1.1. JOHDON KATSAUS...1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. JOHDON KATSAUS...1"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt

2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TUOTTAVUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET... 43

3 1 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2011 oli mittatekniikan keskuksen kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Keskus uudisti vuoden aikana toimintastrategiansa. Ohjaavan ministeriön kanssa tehtiin ensimmäinen monivuotinen, vuosia koskeva tulossopimus. Mittatekniikan keskuksen metrologiset ja pätevyydenarviointipalvelut ovat osa teknisen turvallisuuden ja laadun infrastruktuuria. Palveluita tarvitaan ja niitä käytetään talouden vaihteluista riippumatta. Keskuksen maksullinen palvelutoiminta ja yhteisrahoitteiset hankkeet lisääntyivät edellisestä vuodesta. MIKES on tavoitteensa mukaisesti pyrkinyt parantamaan vaikuttavuuttaan omalla toimialallaan verkottumalla suunnitelmallisesti kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti. MIKES - metrologian keskeiset yhteistyökumppanit Otaniemessä ovat VTT ja Aalto yliopisto. Kansallista verkottumista on vahvistettu erityisesti Oulun ja Kajaanin alueiden toimijoiden kanssa, CEMIS- yhteistoimintahankkeessa. Kajaaniin perustetun voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratorion investointi saatiin päätökseen ja sen varsinainen toiminta käynnistyi. Hanke sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä ja lisäsi osaltaan MIKESin tunnettuutta. EU-rahoitteiset tutkimushankkeet liittävät MIKESin kotimaisine yhteistyökumppaneineen eurooppalaiseen tutkimusverkostoon. Vuonna 2011 oli käynnissä 16 EMRP-ohjelman hanketta. Vaativat tutkimustavoitteet vahvistavat viraston palvelukykyä. FINAS -akkreditointi tekee toimialallaan yhteistyötä useitten eri hallinnonaloilla toimivien virastojen kanssa. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Yksikkö saavutti suunnitellun volyymin kustannusvastaavasti ja akkreditointi laajeni uusille alueille. Keskustelut akkreditoinnin hyväksikäytöstä laajalti ja hallinnonalarajat ylittäen on käynnistetty useiden ministeriöiden kanssa. Keskuksen talous toteutui suunnitellusti. Omatoimisen tulojenhankinnan osuus nousi 39 %:iin ja tasapainotti keskuksen taloutta. Maksullisen palvelutoiminnan tulot kasvoivat nimellisarvoltaan euroa. Lisäystä edellisvuoteen oli n. 5 %. Toiminnan kokonaistuotot lisääntyivät n. 1,4 milj. (39 %, luvussa on mukana ELY-keskukselta saatu rahoitus). Toiminnan kulujen lisäys, 1,3 milj. euroa, on pääosin seurausta Kajaanin yksikön käynnistymisestä. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus parani, mutta jäi vielä tavoitteesta. Vuoden 2011 toiminta ja talous toteutuivat keskeisiltä osiltaan tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 2 Tilinpäätös MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kuva 1: MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja alue Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot Tutkimuslaitosten mittaukset ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Mittausten osuus on n. 2 % BKT:sta eli runsaat 3 mrd euroa. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) kehittäminen ja ylläpito. Sen tehtävänä on vastata myös säännöksissä ja määräyksissä edellytetyistä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyvistä tehtävistä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus MIKES tekee kansainvälisen tason metrologista tutkimusta, siirtää SI-mittayksiköt elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja vastaa akkreditointi- ja uustä pätevyydenarviointitoiminnasta Suomessa. Visio Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteis-kunnan toimivuutta Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton.

5 Strategiset tavoitteet ja kytkentä työja elinkeinoministeriön innovaatiostrategian linjauksiin 3 Tilinpäätös 2011 Mittatekniikan keskuksen toimintaa suunnataan ja kehitetään kansallisen innovaatiostrategian ja TEMin konsernistrategian sekä Innovaatiopolitiikan linjaukset ja painopisteet vuodelle 2011-asiakirjan mukaisesti. MIKES osallistuu aktiivisesti ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyyden toteamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Erityisinä painopisteinä ovat EURAMETin kautta toteutettavat tutkimushankkeet ja -ohjelmat, joissa MIKESin erikoisosaaminen ja toimitalon luomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. MIKES-metrologia osallistuu yhteiseurooppalaiseen artikla 169 perustuvaan EU-rahoitteiseen EMRP (European Metrolgy Research Programme) -tutkimusohjelmaan. Uudistunut EU lainsäädäntö määrittelee puitteet akkreditointitoiminnan järjestämiselle ja käytölle jäsenmaissa, mikä lisää sidosryhmäyhteistyötä erityisesti kansallisella tasolla. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:n harmonisoidussa yhteisölainsäädännössä edellyttää akkreditoinnin uudenlaista soveltamista eri hallinnonaloilla ja resurssien kohdentamista palvelemaan myös yksittäisiä asiakkaita tai asiakasryhmiä. MIKES toimii yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa aktiivisesti kemian metrologian kehittämisessä ja yhteen kokoamisessa. TEM on linjannut koko hallinnonalaa koskevat tavoitelinjaukset. MIKESin toiminta ja tehtäväkenttä painottuu lähinna tavoitelinjaukseen 3: vahvistetaan innovaatioiden kysyntää ja luodaan huippuluokan innovaatiokeskittymiä MIKES osana TEM-konsernia toteuttaa konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitelinjausten toimeenpanosta käydään tarvittaessa ministeriön ja MIKESin kesken tarkentavia keskusteluja. (Tulossopimus 2011) TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vaikuttavuustavoitteet Kansainvälisesti korkeatasoinen ja innovatiivisesti toteutettu mittausjärjestelmä ja pätevyydentoteamisjärjestelmä parantavat hyödykemarkkinoiden toimivuutta, suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kilpailukykyä sekä kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan liittyvien toimintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikuttavuuden tarkastelu perustuu ministeriön tulossopimuksessa vahvistamien sanallisten tavoitteiden sekä tunnuslukuina esitettyjen tavoitteiden toteutumavertailuun. (Tulossopimus 2011)

6 4 Tilinpäätös 2011 VAIKUTTAVUUS Taulukko 1: MIKESin vuoden 2011 tulossopimuksen vaikuttavuuden sanalliset ja tunnuslukuina asetetut tulostavoitteet. Tavoite-toteumavertailu Kriittiset Tulostavoite Toteutunut Tuloksellisuusmittarit menestystekijät Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa ja asiakastarpeitten ohjaamaa sekä kustannustehokasta Metrologisia ja akkreditointipalveluja käyttävät asiakkaat ovat kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä -SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyydenarviointia toteutetaan yli hallinnonalarajojen kansallisten tarpeitten mukaan ja kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen -Metrologia on osa kansallisia osaamiskeskittymiä -MIKES on myös alueellisesti toimiva ja tukee maanlaajuisesti verkottumalla paikallisia toimijoita Pysyminen kvsopimuksissa ja mittauskyvykkyyttä osoittavissa CMCtaulukoissa Metrologia ylittää hallinnonalarajat, merkittävää yhteistyötä 5-6 hallinnonalalla Alueellisten hankkeitten ja Measurepolis-, CEMIS- ja OSKEyhteistyön laajuus 3 hanketta Arviointien lukumäärä >210 Yhteistyötä 5-6 hallinnonalalla Metrologia - Osallistui 12 avainvertailuun ja 11 muuhun vertailuun, joista kahdessa koordinattorina. - Jatkuva kahdenvälinen aikavertailu SP:n (Ruotsi) kanssa on valmisteilla. -CMC-taulukoita on päivitetty vertailutulosten perusteella (esim. mittausalueen laajennukset, epävarmuuksien pienentäminen). - Kiihtyvyysmittapaikan peer review -arviointi. - Vertailujen ja peer-review arviointien tulokset hyviä, osoittavat yhdenmukaisuuden CMC-vientien ja kvsopimusten ehtojen kanssa. - Mukana CCT:ssä, CCEM:ssä, CCPR:ssä ja CCL:ssä sekä niiden WG-työssä. - TC-L:n puheenjohtajana ja jäsenenä muissa EURAMETin tekinsissä komiteoissa ja niiden alikomiteoissa ja CMC-arviointiryhmissä sekä EURAMET TC-EM:n ja EURAMET TC-T:n strategiatyöryhmissä. - Mukana kelvinin, ampeerin, sekunnin ja kilogramman määritelmien uudistamiseen liittyvissä, vuonna 2012 alkavissa EMRP-hankkeissa ja useissa muissa SIjärjestelmän kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa, jotka liittyvät esim metrin realisointiin, nanometrologiaan ja kvanttimetrologiakolmioon. -Akkreditoinnin hyväksikäyttöä edistetään, uusia arviointiohjelmia kehitetään sekä uudistetaan olemassa olevia kansainvälisten vaatimusten ja kansallisten tarpeitten sekä kysynnän mukaan. - Mukana CLEEN FCEP, CLEEN SGEM ja CLEEN MMEA -hankkeissa - Ohjelmapäällikkönä CLEEN MMEA:ssa - Tukenut metrologian neuvottelukunnan kehittymistä hallinnonalojen rajat ylittävänä vaikuttajana. - kauppa- ja teollisuushallinto:- VTT - liikennehallinto:- IL, FICORA (karkaussekunti) - maa- ja metsätaloushallinto: - GL - opetushallinto: - FUNET (aika) - Aalto-yliopisto, Itäsuomen yliopisto, HY, TTY, OY - Kalibroijan tutkinto - puolustushallinto:- MATINE - Koulutus - sosiaali- ja terveyshallinto: - STUK - - ympäristöhallinto: - SYKE, IL - OSKE-yhteistyötä: - Minewater - MIKES mukana nano-oske ohjelmassa - MIKES-Kajaanin kalibrointipalvelutoiminta käynnistetty. - Menossa neljä CEMIS-hanketta (ÄTYLI, NEMET, TUNES, LIIKE), sekä kaksi TEKES-hanketta TARRA ja LUMO. - Osallistuttu Innoreg-lähialueyhteistyöhankkeeseen.

7 5 Tilinpäätös 2011 Kriittiset menestystekijät Tulostavoite 2011 Tuloksellisuusmittarit Toteutunut Akkreditointi - Osallistuttu n. 45 kansainväliseen kokoukseen, 36 äänestykseen ja 32 lausuntokierrokseen. - FINASin edustaja jatkoi EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana ja EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. - FINASin edustajat toimivat arvioijina kuudessa EA:n vertais-arviointiryhmässä.- Uusiin arviointialueisiin liittyvää yhteistyötä seuraavasti: - TEM: RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädännön valmistelu - EMV/TEM: GHG todentajien akkreditointiasiat ml. uuden päästökauppakauden ( ) valmistelut - EMV/TEM: komission maatarkastus liittyen EU ETS (European Union Emission Trade System) - järjestelmään - EMV/TEM: sähkön tuotantotuki koskien uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyvät kysymykset - LVM/TRAFI: moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyvät arviointiasiat - TRAFI: rautateihin liittyvä EU asetus koskien Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) ja siihen liittyvä ISA arviointi (Independent Safety Assessment) TRAFI: lentoliikenteen pääästökauppa - YM: EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevat kysymykset sekä ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistyminen SYKE: Global EMAS soveltaminen - MMM: laittoman puun käytön torjunta Due Diligence järjestelmän avulla EVIRA/MMM/STM: elintarvike- ja vesitestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen ja seuranta STUK: ydinvoimaturvallisuus ja niihin liittyvät arvioinnit - Arkistolaitos: sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelma PEFC: (Programme for Endorsement of Forest Certification), sertifiointijärjestelmään liittyvät ajankohtaiset asiat - Osallistuttu 19 kotimaiseen lausuntokierrokseen. - Osallistuttu VANKin kaikkien jaostojen ja VANK P:n työryhmien toimintaan. - FINASBulletiini tiedotuslehti muutettiin sähköiseksi, julkaistu 2 numeroa. - Järjestetty FINAS- ja maailman akkreditointipäivä, standardikoulutustilaisuus, viranomaiskoulutus -Pidetty n. 10 esitelmiä eri järjestäjien tilaisuuksissa. Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt edelleen myönteisesti. MIKES-metrologian EMRP-ohjelmassa meneillään olevat projektit ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Viisi artiklaan 169 perustuvaa kolmivuotista projektia oli käynnissä ja 11 uutta alkoi vuonna EMRPtutkimusohjelman vuoden haun tuloksena 9 uutta hanketta alkaa vuonna Suomen Akatemian myönteiset päätökset kahdesta hankerahoituksesta ja akatemiatutkijan virasta vahvistavat selkeästi tavoitettamme olla viiden parhaan eurooppalaisen metrologian laitoksen joukossa. Soveltavan metrologian alalla on meneillään kvanttikaskadilaserien tutkimus ja nanohiukkasten mittaus. Kajaanissa MIKES osallistuu kahteen TEKES-projektiin ja toimii paikallisessa dosenttitiimissä. MIKES on

8 6 Tilinpäätös 2011 osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. TEKESin hyväksymistä projekteista olemme mukana kolmessa ja lisäksi ohjelmapäällikkönä MMEA-ohjelmassa. MIKES-metrologia on mukana Kajaanissa CEMIS-konsortiossa ja perustetussa soveltavan mittaustieteen ryhmässä. Voima- ja vääntömomenttilaboratorion siirto Lahdesta Kajaaniin ja vesivirtausmittauslaitteiston siirto Inspecta Oy:ltä Kajaaniin ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Voima- ja vääntömomenttilaboratorio on tuotantokäytössä. Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmä on raportoitu EURAMETin TC-Qualityssa (TC-Q). Suomalaisten instituuttien laatujärjestelmä sai täyden luottamuksen. Ensikertalaisena esiintymässä oli MIKES-SYKE, joka hyväksyttiin DI:ksi EURAMETin GA:ssa Vertaisarvioinnit (peer evaluation) Tsekin, Slovakian ja Puolan kanssa jatkuivat suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2011 FINAS osallistui EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FINASin edustaja jatkoi EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana ja EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. Lisäksi FINASin edustajat toimivat jäseninä kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS toteutti arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Ruotsin (SWEDAC) ja Saksan (DAkkS) akkreditointielimien kanssa. EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen (EU 765/2008) myötä uusiin arviointialueisiin liittyvä kansallinen viranomaisyhteistyö on lisääntynyt. TEMin kanssa valmisteltiin RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntöä, TRAFIn kanssa rautateihin liittyvää Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) EU-asetusta ja siihen liittyvää ISA arviointia (Independent Safety Assessment) sekä moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyviä arviointiasioita. Energiamarkkinaviraston kanssa on käsitelty päästökauppatodentajien akkreditointiasioita mukaan lukien uuden päästökauppakauden ( ) valmistelu, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä koskevaa tuotantotukea ja tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyviä kysymyksiä sekä EU ETS (European Union Emission Trade System) järjestelmään liittyvää komission maatarkastusta. Keskusteluja käytiin YM:n kanssa EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevista kysymyksistä ja MMM:n kanssa laittoman puun käytön torjunnasta Due Diligence järjestelmän avulla. Vakiintunut yhteistyö jatkui PEFC:n (Programme for Endorsement of Forest Certification) kanssa sertifiointijärjestelmään liittyvistä ajankohtaisia asioita, EVIRA/MMM/STM:n kanssa elintarvike- ja vesitestaukseen liittyvistä kysymyksistä sekä STUKin kanssa ydinvoimaturvallisuuteen liittyvistä arvioinneista. Samoin yhteistyö on jatkunut TUKESin kanssa koskien mm. tarkastuslaitosten toimintaa, YM:n kanssa liittyen ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistymiseen, SYKEn kanssa Global EMAS soveltamiseen sekä arkistolaitoksen kanssa liittyen sähköisen arkistoinnin sektorikohtaiseen sertifiointiohjelmaan. Myös osallistuminen THL:n koordinoimaan kliinisen auditoinnin kehittämisen ja seurannan työryhmään on jatkunut. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuonna 2011 aloitettiin yhteistyö Aalto-yliopiston Mikro- ja Nanotieteiden laitoksen kanssa. Akatemian tutkimushankkeessa (MirSyn) tapahtuva tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston Fysikaalisen kemian laboratorion kanssa on lisännyt MIKES-metrologian osaamista kaasuanalytiikassa sekä tarjonnut fysikaalisen kemian laboratoriolle mahdollisuuden osallistua EMRP -tutkimusohjelmaan. EMRP-hankkeiden kautta MIKES-metrologia on verkottunut hankkeisiin osallistuvien eurooppalaisten tutkimus- ja metrologialaitosten kanssa. MIKES-metrologia on toiminut ja toimii aktiivisesti löytääkseen EMRPhankkeissa tehdylle innovaatioille ja tutkimustuloksille kotimaisia teollisia hyödyntäjiä. Kansainvälistä yhteistutkimusta tehtiin myös Kanadan NRC:n kanssa. Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (765/2008/EY) on ollut voimassa kaksi vuotta. Akkreditoinnin merkitys ja painoarvo on kasvanut ja vahvistunut. Tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä eri hallinnonalan viranomaisten kanssa. (Lisäys LT) Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa:

9 7 Tilinpäätös 2011 MIKES metrologian kansallista yhteistoimintaa Jäsenenä EURAMETissa, EMRPssä, metrijärjestön konsultatiivisissa komiteoissa CCL, CCEM ja CCPR ja tarkkailijajäsenenä CCT:ssä. Yhteinen tutkimusprofessuuri Aaltoyliopiston TKK:n kanssa Alan opetusta TKK:lla, OY:ssa ja JY:ssa Tutkimusyhteistyötä mm. Aalto-Yliopiston, VTT:n, JY:n ja OY:n kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa CEMIS-yhteistyö Kajaanissa Metrologian neuvottelukunta SHOK (Cleen Oy) ja OSKE osallistuminen FINAS akkreditointipalvelun kansallista yhteistoimintaa TEM: RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädännön valmistelu EMV/TEM: GHG todentajien akkreditointiasiat ml. uuden päästökauppakauden ( ) valmistelut EMV/TEM: komission maatarkastus liittyen EU ETS (European Union Emission Trade System) - järjestelmään EMV/TEM: sähkön tuotantotuki koskien uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyvät kysymykset LVM/TRAFI: moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyvät arviointiasiat TRAFI: rautateihin liittyvä EU asetus koskien Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) ja siihen liittyvä ISA arviointi (Independent Safety Assessment) TRAFI: lentoliikenteen päästökauppa YM: EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevat kysymykset sekä ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistyminen Syke: Global EMAS soveltaminen MMM: laittoman puun käytön torjunta Due Diligence järjestelmän avulla EVIRA/MMM/STM: elintarvike- ja vesitestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen ja seuranta STUK: ydinvoimaturvallisuus ja siihen liittyvät arvioinnit TUKES: tarkastuslaitosten arviointiin liittyvät kysymykset Arkistolaitos: sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelma PEFC: (Programme for Endorsement of Forest Certification), sertifiointijärjestelmään liittyvät ajankohtaiset asiat Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja on tukenut verkottumista ja yhteistyötä erityisesti Oulun yliopiston kanssa sekä enegia- ja ympäristö-alan SHOK:ssa (CLEEN OY) ja Kajaanin CEMIS hankkeissa samoin kuin akkreditointitoiminnan hyväksikäytön laajentamista yli hallinnonalarajojen. Hallintojohtaja, IT-päällikkö, ja taloussuunnittelija ovat osallistuneet hallinnonalan yhteistoimintaan toimialaansa liittyvissä työryhmissä ja verkostotapaamisissa. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKESin molemmat yksiköt ovat toteuttaneet omissa viiteryhmissään. MIKES-metrologian kansainvälistä toimintaa: Mukana EURAMET e.v.:n toiminnassa. Mukana EMRP -tutkimusohjelmassa, Osallistui EURAMETin kokouksiin: TC-T, TC-M, TC-F, TC-Q, TC-TF, TC-AUV, TC-EM, TC-L, TC-IM ja CC:n työryhmäkokouksiin MIKES mukana 11 kansainvälisessä vertailussa Toteutti jäljitettävyyden MIKESin primaarinormaaleista useiden maiden KML: n ja akkreditoitujen laboratorioiden referenssinormaaleihin

10 8 Tilinpäätös 2011 FINAS akkreditointipalvelun kansainvälistä toimintaa: Osallistuttu EA:n (European co-operation for Accreditation), ILACin (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:n (International Accreditation Forum Inc.) yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla FINASin edustaja jatkanut EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana FINASin edustaja ollut arvioijana kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. FINASin edustaja jatkaa EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä Osallistunut EA:n direktiiviverkoston toimintaan Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS on toteuttanut arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Ruotsin (SWEDAC) ja Saksan (DAkkS) akkreditointielimien kanssa. Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta Kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet *) Esitykset kv. konferensseissa *) Opinnäytetöihin sisältyy yksi väitöskirja ja kaksi muuta opinnäytetyötä Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotuslehti Tiimalasi ilmestyi kahdesti. Asiakas- ja sidosryhmille postitettavan julkaisun painosmäärä on 3600 kpl. Metrologian yksikön asiakasviestintää on toteutettu julkaisu-, seminaari- ja koulutustoimintana. Tilaisuuksia oli yhteensä 10. Osallistujamäärä on parhaimmillaan henkilöä. Osa tilaisuuksista toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa. Metrologian keskeisille asiakkaille suunnatun TOP-5 julkaisun painosmäärä oli 300 kpl. FINASin asiakkaille ja sidosryhmille on järjestetty FINAS-päivä ja sen yhteydessä Maailman akkreditointipäivä, jonka aiheena oli viranomaisyhteistyö. Osallistuminen FINASin järjestämiin arvioijakursseihin ja koulutustilaisuuksiin on ollut edelleen runsasta. FINASBulletiini tiedotuslehden julkaisussa on siirrytty sähköiseen versioon, joita julkaistiin kaksi numeroa. Tiedot akkreditointivaatimuksista ja niihin liittyvistä oppaista on pidetty ajan tasalla. Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus on saanut näkyvyyttä 7 sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistuissa uutisissa tai artikkeleissa. Kajaanin toimintayksikön perustaminen ja toiminnan käynnistyminen vuonna 2011 huomioitiin Kainuun alueen lehdissä. Keskuksen verkkosivuille tehtiin vuoden aikana n käyntiä (n käyntiä vuonna 2010 ja käyntiä vuonna 2009) TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnallinen tuloksellisuus MIKES toimii mittausten asiantuntijalaitoksena yli hallinnonalarajojen sekä tekee tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että valittujen ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Resurssit suunnataan siten, että hallinnon ja kotimaisen teollisuuden tarpeet otetaan ennakoivasti huomioon. MIKES priorisoi ja määrittää toimintansa painopistealueet TEMin tavoitelinjausten suuntaisesti. MIKES keskittyy suureiden ylläpidossa ja huippututkimuksessa valittuihin suurealueisiin. Muulta osin toiminta painottuu metrologian sovelluksiin, yhteistyöverkostojen hyväksikäyttöön ja palvelujen alihankintaan. Akkreditointi- ja pätevyydenarviointipalvelut tuotetaan kustannusvastaavasti hyödyntäen laajaa ulkopuolista asiantuntijaverkostoa. (Tulossopimus 2011)

11 9 Tilinpäätös 2011 Taulukko 3: MIKESin vuoden 2011 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden sanalliset ja tunnuslukuina asetetut tavoitteet: Tavoite toteutumavertailu Tehokkuus (taloudellisuus-tuottavuus-kannattavuus) Kriittiset menestystekijät Omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa ja maksullisen toiminnan perusta on taloudellisesti terve Tulostavoite 2011 Omatoimisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta nousee kolmannekseen -Maksullinen palvelutoiminta ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus tukevat perustehtävän hoitamista -Markkinasuoritteitten kustannusvastaavuustavoite on 115 % -MIKES-talon käyttöaste nousee Tuloksellisuusmittarit Metrologian yksikön omatoimisen rahoituksen volyymitavoite Yhteisrahoitteisessa toiminnassa ulkopuolinen rahoitus >30 % Hankehakemuksia jätetään 19, toteumatavoite 9 kpl Kustannusvastaavuus-toteuma-% > 115 Tilojen yhteiskäyttöä > 12 hankkeessa Toteutunut Metrologia - Metrologian yksikön omatoiminen rahoitus vuonna 2011 oli Metrologian yhteisrahoitteisessa toiminnassa ulkopuolinen rahoitusosuus oli 50 % EMRP tutkimusohjelmahaussa yhdeksän MIKESin viidestätoista hakemuksesta tullaan rahoittamaan. -Yhteensä Suomesta tehtiin 18 hakemusta, joista 10 rahoitettiin. -Jätetty hakemuksia mm. EU FP7 (clocklight (päätös: hyväksytty), C:ASPIRE, MATINE (päätös: hyväksytty), AKA (grafeeni, tutkijatohtori), TEKES (TARRA - päätös: hyväksytty, CLEEN jatkohakemukset 3 kpl, Green Mining) -Metrologian maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus toteutuma oli 90 % -Yksi tutkija sai viisivuotisen akatemiantutkijan viran. -Aloitettu SA:n THERMIC- ja TOSIC-hanke. Akkreditointi -Akkreditoinnin tulot, , ylittivät n. 4% suunnitelman ja olivat n. 7% enemmän kuin edellisenä vuonna - Arviointitoiminnan kustannusvastaavuus 104 % - Muun maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus 154 % Taulukko 4: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP 2009 TP 2010 TP 2011 Tavoite %-osuus %-osuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot *) Talousarviotalouden sisäinen yht.rahoitt.rahoit 74 0 Omatoiminen rahoitus yhteensä % 33 % Budjettirahoitus % 67 % *) Sisältää myös Kajaanin yksikön ELY-keskukselta saaman rahoituksen Vuotta 2011 koskevan tulossopimuksen tavoitteiden mukaan omatoimisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta kasvaa kolmannekseen. Tavoite saavutettiin ja omatoimisen rahoituksen osuus oli 39 % (ilman Kajaanin toimipaikan käynnistykseen saatua rahoitusta). Metrologian yksikön omatoimisen rahoituksen määrä nousi edellisen vuoden määrästä euroa. Kalibrointitoiminta Otaniemessä on säilynyt edellisvuoden tasolla. Toimeksiantoja on sekä kotimaasta että ulkomailta. Viron MoU-pohjainen jäljitettävyyspalvelu on jatkunut. Erillisprojektina Viroon tehtiin tärinäkartoitus heidän uusiin laitetiloihinsa. Kajaanin toimipisteen kalibrointitoiminta jäi ensimmäisenä vuotenaan vain noin puoleen tavoitteesta mutta saavutti suunnitellun tason vuoden kahtena viimeisenä kuukautena. Metrologian yksikön markkinasuoritteitten kustannusvastaavuus oli 90%. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden rahamääräisen volyymin tavoite ylittyi ja oli 7 % edellisvuotta suurempi. Suoritteet tuotettiin kustannusvastaavasti (104%).

12 10 Tilinpäätös 2011 Investoinnit Vuoden 2011 merkittävin investointihanke on ollut voiman ja vääntömomentin sekä nestevirtausten mittanormaalilaboratorion perustaminen Kajaaniin. Hanke käynnistyi jo vuoden 2010 puolella ja valmistui pääosin vuoden 2011 lopulla. Eräin osin investointi jatkuu vielä vuoden 2012 alkupuolelle. Hanke toteutunee n. 1,6 milj. euron suunnitelman rajoissa. Espoon toimipisteessä on investoitu Ionikelloprojektin laitteisiin (n ) ja metaanilaboratorion rakentamiseen (n euroa) TOIMINNAN TUOTTAVUUS Keskuksen henkilötyövuosimäärä on sopeutettu valtion yleisen tuottavuusohjelman asettamiin rajoihin. Kajaanissa aloitettavaa toimintaa varten on htv-rajaan saatu hallinnonalan sisältä yhdeksän henkilötyövuoden lisäys. Kalibrointitoiminnan osalta tuottavuuden tarkastelu perustuu annettuihin kalibrointitodistuksiin ja maksullisen palvelutoiminnan henkilötyövuosiin. Tämä tuottavuuden tarkastelu mittaa toiminnan tehollisesta kokonaistyöajasta ainoastaan 13 %:n osuutta. Taulukko 5: MIKES metrologian kalibrointitoimeksiannot ja maksullisen toiminnan htv muutos, % Annetut kalibrointitodistukset htv 6,4 5,6 6,2 11 Annetut todistukset, kpl/htv 169,5 202,9 259,6 28 Taulukko 6: FINASin arvioimat toimielimet ja pääarvioija/arvioijaresurssit muutos, % Arvioidut toimielimet, kpl Pääarvioija/arvioijaresurssit, htv 13,3 12,7 12,1-5 Arvioidut toimielimet, kpl/htv 15,9 16,5 17,2 4 Akkreditointiyksikössä on kehitetty työnjakoa ja toimenkuvia. Henkilöresurssien vähennys aiheutui toimintavuodelle ajoittuneista vanhempainvapaista TOIMINNAN TALOUDELLISUUS Vuoden 2011 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten jakautuminen on esitetty jäljempänä. Viraston yhteisten toimintojen kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualuille. Taulukko 7: Henkilöstö (HTV) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2011 TP 2009 TP 2010 HENKILÖSTÖ 2011 KUSTANNUKSET 2011 toteutuma toteu- htv milj. htv milj. htv tavoite-% -% milj. tavoite-% tuma -% MIKES Metrologia, Espoo 41,3 6,480 42,1 6,558 43,1 57,1 55,3 6,717 63,6 63,7 MIKES Metrologia, Kajaani 0,0 0,112 5,8 6,5 7,5 0,434 4,1 4,1 FINAS Akkreditointi 17,4 2,237 17,8 2,223 18,4 23,4 23,6 2,302 21,4 21,8 Hallinto- ja tukipalvelut 11,6 1,114 10,2 1,117 10,5 13,0 13,5 1,086 10,9 10,3 70,3 9,831 71,7 10,010 77,9 100,0 100,0 10, ,0 100,0 Kokonaiskustannukset toteutuivat suunniteltuun 10,5 milj. euron tasoon. Myös vastuualueille laaditut kustannusarviot toteutuivat suunnitellusti.

13 1.3.3 MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS 11 Tilinpäätös 2011 Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet vuodelle 2011 oli vahvistettu valtion maksuperustelain (150/92) 9 :n nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista antaman päätöksen (1145/1996) mukaisesti. Työvoimaja elinkeinoministeriö antoi joulukuussa asetuksen (1394/2011) mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista julkisoikeudellisten suoritteiden laskutusperusteisiin kohdistuneesta muutostarpeen takia. Kertomusvuonna maksuperustelain mukaisia tuottoja kertyi kaikkiaan 2,9 milj. euroa. Näistä 69 % syntyi julkisoikeudellisten suoritteiden myynnistä ja 31 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Suhde on pysynyt vakaana, mutta Kajaanissa tapahtuvien kalibrointien määrä kasvattanee jatkossa markkinasuoritteiden myynnin osuutta kokonaismyynnistä. Maksullisen toiminnan vuositulos kokonaisuutena oli euroa, jolloin kustannusvastaavuus toteutui 102 %.sti. Kokonaisvuositulos parani edellisvuodesta 2 % -yksikköä ja kääntyi niin ollen ylijäämäiseksi. Julkisoikeudellisten suoritteiden myynti koostuu kokonaisuudessaan akkreditointipalveluista, minkä vuositulos oli euroa. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 106 % (105 % vuonna 2010). Taulukko 8: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelian mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet Tavoite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot-kustannukset) Julkisoikeudellisten suoritteiden myynnin vuositulos on ollut ylijäämäinen kahden viimeisen vuoden ajan. Vuoden 2012 alusta toteutettu hinnoittelumuutos vakauttanee tilannetta niin, että 100 % kustannusvastaavuustavoite toteutuu vuodelta Julkisoikeudellisten suoritteiden myynnin kustannusrakenteessa huomattavin muutos näkyy palvelujen ostojen lisääntymisessä, mikä aiheutuu osittain teknisten arvioijien palvelujen hankinnan lisääntymisestä.

14 12 Tilinpäätös 2011 Markkinasuoritteiden myynnin tulos oli edelleen alijäämäinen euroa. Markkinasuoritteiden usean vuoden miinusmerkkisenä pysynyt vuositulos kuitenkin parani edellisvuodesta euroa. Tavoitteeksi asetetusta vuosituloksesta (115 %:n kustannusvastaavuus) vielä jäätiin. Markkinasuoritteiden osalta suhde tuotot/kustannukset oli 94 % (90 % vuonna 2010). Maksuperustelain mukaisten muiden suoritteiden osa-alueen suoritteiden tuottamiseen ei ollut käytettävissä hintatukea, minkä vuoksi kustannusvastaavuutta hintatuen jälkeen ei ole sisällytetty tarkasteluun. Taulukko 9: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet Tavoite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan myyntituotot Maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Osuus yhteiskustannuksista Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS (tuotot-kustannukset) Markkinasuoritteiden tuottoja kertyi metrologian yksikön kalibrointi- ja asiakaspalvelujen myynnistä euroa ja akkreditointiyksikön asiantuntija- ja koulutuspalveluista euroa. FINASin osalta kustannusvastaavuus oli 154 % ja metrologian osalta 90 %. Metrologian yksikön vuositulos on ollut asteittain paraneva vuonna 2008 negatiiviseksi jääneen tuloksen jälkeen. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuuden vuosivertailussa on otettava huomioon kertomusvuonna käynnistyneen Kajaanin toimipaikan kalibrointituottojen ja toisaalta myös kustannusten mukaan tulo. Kajaanin voima- ja vääntömomenttilaboratorion olosuhteiden saattaminen täyteen käyttövalmiuteen rajoitti kalibrointien määrää mutta käyttövalmiuden keskeneräisyyden vuoksi laskentaan ei vielä kertomusvuoden aikana sisältynyt lainkaan 1,6 milj. euron laiteinvestointien poistoja. Metrologian yksikön toiminnassa toimitila- ja muiden yleiskustannusten kohdistaminen T&K -toimintaan sekä toisaalta maksulliseen ja yhteisrahoitteiseen toimintaan määriteltiin suhteessa 56-44, jossa 56 %:n osuus kohdistui maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Jakoperusteena käytetään toimintoihin kohdistuvaa työaikaa.

15 1.3.4 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS 13 Tilinpäätös 2011 Yhteisrahoitteista toimintaa on sellainen toiminta, johon saadaan rahoitusta joko valtion ulkopuolelta tai toiselta virastolta tai laitokselta ilman velvoitetta luovuttaa rahoittajalle välitöntä vastiketta (TM 0805/2008). MIKESin yhteisrahoitteisen toiminnan volyymi kasvoi sekä projektien määrän lisääntyessä että jo käynnissä olleiden hankkeiden laajuuden kautta. EU-yhteisrahoitteisia hankkeita oli sekä 7. puiteohjelman piirissä, Interreg IV- ohjelmassa, sekä EAKR-osarahoitteisina. Kotimaisia yhteisrahoittajat olivat Tekes, Suomen Akatemia sekä Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. EU-hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 29, joista osa (imera-plus -hankkeet) päättyi kertomusvuoden puoliväliin mennessä ja osa (lähinnä A169 Call 2010 hankkeet) käynnistyi vuoden lopulla. TEKES-rahoitusta kertyi 9:stä hankkeesta ja Suomen Akatemian rahoitusta 3:sta hankkeesta. 100-vuotissäätiö rahoitti jo viidettä vuotta Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) kanssa yhteistyössä tehtävää kvanttimetrologiakolmio -hanketta. Taulukko 10: Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Laskelma omarahoitusosuudesta Tavoite 1000 euroa YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus Muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus Tukitoimintojen kustannukset Poistot Korot 2 Muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (Tuotot - Kustannukset) Omarahoitusosuus, % 50 % < 70% 72 % 67 % Kertomusvuoden yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa. Hankkeisiin saatiin edellisvuosia suurempi rahoitusosuus sekä EU- että kotimaisesta rahoituksesta. TEKES ja Suomen Akatemia rahoittivat hankkeista 48 %, EU 22 % sekä elinkeinoelämä ja säätiöt 30 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tulostavoitteena (tulossopimus) oli toiminnan ulkopuolisen rahoituksen osuus yli 30 %. Tavoitteen saavuttaminen mahdollistui toisaalta EU-hankkeiden EU-rahoitusosuuden kasvun vuoksi ja toisaalta TEKES- ja Suomen Akatemia -hankkeiden lisääntyminen hankekokonaisuudessa. Yhteisrahoitteisiin hankkeisiin käytetty työaika oli 16,1 htv (10,2 htv vuonna 2010).

16 14 Tilinpäätös 2011 MIKES on hakeutunut mukaan sellaisiin yhteisrahoitteisiin hankkeisiin, jotka tukevat sen perustehtävän hoitamista ja palvelukykyä. Yhteisrahoitteinen toiminta liittää MIKESin osaksi kotimaista ja eurooppalaista alan yhteistyöverkostoa, lisää keskuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa menestyminen on vahvistanut MIKESin asemaa alan laitosten eurooppalaisessa kärjessä. 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Taulukko 11: MIKESin vuoden 2011 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden sanalliset ja tunnuslukuina asetetut tavoitteet: Tavoite toteutumavertailu TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Laadunhallinta (määrä, palvelukyky) Kriittiset menestystekijät Keskuksen toiminta on integroitu osaksi kansallisia toimintaprosesseja Tulostavoite 2011 Keskuksen toiminta ja palvelut tukevat kansallisia tarpeita MIKESin, Oulun Yliopiston ja Kajaanin kaupungin välinen yhteistyö syvenee CEMIS-hankkeena MIKES-Kajaani yksikön toiminta käynnistyy Metrologian palvelujen volyymistä n 10 % tuotetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella Arviointipalveluja tuotetaan kysynnän mukaan asiakkaitten erityistarpeet huomioon ottaen Keskuksen toimintajärjestelmä arvioidaan alkuvuonna (CAF/EFQM) Tuloksellisuusmittarit CEMIS -yhteistyö käynnistyy kahdella hankkeella Voiman ja vääntömomentin toiminnot ovat kokonaisuudessaan käynnissä. Alueellisten hankkeitten osuus volyymista 10% Kysyntä tyydytetään kokonaan. Asiakaspalaute vähintään 4/5 Toteutunut Metrologia - Kajaaniin on palkattu keväällä uusi tutkija. Voima-ryhmässä on 7 henkilöä. Voiman ja vääntömomentin toiminnot on saatu käynnistettyä kokonaisuudessaan. -CEMIS -hankkeita ovat ATYLI, LIIKE, TUNES ja NEMET. MIKES toimii PALi:n ohjausryhmässä ja Nornet-verkostossa. -MIKES mukana alueellisessa kaivannaisalan kehittämisprojektissa Kajaanissa Alueellisten hankkeitten osuus 10 % - Asiakaspalaute 4,7/5, reklamaatioita 20 Akkreditointi - Uusia akkreditointipäätöksiä 14 kpl, uudelleenakkreditointipäätöksiä 40 kpl, muutospäätöksiä 140 kpl ja akkreditoinnin lopetuspäätöksiä 13 kpl, uusia hakemuksia käsittelyssä 11 kpl. - Akkreditoituja toimielimiä 208 kpl + 19 muuta arviointia, yhteensä 227 kpl. - Asiakaspalautteita 49 kpl, asiakastyytyväisyys 4,2/5. - Järjestetty laaja asiakaskysely, tyytyväisyysindeksi alustavien tulosten mukaan yli 4/5. - Uudet arviointialueet: Lentoliikenteen päästökauppa, 1 akkreditointi Rautatieturvallisuuteen liittyvä ISAarviointi, 5 akkreditointia Sähkön tuotantotukeen liittyvä arviointi, 3 akkreditointia Kliinisen alan vertailumittausjärjestäjä, 1 akkreditointi Ilmoitettujen laitosten toiminta, 14 akkreditointia - Sähköisen asiointijärjestelmän (Extranet) käyttöönotto on edelleen viivästynyt järjestelmävirheiden takia. - Arvioinnin hinnoittelurakenne uudistettu. - Laatujärjestelmän dokumenttien päivitys on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Vuonna 2011 uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin14 kpl, uudelleenakkreditointipäätöksiä 40 kpl ja muutospäätöksiä 140 kpl. Uusia hakijoita oli käsittelyssä vuoden lopussa 11 kpl. Akkreditoinnin lopettaneita toimielimiä oli 13 kpl, joista kolmen toiminta loppui, viisi luopui akkreditoinnista ja viiden toiminta yhdistettiin toiseen akkreditoituun organisaatioon. Uusina arviointialueina on toteutettu yksi lentoliikenteen päästökauppatodentamiseen liittyvä akkreditointi, viisi rautatieturvallisuuteen liittyvää ISA akkreditointia sekä kolme sähkön tuotantotukeen liittyvää

17 15 Tilinpäätös 2011 akkreditointia. Lisäksi akkreditointiin tähtääviä ISA arviointeja on työn alla 5 kpl ja sähkön tuotantotukeen liittyviä 2 kpl. Vuonna 2011 akkreditoitiin myös toinen vertailumittausjärjestäjä, alana kliininen analytiikka. Ilmoitettuina laitoksina toimivien toimielimien akkreditointipäätöksiä on vuoden 2011 loppuun mennessä yhteensä 14 kpl, aloina rakennustuote- laivavaruste-, rautatie-, huvivene-, ATEX-, radio- ja telepääte-, mittauslaite-, vaaka- kone- ja hissidirektiivi sekä rakennustuoteasetus. Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001:2008 että SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmus. Auditointeihin on sisällytetty myös MIKES-Aalto Mittaustekniikka, Säteilyturvakeskus, Geodeettinen laitos, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus. Vuosittain raportoidaan myös EURAMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. Lisäksi MIKES koordinoi EURAMET TC-Q projektia laatujärjestelmien vertaisarvioinnista. MIKESin lisäksi projektissa mukana ovat CMI (Tsekki), SMU (Slovakia) ja GUM (Puola). FINAS -akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLAja MRA-sopimukset). FINAS on edelleen allekirjoittajana kaikissa tähän mennessä eri tasoilla solmituissa sopimuksissa SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET Metrologian yhtenä volyymia kuvaavana tekijänä suoritteiden määrävertailussa käytetään vuosittain annettujen kalibrointitodistusten määrää. Kalibrointimääriä tarkastellaan Espoo toimipaikan osalta suureryhmittäin. Kajaanin toimipaikan kalibrointimäärät ovat omana ryhmänään. Kajaanin kalibrointitoiminta käynnistyi asteittain maaliskuun 2011 alusta. Taulukko 12: Annetut kalibrointitodistukset Mittalaitteiden kalibroinnit ryhmittäin, kpl Tot Tot Tot Muutos % Lämpö ja massa, paine ja kosteus Pituus Sähkö, aika ja taajuus, akustiikka Yhteensä, Espoo Yhteensä, Kajaani 397 Kajaanin yksikön kalibrointitoiminta käynnistyi suunniteltua hitaammin. Tavoitevolyymiin päästiin kuitenkin vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana. Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Taulukko 13: Akkreditointiyksikön tulot vuosina (1000 EUR) 2009 Tot 2010 Tot 2011 Suunn 2011 Tot tot.aste Pätevyydenarvioinnit % Muut tulot % Yhteensä %

18 16 Tilinpäätös 2011 Taulukko 14: Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit sekä aktiiviset *) Tot 2009 Tot 2010 Suunn 2011 Tot Aktiiviset Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS todentajat Vertailumittausjärjestäjät Yhteensä Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Yhteensä *) Aktiivisia toimielimiä oli 209 kpl Sekä metrologian yksikön kalibrointipalvelut että FINASin akkreditointipalvelut ovat volyymiltaan hyvin vaihtelevan suuruisia, joten tuottotiedot täydentävät kuvaa toiminnan laajuudesta ja kohdentumisesta eri sektoreille. Kuva 2: Metrologian yksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä yhteisrahoitteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden tuotot 2011 yhteensä 2,7 milj. euroa % % % % MPL:n muk. tuotot kunn. ja kuntayht.ltä MPL:n muk. tuotot elinkeinoelämältä MPL:n muk. tuotot valtion virastoilta Muut toiminnan tuotot Metrologian yksikön omatoimisesta tulonhankinnasta runsas kolmannes tulee elinkeinoelämältä ja koostuu kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista. Muut tuotot koostuvat pääosin yhteisrahoitteisten hankkeitten rahoituksesta EU:lta, Suomen Akatemialta ja kotimaisilta säätiöiltä. Kunta- ja valtiosektorin osuus on vähäinen. Kuva 3: Akkreditointiyksikön maksuperustelain mukaiset tuotot asiakassektoreittain sekä muut tuotot 2011 yhteensä 2,2 milj. euroa % % % MPL:n muk. tuotot kunn. ja kuntayht.ltä MPL:n muk. tuotot elinkeinoelämältä % MPL:n muk. tuotot valtion virastoilta Muut toiminnan tuotot Akkreditointiyksikön palvelutoiminnan tuloista kaksi kolmasosaa tulee elinkeinoelämästä, viidennes kuntasektorilta ja n. 10 % valtionhallinnosta.

19 17 Tilinpäätös PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JAJULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN LAATU Kansallinen mittanormaalijärjestelmä, kalibrointipalvelu ja akkreditointipalvelu (FINAS) täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset, jos mittaus- ja kalibrointitulosten ja akkreditointien vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa ja metrologiatoiminnoissa osallistumalla metrisopimuksen jäsenmaiden metrologian laitosten vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (CIPM/MRA) mukaisesti menestyksellisesti kansainvälisiin vertailumittauksiin sekä täyttämällä sopimuksen mukaiset laatujärjestelmävaatimukset ns. self declaration -periaatteen pohjalta. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001:2000 periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava. 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Tehtävien sisältöjä, palkitsemisjärjestelmää ja johtamisosaamista kehittämällä vähennetään henkistä kuormittumista ja parannetaan työssä jaksamista. Valtionhallinnon uudelleenjärjestelyjen ja eläkepoistuman vaikutuksiin valmistaudutaan ajoissa. Valtion hallinnon uudelleenjärjestelyjen yhteydessä MIKES lisää verkottumistaan ja laajentaa vaikuttavuuttaan soveltavan tutkimuksen ja akkreditoinnin hyväksikäytön osalta. Kotimaista ja kansainvälistä tutkijavaihtoa lisätään ja tarjotaan mahdollisuuksia eritasoisiin opinnäytetöihin. MIKES kohdentaa tavoitteellisesti viestintäänsä ja samalla kasvattaa mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja lisää tunnettuuttaan. MIKES kehittää asemaansa oman alansa kansainvälisen tason toimijana ja vahvistaa imagoaan huippututkimuslaitoksena. (Tulossopimus 2011) Taulukko 15: MIKESille vuoden 2011 talousarviossa asetetut henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet tunnuslukuina. Tavoite-toteuma vertailu. Yhteenveto talousarviossa 2011 asetettujen henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteista ja niiden toteutumasta Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Henkilötyövuosien kehitys 70 71,7 69,0 77,9 - josta maksullisen toiminnan osuus 13 12,1 13,1 - ulkopuolisen rahoituksen osuus 10 Työvoimakustannukset, euroa Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 3,3 3,7 <4 3,6 - lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset < työtyytyväisyysindeksi (1-5, naiset/miehet) 3,1/3,4 4,0/4,0 3,2/3,5 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv 4,2 2,9 4,0 3 - päteyysinvestoinnit, euroa/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä tutkijakoulutuksen saaneiden osuus %-henkilöstöstä 39, Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % 1,47 3,8 <10 4,8 - työhakemukset/avoin työpaikka >15 31 Henkilötyövuosimäärä on kasvanut edellisvuodesta määräaikaisiin tutkimushakkeisiin rekrytointien takia. Lisäys on toteutettu ulkopuolisella tutkimusrahoituksella. Kajaanin yksikköön v saadusta 9 htv:n

20 18 Tilinpäätös 2011 lisäyksestä oli käytössä 5,8 htv. Lyhytaikaiset sairauspoissaolot lisääntyivät, mutta kokonaispoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Työtyytyväisyysindeksi parani edellisvuodesta ja ylitti valtion keskimäärän, mutta jäi vielä tavoitteesta. Koulutuspäivät henkilötyövuotta kohden jäivät tavoitteestaan. Lähtövaihtuvuus on pysynyt pienenä ja avoimiin työpaikkoihin on ollut riittävästi hyviä hakijoita. Taulukko 16: MIKESille vuoden 2011 tulossopimuksen henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä koskevat sanalliset tulostavoitteet. Tavoite-toteuma vertailu. Tulostavoite 2011 Keskuksella on muuttuvassakin ympäristössä osaava ja aikaansaava henkilöstö. Henkilöstö voi hyvin ja työnantajakuva kehittyy myönteisesti -Hankkeitten vaatima erityisosaaminen varmistetaan -Työstä poissaolot jäävät alle valtion keskitason -Työnantajakuva on hyvä -Henkilöstöä kannustetaan rohkeaan uudistumiseen Yksi kv-tason rekrytointi ja 2-3 kpl opinnäytetöitä Poissaolot alle 5 % Kriittiset menestystekijät Keskuksella on osaava, rohkeasti uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö Tuloksellisuusmittarit Henkilöstötilinpäätöksen ja ilmapiirikyselyjen tulokset paremmat kuin valtiolla keskimäärin Tutkijavaihdossa 2-3 henkilöä Toteutunut Metrologia Rekrytoinnit: - Kolme tohtoritason kansainvälisen taustan omaavaa tutkijaa Aika- ja taajuusryhmän eri hankkeisiin. - Tohtoritason tutkija Aika- ja taajuusryhmään. - Tohtoritason tutkija Pituusryhmään. - Tohtoritason tutkija Voimaryhmään. Jatko-opiskelija Aika- ja taajuusryhmän EMRPhankkeeseen. - Tutkija Sähköryhmän CLEEN-hankkeeseen. - Kolme diplomityöntekijää ja kolme kesäharjoittelijaa. Opinnäytteet: - Väitöskirja. - kaksi kandidaatintyötä ja useampia diplomitöitä käynnistyi vuonna Tutkimushankkeisiin osallistuu tutkimushenkilöstöä Helsingin yliopistosta, Aalto yliopistosta ja Oulun yliopistosta. -EMRP-hankkeissa tutkijanvaihtovierailuja Saksaan ja Englantiin (3 henkilöä). Akkreditointi - Pääarvioijien osaamista on laajennettu seuraavien akkreditointivaatimuksina käytettävien standardien ISO 17020, ISO 15189, ISO ja ISO osalta. - Järjestetty ISO 17021:2011, ISO 14065:2007 ja viranomaiskoulutus. - Järjestetty arvioijaseminaari teknisille arvioijille. - Osallistuttu ulkopuoliseen koulutukseen koulutussuunnitelmien mukaisesti. - Järjestetty arvioijaehdokkaille 2 arvioijakurssia. - Avoinna ollutta suunnittelijan viransijaisuutta haki 26 henkilöä. - Laadittu FINASin strategia ja sen toteutussuunnitelma. - Kehitetty tiedonkulkua, johtamista ja kokouskäytäntöjä sekä selkeytetty tehtäväkuvauksia. MIKES yhteensä -Ilmapiirikyselyn vastaus-% ja tulokset paranivat merkittävästi. Tulokset on analysoitu yksiköissä ja ryhmissä. -Kokonaistyytyväisyysindeksi on parempi kuin valtiolla keskimäärin. Poissaolot olivat 5 % vuonna 2011 Metrologian yksikköön ja yhteishankkeisiin on rekrytoitu tohtoritason ja kansainvälisen taustan omaavia tutkijoita, mikä osaltaan kertoo keskuksen kiinnostavuudesta työnantajana. Keskuksen hankkeissa ja tiloissa työskentelee myös Aalto-yliopiston sekä Helsingin ja Oulun yliopiston tutkijoita. Tutkijavaihtoa on vuoden aikana toteutunut tutkimusvierailuina Englantiin, Saksaan, Ranskaan ja Itävaltaan. Tutkijavaihto Turkista MIKESiin toteutuu EMRP:n puitteissa vuonna Mittatekniikan keskuksessa on käytössä koko henkilöstön kattavat tulos- ja kehityskeskustelut. Näissä annetaan palaute päättyneen vuoden toiminnasta ja laaditaan toiminta- ja kehityssuunnitelma alkavalle vuodelle. Keskustelu on osa keskuksen tulosohjauksen toimeenpanoa ja seurantaa.

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Johtokunta käsitellyt 22.9.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriön MIKESille asettamat at tulostavoitteet vuodelle 2011: Toiminnan kytkentä työ-

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008 2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Sisällys 2 1 Johdanto 2 Yleistä a. Toiminta-ajatus ajatus b. Arvot c. Visio d. Strategiakytkennät S 3 Toimintaympäristön muutokset 4 Mittatekniikan keskuksen ksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Helsinki 2016 FINAS - akkreditointipalvelu Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen on laatinut VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet

Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Yliopistot ja puiteohjelmarahoituksen houkutus ja haasteet Marja Nykänen Suomen EU-T&K-sihteeristö 23.8.2010 Perustietoa 7PO:sta: Suomen EU-T&K- sihteeristö ELY-keskusten Eurooppa- yhteyshenkilöt + EEN-verkosto

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2009. 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 Työ ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009 TEM 3646/040/2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaajatus, visio ja arvot Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(5) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 27.2.2003 725/06/2003 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2003 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön periaatteet

Viranomaisyhteistyön periaatteet Viranomaisyhteistyön periaatteet Helsinki 2016 FINAS-akkreditointipalvelu Sisällysluettelo Tausta 1 Yleiset periaatteet 1 Yhteistyö ja tietojen vaihto 2 Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiprosessi

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate Julkaistiin 27.6.2016 FINASin sivuilla: https://www.finas.fi/ajankohtaista/julkaisut /Sivut/default.aspx Suora linkki: https://www.finas.fi/tiedostot%201/julkais

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet

Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi FINASin periaatteet AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALLA Evira 4. 5.10.2016 Marja Leena Järvinen Sisältö Työryhmän perustaminen Monitoimiala ja monitoimipisteorganisaatioiden

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

FINAS-akkreditointipalvelun menettelyt akkreditointitoiminnassa

FINAS-akkreditointipalvelun menettelyt akkreditointitoiminnassa 29.12.2008 1(8) FINAS-akkreditointipalvelun menettelyt akkreditointitoiminnassa JOHDANTO Tässä asiakirjassa kuvataan FINAS-akkreditointipalvelun menettelyt akkreditointi- ja arviointiprosessissa ja yhteistoiminta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot