Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2 3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 3 4 Kunnanhallituksen jäsenten vaali 4 6 Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi Esityksen tekeminen henkilöiden ja heidän varajäsentensä valinnasta Mäntsälän perusturvalautakuntaan 6 9 Edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan valinta Eteva -kuntayhtymän yhtymäkokouksiin toimikaudeksi Valtuuston kokouksista tiedottaminen 8 11 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallinto-osaston käyttösuunnitelman vahvistaminen Lausunnon antaminen Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab:n nro linjaliikennelupahakemuksesta Lausunnon antaminen Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab:n nro linjaliikennelupahakemuksesta Ilmoitusasiat Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle / Velkakirjan ja takaussitoumuksen hyväksyminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Hirvihaaran kartano Lempinen Tapani Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 puheenjohtaja Sivu 1 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Putus Jaana Yrtti Seppo Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 1 15 PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Janhunen ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapani Lempinen Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Sari Janhunen Keijo Nurmi Markku Rantala :n 14 osalta PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Seija Marttila

3 Kunnanhallitus VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 1, liite 1 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2009 sekä taloussuunnitelman vuosille Hallinto-osastolla on valmisteltu ehdotus talousarvion täytäntöönpanoohjeiksi vuodelle Täytäntöönpano-ohjeet ovat esityslistan liitteenä nro 1. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet laaditun luonnoksen mukaisena.

4 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI Khall 2 Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 2 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä päättää puheenjohtajien toimikaudesta sekä valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

5 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Khall 3 Kuntalain 19 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 35 :ssä todetaan vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu../..

6 Kunnanhallitus Khall 3./.. Kuntalain 34:ssä todetaan vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa: Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä 2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueella johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä 3) kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön 4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto - päättää, mikä on kunnanhallituksen toimikausi - valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet - valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan

7 Kunnanhallitus VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI Khall 4 Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseneksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsisi toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeäisi varsinaisiksi jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 Kunnanhallitus ESITYKSEN TEKEMINEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN VARAJÄSENTENSÄ VALINNASTA MÄNTSÄLÄN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN Khall 5 Valtuusto on hyväksynyt :ssä 84 Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Yhteistoimintasopimuksen 3 :ssä todetaan hallinnosta ja päätöksenteosta seuraavaa: Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa isäntäkunta. Tässä yhteistoimintasopimuksessa mainittujen tehtävien hoidosta vastaa sopijapuolten yhteinen toimielin, isäntäkunnan hallinto-organisaatioon kuuluva perusturvalautakunta, joka päättää yhteistoiminta-alueen väestölle hankittavista ja tilattavista palveluista. Palvelujen hankkimisen valmistelussa otetaan huomioon kuntien määrittelemät palvelutarpeet. Perusturvalautakunnassa on yhteensä yksitoista (11) varsinaista jäsentä, ja yksitoista (11) henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä kahdeksan (8) on Mäntsälän ja kolme (3) Pornaisten kunnan edustajaa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Yhteislautakunnan tehtävät määritellään isäntäkunnan hallintosäännössä ja tarvittaessa perusturvapalvelukeskuksen johtosäännössä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat eri kunnista. Johtavana viranhaltijana toimii perusturvajohtaja. Perusturvalautakunnan kokouksessa asiat ratkaistaan perusturvajohtajan tai terveydenhuollon ylilääkärin esittelystä. Perusturvajohtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimii terveydenhuollon ylilääkäri. Isäntäkunnan kunnanvaltuusto valitsee perusturvajohtajan kuultuaan yhteislautakuntaa. Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin Mäntsälän kunnan hallintosäännössä. Perusturvapalvelukeskuksen johtosääntö hyväksytään sopimuskunnan kuulemisen jälkeen. Isäntäkunnan valtuusto valitsee perusturvalautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Isäntäkunnan valtuusto valitsee Pornaisten kuntaa edustavat jäsenet./..

9 Kunnanhallitus Khall 5./.. ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Pornaisten kunnanvaltuuston esityksen mukaisesti. Hallinnon järjestämisessä noudatetaan isäntäkunnan valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja perusturvapalvelukeskuksen johtosääntöä. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävienasioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä tekee esityksen Mäntsälän perusturvalautakuntaan valittavan kolmen (3) jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten osalta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Mäntsälän perusturvalautakuntaan valittaisiin jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt: Jäsenet Jaana Putus Päivi Liu Sakari Pietilä Varajäsenet Janne Niemikorpi Sari Silta Henna Nyrhivaara Jaana Putus esitetään valittavaksi varapuheenjohtajaksi.

10 Kunnanhallitus EDUSTAJAN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAEDUSTAJAN VALINTA ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN TOIMIKAUDEKSI Khall 6 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustaja voidaan nimetä kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen tai esimerkiksi valtuustokaudeksi. Eteva kuntayhtymän ensimmäinen yhtymäkokous pidetään Mäntsälässä klo alkaen. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin vuosiksi yhden (1) edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksiin valittaisiin Anne Arkko ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Liljan-Kukka Runolinna toimikaudeksi

11 Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSISTA TIEDOTTAMINEN Khall 7 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lyhennettynä sanomalehdessä Uusimaa ja Vartti Itä-Uusimaa lehdessä.

12 Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2009 Khall 8 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Pornaisten kunnan ilmoitukset vuonna 2009 saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja tämän lisäksi Uusimaa lehdessä sekä Vartti Itä-Uusimaa lehdessä kuitenkin niin, että niissä julkaistaan vain tärkeimmät ilmoitukset.

13 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 9 Kunnanhallitukselle esitellään kunnanvaltuuston pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja. 109 Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen Otteet: Keski-Uudemaan pelastuslaitos, Kuuma kunnat 110 KUUMA toiminta- ja taloussuunnitelma Otteet: Kuuma kunnat, yhteistoimintajohtaja 111 Pornaisten maapoliittinen ohjelma Otteet: tekninen toimisto, aluearkkitehti 112 Pohjoisten kylien osayleiskaava Otteet: aluearkkitehti, tekninen toimisto, Uudenmaan ympäristökeskus, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, lainvoimaisuuden jälkeen ilmoitus Uudenmaan maamittaustoimistolle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Uudenmaan liitolle 113 Eteläisten kylien osayleiskaava Otteet: aluearkkitehti, tekninen toimisto, Uudenmaan ympäristökeskus, Askolan rakennus- ja ympäristölautakunta, lainvoimaisuuden jälkeen ilmoitus Uudenmaan maanmittaustoimistolle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Uudenmaan liitolle 114 Pornaisten kunnan hallintosääntö Otteet: lautakunnat, johtoryhmän jäsenet, koulujen rehtorit ja johtajat 115 Sosiaali- ja terveystoimen virkojen lakkauttaminen Otteet: palkanlaskenta 116 Ympäristönsuojelumääräykset Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntiin Otteet: tekninen toimisto, Askolan, Myrskylän, Pukkilan kunnat./..

14 Kunnanhallitus Khall 9./ Lisämääräraha kaukolämpöverkoston rakentamiseen/määrärahan siirto Otteet: tekninen lautakunta, kirjanpito. kamreeri 118 Sosiaali- ja terveystoimen määrärahaylitykset Otteet: kirjanpito, kamreeri 119 Määrärahan käyttötarkoituksen muutos/videotykki Otteet: kirjanpito, kamreeri 120 Talousarviomuutokset vuodelle 2008 Otteet: kirjanpito, kamreeri 121 Pornaisten kunnan eteläisen alueen koulurakennushanke Otteet: sivistyslautakunta, tekninen toimisto 122 Luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen Otteet: lautakuntien sihteerit, johtoryhmän jäsenet, palkanlaskenta 123 Määrärahan siirto vesiosuuskuntien avustukseen Otteet: tekninen toimisto, kirjanpitäjä, kamreeri Valtuuston päätökset eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä ole muutoinkaan lakien tai asetusten vastaisia, joten valtuuston päätökset hyväksytään täytäntöönpantaviksi.

15 Kunnanhallitus HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Khall 10, liite 2 Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2009 talousarvion. Toimielinten (kunnanhallitus, lautakunnat) vahvistavat käyttösuunnitelmansa sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt talousarviosta. Hallinto-osaston käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä 2. Kunnanhallitus vahvistaa hallinto-osaston käyttösuunnitelman liitteen nro 2 mukaisena.

16 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN OY POHJOLAN HENKILÖLIIKENNE AB:N NRO LINJALIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA Khall 11 Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab hakee lääninhallitukselta päivätyllä hakemuksella aikataulunmuutosta ja liikennöintivelvoitteen lakkauttamista. Hakemuksessa esitetään lakkautettavaksi koulupäivinä vuoro Pornainen-Pihlajamäki alkaen. Hakemuksessa todetaan, että liikennöinnin muuttuvat kulut ylittävät ajotuotot. Aikataulunmuutoksena esitetään koulupäiville Halkiasta 6.45 lähtevään Porvooseen liikennöivän vuoron osalta, että Hinthaarassa vuoro on 7.17, kun se nykyisellään on klo Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää sähköpostitse saapuneella kirjeellä lausuntoa muutoshakemuksen johdosta mennessä. Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle, ettei kunnalla ole taloudellisia edellytyksiä osallistua lakkautettavaksi esitetyn vuoron kustannuksiin. Esitetyn aikataulunmuutoksen osalta kunnanhallitus ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa liikennöitsijän esityksen johdosta. Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. puh. (019) tai Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

17 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN OY POHJOLAN HENKILÖLIIKENNE AB:N NRO LINJALIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA Khall 12 Oy Pohjolan Henkilöliikenne Ab hakee lääninhallitukselta päivätyllä hakemuksella aikataulunmuutosta ja liikennöintivelvoitteen lakkauttamista. Hakemuksessa pyydetään seuraavien vuorojen liikennöintivelvoitteen lakkauttamista alkaen: koulup 8.45 Järvenpää ras-pornainen, koulup 9.35 Järvenpää ras- Pornainen, koulup Järvenpää ras-pornainen, koulup 9.10 Pornainen-Järvenpää ras, koulup Pornainen-Järvenpää ras, koulup Monninkylä-Jokimäki. Lisäksi pyydetään lakkauttamaan myös muiden luvassa olevien vuorojen liikennöintivelvoite osuudelta Pornainen- Monninkylä. Perusteluna hakemuksessa todetaan liikennöinnin muuttuvien kulujen ylittävän ajotuotot. Etelä-Suomen lääninhallitus pyytää sähköpostitse saapuneella kirjeellä lausuntoa muutoshakemuksesta mennessä. Aikataulunmuutokset esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavaa: On erittäin valitettava asia, että liikennöintiä välillä Pornainen- Järvenpää-Pornainen esitetään supistettavaksi. Kunnalla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia osallistua lakkautettavaksi esitettyjen vuorojen liikennöintikustannuksiin. Pelkästään koululaisten yhteystarpeet huomioiden kunnanhallitus esittää, että Etelä-Suomen lääninhallitus ostaisi ostoliikenteenä Järvenpään asemalta klo lähtevän vuoron, koska pornaislaisia oppilaita opiskelee Järvenpäässä olevissa oppilaitoksissa ja kyseinen vuoro toimii osalle opiskelijoista paluuvuorona. Seuraava vuoro lähtee Järvenpään asemalta vasta klo Myös kouluyhteydet Pornaisista Monninkylään tulisi turvata syksyllä 2009 Tammikuussa 2009 valmistuvassa Pornaisten joukkoliikennesuunnitelmassa Pornainen Järvenpää yhteyttä pidetään tärkeimpänä./..

18 Kunnanhallitus Khall 12./.. joukkoliikenteen kehittämiskohteena. Suunnitelmassa esitetään yhteyksien järjestämistä Järvenpäähän sekä työ-, opiskelu-, että asiointivuorojen osalta. Järvenpäähän suuntautuvien yhteystarpeiden lisäksi yhteys Helsinkiin Järvenpään kautta on nopein ja tällä hetkellä myös edullisin tapa tehdä matka joukkoliikenteellä. Ongelmana on yhteyksien puute Pornainen- Järvenpään välillä kouluyhteyksien ulkopuolella. Kuntalaisille syksyllä 2008 tehdyssä kyselyssä tuli myös selvästi esille kuntalaisten halu ja tarve kehittää Pornainen Järvenpää yhteysvälin joukkoliikennettä. Myös vuonna 2008 valmistuneessa Keski Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasoselvityksessä esitetään yhteysvälin parantamista ja kehittämistä. Yksittäisten kouluvuorojen lisäksi kunnanhallitus esittää, että lääninhallitus turvaa ja kehittää syksystä 2009 alkaen Pornainen Järvenpää välillä säännölliset työ-, opiskelu-, ja asiointiyhteydet lääninhallitukselle kuuluvan perusliikenteen yhteyksien osalta tarvittaessa osana laajempaa kuntien välisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä ja turvaamista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

19 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 13 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Työ- ja elinkeinoministeriön kirje dnro 4238/609/2008, : Työ- ja elinkeinoministeriön päätös seutukuntajaosta. Opetushallituksen tiedote 77/2008, : Valtionavustuksen hakeminen kerhotoiminnan kehittämiseen vuosille Uudenmaan ympäristökeskuksen poikkeamispäätös dnro UUS L , : Asia: Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Hakija: Jouni Nuutinen, Pornainen Rakennuspaikka: Pornainen, Kirkonkylän asemakaava, kortteli 85, tontti 1. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 20/2008, : Matkakustannusten korvaukset lukien. Uudenmaan liiton tiedote kunnille 196/13/00/2008, : Uudenmaan liiton jäsenmaksuosuudet vuonna YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan kirje dnro 895/72/720/2005, : Kehyskuntien lippuyhteistyö vuonna Keski-Uudenmaan työvoimatoimiston tilannekatsaus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kirje : Selvitys liikelaitos Edupolin peruspääoman korvauksesta. Järvenpään kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen. Keravan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : KUUMA toiminta- ja taloussuunnitelma Keravan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen perustamissuunnitelman hyväksyminen../..

20 Kunnanhallitus Khall 13./.. Keravan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote : Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen. Mäntsälän kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Perusturvajohtajan viran väliaikainen hoitaminen. Mäntsälän kunnanhallituksen pöytäkirjanote : KUUMA-henkilöstöpalvelukeskuksen (Resina) perustaminen. Myrskylän kunnanvaltuuston pöytäkirjanote : Ympäristönsuojelumääräykset Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntiin. Mäntsälän Vesi: Johtokunnan pöytäkirja 10/2008, KUUMA-hallituksen pöytäkirja 8/2008, Tiedoksi Kunta-asunnot Oy:n kirje : Vastaus talotoimikunnalle. Kaupunkiseutusuunnitelmat toteutukseen Ihmisen arki sujuvammaksi kaupunkiseudulla seminaari As O Kirveskoski, Pornainen: tiedotus 1/09, : Isännöitsijä alkaen Hannu Vaahtoranta. Merkittiin.

21 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOELLE / VELKAKIRJAN JA TAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 192 Vesiosuuskunta Mustijoki on päivätyllä kirjeellään esittänyt, että Pornaisten kunta antaisi omavelkaisen takauksen euron suuruiselle lainalle. Vesiosuuskunnan Mustijoki rakentaa vuonna Pornaisten Maaseutuhanke nimellä projekti 9 vesi- ja viemäriverkoston. Pornaisten Maaseutuhanke sijoittuu seuraavien teiden vaikutuspiiriin: Iso- Nikulantie, Tillintie, Kupsenkyläntie, Suonpääntie, Lahantie, Tapiolantie, Järvenpääntie alueet Murrosta Tapiolaan, Pahnantie, Monninkyläntie ja Heinsuontie. Pornaisten Maaseutuhankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat euroa (alv 0 %). Hankkeen tämän hetken liittyjämäärän noin 120 kiinteistön liittymismaksuilla rahoitetaan euroa. Lopulliseen lainan määrään tulee vaikuttamaan kunnan ja ympäristökeskuksen myöntämät avustukset. Kunnanvaltuusto on päätöksellään myöntänyt Vesiosuuskunta Mustijoelle takauksen euron lainalle sekä euron lainalle. Pornaisten kunta on tehnyt periaatepäätöksen enintään 25 % avustuksen antamisesta osuuskunnan investointikustannuksille. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se antaisi omavelkaisen takauksen Vesiosuuskunta Mustijoelle euron lainalle. Ehtoja lainan takaukselle ovat: - investointihankkeet toteutuvat vuosittain suunniteltuina ja kunnanhallituksen hyväksyminä kokonaisuuksina ja aikatauluina - kunnanhallitus hyväksyy velkakirjat ennen takauksen allekirjoittamista - kunta perii lainan takauksesta vuosittain 0,1 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta - laina on kilpailutettava./..

22 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 192./.. Takauksen saajan on kunkin rakentamishankkeen valmistumisen jälkeen toimitettava kunnalle kirjallinen selvitys toteutuneista kustannuksista. Kunnalla on oikeus tarkastaa myös tositteet. Mikäli nyt myönnetty takaus osoittautuu loppuselvityksessä tehtyjä investointeja suuremmaksi huomioiden kunnalta ja valtiolta saadut avustukset sekä liittyjien maksamat liittymismaksut, vähennetään ylitys mahdollisesti myöhemmin myönnettävästä takauksesta. Vesiosuuskunta Mustijoki sitoutuu takauksen saatuaan huolehtimaan toimialueensa vesihuollosta. Kunta määrää osuuskunnalle toimialueen sen jälkeen, kun osuuskunnan verkko on saatu toimimaan sekä puhtaan veden että jäteveden osalta. Kunnalla on oikeus asettaa osuuskunnan hallituksen kokouksiin edustajansa valvomaan osuuskunnan toimintaa sekä kunnan takaaman lainan ja myöntämän avustuksen käyttöä. Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään takausyhteenveto. Kvalt 90 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään takausyhteenveto. Kunnanvaltuuston päätös: Khall 14 Vesiosuuskunta Mustijoki on toimittanut kunnalle ,00 euron suuruisen velkakirjan. Lainan numero on Kunnanhallitukselle on toimitettu lisäksi sitoumus- ja eritystakaussitoumuslomakkeet../..

23 Kunnanhallitus Khall 14./.. Velkakirja esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Vesiosuuskunta Mustijoen velkakirjan. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy takaussitoumuksen allekirjoitettavaksi sen jälkeen kun asian hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Sari Janhunen poistui esteellisenä kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Sari Janhusen tilalle valittiin tämän pykälän osalta Markku Rantala.

24 Kunta/kuntayhtymä Pornainen OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain perusteet valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 14 HLL 5 :n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. omainen ja aika Pornaisten kunnanhallitus Kirkkotie 176, PL Pornainen Lautakunta/hallitus Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

25 24 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus PL Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite - Pykälät 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: ma - ke to pe Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318. Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Marttilan kunnantalo MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 318 Kokousaika Maanantaina 12.12.2011 klo 17.30 - Kokouspaikka Marttilan kunnantalo Käsiteltävät asiat: 217 218 219 220 221 222 Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuosina

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot