1.1. JOHDON KATSAUS...1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. JOHDON KATSAUS...1"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt

2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TUOTTAVUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET... 43

3 1 Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS Vuosi 2011 oli mittatekniikan keskuksen kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Keskus uudisti vuoden aikana toimintastrategiansa. Ohjaavan ministeriön kanssa tehtiin ensimmäinen monivuotinen, vuosia koskeva tulossopimus. Mittatekniikan keskuksen metrologiset ja pätevyydenarviointipalvelut ovat osa teknisen turvallisuuden ja laadun infrastruktuuria. Palveluita tarvitaan ja niitä käytetään talouden vaihteluista riippumatta. Keskuksen maksullinen palvelutoiminta ja yhteisrahoitteiset hankkeet lisääntyivät edellisestä vuodesta. MIKES on tavoitteensa mukaisesti pyrkinyt parantamaan vaikuttavuuttaan omalla toimialallaan verkottumalla suunnitelmallisesti kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti. MIKES - metrologian keskeiset yhteistyökumppanit Otaniemessä ovat VTT ja Aalto yliopisto. Kansallista verkottumista on vahvistettu erityisesti Oulun ja Kajaanin alueiden toimijoiden kanssa, CEMIS- yhteistoimintahankkeessa. Kajaaniin perustetun voiman ja vääntömomentin sekä virtausten mittanormaalilaboratorion investointi saatiin päätökseen ja sen varsinainen toiminta käynnistyi. Hanke sai runsaasti huomiota tiedotusvälineissä ja lisäsi osaltaan MIKESin tunnettuutta. EU-rahoitteiset tutkimushankkeet liittävät MIKESin kotimaisine yhteistyökumppaneineen eurooppalaiseen tutkimusverkostoon. Vuonna 2011 oli käynnissä 16 EMRP-ohjelman hanketta. Vaativat tutkimustavoitteet vahvistavat viraston palvelukykyä. FINAS -akkreditointi tekee toimialallaan yhteistyötä useitten eri hallinnonaloilla toimivien virastojen kanssa. Akkreditoinnit ja muut pätevyyden arvioinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti. Yksikkö saavutti suunnitellun volyymin kustannusvastaavasti ja akkreditointi laajeni uusille alueille. Keskustelut akkreditoinnin hyväksikäytöstä laajalti ja hallinnonalarajat ylittäen on käynnistetty useiden ministeriöiden kanssa. Keskuksen talous toteutui suunnitellusti. Omatoimisen tulojenhankinnan osuus nousi 39 %:iin ja tasapainotti keskuksen taloutta. Maksullisen palvelutoiminnan tulot kasvoivat nimellisarvoltaan euroa. Lisäystä edellisvuoteen oli n. 5 %. Toiminnan kokonaistuotot lisääntyivät n. 1,4 milj. (39 %, luvussa on mukana ELY-keskukselta saatu rahoitus). Toiminnan kulujen lisäys, 1,3 milj. euroa, on pääosin seurausta Kajaanin yksikön käynnistymisestä. Markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus parani, mutta jäi vielä tavoitteesta. Vuoden 2011 toiminta ja talous toteutuivat keskeisiltä osiltaan tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 2 Tilinpäätös MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kuva 1: MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja alue Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot Tutkimuslaitosten mittaukset ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Mittausten osuus on n. 2 % BKT:sta eli runsaat 3 mrd euroa. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) kehittäminen ja ylläpito. Sen tehtävänä on vastata myös säännöksissä ja määräyksissä edellytetyistä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyvistä tehtävistä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus MIKES tekee kansainvälisen tason metrologista tutkimusta, siirtää SI-mittayksiköt elinkeinoelämän ja viranomaisten käyttöön, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja vastaa akkreditointi- ja uustä pätevyydenarviointitoiminnasta Suomessa. Visio Metrologia ja akkreditointi ovat laajalti käytettyjä ja parantavat Suomen kilpailukykyä ja yhteis-kunnan toimivuutta Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton.

5 Strategiset tavoitteet ja kytkentä työja elinkeinoministeriön innovaatiostrategian linjauksiin 3 Tilinpäätös 2011 Mittatekniikan keskuksen toimintaa suunnataan ja kehitetään kansallisen innovaatiostrategian ja TEMin konsernistrategian sekä Innovaatiopolitiikan linjaukset ja painopisteet vuodelle 2011-asiakirjan mukaisesti. MIKES osallistuu aktiivisesti ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyyden toteamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja globaaliin yhteistyöhön. Erityisinä painopisteinä ovat EURAMETin kautta toteutettavat tutkimushankkeet ja -ohjelmat, joissa MIKESin erikoisosaaminen ja toimitalon luomat mahdollisuudet voidaan hyödyntää. MIKES-metrologia osallistuu yhteiseurooppalaiseen artikla 169 perustuvaan EU-rahoitteiseen EMRP (European Metrolgy Research Programme) -tutkimusohjelmaan. Uudistunut EU lainsäädäntö määrittelee puitteet akkreditointitoiminnan järjestämiselle ja käytölle jäsenmaissa, mikä lisää sidosryhmäyhteistyötä erityisesti kansallisella tasolla. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:n harmonisoidussa yhteisölainsäädännössä edellyttää akkreditoinnin uudenlaista soveltamista eri hallinnonaloilla ja resurssien kohdentamista palvelemaan myös yksittäisiä asiakkaita tai asiakasryhmiä. MIKES toimii yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa aktiivisesti kemian metrologian kehittämisessä ja yhteen kokoamisessa. TEM on linjannut koko hallinnonalaa koskevat tavoitelinjaukset. MIKESin toiminta ja tehtäväkenttä painottuu lähinna tavoitelinjaukseen 3: vahvistetaan innovaatioiden kysyntää ja luodaan huippuluokan innovaatiokeskittymiä MIKES osana TEM-konsernia toteuttaa konsernitason linjauksia sekä vastaa osaltaan niiden toimeenpanosta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitelinjausten toimeenpanosta käydään tarvittaessa ministeriön ja MIKESin kesken tarkentavia keskusteluja. (Tulossopimus 2011) TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Vaikuttavuustavoitteet Kansainvälisesti korkeatasoinen ja innovatiivisesti toteutettu mittausjärjestelmä ja pätevyydentoteamisjärjestelmä parantavat hyödykemarkkinoiden toimivuutta, suomalaisten palvelujen ja tuotteiden kilpailukykyä sekä kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan liittyvien toimintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta. Vaikuttavuuden tarkastelu perustuu ministeriön tulossopimuksessa vahvistamien sanallisten tavoitteiden sekä tunnuslukuina esitettyjen tavoitteiden toteutumavertailuun. (Tulossopimus 2011)

6 4 Tilinpäätös 2011 VAIKUTTAVUUS Taulukko 1: MIKESin vuoden 2011 tulossopimuksen vaikuttavuuden sanalliset ja tunnuslukuina asetetut tulostavoitteet. Tavoite-toteumavertailu Kriittiset Tulostavoite Toteutunut Tuloksellisuusmittarit menestystekijät Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa ja asiakastarpeitten ohjaamaa sekä kustannustehokasta Metrologisia ja akkreditointipalveluja käyttävät asiakkaat ovat kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä -SI-mittanormaalijärjestelmää ja pätevyydenarviointia toteutetaan yli hallinnonalarajojen kansallisten tarpeitten mukaan ja kansainväliset sopimukset ja normit täyttäen -Metrologia on osa kansallisia osaamiskeskittymiä -MIKES on myös alueellisesti toimiva ja tukee maanlaajuisesti verkottumalla paikallisia toimijoita Pysyminen kvsopimuksissa ja mittauskyvykkyyttä osoittavissa CMCtaulukoissa Metrologia ylittää hallinnonalarajat, merkittävää yhteistyötä 5-6 hallinnonalalla Alueellisten hankkeitten ja Measurepolis-, CEMIS- ja OSKEyhteistyön laajuus 3 hanketta Arviointien lukumäärä >210 Yhteistyötä 5-6 hallinnonalalla Metrologia - Osallistui 12 avainvertailuun ja 11 muuhun vertailuun, joista kahdessa koordinattorina. - Jatkuva kahdenvälinen aikavertailu SP:n (Ruotsi) kanssa on valmisteilla. -CMC-taulukoita on päivitetty vertailutulosten perusteella (esim. mittausalueen laajennukset, epävarmuuksien pienentäminen). - Kiihtyvyysmittapaikan peer review -arviointi. - Vertailujen ja peer-review arviointien tulokset hyviä, osoittavat yhdenmukaisuuden CMC-vientien ja kvsopimusten ehtojen kanssa. - Mukana CCT:ssä, CCEM:ssä, CCPR:ssä ja CCL:ssä sekä niiden WG-työssä. - TC-L:n puheenjohtajana ja jäsenenä muissa EURAMETin tekinsissä komiteoissa ja niiden alikomiteoissa ja CMC-arviointiryhmissä sekä EURAMET TC-EM:n ja EURAMET TC-T:n strategiatyöryhmissä. - Mukana kelvinin, ampeerin, sekunnin ja kilogramman määritelmien uudistamiseen liittyvissä, vuonna 2012 alkavissa EMRP-hankkeissa ja useissa muissa SIjärjestelmän kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa, jotka liittyvät esim metrin realisointiin, nanometrologiaan ja kvanttimetrologiakolmioon. -Akkreditoinnin hyväksikäyttöä edistetään, uusia arviointiohjelmia kehitetään sekä uudistetaan olemassa olevia kansainvälisten vaatimusten ja kansallisten tarpeitten sekä kysynnän mukaan. - Mukana CLEEN FCEP, CLEEN SGEM ja CLEEN MMEA -hankkeissa - Ohjelmapäällikkönä CLEEN MMEA:ssa - Tukenut metrologian neuvottelukunnan kehittymistä hallinnonalojen rajat ylittävänä vaikuttajana. - kauppa- ja teollisuushallinto:- VTT - liikennehallinto:- IL, FICORA (karkaussekunti) - maa- ja metsätaloushallinto: - GL - opetushallinto: - FUNET (aika) - Aalto-yliopisto, Itäsuomen yliopisto, HY, TTY, OY - Kalibroijan tutkinto - puolustushallinto:- MATINE - Koulutus - sosiaali- ja terveyshallinto: - STUK - - ympäristöhallinto: - SYKE, IL - OSKE-yhteistyötä: - Minewater - MIKES mukana nano-oske ohjelmassa - MIKES-Kajaanin kalibrointipalvelutoiminta käynnistetty. - Menossa neljä CEMIS-hanketta (ÄTYLI, NEMET, TUNES, LIIKE), sekä kaksi TEKES-hanketta TARRA ja LUMO. - Osallistuttu Innoreg-lähialueyhteistyöhankkeeseen.

7 5 Tilinpäätös 2011 Kriittiset menestystekijät Tulostavoite 2011 Tuloksellisuusmittarit Toteutunut Akkreditointi - Osallistuttu n. 45 kansainväliseen kokoukseen, 36 äänestykseen ja 32 lausuntokierrokseen. - FINASin edustaja jatkoi EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana ja EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. - FINASin edustajat toimivat arvioijina kuudessa EA:n vertais-arviointiryhmässä.- Uusiin arviointialueisiin liittyvää yhteistyötä seuraavasti: - TEM: RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädännön valmistelu - EMV/TEM: GHG todentajien akkreditointiasiat ml. uuden päästökauppakauden ( ) valmistelut - EMV/TEM: komission maatarkastus liittyen EU ETS (European Union Emission Trade System) - järjestelmään - EMV/TEM: sähkön tuotantotuki koskien uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyvät kysymykset - LVM/TRAFI: moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyvät arviointiasiat - TRAFI: rautateihin liittyvä EU asetus koskien Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) ja siihen liittyvä ISA arviointi (Independent Safety Assessment) TRAFI: lentoliikenteen pääästökauppa - YM: EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevat kysymykset sekä ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistyminen SYKE: Global EMAS soveltaminen - MMM: laittoman puun käytön torjunta Due Diligence järjestelmän avulla EVIRA/MMM/STM: elintarvike- ja vesitestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen ja seuranta STUK: ydinvoimaturvallisuus ja niihin liittyvät arvioinnit - Arkistolaitos: sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelma PEFC: (Programme for Endorsement of Forest Certification), sertifiointijärjestelmään liittyvät ajankohtaiset asiat - Osallistuttu 19 kotimaiseen lausuntokierrokseen. - Osallistuttu VANKin kaikkien jaostojen ja VANK P:n työryhmien toimintaan. - FINASBulletiini tiedotuslehti muutettiin sähköiseksi, julkaistu 2 numeroa. - Järjestetty FINAS- ja maailman akkreditointipäivä, standardikoulutustilaisuus, viranomaiskoulutus -Pidetty n. 10 esitelmiä eri järjestäjien tilaisuuksissa. Tieteellistä metrologiaa koskeva yhteistyö Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisössä on jatkunut ja kehittynyt edelleen myönteisesti. MIKES-metrologian EMRP-ohjelmassa meneillään olevat projektit ovat vahvistaneet tätä yhteistyötä ja luoneet kuvaa MIKESistä korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Viisi artiklaan 169 perustuvaa kolmivuotista projektia oli käynnissä ja 11 uutta alkoi vuonna EMRPtutkimusohjelman vuoden haun tuloksena 9 uutta hanketta alkaa vuonna Suomen Akatemian myönteiset päätökset kahdesta hankerahoituksesta ja akatemiatutkijan virasta vahvistavat selkeästi tavoitettamme olla viiden parhaan eurooppalaisen metrologian laitoksen joukossa. Soveltavan metrologian alalla on meneillään kvanttikaskadilaserien tutkimus ja nanohiukkasten mittaus. Kajaanissa MIKES osallistuu kahteen TEKES-projektiin ja toimii paikallisessa dosenttitiimissä. MIKES on

8 6 Tilinpäätös 2011 osakkaana energia- ja ympäristöalueen SHOKiin perustetussa CLEEN Oy:ssä. TEKESin hyväksymistä projekteista olemme mukana kolmessa ja lisäksi ohjelmapäällikkönä MMEA-ohjelmassa. MIKES-metrologia on mukana Kajaanissa CEMIS-konsortiossa ja perustetussa soveltavan mittaustieteen ryhmässä. Voima- ja vääntömomenttilaboratorion siirto Lahdesta Kajaaniin ja vesivirtausmittauslaitteiston siirto Inspecta Oy:ltä Kajaaniin ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Voima- ja vääntömomenttilaboratorio on tuotantokäytössä. Vertailumittausten tulosten perusteella MIKES on pysynyt erinomaisella tasolla ja siten säilyttänyt erinomaisen maineensa. CIPM MRA -sopimukseen liittyvä kansallisten metrologialaitosten laatujärjestelmä on raportoitu EURAMETin TC-Qualityssa (TC-Q). Suomalaisten instituuttien laatujärjestelmä sai täyden luottamuksen. Ensikertalaisena esiintymässä oli MIKES-SYKE, joka hyväksyttiin DI:ksi EURAMETin GA:ssa Vertaisarvioinnit (peer evaluation) Tsekin, Slovakian ja Puolan kanssa jatkuivat suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2011 FINAS osallistui EA:n, ILACin ja IAF:n yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla. FINASin edustaja jatkoi EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana ja EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä. Lisäksi FINASin edustajat toimivat jäseninä kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS toteutti arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Ruotsin (SWEDAC) ja Saksan (DAkkS) akkreditointielimien kanssa. EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen (EU 765/2008) myötä uusiin arviointialueisiin liittyvä kansallinen viranomaisyhteistyö on lisääntynyt. TEMin kanssa valmisteltiin RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädäntöä, TRAFIn kanssa rautateihin liittyvää Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) EU-asetusta ja siihen liittyvää ISA arviointia (Independent Safety Assessment) sekä moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyviä arviointiasioita. Energiamarkkinaviraston kanssa on käsitelty päästökauppatodentajien akkreditointiasioita mukaan lukien uuden päästökauppakauden ( ) valmistelu, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä koskevaa tuotantotukea ja tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyviä kysymyksiä sekä EU ETS (European Union Emission Trade System) järjestelmään liittyvää komission maatarkastusta. Keskusteluja käytiin YM:n kanssa EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevista kysymyksistä ja MMM:n kanssa laittoman puun käytön torjunnasta Due Diligence järjestelmän avulla. Vakiintunut yhteistyö jatkui PEFC:n (Programme for Endorsement of Forest Certification) kanssa sertifiointijärjestelmään liittyvistä ajankohtaisia asioita, EVIRA/MMM/STM:n kanssa elintarvike- ja vesitestaukseen liittyvistä kysymyksistä sekä STUKin kanssa ydinvoimaturvallisuuteen liittyvistä arvioinneista. Samoin yhteistyö on jatkunut TUKESin kanssa koskien mm. tarkastuslaitosten toimintaa, YM:n kanssa liittyen ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistymiseen, SYKEn kanssa Global EMAS soveltamiseen sekä arkistolaitoksen kanssa liittyen sähköisen arkistoinnin sektorikohtaiseen sertifiointiohjelmaan. Myös osallistuminen THL:n koordinoimaan kliinisen auditoinnin kehittämisen ja seurannan työryhmään on jatkunut. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuonna 2011 aloitettiin yhteistyö Aalto-yliopiston Mikro- ja Nanotieteiden laitoksen kanssa. Akatemian tutkimushankkeessa (MirSyn) tapahtuva tutkimusyhteistyö Helsingin yliopiston Fysikaalisen kemian laboratorion kanssa on lisännyt MIKES-metrologian osaamista kaasuanalytiikassa sekä tarjonnut fysikaalisen kemian laboratoriolle mahdollisuuden osallistua EMRP -tutkimusohjelmaan. EMRP-hankkeiden kautta MIKES-metrologia on verkottunut hankkeisiin osallistuvien eurooppalaisten tutkimus- ja metrologialaitosten kanssa. MIKES-metrologia on toiminut ja toimii aktiivisesti löytääkseen EMRPhankkeissa tehdylle innovaatioille ja tutkimustuloksille kotimaisia teollisia hyödyntäjiä. Kansainvälistä yhteistutkimusta tehtiin myös Kanadan NRC:n kanssa. Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus (765/2008/EY) on ollut voimassa kaksi vuotta. Akkreditoinnin merkitys ja painoarvo on kasvanut ja vahvistunut. Tämä näkyy lisääntyneenä yhteistyönä eri hallinnonalan viranomaisten kanssa. (Lisäys LT) Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa:

9 7 Tilinpäätös 2011 MIKES metrologian kansallista yhteistoimintaa Jäsenenä EURAMETissa, EMRPssä, metrijärjestön konsultatiivisissa komiteoissa CCL, CCEM ja CCPR ja tarkkailijajäsenenä CCT:ssä. Yhteinen tutkimusprofessuuri Aaltoyliopiston TKK:n kanssa Alan opetusta TKK:lla, OY:ssa ja JY:ssa Tutkimusyhteistyötä mm. Aalto-Yliopiston, VTT:n, JY:n ja OY:n kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa CEMIS-yhteistyö Kajaanissa Metrologian neuvottelukunta SHOK (Cleen Oy) ja OSKE osallistuminen FINAS akkreditointipalvelun kansallista yhteistoimintaa TEM: RES (Renewable Energy Sources) direktiivin täytäntöönpanolainsäädännön valmistelu EMV/TEM: GHG todentajien akkreditointiasiat ml. uuden päästökauppakauden ( ) valmistelut EMV/TEM: komission maatarkastus liittyen EU ETS (European Union Emission Trade System) - järjestelmään EMV/TEM: sähkön tuotantotuki koskien uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä, tuotantotietojen todentajien akkreditointiin liittyvät kysymykset LVM/TRAFI: moottoriajoneuvopuitedirektiiviin ja kansallisiin säädöksiin liittyvät arviointiasiat TRAFI: rautateihin liittyvä EU asetus koskien Common Safety Method on Risk Evaluation and Assessment (CSM) ja siihen liittyvä ISA arviointi (Independent Safety Assessment) TRAFI: lentoliikenteen päästökauppa YM: EU:n jätelainsäädäntöä (End of Waste) koskevat kysymykset sekä ympäristöteknologian verifiointiprotokollan (ETV) käynnistyminen Syke: Global EMAS soveltaminen MMM: laittoman puun käytön torjunta Due Diligence järjestelmän avulla EVIRA/MMM/STM: elintarvike- ja vesitestaus THL: kliinisen auditoinnin kehittäminen ja seuranta STUK: ydinvoimaturvallisuus ja siihen liittyvät arvioinnit TUKES: tarkastuslaitosten arviointiin liittyvät kysymykset Arkistolaitos: sähköisen arkistoinnin sertifiointiohjelma PEFC: (Programme for Endorsement of Forest Certification), sertifiointijärjestelmään liittyvät ajankohtaiset asiat Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja on tukenut verkottumista ja yhteistyötä erityisesti Oulun yliopiston kanssa sekä enegia- ja ympäristö-alan SHOK:ssa (CLEEN OY) ja Kajaanin CEMIS hankkeissa samoin kuin akkreditointitoiminnan hyväksikäytön laajentamista yli hallinnonalarajojen. Hallintojohtaja, IT-päällikkö, ja taloussuunnittelija ovat osallistuneet hallinnonalan yhteistoimintaan toimialaansa liittyvissä työryhmissä ja verkostotapaamisissa. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKESin molemmat yksiköt ovat toteuttaneet omissa viiteryhmissään. MIKES-metrologian kansainvälistä toimintaa: Mukana EURAMET e.v.:n toiminnassa. Mukana EMRP -tutkimusohjelmassa, Osallistui EURAMETin kokouksiin: TC-T, TC-M, TC-F, TC-Q, TC-TF, TC-AUV, TC-EM, TC-L, TC-IM ja CC:n työryhmäkokouksiin MIKES mukana 11 kansainvälisessä vertailussa Toteutti jäljitettävyyden MIKESin primaarinormaaleista useiden maiden KML: n ja akkreditoitujen laboratorioiden referenssinormaaleihin

10 8 Tilinpäätös 2011 FINAS akkreditointipalvelun kansainvälistä toimintaa: Osallistuttu EA:n (European co-operation for Accreditation), ILACin (International Laboratory Accreditation Cooperation) ja IAF:n (International Accreditation Forum Inc.) yleiskokous-, komitea- ja ryhmätyöskentelyyn sekä äänestys- ja lausuntokierroksiin kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla FINASin edustaja jatkanut EA:n laboratoriokomitean puheenjohtajana FINASin edustaja ollut arvioijana kuudessa EA:n vertaisarviointiryhmässä. FINASin edustaja jatkaa EU:n rintasyöpäseulontaohjelman johtoryhmässä Osallistunut EA:n direktiiviverkoston toimintaan Eurooppalaisen ja kansainvälisen rajat ylittävän akkreditoinnin periaatteiden mukaisesti FINAS on toteuttanut arviointeja yhteistyössä Egyptin (EGAC), Ruotsin (SWEDAC) ja Saksan (DAkkS) akkreditointielimien kanssa. Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta Kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet *) Esitykset kv. konferensseissa *) Opinnäytetöihin sisältyy yksi väitöskirja ja kaksi muuta opinnäytetyötä Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotuslehti Tiimalasi ilmestyi kahdesti. Asiakas- ja sidosryhmille postitettavan julkaisun painosmäärä on 3600 kpl. Metrologian yksikön asiakasviestintää on toteutettu julkaisu-, seminaari- ja koulutustoimintana. Tilaisuuksia oli yhteensä 10. Osallistujamäärä on parhaimmillaan henkilöä. Osa tilaisuuksista toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa. Metrologian keskeisille asiakkaille suunnatun TOP-5 julkaisun painosmäärä oli 300 kpl. FINASin asiakkaille ja sidosryhmille on järjestetty FINAS-päivä ja sen yhteydessä Maailman akkreditointipäivä, jonka aiheena oli viranomaisyhteistyö. Osallistuminen FINASin järjestämiin arvioijakursseihin ja koulutustilaisuuksiin on ollut edelleen runsasta. FINASBulletiini tiedotuslehden julkaisussa on siirrytty sähköiseen versioon, joita julkaistiin kaksi numeroa. Tiedot akkreditointivaatimuksista ja niihin liittyvistä oppaista on pidetty ajan tasalla. Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus on saanut näkyvyyttä 7 sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistuissa uutisissa tai artikkeleissa. Kajaanin toimintayksikön perustaminen ja toiminnan käynnistyminen vuonna 2011 huomioitiin Kainuun alueen lehdissä. Keskuksen verkkosivuille tehtiin vuoden aikana n käyntiä (n käyntiä vuonna 2010 ja käyntiä vuonna 2009) TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnallinen tuloksellisuus MIKES toimii mittausten asiantuntijalaitoksena yli hallinnonalarajojen sekä tekee tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että valittujen ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Resurssit suunnataan siten, että hallinnon ja kotimaisen teollisuuden tarpeet otetaan ennakoivasti huomioon. MIKES priorisoi ja määrittää toimintansa painopistealueet TEMin tavoitelinjausten suuntaisesti. MIKES keskittyy suureiden ylläpidossa ja huippututkimuksessa valittuihin suurealueisiin. Muulta osin toiminta painottuu metrologian sovelluksiin, yhteistyöverkostojen hyväksikäyttöön ja palvelujen alihankintaan. Akkreditointi- ja pätevyydenarviointipalvelut tuotetaan kustannusvastaavasti hyödyntäen laajaa ulkopuolista asiantuntijaverkostoa. (Tulossopimus 2011)

11 9 Tilinpäätös 2011 Taulukko 3: MIKESin vuoden 2011 tulossopimuksen toiminnallisen tuloksellisuuden sanalliset ja tunnuslukuina asetetut tavoitteet: Tavoite toteutumavertailu Tehokkuus (taloudellisuus-tuottavuus-kannattavuus) Kriittiset menestystekijät Omatoimisen rahoituksen osuus kasvaa ja maksullisen toiminnan perusta on taloudellisesti terve Tulostavoite 2011 Omatoimisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta nousee kolmannekseen -Maksullinen palvelutoiminta ja ulkopuolinen tutkimusrahoitus tukevat perustehtävän hoitamista -Markkinasuoritteitten kustannusvastaavuustavoite on 115 % -MIKES-talon käyttöaste nousee Tuloksellisuusmittarit Metrologian yksikön omatoimisen rahoituksen volyymitavoite Yhteisrahoitteisessa toiminnassa ulkopuolinen rahoitus >30 % Hankehakemuksia jätetään 19, toteumatavoite 9 kpl Kustannusvastaavuus-toteuma-% > 115 Tilojen yhteiskäyttöä > 12 hankkeessa Toteutunut Metrologia - Metrologian yksikön omatoiminen rahoitus vuonna 2011 oli Metrologian yhteisrahoitteisessa toiminnassa ulkopuolinen rahoitusosuus oli 50 % EMRP tutkimusohjelmahaussa yhdeksän MIKESin viidestätoista hakemuksesta tullaan rahoittamaan. -Yhteensä Suomesta tehtiin 18 hakemusta, joista 10 rahoitettiin. -Jätetty hakemuksia mm. EU FP7 (clocklight (päätös: hyväksytty), C:ASPIRE, MATINE (päätös: hyväksytty), AKA (grafeeni, tutkijatohtori), TEKES (TARRA - päätös: hyväksytty, CLEEN jatkohakemukset 3 kpl, Green Mining) -Metrologian maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus toteutuma oli 90 % -Yksi tutkija sai viisivuotisen akatemiantutkijan viran. -Aloitettu SA:n THERMIC- ja TOSIC-hanke. Akkreditointi -Akkreditoinnin tulot, , ylittivät n. 4% suunnitelman ja olivat n. 7% enemmän kuin edellisenä vuonna - Arviointitoiminnan kustannusvastaavuus 104 % - Muun maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus 154 % Taulukko 4: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP 2009 TP 2010 TP 2011 Tavoite %-osuus %-osuus Maksullisen palvelutoiminnan tulot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot *) Talousarviotalouden sisäinen yht.rahoitt.rahoit 74 0 Omatoiminen rahoitus yhteensä % 33 % Budjettirahoitus % 67 % *) Sisältää myös Kajaanin yksikön ELY-keskukselta saaman rahoituksen Vuotta 2011 koskevan tulossopimuksen tavoitteiden mukaan omatoimisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta kasvaa kolmannekseen. Tavoite saavutettiin ja omatoimisen rahoituksen osuus oli 39 % (ilman Kajaanin toimipaikan käynnistykseen saatua rahoitusta). Metrologian yksikön omatoimisen rahoituksen määrä nousi edellisen vuoden määrästä euroa. Kalibrointitoiminta Otaniemessä on säilynyt edellisvuoden tasolla. Toimeksiantoja on sekä kotimaasta että ulkomailta. Viron MoU-pohjainen jäljitettävyyspalvelu on jatkunut. Erillisprojektina Viroon tehtiin tärinäkartoitus heidän uusiin laitetiloihinsa. Kajaanin toimipisteen kalibrointitoiminta jäi ensimmäisenä vuotenaan vain noin puoleen tavoitteesta mutta saavutti suunnitellun tason vuoden kahtena viimeisenä kuukautena. Metrologian yksikön markkinasuoritteitten kustannusvastaavuus oli 90%. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden rahamääräisen volyymin tavoite ylittyi ja oli 7 % edellisvuotta suurempi. Suoritteet tuotettiin kustannusvastaavasti (104%).

12 10 Tilinpäätös 2011 Investoinnit Vuoden 2011 merkittävin investointihanke on ollut voiman ja vääntömomentin sekä nestevirtausten mittanormaalilaboratorion perustaminen Kajaaniin. Hanke käynnistyi jo vuoden 2010 puolella ja valmistui pääosin vuoden 2011 lopulla. Eräin osin investointi jatkuu vielä vuoden 2012 alkupuolelle. Hanke toteutunee n. 1,6 milj. euron suunnitelman rajoissa. Espoon toimipisteessä on investoitu Ionikelloprojektin laitteisiin (n ) ja metaanilaboratorion rakentamiseen (n euroa) TOIMINNAN TUOTTAVUUS Keskuksen henkilötyövuosimäärä on sopeutettu valtion yleisen tuottavuusohjelman asettamiin rajoihin. Kajaanissa aloitettavaa toimintaa varten on htv-rajaan saatu hallinnonalan sisältä yhdeksän henkilötyövuoden lisäys. Kalibrointitoiminnan osalta tuottavuuden tarkastelu perustuu annettuihin kalibrointitodistuksiin ja maksullisen palvelutoiminnan henkilötyövuosiin. Tämä tuottavuuden tarkastelu mittaa toiminnan tehollisesta kokonaistyöajasta ainoastaan 13 %:n osuutta. Taulukko 5: MIKES metrologian kalibrointitoimeksiannot ja maksullisen toiminnan htv muutos, % Annetut kalibrointitodistukset htv 6,4 5,6 6,2 11 Annetut todistukset, kpl/htv 169,5 202,9 259,6 28 Taulukko 6: FINASin arvioimat toimielimet ja pääarvioija/arvioijaresurssit muutos, % Arvioidut toimielimet, kpl Pääarvioija/arvioijaresurssit, htv 13,3 12,7 12,1-5 Arvioidut toimielimet, kpl/htv 15,9 16,5 17,2 4 Akkreditointiyksikössä on kehitetty työnjakoa ja toimenkuvia. Henkilöresurssien vähennys aiheutui toimintavuodelle ajoittuneista vanhempainvapaista TOIMINNAN TALOUDELLISUUS Vuoden 2011 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten jakautuminen on esitetty jäljempänä. Viraston yhteisten toimintojen kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualuille. Taulukko 7: Henkilöstö (HTV) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2011 TP 2009 TP 2010 HENKILÖSTÖ 2011 KUSTANNUKSET 2011 toteutuma toteu- htv milj. htv milj. htv tavoite-% -% milj. tavoite-% tuma -% MIKES Metrologia, Espoo 41,3 6,480 42,1 6,558 43,1 57,1 55,3 6,717 63,6 63,7 MIKES Metrologia, Kajaani 0,0 0,112 5,8 6,5 7,5 0,434 4,1 4,1 FINAS Akkreditointi 17,4 2,237 17,8 2,223 18,4 23,4 23,6 2,302 21,4 21,8 Hallinto- ja tukipalvelut 11,6 1,114 10,2 1,117 10,5 13,0 13,5 1,086 10,9 10,3 70,3 9,831 71,7 10,010 77,9 100,0 100,0 10, ,0 100,0 Kokonaiskustannukset toteutuivat suunniteltuun 10,5 milj. euron tasoon. Myös vastuualueille laaditut kustannusarviot toteutuivat suunnitellusti.

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot