Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valviran lakisääteinen toiminta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Arviointiasteikko Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Laskentatoimen kehittäminen Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Mielentilaa koskevat lausunnot Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Alkoholilupahallinto ja -valvonta Kemikaalihallinnon suoritteet Sisäisen turvallisuuden ohjelma Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Alkoholihallinto Tupakkalain mukainen valvonta Kemikaalit Ympäristöterveydenhuolto Geenitekniikkalain mukainen valvonta Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Lääninhallitusten ohjaaminen Tukipalvelut HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET

3 TAULUKOT JA KAAVIOT Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys... 7 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen... 8 Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus... 9 Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus... 9 Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Taulukko 16: Alkoholiluvat Taulukko 17: Alkoholiluvanhaltijoiden valvonta ja ohjaus Kaavio 18: Kemikaalien tuoterekisteriin saapuneet ilmoitukset Taulukko 19: Kemikaalihallinnon keskeiset suoritteet Taulukko 20: Alkoholilupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat (pv) Kaavio 21: Terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikajakauma Taulukko 22: Alkoholiluparekisterihaut internetissä organisaatioittain Taulukko 23: Sähköiset lausunnot alkoholihallinnolle Taulukko 24: Sähköiset valvontailmoitukset alkoholihallinnossa Taulukko 25: Sähköiset tupakan myyntilupahakemukset Taulukko 26: Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja

4 TOIMINTAKERTOMUS 1. Johdon katsaus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira aloitti toimintansa Käynnistämisvuoden keskeisin haaste oli saada virasto toimintakykyiseksi, jotta se voisi vastata sille perustamisvaiheessa asetettuihin odotuksiin. Viraston henkilöstön sijoittuminen organisaatiossa ja tehtävien sisäinen organisointi veivät vielä suuren osan alkuvuodesta. Kehittämis- ja strategiahanke, jonka tavoitteena on luoda suuntaviivat viraston kehittämiselle sekä valmistella virastolle päivitetty strategia siirtymävaiheen strategian tilalle, käynnistyi loppuvuodesta. Sitä ennen tuore virasto ehti kokea ylijohtajan vaihdoksen. Ylijohtaja Jukka Männistön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen aloitin ylijohtajana marraskuun alussa. Hallinnonalan virastouudistukset jatkuivat Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus Fimean perustamisella, jonka yhteydessä entisen Lääkelaitoksen tehtäviä siirtyi Valviraan. Oikeuspsykiatrian tehtävät siirtyivät vuoden lopussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistyi kemikaalivalvonnan keskittämishanke, jonka myötä Valviran kemikaalitehtävät siirtyvät vuoden 2011 alusta Turvatekniikan keskukseen. Valviralle tuli uusia valtakunnallisia lupatehtäviä myös syyskuun alussa voimaan tulleen yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muutoksella. Valvira on valmisteluvaiheessa tuonut esiin tarpeen uusien tehtävien riittävään resursointiin, mutta käytännössä tehtävät ovat siirtyneet niukoin voimavaroin. Lisäksi virastossa valmistauduttiin Valviran Rovaniemen yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2010 alussa. Tulevaisuuden kannalta keskeinen haaste on sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan tehtävien haltuunotto niiden siirtyessä Valviralle vuoden 2010 alussa. Toiminta-alue on laaja ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeä. Monissa yhteyksissä on tällä alueella todettu olevan paljon kehitettävää. Toimenpiteiden ja resurssien oikea kohdistaminen on jatkossa keskeisenä työsarkana. Valviran toiminnassa painottuu valvonnan edellyttämä ohjaus, ennakoiva valvonta ja jälkikäteinen valvonta. Keskeistä jatkossa on, että yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa vakiintuu, Valviran eri osa-alueiden toiminta on tasapainossa ja viraston sisäinen rakenne on toimiva. Valviran työssä korostuu laadunhallinta. Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen 4

5 2. Toiminnan vaikuttavuus 2.1 Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valvira toteuttaa toiminnallaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan strategisia tavoitteita väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi. Keskeisiä STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden edistämiseen Valvira vaikuttaa tulossopimuskaudella , ovat - alkoholihaittojen ehkäisy - tupakoinnin terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta - kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisy - elinympäristön terveellisyyden edistäminen - sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantaminen - palvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisin käsittelyajoin - valvonnan ja sen laadun parantaminen. STM toteuttaa näitä tavoitteita muun muassa politiikkaohjelmilla ja muilla ohjelmilla, joiden toimeenpanoon Valvira on osallistunut. Valvira on toteuttanut osaltaan Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Virasto on osallistunut Alkoholiohjelman toimeenpanoon toiminnallisessa yhteistyössä Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kanssa ja vastannut alkoholielinkeinoon liittyvästä kumppanuussopimusten valmistelusta ja toteuttamisesta. Valvira on osallistunut myös kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanoon ja vastannut Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian (YETT) toimeenpanosta talousveden käyttökelvottomuus laajalla alueella -erityistilanteen osalta. Yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistumiseen ovat vaikuttaneet Valviran toiminnan lisäksi useat muut hallinnonalan tai valtionhallinnon toimijat sekä monet ulkopuoliset tekijät. STM on asettanut vaikuttavuustavoitteiden seuraamiseksi yleisindikaattoreita, joista useimpien tietoaineiston tuottaa ja raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä kuvaavia yleisindikaattoreita ovat mm. päivittäin tupakoivien osuus vuotiaista, alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleiden määrä, humalahakuisen juomisen osuus vuotiailla, vesivälitteisten epidemioiden ja niissä sairastuneiden määrä sekä alkoholin kokonaiskulutus. Valvira on tuottanut Alkoholiohjelman seurantaan tarvittavat vuosittaiset valtakunnalliset tiedot alkoholijuomien tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Alkoholijuomien kokonaiskulutus tavoite litraa/asukas 10,5 10,4 10,5 10,2 muutos, litraa +0,2-0,1-0,2 muutos, % +2 % -1 % - 2 % Toimivien palvelujen varmistamista STM seuraa muun muassa hoitotakuun toteutumista erikoissairaanhoidossa mittaavalla yleisindikaattorilla, jonka tietoaineiston tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Valviran osalta yleisindikaattorina on seurattu terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyaikoja, joista raportoidaan palvelukykyä ja laatua koskevassa luvussa

6 2.2 Valviran lakisääteinen toiminta Lähes kaikki Valviran toiminta perustuu lakisääteisiin tai yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin. Näiden toimintojen vaikuttavuus perustuu lainsäätäjän ilmaiseman tahdon toteutumisen valvontaan. Tässä luvussa kuvataan pääpiirteittäin Valviran lakisääteisen toiminnan osuutta hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. Tarkemmin Valviran lakisääteisen toiminnan tuloksellisuutta kuvataan jäljempänä luvuissa 4.1 ja 4.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalla varmistetaan kansalaisten oikeusturvan toteutumista. Tehokas valvonta perustuu toiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuteen ja ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen (luku 4.1.1) sekä Valviran ylläpitämiin luparekistereihin ja yhteiskäyttöisiin tietojärjestelmiin (luku 4.2.9). Valvonnan laatua parantaa valvontaviranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen lääninhallituksia ohjaamalla (luku 4.2.8) sekä valvonnan suunnitelmallisuuden ja ennakoivuuden lisääminen terveydenhuollon valtakunnallisten valvontasuunnitelmien avulla. Valvontasuunnitelmia ovat muun muassa hoidon saatavuuden valvonnan valvontasuunnitelma sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan vanhustenhuoltoa koskeva valvontasuunnitelma (terveydenhuollon tavoitteet, luku 4.2.6). Kaste-ohjelman toimeenpanossa Valvira kiinnittää erityisesti huomiota hoitotakuun toteutumiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon. Valvonnan vaikuttavuutta lisää tehokas informaatio-ohjaus, jolla voidaan ehkäistä ennalta epätyydyttävien hoitokäytäntöjen syntymistä. Valviran toiminnallisista tavoitteista vaikuttavuutta tukevat valvonta-asioiden käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisina sekä käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden varmistaminen. Vuoden 2010 alusta Valviran toimiala laajenee sosiaalihuollon valvontaan (luku 4.2.7). Erilaisten terveysriskien hallintaan tähtäävällä toiminnalla, kuten kemikaalien valvonnalla ja niiden terveysriskien arvioinnilla (luvut ja 4.2.3), alkoholijuomien tuotevalvonnalla (luku 4.1.5), geneettisesti muunneltujen organismien valvonnalla (luku 4.2.5) sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisyhteistyön kehittämisellä ja koordinoinnilla (luvut ja 4.2.4) turvataan edellytykset kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn säilymiselle tulossopimuskautta huomattavasti pidemmällä aikavälillä, ja tärkein vaikuttavuustulos on, että näihin alueisiin liittyvät riskit eivät toteudu. Vaikuttavuutta lisätään erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta kehittämällä, jolloin yhteisten valvontaohjelmien ja - suunnitelmien avulla voidaan kohdentaa valvontaa ennakoivasti riskienarvioinnin perusteella. Valvira ylläpitää myös kemikaalien tuoterekisteriä, josta toimitetaan muun muassa myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon sekä ohjeisiin tarvittavia tietoja. Rekisteristä tuotetaan myös erilaisia selvityksiä muun muassa lainsäätäjän tarpeisiin. Alkoholia koskevan lainsäädännön tavoitteena on terveysriskien ehkäisemisen lisäksi myös alkoholin aiheuttamien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ehkäiseminen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhden viranomaisen toimintaa moniulotteisempaa näkökulmaa. Valviran alkoholihallinto on tehnyt poikkihallinnollista verkostomaista yhteistyötä lääninhallitusten alkoholilupaviranomaisten, ehkäisevän päihdetyön ja poliisiviranomaisten sekä elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Yhteistyön suunnitelmallisuutta toteutetaan mm. Alkoholihallinnon valtakunnallisen toimintasuunnitelman (avaltsu) tavoitteenasettelun ja raportoinnin kautta (luku 4.2.1). Valvonnan ennakoivuutta ja suunnitelmallisuutta tukevat myös valvontaviranomaisten yhteiskäyttöiset verkkopalvelut, joiden kautta tietoaineistot ja ohjeistus ovat ajantasaisina käytettävissä. Valvira ylläpitää ekstranet-palveluita alkoholihallinnon, tupakkavalvonnan ja kemikaalihallinnon viranomaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ekstranet-palvelua osana Valviran ja aluehallintoviranomaisten systemaattista yhteistyötä (luku 4.2.9). 6

7 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Arviointiasteikko Toimintakertomuksessa on arvioitu vuotta koskevassa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista STM:n valmisteluohjeen mukaisella asteikolla 1 5, missä 5 = tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti, 4= tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti, 3 = tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 2 = tulostavoite on osittain toteutunut ja 1 = tulostavoitetta ei ole saavutettu toimintavuonna. 3.2 Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Valviran toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta tarkastellaan jäljempänä toimialoittain siinä laajuudessa kuin tietoja on ollut mahdollista tuottaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden ja kannattavuuden laskelmat on tehty julkisoikeudellisesta toiminnasta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Koska virastolla ei ole vielä käytössä kattavaa toimintolaskentaa, jolla asetettujen tavoitteiden, toiminnan ja resurssien välisiä yhteyksiä pystyttäisiin tunnistamaan ja niistä raportoimaan, on alla olevassa taulukossa esitetty viraston toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitystä myös sijaissuureiden avulla (prosessien kustannukset ja henkilötyövuodet). Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys 2007** 2008** Tavoite Prosessi* htv htv htv htv Luvat Valvonta Valvovien viranomaisten ohjaus Kemikaalit Yhteensä *Ylimmän johdon, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä viestinnän kustannukset ja henkilötyövuodet on kohdistettu laskennallisesti prosesseille ** Vuosilta 2007 ja 2008 ei ole käytettävissä täysin vertailukelpoista tietoa, koska Valvira perustettiin vuonna. Vuosien 2007 ja 2008 vertailuluvut perustuvat arvioon STTV:n ja TEOn tulosalueiden jakautumisesta Valviran prosesseille henkilöstön sijoittumista koskevan suunnitelman perusteella. 3.3 Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta STM käynnisti vuonna 2007 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottavuuden mittaamisen kehittämishankkeen (TUOMI), jonka tavoitteena on parantaa hallinnonalan tuottavuusraportoinnin kattavuutta ja yhdenmukaisuutta. Valvira ei kyennyt osallistumaan hankkeeseen vuoden aikana, koska uuden viraston toiminnan vakiinnuttaminen sitoi henkilöresursseja. Tuottavuuden tunnusluvut ja niiden lähtötasot oli tarkoitus asettaa vuoden aikana. Kattavan tuottavuusmittariston puuttuessa virasto seurasi edelleen tuottavuuden kehitystä sellaisissa suoriteryhmissä, joissa valmistuu riittävä määrä keskenään samankaltaisia suoritteita. Valtaosa koko viraston toiminnasta jää kuitenkin vielä tuottavuusmittauksen ulkopuolelle. Tuottavuuden tarkastelu tunnuslukujen avulla on haasteellisempaa silloin, kun suoritteiden vaatima työmäärä vaihtelee suuresti tai niiden vuotuinen lukumäärä on niin vähäinen, etteivät työmäärän erot tasoitu toimintavuoden aikana. Tällaisia tekijöitä oli havaittavissa muun muassa alkoholijuomien valmistuslupia ja kemikaali- 7

8 hallinnon biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntoja koskevissa tunnusluvuissa. Sen sijaan kemikaali-ilmoitusten käsittelyssä, alkoholijuomien tukkumyynti- ja käyttölupien sekä geenitekniikkalain mukaisissa tarkastuksissa suoritteiden volyymi ja tasalaatuisuus ja sen kautta tunnuslukujen vertailukelpoisuus toteutuu paremmin. Seuranta käynnistettiin myös terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten osalta. Koska virasto ei kyennyt määrittelemään kattavasti tuottavuusmittareita ja niille asetettavia tavoitteita, tavoitteiden toteutusta koskeva suunnitelmaa ei myöskään vielä laadittu. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmaan perustuva tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä oli Valviran osalta -2 htv kumulatiivisesti vuodesta 2008 alkaen. Henkilötyövuosivähennykset toteutettiin lakkauttamalla Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta siirtynyt osastopäällikön virka sekä siirtämällä yksi tietohallinnon virka Valtionhallinnon IT-palvelukeskukseen (VIP). Valtiovarainministeriön kannanoton mukaan VIP:iin tehtävät siirrot otetaan huomioon tuottavuusvähennyksinä. Vuoden alussa toteutettiin viraston henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirto Sisäasiainhallinnon palvelukeskukseen ja vuoden lopussa neuvoteltiin uusista tehtäväsiirroista vuoden 2010 alusta lähtien. Tehtävien siirto ei kuitenkaan vielä olennaisesti vaikuttanut viraston työmäärään, koska palvelukeskusyhteistyön käynnistäminen sitoi resursseja. Tehtävien siirtoon liittyvä henkilötyövuosivähennys tulee toteutettavaksi vuonna Kokonaisuudessaan Valviran henkilötyövuosimäärä kuitenkin nousi, koska virastolle tuli lakimuutosten myötä uusia tehtäviä, joita varten Valviraan siirrettiin lääninhallituksista yksi virka ja Lääkelaitoksesta 8 virkaa. Valtionhallinnon sisäiset virkasiirrot eivät kuitenkaan vaikuta tuottavuusohjelman toteutumiseen koko valtionhallinnon tasolla. Valvira osallistui STM:n hallinnonalan tuottavuuden koordinaatioryhmän kokouksiin ja laati tuottavuusohjelman toteutumista koskevan selvityksen. Pidemmällä aikavälillä toteutettavien henkilötyövuosivähennysten osalta toteuttamissuunnitelmaa ja sen aikataulua ei vielä sovittu ministeriön kanssa. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 3 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen 2007 toteuma 2008 toteuma tulossopimus toteuma Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Eläkkeelle jääneiden lukumäärä (vakinaisia) Muutoin vapautuneiden virkojen lukumäärä Uusien virkojen lukumäärä - TEOn tehtävien laajennus - TEO varmennepalvelun toteuttaminen - STTV kasvinsuojelulain toimeenpano - STTV asumisterveys - Valviran perustamisen yhteydessä perustettu johtajan virka - Valvira sosiaalihuollon valvonta - Valvira TLT-tehtävien siirto Yhteensä 14 1 Täytettyjen virkojen lukumäärä Uusiin tehtäviin sijoitettujen vakinaisten virkamiesten lukumäärä (m/n) 1/0 1/1 Täydennys- ja uudelleenkoulutusvuorokaudet uuteen tehtävään siirtymisen vuoksi / htv Palvelukeskusten käyttöönoton toteuttaminen, virastosta vähentyneen työn määrä, htv

9 3.3.3 Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia ja nimikesuojauksia koskevien päätösten käsittelyn tuottavuudelle asetettiin lähtötasot työaikaseurannan ja suoritemäärien perusteella. Työaikaseurannalla koottiin tiedot hakemusten käsittelyyn ja päätösten valmisteluun käytetystä välittömästä työajasta, joka ei sisällä mm. Terhikki-rekisterin kehittämiseen käytettyä työaikaa eikä kouluttautumiseen ym. käytettyä välillistä työaikaa. Vuodelta koottu työaikatieto perustuu vielä osittain arvioon, sillä päivittäinen työaikakirjanpito otettiin käyttöön vasta vuoden loppupuolella. Aikaisempia vuosia koskevan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen on vaikeaa, joten tuottavuuden kehitystä kyetään tarkastelemaan vasta tulevina vuosina. Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus kpl htv kpl/htv Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yhteishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yksittäishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet, toimintaluvat ja nimikesuojaukset ulkomailla koulutetuille 722 3,2 226 Yhteensä , Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuutta mitattiin työaikaseurannan sekä uusien lupien ja lupamuutosten lukumäärien perusteella. Tuottavuus laski jonkin verran erityisesti alkoholijuomien tukkumyyntilupien ja elintarvikelain mukaisten päätösten osalta. Osasyynä tähän oli todennäköisesti se, että tehtävien organisointi uudessa virastossa sekä toiminnanharjoittajien ohjeistuksen uusiminen vaativat enemmän työaikaa. Käyttölupa-asioiden osalta tuottavuus nousi edelleen. Valmistuslupia myönnetään vuosittain niin vähän, että niiden osalta tunnuslukua ei voida pitää täysin luotettavana. kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv Valmistuslupa-asiat, päätöksiä* 10 0, , ,6 30 Tukkumyyntilupaasiat, päätöksiä* 88 0, , ,9 99 Käyttölupa-asiat, päätöksiä* 474 1, , ,9 540 Elintarvikelain mukaisia päätöksiä** 115 0, , ,4 275 * Uudet luvat ja lupamuutokset ** Elintarvikehuoneistoksi hyväksyminen ja elintarvikelain mukaisen omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 9

10 3.3.5 Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Kemikaalihallinnon tuottavuutta on tarkasteltu vertaamalla valmistuneiden biosidi- ja torjuntaainelausuntojen sekä tarkastettujen kemikaaliilmoitusten määrää käytettyihin henkilötyövuosiin. Tunnusluku on toimiva kemikaaliilmoitusten käsittelyn osalta, koska suoritteiden määrä on niin suuri, että niiden vaatiman työmäärän erot tasoittuvat vuoden aikana. Vuonna tuottavuus kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Biosidi- ja torjunta-ainelausuntojen tuottavuuden vertailtavuutta heikentää se, että lausuntojen vaatima työmäärä vaihtelee suuresti hakemuksen laadun ja käsittelyyn tarvittavien lisäselvitysten määrän mukaan. Vuotuinen suoritemäärä on näissä asioissa niin pieni, ettei vaihtelu tasoitu kokonaismäärän rajoissa. Vuonna 2007 alkoi biosidisten torjuntaainevalmisteiden käsittelyn tuottavuuden seuranta, jossa tuottavuusmittaus vaikuttaisi antavan tasaisempia tuloksia. Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Tarkastettuja ilmoituksia , , , Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Kiinnittymisenestoaineet 4 0,3 13,3 1 0, ,03 66,7 Suojauskemikaalit 5 0,3 16,7 4 0, ,03 33,3 Biosidiset torj.valmisteet 33 1, ,6 26,7 16 0,7 22,9 Kasvinsuojeluaineet 16 1,7 9,4 17 1,3 13,1 11 0,7 15, Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuutta seurataan tehtyjen tarkastusten ja muiden valvontatapahtumien ja niihin käytetyn työajan perusteella. Vuonna tarkastuskäyntien määrä väheni, mutta yhtä tarkastuskäyntiä kohden valvottiin jokseenkin yhtä suuri määrä ilmoituksia kuin aikaisemmin Valvottujen ilmoitusten kokonaismäärä pysyi vuoden 2008 tasolla, sillä tarkastuskäyntien ohella tehtiin sekä kirjallisia tarkastuksia että muuta kirjallista valvontaa. Kirjallisella menettelyllä valvottujen ilmoitusten ja hakemusten osuus oli 47 prosenttia. Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Valvontatapahtumat (tarkastukset ja muu valvonta) Tarkastettua ilmoitusta/ valvontatapahtuma 2007* kpl 2007 htv 2007* kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv 69 0, , , ,5 1,4 1,5 * Vuoden 2007 suoritteiden lukumäärä oikaistu: vuoden 2007 toimintakertomuksessa vertailulukuna oli erheellisesti käytetty valvontatapahtumissa tarkastettujen ilmoitusten lukumäärää tapahtumien lukumäärän sijasta 10

11 3.4 Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on käytössä suhteellisen vähän, koska suurin osa Valviran mitattavista suoritteista on maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joille on määritelty yksikköhinnat maksuasetuksessa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus Valviran maksullisista suoritteista 36/). Yksikköhintojen oikeellisuutta arvioidaan kustannusvastaavuuden kautta. Taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureet on esitetty taulukossa Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Keskeisimmät seurattavista alkoholihallinnon taloudellisuutta kuvaavista tunnusluvuista ovat alkoholitietojärjestelmän (ALLU) kustannukset sekä Valviran ja lääninhallitusten käytön mukaan määräytyvät osuudet. Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon siirtyessä lääninhallituksille alkaen sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö sopivat, että lääninhallitusten perimistä nettobudjetoiduista anniskelun valvontamaksuista tuloutetaan osa kattamaan mm. lääninhallitusten käyttöä vastaava osuus alkoholitieto- ja valvontajärjestelmän kustannuksista. Taulukossa 7 on huomattava, että vuonna 2008 alkoholitietojärjestelmän kustannuksia lisäsivät merkittävästi kaksi sähköiseen asiointiin liittyvää kehittämishanketta: alkoholituotteiden sähköisen ilmoituksen rakentaminen ja sähköinen verovelkakysely verohallinnon tietoihin. Niiden toteuttamisen jälkeen kustannukset palautuivat aikaisempien vuosien tasolle ja jatkoivat alenevaa kehityssuuntaa. Käyttäjä- ja lupakohtaiset kustannukset olivat selvästi aikaisempaa edullisempia. Asiakkuuskohtaisten kustannusten vertailtavuuteen vaikutti se, että järjestelmän asiakkuudet vähenivät huomattavasti vuoden aikana, koska tietokannasta poistettiin vanhoja asiakkuuksia. Käyttäjämäärä pysyi samana kuin edellisenä vuotena, lupien määrä on ollut hieman laskeva. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Alkoholielinkeinorekisteri (ALLU) kokonaiskustannukset - Valvira Lääninhallitukset Yhteensä e Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Muutos-% Lupien lukumäärä ,4 Käsitellyt hallintoasiat (ALLU) ,4 Rekisterissä olevat tuotteet ,81 Asiakkuudet * ,9 Käyttäjät (Valvira ja lääninhallitukset) 84,9 87,0 84,3 84,0-0,4 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset/käyttäjä ,3 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustann./rekisteröity lupa 13,57 10,75 16,42 9,64-41,30 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset / asiakkuus 6,86 6,41 9,36 7,92-15,40 11

12 3.4.3 Laskentatoimen kehittäminen Valviran tuloksellisuuden laskentatointa kehitettiin vuoden 2008 lopussa ja vuoden alussa kohti toimintolaskentaa jakamalla uuden viraston toiminta toimintoihin ja seurantakohteisiin. Näihin liittyvä työaikaseuranta otettiin käyttöön asteittain, aluksi maksullista toimintaa ja tukitehtäviä hoitavan henkilöstön osalta. Vuoden loppupuolella näissä tehtävissä otettiin käyttöön päivittäinen työaikakirjanpito. Toimintolaskentaa palvelevaa tietojärjestelmää ei vielä vuoden aikana hankittu, vaan esim. kustannusvastaavuuslaskelmat toteutettiin taulukkolaskennalla. Toimintolaskentajärjestelmän käyttöön ottaminen jatkuu vuonna 2010 ja samalla kehitetään toiminnan tuotteistamista ja ulotetaan kustannuslaskenta myös viraston maksuttomaan toimintaan. Tuloksellisuuden laskentatointa laajemman johdon tietojärjestelmän määritys-, hankinta- ja käyttöönotto ajoittuu vuosille Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 21 - korot 3 - muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 99 % 12

13 Oikaistu kustannusvastaavuuslaskelma Korjattu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekemällä päätöksellä dnro 350/ /2010 (tilinpäätöksen liitteenä 1) Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot 19 - korot 3 - muut yhteiskustannukset 802 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 98 %

14 Valvira pääsi hyvin lähelle tavoitetta maksullisen toiminnan täydestä kustannusvastaavuudesta. Tuotot ja kustannukset eivät kuitenkaan vastanneet toisiaan kaikilla toiminta-alueilla. Viraston lupatoiminta oli kauttaaltaan hieman alijäämäistä. Tähän vaikutti ensisijaisesti se, että viraston suoritteiden maksuista annettu asetus perustuu aikaisempien virastojen maksuasetusten mukaisille maksuille. Sekä STTV:n että TEOn maksuasetukset olivat tulleet voimaan vuonna 2007, jonka jälkeisellä virkaehtosopimuskaudella valtion palkkataso on noussut voimakkaasti. Myös kemikaalihallinnon maksut olivat alijäämäisiä. Maksuja tarkistetaan viraston uutta maksuasetusta valmisteltassa vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Aikaisempien vuosien vertailutiedot on tuotettu laskemalla yhteen STTV:n ja TEOn vuosina 2007 ja 2008 raportoimat kustannusvastaavuuslaskelmat. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska virastoissa on ollut käytössä erilaiset kustannuslaskentamenettelyt. Samasta syystä aikaisempien vuosien tietoja ei voida jaotella erillis- ja yhteiskustannuksiin. Maksullisen toiminnan muut tuotot sisältävät lääninhallitusten Valviralle tulouttamia yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontamaksuja, jotka on kohdistettu valvontaviranomaisten yhteiskäyttöisen rekisterin kehittämiseen. Uuden yhteiskäyttöisen tietojärjestelmäkokonaisuuden, Valverin, kehittämistyö käynnistyi vuonna, mutta suurin osa uudistustyön kustannuksista toteutuu vasta tulevina vuosina. Tämän vuoksi lääninhallitusten tulouttamista maksuista kertyi ylijäämää, joka tulee käytettäväksi uuden järjestelmän rahoittamiseen. Viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden tulokertymä oli hieman yli euroa. Koska määrä oli huomattavasti alle euron, niistä ei ole laadittu erikseen kustannusvastaavuuslaskelmaa. Keskeisimpiä liiketaloudellisesti hinnoiteltuja suoritteita olivat tietoluovutukset Valviran ylläpitämistä rekistereistä. 3.6 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteinen toiminta muodostui sosiaalija terveysministeriön rahoittamista hankkeista. Ministeriö rahoitti kemikaalilain täytäntöönpanoon liittyen REACH-neuvontapalvelun toteutusta eurolla, kunnallisen terveydensuojelun laatujärjestelmän valmistelua eurolla, tupakkatuotteiden myyntilupajärjestelmän perustamista eurolla ja terveydenhuollon varmennepalveluiden attribuuttipalveluiden rakentamista eurolla. Vertailutietoja vuosilta 2007 ja 2008 ei voida esittää, koska yhteisrahoitteisen toiminnan määrä oli näinä vuosina niin vähäinen, ettei siitä ole laadittu kustannusvastaavuuslaskelmaa. 13

15 Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Tavoite Tilinpäätös Tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 Tuotot yhteensä Kustannukset Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä 351 Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 1 - muut yhteiskustannukset 33 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 34 Kokonaiskustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuusprosentti 70 % 74 % 14

16

17 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Valvira myöntää oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Valvira myöntää myös oikeuden ja luvan harjoittaa muita laissa säädettyjä ammatteja laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeuden käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Suomessa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkiöiden laillistuspäätösten määrä säilyi toimintavuonna suunnilleen ennallaan, mutta ulkomailla koulutettujen laillistuspäätöksiä tehtiin aiempaa enemmän. Erityisesti EUmaissa koulutettujen sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden ja lääkäreiden määrät ovat kasvaneet. Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätösten määrä nousi toimintavuonna. Lähihoitajat ovat suurin ryhmä. Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätöksiä on tehty vähän. Heistä suurin osa on lähihoitajia. Psykoterapeuttien nimikesuojauspäätöksiä tehtiin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Kielteisiä päätöksiä tehtiin noin 20, joista osasta valitettiin hallintooikeuksiin. Valvira on vuodesta 2008 lähtien myöntänyt toimilupia EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuille lääkäreille, jotka saavat toimia lääkärin tehtävässä pätevöitymiskuulustelujensa välissä. Toimilupia myönnettiin toimintavuonna 168 kappaletta yhteensä 92 henkilölle. Terveydenhuollon toimintayksiköt tarkistivat aiempaa useammin palkattavana olleiden henkilöiden ammattipätevyyksiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä Terhikistä. Rekisteriä laajennettiin merkittävästi kesällä, kun 1.3. voimaan tulleen lakija asetusmuutoksen myötä myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat merkittiin rekisteriin. Kesän aikana Valvira merkitsi lähes 7000 opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin. Muita lainsäädäntömuutosten mukanaan tuomia valmisteluja on ollut sairaanhoitajien, optikkojen ja suuhygienistien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen Terhikkirekisteriin lisäkoulutuksen perusteella. Valvirassa tehtiin toimintavuonna yhteensä terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamis-, rekisteröimis- ja toimilupapäätöstä tulostavoitteen ollessa päätöstä. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Suomessa koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Ulkomailla koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Lääkäreiden toimilupapäätökset * * * * Yhteensä * Toimilupapäätösten määrä on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien. 15

18 4.1.2 Mielentilaa koskevat lausunnot Tulossopimustavoitteena oli 160 mielentilaa koskevaa lausuntoa. Valviran oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta kokoontui toimintavuonna 48 kertaa. Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 247 asiaa, joista mielentilaa koskevia lausuntoja oli 120 ja asiakirjojen perusteella annettuja lausuntoja 7. Mielentilatutkimusten määrässä ei ole viimeisen neljän vuoden aikana tapahtunut oleellista muutosta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valviralta laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Valvirassa käsiteltiin toimintavuonna 1022 raskauden keskeyttämistä koskevaa lupahakemusta tulostavoitteen ollessa 900 käsiteltyä hakemusta. Valvirassa käsiteltävien raskaudenkeskeyttämisasioiden lukumäärä on viime vuodet pysynyt melko vakiona. Määrä on edellisvuodet ollut alle 900, mutta nousi toimintavuonna yli 1000:een. Nousua on tapahtunut lähinnä sikiöperusteisissa hakemuksissa, joita oli yhteensä 395. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (sikiövaurioperusteiset) Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (muut perusteet) Käsitellyt raskaudenkeskeytyshakemukset yhteensä * Käsitellyt sterilisaatiohakemukset Raskauden keskeyttämisasioiden lausunnonantajalääkäreiden lupapäätökset Luvat elinten ja kudosten lääketieteellisen tutkimuskäyttöön Elin- ja kudossiirtoluvat Tutkimusluvat Valviran asiakirjoihin Ilmoitukset luovutetuista sukusoluista tai alkioista (Luoteriilmoitukset) Luvat hedelmöityshoidon antamiseen ja alkiontutkimuslaitoksena toimimiseen Yhteensä * Vuodesta lähtien käsiteltyjen asioiden määrään on laskettu välipäätökset, joita oli Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vuonna tuli vireille 897 uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa. Kantelujen määrä on noussut edellisvuodesta, mutta sen sijaan viranomaisten pyytämien valvonta-asioihin liittyvien lausuntojen määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Uusien asioiden kokonaismäärä ei ole oleellisesti muuttunut, poiketen näin aiempien vuosien jatkuvasta nousutrendistä. Huomionarvoista on, että toimintavuonna tuli vireille runsaasti hoitohenkilökunnan epäasianmukaista toimintaa koskevia valvontaasioita (134, vuonna , ja vuonna ). Merkittävä osa näistä koski hoitajan syyllistymistä lääkkeiden anastukseen työpaikalta sekä epäilyjä hoitajan päihde- ja lääkeriippuvuudesta. Pääosa näistä asioista tuli vireille ilmoituksina tai yhteydenottoina hoitajien työnantajilta. Yhteydenottoja tuli lisäksi tuomioistuimilta, poliisilta, syyttäjältä, muilta viranomaisilta ja apteekeilta. Valvira otti asioita vireille myös omasta aloitteestaan. Valvira antaa lausuntoja muille viranomaisille vakuutuslääketieteellisissä, vammojen syyseuraussuhdetta ja haitta-astetta koskevissa 16

19 asioissa. Näiden lausuntoasioiden määrä lisääntyi toimintavuonna huomattavasti. Uusien lausuntoasioiden määrä 142 on 29 prosenttia suurempi kuin vuonna Nopeasti kasvava määrä asettaa suuria haasteita toiminnalle. Lausuntopyyntöjä lähettävät pääasiassa tuomioistuimet ja jonkin verran myös Kuluttajariitalautakunta, ja pyyntöjen määrään on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Toimintavuonna tuli vireille lisäksi 215 valvonta-asiaa, jotka siirrettiin toisille viranomaisille (vuonna 2008 siirrettiin yhteensä 255 asiaa). Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Terveydenhuollon valvonta-asiat Yhteensä uusia asioita Yhteensä ratkaistuja asioita Yhteensä keskeneräisiä asioita (vuodenvaiht.) Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Uusia 2007 Uusia 2008 Uusia Ratkaistuja 2007 Ratkaistuja 2008 Tavoite Ratkaistuja Kantelut Ilmoitusten perusteella ym. tulleet Seuraamuksia suhteessa ratkaisuihin (kantelut ja ilm. tulleet) 30,7 % 26,7 % 28,0 % Valvontaan liittyvät lausunnot Valvonta-asiat yhteensä Vakuutuslääket. lausunnot Muut lausuntoasiat Kirjalliset diarioidut ohjausasiat Yhteensä

20 Terveydenhuollon valvonta-asioita ratkaistiin toimintavuonna 845. Tehtäviin käytettävät henkilövoimavarat ovat hieman vähentyneet edellisvuodesta virastojen yhdistämiseen liittyvässä henkilöstön uudelleen kohdentamisessa. Tästä huolimatta ratkaisujen määrä on vähentynyt vuodesta 2008 ainoastaan 23 ratkaisulla, mihin ovat vaikuttaneet samanaikaisesti toteutetut valvonta-asioiden käsittelyprosessin kehittämistoimenpiteet. Tulosta voidaan pitää hyvänä, erityisesti kun otetaan lisäksi huomioon, että valvonta-asiat ovat olleet sisällöltään aiempaa laajempia ja vaativampia. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ratkaistiin toimintavuonna 84 kappaletta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Alkoholilupahallinto ja -valvonta Valvira on alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteiden valmistuksen, tukkumyynnin, maahantuonnin ja verottoman käytön lupaviranomainen. Valviralle kuuluu myös alkoholijuomien myynnin valvonta kansainvälisessä liikenteessä olevissa suomalaisissa kulkuneuvoissa. Lupapäätösten määrää seurataan alkoholitietojärjestelmän (ALLU) avulla. Lupahallinnossa käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Toimintavuonna jatkettiin alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikkojen hyväksymistä elintarvikehuoneistoiksi. Vuonna 2006 alkanut ja kolmelle vuodelle jaksotettu projekti elintarvikehuoneistojen hyväksymiseksi saatiin muutamia varastopaikkoja lukuun ottamatta tehtyä. Vuoden lopussa oli hyväksymättä varastopaikat, joilla oli lupamuutoksia vireillä tai joiden suunnitelmissa oli toiminnan lopettaminen. Luvanhaltijoiden tarkastusten määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli suunnitelman mukainen. Tarkastuksilla käytiin läpi alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusprosessia, varastointia ja tuotteiden säädöstenmukaisuutta. Lisäksi tarkastettiin omavalvontasuunnitelman toimivuutta käytännössä. Tarkastuksella havaittujen rikkomusten määrä laski, kun taas tarkastuksella tehtyjen ohjaavien toimenpiteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Bioetanolivalvonta kohdistui pääasiassa yhteisön ulkopuolelta tuotuun etanoliin. Kotimaassa hyväksyttiin kaksi uutta valmistuspaikkaa. Taulukko 16: Alkoholiluvat Uudet valmistus-, tukkumyynti-, maahantuonti- ja käyttöluvat Lupamuutokset Luvan peruutukset Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevat päätökset Elintarvikelain mukaiset omavalvontasuunnitelman hyväksymispäätökset Luonnonmukaisen tuotannon järjestelmään rekisteröidyt luvanhaltijat Maahantuonti-ilmoitukset Verotonta varastoa koskevat päätöksiä Kansainvälisessä liikenteessä olevien suomalaisten kulkuneuvojen luvat

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Valvonta vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyrkii valvonnan, ohjauksen ja lupahallinnon avulla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 2 721/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista Liite 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset 1.1

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Alkoholihallinto Toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto, Jyväskylä Yleistä alkoholihallinnosta Toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros Johtaja Satu Koskela Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomen AVIn toimialue Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Monitorointihanke 2008

Monitorointihanke 2008 Monitorointihanke 2008 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2008 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Hyvin saumattu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira Valviran

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös Dnro 176/02.09.01.00/2017 1.2.2017 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies Merituuli Mähkä

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies Merituuli Mähkä SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Lakimies 23.2.2016 Merituuli Mähkä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKEALAN TURVALLISUUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 2016 YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 16 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: hyvällä tasolla. henkilöstö:

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Kuopio 2.3.2016 Ylitarkastaja Pekka Ojaniemi, Valvira AmHa-hanke Hanke on asetettu

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään?

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Isot kuvioit Maakuntalailla perustetaan maakuntahallinto, jolle runsaasti tehtäviä (laki lausunnolla) Perustetaan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukeminen ja valvontaohjelma Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö erityishuollossa Oulu 12.12.2016 Ylitarkastaja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008 Käsitelty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) johtoryhmässä 11.3.2009 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Terveyttä Lapista Kari Haavisto

Terveyttä Lapista Kari Haavisto Terveyttä Lapista 2013 Kari Haavisto Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus Alkoholilain uudistaminen Raittiustyölain uudistaminen Terveyttä Lapista Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus

Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta 7 28.01.2016 Kunnanhallitus 43 15.02.2016 Kunnan vastaus aluehallintovirastolle selvityspyyntöön ESAVI/4431/05.07.03/2015, Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuollon kuukausikohtainen

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Lakimies Hanna Kiiskinen, Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros 8.3.2016 Helsinki Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Varmistaa

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot