LIIKUNTA KASVATUKSEN TUKENA Lasten, valmentajien ja vanhempien käsityksiä ja odotuksia lasten salibandyharrastuksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKUNTA KASVATUKSEN TUKENA Lasten, valmentajien ja vanhempien käsityksiä ja odotuksia lasten salibandyharrastuksessa."

Transkriptio

1 LIIKUNTA KASVATUKSEN TUKENA Lasten, valmentajien ja vanhempien käsityksiä ja odotuksia lasten salibandyharrastuksessa. Mika Lehtinen Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO LIIKUNTA JA KASVATUS Vapaaehtoisuus Aktiivinen toiminta Vuorovaikutussuhde Toiminnan tavoitteellisuus Kasvatustilanteiden hyödyntäminen LASTEN LIIKUNNAN KASVATUSTAVOITTEET Yksilöllisen kehityksen tavoitteet Sosiaalisen kehittymisen tavoite Eettinen kasvatus Uskontokasvatus Muita liikuntakasvatuksen alueita LIIKUNNAN TARJOAMIEN KASVATUSMAHDOLLISUUKSIEN TOTEUTUMINEN Lapsen innon säilyttämisen tärkeys Operaatio Pelisäännöt kasvatustavoitteita tukemassa Oppimisen teoriat kasvatuksen tukena Mallioppiminen Palautteen merkitys Piilovaikutuksen ymmärtäminen Lapsen taito- ja tahtotason mukaiset odotukset LASTEN VALMENTAJANA TOIMIMINEN Esimerkkinä oleminen Innostuneisuus Huumorintajuisuus Säännöistä kiinnipitäminen Vastuullisuus Suunnitelmallisuus Yhteydenpito vanhempiin... 23

3 Tiedonhalu Sydämen halu VANHEMPIEN OSA HARRASTUKSESSA Vanhempien merkittävä rooli Tuen merkitys lapselle Vanhempien tietoisuus omasta taustastaan ja roolista Monipuolisuuden mahdollistaminen Vastuun tiedostaminen PELAAJIEN, VALMENTAJIEN JA VANHEMPIEN HAASTATTELUT Haastattelumenetelmät Ryhmähaastattelu Teemahaastattelu Grounded theory -menetelmä analysoinnin apuna Haastattelutilanteiden kuvaus Hyvän juniorivalmentajan ominaisuudet Vanhempien tehtävä lapsen salibandyharrastuksessa Mikä on parasta lapsen salibandyn pelaamisessa? Salibandyn ja junioriurheilun negatiiviset piirteet Salibandyn ja junioriurheilun pelisäännöt Tulevaisuuden toiveet ja odotukset salibandyn suhteen POHDINTA LIITE 1 LIITE 2 Vanhempien kasvatusvastuu, onko sitä? Liite liittyy sosionomi opintoihini keväällä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Järvenpään yksikkö

4 4 TIIVISTELMÄ Lehtinen, Mika Liikunta kasvatuksen tukena. Lasten, valmentajien ja vanhempien käsityksiä ja odotuksia lasten salibandyharrastuksessa. Järvenpää sivua, 2 liitettä (1. Korpus, Diakoniaopisto 1999; 2. Vanhempien kasvatusvastuu, onko sitä? Diakonia-ammattikorkeakoulu kevät 2001.) Tutkimuksessa käsitellään lasten liikunnan kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Tutkimuksen teoriaosassa kuvataan lasten valmentajien ja vanhempien toimintaedellytyksiä toimia terveitä kasvatusarvoja korostavan liikunnan toimijoina. Aineisto koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, jotka on tehty pelaajille, valmentajille ja vanhemmille Keravan Kisa-Veikkojen salibandyorganisaatiossa. Pelaajia haastatteluun osallistui neljä, iältään vuotiaita, valmentajia viisi, iältään vuotiaita ja vanhempia haastattelussa oli kolme henkilöä. Tutkimuslaji oli teemahaastattelu ja Grounded theory -menetelmää on käytetty aineistojen analysointivälineenä. Tutkimus suoritettiin kevättalvella ja keväällä Tutkimuksen teoriaosa koottiin ennen ja jälkeen haastatteluja. Aineistojen pohjalta käsiteltiin kuutta teemaa. Nämä olivat hyvän juniorivalmentajan ominaisuudet, vanhempien tehtävä lasten salibandyharrastuksessa, lapsen salibandyn pelaamisen parhaat ja kielteiset piirteet, salibandyn ja junioriurheilun pelisäännöt sekä tulevaisuuden toiveet ja odotukset salibandyn suhteen. Mielipiteet ja näkemykset eri ryhmien välillä näyttivät olevan erilaisia, mutta yleisesti valmentajan ominaisuuksiksi saatiin kannustava, tukeva, kasvattava ja taitoja opettava. Vanhempien tehtäväksi koettiin pääasiassa aineellinen tuki. Juniorisalibandyn parhaina piirteinä koettiin erityisesti ilo ja mielekäs harrastus. Kielteisinä ilmiöinä nähtiin toiminnan puutteet, kiusaaminen sekä liikunnan liiallinen vakavuus. Pelisäännöissä korostettiin sosiaalisia taitoja, tasapuolisuutta ja leikinomaisuutta. Yleisesti toivottiin liikuntaharrastuksen jatkuvan ja siitä jäävän hyviä muistoja ja ystäviä. Tutkimus osoittaa pelaajilla, valmentajilla ja vanhemmilla olevan lasta tukevia näkemyksiä. Aineistojen lähempi tarkastelu nosti esiin kuitenkin ristiriitaisuuksia eri ryhmien välillä sekä eri teemojen kesken. Korostettiin liikuntaan liittyviä pehmeitä arvoja, mutta tuotiin esille myös liikuntaan ja siinä mukana oleviin toimijoihin kohdistuvia vaativia ja kilpailullisia vaateita. Tutkimustulosten perusteella olisi tärkeää, että lasten liikuntaa voitaisiin yhdessä kehittää hyödyntäen leikinomaisuuden ja lapsikeskeisyyden teemoja. Myös kokonaisvaltainen lapsen kasvattaminen olisi tärkeää lasten liikunnassa. Liitteessä kaksi tarkastellaan vanhempien kasvatusvastuuta. Näyttää siltä, että vanhemmuus on kriisissä, kun ei haluta tai osata ottaa vastuuta kasvatuksesta. Asiasanat: Liikuntakasvatus, liikunta, lapset, valmennus Säilytyspaikka: Diak Järvenpään yksikkö

5 5 Diaconia Polytechnic Järvenpää Training Unit ABSTRACT Lehtinen, Mika Järvenpää pages, 2 appendices EXERCISE IN UPBRINGING OF CHILDREN. Children's, Coaches' and Parents' Ideas and Expectations in Junior-Floorball. In this study the upbringing possibilities of children's exercise are dealt with. The theoretical part describes the children's, coaches' and parents' prerequisites for participating in sports with healthy upbinging values. The material consist of three group-interviews of players, coaches and parents of Keravan Kisa-Veikot. There were four players at the age of 12-13, five coaches at the age of and three parents in the theme interview. The material was analyzed by using the Grounded Theory-method. The research was made in the early spring and spring of The theoretical part was collected before and after the interviews. Six themes were dealt with the basis of the material. They were the qualities of a good junior-coach, the tasks of parents in the floorball-hobby, the best and the negative qualities of playing the floorball, the rules of the game and junior-sports and the hopes and expectations for the future. The opinions of the different groups seemed to be different though the qualities of a coach were commonly seen as encouraging, supporting, upbringing and skill-teaching. The task of parents was seen to be the material support. The best qualities of juniorfloorball were joy and meaningfulness. Negative things were lack of action, bullying and excessive seriousness of sports. Social skills, impartiality and playfulness were underlined in the rules. It was commonly hoped that taking exercise would go on and leave good memories and friends. The research shows that the players, coaches and parents have thoughts that support children. The closer look at the material pointed out some conflicts between different groups and themes. The soft values of sports were emphasized but at the same time the demanding and competitive side of sports and people were pointed out. According to the results of the study it would be important to develop the children`s sports in cooperation. The themes would be playfulness and child-oriented approach. The holistic upbringing of the child would be important in children`s sports. Appendix 2 will show that seniority is in crisis, because parents do not want to be responsible for upbringing their children or cannot be responsible for upbringing their children. Keywords: Physical Education, Exercise, Sports, Children, Coaching, Training This final thesis is deposited in the library of Diaconia Polytechnic / Järvenpää Training unit

6 6 1. JOHDANTO Lopputyöni aihevalintaan on vaikuttanut suuresti oma liikunta- ja urheilutausta. Tälläkin hetkellä harrastan aktiivisesti kilpaurheilua. Olen myös toiminut lasten liikunnan parissa ohjaajana ja valmentajana. Yksi merkittävä sysäys aihevalintaani oli syksyn 1997 järjestöharjoittelu, jonka suoritin Suomen Jääkiekkoliitossa. Tuolloin sain mahdollisuuden tutustua jääkiekon parissa mietittyihin, lapsen etuja korostaviin ajatuksiin, jotka herättivät osaltaan kipinän tutkia liikuntaa kasvattajana ja erilaisten elämänarvojen omaksumisen välineenä. Tutkimuksen ongelma on, millaista lasten ohjauksen ja valmennuksen pitäisi olla. Tuon työni teoriaosan kautta esille ne mahdollisuudet, joita liikunta tarjoaa kasvatusvälineenä. Työssäni keskityn kasvatustavoitteisiin, jotka liittyvät arvoihin ja elämän hallinnan omaksumiseen. Telaman (1995: 46) liikuntakasvatuksen määritelmä ohjailee työtäni. Telaman mukaan urheilun kasvatustavoitteet viittaavat kaikkeen muuhun lapsen käyttäytymisen ja kehityksen ohjailuun, mikä ei liity itse urheilusuoritusten tai suorituskykyisyyden parantamiseen. Työni teoriaosassa olen tarkastellut valmentajien ja vanhempien roolia lapsikeskeisessä liikunnassa.

7 7 Tärkeän osan työssäni muodostaa viime kevättalvella ja keväänä tekemäni pelaajien, valmentajien ja vanhempien ryhmä- ja teemahaastattelut Keravan Kisa-Veikkojen salibandyorganisaatiossa. Tarkoitus oli selvittää edellämainittujen ryhmien käsityksiä lasten liikunnan toimijoista ja toiminnan ehdoista. Haastatteluaineistot analysoin käyttäen hyväkseni Grounded Theory menetelmää. Haastatteluaineistot antoivatkin kuvan lasten liikunnan parissa olevista varsin ristiriitaisistakin arvoista. Toisaalta osataan antaa painoarvoa liikunnan leikinomaiselle puolelle, toisaalta liikunta nähdään varsin kilpailullisin ja vaativin määrein. Uskon työlläni olevan merkitystä urheiluseuroille, valmentajille ja vanhemmille, jotta osattaisiin korostaa vastuullisen toiminnan merkitystä, sekä rohkaista lasten liikunnassa olevia toimijoita miettimään toiminnan arvoja lapsen etua ajaviksi. Olen pohtinut työssäni paljon kasvattajan ominaisuuksia ja uskon niistä olevan hyötyä myös itselleni työskennellessäni diakonian ja sosiaalialan kentällä. Haaveenani on jonain päivänä tehdä työtä lasten parissa, joten uskon työni antavan virikkeitä tulevaisuuttanikin ajatellen. Tilaus lasten kasvatuksen tukemiseksi on huutava tämän päivän Suomessa ja liikunta voi olla yksi apukeino tähän. Käsitteet Humanistinen kasvatuskäsitys toimii työni lähtökohtana. Sen mukaan kasvatus on kasvattajan ja kasvatettavan välistä vuorovaikutusta, jonka päämääränä on tukea kasvatettavan persoonallista kehitystä. (Leino & Leino 1995:14.) Suppeana kasvattajan määritelmänä työssäni on ajatus ihmisestä, joka tarkoituksellisesti pyrkii edistämään toisen ihmisen kehitystä. (Nieminen 1989, ks. Huttunen 1992: 32). Kasvatuksen päävastuu on luonnollisesti lasten vanhemmilla, mutta liikunnan parissa toimiessa kasvattajan rooli on myös valmentajilla, seuralla ja itse liikunnalla, unohtamatta kuitenkaan edellä mainittua vuorovaikutussuhdetta, jolloin lapsen rooli on myös kasvattajan rooli yhtälailla kuin oppijan.

8 8 Liikunnalla tarkoitetaan yksilön omalla lihastyöllä aikaansaatujen ja tahdonalaisesti säädettyjen liikkeiden ja liikkumisen kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kunnon ylläpitäminen ja parantaminen. (Jääskeläinen, Korpilauri & Tikkanen 1985: 266). Liikuntaharrastuksella tarkoitetaan vapaa-ajan liikuntaa, jossa pyrkimyksenä on tavoitteellisuus ja jatkuvuus. (Jääskeläinen ym. 1985: 266). Jääskeläinen ym. (1985: 266) ovat määritelleet liikuntakasvatuksen olevan "kasvatusta liikuntaan ja liikunnan avulla yleisten kasvatustavoitteiden suunnassa." 2. LIIKUNTA JA KASVATUS Lasten liikuntaan ja urheiluun liittyy kiinteästi kasvatuksellinen näkökulma. Toiminta yhdessä muiden lasten kanssa luo tilanteita, joissa on kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Juuri tästä syystä urheiluseurat ovat pitäneet asemaansa merkittävänä. Viime vuosina on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, ettei lasten urheilu olekaan arvoiltaan kovin puhdasta. Pelikentillä ja hiihtoladuilla kunniaa saavat vain parhaat. Huonommat istuvat vilttiketjussa ja häntäpään hiihtäjät jäävät ilman mitaleja. Edellä mainitusta huolimatta lasten liikunta voi toimia hyvänä kasvattajana. Seuraavassa tarkastelenkin liikunnan ominaispiirteitä, jotka mahdollistavat liikunnan käyttämisen kasvatuksen välineenä (Liukkonen 1990: 47).

9 9 2.1.Vapaaehtoisuus Yleensä lapsi osallistuu liikuntaharrastukseen vapaaehtoisesti, jolloin hänen motivaationsa on korkea. Tämä edesauttaa myös varsinaisen liikuntalajin ulkopuolisten taitojen omaksumista. (Liukkonen 1990: 47; Heinänen, Hyvärinen, Mäki & Suhonen 1997: 6.) 2.2. Aktiivinen toiminta Kasvatuksellisia asioita voidaan oppia aktiivisen, käytännön läheisen toiminnan kautta. Sitähän liikunta lapselle juuri tarjoaa. (Liukkonen 1990:47; Heinänen ym. 1997: 7.) Usein vielä toiminnan kautta oppiminen tapahtuu ikään kuin huomaamatta, antaen lapselle uusia oivalluksia ja arvoja (Heinänen ym. 1997: 7). Ajatellaan vaikkapa erilaisten sääntöjen merkitystä elämässä. Yhteiskunnassa on tietyt yleisesti määritellyt säännöt. Jos näitä sääntöjä rikkoo, saa yksilö niistä yleensä rangaistuksen. Lapsen voi olla vaikea ymmärtää miksi jotakin saa tehdä ja jotakin taas ei. Niinpä erilaiset pelien ja leikkien säännöt voivat paremmin opettaa lapselle sääntöjen sisäistämistä ja merkitystä elämässä Vuorovaikutussuhde Ohjaajilla ja valmentajilla on vahva vuorovaikutussuhde lapsiin. Sen ansiosta heillä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa myös lasten käyttäytymiseen. Lisäksi lasten keskinäinen vuorovaikutus on kasvattava tapahtuma. (Heinänen ym. 1997: 6-7; Liukkonen 1990: 47.) Tämä on mielestäni voimavara myös vanhemmille, koska jokainen vanhempi joutuu huomaamaan, ettei lapsi usko ja tottele häntä kaikissa asioissa. Kavereiden ja mahdollisesti valmentajienkin sanalla on usein huomattavasti suurempi painoarvo lapsen elämässä. Onhan kyse kuitenkin hyväksynnän ja kaveruuden hakemisesta.

10 Toiminnan tavoitteellisuus Liikunnan harrastamiseen liittyy lähes aina joitain tavoitteita. Opitaan taitoja, mahdollisesti halutaan pärjätä jossain tietyssä kisassa jne. Lapset asettavat myös omia tavoitteita ihan luonnostaan ilman ulkopuolisten painostusta. Ei tarvitse muistella kuin omaa lapsuuttaan, niin muistaa ne jokakesäiset pallonpomputukset jaloilla. Tavoitteeni oli aina yrittää parantaa omaa ennätystä ja olihan meillä pojilla myös kova keskinäinen vertailutilanne. Terveelliselle pohjalle asetetut tavoitteet liikunnassa antavat lapselle kuvan tavoitteellisen toiminnan merkityksestä muussakin elämässä, esimerkiksi koulunkäynnissä. (Liukkonen 1990:48). Aikuisen rooli on tärkeä tavoitteita asettaessa. Lähtökohtana on tietysti lapsen itsensä asettamat tavoitteet. Aikuisen on neuvottava lasta tavoitteen saavuttamisessa ja huolehdittava tavoitteiden realistisuudesta (Liukkonen 1990: 48) Kasvatustilanteiden hyödyntäminen Hyvä valmentaja osaa hyödyntää tilanteet, joita liikuntaharrastus tuottaa kasvatuksen näkökulmasta. Tällaisia tilanteita tulee eteen jatkuvasti. Ajatellaan esimerkiksi aikatauluista kiinnipitämistä, kavereita ympärillä ja omasta hygieniasta huolehtimista. (Liukkonen 1990: 48.) Liikunnan kautta opitaan järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta (Heinänen ym. 1997: 8). Vakituiset ja säännölliset harjoitusajat opettavat lasta rytmittämään päiväjärjestystään koulunkäyntiin sopivaksi. Liikuntaharrastus voi myös antaa lapselle tärkeän kuvan siitä, kuinka tarvittaviin tuloksiin päästään suunnitelmallisuuden kautta (Heinänen ym. 1997: 8). Mielestäni tämän päivän lapset saavat liian helposti tahtonsa läpi. Näyttää siltä, ettei heidän tarvitse tehdä mitään omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ajatellaan, että

11 11 vanhemmat huolehtivat kaikesta. Niinpä mielekäs, ja usein vieläpä niin sanotusti trendikäs, liikuntaharrastus, esimerkiksi lumilautailu, voi olla merkittävässä roolissa lapsen kasvattajana. 3. LASTEN LIIKUNNAN KASVATUSTAVOITTEET Liikuntaharrastus tarjoaa seuraavanlaisen lähestymistavan liikunnan ohjaukseen ja opetukseen: 1) kasvatuksellinen, 2) kokemuksellinen ja elämyksiin pohjautuva sekä 3) biologinen lähestymistapa (Hakala 1995: 5). Luonnollisesti painopiste on biologisessa lähestymistavassa, sillä erilaisten fyysisten taitojen oppiminen on päätavoite ainakin ajallisesti mitattuna. Toiminta sinällään jo antaa kokemuksia ja elämyksiä. On selvää, että uudet toimintaympäristöt ja -mallit antavat erilaisen elämyksen kuin totutut mallit. Muistan vieläkin kuinka lapsena erään kerran jalkapalloharjoituksissa pelattiin jalkapalloa keskellä metsää. Toimintaympäristö oli muuttunut aivan toiseksi ja pelin luonne oli myös erilainen. Piti olla tarkkaavainen ettei juossut päin puita tai kompastunut kantoihin. Kuitenkin jalkapallon pelaaminen oli hauskaa ja kaikilla oli hymy herkemmässä kuin itse jalkapallokentällä pelattaessa. Liikunnan kautta on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltainen, sekä henkinen että fyysinen kasvatus. Liikunnan vaikutus lapsen biologiseen kasvuun on kiistaton. Liikunta kehittää lapsen motorista ja fyysistä kehitystä, sekä sillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Motoriikalla tarkoitetaan yksilön liikkeisiin liittyviä toimintoja, kuten kävely, tasapainon hallinta ja rytmikyky (Nurmi & Rekiaro & Rekiaro 1994: 380; Hakala 1995: 16). Fyysiseen kehitykseen kuuluu motoriikan lisäksi peruskestävyyden, voimakestävyyden ja lihaksiston voiman kehittyminen (Jääskeläinen ym. 1985: 29). Liikunnan avulla on mahdollista kehittää myös lapsen kognitiivisia, ajatteluun perustuvia, taitoja. Liikunta synnyttää tilanteita, joissa tarvitaan nopeaa päättelykykyä ja perusteiden ja sääntöjen hallintaa (Jääskeläinen ym. 85: 34.) Liikuntaharrastuksen avulla lapsille voidaan opettaa tärkeitä asioita ihmisen kehosta, terveydellisistä seikoista jne. (Jääskeläinen ym. 85: 35). Näin lapsi saatetaan myös käyttämään ajattelukykyään fyysisten toimintojen ohella. Mielestäni urheiluseuroissa voitaisiin entistä enemmän

12 12 kiinnittää huomiota juuri tiedollisen informaation jakamiseen, sillä liian usein harjoitellaan vain tietyn liikuntamuodon tai lajin erityistaitoja. Olen jakanut liikuntakasvatuksen tavoitteet Telaman (1995:46) mukaisesti kahteen päätehtävään: 1) yksilön kehittyminen yksilönä eli individualisaatio sekä 2) yksilön kehittyminen yhteisön jäsenenä eli sosialisaatio. Käsittelen lisäksi muita liikuntakasvatuksen alueita erillisenä alalukuna. 3.1.Yksilöllisen kehityksen tavoitteet Minäkäsityksen ja oman identiteetin kehittyminen on keskeisin tavoite yksilön kehityksessä. Minäkäsityksellä tarkoitetaan sitä, millaisena yksilö näkee itsensä. Se kuinka yksilö näkee oman ruumiinsa, persoonallisuutensa, ulkonäkönsä, henkisen ja fyysisen suoriutumiskykynsä jne. on minäkäsityksen kuvaileva puoli. Tosin on muistettava se yksinkertainen totuus, että harvemmin yksilön käsitykset itsestään ovat täysin realistisia. (Telama 95: 47.) Minäkäsityksen arvostavaa puolta kuvaa taasen se, kuinka tyytyväinen yksilö on ominaisuuksiinsa. Keskeisiä termejä ovat itseluottamus ja itsearvostus. Sitä millainen yksilö haluaisi olla kuvastaa minäkuva eli ideaaliminä. (Telama 95: 47.) Liikuntaharrastuksen merkitys lapsen minäkäsityksen kehittymiselle piilee siinä, että harrastus tarjoaa mahdollisuuden lapselle tehdä vertailuja itsestään muihin. Etenkin lapsilla oman fyysisen suorituskyvyn ymmärtäminen on tärkeä osa minäkäsitystä. Lisäksi urheiluharrastus pitää sisällään paljon sosiaalisen vertailun tilanteita.(telama 1995: 47.) Ajatellaan vaikkapa koripallojoukkuetta, jossa lapsi tekee havaintoja omasta fyysisyydestään. Lajihan on ihanteellinen pitkille pelaajille. Tämän tiedostettuaan lapsi osaa havainnoida ja vertailla omaa pituuttaan muihin pelikavereihin. Jos kyseessä on pienikokoinen pelaaja ei pituuden tarvitse olla este harrastukselle. Lapsi voi huomata

13 13 itsessään muita piirteitä, jotka edesauttavat häntä harrastuksessa. Tällainen voi olla esimerkiksi iloinen ja sosiaalinen luonne. Lasten liikuntaharrastus antaa hyvät mahdollisuudet lapsen itsetunnon kehittymiseen. Urheiluhan sisältää sekä epäonnistumisen että onnistumisen hetkiä ja kokemuksia, jotka ovat kasvattavia monellakin tapaa. Luonnollisesti lasten liikunnan tulisi sisältää enemmän onnistumisen kokemuksia hyväksytyssä ilmapiirissä. Aikuisen rooli on merkittävä, jotta lapsen itsetunto voisi kehittyä. Valmentajien ja myös vanhempien tulee osoittaa lapselle, että hän on hyväksytty ja tärkeä. Myös ikätovereiden hyväksyntä antaa lapselle tunteen siitä, että juuri minä olen tärkeä. Hyväksytty ja toista kunnioittava ilmapiiri antaakin lapselle paremmat kehittymisen mahdollisuudet hyvään suuntaan (Autio, Louhiala & Nenonen 1995: 35-36). Kuitenkaan ei voida varmuudella väittää, että liikuntaharrastuksen vaikutukset minäkäsitykseen olisivat positiivisia. Tutkimustulokset urheilun vaikutuksesta minäkäsitykseen ovat ristiriitaisia, sillä jotkut tutkimustulokset pitävät urheilun vaikutusta positiivisena ja toiset puolestaan toteavat, että urheilulla ei ole mitään vaikutusta. (Telama 95: 48.) Eräänä tutkimusten puutteena on ollut se, että on tutkittu pitkälti vain urheilun positiivisia vaikutuksia minäkäsitykseen. Tämä on sinänsä ihmeteltävää, sillä lasten urheiluun liittyy paljon negatiivisiakin piirteitä, jotka saattavat murentaa lapsen itseluottamusta. Esimerkkinä voi mainita liiallisen kilpailullisuuden. (Telama 95: 48.) Mielestäni lasten liikuntaharrastus voi osaltaan olla tukemassa lapsen identiteetin kypsymistä ja vahvistamista, mikä on nuoruusiän yksi ratkaisevimpia kehitystehtäviä (Telama 95: 49). Identiteetin kehittymisen kannalta on tärkeää myös, että lapsi oppii tuntemaan ja kokemaan oman kehonsa. Lisäksi kyky kehon kontrollointiin on lapsen kehitykselle tärkeää. (Vilhu 1992: 20.) Liikuntaharrastus antaakin lapselle mahdollisuuden kokea ja testata omaa kehollisuuttaan. Erilaiset harjoitteet antavat kuvan kehon kyvystä kehittyä. Myös lapsen ymmärrys omista rajoista tulee hyvin esille liikunnan kautta.

14 Sosiaalisen kehittymisen tavoite Telaman (1995: 49) mukaan yksilön sosiaalinen kehitys liittyy kiinteästi yhteen yksilön kehitykseen yksilönä. Minäkäsityksen ja itsearvostuksen kehittymiselle on tarpeellista muiden ihmisten arvostus ja tunnustus. Yhtälailla hyvä itseluottamus ja itsetunto ovat perustana sosiaaliselle käyttäytymiselle. (Telama 1995: 49.) Lapsen sosiaaliseen kasvuun liikunnan parissa tulee kiinnittää huomiota. On väärin olettaa, että sosiaalinen kasvu tapahtuu automaattisesti kunhan vain kaksikymmentä poikaa tai tyttöä on kokoontunut yhteen. Sosiaaliseen kasvuun kuuluu mm. seuraavia asioita: 1) toimintaan osallistumisen merkityksen sisäistäminen ja ymmärtäminen, 2) toisen hyväksyminen, 3) yhteistyö (Autio ym. 95: 34). Lapsen tulee oppia myös hyvän käytöksen, velvollisuuksista huolehtimisen, toisen huomioonottamisen, reilun pelin ja erilaisten asenteiden ja arvojen merkitys elämässä (Autio ym. 95: 34). Itse ajattelen, että lapsen voi olla vaikea sisäistää edellä mainittuja liikunnan sosiaalistavia piirteitä. Lapsen suusta kyllä saattaa kuulla hienoja määritelmiä, mutta niitä kuunnellessa kyllä ymmärtää, että ne ovat aikuisten, ei itse lapsen ajatuksia. Toisaalta ei lapsen tarvitse sen enempää ymmärtääkään hienoja määritelmiä liikunnan merkityksestä. Heille tärkeintä pitää olla liikunnan mielekkyys ja iloisuus. Aikuisten tehtävä sitä vastoin on sisäistää erilaiset kasvatustavoitteet siten, että ne myös näkyvät toiminnassa Eettinen kasvatus Sosiaalisen kasvatuksen tavoitteisiin liittyy kiinteästi eettinen kasvatus. Tavoitteena on lapsen kasvattaminen yhteiselämään toisten kanssa ja ennen kaikkea kasvatusta toisten yksilöiden perusoikeuksien kunnioittamiseen (Jääskeläinen ym. 1985: 44). Tärkeätä on ratkoa kysymyksiä myös oikeasta ja väärästä (Autio ym. 1995: 37; Jääskeläinen ym. 1985: 44). Tavoitteena voidaan pitää suvaitsevaisuuden omaksumista, jolla tarkoitetaan hyväksymistä, sallimista, vapaamielisyyttä, ja vapauden kunnioittamista (Venkula 1998: 95).

15 15 Lapsille olisi tärkeä painottaa toisen yksilön vapauden, uskonnollisen, poliittisen, filosofisen sekä eettisen taustan kunnioittamista (Venkula 1998: 96). Oppiessaan suvaitsevaksi lapsen maailmankuva rikastuu samalla, kun hänellä on ennakkoluuloista vapaa mieli tutustua ja ystävystyä erilaisten lasten kanssa (Venkula 1998: 98) Uskontokasvatus Suvaitsevaisuuden ymmärtäminen liittyy myös uskontokasvatukseen, jolla on rajattomat mahdollisuudet lasten liikuntaharrastuksissa. Nykyään Suomessa lasten arkipäivään kuuluu entistä enemmän monikulttuurisuuden kohtaaminen. Niinpä samassa jalkapallojoukkueessa voi pelata esimerkiksi muslimilapsi. Tällöin valmentajalla on mitä parhain mahdollisuus antaa asiallista tietoa islaminuskosta muille joukkueen pelaajille. Näin vältytään myös asenteilta ja arvoilta, jotka ovat helposti vääristyneitä. Lisäksi osaltaan helpotetaan muslimilapsen asettumista vieraaseen kulttuuriin Muita liikuntakasvatuksen alueita Esteettisen kasvatuksen tavoitteena ovat kauneuden kokeminen, mielikuvituksen rikastuttaminen ja ilmaisun kehittäminen. Lapsen kokemukset ja elämykset ovat esteettisen kasvatuksen perusteena.(autio ym. 95: 36.) Jo se, että lapsi on valinnut jonkin urheilulajin ja toimii itsenäisesti sen parissa antaa lapselle mahdollisuuden itseilmaisuun. Lapsi joutuu miettimään erilaisia liikeratoja tai pelillisiä ratkaisuja. Ohjaajien ja valmentajien tulee antaa lapselle mahdollisuus omien ajatustensa ilmaisemiseen. Kauneudentajukin on monipuolinen ja avara käsite. Esimerkiksi salibandyjoukkue voi ilmaista kauneuden tajuaan suunnittelemalla onnistuneen vapaalyönnin. Tuloksena on maali, josta pelaajat käyttävät termiä "nätti maali".

16 16 Myös valmentaja Alpo Suhonen puhuu kirjassa Valmentaja ja filosofi siitä, kuinka urheilussa yksilö voi ilmaista itseään. "Olen yrittänyt avata taiteen lähestymistapaa urheiluun, jotta ymmärrettäisiin paremmin urheilun rikkaus. Myös urheilu kertoo ihmisen elämästä. Urheilussa on samoja elementtejä kuin teatterissa, tanssissa ja musiikissa. Esimerkiksi jääkiekkoilija esittää pelatessaan omaa elämäänsä samalla tavalla kuin taiteilija tauluissaan, säveltäjä musiikissaan, ja kirjoittaja kirjoissaan. Ajattelen, että jos urheilua lähestyttäisiin tästä suunnasta, niin hyvin voimakkaat energiat avautuisivat ja ihmisenä olemisen erilaiset ulottuvuudet tulisivat urheilussa paremmin esille." (Lyytikäinen 1999: 20.) Suhosen ajatukset sopivat myös lasten liikuntaan. Lapsen liikunnan harrastaminen kertoo jotain lapsesta itsestään. Hänellä on tarve tuoda taitojaan esille. Samalla hän asettaa itselleen tavoitteita ja haluaa tulla hyväksi siinä mitä harrastaa ja mikä on hänelle tärkeä osa elämää. Lapsi itse ei välttämättä ymmärrä näin syvällisiä pohdintoja liikunnan ja urheilun arvoista, mutta valmentajien, urheiluseurojen ja vanhempien olisi syytä jo näihin paneutua. Liikuntakasvatuksen luontevana tavoitteena on liikuntaharrastuksen jatkuminen lapsen aikuistuessa. Yksittäinen urheilulaji voi jäädä, mutta tavoitteena voidaan pitää sitä, etteivät liikunta ja terveet elämäntavat unohtuisi lapsen elämästä hänen aikuistuessaan. Liikunnan vaikutukset ovat yleisesti ottaen terveyttä edistäviä. Liikuntaharrastuksen yhteydessä terveyskasvatuksella on oma painopiste. Valmentajan esimerkki on tärkein ja vaikuttavin. Valmentajan tulee käyttäytyä lasten parissa terveellisiä elämäntapoja edistävällä tavalla. Lähtökohtana voi pitää toteamusta, että "liikkuvalla lapsella on oikeus savuttomaan ilmaan ja päihteettömyyteen ollessaan mukana organisoidussa urheilutoiminnassa." (Nykänen 1998: 23). Se mitä aikuiset ihmiset tekevät kotona tai vapaa-ajallaan on jo eri asia (Nykänen 1998: 23).

17 17 4. LIIKUNNAN TARJOAMIEN KASVATUSMAHDOLLISUUKSIEN TOTEUTUMINEN Lapsen halu ja toive liikunnan harrastamiseen on ehto, jotta liikunnan kasvatustavoitteet voivat parhaiten toteutua. Lapsen asettaminen liikunnassa etusijalle on tärkeintä mitä aikuiset, eri seurat ja lajiliitot voivat tehdä lasten liikunnan eteen. Muistamalla toteamus "urheilu on lasta varten" (Hiltunen, Jääskeläinen & Karvinen 1991:11), ollaan tiellä, joka palvelee parhaiten lasta itseään. Myös liikuntaharrastuksen yhteiskunnalliset vaikutukset pitkällä aikavälillä lienevät parhaimmat, kun tiedostetaan kenen ehdoilla ja ketä varten toimitaan Lapsen innon säilyttämisen tärkeys Lapsella on tarve liikuntaan. Koululiikunta osaltaan tätä tarvetta jo tyydyttää. Mutta ei tarvitse kuin seurata lasten leikkejä vapaa-ajalla, niin huomaa kuinka paljon he liikkuvat ja mikä energia varasto lapsilla on. Jääskeläinen ym. (1985: 131) ovatkin todenneet lapsella olevan mitä parhaimmat edellytykset aina kahteentoista ikävuoteen asti oppia monipuolisia liikuntataitoja. Mielestäni lasten liikunnan parissa tehtävä työ kohtaakin erilaisia paineita. Eräs on se, kuinka säilyttää lasten halu liikuntaan. Puhutaan siis motivaation ylläpitämisestä. Pakonomaisuus, liiallinen kilpailullisuus, lasten keskinäinen vertailu sekä huumorin ja naurun puute tekevät liikunnasta kilpaurheilua. Kilpaurheilu pitäisi olla mielestäni yksilön oma valinta, ei vanhempien tai valmentajien. Niinpä väitänkin, että lapsella ei ole riittävää ratkaisukykyä eikä tietoa siitä, mitä merkitsee elämäntapa, joka pyörii ainoastaan urheilun ehdoilla ja ympärillä Operaatio Pelisäännöt kasvatustavoitteita tukemassa Lapsen liikunnan harrastamisessa on tärkeää, että lapsi voi harrastaa sitä omin ehdoin ja säännöin. Yksi merkittävä apukeino on Nuoren Suomen Operaatio Pelisäännöt projekti.

18 18 Projektin ideana on, että lapset, ohjaajat/valmentajat ja vanhemmat luovat yhdessä lasten toiminnan ehdot ja säännöt. Pääteemoina ovat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.(operaatio Pelisäännöt 1998: 5.) Operaatio Pelisääntöihin kuuluu yhteinen keskustelutilaisuus ohjaajien ja vanhempien kesken, jossa mietitään sääntöjä terveelle ja lapsen etuja korostavalle liikuntatoiminnalle. Tätä ennen ohjaajat ovat keskustelleet lasten kanssa oman pelisääntökeskustelun. Lasten ja vanhempien pelisäännöt on tarkoitettu vain omaa liikuntaryhmää koskeviksi. Kummankin keskusteluhetken sovitut pelisäännöt kirjataan ylös paperille. Kukin osapuoli saa oman kopion sovituista säännöistä ja lisäksi yksi kappale lähetetään Nuoreen Suomeen. (Operaatio pelisäännöt 1998: 5; Nykänen 1998: 27.) Pelisääntökeskustelut on tarkoitus pitää aina uuden harjoitus, kilpailu- ja pelikauden alkajaisiksi tai tarvittaessa aikaisemminkin. Ryhmien vastuuhenkilöiden tehtävänä on seurata pelisääntöjen toteutumista lasten ja vanhempien keskuudessa (Operaatio pelisäännöt 1998: 5). Uskon, että projektin kautta on helpompi keskustella kasvatustavoitteista ja kuinka niihin päästään. Kun on koolla riittävän paljon aikuisia, joille on tärkeintä lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin tulokset voivat olla hyviä. Projektilla on vaaransakin, jos kaudella ei pysähdytä miettimään sääntöjen toimimista käytännössä. Tärkeää on tarkkailla sääntöjen noudattamista, esimerkiksi sopimusta siitä, että kaikki pääsevät pelaamaan yhtä paljon. Jos pelikausi ei olekaan mennyt ihan nappiin, vaan tappioita on tullut ennakoitua enemmän on valmentajalle tullut kiusaus peluuttaa vain parhaita, jolloin on unohdettu tasavertaisuuden ajatus Oppimisen teoriat kasvatuksen tukena Yksikään lasten urheilun kasvatustavoite ei toteudu, jos keskitytään ainoastaan lajiharjoitteisiin. Valmentajilla olisikin hyvä olla jonkinlainen teoria pohja mm.

19 19 sosiaalisesta oppimisesta ja kognitiivisen oppimisen teorioista. Nämä teoriat auttavat ymmärtämään kasvatustavoitteiden toteutumista urheilussa. (Telama 95: 51.) Kognitiivisen oppimisen keskeisenä henkilönä on oppija ja hänen aikaisemmat tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa. Oppijan odotukset, tavoitteet ja motivaatio ovat ratkaisevia opittavan asian suhteen. Yksilöiden välisten erojen merkityksen ymmärtäminen ja hyväksyminen on myös tärkeää. (Kuusinen & Korkiakangas 1992: 59.) Ohjaaja toimii neuvojana, joka ohjaa oppijaa havaitsemaan, mitä pitää oppia, miten informaatiota tulisi prosessoida, ja miten kussakin tilanteessa käyttää oppimistaitoja ja strategioita (Kuusinen & Korkiakangas 1992: 60). Sosiaalinen oppiminen tapahtuu pitkälti havainnoimalla ja jäljittelemällä ympäristöä. Oppiminen näkyy sekä toimintoina, että myös sisäisinä toimintavalmiuksina tai tietona roolikäyttäytymisen sisällöstä ja ryhmän normeista. (Kuusinen & Korkiakangas 1992: 39.) Lasten liikuntaan ja urheiluun liittyvien kasvatustavoitteiden onnistumisen kannalta tärkeitä psykologisia mekanismeja ovat mm: 1) mallit, idolit sekä samastuminen. 2) palaute, sekä tärkeiden henkilöiden taholta tuleva vahvistaminen. 3) ohjauksen ja opetuksen piilovaikutukset. 4) lapsiin kohdistuvat odotukset ja paineet sekä myös tavoitteiden ja vaatimustason asettaminen. (Telama 1995: 51-52) Mallioppiminen Mallioppiminen sisältää matkivan jäljittelyn sekä samastumisen malliin. Useat huippuurheilijat ovat suuria idoleita lapsille. (Telama 95: 52.) Lähes jokainen pikkupoika haluaa tulla yhtä hyväksi jalkapalloilijaksi kuin Jari Litmanen tai seuraavaksi Formula ykkösten maailmanmestariksi kuten Mika Häkkinen. Idolit voivatkin vaikuttaa lasten arvojen, käyttäytymismuotojen ja asenteiden omaksumiseen positiivisella tavalla (Telama 95: 52).

20 20 Tosin huippu-urheilijoiden käyttämiseen erilaisissa julkisuuskampanjoissa liittyy aina omat riskinsä. Esimerkiksi lähes kymmenen vuoden takainen Valion tuotteiden mainostaja Ben Johnson kärähti dopingista. Niinpä hyvä tarkoitus sai kovan kolahduksen. Toisaalta huippu-urheilijoiden pysyminen huipulla voi olla vain muutaman vuoden tai yksittäisen kisan pituinen. ( Lehti 1997.) Palautteen merkitys Palautteen antaminen on tärkeää oppimisen kannalta. Ohjeita antava palaute sekä motivoiva palaute ovat kaksi yleisimmin jaoteltua palautteenantomuotoa. Lasten urheilun parissa tapahtuvassa kasvatustyössä on erikoisen tärkeätä huomioida, että parhaiten opitaan sitä mitä vahvistetaan tai mihin palautteessa kiinnitetään huomiota. (Telama 95: 52.) Palautteenannossa tulee ottaa huomioon yksilöllisen palautteen anto, sekä antaa lapsille enemmän positiivista palautetta kuin negatiivista. (Telama 95: 52) Positiivinen ilmapiiri tekee myös oppimisesta helpompaa. On myös tutkittu kokeellisesti kannustuksen ja palkitsemisen yhteyksiä suoritukseen. Parhaiten kehittyi se ryhmä, joka sai jatkuvasti kannustusta. (Heinonen & Pulkkinen 1992, ks. Nykänen 1996: 68.) Jatkuvan positiivisen palautteen antamiseen liittyy omat riskinsä. Lapsilla on näet taipumus miellyttää auktoriteetteja ja jos palaute on vain positiivista tulee lapsille tarve suoritustensa kautta hakea valmentajan huomio. Näin itse oppiminen unohtuu. (Telama 95: 52.) Palautteenannossa tulee olla rehellinen. Lapsi kyllä itsekin tietää milloin hän on onnistunut ja milloin epäonnistunut.(nykänen 96: 62.) Valmentajan tulisi kuitenkin rohkaista lasta arvioimaan omia suorituksia, jolla on merkitystä myös lapsen itseluottamuksen ja minäkäsityksen kannalta (Telama 95: 52).Valmentajan olisi kuitenkin aina osoitettava lapselle, että hän on arvokas ja hyvä. Jos on aihetta antaa moitetta, olisi hyväksi jos se osattaisiin antaa jonkin positiivisen palautteen yhteydessä. (Nykänen 96: 62.) Näin kielteinen palaute ei kuulostaa lapsen mielessä tuomiolta.

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin

Anita Ahlstrand. Tsemppiä liikunnasta. Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Anita Ahlstrand Tsemppiä liikunnasta Oppimisen ja kasvun tukeminen psykomotoriikan keinoin Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikka Erikoistumisopinnot Kehittämistyö 16.5.2011

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / Kasvatus- ja perhetyö Henni Lehmonen LIIKKUMINEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKIJANA PÄIVÄKODIN ALLE 3-VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ

LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ LÄHEISTEN MUKANAOLON MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN AIKANA HIETALINNA-YHTEISÖSSÄ Huhtimo Petra Hynninen Virpi Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot