Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut"

Transkriptio

1 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Juha-Matti Junnonen, TkL Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 1 Johdanto Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on rakennettu ja -70-luvuilla. Silloin rakennetut rakennukset ovat teknisesti vanhenemassa, ja niiden korjaustarve on lisääntymässä. Samanaikaisesti kiristyvät energiansäästöön tähtäävät määräykset asettavat haasteita korjaustoiminnalle. Rakentaminen onkin siirtymässä uudistuotannosta korjausrakentamiseen. Erityisesti ja -70-luvuilla rakennettuun, määrällisesti suureen rakennuskantaan kohdistuu lähitulevaisuudessa merkittäviä korjaustarpeita muun muassa talotekniikan ja julkisivujen osalta. Suurin osa korjattavista kohteista on asuinkerrostaloja, ja korjattavissa kohteissa asutaan. Eräs korjausrakentamisen merkittävistä haasteista onkin kehittää korjausrakentamismenettelyitä, jotka vähentävät korjauksesta aiheutuvia asumishaittoja ja mahdollistavat asukkaiden asumisen kotonaan koko korjaustyön ajan. Korjaustyöstä aiheutuvia asumishaittoja voidaan vähentää teollisilla korjausrakentamismenetelmillä, jolloin korjausprosessista on mahdollista saada nopeampi, vähemmän häiriöitä aiheuttava sekä edullisempi käsityönä tehtävään korjaamiseen verrattuna. Työmaa-aikaa on mahdollista lyhentää, koska tuotanto tapahtuu pääosin tehtaalla. Sen ansiosta asukkaat voivat jopa asua kotona koko korjaustyön ajan ilman suuria, pitkäkestoisia häiriöitä. 2 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut 2.1 Määritelmä ja käytön tavoitteet Teollisella rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa työmaalla tapahtuu vain rakennuksen kokoamista valmiista yksiköistä, moduuleista, jotka tehdään mahdollisimman valmiiksi tehtaissa tai kokoa mishalleissa [1]. Teollisen rakentamisen edellytyksenä on rakennustarvikkeiden ja -osien standardisointi, jonka avulla saavutetaan teollisen sarjatyön edut. Teollisen rakentamisen tekniikoita ovat esivalmistus, esiasennus ja modulointi, jotka ovat valmiusasteeltaan erilaisia. Teollisesti valmistettu rakennus muodostuu osista (esim. kerrokset). Osat koostuvat useista moduuleista (yhden tai useamman huoneen tilaelementit tai lohkot), jotka on tehty komponenteista eli rakenneosista (esim. sei- närakenteet ja portaikko) sekä alkioista eli materiaaleista ja tarvikkeista (kuva 1). Teollisten rakennusosien ja -tuotteiden käytön tavoitteena on joustava yksilöllisten tarpeiden tyydyttäminen entistä nopeammin, laadukkaammin ja alhaisemmin kustannuksin. Erityisesti työmaa-ajan vähentäminen ja sen myötä asumishaittojen minimointi on oleellinen tavoite teollisten rakennusosien käytölle. Rakenneosien esivalmistus pienentää tuotteiden laadun vaihtelua, jolloin laatuvirheistä syntyvät kustannukset pienenevät. Suurin vaikuttava tekijä tasalaatuiseen tuotantoon ja lopputuotteeseen on valmistus sisätiloissa. Sisätiloissa tapahtuvat vaativat työvaiheet, asennukset ja laitteiden testaus tehdään vakio-olosuhteissa säältä suojassa. Olosuhteiden hallinnan ansiosta myös materiaalit pysyvät paremmin suojattuina. Korjauskohteessa kustannuksia ei synny pelkästään rakentamisesta, vaan kustannuksia synnyttää myös vuokralaisten poissaolo. Mitä kauemmin vuokralaiset ovat poissa rakennuksesta, sitä suuremmat ovat myös kiinteistönomistajan taloudelliset menetykset. Sen takia teollisen rakentamisen lyhyt pystytys- ja asennusaika luo kilpailuetua korjausrakentamisessa. Teollisten ratkaisujen käyttö vähentää myös työmaan työturvallisuusriskejä. Riskien vähentymisen syy on tuotannon siirtyminen tehtaalle, jonka työskentelyolosuhteet ovat huomattavasti työmaaolosuhteita turvallisemmat. Riskialttiimmalle työmaalle jää näin vain asennus- ja pystytysvaihe. Komponentti Alkiot Moduuli RAKENNUS OSARAKENNUS Komponentti Alkiot Moduuli Kuva 1. Rakennuksen jäsentäminen teollisessa rakentamisessa (Lähde: Tekes. Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen s. 35). 170

2 2.2 Teollisten ratkaisujen käytön haasteet Teollisten ratkaisujen valintaan heijastuvat niin tekniset yksityiskohdat kuin myös päätöksentekijän subjektiiviset mieltymykset. Ostotyyppinä teolliset ratkaisut ovat ns. muunneltuja ostoja, joissa tuttuun ongelmaan ostetaan uutta ratkaisua [2]. Tällöin päätöksentekijät tunnistavat mahdollisuuden merkittäviin etuihin arvioimalla käytettävissä olevat toteutus- ja hankintavaihtoehdot uudelleen. Päätöksentekijä on epävarma, mikä ratkaisu pystyy parhaiten tyydyttämään asetetut vaatimukset. Teollisten ratkaisujen osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat ns. perinteiset ratkaisut. Valintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Eräs merkittävimmistä ostokäyttäytymiseen ja valintaan vaikuttavista tekijöistä on päätöksentekijän käsitys riskeistä. Riskin välttämisen seurauksena organisaatiot ovat haluttomia vaihtamaan kelvollisiksi havaittuja ratkaisuja ja suoritukseltaan hyväksyttäviä toimittajia. Päätöksentekijä pyrkii havaitsemaan riskit ja siten varmistamaan valinnan onnistumisen sekä minimoimaan mahdollisen väärän päätöksen negatiiviset seuraukset [3]. Lisäksi rakentamisessa on havaittavissa lojaalisuutta tiettyä ratkaisua kohtaan ja lojaalisuutta toimittajaa kohtaan. Lojaalisuuden merkittävimpiä ylläpitäviä tekijöitä on pelko toimintaan investoitujen panosten menettämisestä, jolloin vanhojen toimintatapojen säilyttäminen on helpointa. Taloudellisten menetysten ohella pelätään mm. muutoksesta aiheutuvia teknisiä hankaluuksia eikä olla vakuuttuneita saavutettavasta teknisestä tai taloudellisesta hyödystä. Pitäytymällä koettuun ratkaisuun eliminoidaan epäonnistumisen riski. Se heijastuu suunnitteluvaiheeseen, jolloin tehdään päätökset hankkeen ja sen rakennusosien teknisestä toteuttamistavasta. Toimittajalojaalisuus perustuu riskienhallinnan lisäksi päätöksentekijän tarpeeseen yksinkertaistaa ja tehostaa hankintaa tukeutuen aikaisempiin hyviin kokemuksiin tuotteesta ja toimittajasta. Päätöksentekijän käyttäytymistä ohjaa organisaatiotekijöiden lisäksi yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset. Henkilökohtaista käyttäytymistä ohjaa mm. päätöksentekijän mielikuva tuotteen, toimittajan sekä valmistajan negatiivisista ja positiivisista ominaisuuksista. Valintatilanteessa ratkaisevat tuotteeseen ja toimittajaan yhdistettävät negatiiviset ominaisuudet, negaatiot. Ne ovat asiakkaan tuotteelle ja toimittajalle kohdistamia ehdottomia ominaisuuksia, joiden korvaaminen muilla eduilla on mahdotonta. Negaatiot ovat perusedellytyksiä, joiden pohjalta asiakkaat karsivat vaihtoehtojen valintaa. Negaatiot ovat usein tuotteeseen liittyviä tiedostamattomia ominaisuuksia, jotka realisoituvat vasta valintatilanteessa. Negaatioiden pohjalta tapahtuneen karsinnan jälkeen päätöksentekijä asettaa hyväksytyt vaihtoehdot edullisuusjärjestykseen valintakriteereiden avulla. Valintakriteereillä mitataan tuotteen ja toimittajan positiivisia ominaisuuksia, eli kuinka hyvin tuote ja toimittaja tyydyttävät päätöksentekijän tarpeen ja vaatimukset. Valintakriteerien pohjalta tehdyn edullisuusvertailun perusteella jokaisesta tuotteesta ja toimittajasta muodostuu hyötyjen sekä haittojen kokonaisuus. Näin muodostuneiden tuotteeseen ja toimittajaan kohdistuneiden mielikuvien pohjalta vaihtoehtoja karsitaan, kunnes jäljellä on vain yksi. Päätöksentekijä tekee valintansa eliminoimalla vaihtoehtoja, ei tarkastelemalla niiden positiivisia ominaisuuksia [4]. Suurimmat käytännön haasteet teollisten ratkaisujen ja rakennusosien käytössä syntyvät logistiikasta sekä suunnittelusta. Esivalmisteiden käytön myötä suunnitteluun liittyvät riskit kasvavat. Vaativuutta lisää se, että suunnitelmien on oltava aikaisemmin valmiita ja että mahdolliset muutokset aiheuttavat suurempia ongelmia kuin perinteiset korjaustavat. Suunnittelu vaikuttaa myös entistä enemmän hankintaan, sillä tuotteiden saanti työmaalle kestää kauemmin kuin pelkkien materiaalien saaminen. Sen takia hankintaorganisaatio tarvitsee valmiita suunnitelmia aikaisemmin, jotta tuotteet voidaan tilata ajoissa ja saada työmaalle oikeaan aikaan. Suunnittelijan täytyy suunnitella tarkasti, miten esivalmisteet saadaan työmaalle ja miten ne saadaan asennuspaikalle, esimerkiksi vanhaan kylpyhuoneeseen, johon ne sijoitetaan. Vaikka suunnitelmat olisi tehty hyvin, korjausrakentamisen purkuvaihe tuo aina uusia riskejä. Myös logistiikka on suuremmassa roolissa hankinnoissa, jolloin hankinnan riskit kasvavat koordinoinnin tarpeen ja työn määrän lisääntyessä. Korjausrakentamisen rakennuspaikkana toimii aikaisemmin rakennettu rakennus, joka tuo lisää haasteita logistiikalle. Ydinkeskustassa sijaitsevat kiinteistöt ovat usein ilman minkäänlaista pihaa, jolloin varastointi on vaikeaa, ja ydinkeskustan ruuhkaiset sekä kapeat kadut tuovat lisäongelmia kuljetukselle. Korjausrakentamisessa on tyypillistä, ettei rakenteiden kuntoa tiedetä kunnolla vielä silloin, kun korjaustyö aloitetaan. Se saattaa johtua esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien puuttumisesta tai niiden puutteellisuudesta, jos esimerkiksi asuntojen korjaamisen jälkeen piirustuksia ei ole päivitetty. Myös huono mittatarkkuus ja vaurioitumismekanismien mukanaan tuomat ongelmat asettavat tiettyjä haasteita sopivan korjaustavan valinnalle. Teolliset ratkaisut vaativat tarkat esitiedot, minkä takia mittaukseen ja mallinnukseen on erityisesti panostettava esimerkiksi laserkeilaamalla olemassa oleva rakennus. Teollinen korjausrakentaminen tuo vielä 171

3 lisähaasteita, sillä urakkaa ei voida kilpailuttaa valmiilla suunnitelmilla, mikäli halutaan, että urakoitsijalle jää mahdollisuus ehdottaa omia innovatiivisia ratkaisujaan kuten teollisia korjausrakentamismenetelmiä. Jos suunnitelmat on tarjouspyyntöä tehdessä jo tehty, ei urakoitsijalle jää erityisemmin mahdollisuuksia ehdottaa omia ratkaisujaan. Erityisesti teolliseen korjausrakentamiseen sillä on suuria vaikutuksia, koska ratkaisut ovat uusia, eivätkä ne välttämättä ole suunnittelijoiden tiedossa. Jotta teollisia ratkaisuja voidaan hyödyntää, on niiden käytölle luotava edellytykset. Se edellyttää mm., että hankkeen yleissuunnitteluratkaisuilla ei saa estää teollisten ratkaisujen käyttöä, vaan lopullinen korjaustavan valinta on mahdollista myös hankkeen myöhäisessäkin vaiheessa. Käytännössä se edellyttää, että hankinnat tulee toteuttaa tuoteosakaupan menettelyin siten, että urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu myös suunnittelu. Silloin hankinta tehdään suunnitelmavaatimuksin, jolloin tarjouksia pyydetään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla. Tavoitteena on saada urakoitsija ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta ja tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisuineen. Samalla tilaaja voi hyödyntää urakoitsijoiden innovaatioita ja hankintaosaamista. Samalla hankintamenettelyllä mahdollistetaan myös ns. perinteisten korjausrakentamismenettelyiden käyttö. Se mahdollistaa siten kilpailun sekä teknisen ratkaisun että urakoitsijan osalta. Tärkeä kilpailutekijä on se, että asunnoissa työskentelyaika saataisiin mahdollisimman lyhyeksi, jolloin asuntojen sisäpuolelle tulevat ratkaisut olisi pyrittävä saamaan mahdollisimman esivalmistetuiksi. 3 Esimerkkejä teollisesti valmistettavista rakennusosista Teollisia korjausratkaisuja, joita käytetään nykyään korjausrakentamisessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo, asennusseinämoduuli ja julkisivuelementti, sekä teollisia lisärakentamisratkaisuja hissimoduuli, porrastornimoduuli, kylpyhuonemoduuli, talon katolle tuleva lisäkerrosmoduuli, kattomoduuli ja parveke-elementti. 3.1 Asennuselementit Cefo Cefo-elementit ovat määrämittaisia asennusvalmiita reititysmoduuleja, joissa on putkien läpiviennit valmiiksi paikoillaan (kuva 2). Elementin sokkeliosa valetaan betonilla tai nopeasti kuivuvalla massalla, jonka jälkeen se vedeneristetään. Sokkeliosa toimii valmiissa rakenteessa vuodonilmaisimena. Elementin peltinen peitelevy voidaan tarvittaessa avata. Cefo Oy Kuva 2. Cefo Oy:n vesi-viemärielementti paikoilleen asennettuna ja valmiissa kylpyhuoneessa, jossa käytetty lisäksi asennusseinää. Elementit ovat pääasiassa vesi- ja viemärielementtejä, mutta saatavilla on myös jakotukkikaappeja sekä IV- ja LVIS-elementtejä. Elementit voidaan asentaa esimerkiksi vanhaan paikkaan, seinän sisään tai pintaan, jossa vesi-viemärielementti vie lattiatilaa enintään 0,17 m

4 Silotek Silotek-hormielementti on kevyt, teräsrunkoinen hormielementti, johon voidaan asentaa tehtaalla kaikki LVIS-pystyvedot valmiiksi asennusta varten (kuva 3). Sähköputkituksia asennettaessa on selvitettävä etukäteen niiden palo-osastoinnin tarve. Hormielementissä on ilmastointikanavien valmiit ulosotot, viemäreiden T-haarat, LVI-putkien eristykset lukuun ottamatta liitoskohtia sekä valmiit vesijohtohajotukset. Vuotovesi-ilmaisimena toimii merkinantosuppilo. Työmaalla liitetään pystyhormit toisiinsa, minkä jälkeen läpiviennit valetaan umpeen. Elementtien verhoilun voi tehdä työmaalla tai valmiilla verhoiluelementeillä. Pipe-modul AS-elementtijärjestelmä soveltuu vesi-, viemäri- ja lämpöputkien sekä sähkö- ja telejohtojen pystynousujen verhoiluun (kuva 4). Maalattua teräslevyä olevat asennuskotelot soveltuvat myös näkyviin jäävien vaakasuuntaisten haarojen verhoiluun. Elementin pohjaosa kiinnitetään seinään ja paikalla asennettavat reititykset elementtiin valmiiksi asennetuilla kannakkeilla. Elementin lämpö- ja äänieristeenä on kova mineraalivilla. Lopuksi kiinnitettävä kansiosa on mahdollista avata, ja siihen voidaan lisätä vuodonilmaisin. Elementti soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun nousujohdot ja -putket sijoitetaan uuteen paikkaan, esimerkiksi porraskäytävään. Aikaa säästetään, kun vältetään purkutyöt. Moduc Moducin mittatilaustyönä tehtävät hormielementit soveltuvat vesi- ja viemäriputkien, ilmastointikanavien sekä sähköjohtojen valmishormeiksi (kuva 5). Hormielementit ovat tehtaalla valmiiksi putkitettuja ja eristettyjä, joten ne voidaan asentaa nopeasti. Putkistoihin asennetaan aina vuodonilmaisimet valmiiksi. Elementit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti. Ne soveltuvat erityisesti rappukäytäviin, mutta ne voidaan sijoittaa myös märkätiloihin. Korroosionkestävästä teräspellistä valmistettu ulkovaippa voidaan tarvittaessa irrottaa kokonaan. 3.2 Kylpyhuonemoduulit Harmiton Tanakka-putkiremontissa perusideana on purkaa vanhat kylpyhuoneet sekä korvata ne teollisesti valmistettavilla ja varusteltavilla kylpyhuonemoduuleilla (kuva 6). Asennus tapahtuu välipohjiin ja rakennuksen kattoon tehtävien aukkojen kautta. Kellarikerrokseen tehdään perustukset, joiden päälle kerroskorkuiset moduulit pinotaan. Asennusaukot tuetaan työn ajaksi, ja auki oleva kuilu alipaineistetaan pölyn leviämisen estämiseksi. Putkiremontin kokonaiskesto Tanakka-menetelmällä on 4 5 viikkoa. 173 Kuva 3. Silotek-hormielementtejä. Kuva 4. Pipe-modul -vesijohtoelementtejä porrashuoneessa. Kuva 5. Moduc-hormielementtejä. Moduc Silotek Pipe-modul

5 Harmiton Kuva 6. Tanakka-moduuli. Kuva 7. Hellweg Badsystemen kylpyhuonetorni asennettuna. Joptek Hellweg Badsysteme Kuva 8. JMK188 kylpyhuonemoduuli. Hellweg Badsysteme Korjausrakentamiseen kehitetyt betoniset kylpyhuonetornit tehdään täysin valmiiksi mittojen mukaan (kuva 7). Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja kylpyhuonetornin liittäminen rakennukseen. Kylpyhuonetorni nostetaan rakennuksen kylkeen, jolloin se kantaa täysin itsensä. Asukkaat voivat asua lisärakentamisen ajan asunnossaan, eikä häiriötä synny kuin remontin loppuvaiheessa, jolloin rakennetaan kulkuyhteys kylpyhuoneen ja huoneiston välille. Joptek Komposiittirakenteita valmistavan Joptekin kylpyhuonemoduuli (kuva 8) on suunniteltu vesitiiviiksi, joten erillistä vedeneristystä ei tarvita. Moduulissa on valmiina LVIS-asennukset, ja se on täysin asennusvalmis. Moduuli painaa vain noin 300 kg, joten rakenteita ei tarvitse vahvistaa. Kylpyhuoneen pinnat ja varustelu suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ulkoverhous rakennetaan paikan päällä. Vaihtoehtoisesti märkätila voidaan myös toimittaa elementteinä, jolloin se kootaan rakennuspaikalla. 3.3 Julkisivuelementti Tyhjiöeriste-elementti Tyhjiöeristepaneelit (VIP Vacuum Insulation Panel) kehitettiin alun perin jääkaappeihin ja pakastimiin. Paneeleiden erinomaisen lämmöneristävyyden ansiosta, joka on noin 5 10 kertaa parempi kuin perinteisten eristeiden, niiden käyttö rakentamisessa mahdollistaa ohuiden sekä hyvin eristävien seinä-, katto- ja lattiarakenteiden valmistuksen. Tyhjiöeristeiden kilpailukykyä heikentää niiden korkea hinta. Tyhjiöpaneeleiden toiminta perustuu ulko- ja sisäkerroksen erottavaan tyhjiöön. Erinomainen lämmöneristävyys perustuukin tyhjiöön, jossa ei ole kaasumolekyylejä, jotka siirtäisivät lämpöä kahden seinämän välillä. Tyhjiön aikaansaaminen ja ylläpitäminen rakennuspaneeleita tehdessä on vaikeaa, sillä pintakerroksen puhkeaminen aiheuttaa ilmamolekyylien pääsyn eristekerrokseen, jolloin eriste menettää hyvän eristävyyden. Tyhjiöpaneelin eristävyyttä heikentävät myös vuosien saatossa pinnoitteiden läpi johtuneet sekä pinnoitemateriaaleista irronneet molekyylit. Tyhjiöeristepaneelit valmistetaan aina tehdasolosuhteissa, ja ne kiinnitetään yleensä jo tehtaalla valmiiksi elementteihin, jotteivät elementit vahingoittuisi työmaa-asennuksen aikana. 174

6 Variotec Saksalainen Variotec valmistaa korjausrakentamiseen soveltuvia QASA tyhjiöeriste-elementtejä (kuva 9). Elementtien etu syntyy erittäin hyvästä lämmöneristävyydestä, jolloin lisälämmöneristäminen ei vaadi seinien huomattavaa paksuntamista. Elementti valmistetaan tehtaalla täysin asennusvalmiiksi, ja se sisältää ikkunat, joten työmaalle jää ainoastaan elementin asennus ja vähäiset viimeistelytyöt. TES Energy Facade TES -julkisivuelementti on asuinrakennuksen energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä korjausmenetelmä, jossa korjattavan rakennuksen julkisivujen lämmöneristävyyttä, ilmanpitävyyttä ja arkkitehtonista laatua parannetaan puurunkoisilla julkisivuelementeillä. Elementit asennetaan joko olemassa olevan julkisivun päälle tai puretun, ei-kantavan julkisivun tai sen osan paikalle. TES-menetelmä perustuu korkeaan esivalmistusasteeseen ja pääsääntöisesti rakennustelineettömään asennukseen. Menetelmä soveltuu erityisesti korjauskohteisiin, joissa julkisivujen korjaaminen on teknisistä tai muista syistä välttämätöntä, lämmitysenergiantarve on korkea ja rakennuksen ulkonäön uudistaminen koetaan tarpeelliseksi (kuva 10). 3.4 Lisäkerros sekä hissi- ja porrastorni Neapo NEAPO Penthouse on ratkaisu vanhojen rakennusten korottamiseen. Lisäkerroksen myötä rakennus saa uusien tilojen lisäksi uuden vesikaton. Moduulin etuja ovat itsekantavuus ja monimuotoisuus. Siis moduulit eivät tarvitse erillistä runkoratkaisua, ja ne voidaan asentaa suoraan yläpohjaan, sekä uusi kerros voidaan rakentaa eri mitoituksella kuin alemmat kerrokset (kuva 11). NEAPO Tubetower on hissi- ja porrastorni, joka on kehitetty vanhojen hissittömien kerrostalojen korjausrakentamiseen. Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja tornin liittäminen rakennukseen. Hissi- ja porrastorni voidaan asentaa julkisivun ulkopuolelle taikka upottaa se julkisivuun tai porrashuoneeseen. Moduulitornin käyttö lyhentää rakennusaikaa useiden kuukausien paikalla rakentamisesta jopa alle kuukauteen, josta itse tornin pystytykseen kuluu vain tunteja (kuva 12). Variotec Kuva 9. QASA tyhjiöeriste-elementin asennus työmaalla. Kuva 10. TES -julkisivuelementin valmistus ja asennus. Kuva 11. NEAPO Penthouse lisäkerros (lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). NEAPO Oy 175

7 4 Yhteenveto 2/(0$66$ 2/(9$ 5$.(1186 Asuntoyhtiön taloudellinen tilanne, rakennuksen korjaustarpeet ja korjaukselle asetettavat tavoitteet määrittävät pitkälti korjaustavan valinnan. Teollisten ratkaisujen käyttö ja rakennusosien esivalmistusasteen nosto pienentävät rakennusosien laadun vaihtelua sekä lyhentävät työmaa-aikaa, jolloin myös korjaustyöstä aiheutuvat asumishaitat vähentyvät. Teolliset ratkaisut tuovat mukanaan uusia haasteita, joita ei välttämättä ole perinteisissä korjaustavoissa. Haasteita tuovat muun muassa tekniset ja taloudelliset tekijät sekä asenteet. Muun muassa vaatimukset olemassa olevien rakenteiden mittauksille ovat huomattavasti tiukemmat kuin perinteisissä korjaustavoissa. Korjausrakentamiseen kehitettyjä teollisia ratkaisuja on markkinoilla paljon. Niitä ovat esimerkiksi julkisivuelementit, lisäkerrokset, hissi- ja porrastornit, kylpyhuonemoduulit sekä asennuselementit. Erilaisilla ratkaisuilla on useita hyviä puolia. Esimerkiksi lisäkerroksen tuomilla tuotoilla voidaan osin peittää rakennuksen muita korjauskustannuksia, tai julkisivun ulkopuolelle lisättävien uusien kylpyhuoneiden ansiosta vanhoja kylpyhuoneputkistoja ei tarvitse korjata, ja vanhoista kylpyhuoneista saadaan uusia huoneita. Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry NEAPO Oy +,66,.8,/8 Lähteet [1] Tekes. (1992): Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen. Helsinki. 143 s. [2] Wichman M. (1998): Ostokäyttäytyminen ja myyntiargumentit rakennusmarkkinoilla sovelluksena rakennusratkaisujen ja -tuotteiden vienti Saksaan. Teknillinen korkeakoulu. Rakentamistalous. Raportti nro [3] Hutt M.D. ja Speh T.W. (1992): Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets. Dryden Press. [4] Rinne S. (1989): Negaatiovalintamalli ja sen vaikutus investointihyödykkeen tuotekehitystyöhön. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja nro 59. Kuva 12. NEAPO Tubetower hissi- ja porrastornin asennus vanhaan rakennukseen (Lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). 176 MONIPUOLIS M

RT HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower. MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse. Rakentamisen teollinen toteuttaja

RT HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower. MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse. Rakentamisen teollinen toteuttaja TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti 1 (6) RT 37976 229 Talo 2000 392 Talo 90 G28 SfB HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse Rakentamisen teollinen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen Vanhojen kerrostalojen hissittäminen KONE Hissit Oy Anna Tiri Jarmo Tikkinen Oulu 27.11.2013 Esimerkkejä jälkiasennushissien ratkaisuista Hissi osana kiinteistöä Sijoitusvaihtoehtoja Hissi portaiden keskelle

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Asuntotuotantotoimikunta Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (5) 227 Jakomäen Kiinteistöt Oy/Kankaretie 9 a ja b, peruskorjauksen urakkatarjoukset ja urakkasopimusten tekeminen HEL 2011-009630 T 02 08 03 00 Att 73148 Päätös

Lisätiedot

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään

Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään AIT-KLUBIN ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 21.8.2013, RAVINTOLA OSTROBOTNIA Kun kaikki meni nappiin ja kun kaikki meni metsään Oppimiskokemuksia kahdesta kehittämishankkeesta Reijo Savolainen, kiinteistöneuvos

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kiertotaloustalo VAETS-seminaari 20.1.2016 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Rakentamisen ylikulutukseen pitää puuttua Maailman ylikulutuspäivä = ajankohta, jolloin globaali kulutus ylittää vuotuisen uusiutuvien

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

Puupohjaisten julkisivuelementtien käyttö korjausrakentamisessa

Puupohjaisten julkisivuelementtien käyttö korjausrakentamisessa Puupohjaisten julkisivuelementtien käyttö korjausrakentamisessa Juha-Matti Junnonen, tekniikan lisensiaatti Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto juha-matti.junnonen@aalto.fi Yrsa Cronhjort, arkkitehti SAFA

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE.

ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. 28.10.2004 HUONEISTOJEN VÄLISEN ACO-SEINÄN ÄÄNITEKNINEN SUUNNITTELUOHJE. YHTEISTYÖSSÄ: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka KATMI Consulting Oy 28.10.2004 ESIPUHE Huoneistojen

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005 2007 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry 24.11.2008 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskohteet 2005 2006 Ulkorakenteet LVI-järjestelmät Sisärakenteet Huoneistokorjaukset

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Sisäilmastoseminaari 17.3.2010. Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Sisäilmastoseminaari 17.3.2010. Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Sisäilmastoseminaari 17.3.2010 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Tavoitteet nykyiselle rakennuskannalle 30...50% alemmat

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2016 Taustat ja vastaajat / syksy 2016 Yleiskuva korjausrakentamisen tilanteesta Hieman runsaalla puolella taloyhtiöistä on jokin korjaushankkeen osa menossa vuonna

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN

LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari

Permanto 2 Helsinki, Vuosaari ermanto 2 Helsinki, Vuosaari HUONEITOUETTEO AUNTO TYYI M² A1 4H++ 92,5 A2 3H++ 78,5 A3 4H++ 92,0 B4 4H++ 92,5 B5 3H++ 78,5 B6 3H++ 78,5 B7 4H++ 92,0 C8 4H++ 92,5 C9 3H++ 78,5 C10 3H++ 78,5 C11 4H++ 92,0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari

Permanto 10 Helsinki, Vuosaari ermanto 10 Helsinki, Vuosaari TA-AUMIOIKEU OY AUNTO TYYI M² A1 4H++ 91,5 A2 4H++ 91,5 A3 4H++ 91,5 A4 4H++ 91,5 A5 4H++ 91,5 A6 2H++ 61,0 A7 3H++ 81,0 A8 2H++ 61,5 A9 2H++ 61,5 A10 2H++ 61,5 A11 2H++ 61,5

Lisätiedot

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus

Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus Kevät 2017 TkT Jari Virta Asuntojen märkätilojen korjaus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 Piharakenteet, ml. salaojat Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet

Lisätiedot

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla.

Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Tulosta syntyy oikealla tekniikalla. Prysmian Groupin edistykselliset keskijännitevarusteet yksinkertaistavat asennusta ja tuovat merkittäviä säästöjä energiaverkon rakentamiseen. www.prysmiangroup.fi

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri

Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista. Risto Levanto Vs. Yli-insinööri Lupakynnys; esimerkkejä lupaa vaativista korjaushankkeista Risto Levanto Vs. Yli-insinööri 12.12.2016 Tietoa (luvanvaraisuuteen ja muuhunkin) löytyy Pääkaupunkiseudun yhteiset tulkinnat pksrava.fi Helsingin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen. Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kerrostalojen linjasaneeraukseen Uponor Suomi Oy Toni Wahlfors Kerrostalojen talotekniikka Edistyksellistä saneerausta Uponor tarjoaa Tehokaan rakennusprosessin Lyhyemmän

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot