JÄLJENNÖS Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie Turku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku"

Transkriptio

1 Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie Turku YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Turun Slalomseura ry. Yhdistystä tarkoittamaan käytetään epävirallisesti myös sen nimestä johdettua Iyhennettä TuSla. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistys on perustettu kesäkuun 29. päivänä Seuran kielenä on suomi. 2. SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoituksena on edistää alppihiihtoharrastusta ja siihen verrattavia urheilulajeja seuran toimialueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpatai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä työskennellä puhtaan toverihengen ja hienon käytöksen juurruttamiseksi jäsenistöönsä. 3. TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN Tarkoitustaan seura toteuttaa: Tarjoamalla jäsenilleen - kuntoliikuntaa - koulutustoimintaa - nuorisotoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - kilpailutoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - tiedotus- ja suhdetoimintaa - yhdistys ylläpitää Hirvensalon Hiihtokeskusta huolehtimalla suorituspaikkojen ja laitteiden kunnosta ja keskuksen toiminnasta. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja taksi

2 2(5) muiden yhteisöjen huomiota tarpeellisten harjoituspaikkojen - ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen. Harjoittamalla julkaisutoimintaa ja ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, kiinteää ja irtainta omaisuutta. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. Yhdistys järjestää Hirvensalon Hiihtokeskuksessa hiihto- ja laskettelukursseja, välineiden vuokrausta sekä kahvilatoimintaa. Seura on valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön ja seuran ohjelmassa olevien urheilumuotoja edustavien lajiliittojen jäsen, sekä noudattaa näiden sääntöjä ja määräyksiä. 4. SEURAN JÄSENET Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, jäsenliitojen sekä urheilun ja liikunnan valtakunnallisen keskusjärjestön sääntöjä ja päätöksiä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla hallituksen hyväksymän vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Näillä jäsenillä on puhe- mutta ei äänioikeutta. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti tukenut ja edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta seuran kokouksessa. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintavuoden loppuun asti. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi erottaa jäsenyydestä sellaisen henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen lajiliiton tai liikunnan ja urheilun keskusjärjestön sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätöksestä voi valittaa seuran kokoukseen kirjallisesti kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Päätöksestä saa myös valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

3 3(5) 5. LlITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää vuotuinen vuosikokous. Seuran hallitus päättää valmennusmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden. Valmennusmaksua peritään valmennusryhmiin nimetyiltä jäseniltä. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat. 6. SEURAN HALLITUS Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät eri vuosina niin, että vuosittain erovuorossa on kolme tai neljä jäsentä. Jos jäsen kesken toimintakauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen. Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, joka on myös seuran puheenjohtaja, ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahaston hoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme (3) sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen tehtävänä on erityisesti: - toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti - olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti - suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa hiihtourheilun hyväksi - vahvistaa tehtävänjako ja valita tarvittavat jaostot toimittamaan niille määrätyt tehtävät, - seurata valmentajien ja kilpaurheilijoiden toimintaa - vastata valtakunnallisen liikunnan ja urheilun keskusjärjestön ja eri alan lajiliittojen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista - pitää jäsenluetteloa ja hoitaa seuran taloutta sekä tiedotustoimintaa - hyväksyä ja erottaa jäsenet - päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä - luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta puhelin

4 4(5) 7. SEURAN VARSINAINEN JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuotuisen vuosikokouksen syys-joulukuun aikana sekä tarpeen vaatiessa ylimääräisen kokouksen. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. - seuran verkkosivulla tai - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai, - seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella. Vuosikokouksessa käsitellään: - kokouksen avaus - valitaan kokoukselle toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi äänten laskijaa - todetaan: läsnäolijat, äänioikeutetut jäsenet - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitellään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. - päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille - esitellään vahvistettavaksi ja vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio - valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme (3) tai neljä (4) jäsentä erovuoroisten tilalle - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat - vahvistetaan liiuymis- ja jäsenmaksujen suuruus - käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen jäljempänä tulevan kohdan mukaisesti vireille panemat asiat - kokouksen päättäminen. Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, minkä vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet hallitukselle siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asiat, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Seuran, sen hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa. Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asia ratkaisemista ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä kannattavia Patentti- ja rekisteri hallitus

5 5(5) jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Seuran toiminta- ja tilivuosi on syyskuun 1. päivästä elokuun 31. päivään. Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. 8. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näiden johto- ja toimielimet. Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Muutosesitys on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ehdotuksen kokoukselle esittää hallitus. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava vähintään kokouksessa läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 enemmistön kannatus. Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja molemmissa kokouksissa on läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä vähintään 3/4 kannatettava sitä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Mikäli seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueeseen läheisesti liittyvään urheilutoimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta. faksi

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot