Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa"

Transkriptio

1 Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN ISBN (pdf) Jyväskylän yliopistopaino 2009

3 TIIVISTELMÄ Kati Lehtonen: Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, Lasten ja nuorten elämäntavan yksikkö LINET, Jyväskylä 2009 Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi on nostettu ohjaaja- ja valmentajakoulutus. Osaavat ja innostuneet ohjaajat ja valmentajat nähdään seuratoiminnan tukipilareina, jotka samalla vaikuttavat myönteisesti seuran imagoon ja liikkujien motivaatioon. Yhtenä kehitystoimenpiteenä on ollut 6-19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystuki, josta on myönnetty koulutustukea vuodesta 2006 alkaen. Kehitystuen koordinoijana on ollut Nuori Suomi ry ja rahoittajana opetusministeriö. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, kuinka ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen kohdennetut seuratoiminnan kehitystukihankkeet ovat onnistuneet tukea saaneissa seuroissa. Lisäksi on haluttu tietää, miten seuratoimijat määrittelevät osaavan ja innostuneen valmentajan ja kuinka heidän osaamista voitaisiin kehittää. Aineisto kerättiin kyselyjen (n=566) ja teemahaastattelujen (n=8) avulla keväällä Kyselyt kohdennettiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Teemahaastattelut tehtiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille. Kohderyhmänä olivat vuonna 2007 ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen seuratoiminnan kehitystukea saaneet seurat (n=146). Seuratuen avulla ohjaajia ja valmentajia oli koulutettu monin eri tavoin. Seuratoimijat kokivat, että tuen avulla toteutettu hanke oli muuttanut koulutustoimintaa systemaattisemmaksi ja siihen oli kiinnitetty enemmän

4 huomiota. Koulutetut ohjaajat ja valmentajat koettiin seuratoiminnan avainhenkilöiksi. Lasten ja nuorten vanhemmat arvostivat koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Seuroille koulutetut ohjaajat ja valmentajat olivat tärkeitä markkinoinnin ja julkisuuskuvan vuoksi. Osaava ja innostunut ohjaaja ja valmentaja nähtiin kannustavana henkilönä, joka osaa luoda harjoituksiin hyvän ilmapiirin sekä tehokkaat ja sisällöllisesti hyvät harjoitukset. Työmotivaation kannalta tärkeä tekijäohjaajille ja valmentajille oli seuratoiminnassa ja ryhmissä vallitseva positiivinen ilmapiiri. Osaamisen tueksi he kaipasivat keskustelumahdollisuuksia muiden valmentajien ja ohjaajien kanssa, malleja lajitaitojen opettamiseen sekä keinoja lasten ja nuorten innostamiseen. Koulutukseen suunnattu kehitystuki koetaan seuroissa erittäin tarpeelliseksi ja se mahdollistaa hankkeiden toteutuksen. Seuroissa on sisäistetty koulutuksen merkitys ja siihen ollaan valmiita panostamaan myös itse. Koulutusten suunnittelussa on tulevaisuudessa huomioitava seuratoimijoiden niukkenevat aikaresurssit. Tarjonnan pitää olla sekä laji- että sosiaalisia taitoja painottavaa, lähiympäristössä tapahtuvaa ja kestoltaan lyhyttä. 4

5 Sisällys Saatteeksi Hankearvioinnin lähtökohdat Ohjaajat ja valmentajat Nuoren Suomen painopisteenä Nuori Suomi VOK -hankkeessa Kansallinen liikuntapolitiikka tienviitoittajana Käsitteitä ja tutkimuksia Ohjaaja vai valmentaja? Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen rakenne Seuratoiminnan muutos Sinettiseuroille suunnatut kyselyt Ohjaajat ja valmentajat Norjan ja Ruotsin seuratukihankkeissa Kyselyn tulokset Kyselyn toteutus Lapset ja nuoret Lasten ja nuorten vanhemmat Seurajohto Ohjaajat ja valmentajat Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja toiminnan motiivit

6 Ohjaajien ja valmentajien perehdyttäminen seuran toimintaan Seurajohdon sekä ohjaajien ja valmentajien näkemykset koulutuskuluista Ohjaajille ja valmentajille maksetut korvaukset Minkälainen on osaava ohjaaja tai valmentaja? Keinot ohjaajien ja valmentajien kannustamiseen ja osaamisen kehittämiseen Hyvän urheiluseuran tunnusmerkit Haastattelujen satoa Seurahaastattelujen toteutus Hankekuvaukset Kertaalleen keksittyä ruutia tarvitse keksiä uudelleen Kaikesta tuesta, isosta tai pienestä summasta on hyötyä Sen mentoroinnin kautta tuli sitä puhtia ja semmosta laatua Kyllähän se tärkeintä on, se itsevarmuus sille vetäjälle, se näkyy aika selvästi Kyllä tää semmonen työ on, että jos siellä kentällä ei tykkää seistä, niin kyllä se loppuu En ois lähteny, jos ei ois kysytty Koulutukseen satsaaminen on hallituksessa tehty päätös, että se on kiveen hakattu...70 Lopuksi...75 Lähteet

7 Liitteet...85 Haastattelurunko

8 8

9 Saatteeksi Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan kehittäminen on keskeisellä sijalla suomalaisten liikuntajärjestöjen tavoitteenasettelussa. Myös liikuntapoliittiset linjaukset tähtäävät seuratoiminnan laaduntamiseen. Erääksi seuratoiminnan kehittäjäksi on viimevuosina nostettu ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen. Yleinen näkemys on se, että koulutetummat ohjaajat ja valmentajat suunnittelevat ja toteuttavat hyviä harjoituksia. Laadukas toiminta puolestaan houkuttelee seuraan uusia liikkujia ja lisää olemassa olevien liikuntamotivaatiota. Tässä raportissa tarkastellaan Ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen tähtääviä seuratoiminnan kehitystukihankkeita. Kyseiset hankkeet ovat olleet yhtenä vaihtoehtona Nuoren Suomen koordinoimissa 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa. Tukirahaa on myönnetty seuroille vuodesta 1999 lähtien ja ohjaajien/valmentajien kehitystukihankkeet tulivat mukaan vuonna Hankkeiden rahoittajana on ollut opetusministeriö. Seuratukihankkeet ovat olleet osa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa, johon ovat myös sisältyneet muun muassa liikunnallisen iltapäiväkerhotoiminnan kehittämishankkeet. Nuoren Suomen lisäksi keskeisinä toimijoina seuratukihankkeissa ovat olleet lajiliitot, aluejärjestöt ja muut liikuntajärjestöt. Koulutushankkeiden myötä on haluttu kehittää seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien osaamista ja innostusta sekä lisätä ohjaajien ja valmentajien määrää. Koska mukaan on haluttu paljon uusia ohjaajia ja valmentajia, tukea on suunnattu perustason koulutuksiin. Lisäksi toinen keskeinen teema on ollut seurojen sisäisen koulutuksen tukeminen. 9

10 Raportin tavoitteena on tuoda esille seuratoimijoiden näkemyksiä ohjaajien ja valmentajien kouluttautumisen tärkeydestä sekä vastata kysymykseen millainen on osaava ohjaaja tai valmentaja? Lisäksi raportissa esitellään yksittäisiä hankkeita sekä niiden käytännön toteutusta. Aineisto on kerätty kyselyillä, jotka lähetettiin vuonna 2007 ohjaajien ja valmentajien seuratoiminnan kehittämistukea saaneille seuroille. Erilliset lomakkeet kohdennettiin seurajohdolle, ohjaajille ja valmentajille, lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Tämän lisäksi haastateltiin kahdeksassa eri seurassa seurajohtoa, ohjaajia ja valmentajia. Tämän tutkimusraportin sisältö etenee hankearvioinnin taustatekijöiden esittelystä käsitemäärittelyyn sekä urheiluseuratoiminnan nykytilan tarkasteluun. Tämän jälkeen käydään läpi sekä kysely- että haastatteluaineistojen tarkemmat analyysit. Raportin sisältö on kirjallisuusviitteiden ja teoreettisten näkökulmien osalta haluttu pitää tietoisesti suppeana. Valintaa ovat ohjanneet osittain käytettävissä olevat aikaresurssit. Merkittävämpänä tekijänä on ollut kuitenkin 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämistuen seurannan ja arvioinnin valittu toteutustapa, jonka keskiössä on ollut nopea tiedon siirto kehitystukihankkeiden organisoijille (Nuori Suomi, aluejärjestöt, lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt) sekä rahoittajalle (opetusministeriö). Raportin tarkoitus on tuottaa tietoa liikuntapoliittisen päätöksenteon tueksi. Yksittäisen hankevaihtoehdon tarkempana analyysinä käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen. Samalla se on kuitenkin jatkoa 6 19-vuotiaiden lasten ja nuorten kehitystukihankkeiden perusseurannalle, jota on toteutettu vuodesta 2005 lähtien Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikössä (LINET). 10

11 1 Hankearvioinnin lähtökohdat 1.1 Ohjaajat ja valmentajat Nuoren Suomen painopisteenä Nuori Suomi ry:n koordinoimiin seuratoiminnan kehitystukihankkeisiin on myönnetty tukea viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes viisi miljoonaa euroa. Rahoittajana on ollut opetusministeriö. Tuen jakamisesta ovat vastanneet Nuoren Suomen lisäksi lajiliitot ja aluejärjestöt. Lähtökohtana kaikkina vuosina on ollut lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittäminen eri hankevaihtoehtojen kautta. Keskeinen linjaus on painottanut lasten ja nuorten monipuolista liikuntaa, jonka myötä seuratoiminta avautuisi yhä useammille harrastajille. Vuosien varrella hankevaihtoehtojen määrä on lisääntynyt. Sinettiseurahankkeille on voinut hakea tukea vuodesta 2004 lähtien ja ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen vuodesta Tämä hankevaihtoehto osoittautuikin suosituimmaksi vuosien aikana. Osuus oli kolmannes (646 kpl) kaikista tukea saaneista hankkeista. Vuosien aikana hankkeissa eri tavoin koulutettuja ohjaajia tai valmentajia oli yhteensä yli (Lehtonen 2008, 12, 18.) Hankkeita tuettiin yhteensä noin eurolla (Kandelin & Hakamäki 2008, Heiskanen 2006). Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisäämiseen tähtäävien hankkeiden tavoitteena on omalta osaltaan kehittää seuratoiminnan laatua. Nuori Suomi on linjannut vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa sekä vuoteen 2012 ulottuvassa strategiassaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen keskeiseksi toiminta-alueekseen: 11

12 Valmentajien ja ohjaajien innostuksen ja osaamisen lisääminen on seuratoiminnan painopisteenä aloittavaa valmentajaa perehdytetään toimintaan erityisin toimenpitein. Sinettiseuroissa toimii vähintään 200 valmentajatutoria. (Nuori Suomi, Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2009, 3 5.) Lasten ja nuorten ohjaajia ja valmentajia on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2007 ja heidän motivaationsa on parempaa rakennetaan tukijärjestelmä aloittaville ohjaajille ja valmentajille. Osallistutaan urheilun koulutuskokonaisuuden kehittämiseen. (Nuori Suomi vuoteen 2012, 6.) Vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa ja pidemmälle ulottuvassa strategiassa on varsin konkreettisesti tuotu esille niin määrällisiä kuin laadullisiakin tavoitteita. Peruslähtökohta on ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän motivaationsa lisääminen. Uusien ohjaajien perehdyttämisellä ja tukijärjestelmän rakentamisella halutaan edesauttaa ohjaajien mukaantuloa seuratoimintaan sekä myöhemmässä vaiheessa helpottaa varsinaista ohjaustoimintaa. Sinettiseurojen kautta viedään eteenpäin seuran sisäistä kouluttamista tutoroinnin avulla, ja muutoinkin seurojen sisäinen koulutus nostetaan keskeisemmälle sijalle. Nuoren Suomen laajempana tavoitteena on ottaa enemmän vastuuta koulutuksesta ja siihen liittyvistä tukitoimista. Näistä konkreettisia esimerkkejä ovat Junnukoutsi-verkkolehti, Suunnittelen treenejä -nettipalvelu sekä Tervetuloa ohjaajaksi -koulutukset. (Nuori Suomi, Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2009, 3.) 12

13 1.2 Nuori Suomi VOK -hankkeessa Edellä mainitussa Nuoren Suomen strategiassa mainittiin myös termi urheilun koulutuskokonaisuus, joka tarkoittaa Valmentajien ja Ohjaajien kehittämishanketta (VOK). Hanke toteutetaan vuosien aikana. Nuori Suomi on ollut siinä keskeisenä toimijana alusta lähtien. Mukana olevat muut järjestöt ovat Suomen Liikunta ja Urheilu, Suomen Olympiakomitea, Suomen Kuntoliikuntaliitto ja Suomen Valmentajat. Hankkeen keskeinen tavoite on selkeyttää ja yhtenäistää ohjaaja- ja valmentajakoulutusrakennetta. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä viisiportainen koulutusjärjestelmä. Se jakautuu kahteen osaan: lajiliittojohtoiseen (tasot I III) ja ammatilliseen koulutukseen (tasot IV V). Tasojen I III koulutuksista vastaavat lajiliitot yhteistyössä muun muassa SLU -aluejärjestöjen ja urheiluopistojen kanssa. Tason IV koulutukset ovat näyttötutkintoihin perustuvia (Valmentajan ammatti- ja erikoisammattitutkinto) ja niiden pohjana ovat Opetushallituksen tutkintojen perusteet. Ylin koulutustaso (V) on Jyväskylän yliopiston alaisuudessa suoritettu korkeakoulututkinto. (Potinkara 2007.) VOK -hankkeen tarkemmat päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet on vakiintunut lajiliittojen ja muiden koulutustahojen koulutuksen rakentamista ja kehittämistä ohjaavaksi työkaluksi. 2. Lajit kehittävät omia koulutuskokonaisuuksiaan valtakunnallisen rakenteen sisällä. 3. Koulutuksen laadun varmistuksesta huolehditaan yhteisesti sovittavalla tavalla. 4. Yhteistyö ja vuorovaikutus koulutusverkoston kaikilla tasoilla on aktiivista ja tuottaa käytännön ratkaisuja lajiliittojen koulutustoiminnan ongelmiin. 13

14 5. Osaavien valmentajien ja ohjaajien määrä seuroissa on lisääntynyt ja kynnys osallistua valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen on madaltunut. 6. Koulutuksen saatavuus on varmistettu ammattitaitoisten kouluttajien määrää lisäämällä ja eri koulutustahojen rooleja selkeyttämällä. 7. Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen toimintatavat ovat uudistuneet, oppiminen on käytännönläheistä ja toimintaympäristöstä ohjautuvaa. (www.valmentajakoulutus.fi) Etenkin kohdat 5 ja 7 tulevat esille myös VOK-hankkeessa ja Nuoren Suomen strategisissa linjauksissa. VOK -hanke linkittyy omalta osaltaan Nuoren Suomen omiin ohjaaja- ja valmentajakoulutukselle asettamiin tavoitteisiin ja toiminnallisiin linjauksiin. Tässä raportissa tähtäin on pääasiassa I -tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa sekä niissä toimintamalleissa, joita seuratukien avulla on kehitetty. VOK-hanke on siten eräänlainen löyhä kytkös ja taustalla oleva laajempi ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on niin ikään laaduntaa seuratoimintaa koulutettujen ohjaajien ja valmentajien myötä. 1.3 Kansallinen liikuntapolitiikka tienviitoittajana Suomalaisten liikuntajärjestöjen tavoitteet ja toiminnalliset ratkaisut pohjautuvat kansalliseen liikuntapolitiikkaan. Ohjaajien ja valmentajien osaamisen lisääminen asemoituu omalle paikalleen liikuntapolitiikan ilmentymänä. Opetusministeriön asettaman työryhmä julkaisi vuonna 2008 ehdotuksen kansalliseksi liikuntaohjelmaksi. Siinä todetaan muun muassa seuraavaa: Seuratoiminnan uhkia ovat sitoutumisen vähentyminen ja vapaaehtoistyön keston lyhentyminen seuratoiminnan kehittämisen esteeksi on nousemassa pätevien ammattiosaajien puute seurojen ohjaajaresurssit ja käytettävissä 14

15 olevat liikuntatilat eivät nykyisellään riitä vastaamaan kysyntään. (Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla, 2008, 70.) Ammattimaistumisen vaatimus konkretisoituu tarkemmin Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liikunnan edistämisen linjoista: Liikuntaan kohdistuvat kasvaneet odotukset edellyttävät aiempaa ammatillisempaa otetta liikunnan ja sen lähialojen toimijoilta. Osaamisen lisääminen ja laajentaminen liikunnan kaikilla toiminta-alueilla on kansalaisten liikunta-aktiivisuuden ehto. (Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista 2008, 3.) Edellä mainituissa julkisen vallan linjauksissa todetaan hyvin yksiselitteisesti se, että seuratoimintaan on saatava lisää koulutettuja ihmisiä. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä osaamisen lisääminen on liitetty tiiviisti kansalaisten yleiseen liikunta-aktiivisuuteen. Toisin sanoen osaavien ohjaajien ja valmentajien puute vähentää kansalaisten liikunta-aktiivisuutta. Seuratoiminnan kontekstissa tämä tarkoittaa seurassa liikkuvien ihmisten määrän ja heidän liikunta-aktiivisuutensa vähenemistä. Tässä ensimmäisessä luvussa on tarkasteltu ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämiseen tähtäävien hankkeiden taustoja sekä yleisellä tasolla koulutuksen merkitystä seuratoiminnalle. Esittelyssä on edetty kehän sisältä sen laidoille eli yksittäisen hankevaihtoehdon tavoitteista kansallisen liikuntapolitiikan suuntaviivoihin. Hankkeet sekä niiden toteutukseen asetetut tavoitteet ja ehdot eivät ole siten irrallisia osia yksittäisen järjestön toiminnassa. Niiden taustalla on laajempi näkemys yleisestä hyvästä, jonka uskotaan näyttäytyvän seuratoiminnassa ammattimaisuuden, koulutuksen ja laadun yhteenliittymänä. 15

16 2 Käsitteitä ja tutkimuksia 2.1 Ohjaaja vai valmentaja? Tässä raportissa keskiössä ovat lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat. Mikä ero näillä kahdella erilaisella seuratoimijalla sitten on? Kummankin tavoitteena on kehittää seurassa liikkuvien lasten ja nuorten liikuntataitoja ja innostaa heitä liikkumaan. Suomen Valmentajat ry:n julkaisemassa raportissa (2004) valmentajille ja ohjaajille määritellään sekä yhteisiä että erottavia tekijöitä. Yhteistä on, että molemmat auttavat yksilöä hän tarpeistaan lähtien. Lisäksi he auttavat yksilöä elämässään eteenpäin, motivoivat elinikäiseen liikkumiseen ja auttavat kantamaan vastuuta tekemisistään. Rajanvetoa tehtävien välillä on vaikeaa tehdä. Toiminnan tavoitteellisuuden aste on kuitenkin yksi sellainen mittari, jolla tämä raja voidaan asettaa. (Suomen Valmentajat 2004, 9.) Ohjaajan tehtävänä on herättää ja ylläpitää kiinnostusta eri lajeihin ja tuntea monipuolisen liikunnan merkitykset eri lajitaitojen oppimisen perusteena. Näiltä pohjilta toiminnan suunnittelu ja toteutus on paremmin hallinnassa ja sisällöllisesti voidaan saavuttaa ohjattavien kannalta oikeantasoista toimintaa. Lisäksi ohjaajan taitoihin kuuluu monipuolisten keinojen hallinta tavoitteellisen oppimisen, motivoinnin, kasvatuksen ja reilun pelin välineenä. (emt., 9.) Valmentaja puolestaan toimii selkeämmin tavoitteellisemman kilpaurheilun parissa. Hänen keskeinen tehtävänsä on auttaa urheilijaa saavuttamaan oma henkilökohtainen parhaansa. Valmentaja on sisällä valmennusprosessin eri vaiheissa ja valmennusvuosi etenee säännönmukaisesti ja 16

17 tavoitteellisesti. (emt., 9.) Kantola (1988, 220) kuvailee valmentajan roolia tarkkasanaisemmin. Hänen mukaansa valmentaja vastaa urheilusuorituksessa tarvittavien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien sekä taitojen kehittämisestä valmennuksen eri osa-alueilla, joita ovat a) perusominaisuuksien harjoittaminen, b) taitojen opettaminen ja hiominen, c) asenteiden kasvattaminen. Lisäksi valmentaja on Kantolan mukaan henkilö, joka urheilijan itsensä ohella eniten vaikuttaa urheilijan ja joukkueen suoritusten paranemiseen tai taantumiseen. Edellä esitettyjen määritelmien kautta valmentajan roolista kehkeytyi kilpaurheilua painottavampi. Ohjaaja puolestaan on matalammin tavoittein etenevä toiminnan ohjailija. Kantolan määritelmä valmentajasta on kahdenkymmenen vuoden takaa ja se painottaa voimakkaasti taitojen opettamista sekä valmentajan roolia menestykseen tähtäävässä toiminnassa. Kantola tuo esille valmentajan roolin urheilijan kasvattamiseen ja urasuunnitteluun liittyvissä asioissa, mutta kokonaisuudessaan valmentajan olemus piirtyy asialinjalla pysytteleväksi auktoriteetiksi. Kymmenkunta vuotta myöhemmin Mero, Nummela & Keskinen (1997, 338) toivat esille samanlaisia ajatuksia mutta olivat jaotelleet valmennuksen johtamisen mallit kokonaisvaltaiseen johtamiseen, autoritaariseen valmentamiseen ja näiden yhdistelmään. Kokonaisvaltaisessa mallissa valmentajan roolissa painottui auttaja, joka korostaa kokonaisuuksia ja suhtautuu urheilijaan välittömästi. Tunnelataukseltaan hän on positiivinen, luottaa urheilijaan ja kannustaa häntä. Autoritäärinen malli on melko vastakkainen, sillä siinä valmentaja on johtaja, joka painottaa fyysisiä asioita, suhde urheilijaan on etäinen, säännöt ovat tiukat ja kannustus tulee negatiivisuuden ja käskyttämisen kautta. Yhdistelmästä kirjoittajat eivät antaneet mallia, mutta arvattavasti se on edellä mainittujen piirteiden sekoitus. Nykysuuntaus lienee lähempänä kokonaisvaltaista valmentamista. Ohjaajan roolissa tämä inhimillinen ote on ollut kenties koko ajan mukana. Lasten ja nuorten parissa toimivilta ohjaajilta ja valmentajilta ei voida kuitenkaan odottaa pelkästään kivan kaverin ominaisuuksia. Sääntöjen 17

18 noudattaminen, kasvattaminen ja sosiaalisten taitojen opettaminen ovat yhä edelleen urheiluseuratoiminnan mukanaan tuomia hyviä asioita, joita valmentaja tai ohjaaja voi omalla toiminnallaan ja persoonallaan parhaimmillaan tukea (Telama 1988, 81; Telama 1991; Laakso & Telama 1995). 2.2 Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen rakenne Edellä mainitun viisiportaisen ohjaaja- ja valmentajakoulutusjärjestelmän sisällöt etenevät loogisesti minimivaatimusten mukaan niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Lisäksi kursseja suorittavan ohjaajan tai valmentajan on edettävä johdonmukaisesti tasolta toiselle. I-tason koulutuksen minimitavoite on 50 tunnin kokonaisuus, joka on kohdistettu lasten ja nuorten ohjaajiin sekä valmentajiin. Kukin lajiliitto on rakentanut sen omiin tarpeisiinsa soveltuviksi. Sama pätee myös II-tason koulutukseen, jonka minimitavoite on 100 tunnin koulutuspaketti. III-tasolla koulutuksen laajuus on 150 tuntia. Sen sisältöinä ovat nuorten systemaattinen valmentautuminen ja aikuisten huippu-urheilu. III-taso on samalla lajien korkein koulutustaso. Jos tämän jälkeen haluaa kouluttautua tasojärjestelmän mukaisesti, on hakeuduttava Valmentajan ammatti- tai erikoisammattitutkinnolle. Niiden sisältö kohdistuu ennen kaikkea aikuisten huippu-urheiluun. Koulutusportaikolla nämä ovat toiseksi ylimmällä tasolla ja suoritetaan näyttötutkintoina. Siksi niille ei voida asettaa koulutukseen osallistumiseen liittyviä ennakkoehtoja. Yleensä tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisten valmistavien koulutusten yhteydessä. Näyttökokeet valvoo riippumaton taho, joka ei anna kyseistä koulutusta. Tutkintotoimikunta vahvistaa arvioidut näytöt. Sekä koulutusta antavien että näyttöjä vastaanottavien oppilaitosten on oltava Opetushallituksen auditoinnin hyväksytysti suorittaneita. (Suomen Valmentajat 2004, 8 9.) Ylimmän, eli V-tason valmentajakoulutuksen voi suorittaa opiskelemalla Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteiden maisterin (LitM) tai kandidaatin 18

19 (LitK) tutkinnon. Myös ammattikorkeakoulut voivat myöntää V-tason pätevyyden AMK-tutkinnon perusteella. (emt., 9.) Suomen Valmentajien raportista kävi ilmi, että lajiliittojen tasokoulutuksissa oli suuria eroja niin koulutusten kestoissa kuin osallistujamäärissäkin. Jälkimmäiseen vaikuttaa tietenkin kunkin lajin harrastajien määrä, mutta ensinnä mainittu ei kaikilta osin noudattanut suositettuja tuntikehyksiä ( h). Raportissa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 40 lajiliittoa. Näistä 37 järjesti kyselyn toteutushetkellä I-, II- tai III-tason koulutusta. Osallistujia näissä oli yhteensä noin Muuta valmennukseen tai ohjaukseen liittyvää koulutusta järjesti 31 lajiliittoa (3 300 osallistujaa). III-tason koulutusta järjestettiin monissa lajiliitoissa vain joka toinen tai kolmas vuosi. Tasokoulutusten lisäksi liitot järjestivät seminaareja, teemakoulutuksia ja arvokisamatkoja. Niissä kohderyhmä oli laaja, sillä mukana oli niin aloittelevia ohjaajia, huippuvalmentajia kuin opettajiakin. (emt., 11.) Kyselyyn vastanneiden lajiliittojen I-tason koulutus kesti keskimäärin 47 h. Pienin tuntimäärä oli 2 h ja suurin 152 h. Myös osallistujamäärissä oli suuri vaihtelu ( henkilöä). Keskiarvo oli 263 henkilöä. II-tasolla keskimääräinen kurssin kesto oli 113 h ja osallistujamäärä 38 henkilöä. Vaihteluväli oli tuntimäärissä ja osallistujamäärissä henkilöä. III-tasolla keskimääräinen koulutus kesti 201 h ja niissä oli 14 osallistujaa. Vaihteluväli koulutuksissa oli h ja 2 48 koulutettavaa. (emt., 11.) Koulutusten tuntimääräisten vaihtelujen lisäksi on havaittu, että myös sisällöllisissä teemoissa saattaa olla joidenkin osa-alueiden suhteen suuria eroja. Esimerkiksi kasvatuksellisten ja urheilun etiikkaa käsittelevien teemojen osalta lajiliittokoulutusten perustason materiaaleissa on huomattavia eroja (Pulkkinen, 2003). Näitä taustoja vasten tarkasteltuna esimerkiksi VOK-hankkeen tavoitteet ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhtenäistämisestä ovat oikeansuuntaisia. 19

20 2.3 Seuratoiminnan muutos Seuratoiminnan kehitystukihankkeisiin liittyen ei ole tehty aikaisemmin syventäviä selvityksiä yksittäisistä hankevaihtoehdoista. Urheiluseuratoimintaa on tarkasteltu eri näkökulmasta useilta tahoilta niin tieteellisten kuin suppeampienkin raporttien ja arviointien kautta. Seuratoiminnan muutosta kahdenkymmenen vuoden ajalta tutkinut Koski (1996, 5) toteaa, että ennen pitkää yhteiskunnan suuret muutokset piirtyvät tavalla tai toisella myös seuratoimintaan. Vaikka ruohonjuuritasolla voidaan tehdä asioita vuodesta toiseen entiseen malliin, tulee jossakin kohtaa vastaan se tosiasia, että myös kansalaisyhteiskunnan on vastattava muutoksen haasteeseen. Yhtenä keskeisenä muutoksena yhteiskunnassa on ollut markkinavoimien vankistuminen ja asiakkuusnäkökulman vahvistuminen. Tämä kehityssuunta on aiheuttanut julkisen ja kolmannen sektorin välille työnjaollisia keskusteluja ja nämä keskustelut koskettavat myös seuratoimintaa. Voidaan jopa todeta markkinalogiikan ylivallan olevan uhka kansalaisyhteiskunnan toimintaperiaatteille ja idealle. (Koski 2009, 16.) Seuratoiminnassa mukana olevien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen linkittyy osaltaan tehokkuuden vaatimukseen. Seuratoimintaa halutaan laaduntaa. Liikuntapoliittiset linjaukset yhdistävät koulutuksen, laadun ja liikunta-aktiivisuuden toisiinsa. Urheiluseurat mielletään yhä useammin palvelun tuottajiksi, ja niiden tarjoamia tuotteita ostavat asiakkaat. Seuratoimintaan ei siten liity entisessä määrin yhteisöllisyys vaan pikemminkin sen rapautuminen (Koski 2009, 16). Yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan uudelleen muovautuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei seuratoimintaan olisi tulijoita tai siellä olisi vapaaehtoisia. Viimeisimmän Liikuntatutkimuksen mukaan 3 18-vuotiaista lapsista ja nuorista yli harrastaa liikuntaa urheiluseuroissa. Lisäksi noin neljännesmiljoona olisi kiinnostunut seuratoiminnasta. (Kansallinen liikuntatutkimus; Lapset ja nuoret, , 20, 36.) Myös vapaa- 20

21 ehtoisten määrä on pysynyt kokolailla entisellään koko 2000-luvun. Tosin aiempaa useampi tekee monia seuratoimintaan liittyviä tehtäviä päällekkäin. Arviolta yli puoli miljoonaa suomalaista osallistuu tavalla tai toisella vapaaehtoisena urheiluseuratoimintaan. (Kansallinen liikuntatutkimus; Vapaaehtoistyö, , 6.) Lukujen valossa tilanne näyttää vähintäänkin mairittelevalta. Todellisuudessa kentältä tulevat viestit kertovat kuitenkin toisenlaista sanomaa: seuratoiminnassa vastuu jakautuu epätasaisesti, vanhempia on yhä vaikeampi sitouttaa talkootöihin, ohjaajien ja valmentajien kierto on seuroissa melko nopeaa ja väki väsyy. Työmäärä ja vaatimukset kasvavat, mutta aikaa ja halua seuratoimintaan on käytössä rajallisesti. Kosken (2009, 119) 20 vuoden seurantatutkimuksesta kävi ilmi, että seurojen asiantuntemus valmennus- ja liikunnan ohjausasioissa ei ollut juurikaan parantunut kyseisenä ajanjaksona. Sen sijaan selkeää kehitystä oli tapahtunut talousasioihin ja taloudenhoitoon liittyvissä asioissa sekä eettisissä toimintaperiaatteissa. Samoin valmennus- tai koulutusvaliokuntien määrä seuroissa oli vähentynyt (emt., 99). Valiokuntien määrällä ei sinällään voida olettaa olevan suoraviivaista yhteyttä siihen, kuinka ko. alueen toiminta seurassa hoidetaan. Seurojen sisäinen työnjako voidaan hoitaa vastuuhenkilöiden kautta eikä valiokuntia tarvita. Koulutuksen ja valmennuksen osalta havainnot asiantuntemuksen vähentymisestä kielivät kuitenkin siitä, että kyseisellä sektorilla olisi kehitettävää. Näkemystä tukee myös Riskun (2007) tekemä tutkimus helsinkiläisten urheiluseurojen kokemuksista kaupungin avustusjärjestelmästä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kaiken kaikkiaan koulutuskulut olivat marginaalinen osa seurojen kokonaiskustannuksista huolimatta siitä, että valmennukseen satsaavissa seuroissa koulutuskulut olivat suuret. Keskiverrossa urheiluseurassa kouluttautuminen ei kuitenkaan ole merkittävä menoerä. 21

22 2.4 Sinettiseuroille suunnatut kyselyt Nuoren Suomen Sinettiseurat ovat tietyt kriteerit täyttäviä laatuseuroja. Näille seuroille on suunnattu kaksi sähköisesti toteutettua kyselyä (Hakamäki 2008; Pohjoisranta & Nuori Suomi 2005) koskien seuroissa toimivien ohjaajien ja valmentajien tiedon tarpeita sekä uusien ohjaajien näkemyksiä koulutustarpeista. Kohderyhmä oli osittain ohjaajien ja valmentajien (Itaso/aloittelevat) osalta samanlainen kuin tässä selvityksessä. Nuoren Suomen ja Pohjoisrannan toteuttamassa kyselyssä (n=726) Sinettiseurojen valmentajien keskimääräinen ikä oli vuotta (51 %). 60 % heistä oli miehiä ja 40 % naisia. Valmennus-/ohjausvuosia kolmanneksella takana 3 5 ja viidenneksellä joko 1 2 tai 6 10 vuotta. Noin puolet vastaajista toimi vuotiaiden lasten parissa ja ohjasivat keskimäärin 2 3 kertaa viikossa. Hieman yli 60 % vastaajista ohjasi tai valmensi lasta viikossa. Hakamäen kysely suunnattiin Sinettiseurojen uusille ohjaajille (n=176), joista hieman yli puolet oli naisia. Omaan ikäryhmään suhteutettuna heitä oli eniten alle 17-vuotiaista ohjaajista (39 % naisia 10 % miehiä). Naisten osuus väheni 31 ikävuoden jälkeen ja mitä enemmän ikävuosia karttui, sitä vähemmän naisia toimi ohjaajina. 60 % vastanneista oli ohjaamassa ensimmäistä vuottaan. Kolmannes oli ohjannut tai valmentanut aiemmin, mutta nykyinen ohjattava ryhmä oli uusi. 10 % vastaajista oli toiminut aikaisemmin eri lajin parissa. Yleisimmin vastaajat toimivat eri-ikäisten lasten parissa, pääosin kuitenkin 7 9 tai vuotiaiden. Kahdella kolmesta vastaajista ohjattavia oli joko 1 10 tai Hieman yli puolet vastaajista ohjasi yhtä ryhmää kerran viikossa. Pohjoisrannan ja Nuoren Suomen kyselyyn vastanneiden tärkein syy toimia ohjaajana tai valmentaja oli se, että on itse harrastanut lajia (44 %) tai omat lapset harrastavat (38 %). Noin puolet vastaajista ei saanut mitään korvausta työstään, vajaa kolmannes pelkät kulukorvaukset, viidennes sai korvausta ja 3 % teki ohjausta tai valmennusta päätyönään. Hakamäen ky- 22

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI

SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI SUOMALAINEN KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ NYKYTILAN SELVITYS EHDOTUKSET KEHITTÄMISTOIMENPITEIKSI Suomen Valmentajat r y 2004 Suomalainen Kilpa- Ja Huippu-urheilun

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten

Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Koulutustieto menee parhaiten perille kasvokkain keskustelemalla ja kasvokkain opiskelijan motivointi onnistuu parhaiten Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2005 Anne Luukkainen Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA

Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Suomen Nyrkkeilylii o Lasten ja nuorten NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Nyrkkeilyn käsikirja 2012 1 LASTEN JA NUORTEN NYRKKEILYN KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 3 Johdanto NYRKKEILYURHEILU 4 Nyrkkeily lasten ja nuorten

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla

Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Sukupuolten tasa-arvo valtion resurssiohjaamalla nuorisotoimialalla Milla Paumo Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja 29 SUKUPUOLTEN TASA ARVO VALTION RESURSSIOHJAAMALLA NUORISOTOIMIALALLA Milla Paumo

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013

EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Johanna Korpikoski EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu 1 EKOTUKITOIMINTA SUURISSA KAUPUNGEISSA 2013 Helsinki, Espoo, Turku ja Oulu Julkaisija: Turun Kaupunki, 2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot