Välitilinpäätös I 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2012"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 Yleiset talousnäkymät Euroopan talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet ns. eurokriisin seurauksena, eivätkä odotukset maailmantaloudenkaan kehityssuunnasta ole kovin positiiviset. Puheet euroalueen luisumisesta taantumaan ovat voimistuneet. Euroalueen ongelmat jatkuvat. Ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. TEMin ja ELYn tuoreimman syyskuussa julkaistun suhdannekatsauksen mukaan tämä heijastuu epävarmuutena myös Pohjois-Pohjanmaalla ja uusien investointien käynnistämisessä ilmenee varovaisuutta. Tästä huolimatta odotukset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehityksestä puolen vuoden aikajänteellä ovat tasaiset. Tulevaisuudenuskosta kertoo se, että näkymien odotetaan hieman jopa viriävän tarkastelujakson loppupuolella, vuoden päästä. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä on Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta varsin kohtuullinen yleisvire. Pohjois-Pohjanmaan lähiajan näkymät vaihtelevat hieman tarkasteltujen tekijöiden suhteen. ICT-alan rakennemuutos on muokannut alueen elinkeinoelämää erityisen voimakkaasti ja muokkaa sitä edelleenkin aiheuttaen epävarmuutta. ICT-ala on rakennemuutoksesta huolimatta Pohjois-Pohjanmaalle yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin ala edelleen sen lukemattomien kerrannaisvaikutusten kautta. Toisaalta Pohjois-Suomen suurhankkeilla, mm. vilkastuneella kaivostoiminnalla ja Pyhäjoen ydinvoimalahankkeella, on osin positiiviset vaikutuksensa alueen elinkeinoelämään jo nyt. Suurhankkeiden keskeisin merkitys lienee, että ne avaavat uusia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä monille alueen toimijoille. Ennen kaikkea ne ovat luomassa positiivisia odotuksia ja tulevaisuuden uskoa. Oulun seutukunnassa on aloitettu erittäin vahvat toimet Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen, noin 1000 korkeasti koulutetun ammattilaisen työllistämiseksi ja odotukset toimenpiteiden tehosta ovat korkealla uhkaavasta taantumasta huolimatta. Lisäksi tietyt, perinteisetkin alat kuten metalliteollisuus, puusepänteollisuus, logistiikka-ala ja rakentaminen menestyvät suhteellisen hyvin, samoin matkailulla näyttää olevan hyvät näkymät. Rakentamista pitää yllä vahvasti julkinen sektori mm. kallioparkin ja sairaanhoitopiirin investointien osalta. Myös kaupan palveluissa on näkyvistä hyvää virettä. Vientitoiminnan tehostaminen, sekä lähialueille että kauemmaksikin, on yhtenä tärkeänä tavoitteena tällä hetkellä. Lisäksi Oulun seudun mahdollisuuksia äkillisen rakennemuutoksen alueeksi selvitetään. Työttömyyden määrä ja rakenne Pohjois-Pohjanmaan työttömyys näyttäisi kääntyneen nousuun. Työttömyyden arvioidaan edelleen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana palautuen kuitenkin nykytasolle tarkastelujakson loppupäässä. Vuoden takaiseen

3 tilanteeseen verrattaessa työttömien työnhakijoiden määrä on jyrkimmin kasvussa Oulun seutukunnassa. Se on kasvanut 3,5 %. Ollen heinäkuussa jopa 14 %, kun se Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin oli 12,5 % (11,9% 7/11). Oulussa työttömyys oli heinäkuussa 14,0 % (13,6%) ja Haukiputaalla 13,5 % (12,8 %). Alueen iso ongelma on edelleen nuorisotyöttömyys. Pohjois-Pohjanmaalla se oli heinäkuun lopussa 19,1 %( 14,6 % 7/11). Tämä on alle 25-vuotaiden osalta 8,1% enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa kyseinen kasvu on ollut 7,1 %. Kun taas alle 20-vuotiaiden osalta työttömyystilanne hiukan (-2 %) parani alueella. Maassa keskimäärin kehitys oli toiseen suuntaan 4,2 %. Kuntatalous Kuntaliiton teettämän talousbarometrin mukaan kuntien arviot vuoden 2012 verotulojen kehityksestä osoittavat noin kahden prosentin kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteet sen sijaan ovat pienenemässä jopa 20 % vuoden 2011 tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien investointimenot ovat noin neljä miljardia euroa vuosittain. Kyselyssä saatujen tietojen mukaan summa ei ole lähivuosina ainakaan alenemassa. Olennaisin lisäys on kohdistumassa vuosille 2014 ja Tarkasteluvuosien investointimenoista uusinvestointeihin suunnataan 60 % ja peruskorjauksiin 40 %. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta näyttää lähivuosina olevan merkittävässä kasvussa. Vuotuisen nettolainanoton on arvioitu olevan 1-1,1 miljardia euroa, mutta vastausten perusteella tämä olisi ylittymässä keskimäärin 200 miljoonalla eurolla vuosittain. Investointimenojen kasvun myötä myös lainanotto on painottumassa vuosiin 2014 ja Vajaa kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista piti suurimpana uhkana rahoitustilanteelle velkakriisin laajenemista sekä mahdollisia varainhankinnan ongelmia. Lähes saman verran vastanneista koki erityiseksi uhaksi suuret korkomuutokset. Sitä kautta korostuu korkoriskien hallinnan tarve. Viisitoista prosenttia vastanneista oli erityisen huolissaan investointipaineista ja kyvystä hoitaa nämä investoinnit. Kuntarahoituksen varainhankinnan saatavuus on ollut hyvä ja hinta matala. Suurin riski rahan hinnan nousuun tulee vastuistamme niin sanotuissa kriisimaissa, minkä seurauksena Suomen Valtion ja siten myös Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen luokitus saattaa laskea. Tilannetta vaikeuttaa monissa maissa vallitseva poliittinen epävarmuus. Kunnallisveron tilitykset tammi-toukokuussa olivat 4,3 % korkeammat kuin vuosi sitten. Tilityksiä on lisännyt muun muassa ansiotulojen nousu ja lisäksi alkuvuoden tilityksiin erityisesti vaikuttaneet syksyn raamiratkaisun mukaiset kertaerät. Huhti- ja toukokuussa tilitysten kehitys on ollut maltillisempaa verrattuna edelliseen vuoteen. Huhtikuussa kunnallisveron tilitykset kasvoivat 0,7 % ja toukokuussa 2,1 %. Yhteisöveron tilitykset ovat alkuvuonna nousseet 4,9 %.

4 Haukiputaan talous Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Talousarvion raamit mahdollistavat perusturvapalveluiden osalta 3,3 % ja sivistyspalveluiden 4,0% kasvun. Kasvu on arvioitu eliminoiden päivähoidon siirtymisen vaikutus. Vastaava nettoraamin maksimikasvu on 7,5 % teknisten palveluiden, 2,7 % hallintopalveluiden ja 9,1 % keskushallinnon osalta. Keskushallinnon kasvussa on otettu huomioon uuden Oulun aiheuttamat yleiset lisäkulut. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -82,552 M :n toimintakatetta, jossa on kasvua 4,1 % vuoden 2011 talousarvioon ja 0,2 %:n kasvua lopulliseen tilinpäätökseen 2011 nähden. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin heinäkuuhun asti muut, paitsi perusturvapalvelut ovat pysyneet suhteellisen hyvin raamissaan. Matemaattisesti alkuvuoden kehityksen perusteella arviot olisivat: keskushallinto alitus 164 t, hallintopalvelut alitus 696 t, perusturva ylitys 2,140 t, sivistyspalvelut ylitys 350 t ja tekniset palvelut ylitys 9 t. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -84,026 M vuosikatetta, joka on 1,474 M budjetoitua suurempi. Tämä tarkoittaa kasvua talousarvioon 2,0 % ja 1,8% vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Johtuen Oulun alustalle siirtymisestä arviointi vuoden aikana on ollut varsin haasteellista ja lopulliseen tilinpäätökseenkin liittyy vielä varsin suuria riskejä, mutta voitaneen olettaa, että tällä kehitysuralla kunnan tilinpäätös tulisi olemaan kokonaisuutena ennakoidun kaltainen. Toisaalta perusturvapalveluiden osalta on loppuvuonna tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ylitys ei olisi laskennallisen arvion mukainen. Erityisen huolestuttava piirre perusturvan ylityspaineessa on uudelleen ripeään kasvuun lähtenyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon kulujen kasvu. Tämä kustannuserä saatiin jo vuoden 2011 aikana uudella toimintamallilla hallintaan ja huono kehityssuunta taitettua. Tämä näkyi myös sivistyspalveluiden kulujen pienentymisenä. Myös muiden vastuualueiden on pysyttävä tiukasti talousarvioissaan. Talousarvion pitäminen edellyttää myös verotulojen kasvun jatkumista alkuvuoden kaltaisena. Kasvu on nyt edelliseen vuoteen verrattuna ollut 5,4 %. Verotuloihin on tehty 1 M varaus takasinmaksutilitystä varten. Tämä huomioon ottaen verotulokertymäksi ennustetaan noin 61 M, joka on noin 1M talousarviolukua enemmän. Aiempien vuosien verotulokehitykseen perustuva ennustemalli antaa ennustehaarukaksi varsin laajan 58,2 M -

5 63,3M. Parin viimeisen vuoden aikana verojen tilitysperiaatteita on muutettu kesken vuoden, jonka vuoksi aiemmin hyvin toiminut ennustemalli ei enää anna yhtä luotettavaa ennustetta kuluvan vuoden lopputulemasta. Valtionosuuksien ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Näillä oletuksilla vuosikate-ennuste on 6,655 M (TA 6,961 M ) ja ylijäämä 1,7 M (TA2012 1,694). Tämä tarkoittaa sitä, että loppuvuonna on tiukan budjettikurin lisäksi saatava aikaan noin 200 t säästöt, jotta kaikki kattamattomat alijäämät saadaan katettua ennen uuden Oulun syntyä. Investoinneista on heinäkuun loppuun mennessä toteutunut vasta noin 25 % johtuen lähinnä aikataulumuutoksista ja laskutuksen kohdistumisesta loppuvuoteen. Tarkemmat selvitykset löytyvät investointien kohdalta. Näyttää joka tapauksessa siltä, että kaikki investoinnit eivät toteudu, joka helpottaa rahoitustilannetta. Se on ollut varsin tiukka ja lainamäärä on ollut ennakoitua suurempi. Tämän perussyyt ovat sekä vuoden 2011 ennakoitua suuremmasta investointien toteumasta johtunut rahoitustarve että kuluneen vuoden isojen Oulun alustan palvelulaskujen etupainoteinen maksaminen. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta.

6 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu kokonaisvaltaisesti. Pyritään seuraamaan kehittymistä osana muutosjohtamista.. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen jory jory jory jory jory jory,simppula nhaka sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat ovat osallistuneet uuden Oulun rakentamiseen aktiivisesti Isot linjaukset tulevat osana uuden Oulun kehittämistyötä, tavoitteena mahdollisimman kattava sähköinen asiointi Ollaan mukana edelleen ja TerPS-työtä viedään eteenpäin Osana UO-toimintaa Ei päivitetä enää Haukiputaan kunnalle Simppulanhakan rooli ratkaistaan osana UO-omistajapolitiikkaa

7 Asukasaktiivisuuden tukeminen kuntalaisten vaikutusmahdollis uudet Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus tärkeä Uudessa Oulussa Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory jory kh, jory Palautteen keräämisen ja vaikuttamisen kanavia luodaan osana Uo-työtä Kuntalaisvaikuttamisen kanavia luodaan osana UO-kehitystyötä, kuntalaistilaisuudet ovat olleet suosittuja, asukasyhdistyksiä perustettu tuleville suuralueille Linjattu yhdistymissopimuksessa Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kunnan hallittu kasvu Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen Kriittiset menestystekijät Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Tontteja luovutettu suunnitelman mukaisesti. Vuokra-asuntotarjonta IVA (inhimillisten vaikutusten arviointi) Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa jory, Simppulanhaka jory kh, jory, tekninen ltk kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Simppulanhakan visio ja tulevaisuus ratkaistaan syksyn aikana ei toimenpiteitä kaavoitus ja lupaprosessit siirtyneet Oululle kasvu ollut alkuvuonna 1,25 % Yhteistyötä on tehty, varsinainen palvelutarjonta keskittynyt Elektroniikkatielle, palvelupiste edelleen

8 kehittäminen Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Hyvät ja riittävät peruspalvelut Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Haukiputaalla, BO:n toiminta on ollut taloustilanne huomioon ottaen aktiivista ja vaikuttavaa Taloustilanne aiheuttaa haasteita, HD:n toimitilojen käyttöaste hyvä, yritystontteja menee tasaisesti, markkinointiyhteistyötä rakennetaan UO-pohjalta Yhteisöverojen kehitys Kh,jory -9,3 % v vastaavaan ajankohtaan verrattuna Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK työttömyys 13,5 % (v ,8%) Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Nopea reagointi muuttuvaan tarpeeseen Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri näkyvyys mediassa Hyvät Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneyhteydet liikenneverkostot Kh, jory jory, Kehitys Kh, jory Saatavuus hyvä Reagointiherkkyyteen kiinnitettävä huomiota, raportointijärjestelmän puutteet hidastavat reagointia v.2012 Näkyvyys ollut neutraalia Kokonaisuunnittelu osana UOsuunnittelua Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdoll isuudet Joukkoliikenne Kh, jory Seudullinen selvitys valmistunut=> joukkoliikenne-viranomainen Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Kokonaiskehitys osana UOsuunnittelua, Virpiniemen uudet reitit aktiivisessa käytössä ja ne ovat keränneet hyvää palautetta. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Isoin hanke Länsituulen kenttä, lähiliikunta-alueille budjetoitu määrärahoja Kiiminkijoen opiston toiminta on ollut aktiivista, sen tulevaisuus ratkennee syksyn aikana

9 Luonnonläheisyyde n hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Monipuolinen käyttö kaikki monipuoliset käyttömahdollisuudet on otettu huomioon uusien kohteiden suunnittelussa Suunnitteluun osallistuminen jory osallistamisen mallit tulevat kehitykseen UO-prosessissa Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Jokien ja meren läheisyys nostettu esiin UO-strategiatyössä, Virpiniemen kehittäminen käynnissä Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Kaava käsittelyssä Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Erityishuomio henkilöstöön Kriittiset menestystekijät Henkilöstösopimuks en toteuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi jory, YH UO-väliraportissa kiinnitetty huomiota asiaan Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon jory, YH TVA käynnissä Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Työyhteisöjen muutospysäkit jatkuu Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja kunnankamreeri Muutospysäkeistä hyviä kokemuksia Muutosvalmennusta järjestetty sekä viranhaltija- että luottamusjohdolle

10 Esimiesten viestintävalmiudet johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaareihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan Viestintään suunnattu huomiota Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukainen rakentaminen. Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen yhdyskuntarakenteen ohjaamiseksi. Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen Kh, kaavoitusjohtaja YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavoitusjohtaja jory jory UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä. Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun kh,jory Johtamisjärjestelmätyö edennyt suunnitelman mukaisesti, osallistuttu aktiivisesti Pohjoisen alueen näkökulman kh,jory Näkökulmaa on tuotu esiin aktiivisesti esiintuominen Uusien toimintamallien kh,jory Toimintamallityö käynnissä

11 Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttöönotto Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kasvaa kh,jory Monituottajamalli ja kuntalaisten osallistaminen linjattu yhdistymissopimuksessa Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusastee n nostaminen Tarkoituksenmukais et taksat ja maksut Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jokaiselta tilikaudelta kh,jory VTP-ennusteen mukaan tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen Alijäämät katettu 2012 kh,jory vaatii budjettikurin ja verotulokehityksen pitämistä, mutta edelleen realistinen tavoite, katettavaa 1,931 M Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Alkuvuoden verotulojen kasvu noin 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna, veroprosentti ennallaan kh,jory kh,jory,hk kasvu-9,3 % edelliseen vuoteen verrattuna Taloustilanne on vaikuttanut koko talousalueen yritysten menestykseen kh,jory vuosikate-ennuste 6,655 M ylijäämäennuste 1,7 M Alle 3000/asukas kh,jory ennuste 3007 /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory omavaraisuusaste ennallaan 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun kh,jory kiinteistöveroprosentteihin ei muutoksia, tason kanssa kilpailukykyiset seudullisesti Taksat/nostoprosentti min 3 kh,jory nosto 3-5 %

12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Suunnittelujärjestel män toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk palvelujen siirtyminen Oulun alustalle on vaikeuttanut seurantaa ja ennustamista vuoden 2012 osalta, tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin mahdotonta Riittävän pitkä aikajänne kh,jory suunnittelu tehty kolmen vuoden syklissä Suunnitelman pitävyys kh,jory taloussuunnitelmavuodet periaatteessa sitovia Muutos/tilanneherkkyys kh,jory mitoitusta ja sijoittumista tarkastellaan uuden kunnan näkökulmasta Monipuoliset/kustannustehokkaat kh,jory toteuttamistavat Elinkaarimallihanke käynnissä Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Ennuste jopa 160 % Omistajastrategia ja kh,jory päivitetty ja hyväksytty v.2011 konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja kh,jory muutos vaikeuttanut raportointia ja informatiivisuus seurantaa sekä vertailtavuutta Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) kh,jory numeristen tavoitteiden määrä lisääntynyt, lisää konkretiaa tarvitaan Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen

13 Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyy s: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky Langattoman verkon kattavuus ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt eri asiakasryhmille reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus tietohallintopä ällikkö kaikki yksiköiden esimiehet PanOulua on laajennettu Ukonkaivoksen auditorioon. Lukion ja Aseman kirjaston tukiasemat ovat poissa käytöstä rakennustöiden vuoksi. kts. seuraava kohta. Erillisiä asiakaskyselyjä ei ole tehty. Asiakaspalvelu hoidettu pitkälle Oulun mallin pohjalta. Työntekijöiden pitkähköt urat kunnan palveluksessa mahdollistavat toiminnan entiseen tapaan. Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Uuden Oulun ohjelmistojen käyttöönotossa sähköisyys mahdollisimman kattavaksi. ruokapalvelup äällikkö, materiaalisihte eri kunnansihteeri,kk toimistopäällik kö Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta on yhdistytty Oulun Serviisiin ja toimittu heidän toimintamallin mukaan. Materiaalipalveluiden henkilöstö on kokonaisuudessaan siirtynyt Oulun organisaatioon ja toimitaan tässä myös Oulun toimintamallin mukaan. kotisivuja on päivitetty, osa lomakkeista ja palveluista (esim, päivähoidon palveluseteli) siirtynyt Oulun malliin Isommassa organisaatiossa sähköisyyden tärkeys niin ohjelmistoissa kuin tiedottamisessa

14 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus Yleiset alueet: Luvattoman mi käytön valvonta Rakentamisen yhtenäisyyden ohjaaminen rakennustapaohjeita laatimalla Ruokapalveluiden ravitsemuksellinenlaatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö korostuu, joka huomioidaan. Valvontaa on tehostettu mm. Virpiniemessä. Kaikkiin merkittäviin uusiin asemakaavoihin laaditaan rakennustapaohjeet Alkuvuoden aikana valmistuneessa Haapakangas III:n asemakaavan muutoksessa Haukiväylän ja Heitontien risteyksen ympäristössä tätä koskevat asiat on liitetty asemakaavaan määräyksinä. Siirrytty seudulliseen ruokalistaan. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Hyvä kuntakuva Kunnan hallittu kasvu Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustan kaavoitusjohta Rannantien eteläpuolen kortteleiden kaavasaneerauksen ja, kk, kj 2570 ja 2585 tontti 2:n asemakaava jatkuminen taajamakuvan ja viedään vahvistettavaksi, kun tarvittavat palvelujen parantamiseksi sopimukset on solmittu. Kaavasaneerausta jatketaan muualla keskustassa ja se laajennetaan koskemaan myös Haukiputaantien sekä Kirkkotien ja Revontien välistä aluetta. Suunnitelmallinen Hajarakentamisen määrän kh, tekn. ltk lupapäätökset siirtyneet Oulun ltk:lle rakentaminen väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Kunnan Ajantasainen yleiskaavoitus kaavoitusjohta Kellon osayleiskaavan 1. vaihetta ja

15 kehityksen ennakointi Kunnan hallittu kasvu Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Egologinen kestävyys Seutuyhteistyö Tärkeimmät yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: kyläkeskusten yleiskaavoitus. Kysyntää vastaava tonttitarjonta Avattujen alueiden tehokas markkinointi Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat Seudulliset ruokapalvelupalaverit ja kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö ruokapalvelue simiehet ruokapalvelup äällikkö Jokikylän osayleiskaavaa laaditaan parhaillaan. Kellon yleiskaavan 2. vaihe sekä Virpiniemi-Isoniemi osayleiskaavojen laatiminen aloitetaan, kun nämä kaavat valmistuvat mahdollisesti v Jokikylän osayleiskaava laadittavana, kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Valmistunee v Rivitalotonttien kysyntään voidaan vastata vasta v Haettavista tonteista on tiedotettu tonttipäivillä, messuilla ja paikallisissa sanomalehdissä. Joukkoliikenteen käyttömahdolli-suus on huomioitu laadittavana olevissa, palvelualuevarauksia sisältävissä kaavoissa. Hätälä-Vehkaperän kaavassa on huomioitu mahdollisuus joukkoliikenteen laajentamiseen alueelle. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut. Lähiruokaa ja sesonkiruokaa on lisätty. Yhdistytty Oulun Serviisiin.

16 Elinvoimaisuus Elinkeinoelämän toimintavalmiuksie n luominen asema- ja yleiskaavoituksella. Tuulienergian tuotannon mahdollistaminen. Monipuolinen tarjonta palvelu-, teollisuus- ja yritystoiminta. kaavoitusjohta ja Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä tehtävällä tuulivoimaselvityksellä pyritään selkeyttämään ja nopeuttamaan tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia. Annalankankaan asemakaavatyötä jatketaan palvelu- ja yritystonttien tarjonnan mahdollistamisek-si. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk Toimitaan aluksi Oulun toimintamallin mukaan. siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Hyvä johtaminen Toimiva Kehitysmyönteinen henkilöstö esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

17 organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / v uosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittamine n Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta tietohallintopä ällikkö, ks, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

18 Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosessei hin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi Selkeä tuotannonohjaus Tehokas käyttöaste Elintarvikelainsääd äntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut kriteerit toteutuu Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti Suoritteita / keittiöneliö Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola-, perus- ja tiedotuskriteereitä noudatetaan Omavalvonnan mittarit materiaalisihte eri, kk ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö Uuden Oulun osalta organisaatio ja toimintamalli sekä ohjeistus meneillään Tuotettu tavoitetason mukaisesti suoritetta/työtunti (20s/h) Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelu. Valmistuskeittiöiden määrä on vähentynyt/palvelukeittiöiden määrä on kasvanut. Omavalvontasuunnitelma on päivitetty. Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Monikuntaliitoksen hallittu toteuttaminen Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Uuden Oulun järjestelyt: Sitoutuminen muutokseen kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk Raakamaan hankintatavoite vuodelle 2012 (n. 40 ha) toteutunee loppuvuodesta. Tonttivaranto on riittävä nykyisille luovutusmäärille. Tonttien tarjonta ei kuitenkaan vastaa kysyntää. Henkilöstö on siirtynyt Oulun kaupungin palvelukseen, toimipaikkana Ympäristötalo. Toimintaympäristön muutos on merkittävä ja uuden organisaation tuomat muutokset työn

19 Järjestelmien tehokkuus Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamine n Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut. Rajapintojen toimiminen Maapolitiikan jatkuvuus: Vastuun ja osaamisen siirtäminen Oulun maa-ja mittausyksikköön. MATO:n edellyttämä tonttituotanto Seudullisen yleiskaavatyön jatkaminen Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi MAL-menettelyn uudistaminen: Aiesopimusmenettelyn vahvistaminen ja siihen sitoutuminen Kustannusvertailut: lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely laajassa käytössä, sähköinen tiedonsiirto kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk kaavoitusjohta ja kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk tsto.pääll., kk sisältöön ja työnteon tapaan omaksutaan vähitellen. Oulun kaupunki laatii uuden maapoliittisen ohjelman v Tehtävät ja henkilöstö on siirretty maaja mittaukseen, muu henkilökunta antaa tietoa tarvittaessa. Tontinluovutuksessa on omakotitonttien osalta pysytty likimain MATO:n tavoitteissa, mutta kerrostalo- ja rivitalotuotannon osalta se ei ole onnistunut. Asemakaavoitus ei ole edennyt niin, että MATO:n tavoitteita pystyttäisiin tulevinakaan vuosina täysin toteuttamaan. Seudullisen yleiskaavayhteistyön jatkamisen mahdollisuuksista v on tehty selvityksiä, mutta jatkaminen edellyttää vielä päätöksiä. Seudullista paikkatietoaineistoa on hyödynnetty monipuolisesti selvitysten teossa. MAL-sopimus on allekirjoitettu ja sen mukaisista pienistä investoinneista vuosille on tehty ehdotus LVM:lle. Palvelut ostetaan Monetra Oy:ltä. Toimintamallit pitkälle heidän mukaan. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu, mm. virtuaalityöpöytä. Tietotekniikan Maksut tsto pääll., Samoin kuin edellä.

20 hyödyntäminen Raportointi Hinnoittelu Seuranta kk Talous Strategiset päämäärät Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kriittiset menestystekijät Kustannustehokk aat rakenteet Kustannustietois uus Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Suunnittelutasoje n koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Kustannustehoka s rakenne Kustannusten Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Maankäyttöratkaisujen ja palveluiden tuottamisen tasapaino: Maankäytön toteuttamisohjelman noudattaminen Maankäytön toteuttamisohjelman seuranta ja päivittäminen Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin Uuden Oulun tavoitteiden toteutuminen: Taloudellisesti toimivampi kunta esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk Toimitaan Oulun toimintamallin mukaan toistaiseksi. Samoin kuin edellä. Lähtökohta uuden Oulun yleiskaavan laatimisessa. Oulun kaupungin palveluverkkotyö valmistuu vuoden loppupuolella ja sen ratkaisut vaikuttavat uuden Oulun yleiskaavaan. Asemakaavoissa, joissa on suunniteltu kaupallisia palveluja, on tehty ostovoiman jakaantumista koskevat selvitykset. Seuraavan maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen aloitetaan v esimiehet, kk Raportointi ja seuranta haasteellista v ajan osana uuden kunnan suunnittelua

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot