Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut"

Transkriptio

1 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut Juha-Matti Junnonen, TkL Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry 1 Johdanto Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on rakennettu ja -70-luvuilla. Silloin rakennetut rakennukset ovat teknisesti vanhenemassa, ja niiden korjaustarve on lisääntymässä. Samanaikaisesti kiristyvät energiansäästöön tähtäävät määräykset asettavat haasteita korjaustoiminnalle. Rakentaminen onkin siirtymässä uudistuotannosta korjausrakentamiseen. Erityisesti ja -70-luvuilla rakennettuun, määrällisesti suureen rakennuskantaan kohdistuu lähitulevaisuudessa merkittäviä korjaustarpeita muun muassa talotekniikan ja julkisivujen osalta. Suurin osa korjattavista kohteista on asuinkerrostaloja, ja korjattavissa kohteissa asutaan. Eräs korjausrakentamisen merkittävistä haasteista onkin kehittää korjausrakentamismenettelyitä, jotka vähentävät korjauksesta aiheutuvia asumishaittoja ja mahdollistavat asukkaiden asumisen kotonaan koko korjaustyön ajan. Korjaustyöstä aiheutuvia asumishaittoja voidaan vähentää teollisilla korjausrakentamismenetelmillä, jolloin korjausprosessista on mahdollista saada nopeampi, vähemmän häiriöitä aiheuttava sekä edullisempi käsityönä tehtävään korjaamiseen verrattuna. Työmaa-aikaa on mahdollista lyhentää, koska tuotanto tapahtuu pääosin tehtaalla. Sen ansiosta asukkaat voivat jopa asua kotona koko korjaustyön ajan ilman suuria, pitkäkestoisia häiriöitä. 2 Korjausrakentamisen teolliset ratkaisut 2.1 Määritelmä ja käytön tavoitteet Teollisella rakentamisella tarkoitetaan rakentamista, jossa työmaalla tapahtuu vain rakennuksen kokoamista valmiista yksiköistä, moduuleista, jotka tehdään mahdollisimman valmiiksi tehtaissa tai kokoa mishalleissa [1]. Teollisen rakentamisen edellytyksenä on rakennustarvikkeiden ja -osien standardisointi, jonka avulla saavutetaan teollisen sarjatyön edut. Teollisen rakentamisen tekniikoita ovat esivalmistus, esiasennus ja modulointi, jotka ovat valmiusasteeltaan erilaisia. Teollisesti valmistettu rakennus muodostuu osista (esim. kerrokset). Osat koostuvat useista moduuleista (yhden tai useamman huoneen tilaelementit tai lohkot), jotka on tehty komponenteista eli rakenneosista (esim. sei- närakenteet ja portaikko) sekä alkioista eli materiaaleista ja tarvikkeista (kuva 1). Teollisten rakennusosien ja -tuotteiden käytön tavoitteena on joustava yksilöllisten tarpeiden tyydyttäminen entistä nopeammin, laadukkaammin ja alhaisemmin kustannuksin. Erityisesti työmaa-ajan vähentäminen ja sen myötä asumishaittojen minimointi on oleellinen tavoite teollisten rakennusosien käytölle. Rakenneosien esivalmistus pienentää tuotteiden laadun vaihtelua, jolloin laatuvirheistä syntyvät kustannukset pienenevät. Suurin vaikuttava tekijä tasalaatuiseen tuotantoon ja lopputuotteeseen on valmistus sisätiloissa. Sisätiloissa tapahtuvat vaativat työvaiheet, asennukset ja laitteiden testaus tehdään vakio-olosuhteissa säältä suojassa. Olosuhteiden hallinnan ansiosta myös materiaalit pysyvät paremmin suojattuina. Korjauskohteessa kustannuksia ei synny pelkästään rakentamisesta, vaan kustannuksia synnyttää myös vuokralaisten poissaolo. Mitä kauemmin vuokralaiset ovat poissa rakennuksesta, sitä suuremmat ovat myös kiinteistönomistajan taloudelliset menetykset. Sen takia teollisen rakentamisen lyhyt pystytys- ja asennusaika luo kilpailuetua korjausrakentamisessa. Teollisten ratkaisujen käyttö vähentää myös työmaan työturvallisuusriskejä. Riskien vähentymisen syy on tuotannon siirtyminen tehtaalle, jonka työskentelyolosuhteet ovat huomattavasti työmaaolosuhteita turvallisemmat. Riskialttiimmalle työmaalle jää näin vain asennus- ja pystytysvaihe. Komponentti Alkiot Moduuli RAKENNUS OSARAKENNUS Komponentti Alkiot Moduuli Kuva 1. Rakennuksen jäsentäminen teollisessa rakentamisessa (Lähde: Tekes. Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen s. 35). 170

2 2.2 Teollisten ratkaisujen käytön haasteet Teollisten ratkaisujen valintaan heijastuvat niin tekniset yksityiskohdat kuin myös päätöksentekijän subjektiiviset mieltymykset. Ostotyyppinä teolliset ratkaisut ovat ns. muunneltuja ostoja, joissa tuttuun ongelmaan ostetaan uutta ratkaisua [2]. Tällöin päätöksentekijät tunnistavat mahdollisuuden merkittäviin etuihin arvioimalla käytettävissä olevat toteutus- ja hankintavaihtoehdot uudelleen. Päätöksentekijä on epävarma, mikä ratkaisu pystyy parhaiten tyydyttämään asetetut vaatimukset. Teollisten ratkaisujen osalta vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat ns. perinteiset ratkaisut. Valintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Eräs merkittävimmistä ostokäyttäytymiseen ja valintaan vaikuttavista tekijöistä on päätöksentekijän käsitys riskeistä. Riskin välttämisen seurauksena organisaatiot ovat haluttomia vaihtamaan kelvollisiksi havaittuja ratkaisuja ja suoritukseltaan hyväksyttäviä toimittajia. Päätöksentekijä pyrkii havaitsemaan riskit ja siten varmistamaan valinnan onnistumisen sekä minimoimaan mahdollisen väärän päätöksen negatiiviset seuraukset [3]. Lisäksi rakentamisessa on havaittavissa lojaalisuutta tiettyä ratkaisua kohtaan ja lojaalisuutta toimittajaa kohtaan. Lojaalisuuden merkittävimpiä ylläpitäviä tekijöitä on pelko toimintaan investoitujen panosten menettämisestä, jolloin vanhojen toimintatapojen säilyttäminen on helpointa. Taloudellisten menetysten ohella pelätään mm. muutoksesta aiheutuvia teknisiä hankaluuksia eikä olla vakuuttuneita saavutettavasta teknisestä tai taloudellisesta hyödystä. Pitäytymällä koettuun ratkaisuun eliminoidaan epäonnistumisen riski. Se heijastuu suunnitteluvaiheeseen, jolloin tehdään päätökset hankkeen ja sen rakennusosien teknisestä toteuttamistavasta. Toimittajalojaalisuus perustuu riskienhallinnan lisäksi päätöksentekijän tarpeeseen yksinkertaistaa ja tehostaa hankintaa tukeutuen aikaisempiin hyviin kokemuksiin tuotteesta ja toimittajasta. Päätöksentekijän käyttäytymistä ohjaa organisaatiotekijöiden lisäksi yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset. Henkilökohtaista käyttäytymistä ohjaa mm. päätöksentekijän mielikuva tuotteen, toimittajan sekä valmistajan negatiivisista ja positiivisista ominaisuuksista. Valintatilanteessa ratkaisevat tuotteeseen ja toimittajaan yhdistettävät negatiiviset ominaisuudet, negaatiot. Ne ovat asiakkaan tuotteelle ja toimittajalle kohdistamia ehdottomia ominaisuuksia, joiden korvaaminen muilla eduilla on mahdotonta. Negaatiot ovat perusedellytyksiä, joiden pohjalta asiakkaat karsivat vaihtoehtojen valintaa. Negaatiot ovat usein tuotteeseen liittyviä tiedostamattomia ominaisuuksia, jotka realisoituvat vasta valintatilanteessa. Negaatioiden pohjalta tapahtuneen karsinnan jälkeen päätöksentekijä asettaa hyväksytyt vaihtoehdot edullisuusjärjestykseen valintakriteereiden avulla. Valintakriteereillä mitataan tuotteen ja toimittajan positiivisia ominaisuuksia, eli kuinka hyvin tuote ja toimittaja tyydyttävät päätöksentekijän tarpeen ja vaatimukset. Valintakriteerien pohjalta tehdyn edullisuusvertailun perusteella jokaisesta tuotteesta ja toimittajasta muodostuu hyötyjen sekä haittojen kokonaisuus. Näin muodostuneiden tuotteeseen ja toimittajaan kohdistuneiden mielikuvien pohjalta vaihtoehtoja karsitaan, kunnes jäljellä on vain yksi. Päätöksentekijä tekee valintansa eliminoimalla vaihtoehtoja, ei tarkastelemalla niiden positiivisia ominaisuuksia [4]. Suurimmat käytännön haasteet teollisten ratkaisujen ja rakennusosien käytössä syntyvät logistiikasta sekä suunnittelusta. Esivalmisteiden käytön myötä suunnitteluun liittyvät riskit kasvavat. Vaativuutta lisää se, että suunnitelmien on oltava aikaisemmin valmiita ja että mahdolliset muutokset aiheuttavat suurempia ongelmia kuin perinteiset korjaustavat. Suunnittelu vaikuttaa myös entistä enemmän hankintaan, sillä tuotteiden saanti työmaalle kestää kauemmin kuin pelkkien materiaalien saaminen. Sen takia hankintaorganisaatio tarvitsee valmiita suunnitelmia aikaisemmin, jotta tuotteet voidaan tilata ajoissa ja saada työmaalle oikeaan aikaan. Suunnittelijan täytyy suunnitella tarkasti, miten esivalmisteet saadaan työmaalle ja miten ne saadaan asennuspaikalle, esimerkiksi vanhaan kylpyhuoneeseen, johon ne sijoitetaan. Vaikka suunnitelmat olisi tehty hyvin, korjausrakentamisen purkuvaihe tuo aina uusia riskejä. Myös logistiikka on suuremmassa roolissa hankinnoissa, jolloin hankinnan riskit kasvavat koordinoinnin tarpeen ja työn määrän lisääntyessä. Korjausrakentamisen rakennuspaikkana toimii aikaisemmin rakennettu rakennus, joka tuo lisää haasteita logistiikalle. Ydinkeskustassa sijaitsevat kiinteistöt ovat usein ilman minkäänlaista pihaa, jolloin varastointi on vaikeaa, ja ydinkeskustan ruuhkaiset sekä kapeat kadut tuovat lisäongelmia kuljetukselle. Korjausrakentamisessa on tyypillistä, ettei rakenteiden kuntoa tiedetä kunnolla vielä silloin, kun korjaustyö aloitetaan. Se saattaa johtua esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien puuttumisesta tai niiden puutteellisuudesta, jos esimerkiksi asuntojen korjaamisen jälkeen piirustuksia ei ole päivitetty. Myös huono mittatarkkuus ja vaurioitumismekanismien mukanaan tuomat ongelmat asettavat tiettyjä haasteita sopivan korjaustavan valinnalle. Teolliset ratkaisut vaativat tarkat esitiedot, minkä takia mittaukseen ja mallinnukseen on erityisesti panostettava esimerkiksi laserkeilaamalla olemassa oleva rakennus. Teollinen korjausrakentaminen tuo vielä 171

3 lisähaasteita, sillä urakkaa ei voida kilpailuttaa valmiilla suunnitelmilla, mikäli halutaan, että urakoitsijalle jää mahdollisuus ehdottaa omia innovatiivisia ratkaisujaan kuten teollisia korjausrakentamismenetelmiä. Jos suunnitelmat on tarjouspyyntöä tehdessä jo tehty, ei urakoitsijalle jää erityisemmin mahdollisuuksia ehdottaa omia ratkaisujaan. Erityisesti teolliseen korjausrakentamiseen sillä on suuria vaikutuksia, koska ratkaisut ovat uusia, eivätkä ne välttämättä ole suunnittelijoiden tiedossa. Jotta teollisia ratkaisuja voidaan hyödyntää, on niiden käytölle luotava edellytykset. Se edellyttää mm., että hankkeen yleissuunnitteluratkaisuilla ei saa estää teollisten ratkaisujen käyttöä, vaan lopullinen korjaustavan valinta on mahdollista myös hankkeen myöhäisessäkin vaiheessa. Käytännössä se edellyttää, että hankinnat tulee toteuttaa tuoteosakaupan menettelyin siten, että urakoitsijan velvoitteisiin kuuluu myös suunnittelu. Silloin hankinta tehdään suunnitelmavaatimuksin, jolloin tarjouksia pyydetään toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla. Tavoitteena on saada urakoitsija ottamaan vastuu tuotteen toteutussuunnittelusta ja tuotteen täydellisestä toimituksesta paikalleen asennettuna teknisine ratkaisuineen. Samalla tilaaja voi hyödyntää urakoitsijoiden innovaatioita ja hankintaosaamista. Samalla hankintamenettelyllä mahdollistetaan myös ns. perinteisten korjausrakentamismenettelyiden käyttö. Se mahdollistaa siten kilpailun sekä teknisen ratkaisun että urakoitsijan osalta. Tärkeä kilpailutekijä on se, että asunnoissa työskentelyaika saataisiin mahdollisimman lyhyeksi, jolloin asuntojen sisäpuolelle tulevat ratkaisut olisi pyrittävä saamaan mahdollisimman esivalmistetuiksi. 3 Esimerkkejä teollisesti valmistettavista rakennusosista Teollisia korjausratkaisuja, joita käytetään nykyään korjausrakentamisessa, ovat esimerkiksi hormielementtikotelo, asennusseinämoduuli ja julkisivuelementti, sekä teollisia lisärakentamisratkaisuja hissimoduuli, porrastornimoduuli, kylpyhuonemoduuli, talon katolle tuleva lisäkerrosmoduuli, kattomoduuli ja parveke-elementti. 3.1 Asennuselementit Cefo Cefo-elementit ovat määrämittaisia asennusvalmiita reititysmoduuleja, joissa on putkien läpiviennit valmiiksi paikoillaan (kuva 2). Elementin sokkeliosa valetaan betonilla tai nopeasti kuivuvalla massalla, jonka jälkeen se vedeneristetään. Sokkeliosa toimii valmiissa rakenteessa vuodonilmaisimena. Elementin peltinen peitelevy voidaan tarvittaessa avata. Cefo Oy Kuva 2. Cefo Oy:n vesi-viemärielementti paikoilleen asennettuna ja valmiissa kylpyhuoneessa, jossa käytetty lisäksi asennusseinää. Elementit ovat pääasiassa vesi- ja viemärielementtejä, mutta saatavilla on myös jakotukkikaappeja sekä IV- ja LVIS-elementtejä. Elementit voidaan asentaa esimerkiksi vanhaan paikkaan, seinän sisään tai pintaan, jossa vesi-viemärielementti vie lattiatilaa enintään 0,17 m

4 Silotek Silotek-hormielementti on kevyt, teräsrunkoinen hormielementti, johon voidaan asentaa tehtaalla kaikki LVIS-pystyvedot valmiiksi asennusta varten (kuva 3). Sähköputkituksia asennettaessa on selvitettävä etukäteen niiden palo-osastoinnin tarve. Hormielementissä on ilmastointikanavien valmiit ulosotot, viemäreiden T-haarat, LVI-putkien eristykset lukuun ottamatta liitoskohtia sekä valmiit vesijohtohajotukset. Vuotovesi-ilmaisimena toimii merkinantosuppilo. Työmaalla liitetään pystyhormit toisiinsa, minkä jälkeen läpiviennit valetaan umpeen. Elementtien verhoilun voi tehdä työmaalla tai valmiilla verhoiluelementeillä. Pipe-modul AS-elementtijärjestelmä soveltuu vesi-, viemäri- ja lämpöputkien sekä sähkö- ja telejohtojen pystynousujen verhoiluun (kuva 4). Maalattua teräslevyä olevat asennuskotelot soveltuvat myös näkyviin jäävien vaakasuuntaisten haarojen verhoiluun. Elementin pohjaosa kiinnitetään seinään ja paikalla asennettavat reititykset elementtiin valmiiksi asennetuilla kannakkeilla. Elementin lämpö- ja äänieristeenä on kova mineraalivilla. Lopuksi kiinnitettävä kansiosa on mahdollista avata, ja siihen voidaan lisätä vuodonilmaisin. Elementti soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun nousujohdot ja -putket sijoitetaan uuteen paikkaan, esimerkiksi porraskäytävään. Aikaa säästetään, kun vältetään purkutyöt. Moduc Moducin mittatilaustyönä tehtävät hormielementit soveltuvat vesi- ja viemäriputkien, ilmastointikanavien sekä sähköjohtojen valmishormeiksi (kuva 5). Hormielementit ovat tehtaalla valmiiksi putkitettuja ja eristettyjä, joten ne voidaan asentaa nopeasti. Putkistoihin asennetaan aina vuodonilmaisimet valmiiksi. Elementit voidaan asentaa vaaka- tai pystysuuntaisesti. Ne soveltuvat erityisesti rappukäytäviin, mutta ne voidaan sijoittaa myös märkätiloihin. Korroosionkestävästä teräspellistä valmistettu ulkovaippa voidaan tarvittaessa irrottaa kokonaan. 3.2 Kylpyhuonemoduulit Harmiton Tanakka-putkiremontissa perusideana on purkaa vanhat kylpyhuoneet sekä korvata ne teollisesti valmistettavilla ja varusteltavilla kylpyhuonemoduuleilla (kuva 6). Asennus tapahtuu välipohjiin ja rakennuksen kattoon tehtävien aukkojen kautta. Kellarikerrokseen tehdään perustukset, joiden päälle kerroskorkuiset moduulit pinotaan. Asennusaukot tuetaan työn ajaksi, ja auki oleva kuilu alipaineistetaan pölyn leviämisen estämiseksi. Putkiremontin kokonaiskesto Tanakka-menetelmällä on 4 5 viikkoa. 173 Kuva 3. Silotek-hormielementtejä. Kuva 4. Pipe-modul -vesijohtoelementtejä porrashuoneessa. Kuva 5. Moduc-hormielementtejä. Moduc Silotek Pipe-modul

5 Harmiton Kuva 6. Tanakka-moduuli. Kuva 7. Hellweg Badsystemen kylpyhuonetorni asennettuna. Joptek Hellweg Badsysteme Kuva 8. JMK188 kylpyhuonemoduuli. Hellweg Badsysteme Korjausrakentamiseen kehitetyt betoniset kylpyhuonetornit tehdään täysin valmiiksi mittojen mukaan (kuva 7). Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja kylpyhuonetornin liittäminen rakennukseen. Kylpyhuonetorni nostetaan rakennuksen kylkeen, jolloin se kantaa täysin itsensä. Asukkaat voivat asua lisärakentamisen ajan asunnossaan, eikä häiriötä synny kuin remontin loppuvaiheessa, jolloin rakennetaan kulkuyhteys kylpyhuoneen ja huoneiston välille. Joptek Komposiittirakenteita valmistavan Joptekin kylpyhuonemoduuli (kuva 8) on suunniteltu vesitiiviiksi, joten erillistä vedeneristystä ei tarvita. Moduulissa on valmiina LVIS-asennukset, ja se on täysin asennusvalmis. Moduuli painaa vain noin 300 kg, joten rakenteita ei tarvitse vahvistaa. Kylpyhuoneen pinnat ja varustelu suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Ulkoverhous rakennetaan paikan päällä. Vaihtoehtoisesti märkätila voidaan myös toimittaa elementteinä, jolloin se kootaan rakennuspaikalla. 3.3 Julkisivuelementti Tyhjiöeriste-elementti Tyhjiöeristepaneelit (VIP Vacuum Insulation Panel) kehitettiin alun perin jääkaappeihin ja pakastimiin. Paneeleiden erinomaisen lämmöneristävyyden ansiosta, joka on noin 5 10 kertaa parempi kuin perinteisten eristeiden, niiden käyttö rakentamisessa mahdollistaa ohuiden sekä hyvin eristävien seinä-, katto- ja lattiarakenteiden valmistuksen. Tyhjiöeristeiden kilpailukykyä heikentää niiden korkea hinta. Tyhjiöpaneeleiden toiminta perustuu ulko- ja sisäkerroksen erottavaan tyhjiöön. Erinomainen lämmöneristävyys perustuukin tyhjiöön, jossa ei ole kaasumolekyylejä, jotka siirtäisivät lämpöä kahden seinämän välillä. Tyhjiön aikaansaaminen ja ylläpitäminen rakennuspaneeleita tehdessä on vaikeaa, sillä pintakerroksen puhkeaminen aiheuttaa ilmamolekyylien pääsyn eristekerrokseen, jolloin eriste menettää hyvän eristävyyden. Tyhjiöpaneelin eristävyyttä heikentävät myös vuosien saatossa pinnoitteiden läpi johtuneet sekä pinnoitemateriaaleista irronneet molekyylit. Tyhjiöeristepaneelit valmistetaan aina tehdasolosuhteissa, ja ne kiinnitetään yleensä jo tehtaalla valmiiksi elementteihin, jotteivät elementit vahingoittuisi työmaa-asennuksen aikana. 174

6 Variotec Saksalainen Variotec valmistaa korjausrakentamiseen soveltuvia QASA tyhjiöeriste-elementtejä (kuva 9). Elementtien etu syntyy erittäin hyvästä lämmöneristävyydestä, jolloin lisälämmöneristäminen ei vaadi seinien huomattavaa paksuntamista. Elementti valmistetaan tehtaalla täysin asennusvalmiiksi, ja se sisältää ikkunat, joten työmaalle jää ainoastaan elementin asennus ja vähäiset viimeistelytyöt. TES Energy Facade TES -julkisivuelementti on asuinrakennuksen energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävä korjausmenetelmä, jossa korjattavan rakennuksen julkisivujen lämmöneristävyyttä, ilmanpitävyyttä ja arkkitehtonista laatua parannetaan puurunkoisilla julkisivuelementeillä. Elementit asennetaan joko olemassa olevan julkisivun päälle tai puretun, ei-kantavan julkisivun tai sen osan paikalle. TES-menetelmä perustuu korkeaan esivalmistusasteeseen ja pääsääntöisesti rakennustelineettömään asennukseen. Menetelmä soveltuu erityisesti korjauskohteisiin, joissa julkisivujen korjaaminen on teknisistä tai muista syistä välttämätöntä, lämmitysenergiantarve on korkea ja rakennuksen ulkonäön uudistaminen koetaan tarpeelliseksi (kuva 10). 3.4 Lisäkerros sekä hissi- ja porrastorni Neapo NEAPO Penthouse on ratkaisu vanhojen rakennusten korottamiseen. Lisäkerroksen myötä rakennus saa uusien tilojen lisäksi uuden vesikaton. Moduulin etuja ovat itsekantavuus ja monimuotoisuus. Siis moduulit eivät tarvitse erillistä runkoratkaisua, ja ne voidaan asentaa suoraan yläpohjaan, sekä uusi kerros voidaan rakentaa eri mitoituksella kuin alemmat kerrokset (kuva 11). NEAPO Tubetower on hissi- ja porrastorni, joka on kehitetty vanhojen hissittömien kerrostalojen korjausrakentamiseen. Työmaalla tehtäviä töitä ovat perustusten teko ja tornin liittäminen rakennukseen. Hissi- ja porrastorni voidaan asentaa julkisivun ulkopuolelle taikka upottaa se julkisivuun tai porrashuoneeseen. Moduulitornin käyttö lyhentää rakennusaikaa useiden kuukausien paikalla rakentamisesta jopa alle kuukauteen, josta itse tornin pystytykseen kuluu vain tunteja (kuva 12). Variotec Kuva 9. QASA tyhjiöeriste-elementin asennus työmaalla. Kuva 10. TES -julkisivuelementin valmistus ja asennus. Kuva 11. NEAPO Penthouse lisäkerros (lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). NEAPO Oy 175

7 4 Yhteenveto 2/(0$66$ 2/(9$ 5$.(1186 Asuntoyhtiön taloudellinen tilanne, rakennuksen korjaustarpeet ja korjaukselle asetettavat tavoitteet määrittävät pitkälti korjaustavan valinnan. Teollisten ratkaisujen käyttö ja rakennusosien esivalmistusasteen nosto pienentävät rakennusosien laadun vaihtelua sekä lyhentävät työmaa-aikaa, jolloin myös korjaustyöstä aiheutuvat asumishaitat vähentyvät. Teolliset ratkaisut tuovat mukanaan uusia haasteita, joita ei välttämättä ole perinteisissä korjaustavoissa. Haasteita tuovat muun muassa tekniset ja taloudelliset tekijät sekä asenteet. Muun muassa vaatimukset olemassa olevien rakenteiden mittauksille ovat huomattavasti tiukemmat kuin perinteisissä korjaustavoissa. Korjausrakentamiseen kehitettyjä teollisia ratkaisuja on markkinoilla paljon. Niitä ovat esimerkiksi julkisivuelementit, lisäkerrokset, hissi- ja porrastornit, kylpyhuonemoduulit sekä asennuselementit. Erilaisilla ratkaisuilla on useita hyviä puolia. Esimerkiksi lisäkerroksen tuomilla tuotoilla voidaan osin peittää rakennuksen muita korjauskustannuksia, tai julkisivun ulkopuolelle lisättävien uusien kylpyhuoneiden ansiosta vanhoja kylpyhuoneputkistoja ei tarvitse korjata, ja vanhoista kylpyhuoneista saadaan uusia huoneita. Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL ry NEAPO Oy +,66,.8,/8 Lähteet [1] Tekes. (1992): Asiakaslähtöinen teollinen rakentaminen. Helsinki. 143 s. [2] Wichman M. (1998): Ostokäyttäytyminen ja myyntiargumentit rakennusmarkkinoilla sovelluksena rakennusratkaisujen ja -tuotteiden vienti Saksaan. Teknillinen korkeakoulu. Rakentamistalous. Raportti nro [3] Hutt M.D. ja Speh T.W. (1992): Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets. Dryden Press. [4] Rinne S. (1989): Negaatiovalintamalli ja sen vaikutus investointihyödykkeen tuotekehitystyöhön. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Julkaisuja nro 59. Kuva 12. NEAPO Tubetower hissi- ja porrastornin asennus vanhaan rakennukseen (Lähde: RT Hissi- ja porrastornit, Modulaariset lisäkerrokset). 176 MONIPUOLIS M

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Miksi puukerrostalo?

Miksi puukerrostalo? Miksi puukerrostalo? Miksi puurakenne? Ekologinen Oleellisesti pienempi hiilijalanjälki korostuu mentäessä kohti nollaenergiataloja Energiatehokas Terveellinen Asuinkerrostalojen kehitys on jumittunut

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

RT HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower. MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse. Rakentamisen teollinen toteuttaja

RT HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower. MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse. Rakentamisen teollinen toteuttaja TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti 1 (6) RT 37976 229 Talo 2000 392 Talo 90 G28 SfB HISSI- JA PORRASTORNIT NEAPO Tubetower MODULAARISET LISÄKERROKSET NEAPO Penthouse Rakentamisen teollinen

Lisätiedot

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma

UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma UHKAAKO KORJAUSRAKENTAMINEN TERVEYTTÄSI? - Urakoitsijan näkökulma 9.4.2013, Rakennusfoorumi Tapio Virta Aluejohtaja, Asuntokorjaaminen, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi ESITYKSEN

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

Miksi puukerrostalo? jouni.liimatainen@jwood.fi

Miksi puukerrostalo? jouni.liimatainen@jwood.fi Miksi puukerrostalo? jouni.liimatainen@jwood.fi 1 Suunnitteluttaminen ja kilpailuttaminen Seinäjoelle 6 kerrosta, 35 asuntoa, valmistunut 2013 Jyväskylään 8- kerrosta, 58 asuntoa, valmistuu 11/14 Rakenteilla

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Millaisessa kiinteistössä

Lisätiedot

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012

Asukasystävällinen Linjasaneeraus. Toni Wahlfors 27.01.2012 Asukasystävällinen Linjasaneeraus Uponor Cefoelementeillä Toni Wahlfors 27.01.2012 Osakaslähtöinen korjausremontti Kiinteistön arvo osakkaan kannalta taso + perusparannus (tasoa nostava) Ajantasaistaminen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

IDEN PERUSKORJAUKSET

IDEN PERUSKORJAUKSET TALOYHTIÖIDEN IDEN PERUSKORJAUKSET säästöjen etsiminen lisä- ja muutostöiden minimointi voiko urakoitsija olla mukana jo suunnitteluvaiheessa? aikataulutus lisärakentaminen yhtenä rahoituskeinona Säästöjen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1

Hissi vanhaan taloon 1.4.2014. www.hel.fi/hissiprojekti 1 Hissi vanhaan taloon 1.4.2014 www.hel.fi/hissiprojekti 1 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnitteluosasto PL 20 (Aleksanterinkatu 24) 00099 Helsingin kaupunki Simo Merilä Hissiasiamies Puhelin: (09) 310

Lisätiedot

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

VINKIT ENSIASUNNON OSTOON. Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy VINKIT ENSIASUNNON OSTOON Ensiasunnon osto ilta 18.11.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Mikä ihmeen A-Insinööri? 500 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnittelutoimisto 3 toimialaa Projekteja

Lisätiedot

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea.

Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Asumisystävällinen putkiremontti on edullinen ja nopea. Putkiremonttia ei voi välttää. Sen aika tulee, kun käyttövesi- ja lämmitysputkistot tulevat siihen ikään, ettei niitä enää kannata korjata. Onneksi

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo

Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä

Lisätiedot

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015

Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Ryhmäkorjaus taloyhtiöissä Taloyhtiö 2015 15.04.2015 Lars Lindeman NCC Rakennus Oy lars.lindeman@ncc.fi 040 861 9948 15.04.2015 Lars Lindeman NCC-yhtiöt 1 Esitykseni sisällöstä Mitä lähiöissä tapahtuu?

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA

PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA PUU LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMISESSA Puupäivä 26.11.2015 Consti Yhtiöt Mari Mäkelä Hankekehityspäällikkö 0400 932 312 Kaikki korjausrakentamisen Constit www.consti.fi CONSTI YHTIÖT Suomen johtava korjausrakentamiseen

Lisätiedot

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen TEKIJÄT: Janne Tolppanen, arkkitehti Markku Karjalainen,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Cadolton moduulirakennusteknologia. Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. TEHOKKAAMMIN. MODUULIRAKENTAMINEN.

Cadolton moduulirakennusteknologia. Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. TEHOKKAAMMIN. MODUULIRAKENTAMINEN. Cadolton moduulirakennusteknologia Arkkitehtuuria modulaarisella rakennustavalla NOPEAMMIN. NOPEAMMIN. Moduulirakentamisen viehätys Vakuuttava teknologia Huipputeknologisille toimintorakennuksille ennen

Lisätiedot

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön

Lisätiedot

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen Vanhojen kerrostalojen hissittäminen KONE Hissit Oy Anna Tiri Jarmo Tikkinen Oulu 27.11.2013 Esimerkkejä jälkiasennushissien ratkaisuista Hissi osana kiinteistöä Sijoitusvaihtoehtoja Hissi portaiden keskelle

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

TES-MENETELMÄ PASSIIVISANEERAUS PUURUNKOISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ

TES-MENETELMÄ PASSIIVISANEERAUS PUURUNKOISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ TES-MENETELMÄ PASSIIVISANEERAUS PUURUNKOISILLA JULKISIVUELEMENTEILLÄ PUURAKENTAMISEN RoadShow2012 Kimmo Lylykangas Tutkimuspäällikkö, arkkitehti SAFA Aalto Yliopisto, Arkkitehtuurin laitos / Puurakentaminen

Lisätiedot

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon

Näytesivut 40 Kylppärit kuntoon ut iv es yt Nä 40 Kylppärit kuntoon 4 REMONTTITYYPPI 3: KAIKKIEN KYLPYHUONEIDEN YHTÄAIKAINEN SANEERAUS Kylpyhuoneiden käyttöikä on yleensä noin 20 25 vuotta. Yhtiössä tulee aloittaa kylpyhuonesaneerausten

Lisätiedot

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014

Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 Miksi kodistaan kannattaa pitää huolta? Tommi Riippa Energiakorjausneuvoja rakennusterveysasiantuntija 12.4.2014 KOULURAKENNUKSET VETO-ONGELMIA 42 %:SSA RIITTÄMÄTÖN ILMANVAIHTO 40 %:SSA TUNKKAINEN ILMA

Lisätiedot

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy

SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy SUKITUS Tuotantojohtaja Heikki Jyrämä, Picote Oy PICOTE OY LTD Toiminut alalla omalla Picote-menetelmällä vuodesta 2008 lähtien. Sitä ennen rakennusurakoitsija Innotia Oy. Tänään kiinteistöjen sisäpuolisen

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto

Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista. Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus rakentamispalveluista Pirkko Vuori, Verohallinto Tiedonantovelvollisuus urakoista Kuka on tiedonantovelvollinen? Kukin tilaaja ilmoittaa omat urakkatietonsa Ts. keneltä on tilannut

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012

Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Linjasaneerausten suunnittelu

Linjasaneerausten suunnittelu Linjasaneerausten suunnittelu Ari Savolainen, DI Ajatuksia putkiremontista Ajattele pahinta mahdollista vaihtoehtoa ja kerro se sitten kahdella! En voinut uskoa miten se voi mennä näinkin kivuttomasti!

Lisätiedot

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2012) - Liikevaihto yli 1,2 mrd - Puunhankinta 12,0 M k-m3 tukkia - Sahaustuotanto

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit

FINNEPS YLI 25 VUOTTA! OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ NIIN KATSOTAAN TARPEISIISI SOPIVA RATKAISU! FINNEPS-HARKKO tarjoaa rakennusmateriaalit FINNEPS YLI 25 VUOTTA! EPS BETONIVALUHARKKO on rakennusmateriaalina kymmeniä vuosia vanha keksintö maailmalla. Kokemäkeläisen Lasse Rannan 1989 perustama FinnEPS Oy on ensimmäinen EPS valuharkkovalmistaja

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu

Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Hankesuunnittelun tavoitteet, mahdollisuudet ja korjaushankkeen valmistelu Asunnot tyypeittäin ja ikäluokittain Suomessa. Lähde: Tilastokeskus ja VTT 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 Omakotitalot

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RATKAISUT

RAKENTAMISEN RATKAISUT RAKENTAMISEN RATKAISUT Puuinfo roadshow May 5, 2011 1 Johdatus kerrosrakentamiseen Esityksen sisältö Stora Enso Puutuotteet tarjonta CLT-rakennusmateriaalina Keski-Euroopan CLT-järjestelmä kerrostalorakenteet

Lisätiedot

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri

Putkiremontti. Jaakko Laksola, LVI-insinööri Putkiremontti Jaakko Laksola, LVI-insinööri . Asunnot tyypeittäin, ikäluokittain ja lämpöindeksi 60 46 48 55 49 49 Mikä on kiinteistömme riskienhallinta? Riskit /Riskienhallinta Kiinteistön rakenneosien

Lisätiedot

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Consti Ideal Putki -ja kylpyhuoneremontti. Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Consti Ideal Putki -ja kylpyhuoneremontti. Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi Consti Ideal Putki -ja kylpyhuoneremontti KAHDEN RATKAISUN YHDISTELMÄ PreRoom tuuletettu ratkaisu joka sisältää kaiken kylpyhuoneeseen kuuluvan PREMODUL= viemäri, vesi ja wc istuimen huuhteluvesisäiliö.

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto

Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt. Johdanto Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt Johdanto Teemat Laaditaan oppimateriaalia: 1. Perusteet; lämmön siirtyminen, kastepiste,... 2. Työmaan olosuhdehallinta; sääsuojaus, lämmitys, kuivatus,

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Kustannustehokasta korjausrakentamista

Kustannustehokasta korjausrakentamista Kustannustehokasta korjausrakentamista Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaari 21.08.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Tuottavuus meillä ja muualla? Mitä eroja toimintatavoissa: Tuotanto- ja suunnitteluprosessi

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm

PANELTIM PANEELIT. 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm. 51 mm. 50 mm PANELTIM PANEELIT 51 mm mm 1200 x 800 x 51 mm 1200 x 1000 x 51 mm 2600 x 1000 x 51 mm 100 10 kg/m2 11 kg/m2 13 kg/m2 14 kg/m2-20 /+80 C -40 /+60 C Paneltim paneelit ovat valmistettu polypropeenista (PP

Lisätiedot

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014

Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Miksi muuntojousto on tärkeää jataas ajankohtaista? Harri Hakaste, YM Muuntojouston uusi tuleminen rakennusfoorumi, RTS 4.3.2014 Mitä muuntojousto on? Yksi määritelmä: Muuntojoustavuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä.

Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Betonikuorma, joka kuormittaa vähemmän ympäristöä. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan

Lisätiedot

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000

Hellman's Production Oy Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO email: info@hellmansproduction.fi www.hellmansproduction.fi P. +358 (0) 404846000 S O L U T I O N S MODUULIRAKENNUKSIEN TOTEUTTAJA Hellman s Production Solutions on erikoistunut modulaariseen rakentamiseen. Moduulirakentamisessa yrityksemme panostaa kestäviin materiaaleihin ja projektikohtaiseen

Lisätiedot

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900

Weland-välitasot. 2 www.finnrasti.fi 02-6343 900 Välitasot Lisää lattiapintaa Weland-välitasot Weland-välitasoilla voit hyödyntää tilan koko tilavuuden lattia-alan lisäämiseksi. Yksinkertainen ja kustannustehokas tapa hyödyntää tilojen mahdollisuudet.

Lisätiedot

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014

Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri / Syksy 2014 Julkaistavissa 24.11.2014 Taustat ja vastaajat / Syksy 2014 Korjausrakentamisbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa: maalis-huhtikuu ja loka-marraskuu Vastaajina

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna

Näytesivut. 2.1. Märkätilat - Kylpyhuone ja asuntosauna 2 Seuraavaksi voidaan katsoa tulevaan ja nähdä, mitä remonttiin uppoavilla euroilla voidaan saada. Suunnittelijat antavat lähtökohdat onnistuneelle remontille. Asuntoosakeyhtiö hyväksyy suunnitelmat tietyin

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Nexans seuraa kotiin saakka

Nexans seuraa kotiin saakka www.nexans.fi Kuitua kotiin kaivataan Nexans seuraa kotiin saakka Viime vuosina Nexans on ollut mukana rakentamassa infrastruktuuria uusia tiedonsiirtoväyliä varten mm. kaupunkiverkkojen muodossa. Nyt

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto

Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET KERROSTALOJEN KORJAAMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Lähiökorjaamisen teemaseminaari Ympäristöministeriö10.4.2014 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

Tekes Innovaatiorahoituskeskus

Tekes Innovaatiorahoituskeskus Kerrostalojen korjaaminen hankintaklinikan aloitustilaisuus ja 1. työpaja 27.5. Uusia ratkaisuja ja toimintamalleja alueiden uudistamiseen Tekes Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA. DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ENERGIATEHOKAS JULKISIVURAKENTAMINEN JA - KORJAAMINEN RAKENNESUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA DI Saija Varjonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Energiatavoitteet ja energiatehokkuusvaatimukset

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUDEN KONSEPTIT TEOLLINEN KORJAUSRAKENTAMINEN - Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke

KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUDEN KONSEPTIT TEOLLINEN KORJAUSRAKENTAMINEN - Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUDEN KONSEPTIT TEOLLINEN KORJAUSRAKENTAMINEN - Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke Rantasipi Airport 27.2. 2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi

Lisätiedot

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n

R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n R a k e n n e s u u n n i t t e l u n a m m a t t i l a i n e n JULKISIVUKORJAUKSEN HAASTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjausrakentamisen teemailtapäivä 29.11.2007 RIL Talonrakennusjaosto Mikko Tarri / A-Insinöörit

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen

Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen Pääurakoitsijan logo tähän ASOY HELSINGIN MALLI Asukasmuutosopas Asunnonostajan opas asunnon hintaan kuuluvien materiaalivalintojen sekä lisähintaisten asukasmuutostöiden tekemiseen 1 Yleistä Kohde toteutetaan

Lisätiedot

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita

CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla?

Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Miksi sisäilmaongelmat eivät aina poistu rakennusta korjaamalla? Kokonaisvaltaisuus sisäilmaongelmien ratkaisemisessa Mitä se on? Espoon kaupungin Tilakeskus ja Sisäilmayhdistys ry 14.5.2014 Hotelli Kuninkaantie

Lisätiedot