KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA"

Transkriptio

1 1 (26) KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA Versio

2 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä Johdanto Tausta, tavoitteet ja merkitys Tietohallintostrategia ja Kaarinan muut strategiat Tietohallintostrategian valmisteluprosessi Nykytila Toimintaympäristön analyysi Strategian valmistelussa huomioidut valtakunnalliset hankkeet Ict -yhteistyö Turun seudulla Kaarinalle merkittävimmät toimialalähtöiset seudulliset ict -yhteistyöhankkeet Tietohallinto -yksikön toiminta Tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden organisointitapa Tietohallinnon toimintakentän laajuus Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvät kustannukset Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Palvelin- ja tallennusjärjestelmät Työasemaympäristö Toimiston perustyökalut Sovellusohjelmistot Tietoliikennepalvelut Puhelinpalvelut Tietojärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisessa Tietojärjestelmien hyödyntäminen peruspalveluiden tuottamisessa Tietojärjestelmien hyödyntäminen kuntalaisten sähköisessä asioinnissa Tietohallinnon johtaminen ja toiminnan kehittäminen ict-näkökulmasta Tietohallinnolliset ja tietotekniset kehityskohteet karkealla tasolla Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT) Nykytilan analysoinnin yhteenveto Tietohallintostrategian kehittämislinjaukset Toiminta-ajatus Visio Tietohallinnon johtamismalli ja päätöksentekoprosessi Strategiset päämäärät Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Käyttäjien tietotekniikkaosaamisen varmistaminen ja kehittäminen Tehokkaat ja monipuoliset tietojärjestelmät Kuntalaispalveluiden sähköistäminen Tietoturva ja tietosuoja hallinnassa Käsitteet...26

3 3 (26) 1 Tiivistelmä Kaarinan tietohallinto tuottaa nykyiset tietotekniset peruspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjätasolla asiakastyytyväisyys on hyvä, ja kustannustaso on kilpailukykyinen. Pääosa nykyisistä tietoteknisistä perus-palveluista tuotetaan Kaarina - kohtaisesti. Jatkossa yhä useampi kaupungin tarjoama peruspalvelu tuotettaneen seutukunnallisesti. Vastaavasti kuntalaisten ja kansalaisten sähköisien asiakaspalveluiden kehittäminen tulee vaatimaan niin isoja panostuksia, että niitä voidaan tehdä vain valtakuntatasolla. Tietohallinnon, kaupungin kaikkien esimiesten ja asiantuntijoiden on oltava aktiivisia seutukunnallisia ja valtakunnallisia tuotantomalleja kehitettäessä. Tuotettiinpa kaarinalaisten tarvitsemat peruspalvelut Kaarina kohtaisesti, seudullisesti tai valtakunnallisesti, niin tietojärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödyntämisen perusedellytys on toimiva ja osaava toimialalähtöinen ict - johtaminen, joka on omaksuttu osaksi normaalia johtamiskulttuuria. Toimialalähtöisessä ict -johtamisessa tulee olla kyvykkyyttä ottaa asioihin kantaa myös seutukunta- ja valtakuntatasolla. Nykytilan analysoinnin tuloksista on johdettu kaupungin tulevaa tietohallintotoimintaa ohjaava toiminta-ajatus ja toiminta-ajatusta haastava visio. Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttamista ohjaavat seuraavat strategiset päämäärät.

4 4 (26) 2 Johdanto 2.1 Tausta, tavoitteet ja merkitys Valtakunnallisesti julkisen sektorin tietohallintoon on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomioita. Useiden selvityksien perusteella julkisen hallinnon tietojärjestelmät eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla kuntien peruspalveluiden tehostamista. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus ja käytössä olevien sovellusten suljetut rajapinnat nähdään merkittäväksi esteeksi mm. kuntalaisten / kansalaisten sähköisen asiointimahdollisuuksien kehittämiselle. Syyskuun alussa 2011 voimaan astuvalla tietohallintolailla, julkisen sektorin tietohallinnon ohjausyksikön (JulkICT) ja kuntasektorin ict palveluyhtiön Kuntien Tiera Oy:n perustamisella, on pyritty nyt luomaan rakenteet, joilla voidaan tehostaa tietotekniikan hyödyntämistä julkisella sektorilla. Seudullisia, toimialalähtöisien ict -hankkeiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Seudullisien toimialasovellusten lisääntyessä Turku ympäristökuntineen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) ovat tiivistäneet myös tietohallintoyksikköjen välistä yhteistyötä. Kaarinan kaupungin nykyiset tietotekniset tuotantopalvelut on toteutettu keskitetysti. Tietotekniset palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, mutta myös osaksi ulkoisena palveluna. Tuotantopalveluiden ohella kaupungin tietohallintoyksikkö on pystynyt jonkin verran tukemaan toimialoja myös toimialakohtaisessa ict -johtamisessa. Tietohallintostrategiassa pyritään analysoimaan kaupungin nykyinen ja tuleva tietohallinnollinen ja tietotekninen toimintaympäristö. Analysoinnin tuloksena määritellään jatkokehittämisen strategiset linjaukset. Strategiset linjaukset varmistavat kaupunkistrategian mukaisen toiminnan tukemisen ja toiminnan tehostamisen tietotekniikan suomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen. 2.2 Tietohallintostrategia ja Kaarinan muut strategiat Kaarinan kaupungin strategia vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupungin kokonaisstrategia ohjaa selkeästi myös tietohallintostrategian valmistelua. Alle on poimittu kaupungin strategiasta ne strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet, joihin tietohallintostrategialla voidaan vaikuttaa. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Elinkaarikustannuksien selvittäminen Laatia elinkaarikustannuksien laskentamalli ja yhteiset laskentaperiaatteet omaksuttu ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Laatu- ja kustannustietoinen Toimiva johtaminen Riittävän johtamisosaamisen takaaminen esimiehille johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Aktiivinen toiminta seudullisten yhteistyöhankkeiden onnistumisen puolesta Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Tehtäväkuvausten päivittäminen ja tehtäväjaon tarkentaminen Laatu- ja kustannustietoinen Ajantasainen palvelustrategia Palvelustrategian toteuttaminen ja päivittäminen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Energiatehokkuuden parantaminen Uuden tekniikan hyödyntäminen ja investointi energiaasäästäviin laitteistoihin Luovuudesta tunnettu Kaarina Osallistuva kaupunkilainen ja henkilöstö Luovuutta, innovatiivisuutta sekä uuden oppimista edistävien toimitilojen, välineiden ja työtapojen käyttöönotto ja fyysisten ja virtuaalisten osaamisympäristöjen luominen

5 5 (26) Kaarinan kaupungin palvelustrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Palvelustrategian mukaan Kaarinassa panostetaan omien tietotekniikkapalveluiden kehittämiseen. Valmiita palvelutuotteita voidaan tarjota myös yhteistyökumppaneille soveltuvin osin. 2.3 Tietohallintostrategian valmisteluprosessi Tietohallintostrategian valmisteluun ovat ottaneet osaa kaupungin johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät, Tietohallinto -yksikkö, Työyhteisön kehittämisryhmän (KEHRY) ja useat kaupungin tietotekniikka- ja sovellusympäristön avainhenkilöt. Toimialat ovat käsittelyttäneet toimialalle sopivalla tavalla tietohallintostrategian linjauksia toimialan sisällä.

6 6 (26) 3 Nykytila 3.1 Toimintaympäristön analyysi Strategian valmistelussa huomioidut valtakunnalliset hankkeet Eduskunnan hyväksymä kansallinen Tietohallintolaki: voimaanastuvalla Tietohallintolailla luodaan puitteet julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Samalla otetaan kantaa myös tietohallinnon kansalliseen organisointiin ja ohjaukseen. Alla on kaavio julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja ict -palveluiden tuottamisesta. Julkishallinnon strateginen IT-ohjaus (Valtionvarainministeriö) JulkICT IT-hallintamallit VIP IT-palveluiden järjestäminen ja elinkaarenaikainen kehittäminen Kuntien Tiera Oy Hki Espoo Vantaa Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 KELAn kuntapalvelut IT-palvelutuotanto Markkinaehtoiset IT-toimittajat Kuntien ITyksiköt JulkICT: toimii julkishallinnon korkeimpana ict-toiminnan koordinoijana (aloitti toimintansa ) VIP: Valtion tietotekniikan palvelukeskus (VIP) järjestää ja kehittää JulkICT:n ohjauksen sekä julkishallinnon IT strategian mukaisia palveluita valtiohallinnon toimijoille Tiera Oy: järjestää ja kehittää JulkICT:n ohjauksen sekä asiakasomistajiensa IT strategian mukaisia palveluita asiakkaana oleville kuntatoimijoille Kuntien Tiera Oy: SITRAn 2009 käynnistämä kuntasektorin ict palvelukeskushanke eteni yhtiön perustamiseen Alkuvuodesta 2011 palveluyhtiö sai nimekseen Kuntien Tiera Oy. Omistajapohja on laajentunut merkittävästi ja Tiera Oy:n laskennallinen väestöpeitto on yli 46%. Turun seudulta Tieraan ovat liittyneet mm. Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio, Rusko ja Sauvo. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) on Tiera Oy:n osakas.

7 7 (26) Ict -yhteistyö Turun seudulla Turun seudulla ei ole tähän mennessä ollut erikseen määriteltyä tietohallintoon tai tietotekniikkaan paneutuvaa yhteistyöryhmää, vaan yhteistyö toteutuu yhteisten sovellusprojektien, yhteistapaamisten ja henkilökohtaisten kontaktien välityksellä. Tiera Oy:öön liittymisen myötä Turku. Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio ja myös VSSHP ovat selkeästi tiivistäneet yhteistyötään Kaarinalle merkittävimmät toimialalähtöiset seudulliset ict -yhteistyöhankkeet Ympäristöpalveluiden City-yhteistyö: Kaarina ympäristöpalvelut ovat jo vuosia käyttäneet Turun kiinteistölaitoksen kanssa yhteistä karttatuotantoon ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvää Teklan City -järjestelmää. City järjestelmä on laaja kokonaisuus ja ympäristöpalvelut ovat tarpeen mukaan laajentaneet järjestelmän käyttöä uusilla palvelukokonaisuuksilla. City -järjestelmän tietotekninen tuotantovastuu on Turulla. Kirjastojen VASKI-yhteistyö: Kaarina kirjasto on liittymässä 2011 kuntakirjastoja yhdistävään VASKI kirjastojärjestelmään. Nyt VASKI kirjastoihin kuuluvat Turku, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Taivassalo. Laajentumisen jälkeen mukaan tulevat Kaarina, Kustavi, Pyhäranta, Vehmaa, Paimio, Sauvo ja todennäköisesti myös Uusikaupunki ja Laitila. VASKI -järjestelmä keskitettyjen osien tietotekninen tuotantovastuu tullee olemaan jatkossakin Turulla. Terveydenhuollon yhteistyö VSSHP:n ja Effica -terveyskeskuksien kanssa: Kansallisien eresepti- ja ekanta hankkeiden myötä yhteistyö sairaanhoitopiiriin ja sairaanhoitopiirin muihin Effica terveyskeskuksiin on selkeästi tiivistynyt. Yhteistyö tulee terveyspalveluiden osalta entisestään tiivistymään, sillä voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Oppimisympäristön kehittäminen seudullisessa JUUNO hankkeessa Kaarinan kaupunki on mukana Naantalin kaupungin käynnistämässä oppimisympäristöhankkeessa (JUUNO), jossa pyritään luomaan opiskelua tukeva yhtenäinen toimintaympäristö, josta löytyisivät sekö oppilaiden että opettajien kaikki keskeisimmät työvälineet. Kaarinassa ko. ympäristöä tullaan kokeilemaan ensiksi lukiossa. Koekäyttö alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2011.

8 8 (26) 3.2 Tietohallinto -yksikön toiminta Tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden organisointitapa Kaarinan kaupungin tietohallintoyksikkö vastaa keskitetysti kaupungin tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluista. Organisatorisesti tietohallinto on yksi hallintopalveluiden vastuualue. Tietohallintoyksikön lisäksi jokaisella toimialalla on myös omaa tietohallinto-osaamista, mutta toimialakohtaista tietohallinto-osaamista on yleisesti ottaen kaupungissa liian vähän. Kuntaliitosvaiheessa 2009 vuoden alussa tietohallintoyksikkö laajentui 10 henkilön yksiköksi. Laajentumisen myötä yksikön toiminta voitiin jakaa kolmeen eri toimintatiimiin. Keskitetyssä asiakaspalvelussa työskentelee 5 hlöä (nk. vihreä tiimi). Keskitetty asiakaspalvelu (=taso 1) ottaa pääsääntöisesti vastaan käyttäjien palvelupyynnöt ja ratkaisee yli 80% palvelupyynnöistä itse. Alle 20% palvelupyynnöistä siirtyy toisille tiimeille ratkaistavaksi (=taso 2). Palvelupyyntöjen ratkaisun lisäksi Keskitetty asiakaspalvelu vastaa kaikista hajautetun kaluston hallintaprosesseista (työasemat, tulostimet, puhelimet, videotykit jne.). Keskitetyssä tuotanto- ja arkkitehtuuripalvelussa työskentelee 3 hlöä (nk. sininen tiimi). Keskitetty tuotanto- ja arkkitehtuuripalvelu vastaa laitehuoneen, palvelimien, tuotannossa olevien sovellusten, tietoliikenneverkon ja puhelinjärjestelmän toiminnasta. Tiimi vastaa myös tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja työasemien asennusympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimialapalvelut tiimissä työskentelee 2 hlöä (nk. keltainen tiimi). Toimialapalvelut tukevat toimialoja tietotekniikan hyödyntämisen suunnittelussa ja vastaavat pääosin toimialasovellusten käyttöönoton tietoteknisestä projektoinnista. Tietohallintoyksikkö on mitannut muutaman vuoden välein asiakastyytyväisyyttä ja mittauksien perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Karkean arvion mukaan tietohallintoyksikön työstä vain 10-20% kohdistuu kaupungin tietojärjestelmien tai kaupungin toimintaprosessien jatkokehittämiseen siten, että tietojärjestelmät voisivat lisätä palvelutuotannon tehokkuutta. Arviolta 80-90% tietohallinnon työstä kohdistuu päivittäisen tietoteknisen tuotantotoiminnan ylläpitoon ja tukemiseen mm. seuraavien tehtävien muodossa. - käyttäjien palvelupyyntöjen ratkaiseminen - työasemien, tulostimien, puhelimien, videotykkien jne. hankinta- ja asennusprosessit - palvelimien, tietoliikenneverkon ja puhelinjärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävät - sovelluksien käyttöönotto, päivitys ja ylläpitotehtävät

9 9 (26) Tietohallinnon toimintakentän laajuus Kaupungin tietohallinto palvelee kaupungin eri toimialoja laajasti tietotekniikkapalveluiden lisäksi myös puhelinpalveluissa. Kaupungin sisäisten asiakkaiden lisäksi tietohallinto tuottaa pienimuotoisesti palveluita myös muutamille ulkopuolisille yksiköille ja naapurikunnille. Seuraavat suoritemäärät kuvaavat toiminnan laajuutta (luvut 08/2011): -vastuulla olevia työasemia noin 2000 kpl -tuotannossa olevia palvelimia noin 80 kpl -tuotannossa olevia sovelluksia noin 100 kpl -kiinteitä puhelinliittymiä noin 325 kpl -matkapuhelinliittymiä noin 965 kpl -palvelupyyntöjä vuodessa noin kpl 3.3 Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvät kustannukset Kokonaiskustannukset Kaupungin tietotekniikkaan liittyvät kustannukset ovat osaksi keskitettyjä, osaksi hajautettuja. Koko kaupungin ICT:n kokonaiskustannukset ovat noin 2,5 milj., kun kustannuksiin otetaan mukaan sekä tietotekniikka että puhelinympäristön kustannukset. Kaupungin ICT-toiminnan suorat kustannukset ovat noin 1,9% koko kaupungin omaan toimintaan liittyvistä kokonaiskustannuksista (2,5milj. / 131 milj. = 0,019). Alla karkeasti ulkoiset kustannuserät: Sovellusten ylläpitomaksut toimittajille Vuosittaiset investoinnit sovellusympäristöön Työasemien hankinta (hallinto ja opetus) Puhelinjärjestelmän kustannukset (myös puhelut) Ohjelmistojen lisenssikulut Tulostus ja kopiointipalvelut laitteineen Tietoliikenneverkon palvelukustannukset Sisäisen palvelutuotannon kustannukset karkeasti: Tietohallinnon henkilöstökulut Sisäisen palvelutuotannon muut kulut n /v (hajautettu) n /v (keskitetty) n /v (hajautettu) n /v (kesk. ja haj.) n /v (keskitetty) n /v (hajautettu) n /v (keskitetty) n /v (keskitetty) n /v (keskitetty) 3.4 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kaupungin tietojärjestelmäarkkitehtuuri on tarkoituksellisesti pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Yksinkertaisuudesta huolimatta uudet teknologiat on hyödynnetty hyvin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin yksinkertaisuus on helpottanut selvästi kokonaiskustannuksien hallittavuutta ja osaoptimointia on kaikin keinoin pyritty välttämään Palvelin- ja tallennusjärjestelmät Palvelinjärjestelmä perustuu pääosin 2008 käyttöönotettuun palvelin- ja tallennusjärjestelmään. Palvelinjärjestelmässä ja tallennusjärjestelmässä on laajennusvaraa loppuvuo-

10 10 (26) teen 2013 asti. Varusohjelmistotasolla palvelinjärjestelmä perustuu lähes täysin Microsoft -tuotteiden käyttöön Työasemaympäristö Työasemat perustuvat täysin Microsoft -ympäristöön. Pääosa työasemista toimii edelleen Windows P -käyttöjärjestelmällä. Kouluympäristössä siirrytään Windows 7 - käyttöjärjestelmään kesän 2011 aikana ja syksyllä muutos aloitetaan asteittain myös hallintoympäristössä Toimiston perustyökalut Toimiston perusohjelmistona käytetään toistaiseksi Microsoft Office 2003 versiota. MS Office 2010 versio otettaneen käyttöön vuoden 2012 alusta. Sähköpostijärjestelmänä on TeamWare:n ToimistoTiimi, mutta se vaihdettaneen Microsoftin MS Exhange - järjestelmään vuoden 2011 lopulla Sovellusohjelmistot Erilaisia sovellusohjelmistoja on käytössä lähes 100 kpl. Merkittävimmät ohjelmistot ovat seuraavat: Toiminto Järjestelmän nimi Toimittaja Terveyspalvelut Terveydenhuollon Effica Tieto Sosiaalipalvelut Yksilö- ja perhehuollon Effica Tieto Taloushallinto Perustalousjärjestelmä, IntimePlus Aditro Ostolaskut Basware IP Basware Talousraportointi BusinessPlanning Basware Asianhallinta Kuntatoimisto Triplan Palkanlaskenta Pegasos Logica Karttapalvelut City (Turusta) Tekla Oppilashallinto Primus/Wilma/Kurre Starsoft Tietoliikennepalvelut Puhelinpalvelut Kaupunki ostaa kiinteistöjen väliset tietoliikenneyhteydet pääosin palveluna. Kuituyhteydet kattavat kaikki koulut ja muut pääkiinteistöt. Pienempiin toimipisteisiin (mm. päiväkodit) käytetään 1-2 MBits yrityslaajakaistayhteyksiä. Tietoliikenneverkkoa hyödynnetään tehokkaasti nk. monipalveluverkkona (mm. data, puhe, kameravalvonta, kiinteistöhallinta). Kiinteät puhelinpalvelut perustuvat tällä hetkellä Siemens -ratkaisuun ja matkapuhelimet perustuvat normaaliin GSM-tekniikkaan. Kaupungin puhelinpalvelut kilpailutettiin yhtenä kokonaisuutena syksyllä Uuden järjestelmän käyttöönotto ajoittuu syksyyn 2011.

11 11 (26) 3.5 Tietojärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisessa Toimiston perusjärjestelmiä (sähköposti, kalenteri, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) osataan hyödyntää hyvin, kun otetaan huomioon käyttäjien tarpeet eri työtehtävissä. Kaupungin sisäisessä toiminnassa käytetään lukuisia ohjelmistoja hallinnon rutiinien tehostamiseksi. Alla merkittävimmät hallintoa ja tukipalveluiden toimivuutta tukevat sähköiset palvelut. -ostolaskujen sähköinen kierrätys ja sähköinen talousraportointi -sähköiset henkilöstölomakkeet -paperittomat kokouskäytännöt -tietohallinnon ja tilakeskuksen sähköiset palvelupyyntöjen hallintajärjestelmät -kaupungin sisäinen intranet sivusto Kantri Tietojärjestelmien hyödyntäminen peruspalveluiden tuottamisessa Toimialojen tuottamat peruspalvelut (kuntalaispalvelut) ovat paljolti riippuvaisia tietojärjestelmien käytöstä. Toimialojen käytössä on kymmeniä tietojärjestelmiä ja toimialat vastaavat ko. järjestelmien hyödyntämistasosta ja pääkäyttäjien ja peruskäyttäjien koulutuksesta. Toimialojen tietojärjestelmien hyödyntämistaito on tärkeä osa tuottavaa peruspalveluiden tuotantoprosessia Tietojärjestelmien hyödyntäminen kuntalaisten sähköisessä asioinnissa Kaupungin eri palveluihin liittyvän perusinformaation jakamisessa kaupungin internet sivusto tarjoaa laajan tietopaketin mm. kuntalaisten käyttöön. Internet sivuston kautta voi myös lähettää kaupungille palautetta tai tehdä aloitteita. Perussivustoa täydennettiin keväällä 2011 julkistamalla Kaarinan matkailua tukeva erillinen internet sivusto osoitteessa Internet sivuilla on jaossa myös lukuisia sähköisiä lomakkeita, joskin lomakkeet ovat pääasiassa passiivisia eli lomakkeet voidaan osaksi täyttää sähköisesti, mutta lomakkeen palautus tapahtuu perinteiseen tapaan paperimuodossa. Alla esimerkkejä pidemmälle menevistä sähköisistä kuntalaispalveluista. Sivistyspalveluissa päiväkotiin ja kouluun voi ilmoittautua sähköisesti ja oppilashallintojärjestelmään liittyvällä Wilma -järjestelmällä tuetaan asiointia oppilaiden vanhempien kanssa. Kirjaston sähköiset lainauspalvelut ovat myös käytössä. Ympäristöpalveluiden käyttämästä City järjestelmästä on automaattinen sähköinen siirtokanava opaskartta.turku.fi palveluun, joka mahdollistaa mm. asemakaavojen, kiinteistörajojen ja kadunnimien automaattisesti päivittymisen internet palveluun tietyin väliajoin. Terveyspalveluissa ollaan ottamassa tuotantoon nettiajanvarausmahdollisuutta. Nettiajanvaraus aloitetaan laboratoriopalveluista ja soveltuvin osin se laajentuu myös hammaslääkäripalvelujen ajanvaraukseen.

12 12 (26) Kaupungin toimialat hyödyntävät toiminnassaan myös yleisiä valtakunnallisia sähköisiä palveluita. Nuorisopalvelut käyttävät toimintansa tukena mm. palvelua. Kaarina on mukana myös sosiaalisessa mediassa mm. Facebook sivuston välityksellä. 3.6 Tietohallinnon johtaminen ja toiminnan kehittäminen ict-näkökulmasta Kaarina kaupungissa ei ole määritelty merkittäviä erillisryhmiä ICT -johtamisen tukemiseksi, vaan ICT -johtaminen on pyritty sisällyttämään olemassa oleviin johtamiskäytäntöihin. osallistuu kaupungin johtoryhmän työskentelyyn ja pyrkii siellä omalta osaltaan varmistamaan, että tietohallinnolliset näkökohdat huomioidaan normaalissa päätöksenteossa. Edellisissä kappaleissa on kerrottu, että tietohallintoyksikön työstä korkeintaan 1-2 htv kohdistuu toimialojen tukemiseen tietojärjestelmien jatkohyödyntämismahdollisuuksien kartoituksessa tai nykyisien toimintaprosessien muuttamiseen siten, että tietojärjestelmiä voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin tai tehokkaammin. Kaarinan kaupungin eri toimialoilla ei ole yhtäkään täysipäiväistä tietojärjestelmän pääkäyttäjää. Sovellusten pääkäyttäjät/vastuukäyttäjät on yleensä nimetty, mutta ko. tehtävän hoitamiseen tarvittavaa tuntimäärää ei ole yleensä erikseen määritelty. Isoimpien ict keskeisten käyttöönotto- ja muutosprojektien läpiviemiseksi kootaan erillinen projektikohtainen työryhmä. Työryhmään pyritään keräämään riittävä tietohallinnollinen johtamisosaaminen ja tietotekninen asiantuntemus projektin käynnistyspäätöksen tekemiseksi ja projektin onnistuneen läpiviennin mahdollistamiseksi. Uusien sovellusten nopea käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen vaativat usein merkittäviäkin muutoksia henkilömitoituksessa. Laajojen sovellusten käyttäminen vaatii toimialalta henkilötyöaikaa käyttäjätunnuksien ja käyttäjäoikeuksien hallintaan ja käyttäjien jatkuvaan tukemiseen sovelluksen päivittäisessä käytössä. Edellä kuvattu sovelluksen pääkäyttäjäosaaminen ei ole kaikkien sovellusten osalta riittävällä tasolla. 3.7 Tietohallinnolliset ja tietotekniset kehityskohteet karkealla tasolla Tietohallinto voidaan jakaa kehityskohteiden tunnistamisen suhteen tietohallinnon johtamiseen, tietoteknisien palveluiden hyödyntämiseen ja tietotekniseen palvelutuotantoon. Tietohallinnollinen johtaminen ja tietojärjestelmien hyödyntäminen: Turun kauppakorkean tietojärjestelmätieteen laitos teetti Kaarinan kaupungin johtoryhmälle ja toimialojen johtoryhmille tietohallinnollista johtamista mittaavan kypsyyskyselyn. Loppuanalysoinnin perusteella kahdeksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi nostettiin IT:n strateginen johtaminen ja Käyttäjien työtapojen ja IT:n hyödyntämisen kehittäminen.

13 13 (26) Alla kaikki analysoinnissa arvioidut osa-alueet (tärkeimmät kehityskohteet alleviivattu): 1. IT:n strateginen johtaminen 2. IT hankkeiden priorisoinnin johtaminen 3. IT arkkitehtuurin johtaminen 4. IT palvelujohtaminen 5. Suurten IT hankkeiden johtaminen ja ohjaus 6. Nykyisten IT palvelujen jatkuva pienkehittäminen 7. IT infrastruktuurin hallinta 8. Käyttäjien työtapojen ja IT:n hyödyntämisen kehittäminen Tietotekninen palvelutuotanto: Tietohallinto teetti keväällä 2010 ulkoisen auditoinnin tietoteknisistä tuotantopalveluista. Auditoinnissa löydetyt merkittävimmät kehityskohteet liittyivät tuotantojärjestelmien toimintavarmuuteen poikkeusoloissa. o tietoliikenneverkon vikasietoisuuden kehittäminen o varalaitetilojen järjestäminen vika- ja poikkeusolojen varalle o palvelinympäristön kahdentaminen vika- ja poikkeusolojen varalle

14 14 (26) 3.8 Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT) Seuraavassa analyysissä (SWOT) on listattu Kaarinan kaupungin tietohallinto- ja tietoteknisiin tuotantopalveluihin liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuus Tietotekniset tuotantopalvelut hyvällä tasolla Tietohallinnon hyvä asiakaspalvelutaito Tuotteistetut tietotekniset tuotantopalvelut Ict:n kokonaiskustannukset tiedossa ja hallinnassa Tietohallinnon ja toimialojen välinen luottamus ja toimiva yhteistyö Heikkoudet Kaupungin tietohallinnollinen asiantuntijaosaaminen riittämätöntä uusien sähköisten toimintamallien ja sähköisten asiakaspalveluiden kehittämiseen (tietohallinto + toimialat). Esimiesten it -johtamisosaaminen ja tietojohtamisosaaminen "puutteellista" Toimialat eivät pysty panostamaan tarpeeksi ict - toiminnan tukemiseen (pääkäyttäjätuki & käyttäjien taidot) Ympäristön "suppeus" huomioiden, poikkeusoloihin varautuminen on vaikeaa. Jo tehdyissä seudullisissa palvelurakenneratkaisuissa ict -asiat ovat jääneet vähälle huomiolle Suuri riippuvuus sovellustoimittajista Ympäristön digitalisoituessa materiaalin hallinta hankaloituu ilman uusia tiedon tallennus- ja arkistointiratkaisuja. Miten hyödynnämme? Ylläpidämme ja kehitämme nykyistä palvelua ja tarjoamme sitä esimerkiksi esim. seudullisiin palveluihin. Tarjoudumme tarvittaessa "benchmarking" kohteeksi. Kykenemme arvioimaan vaihtoehtoisien tuotantomallien kustannuksia todellisiin laskelmiin perustuen. Kykenemme arvioimaan vaihtoehtoisien tuotantomallien kustannuksia todellisiin laskelmiin perustuen. Tarjoudumme tarvittaessa "benchmarking" kohteeksi. Miten korjaamme? Osallistumme arvioiden ja harkitusti seudullisiin tai valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin (hyödyllisyys arvioitava tarkasti). Aktivoidaan toimialat ottamaan kantaa sähköisten palveluiden vaikuttavuuden arviointiin ja "panos-tuotos" suhteen määrittämiseen.. Järjestetään henkilöstöhallinnon kanssa koulutusta ko. puutteen korjaamiseksi. Koulutus voi tapahtua myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Arvioidaan toimialakohtaisesti sovelluksien pääkäyttäjiin, vastuukäyttäjiin ja peruskäyttäjiin liittyvä osaamisvajeen määrä ja merkitys. Tehdään toimialakohtaisesti "panos-tuotos" analyysi eli pyritään arvioimaan resursointitarve analyyttisesti. Pyritään seudulliseen yhteistyöhön tuotantopalveluiden toimintavarmuuden lisäämiseksi myös poikkeusoloissa. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Seudullisen arviointimallin kehittäminen. Tukeudutaan ko. alueella valtakunnalliseen julkisen hallinnon edunvalvontaan, jonka avulla voitaisiin vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista. Käynnistetään selvitys digitaalisen asiakirja-aineiston hallinjärjestelmän ja arkistointijärjestelmän kehittämisestä.

15 15 (26) Mahdollisuudet Turun Seudun ict yhteistyöllä on positiivinen kehityssuunta Sairaanhoitopiiri saaminen mukaan yhteiseen seudulliseen ict -kehittämiseen Seudullisen ict -osaamisen hyödyntäminen Turun seutukunta vahvasti mukana Tiera Oy:ssä Uhat Emme osaa ennakoida miten palvelurakenteen muutokset tulisi huomioida ict palvelurakenteissa Toimialat ja ict -asiantuntijat etääntyvät toisistaan Ict -kustannuksia tarkastellaan erillisenä, palvelutuotannosta irrallisena kulueränä Seudullinen ict muuttuu jäykäksi ja hidasliikkeiseksi Tiera Oy ei pysty koordinoimaan tehokkaasti kansallista ict -kehitystä Tiera Oy:n toiminta hidastaa seudullisen ict -yhteistyön kehittymistä Seudullisesti toteutettujen ratkaisujen suoritekustannukset nousevat merkittävästi Seudulliseen toimintaan kohdistuva muutosvastarinta Emme hallitse muuttuvassa tilanteessa tietoturva- ja tietosuojanäkökohtia tarpeeksi hyvin Miten hyödynnämme? Jatkamme aktiivista toimintaa seudullisien yhteistyöhankkeiden tukemiseksi. Tuetaan aktiivisesti sairaanhoitopiirin ja Effica -terveyskeskuksien välistä yhteistyötä. Toimimme aktiivisesti seudullisen ict strategian luomiseksi ja uuden toimintatavan konkretisoimiseksi. Kehitämme esim. seudullisia toimintamalleja mahdollisuuksien mukaan Tieran välityksellä ja rahoituksella. Miten varaudumme? Kehitetään esimiesten ict johtamisosaamista. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet tehdään mahdollisimman lähellä palvelutoimintaa. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet tehdään mahdollisimman lähellä palvelutoimintaa. Omien tuotantotapojen tarjoaminen "benchmarking" kohteeksi. Kehitämme toimintamalleja myös seutukunnallisesti. Kehitämme toimintamalleja vahvasti myös seudullisesti. Tukeudumme Tieran palveluihin, jos se tuo lisäarvoa seudulliselle yhteistyölle. Omien tuotantotapojen ja palveluiden suoritelaskentamallien tarjoaminen "benchmarking" kohteeksi. Toimivan ja avoimen johtamisen kehittäminen. Luodaan tietoturva- ja tietosuojasuunnitelmat, ja varmistetaan riittävä osaamistaso esim. osaamiskokeilla.

16 16 (26) 3.9 Nykytilan analysoinnin yhteenveto Kaarinan tietohallinto on pyrkinyt järjestämään nykyisin käytössä olevat tietotekniset peruspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjätasolla asiakastyytyväisyys on hyvä, ja kustannustaso on kilpailukykyinen. Pääosa nykyisistä tietoteknisistä peruspalveluista tuotetaan Kaarina -kohtaisesti. Jatkossa yhä useampi kaupungin tarjoama peruspalvelu tuotettaneen seutukunnallisesti (seudullinen vesi, seudullinen tekninen tuottaja, seudullinen kirjasto, seudullinen rakennusvalvonta, seudullinen yhteispäivystys, jne.). Vastaavasti kuntalaisten ja kansalaisten sähköisien asiakaspalveluiden kehittäminen tulee vaatimaan niin isoja panostuksia, että niitä voidaan tehdä vain valtakuntatasolla. Tietohallinnon, kaupungin kaikkien esimiesten ja asiantuntijoiden on oltava aktiivisia seutukunnallisia ja valtakunnallisia tuotantomalleja kehitettäessä. Tuotettiinpa kaarinalaisten tarvitsemat peruspalvelut Kaarina kohtaisesti, seudullisesti tai valtakunnallisesti, niin tietojärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödyntämisen perusedellytys on toimiva ja osaava toimialalähtöinen ict - johtaminen, joka on omaksuttu osaksi normaalia johtamiskulttuuria. Toimialalähtöisessä ict -johtamisessa tulee olla kyvykkyyttä ottaa asioihin kantaa myös seutukunta- ja valtakuntatasolla.

17 17 (26) 4 Tietohallintostrategian kehittämislinjaukset Nykytilan kuvauksen ja nykytilan analysoinnin perusteella Kaarinan kaupungin tietotekniset tuotantopalvelut toimivat hyvin. Vaikuttavuuden kannalta merkittävimmät kehityskohteet ovat selkeästi tietohallinto-osaamisen sisällyttämisessä normaaleihin johtamiskäytäntöihin, nykyisten ja uusien tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen ja kuntalaisten sähköisien asiointipalveluiden järkevä kehittäminen. Toimintaympäristön monimutkaistuessa ja laajetessa, tietoturva- ja tietosuojanäkökohtiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita. Tietohallinto-osaaminen Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Osaava muutosjohtaminen järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä Käytössä olevan tietotekniikan hyödyntämisen varmistaminen Käyttäjien osaamisen varmistaminen Kuntalaisten sähköisien palveluiden kehittäminen Tietoturva- ja tietosuoja hallinnassa Tietohallinnollinen yhteisymmärrys, yhteistyökyky ja ja vuorovaikutus Tietotekniset tuotantopalvelut Toimivat sisäiset ict asiakaspalvelut (palvelupyynnöt) Toimivat logistiikkapalvelut (hankinnat-huollot-poistot) Luotettavat tuotantopalvelut (tietoliikenne, palvelimet, tietoturva) Kyky ottaa uusia palveluita tuotantoon (projektointi) Ulkoistettujen palveluiden hallinta 4.1 Toiminta-ajatus 4.2 Visio Kaarinan kaupunki kehittää toimintaansa kaupungin kokonaisstrategian mukaisesti tietotekniikkaa järkevästi hyödyntäen. Tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet ja hyödyntämisedellytykset kyetään arvioimaan myös seudullisesti ja valtakunnallisesti. Toimintaympäristön muuttuessa ja tekniikan kehittyessä, tietoteknistä palvelutuotantotapaa muutetaan tarvittaessa. Kaarinan kaupunki hyödyntää esimerkillisen järkevästi ja luovasti tietotekniikkaa kaupungin sisäisessä palvelutuotannossa ja asiakkaille tarjottavissa palveluissa. 4.3 Tietohallinnon johtamismalli ja päätöksentekoprosessi Tietohallinnon ja tietotekniikan ei tulisi pääsääntöisesti näkyä erillisinä hankkeina luottamushenkilöorganisaation päätöksenteossa. Tietotekniset muutokset ovat osa kaupungin toimialoilla tapahtuvaa palvelutuotannon muutosprosessia. Luottamushenkilöstön hyväksyessä tietyt muutokset kaupungin palvelutuotannossa, hyväksytään samalla myös ko. palvelumuutokseen liittyvät tietotekniset muutokset.

18 18 (26) Kaupunkitasoiseen tai toimialatasoiseen tietohallinnon johtamiseen ei määritellä omaa päätösvaltaista erillisryhmää, vaan tietohallinnollinen johtaminen sisällytetään normaaleihin johtamiskäytäntöihin (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet). Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvä päätösmatriisi tukeutuu täten pitkälti yleiseen hankintasääntöön ja hankintavaltuuksiin liittyviin rajauksiin. Tietohallintostrategian mukainen päätösmatriisi on liitteenä 1.

19 19 (26) 4.4 Strategiset päämäärät Tietohallintostrategian strategiset päämäärät ovat seuraavat: o Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen o Käyttäjien tietotekniikkaosaamisen varmistaminen ja kehittäminen o Tehokkaat ja monipuoliset tietojärjestelmät o Kuntalaispalveluiden sähköistäminen o Tietoturva ja tietosuoja hallinnassa Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Tietohallintojohtamisen sisällyttäminen kaupungin normaaleihin johtamiskäytäntöihin on haastavaa, mutta järkevää. Jos tietohallinnon johtaminen eriytettäisiin omaksi kokonaisuudekseen, niin tietohallinnolliset asiat helposti irtaantuvat ja etääntyvät normaalista palvelutuotannon kehittämisestä. Onnistuneeseen tietohallintojohtamiseen tarvitaan tukea koko kaupungin henkilöstöltä, mutta vähintään kaikkien esimiesten on tiedostettava tietohallintojohtamiseen liittyvät vaatimukset. Osaavaan tietohallintojohtamiseen sisältyy vahvasti tietojohtaminen, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ymmärrystä tietojärjestelmissä olevan tiedon sisällöstä, oikeellisuudesta, omistajuudesta ja omistajuuteen kiinteästi liittyvistä tietoturva- ja tietosuojamääräyksistä. Osaavassa tietojohtamisessa tunnistetaan palvelutuotannon tukena tarvittavan tiedon saatavuus- ja käytettävyysvaatimukset myös seutukunnallisista palvelutuotantomalleista päätettäessä (esim. seudullinen sosiaalipäivystys, terveydenhuollon seudulliset päivystyspalvelut, seudulliset palveluiden yhteishankinnat). Tavoitteellinen ja tuloksekas tietohallintojohtaminen edellyttää tietojärjestelmien käyttöönottoprosessin hyvää hallintaa. Käyttöönottoa edeltävässä tietojärjestelmämuutoksen kokonaistaloudellisuusarviossa ei saa unohtaa muutoksen edellyttämiä toiminnallisia muutostarpeita, sillä yleensä onnistunut tietojärjestelmämuutos aiheuttaa muutoksia mm. työntekijöiden tehtävämäärittelyissä. Hankintapäätöksen jälkeen järjestelmien käyttöönotot on tehtävä ripeästi ja samalla on vietävä läpi analysoinnissa tunnistetut toiminnalliset muutokset työprosesseissa. Strategiakaudella on osattava ottaa kantaa sekä tietohallinnollisien johtamiskäytäntöjen toimivuuteen että tietoteknisen palvelutuotannon rakenteisiin muuttuvissa olosuhteissa. Merkittävimmät paineet ko. arvioinnille luovat mm. tiivistyvä seutuyhteystyö, hallitusohjelmaan liittyvät muutospaineet kuntarakenteen kehittämisessä ja kansallisen tietohallintolain ohjausmekanismit. Tavoite Toimenpide Vastuutaho Konkretisoida tietohallintojohtamisen ja tietojohtamisen käsitteet Asiaan perehtyminen. Perehtymisen jälkeen arvioidaan koulutussuunnitelman tarvetta ko. aihealueella. Henkilöstöjohtaja

20 20 (26) Tavoite Toimenpide Vastuutaho Tunnistaa tietojohtamisen vaatimukset ja mahdollisuudet seutuyhteistyössä Tutustuminen aiheeseen esim.seutuyhteistyökumppanin(ien) kanssa. Tutustumisen perusteella voimme arvioida seutuyhteistyön vaikutuksia tietojohtamisen rakenteisiin ja käytöntöihin. Toimialajohtajat Tunnistaa tietohallintojohtamiseen liittyvät seudulliset yhteistyötarpeet ja mahdollisuudet Tunnistaa tietotekniseen palvelutuotantoon liittyvät seudulliset yhteistyötarpeet ja mahdollisuudet. Tietojärjestelmäinvestointien kokonaistaloudellinen arviointi Tietojärjestelmien kehittämishankkeita voidaan tarkastella yhtenäisestä "hankesalkusta", joka mahdollistaa kehittämishankkeiden priorisoinnin ja aikataulutuksen. Yhteys kaupunkistrategiaan: Tehdään toimialoittain selvitys/esitys, tarvitaanko toimialalla erikseen hyväksyttyä seudullista tietohallintostrategiaa tai tietojärjestelmien kehityssuunnitelmaa. Tehdään selvitys/esitys, tarvitaanko tietoteknisen palvelutuotannon kehittämiseksi erikseen hyväksyttyä seudullista tietohallintostrategiaa tai tietojärjestelmien kehityssuunnitelmaa. Tehdään kokonaistaloudellinen hankinta-analyysi niistä toiminnan muutoksista, jotka edellyttävät yli euron kertainvestointia tai aiheuttavat yli euron vuosittaiset lisäkustannukset tietojärjestelmiin. Etsitään sopiva tuote tietojärjestelmähankkeiden kuvaamiseen. Kerätään merkittävät tietojärjestelmähankkeet yhtenäiseen hankesalkkunäkymään. Toimialajohtajat Toimialajohtaja "Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen" tukee seuraavia kaupunkistrategian tavoitteita (Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Toimenpide) Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Elinkaarikustannuksien selvittäminen Laatia elinkaarikustannuksien laskentamalli Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Toimiva johtaminen Riittävän johtamisosaamisen takaaminen esimiehille Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Aktiivinen toiminta seudullisten yhteistyöhankkeiden onnistumisen puolesta

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara

Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin. JUHTA Sami Kivivasara Eduskunnan hallintovaliokunnan kannanotto tietohallintolain vaikutuksiin JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara VM:n Selvitys tietohallintolain toimeenpanosta Hyväksyessään tietohallintolain eduskunta edellytti

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö

Kansallinen tunnistusratkaisu. Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Kansallinen tunnistusratkaisu Erityisasiantuntija Markus Rahkola Valtiovarainministeriö Mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa? Kykyä vastata kansallisesti tulevaisuuden haasteisiin digitalisoituvassa maailmassa

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi

Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi NAANTALIN KAUPUNKI Henkilöstöstrategian toimenpidesuunnitelma 2015 Henkilöstöstrategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi Johtoryhmä 1.12.2014 ja 8.12.2014 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keskustelumuistio Nro 1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Varsinais-SuomensairaanhoitopiirinkuntayhtymäKeskustelumuistioNro1/2016 KUNTANEUVOTTELUT Aika:27.4.2016klo8.45-11.00 Paikka:Tyks,T-sairaala,RistoLahesmaaSali Läsnä: Turunkaupunki HonkinenPäivi-Leena,ylilääkäri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot