Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valviran lakisääteinen toiminta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Arviointiasteikko Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Laskentatoimen kehittäminen Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Mielentilaa koskevat lausunnot Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Alkoholilupahallinto ja -valvonta Kemikaalihallinnon suoritteet Sisäisen turvallisuuden ohjelma Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Alkoholihallinto Tupakkalain mukainen valvonta Kemikaalit Ympäristöterveydenhuolto Geenitekniikkalain mukainen valvonta Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Lääninhallitusten ohjaaminen Tukipalvelut HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET

3 TAULUKOT JA KAAVIOT Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys... 7 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen... 8 Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus... 9 Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus... 9 Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Taulukko 16: Alkoholiluvat Taulukko 17: Alkoholiluvanhaltijoiden valvonta ja ohjaus Kaavio 18: Kemikaalien tuoterekisteriin saapuneet ilmoitukset Taulukko 19: Kemikaalihallinnon keskeiset suoritteet Taulukko 20: Alkoholilupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat (pv) Kaavio 21: Terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikajakauma Taulukko 22: Alkoholiluparekisterihaut internetissä organisaatioittain Taulukko 23: Sähköiset lausunnot alkoholihallinnolle Taulukko 24: Sähköiset valvontailmoitukset alkoholihallinnossa Taulukko 25: Sähköiset tupakan myyntilupahakemukset Taulukko 26: Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja

4 TOIMINTAKERTOMUS 1. Johdon katsaus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira aloitti toimintansa Käynnistämisvuoden keskeisin haaste oli saada virasto toimintakykyiseksi, jotta se voisi vastata sille perustamisvaiheessa asetettuihin odotuksiin. Viraston henkilöstön sijoittuminen organisaatiossa ja tehtävien sisäinen organisointi veivät vielä suuren osan alkuvuodesta. Kehittämis- ja strategiahanke, jonka tavoitteena on luoda suuntaviivat viraston kehittämiselle sekä valmistella virastolle päivitetty strategia siirtymävaiheen strategian tilalle, käynnistyi loppuvuodesta. Sitä ennen tuore virasto ehti kokea ylijohtajan vaihdoksen. Ylijohtaja Jukka Männistön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen aloitin ylijohtajana marraskuun alussa. Hallinnonalan virastouudistukset jatkuivat Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus Fimean perustamisella, jonka yhteydessä entisen Lääkelaitoksen tehtäviä siirtyi Valviraan. Oikeuspsykiatrian tehtävät siirtyivät vuoden lopussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistyi kemikaalivalvonnan keskittämishanke, jonka myötä Valviran kemikaalitehtävät siirtyvät vuoden 2011 alusta Turvatekniikan keskukseen. Valviralle tuli uusia valtakunnallisia lupatehtäviä myös syyskuun alussa voimaan tulleen yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muutoksella. Valvira on valmisteluvaiheessa tuonut esiin tarpeen uusien tehtävien riittävään resursointiin, mutta käytännössä tehtävät ovat siirtyneet niukoin voimavaroin. Lisäksi virastossa valmistauduttiin Valviran Rovaniemen yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2010 alussa. Tulevaisuuden kannalta keskeinen haaste on sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan tehtävien haltuunotto niiden siirtyessä Valviralle vuoden 2010 alussa. Toiminta-alue on laaja ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeä. Monissa yhteyksissä on tällä alueella todettu olevan paljon kehitettävää. Toimenpiteiden ja resurssien oikea kohdistaminen on jatkossa keskeisenä työsarkana. Valviran toiminnassa painottuu valvonnan edellyttämä ohjaus, ennakoiva valvonta ja jälkikäteinen valvonta. Keskeistä jatkossa on, että yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa vakiintuu, Valviran eri osa-alueiden toiminta on tasapainossa ja viraston sisäinen rakenne on toimiva. Valviran työssä korostuu laadunhallinta. Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen 4

5 2. Toiminnan vaikuttavuus 2.1 Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valvira toteuttaa toiminnallaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan strategisia tavoitteita väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi. Keskeisiä STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden edistämiseen Valvira vaikuttaa tulossopimuskaudella , ovat - alkoholihaittojen ehkäisy - tupakoinnin terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta - kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisy - elinympäristön terveellisyyden edistäminen - sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantaminen - palvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisin käsittelyajoin - valvonnan ja sen laadun parantaminen. STM toteuttaa näitä tavoitteita muun muassa politiikkaohjelmilla ja muilla ohjelmilla, joiden toimeenpanoon Valvira on osallistunut. Valvira on toteuttanut osaltaan Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Virasto on osallistunut Alkoholiohjelman toimeenpanoon toiminnallisessa yhteistyössä Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kanssa ja vastannut alkoholielinkeinoon liittyvästä kumppanuussopimusten valmistelusta ja toteuttamisesta. Valvira on osallistunut myös kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanoon ja vastannut Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian (YETT) toimeenpanosta talousveden käyttökelvottomuus laajalla alueella -erityistilanteen osalta. Yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistumiseen ovat vaikuttaneet Valviran toiminnan lisäksi useat muut hallinnonalan tai valtionhallinnon toimijat sekä monet ulkopuoliset tekijät. STM on asettanut vaikuttavuustavoitteiden seuraamiseksi yleisindikaattoreita, joista useimpien tietoaineiston tuottaa ja raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä kuvaavia yleisindikaattoreita ovat mm. päivittäin tupakoivien osuus vuotiaista, alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleiden määrä, humalahakuisen juomisen osuus vuotiailla, vesivälitteisten epidemioiden ja niissä sairastuneiden määrä sekä alkoholin kokonaiskulutus. Valvira on tuottanut Alkoholiohjelman seurantaan tarvittavat vuosittaiset valtakunnalliset tiedot alkoholijuomien tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Alkoholijuomien kokonaiskulutus tavoite litraa/asukas 10,5 10,4 10,5 10,2 muutos, litraa +0,2-0,1-0,2 muutos, % +2 % -1 % - 2 % Toimivien palvelujen varmistamista STM seuraa muun muassa hoitotakuun toteutumista erikoissairaanhoidossa mittaavalla yleisindikaattorilla, jonka tietoaineiston tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Valviran osalta yleisindikaattorina on seurattu terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyaikoja, joista raportoidaan palvelukykyä ja laatua koskevassa luvussa

6 2.2 Valviran lakisääteinen toiminta Lähes kaikki Valviran toiminta perustuu lakisääteisiin tai yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin. Näiden toimintojen vaikuttavuus perustuu lainsäätäjän ilmaiseman tahdon toteutumisen valvontaan. Tässä luvussa kuvataan pääpiirteittäin Valviran lakisääteisen toiminnan osuutta hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. Tarkemmin Valviran lakisääteisen toiminnan tuloksellisuutta kuvataan jäljempänä luvuissa 4.1 ja 4.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalla varmistetaan kansalaisten oikeusturvan toteutumista. Tehokas valvonta perustuu toiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuteen ja ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen (luku 4.1.1) sekä Valviran ylläpitämiin luparekistereihin ja yhteiskäyttöisiin tietojärjestelmiin (luku 4.2.9). Valvonnan laatua parantaa valvontaviranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen lääninhallituksia ohjaamalla (luku 4.2.8) sekä valvonnan suunnitelmallisuuden ja ennakoivuuden lisääminen terveydenhuollon valtakunnallisten valvontasuunnitelmien avulla. Valvontasuunnitelmia ovat muun muassa hoidon saatavuuden valvonnan valvontasuunnitelma sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan vanhustenhuoltoa koskeva valvontasuunnitelma (terveydenhuollon tavoitteet, luku 4.2.6). Kaste-ohjelman toimeenpanossa Valvira kiinnittää erityisesti huomiota hoitotakuun toteutumiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon. Valvonnan vaikuttavuutta lisää tehokas informaatio-ohjaus, jolla voidaan ehkäistä ennalta epätyydyttävien hoitokäytäntöjen syntymistä. Valviran toiminnallisista tavoitteista vaikuttavuutta tukevat valvonta-asioiden käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisina sekä käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden varmistaminen. Vuoden 2010 alusta Valviran toimiala laajenee sosiaalihuollon valvontaan (luku 4.2.7). Erilaisten terveysriskien hallintaan tähtäävällä toiminnalla, kuten kemikaalien valvonnalla ja niiden terveysriskien arvioinnilla (luvut ja 4.2.3), alkoholijuomien tuotevalvonnalla (luku 4.1.5), geneettisesti muunneltujen organismien valvonnalla (luku 4.2.5) sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisyhteistyön kehittämisellä ja koordinoinnilla (luvut ja 4.2.4) turvataan edellytykset kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn säilymiselle tulossopimuskautta huomattavasti pidemmällä aikavälillä, ja tärkein vaikuttavuustulos on, että näihin alueisiin liittyvät riskit eivät toteudu. Vaikuttavuutta lisätään erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta kehittämällä, jolloin yhteisten valvontaohjelmien ja - suunnitelmien avulla voidaan kohdentaa valvontaa ennakoivasti riskienarvioinnin perusteella. Valvira ylläpitää myös kemikaalien tuoterekisteriä, josta toimitetaan muun muassa myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon sekä ohjeisiin tarvittavia tietoja. Rekisteristä tuotetaan myös erilaisia selvityksiä muun muassa lainsäätäjän tarpeisiin. Alkoholia koskevan lainsäädännön tavoitteena on terveysriskien ehkäisemisen lisäksi myös alkoholin aiheuttamien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ehkäiseminen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhden viranomaisen toimintaa moniulotteisempaa näkökulmaa. Valviran alkoholihallinto on tehnyt poikkihallinnollista verkostomaista yhteistyötä lääninhallitusten alkoholilupaviranomaisten, ehkäisevän päihdetyön ja poliisiviranomaisten sekä elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Yhteistyön suunnitelmallisuutta toteutetaan mm. Alkoholihallinnon valtakunnallisen toimintasuunnitelman (avaltsu) tavoitteenasettelun ja raportoinnin kautta (luku 4.2.1). Valvonnan ennakoivuutta ja suunnitelmallisuutta tukevat myös valvontaviranomaisten yhteiskäyttöiset verkkopalvelut, joiden kautta tietoaineistot ja ohjeistus ovat ajantasaisina käytettävissä. Valvira ylläpitää ekstranet-palveluita alkoholihallinnon, tupakkavalvonnan ja kemikaalihallinnon viranomaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ekstranet-palvelua osana Valviran ja aluehallintoviranomaisten systemaattista yhteistyötä (luku 4.2.9). 6

7 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Arviointiasteikko Toimintakertomuksessa on arvioitu vuotta koskevassa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista STM:n valmisteluohjeen mukaisella asteikolla 1 5, missä 5 = tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti, 4= tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti, 3 = tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 2 = tulostavoite on osittain toteutunut ja 1 = tulostavoitetta ei ole saavutettu toimintavuonna. 3.2 Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Valviran toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta tarkastellaan jäljempänä toimialoittain siinä laajuudessa kuin tietoja on ollut mahdollista tuottaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden ja kannattavuuden laskelmat on tehty julkisoikeudellisesta toiminnasta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Koska virastolla ei ole vielä käytössä kattavaa toimintolaskentaa, jolla asetettujen tavoitteiden, toiminnan ja resurssien välisiä yhteyksiä pystyttäisiin tunnistamaan ja niistä raportoimaan, on alla olevassa taulukossa esitetty viraston toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitystä myös sijaissuureiden avulla (prosessien kustannukset ja henkilötyövuodet). Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys 2007** 2008** Tavoite Prosessi* htv htv htv htv Luvat Valvonta Valvovien viranomaisten ohjaus Kemikaalit Yhteensä *Ylimmän johdon, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä viestinnän kustannukset ja henkilötyövuodet on kohdistettu laskennallisesti prosesseille ** Vuosilta 2007 ja 2008 ei ole käytettävissä täysin vertailukelpoista tietoa, koska Valvira perustettiin vuonna. Vuosien 2007 ja 2008 vertailuluvut perustuvat arvioon STTV:n ja TEOn tulosalueiden jakautumisesta Valviran prosesseille henkilöstön sijoittumista koskevan suunnitelman perusteella. 3.3 Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta STM käynnisti vuonna 2007 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottavuuden mittaamisen kehittämishankkeen (TUOMI), jonka tavoitteena on parantaa hallinnonalan tuottavuusraportoinnin kattavuutta ja yhdenmukaisuutta. Valvira ei kyennyt osallistumaan hankkeeseen vuoden aikana, koska uuden viraston toiminnan vakiinnuttaminen sitoi henkilöresursseja. Tuottavuuden tunnusluvut ja niiden lähtötasot oli tarkoitus asettaa vuoden aikana. Kattavan tuottavuusmittariston puuttuessa virasto seurasi edelleen tuottavuuden kehitystä sellaisissa suoriteryhmissä, joissa valmistuu riittävä määrä keskenään samankaltaisia suoritteita. Valtaosa koko viraston toiminnasta jää kuitenkin vielä tuottavuusmittauksen ulkopuolelle. Tuottavuuden tarkastelu tunnuslukujen avulla on haasteellisempaa silloin, kun suoritteiden vaatima työmäärä vaihtelee suuresti tai niiden vuotuinen lukumäärä on niin vähäinen, etteivät työmäärän erot tasoitu toimintavuoden aikana. Tällaisia tekijöitä oli havaittavissa muun muassa alkoholijuomien valmistuslupia ja kemikaali- 7

8 hallinnon biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntoja koskevissa tunnusluvuissa. Sen sijaan kemikaali-ilmoitusten käsittelyssä, alkoholijuomien tukkumyynti- ja käyttölupien sekä geenitekniikkalain mukaisissa tarkastuksissa suoritteiden volyymi ja tasalaatuisuus ja sen kautta tunnuslukujen vertailukelpoisuus toteutuu paremmin. Seuranta käynnistettiin myös terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten osalta. Koska virasto ei kyennyt määrittelemään kattavasti tuottavuusmittareita ja niille asetettavia tavoitteita, tavoitteiden toteutusta koskeva suunnitelmaa ei myöskään vielä laadittu. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmaan perustuva tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä oli Valviran osalta -2 htv kumulatiivisesti vuodesta 2008 alkaen. Henkilötyövuosivähennykset toteutettiin lakkauttamalla Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta siirtynyt osastopäällikön virka sekä siirtämällä yksi tietohallinnon virka Valtionhallinnon IT-palvelukeskukseen (VIP). Valtiovarainministeriön kannanoton mukaan VIP:iin tehtävät siirrot otetaan huomioon tuottavuusvähennyksinä. Vuoden alussa toteutettiin viraston henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirto Sisäasiainhallinnon palvelukeskukseen ja vuoden lopussa neuvoteltiin uusista tehtäväsiirroista vuoden 2010 alusta lähtien. Tehtävien siirto ei kuitenkaan vielä olennaisesti vaikuttanut viraston työmäärään, koska palvelukeskusyhteistyön käynnistäminen sitoi resursseja. Tehtävien siirtoon liittyvä henkilötyövuosivähennys tulee toteutettavaksi vuonna Kokonaisuudessaan Valviran henkilötyövuosimäärä kuitenkin nousi, koska virastolle tuli lakimuutosten myötä uusia tehtäviä, joita varten Valviraan siirrettiin lääninhallituksista yksi virka ja Lääkelaitoksesta 8 virkaa. Valtionhallinnon sisäiset virkasiirrot eivät kuitenkaan vaikuta tuottavuusohjelman toteutumiseen koko valtionhallinnon tasolla. Valvira osallistui STM:n hallinnonalan tuottavuuden koordinaatioryhmän kokouksiin ja laati tuottavuusohjelman toteutumista koskevan selvityksen. Pidemmällä aikavälillä toteutettavien henkilötyövuosivähennysten osalta toteuttamissuunnitelmaa ja sen aikataulua ei vielä sovittu ministeriön kanssa. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 3 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen 2007 toteuma 2008 toteuma tulossopimus toteuma Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Eläkkeelle jääneiden lukumäärä (vakinaisia) Muutoin vapautuneiden virkojen lukumäärä Uusien virkojen lukumäärä - TEOn tehtävien laajennus - TEO varmennepalvelun toteuttaminen - STTV kasvinsuojelulain toimeenpano - STTV asumisterveys - Valviran perustamisen yhteydessä perustettu johtajan virka - Valvira sosiaalihuollon valvonta - Valvira TLT-tehtävien siirto Yhteensä 14 1 Täytettyjen virkojen lukumäärä Uusiin tehtäviin sijoitettujen vakinaisten virkamiesten lukumäärä (m/n) 1/0 1/1 Täydennys- ja uudelleenkoulutusvuorokaudet uuteen tehtävään siirtymisen vuoksi / htv Palvelukeskusten käyttöönoton toteuttaminen, virastosta vähentyneen työn määrä, htv

9 3.3.3 Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia ja nimikesuojauksia koskevien päätösten käsittelyn tuottavuudelle asetettiin lähtötasot työaikaseurannan ja suoritemäärien perusteella. Työaikaseurannalla koottiin tiedot hakemusten käsittelyyn ja päätösten valmisteluun käytetystä välittömästä työajasta, joka ei sisällä mm. Terhikki-rekisterin kehittämiseen käytettyä työaikaa eikä kouluttautumiseen ym. käytettyä välillistä työaikaa. Vuodelta koottu työaikatieto perustuu vielä osittain arvioon, sillä päivittäinen työaikakirjanpito otettiin käyttöön vasta vuoden loppupuolella. Aikaisempia vuosia koskevan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen on vaikeaa, joten tuottavuuden kehitystä kyetään tarkastelemaan vasta tulevina vuosina. Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus kpl htv kpl/htv Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yhteishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yksittäishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet, toimintaluvat ja nimikesuojaukset ulkomailla koulutetuille 722 3,2 226 Yhteensä , Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuutta mitattiin työaikaseurannan sekä uusien lupien ja lupamuutosten lukumäärien perusteella. Tuottavuus laski jonkin verran erityisesti alkoholijuomien tukkumyyntilupien ja elintarvikelain mukaisten päätösten osalta. Osasyynä tähän oli todennäköisesti se, että tehtävien organisointi uudessa virastossa sekä toiminnanharjoittajien ohjeistuksen uusiminen vaativat enemmän työaikaa. Käyttölupa-asioiden osalta tuottavuus nousi edelleen. Valmistuslupia myönnetään vuosittain niin vähän, että niiden osalta tunnuslukua ei voida pitää täysin luotettavana. kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv Valmistuslupa-asiat, päätöksiä* 10 0, , ,6 30 Tukkumyyntilupaasiat, päätöksiä* 88 0, , ,9 99 Käyttölupa-asiat, päätöksiä* 474 1, , ,9 540 Elintarvikelain mukaisia päätöksiä** 115 0, , ,4 275 * Uudet luvat ja lupamuutokset ** Elintarvikehuoneistoksi hyväksyminen ja elintarvikelain mukaisen omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 9

10 3.3.5 Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Kemikaalihallinnon tuottavuutta on tarkasteltu vertaamalla valmistuneiden biosidi- ja torjuntaainelausuntojen sekä tarkastettujen kemikaaliilmoitusten määrää käytettyihin henkilötyövuosiin. Tunnusluku on toimiva kemikaaliilmoitusten käsittelyn osalta, koska suoritteiden määrä on niin suuri, että niiden vaatiman työmäärän erot tasoittuvat vuoden aikana. Vuonna tuottavuus kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Biosidi- ja torjunta-ainelausuntojen tuottavuuden vertailtavuutta heikentää se, että lausuntojen vaatima työmäärä vaihtelee suuresti hakemuksen laadun ja käsittelyyn tarvittavien lisäselvitysten määrän mukaan. Vuotuinen suoritemäärä on näissä asioissa niin pieni, ettei vaihtelu tasoitu kokonaismäärän rajoissa. Vuonna 2007 alkoi biosidisten torjuntaainevalmisteiden käsittelyn tuottavuuden seuranta, jossa tuottavuusmittaus vaikuttaisi antavan tasaisempia tuloksia. Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Tarkastettuja ilmoituksia , , , Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Kiinnittymisenestoaineet 4 0,3 13,3 1 0, ,03 66,7 Suojauskemikaalit 5 0,3 16,7 4 0, ,03 33,3 Biosidiset torj.valmisteet 33 1, ,6 26,7 16 0,7 22,9 Kasvinsuojeluaineet 16 1,7 9,4 17 1,3 13,1 11 0,7 15, Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuutta seurataan tehtyjen tarkastusten ja muiden valvontatapahtumien ja niihin käytetyn työajan perusteella. Vuonna tarkastuskäyntien määrä väheni, mutta yhtä tarkastuskäyntiä kohden valvottiin jokseenkin yhtä suuri määrä ilmoituksia kuin aikaisemmin Valvottujen ilmoitusten kokonaismäärä pysyi vuoden 2008 tasolla, sillä tarkastuskäyntien ohella tehtiin sekä kirjallisia tarkastuksia että muuta kirjallista valvontaa. Kirjallisella menettelyllä valvottujen ilmoitusten ja hakemusten osuus oli 47 prosenttia. Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Valvontatapahtumat (tarkastukset ja muu valvonta) Tarkastettua ilmoitusta/ valvontatapahtuma 2007* kpl 2007 htv 2007* kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv 69 0, , , ,5 1,4 1,5 * Vuoden 2007 suoritteiden lukumäärä oikaistu: vuoden 2007 toimintakertomuksessa vertailulukuna oli erheellisesti käytetty valvontatapahtumissa tarkastettujen ilmoitusten lukumäärää tapahtumien lukumäärän sijasta 10

11 3.4 Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on käytössä suhteellisen vähän, koska suurin osa Valviran mitattavista suoritteista on maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joille on määritelty yksikköhinnat maksuasetuksessa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus Valviran maksullisista suoritteista 36/). Yksikköhintojen oikeellisuutta arvioidaan kustannusvastaavuuden kautta. Taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureet on esitetty taulukossa Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Keskeisimmät seurattavista alkoholihallinnon taloudellisuutta kuvaavista tunnusluvuista ovat alkoholitietojärjestelmän (ALLU) kustannukset sekä Valviran ja lääninhallitusten käytön mukaan määräytyvät osuudet. Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon siirtyessä lääninhallituksille alkaen sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö sopivat, että lääninhallitusten perimistä nettobudjetoiduista anniskelun valvontamaksuista tuloutetaan osa kattamaan mm. lääninhallitusten käyttöä vastaava osuus alkoholitieto- ja valvontajärjestelmän kustannuksista. Taulukossa 7 on huomattava, että vuonna 2008 alkoholitietojärjestelmän kustannuksia lisäsivät merkittävästi kaksi sähköiseen asiointiin liittyvää kehittämishanketta: alkoholituotteiden sähköisen ilmoituksen rakentaminen ja sähköinen verovelkakysely verohallinnon tietoihin. Niiden toteuttamisen jälkeen kustannukset palautuivat aikaisempien vuosien tasolle ja jatkoivat alenevaa kehityssuuntaa. Käyttäjä- ja lupakohtaiset kustannukset olivat selvästi aikaisempaa edullisempia. Asiakkuuskohtaisten kustannusten vertailtavuuteen vaikutti se, että järjestelmän asiakkuudet vähenivät huomattavasti vuoden aikana, koska tietokannasta poistettiin vanhoja asiakkuuksia. Käyttäjämäärä pysyi samana kuin edellisenä vuotena, lupien määrä on ollut hieman laskeva. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Alkoholielinkeinorekisteri (ALLU) kokonaiskustannukset - Valvira Lääninhallitukset Yhteensä e Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Muutos-% Lupien lukumäärä ,4 Käsitellyt hallintoasiat (ALLU) ,4 Rekisterissä olevat tuotteet ,81 Asiakkuudet * ,9 Käyttäjät (Valvira ja lääninhallitukset) 84,9 87,0 84,3 84,0-0,4 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset/käyttäjä ,3 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustann./rekisteröity lupa 13,57 10,75 16,42 9,64-41,30 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset / asiakkuus 6,86 6,41 9,36 7,92-15,40 11

12 3.4.3 Laskentatoimen kehittäminen Valviran tuloksellisuuden laskentatointa kehitettiin vuoden 2008 lopussa ja vuoden alussa kohti toimintolaskentaa jakamalla uuden viraston toiminta toimintoihin ja seurantakohteisiin. Näihin liittyvä työaikaseuranta otettiin käyttöön asteittain, aluksi maksullista toimintaa ja tukitehtäviä hoitavan henkilöstön osalta. Vuoden loppupuolella näissä tehtävissä otettiin käyttöön päivittäinen työaikakirjanpito. Toimintolaskentaa palvelevaa tietojärjestelmää ei vielä vuoden aikana hankittu, vaan esim. kustannusvastaavuuslaskelmat toteutettiin taulukkolaskennalla. Toimintolaskentajärjestelmän käyttöön ottaminen jatkuu vuonna 2010 ja samalla kehitetään toiminnan tuotteistamista ja ulotetaan kustannuslaskenta myös viraston maksuttomaan toimintaan. Tuloksellisuuden laskentatointa laajemman johdon tietojärjestelmän määritys-, hankinta- ja käyttöönotto ajoittuu vuosille Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 21 - korot 3 - muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 99 % 12

13 Oikaistu kustannusvastaavuuslaskelma Korjattu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekemällä päätöksellä dnro 350/ /2010 (tilinpäätöksen liitteenä 1) Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot 19 - korot 3 - muut yhteiskustannukset 802 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 98 %

14 Valvira pääsi hyvin lähelle tavoitetta maksullisen toiminnan täydestä kustannusvastaavuudesta. Tuotot ja kustannukset eivät kuitenkaan vastanneet toisiaan kaikilla toiminta-alueilla. Viraston lupatoiminta oli kauttaaltaan hieman alijäämäistä. Tähän vaikutti ensisijaisesti se, että viraston suoritteiden maksuista annettu asetus perustuu aikaisempien virastojen maksuasetusten mukaisille maksuille. Sekä STTV:n että TEOn maksuasetukset olivat tulleet voimaan vuonna 2007, jonka jälkeisellä virkaehtosopimuskaudella valtion palkkataso on noussut voimakkaasti. Myös kemikaalihallinnon maksut olivat alijäämäisiä. Maksuja tarkistetaan viraston uutta maksuasetusta valmisteltassa vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Aikaisempien vuosien vertailutiedot on tuotettu laskemalla yhteen STTV:n ja TEOn vuosina 2007 ja 2008 raportoimat kustannusvastaavuuslaskelmat. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska virastoissa on ollut käytössä erilaiset kustannuslaskentamenettelyt. Samasta syystä aikaisempien vuosien tietoja ei voida jaotella erillis- ja yhteiskustannuksiin. Maksullisen toiminnan muut tuotot sisältävät lääninhallitusten Valviralle tulouttamia yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontamaksuja, jotka on kohdistettu valvontaviranomaisten yhteiskäyttöisen rekisterin kehittämiseen. Uuden yhteiskäyttöisen tietojärjestelmäkokonaisuuden, Valverin, kehittämistyö käynnistyi vuonna, mutta suurin osa uudistustyön kustannuksista toteutuu vasta tulevina vuosina. Tämän vuoksi lääninhallitusten tulouttamista maksuista kertyi ylijäämää, joka tulee käytettäväksi uuden järjestelmän rahoittamiseen. Viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden tulokertymä oli hieman yli euroa. Koska määrä oli huomattavasti alle euron, niistä ei ole laadittu erikseen kustannusvastaavuuslaskelmaa. Keskeisimpiä liiketaloudellisesti hinnoiteltuja suoritteita olivat tietoluovutukset Valviran ylläpitämistä rekistereistä. 3.6 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteinen toiminta muodostui sosiaalija terveysministeriön rahoittamista hankkeista. Ministeriö rahoitti kemikaalilain täytäntöönpanoon liittyen REACH-neuvontapalvelun toteutusta eurolla, kunnallisen terveydensuojelun laatujärjestelmän valmistelua eurolla, tupakkatuotteiden myyntilupajärjestelmän perustamista eurolla ja terveydenhuollon varmennepalveluiden attribuuttipalveluiden rakentamista eurolla. Vertailutietoja vuosilta 2007 ja 2008 ei voida esittää, koska yhteisrahoitteisen toiminnan määrä oli näinä vuosina niin vähäinen, ettei siitä ole laadittu kustannusvastaavuuslaskelmaa. 13

15 Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Tavoite Tilinpäätös Tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 Tuotot yhteensä Kustannukset Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä 351 Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 1 - muut yhteiskustannukset 33 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 34 Kokonaiskustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuusprosentti 70 % 74 % 14

16

17 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Valvira myöntää oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Valvira myöntää myös oikeuden ja luvan harjoittaa muita laissa säädettyjä ammatteja laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeuden käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Suomessa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkiöiden laillistuspäätösten määrä säilyi toimintavuonna suunnilleen ennallaan, mutta ulkomailla koulutettujen laillistuspäätöksiä tehtiin aiempaa enemmän. Erityisesti EUmaissa koulutettujen sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden ja lääkäreiden määrät ovat kasvaneet. Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätösten määrä nousi toimintavuonna. Lähihoitajat ovat suurin ryhmä. Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätöksiä on tehty vähän. Heistä suurin osa on lähihoitajia. Psykoterapeuttien nimikesuojauspäätöksiä tehtiin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Kielteisiä päätöksiä tehtiin noin 20, joista osasta valitettiin hallintooikeuksiin. Valvira on vuodesta 2008 lähtien myöntänyt toimilupia EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuille lääkäreille, jotka saavat toimia lääkärin tehtävässä pätevöitymiskuulustelujensa välissä. Toimilupia myönnettiin toimintavuonna 168 kappaletta yhteensä 92 henkilölle. Terveydenhuollon toimintayksiköt tarkistivat aiempaa useammin palkattavana olleiden henkilöiden ammattipätevyyksiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä Terhikistä. Rekisteriä laajennettiin merkittävästi kesällä, kun 1.3. voimaan tulleen lakija asetusmuutoksen myötä myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat merkittiin rekisteriin. Kesän aikana Valvira merkitsi lähes 7000 opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin. Muita lainsäädäntömuutosten mukanaan tuomia valmisteluja on ollut sairaanhoitajien, optikkojen ja suuhygienistien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen Terhikkirekisteriin lisäkoulutuksen perusteella. Valvirassa tehtiin toimintavuonna yhteensä terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamis-, rekisteröimis- ja toimilupapäätöstä tulostavoitteen ollessa päätöstä. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Suomessa koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Ulkomailla koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Lääkäreiden toimilupapäätökset * * * * Yhteensä * Toimilupapäätösten määrä on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien. 15

18 4.1.2 Mielentilaa koskevat lausunnot Tulossopimustavoitteena oli 160 mielentilaa koskevaa lausuntoa. Valviran oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta kokoontui toimintavuonna 48 kertaa. Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 247 asiaa, joista mielentilaa koskevia lausuntoja oli 120 ja asiakirjojen perusteella annettuja lausuntoja 7. Mielentilatutkimusten määrässä ei ole viimeisen neljän vuoden aikana tapahtunut oleellista muutosta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valviralta laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Valvirassa käsiteltiin toimintavuonna 1022 raskauden keskeyttämistä koskevaa lupahakemusta tulostavoitteen ollessa 900 käsiteltyä hakemusta. Valvirassa käsiteltävien raskaudenkeskeyttämisasioiden lukumäärä on viime vuodet pysynyt melko vakiona. Määrä on edellisvuodet ollut alle 900, mutta nousi toimintavuonna yli 1000:een. Nousua on tapahtunut lähinnä sikiöperusteisissa hakemuksissa, joita oli yhteensä 395. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (sikiövaurioperusteiset) Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (muut perusteet) Käsitellyt raskaudenkeskeytyshakemukset yhteensä * Käsitellyt sterilisaatiohakemukset Raskauden keskeyttämisasioiden lausunnonantajalääkäreiden lupapäätökset Luvat elinten ja kudosten lääketieteellisen tutkimuskäyttöön Elin- ja kudossiirtoluvat Tutkimusluvat Valviran asiakirjoihin Ilmoitukset luovutetuista sukusoluista tai alkioista (Luoteriilmoitukset) Luvat hedelmöityshoidon antamiseen ja alkiontutkimuslaitoksena toimimiseen Yhteensä * Vuodesta lähtien käsiteltyjen asioiden määrään on laskettu välipäätökset, joita oli Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vuonna tuli vireille 897 uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa. Kantelujen määrä on noussut edellisvuodesta, mutta sen sijaan viranomaisten pyytämien valvonta-asioihin liittyvien lausuntojen määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Uusien asioiden kokonaismäärä ei ole oleellisesti muuttunut, poiketen näin aiempien vuosien jatkuvasta nousutrendistä. Huomionarvoista on, että toimintavuonna tuli vireille runsaasti hoitohenkilökunnan epäasianmukaista toimintaa koskevia valvontaasioita (134, vuonna , ja vuonna ). Merkittävä osa näistä koski hoitajan syyllistymistä lääkkeiden anastukseen työpaikalta sekä epäilyjä hoitajan päihde- ja lääkeriippuvuudesta. Pääosa näistä asioista tuli vireille ilmoituksina tai yhteydenottoina hoitajien työnantajilta. Yhteydenottoja tuli lisäksi tuomioistuimilta, poliisilta, syyttäjältä, muilta viranomaisilta ja apteekeilta. Valvira otti asioita vireille myös omasta aloitteestaan. Valvira antaa lausuntoja muille viranomaisille vakuutuslääketieteellisissä, vammojen syyseuraussuhdetta ja haitta-astetta koskevissa 16

19 asioissa. Näiden lausuntoasioiden määrä lisääntyi toimintavuonna huomattavasti. Uusien lausuntoasioiden määrä 142 on 29 prosenttia suurempi kuin vuonna Nopeasti kasvava määrä asettaa suuria haasteita toiminnalle. Lausuntopyyntöjä lähettävät pääasiassa tuomioistuimet ja jonkin verran myös Kuluttajariitalautakunta, ja pyyntöjen määrään on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Toimintavuonna tuli vireille lisäksi 215 valvonta-asiaa, jotka siirrettiin toisille viranomaisille (vuonna 2008 siirrettiin yhteensä 255 asiaa). Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Terveydenhuollon valvonta-asiat Yhteensä uusia asioita Yhteensä ratkaistuja asioita Yhteensä keskeneräisiä asioita (vuodenvaiht.) Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Uusia 2007 Uusia 2008 Uusia Ratkaistuja 2007 Ratkaistuja 2008 Tavoite Ratkaistuja Kantelut Ilmoitusten perusteella ym. tulleet Seuraamuksia suhteessa ratkaisuihin (kantelut ja ilm. tulleet) 30,7 % 26,7 % 28,0 % Valvontaan liittyvät lausunnot Valvonta-asiat yhteensä Vakuutuslääket. lausunnot Muut lausuntoasiat Kirjalliset diarioidut ohjausasiat Yhteensä

20 Terveydenhuollon valvonta-asioita ratkaistiin toimintavuonna 845. Tehtäviin käytettävät henkilövoimavarat ovat hieman vähentyneet edellisvuodesta virastojen yhdistämiseen liittyvässä henkilöstön uudelleen kohdentamisessa. Tästä huolimatta ratkaisujen määrä on vähentynyt vuodesta 2008 ainoastaan 23 ratkaisulla, mihin ovat vaikuttaneet samanaikaisesti toteutetut valvonta-asioiden käsittelyprosessin kehittämistoimenpiteet. Tulosta voidaan pitää hyvänä, erityisesti kun otetaan lisäksi huomioon, että valvonta-asiat ovat olleet sisällöltään aiempaa laajempia ja vaativampia. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ratkaistiin toimintavuonna 84 kappaletta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Alkoholilupahallinto ja -valvonta Valvira on alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteiden valmistuksen, tukkumyynnin, maahantuonnin ja verottoman käytön lupaviranomainen. Valviralle kuuluu myös alkoholijuomien myynnin valvonta kansainvälisessä liikenteessä olevissa suomalaisissa kulkuneuvoissa. Lupapäätösten määrää seurataan alkoholitietojärjestelmän (ALLU) avulla. Lupahallinnossa käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Toimintavuonna jatkettiin alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikkojen hyväksymistä elintarvikehuoneistoiksi. Vuonna 2006 alkanut ja kolmelle vuodelle jaksotettu projekti elintarvikehuoneistojen hyväksymiseksi saatiin muutamia varastopaikkoja lukuun ottamatta tehtyä. Vuoden lopussa oli hyväksymättä varastopaikat, joilla oli lupamuutoksia vireillä tai joiden suunnitelmissa oli toiminnan lopettaminen. Luvanhaltijoiden tarkastusten määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli suunnitelman mukainen. Tarkastuksilla käytiin läpi alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusprosessia, varastointia ja tuotteiden säädöstenmukaisuutta. Lisäksi tarkastettiin omavalvontasuunnitelman toimivuutta käytännössä. Tarkastuksella havaittujen rikkomusten määrä laski, kun taas tarkastuksella tehtyjen ohjaavien toimenpiteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Bioetanolivalvonta kohdistui pääasiassa yhteisön ulkopuolelta tuotuun etanoliin. Kotimaassa hyväksyttiin kaksi uutta valmistuspaikkaa. Taulukko 16: Alkoholiluvat Uudet valmistus-, tukkumyynti-, maahantuonti- ja käyttöluvat Lupamuutokset Luvan peruutukset Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevat päätökset Elintarvikelain mukaiset omavalvontasuunnitelman hyväksymispäätökset Luonnonmukaisen tuotannon järjestelmään rekisteröidyt luvanhaltijat Maahantuonti-ilmoitukset Verotonta varastoa koskevat päätöksiä Kansainvälisessä liikenteessä olevien suomalaisten kulkuneuvojen luvat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan

Valvira. Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira Katsaus vuoden 2010 toimintaan Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-951-53-3355-1 (pdf) 2 Sisällys Johdannoksi 5 Sosiaalihuolto 7 Sosiaalihuollon valvontaohjelmat strategisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TULLIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset ja kehitys

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot