Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008

2 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN VAIKUTTAVUUS JA TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Edistetään terveyttä ja työkykyä Lisätään työelämän vetovoimaa Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan liittyvät tavoitteet Perheiden hyvinvointi Sukupuolten välinen tasa-arvo Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Suoritteiden määrät Palvelukyky ja laatu Mediakuva ja sidosryhmät Sisäinen valvonta TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Taloudellinen tehokkuus ja tuottavuus Informaatioteknologian hyödyntäminen Kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ ALLEKIRJOITUKSET JA MÄÄRÄAJAT LIITTEET

3 2 1 Johdon katsaus toimintaan Vuoden 2008 alkupuolella Suomen talouden uskottiin olevan terveellä pohjalla ja kilpailukykyä pidettiin hyvänä. Vuoden lopussa tunnelmat olivat täysin muuttuneet. Hallituksen elvytystoimista huolimatta noin työpaikan arvioidaan katoavan Suomesta vuosina 2009 ja Keskeinen kysymys on, miten suomalainen työelämämalli toimii muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa. On tärkeää, ettei toimintakyky työpaikoilla halvaannu eivätkä ihmiset syrjäydy työelämästä. Työnantajat, työntekijät, julkinen valta sekä työterveyshuolto- ja työsuojeluorganisaatiot tarvitsevat tilanteeseen soveltuvia toimintamalleja. Ryhdyimmekin välittömästi räätälöimään tietopaketteja, palveluja ja koulutusta eri asiakasryhmiemme tarpeisiin: miten työpaikalla päästään yhteistoimin kriisistä ylös, millaista tukea tarvitaan laajojen lomautusten ja irtisanomisten aikana, miten selviytyä työssä kun suuri osa työyhteisöä katoaa ympäriltä, ja miten selviytyä työttömäksi joutumisesta. Työttömien työterveysneuvonta -hanke käynnistyi Kuopiossa. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi, että työterveyshuollon toiminnassa on kehitettävää. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän roolin kirkastamiseksi ja työterveyshuoltopalveluja tilaavien työnantajien tehtävän helpottamiseksi laadimme kattavan oppaan siitä, millaista työterveyshuoltoa henkilöstölle kannattaa hankkia ja miten; opas ilmestyy vuoden 2009 alussa. Panostimme myös työterveyshuollon kattavuuden lisäämiseen, erityisesti yrittäjien ja pienyritysten työterveyshuollon kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysala on yksi painopistealoistamme, jolle pyrimme tarjoamaan monipuolista asiantuntijatukea muutosten hallitsemiseksi sekä henkilöstön osaamisen ja alan houkuttelevuuden kehittämiseksi, mm. työyhteisöjen ja työprosessien kehittämistä, työaikamalleja, ergonomisia työasentoja ja sairaalakiinteistöjen kuntoa. Annoimme myös oman panoksemme työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyön kehittämiseen. Alkoholihaittojen ehkäisemiseksi jatkoimme hyväksi havaitun mini-interventiotoiminnan levittämistä: koulutimme työterveyshuollon henkilöstöä kiinnittämään huomiota alkoholinkäyttöön riittävän varhaisessa vaiheessa. Julkaisimme alkoholinkäyttöön liittyvää terveystietoa ja haastoimme työpaikat nostamaan alkoholiasiat pöydälle sekä viettämään tipatonta tammikuuta. Osallistuimme aktiivisesti terveyden edistämisen politiikkaohjelman toteuttamiseen sekä sosioekonomisten terveyserojen kaventamiseen (liite 1). Työtapaturmien määrä on kääntynyt nousuun, mutta Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikoilla kehitys on päinvastainen. Foorumin toiminta osoittaa, että keinoja työtapaturmien estämiseksi on, kunhan tahto ja asenteet saadaan työpaikoilla kohdalleen. Työpaikkaväkivallan ja työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi osallistuimme eurooppalaisen PRIMA-EF -mallin kehittämiseen ja lanseeraamiseen. Globalisaatio, kestävän kehityksen vaatimukset, uudet teknologiat ja väestön ikääntyminen muuttavat yhteiskuntaa ja niiden vaikutukset näkyvät myös työelämässä. Vuonna 2008 nostimme näkyvästi esille nanoteknologian terveysvaikutukset sekä aivojen jaksamisen työssä. Myös johtamisen merkitys ja työyhteisön sosiaalisesta pääomasta huolehtiminen kiinnostivat suurta yleisöä, samoin kuin univajeen yhteydet sydän- ja verisuonitautien syntyyn. Sektoritutkimusjärjestelmän arvioinnit ja uudelleenjärjestelyt jatkuivat. Jussi Huttusen ja Jouko Mäki-Lohiluoman selvitysraportin perusteella peruspalveluministeri Paula Risikko totesi, että Työterveyslaitoksen toimenkuva on selkeä ja voimme jatkaa itsenäisenä laitoksena toteuttaen voimassaolevaa strategiaamme. Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä. Monet selonteon näkökulmat, kuten asiakkaan tarpeisiin tuotettavat innovaatiot sekä monitieteinen, korkeatasoinen ja yhteiskunnan kannalta relevantti toiminta sekä kansainvälistyminen ovat jo mukana omassa strategiassamme; juuri näihin tavoitteisiin olemme pyrkineet viimeisen kolmen vuoden ajan. Asemamme itsenäisenä julkisoikeudellisena yhteisönä, pyrkimyksemme tuottaa työelämässä sovellettavia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa, sekä tutkimusta, koulutusta, palvelutoimintaa ja tiedonvälitystä yhdistävä innovaatiomallimme kiin-

4 3 nostivat julkisen hallinnon organisaatioita, jotka olivat itse hahmottelemassa strategisia linjauksiaan tai muokkaamassa rakenteitaan. Vuodesta 2006 voimassa ollut strategiamme on muokannut toimintaamme merkittävästi. Uusi toimintamallimme on pakottanut pohtimaan toimintamme vaikuttavuutta sekä suuntaamaan toimintaa asiakaslähtöisesti, etsimään verkostoja ja monitieteistä yhteistyötä. Tämä aluksi hankalalta tuntunut näkökulman muutos on osoittautunut hedelmälliseksi ja tuottavaksi. Toimintamallimme hyödyntämistä ja toimintamme vaikuttavuuden arviointia meidän on vielä kehitettävä systemaattisemmiksi. Meidän on myös kehityttävä entistä ketterämmiksi toimintaympäristön muutostilanteissa. Matriisiorganisaatioomme liittyvät päätösvalta- ja vastuukysymykset ovat mietityttäneet henkilöstöä, mutta matriisimaiseen toimintaan liittyvä yhteistyö ja vuorovaikutus sisältävät myös energisoivaa potentiaalia. Tieteellisiin innovaatioihin tähtäävien kärkitutkimusyksiköiden (psykososiaaliset tekijät ja työterveys, immunotoksikologia) sekä sosiaalisia innovaatioita painottavien teema-alueiden (laadukas sisäilma, elämänkulku ja työ) toiminta on ollut lupaavaa. Myös tiimiorganisaatiomme on päässyt hyvään vauhtiin. Organisaatiomme toimii valtakunnallisesti mutta on alueellisesti hajautettu; tämä on vahvuus, jota tulevaisuudessa pyrimme hyödyntämään yhä tehokkaammin. Sisäisen yhteistyön kehittäminen jatkuu, samoin on ulkoisten kumppanuuksien ja asiakassuhteiden laita. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä väheni tuottavuusohjelman edellyttämällä tavalla. Panostimme erityisesti ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun: teimme koko organisaation laajuisen osaamiskartoituksen, jonka perusteella tunnistimme tulevien vuosien mahdolliset osaamisvajeet, ja ryhdyimme toimiin niiden paikkaamiseksi. Jatkoimme sukupolvenvaihdokseen liittyvää mentorointiohjelmaa, jossa kokeneet ja nuoremmat asiantuntijat vaihtavat kokemuksia. Poissaolojen kokonaismäärä pysyi ennallaan, mutta pitkät poissaolot lisääntyivät. Kehitimme TYÖTIEtoimintamallin, jonka tavoitteina ovat työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä sairauspoissaolojen pitkittymisen ehkäisy ja pitkiltä poissaoloilta työhönpaluun helpottaminen. Menetelmässä korostuvat puheeksi ottaminen ja aktiivinen seuranta. Ilmapiirikyselyn mukaan koko laitoksen laajuisessa yhteistyössä on vielä kehitettävää, mutta tiimien ilmapiiri on hyvä ja myös lähiesimiestyö saa hyvän arvion. Lukuisat sisäiset kehittämisprosessit veivät aikaa, mutta niiden vaikutukset - sujuvampi toiminta - alkavat näkyä vuoden 2009 aikana. Johtamisen tietojärjestelmä JOTI saatiin pitkän kehittämistyön jälkeen käyttöön vuodenvaihteessa; sen avulla esimieskuntamme pystyy aiempaa tehokkaammin ja ajantasaisemmin seuraamaan toiminnan tuloksia, taloutta ja tuottavuutta. Käytössä on nyt myös uusi T&K-prosessimalli. Palvelutoiminnan tuotelinjat ja tuoteperheet sekä uusi asiakasrekisteri selkeyttivät palvelujen tarjontaa asiakkaille sekä palvelutoiminnan johtamista. Budjetoidut tuotot ylitettiin, mutta myös käyttömenot ylitettiin. Käyttömenojen ylitys ja tilinpäätöksen miinusmerkkisyys johtuivat pääasiassa palkkausmenoista, kun ennakoitua suurempiin TES-korotuksiin ei saatu rahoitusta lisäbudjetista. Tutkimusrahoituksemme on kehittynyt hyvään suuntaan jo useamman vuoden ajan. Suomen Akatemialta saamamme rahoitus on kasvanut 2000-luvun aikana kymmenkertaiseksi, mikä osoittaa tutkimuksemme pysyneen alansa kärjessä. Samanaikaisesti innovaatiotoimintaa ja yritysyhteistyötä tukevalta TEKESiltä saamamme rahoitus on kaksinkertaistunut. Olemme siis myös onnistuneet muuntamaan tutkimustietoa yrityksiä hyödyntäviksi ratkaisuiksi. Kaiken kaikkiaan Työterveyslaitoksen vuosi 2008 sujui hyvin. Tehtävänämme on toimia edelläkävijänä, arvioida kriittisesti nykyistä ja luoda uutta. Näyttää siltä, että olemme löytäneet paikkamme työelämän kehityksen, tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Työterveyteen panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Näitä investointeja ei kannata tehdä summamutikassa ja äkkikäännöksin, vaan tutkittuun tietoon perustuen ja pitkäjänteisesti toimien.

5 4 2. Vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus Toimintakertomuksen osassa I raportoidaan tulossopimuksessa määriteltyjen tulosten toteutuminen vuonna Raportointi noudattaa Valtiokonttorin tulosprismaa. Se sisältää tuloksellisuuden itsearvioinnin sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Itsearvioinnissa käytetään asteikkoa 1-5 (1. Heikko, 2. Välttävä, 3. Tyydyttävä, 4. Hyvä ja 5. Erinomainen). Toimintakertomuksen osa 2 kuvaa sisällöllisiä tuloksia vasten Työterveyslaitoksen strategiassa ja vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. 2.1 Vaikuttavuus Työterveyslaitoksen strategiset painoalueet on määritelty siten, että ne tukevat hallitusohjelman sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan strategisia linjauksia työterveyden ja työsuojelun alueella. Työterveyslaitos toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön asettamia tavoitteita toimialueensa ja voimavarojensa puitteissa. Tulossopimuksessa vaikuttavuustavoitteet on kuvattu indikaattorimuuttujien tavoitearvoina vuodelle 2011 siten, että lähtötasona on vuosi Indikaattoreiden seurantatietoa ei vielä käytännössä ole kuitenkaan saatavilla vuodelta Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2009 tulee antamaan väliaikatietoa useista indikaattoreista. Työterveyshuolto Suomessa seurantaraportti on valmistumassa. Tästä aineistosta käytettävissä on vuoden 2008 tilannetieto seuraavista seurantaindikaattoreista: Vaikuttavuustavoite STM:n yleisindikaattori/ TTL:n seuranta Tavoitteen lähtötaso 2008 Tavoitetila 2011 Työterveyshuollon saatavuus ja laatu paranevat Sosiaali- ja terveydenhuollon työ ja palvelurakenne kehittyy Kattavuus: palkansaajat yrittäjät (TTL:n seuranta) maatalousyrittäjät (Melan tth-rekisteri) rakennusala sosiaali- ja työterveysala (TTL:n seuranta) Laatu: Hyvien käytäntöjen määrä, Tth:n asiakkaiden antama arvosana palveluista Toimintakykyiset tth-yksiköt. TTH-henkilöstölle järjestetty täydennyskoulutus ja kunnille järjestetty koulutus/konsultaatio % Täydennyskoulutusta kysynnän mukaan. 50 tilaisuutta vuonna x 50 x x

6 5 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Edistetään terveyttä ja työkykyä kehittänyt ja levittänyt työkuormituksen arviointimenetelmiä, tukenut työpaikkoja varhaisen tuen toimintamallien kehittämisessä sekä kehittänyt työterveys- ja turvallisuusjohtamisen työkaluja. Tulostavoite 2008: TTL käynnistää kolmivuotisen yhteiskehittelyhankeen, jossa luodaan työpaikkojen edellytykset huomioiva terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö. TTL jatkaa Mini-intervention käytön juurruttamista. Toteuma 2008: Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristön yhteiskehittelyhankkeessa on käynnissä työpajatyöskentely- ja kriteerien määrittelyvaihe. Kriteerien määrittelyn lähtökohtana on kohdetyöpaikoilla terveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, jossa otetaan huomioon työpaikan kulttuuri ja rakenteelliset asiat. Työterveyden edistämiseen soveltuvista työkaluista ja menetelmistä on järjestetty koulutusta kohdetyöpaikkojen ja työterveyshuoltojen henkilöstölle. Mini-intervention käytön vakiinnuttamiseksi on vahvistettu työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyötä alkoholihaittojen ehkäisemisen juurruttamiseksi toimintakäytäntöihin. Tähän koulutukseen työterveyshuolloille on sisällytetty vanhemmuuden näkökulma ja sitä on käsitelty pätevöittämis- ja täydennyskoulutuksessa. Työterveyslaitoksen omassa työryhmässä on laadittu kokonaiskuormituksen arvioinnin kehittämiseksi www-sivut työkuormituksen aineistoista. Itsearviointi: 5 selvittänyt työntekijöiden sosioekonomisien ryhmien välisiä terveyseroja osana Teroka - hanketta. Tulostavoite 2008: TTL on käynnistänyt TE- ROKA -toimintaohjelman mukaisia toimenpiteitä työikäisen väestön terveyserojen kaventamiseksi. Toteuma 2008: Työterveyslaitos osallistui Kansalliseen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman (TEROKA) toimeenpanosuunnitelman valmisteluun nimeämällä yhden puolipäiväisen asiantuntijasihteerin toimintaohjelman suunnittelua varten mm. kansanterveyden neuvottelukunnan jaostyöskentelyyn. Toimintaa rahoitettiin myös Työterveys ohjelmasta. Toimintaohjelman toimintalinjojen valmistelua varten nimettiin seitsemän etenemissuuntaa, joista TTL:n vastuulla oli Työikäisten terveyserojen kaventaminen. TTL vastaa TEROKA:n toimintaohjelmassa toimenpiteestä, jossa juurrutetaan terveyden edistäminen osaksi työpaikan toimintakulttuuria niillä ammatti- ja toimialoilla, joilla terveyttä kuormittavat haittatekijät ja haitalliset elintavat ovat yleisiä. Toimenpide jakaantuu neljään osioon: 1. Ammattiryhmittäinen terveyserojen kaventaminen, joka aloitettiin vuonna 2008 riskiammattiryhmien tunnistamisella rekisteri-, tilasto- ja kyselyaineistoin 2. Ammattitautien ehkäisy ja toimialakohtainen työterveyshuollon kehittäminen 3. Depressio ja stressi -työterveyshuollon hyvät käytännöt ja koulutus Työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehittäminen, Alueellisella yhteistyöllä kohti parempaa työterveyttä edistänyt ja tukenut tupakkalain työpaikkoja koskevien tupakointikieltojen toimeenpanoa, seurannut, arvioinut ja raportoinut STM:lle lain toimeenpanon tuloksellisuuden. Tulostavoite 2008: TTL järjestää tupakkalainsäädännön toimeenpanoa tukevaa koulutusta, seuraa ja arvioi lain toimeenpanoa, työntekijöiden altistumista tupakansavulle, raportoi asiat 2008 ja 2009 STM:lle ja valmistautuu v eduskunnalle annettavaan selontekoon. Toteuma 2008: Ravintoloita koskevan tupakkalain siirtymäajan keskivaiheessa TTL toteutti valtakunnallisen seurantakyselyn ja tupakansavun pitoisuusmittaukset ravintoloissa. Ravintola-alan, viranomaisten ja työterveyshuollon koulutustilaisuuksissa esiteltiin tupakkalain toteutumisen nykytilanne, erityisongelmatilanteet ja niiden ratkaisumallit. TTL:n selvitys on ainoa valtakunnallinen seuranta tupakkalain toteutumisesta ravintoloissa. Itsearviointi: 5

7 6 kehittänyt hallintakeinojen sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn tapahtumaketjun eri vaiheissa; painopisteinä liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyshäriöt. TTL on osallistunut Masto-hankkeeseen. Tulostavoite 2008: TTL selvittää työterveyslääkäreiden, esimiesten ja työntekijöiden valmiutta ottaa käyttöön osasairauspäivärahaetuus ja kartoittaa vuonna 2007 voimaan tulleen järjestelmän esteitä ja mahdollisuuksia. Raportoidaan kokemuksia liikuntaelinsairauksissa osasairausvapaan toteutettavuudesta erilaisissa töissä sekä työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistoiminnasta. TTL laatii suosituksia työolojen arviointiin ja sairauspoissaolojen hallintaan, antaa koulutusta tth-henkilöstölle depression ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen hyvistä käytännöistä työterveyshuollossa. TTL kehittää mielenterveystekijöihin suunnatun työpaikkaselvityksen. Toteuma 2008: TTL teki osasairauspäivärahaa käyttäneiden kyselyn keväällä 2008, analysointi ja raportti ovat valmistumassa. Työterveyslääkärien kysely tehtiin marras-joulukuussa Suunniteltiin ja aloitettiin esimiesten ja työntekijöiden haastattelututkimus. Liikuntaelinsairauksissa varhaisen osasairausvapaan toteutettavuustutkimuksen tuloksia analysoitiin, mutta raportointi siirrettiin vuodelle 2009, jotta mukaan saadaan riittävästi osasairausvapaalla olleita potilaita. TTL julkaisi Terveysportissa Työterveyshuollon hyvät käytännöt: depressiosuosituksen. Toteutettiin valtakunnallinen koulutuskiertue kuudella paikkakunnalla (455 osanottajaa) ja julkaistiin depression hoidosta työterveyshuollossa -opaskirja, jota jaettiin kiertueella. Käynnistettiin kehittämishanke pilottityöterveyshuollossa. Julkaistiin opas mielenterveystekijöihin suunnatusta työpaikkaselvityksestä ja sairauspoissaolojen hallinnasta. Itsearviointi: 5 kehittänyt depression hoitovalmiutta Tulostavoite 2008: TTL jatkaa asiantuntijaryhmän toimintoja ja tarvittaessa perustaa uusia ryhmiä. Toteuma 2008: Tutkimusten perusteella masennuksen hoidossa todettiin puutteita. TTL järjesti maanlaajuisen koulutuskiertueen työterveyslääkäreille ja psykologeille depression hyvästä hoidosta työterveyshuollossa. Käynnistettiin depression hoitosuosituksen testaus pilottihankkeessa Järvenpään kaupungin työterveyshuollossa. Laadittiin koulutusmateriaaliksi aiheesta opas, josta kerätään käyttökokemuksia koulutuskiertueella. Itsearviointi: Lisätään työelämän vetovoimaa tukenut hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämistä yhteisten työpaikkojen ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiskäytäntöihin. TTL on tuottanut hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja toistotyön työjärjestelyihin. Työsuojelun kehittämiseksi TTL on tunnistanut ja raportoinut uusia työelämän riskejä (emerging risks) ja kehittänyt käytäntöjä niiden torjumiseen (uudet materiaalit ja tuotantotekniikat). Tulostavoite 2008: TTL luo oman asiantuntijaverkoston asian hoitamiseen ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta. TTL laatii suunnitelman toimenpiteistä toistotyöhön liittyen. TTL osallistuu kansalliseen ja EU-tasoiseen (mm. Bilbao-virasto) toimintaan uusien terveysriskien tunnistamiseksi. Toteuma 2008: Luotiin STM:n Työhyvinvointifoorumin 'Tasa-arvo ja monimuotoisuus' työryhmän toimesta asiantuntijaverkosto, joka edustaa tasa-arvon ja monikulttuurisuuden eri osaalueita (ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus, sukupuoli ja perhetilanne). Verkoston toimintaan osallistuu TTL:n asiantuntijoita.

8 7 TTL:n fyysisen työn kehittämisryhmä on koonnut TTL:ssa toteutettavat toistotyön haittojen vähentämiseen kohdistuvat hankkeet. Koordinointi- ja suunnittelutyö jatkuu Uutena hankkeena käynnistettiin projekti Ergonomia ja hyvät käytännöt toistotyössä, jossa toteutetaan internetiin toistotyön arviointimenetelmä ja luodaan hyvien ratkaisujen tietopankki toistotyön haittojen hallintaan. TTL on koordinoinut vuosina TCWE (Topic Centre Work Environment) -hanketta (päättyy ) ja osallistunut samaan aikaan TCRO -hankkeeseen. TTL haki 2008 Bilbaoviraston rahoittamaa TC-OSH (Topic Centre - Occupational Safety and Health) -hanketta konsortion johtajana. TTL:n johtama konsortio valittiin tehtävään, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin syksyllä TTL on vuodesta 2006 lähtien koordinoinut NEW OSH ERA (New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health) ERA-NET-hanketta. Itsearviointi: 5 selvittänyt suunnittelun ja ergonomian merkitystä tuottavuudelle ja hyvinvoinnille. TTL on tuottanut tietoa tuottavuutta, terveyttä ja työn sekä muun elämän yhteensovittamista edistävistä työaikajärjestelyistä. Tulostavoite 2008: TTL:n suunnitteluyhteistyöverkosto markkinoi ihmisen mukaista suunnittelua verkostolleen. Suunnittele kaikille (Design for all) -näkemystä voimistetaan suunnitteluhankkeissa. TTL tuottaa joustojen työhyvinvointivaikutuksia koskevaa tutkimustietoa ja suosituksia viranomaisille, työmarkkinajärjestöille, yritysjohdolle ja henkilöstölle sekä työterveyshuollon ammattilaisille. Tutkimustietoa tuotetaan erityisesti vuorotyöhön ja pitkiin työaikoihin liittyvän kasautuvan univajeen toimintakykyja terveysvaikutuksista sekä vuorotyön yhteydestä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymiseen. Toteuma 2008: Verkostoa on muodostettu palveluhankkeiden ja koulutuksen yhteydessä (mm. TEERI, Työterveyspäivät). Suunnittele kaikille -näkemystä on tuotu esille. Mm. ISO:n julkaisemaa teknistä raporttia "Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities" ollaan suomentamassa. Työterveyspäivillä Suunnittele kaikille -teema oli integroitu suunnitteluseminaariin. Vuorotyöhön ja pitkiin työaikoihin liittyvät TTL:n tutkimukset osoittavat mm., että 1) unen rajoittaminen heikentää turvallisuuskriittisissä töissä vaadittavia tiedonkäsittelytoimintoja sekä tuottaa elimistössä tulehduksellisen reaktion, 2) vuorotyö on yhteydessä kaulavaltimon kalkkeutumiseen jo ennen 40 ikävuotta miehillä, 3) nopeasti myötäpäivää kiertävät työvuorot ja työaikojen joustavuus vähentävät väsymystä ja todennäköisesti sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Joustojen ja työaikojen työhyvinvointivaikutuksista on tiedotettu laitoksen kursseilla ja lehdissä sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla koko maan kattaneella koulutuskiertueella. Itsearviointi: 5 tuottanut 4-vuotiskauden aikana vuosittain STM:n kanssa valitun riskitoimialan valtakunnallisen altistus- ja terveysselvityksen. Tulostavoite 2008: TTL valitsee yhden merkittävän riskitoimialan ja tuottaa alan valtakunnallisen altistus- ja terveysselvityksen. Toteuma 2008: Rakennusalasta laadittiin vuonna 2008 ensimmäinen alakohtainen toimialan riskiprofiili, joka tuo tietoa kyseiseen alaan liittyvistä riskeistä. Tähän liittyvät tilastotiedot on koottu ja lopullinen yhteenveto valmistuu maaliskuun 2009 loppuun mennessä. Vuoden 2008 aikana on aloitettu myös profiilitietojen keruu jätehuoltoalasta ja palo- ja pelastusalasta, joista valmistuu riskiprofiilit vuonna tuottanut erityisesti pk-yritysten tarpeisiin soveltuvia riskien tunnistamis- ja arviointimenetelmiä ja levittänyt niitä koulutuksella ja viestinnällä työpaikoille. TTL on luonut ja yl- Tulostavoite 2008: TTL osallistuu pkyrityksille soveltuvien riskinarviointimenetelmien kehittämiseen ja käynnistää niiden levittämisen valituilla toimialoilla. TTL käynnistää alueellisten konsulttiverkostojen luomisen.

9 8 läpitää alueellisia asiantuntijaverkostoja pkyritysten konsultointipalvelujen tuottamiseksi. TTL on toteuttanut toimenpiteitä Työhyvinvointifoorumin tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan tukemiseksi. TTL on osallistunut Työhyvinvointifoorumin valmisteluun ja käynnistämiseen. Toteuma 2008: Vuonna 2008 TTL:n asiantuntijat ovat priorisoineet olemassa olevat riskinarviointimenetelmät ja tunnistaneet niiden kehittämistarpeita. Tämän sekä kertyneen tutkimusdatan pohjalta tullaan vuonna 2009 kehittämään TTL:n riskinarviointipalveluja ja -koulutusta paremmin työpaikkoja tukeviksi. Kemikaaliriskien arvioinnin ja hallinnan kehittämiseksi on laadittu suunnitelma Control Banding -pohjaisen menetelmän lanseeraamiseksi Suomessa. Hankkeelle on haettu rahoitusta TSR:ltä. TTL on laajasti osallistunut Työhyvinvointifoorumin työhön johtoryhmässä, työryhmässä ja projektityönä. Osana Työhyvinvointifoorumin toimintaa perustettiin työturvallisuuden teemaryhmä. Nolla tapaturmaa -foorumi toimii osana Työhyvinvointifoorumia. toteuttanut toimenpiteitä, joiden avulla työpaikat ovat tietoisia EY:n ja REACH- ja GHSasetusten sisällöstä ja velvoitteista ja mahdollisuuksista. TTL on toteuttanut kemikaaliohjelman mukaiset toimenpiteet. Tulostavoite 2008: TTL on selvittänyt altistumisseurantaa varten käytössä olevat ja suunnitellut tietojärjestelmät ja niiden rakenteen sekä järjestelmien tietoaukot ja osallistunut kartoitukseen muiden tahojen tietojärjestelmistä ja yhteiskäyttömahdollisuuksista. TTL kohdentaa altistumisseurantaa riskialttiille toimialoille. Toteuma 2008: REACH:iin (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, EU:n kemikaalilainsäädäntö) ja GHS:ään (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals, kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä) liittyen TTL järjesti kuusi REACH- tai GHS -aiheista kurssia: kolme REACH-HOTSHOT -kurssia, jonka tavoitteena oli REACH -tietoisuuden levittäminen työpaikoille, sekä kurssit Kemikaalien uudet merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet (2 kpl) ja Kemikaaliriskien arviointi ja torjunta työpaikoilla. Näillä saavutettiin yhteensä noin 160 koulutettavapäivää. Työterveyshuollon REACH- ja GHS - tietoisuuden lisäämiseksi päivitettiin ja täydennettiin työterveyshuollon virtuaaliyliopiston REACH-GHS -verkkokurssi ja laadittiin esite REACH. Työterveyshuolto ja uusi kemikaalilainsäädäntö, jota on jaettu mm. Työterveyspäivillä ja koulutustilauuksissa. Riskinarviointimalleja on kehitetty pienyrityksen johtamiseen ja yhtä niistä on testattu rakennusteollisuudessa. Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltomalli on kehitetty ja sen implementointi on käynnistynyt. Alueellisten verkostojen luominen on käynnistynyt. laatinut työsuojelun kehittämiseksi turvallisuusjohtamisen konseptin, kriteerit ja tavoitetasot, jotka toimivat työpaikkoja ohjaavina tekijöinä. TTL on levittänyt tietoa tapaturmattoman ja tuottavan työn merkityksestä, tukenut työpaikkoja työturvallisuuden kehittämisessä sekä kehittänyt turvallisuusjohtamisen työkaluja. Tulostavoite 2008: TTL on selvittänyt turvallisuusjohtamisen konseptin kriteerit ja sisällön, joiden pohjalta kehitetään toimialakohtaisia sovelluksia sekä kehittää yhteisten työpaikkojen ja verkostojen turvallisuusjohtamisen malleja. TTL toteuttaa Nolla tapaturmaa -foorumin toimintasuunnitelman sekä käynnistää projektin yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnasta. Liikkumisturvallisuutta edistetään EU- SLIP- ja Liukuesteiden tehokkuushankkeilla. Toteuma 2008: Työturvallisuuden ja -terveyden johtamisen perustaksi laadittiin käsitekonsepti, jonka perusteella määritetään kriteerit ja tavoitetasot. Nolla tapaturmaa -foorumin toimintasuunnitelma toteutui suunnitelmien mukaan. Yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaa koskevan projektin suunnittelu ei toteutunut, koska yhteistyökumppanina toiminut yritys ei osaltaan pystynyt panostamaan suunnitteluun. Sen sijaan aloitettiin suunnittelemaan hanketta, jossa selvitetään työturvallisuuden edistämishankkeiden vaikutusta turvallisuustoiminnan tasoon ja turvallisuusilmapiiriin. Hankesuunnitelma jätetään TSR:oon helmikuussa 2009.

10 9 Liikkumisturvallisuutta edistettiin EU-SLIP - ja Liukuesteiden tehokkuushankkeilla, jotka etenivät suunnitelmien mukaan Vähennetään köyhyyttä ja syrjäytymistä Tulossopimuksen tavoite 2011: Terveydenhuoltoon on luotu toimintamallit ja ne ovat käytössä TTL on osallistunut työterveysneuvolakonseptin kehittämiseen. Tulostavoite 2008: Työterveysneuvola - hanke on käynnistetty TTL ja KTL osallistuvat Stakesin päävastuulla olevaan työttömien terveydenhuoltohankkeeseen. Toteuma 2008: Työterveysneuvontahanke aloitettiin Kuopiossa TTL:n vetämänä hankkeena yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä Stakesin ja KTL:n kanssa. Toimijat on sitoutettu hankkeeseen suunnitelman mukaisesti. luonut ja saattanut käyttöön toimintamalleja kriittisten siirtymävaiheiden onnistumisen tukemiseksi (koulutuksesta työhön, työttömyydestä työhön, pitkältä sairauslomalta työhön). Tulostavoite 2008: TTL tarjoaa menetelmiä peruskoulun päättävien sekä ammatillisesta koulutuksesta työhön siirtyvien urasuunnittelun ja -hallinnan tueksi. TTL kehittää malleja työttömyydestä työhön siirtymisen helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Toteuma 2008: Perusopetuksessa TTL:n järjestämiä Kohti työelämää - ohjaajakoulutustilaisuuksissa vuonna 2008 koulutettiin 38 opettajaa menetelmän käyttäjiksi. Ohjaajan käsikirjoja tilattiin 756 kappaletta ja oppilaan työkirjoja 824 kappaletta. Ammatillisessa koulutuksessa TTL:n järjestämässä Koulutuksesta työhön -ohjaajakoulutuksessa vuonna 2008 koulutettiin 10 ohjaajaa. Ohjaajan käsikirjoja tilattiin 1016 kappaletta ja oppilaan työkirjoja 2454 kappaletta. Kesällä 2008 julkaistun työuran hallinnan tukemiseksi muuttuvissa organisaatioissa tarkoitetun Työuran uurtaja -ryhmämenetelmän ohjaajiksi koulutettiin 45 henkilöä. Ohjaajan käsikirjoja tilattiin 704 kappaletta ja osallistujan työkirjoja 1058 kappaletta. Työttömyydestä työhön siirtymisen malli on käytössä työvoimaviranomaisilla ja sen käyttöä on aktivoitu TTL:n toimesta Varmistetaan toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva Tulossopimuksen tavoite 2011: Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä on kehitetty. TTL on kehittänyt ja juurruttanut hyviä käytäntöjä työpaikan, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön toimintamalleiksi. Tulostavoite 2008: TTL osallistuu terveydenhuoltolakihankkeen yhteydessä tehtävään selvitykseen työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyöstä. TTL on käynnistänyt työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyön kehittämisen eri osapuolten kanssa. Toteuma 2008: Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyöstä pidettiin sosiaali- ja terveysministeriön kanssa seminaari, jossa keskusteltiin yhteistyöstä ja sen tavoitteista. Keski- Suomessa toteutettavassa laajassa alueellisen työterveyshuollon kehittämishankkeessa, Seitti -hankkeessa, on tavoitteena eri terveydenhuollon tasojen yhteistyön rakentaminen. Seitti -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueellisen KASTE (sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma) -hankkeen kanssa ja se toteuttaa PARAS (kunta- ja palvelurakenneuudistus) -hankkeen periaatteita soveltaen niitä alueelliseen ja seutukunnalliseen työterveyshuoltoon. Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä kehittävä pilottihanke ei saanut rahoitusta. Työterveyshuolto on mukana kehittämässä pidempiaikaista yhteistyötä työsuojelun kanssa koko Työterveyslaitoksen kontekstissa. Tulossopimuksen tavoite 2011: Työterveyshoitajien jatkokoulutus on vakiintunut ja Tulostavoite 2008: TTL on jatkanut työterveyshoitajan jatkokoulutushankkeen toteutta-

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 Sisältö TALOUSARVIO 2009...1 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...2 2. TULOKSET...3 2.1 Vaikuttavuustavoitteet...3 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2012 Helsinki 2013 Kirjapaino Oy Helsinki 2013 2 Sisällys 1 Työterveyslaitoksen toiminta 2012 4 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt

E-työn hyvät. käytännöt 13/07. Hyvät. käytännöt E-työn hyvät käytännöt Minna Harju Päivi Tiihonen Marja Salonen Timo Ovaskainen Riikka Ahlgren Selvitys työhallinnon työttömille suunnattujen ESR-projektien yksilöpohjaisesta työllisyysvaikuttavuudesta

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö

Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI. Kuntoutussäätiö Pirkko Mäkelä-Pusa ja Henna Harju (toim.) PIENTYÖPAIKKOJEN TYÖKYVYN TUKI Kuntoutussäätiö TAKAKANNESSA OLEVAN MUISTIKORTIN SISÄLTÖ Oppaat ja raportit sekä niihin liittyvät esitteet ja palvelut Esimies työhyvinvointia

Lisätiedot