Talousarviolainsäädännön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviolainsäädännön"

Transkriptio

1 Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti

2

3 Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2008 Budjetti

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Edita Prima Oy Helsinki 2008

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, toukokuu 2008 Tekijät Talousarviolainsäädännön kehittämishankkeen ohjausryhmä Hannu Taipale, puheenjohtaja Niko Ijäs, sihteeri Jouko Narikka, sihteeri Julkaisun nimi Talousarviolainsäädännön kehittämishanke. Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi. Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Talousarviolainsäädäntö, budjettilainsäädäntö, budjettilait, talousarviolaki, talousarvio, budjetti, budjetointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2008 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2008 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Sivuja 128 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Talousarviolainsäädännön kehittämishankkeen väliraportti sisältää talousarviolainsäädännön nykytilan kartoituksen ja kehittämislinjausten alustavan arvioinnin. Väliraportissa on kartoitettu myös liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin soveltuvuutta valtiolle. Lisäksi raportissa käsitellään eräitä muita valtion tulojen ja menojen budjetointiin ja kirjanpitoon liittyviä kysymyksiä.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, maj 2008 Författare Styrgruppen för utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen Hannu Taipale, ordförande Niko Ijäs, sekreterare Jouko Narikka, sekreterare Publikationens titel Utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen. Kartläggning av nuläget och preliminär utvärdering av utvecklingsprinciperna. Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 27/2008 Beställningar/distribution Finansministeriet publikationsteamet, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2008 ISBN ( hft.) ISBN (PDF) ISSN Sidor 128 Pris Språk Finska Sammandrag Halvtidsrapporten om utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen innehåller en kartläggning av nuläget för budgetlagstiftningen samt en preliminär utvärdering av utvecklingsprinciperna. I halvtidsrapporten har också kartlagts hur en budgetmodell som baserar sig på affärsbokföringsprinciper skulle lämpa sig för staten. Dessutom behandlas i rapporten vissa andra frågor som har samband med budgeteringen och bokföringen av statens inkomster och utgifter.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, May 2008 Author(s) Steering group for the budget legislation development project Mr Hannu Taipale, Chair Mr Niko Ijäs, secretary Mr Jouko Narikka, secretary Title of publication Budget legislation development project. Mapping the current situation and preliminary evaluation of development plans. Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords Publication series and number Ministry of Finance publications 27/2008 Distribution and sale Ministry of Finance, Publicationes team, Printed by Edita Prima Ltd, Helsinki 2008 ISBN (print) ISBN (PDF) ISSN No. of pages 128 Price Language Finnish Abstract The interim report by the budget legislation development project maps out the current situation and provides a preliminary evaluation of development plans. The interim report includes an assessment of how well a budget model based on the principles of business bookkeeping would apply to government activities. The report also addresses a number of other issues related to the budgeting and accounting of government revenue and expenditure.

8

9 Valtiovarainministeriölle Hankkeen toimeksianto ja organisointi Valtiovarainministeriö asetti hankkeen selvittämään talousarviolainsäädännön sekä sitä alemmanasteisen talousarvio- ja taloushallintonormiston muutos- ja kehittämistarpeet lainsäädännön muuttamiseksi. Hankkeen määräaika on Hankkeen välittömänä tavoitteena on valtion talousarviota ja taloushallintoa koskevan normiston selkiyttäminen ja systematisointi sekä sen varmistaminen, että normisto mahdollistaa tarkoituksenmukaisen taloudenhoidon. Tarkastelussa on otettava huomioon myös taloushallinnon käytännön hoitamisessa tapahtuneet ja odotettavissa olevat muutokset (esim. taloushallinnon palvelukeskukset ja niiden toiminnan kehittäminen). Tällöin erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuksiin luopua valtion taloushallinnon hoidon erityisvaatimuksista. Tavoitteena tulee olla taloushallinnossa yleisesti käytössä olevien toimintatapojen omaksuminen. Kehittämisehdotuksilla pyritään luomaan edellytykset taloushallinnon tehokkaalle hoitamiselle myös muuttuvassa vaatimuskentässä. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää talousarviolainsäädännön laajemmat kehittämismahdollisuudet. Tällöin on erityistä huomiota kiinnitettävä kehittämisehdotusten ja Suomen perustuslain väliseen suhteeseen. Tässä yhteydessä on myös perustuslain mahdolliset muutostarpeet arvioitava. Kehittämismahdollisuuksien yleisessä arvioinnissa on hyödynnettävä kansainvälisiä esim. OECD:n piirissä tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia. Ohjausryhmän tuli tehdä arvio nykytilan kartoituksesta ja kehittämislinjausten alustavasta arvioinnista mennessä. Ohjausryhmän pyynnöstä määräaikaa pidennettiin asti. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet ylijohtaja Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, erikoistutkija Hannu Koponen Valtiokonttorista, ylijohtaja Tapio Leskinen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, talousjohtaja Timo Norbäck puolustusministeriöstä ja budjettineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriöstä. Ohjausryhmän sihteereinä ovat toimineet erityisasiantuntija Niko Ijäs ja budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöstä.

10 Toimeksiannon toteuttaminen Ohjausryhmä on laatinut nykytilan kartoituksesta ja kehittämislinjausten alustavasta arvioinnista oheisen muistion. Muistiossa esitetyt havainnot on tarkoitettu jatkovalmistelun pohjaksi. Ne eivät ole ohjausryhmän valmiita ehdotuksia. Muistion luvussa 1 on käsitelty kehittämiskohteita, jotka eivät edellytä nykyisen budjetointijärjestelmän perusteiden muuttamista. Nämä linjaukset ovat tarvittavien täsmennysten jälkeen toteutettavissa nykyjärjestelmän puitteissa sellaisinaan. Valtion tulojen ja menojen budjetointi voidaan nykyisen budjetointitavan sijasta perustaa myös liikekirjanpidon periaatteisiin kuten kunnissa. Muistion luvussa 2 on käsitelty liikekirjanpitoon perustuvan budjetointimallin perusteita. Luvussa 3 on hahmoteltu liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvaa budjetointimallia valtiolle. Uudistuksen toteuttaminen edellyttäisi erityisesti talousarviota koskevien säännösten ja budjetointikäytäntöjen muuttamista. Budjetoinnin kannalta suurin muutos olisi vuosikuluina käsiteltävien menojen (tuloslaskelma) ja investointien (tase) budjetoiminen erikseen. Myös perustuslain 84 :n 2 momentissa säädettyä tasapainoperiaatetta tulisi muuttaa, jos talousarvion tasapainovaatimus kytkettäisiin kuntien tapaan tuloslaskelman tasapainoon (= nollatulos). Jos tasapaino puolestaan kytkettäisiin (jäljempänä tarkemmin käsiteltävän) talousarvion rahoitusosan tasapainoon, tämä vastaisi nykyistä tasapainoperiaatetta eikä siten edellyttäisi perustuslain tasapainosäännöksen muuttamista. Eduskunnan budjettivaltaan ja määrärahojen kokonaistasoon liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvalla budjetointiuudistuksella ei olisi vaikutusta. Muistion luvussa 4 on sivuttu eräitä kehittämislinjauksiin liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmä on kuullut kehitysjohtaja Eero Prepulaa Valtiokonttorista ja kehityspäällikkö Oiva Myllyntausta Suomen Kuntaliitosta. Ohjausryhmä ei ole toistaiseksi ehtinyt arvioimaan laajempia kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi ohjausryhmän toimeksiantoon kuuluvan OECDaineiston perusteella. Eduskunta on valtiontalouden tarkastusviraston vuodelta 2006 toiminnastaan antaman kertomuksen (EK 25/2007 vp. K 14/2007 vp.) käsittelyn yhteydessä edellyttänyt hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtion tulosohjauksen ja tilivelvollisuusuudistuksen arvioimiseksi. Edellä mainitusta syystä ohjausryhmä ei tässä yhteydessä ole käsitellyt kaikkia talousarviolain ja -asetuksen tilivelvollisuutta koskevia säännöksiä.

11 9 Saatuaan nykytilan kartoituksen ja kehittämislinjausten alustavan arvioinnin valmiiksi ohjausryhmä luovuttaa muistionsa valtiovarainministeriöille. Helsingissä Hannu Taipale Marjatta Kimmonen Tapio Leskinen Hannu Koponen Timo Norbäck Helena Tarkka Niko Ijäs Jouko Narikka

12 10

13 11 Sisältö 1 Budjetointimallista riippumattomat kehittämiskohteet Eräät budjetointia koskevat säännökset Toiminnan taloussuunnittelun ohjaus Taloushallinto-organisaatio Maksuliike Kirjanpito Tilinpäätöksen sisältö Irtaimen omaisuuden luovutus Vanhentuneet tai tarpeettomat säännökset Talousarvion valmisteluasiakirjojen julkisuus Lahjoitus- ja testamenttivaroja koskeva VNp 35/ Säädöstekniset ja eräät yksittäiset kysymykset Muuta Budjetoinnin ja kirjanpidon suhde Talousarviokirjanpito ja liikekirjanpito Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin lähtökohtia Kuntalain järjestelmä esimerkkinä liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvasta budjetoinnista Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuva budjetointimalli valtiolla Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin määritelmä Mikä muuttuisi? Talousarvion rakenne Tasapainoperiaate Siirtomäärärahojen käsittely Talousarvion yli- tai alijäämä Rahoituksen läpinäkyvyys Virastojen ja laitosten toimintarahoituksen budjetointi Talousarviokirjanpidon toteutustapa tietojärjestelmissä Mikä ei muuttuisi olennaisesti? Eduskunnan budjettivalta...102

14 Talousarviomenojen kattaminen ja kassanpitotarve Budjetointi- ja kirjausperusteet Liikekirjanpidon tilinpäätöslaskelmat ja muut säännöt Muut säännökset Säätämisjärjestyksestä Kokoavia näkökohtia Kehittämislinjauksiin liittyviä muita näkökohtia Julkissektorin kansainväliset tilinpäätösstandardit Kulu- tai kustannusperusteisesti mitoitettu määräraha Tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi (accrual based budgeting) ja pitkän aikavälin taloudellisten vaikutusten huomioon ottaminen Kirjallisuuslähteet Liitteet Liite 1. Tulossopimusvirastot vuonna Liite 2. Tiliviraston tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ja niiden suhde valtion tilinpäätökseen Liite 3. Esimerkki valtion konsernitaseesta Liite 4. Kunnan taloutta koskeva kuntalain 8. luku Liite 5. Valtion kirjanpitolautakunnan IPSAS-selvitys

15 13 1 Budjetointimallista riippumattomat kehittämiskohteet Ohjausryhmä on käynyt läpi voimassa olevan talousarviolain (423/1988) ja -asetuksen (1243/1992) säännökset. Läpikäynnin havainnot on esitetty seuraavassa tiivistettynä asiaryhmittäin. 1.1 Eräät budjetointia koskevat säännökset Ohjausryhmä ehdottaa harkittavaksi muutoksia eräisiin ohessa käsiteltyihin budjetointia koskeviin säännöksiin. a) Kumulatiivisen ylijäämän 500 m :n käyttörajoitus (TaL 3.1 b ) ja budjetointi Poistetaan kumulatiivisen ylijäämän 500 m :n käyttörajoitus tarpeettomana seuraavin perusteluin. Harkitaan kumulatiivisen ylijäämän käytön budjetointia omaksi osastokseen. Perustuslailla kumotun hallitusmuodon 67.2 :n (1077/1991) mukaan valtion tilinpäätöksen osoittama yli- tai alijäämä voitiin määrärahoja katettaessa ottaa huomioon siten kuin lailla säädetään. Sama mahdollisuus sisältyy nykyisin perustuslain 84.2 :än. Vuonna 1998 talousarviolakiin lisättiin 3 b (430/1998), joka koskee valtion tilinpäätöksen (sisältämän talousarvion toteutumalaskelman) osoittaman kumulatiivisen ylijäämän tai kumulatiivisen alijäämän huomioon ottamista talousarviossa. Pykälän 1 momentti mahdollistaa sen, että varainhoitovuoden (n) osoittamaa kumulatiivista ylijäämä käytetään tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden (n+1) lisätalousarvion tai tätä seuraavan vuoden (n+2) varsinaisen talousarvion kattamiseen. Pykälän 2 momentti mahdollistaa varainhoitovuoden tilinpäätöksen osoittaman kumulatiivisen alijäämän kattamisen määrärahalla seuraavan vuoden lisätalousarviossa tai tätä seuraavan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa ylijäämien käyttö ja alijäämien kattaminen.

16 14 Alun perin kumulatiivista ylijäämää voitiin talousarviolain 3.1 b :n mukaan käyttää talousarvion katteeksi enintään kolmannes varainhoitovuoden lopun kumulatiivisesta ylijäämästä. Talousarviolain muutoksella (898/2000; HE 122/2000) kumulatiivisen ylijäämän käyttörajoitusta muutettiin siten, että kumulatiivista ylijäämää voidaan nykyisin käyttää talousarvion katteeksi siltä osin kuin se ylittää 500 miljoonaa euroa 1. Käyttörajoituksen tarkoituksena on ollut varautua kuluvan varainhoitovuoden aikana ilmeneviin valtion kassan vaihteluihin ja mahdollisesti syntyviin kassa-alijäämiin. Päätös kumulatiivisen ylijäämän käyttämisestä perustuu aina arvioon, jossa otetaan huomioon tulojen ja menojen kehitys sekä niiden ajoittuminen. Hallituksen esityksessä 122/2000 katsottiin, että 500 m oli valtion kassanhallinnan tuolloisella ennustettavuudelle riittävä rajoitus mahdolliseen syntyvään alijäämään varautumiseksi. Koska kumulatiivisen ylijäämän käyttö joudutaan aina perustamaan uusimpaan saatavilla olevaan taloudelliseen tietoon ja koska kumulatiivisen ylijäämän käytön tulee muutoinkin perustua tilannekohtaiseen kokonaisharkintaan, myös nykyinen 500 m :n käyttörajoitus voidaan ohjausryhmän käsityksen mukaan poistaa. Kumulatiivisen ylijäämän voidaan sanoa olevan valtion kassaan aiemmilta varainhoitovuosilta kertynyttä rahaa (ottaen kuitenkin huomioon, että varsinkin talousarviomenot syntyvät pääosin jo ennen kassaperustetta). Aiempien vuosien talousarviopäätösten perusteella kertyneen ylijäämän käyttö talousarvion katteeksi voitaisiin budjetoida omaksi osastokseen. b) Arviomäärärahan käyttö- ja ylitysedellytykset Ohjausryhmä ei ehdota muutoksia arviomäärärahan käyttö- ja ylitysedellytyksiä koskevaan sääntelyyn seuraavin perustein. Yleistä Eduskunnan budjettivalta edellyttää lähtökohtaisesti, että eduskunta päättää valtion menojen enimmäismäärästä. Tämä toteutuu automaattisesti kiinteiden määrärahojen ja siirtomäärärahojen osalta, koska niitä ei perustuslain 85.1 :n mukaan saa ylittää. Sen sijaan arviomäärärahaa saa saman säännöksen mukaan ylittää sen mukaan kuin lailla säädetään. Vuoden 2008 talousarvio 1 Lainmuutoksen yhteydessä säännöstä myös selkeytettiin siten, että talousarvion kattamiseen käytettävissä olevaa kumulatiivista ylijäämää laskettaessa on vähennyksenä otettava huomioon se määrä, jolla kumulatiivista ylijäämää on jo käytetty (joko kuluvan varainhoitovuoden) lisätalousarvion tai (seuraavan vuoden varsinaisen) talousarvion katteeksi.

17 15 sisältää 183 arviomäärärahamomenttia, joiden yhteenlasketut määrärahat ovat 32,4 mrd. eli noin 71 % talousarviosta (45,5 mrd. ) 2. Arviomäärärahaksi merkitsemisen edellytykset Laissa ei säädetä arviomäärärahaksi merkitsemisen oikeudellisista edellytyksistä. Valtiovarainministeriön antaman talousarvion laadintamääräyksen (TM 0802; ; samoin myös aiemmin) määrärahalajien valintaperiaatteita koskevien määräysten mukaan sellaiset arviomäärärahamomentille budjetoitavat menot, joiden määrän tai maksatusajankohdan suhteen viranomaisella on harkintavaltaa, on budjetoitava kiinteäksi eräksi merkitsemällä menon käyttötarkoitus ja suuruus momentin päätösosaan määreellä enintään. Tällaiseen arviomäärärahamomentille merkittyyn osaan arviomäärärahasta, joka on asiallisesti kiinteä määräraha, ei voida soveltaa talousarviolain 7.2 :ssä säädettyä ylityslupamenettelyä 3. Arviomäärärahan ylittäminen Talousarviolain 7.2 :n mukaan lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan myös antaa tulokertymän rajoissa silloin, kun kysymys on maksullisesta toiminnasta tai menot on sidottu tulokertymään. Arviomäärärahan ylittäminen on mainituissa puitteissa toimeenpanovallan asiana. Suuremmat ylitykset saatetaan kuitenkin eduskunnan hyväksyttäväksi jälkikäteen lisätalousarviossa. Ylitykset saatetaan näin talousarvion tasapainovaatimuksen piiriin, koska lisätalousarviossa ylitykset on katettava. Ylityslupia myönnetään vuosittain muutamia kymmeniä. 2 Arviomäärärahojen osuus on pysynyt melko vakiona. Vuonna 1988 arviomäärärahoiksi budjetoitiin 75 % valtion menoista, ks. KM 1990:7, s Periaatteessa enintään -eräksi merkitsemällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska arviomäärärahan ylittäminen on sallittua vain jonkin talousarviolain 7.2 :ssä säädetyn ylityslupaperusteen täyttyessä. Kun arviomäärärahamomentti ilman enintään -määrettä kuitenkin sisältäisi sekaisin sekä lakisääteisiä menoja että harkintavaltaa sisältäviä menoja, voitaisiin ylityslupaperustetta mahdollisesti kiertää siten, että ennalta tiedossa olevassa määrärahan ylitystilanteessa jäljellä oleva määräraha käytettäisiin ensin harkintavaltaa sisältäviin menoihin ja ylityslupaa pyydetään vasta niiden menojen osalta, joihin ylityslupaperuste ainakin soveltuu. Budjetointia koskevissa määräyksissä lähtökohtana onkin selkeyssyistä se, että arviomäärärahaksi budjetoidaan vain määrältään (ja maksatusajankohdaltaan) lakiin perustuvat menot.

18 16 Talousarvioasetuksen 17 :n mukaan luvan arviomäärärahan ylittämiseen antaa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn tai valtiovarainministeriön lausunnon jälkeen, asianomainen ministeriö. Säännöksen mukaan lupaa on pyydettävä mahdollisuuksien mukaan marraskuun loppuun mennessä ja kuitenkin viimeistään hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista. Arviomäärärahan ylityslupaa on usein pyydetty vasta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, seuraavan vuoden alkupuolella. 4 Ohjausryhmän arvio Arviomäärärahan ylittäminen on perustuslain mukaan mahdollista ilman eduskunnan tapauskohtaista erillistä suostumusta sen mukaan kuin lailla säädetään. Keskeinen kysymys koskee tällöin sitä, tulisiko toimeenpanovallan edustajalla olla oikeus ylittää arviomääräraha vain silloin, kun menon maksamiseen ei liity harkintavaltaa, vai myös silloin, kun menojen maksamiseen liittyy harkintavaltaa. Nykyisen talousarviolain 7.2 :n mukaan lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Säännös koskee myös harkinnanvaraisia menoja. Budjetointikäytännössä harkinnanvaraa sisältävät menot on kuitenkin määrätty budjetoitaviksi kiinteiksi enintään -eriksi. Lainsäädännön lähtökohtana tulee olla eduskunnan perustuslaissa säädetyn budjettivallan turvaaminen. Tästä näkökulmasta asiaa voitaisiin arvioida siten, että arviomäärärahaksi saisi budjetoida vain sellaisia menoja, joiden määrä tai enimmäismäärä perustuu talousarviota aikaisempaan eduskunnan päätökseen. Tällaisia menoja ovat 1) rahamääräisesti tai muutoin määräytymisperusteiltaan laissa säädettyjen etuuksien (esim. eläkkeet ja laskentaperusteiltaan laissa määritellyt valtionavut) maksamisesta aiheutuvat menot, 2) laissa tai talousarviossa myönnettyjen valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot sekä 3) valtiontakauksesta ja 4) valtiontakuusta aiheutuvat menot. Yllättävien tilanteiden varalta laissa tulisi lisäksi säätää, että arviomäärärahaksi saisi budjetoida myös 5) ennalta arvaamattomiin menoihin osoitettavan määrärahan. Koska menojen määrä tai enimmäismäärä perustuisi kaikissa edellä mainituissa tilanteissa 4 Tiedot arviomäärärahojen ylityksistä esitetään sekä tiliviraston että valtion tilinpäätöksen liitteenä. Talousarvioasetuksen 17 :ssä tilinpäätöksellä tarkoitetaan kuitenkin vain valtion tilinpäätöstä. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on siten periaatteessa mahdollista antaa myös vasta sen jälkeen, kun tiliviraston tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen on jo tullut olla valmiita. Tällöin tiliviraston ja valtion tilinpäätöksen liitetiedot arviomäärärahojen ylityksistä poikkeavat toisistaan kyseiselle tilivirastolle talousarvion tilijaottelussa osoitettujen arviomäärärahamomenttien osalta.

19 (kohtaa 5 lukuun ottamatta) eduskunnan itsensä aiemmin tekemään päätökseen, myös ylityslupamenettelystä voitaisiin luopua ainakin silloin, kun ylitys jäisi alle (esimerkiksi asetuksella tarkemmin) säädettävän eurorajan. Määrärahan ylittämisestä tulisi ilmoittaa välittömästi asianomaiselle ministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Ylitysluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin talousarvioasetuksessa. Edellä mainittu ratkaisu olisi ohjausryhmän mielestä sinänsä perusteltu eduskunnan budjettivallan kannalta. Säännös turvaisi eduskunnan budjettivaltaa määrittelemällä, että vain eduskunnan rahamääräisesti rajoitettuun muuhun (aiempaan) päätökseen perustuvia menoja saisi ylittää ilman eduskunnan suostumusta. Ratkaisu olisi kuitenkin ongelmallinen suhteessa perustuslaissa säänneltyihin eduskunnan valtaoikeuksiin. Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus merkitä mikä tahansa määräraha arviomäärärahaksi. Perustuslain mukaan vain arviomäärärahan ylitysedellytyksistä on tarkoitettu säädettävän tavallisella lailla. Eduskunnan budjettivallan turvaaminen tapahtuu arviomäärärahan ylitysoikeutta koskevan sääntelyn kautta. Edellä mainitun ehdotuksen toteuttaminen saattaisi näin ollen edellyttää perustuslain muuttamista siten, että arviomäärärahaksi merkitsemisen edellytyksistä voitaisiin säätää lailla. Arviomäärärahan ylitysoikeuden rajoittaminen vain edellä mainittuihin tilanteisiin 1-5 saattaisi olla hankalaa käytännön taloudenhoidon kannalta. Esimerkkinä käytännön hankaluuksista voidaan mainita tilanteet, joissa menot aiheutuvat enemmän vai vähemmän seurannaisvaikutuksena eduskunnan muusta päätöksestä tai sen puitteissa tehdystä päätöksestä. Esimerkiksi valtionvelan korkomenot rinnastuvat eduskunnan budjettivallan näkökulmasta määrältään lakiin perustuviin menoihin (vaikka valtionvelan korkomenot itsessään perustuvatkin sopimukseen). Virastojen ja laitosten toiminnasta aiheutuvien arvonlisäveromenojen määrää puolestaan riippuu siitä, missä määrin hallinnonalan virastot ja laitokset käyttävät toimintamenomäärärahojaan tavaroiden ja palvelujen ostamiseen. Taloudenhoidon käytännön joustavuutta painotettaessa talousarviolain 7.2 :n arviomäärärahasäännöstä ei ole tarve muuttaa. Säännös sinänsä ei myöskään ole ongelmallinen perustuslain kannalta, koska määrärahan ylitysperusteet on perustuslain mukaisesti rajattu eduskunnan hyväksymällä lailla. Valtiontalouden tarkastusvirastolla on myös mahdollisuus valvoa, onko ylityslupa myönnetty vain lain sallimissa tilanteissa (mikä tosin sisältää nykyisin aina tiettyä tulkinnanvaraa). Ylityslupamenettelyä voitaisiin jopa harkita kevennettäväksi siten, että arviomäärärahan saisi ylittää ilman lupaa edellä mainituissa tilanteissa 1-4. Ohjausryhmä ei edellä esitetystä huolimatta kuitenkaan kannata ylityslupamenettelystä luopumista. Nykyinen järjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä sen muuttamiselle ole todellista tarvetta. Lisäksi arviomäärärahan automaattinen ylitysoikeus olisi omiaan heikentämään budjetoinnin tarkkuutta, mikä 17

20 18 saattaisi johtaa arviomäärärahojen ylitysten lisääntymiseen ja automaattisen määrärahaylitysten tapauksessa myös sotkea kehysmenettelyä. Lupamenettelystä luopumisella ei myöskään saavutettaisi olennaisia hallinnollisia säästöjä. c) Siirtomäärärahan voimassaoloaika ja siirtäminen Siirtomäärärahan voimassaoloaika Ohjausryhmä ei ehdota muutoksia siirtomäärärahan voimassaoloaikaa koskevaan sääntelyyn. Ohjausryhmä katsoo, että monivuotisten investointien perustelluin rahoitustapa on valtuusmenettelyn käyttäminen. Siirtomäärärahan voimassaoloaika on historian kuluessa vaihdellut. Siirtomäärärahan tarkoituksenmukainen voimassaoloaika riippuu osaltaan siitä, mitä käyttötarkoitusta varten siirtomääräraha on olemassa. Syynä siirtomäärärahojen käyttämiseen on ollut tai sellaiseksi on esitetty mm. seuraavia seikkoja: 1. Määrärahojen myöntäminen ajallisesti rajoitettuihin toimintakokonaisuuksiin, jotka kestävät useita varainhoitovuosia. Voimassa olevan talousarviolain (423/1988) HE:n (108/1987 vp.) mukaan tämä on siirtomäärärahojen käytön varsinainen syy. Talousarviolain alkuperäisen 7.3 :n mukaan siirtomäärä oli voimassa 1+3 vuotta, jollei talousarviossa ollut asianomaisen siirtomäärärahan osalta päätetty, että määräraha oli voimassa vain 1+1 vuotta. Talousarviolain muutoksella (165/1992) siirtomäärärahan voimassaoloaikaa lyhennettiin nykyiseksi 1+1 tai 1+2 vuodeksi, koska varojen käyttö siirtomäärärahan viimeisenä käyttövuonna oli osoittautunut vähäiseksi (ks. HE 221/1991 vp.). 2. Varainhoitovuosien taitteessa määrärahojen käytössä ja niiden kohdentamisessa eri vuosille syntyvien ongelmien ratkaiseminen. HE:n 108/1987 mukaan siirtomäärärahoja käytettiin tosiasiallisesti myös tässä tarkoituksessa. 3. Varautuminen tiettyyn tulevaisuuden riskiin. Kyse olisi luonteeltaan talousarviotalouden sisäisestä rahastosta. Tällainen käyttötarve edellyttäisi suhteellisen pitkäikäistä siirtomäärärahaa. 4. Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tuottaman ylijäämän kerääminen säästöön liiketaloudellisen maksullisen toiminnan investointeja varten. Tällöin on kyse yritystoiminnan tapaan siitä, että menot aiheutuvat ennen tuloja, mutta menoihin ei ole (käytännössä noudatetusta budjetointikäytännöstä johtuen) aina ollut saatavissa rahoitusta etupainotteisesti eikä rahaa ole siirtomäärärahan rajoitetun voimassaoloajan vuoksi voinut myöskään kerätä säästöön vähitellen. Virastolta ja laitokselta on toisin sanoen puuttunut omaan tulotalouteen sidottu mahdollisuus aiheuttaa menoja.

21 19 Pitkäaikaisten investointien tms. monivuotisten hankkeiden rahoittamisen (tilanne 1) ei ohjausryhmän mielestä tulisi tapahtua siirtomäärärahoja käyttämällä. Ohjausryhmän mielestä siirtomäärärahaa tulee käyttää lähinnä eri vuosille kohdentuvien menojen tai maksatusten käytännön hallintaan (tilanne 2). Siirtomäärärahan käyttäminen on tällöin perusteltua, pääasiallisesti 2-vuotisena siirtomäärärahana, viraston ja laitosten toimintamenojen budjetoinnissa sekä tarvittaessa valtuuksien käytöstä aiheutuvien maksatusten yhteydessä. Käytännössä monivuotiset hankkeet on rahoitettu joko valtuuden ja määrärahan yhdistelmällä tai budjetoimalla hankkeen rahoitus kerralla siirtomäärärahaksi 5. Valtuuden ja määrärahan yhdistelmän hyvänä puolena on se, että rahoitus hankkeeseen voidaan osoittaa vähitellen hankkeen edistymisen myötä. Hankkeen rahoitusta ei tarvitse kerätä vero- ja muilla tuloilla kokonaan vielä talousarviovuonna päinvastoin kuin budjetoitaessa hankkeen rahoitus kerralla siirtomäärärahaksi. Valtuusmenettelyn käyttäminen vastaa myös paremmin perustuslaissa säädettyä vuotuisuusperiaatetta. Valtuusmenettelyn huonona puolena on pidetty, ettei hankkeeseen tarvitse osoittaa rahoitusta kerralla. Ajatus on kuitenkin käytännön taloudenhoidolle vieras mm. siksi, että investoinnin toteuttamisen taloudellisen lopputuloksen kannalta tilanne on sama riippumatta siitä, päätetäänkö se rahoittaa käyttämällä valtuuden ja määrärahan yhdistelmää vai pelkästään määrärahaa. Rahoitus hankkeeseen on joka tapauksessa osoitettava joko hankkeen aloitusvuonna tai vähitellen hankkeen kuluessa. Valtiontalouden suunnittelun tulee olla vastuullista ja pitkäjänteistä, jolloin on tarkoituksenmukaisinta, että rahoitus hankkeeseen on otettu huomioon talouden suunnittelussa ja budjetti katetaan vasta sitä mukaa kuin hankkeesta todellisuudessa aiheutuu vuosittaisia menoja. Valtuuksien käytöstä tulevina vuosina aiheutuvien menojen esittäminen talousarviossa kootusti on tämän vuoksi tärkeää. Ohjausryhmä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta rahoittaa monivuotinen hanke kerralla kokonaan siirtomäärärahalla eikä mm. sen vuoksi ehdota siirtomäärärahan voimassaoloajan lyhentämistä aina vain kahteen vuoteen. Pitkäaikaista siirtomäärärahaa ei ole tarpeen käyttää varautumiskeinona tuleviin riskeihin (tilanne 3). Riskien toteutuminen on epävarmaa eikä niistä välttämättä aiheudu lainkaan menoja. Jos riskitekijä katsotaan merkittäväksi ja luonteeltaan pysyväksi, sitä varten voidaan perustaa talousarviotalouden ulkopuolinen rahasto (PL 87 ). 5 Ns. eduskuntaehdon käyttämistä on pidettävä erittäin huonona taloudenhoitona ja hallintona ja siten tosiasiallisesti kiellettynä, vaikka ehdon käyttäminen juridisesti olisikin mahdollista. Eduskuntaehtoa käytettäessä sopimus tai sitoumus tehdään ehdolla, että eduskunta myöntää hankkeeseen tarvittavat määrärahat. Menettelyä on pidettävä eduskunnan budjettivaltaa tosiasiallisesti loukkaavana, koska se asettaa eduskunnan tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Sopimuksissa eduskuntaehto olisi myös valtiolle epätaloudellinen, koska se lisäisi vastapuolen riskiä ja siten myös hintaa.

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

HE 52/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 52/1998 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 52/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 497/53/03 4.6.2004 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV

Merkittävä merkillinen kysymys. Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV Merkittävä merkillinen kysymys Ylijohtaja Marjatta Kimmonen / VTV 6.5.2015 Valtion taloudenhoidossa aina kyse myös valtion taloudenhoidon laillisuudesta ja talousarvion noudattamisesta oikeiden ja riittävien

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 185/53/02 11.6.2002 Valtiovarainministeriö Valtiokonttori TILINTARKASTUSKERTOMUS VALTION KESKUSKIRJANPIDON JA VALTION TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TARKASTUKSESTA VUODELTA 2001

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012

Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 106/53/2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto 10.5.2013 Liikenneviraston tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Liikenneviraston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa

Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Ohje 1 (6) VM/778/00.00.00/2017 12.04.2017 Valtiovarain controller -toiminto Hallituksen vuosikertomuksen tietojen oikeellisuuden ja riittävyyden varmistaminen valtiovarain controller -toiminnossa Hallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus 111/53/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.5.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi

Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Purkautuvien rakennerahastovaltuuksien uudelleenbudjetointi Sulkemistyökokoukset, kevät 2011 Helsinki 10.5. Joensuu 12.5. Tampere 17.5. Oulu 19.5. Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

HE 71/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta

HE 71/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maatalouden interventiorahastosta annettua lakia

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA

VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 14.6.2007 N:o TM 0702 VALTIONEUVOSTON MÄÄRÄYS VALTION LIIKELAITOSTEN KEHYS- JA TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAADINNASTA 2 Valtioneuvosto on, asian oltua valmistavasti valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/

Valtiokonttori LAUSUNTO 10/ Valtiokonttori LAUSUNTO 10/1997 Valtion kirjanpitolautakunta Yksityiskohtaiset tarkistusehdotukset luonnoksesta valtion talousarviosta annnetun asetuksen muuttamiseksi 15.4. 1997 1 luku Valtion talousarvion

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (6) VK/1134/ /2017 Valtiokonttori Määräys 1 (6) 20.12.2017 VK/1134/04.00.00/2017 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 244/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 233/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN (1243/1992) MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN (1243/1992) MUUTTAMISESTA 1 / 8 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Budjettineuvos Niko Ijäs 8.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS VALTION TALOUSARVIOSTA ANNETUN ASETUKSEN (1243/1992) MUUTTAMISESTA Asetusehdotuksen pääasiallinen sisältö Valtion

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/01 05.06.2001 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 64/53/03 9.4A 28.05.2003 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot