TOIMINTAKERTOMUS Dnro 375/023/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 TOIMINTAKERTOMUS Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Suoritteiden määrät sektoreittain Suoritteiden määrät toimintoprosesseittain Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Väärinkäytökset...23

3 1 1. Johdon katsaus Toiminnan tulokset Maaseutuviraston strategia valmistui toisen täyden toimintavuoden aikana ja sitä käsiteltiin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Strategian painopisteet, toimivat kumppanuudet, henkilöstön hyvinvointi, laadukkaat palvelut, ja tukijärjestelmien onnistunut toimeenpano, näkyivät jo vuoden 2009 konkreettisessa toiminnassa. Keväällä tarjottiin viljelijöille ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea tukia sähköisesti. Lähes 10 % viljelijöistä käytti tätä mahdollisuutta. Heiltä saatu palaute oli erittäin myönteistä ja kehittämisehdotuksia on voitu ottaa Mavin työssä huomioon. Tukien maksut sujuivat tavoitteeksi asetetuissa aikatauluissa. Maksuja edelsi onnistunut tukihallinnon työ TE-keskuksissa, kunnissa ja Mavissa. Syksyllä otettiin käyttöön ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen maksu kahdessa erässä ja toinen erä sekä suorat tuet maksettiin joulukuun kahden ensimmäisen päivän aikana yli 99 prosenttisesti. Kerralla maksettu summa 700 miljoonaa oli Mavin historian suurin. Ei- tuotannolliset investoinnit, eläinten hyvinvointituki sekä uudet ympäristötuen erityistukien toimenpiteen toimeenpantiin vuoden aikana. Tietojärjestelmien kehittäminen jatkui Mavin vuoden aikana valmistuneen tietohallintostrategian mukaisesti. Sähköisen tukihaun kehittäminen ja Hanke 2007 järjestelmän toimintojen loppuunsaattaminen etenivät odotetusti. Maksatusjärjestelmä Sampo kohtaisi ennakoimattomia viivästyksiä, mutta on kuitenkin edennyt. Vuoden 2010 alusta tapahtuvaan käyttöpalveluiden ulkoistamiseen varauduttiin vuoden aikana. Strategian mukaisesti panostettiin erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia toteutettiin ja esimiesten valmennukseen panostettiin. Mavin työtyytyväisyys nousi barometrillä mitattuna (kokonaisuustyötyytyväisyysindeksi oli 3,4) ja esimiesten 360-arvioinnissa voidaan katsoa johtamisen saaneen hyvää tasoa olevaa palautetta. Vuoden aikana panostettiin monipaikkainen virasto -hankkeessa teknisiin ratkaisuihin ja henkilöstön valmiuksiin hajautetun työn tekemisessä ja uuden tekniikan haltuunotossa. Henkilöstöstrategian laatiminen on aloitettu. Vuonna 2009 Suomeen kohdistui kaksi komission ja yksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastus. Komission kiristyneet vaatimukset mm. peltolohkorekisteriin ja valvonnan laatuun kohdistuen vaativat Mavilta jatkuvaa valvonnan, raportoinnin ja menetelmien kehittämistä. Vuoden aikana vältyttiin merkittäviltä rahoitusoikaisuilta. Mavin tietoturva järjestelmän sertifiointi eteni marraskuussa tehtyyn auditointiin. Toimintalaskentajärjestelmä on otettu käyttöön ja siitä saatavaa aineistoa hyödynnetään ensimmäisen kerran laajemmassa mittakaavassa vuoden 2009 toimintakertomuksessa. Maviin on laadittu vuoden 2009 aikana viestintästrategia. Toimintaympäristön muutokset Vuosi 2009 kului epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. Markkinahintojen vaihtelut, epävarmuus maatalouspoliittisista ratkaisuista sekä raskaaksi koettu tukibyrokratia kuormittivat viljelijöitä. Vuoteen 2008 verrattuna nuorten viljelijöiden aloitustukia myön-

4 2 nettiin selvästi vähemmän mutta investointitukea jonkin verran enemmän. Markkinatilanteesta johtuen marraskuussa 2008 avautunut viljan interventio on saanut markkinoilla innostuneen vastaanoton. Vuoden 2009 lopussa interventioon oli tarjottu 320 miljoonaa kiloa viljaa. Kauden 2009/2010 aikana arvioidaan interventioon varastoitavan viljamäärän olevan EU ajan suurin. Epävarman taloudellisen tilanteen arvioidaan vielä jatkuvan tulevina vuosina. Toiminta-ajatuksessa painotettu kumppanuus näkyi Mavin panostuksessa ELY uudistukseen. Mavi osallistui aktiivisesti valmisteluryhmiin sekä syksyn tulosohjausprosessiin. ELYjen tulosohjauksen ja ohjausmallien vakiinnuttaminen sekä toiminnan sopeuttaminen ELYissä tuottavuusvähennysten määräämien resurssien puitteisiin on haasteellinen tulevina vuosina. Alkusyksystä asetettiin maataloushallinnon uudistusta kunnissa tukeva työryhmä sekä tuettiin koulutuksin ja neuvonnan avulla kuntien valmistautumista uudistukseen. Uudistus antaa tilaisuuden tiivistää kanssakäyntiä paikallishallinnon kanssa sekä tarjota parempia koulutus ym. mahdollisuuksia.. Viraston alueellistaminen on edennyt suunniteltua nopeammin, pääosin koska henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta. Vuoden 2009 aikana viraston palveluksesta erosi 23 henkilöä ja vuoden lopussa Seinäjoella työskenteli 80 henkilöä. Vaihtuvuus näkyy myös määrärahan käytössä, koska poikkeuksellisen suuresta vaihtuvuudesta johtuen koko htv-kehystä ei ole pystytty käyttämään ja IT-projektien läpivienti on viivästynyt. Mavi on panostanut niiden henkilöiden tukitoimenpiteisiin, joille Seinäjoelle siirtyminen ei ole mahdollista. Alueellistamisesta johtuvasta suuresta vaihtuvuudesta huolimatta on onnistuttu varmistamaan toiminnan häiriöttömyys. Alueellistamisen siirtymäkausi ja henkilöstön merkittävä vaihtuvuus vaikuttavat viraston toimintaan vuoteen Ottaen huomioon Maaseutuviraston alueellistumisesta aiheutuva henkilöstön suuri vaihtuvuus ja muutoksen haasteet, on Maaseutuvirasto selviytynyt työhönsä sitoutuneen henkilöstön ansiosta vuodelle 2009 asetetuista tulostavoitteista ja perustehtävistään erittäin hyvin

5 3 2. Vaikuttavuus Maatalouspolitiikan toimeenpanijana Maaseutuvirasto on vaikuttanut maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Virasto on toimeenpannut maaseudun kehittämisohjelman, yhteisen maatalouspolitiikan ja kansallisten tukijärjestelmien mukaisia toimenpiteitä, joilla tähdätään maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Maaseutuvirasto on ollut aktiivinen verkostotoimija ja on tuottanut informaatiota poliittisen päätöksenteon tueksi. Virasto täydentävien ehtojen toimeenpanijana on vaikuttanut elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämisen ja parantamiseen. Koko virastoa koskevat tavoitteet 2009 (tulossopimus 2009) KOKO TAVOITE MITTARI VUODEN TILANNE 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysmääräinen toimeenpano vuonna 2009 v voimaantulleiden muutosten ja tammikuussa 2009 hyväksytyn ympäristötuen muutoksen osalta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräinen toimeenpano vuonna 2009 on toteutunut. 2.CAP:in terveystarkastuksen toimeenpano: muutokset tilatukeen ja muihin suoriin tukiin, täydentäviin ehtoihin, modulaatioon ja tukirajoitteisiin. Ympäristötuen muutokset on toimeenpantu ja tuki on maksettu kahdessa erässä viljelijöille. Tilatuen muutokset on toimeenpantu. Tulevien vuosien muutoksia on arvioitu. Modulaatio on toteutettu ja tuet on laitettu maksuun joulukuun alussa. 3. Kehitetään toiminnan seurantaja palautejärjestelmä yhdessä MAO:n kanssa sekä toimivat yhteistyömenettelyt KRO:n ja MEO:n kanssa. Uusien tehtävien sisältö sovittu. Seuranta- ja palautejärjestelmä käytössä. EU:n uusien nautatukien valmistelu on aloitettu. Komission päätös ja kansalliset säädökset asiasta kuitenkin vielä puuttuvat (helmikuussa 2010), joten tukijärjestelmät eivät näin ollen voi olla käytössä vielä vuoden 2010 alussa. Vuosipalaverit pidetty KRO:n ja MEO:n kanssa. Säännöllistä yhteistyötä MAOn johdon ja yksikköjen välillä on toteutettu. Toimintaa kehitetään edelleen.

6 ja pohjoisen tuen muutosten, erityisesti sika- ja siipikarjatukien tuotannosta irrottamisen, toimeenpano. Maksatukset toimeenpannaan sovitussa aikataulussa. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen, rakennemuutoskorvauksen ja viitemäärien haku toteutui ( ). Myös em. liittyvät valvonnat toteutettu v Tuet viljelijöille maksettiin joulukuun puolivälissä. Kunnat ovat vahvistaneet tilakohtaiset viitemäärät ja postitukset tiloille ovat käynnistyneet tammikuussa Maaseudun kehittämisohjelmien sulkeminen hoidetaan asetetuissa aikatauluissa 6. Virasto toteuttaa alueellistamissuunnitelmaa. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä noin 60 henkilön toimipiste on siirtynyt Seinäjoelle Seinäjoella 60 henkilön toimipiste Toteutettu siten, että sulkeminen onnistuu komission asettamassa aikataulussa. Toteutunut. Vuoden 2009 lopussa Seinäjoella työskenteli 80 henkilöä. 7. Sähköisen asioinnin edistämiseksi kehitetään prosesseja ja tietojärjestelmiä maa- ja metsätalousministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 8. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi vuonna Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihauista 10% Sertifiointihakemus jätetty mennessä Sähköisten tukihakemusten osuus kaikista pintaalatukihakemuksista 9,5% Sertifiointihakemus jätetty kesäkuussa. Sertifiointitarkastus tehty marraskuussa. Vuoden 2009 osalta siirtomenojen vaikuttavuustiedot esitetään kokonaisuudessaan MMM:n toimintakertomuksessa. 3. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus Virasto aloitti toimintansa ja vuosi 2009 on viraston toinen täysi toimintavuosi. Mavin työajanseurantaportaali on otettu käyttöön heinäkuussa 2008 ja työpanoksen sekä kustannusten jakautuminen toiminnolle on laskettu tämän kuuden kuukauden perusteella. Luvut eivät siis ole täysin vertailukelpoisia vuosien välillä. Toimintojen sisältöä tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Vuonna 2008 virastossa aloitettiin laskentajärjestelmän kehittäminen. Vuoden 2009 aikana saatiin käyttöön toimintolaskentajärjestelmä, jonka tavoitteena on tuottaa tiedot kustannuksista ja henkilötyövuosista toiminnoittain. Kustannuslaskennan kehittämistä jatketaan vuoden 2010 aikana mittareiden ja suoritekustannusten raportoinnin osalta. Kehittämistyön yhteydessä toimintoja tultaneen uudistamaan vuodelle 2011, jotta ne vastaisivat paremmin viraston johtamisen tarpeisiin.

7 5 HTV (% kokonaisuudesta sarakkeissa) Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja 70 Tukijärjestelmien hallinnointi 24,79% 24,87% -hallinto) 71 Hakemusten käsittely 8,16% 7,60% 72 Tukimaksujen käsittely 3,30% 6,26% 73 Tukien valvonta ja tarkastukse 6,24% 6,72% 74 Tukien takaisinperintä ja saat 2,63% 2,48% 75 Yhteistyö ja kehittäminen 4,77% 4,44% 78 Sisäinen tarkastus ja valvonta 1,21% 1,79% 1 Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja -hallinto) 51,12% 54,17% 2 Tietotekniikka ja -hallinto 76 Tietotekniikka ja -hallinto 14,26% 13,56% 2 Tietotekniikka ja -hallinto 14,26% 13,56% 3 Hallinnon prosessit 80 Taloushallinto 5,30% 2,45% 81 Henkilöstöhallinto 2,63% 2,78% 82 Henkilöstön kehittäminen 4,83% 5,26% 83 Viestintä 2,49% 1,91% 84 Muut yhteiset toiminnot 19,38% 19,87% 3 Hallinnon prosessit 34,62% 32,27% Prosessi 100,00% 100,00% Taulukko 1. Työpanoksen jakautuminen toiminnoille. Työajanseuranta on otettu käyttöön 7/2008, joten vuodet eivät ole vertailukelpoisia. Viraston toiminta on erittäin tietojärjestelmäkeskeistä ja tietotekniikka on osa Mavin ydinprosesseja. Maksajavirastotoiminnasta johtuen myös sisäinen tarkastus on osa ydinprosesseja totutusta käytännöstä poiketen. Muut yhteiset toiminnot (84) sisälsi vuonna 2009 johtamisen, luottamusmiestoiminnan, toiminnan ja talouden suunnittelun, hankinta- ja sopimusasiat, tietopalvelun, tietoturvan, toimitilasuunnittelun ja muutot, hallinnon sidosryhmäyhteistyön, perehdyttämisen, yleishallinnon, asiakirjahallinnon ja hallinnon prosessien suunnittelun. Vuosina myös ydintoimintojen johtamiseen käytetty työaika on kirjattu hallinnon prosessiksi. Työajanseurantaa on muutettu tältä osin vuoden 2010 alusta lähtien Ydinprosessit (pl. tietotekniikka 70 Tukijärjestelmien hallinnointi ja -hallinto) 71 Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukse Tukien takaisinperintä ja saat Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta Ydinprosessit (pl. tietotekniikka ja -hallinto) Tietotekniikka ja -hallinto 76 Tietotekniikka ja -hallinto Tietotekniikka ja -hallinto Hallinnon prosessit 80 Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Viestintä Muut yhteiset toiminnot Hallinnon prosessit YHTEENSÄ Taulukko 2. Oman rahoituksen kustannusten jakautuminen toiminnoille (ennen vyörytyksiä, ei sisällä poistoja tai pääoman korkoa). Kustannuslaskenta perustuu työajanseurantaan (otettu käyttöön 7/2008). Vuodet eivät ole vertailukelpoisia.

8 6 Toimintokokonaisuuksien kustannukset esitetään taulukossa 2.. Luvut ovat ennen vyörytyksiä, eivätkä sisällä poistoja tai pääoman koron osuutta. Työajanseuranta on otettu käyttöön heinäkuussa 2008, joten kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoiset vuosien välillä. Toimintolaskentaa kehitetään edelleen vuoden 2010 aikana. Maaseutuviraston toiminta on tietojärjestelmäkeskeistä ja tietohallinnon osuus kokonaiskustannuksista on merkittävä. Maaseutuviraston hallinnoimien tietojärjestelmien avulla maksetaan vuosittain yli 2 mrd. euroa kansallisia ja Euroopan unionin rahoittamia tukia. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Vuoden 2009 alusta Maville siirrettiin sopimus Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen kanssa teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta. Mavissa laadittiin v kpl perintökaareen liittyviä lausuntoja. Näiden osuus on alle 1 % maksullisesta toiminnasta. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma Kustannukset, tuhatta euroa 2009 toteuma Tuotot Kustannukset Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset 2447 muut erilliskustannukset Erilliskustannukset, yhteensä Käyttöjäämä Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot 0 korot 0 muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä (+) tai alijäämä (-) Kustannusvastaavuus 98,9 % Maksullinen toiminta siirtyi Maa- ja metsätalousministeriöstä Maviin vasta kevään 2009 aikana, joten toiminnasta ei ole aikaisemmalta vuodelta vertailutietoa eikä tavoitteita toiminnan kustannusvastaavuudelle ole asetettu. 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Toimeenpanotehtäviä on delegoitu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ent. työ- ja elinkeinokeskus) ja kunnille. Delegoituja tehtäviä ovat mm. tukihakemusten vastaanotto ja päätöksenteko, maksuhakemusten vastaanotto ja päätöksenteko, tarkastus- ja valvontatehtävät sekä asiakkaiden ohjaus ja neuvonta. Työ- ja elinkeinokeskuk-

9 7 sia koulutettiin ja heille järjestettiin videoneuvotteluja ympäri vuoden. Videoneuvotteluista on muodostunut vakiintunut menettely tiedottaa ja kouluttaa alaista hallintoa. Kappaleessa on kuvattu hallinnon suoritteet sektoreittain. Kappaleessa kuvataan toimintoprosesseittain, mitä tehtäviä Mavi suorittaa osana em. sektoreiden prosesseja Suoritteiden määrät sektoreittain Seuraavassa on esitetty maatalouden menoja vuodelta 2009 momenteittain. Luvut sisältävät maatalouden tukia viljelijöille sekä maaseudun kehittämisen tukia viljelijöille yrityksille ja yhteisöille. Valtaosa maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tukimaksuista, joita oli vuonna 2009 noin 108 miljoonaa euroa, ei sisälly lukuihin. Momentti Momentin nimike Kansallinen osuus EU:n osuus Yhteensä (1000 euroa) (1000 euroa) (1000 euroa) EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki EU-tulotuki ja EU-markkinatuki Satovahinkojen korvaaminen Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonhaittakorvaus Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet Korkotuet Yhteensä Osuudet % 60 % 40 % 100 % Taulukko 3. Maatalouden menot momenttien ja osalta vuonna 2009 Maksetut tuet momenteittain v. 2009, %osuus kaikista tuista 6 % EU-tulotuki ja EUmarkkinatuki 7 % 26 % Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki 16 % Luonnonhaittakorvaus 19 % 26 % Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja eituotannolliset investoinnit Luopumistuet ja - korvaukset ja pellonmetsitystuki Muut momentit Kuva 1. Luvun ja mukaan maksettuja maatalousmenoja vuonna 2009

10 8 Maatalouden tuet Maa- ja puutarhatalouden kansallisiin tukiin sisältyi luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa, Etelä-Suomen kansallinen tuki, pohjoinen tuki ja eräitä muita kansallisia tukia. Satovahinkokorvauksia maksettiin edellisvuotta huomattavasti enemmän vuonna Vuonna 2008 satovahinkoja korvattiin noin 1,6 milj. euroa ja vuonna ,4 milj. euroa. Tilatuki ja vienti-, koulumaito- ja eräät muut markkinatuet muodostivat suurimman osan kokonaan EU:n maataloustukirahastosta maksettavista tuista. Puutarhatalouden ja sokerituotannon erityistoimenpiteiden maksuista suurin osa muodostui sokerin rakenneuudistuksen maksuista. Vuonna 2009 ympäristötuen perustukeen sitoutuneita viljelijöitä oli lähes kpl. Ympäristötuen 5-, 10- tai 20-vuotisia erityistukisopimuksia, joita on 30 erilaista sopimustyyppiä, oli vuonna 2009 voimassa yhteensä noin kpl. Näistä uusia vuonna 2009 tehtyjä 5-vuoden sopimuksia oli noin 1200 kpl. Lisäksi haettuja uusia sopimuksia oli vuoden vaihteessa tammikuussa 2009 käsittelemättä noin 800 kpl. Maaseudun kehittämisen tuet Maaseudun kehittämiseen suunnattuja hanke- ja yritystukia, maatalouden investointitukia sekä aloitustukea, toimintarahaa ja ohjelman teknistä apua maksettiin 2009 yhteensä 858 milj. euroa. Vuonna 2009 maksaminen käynnistyi täysipainoisesti ohjelmakauden osalta. Maksupäätöksiä tehtiin yritystukien osalta 2301 kpl ja hanketukien osalta 1060 kpl. Maksupäätösten ja maksetun tuen määrä kasvoi koko ajan vuoden edetessä. Toimintarahaa Leader-toimintaryhmille maksettiin 7,2 milj. euroa. Ohjelmakauden sitoumuksia maksettiin kansallisesti yhteensä euroa. Nämä tapaukset ovat olleet käsittelyssä muutoksenhakuasteissa. Ohjelmakauden osalta voidaan todeta maksujen vähäisen määrän kertovan siitä, että vanha ohjelmakausi on saatu maksujen osalta lähes kokonaan päätökseen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman koko ohjelman kehyksestä maksettiin vuoden 2009 loppuun mennessä noin 10 %:a. Sidotuista on maksettu 29 %:a. Alkuperäisestä aikataulusta ollaan hieman jäljessä toimintalinjojen 1,3,4 ja 5 osalta. Todennäköisesti vuonna 2010 maksuhakemusten määrä lisääntyy ja tukea maksetaan enemmän kuin vuonna Tukijärjestelmät käynnistyivät kokonaisuudessaan vuonna Maaseudun kehittämistoimintaan, osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, pystyttiin tekemään hanke- ja yritystukipäätöksiä normaalisti koko vuoden. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 2041 myönteistä päätöstä yritystukien osalta ja 1223 myöntöpäätöstä hanketukien osalta. Vuonna 2009 kehittämisohjelman kokonaiskehys nousi lisärahoituksen myötä. Lisärahoitusta tuli toimenpiteisiin 111,121, 124, 214, 312, 321 ja 413. Rahoituskehyksen korjauksia tehtiin myös toimenpiteisiin 112, 123 ja 311, jotka menettivät osan kehyksestään. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman koko kauden ohjelmakehyksestä oli mennessä sidottu noin 64,5 %. Kertomusvuoden lopulla TE-keskuksissa oli vireillä noin 730 hanketukihakemusta. Yritystuissa vastaavasti vuo-

11 9 denvaihteessa oli vireillä 634 hakemusta. Nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia oli 41 ja 545 investointitukihakemusta. MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN SITOMISTILAN- NE Toimenpide/Toimintalinja Ohjelman kehys EU:n rahoitus Sidottu EUn rahoitus % Maksettu kumulatiivinen EU-rahoitus Ammatillinen koulutus ja tiedotus, maa-, metsä- ja elintarviketalous , Nuorten viljelijöiden aloitustuki , Varhaiseläke 1) , Maatilojen nykyaikaistaminen (=investointituki) , Maa- ja metsätaloustuotteiden jalostus ja markkinointi , Maa-, metsä- ja elintarviketalouden innovatiivinen yhteistyö , Yhteensä toimintalinja , Luonnonhaittakorvaukset (vuoristoalueilla) 2) , Luonnonhaittakorvaukset (muilla alueilla) 2) , Maatalouden ympäristötuet 2) , Eläinten hyvinvointi , Ei tuotannolliset maa- ja metsätalousinvestoinnit , Maatalousmaan metsitys 1) , Yhteensä toimintalinja , Maatilojen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle , Mikroyritysten kehittäminen , Matkailuelinkeinojen edistäminen , Maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut , Kylien kunnostus ja kehittäminen , Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen , Linjan 3 toimijoiden ammatillinenkoulutus ja tiedotus , Yhteensä toimintalinja , Kilpailukyky , Ympäristä/Maankäyttö , Elämän laatu/monipuolistaminen , Yhteistyö , Toimintaryhmien toimintaraha , Yhteensä toimintalinja , Tekninen apu yhteensä , KOKO OHJELMA YHTEENSÄ , ) Maksettuja menoja kaudelta ) Maksettuja menoja kaudelta Taulukko 4. Maaseudun kehittämisohjelman sitomistilanne ja vuoden 2009 maksut

12 10 Markkinatuet Markkinatuet kasvoivat euromääräisesti mitattuna nelinkertaisiksi. Vientitukia maksettiin lähes 20 miljoonaa euroa eli yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen nähden. Pääosa vientituista meni maitotuotteille. Tuonti- ja vientitodistusten määrät sen sijaan laskivat EU:n kevennettyä edellisenä vuonna todistusjärjestelmää. Sisämarkkinatukien kokonaismäärä nousi 45 miljoonaan euroon, josta merkittävin osuus oli sokerin rakenneuudistustukena maksettu 35 milj. euroa lopettaneelle tehtaalle. Koulumaitotuen määrä nousi noin 1 milj. eurolla ns. tasatukimallin seurauksena. Viljan interventio-ostot alkoivat tauon jälkeen. Ostoja tehtiin yli 33 miljoonalla eurolla eli toiseksi suurin määrä koko EU:n jäsenyyden aikana. Myös maitosektorilla käynnistyivät interventio-ostot heikon markkinatilanteen vuoksi. VIENTI MARKKINATUET kpl euro kpl euro Tukipäätökset Todistukset TUONTI Tuontitodistukset SISÄMARKKINATUET Koulumaito-ohjelma Muut tuet INTERVENTIO (kaikki tuotteet yht.) - ostot varastointikorvaukset muut myynnit Kaikki yht Taulukko 5. Markkinatukipäätökset (eurot ja kappaleet vuosina ) Suoritteiden määrät toimintoprosesseittain Maaseutuviraston tarkastustoiminta Mavi suorittaa omia paikanpäällä tapahtuvia tarkastuksia yritys- ja hanketukien osalta ja markkinatukiin liittyvien otantatarkastusten osalta sekä suorittaa laadunvalvontoja TE-keskuksille delegoitujen valvontatehtävien osalta. Varsinkin kokotilavalvonnoissa Mavi kouluttaa, ohjeistaa sekä antaa käytännön neuvontaa TE-keskusten valvontaa toteuttaville henkilöille. TE-keskukset tekivät vuonna 2009 tarkastuksia yhteensä 4504 tilalla. Lisäksi TE-keskukset tekivät eläinvalvontoja, erikoistukien valvontoja ja useita tukiehtoihin liittyviä ristiintarkistuksia. TE-keskukset suorittivat myös maatalouden investointitukiin liittyvät paikan päällä tehtävät otantatarkastukset.

13 11 Laadunvalvonta on komission asetuksen edellyttämää valvontaa. Laadunvalvonnan merkitys on kasvanut jatkuvasti ja se kattaa jo kaikki keskeisimmät tukijärjestelmät. Vuonna 2009 suoritettiin laadunvalvontoja aikaisempaa vuotta enemmän. Laadunvalvonnat ovat olleet joko paikanpäällä tehtäviä tarkastuksia tai asiakirjatarkastuksia. Paikanpäällä tehtävissä tarkastuksissa TE-keskuksen tekemä tarkastus on uusittu tai TEkeskuksen tarkastajan työtä on seurattu tarkastuskohteessa. Eri tukijärjestelmien valvonnan laaduntarkastusten lisäksi valvontayksikkö on tehnyt TE-keskusten ympäristötuen erityistukisopimusten päätöksenteon valvontaa Komission tarkastukset Tarkastustoiminta Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastaukset Tukijärjestelmien laadunarviointitarkastukset Taulukko 6. Mavin valvontaosaston tarkastustoiminta, tarkastuskäyntien määrä. Maaseutuvirastolle siirrettiin vuonna 2009 kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset Metsäkeskusten tarkastusten laadunarvioinnit. Nämä tarkastukset aloitettiin kertomusvuonna ja niitä tehtiin yhteensä 90 kpl. Määrä sisältyy taulukossa 6 tukijärjestelmien laadunarviointitarkastuksiin, mistä osittain johtuu tukijärjestelmien laadunarviointitarkastusten tarkastusmäärien huomattava nousu vuodesta Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien tarkastukset etenivät suunnitelmien mukaisesti. Tarkastukset tehdään ennen maksuja ja tarkastusmäärää arvioidaan maksuun edenneistä tukipäätöksistä. Lisäksi Mavi suoritti markkinatukiin liittyviä paikalla tehtäviä otantatarkastuksia, joihin kuuluvat mm. koulumaitotuki, lihan hintaseuranta, hedelmä- ja vihannestuottajatuki sekä sokerin väliaikainen rakenneuudistustuki. Euroopan yhteisön toimielimistä komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekevät tarkastuksia Maaseutuviraston toimeenpanovastuulla oleviin ohjelmiin ja tukijärjestelmiin. Euroopan komissio voi tarkastusten perusteella sulkea maataloustuki- tai maaseuturahastosta rahoitettuja menoja yhteisön rahoituksen ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 1290/ artiklan mukaisesti. Vuoden 2009 lopussa oli yhteensä 6 komission tekemää tarkastusta kesken, joiden osalta Maaseutuvirasto kävi neuvotteluja komission kanssa. Vuoden 2009 aikana komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto teki pinta-alaperusteisia tukia sekä Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmaa koskevat tarkastukset Suomeen ja lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin kohdisti tilatukea koskevan DAS-tarkastuksen Suomeen.

14 12 Tietohallinto Tietohallintokokonaisuus muodostaa merkittävän osan viraston budjetista ja viraston liiketoiminta on sidoksissa toimiviin substanssitietojärjestelmiin. Viraston jokapäiväisen toimintakyvyn säilyttämiseksi hankitaan mm. ulkopuolisilta palveluntuottajilta tietoliikenne-, työasematuki- ja videoneuvottelupalveluita sekä erilaisia asiantuntijapalveluita. Konsultit Konsultit Toimintokokonaisuus vuosina , eurot 2009, eurot Maataloushallinnon tukimaksujärjestelmät Maataloushallinnon sähköinen asiointi ja raportointi Viljelijätuet Maaseudun kehittäminen Markkinatuet Tukitoiminnan järjestelmien kehittäminen YHTEENSÄ Taulukko 7. Tietojärjestelmien kehittämisprojektien ulkopuoliset ostot toimintokokonaisuuksittain. Vuoden 2009 aikana toteutettuja euromääräisesti suurimpia tietojärjestelmäprojekteja olivat Saatavien seurannan ja raportoinnin (Sara) projekti (ostot 1,113 miljoonaa euroa), Sähköinen tukihaku 2009 (ostot 0,204 miljoonaa euroa), Saran rajapintojen kehittäminen (ostot 0,212 miljoonaa euroa) sekä Mavin raportointijärjestelmän kehittäminen (ostot 0,210 miljoonaa euroa). Näistä Sara, Saran rajapintojen kehittäminen ja raportointijärjestelmän kehittäminen jatkuvat edelleen vuonna Sähköisen asioinnin kehittämisen osalta on aloitettu jo syksyllä 2009 uusi sovellusprojekti (sähköinen tukihaku 2010), joka jatkuu vuoden 2010 kesään saakka. Rahoituslähde 2008 Rahoituslähde 2009 Maaseutuviraston tietohallinto, ostopalvelut Mavi ( ) MMM ( ) Tekninen tuki Yhteensä 2008 Mavi ( ) MMM ( ) Yhteensä 2009 Substanssitietojärjestelmien kehittämisprojektit Toiminnan tuki * sisältää mm. tietoliikenteen ja puhelinvälityksen, tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, ICT-asiantuntijapalvelut, toimintolaskentaprojekti) Peruslohkojen tunnistusjärjestelmä Yhteensä Taulukko 8. Mavin omistamien kehittämisprojektien, tukitoimintojen ja peruslohkojen tunnistusjärjestelmän kustannukset ja rahoituslähteet (sisältää pelkät ulkopuoliset ostot). Peruslohkojen tunnistusjärjestelmän kustannukset olivat vuonna ,451 miljoonaa euroa, josta 0,169 miljoonaa käytettiin uusien GIS-työkalujen eli Kartturin kehittämiseen. Projekti viivästyi alkuperäisestä aikataulustaan toimitusvaikeuksien vuoksi, mutta uusi sovellus on saatu otettua käyttöön helmikuussa Ydintoiminnan mahdollistavien tukitoimintojen ostot (yhteensä 1,180 miljoonaa euroa) koostuivat vuonna 2009 suurimmaksi osaksi tietoliikenteen ja puhelinvälityksen ylläpidosta, laitehankinnoista ja liisauksesta, lisenssiostoista ja erilaisten it-

15 13 asiantuntijapalveluiden ostoista sekä työasematuen siirtymisestä Tike-HD:ltä Fujitsulle (siirtoprojekti ja varsinaiset juoksevat kuukausikulut). Maataloushallinnon substanssijärjestelmien ylläpidon ostopalveluiden rahoituksesta vuonna 2009 vastasi Tike budjettivaroillaan (lukuunottamatta peruslohkojen tunnistusjärjestelmää ja Rahtu-sovellusta). Mavin järjestelmien ylläpitoon käytettiin yhteensä n. 0,681 miljoonaa euron edestä ulkopuolisten toimittajien palveluita. Mavin järjestelmien kehittämiseen käytettiin vuonna htp Tiken työtä ja ylläpitoon 3851 htp. Muut suoritteet Maaseutuvirasto järjesti koulutustilaisuuksia ajankohtaisista tukiin liittyvistä aiheista kunnan maaseutuasiamiehille, TE-keskusten virkamiehille, toimintaryhmien henkilöstölle, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolle ja sen liitoille, Svenska lantbruksproducenternas centralförbundille ja sen liitoille, alueellisille ympäristökeskuksille, ProAgria Maaseutukeskuksille, niille yksityisille neuvojille, jotka tekevät kevään päätukihakemusten täyttöä, terveydenhuolto- ja läänineläinlääkäreille sekä maaseutuoppilaitoksille Alaiselle hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä ELY-ohjaukseen liittyvä koulutus 55 Kuntien ohjaukseen liittyvä koulutus 14 Pinta-alavalvontoihin liittyvä koulutus 6 Alaisen hallinnon koulutuksiin osallistuneiden määrä Tukien hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät koulutukset 2061 Valvontaan liittyvät koulutukset 709 Maksatukseen liittyvät koulutukset 549 * tietojärjestelmäkoulutukset sisällä yo. koulutuksissa Taulukko 9. Alaiselle hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien lukumäärä ja koulutuksiin osallistuneiden määrä v Kokouksia ja koulutuksia on pidetty sekä paikan päällä maakunnissa että videoneuvottelulaitteiden välityksellä, jonka osallistujat ovat kokeneet menettelyn hyväksi. Videoneuvottelulaitteiden avulla osallistujat ovat voineet osallistua kokoukseen omista toimitiloistaan. Osa järjestetyistä koulutustilaisuuksista on myös videoitu. Videotallenteet ovat nähtävissä Maaseutuviraston www-sivuilla. Koulutusten järjestämisen lisäksi Maaseutuviraston henkilöstö osallistui luennoitsijoina muiden tahojen, kuten maaseutuverkoston tai TE-keskusten järjestämiin tilaisuuksiin. Viestinnässä keskeinen teema oli sähköinen tukihaku. Tavoitteena oli tarjota tietoa sähköisen haun mahdollisuuksista ja tukea palvelun käyttömäärätavoitteen saavuttamista. Aiheesta järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, julkaistiin media- ja asiakastiedotteita ja tehtiin yhteistyötä TE-keskusten viestintähenkilöiden kanssa. Maaseutuvirasto tuotti myös kuntien ja TE-keskusten käyttöön lehdistötiedotteita sähköisestä tukihausta. Mavin verkkosivustolle lisättiin tietoa Vipu-palvelusta.

16 14 Viestintäkanavana TE-keskuksiin ja kuntiin käytettiin Aitta-ekstranetia. Myös sähköpostitse tiedotettiin toiminnasta TE-keskuksille ja toimintaryhmille. Tiedotusvälineille lähetettiin toimintavuoden aikana noin 40 mediatiedotetta. Tuenhakijoille lähetettiin oppaita, ohjeita, lomakkeita, esitteitä ja asiakastiedotteita. Maaseutuvirastoviraston julkaisusarjoissa julkaistiin hakuoppaita ja strategiajulkaisuja. Mavin strategiaviestintään tuotettiin julkaisun lisäksi esite ja esittelymateriaalia. Maaseutuvirasto osallistui MMM:n hallinnonalan Luonnonvarat-yhteistyössä Farmarimaatalousnäyttelyyn Kokkolassa Sähköisen tukihaun lisäksi Mavin osastolla oli esillä ympäristötukiasioita. Oma näyttelyosasto Mavilla oli myös ympäristöhankepäivillä Lahdessa lokakuun alussa. Lisäksi hallinnonalan yhteistyössä julkaistiin Verso- ja Liiteri-uutiskirjeitä. Sisäisessä viestinnässä järjestettiin henkilöstöinfoja, Mavi-infoja, ja hyödynnettiin Massi-intranetiä viestintävälineenä. Mavi-infoihin henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua eri toimipisteistä videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Sisäistä viestintää ja tiedonkulkua mitattiin henkilöstöbarometrissa (taulukko 9) Tiedon kulku 7.1 Työyhteisön sisäinen viestintä ja tiedon kulku 2,96 3,01 3,07 Taulukko 10. Tiedon kulku, henkilöstöbarometri. Maaseutuvirastossa analysoitiin Mavin saamaa mediajulkisuutta. Analyysin lähteenä käytettiin uutisseurantapalvelun M-Brainin Maaseutuvirastoa koskevia hakutuloksia vuodelta 2008 sanomalehdissä ja verkkojulkaisuissa. Tulosten mukaan yleissävyltään valtaosa aineistosta (75 %) oli neutraalia. Neutraali aineisto käsitteli tukitietojen julkistamista, tukien hakua, maksatusta ja valvontaa. Negatiivisia kirjoituksia oli kymmenen prosenttia. Maaseutuviraston strategian valmistuttua aloitettiin viestintästrategian laadinta. Työskentelyn alussa tehtiin analyysi Mavin viestinnän nykytilasta. Se toteutettiin kolmena erillisenä verkkokyselynä asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle. Tulokset osoittivat, että Mavin viestintään ollaan kokonaisuudessaan suhteellisen tyytyväisiä. Asiakkaat antoivat viestinnälle kouluarvosanan 8, yhteistyökumppanit 7+, ja henkilöstö 7½ Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Mavi palvelee maatilayrityksiä, maanviljelijöitä, maaseudun mikroyrityksiä ja maaseudun kehittäjiä kyläyhdistyksistä yliopistoihin. Virasto hoitaa viljelijätukien, maaseudun rahoitus- ja kehittämistukien sekä markkinatukien toimeenpanon. Viljelijät asioivat tukiasioissa kuitenkin edelleen ELY-keskusten (entiset TE-keskukset) ja kuntien maaseutuviranomaisten kanssa. Viraston asiakkaita ovat myös elintarviketeollisuus sekä elintarvikkeiden kauppaa harjoittavat yritykset. Koulumaitotuki, EU:n yhteisrahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat sekä EU:n ruoka-apuohjelma tuovat viraston asiakkaiksi koulut, kunnat,

17 15 seurakunnat ja järjestöt. Viraston yhteistyökumppaneita ovat myös interventiovarastoinnin palveluja tarjoavat yritykset. Toiminnan laatua kuvaavien mittareiden määrittely on aloitettu ja työtä jatketaan vuoden 2010 aikana. Toimintakertomuksessa käytettävät mittarit kuvaavat vain osaa toiminnasta Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta 9,5 % Taulukko 11. Sähköisesti jätettyjen tukihakemusten osuus kaikista pinta-alatuen hakemuksista. Sähköinen tukihaku oli ensimmäistä kertaa käytössä koko Manner-Suomen alueella. Käyttöönoton tueksi oli koulutusta ja viestintää. Tavoitteena oli, että kymmenen prosenttia pinta-alatuen hakemuksista jätetään sähköisesti, mikä lähestulkoon saavutettiin keskimääräinen maksujen läpimenoaika kalenterivuoden aikana, myöhästymispäivät (pl. Suuret tulotukierät) Myöhästymispäivät, suuret tulotukierät 0 0 Taulukko 12. Maksatusten normaalin maksujen läpimenoajan (yksi työpäivä) ylittävien päivien kumulatiivinen lukumäärä, ns. myöhästymispäivät. Mavista lähtee lähes jokainen arkipäivä maksuun yksi tai useampi maksatuserä, yksittäisen maksatuserän ollessa suuruudeltaan muutamista tuhansista euroista jopa kymmeniin miljooniin euroihin. Nopeimmillaan Mavin maksatustoimintoon kuuluvat tehtävät saadaan maksujen osalta suoritettua yhdessä työpäivässä. Taulukossa 12. esitetään nopeimman mahdollisen, eli kestoltaan yhden työpäivän, läpimenoajan ylittävien päivien kumulatiivinen lukumäärä kunakin tarkasteluvuonna. Lisäksi esitetään erikseen suurien tulotukierien myöhästymispäivien määrä. Nämä tulotukierät muodostavat valtaosan Mavin kautta kulkevien maksujen volyymistä Markkinatukipäätösten läpimenoajat * Vienti (keskiarvo) 23pv 64pv 40 pv 90pv Koulumaito 18pv 17pv 21 pv 90pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen 9pv 11pv 31 pv 60pv * Määräaika säädösten mukaan Taulukko 13. Markkinatuen tukipäätösten läpimenoajat vuonna Markkinatukien päätösten keskimääräiset läpimenoajat olivat vuonna 2009 alle säädösten asettamien enimmäiskäsittelyaikojen. Koulumaitotuen ja EU:n menekinedistämisohjelmien käsittelyajat nousivat jonkin verran. Vientitukien käsittelyajat lyhenivät edellisestä vuodesta lähemmäs aiempien vuosien tasoa, kun markkinatilanteen vuoksi uudelleen aktivoituneelle vientitukisektorille siirrettiin osaamista hakemuskäsittelyyn.

18 16 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vaihtuvuus jatkui kertomusvuonna edelleen vilkkaana. Ulkoisia rekrytointeja tehtiin 44 kappaletta. Maaseutuviraston strategia valmistui vuoden 2009 alkupuolella. Strategiaprosessi jatkui arvokeskusteluilla ja strategian jalkauttamisella. Henkilöstöstrategian valmistelu käynnistyi. Myös esimiesvalmennukseen 360-kyselyineen ja henkilöstötilaisuuksineen panostettiin. Joulukuussa 2009 toteutettiin työtyytyväisyysbarometri VM Baro -kyselyllä. Maaseutuviraston kokonaistyötyytyväisyysindeksiluku oli 3,39 eli keskimääräinen työtyytyväisyys oli kohonnut edellisvuodesta. Tätä voidaan pitää vaikeassa muutostilanteessa erittäin myönteisenä kehityksenä Henkisten voimavarojen tärkeimmät tunnusluvut Henkilöstöstä 33 % oli miehiä ja 67 % naisia. Miesten osuus lisääntyi noin 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, mutta edelleen virasto on naisvaltainen Henkilöstön keski-ikä (vuosina) 42,9 42,2 42,9 Henkilöstön ikäjakauma vuotiaita 1,0 % 1,8 % 0,4 % vuotiaita 10,0 % 10,9 % 11,2 % vuotiaita 16,3 % 17,7 % 14,6 % vuotiaita 13,4 % 14,1 % 15,9 % vuotiaita 17,2 % 14,5 % 15,9 % vuotiaita 13,9 % 11,8 % 11,6 % vuotiaita 10,0 % 12,3 % 11,2 % vuotiaita 9,6 % 8,6 % 9,4 % vuotiaita 8,6 % 8,2 % 9,0 % 65-0,9 % Taulukko 14. Henkilöstön keski-ikä ja ikäjakauma. Henkilötyövuosia Maaseutuvirastossa oli ,9 htv:tä. Näistä 200,9 htv:tä rahoitettiin Mavin toimintamäärärahoista (momentti ). Alueellistamisesta johtuen henkilöstön vaihtuvuus on edelleen keskimääräistä suurempaa, ja on siis pysynyt korkealla tasolla jo kolme vuotta.

19 Htv-kehys 136,0 210,0 219,0 Henkilötyövuodet 128,6 189,6 200,9 Teknisellä tuella palkatut (Mavin htv-kehyksen päälle) Henkilöt Vakituiset ,3 % 167,64 76,2 % ,7 % Määräaikaiset 42 20,7 % 52,36 23,8 % 55 23,3 % Miehet 31 % 29 % 77,0 33 % Naiset 69 % 71 % 156,0 67 % Kokoaikaisten osuus 92,1 % 93,7 % 227,0 96,1 % Osa-aikaisten osuus 7,9 % 6,3 % 9,0 3,9 % Lähtövaihtuvuus ,0 % 31 16,1 % luonnollisen poistuman osuus 4,0 3,0 1,0 Tulovaihtuvuus Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,2 3,39 Sairauspoissaolot, pv sairauspoissaolot / hlö 11,7 9,3 8,1 lyhyiden (1-3 pv) sairauspoissaolotapausten osuus kaikista sairaustapauksista ,0 % ,9 % ,7 % Koulutukseen osallistuneet: Henkilöt Osuus henkilöstöstä 46,0 % 47,3 % 51,5 % Koulutuspäivien määrä ,2 Koulutuspäivät / henkilö 1,8 2,2 6,5 Taulukko 15. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. Henkilöstöstä 96,1 % oli kokoaikaisia ja 3,9 % osa-aikaisia. Vakinaisia Maaseutuviraston henkilöstöstä oli 76,7 % ja määräaikaisia 23,3 %. Määräaikaisuuden perusteena on yleensä alueellistaminen tai viransijaisuus. Sairauspoissaoloja oli yhteensä 1651 päivää, josta lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli 20,7 % (341 päivää). Sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 8,1 päivää / htv. Lähtövaihtuvuus oli 31 henkilöä, näistä luonnollisen poistuman osuus oli 1 henkilö. Tulovaihtuvuus oli 45 henkilöä. Viraston tarjoamaan henkilöstökoulutukseen on osallistunut 138 henkilöä ja koulutuspäiviä oli 894,2. Koulutusta saaneita henkilöitä oli henkilöstöstä 51,5 %. Koulutuspäiviä oli henkilöä kohden 6,5 päivää. Koulutuspäivien määrä on tilastojen mukaan lisääntynyt huomattavasti.

20 18 Koulutusrakenne Maaseutuvirastossa oli vuonna 2009 seuraava: Perusaste 6 henkilöä 8 henkilöä 12 henkilöä Keskiaste 35 henkilöä 45 henkilöä 44 henkilöä Alin korkea-aste 34 henkilöä 30 henkilöä 27 henkilöä Alempi korkeakouluaste 23 henkilöä 23 henkilöä 27 henkilöä Ylempi korkeakouluaste 108 henkilöä 110 henkilöä 118 henkilöä Tutkijakouluaste 2 henkilöä 3 henkilöä 3 henkilöä Muu tai tuntematon 1 henkilö 1 henkilö 2 henkilö Koulutustasoindeksi 5,8 5,7 5,7 6. Tilinpäätösanalyysi (talousarvion toteutuminen) Rahoituksen rakenne Maaseutuvirasto on nettobudjetoitu virasto. Kirjauskäytäntöön tuli muutos vuoden 2009 alusta teknisen tuen osalta siten, että meno kirjataan toimintamenomomentin menotileiltä ja tuloutus kirjataan tulotilille. Talousarvion toteutuminen Vuoden 2009 talousarviossa Mavin toimintamenomomentille osoitettiin t ja lisätalousarviossa II saatu 151 t. Vuodelta 2008 siirtyi määrärahaa t, joten käytettävissä oleva nettosumma oli t. Nettokustannukset alittivat nettokehyksen ja vuodelle 2010 siirtyi käytettäväksi t Tulot Menot Tulot Menot Kuluvan vuoden määräraha Edelliseltä vuodelta siirtynyt Yht Taulukko 17. Toimintamenomomentin tulo- ja menojakauma Talousarviossa tulokertymäksi arvioitiin euroa ja toteuma oli Talousarviossa ei oltu vielä huomioitu MMM:stä Maville siirtyneiden teurasruhojen luokituksen luokituksen ja punnituksen valvonnan hallinnointi. Teknisen tuen kirjauskäytännössä tehtiin muutos v alussa, mistä lähtien teknisen tuen menot nettoutettiin toimintamenomomentille. Suurin syy siirtyneen erän määrään on, että henkilötyövuositoteuma suuresta vaihtuvuudesta johtuen jäi n. 9 htv alle raamin. Myös alueellistamisen lisäkulut siirtyvät suureksi osaksi vuodelle Siirtyneen erän määrää kasvatti myös peruslohkojen tunnistusjärjestelmän osalta Kartturi-projekti, joka viivästyi toimitusvaikeuksien vuoksi. Ajantasaistuksen kehitystyön aloitusta jouduttiin siirtämään vuodelle 2010 toimittajan resurssipulan vuoksi.

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta

Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Maakuntauudistus maaseutuhallinnon tehtävien näkökulmasta Jaakko Rinne ylitarkastaja Mavi/Maatalousosasto MMM:n toimiala Hallituksen linjauksen mukaisesti MMM:n toimialan tehtävistä pääosa siirretään maakunnille

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Maaseutuvirasto Hanketarkastus Heli Pöyhönen Lahti 28.10.2014 Hanketarkastuksen tarkastukset Hallinnolliset tarkastukset Komission asetus (EY) N:o

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. S e

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman muutosesitys

Maaseudun kehittämisohjelman muutosesitys Maaseudun kehittämisohjelman 2014 2020 2. muutosesitys Seurantakomitea 17.11.2015 Tiina Malm Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Yleistä muutosesityksestä Muutosesitys on linjassa nykytilan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1

Leader-koulutus Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto. Sivu 1 Leader-koulutus 2016 Johanna Rannanjärvi ja Emmi Mäkinen Maaseutuvirasto Sivu 1 Komission rooli Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat Antaa parlamentin ohella

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus,

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.201 C(201) 10 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakiran Komission delegoitu asetus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet: ja Hakupäivä 23.3.

Maataloustukijärjestelmät. Toni Uusimäki 2016 Lähteet:  ja  Hakupäivä 23.3. Maataloustukijärjestelmät Toni Uusimäki 2016 Lähteet: http://mmm.fi/maataloustuet ja http://europa.eu/pol/agr/index_fi.htm Hakupäivä 23.3.2016 Maatalous kuuluu EU:n toimivaltaan Viljelijätukien kokonaisuus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen

LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen LEADER- työn ajankohtaispäivä Ikonen 26.5.2014 Näin sen teemme ELY-keskusten tulostavoitteet vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen kohta 1: ELY-keskuksen toiminnalliset painotukset vuodelle 2014 Tulossopimusesityksen

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS /023/2009

TOIMINTAKERTOMUS /023/2009 TOIMINTAKERTOMUS 16208 11.3.2009 404/023/2009 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 16208 11.3.2009 404/023/2009 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot