Talousarviolainsäädännön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviolainsäädännön"

Transkriptio

1 Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi 27/2008 Budjetti

2

3 Talousarviolainsäädännön kehittämishanke Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2008 Budjetti

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Edita Prima Oy Helsinki 2008

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, toukokuu 2008 Tekijät Talousarviolainsäädännön kehittämishankkeen ohjausryhmä Hannu Taipale, puheenjohtaja Niko Ijäs, sihteeri Jouko Narikka, sihteeri Julkaisun nimi Talousarviolainsäädännön kehittämishanke. Nykytilan kartoitus ja kehittämislinjausten alustava arviointi. Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Talousarviolainsäädäntö, budjettilainsäädäntö, budjettilait, talousarviolaki, talousarvio, budjetti, budjetointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2008 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, julkaisutiimi, s-posti: Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2008 ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Sivuja 128 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Talousarviolainsäädännön kehittämishankkeen väliraportti sisältää talousarviolainsäädännön nykytilan kartoituksen ja kehittämislinjausten alustavan arvioinnin. Väliraportissa on kartoitettu myös liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin soveltuvuutta valtiolle. Lisäksi raportissa käsitellään eräitä muita valtion tulojen ja menojen budjetointiin ja kirjanpitoon liittyviä kysymyksiä.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, maj 2008 Författare Styrgruppen för utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen Hannu Taipale, ordförande Niko Ijäs, sekreterare Jouko Narikka, sekreterare Publikationens titel Utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen. Kartläggning av nuläget och preliminär utvärdering av utvecklingsprinciperna. Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 27/2008 Beställningar/distribution Finansministeriet publikationsteamet, e-post: Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2008 ISBN ( hft.) ISBN (PDF) ISSN Sidor 128 Pris Språk Finska Sammandrag Halvtidsrapporten om utvecklingsprojektet för budgetlagstiftningen innehåller en kartläggning av nuläget för budgetlagstiftningen samt en preliminär utvärdering av utvecklingsprinciperna. I halvtidsrapporten har också kartlagts hur en budgetmodell som baserar sig på affärsbokföringsprinciper skulle lämpa sig för staten. Dessutom behandlas i rapporten vissa andra frågor som har samband med budgeteringen och bokföringen av statens inkomster och utgifter.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, May 2008 Author(s) Steering group for the budget legislation development project Mr Hannu Taipale, Chair Mr Niko Ijäs, secretary Mr Jouko Narikka, secretary Title of publication Budget legislation development project. Mapping the current situation and preliminary evaluation of development plans. Parts of publication/ other versions released The publication is available in Finnish at Keywords Publication series and number Ministry of Finance publications 27/2008 Distribution and sale Ministry of Finance, Publicationes team, Printed by Edita Prima Ltd, Helsinki 2008 ISBN (print) ISBN (PDF) ISSN No. of pages 128 Price Language Finnish Abstract The interim report by the budget legislation development project maps out the current situation and provides a preliminary evaluation of development plans. The interim report includes an assessment of how well a budget model based on the principles of business bookkeeping would apply to government activities. The report also addresses a number of other issues related to the budgeting and accounting of government revenue and expenditure.

8

9 Valtiovarainministeriölle Hankkeen toimeksianto ja organisointi Valtiovarainministeriö asetti hankkeen selvittämään talousarviolainsäädännön sekä sitä alemmanasteisen talousarvio- ja taloushallintonormiston muutos- ja kehittämistarpeet lainsäädännön muuttamiseksi. Hankkeen määräaika on Hankkeen välittömänä tavoitteena on valtion talousarviota ja taloushallintoa koskevan normiston selkiyttäminen ja systematisointi sekä sen varmistaminen, että normisto mahdollistaa tarkoituksenmukaisen taloudenhoidon. Tarkastelussa on otettava huomioon myös taloushallinnon käytännön hoitamisessa tapahtuneet ja odotettavissa olevat muutokset (esim. taloushallinnon palvelukeskukset ja niiden toiminnan kehittäminen). Tällöin erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuksiin luopua valtion taloushallinnon hoidon erityisvaatimuksista. Tavoitteena tulee olla taloushallinnossa yleisesti käytössä olevien toimintatapojen omaksuminen. Kehittämisehdotuksilla pyritään luomaan edellytykset taloushallinnon tehokkaalle hoitamiselle myös muuttuvassa vaatimuskentässä. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää talousarviolainsäädännön laajemmat kehittämismahdollisuudet. Tällöin on erityistä huomiota kiinnitettävä kehittämisehdotusten ja Suomen perustuslain väliseen suhteeseen. Tässä yhteydessä on myös perustuslain mahdolliset muutostarpeet arvioitava. Kehittämismahdollisuuksien yleisessä arvioinnissa on hyödynnettävä kansainvälisiä esim. OECD:n piirissä tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia. Ohjausryhmän tuli tehdä arvio nykytilan kartoituksesta ja kehittämislinjausten alustavasta arvioinnista mennessä. Ohjausryhmän pyynnöstä määräaikaa pidennettiin asti. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale. Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet ylijohtaja Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, erikoistutkija Hannu Koponen Valtiokonttorista, ylijohtaja Tapio Leskinen Valtiontalouden tarkastusvirastosta, talousjohtaja Timo Norbäck puolustusministeriöstä ja budjettineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriöstä. Ohjausryhmän sihteereinä ovat toimineet erityisasiantuntija Niko Ijäs ja budjettineuvos Jouko Narikka valtiovarainministeriöstä.

10 Toimeksiannon toteuttaminen Ohjausryhmä on laatinut nykytilan kartoituksesta ja kehittämislinjausten alustavasta arvioinnista oheisen muistion. Muistiossa esitetyt havainnot on tarkoitettu jatkovalmistelun pohjaksi. Ne eivät ole ohjausryhmän valmiita ehdotuksia. Muistion luvussa 1 on käsitelty kehittämiskohteita, jotka eivät edellytä nykyisen budjetointijärjestelmän perusteiden muuttamista. Nämä linjaukset ovat tarvittavien täsmennysten jälkeen toteutettavissa nykyjärjestelmän puitteissa sellaisinaan. Valtion tulojen ja menojen budjetointi voidaan nykyisen budjetointitavan sijasta perustaa myös liikekirjanpidon periaatteisiin kuten kunnissa. Muistion luvussa 2 on käsitelty liikekirjanpitoon perustuvan budjetointimallin perusteita. Luvussa 3 on hahmoteltu liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvaa budjetointimallia valtiolle. Uudistuksen toteuttaminen edellyttäisi erityisesti talousarviota koskevien säännösten ja budjetointikäytäntöjen muuttamista. Budjetoinnin kannalta suurin muutos olisi vuosikuluina käsiteltävien menojen (tuloslaskelma) ja investointien (tase) budjetoiminen erikseen. Myös perustuslain 84 :n 2 momentissa säädettyä tasapainoperiaatetta tulisi muuttaa, jos talousarvion tasapainovaatimus kytkettäisiin kuntien tapaan tuloslaskelman tasapainoon (= nollatulos). Jos tasapaino puolestaan kytkettäisiin (jäljempänä tarkemmin käsiteltävän) talousarvion rahoitusosan tasapainoon, tämä vastaisi nykyistä tasapainoperiaatetta eikä siten edellyttäisi perustuslain tasapainosäännöksen muuttamista. Eduskunnan budjettivaltaan ja määrärahojen kokonaistasoon liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvalla budjetointiuudistuksella ei olisi vaikutusta. Muistion luvussa 4 on sivuttu eräitä kehittämislinjauksiin liittyviä kysymyksiä. Ohjausryhmä on kuullut kehitysjohtaja Eero Prepulaa Valtiokonttorista ja kehityspäällikkö Oiva Myllyntausta Suomen Kuntaliitosta. Ohjausryhmä ei ole toistaiseksi ehtinyt arvioimaan laajempia kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi ohjausryhmän toimeksiantoon kuuluvan OECDaineiston perusteella. Eduskunta on valtiontalouden tarkastusviraston vuodelta 2006 toiminnastaan antaman kertomuksen (EK 25/2007 vp. K 14/2007 vp.) käsittelyn yhteydessä edellyttänyt hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtion tulosohjauksen ja tilivelvollisuusuudistuksen arvioimiseksi. Edellä mainitusta syystä ohjausryhmä ei tässä yhteydessä ole käsitellyt kaikkia talousarviolain ja -asetuksen tilivelvollisuutta koskevia säännöksiä.

11 9 Saatuaan nykytilan kartoituksen ja kehittämislinjausten alustavan arvioinnin valmiiksi ohjausryhmä luovuttaa muistionsa valtiovarainministeriöille. Helsingissä Hannu Taipale Marjatta Kimmonen Tapio Leskinen Hannu Koponen Timo Norbäck Helena Tarkka Niko Ijäs Jouko Narikka

12 10

13 11 Sisältö 1 Budjetointimallista riippumattomat kehittämiskohteet Eräät budjetointia koskevat säännökset Toiminnan taloussuunnittelun ohjaus Taloushallinto-organisaatio Maksuliike Kirjanpito Tilinpäätöksen sisältö Irtaimen omaisuuden luovutus Vanhentuneet tai tarpeettomat säännökset Talousarvion valmisteluasiakirjojen julkisuus Lahjoitus- ja testamenttivaroja koskeva VNp 35/ Säädöstekniset ja eräät yksittäiset kysymykset Muuta Budjetoinnin ja kirjanpidon suhde Talousarviokirjanpito ja liikekirjanpito Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin lähtökohtia Kuntalain järjestelmä esimerkkinä liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvasta budjetoinnista Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuva budjetointimalli valtiolla Liikekirjanpidon periaatteisiin perustuvan budjetointimallin määritelmä Mikä muuttuisi? Talousarvion rakenne Tasapainoperiaate Siirtomäärärahojen käsittely Talousarvion yli- tai alijäämä Rahoituksen läpinäkyvyys Virastojen ja laitosten toimintarahoituksen budjetointi Talousarviokirjanpidon toteutustapa tietojärjestelmissä Mikä ei muuttuisi olennaisesti? Eduskunnan budjettivalta...102

14 Talousarviomenojen kattaminen ja kassanpitotarve Budjetointi- ja kirjausperusteet Liikekirjanpidon tilinpäätöslaskelmat ja muut säännöt Muut säännökset Säätämisjärjestyksestä Kokoavia näkökohtia Kehittämislinjauksiin liittyviä muita näkökohtia Julkissektorin kansainväliset tilinpäätösstandardit Kulu- tai kustannusperusteisesti mitoitettu määräraha Tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi (accrual based budgeting) ja pitkän aikavälin taloudellisten vaikutusten huomioon ottaminen Kirjallisuuslähteet Liitteet Liite 1. Tulossopimusvirastot vuonna Liite 2. Tiliviraston tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ja niiden suhde valtion tilinpäätökseen Liite 3. Esimerkki valtion konsernitaseesta Liite 4. Kunnan taloutta koskeva kuntalain 8. luku Liite 5. Valtion kirjanpitolautakunnan IPSAS-selvitys

15 13 1 Budjetointimallista riippumattomat kehittämiskohteet Ohjausryhmä on käynyt läpi voimassa olevan talousarviolain (423/1988) ja -asetuksen (1243/1992) säännökset. Läpikäynnin havainnot on esitetty seuraavassa tiivistettynä asiaryhmittäin. 1.1 Eräät budjetointia koskevat säännökset Ohjausryhmä ehdottaa harkittavaksi muutoksia eräisiin ohessa käsiteltyihin budjetointia koskeviin säännöksiin. a) Kumulatiivisen ylijäämän 500 m :n käyttörajoitus (TaL 3.1 b ) ja budjetointi Poistetaan kumulatiivisen ylijäämän 500 m :n käyttörajoitus tarpeettomana seuraavin perusteluin. Harkitaan kumulatiivisen ylijäämän käytön budjetointia omaksi osastokseen. Perustuslailla kumotun hallitusmuodon 67.2 :n (1077/1991) mukaan valtion tilinpäätöksen osoittama yli- tai alijäämä voitiin määrärahoja katettaessa ottaa huomioon siten kuin lailla säädetään. Sama mahdollisuus sisältyy nykyisin perustuslain 84.2 :än. Vuonna 1998 talousarviolakiin lisättiin 3 b (430/1998), joka koskee valtion tilinpäätöksen (sisältämän talousarvion toteutumalaskelman) osoittaman kumulatiivisen ylijäämän tai kumulatiivisen alijäämän huomioon ottamista talousarviossa. Pykälän 1 momentti mahdollistaa sen, että varainhoitovuoden (n) osoittamaa kumulatiivista ylijäämä käytetään tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden (n+1) lisätalousarvion tai tätä seuraavan vuoden (n+2) varsinaisen talousarvion kattamiseen. Pykälän 2 momentti mahdollistaa varainhoitovuoden tilinpäätöksen osoittaman kumulatiivisen alijäämän kattamisen määrärahalla seuraavan vuoden lisätalousarviossa tai tätä seuraavan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa ylijäämien käyttö ja alijäämien kattaminen.

16 14 Alun perin kumulatiivista ylijäämää voitiin talousarviolain 3.1 b :n mukaan käyttää talousarvion katteeksi enintään kolmannes varainhoitovuoden lopun kumulatiivisesta ylijäämästä. Talousarviolain muutoksella (898/2000; HE 122/2000) kumulatiivisen ylijäämän käyttörajoitusta muutettiin siten, että kumulatiivista ylijäämää voidaan nykyisin käyttää talousarvion katteeksi siltä osin kuin se ylittää 500 miljoonaa euroa 1. Käyttörajoituksen tarkoituksena on ollut varautua kuluvan varainhoitovuoden aikana ilmeneviin valtion kassan vaihteluihin ja mahdollisesti syntyviin kassa-alijäämiin. Päätös kumulatiivisen ylijäämän käyttämisestä perustuu aina arvioon, jossa otetaan huomioon tulojen ja menojen kehitys sekä niiden ajoittuminen. Hallituksen esityksessä 122/2000 katsottiin, että 500 m oli valtion kassanhallinnan tuolloisella ennustettavuudelle riittävä rajoitus mahdolliseen syntyvään alijäämään varautumiseksi. Koska kumulatiivisen ylijäämän käyttö joudutaan aina perustamaan uusimpaan saatavilla olevaan taloudelliseen tietoon ja koska kumulatiivisen ylijäämän käytön tulee muutoinkin perustua tilannekohtaiseen kokonaisharkintaan, myös nykyinen 500 m :n käyttörajoitus voidaan ohjausryhmän käsityksen mukaan poistaa. Kumulatiivisen ylijäämän voidaan sanoa olevan valtion kassaan aiemmilta varainhoitovuosilta kertynyttä rahaa (ottaen kuitenkin huomioon, että varsinkin talousarviomenot syntyvät pääosin jo ennen kassaperustetta). Aiempien vuosien talousarviopäätösten perusteella kertyneen ylijäämän käyttö talousarvion katteeksi voitaisiin budjetoida omaksi osastokseen. b) Arviomäärärahan käyttö- ja ylitysedellytykset Ohjausryhmä ei ehdota muutoksia arviomäärärahan käyttö- ja ylitysedellytyksiä koskevaan sääntelyyn seuraavin perustein. Yleistä Eduskunnan budjettivalta edellyttää lähtökohtaisesti, että eduskunta päättää valtion menojen enimmäismäärästä. Tämä toteutuu automaattisesti kiinteiden määrärahojen ja siirtomäärärahojen osalta, koska niitä ei perustuslain 85.1 :n mukaan saa ylittää. Sen sijaan arviomäärärahaa saa saman säännöksen mukaan ylittää sen mukaan kuin lailla säädetään. Vuoden 2008 talousarvio 1 Lainmuutoksen yhteydessä säännöstä myös selkeytettiin siten, että talousarvion kattamiseen käytettävissä olevaa kumulatiivista ylijäämää laskettaessa on vähennyksenä otettava huomioon se määrä, jolla kumulatiivista ylijäämää on jo käytetty (joko kuluvan varainhoitovuoden) lisätalousarvion tai (seuraavan vuoden varsinaisen) talousarvion katteeksi.

17 15 sisältää 183 arviomäärärahamomenttia, joiden yhteenlasketut määrärahat ovat 32,4 mrd. eli noin 71 % talousarviosta (45,5 mrd. ) 2. Arviomäärärahaksi merkitsemisen edellytykset Laissa ei säädetä arviomäärärahaksi merkitsemisen oikeudellisista edellytyksistä. Valtiovarainministeriön antaman talousarvion laadintamääräyksen (TM 0802; ; samoin myös aiemmin) määrärahalajien valintaperiaatteita koskevien määräysten mukaan sellaiset arviomäärärahamomentille budjetoitavat menot, joiden määrän tai maksatusajankohdan suhteen viranomaisella on harkintavaltaa, on budjetoitava kiinteäksi eräksi merkitsemällä menon käyttötarkoitus ja suuruus momentin päätösosaan määreellä enintään. Tällaiseen arviomäärärahamomentille merkittyyn osaan arviomäärärahasta, joka on asiallisesti kiinteä määräraha, ei voida soveltaa talousarviolain 7.2 :ssä säädettyä ylityslupamenettelyä 3. Arviomäärärahan ylittäminen Talousarviolain 7.2 :n mukaan lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan myös antaa tulokertymän rajoissa silloin, kun kysymys on maksullisesta toiminnasta tai menot on sidottu tulokertymään. Arviomäärärahan ylittäminen on mainituissa puitteissa toimeenpanovallan asiana. Suuremmat ylitykset saatetaan kuitenkin eduskunnan hyväksyttäväksi jälkikäteen lisätalousarviossa. Ylitykset saatetaan näin talousarvion tasapainovaatimuksen piiriin, koska lisätalousarviossa ylitykset on katettava. Ylityslupia myönnetään vuosittain muutamia kymmeniä. 2 Arviomäärärahojen osuus on pysynyt melko vakiona. Vuonna 1988 arviomäärärahoiksi budjetoitiin 75 % valtion menoista, ks. KM 1990:7, s Periaatteessa enintään -eräksi merkitsemällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska arviomäärärahan ylittäminen on sallittua vain jonkin talousarviolain 7.2 :ssä säädetyn ylityslupaperusteen täyttyessä. Kun arviomäärärahamomentti ilman enintään -määrettä kuitenkin sisältäisi sekaisin sekä lakisääteisiä menoja että harkintavaltaa sisältäviä menoja, voitaisiin ylityslupaperustetta mahdollisesti kiertää siten, että ennalta tiedossa olevassa määrärahan ylitystilanteessa jäljellä oleva määräraha käytettäisiin ensin harkintavaltaa sisältäviin menoihin ja ylityslupaa pyydetään vasta niiden menojen osalta, joihin ylityslupaperuste ainakin soveltuu. Budjetointia koskevissa määräyksissä lähtökohtana onkin selkeyssyistä se, että arviomäärärahaksi budjetoidaan vain määrältään (ja maksatusajankohdaltaan) lakiin perustuvat menot.

18 16 Talousarvioasetuksen 17 :n mukaan luvan arviomäärärahan ylittämiseen antaa, valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyn tai valtiovarainministeriön lausunnon jälkeen, asianomainen ministeriö. Säännöksen mukaan lupaa on pyydettävä mahdollisuuksien mukaan marraskuun loppuun mennessä ja kuitenkin viimeistään hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista. Arviomäärärahan ylityslupaa on usein pyydetty vasta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, seuraavan vuoden alkupuolella. 4 Ohjausryhmän arvio Arviomäärärahan ylittäminen on perustuslain mukaan mahdollista ilman eduskunnan tapauskohtaista erillistä suostumusta sen mukaan kuin lailla säädetään. Keskeinen kysymys koskee tällöin sitä, tulisiko toimeenpanovallan edustajalla olla oikeus ylittää arviomääräraha vain silloin, kun menon maksamiseen ei liity harkintavaltaa, vai myös silloin, kun menojen maksamiseen liittyy harkintavaltaa. Nykyisen talousarviolain 7.2 :n mukaan lupa arviomäärärahan ylittämiseen voidaan antaa, jos ylitys perustuu lakisääteiseen, lakisääteistä vastaavaan tai ennakoimattomaan muuhun välttämättömään tai vaikeasti arvioitavaan tarpeeseen taikka arvioitua suurempaan yleisen kustannustason nousuun eikä määrärahatarvetta ole mahdollista muutoin toteuttaa. Säännös koskee myös harkinnanvaraisia menoja. Budjetointikäytännössä harkinnanvaraa sisältävät menot on kuitenkin määrätty budjetoitaviksi kiinteiksi enintään -eriksi. Lainsäädännön lähtökohtana tulee olla eduskunnan perustuslaissa säädetyn budjettivallan turvaaminen. Tästä näkökulmasta asiaa voitaisiin arvioida siten, että arviomäärärahaksi saisi budjetoida vain sellaisia menoja, joiden määrä tai enimmäismäärä perustuu talousarviota aikaisempaan eduskunnan päätökseen. Tällaisia menoja ovat 1) rahamääräisesti tai muutoin määräytymisperusteiltaan laissa säädettyjen etuuksien (esim. eläkkeet ja laskentaperusteiltaan laissa määritellyt valtionavut) maksamisesta aiheutuvat menot, 2) laissa tai talousarviossa myönnettyjen valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot sekä 3) valtiontakauksesta ja 4) valtiontakuusta aiheutuvat menot. Yllättävien tilanteiden varalta laissa tulisi lisäksi säätää, että arviomäärärahaksi saisi budjetoida myös 5) ennalta arvaamattomiin menoihin osoitettavan määrärahan. Koska menojen määrä tai enimmäismäärä perustuisi kaikissa edellä mainituissa tilanteissa 4 Tiedot arviomäärärahojen ylityksistä esitetään sekä tiliviraston että valtion tilinpäätöksen liitteenä. Talousarvioasetuksen 17 :ssä tilinpäätöksellä tarkoitetaan kuitenkin vain valtion tilinpäätöstä. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on siten periaatteessa mahdollista antaa myös vasta sen jälkeen, kun tiliviraston tilinpäätöslaskelmien ja niiden liitetietojen on jo tullut olla valmiita. Tällöin tiliviraston ja valtion tilinpäätöksen liitetiedot arviomäärärahojen ylityksistä poikkeavat toisistaan kyseiselle tilivirastolle talousarvion tilijaottelussa osoitettujen arviomäärärahamomenttien osalta.

19 (kohtaa 5 lukuun ottamatta) eduskunnan itsensä aiemmin tekemään päätökseen, myös ylityslupamenettelystä voitaisiin luopua ainakin silloin, kun ylitys jäisi alle (esimerkiksi asetuksella tarkemmin) säädettävän eurorajan. Määrärahan ylittämisestä tulisi ilmoittaa välittömästi asianomaiselle ministeriölle ja valtiovarainministeriölle. Ylitysluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädettäisiin talousarvioasetuksessa. Edellä mainittu ratkaisu olisi ohjausryhmän mielestä sinänsä perusteltu eduskunnan budjettivallan kannalta. Säännös turvaisi eduskunnan budjettivaltaa määrittelemällä, että vain eduskunnan rahamääräisesti rajoitettuun muuhun (aiempaan) päätökseen perustuvia menoja saisi ylittää ilman eduskunnan suostumusta. Ratkaisu olisi kuitenkin ongelmallinen suhteessa perustuslaissa säänneltyihin eduskunnan valtaoikeuksiin. Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus merkitä mikä tahansa määräraha arviomäärärahaksi. Perustuslain mukaan vain arviomäärärahan ylitysedellytyksistä on tarkoitettu säädettävän tavallisella lailla. Eduskunnan budjettivallan turvaaminen tapahtuu arviomäärärahan ylitysoikeutta koskevan sääntelyn kautta. Edellä mainitun ehdotuksen toteuttaminen saattaisi näin ollen edellyttää perustuslain muuttamista siten, että arviomäärärahaksi merkitsemisen edellytyksistä voitaisiin säätää lailla. Arviomäärärahan ylitysoikeuden rajoittaminen vain edellä mainittuihin tilanteisiin 1-5 saattaisi olla hankalaa käytännön taloudenhoidon kannalta. Esimerkkinä käytännön hankaluuksista voidaan mainita tilanteet, joissa menot aiheutuvat enemmän vai vähemmän seurannaisvaikutuksena eduskunnan muusta päätöksestä tai sen puitteissa tehdystä päätöksestä. Esimerkiksi valtionvelan korkomenot rinnastuvat eduskunnan budjettivallan näkökulmasta määrältään lakiin perustuviin menoihin (vaikka valtionvelan korkomenot itsessään perustuvatkin sopimukseen). Virastojen ja laitosten toiminnasta aiheutuvien arvonlisäveromenojen määrää puolestaan riippuu siitä, missä määrin hallinnonalan virastot ja laitokset käyttävät toimintamenomäärärahojaan tavaroiden ja palvelujen ostamiseen. Taloudenhoidon käytännön joustavuutta painotettaessa talousarviolain 7.2 :n arviomäärärahasäännöstä ei ole tarve muuttaa. Säännös sinänsä ei myöskään ole ongelmallinen perustuslain kannalta, koska määrärahan ylitysperusteet on perustuslain mukaisesti rajattu eduskunnan hyväksymällä lailla. Valtiontalouden tarkastusvirastolla on myös mahdollisuus valvoa, onko ylityslupa myönnetty vain lain sallimissa tilanteissa (mikä tosin sisältää nykyisin aina tiettyä tulkinnanvaraa). Ylityslupamenettelyä voitaisiin jopa harkita kevennettäväksi siten, että arviomäärärahan saisi ylittää ilman lupaa edellä mainituissa tilanteissa 1-4. Ohjausryhmä ei edellä esitetystä huolimatta kuitenkaan kannata ylityslupamenettelystä luopumista. Nykyinen järjestelmä on osoittautunut toimivaksi eikä sen muuttamiselle ole todellista tarvetta. Lisäksi arviomäärärahan automaattinen ylitysoikeus olisi omiaan heikentämään budjetoinnin tarkkuutta, mikä 17

20 18 saattaisi johtaa arviomäärärahojen ylitysten lisääntymiseen ja automaattisen määrärahaylitysten tapauksessa myös sotkea kehysmenettelyä. Lupamenettelystä luopumisella ei myöskään saavutettaisi olennaisia hallinnollisia säästöjä. c) Siirtomäärärahan voimassaoloaika ja siirtäminen Siirtomäärärahan voimassaoloaika Ohjausryhmä ei ehdota muutoksia siirtomäärärahan voimassaoloaikaa koskevaan sääntelyyn. Ohjausryhmä katsoo, että monivuotisten investointien perustelluin rahoitustapa on valtuusmenettelyn käyttäminen. Siirtomäärärahan voimassaoloaika on historian kuluessa vaihdellut. Siirtomäärärahan tarkoituksenmukainen voimassaoloaika riippuu osaltaan siitä, mitä käyttötarkoitusta varten siirtomääräraha on olemassa. Syynä siirtomäärärahojen käyttämiseen on ollut tai sellaiseksi on esitetty mm. seuraavia seikkoja: 1. Määrärahojen myöntäminen ajallisesti rajoitettuihin toimintakokonaisuuksiin, jotka kestävät useita varainhoitovuosia. Voimassa olevan talousarviolain (423/1988) HE:n (108/1987 vp.) mukaan tämä on siirtomäärärahojen käytön varsinainen syy. Talousarviolain alkuperäisen 7.3 :n mukaan siirtomäärä oli voimassa 1+3 vuotta, jollei talousarviossa ollut asianomaisen siirtomäärärahan osalta päätetty, että määräraha oli voimassa vain 1+1 vuotta. Talousarviolain muutoksella (165/1992) siirtomäärärahan voimassaoloaikaa lyhennettiin nykyiseksi 1+1 tai 1+2 vuodeksi, koska varojen käyttö siirtomäärärahan viimeisenä käyttövuonna oli osoittautunut vähäiseksi (ks. HE 221/1991 vp.). 2. Varainhoitovuosien taitteessa määrärahojen käytössä ja niiden kohdentamisessa eri vuosille syntyvien ongelmien ratkaiseminen. HE:n 108/1987 mukaan siirtomäärärahoja käytettiin tosiasiallisesti myös tässä tarkoituksessa. 3. Varautuminen tiettyyn tulevaisuuden riskiin. Kyse olisi luonteeltaan talousarviotalouden sisäisestä rahastosta. Tällainen käyttötarve edellyttäisi suhteellisen pitkäikäistä siirtomäärärahaa. 4. Liiketaloudellisen maksullisen toiminnan tuottaman ylijäämän kerääminen säästöön liiketaloudellisen maksullisen toiminnan investointeja varten. Tällöin on kyse yritystoiminnan tapaan siitä, että menot aiheutuvat ennen tuloja, mutta menoihin ei ole (käytännössä noudatetusta budjetointikäytännöstä johtuen) aina ollut saatavissa rahoitusta etupainotteisesti eikä rahaa ole siirtomäärärahan rajoitetun voimassaoloajan vuoksi voinut myöskään kerätä säästöön vähitellen. Virastolta ja laitokselta on toisin sanoen puuttunut omaan tulotalouteen sidottu mahdollisuus aiheuttaa menoja.

21 19 Pitkäaikaisten investointien tms. monivuotisten hankkeiden rahoittamisen (tilanne 1) ei ohjausryhmän mielestä tulisi tapahtua siirtomäärärahoja käyttämällä. Ohjausryhmän mielestä siirtomäärärahaa tulee käyttää lähinnä eri vuosille kohdentuvien menojen tai maksatusten käytännön hallintaan (tilanne 2). Siirtomäärärahan käyttäminen on tällöin perusteltua, pääasiallisesti 2-vuotisena siirtomäärärahana, viraston ja laitosten toimintamenojen budjetoinnissa sekä tarvittaessa valtuuksien käytöstä aiheutuvien maksatusten yhteydessä. Käytännössä monivuotiset hankkeet on rahoitettu joko valtuuden ja määrärahan yhdistelmällä tai budjetoimalla hankkeen rahoitus kerralla siirtomäärärahaksi 5. Valtuuden ja määrärahan yhdistelmän hyvänä puolena on se, että rahoitus hankkeeseen voidaan osoittaa vähitellen hankkeen edistymisen myötä. Hankkeen rahoitusta ei tarvitse kerätä vero- ja muilla tuloilla kokonaan vielä talousarviovuonna päinvastoin kuin budjetoitaessa hankkeen rahoitus kerralla siirtomäärärahaksi. Valtuusmenettelyn käyttäminen vastaa myös paremmin perustuslaissa säädettyä vuotuisuusperiaatetta. Valtuusmenettelyn huonona puolena on pidetty, ettei hankkeeseen tarvitse osoittaa rahoitusta kerralla. Ajatus on kuitenkin käytännön taloudenhoidolle vieras mm. siksi, että investoinnin toteuttamisen taloudellisen lopputuloksen kannalta tilanne on sama riippumatta siitä, päätetäänkö se rahoittaa käyttämällä valtuuden ja määrärahan yhdistelmää vai pelkästään määrärahaa. Rahoitus hankkeeseen on joka tapauksessa osoitettava joko hankkeen aloitusvuonna tai vähitellen hankkeen kuluessa. Valtiontalouden suunnittelun tulee olla vastuullista ja pitkäjänteistä, jolloin on tarkoituksenmukaisinta, että rahoitus hankkeeseen on otettu huomioon talouden suunnittelussa ja budjetti katetaan vasta sitä mukaa kuin hankkeesta todellisuudessa aiheutuu vuosittaisia menoja. Valtuuksien käytöstä tulevina vuosina aiheutuvien menojen esittäminen talousarviossa kootusti on tämän vuoksi tärkeää. Ohjausryhmä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta rahoittaa monivuotinen hanke kerralla kokonaan siirtomäärärahalla eikä mm. sen vuoksi ehdota siirtomäärärahan voimassaoloajan lyhentämistä aina vain kahteen vuoteen. Pitkäaikaista siirtomäärärahaa ei ole tarpeen käyttää varautumiskeinona tuleviin riskeihin (tilanne 3). Riskien toteutuminen on epävarmaa eikä niistä välttämättä aiheudu lainkaan menoja. Jos riskitekijä katsotaan merkittäväksi ja luonteeltaan pysyväksi, sitä varten voidaan perustaa talousarviotalouden ulkopuolinen rahasto (PL 87 ). 5 Ns. eduskuntaehdon käyttämistä on pidettävä erittäin huonona taloudenhoitona ja hallintona ja siten tosiasiallisesti kiellettynä, vaikka ehdon käyttäminen juridisesti olisikin mahdollista. Eduskuntaehtoa käytettäessä sopimus tai sitoumus tehdään ehdolla, että eduskunta myöntää hankkeeseen tarvittavat määrärahat. Menettelyä on pidettävä eduskunnan budjettivaltaa tosiasiallisesti loukkaavana, koska se asettaa eduskunnan tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Sopimuksissa eduskuntaehto olisi myös valtiolle epätaloudellinen, koska se lisäisi vastapuolen riskiä ja siten myös hintaa.

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN

LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN LUKU 11: TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN Tässä luvussa käsitellään tiliviraston tilinpäätöksen laatimista. Luvussa ohjeistetaan tilinpäätöksen laadinnassa noudatettavat pysyvät periaatteet ja menettelyt.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 393/53/03 01.06.2004 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon

Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit (Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit) 1. Talousarviotilille tai siirretyn määrärahan tilille kirjaamista odottavien tapahtumien tilit.. 3 600

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (6) 2.3.2015 Dnro VK/180/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) VK/999/ /2016 Valtiokonttori Määräys 1 (5) 10.11.2016 VK/999/00.00.00.01/2016 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 13/1997 17.12.1997 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnonsuojelualueista Metsähallitukselle

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit

Valtiokonttori Määräys Kirjanpidon tilit Liikekirjanpidon tilit Valtiokonttori Määräys 1 (5) 5.5.2015 Dnro VK/391/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon tilit Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)

Lisätiedot

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015

Kirjanpidon tilit. Valtiokonttori Määräys 1 (5) Dnro VK/1059/00.01/2015 Valtiokonttori Määräys 1 (5) Kumottu 10.11.2016 määräyksellä VK/999/00.00.00.01/2016 27.11.2015 Dnro VK/1059/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpidon

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen

Kehitysyhteistyövaroilla hankitun omaisuuden kirjaaminen VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 27/2005 21.2.2005 Dnro 501/58/2004 Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto hakemukseen, jossa ulkoasiainministeriö on pyytänyt lausuntoa kehitysyhteistyövaroilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia

Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Valtiokonttori Ohje 1 (8) 8.6.2015 Tilitiedoille tehtäviä tarkistuksia Tähän ohjeeseen on koottu tarkistuksia, joilla voidaan varmistaa tilitietojen oikeellisuutta sekä tilikauden aikana että tilinpäätöksessä.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 194/53/04 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 11.5.2005 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013

Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Analyysiä vuoden 2012 tilinpäätöksestä sekä uudistettu tilijaottelu ja tilijaotteluprosessi HAUS 4.6.2013 Sisältö Valtion tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Maakuntien resurssiohjaus

Maakuntien resurssiohjaus Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016 1 Maakuntien resurssiohjauksen kokonaisuus Julkisen talouden suunnitelma - Maakuntataloudelle asetetut tavoitteet - Maakuntien tehtävien ja rahoituksen arviointi Valtion

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 321/53/03 13.5.2004 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

HE 158/2010 vp. siten talousarvion täydellisyysperiaatteen,

HE 158/2010 vp. siten talousarvion täydellisyysperiaatteen, HE 158/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perustuslain säännöksiä valtion talousarvion

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot