Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut"

Transkriptio

1 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Juha-Matti Junnonen, TkL Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 1 Johdanto Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on rakennettu ja -70-luvuilla. Silloin rakennetut rakennukset ovat teknisesti vanhenemassa, ja niiden korjaustarve on lisääntymässä. Samanaikaisesti kiristyvät energiansäästöön tähtäävät määräykset asettavat haasteita korjaustoiminnalle. Rakentaminen onkin siirtymässä uudistuotannosta korjausrakentamiseen. Erityisesti ja -70-luvuilla rakennettuun, määrällisesti suureen rakennuskantaan kohdistuu lähitulevaisuudessa merkittäviä korjaustarpeita muun muassa talotekniikan ja julkisivujen osalta. Suurin osa korjattavista kohteista on asuinkerrostaloja, ja korjattavissa kohteissa asutaan. Eräs korjausrakentamisen merkittävistä haasteista onkin kehittää korjausrakentamismenettelyitä, jotka vähentävät korjauksesta aiheutuvia asumishaittoja ja mahdollistavat asukkaiden asumisen kotonaan koko korjaustyön ajan. Korjaustyöstä aiheutuvia asumishaittoja voidaan vähentää teollisilla korjausrakentamismenetelmillä, jolloin korjausprosessista on mahdollista saada nopeampi, vähemmän häiriöitä aiheuttava sekä edullisempi käsityönä tehtävään korjaamiseen verrattuna. Työmaa-aikaa on mahdollista lyhentää, koska tuotanto tapahtuu pääosin tehtaalla. Sen ansiosta asukkaat voivat jopa asua kotona koko korjaustyön ajan ilman suuria, pitkäkestoisia häiriöitä. 2 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut 2.1 Määritelmä ja käytön tavoitteet Teollisella rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa työmaalla tapahtuu vain rakennuksen kokoamista valmiista yksiköistä, moduuleista, jotka tehdään mahdollisimman valmiiksi tehtaissa tai kokoa mishalleissa [1]. Teollisen rakentamisen edellytyksenä on rakennustarvikkeiden ja -osien standardisointi, jonka avulla saavutetaan teollisen sarjatyön edut. Teollisen rakentamisen tekniikoita ovat esivalmistus, esiasennus ja modulointi, jotka ovat valmiusasteeltaan erilaisia. Teollisesti valmistettu rakennus muodostuu osista (esim. kerrokset). Osat koostuvat useista moduuleista (yhden tai useamman huoneen tilaelementit tai lohkot), jotka on tehty komponenteista eli rakenneosista (esim. sei- närakenteet ja portaikko) sekä alkioista eli materiaaleista ja tarvikkeista (kuva 1). Teollisten rakennusosien ja -tuotteiden käytön tavoitteena on joustava yksilöllisten tarpeiden tyydyttäminen entistä nopeammin, laadukkaammin ja alhaisemmin kustannuksin. Erityisesti työmaa-ajan vähentäminen ja sen myötä asumishaittojen minimointi on oleellinen tavoite teollisten rakennusosien käytölle. Rakenneosien esivalmistus pienentää tuotteiden laadun vaihtelua, jolloin laatuvirheistä syntyvät kustannukset pienenevät. Suurin vaikuttava tekijä tasalaatuiseen tuotantoon ja lopputuotteeseen on valmistus sisätiloissa. Sisätiloissa tapahtuvat vaativat työvaiheet, asennukset ja laitteiden testaus tehdään vakio-olosuhteissa säältä suojassa. Olosuhteiden hallinnan ansiosta myös materiaalit pysyvät paremmin suojattuina. Korjauskohteessa kustannuksia ei synny pelkästään rakentamisesta, vaan kustannuksia synnyttää myös vuokralaisten poissaolo. Mitä kauemmin vuokralaiset ovat poissa rakennuksesta, sitä suuremmat ovat myös kiinteistönomistajan taloudelliset menetykset. Sen takia teollisen rakentamisen lyhyt pystytys- ja asennusaika luo kilpailuetua korjausrakentamisessa. Teollisten ratkaisujen käyttö vähentää myös työmaan työturvallisuusriskejä. Riskien vähentymisen syy on tuotannon siirtyminen tehtaalle, jonka työskentelyolosuhteet ovat huomattavasti työmaaolosuhteita turvallisemmat. Riskialttiimmalle työmaalle jää näin vain asennus- ja pystytysvaihe. Komponentti Alkiot Moduuli RAKENNUS OSARAKENNUS Komponentti Alkiot Moduuli Kuva 1. Rakennuksen jäsentäminen teollisessa rakentamisessa (Lähde: Tekes. Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen s. 35). 170

2 2.2 Teollisten ratkaisujen käytön haasteet Teollisten ratkaisujen valintaan heijastuvat niin tekniset yksityiskohdat kuin myös päätöksentekijän subjektiiviset mieltymykset. Ostotyyppinä teolliset ratkaisut ovat ns. muunneltuja ostoja, joissa tuttuun ongelmaan ostetaan uutta ratkaisua [2]. Tällöin päätöksentekijät tunnistavat mahdollisuuden merkittäviin etuihin arvioimalla käytettävissä olevat toteutus- ja hankintavaihtoehdot uudelleen. Päätöksentekijä on epävarma, mikä ratkaisu pystyy parhaiten tyydyttämään asetetut vaatimukset. Teollisten ratkaisujen osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat ns. perinteiset ratkaisut. Valintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Eräs merkittävimmistä ostokäyttäytymiseen ja valintaan vaikuttavista tekijöistä on päätöksentekijän käsitys riskeistä. Riskin välttämisen seurauksena organisaatiot ovat haluttomia vaihtamaan kelvollisiksi havaittuja ratkaisuja ja suoritukseltaan hyväksyttäviä toimittajia. Päätöksentekijä pyrkii havaitsemaan riskit ja siten varmistamaan valinnan onnistumisen sekä minimoimaan mahdollisen väärän päätöksen negatiiviset seuraukset [3]. Lisäksi rakentamisessa on havaittavissa lojaalisuutta tiettyä ratkaisua kohtaan ja lojaalisuutta toimittajaa kohtaan. Lojaalisuuden merkittävimpiä ylläpitäviä tekijöitä on pelko toimintaan investoitujen panosten menettämisestä, jolloin vanhojen toimintatapojen säilyttäminen on helpointa. Taloudellisten menetysten ohella pelätään mm. muutoksesta aiheutuvia teknisiä hankaluuksia eikä olla vakuuttuneita saavutettavasta teknisestä tai taloudellisesta hyödystä. Pitäytymällä koettuun ratkaisuun eliminoidaan epäonnistumisen riski. Se heijastuu suunnitteluvaiheeseen, jolloin tehdään päätökset hankkeen ja sen rakennusosien teknisestä toteuttamistavasta. Toimittajalojaalisuus perustuu riskienhallinnan lisäksi päätöksentekijän tarpeeseen yksinkertaistaa ja tehostaa hankintaa tukeutuen aikaisempiin hyviin kokemuksiin tuotteesta ja toimittajasta. Päätöksentekijän käyttäytymistä ohjaa organisaatiotekijöiden lisäksi yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset. Henkilökohtaista käyttäytymistä ohjaa mm. päätöksentekijän mielikuva tuotteen, toimittajan sekä valmistajan negatiivisista ja positiivisista ominaisuuksista. Valintatilanteessa ratkaisevat tuotteeseen ja toimittajaan yhdistettävät negatiiviset ominaisuudet, negaatiot. Ne ovat asiakkaan tuotteelle ja toimittajalle kohdistamia ehdottomia ominaisuuksia, joiden korvaaminen muilla eduilla on mahdotonta. Negaatiot ovat perusedellytyksiä, joiden pohjalta asiakkaat karsivat vaihtoehtojen valintaa. Negaatiot ovat usein tuotteeseen liittyviä tiedostamattomia ominaisuuksia, jotka realisoituvat vasta valintatilanteessa. Negaatioiden pohjalta tapahtuneen karsinnan jälkeen päätöksentekijä asettaa hyväksytyt vaihtoehdot edullisuusjärjestykseen valintakriteereiden avulla. Valintakriteereillä mitataan tuotteen ja toimittajan positiivisia ominaisuuksia, eli kuinka hyvin tuote ja toimittaja tyydyttävät päätöksentekijän tarpeen ja vaatimukset. Valintakriteerien pohjalta tehdyn edullisuusvertailun perusteella jokaisesta tuotteesta ja toimittajasta muodostuu hyötyjen sekä haittojen kokonaisuus. Näin muodostuneiden tuotteeseen ja toimittajaan kohdistuneiden mielikuvien pohjalta vaihtoehtoja karsitaan, kunnes jäljellä on vain yksi. Päätöksentekijä tekee valintansa eliminoimalla vaihtoehtoja, ei tarkastelemalla niiden positiivisia ominaisuuksia [4]. Suurimmat käytännön haasteet teollisten ratkaisujen ja rakennusosien käytössä syntyvät logistiikasta sekä suunnittelusta. Esivalmisteiden käytön myötä suunnitteluun liittyvät riskit kasvavat. Vaativuutta lisää se, että suunnitelmien on oltava aikaisemmin valmiita ja että mahdolliset muutokset aiheuttavat suurempia ongelmia kuin perinteiset korjaustavat. Suunnittelu vaikuttaa myös entistä enemmän hankintaan, sillä tuotteiden saanti työmaalle kestää kauemmin kuin pelkkien materiaalien saaminen. Sen takia hankintaorganisaatio tarvitsee valmiita suunnitelmia aikaisemmin, jotta tuotteet voidaan tilata ajoissa ja saada työmaalle oikeaan aikaan. Suunnittelijan täytyy suunnitella tarkasti, miten esivalmisteet saadaan työmaalle ja miten ne saadaan asennuspaikalle, esimerkiksi vanhaan kylpyhuoneeseen, johon ne sijoitetaan. Vaikka suunnitelmat olisi tehty hyvin, korjausrakentamisen purkuvaihe tuo aina uusia riskejä. Myös logistiikka on suuremmassa roolissa hankinnoissa, jolloin hankinnan riskit kasvavat koordinoinnin tarpeen ja työn määrän lisääntyessä. Korjausrakentamisen rakennuspaikkana toimii aikaisemmin rakennettu rakennus, joka tuo lisää haasteita logistiikalle. Ydinkeskustassa sijaitsevat kiinteistöt ovat usein ilman minkäänlaista pihaa, jolloin varastointi on vaikeaa, ja ydinkeskustan ruuhkaiset sekä kapeat kadut tuovat lisäongelmia kuljetukselle. Korjausrakentamisessa on tyypillistä, ettei rakenteiden kuntoa tiedetä kunnolla vielä silloin, kun korjaustyö aloitetaan. Se saattaa johtua esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien puuttumisesta tai niiden puutteellisuudesta, jos esimerkiksi asuntojen korjaamisen jälkeen piirustuksia ei ole päivitetty. Myös huono mittatarkkuus ja vaurioitumismekanismien mukanaan tuomat ongelmat asettavat tiettyjä haasteita sopivan korjaustavan valinnalle. Teolliset ratkaisut vaativat tarkat esitiedot, minkä takia mittaukseen ja mallinnukseen on erityisesti panostettava esimerkiksi laserkeilaamalla olemassa oleva rakennus. Teollinen korjausrakentaminen tuo vielä 171

3 lisähaasteita, sillä urakkaa ei voida kilpailuttaa valmiilla suunnitelmilla, mikäli halutaan, että urakoitsijalle jää mahdollisuus ehdottaa omia innovatiivisia ratkaisujaan kuten teollisia korjausrakentamismenetelmiä. Jos suunnitelmat on tarjouspyyntöä tehdessä jo tehty, ei urakoitsijalle jää erityisemmin mahdollisuuksia ehdottaa omia ratkaisujaan. Erityisesti teolliseen korjausrakentamiseen sillä on suuria vaikutuksia, koska ratkaisut ovat uusia, eivätkä ne välttämättä ole suunnittelijoiden tiedossa. Jotta teollisia ratkaisuja voidaan hyödyntää, on niiden käytölle luotava edellytykset. Se edellyttää mm., että hankkeen yleissuunnitteluratkaisuilla ei saa estää teollisten ratkaisujen käyttöä, vaan lopullinen korjaustavan valinta on mahdollista myös hankkeen myöhäisessäkin vaiheessa. Käytännössä se edellyttää, että hankinnat tulee toteuttaa tuoteosakaupan menettelyin siten, että urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu myös suunnittelu. Silloin hankinta tehdään suunnitelmavaatimuksin, jolloin tarjouksia pyydetään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla. Tavoitteena on saada urakoitsija ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta ja tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisuineen. Samalla tilaaja voi hyödyntää urakoitsijoiden innovaatioita ja hankintaosaamista. Samalla hankintamenettelyllä mahdollistetaan myös ns. perinteisten korjausrakentamismenettelyiden käyttö. Se mahdollistaa siten kilpailun sekä teknisen ratkaisun että urakoitsijan osalta. Tärkeä kilpailutekijä on se, että asunnoissa työskentelyaika saataisiin mahdollisimman lyhyeksi, jolloin asuntojen sisäpuolelle tulevat ratkaisut olisi pyrittävä saamaan mahdollisimman esivalmistetuiksi. 3 Esimerkkejä teollisesti valmistettavista rakennusosista Teollisia korjausratkaisuja, joita käytetään nykyään korjausrakentamisessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo, asennusseinämoduuli ja julkisivuelementti, sekä teollisia lisärakentamisratkaisuja hissimoduuli, porrastornimoduuli, kylpyhuonemoduuli, talon katolle tuleva lisäkerrosmoduuli, kattomoduuli ja parveke-elementti. 3.1 Asennuselementit Cefo Cefo-elementit ovat määrämittaisia asennusvalmiita reititysmoduuleja, joissa on putkien läpiviennit valmiiksi paikoillaan (kuva 2). Elementin sokkeliosa valetaan betonilla tai nopeasti kuivuvalla massalla, jonka jälkeen se vedeneristetään. Sokkeliosa toimii valmiissa rakenteessa vuodonilmaisimena. Elementin peltinen peitelevy voidaan tarvittaessa avata. Cefo Oy Kuva 2. Cefo Oy:n vesi-viemärielementti paikoilleen asennettuna ja valmiissa kylpyhuoneessa, jossa käytetty lisäksi asennusseinää. Elementit ovat pääasiassa vesi- ja viemärielementtejä, mutta saatavilla on myös jakotukkikaappeja sekä IV- ja LVIS-elementtejä. Elementit voidaan asentaa esimerkiksi vanhaan paikkaan, seinän sisään tai pintaan, jossa vesi-viemärielementti vie lattiatilaa enintään 0,17 m

4 Silotek Silotek-hormielementti on kevyt, teräsrunkoinen hormielementti, johon voidaan asentaa tehtaalla kaikki LVIS-pystyvedot valmiiksi asennusta varten (kuva 3). Sähköputkituksia asennettaessa on selvitettävä etukäteen niiden palo-osastoinnin tarve. Hormielementissä on ilmastointikanavien valmiit ulosotot, viemäreiden T-haarat, LVI-putkien eristykset lukuun ottamatta liitoskohtia sekä valmiit vesijohtohajotukset. Vuotovesi-ilmaisimena toimii merkinantosuppilo. Työmaalla liitetään pystyhormit toisiinsa, minkä jälkeen läpiviennit valetaan umpeen. Elementtien verhoilun voi tehdä työmaalla tai valmiilla verhoiluelementeillä. Pipe-modul AS-elementtijärjestelmä soveltuu vesi-, viemäri- ja lämpöputkien sekä sähkö- ja telejohtojen pystynousujen verhoiluun (kuva 4). Maalattua teräslevyä olevat asennuskotelot soveltuvat myös näkyviin jäävien vaakasuuntaisten haarojen verhoiluun. Elementin pohjaosa kiinnitetään seinään ja paikalla asennettavat reititykset elementtiin valmiiksi asennetuilla kannakkeilla. Elementin lämpö- ja äänieristeenä on kova mineraalivilla. Lopuksi kiinnitettävä kansiosa on mahdollista avata, ja siihen voidaan lisätä vuodonilmaisin. Elementti soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun nousujohdot ja -putket sijoitetaan uuteen paikkaan, esimerkiksi porraskäytävään. Aikaa säästetään, kun vältetään purkutyöt. Moduc Moducin mittatilaustyönä tehtävät hormielementit soveltuvat vesi- ja viemäriputkien, ilmastointikanavien sekä sähköjohtojen valmishormeiksi (kuva 5). Hormielementit ovat tehtaalla valmiiksi putkitettuja ja eristettyjä, joten ne voidaan asentaa nopeasti. Putkistoihin asennetaan aina vuodonilmaisimet valmiiksi. Elementit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti. Ne soveltuvat erityisesti rappukäytäviin, mutta ne voidaan sijoittaa myös märkätiloihin. Korroosionkestävästä teräspellistä valmistettu ulkovaippa voidaan tarvittaessa irrottaa kokonaan. 3.2 Kylpyhuonemoduulit Harmiton Tanakka-putkiremontissa perusideana on purkaa vanhat kylpyhuoneet sekä korvata ne teollisesti valmistettavilla ja varusteltavilla kylpyhuonemoduuleilla (kuva 6). Asennus tapahtuu välipohjiin ja rakennuksen kattoon tehtävien aukkojen kautta. Kellarikerrokseen tehdään perustukset, joiden päälle kerroskorkuiset moduulit pinotaan. Asennusaukot tuetaan työn ajaksi, ja auki oleva kuilu alipaineistetaan pölyn leviämisen estämiseksi. Putkiremontin kokonaiskesto Tanakka-menetelmällä on 4 5 viikkoa. 173 Kuva 3. Silotek-hormielementtejä. Kuva 4. Pipe-modul -vesijohtoelementtejä porrashuoneessa. Kuva 5. Moduc-hormielementtejä. Moduc Silotek Pipe-modul

5 Harmiton Kuva 6. Tanakka-moduuli. Kuva 7. Hellweg Badsystemen kylpyhuonetorni asennettuna. Joptek Hellweg Badsysteme Kuva 8. JMK188 kylpyhuonemoduuli. Hellweg Badsysteme Korjausrakentamiseen kehitetyt betoniset kylpyhuonetornit tehdään täysin valmiiksi mittojen mukaan (kuva 7). Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja kylpyhuonetornin liittäminen rakennukseen. Kylpyhuonetorni nostetaan rakennuksen kylkeen, jolloin se kantaa täysin itsensä. Asukkaat voivat asua lisärakentamisen ajan asunnossaan, eikä häiriötä synny kuin remontin loppuvaiheessa, jolloin rakennetaan kulkuyhteys kylpyhuoneen ja huoneiston välille. Joptek Komposiittirakenteita valmistavan Joptekin kylpyhuonemoduuli (kuva 8) on suunniteltu vesitiiviiksi, joten erillistä vedeneristystä ei tarvita. Moduulissa on valmiina LVIS-asennukset, ja se on täysin asennusvalmis. Moduuli painaa vain noin 300 kg, joten rakenteita ei tarvitse vahvistaa. Kylpyhuoneen pinnat ja varustelu suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ulkoverhous rakennetaan paikan päällä. Vaihtoehtoisesti märkätila voidaan myös toimittaa elementteinä, jolloin se kootaan rakennuspaikalla. 3.3 Julkisivuelementti Tyhjiöeriste-elementti Tyhjiöeristepaneelit (VIP Vacuum Insulation Panel) kehitettiin alun perin jääkaappeihin ja pakastimiin. Paneeleiden erinomaisen lämmöneristävyyden ansiosta, joka on noin 5 10 kertaa parempi kuin perinteisten eristeiden, niiden käyttö rakentamisessa mahdollistaa ohuiden sekä hyvin eristävien seinä-, katto- ja lattiarakenteiden valmistuksen. Tyhjiöeristeiden kilpailukykyä heikentää niiden korkea hinta. Tyhjiöpaneeleiden toiminta perustuu ulko- ja sisäkerroksen erottavaan tyhjiöön. Erinomainen lämmöneristävyys perustuukin tyhjiöön, jossa ei ole kaasumolekyylejä, jotka siirtäisivät lämpöä kahden seinämän välillä. Tyhjiön aikaansaaminen ja ylläpitäminen rakennuspaneeleita tehdessä on vaikeaa, sillä pintakerroksen puhkeaminen aiheuttaa ilmamolekyylien pääsyn eristekerrokseen, jolloin eriste menettää hyvän eristävyyden. Tyhjiöpaneelin eristävyyttä heikentävät myös vuosien saatossa pinnoitteiden läpi johtuneet sekä pinnoitemateriaaleista irronneet molekyylit. Tyhjiöeristepaneelit valmistetaan aina tehdasolosuhteissa, ja ne kiinnitetään yleensä jo tehtaalla valmiiksi elementteihin, jotteivät elementit vahingoittuisi työmaa-asennuksen aikana. 174

6 Variotec Saksalainen Variotec valmistaa korjausrakentamiseen soveltuvia QASA tyhjiöeriste-elementtejä (kuva 9). Elementtien etu syntyy erittäin hyvästä lämmöneristävyydestä, jolloin lisälämmöneristäminen ei vaadi seinien huomattavaa paksuntamista. Elementti valmistetaan tehtaalla täysin asennusvalmiiksi, ja se sisältää ikkunat, joten työmaalle jää ainoastaan elementin asennus ja vähäiset viimeistelytyöt. TES Energy Facade TES -julkisivuelementti on asuinrakennuksen energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä korjausmenetelmä, jossa korjattavan rakennuksen julkisivujen lämmöneristävyyttä, ilmanpitävyyttä ja arkkitehtonista laatua parannetaan puurunkoisilla julkisivuelementeillä. Elementit asennetaan joko olemassa olevan julkisivun päälle tai puretun, ei-kantavan julkisivun tai sen osan paikalle. TES-menetelmä perustuu korkeaan esivalmistusasteeseen ja pääsääntöisesti rakennustelineettömään asennukseen. Menetelmä soveltuu erityisesti korjauskohteisiin, joissa julkisivujen korjaaminen on teknisistä tai muista syistä välttämätöntä, lämmitysenergiantarve on korkea ja rakennuksen ulkonäön uudistaminen koetaan tarpeelliseksi (kuva 10). 3.4 Lisäkerros sekä hissi- ja porrastorni Neapo NEAPO Penthouse on ratkaisu vanhojen rakennusten korottamiseen. Lisäkerroksen myötä rakennus saa uusien tilojen lisäksi uuden vesikaton. Moduulin etuja ovat itsekantavuus ja monimuotoisuus. Siis moduulit eivät tarvitse erillistä runkoratkaisua, ja ne voidaan asentaa suoraan yläpohjaan, sekä uusi kerros voidaan rakentaa eri mitoituksella kuin alemmat kerrokset (kuva 11). NEAPO Tubetower on hissi- ja porrastorni, joka on kehitetty vanhojen hissittömien kerrostalojen korjausrakentamiseen. Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja tornin liittäminen rakennukseen. Hissi- ja porrastorni voidaan asentaa julkisivun ulkopuolelle taikka upottaa se julkisivuun tai porrashuoneeseen. Moduulitornin käyttö lyhentää rakennusaikaa useiden kuukausien paikalla rakentamisesta jopa alle kuukauteen, josta itse tornin pystytykseen kuluu vain tunteja (kuva 12). Variotec Kuva 9. QASA tyhjiöeriste-elementin asennus työmaalla. Kuva 10. TES -julkisivuelementin valmistus ja asennus. Kuva 11. NEAPO Penthouse lisäkerros (lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). NEAPO Oy 175

7 4 Yhteenveto 2/(0$66$ 2/(9$ 5$.(1186 Asuntoyhtiön taloudellinen tilanne, rakennuksen korjaustarpeet ja korjaukselle asetettavat tavoitteet määrittävät pitkälti korjaustavan valinnan. Teollisten ratkaisujen käyttö ja rakennusosien esivalmistusasteen nosto pienentävät rakennusosien laadun vaihtelua sekä lyhentävät työmaa-aikaa, jolloin myös korjaustyöstä aiheutuvat asumishaitat vähentyvät. Teolliset ratkaisut tuovat mukanaan uusia haasteita, joita ei välttämättä ole perinteisissä korjaustavoissa. Haasteita tuovat muun muassa tekniset ja taloudelliset tekijät sekä asenteet. Muun muassa vaatimukset olemassa olevien rakenteiden mittauksille ovat huomattavasti tiukemmat kuin perinteisissä korjaustavoissa. Korjausrakentamiseen kehitettyjä teollisia ratkaisuja on markkinoilla paljon. Niitä ovat esimerkiksi julkisivuelementit, lisäkerrokset, hissi- ja porrastornit, kylpyhuonemoduulit sekä asennuselementit. Erilaisilla ratkaisuilla on useita hyviä puolia. Esimerkiksi lisäkerroksen tuomilla tuotoilla voidaan osin peittää rakennuksen muita korjauskustannuksia, tai julkisivun ulkopuolelle lisättävien uusien kylpyhuoneiden ansiosta vanhoja kylpyhuoneputkistoja ei tarvitse korjata, ja vanhoista kylpyhuoneista saadaan uusia huoneita. Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry NEAPO Oy +,66,.8,/8 Lähteet [1] Tekes. (1992): Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen. Helsinki. 143 s. [2] Wichman M. (1998): Ostokäyttäytyminen ja myyntiargumentit rakennusmarkkinoilla sovelluksena rakennusratkaisujen ja -tuotteiden vienti Saksaan. Teknillinen korkeakoulu. Rakentamistalous. Raportti nro [3] Hutt M.D. ja Speh T.W. (1992): Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets. Dryden Press. [4] Rinne S. (1989): Negaatiovalintamalli ja sen vaikutus investointihyödykkeen tuotekehitystyöhön. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja nro 59. Kuva 12. NEAPO Tubetower hissi- ja porrastornin asennus vanhaan rakennukseen (Lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). 176 MONIPUOLIS M

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet

Putkiremontin liiketoimintamahdollisuudet Heimo Levamo Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy heimo.levamo@tuottoanalyysit.fi 608 Tässä artikkelissa en kerro kuinka linjasaneeraustyömaalla poravasara paukkuu ja kuinka pöly narisee osakkaan hampaissa,

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti

TES Energy Facade ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ. Tutkimushankkeen loppuraportti ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN PUURUNKOISILLA JA ESIVALMISTEISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ Tutkimushankkeen loppuraportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUTKIMUSRYHMÄ TKK Arkkitehtuurin Laitos / Puurakentamisen

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantototekniikka INSINÖÖRITYÖ VALMISTALOT JA NIIDEN MARKKINATILANNE SUOMESSA. Työn tekijä: Tuomas Kaarlela Työn valvoja: Pekka Tommila Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi Syksy 2014 Omataloyhtiö.fi Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Markkinatiellä korjataan tiilellä Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi >> >> >> Kaukolämmön kulutustiedot sähköpostiin

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi. Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi VTT TECHNOLOGY 193. Innova SC IE N CE T

Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi. Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Innova. Kerrostalosta passiivitaloksi VTT TECHNOLOGY 193. Innova SC IE N CE T SEARCH 193 O HL I G H T S VI S I Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Kerrostalosta passiivitaloksi HI NS SC IE N CE T RE Innova Innova ISBN 978-951-38-8185-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex.

Taitotuote Oy. Teräsrunkoiset design-portaat sekä lasikaiteet. Helsingin. Formex Oy Kalkkipetteri, 08700 LOHJA Puh. 010 315 8810 www.formex. Helsingin RAKENNUSMAAILMA 1 HENGITÄ PUHDASTA RAIKASTA SISÄILMAA Marraskuu 7/2013 Köysikuja 1 B 01640 Vantaa puh. 050 353 4465 fax (09) 852 3307 pk.ilmastointi@suomi24.fi www.pk-ilmastointi.fi Formex Oy

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen

PUUINFO OY 1999. P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen PUUINFO OY 1999 P L A T F O R M pientalo-opas suunnittelu ja rakentaminen Platform pientalo-opas - suunnittelu ja rakentaminen Teksti ja taitto: Kuvitus: Kansi: Mikko Viljakainen Annika Alppi Anna-Mari

Lisätiedot

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa

Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa lisärakentamisella. www.kita.fi. kaukolämmön uudenlaista käyttöä. Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kysyntäjoustohankkeessa selvitetään kaukolämmön uudenlaista käyttöä Julkisivuremonttiin kannattaa varata aikaa Kenen vastuulla on katto? www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiöiden remontteja voisi rahoittaa

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tekniikka ja liikenne. Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka INSINÖÖRITYÖ ULLAKKORAKENTAMINEN Työn tekijä: Ville Multamäki Työn valvoja: Pekka Tommila Työ hyväksytty:.. 2008 Pekka Tommila yliopettaja

Lisätiedot

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle!

Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea. Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! FENESTRAN ASIAKASLEHTI 1/2009 Taloyhtiön jättiurakka: ilmastointiremontti ja lähes 1 500 uutta ikkunaa ja ovea Saneeraustiimi antaa parastaan ja vielä vähän päälle! VANHASSA VARA PAREMPI Suomen rakennussektori

Lisätiedot

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR

Hometalkoilla tuloksiin. Vesivahinko osakehuoneistossa. www.kita.fi. Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä. Hinta 14,50 EUR Hometalkoilla tuloksiin www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Vesivahinko osakehuoneistossa Vahinkosaneerauksissa ei parane säästellä IHAN KAIKKI SISUSTAMISESTA JA RAKENTAMISESTA PIISISEN REMONTTIKOULU TARJOILEE

Lisätiedot