TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti"

Transkriptio

1 Marjo Leppä TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers -konsertti Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Syyskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19. joulukuuta 2008 Tekijä(t) Marjo Leppä Nimeke TAPAHTUMATUOTANTO Case: Blues Brothers - konsertti Koulutusohjelma ja suuntautuminen Kulttuurituotannon koulutusohjelma Tiivistelmä Opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers-konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Konsertti toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa esiintyi yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä oli lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Produktion tavoitteena oli taiteellisesti korkeatasoinen konsertti, jonka työtapana on yhteistyö ja verkostot. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottajana toimimisesta. Lisäksi pyrin rakentamaan verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja saamalla nimeäni tunnetuksi lahtelaisten kulttuuritoimijoiden joukossa. Opinnäytetyössä esitellään lyhyesti toiminnallisen opinnäytetyön käsite, Lahden alueen kulttuurikenttä, Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry ja itse Blues Brothers-teema. Konsertin tuotantoa käsitellään kokonaisuuksina: sopimukset ja luvat, työryhmä ja esiintyjät, budjetointi ja rahoitus, markkinointi ja tapahtuman toteutus. Pohdinnassa käsitellään verkostoitumisen voimaa työtapana ja pohditaan omaa oppimistani ja tuottajuuttani projektin aikana. Asiasanat (avainsanat) kulttuuritapahtumat, yleisötilaisuudet, konsertit, toiminnallinen opinnäytetyö, verkostoituminen Sivumäärä Kieli URN 40 Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Liitteenä harjoitusaikataulu Ohjaavan opettajan nimi Katri Ikäläinen Opinnäytetyön toimeksiantaja Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry.

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis 19th of December 2008 Author(s) Marjo Leppä Name of the bachelor's thesis Event management Case: Blues Brothers -concert Abstract Degree programme and option Degree Programme in Cultural Management This Bachelor s thesis is a report about a Blues Brothers concert that was performed 24 th of October 2006 at the Juhani stage of Lahti City theatre. The production was organized with a network of cultural institutions and culture-oriented people from Lahti. On stage in the concert was over 100 artists and in the organizing team almost 30 active people. I worked as a producer. The goal of the production was high artistic level. To achieve this, we decided to bring together different high-level cultural organizations and people from Lahti. My own goal was to get experience about producing a vast event and I also wanted to expand my own cultural network in Lahti. I also wanted to make my name known as a producer and open doors to a professional career. In this thesis I introduce you to the culture in Lahti, Music theatre group TeatteriSTI ry. and the Blues Brothers theme. I also explain the way this production was organized, budgeted, marketed and brought on stage. In the end I give little thought to the strength of network in producers work and describe my own strengths and weaknesses as a producer. Subject headings, (keywords) culture events, public events, concerts, case study, networking Pages Language URN 40 Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices As an attachment: rehearsal schedule Tutor Katri Ikäläinen Bachelor s thesis assigned by Music theatre company TeatteriSTI ry.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Tapahtuman määrittely Lahden alueen kulttuurikenttä Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Sopimukset ja luvat Tekijänoikeudet Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Muut sopimukset Työryhmä ja esiintyjät Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Esiintyjät Budjetointi ja rahoitus Markkinointi Tapahtuman toteutus Osaprojektit Osaprojektien yhdistäminen lopulliseksi kokonaisuudeksi POHDINTA Yhteistyö ja verkostot Oma tuottajuuteni LÄHTEET... 39

5 1 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on raportti taiteellisesta tuotannostani, Blues Brothers -konsertista, joka esitettiin Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä. Produktio toteutettiin eri lahtelaisten kulttuuritahojen yhteistyöllä ja talkoohengellä. Konsertissa oli lopulta esiintymässä yli 100 taiteilijaa ja työryhmässä lähes 30 eri alojen ammattilaista ja harrastajaa. Toimin produktiossa tuottajana. Konserttimme suunnittelun lähtökohtana oli korkea taiteellinen laatu. Koimme aivan suunnittelun alusta saakka, että avain tähän ja samalla myös resurssien vähyyteen on kulttuuritoimijoiden välinen yhteistyö. Toteutunut konsertti oli suurin monta kulttuuritoimijaa yhdistänyt tapahtuma Lahdessa sitten Lahden kaupungin 100- vuotisjuhlallisuuksien. Oma oppimistavoitteeni oli saada kokemusta ison tuotannon tuottamisesta, rakentaa verkostoa Lahden kulttuurielämässä ja ansaita kannukseni tuottajana. Halusin myös käytännössä testata hyvin paljon verkostoitumiseen perustuvaa työtapaa. Olin mieltänyt sen omaksi vahvuudekseni tuottajana ja halusin kokeilla kykyäni hallita laajaa yhteistyökumppanijoukkoa. Opin projektin aikana mm. ihmisten motivoimisen ja sitouttamisen taitoa, suurten esiintyjä- ja materiaalimäärien hallintaa sekä aikataulutuksen ja informaationkulun tärkeyttä. Tuottaja ei ole vain organisaattori ja paperien hallitsija, vaan hän on hengen luoja ja tukipylväs. Hän pitää projektin liikkeellä ja sitouttaa ihmiset - oli kyseessä sitten yrityksen markkinointipäälliköstä tai yhdestä konsertin 50:stä kuorolaisesta. Halusin myös kiinteästi olla mukana taiteellisen tuotannon ohjaamisessa, koska lavalla tapahtuva esitys on aina tuotannon ydin. Koin projektin aikana, että oma sitoutumiseni ja osallistumiseni taiteelliseen onnistumiseen motivoi ja sitoutti jokaista mukana olijaa. Esiintyjät kokivat, että tulin heitä lähemmäs ja tutuksi puhalsimme yhteen hiileen. Tässä raportissa esittelen toiminnallisen opinnäytetyön perusperiaatteet sekä kuvaan konserttimme tuotantoprosessin kulun ja oman tuottajapolkuni sen keskipisteessä. Pohdinnassa käsittelen konserttimme mahdollistanutta yhteistyö- ja toimijaverkostoa sekä omaa tuottajuuttani prosessin kokemusten pohjalta. Pidin aivan prosessin alkuvaiheesta saakka päiväkirjaa prosessin kulusta ja tämän raportin kirjoittamisen aikana

6 2 palasin usein päiväkirjaan vuodatettuihin tuntoihin. Konsertin tuotantoprosessin kuvaus on tehty Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus kirjan (Kauhanen ym. 2002) materiaalin pohjalta. Kyseinen kirja on toiminut kulttuurituottajan urallani yhtenä luotettavimmista lähteistä. Opinnäytetyöni on matka yksien kulissien taakse katsomaan sitä työmäärää, minkä olemassa oloa ei konsertin yleisö osaa edes kuvitella. Se on se kulttuurituotantojen taika, jonka takia itse olen tuottajan uran valinnut. Nyt siis esirippu auki ja tervetuloa Blues Brothers -tunnelmaan!

7 3 2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetöiden perinteeseen kuuluu tutkiva objektiiviseen tietoon tähtäävä ote. Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on tekijän ja toteutettavassa tuotoksessa syntyvän vuorovaikutuksen todentaminen ja peilaaminen aikaisemmin tutkittuun tietoon. Yhteisöllisyys ja kyseisellä alalla kokemuksen kautta siirtyvä tieto on myös tärkeä osa toiminnallisen tutkimuksen peruspilareita. Yhdessä subjektiivisen kokemuksen ja kokemuksen kautta oppimisen, sekä tutkitun tietopohjan kanssa ne luovat välineet uuden tiedon paljastamiselle ja jo olemassa olevan tiedon jäsentämiselle ja julkituomiselle. Jokaisella opinnäytetyön tekijällä on henkilökohtainen tietämys (personal knowledge) oman alansa toiminnasta ja perinteestä sekä tietous omasta osaamisestaan ja kyvyistään. Kun tämä tieto törmäytetään sekä käytännön toiminnassa, että kirjallisessa muodossa alan käytännölliseen tietämykseen (practical knowledge) saadaan uutta tietoa. (Vilkka & Airaksinen 2004, 11) Toiminnallisen opinnäytetyön käytännön toteutusta alkaa ideasta, jolle useimmiten kannattaa hakea myös toimeksiantaja työelämästä. Oma toimeksiantajani TeatteriSTI ry. on nuori ja innovatiivinen teatteriryhmä. Ilmapiiri oli erittäin otollinen vuorovaikutukselle ja uusien ratkaisumallien kehittämiselle. Innovatiivisuus ja erittäin motivoitunut ote johti myös produktion laajenemiseen yli opinnäytetyön vaatimien tuntimäärien. Tämä on tyypillistä toiminnallisille opinnäytetöille, sillä pienenkin produktion työmäärä on usein yllättävän suuri. Näen toiminnallisen opinnäytetyön vahvuuden kulttuurituottajan opinnoissa nimenomaan käyntikorttina tulevaan ammattiin. Mitä vahvemmin työn saa liitettyä kulttuurin kenttään ja käytännön toimijoihin, sen helpompi opiskelujen jälkeinen työllistyminen on. Oman nimen tunnetuksi saattaminen kannattaa aloittaa opinnäytetyöstä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18)Omalla kohdalla tämä toimi paremmin kuin osasin unelmoida. Blues Brothers konsertin jälkeen erilaiset tuotannot ovat työllistäneet minua niin, että opinnäytetyön kirjallinen osuus viivästyi pahasti. Toiminnallisen opinnäytetyön idean eteenpäin vieminen lähtee ihan käytännön tasolla projektin toteuttamisesta. Opinnäytetyöpäiväkirjan pitäminen on ehdottomasti tämän vaiheen tärkein asia. Kaikki pitäisi muistaa merkitä joko sanallisesti tai kuvallisesti ylös, jotta sinulla on tarpeeksi materiaalia kirjallisen osuuden kirjoittamista varten.

8 4 Produktioiden tuotanto on pitkäprosessi ja usein hektisyydessään jälkeenpäin ajateltuna hyvin sekava kasa muistikuvia. Opinnäytetyöpäiväkirjan avulla pystyy palauttamaan mieleen projektin vaiheet ja syyt eri päätöksille. (Vilkka & Airaksinen 2003, 18) Oma opinnäytetyöpäiväkirjani oli tiedosto työkoneella, johon perinteiseen päiväkirjatapaan merkitsin asioita päivittäin. Tässä on näyte omasta päiväkirjastani kuukautta ennen konserttimme ensi-iltaa. Konsertti on myyty loppuun juuri tätä merkintää edellisenä päivänä Todellakin hurjaa. Ainoa, mitä olen mainostanut on 70 julistetta ympäri lahtea ja ilmaiset tapahtumakalenterit: lahest.net, meteli.net, lahti.fi jne. Mahtava fiilis. Painostetaan kokoajan uusintanäytöksestä, mutta tämä on niin hankalan suuri porukka (ja auto ja kaikkea) saada kasaan samaan paikkaan. Ajattelen ennemmikin, että tämä nyt on tällainen once in a lifetime. Ja proggiksen lähtökohtahan oli alunperinkin se, että talkoilla tehdään ja kunhan nollille menee Keskitytään tuleviin produktioihin. tämän pohjalta ja tällä tekijäverkostolla niistä tulee mahtavia ja menestyksiä!!! Tämä on tällainen suhteiden luonti ja yhteistoiminnan testaus. Katsotaan mitä sitten keksitään. Kuoron johtajakin jo sanoi.. että voisinko tulla tuottamaan kuoron konsertteja, jos he siitä hiukan maksaisivat. Kohti ammattituottajuutta!!! Toiminnallisen opinnäytetyön kolmas vaihe ideoinnin ja itse produktin toteuttamisen jälkeen on prosessin kiteyttäminen kirjalliseen muotoon. Kirjallinen tuotos kokoaa prosessin vaiheet ja lopputuloksen. Työssä käsitellään prosessin taitekohtia, ongelmia ja ratkaisuja sekä perustellaan tehdyt päätöksen ja suunnan valinnat. Prosessia peilataan olemassa olevaan aikaisempaan tietoon ja arvioidaan omaa roolia prosessin kulussa. Kaiken pohjana on oma oppiminen ja sen esilletuominen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65) Seuraavissa luvuissa yritän selvittää projektimme kulun ja pohtia mitä siitä jäi käteen.

9 5 3 KONSERTIN TUOTANTOPROSESSI Konsertin mittava koko ja monet yhteistyökumppanit toivat erityisen haasteen projektin hallinnan ja johtamisen osaamiselleni. Tuottajan minun oli löydettävä jokaiseen rooliin sopiva ihminen, jotta projektimme onnistuisi ja tämän jälkeen minun oli vielä kyettävä luotsaamaan tämä rakentamani laiva onnellisesti kotisatamaan. Tässä luvussa esittelen tämän yli vuoden kestänyt produktiomme lähtökohdat, tuotantoprosessin ja siinä ilmenneet ongelmat ja ratkaisut aina itse konserttipäivään asti. 3.1 Tapahtuman määrittely Halusimme konsertistamme mahdollisimman lahtelaisen. Kartoitimme siis eri lahtelaisia kulttuuritahoja ja toimijoita yhteistyökumppaneiksemme. Lisäksi konserttimme onnistumisen kannalta oli mietittävä Lahden alueen kulttuurikenttään sopivaa ajankohtaa ja tutkittava teemamme taustoja sopivan painotuksen löytämistä varten. Lisäksi oli päätettävä taho, jonka kautta käytännön toteutus ja esimerkiksi laskutus kulkee. Seuraavassa esittelen toimintaympäristömme, konsertin tuottajatahon TeatteriSTI ry:n sekä taustaa itse konsertin teemalle Lahden alueen kulttuurikenttä Lahden alueen kulttuurielämä on hyvin rikas ja monipuolinen, vaikka toisin usein mielletään. Lahden kulttuuripääkaupunkihanketta varten perustetulta (Lahden kaupunki - kulttuurikaupunki 2008) sivustolta löytyy niin musiikkia, tanssia, näyttämötaidetta kuin urheiluakin erilaisten harrastaja- ja ammattiryhmien voimin. Alueellamme toimii mm. 14 kuoroa, kaksi ammattiteatteria ja kahdeksan aktiivista harrastelijateatteria, aktiivinen näyttelytoiminta varsinkin monipuolisella Taidepanimolla sekä lukematon määrä yhtyeitä ja orkestereja. Koulutuksen puolella kaksi Lahden valtakunnallista erikoisuutta ovat Koulutuskeskus Salpauksen Sirkusalan koulutus ja Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterin koulutus. Molemmat koulutuslinjat ovat Suomessa ainutlaatuisia ja valtakunnallisesti arvostettuja.

10 6 Lahden kaupungin kulttuuritoimi on erikoistunut lasten kulttuurin tuottamiseen ja esille tuomiseen. Erikoistumisen lippulaivana on seudullinen EFEKTI-hanke, jonka toiminnassa ovat mukana Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti ja Nastola. EFEKTI-hanke kokoaa yhteistyöverkostoa kaupungin ja kuntien lisäksi eri oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoista. Hankkeen tavoitteena on toimivan ja pysyvän lastenkulttuuriverkoston luominen, joka mahdollistaa uusien yhteistyösuhteiden, hankkeiden ja toimintojen synnyn. (Lahden kaupunki 2008.) Lahden tunnetuimmat ns. kulttuuribrandit ovat Sibeliustalo ja Lahden kaupunginorkesteri, Salpausselän kisat sekä Lahden kaupunginteatteri. Sibeliustalo massiivisella konserttituotannollaan ja omalla orkesterillaan on vahva lippulaiva Lahden musiikkielämälle. Lahtelaisessa keskustelussa monesti kritisoidaan orkesteriin ja Sibeliustaloon meneviä kuluja, mutta näen itse näiden kautta saadun imagoarvon Lahden kulttuurille erittäin tärkeänä. Salpausselän kisat ovat pitkä ja perinteikäs tapahtuma, joka tuo Lahteen paljon vieraita sekä Suomesta, että ulkomailta. Itse osakilpailujen lisäksi kisat ovat luoneet Lahteen paljon oheistapahtumia. Tänä vuonna esimerkiksi Lahden messuhallissa aivan kisa-alueen yhteydessä järjestetään Bailatino Carneval -tapahtuma ja muutaman vuoden tauon jälkeen perinteinen lauantai-illan kisadisko Lahti By Night, jossa esiintyjinä ovat Yö ja Paula Koivuniemi. Itse kisojen lisäksi hyppyrimäkien yhteydessä toimii ympärivuotinen hiihtomuseo. Lahden kaupunginteatteri on vuonna 1946 perustettu ammattiteatteri, jonka palveluksessa on 100 henkeä, joista 24 on näyttelijöitä (Lahden kaupunginteatteri 2008). Lahden kaupunginteatterin erikoispiirre on kaksi kertaa järjestetty Hopeakuu -musiikkiteatterikilpailu, jonka voittajamusikaalit kaupunginteatteri on esittänyt ohjelmistossaan. Teatterin aktiivinen yhteistyö Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksen Musiikkiteatterilinjan kanssa on mahdollistanut massiivisten ja laadukkaiden musikaalien tuotannon ja lisäksi teatteri on myös panostanut pienellä näyttämöllään laadukkaisiin musiikkiteatteriesityksiin.

11 Musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Blues Brothers -konserttimme tuotti musiikkiteatteriyhdistys TeatteriSTI ry. Kyseessä on valtakunnallinen teatteriryhmä, joka syntyi kesällä 2005 Varkaudessa esitetyn musiikkiteatterinäytelmän Räkä ja Roiskis -työryhmän tulevia tuotantoja varten. Perustajajäsenet ovat ohjaaja Noora Korpelainen, koreografi Ilona Vepsäläinen ja säveltäjä Tuukka Raitala. Yhdistyksen tarkoituksena on laadukkaiden ensisijaisesti musiikkipitoisten teatteriesitysten tuotanto. Blues Brothers oli TeatteriSTI ry:n ensimmäinen tuotanto. Teatteriyhdistyksen nimi TeatteriSTI juontaa juurensa Noora Korpelaisen pohdinnoista ihmisten teatteriuralle päätymisestä. Miksi puusepän koulutuksen saanut henkilö hakeutuu teatteriin lavastajaksi tai miksi valomies valitsee teatterin rock-keikkojen sijasta? Jokainen teatterissa töissä oleva rakastaa teatterin taikaa ja on näin ollen teatteristi. Tämä ajatus oli selkeästi myös Blues Brothers -konserttimme ohjenuorana Blues Brothers -teema, aiheen ideointi ja tavoitteet Alkuperäinen ensimmäinen Blues Brothers -elokuva vuodelta 1980 on aina ollut yksi ehdottomista suosikkielokuvistani. Elokuvan vahvuus on musiikki ja elokuvan esiintyjäkaarti on uskomaton. Eri rooleissa nähdään mm. James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Elokuvan jatko-osa Blues Brothers 2000 julkaistiin vuonna 1998 ja vaikka elokuva perustuikin samoihin koukkuihin ja loistavaan musiikkiin, ei se saanut alkuperäisen kaltaista suosiota. Lisäksi elokuvan maailmaan on tehty musikaali The Official Blues Brothers Revival, joka on ennen kaikkea löyhästi juonellisesti yhteen punottu konsertti. Blues Brothersista on kokonaisuudessaan tullut populaari-ilmiö, johon kuuluvat mustat puvut, mustat hatut ja aurinkolasit. Heidän mukaansa on nimetty Chicagossa baari, tehty videopelejä ja pystytetty patsaita. Konserttimme ohjaaja ja käsikirjoittaja Noora Korpelainen oli jo vuosia aikaisemmin kirjoittanut muistikirjaansa muistiinpanoja Blues Brothers -elokuvasta ja sen maailmasta toiveenaan jonain päivänä saattaa ne lavalle saakka. Tiesimme toisemme Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitokselta, jossa minä olin töissä ja Noora opiskelemassa musiikkiteatteria. Unelmiemme yhdistyminen tapahtui paikallisessa annis-

12 8 keluravintola Teerenpelissä. Minä huokailin puuttuvaa opinnäytetyön aihetta ja Noora totesi aina halunneensa tehdä Blues Brothersin. Seuraavat kaksi tuntia meni innokkaassa visioinnissa ja toisiimme tutustuessa produktion tuotanto alkoi seuraavana päivänä. Tällöin elettiin lokakuuta Aluksi visiomme oli siirtää koko ensimmäinen Blues Brothers -elokuva sellaisenaan teatterilavalle. Olimme kuulleet, että on olemassa Blues Brothers -musikaali ja yritimme etsiä sitä käsiimme. Internetistä löytyneet tiedot kuitenkin vahvistivat, että kyseinen musikaali The Official Blues Brothers Revival ei ole elokuvan pohjalta tehty vaan on juoneltaan aivan uusi. Noora olisi toki voinut itse kirjoittaa elokuvan pohjalta meille tekstin, mutta totesimme heti tekijänoikeudellisesti sen mahdottomaksi. Olisimme joutuneet hakemaan elokuvan tekstin esittämiselle ja muokkaamiselle luvan elokuvan käsikirjoittajilta, elokuvan kappaleiden alkuperäisiltä esittäjiltä luvan muokata kappaleet esitykseen sopivaksi ja elokuvan kappaleiden sovittajilta luvat muokata juuri kyseistä elokuvan sovitusta. Totesimme jo ehti alussa, että resurssimme eivät riitä tähän. Päädyimme konserttiversioon, jossa elokuvan kappaleet esitetään alkuperäisessä muodossa ja mukana on teatterillisia elementtejä kappaleiden välisissä juonnoissa ja musiikkinumeroiden visuaalisuudessa. Näin pystyimme tekijänoikeudellisesti rakentamaan toimivan teemallisen kokonaisuuden ja näin jälkeenpäin ajateltuna kunnioittamaan parhaalla mahdollisella tavalla juuri elokuvan musiikkia. Blues Brothers -konserttia ideoidessamme halusimme näyttää Lahden kulttuurikentän voimavarat ja esitellä lahtelaista loistavaa kulttuuritoimintaa. Kokonaisuudessaan Lahden alueen kulttuurikenttä on hyvin aktiivinen ja tekijöitä on paljon. Halusimme tuoda samalle lavalle niin ammattilaiset, harrastajat kuin amatööritkin. Tässä onnistuttiin ja vielä paljon enemmässäkin itse konsertti oli lopulta yli 100 esiintyjän ilotulitus ja kymmenien tuotanto- ja tekniikkahenkilökunnan työn tulos. 3.2 Sopimukset ja luvat Konserttia järjestettäessä tulee aina ottaa huomioon tekijänoikeudet. Esitettävän musiikin tekijänoikeuksien lisäksi tulee muistaa myös mm. juliste- ja käsiohjelmaan tulevien kuvamateriaalien oikeudet. Suurempia produktioita tuottaessa myös erilaisten

13 9 sopimusten määrä on huomattava. Koska produktiomme tuotettiin vapaaehtoispohjalta, ei mm. työsopimuksia tarvinnut tehdä Tekijänoikeudet Blues Brothers -elokuvan musiikki koostuu eri artistien kappaleista. Ennen konserttia haimme Teostolta kappaleiden esitysluvat ja konsertin jälkeen teimme konsertista ohjelmailmoituksen, jonka perusteella Teosto laskutti oman osuutensa konserttimme lipputuloista. Tekijänoikeusmaksu on tietty prosentti konsertin lipputuloista. Koska kappaleita ei sovitettu, vaan ne esitettiin alkuperäisessä muodossa ja alkuperäisellä kielellä, emme tarvinneet muuntelulupaa. (Teosto ry. 2008). Konserttimme on myös taltioitu, mutta koska emme ole hakeneet kappaleille taltiointilupaa, taltiointia ei ole esimerkiksi tämän opinnäytetyöni liitteenä. Konsertin taltiointia varten olisin tarvinnut kappaleiden tallennusluvan sekä esiintyjien luvan taltioinnille (Teosto ry. 2008). Tässä tapauksessa taltiointi on vain yksityiskäytössä työryhmän avainjäsenillä. Konsertin juonnot kirjoitti ohjaajamme. Emme siis käyttäneet tai lainanneet olemassa olevaa materiaalia. Myös graafinen materiaali suunniteltiin ja tehtiin itse. Tarvittavat valokuvat saimme palkkaamaltamme kuvaajalta, jonka kanssa sovimme materiaalin käytöstä tässä kyseisessä produktiossa. Piirretyt materiaalit suunnitteli graafikkomme. Myöskään markkinointipuolella emme siis käyttäneet tekijänoikeustoimenpiteitä vaativaa materiaalia Sopimukset Lahden kaupunginteatterin kanssa Lahden kaupunginteatterin kanssa teimme käyttösopimuksen. Käyttösopimuksessa määritellään esitystilan käyttöajan ja vuokrahinnan ohella myös muut erikseen sovitut asiat. Meidän tapatuksessamme sovittiin pukutilojen ja maskeeraustilan käytöstä, valo- ja äänitekniikan henkilömäärästä, produktiomme mainoksesta Fanfaari-lehdessä ja lipunmyynnistä teatterin lippukassalla.

14 10 Vuokraamamme Juhani-näyttämö on Lahden kaupunginteatterin iso näyttämö, jossa on yleisöpaikkoja 760. Tarvitsimme pukutiloja erikseen kuorolle, tanssijoille, sirkuslaisille ja solisteille. Maskeeraus tehtiin paikan päällä, joten käytössämme oli teatterin maskeeraustila. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että koko teatteri pientä näyttämöä lukuun ottamatta oli meidän käytössämme ja samalla tämä vaati lähes koko teatterin henkilökunnan paikalla oloa. Lipunmyyntimme tapahtui teatterin lippukassalta ja käyttösopimuksessa oli sovittu välityspalkkio, jonka teatteri saa jokaisesta myydystä lipusta. Koska Juhani-näyttämön istumapaikat on numeroitu ja tapahtumaamme mainostettiin yhteistyössä teatterin kanssa, oli ehdottomasti järkevintä, että lipunmyynti toteutettiin myös teatterin kanssa Muut sopimukset Tapahtumamme rahoituksesta osa katettiin sponsorituloin. Yhteistyökumppanien kanssa tehtiin sopimukset, joissa antamaansa rahallista tai materiaalista tukea vastaan yritykset saivat näkyvyyden tapahtumamme painomateriaalissa. Lisäksi tarvitsimme tapaturmavakuutuksen työryhmälle ja esiintyjille. Kilpailutin sopimuksen eri vakuutusyhtiöillä. Tapaturmavakuutusta varten tein riskiselvityksen työskentely-ympäristöstämme. Lavarakenteista ja teatterin kiinteiden kalusteiden turvallisuudesta vastasi teatteri. Meidän rakentamamme lavasteet ja auton lavalle ajo suunniteltiin yhdessä teatterin käyttöpäällikön kanssa, joka myös tarkasti rakenteidemme turvallisuuden. 3.3 Työryhmä ja esiintyjät Tässä luvussa esitellään projektiorganisaatiomme sekä heidän roolinsa ja vastuunsa projektissa. Jotta projekti saadaan toimimaan, on jokaisella mukana olevalla henkilölle oltava selkeä vastuualue ja paikka organisaatiossa. Toimiva projektiorganisaatio koostuu ohjausryhmästä ja sen alaisuudessa toimivasta projektiorganisaatiosta, sekä yhteistyökumppaneista. (Silfverberg 2008, 49)

15 Työryhmän kokoonpano ja vastuunjako Työryhmän kokoonpano muodostui ohjaaja Noora Korpelaisen ja minun aikaisemmista yhteistyökumppaneista. Vain lavastaja Esa Hyytiäisen kanssa työskentelimme molemmat ensimmäistä kertaa. Tuottaja Marjo Leppä (ohjausryhmä) Opiskelijana Mikkelin Ammattikorkeakoulussa kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdossa. Edeltävältä koulutukseltaan musiikkipedagogi (AMK) pääaineenaan kitara. Työskentelee Lahden ammattikorkeakoulun Musiikin laitoksella. Vastuualueet: - markkinointi - sponsorien ja yhteistyökumppanien saaminen - teatterin kanssa tehtävät sopimukset - muut sopimukset ja luvat (mm. Teosto) - informaation kulku ja tiedottaminen - budjetti ja sen raameissa pitäminen - lipunmyynnin järjestäminen - konserttiin tulevan auton organisointi ja vastuu - juoksevien asioiden hoitaminen - aikataulutus ja projektin kokonaisvastuu Ohjaaja ja dramaturgi Noora Korpelainen (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Aikaisempia ohjaustöitä mm. Yasmina Rezan Taide Lapin ylioppilasteatterissa sekä Juice Leskisen Räkä ja Roiskis Varkauden kesäteatterissa. Vastuualueet: - konsertin dramaturgisen kokonaisuuden vastuu - kappaleiden välisten tekstien kirjoittaminen

16 12 - näyttämötoiminnan ohjaaminen - tuotannon, aikataulutuksen ja organisaation suunnitteleminen tuottajan kanssa - budjetin suunnitteleminen ja rahaliikenteen organisoiminen yhdessä tuottajan kanssa Musiikkivastaava Tuukka Raitala (ohjausryhmä) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulussa musiikkiteatterin suuntautumisvaihtoehdossa. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Vastuualueet: - kappaleiden uloskirjoitus levyltä sekä nuottimateriaalit - musiikin harjoittaminen - musiikillisen kokonaisuuden vastuu Koreografi Heli Vepsäläinen (projektiorganisaatio) Valmistui juuri Blues Brothers -projektin aikana Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemiasta tanssinopettajaksi. TeatteriSTI ry:n perustajajäsen. Toimii freelance -tanssijana ja -koreografina. Vastuualueet: - koreografioiden tekeminen - tanssijoiden hankkiminen ja heidän harjoittaminen - tanssillisen kokonaisuuden vastuu Lavastaja Esa Hyytiäinen (projektiorganisaatio) Opiskelijana Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa. Aikaisempaa lavastuskokemusta mm. Anjalankosken teatteriproduktioista. Vastuualueet: - lavastuksen suunnittelu ja toteutus - lavastuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - lavastusmateriaalin ja tarvikkeiden (mm. pöytä, tuolit) hankinta

17 13 Puvustaja Niina-Kaisa Korpelainen (projektiorganisaatio) Puvusti ja valmisti produktiomme puvut osana puvustajan opintojaan. Tehnyt projekteja aikaisemmin ohjaaja Noora Korpelaisen kanssa. Vastuualueet: - puvustuksen suunnittelu ja toteutus - puvustuksen budjetointi yhdessä tuottajan kanssa - puvustusmateriaalien hankinta, sopivien pukujen etsintä ja mahdollinen vuokraus Maskeeraaja Petra Leino (projektiorganisaatio) Lahden kaupunginteatterin maskeeraaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - maskeerauksen suunnittelu ja toteutus - maskeerauksen opetus kuorolle, jotta he voivat toteuttaa sen itse konserttiin - maskeeraustarvikkeiden hankinta - yhteydenpito ja käytännön asioiden sopiminen kaupunginteatterin maskeerausvastaavan kanssa Tarpeistonvalmistaja Johanna Järvinen (projektiorganisaatio) Freelance -tarpeistonvalmistaja. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - tarpeiston suunnittelu ja toteutus - tarpeiston hankinta ja tarpeiston hoito projektin aikana - tarpeiston budjetointi yhdessä tuottajan kanssa

18 14 Graafikko Petri Kuhno (projektiorganisaatio) Töissä graafikkona Suomen Urheiluliiton julkaisuilla. Tehnyt projekteja aikaisemmin tuottaja Marjo Lepän kanssa. Vastuualueet: - graafisen ilmeen suunnittelu - graafisen materiaalin tuottaminen Esiintyjät Konsertin esiintyjinä nähtiin lahtelaisia muusikoita ja näyttelijöitä. Mukana oli harrastajia, puoliammattilaisia ja ammattilaisia. Esiintyjiä oli yli 100 ja kaikki olivat mukana talkoilla. Kaikki esiintyjät ja työryhmä sekä myös mukana olevat oppilaitokset esiteltiin käsiohjelmassa, koska halusimme kertoa yleisölle ketä lavalla on ja kuinka monen eri tahon yhteistyö on kyseessä. Lisäksi halusimme myös omalta osaltamme levittää tietoa loistavista tekijöistä ja kulttuuritahoista, joita mm. Lahdesta löytyy paljon. Solistit ja muut roolit (yhteistyökumppani) Blues Brothers -konserttia tehtäessä tärkeimmät roolit ovat itse veljekset Elwood Blues (Paavo Honkimäki) ja Joliet Jake Blues (Tero Porali). Valitsemallamme parilla oli hyvän laulutaidon lisäksi sopiva yhteinen henki ja kyky improvisaatioon. Lisäksi pituussuhde oli sopiva (toinen pitkä, toinen lyhyt) ja Tero Poralin huuliharpunsoittotaitokin käytettiin hyväksi konsertissa. Alkuperäisessä elokuvassa huuliharppua tosin soittaa Elwood, mutta tämä taiteellinen vapaus otettiin. Molemmat ovat Lahden kaupunginteatterin näyttelijöitä ja sen lisäksi molemmilla on takanaan pitkä bänditausta sekä laulajina että soittajina. Elokuvan kuuluisat solistit ovat James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ja Aretha Franklin. Näihin rooleihin etsittiin juuri kyseisen artistin musiikkityyliin ja kappaleisiin sopivat artistit. James Brownin osuuden esitti Lahden kaupunginteatterin avustaja ja näyttelijä Jarkko Väljä, jolla on pitkä musiikillinen kokemus solistina mm. yhty-

19 15 eestä Bee Alive. Cab Callowayn saappaisiin halusimme pitkän linjan lahtelaisen bluesmuusikon ja laulajan Pentti Baby Boy Varhaman. Hänen uransa bluesin ja roots -musiikin saralla Suomessa on pitkä ja vaikuttava. Aretha Franklinin roolissa esiintyi poikkeuksena lahtelaiseen linjaan helsinkiläinen Ira Multaharju, joka on saanut vaikutteet laulutyylinsä Brasiliasta. Hänen vahva ja tulkintavoimainen äänensä oli mielestämme ainoa, jolla tässä miehisessä Blues Brothers -maailmassa voisi tulkita kappaleet Think ja Respect. Ira vaikuttaa solistina pääsääntöisesti helsinkiläisessä Banda Reggae Papagaiossa ja vierailee eri lahtelaisten bändien solistina tasaisin väliajoin. Ray Charlesin hahmoa ei konsertissamme nähty, koska sopivaa solistia niin musiikillisesti, kuin hahmollisestikin on käytännössä mahdotonta löytää. Rayn elokuvassa esittämä kappale Shake a Tailfeather siirrettiin konsertissamme Elwood Bluesin laulettavaksi. Juonnoissa lavalla kävi myös eri hahmoja elokuvasta. Lahden kaupunginteatterin näyttelijä Iikka Forss ja Lahden ammattikorkeakoulussa musiikkiteatteria opiskeleva Riku Rokkanen olivat mukana hyvinkin monissa erilaisissa hahmossa (mm. natsit, tarjoilijat, poliisit). Elokuvan mysteeristä räjähteisiin erikoistunutta naista konsertissamme esitti Saara Lehtonen ja veljesten kasvatusäitiä Sisar Mary Stigmataa esitti pitkän ja loisteliaan uran näyttelijänä tehnyt, jo nyt eläkkeelle jäänyt Ritva Filppu. Viimeisenä mukaan esiintyjäkaartiin tuli vatsastapuhuja ja ruoskataiteilija Ari Lauanne. Ohjaaja oli tehnyt hänen kanssaan töitä aikaisemmin ja hänen ruoskanumeronsa kappaleen Rawhide aikana oli vaikuttava. Bändi (yhteistyökumppani) Konsertissa esiintyi yhdeksänhenkinen yhtye: Jaakko Rossi, kitara Daniel Harkin, kitara Tatu Kettunen, sähköbasso Asko Turkia, koskettimet ja taustalaulu Esa Parikka, rummut

20 16 Lari Hermanni Lius, perkussiot Jussi Järvinen, trumpetti ja taustalaulu Jussi Sorjanen, saksofoni ja taustalaulu Teemu Salmi, pasuuna ja taustalaulu Kaikki muusikot ovat hyvin monipuolisia Lahdessa vaikuttavia ammattilaissoittajia tai ammattimaisesti keikkailevia esiintyjiä. Yhtyeen soittajien kokemusvarastosta löytyy mm. big band-, tanssiorkesteri- coverband-, teatterimuusikko- ja levytyskokemusta. Kuoro (yhteistyökumppani) Lahden Gospelkuoro on Marjaana Turusen vuonna 1995 Lahden seurakuntayhtymän alaisuuteen perustama harrastelijakuoro. Kuoro laulaa suomalaista että ulkomaista gospelia. Erityisesti se on erikoistunut jenkkigospeliin, joten kuoro sopi tyyliltään loistavasti konserttiimme. Kuorossa on 50 laulajaa ja vaikka toiminta on kaikille harrastus, on sitoutuminen ja konserttiin valmistautuminen ammattitasoa ja samoin tietenkin konserttien musiikillinen laatu. Kuoron mukaantulo konserttiimme johtui James Brownin kappaleesta elokuvassa. Siinä tarvittiin vahva ja massiivinen kuoro ja koska meillä sellainen oli, niin päätimme käyttää sitä konsertissa perinteisten taustalaulajien sijasta useammassakin kappaleessa. Tanssijat (yhteistyökumppani) Koska koreografimme asui Kuopiossa, oli selkeintä organisoida konserttimme tanssijat sieltä suunnalta. Halukkaiksi tanssijoiksi ilmoittautui Savonia ammattikorkeakoulun Kuopion musiikki- ja tanssiakatemian opiskelijoita. Mukana oli siis kymmenen tanssinopiskelijaa, pääosin ensimmäiseltä vuosikurssilta. Koreografimme avulla saimme organisoitua projektimme osaksi tanssijoiden opintoja. Sirkustaiteilijat (yhteistyökumppani) Kuten kuoron mukaantuloon, niin myös sirkuselementin lisäämiseen vaikutti juuri James Brownin kappale elokuvassa. Halusimme lavalle elokuvan hurjat trampoliini-

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tapahtuma omilla opeilla Marjo-Riitta/art- näyttelyn tuottaminen Marjo-Riitta Heino ja Miia Valenko Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op Marraskuu 2010

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Pilke Stay Up Late 2015

Pilke Stay Up Late 2015 Pilke Stay Up Late 2015 Tapahtumajärjestäminen Sami Haverinen Anni Ketola Jenni Korhonen Leena Korteniemi Vilma Linna Pauliina Suojärvi Maarit Tähkänen Soluessee Kesäkuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2

Lisätiedot

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Matkailun koulutusohjelma 2009 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Nuotio, Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen

KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Heli Leppälä KATSE TULEVAISUUTEEN perinteitä kunnioittaen Tiedotus ja markkinointi sotilassoittokunnissa Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013 14 32 24 11 SISÄLLYS Kulttuuri Gallup 4 Media-assistentit 6 Kulttuuri-instituutti 12 Kuva-artesaanit 16 Pop & Jazz Konservatorio 22 Vaatetusartesaanit 28 Louen artesaanit 32 Aikuiset opiskelijat 36 Yrittäjyys

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI

KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI KOTISIVUPROJEKTI JUHO OJALA TMI Jarmo Hyyryläinen Teemu Koivistoinen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Liiketalouden koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma JARMO

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Lasse Hirsjärvi Jonna Turpeinen MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Lasse Hirsjärvi,

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta

Kansi: Noora Hakoköngäs Metku-logo: Janna Heikkala Viestintäkoulutusta 20v. logo: Riina Lehojärvi. Julkaisutyön ohjaus: Tuula Ranta 3 Kulttuuri-instituutti 4 Les Feux Arctiques - Arktiset tulet 6 Tornion artesaanit 8 Les Feux Arctiques 10 Kuva-artesaanit 16 Media-assistentit 22 Meän Väylä 26 Pop&Jazz Konservatorio 32 Loue 38 Tekevä

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

T A R I N O I T A luovalta

T A R I N O I T A luovalta TARINOITA luovalta TARINOITA LUOVALTA POLULTA ESIPUHE, Esa Rimpiläinen 3 LUOVA POLKU, projektipäällikkö Juhani Vainio 4 LÄHIPÄIVÄT JA WORKSHOPIT 6 VIERAILUT JA VERKOTTUMINEN 18 TIEDOTUS JA JULKISUUS 24

Lisätiedot

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001

TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 TARS TEHRÄ JOTAI! - Nuorisotyöprojekti Karkkilassa kesällä 2001 Nummila Mirva & Väli-Klemelä Maijuleena Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA

TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA TUOTTAJAN ROOLIT JA TOIMENKUVA DOKUMETTISARJAN KRIGENS PRIS TUOTANNOSSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1. Krigens Pris Sodan hinta... 3 1.2. Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä... 6 1.3. Keskeiset

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot