Hämeen liitto Esityslista 10/ (33)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)"

Transkriptio

1 1 (33) Aika: klo Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talousarvion käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Eräiden saatavien poistaminen lyhytaikaisista saamisista Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeen projektitalousarvion muuttaminen vuodelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen First Round Center-hankkeen tuensaajalta Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen HÄJY 011-hankkeen tuensaajalta Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Jokioisten Tietotalo-hankkeen tuensaajalta HOC-verkkoympäristön hankintapäätös ja hankintaoikaisu Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville ja lausunnoille Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta Vuoden 2011 Häme-päivän valinta Hämeen liiton vastaanotto Maakuntahallituksen ja kuntajohtajien neuvottelu- ja opintomatka Pietariin Maakuntavaltuuston varajäsen vaihtuminen Arkistotointa johtavan toimihenkilön nimeäminen Maakuntajohtajan tulostavoite-/kehityskeskustelu Maakuntajohtajan sivu- ja luottamustoimet Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 33

2 2 (33) Kokousaika klo Kokouspaikka Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9, Ypäjä Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (33) 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Matti Puotila) ja Maija Auvinen (Eino Järvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 175 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (33) 176 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntavaltuuston kokouksessa maakuntavaltuutettu Päivi Sieppi esitti ja luovutti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää, että HOCin kehittämisessä ympäristöasiat otetaan yhdeksi keihäänkärjeksi ja asiaa ryhdytään määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena olisi Kanta- Hämeen profiloituminen ympäristöosaamisessa. Valtuusto lähetti aloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi. Päivi Siepin maakuntavaltuustolle osoitettu aloite on maakuntahallituksen esityslistan erillisenä liitteenä 1/10. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Lisäksi maakuntahallitus antaa Päivi Siepin valtuustoaloitteen viraston valmisteltavaksi.

5 5 (33) 177 Talousarvion käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle 2011 Maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2011 (liite 4/10), mikä valtuuston esityslistan mukana on toimitettu myös hallituksen jäsenille. Talousarvion käyttötalousosassa (luku C.2.5) maakuntavaltuusto hyväksyi sitovasti toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma 1:n ja talousarvion tehtäville tavoitteet/toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Liitteenä 36/10 on Hämeen liiton vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma I (pl. tarkastuslautakunta) ja tuloslaskelma. Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatulot ja toimintamenot kaikille em. tehtäville sekä tavoitteet/toimintalinjat liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ), mikä esitys sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2:n) kaikille muille tehtäville paitsi tarkastuslautakunnalle, joka hyväksyy omat käyttösuunnitelmansa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n vuodelle 2011 (pl. tarkastuslautakunta) liitteen 36/10 mukaisena.

6 6 (33) 178 Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Maakuntahallituksen esityslistan edellisessä pykälässä on esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma Iiitteen 36/10 mukaisena. Kun maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelma 1.I:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma 2:n vuodelle Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet: 1. Menotositteiden hyväksyminen: 1.1. Maakuntavaltuuston - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka. - muut kuin em. menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä 1.3. Operatiivinen toiminta - yli euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaan virkamatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja

7 7 (33) - henkilökunnan ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja Juhani Honka - henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta päättää maakuntajohtaja. Lisäksi vastuualueen päällikkö voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - operatiivisen toiminnan terveys- ja henkilöstöpalvelukset hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat ja henkilösivukulut operatiivisen toiminnan osalta hyväksyy yhteyspäällikkö - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy vastuualueittain laadittavan suunnitelman puitteissa euroon asti ao. vastuualueen päällikkö. Maakuntajohtaja päättää ja hyväksyy asiantuntija- /konsulttipalvelujen ostot eurosta euroon - operatiivisen toiminnan ja projektien kalusto ja konehankinnoista euroon asti päättää ja hyväksyy maakuntajohtaja - investointimenot ja rakennusten kunnossapitomenot hyväksyy maakuntajohtaja - maakuntajohtajan käytössä olevan Hämeen liiton leasingauton kustannukset hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - operatiivisen toiminnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -tilin menot hyväksyy maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan em. menojen osalta hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja. - Ennakointi ja elinkeinot -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimintaympäristöt -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa ja euron menot maakuntajohtaja. - Toimeenpano -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi ja euron menot maakuntajohtaja. - Talous- ja yleishallinto -vastuualueen muut alle euron menot hyväksyy hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja euron menot maakuntajohtaja. - maankäyttöpäällikkö Hannu Raittisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy maakuntajohtajan II sijainen Heikki Pusa

8 8 (33) - neuvotteleva virkamies Hannu Saarisen matkalaskut ym. kulut hyväksyy yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi Edellä kohdat : Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Juhani Honka, ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - Matti Lipsasen varalla Heikki Pusa - Heikki Pusan varalla Matti Lipsanen - Jouko Ylipaavalniemen varalla Kaisa Hemilä - Kaisa Hemilän varalla Jouko Ylipaavalniemi paitsi maksatuspäätösten hyväksymisen osalta maakuntajohtajan sijainen, kehittämispäällikkö Matti Lipsanen Maakuntajohtaja Juhani Hongan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opintoja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä kustannukset. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euroon asti, euron ostoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy rehtori Jari Tiainen alle euron osalta, euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy rehtori Jari Tiainen - muut kuin em. menot euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori Jari Tiaisen ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti:

9 9 (33) - Tekninen tuki EAKR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Tekninen tuki ESR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC/Ennakointi projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - HOC-ESR hanke projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Vanajavesikeskus projekti: menot hyväkyy hyväksyy suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - CREATOR-miniohjelma projekti: Menot hyväksyy kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 2. Pankkitilit avaa ja lopettaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Juhani Honka. 3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintopäällikkö Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Juhani Honka. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen. 4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Anna-Riitta Rajaveräjä tai Hannele Lemström tai Anne Salminen tai koulutussihteeri Elina Rantala. Tämä päätös tulee voimaan alkaen.

10 10 (33) 179 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2011 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2011 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä vuodelle Liitteenä 37/10 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä Perussopimuksen 24 :n mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden kunnallis- ja yhteisöveron suhteessa. Vuoden 2011 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2009 kunnallis- ja yhteisöverotietojen perusteella, joten maakuntavaltuuston hyväksymässä maksuosuustaulukossa esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2011 ovat lopullisia. Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 28 :ssä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2011 kannetaan liitteen 37/10 mukaisena siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä.

11 11 (33) 180 Eräiden saatavien poistaminen lyhytaikaisista saamisista Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus päättää kuntayhtymän saatavien tileistä poistamisesta ja perinnästä luopumisesta. Hämeen liitto/ kesäyliopisto: Hämeen kesäyliopisto on kirjannut kesäyliopiston kurssimaksut vuoden 2008 tilinpäätöksestä lähtien suoriteperusteisesti kirjanpitoon ennen tilinpäätöksen laatimista tilintarkastajan ohjeen mukaisesti. Hämeen liiton vuoden 2009 tilinpäätöksessä oli Hämeen kesäyliopiston vuosille kuuluvia kurssimaksusaatavia ,01. Luettelo poistettavaksi esitettävistä Kesäyliopiston kurssimaksusaamisista on liitteenä 38/10 (henkilöiden nimet poistettu, yksilöinti laskunumerolla). Maksamattomia (avoimia) kurssimaksusaamisia tilanteessa on yhteensä ,96, jotka esitetään laskukohtaisen selvityksen mukaisesti poistettavaksi lyhytaikaisista saamisista vuoden 2010 tilinpäätöksessä ja kirjataan kesäyliopiston kuluiksi. Vaikka saamiset poistetaan kirjanpidosta, jäävät perintätoimisto Lindorffilla olevat toimeksiannot voimaan. Perintätoimistolla jälkiperinnässä olevien saamisten mahdolliset tilitykset tullaan kirjaamaan kesäyliopiston talousarvion muihin tuloihin. Hämeen kesäyliopiston kurssimaksusaatavista 2 783,01 (18,9 %) kuuluu yksittäiselle opiskelijalle vuodelta 2007 (erityislastentarhanopettajan pätevöitymisopinnot). Saatavista 8 028,00 (54,5 %) liittyy avoimen yliopiston hallintotieteiden kandidaatin tutkinto-opintojen (myöhemmin HTK -opintojen) laskuihin. Epäselviä laskuja muodostui varsinkin vuosina 2007 ja 2008, jolloin noin kaksisataa opiskelijaa aloitti HTK -opinnot Hämeen kesäyliopistossa. Osalle opiskelijoista laskutusperusteet olivat epäselviä lukuisista infokirjeistä, henkilökohtaisesta neuvonnasta ja maksuhuomautuksista huolimatta. Osa opiskelijoista peruutti opinnot huomattuaan opintojen vaativuuden opiskeltaessa työn ohessa. Hämeen kesäyliopistossa laskutus perustuu opiskelijoiden ilmoittautumisiin, ei suoritettuihin opintopisteisiin. Varsinkin vuoden 2008 kurssimaksusaamisista suurin osa liittyy HTK -opintojen peruutuksiin. Hämeen kesäyliopiston avoimen yliopisto-opintojen peruutusmaksu on 65, jota pääsääntöisesti ei peritä enää perintätoimiston kautta. Vuodelta 2007 avoimia kurssimaksusaamisia on 4 413,01 (vajaa 1 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 2 700, avoinna 14 laskua). Tästä summasta 3 273,01 on jälkiperinnässä perintätoimisto Lindorffilla, joista siis osa voidaan saadakin. Loput koostuu epäselvistä laskuista, joita ei ole laitettu eteenpäin perintätoimistolle. Vuodelta 2008 avoimia kurssimaksusaamisia on (1,5 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 3071, avoinna 47 laskua). Kurssimaksusaamisista suurin osa liittyy HTK -opintoihin, yhteensä euroa. Tästä summasta 702 euroa on jälkiperinnässä perintätoimistolla. Vuodelta 2009 avoimia kurssimaksusaamisia on 3 066,95 (0,6 % euron kurssimaksutuotoista, laskuja lähetettiin 3 467, avoinna 27 laskua). Tästä

12 12 (33) summasta 836,95 on jälkiperinnässä perintätoimistolla. Kurssimaksusaamisista (67,1 %) liittyy HTK opintoihin ja niiden peruutuksiin. Hämeen kesäyliopistossa on tehostettu kurssimaksujen perintää. Kurssimaksujen laskutuksesta ja seurannasta on laadittu erillinen tilintarkastajan hyväksymä ohjeistus, jota laskutuksesta ja perinnästä vastaava kesäyliopiston toimistosihteeri noudattaa. Myös HTK -opintoihin liittyvää laskutusinformaatiota ja -neuvontaa on muutettu mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi. Kesäyliopiston johtokunta on antanut maakuntahallitukselle selvityksen ,96 euron kurssimakusaamisista vuosilta ja esittää niiden poistamista lyhytaikaisista saamisista ja kirjaamista kesäyliopiston kuluiksi vuodelle Hämeen liitto Hämeen liitto toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoiman Globalhankkeen osahankkeena BIZCON-projektin valmisteluhankkeen. BIZCONvalmisteluprojektin kokonaiskustannukset olivat ,11, mikä summa laskutettiin Hämeen ammattikorkeakoululta/global-hankkeelta. HAMK maksoi laskusta 2 707,32. Projektin asiantuntijapalvelusten ostoja ei hyväksytty maksettavaksi, koska ne oli kilpailutettu puutteellisesti. Bizcon-projektilla jäi saamatta 6 176,79, ja koska projekti päättyi v saatava jää Hämeen liiton kuluksi. Taseen lyhytaikaisista saamisista esitetään poistettavaksi Bizcon-projektin 6 176,79 euron saaminen ja se esitetään kirjattavaksi Hämeen liiton operatiivisen toiminnan muihin kuluihin vuonna Asian valmistelu Kesäyliopiston osalta koulutussihteeri Elina Rantala puh ja Hämeen liiton osalta hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää poistaa lyhytaikaisista saamisista kesäyliopiston maksamattomia kurssimaksusaamisia liitteen 38/10 mukaisesti yhteensä ,96 ja kirjata ne kesäyliopiston muihin kuluihin vuonna 2010, - päättää poistaa lyhytaikaisista saamisista Bizcon-projektin 6 176,79 euron saamisen ja kirjata sen operatiivisen toiminnan muihin kuluihin vuonna 2010.

13 13 (33) 181 Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeen projektitalousarvion muuttaminen vuodelle 2010 Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeelle muutetun projektitalousarvion vuodelle Valmistelussa projektitalousarvioesityksen kuluista oli jäänyt pois vedenlaadun mittauslaiteen hankintahinta ja tuotoista hankintaan saatava samansuuruinen lahjoitustulo. Projektitalousarvion netto on nolla euroa. Liitteenä 39/2010 on Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeelle esitettävä muutettu projektitalousarvio vuodelle 2010, jossa toimintatuotot ovat yhteensä ja toimintakulut ovat Asian on valmistellut Vanajavesi -hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle projektitalousarvion muutoksen vuodelle 2010 liitteen 39/10 mukaisesti.

14 14 (33) 182 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen First Round Center-hankkeen tuensaajalta Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen, jolla se myönsi First Round Center-projektille (projektinumero A30087) rahoituksen vuodelle 2008 ja varasi rahoituksen vuosille Etelä-Suomen EAKRtoimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuvien muutosten takia. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut projektiin Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen sekä hallinnollisen tarkastuksen projektin vuokrakustannuksiin ajalta Tarkastuksessa on tullut esiin yksi sääntöjenvastainen kustannus (projektipäällikkö Vesa Tuomelan toimistohuoneen virheellisesti laskettu vuokrakustannus). Toimistohuoneen vuokrakustannuksiin on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 3 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 14. Maksatustarkastuksen 3/ yhteydessä Etelä-Suomen lääninhallitus on nostanut projektin Artikla 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen tarkastuslistalle projektin vuokrakustannukset ajalla Tämä kustannus on tarkastettu hallinnollisena tarkastuksena Tarkastuksessa havaittiin, että hankkeelle kohdistettu projektipäällikkö Vesa Tuomelan toimistohuoneen vuokra on jyvitetty työaikaseurannasta virheellisesti. Hämeen ammattikorkeakoulun projektikirjanpitäjä on tehnyt projektin kirjanpitoon tarvittavat korjaukset, mutta myöhemmissä maksatustarkastuksissa virheellisesti maksettua tuen määrää ei ole korjattu. Liikaa kohdistetun vuokrakustannuksen osuus on 1 861,48, johon on maksettu EAKR:n ja valtion tukea 64,4 % eli 1 198,79. First Round Center-hankkeen projektikirjanpitäjä Irma Sinkkoa on kuultu asiassa sähköpostikirjeenvaihdossa Koskelin/Sinkko , hänellä ei ollut lähetetyssä sähköpostiviestissään huomautettavaa tähän asiaan. Havaitun puutteen vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Tehdyn tarkastuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että First Round Center-hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 1 238,75.

15 15 (33)

16 16 (33) 183 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen HÄJY 011-hankkeen tuensaajalta Hämeen liitto on tekemällään päätöksellä rahoittanut toteutettavaa Lopen kunnan hallinnoimaa HÄJY 011 hanketta (A30903). Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut hankkeeseen Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen Tarkastuksessa on tullut esiin yksi tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevien EU-säädösten vastainen palveluhankinta (projektipäällikkö Niko Blombergin käyntikortit). Hankinnan yhteishinta on ollut 77,50, johon on myönnetty EAKR:n ja valtion tukea yhteensä 60,4 % eli 46,81. Käyntikortteihin on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 1 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 45. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Lopen kunnan kehittämispäällikkö Jyrki Käkeä ja HÄJY 011-hankkeen projektipäällikkö Niko Blombergia on kuultu asiassa paikan päällä tehdyn tarkastuksen yhteydessä , ja he totesivat huomanneensa itsekin, että käyntikorteista puuttuu tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevien EU-säädösten mukainen EU-lippu ja Vipuvoimaa EU:lta logo. Tehdyn tarkastuksen ja Lopen kunnan antaman vastineen perusteella maksettu tuki tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että HÄJY 011 -hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä 48,84.

17 17 (33) 184 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Jokioisten Tietotalo-hankkeen tuensaajalta Hämeen liitto on tekemällään päätöksellä rahoittanut toteutettua Jokioisten kunnan hallinnoimaa Jokioisten Tietotalohanketta (A30549). Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin on suorittanut hankkeeseen Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen Tarkastuksessa on tullut esiin yksi hankinta (langaton esitystyökalu 1 kpl), jota ei voitu todentaa. Langattomalle esitystyökalulle on haettu tukea maksatushakemuksessa nro 2 ajalta Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannuksen tukikelpoiseksi ja maksanut sille tuen maksatuspäätöksellä , 44. Hankinnan yhteishinta on ollut 162,00, johon on maksettu EAKR:n ja valtion tukea yhteensä 56,3 % eli 91,21. Tarkastuksessa em. hankintaa ei voitu todentaa. Laite todettiin kadonneeksi. Myöhemmin Jokioisten Tietotalo-hankkeen projektipäällikkö Stiina-Liisa Pirkkamaata kuultiin asiassa, ja hän ilmoitti päivätyssä kirjeessään, että laite on huoltomieheltä saadun tiedon mukaan kadonnut keväällä Havaitun puutteen vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin tiedotteen mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Ei muutoksia viitekorossa ) Tehdyn tarkastuksen ja Jokioisten kunnan antaman vastineen perusteella maksettu tuki tullaan perimään takaisin kuittaamalla loppumaksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Jokioisten Tietotalo-hankkeelle maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla loppumaksatuksen yhteydessä 95,16.

18 18 (33) 185 HOC-verkkoympäristön hankintapäätös ja hankintaoikaisu Maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt valita Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi. Hankinnan täytäntöönpanoa ei ole suoritettu, koska päätöksen liitteenä olleessa tarjousvertailussa havaittiin virhe projektipäällikön ja teknisen asiantuntijan osaamista koskevassa vertailussa. Havaitulla virheellä ei ole vaikutusta toimittajan valintaan tai tarjoajien sijaan tarjousvertailussa. Hankintalain 80 mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun. Häme Open Campus -verkoston tavoitteena on uudenlaisen verkkoympäristötuetun alueellisen yhteistyön synnyttäminen ja kehittäminen. Yhteisen verkkoympäristön avulla tuodaan yhteen maakunnan osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja toimijoita. Verkkoympäristö palvelee käyttäjiään työskentely-ympäristönä, virtuaalisena kohtauspaikkana ja innovaatioalustana. Se mahdollistaa tiedon jakamisen ja jalostamisen sekä uuden tiedon tuottamisen. Verkkoympäristö on tarkoitettu kaikille Kanta-Hämeen maakunnan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä kiinnostuneille, kuten alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöille, opiskelijoille, yrittäjille ja elinkeinojärjestöjen edustajille, julkisille kehittäjätahoille, kunnille, yhdistystoimijoille ja aktiivisille kansalaisille. Verkkoympäristön hankinta rahoitetaan Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeesta. Hämeen liitto on hankkeen hallinnoija, joten hankinnassa noudatetaan Hämeen liiton hankintamenettelyä. Maakuntahallitus päättää yli euron hankinnoista. HOC-verkkoympäristön hankintaa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat seuraavat verkoston toimijat: - Jarmo Viteli, Häme Open Campus, ohjausryhmän puheenjohtaja - Leena Vainio, Hämeen ammattikorkeakoulu - Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu - Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus ry - Hanna Nordlund, Teknologiakeskus Innopark Oy - Arto Saarinen, Hämeen liito - Kaisa Jaalama, Hämeen liitto - Pipa Heinonen, Häme Open Campus Työryhmää on avustanut hankinta-asiantuntija, tuotepäällikkö Aapo Korte Seutukeskus Oy Hämeestä. HOC-verkkoympäristöstä ovat määräaikana tarjouksen jättäneet seuraavat: Ambientia Oy, Arcusys Oy, Dicole Oy, Gemilo Oy, Innofactor Oy, Innowise Oy ja Logica Oy. Tarjousten vertailussa on huomioitu hinta, projektisuunnitelma, palvelun käytettävyys sekä projektihenkilöstön osaaminen.

19 19 (33) Yhteenveto HOC-verkkoympäristöpalvelun hankinnasta, tarjousvertailu ja valintaperustelut kokonaisuudessaan ovat liitteenä 40/10. Hankintatyöryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että maakuntahallitus valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan ilman arvonlisäveroa. Hankinta on osa HOC:n toimintasuunnitelmaa ja se sisältyy Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Asian on valmistellut HOC-aktivaattori Pipa Heinonen, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää poistaa/kumota pykälässä 163 tehdyn virheellisen päätöksen, 2. valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan ilman arvonlisäveroa, 3. valtuuttaa HOC-toimiston käymään tarvittavat jatkoneuvottelut Gemilo Oy:n kanssa ja 4. valtuuttaa maakuntajohtajan ja kehittämispäällikön allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset.

20 20 (33) 186 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville ja lausunnoille Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Maakuntahallitus päätti kokouksessaan kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen. Tällöin maakuntahallitus muun muassa päätti tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisältyvää maakuntakaavan valmistelun aikataulua siten, että valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) ajoitetaan vuoden 2011 tammi maaliskuulle. Lisäksi maakuntahallitus päätti täsmentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa maakuntavaltuuston seminaarin linjausten perusteella. Maakuntavaltuuston seminaareissa ja maakuntakaavan valmistelun lähtökohtia ja tavoitteita käsiteltiin laajasti. Maakuntahallitus on käsitellyt vaihemaakuntakaavan sisältöä syksyn aikana seuraavissa kokouksissaan: 20.9., ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville ja lausunnoille Asiasta kuulutetaan Hämeen Sanomissa, Forssan Lehdessä ja Aamupostissa. Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville jäsenkuntiin ja liiton virastoon. Lisäksi nähtävillä olon aikana järjestetään esittelytilaisuudet. Vaihemaakuntakaavaa koskevia neuvotteluja käydään edelleen vielä joulukuussa ja mahdollisesti vielä tammikuun alkupuolella. Maakuntakaavan kartta on pääosin valmis, muutamia tarkistettavia kohtia lukuun ottamatta. Samoin varsinaiset maakuntakaavan määräykset ovat valmiina. Kaavan selostus on vielä monin osin keskeneräinen. Kaavan valmisteluaikataulun vuoksi on kuitenkin tärkeätä, että kaava-aineisto ja kaavan luonnos voitaisiin laittaa nähtäville ja lausunnoille helmikuussa Kaavakartta painetaan nähtävilläoloa varten ja siksi sen sisältö on käsiteltävä ja sovittava mahdollisista korjauksista nyt joulukuussa, jotta painotyö ehditään hoitaa ennen helmikuuta. Kokousaineiston mukana toimitettuun karttaan on tulossa muutamia tarkistuksia, jotka esitellään kokouksessa. Esityslistan liitteinä (arkistoidaan erikseen) toimitetaan: 1. vaihemaakuntakaavan selostus, liitteenä 41/10, luonnos sekä vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset 2. vaihemaakuntakaavan kartat liitteenä 42/10: varsinainen kaavaluonnos ( ) ja yhdistelmä, josta näkyvät sekä vaihemaakuntakaavan alueet että nykyisestä maakuntakaavasta voimaan jäävät alueet. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, p

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot