Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa"

Transkriptio

1 Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN ISBN (pdf) Jyväskylän yliopistopaino 2009

3 TIIVISTELMÄ Kati Lehtonen: Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Lasten ja nuorten elämäntavan yksikkö LINET, Jyväskylä 2009 Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi on nostettu ohjaaja- ja valmentajakoulutus. Osaavat ja innostuneet ohjaajat ja valmentajat nähdään seuratoiminnan tukipilareina, jotka samalla vaikuttavat myönteisesti seuran imagoon ja liikkujien motivaatioon. Yhtenä kehitystoimenpiteenä on ollut 6-19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystuki, josta on myönnetty koulutustukea vuodesta 2006 alkaen. Kehitystuen koordinoijana on ollut Nuori Suomi ry ja rahoittajana opetusministeriö. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen kohdennetut seuratoiminnan kehitystukihankkeet ovat onnistuneet tukea saaneissa seuroissa. Lisäksi on haluttu tietää, miten seuratoimijat määrittelevät osaavan ja innostuneen valmentajan ja kuinka heidän osaamista voitaisiin kehittää. Aineisto kerättiin kyselyjen (n=566) ja teemahaastattelujen (n=8) avulla keväällä Kyselyt kohdennettiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Teemahaastattelut tehtiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille. Kohderyhmänä olivat vuonna 2007 ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen seuratoiminnan kehitystukea saaneet seurat (n=146). Seuratuen avulla ohjaajia ja valmentajia oli koulutettu monin eri tavoin. Seuratoimijat kokivat, että tuen avulla toteutettu hanke oli muuttanut koulutustoimintaa systemaattisemmaksi ja siihen oli kiinnitetty enemmän

4 huomiota. Koulutetut ohjaajat ja valmentajat koettiin seuratoiminnan avainhenkilöiksi. Lasten ja nuorten vanhemmat arvostivat koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Seuroille koulutetut ohjaajat ja valmentajat olivat tärkeitä markkinoinnin ja julkisuuskuvan vuoksi. Osaava ja innostunut ohjaaja ja valmentaja nähtiin kannustavana henkilönä, joka osaa luoda harjoituksiin hyvän ilmapiirin sekä tehokkaat ja sisällöllisesti hyvät harjoitukset. Työmotivaation kannalta tärkeä tekijäohjaajille ja valmentajille oli seuratoiminnassa ja ryhmissä vallitseva positiivinen ilmapiiri. Osaamisen tueksi he kaipasivat keskustelumahdollisuuksia muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa, malleja lajitaitojen opettamiseen sekä keinoja lasten ja nuorten innostamiseen. Koulutukseen suunnattu kehitystuki koetaan seuroissa erittäin tarpeelliseksi ja se mahdollistaa hankkeiden toteutuksen. Seuroissa on sisäistetty koulutuksen merkitys ja siihen ollaan valmiita panostamaan myös itse. Koulutusten suunnittelussa on tulevaisuudessa huomioitava seuratoimijoiden niukkenevat aikaresurssit. Tarjonnan pitää olla sekä laji- että sosiaalisia taitoja painottavaa, lähiympäristössä tapahtuvaa ja kestoltaan lyhyttä. 4

5 Sisällys Saatteeksi Hankearvioinnin lähtökohdat Ohjaajat ja valmentajat Nuoren Suomen painopisteenä Nuori Suomi VOK -hankkeessa Kansallinen liikuntapolitiikka tienviitoittajana Käsitteitä ja tutkimuksia Ohjaaja vai valmentaja? Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen rakenne Seuratoiminnan muutos Sinettiseuroille suunnatut kyselyt Ohjaajat ja valmentajat Norjan ja Ruotsin seuratukihankkeissa Kyselyn tulokset Kyselyn toteutus Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten vanhemmat Seurajohto Ohjaajat ja valmentajat Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja toiminnan motiivit

6 Ohjaajien ja valmentajien perehdyttäminen seuran toimintaan Seurajohdon sekä ohjaajien ja valmentajien näkemykset koulutuskuluista Ohjaajille ja valmentajille maksetut korvaukset Minkälainen on osaava ohjaaja tai valmentaja? Keinot ohjaajien ja valmentajien kannustamiseen ja osaamisen kehittämiseen Hyvän urheiluseuran tunnusmerkit Haastattelujen satoa Seurahaastattelujen toteutus Hankekuvaukset Kertaalleen keksittyä ruutia tarvitse keksiä uudelleen Kaikesta tuesta, isosta tai pienestä summasta on hyötyä Sen mentoroinnin kautta tuli sitä puhtia ja semmosta laatua Kyllähän se tärkeintä on, se itsevarmuus sille vetäjälle, se näkyy aika selvästi Kyllä tää semmonen työ on, että jos siellä kentällä ei tykkää seistä, niin kyllä se loppuu En ois lähteny, jos ei ois kysytty Koulutukseen satsaaminen on hallituksessa tehty päätös, että se on kiveen hakattu...70 Lopuksi...75 Lähteet

7 Liitteet...85 Haastattelurunko

8 8

9 Saatteeksi Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan kehittäminen on keskeisellä sijalla suomalaisten liikuntajärjestöjen tavoitteenasettelussa. Myös liikuntapoliittiset linjaukset tähtäävät seuratoiminnan laaduntamiseen. Erääksi seuratoiminnan kehittäjäksi on viimevuosina nostettu ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen. Yleinen näkemys on se, että koulutetummat ohjaajat ja valmentajat suunnittelevat ja toteuttavat hyviä harjoituksia. Laadukas toiminta puolestaan houkuttelee seuraan uusia liikkujia ja lisää olemassa olevien liikuntamotivaatiota. Tässä raportissa tarkastellaan Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen tähtääviä seuratoiminnan kehitystukihankkeita. Kyseiset hankkeet ovat olleet yhtenä vaihtoehtona Nuoren Suomen koordinoimissa 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa. Tukirahaa on myönnetty seuroille vuodesta 1999 lähtien ja ohjaajien/valmentajien kehitystukihankkeet tulivat mukaan vuonna Hankkeiden rahoittajana on ollut opetusministeriö. Seuratukihankkeet ovat olleet osa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa, johon ovat myös sisältyneet muun muassa liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan kehittämishankkeet. Nuoren Suomen lisäksi keskeisinä toimijoina seuratukihankkeissa ovat olleet lajiliitot, aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt. Koulutushankkeiden myötä on haluttu kehittää seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamista ja innostusta sekä lisätä ohjaajien ja valmentajien määrää. Koska mukaan on haluttu paljon uusia ohjaajia ja valmentajia, tukea on suunnattu perustason koulutuksiin. Lisäksi toinen keskeinen teema on ollut seurojen sisäisen koulutuksen tukeminen. 9

10 Raportin tavoitteena on tuoda esille seuratoimijoiden näkemyksiä ohjaajien ja valmentajien kouluttautumisen tärkeydestä sekä vastata kysymykseen millainen on osaava ohjaaja tai valmentaja? Lisäksi raportissa esitellään yksittäisiä hankkeita sekä niiden käytännön toteutusta. Aineisto on kerätty kyselyillä, jotka lähetettiin vuonna 2007 ohjaajien ja valmentajien seuratoiminnan kehittämistukea saaneille seuroille. Erilliset lomakkeet kohdennettiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Tämän lisäksi haastateltiin kahdeksassa eri seurassa seurajohtoa, ohjaajia ja valmentajia. Tämän tutkimusraportin sisältö etenee hankearvioinnin taustatekijöiden esittelystä käsitemäärittelyyn sekä urheiluseuratoiminnan nykytilan tarkasteluun. Tämän jälkeen käydään läpi sekä kysely- että haastatteluaineistojen tarkemmat analyysit. Raportin sisältö on kirjallisuusviitteiden ja teoreettisten näkökulmien osalta haluttu pitää tietoisesti suppeana. Valintaa ovat ohjanneet osittain käytettävissä olevat aikaresurssit. Merkittävämpänä tekijänä on ollut kuitenkin 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämistuen seurannan ja arvioinnin valittu toteutustapa, jonka keskiössä on ollut nopea tiedon siirto kehitystukihankkeiden organisoijille (Nuori Suomi, aluejärjestöt, lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt) sekä rahoittajalle (opetusministeriö). Raportin tarkoitus on tuottaa tietoa liikuntapoliittisen päätöksenteon tueksi. Yksittäisen hankevaihtoehdon tarkempana analyysinä käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen. Samalla se on kuitenkin jatkoa 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten kehitystukihankkeiden perusseurannalle, jota on toteutettu vuodesta 2005 lähtien Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä (LINET). 10

11 1 Hankearvioinnin lähtökohdat 1.1 Ohjaajat ja valmentajat Nuoren Suomen painopisteenä Nuori Suomi ry:n koordinoimiin seuratoiminnan kehitystukihankkeisiin on myönnetty tukea viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes viisi miljoonaa euroa. Rahoittajana on ollut opetusministeriö. Tuen jakamisesta ovat vastanneet Nuoren Suomen lisäksi lajiliitot ja aluejärjestöt. Lähtökohtana kaikkina vuosina on ollut lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen eri hankevaihtoehtojen kautta. Keskeinen linjaus on painottanut lasten ja nuorten monipuolista liikuntaa, jonka myötä seuratoiminta avautuisi yhä useammille harrastajille. Vuosien varrella hankevaihtoehtojen määrä on lisääntynyt. Sinettiseurahankkeille on voinut hakea tukea vuodesta 2004 lähtien ja ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen vuodesta Tämä hankevaihtoehto osoittautuikin suosituimmaksi vuosien aikana. Osuus oli kolmannes (646 kpl) kaikista tukea saaneista hankkeista. Vuosien aikana hankkeissa eri tavoin koulutettuja ohjaajia tai valmentajia oli yhteensä yli (Lehtonen 2008, 12, 18.) Hankkeita tuettiin yhteensä noin eurolla (Kandelin & Hakamäki 2008, Heiskanen 2006). Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseen tähtäävien hankkeiden tavoitteena on omalta osaltaan kehittää seuratoiminnan laatua. Nuori Suomi on linjannut vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa sekä vuoteen 2012 ulottuvassa strategiassaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen keskeiseksi toiminta-alueekseen: 11

12 Valmentajien ja ohjaajien innostuksen ja osaamisen lisääminen on seuratoiminnan painopisteenä aloittavaa valmentajaa perehdytetään toimintaan erityisin toimenpitein. Sinettiseuroissa toimii vähintään 200 valmentajatutoria. (Nuori Suomi, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009, 3 5.) Lasten ja nuorten ohjaajia ja valmentajia on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2007 ja heidän motivaationsa on parempaa rakennetaan tukijärjestelmä aloittaville ohjaajille ja valmentajille. Osallistutaan urheilun koulutuskokonaisuuden kehittämiseen. (Nuori Suomi vuoteen 2012, 6.) Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa ja pidemmälle ulottuvassa strategiassa on varsin konkreettisesti tuotu esille niin määrällisiä kuin laadullisiakin tavoitteita. Peruslähtökohta on ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän motivaationsa lisääminen. Uusien ohjaajien perehdyttämisellä ja tukijärjestelmän rakentamisella halutaan edesauttaa ohjaajien mukaantuloa seuratoimintaan sekä myöhemmässä vaiheessa helpottaa varsinaista ohjaustoimintaa. Sinettiseurojen kautta viedään eteenpäin seuran sisäistä kouluttamista tutoroinnin avulla, ja muutoinkin seurojen sisäinen koulutus nostetaan keskeisemmälle sijalle. Nuoren Suomen laajempana tavoitteena on ottaa enemmän vastuuta koulutuksesta ja siihen liittyvistä tukitoimista. Näistä konkreettisia esimerkkejä ovat Junnukoutsi-verkkolehti, Suunnittelen treenejä -nettipalvelu sekä Tervetuloa ohjaajaksi -koulutukset. (Nuori Suomi, Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2009, 3.) 12

13 1.2 Nuori Suomi VOK -hankkeessa Edellä mainitussa Nuoren Suomen strategiassa mainittiin myös termi urheilun koulutuskokonaisuus, joka tarkoittaa Valmentajien ja Ohjaajien kehittämishanketta (VOK). Hanke toteutetaan vuosien aikana. Nuori Suomi on ollut siinä keskeisenä toimijana alusta lähtien. Mukana olevat muut järjestöt ovat Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Olympiakomitea, Suomen Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Valmentajat. Hankkeen keskeinen tavoite on selkeyttää ja yhtenäistää ohjaaja- ja valmentajakoulutusrakennetta. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä viisiportainen koulutusjärjestelmä. Se jakautuu kahteen osaan: lajiliittojohtoiseen (tasot I III) ja ammatilliseen koulutukseen (tasot IV V). Tasojen I III koulutuksista vastaavat lajiliitot yhteistyössä muun muassa SLU -aluejärjestöjen ja urheiluopistojen kanssa. Tason IV koulutukset ovat näyttötutkintoihin perustuvia (Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto) ja niiden pohjana ovat Opetushallituksen tutkintojen perusteet. Ylin koulutustaso (V) on Jyväskylän yliopiston alaisuudessa suoritettu korkeakoulututkinto. (Potinkara 2007.) VOK -hankkeen tarkemmat päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on vakiintunut lajiliittojen ja muiden koulutustahojen koulutuksen rakentamista ja kehittämistä ohjaavaksi työkaluksi. 2. Lajit kehittävät omia koulutuskokonaisuuksiaan valtakunnallisen rakenteen sisällä. 3. Koulutuksen laadun varmistuksesta huolehditaan yhteisesti sovittavalla tavalla. 4. Yhteistyö ja vuorovaikutus koulutusverkoston kaikilla tasoilla on aktiivista ja tuottaa käytännön ratkaisuja lajiliittojen koulutustoiminnan ongelmiin. 13

14 5. Osaavien valmentajien ja ohjaajien määrä seuroissa on lisääntynyt ja kynnys osallistua valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen on madaltunut. 6. Koulutuksen saatavuus on varmistettu ammattitaitoisten kouluttajien määrää lisäämällä ja eri koulutustahojen rooleja selkeyttämällä. 7. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toimintatavat ovat uudistuneet, oppiminen on käytännönläheistä ja toimintaympäristöstä ohjautuvaa. (www.valmentajakoulutus.fi) Etenkin kohdat 5 ja 7 tulevat esille myös VOK-hankkeessa ja Nuoren Suomen strategisissa linjauksissa. VOK -hanke linkittyy omalta osaltaan Nuoren Suomen omiin ohjaaja- ja valmentajakoulutukselle asettamiin tavoitteisiin ja toiminnallisiin linjauksiin. Tässä raportissa tähtäin on pääasiassa I -tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa sekä niissä toimintamalleissa, joita seuratukien avulla on kehitetty. VOK-hanke on siten eräänlainen löyhä kytkös ja taustalla oleva laajempi ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on niin ikään laaduntaa seuratoimintaa koulutettujen ohjaajien ja valmentajien myötä. 1.3 Kansallinen liikuntapolitiikka tienviitoittajana Suomalaisten liikuntajärjestöjen tavoitteet ja toiminnalliset ratkaisut pohjautuvat kansalliseen liikuntapolitiikkaan. Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisääminen asemoituu omalle paikalleen liikuntapolitiikan ilmentymänä. Opetusministeriön asettaman työryhmä julkaisi vuonna 2008 ehdotuksen kansalliseksi liikuntaohjelmaksi. Siinä todetaan muun muassa seuraavaa: Seuratoiminnan uhkia ovat sitoutumisen vähentyminen ja vapaaehtoistyön keston lyhentyminen seuratoiminnan kehittämisen esteeksi on nousemassa pätevien ammattiosaajien puute seurojen ohjaajaresurssit ja käytettävissä 14

15 olevat liikuntatilat eivät nykyisellään riitä vastaamaan kysyntään. (Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla, 2008, 70.) Ammattimaistumisen vaatimus konkretisoituu tarkemmin Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjoista: Liikuntaan kohdistuvat kasvaneet odotukset edellyttävät aiempaa ammatillisempaa otetta liikunnan ja sen lähialojen toimijoilta. Osaamisen lisääminen ja laajentaminen liikunnan kaikilla toiminta-alueilla on kansalaisten liikunta-aktiivisuuden ehto. (Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista 2008, 3.) Edellä mainituissa julkisen vallan linjauksissa todetaan hyvin yksiselitteisesti se, että seuratoimintaan on saatava lisää koulutettuja ihmisiä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä osaamisen lisääminen on liitetty tiiviisti kansalaisten yleiseen liikunta-aktiivisuuteen. Toisin sanoen osaavien ohjaajien ja valmentajien puute vähentää kansalaisten liikunta-aktiivisuutta. Seuratoiminnan kontekstissa tämä tarkoittaa seurassa liikkuvien ihmisten määrän ja heidän liikunta-aktiivisuutensa vähenemistä. Tässä ensimmäisessä luvussa on tarkasteltu ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden taustoja sekä yleisellä tasolla koulutuksen merkitystä seuratoiminnalle. Esittelyssä on edetty kehän sisältä sen laidoille eli yksittäisen hankevaihtoehdon tavoitteista kansallisen liikuntapolitiikan suuntaviivoihin. Hankkeet sekä niiden toteutukseen asetetut tavoitteet ja ehdot eivät ole siten irrallisia osia yksittäisen järjestön toiminnassa. Niiden taustalla on laajempi näkemys yleisestä hyvästä, jonka uskotaan näyttäytyvän seuratoiminnassa ammattimaisuuden, koulutuksen ja laadun yhteenliittymänä. 15

16 2 Käsitteitä ja tutkimuksia 2.1 Ohjaaja vai valmentaja? Tässä raportissa keskiössä ovat lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat. Mikä ero näillä kahdella erilaisella seuratoimijalla sitten on? Kummankin tavoitteena on kehittää seurassa liikkuvien lasten ja nuorten liikuntataitoja ja innostaa heitä liikkumaan. Suomen Valmentajat ry:n julkaisemassa raportissa (2004) valmentajille ja ohjaajille määritellään sekä yhteisiä että erottavia tekijöitä. Yhteistä on, että molemmat auttavat yksilöä hän tarpeistaan lähtien. Lisäksi he auttavat yksilöä elämässään eteenpäin, motivoivat elinikäiseen liikkumiseen ja auttavat kantamaan vastuuta tekemisistään. Rajanvetoa tehtävien välillä on vaikeaa tehdä. Toiminnan tavoitteellisuuden aste on kuitenkin yksi sellainen mittari, jolla tämä raja voidaan asettaa. (Suomen Valmentajat 2004, 9.) Ohjaajan tehtävänä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta eri lajeihin ja tuntea monipuolisen liikunnan merkitykset eri lajitaitojen oppimisen perusteena. Näiltä pohjilta toiminnan suunnittelu ja toteutus on paremmin hallinnassa ja sisällöllisesti voidaan saavuttaa ohjattavien kannalta oikeantasoista toimintaa. Lisäksi ohjaajan taitoihin kuuluu monipuolisten keinojen hallinta tavoitteellisen oppimisen, motivoinnin, kasvatuksen ja reilun pelin välineenä. (emt., 9.) Valmentaja puolestaan toimii selkeämmin tavoitteellisemman kilpaurheilun parissa. Hänen keskeinen tehtävänsä on auttaa urheilijaa saavuttamaan oma henkilökohtainen parhaansa. Valmentaja on sisällä valmennusprosessin eri vaiheissa ja valmennusvuosi etenee säännönmukaisesti ja 16

17 tavoitteellisesti. (emt., 9.) Kantola (1988, 220) kuvailee valmentajan roolia tarkkasanaisemmin. Hänen mukaansa valmentaja vastaa urheilusuorituksessa tarvittavien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien sekä taitojen kehittämisestä valmennuksen eri osa-alueilla, joita ovat a) perusominaisuuksien harjoittaminen, b) taitojen opettaminen ja hiominen, c) asenteiden kasvattaminen. Lisäksi valmentaja on Kantolan mukaan henkilö, joka urheilijan itsensä ohella eniten vaikuttaa urheilijan ja joukkueen suoritusten paranemiseen tai taantumiseen. Edellä esitettyjen määritelmien kautta valmentajan roolista kehkeytyi kilpaurheilua painottavampi. Ohjaaja puolestaan on matalammin tavoittein etenevä toiminnan ohjailija. Kantolan määritelmä valmentajasta on kahdenkymmenen vuoden takaa ja se painottaa voimakkaasti taitojen opettamista sekä valmentajan roolia menestykseen tähtäävässä toiminnassa. Kantola tuo esille valmentajan roolin urheilijan kasvattamiseen ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa, mutta kokonaisuudessaan valmentajan olemus piirtyy asialinjalla pysytteleväksi auktoriteetiksi. Kymmenkunta vuotta myöhemmin Mero, Nummela & Keskinen (1997, 338) toivat esille samanlaisia ajatuksia mutta olivat jaotelleet valmennuksen johtamisen mallit kokonaisvaltaiseen johtamiseen, autoritaariseen valmentamiseen ja näiden yhdistelmään. Kokonaisvaltaisessa mallissa valmentajan roolissa painottui auttaja, joka korostaa kokonaisuuksia ja suhtautuu urheilijaan välittömästi. Tunnelataukseltaan hän on positiivinen, luottaa urheilijaan ja kannustaa häntä. Autoritäärinen malli on melko vastakkainen, sillä siinä valmentaja on johtaja, joka painottaa fyysisiä asioita, suhde urheilijaan on etäinen, säännöt ovat tiukat ja kannustus tulee negatiivisuuden ja käskyttämisen kautta. Yhdistelmästä kirjoittajat eivät antaneet mallia, mutta arvattavasti se on edellä mainittujen piirteiden sekoitus. Nykysuuntaus lienee lähempänä kokonaisvaltaista valmentamista. Ohjaajan roolissa tämä inhimillinen ote on ollut kenties koko ajan mukana. Lasten ja nuorten parissa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta ei voida kuitenkaan odottaa pelkästään kivan kaverin ominaisuuksia. Sääntöjen 17

18 noudattaminen, kasvattaminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen ovat yhä edelleen urheiluseuratoiminnan mukanaan tuomia hyviä asioita, joita valmentaja tai ohjaaja voi omalla toiminnallaan ja persoonallaan parhaimmillaan tukea (Telama 1988, 81; Telama 1991; Laakso & Telama 1995). 2.2 Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen rakenne Edellä mainitun viisiportaisen ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmän sisällöt etenevät loogisesti minimivaatimusten mukaan niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Lisäksi kursseja suorittavan ohjaajan tai valmentajan on edettävä johdonmukaisesti tasolta toiselle. I-tason koulutuksen minimitavoite on 50 tunnin kokonaisuus, joka on kohdistettu lasten ja nuorten ohjaajiin sekä valmentajiin. Kukin lajiliitto on rakentanut sen omiin tarpeisiinsa soveltuviksi. Sama pätee myös II-tason koulutukseen, jonka minimitavoite on 100 tunnin koulutuspaketti. III-tasolla koulutuksen laajuus on 150 tuntia. Sen sisältöinä ovat nuorten systemaattinen valmentautuminen ja aikuisten huippu-urheilu. III-taso on samalla lajien korkein koulutustaso. Jos tämän jälkeen haluaa kouluttautua tasojärjestelmän mukaisesti, on hakeuduttava Valmentajan ammatti- tai erikoisammattitutkinnolle. Niiden sisältö kohdistuu ennen kaikkea aikuisten huippu-urheiluun. Koulutusportaikolla nämä ovat toiseksi ylimmällä tasolla ja suoritetaan näyttötutkintoina. Siksi niille ei voida asettaa koulutukseen osallistumiseen liittyviä ennakkoehtoja. Yleensä tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisten valmistavien koulutusten yhteydessä. Näyttökokeet valvoo riippumaton taho, joka ei anna kyseistä koulutusta. Tutkintotoimikunta vahvistaa arvioidut näytöt. Sekä koulutusta antavien että näyttöjä vastaanottavien oppilaitosten on oltava Opetushallituksen auditoinnin hyväksytysti suorittaneita. (Suomen Valmentajat 2004, 8 9.) Ylimmän, eli V-tason valmentajakoulutuksen voi suorittaa opiskelemalla Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden maisterin (LitM) tai kandidaatin 18

19 (LitK) tutkinnon. Myös ammattikorkeakoulut voivat myöntää V-tason pätevyyden AMK-tutkinnon perusteella. (emt., 9.) Suomen Valmentajien raportista kävi ilmi, että lajiliittojen tasokoulutuksissa oli suuria eroja niin koulutusten kestoissa kuin osallistujamäärissäkin. Jälkimmäiseen vaikuttaa tietenkin kunkin lajin harrastajien määrä, mutta ensinnä mainittu ei kaikilta osin noudattanut suositettuja tuntikehyksiä ( h). Raportissa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 40 lajiliittoa. Näistä 37 järjesti kyselyn toteutushetkellä I-, II- tai III-tason koulutusta. Osallistujia näissä oli yhteensä noin Muuta valmennukseen tai ohjaukseen liittyvää koulutusta järjesti 31 lajiliittoa (3 300 osallistujaa). III-tason koulutusta järjestettiin monissa lajiliitoissa vain joka toinen tai kolmas vuosi. Tasokoulutusten lisäksi liitot järjestivät seminaareja, teemakoulutuksia ja arvokisamatkoja. Niissä kohderyhmä oli laaja, sillä mukana oli niin aloittelevia ohjaajia, huippuvalmentajia kuin opettajiakin. (emt., 11.) Kyselyyn vastanneiden lajiliittojen I-tason koulutus kesti keskimäärin 47 h. Pienin tuntimäärä oli 2 h ja suurin 152 h. Myös osallistujamäärissä oli suuri vaihtelu ( henkilöä). Keskiarvo oli 263 henkilöä. II-tasolla keskimääräinen kurssin kesto oli 113 h ja osallistujamäärä 38 henkilöä. Vaihteluväli oli tuntimäärissä ja osallistujamäärissä henkilöä. III-tasolla keskimääräinen koulutus kesti 201 h ja niissä oli 14 osallistujaa. Vaihteluväli koulutuksissa oli h ja 2 48 koulutettavaa. (emt., 11.) Koulutusten tuntimääräisten vaihtelujen lisäksi on havaittu, että myös sisällöllisissä teemoissa saattaa olla joidenkin osa-alueiden suhteen suuria eroja. Esimerkiksi kasvatuksellisten ja urheilun etiikkaa käsittelevien teemojen osalta lajiliittokoulutusten perustason materiaaleissa on huomattavia eroja (Pulkkinen, 2003). Näitä taustoja vasten tarkasteltuna esimerkiksi VOK-hankkeen tavoitteet ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhtenäistämisestä ovat oikeansuuntaisia. 19

20 2.3 Seuratoiminnan muutos Seuratoiminnan kehitystukihankkeisiin liittyen ei ole tehty aikaisemmin syventäviä selvityksiä yksittäisistä hankevaihtoehdoista. Urheiluseuratoimintaa on tarkasteltu eri näkökulmasta useilta tahoilta niin tieteellisten kuin suppeampienkin raporttien ja arviointien kautta. Seuratoiminnan muutosta kahdenkymmenen vuoden ajalta tutkinut Koski (1996, 5) toteaa, että ennen pitkää yhteiskunnan suuret muutokset piirtyvät tavalla tai toisella myös seuratoimintaan. Vaikka ruohonjuuritasolla voidaan tehdä asioita vuodesta toiseen entiseen malliin, tulee jossakin kohtaa vastaan se tosiasia, että myös kansalaisyhteiskunnan on vastattava muutoksen haasteeseen. Yhtenä keskeisenä muutoksena yhteiskunnassa on ollut markkinavoimien vankistuminen ja asiakkuusnäkökulman vahvistuminen. Tämä kehityssuunta on aiheuttanut julkisen ja kolmannen sektorin välille työnjaollisia keskusteluja ja nämä keskustelut koskettavat myös seuratoimintaa. Voidaan jopa todeta markkinalogiikan ylivallan olevan uhka kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteille ja idealle. (Koski 2009, 16.) Seuratoiminnassa mukana olevien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen linkittyy osaltaan tehokkuuden vaatimukseen. Seuratoimintaa halutaan laaduntaa. Liikuntapoliittiset linjaukset yhdistävät koulutuksen, laadun ja liikunta-aktiivisuuden toisiinsa. Urheiluseurat mielletään yhä useammin palvelun tuottajiksi, ja niiden tarjoamia tuotteita ostavat asiakkaat. Seuratoimintaan ei siten liity entisessä määrin yhteisöllisyys vaan pikemminkin sen rapautuminen (Koski 2009, 16). Yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan uudelleen muovautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei seuratoimintaan olisi tulijoita tai siellä olisi vapaaehtoisia. Viimeisimmän Liikuntatutkimuksen mukaan 3 18-vuotiaista lapsista ja nuorista yli harrastaa liikuntaa urheiluseuroissa. Lisäksi noin neljännesmiljoona olisi kiinnostunut seuratoiminnasta. (Kansallinen liikuntatutkimus; Lapset ja nuoret, , 20, 36.) Myös vapaa- 20

21 ehtoisten määrä on pysynyt kokolailla entisellään koko 2000-luvun. Tosin aiempaa useampi tekee monia seuratoimintaan liittyviä tehtäviä päällekkäin. Arviolta yli puoli miljoonaa suomalaista osallistuu tavalla tai toisella vapaaehtoisena urheiluseuratoimintaan. (Kansallinen liikuntatutkimus; Vapaaehtoistyö, , 6.) Lukujen valossa tilanne näyttää vähintäänkin mairittelevalta. Todellisuudessa kentältä tulevat viestit kertovat kuitenkin toisenlaista sanomaa: seuratoiminnassa vastuu jakautuu epätasaisesti, vanhempia on yhä vaikeampi sitouttaa talkootöihin, ohjaajien ja valmentajien kierto on seuroissa melko nopeaa ja väki väsyy. Työmäärä ja vaatimukset kasvavat, mutta aikaa ja halua seuratoimintaan on käytössä rajallisesti. Kosken (2009, 119) 20 vuoden seurantatutkimuksesta kävi ilmi, että seurojen asiantuntemus valmennus- ja liikunnan ohjausasioissa ei ollut juurikaan parantunut kyseisenä ajanjaksona. Sen sijaan selkeää kehitystä oli tapahtunut talousasioihin ja taloudenhoitoon liittyvissä asioissa sekä eettisissä toimintaperiaatteissa. Samoin valmennus- tai koulutusvaliokuntien määrä seuroissa oli vähentynyt (emt., 99). Valiokuntien määrällä ei sinällään voida olettaa olevan suoraviivaista yhteyttä siihen, kuinka ko. alueen toiminta seurassa hoidetaan. Seurojen sisäinen työnjako voidaan hoitaa vastuuhenkilöiden kautta eikä valiokuntia tarvita. Koulutuksen ja valmennuksen osalta havainnot asiantuntemuksen vähentymisestä kielivät kuitenkin siitä, että kyseisellä sektorilla olisi kehitettävää. Näkemystä tukee myös Riskun (2007) tekemä tutkimus helsinkiläisten urheiluseurojen kokemuksista kaupungin avustusjärjestelmästä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kaiken kaikkiaan koulutuskulut olivat marginaalinen osa seurojen kokonaiskustannuksista huolimatta siitä, että valmennukseen satsaavissa seuroissa koulutuskulut olivat suuret. Keskiverrossa urheiluseurassa kouluttautuminen ei kuitenkaan ole merkittävä menoerä. 21

22 2.4 Sinettiseuroille suunnatut kyselyt Nuoren Suomen Sinettiseurat ovat tietyt kriteerit täyttäviä laatuseuroja. Näille seuroille on suunnattu kaksi sähköisesti toteutettua kyselyä (Hakamäki 2008; Pohjoisranta & Nuori Suomi 2005) koskien seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien tiedon tarpeita sekä uusien ohjaajien näkemyksiä koulutustarpeista. Kohderyhmä oli osittain ohjaajien ja valmentajien (Itaso/aloittelevat) osalta samanlainen kuin tässä selvityksessä. Nuoren Suomen ja Pohjoisrannan toteuttamassa kyselyssä (n=726) Sinettiseurojen valmentajien keskimääräinen ikä oli vuotta (51 %). 60 % heistä oli miehiä ja 40 % naisia. Valmennus-/ohjausvuosia kolmanneksella takana 3 5 ja viidenneksellä joko 1 2 tai 6 10 vuotta. Noin puolet vastaajista toimi vuotiaiden lasten parissa ja ohjasivat keskimäärin 2 3 kertaa viikossa. Hieman yli 60 % vastaajista ohjasi tai valmensi lasta viikossa. Hakamäen kysely suunnattiin Sinettiseurojen uusille ohjaajille (n=176), joista hieman yli puolet oli naisia. Omaan ikäryhmään suhteutettuna heitä oli eniten alle 17-vuotiaista ohjaajista (39 % naisia 10 % miehiä). Naisten osuus väheni 31 ikävuoden jälkeen ja mitä enemmän ikävuosia karttui, sitä vähemmän naisia toimi ohjaajina. 60 % vastanneista oli ohjaamassa ensimmäistä vuottaan. Kolmannes oli ohjannut tai valmentanut aiemmin, mutta nykyinen ohjattava ryhmä oli uusi. 10 % vastaajista oli toiminut aikaisemmin eri lajin parissa. Yleisimmin vastaajat toimivat eri-ikäisten lasten parissa, pääosin kuitenkin 7 9 tai vuotiaiden. Kahdella kolmesta vastaajista ohjattavia oli joko 1 10 tai Hieman yli puolet vastaajista ohjasi yhtä ryhmää kerran viikossa. Pohjoisrannan ja Nuoren Suomen kyselyyn vastanneiden tärkein syy toimia ohjaajana tai valmentaja oli se, että on itse harrastanut lajia (44 %) tai omat lapset harrastavat (38 %). Noin puolet vastaajista ei saanut mitään korvausta työstään, vajaa kolmannes pelkät kulukorvaukset, viidennes sai korvausta ja 3 % teki ohjausta tai valmennusta päätyönään. Hakamäen ky- 22

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä

Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä Seuratuki urheiluseuratoiminnan kehittämisessä tuloksia seuratuen seurannasta ja arvioinnista Salla Turpeinen LIKES-tutkimuskeskus LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku

Seuraseminaari OKM:n seuratuen 2018 haku Seuraseminaari 28.10.2017 OKM:n seuratuen 2018 haku Hakuaika: alkaa 13.11.2017 ja päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi (tarkista täytyykö lähettää vielä sen jälkeen

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin syksyllä 2016. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Seuratuen välitilinpäätös

Seuratuen välitilinpäätös Seuratuen välitilinpäätös Järjestöpäivät 2010, 20.9. 21.9. Hämeenlinna Pasi Koski, FT, dosentti Turun yliopisto Esityksen sisältö Palkkaamisidean suhteutus koko seurakenttään Seuratukihanke ja sen arviointi

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Seuratuen painopisteet

Seuratuen painopisteet Seuratuki 2013 Seuratuki Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA?

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? TEHTÄVÄ: VAIHE 1. Aikaa 3 minuuttia. Mieti yksi omasta mielestäsi tärkeä laatutekijä käytännön työssäsi urheiluseurassa.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS TAVOITE Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 KOHTUULLISTA LIIKUNTAA REIPPAASTI LIIKKUVAT OPPILAAT RUUTUAIKAA? URHEILEVIEN NUORTEN RUUTUAIKA SUOMESSA

Lisätiedot

Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia

Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia Seuratoiminnan kehittämistuen tuloksia 2013-2016 Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus Suomen Hiihtoliiton seuraneuvottelupäivät 19.5.2017, Tampere LIKES-tutkimuskeskus Rautpohjankatu 8, 40700 Jyväskylä

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä

Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Liikuntajärjestöjen rooli terveyden edistämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä Lihavuus laskuun seminaari 26.10.2012 Jukka Karvinen, Nuori Suomi ry www.nuorisuomi.fi Miksi liikuntaa? Liikkumaan oppiminen on

Lisätiedot

Urheiluseuran kehittäminen

Urheiluseuran kehittäminen Urheiluseuran kehittäminen seuratuen avulla Havaintoja vuosilta 2013 2016: Hankkeeseen valmistautuminen Janne Pyykönen, Johanna Hentunen, Salla Turpeinen, Miitta Riekki, Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle:

Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Lasten- ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen Konkreettisia ehdotuksia, mistä liikkeelle: Keskeiset haasteet lasten ja nuorten seuratoiminnalle? - Soveltuva kalusto? - Puitteet ja Olosuhteet? - Laji ei

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista.

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen Liikkuva koulu -seminaari Helsinki,

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Tyytyväisyyskysely

Tyytyväisyyskysely Tyytyväisyyskysely 2012-2013 TYYTYVÄISYYSKYSELY Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1. Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1. Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1 Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja Ohjaajan ja valmentajan polku suunnistuksessa Suunnistusliitto tarjoaa ohjaajakoulutuksia

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009

VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry. Koulutusstrategia 2009 VALMENTAJA AKATEMIA Järvenpään Kehäkarhut ry Koulutusstrategia 2009 TAVOITTEET Missio: Järvenpään Kehäkarhut ry:n Valmentaja Akatemia toimii aktiivisena kamppailulajien valmentajien, tuomarien ja muiden

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot

Keskustelutilaisuus Toiminta-ajatus, visio ja arvot Keskustelutilaisuus 22.10.2017 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Espoon Akilles on espoolainen yleisseura, jonka alla toimii aktiivinen suunnistusjaos. Toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa. Jaosto tarjoaa

Lisätiedot

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi

SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi SEURATUKI 2013 Haku- ja jakoprosessin arviointi Kati Lehtonen, Johanna Paukku, Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013 Tietojen kokoaminen

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Tutkimusaineisto koottu puhelinhaastatteluina helmikuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana Kohteena 3 18-vuotiaat (vanhemmat vastanneet 3 11-vuotiaiden puolesta ja 12 18- vuotiaat vastanneet itse kysymyksiin)

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen

SEURATUKI Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä. Janne Pyykönen SEURATUKI 2015 Tuettujen hankkeiden hakemusarviointi -raportin tiivistelmä Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Seuratuen tavoitteet Päätavoite: Laadukasta

Lisätiedot

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari

Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari Seuratuki-info Valtakunnallinen Sinettiseuraseminaari 8.10.2016 ylitarkastaja Sari Virta Kansalaistoiminnan nykytila Yhdistysrekisteri: 20 000 liikuntatoimintaan liittyvää yhdistystä Kunnat: avustusjärjestelmissä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Lasten valmennuskoulutus uudistuu

Lasten valmennuskoulutus uudistuu Lasten valmennuskoulutus uudistuu E taso päivittyi 2013 selviytymispaketti Luo innostava ja turvallinen ilmapiiri Kannusta omaehtoiseen harjoitteluun Pelaa paljon harjoituksissa (pelin kautta oppiminen

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Aluepäivät Joensuu 2015 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 VOK koulutuksen tilanne 23.6.2015 VOK Superviikonloput toteutuneet kaikilla

Lisätiedot

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset

SEURATUKI Toimintavuoden tulokset SEURATUKI 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Johanna Paukku, Kati Lehtonen ja Salla Turpeinen. LIKES-tutkimuskeskus, Jyväskylä. kuva/photo Jouni Kallio Seuratuki 2013-2014. Toimintavuoden tulokset Tietojen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net

Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille. www.salibandy.net Seuratuki 2013: Hakuprosessi ja epäsuora tuki seuroille www.salibandy.net Seuratuki: tarkoitus Liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille Liikunnallinen elämäntapa ohjatun seuratoiminnan kautta

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet

VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet VALMENTAJUUS SEURASSA ITSEARVIOINTITYÖKALU Valmentajuus seurassa työpajan ohjeet Työpajan tavoitteena on 1) pohtia kyselyanalyysin kautta valmentajuuden nykytilaa seurassanne, 2) hahmottaa tiivis aihio

Lisätiedot

Norppaposti 8.8.2008

Norppaposti 8.8.2008 8.8.2008 Norppaohjaajakortin ja nimikkeen voimassaoloaika muuttuu Kaikesta Norppapostiin liittyvästä lisätietoja: nuorisopäällikkö Heli Laukkarinen (09) 3481 3190 tai 040-764 1157 heli.laukkarinen@sukeltaja.fi

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843

Seuratuen INFO-tilaisuus. Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuen INFO-tilaisuus Seurakehittäjä Tapio Saarni tapio.saarni@liiku.fi 040-9000843 Seuratuki 2016 Jaossa on 4,0 miljoonaa euroa, 3 milj. euroa uusiin hankkeisiin Veikkauksen tulouttamaa rahaa jonka

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Lappeenranta

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Lappeenranta Urheilun johtaminen hyvässä seurassa 3.11.2015 Lappeenranta Yhdistykset perustetaan toteuttamaan tiettyä tarkoitusta. Toiminta-ajatus sitoo yhdistyksen toimijat yhteen ja ohjaa seuran toimintaa Urheiluseurassa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa

Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Urheilun Pelisäännöt vanhempien illassa Tervetuloa keskustelemaan Urheilun Pelisäännöistä! Keskustellaan lasten urheilun prinsiipeistä Sovitaan yhdessä ryhmän / joukkueen Pelisäännöista Kuullaan seuran

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot