Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1

2 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valviran lakisääteinen toiminta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Arviointiasteikko Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Laskentatoimen kehittäminen Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Mielentilaa koskevat lausunnot Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Alkoholilupahallinto ja -valvonta Kemikaalihallinnon suoritteet Sisäisen turvallisuuden ohjelma Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Alkoholihallinto Tupakkalain mukainen valvonta Kemikaalit Ympäristöterveydenhuolto Geenitekniikkalain mukainen valvonta Terveydenhuolto Sosiaalihuolto Lääninhallitusten ohjaaminen Tukipalvelut HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET

3 TAULUKOT JA KAAVIOT Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys... 7 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen... 8 Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus... 9 Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus... 9 Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Taulukko 16: Alkoholiluvat Taulukko 17: Alkoholiluvanhaltijoiden valvonta ja ohjaus Kaavio 18: Kemikaalien tuoterekisteriin saapuneet ilmoitukset Taulukko 19: Kemikaalihallinnon keskeiset suoritteet Taulukko 20: Alkoholilupa-asioiden keskimääräiset käsittelyajat (pv) Kaavio 21: Terveydenhuollon valvonta-asioiden käsittelyaikajakauma Taulukko 22: Alkoholiluparekisterihaut internetissä organisaatioittain Taulukko 23: Sähköiset lausunnot alkoholihallinnolle Taulukko 24: Sähköiset valvontailmoitukset alkoholihallinnossa Taulukko 25: Sähköiset tupakan myyntilupahakemukset Taulukko 26: Henkilöstöhallinnon tunnuslukuja

4 TOIMINTAKERTOMUS 1. Johdon katsaus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira aloitti toimintansa Käynnistämisvuoden keskeisin haaste oli saada virasto toimintakykyiseksi, jotta se voisi vastata sille perustamisvaiheessa asetettuihin odotuksiin. Viraston henkilöstön sijoittuminen organisaatiossa ja tehtävien sisäinen organisointi veivät vielä suuren osan alkuvuodesta. Kehittämis- ja strategiahanke, jonka tavoitteena on luoda suuntaviivat viraston kehittämiselle sekä valmistella virastolle päivitetty strategia siirtymävaiheen strategian tilalle, käynnistyi loppuvuodesta. Sitä ennen tuore virasto ehti kokea ylijohtajan vaihdoksen. Ylijohtaja Jukka Männistön siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen aloitin ylijohtajana marraskuun alussa. Hallinnonalan virastouudistukset jatkuivat Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskus Fimean perustamisella, jonka yhteydessä entisen Lääkelaitoksen tehtäviä siirtyi Valviraan. Oikeuspsykiatrian tehtävät siirtyivät vuoden lopussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistyi kemikaalivalvonnan keskittämishanke, jonka myötä Valviran kemikaalitehtävät siirtyvät vuoden 2011 alusta Turvatekniikan keskukseen. Valviralle tuli uusia valtakunnallisia lupatehtäviä myös syyskuun alussa voimaan tulleen yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muutoksella. Valvira on valmisteluvaiheessa tuonut esiin tarpeen uusien tehtävien riittävään resursointiin, mutta käytännössä tehtävät ovat siirtyneet niukoin voimavaroin. Lisäksi virastossa valmistauduttiin Valviran Rovaniemen yksikön toiminnan käynnistämiseen vuoden 2010 alussa. Tulevaisuuden kannalta keskeinen haaste on sosiaalihuollon ohjauksen ja valvonnan tehtävien haltuunotto niiden siirtyessä Valviralle vuoden 2010 alussa. Toiminta-alue on laaja ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeä. Monissa yhteyksissä on tällä alueella todettu olevan paljon kehitettävää. Toimenpiteiden ja resurssien oikea kohdistaminen on jatkossa keskeisenä työsarkana. Valviran toiminnassa painottuu valvonnan edellyttämä ohjaus, ennakoiva valvonta ja jälkikäteinen valvonta. Keskeistä jatkossa on, että yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa vakiintuu, Valviran eri osa-alueiden toiminta on tasapainossa ja viraston sisäinen rakenne on toimiva. Valviran työssä korostuu laadunhallinta. Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen 4

5 2. Toiminnan vaikuttavuus 2.1 Tulossopimuksen yleisindikaattorit Valvira toteuttaa toiminnallaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan strategisia tavoitteita väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä toimivien palvelujen ja kohtuullisen toimeentuloturvan varmistamiseksi. Keskeisiä STM:n hallinnonalan yhteiskunnallisia tavoitteita, joiden edistämiseen Valvira vaikuttaa tulossopimuskaudella , ovat - alkoholihaittojen ehkäisy - tupakoinnin terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen torjunta - kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisy - elinympäristön terveellisyyden edistäminen - sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun parantaminen - palvelujen saatavuuden turvaaminen kohtuullisin käsittelyajoin - valvonnan ja sen laadun parantaminen. STM toteuttaa näitä tavoitteita muun muassa politiikkaohjelmilla ja muilla ohjelmilla, joiden toimeenpanoon Valvira on osallistunut. Valvira on toteuttanut osaltaan Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaa sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Virasto on osallistunut Alkoholiohjelman toimeenpanoon toiminnallisessa yhteistyössä Terveyden edistämisen politiikkaohjelman kanssa ja vastannut alkoholielinkeinoon liittyvästä kumppanuussopimusten valmistelusta ja toteuttamisesta. Valvira on osallistunut myös kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) toimeenpanoon ja vastannut Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian (YETT) toimeenpanosta talousveden käyttökelvottomuus laajalla alueella -erityistilanteen osalta. Yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistumiseen ovat vaikuttaneet Valviran toiminnan lisäksi useat muut hallinnonalan tai valtionhallinnon toimijat sekä monet ulkopuoliset tekijät. STM on asettanut vaikuttavuustavoitteiden seuraamiseksi yleisindikaattoreita, joista useimpien tietoaineiston tuottaa ja raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä kuvaavia yleisindikaattoreita ovat mm. päivittäin tupakoivien osuus vuotiaista, alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleiden määrä, humalahakuisen juomisen osuus vuotiailla, vesivälitteisten epidemioiden ja niissä sairastuneiden määrä sekä alkoholin kokonaiskulutus. Valvira on tuottanut Alkoholiohjelman seurantaan tarvittavat vuosittaiset valtakunnalliset tiedot alkoholijuomien tilastoidusta ja tilastoimattomasta kulutuksesta. Alkoholijuomien kokonaiskulutus tavoite litraa/asukas 10,5 10,4 10,5 10,2 muutos, litraa +0,2-0,1-0,2 muutos, % +2 % -1 % - 2 % Toimivien palvelujen varmistamista STM seuraa muun muassa hoitotakuun toteutumista erikoissairaanhoidossa mittaavalla yleisindikaattorilla, jonka tietoaineiston tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Valviran osalta yleisindikaattorina on seurattu terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyaikoja, joista raportoidaan palvelukykyä ja laatua koskevassa luvussa

6 2.2 Valviran lakisääteinen toiminta Lähes kaikki Valviran toiminta perustuu lakisääteisiin tai yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin. Näiden toimintojen vaikuttavuus perustuu lainsäätäjän ilmaiseman tahdon toteutumisen valvontaan. Tässä luvussa kuvataan pääpiirteittäin Valviran lakisääteisen toiminnan osuutta hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. Tarkemmin Valviran lakisääteisen toiminnan tuloksellisuutta kuvataan jäljempänä luvuissa 4.1 ja 4.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnalla varmistetaan kansalaisten oikeusturvan toteutumista. Tehokas valvonta perustuu toiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuteen ja ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämiseen (luku 4.1.1) sekä Valviran ylläpitämiin luparekistereihin ja yhteiskäyttöisiin tietojärjestelmiin (luku 4.2.9). Valvonnan laatua parantaa valvontaviranomaisten toiminnan yhdenmukaistaminen lääninhallituksia ohjaamalla (luku 4.2.8) sekä valvonnan suunnitelmallisuuden ja ennakoivuuden lisääminen terveydenhuollon valtakunnallisten valvontasuunnitelmien avulla. Valvontasuunnitelmia ovat muun muassa hoidon saatavuuden valvonnan valvontasuunnitelma sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan vanhustenhuoltoa koskeva valvontasuunnitelma (terveydenhuollon tavoitteet, luku 4.2.6). Kaste-ohjelman toimeenpanossa Valvira kiinnittää erityisesti huomiota hoitotakuun toteutumiseen sekä turvalliseen lääkehoitoon. Valvonnan vaikuttavuutta lisää tehokas informaatio-ohjaus, jolla voidaan ehkäistä ennalta epätyydyttävien hoitokäytäntöjen syntymistä. Valviran toiminnallisista tavoitteista vaikuttavuutta tukevat valvonta-asioiden käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisina sekä käsittelyjen ja ratkaisujen yhdenmukaisuuden varmistaminen. Vuoden 2010 alusta Valviran toimiala laajenee sosiaalihuollon valvontaan (luku 4.2.7). Erilaisten terveysriskien hallintaan tähtäävällä toiminnalla, kuten kemikaalien valvonnalla ja niiden terveysriskien arvioinnilla (luvut ja 4.2.3), alkoholijuomien tuotevalvonnalla (luku 4.1.5), geneettisesti muunneltujen organismien valvonnalla (luku 4.2.5) sekä ympäristöterveydenhuollon viranomaisyhteistyön kehittämisellä ja koordinoinnilla (luvut ja 4.2.4) turvataan edellytykset kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn säilymiselle tulossopimuskautta huomattavasti pidemmällä aikavälillä, ja tärkein vaikuttavuustulos on, että näihin alueisiin liittyvät riskit eivät toteudu. Vaikuttavuutta lisätään erityisesti toiminnan suunnitelmallisuutta kehittämällä, jolloin yhteisten valvontaohjelmien ja - suunnitelmien avulla voidaan kohdentaa valvontaa ennakoivasti riskienarvioinnin perusteella. Valvira ylläpitää myös kemikaalien tuoterekisteriä, josta toimitetaan muun muassa myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon sekä ohjeisiin tarvittavia tietoja. Rekisteristä tuotetaan myös erilaisia selvityksiä muun muassa lainsäätäjän tarpeisiin. Alkoholia koskevan lainsäädännön tavoitteena on terveysriskien ehkäisemisen lisäksi myös alkoholin aiheuttamien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten haittojen ehkäiseminen. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää yhden viranomaisen toimintaa moniulotteisempaa näkökulmaa. Valviran alkoholihallinto on tehnyt poikkihallinnollista verkostomaista yhteistyötä lääninhallitusten alkoholilupaviranomaisten, ehkäisevän päihdetyön ja poliisiviranomaisten sekä elinkeinoelämän etujärjestöjen kanssa. Yhteistyön suunnitelmallisuutta toteutetaan mm. Alkoholihallinnon valtakunnallisen toimintasuunnitelman (avaltsu) tavoitteenasettelun ja raportoinnin kautta (luku 4.2.1). Valvonnan ennakoivuutta ja suunnitelmallisuutta tukevat myös valvontaviranomaisten yhteiskäyttöiset verkkopalvelut, joiden kautta tietoaineistot ja ohjeistus ovat ajantasaisina käytettävissä. Valvira ylläpitää ekstranet-palveluita alkoholihallinnon, tupakkavalvonnan ja kemikaalihallinnon viranomaisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ekstranet-palvelua osana Valviran ja aluehallintoviranomaisten systemaattista yhteistyötä (luku 4.2.9). 6

7 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1 Arviointiasteikko Toimintakertomuksessa on arvioitu vuotta koskevassa tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumista STM:n valmisteluohjeen mukaisella asteikolla 1 5, missä 5 = tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti, 4= tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti, 3 = tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 2 = tulostavoite on osittain toteutunut ja 1 = tulostavoitetta ei ole saavutettu toimintavuonna. 3.2 Tuottavuuden ja taloudellisuuden sijaissuureet Valviran toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta tarkastellaan jäljempänä toimialoittain siinä laajuudessa kuin tietoja on ollut mahdollista tuottaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden ja kannattavuuden laskelmat on tehty julkisoikeudellisesta toiminnasta ja yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Koska virastolla ei ole vielä käytössä kattavaa toimintolaskentaa, jolla asetettujen tavoitteiden, toiminnan ja resurssien välisiä yhteyksiä pystyttäisiin tunnistamaan ja niistä raportoimaan, on alla olevassa taulukossa esitetty viraston toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden kehitystä myös sijaissuureiden avulla (prosessien kustannukset ja henkilötyövuodet). Taulukko 1: Prosessien kustannusten ja henkilötyövuosien kehitys 2007** 2008** Tavoite Prosessi* htv htv htv htv Luvat Valvonta Valvovien viranomaisten ohjaus Kemikaalit Yhteensä *Ylimmän johdon, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä viestinnän kustannukset ja henkilötyövuodet on kohdistettu laskennallisesti prosesseille ** Vuosilta 2007 ja 2008 ei ole käytettävissä täysin vertailukelpoista tietoa, koska Valvira perustettiin vuonna. Vuosien 2007 ja 2008 vertailuluvut perustuvat arvioon STTV:n ja TEOn tulosalueiden jakautumisesta Valviran prosesseille henkilöstön sijoittumista koskevan suunnitelman perusteella. 3.3 Toiminnan tuottavuus Tuottavuusmittareiden laadinta STM käynnisti vuonna 2007 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottavuuden mittaamisen kehittämishankkeen (TUOMI), jonka tavoitteena on parantaa hallinnonalan tuottavuusraportoinnin kattavuutta ja yhdenmukaisuutta. Valvira ei kyennyt osallistumaan hankkeeseen vuoden aikana, koska uuden viraston toiminnan vakiinnuttaminen sitoi henkilöresursseja. Tuottavuuden tunnusluvut ja niiden lähtötasot oli tarkoitus asettaa vuoden aikana. Kattavan tuottavuusmittariston puuttuessa virasto seurasi edelleen tuottavuuden kehitystä sellaisissa suoriteryhmissä, joissa valmistuu riittävä määrä keskenään samankaltaisia suoritteita. Valtaosa koko viraston toiminnasta jää kuitenkin vielä tuottavuusmittauksen ulkopuolelle. Tuottavuuden tarkastelu tunnuslukujen avulla on haasteellisempaa silloin, kun suoritteiden vaatima työmäärä vaihtelee suuresti tai niiden vuotuinen lukumäärä on niin vähäinen, etteivät työmäärän erot tasoitu toimintavuoden aikana. Tällaisia tekijöitä oli havaittavissa muun muassa alkoholijuomien valmistuslupia ja kemikaali- 7

8 hallinnon biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntoja koskevissa tunnusluvuissa. Sen sijaan kemikaali-ilmoitusten käsittelyssä, alkoholijuomien tukkumyynti- ja käyttölupien sekä geenitekniikkalain mukaisissa tarkastuksissa suoritteiden volyymi ja tasalaatuisuus ja sen kautta tunnuslukujen vertailukelpoisuus toteutuu paremmin. Seuranta käynnistettiin myös terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten osalta. Koska virasto ei kyennyt määrittelemään kattavasti tuottavuusmittareita ja niille asetettavia tavoitteita, tavoitteiden toteutusta koskeva suunnitelmaa ei myöskään vielä laadittu. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen STM:n hallinnonalan tuottavuusohjelmaan perustuva tavoite henkilötyövuosien vähentämisestä oli Valviran osalta -2 htv kumulatiivisesti vuodesta 2008 alkaen. Henkilötyövuosivähennykset toteutettiin lakkauttamalla Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta siirtynyt osastopäällikön virka sekä siirtämällä yksi tietohallinnon virka Valtionhallinnon IT-palvelukeskukseen (VIP). Valtiovarainministeriön kannanoton mukaan VIP:iin tehtävät siirrot otetaan huomioon tuottavuusvähennyksinä. Vuoden alussa toteutettiin viraston henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirto Sisäasiainhallinnon palvelukeskukseen ja vuoden lopussa neuvoteltiin uusista tehtäväsiirroista vuoden 2010 alusta lähtien. Tehtävien siirto ei kuitenkaan vielä olennaisesti vaikuttanut viraston työmäärään, koska palvelukeskusyhteistyön käynnistäminen sitoi resursseja. Tehtävien siirtoon liittyvä henkilötyövuosivähennys tulee toteutettavaksi vuonna Kokonaisuudessaan Valviran henkilötyövuosimäärä kuitenkin nousi, koska virastolle tuli lakimuutosten myötä uusia tehtäviä, joita varten Valviraan siirrettiin lääninhallituksista yksi virka ja Lääkelaitoksesta 8 virkaa. Valtionhallinnon sisäiset virkasiirrot eivät kuitenkaan vaikuta tuottavuusohjelman toteutumiseen koko valtionhallinnon tasolla. Valvira osallistui STM:n hallinnonalan tuottavuuden koordinaatioryhmän kokouksiin ja laati tuottavuusohjelman toteutumista koskevan selvityksen. Pidemmällä aikavälillä toteutettavien henkilötyövuosivähennysten osalta toteuttamissuunnitelmaa ja sen aikataulua ei vielä sovittu ministeriön kanssa. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 3 Taulukko 2: Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen 2007 toteuma 2008 toteuma tulossopimus toteuma Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteuttaminen Eläkkeelle jääneiden lukumäärä (vakinaisia) Muutoin vapautuneiden virkojen lukumäärä Uusien virkojen lukumäärä - TEOn tehtävien laajennus - TEO varmennepalvelun toteuttaminen - STTV kasvinsuojelulain toimeenpano - STTV asumisterveys - Valviran perustamisen yhteydessä perustettu johtajan virka - Valvira sosiaalihuollon valvonta - Valvira TLT-tehtävien siirto Yhteensä 14 1 Täytettyjen virkojen lukumäärä Uusiin tehtäviin sijoitettujen vakinaisten virkamiesten lukumäärä (m/n) 1/0 1/1 Täydennys- ja uudelleenkoulutusvuorokaudet uuteen tehtävään siirtymisen vuoksi / htv Palvelukeskusten käyttöönoton toteuttaminen, virastosta vähentyneen työn määrä, htv

9 3.3.3 Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus Terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuksia ja nimikesuojauksia koskevien päätösten käsittelyn tuottavuudelle asetettiin lähtötasot työaikaseurannan ja suoritemäärien perusteella. Työaikaseurannalla koottiin tiedot hakemusten käsittelyyn ja päätösten valmisteluun käytetystä välittömästä työajasta, joka ei sisällä mm. Terhikki-rekisterin kehittämiseen käytettyä työaikaa eikä kouluttautumiseen ym. käytettyä välillistä työaikaa. Vuodelta koottu työaikatieto perustuu vielä osittain arvioon, sillä päivittäinen työaikakirjanpito otettiin käyttöön vasta vuoden loppupuolella. Aikaisempia vuosia koskevan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen on vaikeaa, joten tuottavuuden kehitystä kyetään tarkastelemaan vasta tulevina vuosina. Taulukko 3: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien päätösten tuottavuus kpl htv kpl/htv Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yhteishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet ja nimikesuojaukset Suomessa koulutetuille, yksittäishakemukset , Ammatinharjoittamisoikeudet, toimintaluvat ja nimikesuojaukset ulkomailla koulutetuille 722 3,2 226 Yhteensä , Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Taulukko 4: Alkoholilupien käsittelyn tuottavuus Alkoholilupien käsittelyn tuottavuutta mitattiin työaikaseurannan sekä uusien lupien ja lupamuutosten lukumäärien perusteella. Tuottavuus laski jonkin verran erityisesti alkoholijuomien tukkumyyntilupien ja elintarvikelain mukaisten päätösten osalta. Osasyynä tähän oli todennäköisesti se, että tehtävien organisointi uudessa virastossa sekä toiminnanharjoittajien ohjeistuksen uusiminen vaativat enemmän työaikaa. Käyttölupa-asioiden osalta tuottavuus nousi edelleen. Valmistuslupia myönnetään vuosittain niin vähän, että niiden osalta tunnuslukua ei voida pitää täysin luotettavana. kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv kpl htv kpl/htv Valmistuslupa-asiat, päätöksiä* 10 0, , ,6 30 Tukkumyyntilupaasiat, päätöksiä* 88 0, , ,9 99 Käyttölupa-asiat, päätöksiä* 474 1, , ,9 540 Elintarvikelain mukaisia päätöksiä** 115 0, , ,4 275 * Uudet luvat ja lupamuutokset ** Elintarvikehuoneistoksi hyväksyminen ja elintarvikelain mukaisen omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 9

10 3.3.5 Kemikaalihallinnon suoritteiden tuottavuus Kemikaalihallinnon tuottavuutta on tarkasteltu vertaamalla valmistuneiden biosidi- ja torjuntaainelausuntojen sekä tarkastettujen kemikaaliilmoitusten määrää käytettyihin henkilötyövuosiin. Tunnusluku on toimiva kemikaaliilmoitusten käsittelyn osalta, koska suoritteiden määrä on niin suuri, että niiden vaatiman työmäärän erot tasoittuvat vuoden aikana. Vuonna tuottavuus kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Biosidi- ja torjunta-ainelausuntojen tuottavuuden vertailtavuutta heikentää se, että lausuntojen vaatima työmäärä vaihtelee suuresti hakemuksen laadun ja käsittelyyn tarvittavien lisäselvitysten määrän mukaan. Vuotuinen suoritemäärä on näissä asioissa niin pieni, ettei vaihtelu tasoitu kokonaismäärän rajoissa. Vuonna 2007 alkoi biosidisten torjuntaainevalmisteiden käsittelyn tuottavuuden seuranta, jossa tuottavuusmittaus vaikuttaisi antavan tasaisempia tuloksia. Taulukko 5: Kemikaali-ilmoitusten käsittelyn tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Tarkastettuja ilmoituksia , , , Taulukko 6: Biosidi- ja kasvinsuojeluainelausuntojen tuottavuus 2007 kpl 2007 htv 2007 kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv Kiinnittymisenestoaineet 4 0,3 13,3 1 0, ,03 66,7 Suojauskemikaalit 5 0,3 16,7 4 0, ,03 33,3 Biosidiset torj.valmisteet 33 1, ,6 26,7 16 0,7 22,9 Kasvinsuojeluaineet 16 1,7 9,4 17 1,3 13,1 11 0,7 15, Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuus Geenitekniikkalain mukaisen valvonnan tuottavuutta seurataan tehtyjen tarkastusten ja muiden valvontatapahtumien ja niihin käytetyn työajan perusteella. Vuonna tarkastuskäyntien määrä väheni, mutta yhtä tarkastuskäyntiä kohden valvottiin jokseenkin yhtä suuri määrä ilmoituksia kuin aikaisemmin Valvottujen ilmoitusten kokonaismäärä pysyi vuoden 2008 tasolla, sillä tarkastuskäyntien ohella tehtiin sekä kirjallisia tarkastuksia että muuta kirjallista valvontaa. Kirjallisella menettelyllä valvottujen ilmoitusten ja hakemusten osuus oli 47 prosenttia. Taulukko 7: Geenitekniikkalain mukaisten tarkastusten tuottavuus Valvontatapahtumat (tarkastukset ja muu valvonta) Tarkastettua ilmoitusta/ valvontatapahtuma 2007* kpl 2007 htv 2007* kpl/htv 2008 kpl 2008 htv 2008 kpl/htv kpl htv kpl/htv 69 0, , , ,5 1,4 1,5 * Vuoden 2007 suoritteiden lukumäärä oikaistu: vuoden 2007 toimintakertomuksessa vertailulukuna oli erheellisesti käytetty valvontatapahtumissa tarkastettujen ilmoitusten lukumäärää tapahtumien lukumäärän sijasta 10

11 3.4 Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuuden tunnusluvut Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on käytössä suhteellisen vähän, koska suurin osa Valviran mitattavista suoritteista on maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joille on määritelty yksikköhinnat maksuasetuksessa (sosiaali- ja terveysministeriön asetus Valviran maksullisista suoritteista 36/). Yksikköhintojen oikeellisuutta arvioidaan kustannusvastaavuuden kautta. Taloudellisuuden ja tuottavuuden sijaissuureet on esitetty taulukossa Alkoholielinkeinorekisterin yksikkökustannukset Keskeisimmät seurattavista alkoholihallinnon taloudellisuutta kuvaavista tunnusluvuista ovat alkoholitietojärjestelmän (ALLU) kustannukset sekä Valviran ja lääninhallitusten käytön mukaan määräytyvät osuudet. Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinnon siirtyessä lääninhallituksille alkaen sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö ja valtiovarainministeriö sopivat, että lääninhallitusten perimistä nettobudjetoiduista anniskelun valvontamaksuista tuloutetaan osa kattamaan mm. lääninhallitusten käyttöä vastaava osuus alkoholitieto- ja valvontajärjestelmän kustannuksista. Taulukossa 7 on huomattava, että vuonna 2008 alkoholitietojärjestelmän kustannuksia lisäsivät merkittävästi kaksi sähköiseen asiointiin liittyvää kehittämishanketta: alkoholituotteiden sähköisen ilmoituksen rakentaminen ja sähköinen verovelkakysely verohallinnon tietoihin. Niiden toteuttamisen jälkeen kustannukset palautuivat aikaisempien vuosien tasolle ja jatkoivat alenevaa kehityssuuntaa. Käyttäjä- ja lupakohtaiset kustannukset olivat selvästi aikaisempaa edullisempia. Asiakkuuskohtaisten kustannusten vertailtavuuteen vaikutti se, että järjestelmän asiakkuudet vähenivät huomattavasti vuoden aikana, koska tietokannasta poistettiin vanhoja asiakkuuksia. Käyttäjämäärä pysyi samana kuin edellisenä vuotena, lupien määrä on ollut hieman laskeva. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 8: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun yksikkökustannukset Alkoholielinkeinorekisteri (ALLU) kokonaiskustannukset - Valvira Lääninhallitukset Yhteensä e Taulukko 9: Alkoholitietojärjestelmän ja alkoholihallinnon verkkopalvelun kustannukset Muutos-% Lupien lukumäärä ,4 Käsitellyt hallintoasiat (ALLU) ,4 Rekisterissä olevat tuotteet ,81 Asiakkuudet * ,9 Käyttäjät (Valvira ja lääninhallitukset) 84,9 87,0 84,3 84,0-0,4 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset/käyttäjä ,3 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustann./rekisteröity lupa 13,57 10,75 16,42 9,64-41,30 Alkoholitietojärjestelmä (ALLU) kokonaiskustannukset / asiakkuus 6,86 6,41 9,36 7,92-15,40 11

12 3.4.3 Laskentatoimen kehittäminen Valviran tuloksellisuuden laskentatointa kehitettiin vuoden 2008 lopussa ja vuoden alussa kohti toimintolaskentaa jakamalla uuden viraston toiminta toimintoihin ja seurantakohteisiin. Näihin liittyvä työaikaseuranta otettiin käyttöön asteittain, aluksi maksullista toimintaa ja tukitehtäviä hoitavan henkilöstön osalta. Vuoden loppupuolella näissä tehtävissä otettiin käyttöön päivittäinen työaikakirjanpito. Toimintolaskentaa palvelevaa tietojärjestelmää ei vielä vuoden aikana hankittu, vaan esim. kustannusvastaavuuslaskelmat toteutettiin taulukkolaskennalla. Toimintolaskentajärjestelmän käyttöön ottaminen jatkuu vuonna 2010 ja samalla kehitetään toiminnan tuotteistamista ja ulotetaan kustannuslaskenta myös viraston maksuttomaan toimintaan. Tuloksellisuuden laskentatointa laajemman johdon tietojärjestelmän määritys-, hankinta- ja käyttöönotto ajoittuu vuosille Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 21 - korot 3 - muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 99 % 12

13 Oikaistu kustannusvastaavuuslaskelma Korjattu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tekemällä päätöksellä dnro 350/ /2010 (tilinpäätöksen liitteenä 1) Taulukko 10: Valviran maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Tavoite Tilinpäätös Tuotot Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 236 Erilliskustannukset yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot 19 - korot 3 - muut yhteiskustannukset 802 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Kustannusvastaavuusprosentti 108 % 105 % 100 % 98 %

14 Valvira pääsi hyvin lähelle tavoitetta maksullisen toiminnan täydestä kustannusvastaavuudesta. Tuotot ja kustannukset eivät kuitenkaan vastanneet toisiaan kaikilla toiminta-alueilla. Viraston lupatoiminta oli kauttaaltaan hieman alijäämäistä. Tähän vaikutti ensisijaisesti se, että viraston suoritteiden maksuista annettu asetus perustuu aikaisempien virastojen maksuasetusten mukaisille maksuille. Sekä STTV:n että TEOn maksuasetukset olivat tulleet voimaan vuonna 2007, jonka jälkeisellä virkaehtosopimuskaudella valtion palkkataso on noussut voimakkaasti. Myös kemikaalihallinnon maksut olivat alijäämäisiä. Maksuja tarkistetaan viraston uutta maksuasetusta valmisteltassa vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Aikaisempien vuosien vertailutiedot on tuotettu laskemalla yhteen STTV:n ja TEOn vuosina 2007 ja 2008 raportoimat kustannusvastaavuuslaskelmat. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska virastoissa on ollut käytössä erilaiset kustannuslaskentamenettelyt. Samasta syystä aikaisempien vuosien tietoja ei voida jaotella erillis- ja yhteiskustannuksiin. Maksullisen toiminnan muut tuotot sisältävät lääninhallitusten Valviralle tulouttamia yksityisen terveydenhuollon lupa- ja valvontamaksuja, jotka on kohdistettu valvontaviranomaisten yhteiskäyttöisen rekisterin kehittämiseen. Uuden yhteiskäyttöisen tietojärjestelmäkokonaisuuden, Valverin, kehittämistyö käynnistyi vuonna, mutta suurin osa uudistustyön kustannuksista toteutuu vasta tulevina vuosina. Tämän vuoksi lääninhallitusten tulouttamista maksuista kertyi ylijäämää, joka tulee käytettäväksi uuden järjestelmän rahoittamiseen. Viraston liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden tulokertymä oli hieman yli euroa. Koska määrä oli huomattavasti alle euron, niistä ei ole laadittu erikseen kustannusvastaavuuslaskelmaa. Keskeisimpiä liiketaloudellisesti hinnoiteltuja suoritteita olivat tietoluovutukset Valviran ylläpitämistä rekistereistä. 3.6 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteinen toiminta muodostui sosiaalija terveysministeriön rahoittamista hankkeista. Ministeriö rahoitti kemikaalilain täytäntöönpanoon liittyen REACH-neuvontapalvelun toteutusta eurolla, kunnallisen terveydensuojelun laatujärjestelmän valmistelua eurolla, tupakkatuotteiden myyntilupajärjestelmän perustamista eurolla ja terveydenhuollon varmennepalveluiden attribuuttipalveluiden rakentamista eurolla. Vertailutietoja vuosilta 2007 ja 2008 ei voida esittää, koska yhteisrahoitteisen toiminnan määrä oli näinä vuosina niin vähäinen, ettei siitä ole laadittu kustannusvastaavuuslaskelmaa. 13

15 Taulukko 11: Valviran yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Tavoite Tilinpäätös Tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 Tuotot yhteensä Kustannukset Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä 351 Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset - poistot 1 - muut yhteiskustannukset 33 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 34 Kokonaiskustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuusprosentti 70 % 74 % 14

16

17 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Valvira myöntää oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Valvira myöntää myös oikeuden ja luvan harjoittaa muita laissa säädettyjä ammatteja laillistettuna ammattihenkilönä sekä oikeuden käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö). Suomessa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkiöiden laillistuspäätösten määrä säilyi toimintavuonna suunnilleen ennallaan, mutta ulkomailla koulutettujen laillistuspäätöksiä tehtiin aiempaa enemmän. Erityisesti EUmaissa koulutettujen sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden ja lääkäreiden määrät ovat kasvaneet. Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätösten määrä nousi toimintavuonna. Lähihoitajat ovat suurin ryhmä. Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden nimikesuojauspäätöksiä on tehty vähän. Heistä suurin osa on lähihoitajia. Psykoterapeuttien nimikesuojauspäätöksiä tehtiin jonkin verran edellisvuotta enemmän. Kielteisiä päätöksiä tehtiin noin 20, joista osasta valitettiin hallintooikeuksiin. Valvira on vuodesta 2008 lähtien myöntänyt toimilupia EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutetuille lääkäreille, jotka saavat toimia lääkärin tehtävässä pätevöitymiskuulustelujensa välissä. Toimilupia myönnettiin toimintavuonna 168 kappaletta yhteensä 92 henkilölle. Terveydenhuollon toimintayksiköt tarkistivat aiempaa useammin palkattavana olleiden henkilöiden ammattipätevyyksiä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä Terhikistä. Rekisteriä laajennettiin merkittävästi kesällä, kun 1.3. voimaan tulleen lakija asetusmuutoksen myötä myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian opiskelijat merkittiin rekisteriin. Kesän aikana Valvira merkitsi lähes 7000 opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin. Muita lainsäädäntömuutosten mukanaan tuomia valmisteluja on ollut sairaanhoitajien, optikkojen ja suuhygienistien rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden merkitseminen Terhikkirekisteriin lisäkoulutuksen perusteella. Valvirassa tehtiin toimintavuonna yhteensä terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamis-, rekisteröimis- ja toimilupapäätöstä tulostavoitteen ollessa päätöstä. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Taulukko 12: Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset Suomessa koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Ulkomailla koulutettujen ammattihenkilöiden laillistamispäätökset Suomessa koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Ulkomailla koulutettujen nimikesuojattujen ammattihenkilöiden rekisteröintipäätökset Lääkäreiden toimilupapäätökset * * * * Yhteensä * Toimilupapäätösten määrä on tilastoitu vuodesta 2008 lähtien. 15

18 4.1.2 Mielentilaa koskevat lausunnot Tulossopimustavoitteena oli 160 mielentilaa koskevaa lausuntoa. Valviran oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta kokoontui toimintavuonna 48 kertaa. Lautakunnassa käsiteltiin yhteensä 247 asiaa, joista mielentilaa koskevia lausuntoja oli 120 ja asiakirjojen perusteella annettuja lausuntoja 7. Mielentilatutkimusten määrässä ei ole viimeisen neljän vuoden aikana tapahtunut oleellista muutosta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat ja muut terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Lupaa raskauden keskeyttämiseen haetaan Valviralta laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Valvirassa käsiteltiin toimintavuonna 1022 raskauden keskeyttämistä koskevaa lupahakemusta tulostavoitteen ollessa 900 käsiteltyä hakemusta. Valvirassa käsiteltävien raskaudenkeskeyttämisasioiden lukumäärä on viime vuodet pysynyt melko vakiona. Määrä on edellisvuodet ollut alle 900, mutta nousi toimintavuonna yli 1000:een. Nousua on tapahtunut lähinnä sikiöperusteisissa hakemuksissa, joita oli yhteensä 395. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 4 Taulukko 13: Terveyttä ja tutkimusta koskevat luvat Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (sikiövaurioperusteiset) Käsitellyt raskaudenkeskeytys hakemukset (muut perusteet) Käsitellyt raskaudenkeskeytyshakemukset yhteensä * Käsitellyt sterilisaatiohakemukset Raskauden keskeyttämisasioiden lausunnonantajalääkäreiden lupapäätökset Luvat elinten ja kudosten lääketieteellisen tutkimuskäyttöön Elin- ja kudossiirtoluvat Tutkimusluvat Valviran asiakirjoihin Ilmoitukset luovutetuista sukusoluista tai alkioista (Luoteriilmoitukset) Luvat hedelmöityshoidon antamiseen ja alkiontutkimuslaitoksena toimimiseen Yhteensä * Vuodesta lähtien käsiteltyjen asioiden määrään on laskettu välipäätökset, joita oli Terveydenhuollon valvonta-asiat sekä vakuutuslääketieteelliset lausunnot Valvira ohjaa ja valvoo valtakunnallisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Vuonna tuli vireille 897 uutta terveydenhuollon valvonta-asiaa. Kantelujen määrä on noussut edellisvuodesta, mutta sen sijaan viranomaisten pyytämien valvonta-asioihin liittyvien lausuntojen määrä on hieman laskenut edellisvuodesta. Uusien asioiden kokonaismäärä ei ole oleellisesti muuttunut, poiketen näin aiempien vuosien jatkuvasta nousutrendistä. Huomionarvoista on, että toimintavuonna tuli vireille runsaasti hoitohenkilökunnan epäasianmukaista toimintaa koskevia valvontaasioita (134, vuonna , ja vuonna ). Merkittävä osa näistä koski hoitajan syyllistymistä lääkkeiden anastukseen työpaikalta sekä epäilyjä hoitajan päihde- ja lääkeriippuvuudesta. Pääosa näistä asioista tuli vireille ilmoituksina tai yhteydenottoina hoitajien työnantajilta. Yhteydenottoja tuli lisäksi tuomioistuimilta, poliisilta, syyttäjältä, muilta viranomaisilta ja apteekeilta. Valvira otti asioita vireille myös omasta aloitteestaan. Valvira antaa lausuntoja muille viranomaisille vakuutuslääketieteellisissä, vammojen syyseuraussuhdetta ja haitta-astetta koskevissa 16

19 asioissa. Näiden lausuntoasioiden määrä lisääntyi toimintavuonna huomattavasti. Uusien lausuntoasioiden määrä 142 on 29 prosenttia suurempi kuin vuonna Nopeasti kasvava määrä asettaa suuria haasteita toiminnalle. Lausuntopyyntöjä lähettävät pääasiassa tuomioistuimet ja jonkin verran myös Kuluttajariitalautakunta, ja pyyntöjen määrään on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Toimintavuonna tuli vireille lisäksi 215 valvonta-asiaa, jotka siirrettiin toisille viranomaisille (vuonna 2008 siirrettiin yhteensä 255 asiaa). Kaavio 14: Vireille tulleet, ratkaistut ja keskeneräiset terveydenhuollon valvonta-asiat Terveydenhuollon valvonta-asiat Yhteensä uusia asioita Yhteensä ratkaistuja asioita Yhteensä keskeneräisiä asioita (vuodenvaiht.) Taulukko 15: Terveydenhuollon valvonta-asiat ja vakuutuslääketieteelliset lausunnot Uusia 2007 Uusia 2008 Uusia Ratkaistuja 2007 Ratkaistuja 2008 Tavoite Ratkaistuja Kantelut Ilmoitusten perusteella ym. tulleet Seuraamuksia suhteessa ratkaisuihin (kantelut ja ilm. tulleet) 30,7 % 26,7 % 28,0 % Valvontaan liittyvät lausunnot Valvonta-asiat yhteensä Vakuutuslääket. lausunnot Muut lausuntoasiat Kirjalliset diarioidut ohjausasiat Yhteensä

20 Terveydenhuollon valvonta-asioita ratkaistiin toimintavuonna 845. Tehtäviin käytettävät henkilövoimavarat ovat hieman vähentyneet edellisvuodesta virastojen yhdistämiseen liittyvässä henkilöstön uudelleen kohdentamisessa. Tästä huolimatta ratkaisujen määrä on vähentynyt vuodesta 2008 ainoastaan 23 ratkaisulla, mihin ovat vaikuttaneet samanaikaisesti toteutetut valvonta-asioiden käsittelyprosessin kehittämistoimenpiteet. Tulosta voidaan pitää hyvänä, erityisesti kun otetaan lisäksi huomioon, että valvonta-asiat ovat olleet sisällöltään aiempaa laajempia ja vaativampia. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: 5 Vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja ratkaistiin toimintavuonna 84 kappaletta. Arvio tulostavoitteen toteutumisesta: Alkoholilupahallinto ja -valvonta Valvira on alkoholijuomien, väkiviinan ja alkoholivalmisteiden valmistuksen, tukkumyynnin, maahantuonnin ja verottoman käytön lupaviranomainen. Valviralle kuuluu myös alkoholijuomien myynnin valvonta kansainvälisessä liikenteessä olevissa suomalaisissa kulkuneuvoissa. Lupapäätösten määrää seurataan alkoholitietojärjestelmän (ALLU) avulla. Lupahallinnossa käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Toimintavuonna jatkettiin alkoholijuomien valmistus- ja varastointipaikkojen hyväksymistä elintarvikehuoneistoiksi. Vuonna 2006 alkanut ja kolmelle vuodelle jaksotettu projekti elintarvikehuoneistojen hyväksymiseksi saatiin muutamia varastopaikkoja lukuun ottamatta tehtyä. Vuoden lopussa oli hyväksymättä varastopaikat, joilla oli lupamuutoksia vireillä tai joiden suunnitelmissa oli toiminnan lopettaminen. Luvanhaltijoiden tarkastusten määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli suunnitelman mukainen. Tarkastuksilla käytiin läpi alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusprosessia, varastointia ja tuotteiden säädöstenmukaisuutta. Lisäksi tarkastettiin omavalvontasuunnitelman toimivuutta käytännössä. Tarkastuksella havaittujen rikkomusten määrä laski, kun taas tarkastuksella tehtyjen ohjaavien toimenpiteiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Bioetanolivalvonta kohdistui pääasiassa yhteisön ulkopuolelta tuotuun etanoliin. Kotimaassa hyväksyttiin kaksi uutta valmistuspaikkaa. Taulukko 16: Alkoholiluvat Uudet valmistus-, tukkumyynti-, maahantuonti- ja käyttöluvat Lupamuutokset Luvan peruutukset Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevat päätökset Elintarvikelain mukaiset omavalvontasuunnitelman hyväksymispäätökset Luonnonmukaisen tuotannon järjestelmään rekisteröidyt luvanhaltijat Maahantuonti-ilmoitukset Verotonta varastoa koskevat päätöksiä Kansainvälisessä liikenteessä olevien suomalaisten kulkuneuvojen luvat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla

Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Terveyttä ja hyvinvointia valvonnalla Valvonta vastaa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira pyrkii valvonnan, ohjauksen ja lupahallinnon avulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2011 1 Sisällys 1. Toimintakertomus...4 1.1 Johdon katsaus...4 1.2 Vaikuttavuus...6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6 1.2.1.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto

Valviran esittely. Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013. Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto Valviran esittely Adoptiokoulutus Helsinki 24.1.2013 Johtaja Katariina Rautalahti Ohjausosasto 1 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto TEO ja STTV yhdistettiin 1.1.2009 Toimipisteet Helsinki;

Lisätiedot

Liite 1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Liite 1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1 Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset 1.1 Yhteishakemukset,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 2 721/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista Liite 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset 1.1

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuu, velvollisuudet ja oikeudet Riitta Pöllänen Ylilääkäri Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Valvontaosasto 7.3.2014 Riitta Pöllänen@valvira.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 4 151/2012 1 Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 4 Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista 1. Terveydenhuollon ammatinharjoittamispäätökset ja todistukset 1.1 Yhteishakemukset,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta

Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Yksityiset sosiaalipalvelut ja ennakollinen valvonta Anssi Tulkki, ylitarkastaja Valvira - Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta osasto Rovaniemi 2.4.2014 2014 3.4.2014 Tähän esityksen nimi/tekijä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Monitorointihanke 2008

Monitorointihanke 2008 Monitorointihanke 2008 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2008 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2008 Käsitelty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) johtoryhmässä 11.3.2009 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma

Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Kuntien haasteet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä - valvonnan näkökulma Hyvin saumattu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira Valviran

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2015

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2015 1 (70) Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintakertomus 2008 1 Sisältö 1. Johdon katsaus... 2 2. Toiminnan vaikuttavuus... 3 3. Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta

Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Kokemuksia terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta Lakimies Hanna Kiiskinen, Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilölain koulutuskierros 8.3.2016 Helsinki Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Varmistaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa

Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa Sivu 1/9 Jos uutiskirje ei näy ehjänä, tai haluat lukea sen selaimella, niin klikkaa tästä Valvira toimii vaikuttavasti vaativissakin olosuhteissa Olemme viime vuonna pystyneet edistämään voimakkaasti

Lisätiedot

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa!

Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat. Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kumppanuusprosessi, kunnat Ota yhteyttä oma alueesi aluekoordinaattoriin jo kumppanuuden suunnitteluvaiheessa! Alkoholiohjelman kuntakumppanuus Alkoholihaittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen

Sote uudistus ja sen toimeenpano. Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote uudistus ja sen toimeenpano Kuopio ERVAn yhteistoimintaelimen seminaari 11.2.2015 Johtaja Sirkka Jakonen Sote-uudistuksen toimeenpanon organisaatio 1.10.2014 1.3.2017 Lakijaos Talous &omaisuusjaos

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot