KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA"

Transkriptio

1 1 (26) KAARINAN TIETOHALLINTOSTRATEGIA Versio

2 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä Johdanto Tausta, tavoitteet ja merkitys Tietohallintostrategia ja Kaarinan muut strategiat Tietohallintostrategian valmisteluprosessi Nykytila Toimintaympäristön analyysi Strategian valmistelussa huomioidut valtakunnalliset hankkeet Ict -yhteistyö Turun seudulla Kaarinalle merkittävimmät toimialalähtöiset seudulliset ict -yhteistyöhankkeet Tietohallinto -yksikön toiminta Tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden organisointitapa Tietohallinnon toimintakentän laajuus Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvät kustannukset Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Palvelin- ja tallennusjärjestelmät Työasemaympäristö Toimiston perustyökalut Sovellusohjelmistot Tietoliikennepalvelut Puhelinpalvelut Tietojärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisessa Tietojärjestelmien hyödyntäminen peruspalveluiden tuottamisessa Tietojärjestelmien hyödyntäminen kuntalaisten sähköisessä asioinnissa Tietohallinnon johtaminen ja toiminnan kehittäminen ict-näkökulmasta Tietohallinnolliset ja tietotekniset kehityskohteet karkealla tasolla Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT) Nykytilan analysoinnin yhteenveto Tietohallintostrategian kehittämislinjaukset Toiminta-ajatus Visio Tietohallinnon johtamismalli ja päätöksentekoprosessi Strategiset päämäärät Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Käyttäjien tietotekniikkaosaamisen varmistaminen ja kehittäminen Tehokkaat ja monipuoliset tietojärjestelmät Kuntalaispalveluiden sähköistäminen Tietoturva ja tietosuoja hallinnassa Käsitteet...26

3 3 (26) 1 Tiivistelmä Kaarinan tietohallinto tuottaa nykyiset tietotekniset peruspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjätasolla asiakastyytyväisyys on hyvä, ja kustannustaso on kilpailukykyinen. Pääosa nykyisistä tietoteknisistä perus-palveluista tuotetaan Kaarina - kohtaisesti. Jatkossa yhä useampi kaupungin tarjoama peruspalvelu tuotettaneen seutukunnallisesti. Vastaavasti kuntalaisten ja kansalaisten sähköisien asiakaspalveluiden kehittäminen tulee vaatimaan niin isoja panostuksia, että niitä voidaan tehdä vain valtakuntatasolla. Tietohallinnon, kaupungin kaikkien esimiesten ja asiantuntijoiden on oltava aktiivisia seutukunnallisia ja valtakunnallisia tuotantomalleja kehitettäessä. Tuotettiinpa kaarinalaisten tarvitsemat peruspalvelut Kaarina kohtaisesti, seudullisesti tai valtakunnallisesti, niin tietojärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödyntämisen perusedellytys on toimiva ja osaava toimialalähtöinen ict - johtaminen, joka on omaksuttu osaksi normaalia johtamiskulttuuria. Toimialalähtöisessä ict -johtamisessa tulee olla kyvykkyyttä ottaa asioihin kantaa myös seutukunta- ja valtakuntatasolla. Nykytilan analysoinnin tuloksista on johdettu kaupungin tulevaa tietohallintotoimintaa ohjaava toiminta-ajatus ja toiminta-ajatusta haastava visio. Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttamista ohjaavat seuraavat strategiset päämäärät.

4 4 (26) 2 Johdanto 2.1 Tausta, tavoitteet ja merkitys Valtakunnallisesti julkisen sektorin tietohallintoon on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomioita. Useiden selvityksien perusteella julkisen hallinnon tietojärjestelmät eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla kuntien peruspalveluiden tehostamista. Tietojärjestelmien yhteensopimattomuus ja käytössä olevien sovellusten suljetut rajapinnat nähdään merkittäväksi esteeksi mm. kuntalaisten / kansalaisten sähköisen asiointimahdollisuuksien kehittämiselle. Syyskuun alussa 2011 voimaan astuvalla tietohallintolailla, julkisen sektorin tietohallinnon ohjausyksikön (JulkICT) ja kuntasektorin ict palveluyhtiön Kuntien Tiera Oy:n perustamisella, on pyritty nyt luomaan rakenteet, joilla voidaan tehostaa tietotekniikan hyödyntämistä julkisella sektorilla. Seudullisia, toimialalähtöisien ict -hankkeiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Seudullisien toimialasovellusten lisääntyessä Turku ympäristökuntineen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) ovat tiivistäneet myös tietohallintoyksikköjen välistä yhteistyötä. Kaarinan kaupungin nykyiset tietotekniset tuotantopalvelut on toteutettu keskitetysti. Tietotekniset palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, mutta myös osaksi ulkoisena palveluna. Tuotantopalveluiden ohella kaupungin tietohallintoyksikkö on pystynyt jonkin verran tukemaan toimialoja myös toimialakohtaisessa ict -johtamisessa. Tietohallintostrategiassa pyritään analysoimaan kaupungin nykyinen ja tuleva tietohallinnollinen ja tietotekninen toimintaympäristö. Analysoinnin tuloksena määritellään jatkokehittämisen strategiset linjaukset. Strategiset linjaukset varmistavat kaupunkistrategian mukaisen toiminnan tukemisen ja toiminnan tehostamisen tietotekniikan suomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen. 2.2 Tietohallintostrategia ja Kaarinan muut strategiat Kaarinan kaupungin strategia vuosille on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupungin kokonaisstrategia ohjaa selkeästi myös tietohallintostrategian valmistelua. Alle on poimittu kaupungin strategiasta ne strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet, joihin tietohallintostrategialla voidaan vaikuttaa. Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Toimenpiteet Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Elinkaarikustannuksien selvittäminen Laatia elinkaarikustannuksien laskentamalli ja yhteiset laskentaperiaatteet omaksuttu ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa Laatu- ja kustannustietoinen Toimiva johtaminen Riittävän johtamisosaamisen takaaminen esimiehille johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Aktiivinen toiminta seudullisten yhteistyöhankkeiden onnistumisen puolesta Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Tehtäväkuvausten päivittäminen ja tehtäväjaon tarkentaminen Laatu- ja kustannustietoinen Ajantasainen palvelustrategia Palvelustrategian toteuttaminen ja päivittäminen johtaminen Ekologisesti viihtyisä ympäristö Energiatehokkuuden parantaminen Uuden tekniikan hyödyntäminen ja investointi energiaasäästäviin laitteistoihin Luovuudesta tunnettu Kaarina Osallistuva kaupunkilainen ja henkilöstö Luovuutta, innovatiivisuutta sekä uuden oppimista edistävien toimitilojen, välineiden ja työtapojen käyttöönotto ja fyysisten ja virtuaalisten osaamisympäristöjen luominen

5 5 (26) Kaarinan kaupungin palvelustrategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Palvelustrategian mukaan Kaarinassa panostetaan omien tietotekniikkapalveluiden kehittämiseen. Valmiita palvelutuotteita voidaan tarjota myös yhteistyökumppaneille soveltuvin osin. 2.3 Tietohallintostrategian valmisteluprosessi Tietohallintostrategian valmisteluun ovat ottaneet osaa kaupungin johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät, Tietohallinto -yksikkö, Työyhteisön kehittämisryhmän (KEHRY) ja useat kaupungin tietotekniikka- ja sovellusympäristön avainhenkilöt. Toimialat ovat käsittelyttäneet toimialalle sopivalla tavalla tietohallintostrategian linjauksia toimialan sisällä.

6 6 (26) 3 Nykytila 3.1 Toimintaympäristön analyysi Strategian valmistelussa huomioidut valtakunnalliset hankkeet Eduskunnan hyväksymä kansallinen Tietohallintolaki: voimaanastuvalla Tietohallintolailla luodaan puitteet julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen. Samalla otetaan kantaa myös tietohallinnon kansalliseen organisointiin ja ohjaukseen. Alla on kaavio julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja ict -palveluiden tuottamisesta. Julkishallinnon strateginen IT-ohjaus (Valtionvarainministeriö) JulkICT IT-hallintamallit VIP IT-palveluiden järjestäminen ja elinkaarenaikainen kehittäminen Kuntien Tiera Oy Hki Espoo Vantaa Kunta 1 Kunta 2 Kunta 3 KELAn kuntapalvelut IT-palvelutuotanto Markkinaehtoiset IT-toimittajat Kuntien ITyksiköt JulkICT: toimii julkishallinnon korkeimpana ict-toiminnan koordinoijana (aloitti toimintansa ) VIP: Valtion tietotekniikan palvelukeskus (VIP) järjestää ja kehittää JulkICT:n ohjauksen sekä julkishallinnon IT strategian mukaisia palveluita valtiohallinnon toimijoille Tiera Oy: järjestää ja kehittää JulkICT:n ohjauksen sekä asiakasomistajiensa IT strategian mukaisia palveluita asiakkaana oleville kuntatoimijoille Kuntien Tiera Oy: SITRAn 2009 käynnistämä kuntasektorin ict palvelukeskushanke eteni yhtiön perustamiseen Alkuvuodesta 2011 palveluyhtiö sai nimekseen Kuntien Tiera Oy. Omistajapohja on laajentunut merkittävästi ja Tiera Oy:n laskennallinen väestöpeitto on yli 46%. Turun seudulta Tieraan ovat liittyneet mm. Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio, Rusko ja Sauvo. Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (VSSHP) on Tiera Oy:n osakas.

7 7 (26) Ict -yhteistyö Turun seudulla Turun seudulla ei ole tähän mennessä ollut erikseen määriteltyä tietohallintoon tai tietotekniikkaan paneutuvaa yhteistyöryhmää, vaan yhteistyö toteutuu yhteisten sovellusprojektien, yhteistapaamisten ja henkilökohtaisten kontaktien välityksellä. Tiera Oy:öön liittymisen myötä Turku. Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio ja myös VSSHP ovat selkeästi tiivistäneet yhteistyötään Kaarinalle merkittävimmät toimialalähtöiset seudulliset ict -yhteistyöhankkeet Ympäristöpalveluiden City-yhteistyö: Kaarina ympäristöpalvelut ovat jo vuosia käyttäneet Turun kiinteistölaitoksen kanssa yhteistä karttatuotantoon ja yhdyskuntatekniikkaan liittyvää Teklan City -järjestelmää. City järjestelmä on laaja kokonaisuus ja ympäristöpalvelut ovat tarpeen mukaan laajentaneet järjestelmän käyttöä uusilla palvelukokonaisuuksilla. City -järjestelmän tietotekninen tuotantovastuu on Turulla. Kirjastojen VASKI-yhteistyö: Kaarina kirjasto on liittymässä 2011 kuntakirjastoja yhdistävään VASKI kirjastojärjestelmään. Nyt VASKI kirjastoihin kuuluvat Turku, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Taivassalo. Laajentumisen jälkeen mukaan tulevat Kaarina, Kustavi, Pyhäranta, Vehmaa, Paimio, Sauvo ja todennäköisesti myös Uusikaupunki ja Laitila. VASKI -järjestelmä keskitettyjen osien tietotekninen tuotantovastuu tullee olemaan jatkossakin Turulla. Terveydenhuollon yhteistyö VSSHP:n ja Effica -terveyskeskuksien kanssa: Kansallisien eresepti- ja ekanta hankkeiden myötä yhteistyö sairaanhoitopiiriin ja sairaanhoitopiirin muihin Effica terveyskeskuksiin on selkeästi tiivistynyt. Yhteistyö tulee terveyspalveluiden osalta entisestään tiivistymään, sillä voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueen kunnallisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat terveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin. Oppimisympäristön kehittäminen seudullisessa JUUNO hankkeessa Kaarinan kaupunki on mukana Naantalin kaupungin käynnistämässä oppimisympäristöhankkeessa (JUUNO), jossa pyritään luomaan opiskelua tukeva yhtenäinen toimintaympäristö, josta löytyisivät sekö oppilaiden että opettajien kaikki keskeisimmät työvälineet. Kaarinassa ko. ympäristöä tullaan kokeilemaan ensiksi lukiossa. Koekäyttö alkaa suunnitelmien mukaan syksyllä 2011.

8 8 (26) 3.2 Tietohallinto -yksikön toiminta Tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluiden organisointitapa Kaarinan kaupungin tietohallintoyksikkö vastaa keskitetysti kaupungin tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluista. Organisatorisesti tietohallinto on yksi hallintopalveluiden vastuualue. Tietohallintoyksikön lisäksi jokaisella toimialalla on myös omaa tietohallinto-osaamista, mutta toimialakohtaista tietohallinto-osaamista on yleisesti ottaen kaupungissa liian vähän. Kuntaliitosvaiheessa 2009 vuoden alussa tietohallintoyksikkö laajentui 10 henkilön yksiköksi. Laajentumisen myötä yksikön toiminta voitiin jakaa kolmeen eri toimintatiimiin. Keskitetyssä asiakaspalvelussa työskentelee 5 hlöä (nk. vihreä tiimi). Keskitetty asiakaspalvelu (=taso 1) ottaa pääsääntöisesti vastaan käyttäjien palvelupyynnöt ja ratkaisee yli 80% palvelupyynnöistä itse. Alle 20% palvelupyynnöistä siirtyy toisille tiimeille ratkaistavaksi (=taso 2). Palvelupyyntöjen ratkaisun lisäksi Keskitetty asiakaspalvelu vastaa kaikista hajautetun kaluston hallintaprosesseista (työasemat, tulostimet, puhelimet, videotykit jne.). Keskitetyssä tuotanto- ja arkkitehtuuripalvelussa työskentelee 3 hlöä (nk. sininen tiimi). Keskitetty tuotanto- ja arkkitehtuuripalvelu vastaa laitehuoneen, palvelimien, tuotannossa olevien sovellusten, tietoliikenneverkon ja puhelinjärjestelmän toiminnasta. Tiimi vastaa myös tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja työasemien asennusympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä. Toimialapalvelut tiimissä työskentelee 2 hlöä (nk. keltainen tiimi). Toimialapalvelut tukevat toimialoja tietotekniikan hyödyntämisen suunnittelussa ja vastaavat pääosin toimialasovellusten käyttöönoton tietoteknisestä projektoinnista. Tietohallintoyksikkö on mitannut muutaman vuoden välein asiakastyytyväisyyttä ja mittauksien perusteella asiakastyytyväisyys on hyvä. Karkean arvion mukaan tietohallintoyksikön työstä vain 10-20% kohdistuu kaupungin tietojärjestelmien tai kaupungin toimintaprosessien jatkokehittämiseen siten, että tietojärjestelmät voisivat lisätä palvelutuotannon tehokkuutta. Arviolta 80-90% tietohallinnon työstä kohdistuu päivittäisen tietoteknisen tuotantotoiminnan ylläpitoon ja tukemiseen mm. seuraavien tehtävien muodossa. - käyttäjien palvelupyyntöjen ratkaiseminen - työasemien, tulostimien, puhelimien, videotykkien jne. hankinta- ja asennusprosessit - palvelimien, tietoliikenneverkon ja puhelinjärjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävät - sovelluksien käyttöönotto, päivitys ja ylläpitotehtävät

9 9 (26) Tietohallinnon toimintakentän laajuus Kaupungin tietohallinto palvelee kaupungin eri toimialoja laajasti tietotekniikkapalveluiden lisäksi myös puhelinpalveluissa. Kaupungin sisäisten asiakkaiden lisäksi tietohallinto tuottaa pienimuotoisesti palveluita myös muutamille ulkopuolisille yksiköille ja naapurikunnille. Seuraavat suoritemäärät kuvaavat toiminnan laajuutta (luvut 08/2011): -vastuulla olevia työasemia noin 2000 kpl -tuotannossa olevia palvelimia noin 80 kpl -tuotannossa olevia sovelluksia noin 100 kpl -kiinteitä puhelinliittymiä noin 325 kpl -matkapuhelinliittymiä noin 965 kpl -palvelupyyntöjä vuodessa noin kpl 3.3 Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvät kustannukset Kokonaiskustannukset Kaupungin tietotekniikkaan liittyvät kustannukset ovat osaksi keskitettyjä, osaksi hajautettuja. Koko kaupungin ICT:n kokonaiskustannukset ovat noin 2,5 milj., kun kustannuksiin otetaan mukaan sekä tietotekniikka että puhelinympäristön kustannukset. Kaupungin ICT-toiminnan suorat kustannukset ovat noin 1,9% koko kaupungin omaan toimintaan liittyvistä kokonaiskustannuksista (2,5milj. / 131 milj. = 0,019). Alla karkeasti ulkoiset kustannuserät: Sovellusten ylläpitomaksut toimittajille Vuosittaiset investoinnit sovellusympäristöön Työasemien hankinta (hallinto ja opetus) Puhelinjärjestelmän kustannukset (myös puhelut) Ohjelmistojen lisenssikulut Tulostus ja kopiointipalvelut laitteineen Tietoliikenneverkon palvelukustannukset Sisäisen palvelutuotannon kustannukset karkeasti: Tietohallinnon henkilöstökulut Sisäisen palvelutuotannon muut kulut n /v (hajautettu) n /v (keskitetty) n /v (hajautettu) n /v (kesk. ja haj.) n /v (keskitetty) n /v (hajautettu) n /v (keskitetty) n /v (keskitetty) n /v (keskitetty) 3.4 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kaupungin tietojärjestelmäarkkitehtuuri on tarkoituksellisesti pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Yksinkertaisuudesta huolimatta uudet teknologiat on hyödynnetty hyvin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin yksinkertaisuus on helpottanut selvästi kokonaiskustannuksien hallittavuutta ja osaoptimointia on kaikin keinoin pyritty välttämään Palvelin- ja tallennusjärjestelmät Palvelinjärjestelmä perustuu pääosin 2008 käyttöönotettuun palvelin- ja tallennusjärjestelmään. Palvelinjärjestelmässä ja tallennusjärjestelmässä on laajennusvaraa loppuvuo-

10 10 (26) teen 2013 asti. Varusohjelmistotasolla palvelinjärjestelmä perustuu lähes täysin Microsoft -tuotteiden käyttöön Työasemaympäristö Työasemat perustuvat täysin Microsoft -ympäristöön. Pääosa työasemista toimii edelleen Windows P -käyttöjärjestelmällä. Kouluympäristössä siirrytään Windows 7 - käyttöjärjestelmään kesän 2011 aikana ja syksyllä muutos aloitetaan asteittain myös hallintoympäristössä Toimiston perustyökalut Toimiston perusohjelmistona käytetään toistaiseksi Microsoft Office 2003 versiota. MS Office 2010 versio otettaneen käyttöön vuoden 2012 alusta. Sähköpostijärjestelmänä on TeamWare:n ToimistoTiimi, mutta se vaihdettaneen Microsoftin MS Exhange - järjestelmään vuoden 2011 lopulla Sovellusohjelmistot Erilaisia sovellusohjelmistoja on käytössä lähes 100 kpl. Merkittävimmät ohjelmistot ovat seuraavat: Toiminto Järjestelmän nimi Toimittaja Terveyspalvelut Terveydenhuollon Effica Tieto Sosiaalipalvelut Yksilö- ja perhehuollon Effica Tieto Taloushallinto Perustalousjärjestelmä, IntimePlus Aditro Ostolaskut Basware IP Basware Talousraportointi BusinessPlanning Basware Asianhallinta Kuntatoimisto Triplan Palkanlaskenta Pegasos Logica Karttapalvelut City (Turusta) Tekla Oppilashallinto Primus/Wilma/Kurre Starsoft Tietoliikennepalvelut Puhelinpalvelut Kaupunki ostaa kiinteistöjen väliset tietoliikenneyhteydet pääosin palveluna. Kuituyhteydet kattavat kaikki koulut ja muut pääkiinteistöt. Pienempiin toimipisteisiin (mm. päiväkodit) käytetään 1-2 MBits yrityslaajakaistayhteyksiä. Tietoliikenneverkkoa hyödynnetään tehokkaasti nk. monipalveluverkkona (mm. data, puhe, kameravalvonta, kiinteistöhallinta). Kiinteät puhelinpalvelut perustuvat tällä hetkellä Siemens -ratkaisuun ja matkapuhelimet perustuvat normaaliin GSM-tekniikkaan. Kaupungin puhelinpalvelut kilpailutettiin yhtenä kokonaisuutena syksyllä Uuden järjestelmän käyttöönotto ajoittuu syksyyn 2011.

11 11 (26) 3.5 Tietojärjestelmien käyttö ja hyödyntäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisessa Toimiston perusjärjestelmiä (sähköposti, kalenteri, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka) osataan hyödyntää hyvin, kun otetaan huomioon käyttäjien tarpeet eri työtehtävissä. Kaupungin sisäisessä toiminnassa käytetään lukuisia ohjelmistoja hallinnon rutiinien tehostamiseksi. Alla merkittävimmät hallintoa ja tukipalveluiden toimivuutta tukevat sähköiset palvelut. -ostolaskujen sähköinen kierrätys ja sähköinen talousraportointi -sähköiset henkilöstölomakkeet -paperittomat kokouskäytännöt -tietohallinnon ja tilakeskuksen sähköiset palvelupyyntöjen hallintajärjestelmät -kaupungin sisäinen intranet sivusto Kantri Tietojärjestelmien hyödyntäminen peruspalveluiden tuottamisessa Toimialojen tuottamat peruspalvelut (kuntalaispalvelut) ovat paljolti riippuvaisia tietojärjestelmien käytöstä. Toimialojen käytössä on kymmeniä tietojärjestelmiä ja toimialat vastaavat ko. järjestelmien hyödyntämistasosta ja pääkäyttäjien ja peruskäyttäjien koulutuksesta. Toimialojen tietojärjestelmien hyödyntämistaito on tärkeä osa tuottavaa peruspalveluiden tuotantoprosessia Tietojärjestelmien hyödyntäminen kuntalaisten sähköisessä asioinnissa Kaupungin eri palveluihin liittyvän perusinformaation jakamisessa kaupungin internet sivusto tarjoaa laajan tietopaketin mm. kuntalaisten käyttöön. Internet sivuston kautta voi myös lähettää kaupungille palautetta tai tehdä aloitteita. Perussivustoa täydennettiin keväällä 2011 julkistamalla Kaarinan matkailua tukeva erillinen internet sivusto osoitteessa Internet sivuilla on jaossa myös lukuisia sähköisiä lomakkeita, joskin lomakkeet ovat pääasiassa passiivisia eli lomakkeet voidaan osaksi täyttää sähköisesti, mutta lomakkeen palautus tapahtuu perinteiseen tapaan paperimuodossa. Alla esimerkkejä pidemmälle menevistä sähköisistä kuntalaispalveluista. Sivistyspalveluissa päiväkotiin ja kouluun voi ilmoittautua sähköisesti ja oppilashallintojärjestelmään liittyvällä Wilma -järjestelmällä tuetaan asiointia oppilaiden vanhempien kanssa. Kirjaston sähköiset lainauspalvelut ovat myös käytössä. Ympäristöpalveluiden käyttämästä City järjestelmästä on automaattinen sähköinen siirtokanava opaskartta.turku.fi palveluun, joka mahdollistaa mm. asemakaavojen, kiinteistörajojen ja kadunnimien automaattisesti päivittymisen internet palveluun tietyin väliajoin. Terveyspalveluissa ollaan ottamassa tuotantoon nettiajanvarausmahdollisuutta. Nettiajanvaraus aloitetaan laboratoriopalveluista ja soveltuvin osin se laajentuu myös hammaslääkäripalvelujen ajanvaraukseen.

12 12 (26) Kaupungin toimialat hyödyntävät toiminnassaan myös yleisiä valtakunnallisia sähköisiä palveluita. Nuorisopalvelut käyttävät toimintansa tukena mm. palvelua. Kaarina on mukana myös sosiaalisessa mediassa mm. Facebook sivuston välityksellä. 3.6 Tietohallinnon johtaminen ja toiminnan kehittäminen ict-näkökulmasta Kaarina kaupungissa ei ole määritelty merkittäviä erillisryhmiä ICT -johtamisen tukemiseksi, vaan ICT -johtaminen on pyritty sisällyttämään olemassa oleviin johtamiskäytäntöihin. osallistuu kaupungin johtoryhmän työskentelyyn ja pyrkii siellä omalta osaltaan varmistamaan, että tietohallinnolliset näkökohdat huomioidaan normaalissa päätöksenteossa. Edellisissä kappaleissa on kerrottu, että tietohallintoyksikön työstä korkeintaan 1-2 htv kohdistuu toimialojen tukemiseen tietojärjestelmien jatkohyödyntämismahdollisuuksien kartoituksessa tai nykyisien toimintaprosessien muuttamiseen siten, että tietojärjestelmiä voitaisiin hyödyntää entistä monipuolisemmin tai tehokkaammin. Kaarinan kaupungin eri toimialoilla ei ole yhtäkään täysipäiväistä tietojärjestelmän pääkäyttäjää. Sovellusten pääkäyttäjät/vastuukäyttäjät on yleensä nimetty, mutta ko. tehtävän hoitamiseen tarvittavaa tuntimäärää ei ole yleensä erikseen määritelty. Isoimpien ict keskeisten käyttöönotto- ja muutosprojektien läpiviemiseksi kootaan erillinen projektikohtainen työryhmä. Työryhmään pyritään keräämään riittävä tietohallinnollinen johtamisosaaminen ja tietotekninen asiantuntemus projektin käynnistyspäätöksen tekemiseksi ja projektin onnistuneen läpiviennin mahdollistamiseksi. Uusien sovellusten nopea käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen vaativat usein merkittäviäkin muutoksia henkilömitoituksessa. Laajojen sovellusten käyttäminen vaatii toimialalta henkilötyöaikaa käyttäjätunnuksien ja käyttäjäoikeuksien hallintaan ja käyttäjien jatkuvaan tukemiseen sovelluksen päivittäisessä käytössä. Edellä kuvattu sovelluksen pääkäyttäjäosaaminen ei ole kaikkien sovellusten osalta riittävällä tasolla. 3.7 Tietohallinnolliset ja tietotekniset kehityskohteet karkealla tasolla Tietohallinto voidaan jakaa kehityskohteiden tunnistamisen suhteen tietohallinnon johtamiseen, tietoteknisien palveluiden hyödyntämiseen ja tietotekniseen palvelutuotantoon. Tietohallinnollinen johtaminen ja tietojärjestelmien hyödyntäminen: Turun kauppakorkean tietojärjestelmätieteen laitos teetti Kaarinan kaupungin johtoryhmälle ja toimialojen johtoryhmille tietohallinnollista johtamista mittaavan kypsyyskyselyn. Loppuanalysoinnin perusteella kahdeksi tärkeimmäksi kehityskohteeksi nostettiin IT:n strateginen johtaminen ja Käyttäjien työtapojen ja IT:n hyödyntämisen kehittäminen.

13 13 (26) Alla kaikki analysoinnissa arvioidut osa-alueet (tärkeimmät kehityskohteet alleviivattu): 1. IT:n strateginen johtaminen 2. IT hankkeiden priorisoinnin johtaminen 3. IT arkkitehtuurin johtaminen 4. IT palvelujohtaminen 5. Suurten IT hankkeiden johtaminen ja ohjaus 6. Nykyisten IT palvelujen jatkuva pienkehittäminen 7. IT infrastruktuurin hallinta 8. Käyttäjien työtapojen ja IT:n hyödyntämisen kehittäminen Tietotekninen palvelutuotanto: Tietohallinto teetti keväällä 2010 ulkoisen auditoinnin tietoteknisistä tuotantopalveluista. Auditoinnissa löydetyt merkittävimmät kehityskohteet liittyivät tuotantojärjestelmien toimintavarmuuteen poikkeusoloissa. o tietoliikenneverkon vikasietoisuuden kehittäminen o varalaitetilojen järjestäminen vika- ja poikkeusolojen varalle o palvelinympäristön kahdentaminen vika- ja poikkeusolojen varalle

14 14 (26) 3.8 Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT) Seuraavassa analyysissä (SWOT) on listattu Kaarinan kaupungin tietohallinto- ja tietoteknisiin tuotantopalveluihin liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuus Tietotekniset tuotantopalvelut hyvällä tasolla Tietohallinnon hyvä asiakaspalvelutaito Tuotteistetut tietotekniset tuotantopalvelut Ict:n kokonaiskustannukset tiedossa ja hallinnassa Tietohallinnon ja toimialojen välinen luottamus ja toimiva yhteistyö Heikkoudet Kaupungin tietohallinnollinen asiantuntijaosaaminen riittämätöntä uusien sähköisten toimintamallien ja sähköisten asiakaspalveluiden kehittämiseen (tietohallinto + toimialat). Esimiesten it -johtamisosaaminen ja tietojohtamisosaaminen "puutteellista" Toimialat eivät pysty panostamaan tarpeeksi ict - toiminnan tukemiseen (pääkäyttäjätuki & käyttäjien taidot) Ympäristön "suppeus" huomioiden, poikkeusoloihin varautuminen on vaikeaa. Jo tehdyissä seudullisissa palvelurakenneratkaisuissa ict -asiat ovat jääneet vähälle huomiolle Suuri riippuvuus sovellustoimittajista Ympäristön digitalisoituessa materiaalin hallinta hankaloituu ilman uusia tiedon tallennus- ja arkistointiratkaisuja. Miten hyödynnämme? Ylläpidämme ja kehitämme nykyistä palvelua ja tarjoamme sitä esimerkiksi esim. seudullisiin palveluihin. Tarjoudumme tarvittaessa "benchmarking" kohteeksi. Kykenemme arvioimaan vaihtoehtoisien tuotantomallien kustannuksia todellisiin laskelmiin perustuen. Kykenemme arvioimaan vaihtoehtoisien tuotantomallien kustannuksia todellisiin laskelmiin perustuen. Tarjoudumme tarvittaessa "benchmarking" kohteeksi. Miten korjaamme? Osallistumme arvioiden ja harkitusti seudullisiin tai valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin (hyödyllisyys arvioitava tarkasti). Aktivoidaan toimialat ottamaan kantaa sähköisten palveluiden vaikuttavuuden arviointiin ja "panos-tuotos" suhteen määrittämiseen.. Järjestetään henkilöstöhallinnon kanssa koulutusta ko. puutteen korjaamiseksi. Koulutus voi tapahtua myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Arvioidaan toimialakohtaisesti sovelluksien pääkäyttäjiin, vastuukäyttäjiin ja peruskäyttäjiin liittyvä osaamisvajeen määrä ja merkitys. Tehdään toimialakohtaisesti "panos-tuotos" analyysi eli pyritään arvioimaan resursointitarve analyyttisesti. Pyritään seudulliseen yhteistyöhön tuotantopalveluiden toimintavarmuuden lisäämiseksi myös poikkeusoloissa. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Seudullisen arviointimallin kehittäminen. Tukeudutaan ko. alueella valtakunnalliseen julkisen hallinnon edunvalvontaan, jonka avulla voitaisiin vähentää riippuvuutta yksittäisistä toimittajista. Käynnistetään selvitys digitaalisen asiakirja-aineiston hallinjärjestelmän ja arkistointijärjestelmän kehittämisestä.

15 15 (26) Mahdollisuudet Turun Seudun ict yhteistyöllä on positiivinen kehityssuunta Sairaanhoitopiiri saaminen mukaan yhteiseen seudulliseen ict -kehittämiseen Seudullisen ict -osaamisen hyödyntäminen Turun seutukunta vahvasti mukana Tiera Oy:ssä Uhat Emme osaa ennakoida miten palvelurakenteen muutokset tulisi huomioida ict palvelurakenteissa Toimialat ja ict -asiantuntijat etääntyvät toisistaan Ict -kustannuksia tarkastellaan erillisenä, palvelutuotannosta irrallisena kulueränä Seudullinen ict muuttuu jäykäksi ja hidasliikkeiseksi Tiera Oy ei pysty koordinoimaan tehokkaasti kansallista ict -kehitystä Tiera Oy:n toiminta hidastaa seudullisen ict -yhteistyön kehittymistä Seudullisesti toteutettujen ratkaisujen suoritekustannukset nousevat merkittävästi Seudulliseen toimintaan kohdistuva muutosvastarinta Emme hallitse muuttuvassa tilanteessa tietoturva- ja tietosuojanäkökohtia tarpeeksi hyvin Miten hyödynnämme? Jatkamme aktiivista toimintaa seudullisien yhteistyöhankkeiden tukemiseksi. Tuetaan aktiivisesti sairaanhoitopiirin ja Effica -terveyskeskuksien välistä yhteistyötä. Toimimme aktiivisesti seudullisen ict strategian luomiseksi ja uuden toimintatavan konkretisoimiseksi. Kehitämme esim. seudullisia toimintamalleja mahdollisuuksien mukaan Tieran välityksellä ja rahoituksella. Miten varaudumme? Kehitetään esimiesten ict johtamisosaamista. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet tehdään mahdollisimman lähellä palvelutoimintaa. Kehitetään esimiesten it johtamisosaamista. Varmistetaan, että kehittämistoimenpiteet tehdään mahdollisimman lähellä palvelutoimintaa. Omien tuotantotapojen tarjoaminen "benchmarking" kohteeksi. Kehitämme toimintamalleja myös seutukunnallisesti. Kehitämme toimintamalleja vahvasti myös seudullisesti. Tukeudumme Tieran palveluihin, jos se tuo lisäarvoa seudulliselle yhteistyölle. Omien tuotantotapojen ja palveluiden suoritelaskentamallien tarjoaminen "benchmarking" kohteeksi. Toimivan ja avoimen johtamisen kehittäminen. Luodaan tietoturva- ja tietosuojasuunnitelmat, ja varmistetaan riittävä osaamistaso esim. osaamiskokeilla.

16 16 (26) 3.9 Nykytilan analysoinnin yhteenveto Kaarinan tietohallinto on pyrkinyt järjestämään nykyisin käytössä olevat tietotekniset peruspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Käyttäjätasolla asiakastyytyväisyys on hyvä, ja kustannustaso on kilpailukykyinen. Pääosa nykyisistä tietoteknisistä peruspalveluista tuotetaan Kaarina -kohtaisesti. Jatkossa yhä useampi kaupungin tarjoama peruspalvelu tuotettaneen seutukunnallisesti (seudullinen vesi, seudullinen tekninen tuottaja, seudullinen kirjasto, seudullinen rakennusvalvonta, seudullinen yhteispäivystys, jne.). Vastaavasti kuntalaisten ja kansalaisten sähköisien asiakaspalveluiden kehittäminen tulee vaatimaan niin isoja panostuksia, että niitä voidaan tehdä vain valtakuntatasolla. Tietohallinnon, kaupungin kaikkien esimiesten ja asiantuntijoiden on oltava aktiivisia seutukunnallisia ja valtakunnallisia tuotantomalleja kehitettäessä. Tuotettiinpa kaarinalaisten tarvitsemat peruspalvelut Kaarina kohtaisesti, seudullisesti tai valtakunnallisesti, niin tietojärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen on entistä tärkeämpää. Hyödyntämisen perusedellytys on toimiva ja osaava toimialalähtöinen ict - johtaminen, joka on omaksuttu osaksi normaalia johtamiskulttuuria. Toimialalähtöisessä ict -johtamisessa tulee olla kyvykkyyttä ottaa asioihin kantaa myös seutukunta- ja valtakuntatasolla.

17 17 (26) 4 Tietohallintostrategian kehittämislinjaukset Nykytilan kuvauksen ja nykytilan analysoinnin perusteella Kaarinan kaupungin tietotekniset tuotantopalvelut toimivat hyvin. Vaikuttavuuden kannalta merkittävimmät kehityskohteet ovat selkeästi tietohallinto-osaamisen sisällyttämisessä normaaleihin johtamiskäytäntöihin, nykyisten ja uusien tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen ja kuntalaisten sähköisien asiointipalveluiden järkevä kehittäminen. Toimintaympäristön monimutkaistuessa ja laajetessa, tietoturva- ja tietosuojanäkökohtiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomioita. Tietohallinto-osaaminen Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Osaava muutosjohtaminen järjestelmien käyttöönottojen yhteydessä Käytössä olevan tietotekniikan hyödyntämisen varmistaminen Käyttäjien osaamisen varmistaminen Kuntalaisten sähköisien palveluiden kehittäminen Tietoturva- ja tietosuoja hallinnassa Tietohallinnollinen yhteisymmärrys, yhteistyökyky ja ja vuorovaikutus Tietotekniset tuotantopalvelut Toimivat sisäiset ict asiakaspalvelut (palvelupyynnöt) Toimivat logistiikkapalvelut (hankinnat-huollot-poistot) Luotettavat tuotantopalvelut (tietoliikenne, palvelimet, tietoturva) Kyky ottaa uusia palveluita tuotantoon (projektointi) Ulkoistettujen palveluiden hallinta 4.1 Toiminta-ajatus 4.2 Visio Kaarinan kaupunki kehittää toimintaansa kaupungin kokonaisstrategian mukaisesti tietotekniikkaa järkevästi hyödyntäen. Tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet ja hyödyntämisedellytykset kyetään arvioimaan myös seudullisesti ja valtakunnallisesti. Toimintaympäristön muuttuessa ja tekniikan kehittyessä, tietoteknistä palvelutuotantotapaa muutetaan tarvittaessa. Kaarinan kaupunki hyödyntää esimerkillisen järkevästi ja luovasti tietotekniikkaa kaupungin sisäisessä palvelutuotannossa ja asiakkaille tarjottavissa palveluissa. 4.3 Tietohallinnon johtamismalli ja päätöksentekoprosessi Tietohallinnon ja tietotekniikan ei tulisi pääsääntöisesti näkyä erillisinä hankkeina luottamushenkilöorganisaation päätöksenteossa. Tietotekniset muutokset ovat osa kaupungin toimialoilla tapahtuvaa palvelutuotannon muutosprosessia. Luottamushenkilöstön hyväksyessä tietyt muutokset kaupungin palvelutuotannossa, hyväksytään samalla myös ko. palvelumuutokseen liittyvät tietotekniset muutokset.

18 18 (26) Kaupunkitasoiseen tai toimialatasoiseen tietohallinnon johtamiseen ei määritellä omaa päätösvaltaista erillisryhmää, vaan tietohallinnollinen johtaminen sisällytetään normaaleihin johtamiskäytäntöihin (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja muut esimiehet). Tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvä päätösmatriisi tukeutuu täten pitkälti yleiseen hankintasääntöön ja hankintavaltuuksiin liittyviin rajauksiin. Tietohallintostrategian mukainen päätösmatriisi on liitteenä 1.

19 19 (26) 4.4 Strategiset päämäärät Tietohallintostrategian strategiset päämäärät ovat seuraavat: o Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen o Käyttäjien tietotekniikkaosaamisen varmistaminen ja kehittäminen o Tehokkaat ja monipuoliset tietojärjestelmät o Kuntalaispalveluiden sähköistäminen o Tietoturva ja tietosuoja hallinnassa Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen Tietohallintojohtamisen sisällyttäminen kaupungin normaaleihin johtamiskäytäntöihin on haastavaa, mutta järkevää. Jos tietohallinnon johtaminen eriytettäisiin omaksi kokonaisuudekseen, niin tietohallinnolliset asiat helposti irtaantuvat ja etääntyvät normaalista palvelutuotannon kehittämisestä. Onnistuneeseen tietohallintojohtamiseen tarvitaan tukea koko kaupungin henkilöstöltä, mutta vähintään kaikkien esimiesten on tiedostettava tietohallintojohtamiseen liittyvät vaatimukset. Osaavaan tietohallintojohtamiseen sisältyy vahvasti tietojohtaminen, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ymmärrystä tietojärjestelmissä olevan tiedon sisällöstä, oikeellisuudesta, omistajuudesta ja omistajuuteen kiinteästi liittyvistä tietoturva- ja tietosuojamääräyksistä. Osaavassa tietojohtamisessa tunnistetaan palvelutuotannon tukena tarvittavan tiedon saatavuus- ja käytettävyysvaatimukset myös seutukunnallisista palvelutuotantomalleista päätettäessä (esim. seudullinen sosiaalipäivystys, terveydenhuollon seudulliset päivystyspalvelut, seudulliset palveluiden yhteishankinnat). Tavoitteellinen ja tuloksekas tietohallintojohtaminen edellyttää tietojärjestelmien käyttöönottoprosessin hyvää hallintaa. Käyttöönottoa edeltävässä tietojärjestelmämuutoksen kokonaistaloudellisuusarviossa ei saa unohtaa muutoksen edellyttämiä toiminnallisia muutostarpeita, sillä yleensä onnistunut tietojärjestelmämuutos aiheuttaa muutoksia mm. työntekijöiden tehtävämäärittelyissä. Hankintapäätöksen jälkeen järjestelmien käyttöönotot on tehtävä ripeästi ja samalla on vietävä läpi analysoinnissa tunnistetut toiminnalliset muutokset työprosesseissa. Strategiakaudella on osattava ottaa kantaa sekä tietohallinnollisien johtamiskäytäntöjen toimivuuteen että tietoteknisen palvelutuotannon rakenteisiin muuttuvissa olosuhteissa. Merkittävimmät paineet ko. arvioinnille luovat mm. tiivistyvä seutuyhteystyö, hallitusohjelmaan liittyvät muutospaineet kuntarakenteen kehittämisessä ja kansallisen tietohallintolain ohjausmekanismit. Tavoite Toimenpide Vastuutaho Konkretisoida tietohallintojohtamisen ja tietojohtamisen käsitteet Asiaan perehtyminen. Perehtymisen jälkeen arvioidaan koulutussuunnitelman tarvetta ko. aihealueella. Henkilöstöjohtaja

20 20 (26) Tavoite Toimenpide Vastuutaho Tunnistaa tietojohtamisen vaatimukset ja mahdollisuudet seutuyhteistyössä Tutustuminen aiheeseen esim.seutuyhteistyökumppanin(ien) kanssa. Tutustumisen perusteella voimme arvioida seutuyhteistyön vaikutuksia tietojohtamisen rakenteisiin ja käytöntöihin. Toimialajohtajat Tunnistaa tietohallintojohtamiseen liittyvät seudulliset yhteistyötarpeet ja mahdollisuudet Tunnistaa tietotekniseen palvelutuotantoon liittyvät seudulliset yhteistyötarpeet ja mahdollisuudet. Tietojärjestelmäinvestointien kokonaistaloudellinen arviointi Tietojärjestelmien kehittämishankkeita voidaan tarkastella yhtenäisestä "hankesalkusta", joka mahdollistaa kehittämishankkeiden priorisoinnin ja aikataulutuksen. Yhteys kaupunkistrategiaan: Tehdään toimialoittain selvitys/esitys, tarvitaanko toimialalla erikseen hyväksyttyä seudullista tietohallintostrategiaa tai tietojärjestelmien kehityssuunnitelmaa. Tehdään selvitys/esitys, tarvitaanko tietoteknisen palvelutuotannon kehittämiseksi erikseen hyväksyttyä seudullista tietohallintostrategiaa tai tietojärjestelmien kehityssuunnitelmaa. Tehdään kokonaistaloudellinen hankinta-analyysi niistä toiminnan muutoksista, jotka edellyttävät yli euron kertainvestointia tai aiheuttavat yli euron vuosittaiset lisäkustannukset tietojärjestelmiin. Etsitään sopiva tuote tietojärjestelmähankkeiden kuvaamiseen. Kerätään merkittävät tietojärjestelmähankkeet yhtenäiseen hankesalkkunäkymään. Toimialajohtajat Toimialajohtaja "Aktiivinen ja osaava tietohallintojohtaminen" tukee seuraavia kaupunkistrategian tavoitteita (Strateginen päämäärä Kriittinen menestystekijä Toimenpide) Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Elinkaarikustannuksien selvittäminen Laatia elinkaarikustannuksien laskentamalli Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Toimiva johtaminen Riittävän johtamisosaamisen takaaminen esimiehille Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Aktiivinen toiminta seudullisten yhteistyöhankkeiden onnistumisen puolesta

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö

JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012. Jukka Ehto tietohallintopäällikkö JulkICT strategian aluekierros, Pori 4.4.2012 Jukka Ehto tietohallintopäällikkö Kankaanpään kaupunki Pohjois Satakunta n. 24 000 asukasta Tietohallinnon organisointi Kankaanpäässä tietohallintopäällikkö,

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa

Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa 15.1.2015 Teleoperaattoripalvelut kunnan palveluntuotannossa Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki 15.1.2015 2 Esityksen sisältö Valkeakosken kaupunki Etelä-Pirkanmaan tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1

Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke. ojanepi1 Esso-hankintayhteistyö ja Kaasohanke ojanepi1 Kaaso ja Esso Kaakkois-Suomen sosiaalitoimen tietoteknologiahankkeen =Kaaso Esiselvitys sosiaalitoimen tietojärjestelmän määrittelyyn ja valintamenettelyyn=esso.

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin

Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Turku Hannu Sulin Kirjastoyhteistyö menestys- ja jatkotarinana 10.5.2012 Hannu Sulin Pyhäranta Varsinais-Suomi Laitila Loimaa Uusikaupunki Oripää Vehmaa E Taivassalo Mynämäki Nousiainen Aura Pöytyä Koski Tl Somero Kustavi

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013

TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 TALOUS KONSERNIJOHTO ELINKEINOPALVELUT HALLINTOPALVELUT Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 17:00 Kaupunginjohtajan avaussanat 17:05 Talous I kaupunginjohtaja Harri Virta Kuntalain taloussäännökset

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020. Tiivistelmä

Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020. Tiivistelmä Maailma muuttuu Kaarina toimii! Kaarinan kaupungin strategia 2014 2020 Tiivistelmä Kaarina-visio 2020 MITÄ HALUAMME OLLA? Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus MIKSI OLEMME OLEMASSA? Järjestämme

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa

Kansalaisten ja henkilöstön osaamishaasteet sähköisissä terveyspalveluissa ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Kansalaisten ja henkilöstön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

Elävä kaupunki, turvallinen koti

Elävä kaupunki, turvallinen koti Kuva: Anne Saarenoja 2002 Kuva: A nne Saarenoja 2002 1 Elävä kaupunki, turvallinen koti WELLCOM - Sähköisen terveysasioinnin toimintamallien ja strategian kehittäminen I - Vaihe Esiselvitys 2001 II - Vaihe

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013

KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013 03/2011 Tietohallintostrategia tukee kaupungin strategian toteutumista. Tietohallintostrategia perustuu kaupunkistrategian näkökulman Toimivat palvelujen

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. Lahden seutu. Tommi Oikarinen 29.10.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Lahden seutu Tommi Oikarinen 29.10.2013 Muutosprosessi ja ICT-muutostuki Yhdistymispäätös Yhdistymissopimuksen hyväksyntä Uuden kunnan päätöksentekojärjestelmän

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Turun seudun 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. ICT-selvitys

Turun seudun 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. ICT-selvitys Turun seudun 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys ICT-selvitys Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kunnat sekä

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja

Dream Broker. Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker Jani Heino Asiakkuusjohtaja Dream Broker lyhyesti Dream Broker on online-videoratkaisuja toimittava ohjelmistoyritys Tarjoamme SaaS-ohjelmiston online-videoiden tuotantoon, editointiin, hallintaan,

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Kuntien näkymät avoimeen dataan

Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien avoin data miten liikkeelle? seminaari 11.11.2014, Kuntatalo Twitter: #kuntienavoindata Facebook: https://www.facebook.com/groups/kuntienavointieto/ Elisa Kettunen,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot