1.1 Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kansliapäällikön katsaus...2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM /2520/2006

2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kansliapäällikön katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Maksullinen toiminta Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 31

3 1 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Vuosi 2006 oli puolustusministeriölle aktiivisen kansainvälisen yhteistyön vuosi. Suomi toimi vuoden jälkimmäisen puoliskon Euroopan Unionin puheenjohtajamaana. Puolustushallinnon painopistealueita puheenjohtajuuskaudella oli neljä: kriisinhallintaoperaatiot, voimavaratyö, siviili-sotilasyhteistyön edistäminen kriisinhallintaoperaatioissa ja EU:n suhteet kolmansiin osapuoliin kriisinhallinnassa. Puheenjohtajuusagendan lisäksi Suomi tuki aktiivisesti Euroopan puolustusvirastoa sen työssä. Merkittäviä puolustusviraston tuloksia olivat puolustushankintojen käytännesäännöt, joiden avulla pyritään vapauttamaan puolustusvälinemarkkinoita sekä puolustusviraston pitkän tähtäyksen visio asiakirja, jolla kuvataan tulevaisuuden voimavaratarpeita sekä niiden edellyttämiä toimenpiteitä. Suomi osallistui vuoden 2006 aikana kahteen EU-operaatioon. Bosnia-Hertsegovinan tilanne on selvästi vakiintunut, mistä osa-ansio kuuluu maassa oleville EU:n kriisinhallintajoukoille. EU tuki Yhdistyneiden Kansakuntien pyynnöstä presidentinvaalien järjestämistä Kongon Demokraattisessa Tasavallassa. Suomi osallistui tähän lyhytaikaiseen onnistuneeseen operaatioon lääkintäyksikön voimin. Voimavaratyössä painopiste on ollut unionin taisteluosastojen luomisessa. Suomi osallistuu Alankomaiden kanssa Saksan johtamaan taisteluosastoon, jonka päivystysvuoro on alkanut Osaston kokoaminen, kouluttaminen ja harjoituttaminen ovat tapahtuneet suunnitelmien mukaisesti. Puolustusministeriö toteutti asevientipolitiikkaa hallitusohjelman ja hallituksen strategiaasiakirjan mukaisesti. Asevientipäätöksissä otettiin huomioon pyrkimys EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamiseen myös asevientikysymyksissä. Puolustusministeriö tuki ulkoasiainministeriön EU-puheenjohtajuutta vientivalvontayhteistyössä. Suomi myötävaikutti myös siihen, että kasvavaa huomiota on kiinnitetty siviili-sotilas - yhteistyön tiivistämiseen EU:n johtamissa kriisinhallintaoperaatioissa. Tämä kehittämistyö jatkuu tulevien puheenjohtajamaiden toimesta. Vietimme vuonna 2006 suomalaisen rauhanturvatoiminnan 50-vuotisjuhlavuotta monin eri tavoin. Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät YK-johtoiseen operaatioonsa Suezille joulukuussa Sen jälkeen olemme tehneet lukuisissa operaatioissa eri puolilla maailmaa lähes sotilaan voimin. Suomi on omalla toiminnallaan luonut vakautta ja turvallisuutta moniin kriiseihin ja konflikteihin. Vuonna 2006 suomalaisia joukkoja palveli Bosnia- Hertsegovinan ja Kongon EU-operaatioiden lisäksi Nato-operaatioissa Kosovossa ja Afganistanissa sekä YK-operaatiossa Libanonissa. Yhteensä olimme mukana 12 operaatiossa. Kotimaassa olemme jatkaneet vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon täytäntöönpanoa. Varuskuntarakennetta on uudistettu selonteossa sovitun mukaisesti. Olemme onnistuneet vastaamaan hyvin meille asetettuun tavoitteeseen sopeuttaa puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmä turvallisuusympäristössämme tapahtuneisiin muutoksiin. Henkilöstöön vaikuttavissa puolustusvoimien rakennetta ja toimintamalleja koskevissa muutoksissa olemme noudattaneet hyvän työnantajan menettelytapoja. Selonteon pohjalta jatkettiin myös puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Merkittävimpiä kertomusvuoden aikana tehtyjä yksittäisiä puolustusmateriaalin hankintasopimuksia olivat kolmen miinatorjunta-aluksen hankinta merivoimille, Hämeenmaa luokan miinalaivojen modernisointia koskeva hankinta, raskaan raketinheitinjärjestelmän hankinta osana maavoimien iskukyvyn kehittämistä sekä kahden kuljetuskoneen hankinta ilmavoimille korvaamaan nykyistä kuljetuskonekalustoa. Näillä toimenpiteillä olemme ylläpitäneet ja kehittäneet kykyämme huolehtia päätehtävästämme, suomalaisen yhteiskunnan sotilaallisesta turvallisuudesta vastaamisesta.

4 Pidän erityisen tärkeänä sitä, että marraskuussa 2006 saatiin valmiiksi yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian päivitys. Tämä liittyy yhteen päätehtäväämme, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen. Puolustushallinnon kannalta on olennaista, että pyrimme tehostamaan entisestään valmiuksiamme tukea muuta yhteiskuntaa esimerkiksi antamalla pyynnöstä virka-apua muille viranomaisille. Vuosi 2006 on ollut myös lainsäädäntötoiminnan kannalta vilkas vuosi. Huhtikuussa 2006 tuli voimaan uusi laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Vuoden 2006 aikana saatiin eduskunnan käsittelyyn myös hallituksen esitykset asevelvollisuuslain ja puolustusvoimista annetun lain kokonaisuudistuksista ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Ne kaikki ovat osa vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon täytäntöönpanoa Kansliapäällikön katsaus Puolustusministeriön hallinnonalan vuoden 2006 tulostavoiteasiakirjassa ministeriön toiminnalle asetetuissa keskeisissä tavoitteissa saavutettiin merkittävää edistymistä. Puolustusministeriö keskittyi kansainvälisessä puolustuspolitiikassa ja kansainvälisessä materiaaliyhteistyössä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden toimeenpanoon. Puheenjohtajuuskaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan erinomaisesti. Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamiseen ja rakennemuutoksen toteuttamiseen liittyvä ohjaus, toiminnan säätely ja päätökset saatiin vuoden 2006 aikana toteutettua pääosin suunnitelmien mukaisesti. Puolustuskyvyn kehittämiseksi vuoden 2006 aikana annettiin puolustusvoimille pitkän aikavälin suunnittelua tukevaa ohjausta. Hallinnonalan strategista suunnittelua jatkettiin laatimalla vuoden 2006 aikana alakohtaiset osastrategiat. Tällä pyritään edistämään pitkän aikavälin sekä keskipitkän- ja lyhyen aikavälin suunnittelun välistä yhteyttä ja tavoitteiden asettamisen johdonmukaisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Sotilaallisen kriisinhallinnan ohjausta toteutettiin ulkoasianministeriön, puolustusministeriön sekä pääesikunnan välisellä kiinteällä yhteistyöllä sekä viemällä sotilaallisen kriisinhallinnan toimintalinjaukset oikea-aikaisesti poliittiseen päätöksentekoon. EU:n puolustusmateriaalialan ja -teollisuuden kehittämiseen liittyvät kysymykset sekä puolustusmateriaalihankintoihin liittyvät markkina- ja sääntelyhankkeet olivat keskeisellä sijalla materiaalialan toiminnassa. Puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottamiselle asetetut tavoitteet otettiin huomioon hallinnonalan taloussuunnittelussa. Tehdyistä rationalisointitoimenpiteistä huolimatta näillä ei saavutettu kaikilta osin riittävää vaikutusta, jonka avulla resurssien riittävyys suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tehtäviin olisi kyetty varmistamaan. Uusia kustannuspaineita aiheutui vuoden 2006 aikana mm. polttoaine- ja energiahintojen kasvusta sekä puolustusvoimien rakenne- ja muiden muutosten aiheuttamista investointitarpeista. Puolustushallinnossa jatkettiin tilaajan ja tuottajan eriyttämiseen pohjautuvan toimintamallin hyödyntämistä tuki- ja yleishallintopalvelujen tuottamisessa. Puolustusvoimien palvelutuotantoa koottiin ja keskitettiin hallinnonalan sisäisiin palvelukeskuksiin. Samalla käynnistettiin uuden taloushallinnon palvelukeskushankkeen (TASE III) toteutusvaihe, jonka tavoitteena on parantaa puolustusministeriön hallinnonalalla toimivan palkka- ja taloushallinnon palvelukeskuksen edellytyksiä toimia osana valtakunnallista palvelukeskusverkostoa. 2

5 Kumppanoituminen yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa eteni toteutukseen erikoissairaanhoidossa ja lääkehuollossa sekä vaatetushuollossa. Puolustushallinnon kiinteistöuudistuksesta laadittu kokonaisarvio saatettiin eduskunnan käsittelyyn ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kehittämisestä laadittiin kokonaistarkastelu. Säädösvalmistelussa saatettiin eduskunnan käsittelyyn neljä laajaa lakiesitystä. Tavoitteena on ollut saattaa ajan tasalle hallinnonalan keskeinen laintasoinen sääntely. Vuoden 2006 aikana kasvaneesta työmäärästä ja haasteista selvittiin käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin nähden hyvin. Kiitos tästä kuuluu koko henkilöstölle, josta kukin omalla paikallaan toteutti ansiokkaasti tehtävänsä kokonaisuuden hyväksi. 1.2 Vaikuttavuus 3 Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vaikuttavuustavoitteet on asetettu hallinnonalalle ja näin ollen puolustusministeriölle ei ole asetettu omia vaikuttavuustavoitteita. Puolustusministeriön toiminnan vaikuttavuutta on arvioitu sen perusteella, miten puolustusministeriö on tukenut hallinnonalan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista Toiminnan vaikuttavuus Puolustusministeriö on toiminnallaan tukenut puolustusministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, sotilaallisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy ja -torjuntakyky sekä yhteistoimintakyky muiden yhteiskunnan turvallisuusviranomaisten kanssa. Puolustuskyvyn kehittämiseksi puolustusministeriö on laatinut alakohtaiset osastrategiat (9 kpl) ja niiden avulla on luotu aikaisempaa edellytykset paremmalle ohjaukselle ja seuraavan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon laatimiselle. Puolustusministeriö tuki toiminnallaan puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottamiseen tähtääviä toimia, joilla pyritään osaltaan varmistamaan edellytykset puolustuskyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Uskottavan ja ajanmukaisen suorituskyvyn varmistamiseksi noin kolmannes puolustusbudjetista käytettiin materiaalihankintoihin. Puolustusvoimien materiaalihankinnoissa ja niihin liittyvässä ministeriön ohjauksessa kiinnitettiin huomiota hankittavan materiaalin kansainväliseen yhteistoimintakelpoisuuteen, riittävän kotimaisen ylläpito- ja ajanmukaistamiskyvyn luomiseen sekä kansainvälisiin yhteistoimintamahdollisuuksiin erityisesti Pohjoismaiden ja EU maiden kanssa. Lisäksi puolustusministeriö on toteuttanut tarkistettua YETT-strategiaa tarjoamalla muun yhteiskunnan käyttöön voimavarakartoituksessa selvitetyt resurssit sekä tekemällä aloitteen hallinnonalojen välisten voimavarojen kartoitustyöstä käynnistämällä toimenpiteet työn tekemiseksi sekä käynnistämällä tarkistustyön valtakunnallisten kohteiden suojaamisesta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen Sotilaallista huoltovarmuutta turvattiin kansallisin ja kansainvälisin keinoin. Puolustusministeriön päätöksissä ja hankeohjauksessa kiinnitettiin huomiota hankittavan materiaalin kansainväliseen yhteistoimintakelpoisuuteen sekä riittävän kotimaisen ylläpito- ja ajanmukaistamiskyvyn luomiseen. Teollisen yhteistyön vaatimuksella on luotu puolustusteollisuudelle edellytykset osallistua ulkomailta hankittavien järjestelmien hankintaan osatoimittajana tai vastuullisena toimittajana yli 10 milj. euron hankinnoissa.

6 Puolustusvoimat ja puolustusmateriaaliteollisuus ovat yhteistyössä ja puolustusministeriön tukemana valmistelleet keskeisiä osaamisalueita tukevien osaamiskeskusten luomista. Näiden eri teknologioiden osaamiskeskusten avulla parannetaan teollisuuden puolustusvoimatuntemusta ja osaamista sekä samalla muodostetaan edellytykset kotimaisen teollisuuden verkottumiselle. Huoltovarmuuden turvaamiseen on pyritty myös tiiviillä kansainvälisellä yhteistyöllä. Puolustushallinto on osallistunut aktiivisesti Euroopan puolustusviraston (EDA) toimintaan sekä puolustusmateriaaliyhteistyön käynnistämiseen ja kehittämiseen Euroopan unionissa. Euroopan puolustusviraston voimavaralähtöinen työ on omiaan tuottamaan eurooppalaisia, yhteensopivia tai yhteisiä voimavaroja sotilaallisen kriisinhallinnan ja kansallisen puolustuksen tarpeisiin. Erityisesti tämä koskee varautumista EDA:ssa eurooppalaisittain todettuihin voimavarapuutteisiin. Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Keskeisen sotilaallisen maanpuolustuksen lainsäädännön sekä puolustushallinnon tehtävien ja hallintojärjestelmän ajanmukaisuus Hallinnonalan keskeisen lainsäädännön kokonaisuudistukset ja kokonaan uusi sääntely vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on valmisteltu ja annettu eduskunnalle suunnitellussa aikataulussa. Puolustusministeriö on ohjannut puolustusjärjestelmän kehittämistä ja puolustushallinnon rakenneuudistusta selontekojen mukaisesti siten, että tuottavuus paranee. Puolustusministeriön päätökset vuoden 2004 selonteon linjauksista puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamiseksi ja rakennemuutoksen toteuttamiseksi sekä tukitoimintojen hallitulle rationalisoinnille tilaaja-tuottajamallin pohjalta saatiin pääosin tehtyä. Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamisessa ja rakennemuutoksen toimeenpanossa on toteutettu hallitusohjelman linjauksia valtion toimintojen alueellistamisesta. Puolustusministeriössä laadittu vuoteen 2011 ulottuva tuottavuusohjelma päivitettiin. Ohjelman lähtökohtana on puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottaminen selonteossa asetettujen suorituskykyjen rahoittamiseksi. Keinoina käytetään johtamis- ja hallintojärjestelmän rationalisointia, koulutusorganisaation keventämistä lakkauttamalla joukko-osastoja sekä varikko- ja varastointiorganisaation keskittämistä henkilötyövuosimäärän vähentämiseksi. Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Sotilaallisen maanpuolustuksen yleinen hyväksyttävyys ja kestävä maanpuolustustahto Puolustusministeriön osastot ja toimintayksiköt ovat toimintavuoden aikana järjestäneet seminaareja, antaneet asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja, sekä pitäneet esitelmätilaisuuksia ja kirjoittaneet artikkeleita sekä antaneet haastatteluita mediaan. Merkittävänä mediatilaisuutena mainittakoon heinäkuussa 2006 julkaistun Puolustusministeriön hallinnonalan strategia Turvallisesti tulevaisuuteen, joka saavutti varsin laajan median huomion. Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kaikissa tilanteissa sovittamalla yhteen julkisen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen sektorin toimenpiteet ja kansalaisten vapaaehtoinen toiminta. Puolustusministeriö toteutti Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa 2004 tarkistamalla valtioneuvoston periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta. Lisäksi puolustusministeriö järjesti yhdessä ministeriöiden valmiuspäälliköiden kanssa valtioneuvoston lintuinfluenssa- ja influenssa pandemia -harjoitukset sekä tuki ministeriöiden valmiuspäällikkökokousta sen laatiessa selvityksen hallinnonaloilla tehdyistä Ahtisaaren tutkimusryhmän raportin vaatimista Aasian luonnonkatastrofin esille nostamista varautumistarpeista ja niihin liittyvistä kehittämistoimista. 4

7 5 Yhteiskunnallinen vaikuttavuustavoite: Valtakunnan itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen omalta osaltaan. Puolustusministeriö järjesti yhdessä valmiuspäällikkökokouksen kanssa erityistilanteiden seurannan ja niiden vaatimien toimenpiteiden yhteensovittamisen vuoden aikana tapahtuneissa erityistilanteissa. Lisäksi EU-puheenjohtajuuskauteen liittyen annettiin ohjeet virka-avun järjestelyistä puolustusvoimissa sekä toteutettiin voimankäyttöön ja tilannekuvaan liittyvät päivystysjärjestelyt puolustusministeriössä ja Valtioneuvoston kansliassa. Puolustusministeriö antoi toimintaan yhdeksän henkilötyökuukautta vastaavan henkilöstöresurssien määrän Siirtomenojen vaikuttavuus Puolustusministeriö jakoi vuoden 2006 talousarviossa momentille (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) myönnettyä määrärahaa euroa maanpuolustusjärjestöille. Momentin selvitysosan mukaan määrärahaa käytetään puolustusvalmiutta tukevaan puolustushallinnon ulkopuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä vapaa-ehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toimintaan. Valtaosa avustuksesta ( euroa) myönnettiin Maanpuolustuskoulutus ry:lle käytettäväksi yhdistyksen toimihenkilöiden palkkaukseen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssitoimintaan sekä piiri- ja paikallistason omaehtoiseen toimintaan. Maanpuolustuskoulutus ry:n kursseja toteutettiin yhteensä 1 343, mikä on noin 5% enemmän, kuin edellisenä vuonna. Kurssimäärän kehitys vuosina Kurssien jakauma kpl Johtamis- ja kouluttajakoulutus 16 % (15 %) Varautumiskoulutus 11 % (13 %) Muu koulutus 4 % (3 %) Sotilaaallinen koulutus 51 % (50 %) Turvallisuuskoulutus 18 % (19 %) Kurssien jakautuminen eri koulutusaloille noudatti edellisvuoden jakaumaa. Osallistujamäärän kehitys vuosina Kurssilaisten jakauma kpl Nuor et 7 % (10 %) M uut 13 % (9 %) Resups 18 % (18 %) Naiset 18 % (23 %) Resau 28 % (27 %) Resmieh 16 % (13 %)

8 Osallistujien kokonaismäärä oli kasvanut 3,2 % edellisvuodesta. Kurssilaisista oli reserviläisiä 62 %, naisia 18 %, alle 20-vuotiaita nuoria 7% ja muita henkilöitä 13 %. Muihin henkilöihin sisältyvät yli 20-vuotiaat asepalveluksen suorittamattomat miehet ja yli 60 vuotiaat miehet. Oppilastyytyväisyys pysyi erittäin korkealla tasolla. Kurssilaisilta saadun palautteen keskiarvo oli 4.38 asteikolla Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Toimintamenomäärärahan käytön kehitys Puolustusministeriön toimintamenomäärärahaa käytettiin yhteensä 12,92 milj. euroa jossa on kasvua edellisvuoteen 2,9 %. Kuluerien jakaumassa edellisvuoteen verrattuna ei tapahtunut merkittäviä muutoksia investointeja lukuun ottamatta. Investointeihin käytetyn määrärahan väheneminen johtui käyttöomaisuuteen kirjattavan omaisuuden rajan nostamisesta euroon, jolloin pääosa ministeriön hankinnoista alitti em. rajan, ja on kirjattu kulutileille. Tämä näkyy myös aineet, tarvikkeet ja tavarat kulujen osuuden kasvuna. Kuluerien osuus toimintamäärärahan käytöstä vuosina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut % Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Muut kulut Vuosi Toimintamäärärahan käyttö kuluerittäin vuosina (1 000 ) Vuosi Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Muut kulut

9 Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,218 milj. euroa, joka aiheutuu pääosin puolustusministeriön lähiverkon uudistamisen aiheuttamista menoista sekä painatuspalvelujen ja ravitsemispalvelujen menojen kasvusta. Vuokramenojen väheneminen aiheutuu lähes kokonaan ministeriön toimitiloista maksettavan pääomavuokran pienenemisestä (0,08 milj. euroa). Puolustusministeriön toimintamenomäärärahaa käytettiin yhteensä 0,24 milj. euroa Suomen EU-puheenjohtajuuden aiheuttamiin menoihin, joka oli 34,8 % Suomen EU- puheenjohtajuudesta puolustusministeriölle aiheutuneista kokonaismenoista 0,69 milj. euroa (ml. momentilta EU-puheenjohtajuus rahoitetut menot). Toimintamenomäärärahan käyttö toimintayksiköittäin noudattaa muiden kuin puolustuspoliittisen osaston ja erillisten toimintayksiköiden osalta vuoden 2005 käyttöä. Henkilöstövoimavarojen lisäys sisäisen tietohallinnon ja tekniikan toimivuuden varmistamiseksi näkyy erillisten toimintayksiköiden määrärahan käytön lisäyksenä. Puolustuspoliittisen osaston määrärahan käytön lisäys johtuu pääosin Suomen EU-puheenjohtajuudesta aiheutuvasta osaston matkakulujen (16,8 %) ja palvelujen ostojen (59,9 %) kasvusta. 7 Toimintamäärärahan käyttö toimintayksiköittäin vuosina Resurssipoliittinen osasto 2,32 2,31 1,9 5 Hallintopoliittinen osasto 2,02 2,03 2, Puolustuspoliittinen osasto 1,8 1 1,6 2 1, Erilliset toimintayksiköt 5,77 6,55 6, Puolustusministeriön ylin johto 0,21 0,20 0,35 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 milj.euroa Työpanos ja kustannukset tulosalueittain Työpanos (henkilötyövuodet) vuosina Tulosalue Muutos Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta EU- ja kansainväliset asiat Lainsäädäntöhankkeiden valmistelu ja seuranta Hallinnonalan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu Ministeriön strategiset hallintotehtävät Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen Sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta Ministeriön sisäiset tuki-ja tilivirastotehtävät 20,5 12,2 5,8 36,2 3,9 5,2 1,3 49,0 20,0 16,8 6,0 29,3 5,1 4,1 1,9 53,4-0,5 4,6 0,2-6,9 1,2-1,1 0,6 4,4 Yhteensä 134,1 136,6 1,9 Suomen EU-puheenjohtajuuden johdosta välttämättömän lisähenkilöstön palkkaus näkyy tulosalueen EU- ja kansainväliset asiat työpanoksen nousuna 4,6 htv:lla vuodesta Muita merkittäviä muutoksia ovat Hallinnonalan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu tulosalueen työpanoksen väheneminen 6,9 htv:lla ja Ministeriön sisäiset tukitehtävät työpanoksen lisäys 4,4 htv:lla vuodesta Jälkimmäinen johtuu henkilöstövoimavarojen lisäyksestä sisäisen

10 Tietohallinto ja tekniikka sektoreille ja Hallinnonalan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelun osalta muutos aiheutuu pitkään avoinna olleista viroista, siirtymisestä osa -aikasen työn tekemiseen ja pitkistä poissaoloista. 8 Tulosalueiden kustannukset (1 000 ) Tulosalue Muutos Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 1 971, , , , , ,6 240,4 EU- ja kansainväliset asiat + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 1 276,4 724, , , , , ,7 Lainsäädäntöhankkeiden valmistelu ja seuranta + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 765,5 344, ,6 717,9 411, ,7 20,1 Hallinnonalan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 3 145, , , , , ,8-501,9 Ministeriön strategiset hallintotehtävät + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 254,4 231,4 485,8 321,3 350,0 671,3 185,5 Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 405,7 308,6 714,3 351,9 281,4 633, Sotilaallinen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta + osuus ministeriön sisäiset tukitehtävät kustannuksista Yhteensä 180,4 77,1 257,5 206,1 130,4 336,5 79,0 Ministeriön sisäiset tuki- ja tilivirastotehtävät (kustannukset vyörytetty em. tulosalueille) 5 049, ,0 660,1 Yhteensä , ,3 951,8 Muutokset tulosalueiden kustannuksissa johtuvat pääosin Suomen EU-puheenjohtajuuden aiheuttamista kustannusten kasvusta sekä henkilöstömenojen muutoksista, jotka aiheutuvat edellä mainituista syistä Maksullinen toiminta Puolustusministeriön maksullisen toiminnan tuotot olivat 25,5 tuhatta euroa. Tuotot kertyvät lähes kokonaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (242/90) tarkoitetusta, maastavientilupahakemukseen annetusta puolustusministeriön päätöksestä perityistä maksusta. Puolustusministeriön maksullisen toiminnan tuotot vuosina (euroa) Tuotot maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista 638,06 570,50 443, , , ,00

11 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle 2006 puolustusministeriölle asetetut tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tulosalue: Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta Tulostavoite: Ohjataan puolustusjärjestelmän kehittämistä ja puolustushallinnon rakenneuudistusta selontekojen mukaisesti siten, että kehittämiselle ja resurssien uudelleenkohdentamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Selonteon toimeenpano jatkui ministeriön ohjauskirjeen mukaisesti. Esitetyt tavoitteet ja velvoitteet sekä määrärahojen mitoitusta ja uudelleenkohdentamista koskevat puolustusvoimien esitykset ja puolustusministeriön johdon linjaukset on huomioitu vuoden 2006 aikana laadituissa hallinnonalan talouden- ja toiminnanohjauksen asiakirjoissa (TAE 2007, TTS , vuosien kehysehdotus, tulossopimukset). Puolustusministeriön päätökset puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamiseksi ja rakennemuutoksen toteuttamiseksi sekä toimintojen sijoittamiseksi on saatu pääosin tehtyä ja puolustusvoimissa on käynnistynyt päätösten toimeenpano. Puolustusministeriö ohjasi puolustusjärjestelmän kehittämistä valmistelemalla alakohtaisia osastrategioita, joilla pyritään jalkauttamaan Puolustusministeriön strategia 2025 ja syventämän eri toimialojen strategista suunnittelua ja kehittämislinjauksia. Uudelleenjärjestelyyn liittyvä ministeriön päätöksenteko on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimeenpano puolustusvoimissa on edennyt hallitusti. Toiminnan ja talouden tasapainottaminen on osoittautunut haasteelliseksi ja siihen asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu. Järjestelyillä tavoitellut uudelleenkohdennettavat resurssit kertyvät arvioitua hitaammin ja samalla on ilmennyt uusia menopaineita. Tulostavoite: Kehitetään hallinnonalan toimintaa siten, että tuottavuus paranee. Tuottavuusohjelmaan liittyvät toimenpidesuunnitelmat on päivitetty ja niiden toteuttamiseen on sitouduttu pitkäjänteisesti. Tuottavuusohjelmaan sisältyvä henkilötyövuosimäärän vähentäminen on suunniteltu ja toteutunee asetetun tavoiteaikataulun mukaisesti. Puolustushallinnossa jatkettiin tilaajan ja tuottajan eriyttämiseen pohjautuvan toimintamallin hyödyntämistä tuki- ja yleishallintopalvelujen tuottamisessa. Puolustusvoimien palvelutuotantoa koottiin ja keskitettiin hallinnonalan sisäisiin palvelukeskuksiin. Kumppanoituminen yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa eteni toteutukseen erikoissairaanhoidossa ja lääkehuollossa sekä vaatetushuollossa. Selvitykset ja valmistelut kumppanuuden laajentamisesta materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoimintaan etenivät ja valmistuvat vuonna Hallinnonalalla käynnissä oleva rakennemuutos sekä tukitoimintasektorin uudelleenjärjestelyt ovat keskeinen osa puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaa. Niiden toimeenpanoon liittyvät puolustusministeriön päätökset saatiin pääosin tehtyä ja ne luovat hyvän pohjan tuottavuuden kehittymiselle ja hallinnonalan henkilöstön määrän hallitulle supistamiselle asetetussa määräajassa. Tuottavuuden paranemista tulostavoitteen edellyttämällä tavalla ja tähän liittyvän ministeriön ohjauksen riittävyyttä tulee arvioida hallinnonalan tuottavuusohjelman seurannan yhteydessä.

12 Tulostavoite: Edistetään kansalaisten kestävää maanpuolustustahtoa (mittari: vähintään 75 % kannattaisi puolustautumista vaikka tulos näyttäisi epävarmalta). Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS), teki laajan mielipidetutkimuksen, missä selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä. Marraskuussa 2006 julkistetun tutkimuksen mukaan 77 % kansalaisista on sitä mieltä, että mikäli Suomeen hyökättäisiin, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa vaikka tulos näyttäisi epävarmalta ( vuonna %) Vuoden 2006 aikana MTS järjesti kaksi journalistiseminaaria, Rovaniemellä ja Helsingissä, lisäksi tutustumismatkan Porin Prikaatiin, missä tutustuttiin mm. Suomen EUBG koulutukseen. MTS:n 30-vuotisjuhla- seminaari Propagandasta informaatiosodankäyntiin järjestettiin Lisäksi yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa pidettiin seminaari: Asevelvollisuus miesten juttu vai yhteinen asia?. Maanpuolustustahtoa, joka sinällään terminä ei ole selkeästi määritelty, on tutkittu jo vuodesta 1964 lähtien. Vuoden 2006 tulos on lähes identtinen vuoden 2005 tuloksen kanssa, joten siltä osin voidaan tuloksen todeta olevan hyvä. MTS:n toiminnassa huomioitiin toiminnan 30- vuotinen juhlavuosi. Seminaareissa oli hyvin osanottajia ja teemat kiinnostivat laajasti. Tulostavoite: Kohdennetaan tutkimus- ja arviointitoimintaa siten, että se tukee kiinteästi strategista päätöksentekoa ja hallinnonalan kokonaiskehittämistä sekä edistää tutkimusyhteistyön toimintaedellytyksiä. Tutkimus- ja arviointitoimintaa on kohdennettu vuoden 2004 selonteosta syntyviin tutkimustarpeisiin sekä tulevan selonteon valmistelua tukeviin tutkimus- ja arviointihankkeisiin. Hankkeet käynnistyivät vuonna 2006, mutta valmistuvat pääosin vuonna Lisäksi toiminnassa on painottunut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hahmottaminen arvioinnin keinoin. Kuluneena vuonna tutkimus- ja arviointitoiminta keskittyi tutkimukseen puolustusmateriaaliteollisuuden kehitysnäkymistä ja puolustusmateriaalipolitiikan vaikuttavuudesta, asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin kansantalouden näkökulmasta sekä selvitykseen Suomi rauhanturvaajana Tutkimusyhteistyön toimintaedellytyksiä on parannettu osallistumalla mm. EU:n seitsemännen puiteohjelman turvallisuustutkimukseen liittyvään työhön. Tutkimus-, ja arviointitoiminnan osalta on saavutettu tulos, jonka syntymiseen on vaikuttanut vahvasti käytössä olevien resurssien vaje vuonna Resursseista huolimatta on tuotettu onnistuneita hankkeita, jotka tukevat päätöksentekoa ja kehittämistä. Tulostavoite: Yhteensovitetaan puolustushallinnon tietohallinto erityisesti turvallisuusviranomaisten hankkeisiin. Vuoden 2006 aikana päivitettiin hallinnonalan tietohallintostrategia ja osallistuttiin yhteistyöryhmissä turvallisuusviranomaisten yhteisen SecNet -hankkeen valmisteluun. Turvallisuusviranomaisten hankkeiden tavoitteet on liitetty hallinnonalan tietohallintostrategiaan. Tietohallintostrategian periaatteita on ryhdytty toteuttamaan hallinnonalan sisäisissä hankkeissa ja hallinnonalojen yhteistyöryhmissä. Puolustushallinnon tietohallinnon yhteensovittaminen on linjattu ja toimeenpano on suunniteltu tietohallintostrategiassa. Tietohallinnon yhteensovittaminen turvallisuusviranomaisten hankkeisiin saavutettiin turvallisuusviranomaisten hankkeiden etenemisen laajuudessa. Saavutetut tulokset ovat hyviä suhteessa käytettyihin resursseihin ja ovat jo vaikuttaneet hallinnonalan sisäisiin hankkeisiin. Tavoitteen saavuttaminen jatkossa vaatii laajaa yhteisymmärrystä sekä hallinnonalalla että koko valtionhallinnossa ja erityisesti valtiovarainministeriössä sekä turvallisuusviranomaisten keskuudessa. 10

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...3 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008

RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot