PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA FI.PLM / /

2 2 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kansliapäällikön katsaus Vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus Siirtomenojen vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullinen toiminta Tuotokset ja laadunhallinta Puolustuspolitiikan valmistelu Hallinnonalan ohjaus Kansallinen puolustus Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Tukitoiminnot Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä.3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS... 53

3 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Puolustusministerin katsaus Kevään eduskuntavaalien jälkeen Suomeen perustettiin pääministeri Jyrki Kataisen johtama kuuden puolueen enemmistöhallitus. Hallitus on joutunut aloittamaan toimintansa tilanteessa, jossa kansantaloudelliset odotukset ovat poikkeuksellisen synkät. Olemme siksi joutuneet aloittamaan säästötalkoot, joissa myös puolustushallinto joutuu olemaan osaltaan mukana. Tarve uudistaa puolustushallintoa on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. On kiistaton tosiasia, että palvelukseen astuvat ikäluokat tulevat pienentymään aina ensi vuosikymmenen alkuun saakka. Sen seurauksena myös sodanajan reservin koko tulee pienenemään. Emme tarvitse tulevaisuudessa esimerkiksi samaa määrää koulutuspaikkoja varuskuntia kuin tähän saakka. Myös käytettävissä olevat budjettivarat pienenevät. Käynnistymässä olevan puolustusvoimauudistuksen tarkoituksena on sopeuttaa puolustusvoimat edessä olevaan uuteen tilanteeseen. Lähtökohtana uudistuksessa on, että puolustus- ja ennaltaehkäisykykymme säilyy uhkien edellyttämällä tasolla. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa. Tämä hyvä tilanne säilytetään parhaiten, kun meillä on tarvittava uskottava kyky puolustaa itseämme. Se taas edellyttää riittäviä välineitä sekä laadullisesti että määrällisesti. Myös uhkat ympärillämme ovat koko ajan muutoksessa. Vuoden kokemukset arabimaista osoittavat, että poliittiset mullistukset voivat puhjeta yllättäen ja levitä nopeasti varsin laajalle. Kaukanakin tapahtuvat konfliktit voivat vaikuttaa Suomen turvallisuusasemaan ja huoltovarmuuteen. Myös Eurooppaa piinaavalla taloudellisella epävarmuudella voi olla vaikutuksia turvallisuuteen. Hallitusohjelmassa on yleinen asevelvollisuus määritelty turvallisuusratkaisumme yhdeksi kulmakiveksi. Sen kehittämiseksi on käynnistetty lukuisa määrä erilaisia toimenpiteitä, lähinnä vuonna 2010 valmistuneen ns. Siilasmaan raportin pohjalta. Varusmiespalveluksen tehokkuutta ja mielekkyyttä lisätään ja varusmiesten sosiaalista asemaa kehitetään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Osallistumisemme sotilaalliseen kriisinhallintaan on jatkunut vuoden aikana. Olemme edelleen mukana Naton johtamassa ISAF-operaatiossa, vaikka joukkojemme vahvuutta onkin päätetty supistaa jonkin verran. Afganistanissa kriisinhallinnan painopiste on maaliskuussa päätetyn transition pohjalta siirtymässä entistä enemmän koulutukseen ja erilaisiin siviilipuolen hankkeisiin. Suomi päätti syksyllä lähteä uudelleen mukaan YK:n johtamaan rauhanturvaoperaatioon Libanonissa. Joukkojen koulutus on aloitettu, ja niiden on määrä olla toimialueella ensi kevääseen mennessä. Syyrian ongelmallisen tilanteen vuoksi kansainvälisen yhteisön läsnäololla Libanonissa on tavallista suurempi merkitys. Myös riskit ovat merkittävät. Suomessa on keskusteltu vilkkaasti kriisinhallintaoperaatioissa loukkaantuneiden tarvitseman hoidon järjestämisestä. Vaikka kyse on vuositasolla vain muutamasta henkilöstä, on asian hoitaminen otettava vakavasti. Asian tiimoilta ei ole mitään syytä rakentaa vastakkainasettelua sotiemme veteraanien ja rauhanturvaajaveteraaniemme välille, vaan molemmista on pidettävä huolta. Puolustushallinto on vuonna jatkanut kansainvälistä verkottumistaan. Pohjoismaista yhteistyötä on syvennetty hyvässä hengessä. Suomi on jatkossakin kiinnostunut osallistumaan Euroopan unionin taisteluosastojen toimintaan sekä muuhun EU:n sisällä tehtävään yhteistyöhön. Nato on myös säilyttänyt asemansa Suomen kannalta tärkeänä yhteistyökumppanina.

4 Venäjän tilanteeseen ja tulevaisuuteen sisältyy tällä hetkellä monia avoimia kysymyksiä. On tärkeää, että Suomessa ja varsinkin puolustushallinnon sisällä on tulevaisuudessa riittävästi Venäjään liittyvää korkeatasoista osaamista. Sitä ei synny itsestään, vaan sen eteen on tehtävä töitä. Vain sillä tavoin voimme ymmärtää oman asemamme kannalta olennaista kehitystä itänaapurissamme. Suomalaisilla on aina ollut korkea maanpuolustustahto. Tuota tahtoa tarvitaan erityisesti nyt, kun edessämme ovat rauhanajan historiamme kenties suurimmat ja vaikeimmat haasteet. Uskottavuus ja tahto syntyvät parhaiten tehokkaan toiminnan kautta. Tällaista kykyä tarvitaan erityisen paljon vuoden 2012 aikana.

5 Kansliapäällikön katsaus Puolustusministeriölle vuodelle asetetut vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin. Puolustuspolitiikan valmistelulle ja hallinnonalan ohjaukselle asetetut keskeiset asetettujen painopisteiden mukaiset tavoitteet toteutuivat. Hallinnonalan riskienhallinnan prosesseihin ja menettelytapojen uudistamiseen, hallinnonalan tietohallinnon ohjausmallin sekä puolustusministeriön controller toiminnan käynnistämiseen liittyvien tavoitteiden aikataulujen lykkääntymisen takia ei tavoitteita kokonaisuudessaan saavutettu. Toiminnan tehokkuudelle asetetut taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet toteutuivat. Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta asetettu tulostavoite ylitettiin. Hallitusohjelman mukaisesti käynnistettiin puolustusvoimauudistuksen valmistelu tavoitteena Suomen puolustuskyvyn turvaaminen sekä puolustusvoimien kustannus- ja menopaineiden hallinta. Uudistuksen lähtökohtana on sodan ajan puolustusvoimien mitoitus ja tehokas toiminta. Hallitusohjelman säästövelvoitteiden täyttämiseksi käynnistettiin toimet puolustusvoimien toiminnan sopeuttamiseksi. Puolustusministeriössä kiinnitettiin alkuvuodesta erityistä huomiota talouden ja yhteiskunnallisten muutosten ennakoimiseen sekä luotiin perusteita puolustusvoimauudistuksen ja hallinnonalan kokonaiskehittämisen edellyttämien poliittisten linjausten kirjaamiselle hallitusohjelmaan. Tavoitetta tuettiin hallinnonalan vaikuttamissuunnitelmalla. Uuden hallituksen aloitettua toimikautensa puolustusministeriö on osallistunut aktiivisesti hallitusohjelman ja sen strategisen toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan. Puolustusministeriöllä on vastuullaan kaksi hallituksen kärkihanketta, puolustusvoimauudistus ja kansallinen kyber-strategia. Puolustusministeriö tuki uuden hallituksen ennakoitua laajempien hallinnonalan kehysleikkausten reunaehtojen aiheuttamassa uudessa tilanteessa kaikin keinoin puolustuskyvyn ylläpitoa ja kehittämistä ja myötävaikutti sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen turvaamiseen puolustushallinnon strategisten linjausten pohjalta. Kehysleikkaukset pakottivat raportointikaudella kuitenkin muuttamaan toiminnan painopistettä pitkäjänteisestä hallinnonalan suorituskykyjen kehittämisestä olennaisimpien suorituskykyjen turvaamiseen. Puolustusministeriö on ollut aloitteellinen valtioneuvoston yhteisten toimintatapojen kehittämisessä mm. kansliapäällikkökokouksen valtion konsernijohtamista koordinoivan roolin vakiinnuttamisessa. Pyrkimyksenä puolustusministeriön sisäisessä hallintokulttuurissa on valtioneuvoston kokonaisuutta tukeva toimintatapa ja hyvät käytännöt, jotka voivat soveltua referenssiksi myös muille hallinnonaloille niiden erityispiirteet huomioiden. Asevelvollisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittämistä jatkettiin vuoden aikana. Vuonna korotettiin sekä asevelvollisten päivärahoja että erilliskorvauksia. Asevelvollisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehittämisalueita, jotka vielä ovat toteutumatta, ovat kotiuttamisraha, eläkkeen kertyminen varusmiespalvelusajalta ja varusmiespalveluksen hyväksiluettavuus siviiliopinnoissa. Puolustusministeriö pyrkii jatkossakin omalta osaltaan vaikuttamaan niihin ministeriöihin, joiden vastuulle kyseiset asiakokonaisuudet kuuluvat. Materiaalialalla korostui vientivalvonta sekä puolustus- ja turvallisuushankintoja koskeva lainsäädäntötyö, hankeohjaus sekä kansainvälinen materiaalialan yhteistyö. Hankeohjauksessa painottuivat erityisesti kuljetushelikopteri- (NH-90), miinantorjunta- (MITO) ja keskipitkän kantaman ilmatorjunta- (KKITO) hankkeiden toteuttaminen. Kumppanuushankkeista keskeisimpiä olivat ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaarenhallinnan yhteistyömallin käyttöönottoprojekti (ELKAKOP) ja puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen (PURU). Kotimaisen teollisuuden asema heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa pyrittiin ottamaan huomioon riittävillä tilauksilla. Kansainvälisessä yhteistyössä korostuivat osallistuminen Euroopan puolustusviraston (EDA) toimintaan sekä uuden pohjoismaisen puolustusyhteistyömallin (NORDEFCO) mukaiseen toimintaan. Kahdenvälisessä yhteistyössä korostui erityisesti toiminta Yhdysvaltojen kanssa.

6 6 Sotilaallista huoltovarmuutta turvattiin kansallisesti sekä osana kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaista puolustus- ja turvallisuusteollisuutta sekä sen teknologisen osaamisen kehittämistä ja työllistymistä edistettiin mm. ulkomaisiin sopimuksiin sisällytetyllä teollisen yhteistyön vaateella sekä kotimaisilla tilauksilla. Asevientipolitiikkaa ja vientivalvontatoimintaa hoidettiin hallitusohjelman ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Suomi on noudattanut puolustustarvikkeiden viennissä Euroopan unionin asevientiä koskevaa yhteistä kantaa. Vientilupapäätöksissä on huomioitu pyrkimys EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamiseen myös puolustustarvikkeiden viennissä. Puolustusministeri Jyri Häkämiehen asettama sotilaskäskytyöryhmä luovutti mietintönsä toukokuussa. Työryhmä ehdotti muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia. Ehdotetulla lailla vahvistettaisiin parlamentaarista vastuukatetta sotilaskäskyasioiden päätöksentekomenettelyssä ja selkiytettäisiin voimassa olevaa sääntelyä. Työryhmän mietintö lähetettiin marraskuussa lausuntokierrokselle. Eduskunnalle annettiin hallituksen esitykset laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 76/), laiksi puolustustarvikkeiden viennistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 93/), laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä (HE 109/), sotilaskurinpitolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/) sekä laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/). Lisäksi käynnistettiin lainsäädäntöhanke varusmiespalvelusajan lyhentämiseksi 15 vuorokaudella. Ministeriön kehittämistyöhön liittyen jatkettiin toiminnan ja organisaation uudistamisen valmistelua. Muutokset tulivat voimaan työjärjestyksen uudistamisen yhteydessä Kehittämistyöllä ja organisaatiomuutoksella on pyritty vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin vahvistamalla kokonaisuuden hallintaa ja strategista johtamista sekä tehostamalla ministeriön resurssien käyttöä. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristön toimintavuoden keskeisinä tehtävinä on saatettu valmiiksi esiselvitys Kansallinen kyberturvallisuusstrategia, jatkettu Yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa ja koordinoitu monikansallista ja poikkihallinnollista Multinational Experimentation (MNE) -kehittämistyötä. Työtyytyväisyyskyselyn vastaajaprosentti oli ennätyksellisen suuri 97 %. Työtyytyväisyysindeksi oli 3,51, joka on edellisvuotta 0,07 yksikköä korkeampi. Kaikkien ministeriöiden keskiarvo ylitettiin 0,06 yksikköä. Toimintavuoden aikana on panostettu henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulosten analysointiin ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen sekä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin, joiden vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti.

7 7 1.2 Vaikuttavuus Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle on puolustusministeriölle asetettu vaikuttavuustavoitteet puolustuspolitiikalle, kansalliselle puolustukselle, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle sekä osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan Toiminnan vaikuttavuus 1 Puolustuspolitiikka Puolustuspolitiikan valmistelu Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustushallinnolla on ennakoiva, ajantasainen strategia, jolla varmistetaan turvallisuusympäristön kehityksen, maanpuolustusta koskevan päätöksenteon ja tehtävien, suorituskykyjen sekä resurssien välinen tasapaino. Puolustushallinto osallistuu aktiivisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten kantojen laatimiseen toteutuma toteutuma tavoite toteutuma 3,9 Puolustuspolitiikan valmistelulle asetettua tavoitetta ei aivan saavutettu. Hallinnonalan lainsäädäntöhankkeet toteutuivat lukuun ottamatta puolustusvoimien ajokorteista, sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annettujen puolustusministeriön asetuksien uudistamista, joka toteutui osittain. Hallitusohjelmaan sisällytettiin puolustusministeriön esityksestä kärkihankkeiksi sekä puolustusvoimauudistus että Kyber strategia. Molemmat ovat selkeitä edistysaskelia puolustushallinnon strategian täytäntöönpanossa ja tehtävien, suorituskykyjen ja käytössä olevien resurssien välisen tasapainon saavuttamisessa. Puolustuspolitiikan valmistelussa ja hallinnonalan ohjauksessa tuotettiin ohjausperusteet puolustusvoimauudistukseen, edistettiin puolustuskykyä tukevaa verkottumista. Puolustusministeriössä on seurattu materiaalialan toimintaympäristöä (tilannekuva) ja tuotu tätä tietoisuutta ministeriön osastrategia työhön. Hankeohjausta on tehty materiaalialan strategioiden linjausten mukaisesti. Materiaalipoliittinen osastrategia 2020 valmistui keväällä osana ministeriön muiden osastrategioiden päivitystä. Materiaalipoliittisen osastrategian jalkauttamistyöryhmä sai työnsä päätökseen raportointikauden aikana. Työryhmän loppuraportti vahvistetaan vuoden 2012 alussa. 1 Vaikuttavuutta on arvioitu sen perusteella, miten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi asetetut keskeiset toiminnalliset tulostavoitteet ovat toteutuneet. Arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5, jossa 5=erinomainen, =hyvä, 3=tyydyttävä, 2=välttävä ja 1=huono.

8 8 Hallinnonalan ohjaus Vaikuttavuustavoite 2009 Hallinnonalan ohjauksella varmistetaan puolustuspoliittisten linjausten, kokonaismaanpuolustusta koskevien velvoitteiden ja sotilaallisen kriisinhallinnan asettamien vaatimusten siirtyminen käytännöksi puolustusministeriön hallinnonalalla sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän kehittäminen toteutuma toteutuma tavoite toteutuma 3,9 3,8 Hallinnonalan ohjaukselle asetettu tulostavoite saavutettiin hallinnonalan ohjauksen keskeisiltä osilta. Ministeriön ohjaus ja johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyvän controller- toiminnan kehittäminen, hallinnonalan tietohallinnon ohjausmallin ja TAHKO hankkeen toteuttamisen aikataulujen lykkääntymisen sekä kokonaisvaltaisen riskienhallintapolitiikan toimeenpanon koko ministeriön osalta viivästymisen takia ei tavoitetta kokonaisuudessa saavutettu. Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistaminen sekä muu kehittäminen Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistamisessa on keskitytty puolustusvoimauudistuksen suunnitteluun ja valmisteluun. Uudistuksen suunnittelua on tarkasteltu säännöllisesti koko hallinnonalan työryhmässä. Puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmää on kehitetty uuden Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen strategian mukaisesti. Henkilötavoitteet on huomioitu hallinnonalan ja siihen kuluvien virastojen taloussuunnitteluasiakirjoissa ja virastojen henkilöstövoimavarasuunnitelmissa. Asevelvollisten sosiaalisen ja taloudellisen aseman kehittämistä on jatkettu vuoden aikana. Materiaalialalla painopiste oli materiaalipolitiikan linjausten toteuttamisessa, toiminnan tehokkuuden, taloudellisuuden ja vastuullisuuden kehittämisessä. Asetetun materiaalipoliittisen strategian jalkauttamistyöryhmän loppuraportissa todetaan mm. että puolustusministeriön ja pääesikunnan yhteistyötä materiaalihankinta-asioissa on tiivistettävä ja puolustusministeriön materiaalipoliittisten johtoryhmien toimintaa on kehitettävä strategisemman ohjauksen suuntaan. Puolustushallinnon turvallisuuden strategia 2020 valmistui ja sen toteuttaminen on aloitettu. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan kannanotto vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen puolustusvoimien uudistuksen tukena ja osana on saadun palautteen perusteella huomioitu hyvin suunnittelun edetessä. Ministeriön toiminnan kehittäminen Ministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää sekä johtoryhmätyötä on kehitetty laaditun suunnitelman mukaisesti. Strategisen suunnittelun osalta on hyväksytty kehittämislinjaukset, joiden tavoitteena on vakiinnuttaa ja keventää valmistelua. Lisäksi strategisten linjausten toimeenpanoa terävöitetään osana suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän kehittämistyötä. Toimintaja taloussuunnittelun tehokkuutta, ajanmukaisuutta ja luotettavuutta on kehitetty siten, että se tukee puolustusvoimauudistusta kaikilla tasoilla.

9 9 Kansallinen puolustus Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustusministeriö ylläpitää operatiivisen johtamisen edellyttämää johtamis- ja päätöksentekokykyä sekä hallinnonalan tilannekuva toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Asetettu vaikuttavuustulostavoite toteutui. Kansallisen puolustuksen vaikuttavuustavoitteen saavuttamista edistettiin kehittämällä ministeriön operatiivisen johtamisen edellyttämää johtamis- ja päätöksentekokykyä sekä hallinnonalan tilannetietoisuutta. Tilannetietoisuuden kehittämisellä on tuettu ennen kaikkea johdon päätöksentekoa. Keskeisiä kohtia ovat tiedonjakamisen kulttuuri, analyysi osaamisen lisääminen sekä kokonaisuuden hallinta. Vaikuttavuustavoite 2009 Sotilaallinen huoltovarmuus on turvattu kaikissa tilanteissa. Puolustushallinnon toimenpitein turvataan materiaalin yhteensopivuus ja kotimainen integrointi- ja ylläpitokyky sekä kriisiajan vauriokorjauskyky toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Sotilaalliselle huoltovarmuuden turvaamiselle asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Raportointikauden aikana vaikutettiin mm. verkottumisen avulla puolustusvoimien kehittämisohjelmia palvelevaan kansainväliseen materiaaliyhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat EU, Nato, NORDEFCO ja kahden- ja monenväliset toimijat. Puolustusvoimien kehittämisohjelmien materiaalisen suorituskyvyn kehittämiseen on sisällytettiin sotilaallisen huoltovarmuuden suorituskykyvaatimukset hankittavan suorituskyvyn operatiiviselle elinjaksolle. Lisäksi kehitettiin kansainvälistä voimavarayhteistyötä sekä osallistuttiin Host Nation Support (HNS) -konseptin luomiseen. HNS -työ jatkuu vuonna Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Vaikuttavuustavoite 2009 Puolustusministeriö sovittaa turvallisuus- ja puolustusasiain komitean avustamana yhteen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtioneuvostotason toiminnot väestön elinmahdollisuuksien sekä yhteiskunnan turvallisuuden ja valtion itsenäisyyden turvaamiseksi toteutuma toteutuma tavoite toteutuma Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö on ylläpitänyt laadukkaat edellytykset turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle sekä valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokouksille toteuttaa niille asetetut tehtävät. Toimintavuoden aikana on saatettu valmiiksi esiselvitys Kansallisen Kyberturvallisuusstrategia, toimeenpantu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja valmisteltu kuntatason ohjausta. Lisäksi on osallistuttu aktiivisesti kokonaisturvallisuuden periaatepäätöksen laadintaan.

10 10 Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan Vaikuttavuustavoite 2009 toteutuma 2010 toteutuma tavoite toteutuma Osallistuminen ja sen kehittäminen perustuvat laaja-alaiseen kansainväliseen yhteistyö- hön sekä EU:n että muiden puolustushallinnon alan toimijoiden kanssa, jossa korostuu sotilas- ja siviilikriisinhallinnan muodostama kokonaisuus. Kansallisella tasolla tavoitteena on rakentaa sellaiset sotilaallisen kriisinhallinnan toimintaedellytykset, yleisjärjestelyt ja keskeiset toimintaperiaatteet, jotka mahdollistavat Suomen osallistumisen kriisinhallintaan. Asetettu vaikuttavuustavoite saavutettiin. Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista edistettiin kehittämällä kriisinhallinnan toimintaedellytyksiä ja suorituskykyjä toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti puolustuskyvyn kehittämistä ja käyttöä tukevalla tavalla. Toimilla mahdollistettiin Suomen osallistuminen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Kriisinhallinnan palvelussuhteen ehtoja kehitettiin ml. palvelussuhteen jälkeiset tukitoimet. Työ jatkuu vuonna Siirtomenojen vaikuttavuus Puolustusministeriö jakoi vuoden talousarviossa momentille (Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen) myönnettyä määrärahaa yhteensä noin 2,3 milj. euroa maanpuolustusjärjestöille. Määrärahaa saa käyttää: 1) Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen 2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin ja 3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin. Tästä määrärahasta 1,975 milj. euroa oli valtionavustusta Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) 7 :n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin. Puolustusministeriön myöntämään valtionapuun liittyen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle on asetettu seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tehokkuus 2009 toteutuma 2010 toteutuma tavoite toteutuma Taloudellisuus MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) / ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa)

11 11 Tuottavuus MPK:n julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) / ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) Tuotokset ja laadunhallinta MPK:n julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1-5,39,23,35,27 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Työtyytyväisyys (asteikolla 1-5),0 ei mitattu,0,09 Henkilötyövuodet (htv) 5 5 Toiminnan taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut tavoitteet toteutuivat. Taloudellisuus kasvoi 12,8 % ja tuottavuus 27,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tuotokset ja laadunhallinnalle asetetut koulutuksen tavoitteet ylittyivät julkisen hallintotehtävän mukaisen koulutusvuorokausimäärän osalta. Koulutusvuorokausia oli yhteensä vuorokautta, joka ylitti asetetun tavoitteen noin 15 %. Koulutusvuorokausista oli sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta vuorokautta ja varautumis- ja turvallisuuskoulutusta sekä muuta koulutusta vuorokautta. Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä oli asetetun tavoitteen mukainen. Kurssityytyväisyydelle asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta kurssityytyväisyys nousi kuitenkin vuoden 2010 tasosta. Työtyytyväisyydelle asetettu tavoite toteutui samoin kuin henkilötyövuosimäärälle asetettu tavoite.

12 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Puolustusministeriön hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle on puolustusministeriön tuottavuudelle asetettu tulostavoite, joka perustuu ministeriön henkilötyövuosien (pl. harjoittelijat) kokonaismäärään kertomusvuonna sekä niiden jakautumaan ministeriön tulosalueille. Henkilötyövuodet ( pl. harjoittelijat) tulosalueittain vuosina Tulosalue tavoite toteutuma Puolustuspolitiikka Suomen sotilaallinen puolustaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan Yhteensä Ministeriön henkilötyövuosimäärä oli asetetun tavoitteen mukainen. Vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin henkilöstö on kohdentanut työaikansa kuukausittain jälkikäteen eri toiminnoille. Siten aikaisemmin arvioon perustuvat luvut ovat täsmentyneet ja vastaavat todellista tilannetta Toiminnan taloudellisuus Puolustusministeriön taloudellisuudelle on hallinnonalan tulostavoiteasiakirjassa vuodelle asetettu tulostavoite, joka perustuu ministeriön toimintamäärärahan käyttöön ja sen jakautumiselle ministeriön tulosalueille. Menot tulosalueittain vuosina (1 000 euroa) Tulosalue Puolustuspolitiikka Suomen sotilaallinen puolustaminen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan tavoite (TA+LTA) toteutuma Yhteensä Puolustusministeriön toimintamenojen määrälle asetettu tavoite ylittyi noin euroa (0,2 %). Toiminnan taloudellisuudelle asetetun tavoitteen voidaan katsoa näin ollen toteutuneen. Puolustusministeriön tulosalueille asetettujen tavoitteiden ja niiden toteutumien erot selittyvät pääosin palkkakulujen aikaisempaa tarkemmasta kohdentumisesta tulosalueille. 2 Vuoden kolmannessa lisätalousarviossa puolustusministeriön toimintamenomäärärahoihin myönnettiin lisäystä yhteensä euroa palkkausten tarkistuksiin, valtiosihteerin palkkaus- ja muihin menoihin sekä sähköenergian hinnannousuun

13 13 Puolustusministeriön toimintamenomenomäärärahan käyttö vuonna tuhat euroa Kumulatiivinen Kumulatiivinen Käytettävissä Puolustusministeriöllä oli vuonna käytettävissä toimintamenomäärärahaa yhteensä 20,938 milj. euroa. Tästä käytettiin yhteensä 18,937 milj. euroa, jossa on kasvua, % vuoteen Joulukuun käyttöä kasvatti huomattavasti Valtion IT Palvelukeskuksen (VIP) koko vuotta koskevan laskutuksen (yhteensä 0,67 milj. euroa) kohdistuminen joulukuulle Kuluerien % -osuus toimintamenomäärärahan käytöstä vuosina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Toimintamenomäärärahan käyttö kuluerittäin vuosina (1 000 ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Muut kulut

14 1 Henkilöstömenot kasvoivat edellisvuodesta 0,7 milj. euroa (8,2 %). Tästä noin kaksi prosenttia aiheutui valtion virka- ja työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista ja loput vaativuusluokkien ja henkilökohtaisten suoritusarviointien noususta aiheutuneista palkkaliukumisista sekä henkilöstömäärän lisäyksestä. Palveluiden ostojen osalta kasvua edellisvuoteen oli 1,1 milj. euroa, joka aiheutui lähes kokonaan 1.1. puolustusministeriöön siirretyn MATINE:n asiantuntija ja tutkimuspalvelujen menoista yhteensä 0,97 milj. euroa. Lisäksi puolustusministeriön ICT toimintojen siirtäminen valtion konserniohjauksen mukaisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi lisäsi käyttö- ja sovellusvuokrauspalveluja edellisvuoteen verrattuna yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Toimitilojen vuokrat pienenivät 7,6 % edellisvuodesta ollen 1,71 milj. euroa. Muiden kulujen suurin kululaji matkakulut olivat 0,80 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 1,1 %. Matkakulut ovat selvästi alle valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetun matkakustannusten tavoitetason 1,038 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenivät 1,18 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin ministeriön uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyneiden kalusteiden ja muun irtaimiston hankinnan vuodelle 2010 kohdentuneista menoista yhteensä noin 1,20 milj. euroa. Toimintamenomäärärahan käyttö toimintayksiköittäin vuosina (1 000 euroa) MTS TPAK TA VI LA HA RO HO PO Johto 215,7 21,0 199,5 681,7 511,0 386, 188,3 219,9 392,5 606,7 566,1 500,3 7, 663,1 573,5 32,7 311, 282, 1 70, , , , ,1 2 87, , , , HA-hallintoyksikkö, HO-hallintopoliittinen osasto, PO-puolustuspoliittinen osasto, RO-resurssipoliittinen osasto, LAlainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, VI-tiedotus, TPAK-turvallisuus- ja puolustusasiainkomitean sihteeristö, TAtarkastusyksikkö, MTS-maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö Hallintoyksikkö käytti noin 2 % puolustusministeriön toimintamenomäärärahoista. Sen menot pienenivät edellisvuoteen verrattuna 1,03 milj. euroa, johtuen pääosin edellisvuonna hallintoyksikölle kohdennettujen uusien toimitilojen käyttöönottoon liittyvien aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvien menojen pienenemisestä. Hallintopoliittisen osaston määrärahan käytön kasvu johtui vuoden alusta osastolle siirtyneen maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) menoista (1,20 milj. euroa). Turvallisuus- ja puolustusasian komitean sihteeristön määrärahan käyttöä lisäsivät kahden asiantuntijan palkkamenot sekä kasvaneet asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot. Tarkastusyksikön menojen väheneminen johtuu yhden henkilön pitkäaikaisesta virkavapaudesta. Muiden toimintayksiköiden määrärahan käyttö oli suunnilleen edellisvuoden tasolla , ,8 8 90,3

15 15 Toiminnan kustannukset Toiminnan kustannukset tulosalueittain (vuosina 2008-) (1 000 ) Tulosalue 2008 toteutuma 2009 toteutuma Puolustuspolitiikka osuus yhteisten tehtävien kustannuksista Yhteensä 7 820,9 6 02, ,0 7 0, 5 300, , toteutuma 6 691, ,5 1 65,7 toteutuma 9 539, , ,0 Muutos ,5 Kansallinen puolustus osuus yhteisten tehtävien kustannuksista Yhteensä 97,7 68, ,5 881,2 63, ,0 1 18,2 739, ,9 76,6 31, ,6-37,6 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen osuus yhteisten tehtävien kustannuksista Yhteensä 75,7 372,8 88,5 78,6 317, 796,0 61,1 711, , ,7 707, ,60 717,6 Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan osuus yhteisten tehtävien kustannuksista Yhteensä 229,6 216,7 6,3 336,7 261,8 598,5 253,1 332,1 585,2 18,8 176, 325,2-10,3 Yhteisten tehtävien kustannukset vyörytetty em , 6,51, 9 77, ,6-866,6 toiminnoille Yhteensä , , , , 2 157,6 Puolustusministeriön toiminnan kustannukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna yhteensä 2,16 milj. euroa (11,7 %). Tästä 1,2 milj. euroa oli puolustusvoimien ravitsemispalvelujen (PURU) yhtiöittämisestä vuodelle ajoittuvia tietohallintohankintojen kuluja. Lisäksi kustannuksia kasvattivat vuoden alusta puolustusvoimista puolustusministeriöön siirtyneen maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) kulut yhteensä noin 1,20 milj. euroa. Kustannusten kasvu oli suurinta puolustuspolitiikka tulosalueella yhteensä 2,85 milj. euroa, josta noin 1,20 milj. oli MATINE:n kustannuksia ja 0,88 milj. euroa PURU:n tietohallintohankintojen kuluja. Muiden tulosalueiden kustannusten muutokset aiheutuivat suurimmalta osin ao. tulosalueelle kohdennettujen henkilötyövuosien muutoksista aiheutuvasta henkilöstökustannusten muutoksista. Lisäksi tulosalueen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen kustannuksia kasvatti julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämisen menojen kasvu (0,1 milj. euroa) Maksullinen toiminta Puolustusministeriön maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä noin euroa, jossa on kasvua edellisvuoteen 50,5 %. Tuotot kertyivät lähes kokonaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetussa laissa (22/1990) 2 :ssä tarkoitetusta puolustusministeriön myöntämästä maastavientiluvasta perityistä maksuista. Puolustusministeriön maksullisen toiminnan tuotot vuosina (euroa) muutos % Tuotot maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisista suoritteista 33,15 26,10 227,35 218,69-3,8 Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista , , , ,00 50,9 Yhteensä 36 06, , , ,69 50,5 Vientivalvontapäätökset muutos % Vireille tulleet maastavientilupa-asiat (kpl) ,6 Myönnetyt luvat (kpl) ,2 Tuottojen kasvuun vaikuttivat sekä maastavientiluvasta perityn maksun 20 euron korotus että myönnettyjen lupien määrän kasvu.

16 16 1. Tuotokset ja laadunhallinta Puolustusministeriölle asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi puolustusministeriön osastoille ja erillisyksiköille on asetettu seuraavat puolustusministeriön vuoden painopisteiden mukaiset keskeiset tuotoksia ja laadunhallintaa koskevat toiminnalliset tulostavoitteet. Toteutuman arvioinnissa on käytetty seuraavaa mittaristoa: 1 Huono: ei aloitettu 2 Välttävä: työ on aloitettu mutta etenemisessä tai aikataulussa on merkittäviä poikkeamia tavoitteisiin. 3 Tyydyttävä: työ aloitettu, mutta etenemisessä tai aikataulussa on poikkeamia tavoitteisiin. - Hyvä: työ etenee ajallisesti ja laadullisesti tavoitteiden mukaan. 5 - Erinomainen/valmis: työ ylitti tavoitteet ajallisesti tai laadullisesti, esim. työn aikana syntyneen innovaation avulla Puolustuspolitiikan valmistelu Tulostavoite mittari tavoite Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistaminen sekä muu kehittäminen toteutuma 1) Edistää puolustuskykyä ja suorituskykyjen kehittämistä tukevaa verkottumista ja kansainvälistä yhteistyötä 2) Vaikuttaa hallitusohjelman sekä mahdollisen selonteon valmisteluun. 3) Hallitusohjelmaan vaikuttamisen sekä hallitusohjelman linjausten ja mandaattien valmistelun koordinointi. Linjausten ja mandaattien tarkentamisen koordinointi hallituskauden kuluessa sekä puolustusvoimauudistuksen suunnittelu- ja ohjausmallin valmistelu ja ylläpito (kehittämissuunnitelma). Toiminnan vaikuttavuus Toiminnan vaikuttavuus; strategiset linjaukset ja tavoitteet hallitusohjelmassa sekä mahdollisessa selonteossa Hallitusohjelmaan perustuva kehittämissuunnitelma on laadittu ja toteuttaminen aloitettu ) Valtioneuvostotasoisiin ohjelmiin, kuten aluepoliittiseen koordinaatioon ja tuottavuusohjelmaan, liittyvät seuranta- ja raportointimenettelyjen valmistelu sekä eduskunnan valiokuntakuulemisten seuranta. Kehittämistoimet, toimintamalli, tuotteet sekä tiedottaminen

17 17 5) Hallinnonalan lainsäädäntöhankkeiden toteuttaminen: Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistamiseen liittyvät säädösmuutokset. Asevelvollisuuden kehittämiseen liittyvät säädösmuutokset (asevelvollisuuslain ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttaminen) HE laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä. HE laiksi Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. HE Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin puolustusministeriön edustaman Israelin valtion hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on valmis. Puolustustilalain (1083/1990) uudistaminen perustuslakiuudistuksen ja valmiuslain uudistamisen sekä kumppanuuteen perustuvien uusien toimintamallien vuoksi Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain (322/1987) kokonaisuudistus. Puolustusvoimien ajokorteista, sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annettujen PLM asetusten uudistaminen. Puolustusministeriön työjärjestyksen uudistaminen puolustusministeriön kehittämiseen liittyen. kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei kyllä/osittain/ei esivalmistelu esivalmistelu esitys annettu eduskunnalle esitys annettu eduskunnalle esitys annettu eduskunnalle esivalmistelu hankkeen käynnistäminen asetukset annettu asetus annettu

18 18 Tulosanalyysi: Puolustuspolitiikan valmistelulle asetetut tavoitteet toteutuivat pl. puolustusvoimien ajokorteista, sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annettujen puolustusministeriön asetuksien uudistamista, joka toteutui osittain. 1) Puolustuskykyä ja suorituskykyjen kehittämistä tukevaa verkottumista edistettiin valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon sekä hallitusohjelman linjausten mukaisesti. 2) Puolustusministeriön strategiakokonaisuus viimeisteltiin alkuvuoden aikana, kun osastrategiat sekä strategisen suunnitelman julkinen versio valmistuivat. Strategiakokonaisuutta hyödynnettiin laajasti niin puolustuspoliittisessa valmistelussa, erityisesti hallitusohjelmaan liittyvässä valmistelussa sekä hallinnonalan ohjauksessa. Strategiakokonaisuus on ollut perustana myös käynnistettäessä hallitusohjelman toimeenpanoa hallinnonalalla sekä valmistauduttaessa vuonna 2012 käynnistyvään turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. 3) Hallitusohjelmassa hallinnonalalle annettiin mandaatti käynnistää puolustusvoimauudistuksen valmistelu. Samalla hallinnonalalle kohdennettiin määrärahaleikkaukset, joiden vuoksi monien puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun liittyvien asioiden käsittely siirtyi turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun, joka käynnistyy vuoden 2012 aikana. ) Alueellistamisen koordinaatioryhmässä on esitelty tarvittavat hallinnonalan alueellisia vaikutuksia aiheuttaneet organisaatio- ja toiminnalliset muutokset. Tuottavuusohjelman toteuttaminen on jatkunut koordinoidusti. Eduskunnan valiokuntakuulemisia on koordinoitu ja seurattu yhteistyössä valiokuntien kanssa. 5) Säädösvalmistelu Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistamiseen liittyvien säädösmuutosten esivalmistelu on aloitettu, ja jatkovalmistelu odottaa ministerin päätöstä. Asevelvollisuuden kehittämiseen liittyvien säädösmuutosten (asevelvollisuuslain ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttaminen) osalta on asetettu lainsäädäntöhanke asevelvollisuuslain muuttamisesta niin, että varusmiespalvelusaika lyhenee 15. päivällä. Hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausunnolle. Esivalmistelua puolustustilalain (1083/1990) uudistamiseksi perustuslakiuudistuksen ja valmiuslain uudistamisen sekä kumppanuuteen perustuvien uusien toimintamallien vuoksi on jatkettu yhteistyössä Pääesikunnan kanssa. Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain (322/1987) kokonaisuudistuksen osalta on hanke käynnistetty valmistelemalla työryhmän asettamista yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Puolustusvoimien ajokorteista, sotilasajoneuvojen katsastustoiminnasta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta puolustusvoimien valvonnassa annettujen puolustusministeriön asetuksien uudistaminen toteutui osittain. Asetusten uudistamista varten on asetettu pysyvä työryhmä, jonka tehtävänä on sotilasajoneuvoja, niiden kuljettamiseen vaadittavia oikeuksia ja puolustusvoimien valvonnassa suoritettavaa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan sääntelyn ajan tasalla pitäminen. Puolustusministeriön työjärjestyksestä, jossa on huomioitu puolustusministeriön voimaan tullut organisaatio ja sen mukana tuomat toiminnalliset muutokset, on annettu puolustusministeriön asetus.

19 Hallinnonalan ohjaus Tulostavoite mittari tavoite Puolustushallinnon toiminnan ja rakenteiden uudistaminen sekä muu kehittäminen toteutuma 1) Tuottaa ohjausperusteet puolustusvoimauudistukseen, kuten puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpano, kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta, sekä muun yhteiskunnan tukemista ja viranomaisyhteistyötä osana puolustushallinnon uudistamista ja yhteiskunnan turvallisuuden kehittämistä. 2) Edistää puolustuskykyä tukevaa verkottumista osapuolien kanssa, jotka ovat valmiita kehittämään ja käyttämään yhdessä suorituskykyjä. 3) Tuottaa ohjausperusteet asevelvollisuuden kehittämiselle Toiminnan vaikuttavuus hallinnonalan ohjauksessa Ohjausperusteet ja kehittämislinjaukset Ohjausperusteet ) TAHKO hanke (Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaiskehittäminen puolustushallinnossa). 5) Puolustushallinnon turvallisuuden strategian 2020 jalkauttaminen ja toimeenpanon aloittaminen. 6) Organisaatioturvallisuuden kansainvälisen yhteistyöverkottautumisen kehittäminen ja turvallisuuden kansallisten ja kansainvälisten normien integroiminen hallinnonalan ohjaamiseen. 7) Hallinnonalan riskienhallinnan prosessin ja menettelytapojen uudistaminen 8) Virka- ja työehtojen neuvottelutoiminnan toteuttaminen virastojen tuloksellisuutta edistävällä tavalla. Arvio talous- ja henkilöstöhallinnon toimivuuden ja tuottavuuden lisääntymisestä Strategian valmistuminen ja toteuttaminen aloitettu Arvio vaikuttavuudesta kyllä /osittain /ei Arvio vuodelle ajoittuvien toimien onnistumisesta

20 20 9) Puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmän kehittäminen uuden Puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen osastrategian mukaisesti. 10) Työnantajapolitiikan päivittäminen tuottavuusohjelman tavoitteet huomioon ottaen. Htv-vähennykset on otettu huomioon virastojen suunnitelmissa, ja kertyvät säästöt kohdentuvat puolustuksen kehittämiseen. Hallinnonalan henkilöstövähennykset, puolustusvoimauudistus ja toimintatapamallien uudistukset toteutetaan noudattaen valtiotyönantajan menettelytapoja. 11) Varusmiesten sosiaalisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantaminen. 12) Hankeohjaus aloitettaisiin kehittämisohjelmien hankkeistusvaiheessa. Ohjataan ja valvotaan materiaalipoliittisten linjausten toteutuminen käynnissä olevissa ja suunniteltuihin tilausvaltuuksiin sisältyvissä keskeisissä hankkeissa sekä ohjataan ja osallistutaan puolustushallinnon kumppanuushankkeiden (ja vast.) toteuttamiseen. 13) Puolustusvoimien kehittämisohjelmien ohjeistus on uudistettu ja puolustusministeriön ja puolustusvoimien kesken on luotu yhteinen toimintamalli, joilla varmistetaan, että kehittämisohjelmien valmistelu tapahtuu tehokkaasti ja taloudellisesti ja ottaen huomioon myös kaikki muut oleelliset seurannaisvaikutukset. 1) Kehitetään kehittämisohjelmien, tilausvaltuuksien ja hankkeiden raportointijärjestelmää. 15) On jatkettu toimenpiteitä suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien materiaalihankintojen tehostamiseksi siten, että puolustusmateriaalimäärärahojen käyttö on oikea-aikaista 16) Puolustushallinnon yhdyskunta- ja ympäristöpoliittisen toiminnan ohjaus ja kehittäminen Arvio vuodelle ajoittuvien toimien onnistumisesta suhteessa tavoitetilaan Arvio toimien onnistumisesta Toimenpiteet tehty Kyllä/Ei Arvio ohjaus- ja valvontatoimenpiteiden riittävyydestä sekä ohjeistuksen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta Toimenpiteet tehty Kyllä/Ei Toimenpiteet tehty Kyllä/Ei Toimenpiteet tehty Kyllä/Ei Arvio Kyllä Kyllä

01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto

01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto S e l v i t y s o s a : PUOLUSTUSMINISTERIÖ 01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3. Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.2007 Opetusministeriön kehittämisohjelman tausta Ministeriön kehittämistyö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Harri Martikainen kehittämisjohtaja Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja 4.10.2016 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta Ajankohtaista maakuntauudistuksesta kulttuurin näkökulmasta KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 3/2016 Kirsi Kaunisharju 26.10.2016 Sote- ja maakuntauudistus Hallituksen linjaus 5.4.2016:

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

Yhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Kuntauudistuksen ja sote-uudistuksen eteneminen Kuntien ilmoitukset selvitysalueista 30.11.2013 mennessä Poikkeusten ja erityisten kuntajakoselvitysten

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö

Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus. Sisällys. Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Käyttökuvaus 1 (5) Tarkennettujen ohjaustoimintojen käyttökuvaus Sisällys Ministeriöt käyttävät tässä käyttökuvauksessa esitettyjä tarkennettuja ohjaustoimintoja, joiden perustamisesta Kiekuun

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot