaan säleverhoja, hyttyssuojia ja irtoristikoita massatuotantona. Asiakkaita ovat ikkuna- ja oviteollisuus, jälleenmyyjät, talotehtaat ja pienasiakkaat. Toimituksia menee myös välillisesti vientiin mm. Japaniin ja Venäjälle. Tuotteiden toimitusaika asiakkaille on viisi päivää tilauksesta. 1.2 Työn tavoite Yritys valmistaa massatuotantona säleverhoja, hyttyspuitteita ja irtoristikoita. Tämä opinnäytetyö keskittyy säleverhojen valmistamiseen. Tarkoituksena on saada 5-10 % tuotannon tehokkuuden lisäys pienillä muutoksilla. Ongelmakohtia ovat mm. tarvikkeiden ja koneiden sijoittelu sekä tilausten järjestely. Säleverhojen valmistamisessa on useita eri työvaiheita ja väriskaala sekä mallisto ovat kirjavia. Verhomalleja on myös useita, riippuen ikkunan mallista, koosta ja asennustavasta. Nämä edellä mainitut seikat asettavat haasteita koneiden ja raaka aineiden järkeville sijoitteluille. Yrityksessä valmistetaan säleverhoja asiakkaiden toiveiden mukaan. Malleja ovat ikkunoiden väliin asennettavat mallit, ns. perinnemalli tai handy. Pinta asennettavia malleja on periaatteessa yksi, mutta asennustapoja on kaksi. Lisäksi on myös ovimallin verhoja, jotka luetaan pintamallin verhoihin. Yrityksessä valmistetaan myös erikoismallin säleverhoja, jotka voivat olla ympyränmallisia, kaarevia tai kolmion mallisia, mutta ne jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle vähäisestä kysynnästä johtuen.

7 2 Tilausten koko vaihtelee myös suuresti, se on säleverhoa ja keskiarvo on 15 kappaletta/ tilaus. Tilausten koko vaikuttaa suuresti tuotteiden läpivirtaukseen. Myös verhojen koko ja malli vaikuttavat läpimenoaikoihin erittäin paljon. 1.3 Tutkimuskohteet Aloitin tuotannon tutkimisen ja tuotantoaikojen kellottamisen koteloiden valmistamisesta eli tuotannon alkupäästä. Valkoiset kotelot valmistetaan niiden suuremman kysynnän vuoksi automaattikoneella ja värilliset kotelot käsikoneella manuaalisesti. Koteloiden valmistaminen ei ole ollut pullonkaulana tuotannossa. Seuraavaksi perinnekoneille ja ryhmäkoneelle meneviin koteloihin painetaan laakeripukit paikoilleen ja valmistetaan askelnarut sekä kääntöakselit ym. tarvittavat osat. Askelnarujen tekeminen ja koteloiden täyttö on tuotannossa eräs pullonkaula, johon haimme muutosta. Perinnekoneita on kolme kappaletta ja niillä jokaisella työskentelee yksi henkilö. Perinnekoneet eivät ole pullonkauloja tuotannossa. Koteloiden täyttämisen jälkeen puolivalmiit säleverhot viedään kärryillä sälekoneille, joka valmistaa säleet ja pujottelee ne verhoihin paikoilleen. Sälekoneelta verho nostetaan päättelytangolle, jossa se mitataan ja tarkastetaan, sekä päätellään. Jos verho on oikeissa mitoissaan ja siisti se laitetaan nippuun ja pakkauskärryyn, jolla se viedään pakkaamoon. Ryhmäkoneella ajetaan tilauksia, jossa on paljon kappaleita ja samaa kokoa olevia säleverhoja. Kun kotelokoneella valmistetaan koteloita, jotka tulevat ryhmäkoneelle, niihin painetaan laakeripukit paikoilleen sekä muut tarvittavat osat, mutta ei askelnaruja. Ryhmäkoneella askelnarut tulevat samalla kun kone valmistaa säleitä verhoon. Ryhmäkoneella on yksi sälekone ja kolme säleverhojen päättelytelinettä. Päättelytelineet ovat pullonkaulana tuotannossa. Henkilöitä ryhmäkoneella työskentelee maksimissaan kuusi ja minimissään neljä. Ryhmäkoneella on tarkoitus valmistaa säleverhoja suuria määriä nopeasti. Kun taas perinnekoneilla valmistetaan hitaammin ja hankalammin ajettavia verhoja, kuten esim. oviverhot, pintamallin verhot tai privacyt. Ryhmäkoneelle pyritään syöttämään tilauksia, jossa on handy- tai välimallin säleverhoja.

8 3 1.4 Tutkimuksen rajaukset Tutkimuksessa löytyi kolme selvää pullonkaulaa, joihin päätimme rajata tutkimuksen ja tehdä muutoksia. Ensimmäinen on askelnarujen valmistuspaikka, toinen pintaasennettavien verhojen rei itys- ja täyttöpaikka, sekä kolmas on päättelytelineet ryhmäkoneella. Askelnarujen valmistamisessa aikaa kuluu siihen, että niitä valmistetaan pieniä määriä tilauksesta kerrallaan ja kuljetetaan ne narutuspaikalle. Pintamallin verhojen valmistamisessa hankaluutena on se, että rei ityspöytä on kaukana verhojen narutuspaikasta. Prässäys ja verhojen päättelypisteissä on liikaa työntekijöitä verhojen valmistumismäärään nähden. 2. TUOTANNON OHJAUS 2.1 Perusteita Tuotannonohjauksella pyritään optimoimaan materiaalivirran kulkua niin, että siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Useasti tämä on varsin hankalaa, jos eräkoot vaihtelevat suuresti tai koneiden asetusajat ovat pitkiä. Mielestäni tuotannonohjauksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tiedonkulun varmistaminen. Tähän asiaan kannattaisi kiinnittää erityisen paljon huomiota, koska se pienentää virhemahdollisuuksia tuotannossa. Tuotannonohjaus on yrityksen päätoimintojen, markkinoinnin ja materiaalivirtojen ohjausta tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi se on myös muutosten hallintaa vaihtelevilla markkinoilla. Tuotannonsuunnittelu voidaan jakaa periaatteessa kolmeen eri osaan: karkeasuunnittelu, hienosuunnittelu ja materiaalisuunnittelu. Karkeasuunnittelulla pyritään selvittämään millaisia mahdollisuuksia yrityksellä on ottaa vastaan uusia tilauksia ja asiakkaita. Tämän vuoksi yrityksellä on hyvä olla kunnolliset perustiedot siitä, millainen on nykyinen ja tuleva kapasiteetti.

9 4 Hienosuunnittelulla on tarkoitus ohjata tuotteiden valmistumista karkeasuunnittelun antamien tietojen pohjalta. Hienosuunnittelun on oltava sellainen, että ne suunnitelmat mitkä ovat tehty karkeasuunnittelun pohjalta, voidaan toteuttaa kohtuullisella panostuksella. Hienosuunnittelulla pyritään varmistamaan esim. että luvatut toimitusajat pitävät, materiaalit ja tarvittavat kapasiteetit ovat käytettävissä oikeana ajankohtana ja kuormitus työllisyyden osalta on mahdollisimman tasainen. Materiaalisuunnittelulla on periaatteessa kaksi tehtävää. Ensimmäiseksi sen tulee vastata siitä, että yrityksellä on raaka-aineita tai komponentteja riittävästi ajankohtaisia tilauksia varten ja toiseksi huolehtia siitä, että varasto on sopeutettu oikein yrityksen sen hetkiseen tilauskantaan, jotta varaston kustannukset eivät kasva liian suureksi. Tuotannon ohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat esimerkiksi aikataulujen ja suunnitelmien tekeminen, henkilöstön ohjaus ja tarpeiden määrittely, materiaalihankintojen koordinointi, varastotilanteiden seuranta, kunnossapito ja alihankinnan ohjaus. Yritys voi organisoida eri tehtävät erillisiksi toiminnoiksi, mutta tuotannon tehokkuus riippuu kaikista osista yhteensä. Hyvä tuotantotilojen layout suunnittelu helpottaa myös tuotannon ohjaamista. Erityyppiset tuotantojärjestelmät vaikuttavat myös tuotannon ohjauksen vaatimuksiin. Yksittäis-, sarja- ja joukkotuotanto poikkeavat toisistaan huomattavasti, mutta perusta on sama. Mainitun ohjelmistotuotannon ohjaaminen sisältää samalla tavalla esimerkiksi resurssisuunnittelua ja aikatauluttamista kuin muunlainenkin tuotantotoiminta.( Perinteisellä tavalla toimittaessa markkinointi ja myynti hoitavat asiakaskontaktit. Tuotekehitys suunnittelee tuotteet asiakkaan tai markkinoiden vaatimusten mukaisesti. Osto tilaa tuotannon tarvitsemat aineet, tarvikkeet ja komponentit. Tuotanto valmistaa tuotteet, tuotannonohjaus laatii aikataulut, sekä valvoo niitä. Laadunohjaus huolehtii kaikista laatuun liittyvistä kysymyksistä. Varastoinnin ja kuljetuksen, sekä jakelun voi hoitaa joko oma organisaatio, tai sitten ne voidaan ostaa myös ulkopuolisena palveluna.

10 5 KUVIO 1. Materiaalivirrat Edellä kuvattu malli toimii sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Suurissa yrityksissä kullakin toiminnolla saattaa olla oma organisaation osansa hoitamassa tehtävää. Pienissä yrityksissä useita toimintoja hoitaa usein sama henkilö. Yrityskoosta riippumatta yrityksen toiminnassa voidaan havaita sekä informaatiovirtoja, että materiaalivirtoja. (KUVIO 1). ( Perinteisesti yritystoiminnassa on seuraavia toimintoja johdon lisäksi: 1. Markkinointi ja myynti 2. Tuotekehitys 3. Osto 4. Tuotanto 5. Tuotannonohjaus 6. Laadunohjaus 7. Varastointi 8. Kuljetus 9. Jakelu (

11 6 2.2 Painotus tuotannossa Tuotannon painotus on pyritty tekemään aikaisemmin siten, että 40 % on mennyt perinnekoneille ja 60 % ryhmäkoneelle. Hankaluutena on ollut tilausten jakaminen ryhmäkoneen ja perinnekoneiden välille. Syynä tähän on ollut hankala asetteen teko sälekoneelle isoja (nelinaruisia) verhoja varten. Säleeseen on ollut vaikea saada oikeaa muotoa, mutta testasimme nelinaruisia säleverhoja ja mielestäni löysimme vian aiheuttajan syyn ja korjasimme sen. Nelinaruisiin säleverhoihin säleiden ajaminen ei periaatteessa ole juurikaan hitaampaa kuin kaksi- tai kolmenaruisiinkaan, mutta säleen mallin saaminen oikeaksi voi viedä aikaa. Pintamallin verhoja ei myöskään ole ajettu ryhmäkoneen kautta ja syy on ollut askelnarujen prässäyksen hankaluus, mutta mietimme asiaa ja tulimme siihen tulokseen, että pintamallin verhojen säleet voidaan merkitä erivärisillä merkeillä, jotta prässäyksessä tiedetään toimia eri tavalla. Kokeilimme pintamallin verhojen prässäystä ja huomasimme että verhot voidaan prässätä lähes samalla tavalla kuin muutkin verhot. Pintamallin verhojen prässäys ja päättely vie saman ajan, mitä kuluu perinnekoneillekin prässättävissä verhoissa. Pintamalleissa askelnarut prässätään eri kohtaan kuin esim. välimallin verhoissa. Ajatuksena on ollut yhdenmukaistaa ja selkeyttää tuotantoa. Aikaisemmin, kun tilauksia on jaettu ryhmä- ja perinnekoneiden välillä, on pakkauksessa jouduttu odottamaan ja hakemaan säleverhoja monesta paikasta. Nyt kun tilaukset tehdään kerralla valmiiksi, on tuotanto selkeytynyt ja pakkaamon toiminta helpottunut. Myös pakkausvirheet pienenevät, koska tuotteet pakataan kerralla valmiiksi. 2.3 Muutos ja testaus Tilaukset muuttuivat automaattisesti enemmän ryhmäkonepainotteisiksi ko. toimilla ja laskin uuden suhteen tuotannonohjauksessa. Suhteeksi tuli noin 70 % ryhmäkoneelle ja 30 % perinnekoneille. Tuotantomäärät eivät kuitenkaan kasvaneet ja prässäys- ja päättelypisteet ruuhkautuivat, vaikka jokaisella pisteellä työskenteli kaksi henkilöä. Olin kuitenkin tyytyväinen, koska tilaukset voitiin pakata kerralla valmiiksi ja tuotanto toimi näiltä osin selvemmin.

12 7 2.4 Perinnekoneet Siirryin tutkimaan perinnekoneiden läpivirtauksia ja toiminnan muutosmahdollisuuksia. Perinnekoneita on kolme ja niillä ajetaan pääasiassa pieniä, korkeintaan parinkymmenen sälekaihtimen kokoisia tilauksia. Värilliset, ovi- ja pintamallin säleverhot ajetaan myös perinnekoneiden kautta Perinnekoneilla työskentelee kolmesta neljään henkilöä ja jos yhdellä koneella työskentelee kaksi, toimii toinen koneen käyttäjänä ja toinen päättelee koneelta tulevat verhot. Yksin työskennellessä sama henkilö ajaa säleet ja päättelee verhot. Työntekijä laittaa ennen verhon päättelyn aloittamista koneen tekemään seuraavaan verhoon säleet ja näin nopeuttaa verhojen valmistumista. Koneilla ajetaan noin 40 verhoa päivässä/ kone. Henkilömäärän lisääminen koneelle ei vaikuta tuotantomääriin kovinkaan paljon. Perinnekoneilla on kaikki osat ja tarvikkeet hyvin saatavilla ja sälekelojen vaihto sujuu suhteellisen nopeasti. Myös värilliset sälekelat on asetettu siten, että aikaa niiden vaihtamiseen ei juuri kulu. Muutamat värilliset säleet ovat vaikeita ajaa, koska ne sotkevat konetta ja se joudutaan puhdistamaan kesken ajon. Myös jotkut tummat värit ovat hankalia ajaa, koska niissä näkyvät naarmut helposti ja konetta pitää puhdistaa usein. Säleissä on joskus maalivikaa tai se on likaista, mutta aika harvoin. Koneet ovat suhteellisen varmatoimisia ja vaativat suurempia huoltoja harvoin. Pienempiä huoltoja tehdään viikoittain ja suuremmat huollot suoritetaan hiljaisina aikoina. Koneiden huolto on pääosin voitelua, terien ja hihnojen vaihtamista ja joitakin releitä ym. sähköosia kuluu jonkin verran. Osia on aika hyvin saatavilla ja ne ovat kohtalaisen helppoja vaihtaa. Perinnekoneiden tuotannon muuttamiseen ei ollut tarvetta, koska koneet toimivat hyvin. Myöskään kyselyt työntekijöiltä eivät antaneet aihetta muutoksiin. Joitakin sälekelalavojen paikkoja vaihdoimme paremmin sopiviksi ja helpommin saataviksi.

13 8 2.5 Ryhmäkone Olen koko ajan olettanut että ryhmäkone on tuottava ja hyvin toimiva ratkaisu. Kun perinnekoneet ajavat noin 120 verhoa päivässä kolmella henkilöllä ja ryhmäkoneella saadaan noin 150 verhoa keskimäärin viidellä henkilöllä, ei tulos ole hyvä. Mielestäni prässäyksessä ja verhojen päättelyssä oli liikaa turhia työvaiheita. Prässäys ja verhojen päättely toimii siten, että jos päättelypisteessä on kaksi henkilöä työssä, toinen prässää askelnarut paikoilleen ja toinen päättelee ja tarkastaa verhon. Kun päättelypisteessä on yksi henkilö, päättelijä prässää verhoja valmiiksi ja sen jälkeen siirtyy päättelemään verhot. Päättelypisteitä on ryhmäkoneella kolme ja niissä työskentelee pääasiassa kahdessa pisteessä kaksi ja yhdessä pisteessä yksi henkilö. Tuotantomääriin nähden ryhmäkoneella on liikaa työntekijöitä. Päättelypisteissä on prässäyspöytä erillään siitä missä säleverhot päätellään ja tuo edellä mainittu asia oli mielestäni suurin tuotantoa hidastava tekijä. Siirtyminen prässäyspöydästä päättelypisteeseen oli turhaa työtä johon kului päivän aikana paljon aikaa. Se on myös turhaa, että verhoja prässätään pöydälle odottamaan päättelyä, mitä tehtiin kun päättelypisteessä on yksi henkilö työssä. Kahdella työntekijälläkään ei samassa päättelypisteessä tekeminen onnistunut, koska toinen työntekijöistä joutui jossain vaiheessa odottelemaan verhoa. Verhojen prässäys toimii hyvin ja siihen ei kulunut paljon aikaa. Prässääjä ottaa sälenipun sälekärrystä ja laittaa sen prässäystelineeseen ja tämän jälkeen niittaa askelnarut akselirullaan kiinni. Prässääjä painaa akselirullat laakeripukkeihin kiinni ja seuraavaksi verhoon työnnetään kääntöakseli paikoilleen. Tämän jälkeen säleverho laitetaan odottamaan verhon päättelyä pöydälle. Valmiiksi prässätty verho nostetaan pöydältä päättelytelineeseen. Säleverhoon laitetaan nostonarut, jotka työnnetään kotelon päästä sisään ja siitä edelleen säleiden läpi. Tähän tarkoitukseen on olemassa sitä varten suunniteltu erikoisneula. Alalista työnnetään askelnarujen läpi verhoon ja sen jälkeen laitetaan nostonarut alalistassa olevista rei istä läpi. Nostonaruihin laitetaan ns. pohjanapit paikoilleen ja ne painetaan alalistaan kiinni. Tämän jälkeen verho mitataan, tarkistetaan sen toiminta ja että verhossa ei ole likaa.

14 9 Päätimme pyrkiä siihen, että verhot tulisivat kerralla valmiiksi pienemmällä työntekijä- määrällä ja nopeammin. Myös se oli tavoitteena, että työpisteet olisivat helpommin käytettäviä, hallittavia ja tavarat hyvin saatavilla. 3. VALMISTUSPROSESSIN KUVAUS 3.1 Prosessikuvauksesta yleensä Prosessin kuvaus on vaiheista koostuva tapahtumasarja (KUVIO 8.), jonka työtehtävien järjestys on määritelty ja sillä on alku ja loppu, sekä selkeästi määritellyt tavoitteet ja päämäärät. Prosessin toiminnot ja tehtävät liittyvät toisiinsa ja muodostavat yhtenäisen k o k o n a i s u u d e n. KUVIO 8. Prosessin vaiheiden kuvaaminen on keskeinen keino jäsentää erilaisten ilmiöiden prosessuaalista luonnetta, tai vaikka jonkin työtehtävän työvaiheiden etenemistä. Tällä aihiopohjalla kuvataan keskeisesti proseduraalista tietoa, eli yleensä toimintaan ja sen eri vaiheisiin sitoutunutta tietoa. Prosessin vaiheiden kuvaus poikkeaa visualisoinnista siinä, että oppija voi aktiivisesti ohjata etenemistä prosessin vaiheesta toiseen, tai palata takaisin johonkin prosessin vaiheeseen. ( Prosesseja kuvattaessa lähtökohtana on pidettävä sitä, miksi prosessi kuvataan. Prosessikuvausten täytyy olla tarkoituksenmukaisia, ja niiden on tuotava toimintaan hyötyä. Prosessin kuvaaminen alkaa prosessien tunnistamisesta ja kuvattavan prosessin valitsemisesta. Tämän jälkeen päätetään prosessin käyttötarkoitus ja kuvaustaso sekä

15 10 laaditaan prosessin perustiedot. Tässä vaiheessa laaditaan prosessikaavio ja täytetään toiminnot-taulukko. Prosessikuvaus sovitetaan organisaation prosessikarttaan ja kokonaisuuteen. Prosessien kuvaamisen eteneminen on esimerkissä kuvattu suoraviivaisesti ja yksinkertaistaen.(www. jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/) Mikä on prosessi? Prosessi voidaan määritellä joukoksi toisiinsa liittyviä toimintoja, jotka muuttavat syötteitä tuotoksiksi (ISO/IEC , 1998). Ohjelmistoprosessi on kokoelma toimintoja, menetelmiä, käytäntöjä ja transformaatioita, joita ihmiset käyttävät ohjelmistojen ja niihin liittyvien tuotteiden (projektisuunnitelmien, suunnitteludokumenttien, ohjelmalistauksen, testitapausten, käyttöohjeiden jne.) kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tyypillisesti prosessi on jaettu useampaan vaiheeseen, jotka seuraavat toisiaan (Paulk et al. 1993). (www. cs.joensuu.fi/tsoft/dokumentit/) Prosessin kuvaaminen 1. Prosessin tarkoitus: miksi prosessi on olemassa. 2. Kuka on prosessin omistaja tai tiimi. 3. Mistä prosessi alkaa ja mihin se loppuu. 4. Ketkä ovat prosessin asiakkaita ja mitkä ovat heidän vaatimuksensa. 5. Mitkä ovat prosessin menestystekijät ja suorituskyvyn mittarit 6. Miten prosessia hallitaan. 7. Miten prosessia parannetaan. 8. Mitkä ovat prosessin liitteitä, esim. osaprosessit, ohjeet, lomakkeet. Prosessin kuvaamisen hyödyt 1. Vaativat määrittelemään työtehtävät eri vaiheissa. 2. Auttaa ymmärtämään kokonaisuuden. 3. Osoittavat prosessin kehitystarpeet. 4. Toimii apuvälineenä perehdyttämisessä.

16 11 yllä: esimerkkejä prosessikuvauksesta. ( Prosessien kuvaamisen hierarkiaa: Ydinprosessi (tuottaa lisäarvon asiakkaalle, organisaatiolla n. 3 8 kpl, esim. palveluiden kehittämisprosessi tai tilausprosessi) Tukiprosessi(ydinprosesseja tukevat sisäiset toiminnot, esim. henkilöstövoimavarojen johtamisen prosessi) Pääprosessi (keskeiset toiminnot, jotka muodostavat ydin- ja tukiprosessit) Osaprosessi (edellisten osia) Tehtävät (edellisten osia) ( 3.2 Tuotantolinjan kuvaus Tuotantolinja on kuvattu prosesseina aina raaka-ainevarastoista pakkaamoon. Ongelmakohdat on kuvattu vinoteksteillä ja alleviivauksella. Pyrkimyksenä on ollut optimoida materiaalivirran kulku niin, että se olisi mahdollisimman hyvä ja selkeä, sekä enemmän linjastotyyppinen.

17 12 Linjaston alkupäässä on raaka-ainevarasto. Uudelle kotelokoneelle raaka-aine tulee rainarullina lavoilla, joista kela haetaan nostimella profilointilinjalle. Kotelokone valssaa rainaan kotelon profiilin ja tekee reiät, sekä katkaisee kotelot automaattisesti oikeaan mittaan. Vanhalle kotelokoneelle raaka-aine tulee valmiiksi profiloituina neljän metrin mittaisina salkoina, joista kotelot katkaistaan ja rei itetään manuaalisesti. Valmiisiin koteloihin laitetaan laakeripukit ym. osat paikoilleen ja tämän jälkeen kotelot ja alalistat menevät narutuspaikalle tai ryhmäkoneelle. Ryhmäkoneelle menevät kotelot prässätään kiinni verhoihin vasta kun säleet on ajettu. Perinnekoneelle meneviin koteloihin sen sijaan katkaistaan sopivan mittaiset askelnarut ja naruihin prässätään akselirullat sekä katkaistaan sopivan mittaiset kääntöakselit. Kääntöakselin päähän prässätään vielä sopivan mittainen säätövaijeri. Tämän jälkeen askelnarut pujotetaan koteloihin paikoilleen ja akselirulla painetaan laakeripukkiin kiinni. Seuraavaksi kääntöakseli työnnetään akselirullien läpi paikoilleen. Kun tilauksen kaikki verhot on narutettu valmiiksi, kotelokärryt viedään perinnekoneelle odottamaan säleitä. Perinnekoneella säleet ajetaan suoraan verhoihin ja nostetaan päättelytelineelle jossa verho viimeistellään ja nostetaan siitä pakkaamon kärryyn. Ryhmäkoneelle meneviin koteloihin säleet ajetaan valmiiksi ja ne nostetaan prässäystelineeseen, jossa yläkoteloon laitetaan askelnaru ja prässätään akselirulla paikoilleen. Akselirulla painetaan yläkotelossa olevaan laakeripukkiin kiinni. Seuraavaksi kääntöakseli työnnetään akselirullien läpi paikoilleen. Tämän jälkeen säleverho nostetaan päättelytelineeseen, jossa tarkistetaan toimivuus sekä verhon siisteys. Viimeiseksi laitetaan alalista paikoilleen ja verhosta mitataan korkeus. Valmiit säleverhot kääritään nostonarulla tiukasti kiinni tai laitetaan kuminauhat verhon ympärille. Sen jälkeen verho laitetaan pakkaamokärryyn, josta se noudetaan odottamaan pakkausta. Pakkaamossa säleverhot kääritään kappalemäärästä riippuen, joko yhteen tai useampaan pakettiin. Säleverhot pakataan aaltopahviin ja paketti vahvistetaan tarvittaessa kulmasuojilla sekä päistä ja keskeltä pakkausteipillä. Pakettiin laitetaan mukaan siinä tarvittavat asennustarvikkeet ym. varusteet. Pakkauksen jälkeen verhot laitetaan odottamaan noutoa sopimuskuljettajan häkkiin tai verhot lähetetään sopimuksen mukaisesti asiakkaalle. Tuotteiden toimitusaika on viisi työpäivää siitä kun tilaus on saapunut.

18 13 Kuvaus aikaisemmasta linjastosta Raaka aine varasto Raakaaineen syöttö Raaka aine varasto värillisille kaihtimille Työpöytä pintaver hoille Kotelokone värillisille Prässäys perinnekon eille Profilointi kotelokone Perinnekon e kärryt Ryhmäkon e kärryt ryhmäkone Perinnekon e Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely perinnekon e perinnekon e Pakkaamo

19 14 Prosessikuvaus muutosten jälkeen Raaka aine varasto Raakaaineen syöttö Raaka aine varasto värillisille kaihtimille Kotelokone värillisille Profilointi kotelokone Prässäys perinnekon eille Perinnekon e kärryt Ryhmäkon e kärryt Työpöytä pintaver hoille ryhmäkone Perinnekon e Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely Präss äys ja päätt ely perinnekon e perinnekon e Pakkaamo

20 15 4. SIMULOINNISTA Simuloinnilla tarkoitetaan yleensä todellisten tapahtumien matemaattista tai loogista mallintamista siten, että mallin avulla voidaan tehdä kuvaavia, selittäviä tai systeemin käyttäytymistä ennustavia kokeita. Toimintoja ja ilmiöitä simuloidaan silloin, kun niistä ei voida luoda yksiselitteisiä kvantitatiivisia malleja, tai ilmiöstä ei voi saada empiiristä tietoa. Simuloitaviin tapahtumiin liittyy yleensä joukko satunnaisilmiöitä, joiden todennäköisyysjakaumat tunnetaan ennalta. (Turunen 2002, 11.) Esimerkkejä systeemeistä, joita voidaan simuloida ovat: - ekosysteemit (osat) - eläinpopulaatio - virtausilmiöt - ilmakehä (sääennusteet) - pohjaveden liikkeet - liikenne - yrityksen rahavirrat - tuotantojärjestelmä - postitoimisto - robotti - metsäkone - talous - molekyylijoukko Simulointia voidaan perustella useilla syillä: - Rakentaminen ja mittaaminen ovat kallista, tai jopa mahdotonta - Kontrolloituja kokeita ei voi tehdä, koska vaikuttavia tekijöitä on paljon eikä olosuhteita hallita riittävästi

21 16 - Ilmiöt ovat liian hitaita (esimerkiksi saasteiden virtaukset maaperässä) - Tarvitaan malleja prosessien ohjaamiseen ja säätöön - Systeemien optimointi edellyttää malleja - Suunnittelu on suurelta osin simulointia ( Pidd esittää neljä yleistason perustelua simuloinnille: 1. Kustannukset: Vaikkakin simulointi on aikaa vievää ja siihen liittyy kustannuksia, voivat myös kokeilut todellisessa ympäristössä osoittautua kalliiksi. 2. Aika: Vaikkakin sopiva simuloinnin tuottaminen ja määrittely vie aikaa, varsinainen simulointi tietokoneella tapahtuu loppujen lopuksi hyvin nopeasti. 3. Replikointi: Simulointimallia voidaan replikoida ja varioida rajattomasti. Tämä ei ole mahdollista eikä järkevää todellisuudessa. 4. Turvallisuus: Simulointi on turvallinen tapa testata järjestelmiä ja olosuhteita. Näin ei pääse syntymään todellisen elämän vaaratilanteita eikä virheitä. (Pidd 1992, 7-8) Tuotantoteollisuus on hyödyntänyt simulointia jo pidempään ja laajemmassa mitassa kuin esimerkiksi terveydenhuolto. Tuotantoteollisuuden puolella on siten jo selkeämmin pystytty identifioimaan toiminnalle kohdistuvat hyödytkin lyhentää ja muuttaa: läpimenoaikaa osien viipymistä tuotannossa osien viettämää aikaa jonoissa jonojen kokoa toimituksien ajoitusta henkilöstön ja laitteiden hyödyntämistä (Law & McComas 1998, 49) (

22 17 5. TESTAUS 5.1 Ongelmien kartoitus Päätin kokeilla onko simuloinnista apua tuotantoa hidastavien tekijöiden selvittämisessä. Aikaa tuotantoaikojen selvittämiseen meni yllättävän kauan ja suuren vaihtelun vuoksi luotettavien tulosten saaminen oli vaikeaa. Simulointiohjelmana käytin Enterprise- Dynamics nimistä ohjelmaa, josta minulla oli kokemusta aikaisemmin. Aloitin simulointitutkimisen ottamalla tuotannosta sekuntikellolla aikoja jokaisesta tuotantopisteestä. Työ oli yllättävän hankalaa, koska luotettavia tuloksia ei tahtonut saada, suuresta hajonnasta johtuen. Laskin kuitenkin saamilleni ajoille keskiarvot, jotka syötin simulointiohjelmaan. Aikojen syöttäminen vei myös yllättävän kauan aikaa, kuten myös asetusten saaminen kohdalleen. Tuloksia alkoi kuitenkin tulla ja simulointiohjelma näytti samoja pisteitä pullonkauloiksi kuin olimme olettaneet, eli narutuspaikka ja prässäyspiste, sekä päättelypisteet. Tutkin ohjelman avulla eri mahdollisuuksia tehdä muutoksia tuotantolinjaan ja päätimme kokeilla niistä muutamia. Simulointiohjelma on erittäin tarkka kun ajat ja asetukset saadaan kohdalleen ja sitä on myös helppo muokata. Suhtauduin aluksi epäilevästi simuloinnin antamiin tuloksiin, mutta kun simuloin kotelokoneeseen tekemiämme muutoksia ja tulokset pitivät paikkansa, oli pakko uskoa sen tarkkuuteen. Perinnekoneet näyttivät toimivan ohjelman mukaan hyvin kummallakin tuotannon painotuksella 60/40 % ja 70/30 %. Myös kotelokone näyttäisi toimivan hyvin, eikä se ole haittaavana tekijänä tuotannossa. Värillisille koteloille ohjelma näyttää jonkin verran suurempaa kuormitusta, mutta ei paljon ja se ei ole tuotannon hidasteena. Ryhmäkone voi olla tuotannossa kapeikko jos tilauksessa on paljon kaksinaruisia verhoja, mutta yleensä tilaukseen kuuluu myös kolme- ja nelinaruisia verhoja. Keskityimme tuotannon tehostamisessa prässäyspaikkaan perinnekoneille ja ryhmäkoneella päättelypisteisiin, jotka ovat tällä hetkellä suurimmat haittatekijät tuotannossa. Myös henkilömäärän vähentäminen päättelypisteillä on tavoitteena.

23 Ongelmien ratkaiseminen Simulointiohjelman avulla kokeilin monia eri muutosvaihtoehtoja tuotantolinjaan. Kokeilin lisätä yhden prässäyspisteen narutuspaikalle, mutta se ei vaikuttanut sanottavasti tuotteiden läpivirtaukseen. Seuraavaksi sain positiivisia tuloksia kun siirsimme rei ityspöydän narutuspaikan viereen ja rei ityksen työaika lyheni keskimäärin 2 minuuttia. Myös lyhyiden verhojen keskimääräinen rei itysaika lyheni kahdella minuutilla. Kotelokoneessa laserkirjoitin hidasti koteloiden valmistumista merkittävästi. Laserkirjoitin merkitsee yläkoteloon tilaajan tiedot, säleverhon leveyden sekä korkeuden ja värin. Kotelokoneessa oleva kirjoitin on toiminut aika epävarmasti. Kone on kuitenkin saatu kuntoon ja olemme lisänneet siihen vauhtia. Aikaisemmin koteloiden profilointi kesti 43 sekuntia ja laserin ohjelman muokkauksella sekä pienellä profiloinnin vauhdinnostolla aikaa menee nyt 36 sekuntia. Simulointiohjelma näytti kappalemäärän kasvuksi päivässä noin 50 ja saman verran se oli käytännössä. Tarkoitus olisi, että kotelokoneen käyttäjä tekisi myös värilliset kotelot. Näyttäisi siltä että tämä on mahdollista, koska kone ehtii tehdä päivän kotelot noin viidessä tunnissa. Päättelypisteiden muokkaaminen toimivammiksi vaatikin jo hieman isompia toimenpiteitä. Kokeilin simuloinnilla lisätä yhden päättelypisteen. Tulokset olivat jo sinänsä lupaavia, mutta henkilökustannukset kasvaisivat liian suureksi. Mietimme olisiko päättelypisteitä mahdollista muuttaa yhden henkilön pisteiksi ja totesimme että se on mahdollista kun siirrämme ja työstämme prässäyspöydät päättelytelineisiin kiinni. Simuloin päättelypisteitä yhdellä henkilöllä ja arvioajoilla ja tulokset joita sain, olivat hyviä. Vaikka aikaa menisikin päättelyssä kauemmin, kustannussäästö on kuitenkin henkilökuluissa merkittävä. Simulointiohjelma näytti, että neljännellä päättelypisteellä valmistuisi säleverhoja 7-10 kappaletta enemmän tunnissa. Päivässä valmistuisi verhoa enemmän riippuen mallista ja verhon koosta. Prosentuaalisesti kasvu olisi % ja sitä voidaan pitää hyvänä. Päättelypisteiden simulointi on hankalaa, koska verhojen koot vaihtelevat suuresti ja isojen verhojen valmistuminen kestää huomattavasti kauemmin kuin lyhyiden ja matalien. Ero valmistumisajoissa on useita minuutteja, mutta sain kuitenkin otettua useampia aikoja joista laskin keskiarvon. Neljännellä päättelypisteellä myös tuotantolinjaston kuormitus tasaantuisi ja tuotanto selkeytyisi. (KUVIO 2.)

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia

Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla. Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Tuotteen hitsattavuuden testaus robottisimulointiohjelmalla Kari Solehmainen Savonia Ammattikorkeakoulu HitSavonia Sisältö Yhtenäissuunnittelu (Concurrent engineering) Mallinnus ja simulointi Robottihitsauksen

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus

Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Tuotannon laatukeskeinen suunnittelu ja ohjaus Juha Juntunen mailto:juha.juntunen@pp.nic.fi Opintojakson sisältö Tehdassuunnittelun perusteet Tuotteen valmistusprosessit Kapasiteetin mitoitus Kannattavuusanalyysi

Lisätiedot

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa

Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa Tuotannon jatkuva optimointi muutostilanteissa 19.4.2012 Henri Tokola Henri Tokola Esityksen pitäjä 2009 Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto koneenrakennustekniikka Tutkimusaihe: Online-optimointi ja tuotannonohjaus

Lisätiedot

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen

Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti. Diplomityö esitys Kari Kammonen Teollisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Diplomityö esitys Kari Kammonen Tutkimuskysymykset Alakysymyksillä pyrittiin saavuttamaan tutkimuksen tavoite sekä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan.

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke

Tuotannon simulointi. Teknologiademot on the road -hanke Tuotannon simulointi Teknologiademot on the road -hanke Simulointi Seamkissa Tuotannon simulointia on tarjottu palvelutoimintana yrityksille 90-luvun puolivälistä lähtien. Toteutettuja yritysprojekteja

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Pohjoismaiden johtava teollisuustarvikkeiden ja komponenttien toimittaja B&B TOOLS pähkinänkuoressa Toimipisteitä

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Tuotantosolun simulointi

Tuotantosolun simulointi Antti Alonen RFID -Tekniikan soveltaminen tuotantoteollisuudessa -hanke Tuotantosolun simulointi Konetekniikan TKI-yksikkö Tutkimus- ja kehityspalveluja sekä perusopetusta tukevaa toimintaa Toimialueet

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen

Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Opas tulostamisen kustannuksien vähentämiseen Sisällysluettelo 1. Tulosta mustavalkoisena 2. Kaksipuoleinen tulostus 3. Käytä verkkotulostimia, mielellään monitoimilaitteita 4. Asemoi useampi sivu tulostettavaa

Lisätiedot

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö

Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö Joulupukin työpaja leipomalla piparkakkutaikinasta kolmen kurssin yhteinen harjoitustyö TkT Kari Kisko TkT Juha Lindfors Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Tuotantotalouden Kansanterveystiede ja kliininen

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

He who stops being better stops being good

He who stops being better stops being good 1 He who stops being better stops being good - Oliver Cromwell 23.3.2010 2 Tuotantojärjestelmän arviointi ja kehittäminen: Työkalu tilauskohtaisia tuotteita valmistaville yrityksille Työkalun tavoite ja

Lisätiedot

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ

TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ TEEMU JAUHIAINEN, JONI NORDSTRÖM TYÖOHJEET VR-HYVINKÄÄ Metropolia Ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Projektisuunnitelma 19.3.2014 Sisällys Lyhenteet 1 Johdanto 1 2 Projektin tavoitteet 1 3

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä

Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi aiotaan hankkia toiminnanohjausjärjestelmä Miksi lukea tämä pikaopas? Tässä oppaassa on pyritty kiteyttämään toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS AJALLE 2013-2014

VUOSIKATSAUS AJALLE 2013-2014 NY-YRITYKSEN NIMI/LOGO VUOSIKATSAUS AJALLE 2013-2014 Ulvilan lukio 1/7 Toimitusjohtajan katsaus NY-vuodesta Vuosi on olut mielestäni onnistunut. Olen oppinut paljon uusia asioita liittyen yrittäjyyteen.

Lisätiedot

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus

LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008. Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen. Saamelaisalueen koulutuskeskus LAAVU portfolio 21.4.-25.4.2008 Tekijä: Henna Kangas TEVA 0710 Opettaja: Merja Heikkinen Saamelaisalueen koulutuskeskus Aluksi Halusin alkaa tekemään laavua, koska sen tekemään oppiminen on hyödyllistä

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos RELEX - Toimitusketjunhallinnan seminaari 2014 22.1.2014 Mikko Kärkkäinen RELEX Oy Mitä ennustaminen on? Ennustaminen on suunnitelman kääntämistä toimintaohjeeksi:

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kulutus ja täydennys synkronissa

Kulutus ja täydennys synkronissa Kulutus ja täydennys synkronissa 11.4.2013 Tuula Löytty Pidentää läpimenoaikoja Aiheuttaa kuljettamista ja siirtelyä Vaatii tilaa Sitoo pääomia Tuotteiden arvo ei kasva 2 1 Koneiden ja laitteiden varaosat

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet

Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Mistä kilpailukykyä kotimaiseen tuotantoon? Tuotannon ulkomaille siirtämisen haasteet Timo Salmu 29.5.2013 NESTIX Oy 1982 perustettu ohjelmistotalo Tuotekehitys, myynti, johto, projektointija asiakastuki

Lisätiedot

Aika Vaihe Lopputulos

Aika Vaihe Lopputulos Ruokis-hanke ICT PROJEKTI: Projektin ohjaaja: Lasse Seppänen Projektipäällikkö: Tommi Leppänen Projektin jäsenet: Jenita Karimäki, Tuija Pörhölä, Kalle Veuro ja Olli Savisaari Projekti Projektin tarkoitus

Lisätiedot

Tik-76.612 Harjoitustyö

Tik-76.612 Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyö Tehdään 2-3 hengen ryhmissä Koostuu etapeista joiden aikana simuloidaan ohjelmistoprojektin läpivientiä On nivottu osaksi kurssin luentoja On pakollinen 2 Harjoitustyön

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta.

Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011. Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta. Veteraanien avustajatoiminnan aluetapaaminen Ylivieska 21.10.2011 Kokemuksia hankkeesta ja sen tarpeellisuudesta Matti Uusi-Rauva 1 1. Kokemukset hankkeesta valmistelusta 2. Hankkeen tarpeellisuus a. veteraanijärjestön

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi.

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Iveco Daily Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori, ja sinun tulee miettiä

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late!

Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN. I can help! Ordered 3 items. Can t serve last client. Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN I can help! Ordered 3 items Can t serve last client Running late! Modul-Fleet KALUSTONHALLINNAN OPTIMOINTIIN Haluatko hallita organisaatiosi suurempaa liikkuvuutta

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3.

Kokeita varten saatiin Turun amk:n silppuamaa ruokoa, joka oli pituudeltaan 5 25 cm. Tavaraa varattiin ~2 m 3. 1 (6) PELLETÖINTIKOE BIOTTORI OY:LLÄ JÄMIJÄRVELLÄ SYKSYLLÄ 2006 Metsäkeskus Kaakkois-Suomi tutkii Ruovikko-hankkeen puitteissa lähinnä ruoko materiaalin hyödyntämistä energiaksi. Tutkittuja asioita ovat

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta?

Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Optimoitko osasia vai kokonaisuutta? Kumpaa asiakas mahtaa haluta? Hannu Vierimaa Oy hannu.vierimaa@processman.com 0400-622 711 1 Mikä ydinprosessi on? Ylittää funktiorajat Keskittyy tuloksiin Prosessit

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote 4.2.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote 4.2.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 213 tilinpäätöstiedote 4.2.214 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat 35 % y-o-y 958 (71)

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2

Uolevin reitti. Kuvaus. Syöte (stdin) Tuloste (stdout) Esimerkki 1. Esimerkki 2 Uolevin reitti Kuvaus Uolevi on ruudukon vasemmassa ylänurkassa ja haluaisi päästä oikeaan alanurkkaan. Uolevi voi liikkua joka askeleella ruudun verran vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Lisäksi

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

Kombinatorinen optimointi

Kombinatorinen optimointi Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto

GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1. Gallery käyttöönotto GALLERY IV, käyttöönotto-ohjeistus, File Gallery Oy, Matti Mikkola 1 Gallery käyttöönotto Ohje on tarkoitettu Gallery ohjelmiston käyttöönottajalle, yrityksenne järjestelmänvalvojalle tai edistyneemmälle

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen

Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston. kysyntäennusteita hyödyntäen. Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Pohjoismaisen JMIhankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Eglo-seminaari Helsinki, 30.5.2006 Heli Laurikkala ja Tero Kankkunen Sisällys Lähtökohta Osallistujat Tavoitteet Aikataulu Toimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot