PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM / /

2 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kansliapäällikön katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullinen toiminta Tuotokset ja laadunhallinta Puolustuspolitiikan valmistelu Hallinnonalan ohjaus Kansallinen puolustus Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Tukitoiminnot Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 53

3 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kevään eduskuntavaalien jälkeen Suomeen perustettiin pääministeri Jyrki Kataisen johtama kuuden puolueen enemmistöhallitus. Hallitus on joutunut aloittamaan toimintansa tilanteessa, jossa kansantaloudelliset odotukset ovat poikkeuksellisen synkät. Olemme siksi joutuneet aloittamaan säästötalkoot, joissa myös puolustushallinto joutuu olemaan osaltaan mukana. Tarve uudistaa puolustushallintoa on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. On kiistaton tosiasia, että palvelukseen astuvat ikäluokat tulevat pienentymään aina ensi vuosikymmenen alkuun saakka. Sen seurauksena myös sodanajan reservin koko tulee pienenemään. Emme tarvitse tulevaisuudessa esimerkiksi samaa määrää koulutuspaikkoja varuskuntia kuin tähän saakka. Myös käytettävissä olevat budjettivarat pienenevät. Käynnistymässä olevan puolustusvoimauudistuksen tarkoituksena on sopeuttaa puolustusvoimat edessä olevaan uuteen tilanteeseen. Lähtökohtana uudistuksessa on, että puolustus- ja ennaltaehkäisykykymme säilyy uhkien edellyttämällä tasolla. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Tämä hyvä tilanne säilytetään parhaiten, kun meillä on tarvittava uskottava kyky puolustaa itseämme. Se taas edellyttää riittäviä välineitä sekä laadullisesti että määrällisesti. Myös uhkat ympärillämme ovat koko ajan muutoksessa. Vuoden kokemukset arabimaista osoittavat, että poliittiset mullistukset voivat puhjeta yllättäen ja levitä nopeasti varsin laajalle. Kaukanakin tapahtuvat konfliktit voivat vaikuttaa Suomen turvallisuusasemaan ja huoltovarmuuteen. Myös Eurooppaa piinaavalla taloudellisella epävarmuudella voi olla vaikutuksia turvallisuuteen. Hallitusohjelmassa on yleinen asevelvollisuus määritelty turvallisuusratkaisumme yhdeksi kulmakiveksi. Sen kehittämiseksi on käynnistetty lukuisa määrä erilaisia toimenpiteitä, lähinnä vuonna 2010 valmistuneen ns. Siilasmaan raportin pohjalta. Varusmiespalveluksen tehokkuutta ja mielekkyyttä lisätään ja varusmiesten sosiaalista asemaa kehitetään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Osallistumisemme sotilaalliseen kriisinhallintaan on jatkunut vuoden aikana. Olemme edelleen mukana Naton johtamassa ISAF-operaatiossa, vaikka joukkojemme vahvuutta onkin päätetty supistaa jonkin verran. Afganistanissa kriisinhallinnan painopiste on maaliskuussa päätetyn transition pohjalta siirtymässä entistä enemmän koulutukseen ja erilaisiin siviilipuolen hankkeisiin. Suomi päätti syksyllä lähteä uudelleen mukaan YK:n johtamaan rauhanturvaoperaatioon Libanonissa. Joukkojen koulutus on aloitettu, ja niiden on määrä olla toimialueella ensi kevääseen mennessä. Syyrian ongelmallisen tilanteen vuoksi kansainvälisen yhteisön läsnäololla Libanonissa on tavallista suurempi merkitys. Myös riskit ovat merkittävät. Suomessa on keskusteltu vilkkaasti kriisinhallintaoperaatioissa loukkaantuneiden tarvitseman hoidon järjestämisestä. Vaikka kyse on vuositasolla vain muutamasta henkilöstä, on asian hoitaminen otettava vakavasti. Asian tiimoilta ei ole mitään syytä rakentaa vastakkainasettelua sotiemme veteraanien ja rauhanturvaajaveteraaniemme välille, vaan molemmista on pidettävä huolta. Puolustushallinto on vuonna jatkanut kansainvälistä verkottumistaan. Pohjoismaista yhteistyötä on syvennetty hyvässä hengessä. Suomi on jatkossakin kiinnostunut osallistumaan Euroopan unionin taisteluosastojen toimintaan sekä muuhun EU:n sisällä tehtävään yhteistyöhön. Nato on myös säilyttänyt asemansa Suomen kannalta tärkeänä yhteistyökumppanina.

4 Venäjän tilanteeseen ja tulevaisuuteen sisältyy tällä hetkellä monia avoimia kysymyksiä. On tärkeää, että Suomessa ja varsinkin puolustushallinnon sisällä on tulevaisuudessa riittävästi Venäjään liittyvää korkeatasoista osaamista. Sitä ei synny itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Vain sillä tavoin voimme ymmärtää oman asemamme kannalta olennaista kehitystä itänaapurissamme. Suomalaisilla on aina ollut korkea maanpuolustustahto. Tuota tahtoa tarvitaan erityisesti nyt, kun edessämme ovat rauhanajan historiamme kenties suurimmat ja vaikeimmat haasteet. Uskottavuus ja tahto syntyvät parhaiten tehokkaan toiminnan kautta. Tällaista kykyä tarvitaan erityisen paljon vuoden 2012 aikana.

5 Kansliapäällikön katsaus Puolustusministeriölle vuodelle asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin. Puolustuspolitiikan valmistelulle ja hallinnonalan ohjaukselle asetetut keskeiset asetettujen painopisteiden mukaiset tavoitteet toteutuivat. Hallinnonalan riskienhallinnan prosesseihin ja menettelytapojen uudistamiseen, hallinnonalan tietohallinnon ohjausmallin sekä puolustusministeriön controller toiminnan käynnistämiseen liittyvien tavoitteiden aikataulujen lykkääntymisen takia ei tavoitteita kokonaisuudessaan saavutettu. Toiminnan tehokkuudelle asetetut taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet toteutuivat. Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta asetettu tulostavoite ylitettiin. Hallitusohjelman mukaisesti käynnistettiin puolustusvoimauudistuksen valmistelu tavoitteena Suomen puolustuskyvyn turvaaminen sekä puolustusvoimien kustannus- ja menopaineiden hallinta. Uudistuksen lähtökohtana on sodan ajan puolustusvoimien mitoitus ja tehokas toiminta. Hallitusohjelman säästövelvoitteiden täyttämiseksi käynnistettiin toimet puolustusvoimien toiminnan sopeuttamiseksi. Puolustusministeriössä kiinnitettiin alkuvuodesta erityistä huomiota talouden ja yhteiskunnallisten muutosten ennakoimiseen sekä luotiin perusteita puolustusvoimauudistuksen ja hallinnonalan kokonaiskehittämisen edellyttämien poliittisten linjausten kirjaamiselle hallitusohjelmaan. Tavoitetta tuettiin hallinnonalan vaikuttamissuunnitelmalla. Uuden hallituksen aloitettua toimikautensa puolustusministeriö on osallistunut aktiivisesti hallitusohjelman ja sen strategisen toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan. Puolustusministeriöllä on vastuullaan kaksi hallituksen kärkihanketta, puolustusvoimauudistus ja kansallinen kyber-strategia. Puolustusministeriö tuki uuden hallituksen ennakoitua laajempien hallinnonalan kehysleikkausten reunaehtojen aiheuttamassa uudessa tilanteessa kaikin keinoin puolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä ja myötävaikutti sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen turvaamiseen puolustushallinnon strategisten linjausten pohjalta. Kehysleikkaukset pakottivat raportointikaudella kuitenkin muuttamaan toiminnan painopistettä pitkäjänteisestä hallinnonalan suorituskykyjen kehittämisestä olennaisimpien suorituskykyjen turvaamiseen. Puolustusministeriö on ollut aloitteellinen valtioneuvoston yhteisten toimintatapojen kehittämisessä mm. kansliapäällikkökokouksen valtion konsernijohtamista koordinoivan roolin vakiinnuttamisessa. Pyrkimyksenä puolustusministeriön sisäisessä hallintokulttuurissa on valtioneuvoston kokonaisuutta tukeva toimintatapa ja hyvät käytännöt, jotka voivat soveltua referenssiksi myös muille hallinnonaloille niiden erityispiirteet huomioiden. Asevelvollisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittämistä jatkettiin vuoden aikana. Vuonna korotettiin sekä asevelvollisten päivärahoja että erilliskorvauksia. Asevelvollisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehittämisalueita, jotka vielä ovat toteutumatta, ovat kotiuttamisraha, eläkkeen kertyminen varusmiespalvelusajalta ja varusmiespalveluksen hyväksiluettavuus siviiliopinnoissa. Puolustusministeriö pyrkii jatkossakin omalta osaltaan vaikuttamaan niihin ministeriöihin, joiden vastuulle kyseiset asiakokonaisuudet kuuluvat. Materiaalialalla korostui vientivalvonta sekä puolustus- ja turvallisuushankintoja koskeva lainsäädäntötyö, hankeohjaus sekä kansainvälinen materiaalialan yhteistyö. Hankeohjauksessa painottuivat erityisesti kuljetushelikopteri- (NH-90), miinantorjunta- (MITO) ja keskipitkän kantaman ilmatorjunta- (KKITO) hankkeiden toteuttaminen. Kumppanuushankkeista keskeisimpiä olivat ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaarenhallinnan yhteistyömallin käyttöönottoprojekti (ELKAKOP) ja puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen (PURU). Kotimaisen teollisuuden asema heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa pyrittiin ottamaan huomioon riittävillä tilauksilla. Kansainvälisessä yhteistyössä korostuivat osallistuminen Euroopan puolustusviraston (EDA) toimintaan sekä uuden pohjoismaisen puolustusyhteistyömallin (NORDEFCO) mukaiseen toimintaan. Kahdenvälisessä yhteistyössä korostui erityisesti toiminta Yhdysvaltojen kanssa.

6 6 Sotilaallista huoltovarmuutta turvattiin kansallisesti sekä osana kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaista puolustus- ja turvallisuusteollisuutta sekä sen teknologisen osaamisen kehittämistä ja työllistymistä edistettiin mm. ulkomaisiin sopimuksiin sisällytetyllä teollisen yhteistyön vaateella sekä kotimaisilla tilauksilla. Asevientipolitiikkaa ja vientivalvontatoimintaa hoidettiin hallitusohjelman ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Suomi on noudattanut puolustustarvikkeiden viennissä Euroopan unionin asevientiä koskevaa yhteistä kantaa. Vientilupapäätöksissä on huomioitu pyrkimys EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamiseen myös puolustustarvikkeiden viennissä. Puolustusministeri Jyri Häkämiehen asettama sotilaskäskytyöryhmä luovutti mietintönsä toukokuussa. Työryhmä ehdotti muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Ehdotetulla lailla vahvistettaisiin parlamentaarista vastuukatetta sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyssä ja selkiytettäisiin voimassa olevaa sääntelyä. Työryhmän mietintö lähetettiin marraskuussa lausuntokierrokselle. Eduskunnalle annettiin hallituksen esitykset laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/), laiksi puolustustarvikkeiden viennistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 93/), laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä (HE 109/), sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/) sekä laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/). Lisäksi käynnistettiin lainsäädäntöhanke varusmiespalvelusajan lyhentämiseksi 15 vuorokaudella. Ministeriön kehittämistyöhön liittyen jatkettiin toiminnan ja organisaation uudistamisen valmistelua. Muutokset tulivat voimaan työjärjestyksen uudistamisen yhteydessä Kehittämistyöllä ja organisaatiomuutoksella on pyritty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin vahvistamalla kokonaisuuden hallintaa ja strategista johtamista sekä tehostamalla ministeriön resurssien käyttöä. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristön toimintavuoden keskeisinä tehtävinä on saatettu valmiiksi esiselvitys Kansallinen kyberturvallisuusstrategia, jatkettu Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa ja koordinoitu monikansallista ja poikkihallinnollista Multinational Experimentation (MNE) -kehittämistyötä. Työtyytyväisyyskyselyn vastaajaprosentti oli ennätyksellisen suuri 97 %. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,51, joka on edellisvuotta 0,07 yksikköä korkeampi. Kaikkien ministeriöiden keskiarvo ylitettiin 0,06 yksikköä. Toimintavuoden aikana on panostettu henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulosten analysointiin ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen sekä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin, joiden vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti.

7 7 1.2 Vaikuttavuus Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle on puolustusministeriölle asetettu vaikuttavuustavoitteet puolustuspolitiikalle, kansalliselle puolustukselle, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle sekä osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan Toiminnan vaikuttavuus 1 Puolustuspolitiikka Puolustuspolitiikan valmistelu Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustushallinnolla on ennakoiva, ajantasainen strategia, jolla varmistetaan turvallisuusympäristön kehityksen, maanpuolustusta koskevan päätöksenteon ja tehtävien, suorituskykyjen sekä resurssien välinen tasapaino. Puolustushallinto osallistuu aktiivisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten kantojen laatimiseen toteutuma toteutuma tavoite toteutuma 3,9 Puolustuspolitiikan valmistelulle asetettua tavoitetta ei aivan saavutettu. Hallinnonalan lainsäädäntöhankkeet toteutuivat lukuun ottamatta puolustusvoimien ajokorteista, sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annettujen puolustusministeriön asetuksien uudistamista, joka toteutui osittain. Hallitusohjelmaan sisällytettiin puolustusministeriön esityksestä kärkihankkeiksi sekä puolustusvoimauudistus että Kyber strategia. Molemmat ovat selkeitä edistysaskelia puolustushallinnon strategian täytäntöönpanossa ja tehtävien, suorituskykyjen ja käytössä olevien resurssien välisen tasapainon saavuttamisessa. Puolustuspolitiikan valmistelussa ja hallinnonalan ohjauksessa tuotettiin ohjausperusteet puolustusvoimauudistukseen, edistettiin puolustuskykyä tukevaa verkottumista. Puolustusministeriössä on seurattu materiaalialan toimintaympäristöä (tilannekuva) ja tuotu tätä tietoisuutta ministeriön osastrategia työhön. Hankeohjausta on tehty materiaalialan strategioiden linjausten mukaisesti. Materiaalipoliittinen osastrategia 2020 valmistui keväällä osana ministeriön muiden osastrategioiden päivitystä. Materiaalipoliittisen osastrategian jalkauttamistyöryhmä sai työnsä päätökseen raportointikauden aikana. Työryhmän loppuraportti vahvistetaan vuoden 2012 alussa. 1 Vaikuttavuutta on arvioitu sen perusteella, miten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi asetetut keskeiset toiminnalliset tulostavoitteet ovat toteutuneet. Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 5=erinomainen, =hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä ja 1=huono.

8 8 Hallinnonalan ohjaus Vaikuttavuustavoite 2009 Hallinnonalan ohjauksella varmistetaan puolustuspoliittisten linjausten, kokonaismaanpuolustusta koskevien velvoitteiden ja sotilaallisen kriisinhallinnan asettamien vaatimusten siirtyminen käytännöksi puolustusministeriön hallinnonalalla sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän kehittäminen toteutuma toteutuma tavoite toteutuma 3,9 3,8 Hallinnonalan ohjaukselle asetettu tulostavoite saavutettiin hallinnonalan ohjauksen keskeisiltä osilta. Ministeriön ohjaus ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyvän controller- toiminnan kehittäminen, hallinnonalan tietohallinnon ohjausmallin ja TAHKO hankkeen toteuttamisen aikataulujen lykkääntymisen sekä kokonaisvaltaisen riskienhallintapolitiikan toimeenpanon koko ministeriön osalta viivästymisen takia ei tavoitetta kokonaisuudessa saavutettu. Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistaminen sekä muu kehittäminen Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa on keskitytty puolustusvoimauudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun. Uudistuksen suunnittelua on tarkasteltu säännöllisesti koko hallinnonalan työryhmässä. Puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmää on kehitetty uuden Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen strategian mukaisesti. Henkilötavoitteet on huomioitu hallinnonalan ja siihen kuluvien virastojen taloussuunnitteluasiakirjoissa ja virastojen henkilöstövoimavarasuunnitelmissa. Asevelvollisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittämistä on jatkettu vuoden aikana. Materiaalialalla painopiste oli materiaalipolitiikan linjausten toteuttamisessa, toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja vastuullisuuden kehittämisessä. Asetetun materiaalipoliittisen strategian jalkauttamistyöryhmän loppuraportissa todetaan mm. että puolustusministeriön ja pääesikunnan yhteistyötä materiaalihankinta-asioissa on tiivistettävä ja puolustusministeriön materiaalipoliittisten johtoryhmien toimintaa on kehitettävä strategisemman ohjauksen suuntaan. Puolustushallinnon turvallisuuden strategia 2020 valmistui ja sen toteuttaminen on aloitettu. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan kannanotto vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen puolustusvoimien uudistuksen tukena ja osana on saadun palautteen perusteella huomioitu hyvin suunnittelun edetessä. Ministeriön toiminnan kehittäminen Ministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää sekä johtoryhmätyötä on kehitetty laaditun suunnitelman mukaisesti. Strategisen suunnittelun osalta on hyväksytty kehittämislinjaukset, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa ja keventää valmistelua. Lisäksi strategisten linjausten toimeenpanoa terävöitetään osana suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittämistyötä. Toimintaja taloussuunnittelun tehokkuutta, ajanmukaisuutta ja luotettavuutta on kehitetty siten, että se tukee puolustusvoimauudistusta kaikilla tasoilla.

9 9 Kansallinen puolustus Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustusministeriö ylläpitää operatiivisen johtamisen edellyttämää johtamis- ja päätöksentekokykyä sekä hallinnonalan tilannekuva toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Asetettu vaikuttavuustulostavoite toteutui. Kansallisen puolustuksen vaikuttavuustavoitteen saavuttamista edistettiin kehittämällä ministeriön operatiivisen johtamisen edellyttämää johtamis- ja päätöksentekokykyä sekä hallinnonalan tilannetietoisuutta. Tilannetietoisuuden kehittämisellä on tuettu ennen kaikkea johdon päätöksentekoa. Keskeisiä kohtia ovat tiedonjakamisen kulttuuri, analyysi osaamisen lisääminen sekä kokonaisuuden hallinta. Vaikuttavuustavoite 2009 Sotilaallinen huoltovarmuus on turvattu kaikissa tilanteissa. Puolustushallinnon toimenpitein turvataan materiaalin yhteensopivuus ja kotimainen integrointi- ja ylläpitokyky sekä kriisiajan vauriokorjauskyky toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Sotilaalliselle huoltovarmuuden turvaamiselle asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Raportointikauden aikana vaikutettiin mm. verkottumisen avulla puolustusvoimien kehittämisohjelmia palvelevaan kansainväliseen materiaaliyhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat EU, Nato, NORDEFCO ja kahden- ja monenväliset toimijat. Puolustusvoimien kehittämisohjelmien materiaalisen suorituskyvyn kehittämiseen on sisällytettiin sotilaallisen huoltovarmuuden suorituskykyvaatimukset hankittavan suorituskyvyn operatiiviselle elinjaksolle. Lisäksi kehitettiin kansainvälistä voimavarayhteistyötä sekä osallistuttiin Host Nation Support (HNS) -konseptin luomiseen. HNS -työ jatkuu vuonna Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustusministeriö sovittaa turvallisuus- ja puolustusasiain komitean avustamana yhteen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtioneuvostotason toiminnot väestön elinmahdollisuuksien sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja valtion itsenäisyyden turvaamiseksi toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö on ylläpitänyt laadukkaat edellytykset turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle sekä valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokouksille toteuttaa niille asetetut tehtävät. Toimintavuoden aikana on saatettu valmiiksi esiselvitys Kansallisen Kyberturvallisuusstrategia, toimeenpantu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja valmisteltu kuntatason ohjausta. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti kokonaisturvallisuuden periaatepäätöksen laadintaan.

10 10 Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan Vaikuttavuustavoite 2009 toteutuma 2010 toteutuma tavoite toteutuma Osallistuminen ja sen kehittäminen perustuvat laaja-alaiseen kansainväliseen yhteistyö- hön sekä EU:n että muiden puolustushallinnon alan toimijoiden kanssa, jossa korostuu sotilas- ja siviilikriisinhallinnan muodostama kokonaisuus. Kansallisella tasolla tavoitteena on rakentaa sellaiset sotilaallisen kriisinhallinnan toimintaedellytykset, yleisjärjestelyt ja keskeiset toimintaperiaatteet, jotka mahdollistavat Suomen osallistumisen kriisinhallintaan. Asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista edistettiin kehittämällä kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä ja suorituskykyjä toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti puolustuskyvyn kehittämistä ja käyttöä tukevalla tavalla. Toimilla mahdollistettiin Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Kriisinhallinnan palvelussuhteen ehtoja kehitettiin ml. palvelussuhteen jälkeiset tukitoimet. Työ jatkuu vuonna Siirtomenojen vaikuttavuus Puolustusministeriö jakoi vuoden talousarviossa momentille (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) myönnettyä määrärahaa yhteensä noin 2,3 milj. euroa maanpuolustusjärjestöille. Määrärahaa saa käyttää: 1) Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen 2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin ja 3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin. Tästä määrärahasta 1,975 milj. euroa oli valtionavustusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) 7 :n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin. Puolustusministeriön myöntämään valtionapuun liittyen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle on asetettu seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tehokkuus 2009 toteutuma 2010 toteutuma tavoite toteutuma Taloudellisuus MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) / ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)

11 11 Tuottavuus MPK:n julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) / ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) Tuotokset ja laadunhallinta MPK:n julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1-5,39,23,35,27 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5),0 ei mitattu,0,09 Henkilötyövuodet (htv) 5 5 Toiminnan taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Taloudellisuus kasvoi 12,8 % ja tuottavuus 27,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotokset ja laadunhallinnalle asetetut koulutuksen tavoitteet ylittyivät julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutusvuorokausimäärän osalta. Koulutusvuorokausia oli yhteensä vuorokautta, joka ylitti asetetun tavoitteen noin 15 %. Koulutusvuorokausista oli sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta vuorokautta ja varautumis- ja turvallisuuskoulutusta sekä muuta koulutusta vuorokautta. Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä oli asetetun tavoitteen mukainen. Kurssityytyväisyydelle asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta kurssityytyväisyys nousi kuitenkin vuoden 2010 tasosta. Työtyytyväisyydelle asetettu tavoite toteutui samoin kuin henkilötyövuosimäärälle asetettu tavoite.

12 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle on puolustusministeriön tuottavuudelle asetettu tulostavoite, joka perustuu ministeriön henkilötyövuosien (pl. harjoittelijat) kokonaismäärään kertomusvuonna sekä niiden jakautumaan ministeriön tulosalueille. Henkilötyövuodet ( pl. harjoittelijat) tulosalueittain vuosina Tulosalue tavoite toteutuma Puolustuspolitiikka Suomen sotilaallinen puolustaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan Yhteensä Ministeriön henkilötyövuosimäärä oli asetetun tavoitteen mukainen. Vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin henkilöstö on kohdentanut työaikansa kuukausittain jälkikäteen eri toiminnoille. Siten aikaisemmin arvioon perustuvat luvut ovat täsmentyneet ja vastaavat todellista tilannetta Toiminnan taloudellisuus Puolustusministeriön taloudellisuudelle on hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle asetettu tulostavoite, joka perustuu ministeriön toimintamäärärahan käyttöön ja sen jakautumiselle ministeriön tulosalueille. Menot tulosalueittain vuosina (1 000 euroa) Tulosalue Puolustuspolitiikka Suomen sotilaallinen puolustaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan tavoite (TA+LTA) toteutuma Yhteensä Puolustusministeriön toimintamenojen määrälle asetettu tavoite ylittyi noin euroa (0,2 %). Toiminnan taloudellisuudelle asetetun tavoitteen voidaan katsoa näin ollen toteutuneen. Puolustusministeriön tulosalueille asetettujen tavoitteiden ja niiden toteutumien erot selittyvät pääosin palkkakulujen aikaisempaa tarkemmasta kohdentumisesta tulosalueille. 2 Vuoden kolmannessa lisätalousarviossa puolustusministeriön toimintamenomäärärahoihin myönnettiin lisäystä yhteensä euroa palkkausten tarkistuksiin, valtiosihteerin palkkaus- ja muihin menoihin sekä sähköenergian hinnannousuun

13 13 Puolustusministeriön toimintamenomenomäärärahan käyttö vuonna tuhat euroa Kumulatiivinen Kumulatiivinen Käytettävissä Puolustusministeriöllä oli vuonna käytettävissä toimintamenomäärärahaa yhteensä 20,938 milj. euroa. Tästä käytettiin yhteensä 18,937 milj. euroa, jossa on kasvua, % vuoteen Joulukuun käyttöä kasvatti huomattavasti Valtion IT Palvelukeskuksen (VIP) koko vuotta koskevan laskutuksen (yhteensä 0,67 milj. euroa) kohdistuminen joulukuulle Kuluerien % -osuus toimintamenomäärärahan käytöstä vuosina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Toimintamenomäärärahan käyttö kuluerittäin vuosina (1 000 ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Muut kulut

14 1 Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta 0,7 milj. euroa (8,2 %). Tästä noin kaksi prosenttia aiheutui valtion virka- ja työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista ja loput vaativuusluokkien ja henkilökohtaisten suoritusarviointien noususta aiheutuneista palkkaliukumisista sekä henkilöstömäärän lisäyksestä. Palveluiden ostojen osalta kasvua edellisvuoteen oli 1,1 milj. euroa, joka aiheutui lähes kokonaan 1.1. puolustusministeriöön siirretyn MATINE:n asiantuntija ja tutkimuspalvelujen menoista yhteensä 0,97 milj. euroa. Lisäksi puolustusministeriön ICT toimintojen siirtäminen valtion konserniohjauksen mukaisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi lisäsi käyttö- ja sovellusvuokrauspalveluja edellisvuoteen verrattuna yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Toimitilojen vuokrat pienenivät 7,6 % edellisvuodesta ollen 1,71 milj. euroa. Muiden kulujen suurin kululaji matkakulut olivat 0,80 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 1,1 %. Matkakulut ovat selvästi alle valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun matkakustannusten tavoitetason 1,038 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenivät 1,18 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin ministeriön uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyneiden kalusteiden ja muun irtaimiston hankinnan vuodelle 2010 kohdentuneista menoista yhteensä noin 1,20 milj. euroa. Toimintamenomäärärahan käyttö toimintayksiköittäin vuosina (1 000 euroa) MTS TPAK TA VI LA HA RO HO PO Johto 215,7 21,0 199,5 681,7 511,0 386, 188,3 219,9 392,5 606,7 566,1 500,3 7, 663,1 573,5 32,7 311, 282, 1 70, , , , ,1 2 87, , , , HA-hallintoyksikkö, HO-hallintopoliittinen osasto, PO-puolustuspoliittinen osasto, RO-resurssipoliittinen osasto, LAlainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, VI-tiedotus, TPAK-turvallisuus- ja puolustusasiainkomitean sihteeristö, TAtarkastusyksikkö, MTS-maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö Hallintoyksikkö käytti noin 2 % puolustusministeriön toimintamenomäärärahoista. Sen menot pienenivät edellisvuoteen verrattuna 1,03 milj. euroa, johtuen pääosin edellisvuonna hallintoyksikölle kohdennettujen uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyvien aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvien menojen pienenemisestä. Hallintopoliittisen osaston määrärahan käytön kasvu johtui vuoden alusta osastolle siirtyneen maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) menoista (1,20 milj. euroa). Turvallisuus- ja puolustusasian komitean sihteeristön määrärahan käyttöä lisäsivät kahden asiantuntijan palkkamenot sekä kasvaneet asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot. Tarkastusyksikön menojen väheneminen johtuu yhden henkilön pitkäaikaisesta virkavapaudesta. Muiden toimintayksiköiden määrärahan käyttö oli suunnilleen edellisvuoden tasolla , ,8 8 90,3

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009

Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2009 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...3 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...3 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus...6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman seurantatiedot Liite 3 Hallitusohjelman kirjaus 1 ULKO-, TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Suomi toimii aktiivisesti osana kansainvälistä

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus www.defmin.fi PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULEVAISUUSKATSAUS JOHDANTO... 2 1. TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN KEHITYKSEEN...

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto

Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012. Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 8/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2012 Helsinki

Lisätiedot