Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007"

Transkriptio

1 Suomen 4H-liitto Vuosikertomus 2007

2 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2007 merkitsi Suomen 4H-liitolle ja koko 4H-järjestölle erään aikakauden päättymistä, tulevan toiminnan suunnittelua ja erityisesti sitoutunutta ja menetyksellistä käytännön nuorisotyötä paikallistasolla. Kolmen vuoden välein kokoontuva edustajakokous on järjestömme korkein päättävä toimielin. Edustajakokous valitsee mm. kentän ääntä käyttävän valtuuskunnan. Valtuuskunnan kokoonpano muuttui tällä kertaa poikkeuksellisen paljon. Erityinen kiitos kuuluu pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Heikki A. Ollilalle, joka pitkän ja ansiokkaan puurtamisen jälkeen halusi tehdä tilaa uusille vastuun kantajille. Uuden valtuuskunnan valitsema liiton hallitus uudistui lähes kokonaan, kun useimmat todella pitkän työrupeaman tehneet jäsenet halusivat tässä vaiheessa jättää hallituspaikkansa käytettäväksi. Järjestöväki kiittää lämpimästi kaikkia luopuneita. Erikseen huomion kohteeksi on nostettava hallituksen puheenjohtaja Raimo Sailas ja varapuheenjohtaja Jukka Vihriälä, jotka uhrasivat aikaansa ja vaikutusvaltaansa nuorisotyön hyväksi hallituksessa todella pitkän ajanjakson. Uusi hallitus saa edeltäjältään hyvän perinnön. Huhtikuun edustajakokoukseen huipentui järjestössämme harjoitettu tulevaisuusvaihtoehtojen pohdinta. Strategiaprosessissa tulevaa toimintaamme linjasivat niin yhdistysten, piirien kuin liitonkin luottamus- ja toimihenkilöt. Edustajakokouksen päättämä 4H-NUORISOTYÖ 2010 strategia analysoi terävästi toimintaympäristömme muutosta, linjaa ydintehtävämme ja korostaa toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja selkeyttämistä. Uuden hallituksen tärkeänä tehtävänä on voimiensa mukaan tukea tämän suunnitelman jäntevää toteuttamista. Erityiseksi huomionsa kohteeksi hallitus on määrittänyt 4H-nuorisotyön taloudellisten voimavarojen turvaamisen ja kehittämisen. 4H-nuorisotyö konkretisoituu 4H-yhdistyksissä ja kerhoissa tehtävässä työssä. Vuonna 2007 toimintaamme vietiin vankasti eteenpäin. Organisaatiomme eri tasot olivat ajan hermolla kunta- ja palvelurakenteen muutoksessa. Erinomaista on, että toimintaamme mittaavat tunnusluvut olivat edelleen kasvu-uralla. Jäsenmäärä, kerhoihin osallistuminen, TOP-tehtävät, nuorten työansiot ja vapaaehtoisohjaajien määrä jatkoivat kasvuaan. Toimintamme on hyvin ajan tasalla yhteiskunnan tulevaisuuden haasteissa, jotka koskevat väestön ikääntymistä, kansainvälistymistä ja ympäristöä. 4H-harrastus on mahdollisuuksien ovi nuorten osallisuuteen. Hallituksen puolesta lausun vilpittömät kiitokset 4H-nuorille perheineen, järjestön luottamushenkilöille ja vapaaehtoisohjaajille sekä toimihenkilöille tulevaisuuden hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Sydämellisen kiitoksen kohdistan toimintaamme tukeneille kunnille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Raimo Luoma Hallituksen puheenjohtaja Päämäärä 4H-järjestö on valtakunnallisesti toimiva nykyaikainen lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä tukeva kansalaisjärjestö sekä johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Toiminta-ajatus 4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia yhteistyötaitoja kansainvälisyyttä sekä luonnon ja ympäristön kunnioitusta. Toimintaperiaatteet lasten ja nuorten tarpeista lähteminen suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus avoin keskustelu ja yhteistyö toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen henkilöstön ja vapaaehtoisten tukeminen ja kehittäminen sitoutumattomuus ja tasapuolisuus lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arvot rehellisyys ja oikeudenmukaisuus yritteliäisyys ja ahkeruus yhteistyö välittäminen ja suvaitsevaisuus

3 HYVÄLLÄ HARRASTUKSELLA HUOMISEN HUIPULLE Hyvä harrastus tukee lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvua. Omatoimisuus, arjen taidot, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, yhteistyötaidot, kansainvälisyys ja ympäristötietoisuus ovat ominaisuuksia, jotka auttavat pärjäämään elämässä. Nämä asiat ovatkin 4H-nuorisotyön ydinsisältöä. Suomella on viime vuosina mennyt taloudellisesti hyvin. Suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on hyvät edellytykset kasvamiselle, koulutukselle, elämänuralle ja harrastuksille. Huolestuttavaa kuitenkin on, että eri tavalla oireilevien lasten määrä on lisääntynyt. Epäedullinen kehitys viestii mm. perheiden pahoinvoinnista. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen ja sosiaalinen vahvistaminen ovat yhteiskunnan avainkysymyksiä. 4H-nuorisotyö on mukana ehkäisemässä ongelmien syntyä ja syrjäytymistä. Kiireisessä ja nopeatempoisessa elämänrytmissä lapsille on tarjottava mahdollisuus tasapainoiseen kasvuympäristöön ja turvalliseen arkeen. Hyvässä kasvuympäristössä tarvitaan myös vakaita aikuiskontakteja, joita 4H-harrastus osaltaan tarjoaa. Väestön ikärakenteen muutos, globalisaatio ja ilmastonmuutos ovat myös suomalaiseen elämänmenoon vaikuttavia trendejä. Oman elämän hallinta, omatoimisuus, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus sekä luonnon ja ympäristön kunnioitus ovat 4H-harrastuksen tärkeää sisältöä. Viime vuodet ovat olleet 4H-nuorisotyölle menestyksellisiä. Jäsenmäärä on kasvanut ja osanotto eri toimintamuotoihin kasvanut. Ohjaajiksi on saatu uusia vapaaehtoisia. Nuorisotyön toteutustapoja ja toimijoiden osaamista on määrätietoisesti kehitetty. 4H-järjestön päämääränä on olla valtakunnallinen ja nykyaikainen kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä. Haluamme myös olla johtava nuorisopalvelujen tuottaja. Nuorten työllistäjänä ja työelämävalmiuksien kehittäjänä 4H-järjestön panos on merkittävä. Paikallisella tasolla kunnat ovat 4Hnuorisotyön tärkeä yhteistyökumppani ja rahoittaja. Kunta- ja palvelurakenteen muutos eteni huomattavasti vuonna 2007 ja seuraavana vuonna realisoituu poikkeuksellisen suuri määrä kuntaliitoksia. Kuntarakennemuutos vaikuttaa merkittävästi myös 4H-järjestön organisaatioon. Useimmissa tapauksissa 4H-yhdistykset yhdistyvät uutta kuntarakennetta vastaaviksi yksiköiksi. Kuntien mahdollisesti ulkoistaessa tuottamiaan palveluja paikalliset 4H-yhdistykset ovat varteenotettavia palvelujen tuottajia. Mahdollisimman monella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus osallistua kehittävään 4H-toimintaan ja saada siitä hauska, mielenkiintoinen ja hyödyllinen harrastus. Oman elämän hallinta, omatoimisuus, yritteliäisyys, työelämävalmiudet, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat 4H-harrastuksen tärkeää sisältöä. 3

4 TYÖELÄMÄ- VALMIUKSIA JA YRITTÄJYYTTÄ Suomalaisen yhteiskunnan suurimpana haasteena on pitää kaikki työikäiset henkilöt työkykyisinä ja työhaluisina. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että nuoret eivät syrjäydy työelämästä. Ammatin, työpaikan ja toimeentulon hankkiminen tukee parhaiten nuorten ja aikuisten osallisuutta yhteiskunnassa. 4H-harrastus kehittää elämän- hallintaa ja työelämävalmiuksia. 4H-järjestö valmentaa, kouluttaa ja tutustuttaa nuoria moniin ammat- teihin alkutuotannon tehtävistä pal- veluammatteihin. 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä organisaa- tio. Järjestö tarjoaa yli 14-vuotiail- le nuorille mahdollisuuden ansaita omaa rahaa ja saada työkokemus- ta. Vuonna H-yhdistykset ja piirit työllistivät nuorta. 4H-järjestön toimintatapa nuorten työllistämisessä ja palveluiden tuottamisessa poikkeaa useimmista muista järjestöistä. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat nuoret työtehtäviin, etsivät nuorille työtilaisuuksia, mutta toimivat myös nuorten työnantajina ja huolehtivat tällöin työnantajavelvoitteista. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi piha- ja siivoustyöt, kotitalousalan työt, eläintenhoito sekä kierrätys ja ympäristönhoito. 4Hnuoret tukevat vanhusväestön kotona asumista tarjoamalla heille monenlaista apua arjen tarpeisiin. Toiminta suunnitellaan usein yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen ja muiden palveluntuottajien kanssa. 4H on Suomen suurin nuoria työllistävä järjestö. Muun muassa piha- ja siivoustöi- hin, kotitaloustöihin, eläintenhoitoon sekä kierrätykseen ja ympäristönhoitoon työllistyi 4H-järjestön kautta lähes 8000 nuorta. KERHOT HUIPPU- SUOSITTUJA 4 Lähes H-kerhoa tarjosi jälleen tekemisen ja oppimisen paikan kymmenille tuhansille lapsille ja nuorille. Kerhokäyntejä kertyi peräti ! Tekemisen, liikkumisen ja leikin myötä kerhoissa opitaan yritteliäisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta. Vuonna 2007 suosiotaan kasvattivat erityisesti kokkaukseen, metsään ja luontoon sekä viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät aiheet. Kerhoja ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset. Yli nuorta ja lähes aikuista ohjaajaa mahdollistivat työpanoksellaan kerhojen toiminnan. Ohjaajien tuen ja koulutuksen kehittäminen olikin toimintavuonna erityisen huomion kohteena.

5 4H-TOP ON KÄYTÄNNÖN YRITTÄJYYS- KASVATUSTA 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki ja oppimispolku. TOP tulee sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten. Tehtäväpankki sisältää noin erilaista tehtäväkorttia noin 120 eri teemasta. TOP-tehtävät on jaettu vaikeustasoltaan kolmeen eri luokkaan. Yleensä alakouluikäiset tekevät A ja B tason tehtäviä ja yläkouluikäiset C-tason tehtäviä. Tehtyjen TOP-tehtävien määrä vuonna 2007 oli ennätykselliset kappaletta. Eniten tehtäviä tehtiin käsityö- ja kotitalousaihepiireistä, mutta erityisesti yläkouluikäisten nuorten keskuudessa viestintä- ja vuorovaikutustehtävät kasvattivat suosiotaan. 4H-TOP kouluissa Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella TOP-yrittäjyyskasvatusta esiteltiin kouluissa. Opettajille kerrottiin miten TOP-tehtäväpankkia voidaan hyödyntää koulujen yrittäjyyskasvatuksessa. Hankkeen kautta tavoitettiin noin 500 opettajaa ja lähes oppilasta. Laukaan 4H-yhdistys: Esittely oli samassa yhteydessä, kun koulu järjesti yrittäjämessut. Yrittäjyys oli päivän teema ja päivään osallistui myös kylän yrittäjiä. Pyhäselän 4H-yhdistys: Kiinnostuivat aiheista ja tekemisistä, etenkin luokan opettaja tuli tilaisuuden jälkeen kyselemään 4H:n mahdollisuuksista opettaa yrittäjyyskasvatusta. Kymijoen 4H-yhdistys: Rehtori lupasi viedä asian samana päivänä esittelyyn koulun johtoryhmän kokoukseen. Mielenkiinnolla otettiin vastaan: yläkoulussa luvattiin tutustua aineistoon tarkemmin myöhemmin! Koululaisten iltapäivätoiminta on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä osana paikallistoimintaa. Iltapäivätoiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat luokkien oppilaat, mutta toimintaa järjestetään yhä enemmän myös luokkalaisille. 4H-iltapäiväkerhoja toimi vuonna 2007 yhteensä 139 kappaletta. 4H-TOP on kaikille avoin yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kannustava tehtäväpankki ja oppimispolku, joka sisältää 1200 erilaista tehtäväkorttia 120 eri teemasta. 5

6 Pohjoismainen 4H-leiri Our Roots Our World kokosi yhteen nuoria 18 maasta. Leirillä vapaaehtoiset olivat todellisia työn sankareita. KANSAINVÄLISYYS JA MONIKULTTUURISUUS 4H-järjestön kansainvälistä toimintaa ovat monikulttuurisuuskoulutus, nuorisovaihto ja vierailut, erilaiset koulutusohjelmat, tapahtumat ja leirit sekä kehitysyhteistyö ja lähialueyhteistyö. Kannonkosken Piispalassa heinäkuussa 2007 järjestetty Pohjoismainen 4H-leiri Our Roots Our World kokosi yhteen nuorta 18 eri maasta. Leirin todellisia työn sankareita olivat vapaaehtoiset, jotka lähes satapäisenä joukkona ahkeroivat leiriläisten hyväksi. Säänkin suosimalla leirillä oli hieno tunnelma ja leiri onnistui erinomaisesti. Leirin kulttuurien välisen vuorovaikutuksen teemaan sopi mainiosti myös kansainvälinen ohjaajaryhmä. 4H-vaihtoihin lähti Suomesta vuonna 2007 yhteensä 37 osanottajaa. Suomeen saapui 29 vaihtokerholaista, joiden isäntinä toimi lähes viisikymmentä 4H- kotia. Suomeen saapui ensimmäistä kertaa kymmenen hengen kanadalaisryhmä, joka viihtyi suomalaisissa kodeissa kuukauden verran. Raha-automaattiyhdistyksen kolmivuotinen hanke on opettanut 4H-nuoria kohtaamaan erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä ilman ennakkoluuloja. 4H-yhdistyksissä on yhä enemmän jäseninä maahanmuuttajaperheiden lapsia ja nuoria. Myös yhdistysten luottamustehtäviin ja kerhojen ohjaajiksi on saatu maahanmuuttajia. Monikulttuurisuutta edistäviin MOD-perus- ja jatkokursseille osallistui yli 20 henkilöä vuonna H-kerhojen ohjelmassa on monikulttuurisuuskasvatusta, kirjeenvaihtoa ulkomaisten 4H-kerhojen kanssa, kansainvälistä kokkausta, käsitöitä sekä erilaisia harjoituksia ja pelejä, jotka lisäävät nuorten valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. 4H-yhdistykset ovat hyödyntäneet aktiivisesti Euroopan Unionin nuoriso-ohjelmaa. 4H-yhdistyksissä työskennelleet kansainväliset vapaaehtoiset ovat muovanneet 4H:n imagoa modernimpaan suuntaan. Nuorten KV-tiimi on toiminut aktiivisesti saavutuksinaan mm. isäntäperheoppaan valmistelu, kansainvälisyysiltojen järjestäminen, työskentely Pohjoismaisella leirillä sekä aktiivinen osallistuminen erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Suomen lasten ja nuorten säätiön rahoituksella on lisätty kerhonohjaajien osaamista Venäjän Karjalassa. Samalla on tuotettu myös venäjänkielinen koulutuskansio. Ulkoministeriön kansalaisjärjestötuella aloitettiin vuonna 2007 Namibian 4H-yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke. Tämän hankkeen tavoitteena on paikallisen 4H-järjestön hallinnon ja talouden vahvistaminen. Nabibian 4H-toiminnassa on mukana aktiivista 4H-nuorta yli 200 kerhossa. 6

7 METSÄ- JA LUONTOTOIMINTA KIINNOSTAA Metsä- ja luontotoiminta lisää harrastajiensa tietoutta ja tarjoaa nuorille työtilaisuuksia. Lapsille ja nuorille kehittyy monipuolinen kuva metsäluonnosta ja metsätaloudesta. Nuoret tutustuvat metsä- ja luontoalan ammatteihin ja saavat ideoita luonnonvara-alan yrittäjyyteen. Harrastajille järjestetään kerhotoimintaa, kilpailuja, töitä sekä pienimuotoista yritystoimintaa. Metsissä Mahdollisuus on 4Hjärjestön kehittämä malli metsäalan organisaatioiden välisestä yhteistyöstä. Mallin tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten luontotuntemusta, herättää kiinnostus luonnonvara-alan ammatteja kohtaan sekä edistää ympärivuotista yrittäjyyttä luonnonvara-alalla. Metsissä Mahdollisuus -malli perustuu kouluyhteistyöhön ja toimintaan koulujen ulkopuolella. Toimintamallin tapahtumiin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2007 tapahtumiin osallistui noin lasta ja nuorta. Suomen metsäsertifioinnin (PEFC) kriteeri numero 26 edellyttää lasten ja nuorten metsäosaamisen lisäämistä. 4H oli mukana kriteerin laatimisessa sekä maakunnallisten toimenpideohjelmien suunnittelussa. Nyt järjestö osallistuu ko. kriteerin toteuttamiseen. LISÄARVOA MAASEUDULLE 4H-järjestön juuret ovat vahvasti maaseudulla. Merkittävä osa jäsenistä, yli 60% asuu hajaasutusalueilla. Useilla kylillä ja harvaanasutulla alueella 4H on ainoa harrastusmahdollisuus. Järjestön toteuttama yrittäjyyskasvatus, työelämävalmiuksien edistäminen, ympäristökasvatus sekä metsä- ja luontotoiminta ovat keskeisiä aiheita maaseutualueiden toiminnassa. Erityisesti metsä- ja luontoasiat ovat kasvavan mielenkiinnon kohteena. 4H turvaa osaltaan maaseudun elinvoimaisuutta ja edistää kaupunkien ja maaseudun nuorten vuorovaikutusta. 7

8 4H-JÄRJESTÖ VUONNA H-JÄSENMÄÄRÄ AIKUISET NUORET H-järjestön jäsenmäärä on jatkanut kasvuaan. Nuoria ja aikuisia jäseniä on yhteensä H-KERHOJEN MÄÄRÄ IP-KERHOT 4H-KERHOT H-kerhoja ja iltapäiväkerhoja on yhteensä yli H-KERHOKÄYNTIEN MÄÄRÄ Lapset ja nuoret osallistuivat 4H-kerhoihin peräti kertaa! 8

9 4H-TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ C-TASO B-TASO A-TASO TOP-tehtävien suosio jatkoi kasvuaan. Tehtäviä tehtiin yli kpl. TEHTYJEN TOP-TEHTÄVIEN MÄÄRÄ ( KPL) Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat kädet Teknologia A-TASO B-TASO C-TASO Kansainvälisyys Viestintä ja vuorovaikutus Työtä ja omaa rahaa Suosituimpia TOP-aiheita olivat koti- ja keittiö, käden taidot sekä eläimet. 4H-NUORTEN TYÖPALKAT, MILJ. EUROA 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 2,768 2,819 3,007 3,177 1,000 0,500 0, Nuorten ansiot 4H-työpalvelussa kohosivat 3,2 miljoonaan euroon. 9

10 NUORET KYLIEN KEHITTÄJINÄ 4H kehitti nuorille oman kyläsuunnitelmamallin nimeltään Omalla kylällä. 4H-järjestö ja Suomen kylätoiminta ry toteuttivat Yhteistyöllä elinvoimaa ja palveluita kylille hankkeen, jossa selvitettiin kylien elinvoimaisuutta lisääviä yhteistyökäytäntöjä. Hankkeen yhteydessä tuotettu aineisto Omalla kylällä -nuorten oma kyläsuunnitelma, sai eri puolilla Suomea innostuneen vastaanoton. Aineisto tarjoaa konkreettisen välineen nuorten osallistamiseen ja kuulemiseen oman kylän ja asuinympäristön kehittämisessä. VAPAAEHTOI- SUUS ON VIP 4H-nuorisotyö on vapaaehtoisten ohjaajien ja palkattujen toimihenkilöiden yhteistyötä. Ilman vapaaehtoisten valtavaa panosta 4H-toimintaa ei nykymuodossa kyettäisi toteuttamaan. Vapaaehtoiset vastaavat kerhoista, retkistä ja leirien ohjaamisesta. Luottamushenkilöinä yhdistys-, piiri- ja liittotasolla toimivat vapaaehtoiset johtavat järjestön toimintaa ja tuovat yhdistyksen hallintoon paikallisen nuorisotyön asiantuntemuksen. Vapaaehtoisohjaajia järjestössä vuonna 2007 toimi Vapaaehtoisten luottamushenkilöiden määrä on noin Vapaaehtoistoimintaa edistettiin erityisellä teemakaudella vuosina Vapaaehtoisohjelman toimintamalleja edistettiin koulutuksilla kaikissa 4H-piireissä. Vuoden 2007 aikana perustettiin vapaaehtoisille kerhojen ohjaajille suunnattu kerhomeili-sähköpostilista, jonka avulla tiedotetaan kuukausittain ajankohtaisista nuorten ohjaamiseen liittyvistä asioista. Vuoden loppuun mennessä listalle oli rekisteröitynyt jo yli 750 henkilöä. Ohjaajien koulutukseen luotiin uusi toimintamalli. Ensimmäinen kouluttajien koulutus (Koulutan kerhonohjaajia) toteutettiin lokakuussa Kerhotoiminnan tueksi tuotettiin uusi Osaava kerhonohjaaja opas. 10

11 KILPAILUA MUTTA EI OTSA KURTUSSA Käytännönläheisissä 4H-kilpailuissa on hyvä meininki. Valtakunnalliset luontopolku- ja metsätaitokilpailut sekä konetaito- ja työturvallisuuskilpailut järjestettiin elokuussa Joensuussa. Mukana oli lähes 150 lasta ja nuorta. Makee juttu!-kotitalouskilpailu innosti yli kuuttasataa nuorta jauhopeukaloa mittelemään taitojaan makeiden piirakoiden valmistuksessa. Kilpailuun osallistuttiin parin kanssa yhdessä kehitetyllä reseptillä ja valmiin tuotteen valokuvalla. Tiukan karsinnan jälkeen loppukilpailuun selviytyi 20 nuorta, jotka kohtasivat toisensa Joensuussa järjestetyssä finaalissa. Tuhat innokasta lasta ja nuorta vietti kesän 2007 kasvattamalla jättiläiskurpitsoja. Parhaiten kasvatusurakassa onnistui Teemu Juudin Hankasalmen 4H-yhdistyksestä. Hänen kullankeltainen jättiläisensä painoi lähes 39 kiloa. Teemu Juudinin kasvatuspäiväkirjasta: Sain taimen 4H-taimitorilta Istutin taimen äidin kanssa. Laitoimme kasvimaalle 2 kottikärryllistä lehmänlantaa, jonka peitimme mullalla. Taimen istutuskoloon laitoimme kourallisen puutarhan kevätlannoitetta ja sitten kasteltiin. Muuta lannoitetta ei käytetty. Teimme pienoiskaarikasvihuoneen pajusta ja muovista. Otimme sen pois, kun kukkia tuli. Aluksi jouduttiin kastelemaan, sitten kesä muuttui sateiseksi. Kurpitsasta tuli lyhty. Yhteistyössä Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa toteutettiin alakouluissa Villiä elämää metsässä piirustuskilpailu. Osanottajia oli koululaista 765 koulusta eri puolelta Suomea. 11

12 YMPÄRISTÖ ON YHTEINEN ASIA Luonto ja ympäristö ovat tärkeä osa 4H-harrastusta. Toiminnassa opitaan ja omaksutaan tietoja, taitoja ja asenteita. Erityisessä asemassa on ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus ja luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen. Toimintavuonna otettiin käyttöön 4H-järjestön oma ympäristöohjelma. Luonnonvaroja käytetään säästäen myös käytännön järjestöja harrastustoiminnassa. Lannoite- ja siemensäkkikeräys on tärkeä ympäristötoiminnan osa. Vuonna 2007 nuoret keräsivät maatiloilta 530 tonnia lannoite- ja siemensäkeistä peräisin olevaa jätemuovia uusiokäyttöön. Keräys toteutetaan yhteistyössä Yaran, Agrimarketin ja K-maatalouden kanssa. 4H-järjestön ja Stena Metalli Oy:n yhteistyönä 113 4H-yhdistystä keräsi 4,2 miljoonaa kiloa metalliromua. Metalliromun myynnistä saadut varat tulevat paikallisen 4H-nuorisotyön hyväksi. Care4nature on Suomen 4H-liiton ja Fujitsu Siemens Computers Oy:n yhteinen käytettyjen tietokoneiden keräyspalvelu. Care4nature tarjoaa nuorille mahdollisuuden sivuansioihin koulunkäynnin ja opiskelujen ohessa. Samalla nuoret oppivat asiakaspalvelua, yrittämistä ja kierrätysliiketoiminnan alkeita. Euroopan Komissio on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen Life-rahoituksen. Stena Metalli aloitti yhteistyön 4Hjärjestön kanssa vuonna Kokemuksemme Ruotsissa toteutetusta maaseudun ympäristökampanjasta olivat rohkaisevia ja niinpä päätimme kokeilla toimintamallia myös Suomessa. Valitsimme yhteistyökumppaniksemme 4H-järjestön, jolla on pitkä kokemus nuorten kanssa toteutetuista ympäristöprojekteista. Metallin keräämisessä yhdistyvät 4H-järjestön ja Stena Metallin arvot ja toimintaperiaatteet. Ympäristönhoito, luonnonvarojen kestävä käyttö ja nuorten toiminnan tukeminen ovat yhteistyömme tavoitteita. Kierrätysliiketoiminta on koko ajan kehittyvä ala. Uusien mahdollisuuksien löytäminen vaatii innovatiivista ajattelua ja hyvää kumppanuutta. 4H-järjestö on ollut mielenkiintoinen yhteistyökumppani ja yhdessä olemme saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia. Toimitusjohtaja Göran Rönnberg Stena Metalli Oy 4H-TOIMINNAN RAHOITUS 4H-järjestön perusrahoitus koostuu valtionavusta, kuntien harkinnanvaraisista avustuksista nuorisotyölle sekä kuntien kanssa tehtyihin ostopalvelusopimuksiin perustuvista korvauksista. Valtionavustuksen määrä oli yhteensä euroa ( euroa vuonna 2006). Kuntien rahoitusosuus oli yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Perusrahoitus ei riitä toiminnan kulujen kattamiseen, vaan sitä on vuosittain täydennettävä mittavalla varainhankinnalla. Erityisesti metalliromun keräystoiminta laajeni edellisestä vuodesta ja tuki merkittävällä tavalla monen 4H-yhdistyksen taloutta. Hankerahoituksen avulla kyettiin kokeilemaan ja käynnistämään uusia toimintamuotoja. Työllistämistoiminta ja sen rahavirrat ovat mittavat. Asiakkaiden maksuosuuksilla katetaan nuorten palkat ja palkan sivukulut. Valtionavustuksen käyttö määräytyy valtionavustuksia koskevien säädösten sekä maa- ja metsätalousministeriön valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Lisäksi ministeriön kanssa solmitaan vuosittain tulossopimus, jossa määritellään yhdessä 4H-toiminnan keskeiset tavoitteet. 4H-järjestön sisällä sovelletaan tulosohjausta. Valtionavustus jaetaan Suomen 4H-liitosta 4H-piireille ja näistä edelleen 4H-yhdistyksille yhteisesti sovittujen toiminnallisten tulosten perusteella. Varojen jaossa tavoitteina ovat toiminnan vaikuttavuuden korostaminen sekä jakoperusteiden avoimuus ja läpinäkyvyys. 12

13 Suomen 4H-liiton tuloslaskelma Tuloslaskelma 2007 Tuloslaskelma 2006 VARSINAINEN TOIMINTA Nuorisotyö ja koulutus Tuotot ja avustukset EUR EUR Henkilöstökulut Muut kulut Kulujäämä Hankkeet Hankeavustukset Henkilöstökulut Muut hankekulut Kulu-/tuottojäämä 0 0 Kansainvälinen toiminta Kv-toiminnan tuotot ja avustukset Henkilöstökulut Muut kulut Avustukset kehitysyhteistyöhön Kehitysyhteistyökulut Kulujäämä Viestintä Tuotot (jäsenlehti) Henkilöstökulut Muut kulut, poistot Kulujäämä Välitystoiminta Tuotot Kulut Tuottojäämä Hallinto Henkilöstökulut Muut hallintokulut, poistot Kulujäämä Varsinaisen toiminnan kulujäämä VARAINHANKINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Kulut Tuottojäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionavustus 4H-toimintaan /. Valtionavustus 4H-piireille ja -yhdistyksille TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TASEEN LOPPUSUMMA EUR H-järjestön toiminnan tuotot H-liitto 4H-piirit 4H-yhdistykset Yhteensä Valtionavustus 4H-toimintaan Kuntien rahoitus Nuorisotoiminta ja koulutus Tuotevälitys, palveluasemat Kansainvälinen toiminta, viestintä Työllistämistoiminta Hankkeet Varainhankinta, muut tuotot Elinkeinotoiminta Rahastosiirrot Alijäämät Ylijäämät YHTEENSÄ YHTEENSÄ

14 4H-SÄÄTIÖ 4H-säätiön tarkoituksena on 4H-toiminnan tukeminen, kehittäminen ja edistäminen. Säätiön toiminta perustuu elinkeinoelämän ja sidosryhmien tukeen sekä oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Kertomusvuonna säätiö jakoi 17 valtakunnallista ja 21 maakunnallista stipendiä. Valtakunnalliset stipendit jaettiin juhlallisesti valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Stipendien jaon suorittivat maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja 4H-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen. Vuonna 2007 säätiö jakoi stipendejä ja avustuksia yhteensä euroa. 4H-säätiön hallintoneuvosto Kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, pj. Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, vpj. Maaherra Pirjo Ala-Kapee Hallintojohtaja Heikki Halkilahti Kanslianeuvos Maunu Ihalainen Toimitusjohtaja Matti Jääskeläinen Kaupunginjohtaja Elina Lehto-Häggroth Maanviljelysneuvos Esko Lindstedt Johtaja Martti Pallari Päätoimittaja Tapani Ruokanen Toimitusjohtaja Heikki Sirviö Maanviljelysneuvos Raimo Tammilehto Maakuntajohtaja Matti Viialainen 4H-säätiön hallitus Varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, pj. Valtiosihteeri Raimo Sailas, vpj. Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Kehitysjohtaja Liisa Rosi Toimitusjohtaja Seppo Hassinen (säätiön asiamies) 14 4H-säätiö edistää 4Htoimintaa myöntämällä stipendejä ansioituneille nuorille sekä tukemalla toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutusta ja järjestön kansainvälistä toimintaa.

15 Suomen 4H-liitto Suomen 4H-liiton jäseniä ovat sen sääntöjen mukaan perustajajäsenet (8) ja 4H-piirit (14). Perustajajäsenet ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Pellervo-Seura, Suomen Kuntaliitto ja Työväen Sivistysliitto. 4H-järjestön rakenne NUORISOJÄSENIÄ tyttöjä 61%, poikia 39% AIKUISJÄSENIÄ kylä 4H-kerhot ja -klubit lähiö 2773, iltapäiväkerhot 139 kunta 4H-yhdistys kaupunki 285 maa- 4H-piiri kunta 14 SUOMEN 4H-LIITTO jäsenet ryhmien toiminta vuosikokous hallitus vuosikokous hallitus edustajakokous valtuuskunta hallitus Valtuuskunta Puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo, Turku Varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jutta Urpilainen, Kokkola Jäsenet Yrittäjä Reijo Anttila, Vaala Kansanedustaja Merikukka Forsius, Vihti Kansanedustaja Susanna Haapoja, Kauhava Kansanedustaja Heidi Hautala, Helsinki Yrittäjäneuvos Risto Heikkilä, Anjalankoski Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, Siilinjärvi Markkinointiesimies Tellervo Hurskainen, Rääkkylä Yrittäjä Hannu Järvinen, Hartola Kansanedustaja Anneli Kiljunen, Lappeenranta Johtaja Antti Koskimäki, Loppi Agrologi Johannes Leppänen, Kannonkoski Kansanedustaja Mika Lintilä, Toholampi Erikoistutkija Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä, Rovaniemi Ohjelmajohtaja Maija Perho, Turku Kansanedustaja Eero Reijonen, Liperi Ylitarkastaja Arto Seppälä, Mikkeli Kansanedustaja Marja Tiura, Tampere Kehittämispäällikkö Aija Tuimala, Hämeenlinna Kansanedustaja Unto Valpas, Raahe Veturinkuljettaja Harry Wallin, Seinäjoki Hallitus Ylijohtaja Raimo Luoma, puheenjohtaja Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen, varapuheenjohtaja Johtaja Vesa Nuolioja Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä Johtaja Ilmo Kolehmainen Dosentti Terhi-Anna Wilska Toimitusjohtaja Seppo Hassinen

16 SUOMEN 4H-LIITTO Karjalankatu 2 A HELSINKI Puh. (09)

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi

Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma toimintavuosi Joroisten: 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2016 59. toimintavuosi 000088404048 Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Suomessa tulevaisuususko on ollut koetuksella mm. vaatimattoman talouskehityksen,

Lisätiedot

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015

Nastolan 4H-yhdistys ry. Y-tunnus: Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Y-tunnus: 10706445 Yhdistyksen perustamiskokouksesta 60 vuotta! VUOSIKERTOMUS 2015 Nastolan 4H-yhdistys ry Nastolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4Hjärjestön yhteinen päämäärä,

Lisätiedot

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi

Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 88. toimintavuosi Kangasniemen 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2017 88. toimintavuosi Suomen 4H-liiton toimitusjohtajan tervehdys Maailma ympärillämme muuttuu ällistyttävän nopeasti. Informaatio- ja tietoteknologia muuttavat

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 1 / 5 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO

Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Vuosikertomus 2009 SUOMEN 4H-LIITTO Puheenjohtajan kynästä Viime vuosien määrätietoinen ponnistelu 4H-nuorisotyön selkeyttämiseksi, yhtenäistämiseksi ja tuotteistamiseksi kantaa kaunista hedelmää. Järjestömme

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Yleiskatsaus. Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. HARTOLAN 4H-YHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS 2012 Toimintasuunnitelma 2013 Yleiskatsaus Hartolan 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat 4H-järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet.

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuosikokous 18.4.2015

Vuosikokous 18.4.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Vuosikokous 18.4.2015 MARTOISSA ON ARJEN MAHDOLLISUUS TEEMA 2016 Teemakausi 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus jatkuu viimeisen vuoden. Tarjoamme tietoja ja taitoja sujuvaan

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015

JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2015 JUUAN 4H-YHDISTYS JÄSENET HALLITUS KOKOUKSET 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Virtaviivaista turvallisuus- ja hyvinvointityötä Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari Kotka 26.11.2013 Arjen turvaa kunnissa

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014

Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-yhdistys Toimintasuunnitelma 2015 Toimintavuosi 2014 Uuraisten 4H-YHDISTYS R.Y. Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen p. 044 545 3959, s-posti: uurainen.4h.fi UURAISTEN 4H-YHDISTYS RY:N Uuraisten

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry

Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Kotirumba rullaamaan Martat Lapsiperheiden tukena Kirsi Rissanen ravitsemusterapeutti Pohjois-Karjalan Martat ry Marttaliitto on perustettu v. 1899 Kansalaisjärjestönä Martat edistää kotien ja perheiden

Lisätiedot

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro

Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Haasteita riittää, riittävätkö resurssit? - Verkostotoimijan kommenttipuheenvuoro Alkoholi ja väkivalta seminaari Rovaniemi 6.11.2013 Seppo Lehto Pelastusylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto 1 Jaana

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Etelä-Hervannan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus muodostuu opettajien koulutuksesta,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä

Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Kotitalousopetus kotitalouksien omatoimisuuden edistäjänä Anneli Rantamäki Kotitalousopettajien liitto Kotitalousopettajien liitto perustettu vuonna 1918 pedagoginen opettajajärjestö eri tehtävissä toimivien

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lielahden koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lielahden koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Suomen meripelastusseuran strategia

Suomen meripelastusseuran strategia Suomen meripelastusseuran strategia 2008-2014 Esitys 1 Seuran historian 3. strategiakierros a e Voimassa oleva 2004 2010 strategia vahvistettiin yleiskokouksessa 27.2.2004 Kierros oli laaja ja lähtökohtaisesti

Lisätiedot