TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti"

Transkriptio

1 Marjo Leppä TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19. joulukuuta 2008 Tekijä(t) Marjo Leppä Nimeke TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers - konsertti Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Tiivistelmä Opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers-konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Konsertti toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa esiintyi yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä oli lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Produktion tavoitteena oli taiteellisesti korkeatasoinen konsertti, jonka työtapana on yhteistyö ja verkostot. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottajana toimimisesta. Lisäksi pyrin rakentamaan verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja saamalla nimeäni tunnetuksi lahtelaisten kulttuuritoimijoiden joukossa. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti toiminnallisen opinnäytetyön käsite, Lahden alueen kulttuurikenttä, Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry ja itse Blues Brothers-teema. Konsertin tuotantoa käsitellään kokonaisuuksina: sopimukset ja luvat, työryhmä ja esiintyjät, budjetointi ja rahoitus, markkinointi ja tapahtuman toteutus. Pohdinnassa käsitellään verkostoitumisen voimaa työtapana ja pohditaan omaa oppimistani ja tuottajuuttani projektin aikana. Asiasanat (avainsanat) kulttuuritapahtumat, yleisötilaisuudet, konsertit, toiminnallinen opinnäytetyö, verkostoituminen Sivumäärä Kieli URN 40 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liitteenä harjoitusaikataulu Ohjaavan opettajan nimi Katri Ikäläinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry.

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 19th of December 2008 Author(s) Marjo Leppä Name of the bachelor's thesis Event management Case: Blues Brothers -concert Abstract Degree programme and option Degree Programme in Cultural Management This Bachelor s thesis is a report about a Blues Brothers concert that was performed 24 th of October 2006 at the Juhani stage of Lahti City theatre. The production was organized with a network of cultural institutions and culture-oriented people from Lahti. On stage in the concert was over 100 artists and in the organizing team almost 30 active people. I worked as a producer. The goal of the production was high artistic level. To achieve this, we decided to bring together different high-level cultural organizations and people from Lahti. My own goal was to get experience about producing a vast event and I also wanted to expand my own cultural network in Lahti. I also wanted to make my name known as a producer and open doors to a professional career. In this thesis I introduce you to the culture in Lahti, Music theatre group TeatteriSTI ry. and the Blues Brothers theme. I also explain the way this production was organized, budgeted, marketed and brought on stage. In the end I give little thought to the strength of network in producers work and describe my own strengths and weaknesses as a producer. Subject headings, (keywords) culture events, public events, concerts, case study, networking Pages Language URN 40 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices As an attachment: rehearsal schedule Tutor Katri Ikäläinen Bachelor s thesis assigned by Music theatre company TeatteriSTI ry.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Tapahtuman määrittely Lahden alueen kulttuurikenttä Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Sopimukset ja luvat Tekijänoikeudet Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Muut sopimukset Työryhmä ja esiintyjät Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Esiintyjät Budjetointi ja rahoitus Markkinointi Tapahtuman toteutus Osaprojektit Osaprojektien yhdistäminen lopulliseksi kokonaisuudeksi POHDINTA Yhteistyö ja verkostot Oma tuottajuuteni LÄHTEET... 39

5 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers -konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Produktio toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa oli lopulta esiintymässä yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Konserttimme suunnittelun lähtökohtana oli korkea taiteellinen laatu. Koimme aivan suunnittelun alusta saakka, että avain tähän ja samalla myös resurssien vähyyteen on kulttuuritoimijoiden välinen yhteistyö. Toteutunut konsertti oli suurin monta kulttuuritoimijaa yhdistänyt tapahtuma Lahdessa sitten Lahden kaupungin 100- vuotisjuhlallisuuksien. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottamisesta, rakentaa verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja ansaita kannukseni tuottajana. Halusin myös käytännössä testata hyvin paljon verkostoitumiseen perustuvaa työtapaa. Olin mieltänyt sen omaksi vahvuudekseni tuottajana ja halusin kokeilla kykyäni hallita laajaa yhteistyökumppanijoukkoa. Opin projektin aikana mm. ihmisten motivoimisen ja sitouttamisen taitoa, suurten esiintyjä- ja materiaalimäärien hallintaa sekä aikataulutuksen ja informaationkulun tärkeyttä. Tuottaja ei ole vain organisaattori ja paperien hallitsija, vaan hän on hengen luoja ja tukipylväs. Hän pitää projektin liikkeellä ja sitouttaa ihmiset - oli kyseessä sitten yrityksen markkinointipäälliköstä tai yhdestä konsertin 50:stä kuorolaisesta. Halusin myös kiinteästi olla mukana taiteellisen tuotannon ohjaamisessa, koska lavalla tapahtuva esitys on aina tuotannon ydin. Koin projektin aikana, että oma sitoutumiseni ja osallistumiseni taiteelliseen onnistumiseen motivoi ja sitoutti jokaista mukana olijaa. Esiintyjät kokivat, että tulin heitä lähemmäs ja tutuksi puhalsimme yhteen hiileen. Tässä raportissa esittelen toiminnallisen opinnäytetyön perusperiaatteet sekä kuvaan konserttimme tuotantoprosessin kulun ja oman tuottajapolkuni sen keskipisteessä. Pohdinnassa käsittelen konserttimme mahdollistanutta yhteistyö- ja toimijaverkostoa sekä omaa tuottajuuttani prosessin kokemusten pohjalta. Pidin aivan prosessin alkuvaiheesta saakka päiväkirjaa prosessin kulusta ja tämän raportin kirjoittamisen aikana

6 2 palasin usein päiväkirjaan vuodatettuihin tuntoihin. Konsertin tuotantoprosessin kuvaus on tehty Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus kirjan (Kauhanen ym. 2002) materiaalin pohjalta. Kyseinen kirja on toiminut kulttuurituottajan urallani yhtenä luotettavimmista lähteistä. Opinnäytetyöni on matka yksien kulissien taakse katsomaan sitä työmäärää, minkä olemassa oloa ei konsertin yleisö osaa edes kuvitella. Se on se kulttuurituotantojen taika, jonka takia itse olen tuottajan uran valinnut. Nyt siis esirippu auki ja tervetuloa Blues Brothers -tunnelmaan!

7 3 2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetöiden perinteeseen kuuluu tutkiva objektiiviseen tietoon tähtäävä ote. Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on tekijän ja toteutettavassa tuotoksessa syntyvän vuorovaikutuksen todentaminen ja peilaaminen aikaisemmin tutkittuun tietoon. Yhteisöllisyys ja kyseisellä alalla kokemuksen kautta siirtyvä tieto on myös tärkeä osa toiminnallisen tutkimuksen peruspilareita. Yhdessä subjektiivisen kokemuksen ja kokemuksen kautta oppimisen, sekä tutkitun tietopohjan kanssa ne luovat välineet uuden tiedon paljastamiselle ja jo olemassa olevan tiedon jäsentämiselle ja julkituomiselle. Jokaisella opinnäytetyön tekijällä on henkilökohtainen tietämys (personal knowledge) oman alansa toiminnasta ja perinteestä sekä tietous omasta osaamisestaan ja kyvyistään. Kun tämä tieto törmäytetään sekä käytännön toiminnassa, että kirjallisessa muodossa alan käytännölliseen tietämykseen (practical knowledge) saadaan uutta tietoa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 11) Toiminnallisen opinnäytetyön käytännön toteutusta alkaa ideasta, jolle useimmiten kannattaa hakea myös toimeksiantaja työelämästä. Oma toimeksiantajani TeatteriSTI ry. on nuori ja innovatiivinen teatteriryhmä. Ilmapiiri oli erittäin otollinen vuorovaikutukselle ja uusien ratkaisumallien kehittämiselle. Innovatiivisuus ja erittäin motivoitunut ote johti myös produktion laajenemiseen yli opinnäytetyön vaatimien tuntimäärien. Tämä on tyypillistä toiminnallisille opinnäytetöille, sillä pienenkin produktion työmäärä on usein yllättävän suuri. Näen toiminnallisen opinnäytetyön vahvuuden kulttuurituottajan opinnoissa nimenomaan käyntikorttina tulevaan ammattiin. Mitä vahvemmin työn saa liitettyä kulttuurin kenttään ja käytännön toimijoihin, sen helpompi opiskelujen jälkeinen työllistyminen on. Oman nimen tunnetuksi saattaminen kannattaa aloittaa opinnäytetyöstä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18)Omalla kohdalla tämä toimi paremmin kuin osasin unelmoida. Blues Brothers konsertin jälkeen erilaiset tuotannot ovat työllistäneet minua niin, että opinnäytetyön kirjallinen osuus viivästyi pahasti. Toiminnallisen opinnäytetyön idean eteenpäin vieminen lähtee ihan käytännön tasolla projektin toteuttamisesta. Opinnäytetyöpäiväkirjan pitäminen on ehdottomasti tämän vaiheen tärkein asia. Kaikki pitäisi muistaa merkitä joko sanallisesti tai kuvallisesti ylös, jotta sinulla on tarpeeksi materiaalia kirjallisen osuuden kirjoittamista varten.

8 4 Produktioiden tuotanto on pitkäprosessi ja usein hektisyydessään jälkeenpäin ajateltuna hyvin sekava kasa muistikuvia. Opinnäytetyöpäiväkirjan avulla pystyy palauttamaan mieleen projektin vaiheet ja syyt eri päätöksille. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18) Oma opinnäytetyöpäiväkirjani oli tiedosto työkoneella, johon perinteiseen päiväkirjatapaan merkitsin asioita päivittäin. Tässä on näyte omasta päiväkirjastani kuukautta ennen konserttimme ensi-iltaa. Konsertti on myyty loppuun juuri tätä merkintää edellisenä päivänä Todellakin hurjaa. Ainoa, mitä olen mainostanut on 70 julistetta ympäri lahtea ja ilmaiset tapahtumakalenterit: lahest.net, meteli.net, lahti.fi jne. Mahtava fiilis. Painostetaan kokoajan uusintanäytöksestä, mutta tämä on niin hankalan suuri porukka (ja auto ja kaikkea) saada kasaan samaan paikkaan. Ajattelen ennemmikin, että tämä nyt on tällainen once in a lifetime. Ja proggiksen lähtökohtahan oli alunperinkin se, että talkoilla tehdään ja kunhan nollille menee Keskitytään tuleviin produktioihin. tämän pohjalta ja tällä tekijäverkostolla niistä tulee mahtavia ja menestyksiä!!! Tämä on tällainen suhteiden luonti ja yhteistoiminnan testaus. Katsotaan mitä sitten keksitään. Kuoron johtajakin jo sanoi.. että voisinko tulla tuottamaan kuoron konsertteja, jos he siitä hiukan maksaisivat. Kohti ammattituottajuutta!!! Toiminnallisen opinnäytetyön kolmas vaihe ideoinnin ja itse produktin toteuttamisen jälkeen on prosessin kiteyttäminen kirjalliseen muotoon. Kirjallinen tuotos kokoaa prosessin vaiheet ja lopputuloksen. Työssä käsitellään prosessin taitekohtia, ongelmia ja ratkaisuja sekä perustellaan tehdyt päätöksen ja suunnan valinnat. Prosessia peilataan olemassa olevaan aikaisempaan tietoon ja arvioidaan omaa roolia prosessin kulussa. Kaiken pohjana on oma oppiminen ja sen esilletuominen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65) Seuraavissa luvuissa yritän selvittää projektimme kulun ja pohtia mitä siitä jäi käteen.

9 5 3 KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Konsertin mittava koko ja monet yhteistyökumppanit toivat erityisen haasteen projektin hallinnan ja johtamisen osaamiselleni. Tuottajan minun oli löydettävä jokaiseen rooliin sopiva ihminen, jotta projektimme onnistuisi ja tämän jälkeen minun oli vielä kyettävä luotsaamaan tämä rakentamani laiva onnellisesti kotisatamaan. Tässä luvussa esittelen tämän yli vuoden kestänyt produktiomme lähtökohdat, tuotantoprosessin ja siinä ilmenneet ongelmat ja ratkaisut aina itse konserttipäivään asti. 3.1 Tapahtuman määrittely Halusimme konsertistamme mahdollisimman lahtelaisen. Kartoitimme siis eri lahtelaisia kulttuuritahoja ja toimijoita yhteistyökumppaneiksemme. Lisäksi konserttimme onnistumisen kannalta oli mietittävä Lahden alueen kulttuurikenttään sopivaa ajankohtaa ja tutkittava teemamme taustoja sopivan painotuksen löytämistä varten. Lisäksi oli päätettävä taho, jonka kautta käytännön toteutus ja esimerkiksi laskutus kulkee. Seuraavassa esittelen toimintaympäristömme, konsertin tuottajatahon TeatteriSTI ry:n sekä taustaa itse konsertin teemalle Lahden alueen kulttuurikenttä Lahden alueen kulttuurielämä on hyvin rikas ja monipuolinen, vaikka toisin usein mielletään. Lahden kulttuuripääkaupunkihanketta varten perustetulta (Lahden kaupunki - kulttuurikaupunki 2008) sivustolta löytyy niin musiikkia, tanssia, näyttämötaidetta kuin urheiluakin erilaisten harrastaja- ja ammattiryhmien voimin. Alueellamme toimii mm. 14 kuoroa, kaksi ammattiteatteria ja kahdeksan aktiivista harrastelijateatteria, aktiivinen näyttelytoiminta varsinkin monipuolisella Taidepanimolla sekä lukematon määrä yhtyeitä ja orkestereja. Koulutuksen puolella kaksi Lahden valtakunnallista erikoisuutta ovat Koulutuskeskus Salpauksen Sirkusalan koulutus ja Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterin koulutus. Molemmat koulutuslinjat ovat Suomessa ainutlaatuisia ja valtakunnallisesti arvostettuja.

10 6 Lahden kaupungin kulttuuritoimi on erikoistunut lasten kulttuurin tuottamiseen ja esille tuomiseen. Erikoistumisen lippulaivana on seudullinen EFEKTI-hanke, jonka toiminnassa ovat mukana Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti ja Nastola. EFEKTI-hanke kokoaa yhteistyöverkostoa kaupungin ja kuntien lisäksi eri oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoista. Hankkeen tavoitteena on toimivan ja pysyvän lastenkulttuuriverkoston luominen, joka mahdollistaa uusien yhteistyösuhteiden, hankkeiden ja toimintojen synnyn. (Lahden kaupunki 2008.) Lahden tunnetuimmat ns. kulttuuribrandit ovat Sibeliustalo ja Lahden kaupunginorkesteri, Salpausselän kisat sekä Lahden kaupunginteatteri. Sibeliustalo massiivisella konserttituotannollaan ja omalla orkesterillaan on vahva lippulaiva Lahden musiikkielämälle. Lahtelaisessa keskustelussa monesti kritisoidaan orkesteriin ja Sibeliustaloon meneviä kuluja, mutta näen itse näiden kautta saadun imagoarvon Lahden kulttuurille erittäin tärkeänä. Salpausselän kisat ovat pitkä ja perinteikäs tapahtuma, joka tuo Lahteen paljon vieraita sekä Suomesta, että ulkomailta. Itse osakilpailujen lisäksi kisat ovat luoneet Lahteen paljon oheistapahtumia. Tänä vuonna esimerkiksi Lahden messuhallissa aivan kisa-alueen yhteydessä järjestetään Bailatino Carneval -tapahtuma ja muutaman vuoden tauon jälkeen perinteinen lauantai-illan kisadisko Lahti By Night, jossa esiintyjinä ovat Yö ja Paula Koivuniemi. Itse kisojen lisäksi hyppyrimäkien yhteydessä toimii ympärivuotinen hiihtomuseo. Lahden kaupunginteatteri on vuonna 1946 perustettu ammattiteatteri, jonka palveluksessa on 100 henkeä, joista 24 on näyttelijöitä (Lahden kaupunginteatteri 2008). Lahden kaupunginteatterin erikoispiirre on kaksi kertaa järjestetty Hopeakuu -musiikkiteatterikilpailu, jonka voittajamusikaalit kaupunginteatteri on esittänyt ohjelmistossaan. Teatterin aktiivinen yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterilinjan kanssa on mahdollistanut massiivisten ja laadukkaiden musikaalien tuotannon ja lisäksi teatteri on myös panostanut pienellä näyttämöllään laadukkaisiin musiikkiteatteriesityksiin.

11 Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Blues Brothers -konserttimme tuotti musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Kyseessä on valtakunnallinen teatteriryhmä, joka syntyi kesällä 2005 Varkaudessa esitetyn musiikkiteatterinäytelmän Räkä ja Roiskis -työryhmän tulevia tuotantoja varten. Perustajajäsenet ovat ohjaaja Noora Korpelainen, koreografi Ilona Vepsäläinen ja säveltäjä Tuukka Raitala. Yhdistyksen tarkoituksena on laadukkaiden ensisijaisesti musiikkipitoisten teatteriesitysten tuotanto. Blues Brothers oli TeatteriSTI ry:n ensimmäinen tuotanto. Teatteriyhdistyksen nimi TeatteriSTI juontaa juurensa Noora Korpelaisen pohdinnoista ihmisten teatteriuralle päätymisestä. Miksi puusepän koulutuksen saanut henkilö hakeutuu teatteriin lavastajaksi tai miksi valomies valitsee teatterin rock-keikkojen sijasta? Jokainen teatterissa töissä oleva rakastaa teatterin taikaa ja on näin ollen teatteristi. Tämä ajatus oli selkeästi myös Blues Brothers -konserttimme ohjenuorana Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Alkuperäinen ensimmäinen Blues Brothers -elokuva vuodelta 1980 on aina ollut yksi ehdottomista suosikkielokuvistani. Elokuvan vahvuus on musiikki ja elokuvan esiintyjäkaarti on uskomaton. Eri rooleissa nähdään mm. James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Elokuvan jatko-osa Blues Brothers 2000 julkaistiin vuonna 1998 ja vaikka elokuva perustuikin samoihin koukkuihin ja loistavaan musiikkiin, ei se saanut alkuperäisen kaltaista suosiota. Lisäksi elokuvan maailmaan on tehty musikaali The Official Blues Brothers Revival, joka on ennen kaikkea löyhästi juonellisesti yhteen punottu konsertti. Blues Brothersista on kokonaisuudessaan tullut populaari-ilmiö, johon kuuluvat mustat puvut, mustat hatut ja aurinkolasit. Heidän mukaansa on nimetty Chicagossa baari, tehty videopelejä ja pystytetty patsaita. Konserttimme ohjaaja ja käsikirjoittaja Noora Korpelainen oli jo vuosia aikaisemmin kirjoittanut muistikirjaansa muistiinpanoja Blues Brothers -elokuvasta ja sen maailmasta toiveenaan jonain päivänä saattaa ne lavalle saakka. Tiesimme toisemme Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitokselta, jossa minä olin töissä ja Noora opiskelemassa musiikkiteatteria. Unelmiemme yhdistyminen tapahtui paikallisessa annis-

12 8 keluravintola Teerenpelissä. Minä huokailin puuttuvaa opinnäytetyön aihetta ja Noora totesi aina halunneensa tehdä Blues Brothersin. Seuraavat kaksi tuntia meni innokkaassa visioinnissa ja toisiimme tutustuessa produktion tuotanto alkoi seuraavana päivänä. Tällöin elettiin lokakuuta Aluksi visiomme oli siirtää koko ensimmäinen Blues Brothers -elokuva sellaisenaan teatterilavalle. Olimme kuulleet, että on olemassa Blues Brothers -musikaali ja yritimme etsiä sitä käsiimme. Internetistä löytyneet tiedot kuitenkin vahvistivat, että kyseinen musikaali The Official Blues Brothers Revival ei ole elokuvan pohjalta tehty vaan on juoneltaan aivan uusi. Noora olisi toki voinut itse kirjoittaa elokuvan pohjalta meille tekstin, mutta totesimme heti tekijänoikeudellisesti sen mahdottomaksi. Olisimme joutuneet hakemaan elokuvan tekstin esittämiselle ja muokkaamiselle luvan elokuvan käsikirjoittajilta, elokuvan kappaleiden alkuperäisiltä esittäjiltä luvan muokata kappaleet esitykseen sopivaksi ja elokuvan kappaleiden sovittajilta luvat muokata juuri kyseistä elokuvan sovitusta. Totesimme jo ehti alussa, että resurssimme eivät riitä tähän. Päädyimme konserttiversioon, jossa elokuvan kappaleet esitetään alkuperäisessä muodossa ja mukana on teatterillisia elementtejä kappaleiden välisissä juonnoissa ja musiikkinumeroiden visuaalisuudessa. Näin pystyimme tekijänoikeudellisesti rakentamaan toimivan teemallisen kokonaisuuden ja näin jälkeenpäin ajateltuna kunnioittamaan parhaalla mahdollisella tavalla juuri elokuvan musiikkia. Blues Brothers -konserttia ideoidessamme halusimme näyttää Lahden kulttuurikentän voimavarat ja esitellä lahtelaista loistavaa kulttuuritoimintaa. Kokonaisuudessaan Lahden alueen kulttuurikenttä on hyvin aktiivinen ja tekijöitä on paljon. Halusimme tuoda samalle lavalle niin ammattilaiset, harrastajat kuin amatööritkin. Tässä onnistuttiin ja vielä paljon enemmässäkin itse konsertti oli lopulta yli 100 esiintyjän ilotulitus ja kymmenien tuotanto- ja tekniikkahenkilökunnan työn tulos. 3.2 Sopimukset ja luvat Konserttia järjestettäessä tulee aina ottaa huomioon tekijänoikeudet. Esitettävän musiikin tekijänoikeuksien lisäksi tulee muistaa myös mm. juliste- ja käsiohjelmaan tulevien kuvamateriaalien oikeudet. Suurempia produktioita tuottaessa myös erilaisten

13 9 sopimusten määrä on huomattava. Koska produktiomme tuotettiin vapaaehtoispohjalta, ei mm. työsopimuksia tarvinnut tehdä Tekijänoikeudet Blues Brothers -elokuvan musiikki koostuu eri artistien kappaleista. Ennen konserttia haimme Teostolta kappaleiden esitysluvat ja konsertin jälkeen teimme konsertista ohjelmailmoituksen, jonka perusteella Teosto laskutti oman osuutensa konserttimme lipputuloista. Tekijänoikeusmaksu on tietty prosentti konsertin lipputuloista. Koska kappaleita ei sovitettu, vaan ne esitettiin alkuperäisessä muodossa ja alkuperäisellä kielellä, emme tarvinneet muuntelulupaa. (Teosto ry. 2008). Konserttimme on myös taltioitu, mutta koska emme ole hakeneet kappaleille taltiointilupaa, taltiointia ei ole esimerkiksi tämän opinnäytetyöni liitteenä. Konsertin taltiointia varten olisin tarvinnut kappaleiden tallennusluvan sekä esiintyjien luvan taltioinnille (Teosto ry. 2008). Tässä tapauksessa taltiointi on vain yksityiskäytössä työryhmän avainjäsenillä. Konsertin juonnot kirjoitti ohjaajamme. Emme siis käyttäneet tai lainanneet olemassa olevaa materiaalia. Myös graafinen materiaali suunniteltiin ja tehtiin itse. Tarvittavat valokuvat saimme palkkaamaltamme kuvaajalta, jonka kanssa sovimme materiaalin käytöstä tässä kyseisessä produktiossa. Piirretyt materiaalit suunnitteli graafikkomme. Myöskään markkinointipuolella emme siis käyttäneet tekijänoikeustoimenpiteitä vaativaa materiaalia Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Lahden kaupunginteatterin kanssa teimme käyttösopimuksen. Käyttösopimuksessa määritellään esitystilan käyttöajan ja vuokrahinnan ohella myös muut erikseen sovitut asiat. Meidän tapatuksessamme sovittiin pukutilojen ja maskeeraustilan käytöstä, valo- ja äänitekniikan henkilömäärästä, produktiomme mainoksesta Fanfaari-lehdessä ja lipunmyynnistä teatterin lippukassalla.

14 10 Vuokraamamme Juhani-näyttämö on Lahden kaupunginteatterin iso näyttämö, jossa on yleisöpaikkoja 760. Tarvitsimme pukutiloja erikseen kuorolle, tanssijoille, sirkuslaisille ja solisteille. Maskeeraus tehtiin paikan päällä, joten käytössämme oli teatterin maskeeraustila. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että koko teatteri pientä näyttämöä lukuun ottamatta oli meidän käytössämme ja samalla tämä vaati lähes koko teatterin henkilökunnan paikalla oloa. Lipunmyyntimme tapahtui teatterin lippukassalta ja käyttösopimuksessa oli sovittu välityspalkkio, jonka teatteri saa jokaisesta myydystä lipusta. Koska Juhani-näyttämön istumapaikat on numeroitu ja tapahtumaamme mainostettiin yhteistyössä teatterin kanssa, oli ehdottomasti järkevintä, että lipunmyynti toteutettiin myös teatterin kanssa Muut sopimukset Tapahtumamme rahoituksesta osa katettiin sponsorituloin. Yhteistyökumppanien kanssa tehtiin sopimukset, joissa antamaansa rahallista tai materiaalista tukea vastaan yritykset saivat näkyvyyden tapahtumamme painomateriaalissa. Lisäksi tarvitsimme tapaturmavakuutuksen työryhmälle ja esiintyjille. Kilpailutin sopimuksen eri vakuutusyhtiöillä. Tapaturmavakuutusta varten tein riskiselvityksen työskentely-ympäristöstämme. Lavarakenteista ja teatterin kiinteiden kalusteiden turvallisuudesta vastasi teatteri. Meidän rakentamamme lavasteet ja auton lavalle ajo suunniteltiin yhdessä teatterin käyttöpäällikön kanssa, joka myös tarkasti rakenteidemme turvallisuuden. 3.3 Työryhmä ja esiintyjät Tässä luvussa esitellään projektiorganisaatiomme sekä heidän roolinsa ja vastuunsa projektissa. Jotta projekti saadaan toimimaan, on jokaisella mukana olevalla henkilölle oltava selkeä vastuualue ja paikka organisaatiossa. Toimiva projektiorganisaatio koostuu ohjausryhmästä ja sen alaisuudessa toimivasta projektiorganisaatiosta, sekä yhteistyökumppaneista. (Silfverberg 2008, 49)

15 Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Työryhmän kokoonpano muodostui ohjaaja Noora Korpelaisen ja minun aikaisemmista yhteistyökumppaneista. Vain lavastaja Esa Hyytiäisen kanssa työskentelimme molemmat ensimmäistä kertaa. Tuottaja Marjo Leppä (ohjausryhmä) Opiskelijana Mikkelin Ammattikorkeakoulussa kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdossa. Edeltävältä koulutukseltaan musiikkipedagogi (AMK) pääaineenaan kitara. Työskentelee Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksella. Vastuualueet: - markkinointi - sponsorien ja yhteistyökumppanien saaminen - teatterin kanssa tehtävät sopimukset - muut sopimukset ja luvat (mm. Teosto) - informaation kulku ja tiedottaminen - budjetti ja sen raameissa pitäminen - lipunmyynnin järjestäminen - konserttiin tulevan auton organisointi ja vastuu - juoksevien asioiden hoitaminen - aikataulutus ja projektin kokonaisvastuu Ohjaaja ja dramaturgi Noora Korpelainen (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Aikaisempia ohjaustöitä mm. Yasmina Rezan Taide Lapin ylioppilasteatterissa sekä Juice Leskisen Räkä ja Roiskis Varkauden kesäteatterissa. Vastuualueet: - konsertin dramaturgisen kokonaisuuden vastuu - kappaleiden välisten tekstien kirjoittaminen

16 12 - näyttämötoiminnan ohjaaminen - tuotannon, aikataulutuksen ja organisaation suunnitteleminen tuottajan kanssa - budjetin suunnitteleminen ja rahaliikenteen organisoiminen yhdessä tuottajan kanssa Musiikkivastaava Tuukka Raitala (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Vastuualueet: - kappaleiden uloskirjoitus levyltä sekä nuottimateriaalit - musiikin harjoittaminen - musiikillisen kokonaisuuden vastuu Koreografi Heli Vepsäläinen (projektiorganisaatio) Valmistui juuri Blues Brothers -projektin aikana Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemiasta tanssinopettajaksi. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Toimii freelance -tanssijana ja -koreografina. Vastuualueet: - koreografioiden tekeminen - tanssijoiden hankkiminen ja heidän harjoittaminen - tanssillisen kokonaisuuden vastuu Lavastaja Esa Hyytiäinen (projektiorganisaatio) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Aikaisempaa lavastuskokemusta mm. Anjalankosken teatteriproduktioista. Vastuualueet: - lavastuksen suunnittelu ja toteutus - lavastuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - lavastusmateriaalin ja tarvikkeiden (mm. pöytä, tuolit) hankinta

17 13 Puvustaja Niina-Kaisa Korpelainen (projektiorganisaatio) Puvusti ja valmisti produktiomme puvut osana puvustajan opintojaan. Tehnyt projekteja aikaisemmin ohjaaja Noora Korpelaisen kanssa. Vastuualueet: - puvustuksen suunnittelu ja toteutus - puvustuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - puvustusmateriaalien hankinta, sopivien pukujen etsintä ja mahdollinen vuokraus Maskeeraaja Petra Leino (projektiorganisaatio) Lahden kaupunginteatterin maskeeraaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - maskeerauksen suunnittelu ja toteutus - maskeerauksen opetus kuorolle, jotta he voivat toteuttaa sen itse konserttiin - maskeeraustarvikkeiden hankinta - yhteydenpito ja käytännön asioiden sopiminen kaupunginteatterin maskeerausvastaavan kanssa Tarpeistonvalmistaja Johanna Järvinen (projektiorganisaatio) Freelance -tarpeistonvalmistaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - tarpeiston suunnittelu ja toteutus - tarpeiston hankinta ja tarpeiston hoito projektin aikana - tarpeiston budjetointi yhdessä tuottajan kanssa

18 14 Graafikko Petri Kuhno (projektiorganisaatio) Töissä graafikkona Suomen Urheiluliiton julkaisuilla. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - graafisen ilmeen suunnittelu - graafisen materiaalin tuottaminen Esiintyjät Konsertin esiintyjinä nähtiin lahtelaisia muusikoita ja näyttelijöitä. Mukana oli harrastajia, puoliammattilaisia ja ammattilaisia. Esiintyjiä oli yli 100 ja kaikki olivat mukana talkoilla. Kaikki esiintyjät ja työryhmä sekä myös mukana olevat oppilaitokset esiteltiin käsiohjelmassa, koska halusimme kertoa yleisölle ketä lavalla on ja kuinka monen eri tahon yhteistyö on kyseessä. Lisäksi halusimme myös omalta osaltamme levittää tietoa loistavista tekijöistä ja kulttuuritahoista, joita mm. Lahdesta löytyy paljon. Solistit ja muut roolit (yhteistyökumppani) Blues Brothers -konserttia tehtäessä tärkeimmät roolit ovat itse veljekset Elwood Blues (Paavo Honkimäki) ja Joliet Jake Blues (Tero Porali). Valitsemallamme parilla oli hyvän laulutaidon lisäksi sopiva yhteinen henki ja kyky improvisaatioon. Lisäksi pituussuhde oli sopiva (toinen pitkä, toinen lyhyt) ja Tero Poralin huuliharpunsoittotaitokin käytettiin hyväksi konsertissa. Alkuperäisessä elokuvassa huuliharppua tosin soittaa Elwood, mutta tämä taiteellinen vapaus otettiin. Molemmat ovat Lahden kaupunginteatterin näyttelijöitä ja sen lisäksi molemmilla on takanaan pitkä bänditausta sekä laulajina että soittajina. Elokuvan kuuluisat solistit ovat James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Näihin rooleihin etsittiin juuri kyseisen artistin musiikkityyliin ja kappaleisiin sopivat artistit. James Brownin osuuden esitti Lahden kaupunginteatterin avustaja ja näyttelijä Jarkko Väljä, jolla on pitkä musiikillinen kokemus solistina mm. yhty-

19 15 eestä Bee Alive. Cab Callowayn saappaisiin halusimme pitkän linjan lahtelaisen bluesmuusikon ja laulajan Pentti Baby Boy Varhaman. Hänen uransa bluesin ja roots -musiikin saralla Suomessa on pitkä ja vaikuttava. Aretha Franklinin roolissa esiintyi poikkeuksena lahtelaiseen linjaan helsinkiläinen Ira Multaharju, joka on saanut vaikutteet laulutyylinsä Brasiliasta. Hänen vahva ja tulkintavoimainen äänensä oli mielestämme ainoa, jolla tässä miehisessä Blues Brothers -maailmassa voisi tulkita kappaleet Think ja Respect. Ira vaikuttaa solistina pääsääntöisesti helsinkiläisessä Banda Reggae Papagaiossa ja vierailee eri lahtelaisten bändien solistina tasaisin väliajoin. Ray Charlesin hahmoa ei konsertissamme nähty, koska sopivaa solistia niin musiikillisesti, kuin hahmollisestikin on käytännössä mahdotonta löytää. Rayn elokuvassa esittämä kappale Shake a Tailfeather siirrettiin konsertissamme Elwood Bluesin laulettavaksi. Juonnoissa lavalla kävi myös eri hahmoja elokuvasta. Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Iikka Forss ja Lahden ammattikorkeakoulussa musiikkiteatteria opiskeleva Riku Rokkanen olivat mukana hyvinkin monissa erilaisissa hahmossa (mm. natsit, tarjoilijat, poliisit). Elokuvan mysteeristä räjähteisiin erikoistunutta naista konsertissamme esitti Saara Lehtonen ja veljesten kasvatusäitiä Sisar Mary Stigmataa esitti pitkän ja loisteliaan uran näyttelijänä tehnyt, jo nyt eläkkeelle jäänyt Ritva Filppu. Viimeisenä mukaan esiintyjäkaartiin tuli vatsastapuhuja ja ruoskataiteilija Ari Lauanne. Ohjaaja oli tehnyt hänen kanssaan töitä aikaisemmin ja hänen ruoskanumeronsa kappaleen Rawhide aikana oli vaikuttava. Bändi (yhteistyökumppani) Konsertissa esiintyi yhdeksänhenkinen yhtye: Jaakko Rossi, kitara Daniel Harkin, kitara Tatu Kettunen, sähköbasso Asko Turkia, koskettimet ja taustalaulu Esa Parikka, rummut

20 16 Lari Hermanni Lius, perkussiot Jussi Järvinen, trumpetti ja taustalaulu Jussi Sorjanen, saksofoni ja taustalaulu Teemu Salmi, pasuuna ja taustalaulu Kaikki muusikot ovat hyvin monipuolisia Lahdessa vaikuttavia ammattilaissoittajia tai ammattimaisesti keikkailevia esiintyjiä. Yhtyeen soittajien kokemusvarastosta löytyy mm. big band-, tanssiorkesteri- coverband-, teatterimuusikko- ja levytyskokemusta. Kuoro (yhteistyökumppani) Lahden Gospelkuoro on Marjaana Turusen vuonna 1995 Lahden seurakuntayhtymän alaisuuteen perustama harrastelijakuoro. Kuoro laulaa suomalaista että ulkomaista gospelia. Erityisesti se on erikoistunut jenkkigospeliin, joten kuoro sopi tyyliltään loistavasti konserttiimme. Kuorossa on 50 laulajaa ja vaikka toiminta on kaikille harrastus, on sitoutuminen ja konserttiin valmistautuminen ammattitasoa ja samoin tietenkin konserttien musiikillinen laatu. Kuoron mukaantulo konserttiimme johtui James Brownin kappaleesta elokuvassa. Siinä tarvittiin vahva ja massiivinen kuoro ja koska meillä sellainen oli, niin päätimme käyttää sitä konsertissa perinteisten taustalaulajien sijasta useammassakin kappaleessa. Tanssijat (yhteistyökumppani) Koska koreografimme asui Kuopiossa, oli selkeintä organisoida konserttimme tanssijat sieltä suunnalta. Halukkaiksi tanssijoiksi ilmoittautui Savonia ammattikorkeakoulun Kuopion musiikki- ja tanssiakatemian opiskelijoita. Mukana oli siis kymmenen tanssinopiskelijaa, pääosin ensimmäiseltä vuosikurssilta. Koreografimme avulla saimme organisoitua projektimme osaksi tanssijoiden opintoja. Sirkustaiteilijat (yhteistyökumppani) Kuten kuoron mukaantuloon, niin myös sirkuselementin lisäämiseen vaikutti juuri James Brownin kappale elokuvassa. Halusimme lavalle elokuvan hurjat trampoliini-

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Portfolio / Santtu Rantanen

Portfolio / Santtu Rantanen Portfolio / Santtu Rantanen 2 Santtu Rantanen Muotoilija Puuseppä Luovahulluus@gmail.com Luovahulluus.googlepages.com +358 40 7262 262 Pohjoinen Liipolankatu 13 A15 15500 Lahti 4 Ennen muotolijaksi ryhtymistä

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa

Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa Vanhustenviikon liikuntapäivä Kuhmossa 12.10.2012 Teema: Yhdessä vahvempia EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi 14.8.2013 P r o j e k t i k u v a u s / M V 1 TAUSTAA

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä,

MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona. Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa. PedaForum-päivät, Jyväskylä, MOOC linjakkaan digiopetuksen muotona Kokeilu kulttuuriperinnön opetuksessa PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016 Visa Immonen Apulaisprofessori Helsingin yliopisto Joanna Veinio Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

TIEDOT KATSELMUSESITYKSESTÄ

TIEDOT KATSELMUSESITYKSESTÄ Yhteyshenkilö tapahtumassa: Puhelin ja sposti: TIEDOT KATSELMUSESITYKSESTÄ Ryhmän nimi Esityksen nimi Ohjaaja Musiikkiryhmän nimi Seura Kesto Sommittelija tai koreografi Musiikkiryhmän ohjaaja Musiikkitiedot

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Sytykkeitä uudistuvaan yri0äjyyteen kipinöistä roihuksi

Sytykkeitä uudistuvaan yri0äjyyteen kipinöistä roihuksi Sytykkeitä uudistuvaan yri0äjyyteen kipinöistä roihuksi Villinikkarit Oy/Keski-Suomen Yrittäjät ry Petrikki Tukainen 050 505 00 77 petrikki.tukiainen@villinikkarit.fi @ petrikki Kuva: KSML Sytykkeitä ajatteluun

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Boa Open Access. Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Boa Open Access Helsinki 5.5.2006 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Ilmari

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Nuorten Keski-Suomi ry

Nuorten Keski-Suomi ry Oppilaitos ja opiskelija rasite, resurssi vai yhteistyökumppani? Eeva-Liisa Tilkanen Toiminnanjohtaja Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten Keski-Suomi ry Nuorten toimintamahdollisuuksien ja -valmiuksien lisääminen

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Juontajan opas. Sisällys

Juontajan opas. Sisällys Juontajan opas Tämä opas on tarkoitettu avuksi teille, jotka luotsaatte Suomen Lähetysseuran ja seurakuntien yhteisen Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden alusta loppuun. Aivan ensimmäiseksi Suomen Lähetysseurassa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Onnistuuko verkkokurssilla, häh?

Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Onnistuuko verkkokurssilla, häh? Draama opetusmenetelmänä ja tuloksena kansainvälinen tieteellinen artikkeli Pentti Haddington, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium Oulun yliopisto, Kielikeskus Kehittämishanke

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot