Välitilinpäätös I 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2012"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 Yleiset talousnäkymät Euroopan talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet ns. eurokriisin seurauksena, eivätkä odotukset maailmantaloudenkaan kehityssuunnasta ole kovin positiiviset. Puheet euroalueen luisumisesta taantumaan ovat voimistuneet. Euroalueen ongelmat jatkuvat. Ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. TEMin ja ELYn tuoreimman syyskuussa julkaistun suhdannekatsauksen mukaan tämä heijastuu epävarmuutena myös Pohjois-Pohjanmaalla ja uusien investointien käynnistämisessä ilmenee varovaisuutta. Tästä huolimatta odotukset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehityksestä puolen vuoden aikajänteellä ovat tasaiset. Tulevaisuudenuskosta kertoo se, että näkymien odotetaan hieman jopa viriävän tarkastelujakson loppupuolella, vuoden päästä. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä on Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta varsin kohtuullinen yleisvire. Pohjois-Pohjanmaan lähiajan näkymät vaihtelevat hieman tarkasteltujen tekijöiden suhteen. ICT-alan rakennemuutos on muokannut alueen elinkeinoelämää erityisen voimakkaasti ja muokkaa sitä edelleenkin aiheuttaen epävarmuutta. ICT-ala on rakennemuutoksesta huolimatta Pohjois-Pohjanmaalle yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin ala edelleen sen lukemattomien kerrannaisvaikutusten kautta. Toisaalta Pohjois-Suomen suurhankkeilla, mm. vilkastuneella kaivostoiminnalla ja Pyhäjoen ydinvoimalahankkeella, on osin positiiviset vaikutuksensa alueen elinkeinoelämään jo nyt. Suurhankkeiden keskeisin merkitys lienee, että ne avaavat uusia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä monille alueen toimijoille. Ennen kaikkea ne ovat luomassa positiivisia odotuksia ja tulevaisuuden uskoa. Oulun seutukunnassa on aloitettu erittäin vahvat toimet Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen, noin 1000 korkeasti koulutetun ammattilaisen työllistämiseksi ja odotukset toimenpiteiden tehosta ovat korkealla uhkaavasta taantumasta huolimatta. Lisäksi tietyt, perinteisetkin alat kuten metalliteollisuus, puusepänteollisuus, logistiikka-ala ja rakentaminen menestyvät suhteellisen hyvin, samoin matkailulla näyttää olevan hyvät näkymät. Rakentamista pitää yllä vahvasti julkinen sektori mm. kallioparkin ja sairaanhoitopiirin investointien osalta. Myös kaupan palveluissa on näkyvistä hyvää virettä. Vientitoiminnan tehostaminen, sekä lähialueille että kauemmaksikin, on yhtenä tärkeänä tavoitteena tällä hetkellä. Lisäksi Oulun seudun mahdollisuuksia äkillisen rakennemuutoksen alueeksi selvitetään. Työttömyyden määrä ja rakenne Pohjois-Pohjanmaan työttömyys näyttäisi kääntyneen nousuun. Työttömyyden arvioidaan edelleen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana palautuen kuitenkin nykytasolle tarkastelujakson loppupäässä. Vuoden takaiseen

3 tilanteeseen verrattaessa työttömien työnhakijoiden määrä on jyrkimmin kasvussa Oulun seutukunnassa. Se on kasvanut 3,5 %. Ollen heinäkuussa jopa 14 %, kun se Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin oli 12,5 % (11,9% 7/11). Oulussa työttömyys oli heinäkuussa 14,0 % (13,6%) ja Haukiputaalla 13,5 % (12,8 %). Alueen iso ongelma on edelleen nuorisotyöttömyys. Pohjois-Pohjanmaalla se oli heinäkuun lopussa 19,1 %( 14,6 % 7/11). Tämä on alle 25-vuotaiden osalta 8,1% enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa kyseinen kasvu on ollut 7,1 %. Kun taas alle 20-vuotiaiden osalta työttömyystilanne hiukan (-2 %) parani alueella. Maassa keskimäärin kehitys oli toiseen suuntaan 4,2 %. Kuntatalous Kuntaliiton teettämän talousbarometrin mukaan kuntien arviot vuoden 2012 verotulojen kehityksestä osoittavat noin kahden prosentin kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteet sen sijaan ovat pienenemässä jopa 20 % vuoden 2011 tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien investointimenot ovat noin neljä miljardia euroa vuosittain. Kyselyssä saatujen tietojen mukaan summa ei ole lähivuosina ainakaan alenemassa. Olennaisin lisäys on kohdistumassa vuosille 2014 ja Tarkasteluvuosien investointimenoista uusinvestointeihin suunnataan 60 % ja peruskorjauksiin 40 %. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta näyttää lähivuosina olevan merkittävässä kasvussa. Vuotuisen nettolainanoton on arvioitu olevan 1-1,1 miljardia euroa, mutta vastausten perusteella tämä olisi ylittymässä keskimäärin 200 miljoonalla eurolla vuosittain. Investointimenojen kasvun myötä myös lainanotto on painottumassa vuosiin 2014 ja Vajaa kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista piti suurimpana uhkana rahoitustilanteelle velkakriisin laajenemista sekä mahdollisia varainhankinnan ongelmia. Lähes saman verran vastanneista koki erityiseksi uhaksi suuret korkomuutokset. Sitä kautta korostuu korkoriskien hallinnan tarve. Viisitoista prosenttia vastanneista oli erityisen huolissaan investointipaineista ja kyvystä hoitaa nämä investoinnit. Kuntarahoituksen varainhankinnan saatavuus on ollut hyvä ja hinta matala. Suurin riski rahan hinnan nousuun tulee vastuistamme niin sanotuissa kriisimaissa, minkä seurauksena Suomen Valtion ja siten myös Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen luokitus saattaa laskea. Tilannetta vaikeuttaa monissa maissa vallitseva poliittinen epävarmuus. Kunnallisveron tilitykset tammi-toukokuussa olivat 4,3 % korkeammat kuin vuosi sitten. Tilityksiä on lisännyt muun muassa ansiotulojen nousu ja lisäksi alkuvuoden tilityksiin erityisesti vaikuttaneet syksyn raamiratkaisun mukaiset kertaerät. Huhti- ja toukokuussa tilitysten kehitys on ollut maltillisempaa verrattuna edelliseen vuoteen. Huhtikuussa kunnallisveron tilitykset kasvoivat 0,7 % ja toukokuussa 2,1 %. Yhteisöveron tilitykset ovat alkuvuonna nousseet 4,9 %.

4 Haukiputaan talous Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Talousarvion raamit mahdollistavat perusturvapalveluiden osalta 3,3 % ja sivistyspalveluiden 4,0% kasvun. Kasvu on arvioitu eliminoiden päivähoidon siirtymisen vaikutus. Vastaava nettoraamin maksimikasvu on 7,5 % teknisten palveluiden, 2,7 % hallintopalveluiden ja 9,1 % keskushallinnon osalta. Keskushallinnon kasvussa on otettu huomioon uuden Oulun aiheuttamat yleiset lisäkulut. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -82,552 M :n toimintakatetta, jossa on kasvua 4,1 % vuoden 2011 talousarvioon ja 0,2 %:n kasvua lopulliseen tilinpäätökseen 2011 nähden. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin heinäkuuhun asti muut, paitsi perusturvapalvelut ovat pysyneet suhteellisen hyvin raamissaan. Matemaattisesti alkuvuoden kehityksen perusteella arviot olisivat: keskushallinto alitus 164 t, hallintopalvelut alitus 696 t, perusturva ylitys 2,140 t, sivistyspalvelut ylitys 350 t ja tekniset palvelut ylitys 9 t. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -84,026 M vuosikatetta, joka on 1,474 M budjetoitua suurempi. Tämä tarkoittaa kasvua talousarvioon 2,0 % ja 1,8% vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Johtuen Oulun alustalle siirtymisestä arviointi vuoden aikana on ollut varsin haasteellista ja lopulliseen tilinpäätökseenkin liittyy vielä varsin suuria riskejä, mutta voitaneen olettaa, että tällä kehitysuralla kunnan tilinpäätös tulisi olemaan kokonaisuutena ennakoidun kaltainen. Toisaalta perusturvapalveluiden osalta on loppuvuonna tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ylitys ei olisi laskennallisen arvion mukainen. Erityisen huolestuttava piirre perusturvan ylityspaineessa on uudelleen ripeään kasvuun lähtenyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon kulujen kasvu. Tämä kustannuserä saatiin jo vuoden 2011 aikana uudella toimintamallilla hallintaan ja huono kehityssuunta taitettua. Tämä näkyi myös sivistyspalveluiden kulujen pienentymisenä. Myös muiden vastuualueiden on pysyttävä tiukasti talousarvioissaan. Talousarvion pitäminen edellyttää myös verotulojen kasvun jatkumista alkuvuoden kaltaisena. Kasvu on nyt edelliseen vuoteen verrattuna ollut 5,4 %. Verotuloihin on tehty 1 M varaus takasinmaksutilitystä varten. Tämä huomioon ottaen verotulokertymäksi ennustetaan noin 61 M, joka on noin 1M talousarviolukua enemmän. Aiempien vuosien verotulokehitykseen perustuva ennustemalli antaa ennustehaarukaksi varsin laajan 58,2 M -

5 63,3M. Parin viimeisen vuoden aikana verojen tilitysperiaatteita on muutettu kesken vuoden, jonka vuoksi aiemmin hyvin toiminut ennustemalli ei enää anna yhtä luotettavaa ennustetta kuluvan vuoden lopputulemasta. Valtionosuuksien ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Näillä oletuksilla vuosikate-ennuste on 6,655 M (TA 6,961 M ) ja ylijäämä 1,7 M (TA2012 1,694). Tämä tarkoittaa sitä, että loppuvuonna on tiukan budjettikurin lisäksi saatava aikaan noin 200 t säästöt, jotta kaikki kattamattomat alijäämät saadaan katettua ennen uuden Oulun syntyä. Investoinneista on heinäkuun loppuun mennessä toteutunut vasta noin 25 % johtuen lähinnä aikataulumuutoksista ja laskutuksen kohdistumisesta loppuvuoteen. Tarkemmat selvitykset löytyvät investointien kohdalta. Näyttää joka tapauksessa siltä, että kaikki investoinnit eivät toteudu, joka helpottaa rahoitustilannetta. Se on ollut varsin tiukka ja lainamäärä on ollut ennakoitua suurempi. Tämän perussyyt ovat sekä vuoden 2011 ennakoitua suuremmasta investointien toteumasta johtunut rahoitustarve että kuluneen vuoden isojen Oulun alustan palvelulaskujen etupainoteinen maksaminen. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta.

6 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu kokonaisvaltaisesti. Pyritään seuraamaan kehittymistä osana muutosjohtamista.. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen jory jory jory jory jory jory,simppula nhaka sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat ovat osallistuneet uuden Oulun rakentamiseen aktiivisesti Isot linjaukset tulevat osana uuden Oulun kehittämistyötä, tavoitteena mahdollisimman kattava sähköinen asiointi Ollaan mukana edelleen ja TerPS-työtä viedään eteenpäin Osana UO-toimintaa Ei päivitetä enää Haukiputaan kunnalle Simppulanhakan rooli ratkaistaan osana UO-omistajapolitiikkaa

7 Asukasaktiivisuuden tukeminen kuntalaisten vaikutusmahdollis uudet Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus tärkeä Uudessa Oulussa Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory jory kh, jory Palautteen keräämisen ja vaikuttamisen kanavia luodaan osana Uo-työtä Kuntalaisvaikuttamisen kanavia luodaan osana UO-kehitystyötä, kuntalaistilaisuudet ovat olleet suosittuja, asukasyhdistyksiä perustettu tuleville suuralueille Linjattu yhdistymissopimuksessa Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kunnan hallittu kasvu Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen Kriittiset menestystekijät Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Tontteja luovutettu suunnitelman mukaisesti. Vuokra-asuntotarjonta IVA (inhimillisten vaikutusten arviointi) Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa jory, Simppulanhaka jory kh, jory, tekninen ltk kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Simppulanhakan visio ja tulevaisuus ratkaistaan syksyn aikana ei toimenpiteitä kaavoitus ja lupaprosessit siirtyneet Oululle kasvu ollut alkuvuonna 1,25 % Yhteistyötä on tehty, varsinainen palvelutarjonta keskittynyt Elektroniikkatielle, palvelupiste edelleen

8 kehittäminen Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Hyvät ja riittävät peruspalvelut Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Haukiputaalla, BO:n toiminta on ollut taloustilanne huomioon ottaen aktiivista ja vaikuttavaa Taloustilanne aiheuttaa haasteita, HD:n toimitilojen käyttöaste hyvä, yritystontteja menee tasaisesti, markkinointiyhteistyötä rakennetaan UO-pohjalta Yhteisöverojen kehitys Kh,jory -9,3 % v vastaavaan ajankohtaan verrattuna Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK työttömyys 13,5 % (v ,8%) Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Nopea reagointi muuttuvaan tarpeeseen Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri näkyvyys mediassa Hyvät Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneyhteydet liikenneverkostot Kh, jory jory, Kehitys Kh, jory Saatavuus hyvä Reagointiherkkyyteen kiinnitettävä huomiota, raportointijärjestelmän puutteet hidastavat reagointia v.2012 Näkyvyys ollut neutraalia Kokonaisuunnittelu osana UOsuunnittelua Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdoll isuudet Joukkoliikenne Kh, jory Seudullinen selvitys valmistunut=> joukkoliikenne-viranomainen Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Kokonaiskehitys osana UOsuunnittelua, Virpiniemen uudet reitit aktiivisessa käytössä ja ne ovat keränneet hyvää palautetta. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Isoin hanke Länsituulen kenttä, lähiliikunta-alueille budjetoitu määrärahoja Kiiminkijoen opiston toiminta on ollut aktiivista, sen tulevaisuus ratkennee syksyn aikana

9 Luonnonläheisyyde n hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Monipuolinen käyttö kaikki monipuoliset käyttömahdollisuudet on otettu huomioon uusien kohteiden suunnittelussa Suunnitteluun osallistuminen jory osallistamisen mallit tulevat kehitykseen UO-prosessissa Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Jokien ja meren läheisyys nostettu esiin UO-strategiatyössä, Virpiniemen kehittäminen käynnissä Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Kaava käsittelyssä Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Erityishuomio henkilöstöön Kriittiset menestystekijät Henkilöstösopimuks en toteuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi jory, YH UO-väliraportissa kiinnitetty huomiota asiaan Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon jory, YH TVA käynnissä Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Työyhteisöjen muutospysäkit jatkuu Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja kunnankamreeri Muutospysäkeistä hyviä kokemuksia Muutosvalmennusta järjestetty sekä viranhaltija- että luottamusjohdolle

10 Esimiesten viestintävalmiudet johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaareihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan Viestintään suunnattu huomiota Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukainen rakentaminen. Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen yhdyskuntarakenteen ohjaamiseksi. Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen Kh, kaavoitusjohtaja YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavoitusjohtaja jory jory UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä. Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun kh,jory Johtamisjärjestelmätyö edennyt suunnitelman mukaisesti, osallistuttu aktiivisesti Pohjoisen alueen näkökulman kh,jory Näkökulmaa on tuotu esiin aktiivisesti esiintuominen Uusien toimintamallien kh,jory Toimintamallityö käynnissä

11 Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttöönotto Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kasvaa kh,jory Monituottajamalli ja kuntalaisten osallistaminen linjattu yhdistymissopimuksessa Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusastee n nostaminen Tarkoituksenmukais et taksat ja maksut Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jokaiselta tilikaudelta kh,jory VTP-ennusteen mukaan tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen Alijäämät katettu 2012 kh,jory vaatii budjettikurin ja verotulokehityksen pitämistä, mutta edelleen realistinen tavoite, katettavaa 1,931 M Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Alkuvuoden verotulojen kasvu noin 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna, veroprosentti ennallaan kh,jory kh,jory,hk kasvu-9,3 % edelliseen vuoteen verrattuna Taloustilanne on vaikuttanut koko talousalueen yritysten menestykseen kh,jory vuosikate-ennuste 6,655 M ylijäämäennuste 1,7 M Alle 3000/asukas kh,jory ennuste 3007 /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory omavaraisuusaste ennallaan 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun kh,jory kiinteistöveroprosentteihin ei muutoksia, tason kanssa kilpailukykyiset seudullisesti Taksat/nostoprosentti min 3 kh,jory nosto 3-5 %

12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Suunnittelujärjestel män toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk palvelujen siirtyminen Oulun alustalle on vaikeuttanut seurantaa ja ennustamista vuoden 2012 osalta, tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin mahdotonta Riittävän pitkä aikajänne kh,jory suunnittelu tehty kolmen vuoden syklissä Suunnitelman pitävyys kh,jory taloussuunnitelmavuodet periaatteessa sitovia Muutos/tilanneherkkyys kh,jory mitoitusta ja sijoittumista tarkastellaan uuden kunnan näkökulmasta Monipuoliset/kustannustehokkaat kh,jory toteuttamistavat Elinkaarimallihanke käynnissä Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Ennuste jopa 160 % Omistajastrategia ja kh,jory päivitetty ja hyväksytty v.2011 konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja kh,jory muutos vaikeuttanut raportointia ja informatiivisuus seurantaa sekä vertailtavuutta Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) kh,jory numeristen tavoitteiden määrä lisääntynyt, lisää konkretiaa tarvitaan Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen

13 Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyy s: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky Langattoman verkon kattavuus ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt eri asiakasryhmille reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus tietohallintopä ällikkö kaikki yksiköiden esimiehet PanOulua on laajennettu Ukonkaivoksen auditorioon. Lukion ja Aseman kirjaston tukiasemat ovat poissa käytöstä rakennustöiden vuoksi. kts. seuraava kohta. Erillisiä asiakaskyselyjä ei ole tehty. Asiakaspalvelu hoidettu pitkälle Oulun mallin pohjalta. Työntekijöiden pitkähköt urat kunnan palveluksessa mahdollistavat toiminnan entiseen tapaan. Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Uuden Oulun ohjelmistojen käyttöönotossa sähköisyys mahdollisimman kattavaksi. ruokapalvelup äällikkö, materiaalisihte eri kunnansihteeri,kk toimistopäällik kö Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta on yhdistytty Oulun Serviisiin ja toimittu heidän toimintamallin mukaan. Materiaalipalveluiden henkilöstö on kokonaisuudessaan siirtynyt Oulun organisaatioon ja toimitaan tässä myös Oulun toimintamallin mukaan. kotisivuja on päivitetty, osa lomakkeista ja palveluista (esim, päivähoidon palveluseteli) siirtynyt Oulun malliin Isommassa organisaatiossa sähköisyyden tärkeys niin ohjelmistoissa kuin tiedottamisessa

14 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus Yleiset alueet: Luvattoman mi käytön valvonta Rakentamisen yhtenäisyyden ohjaaminen rakennustapaohjeita laatimalla Ruokapalveluiden ravitsemuksellinenlaatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö korostuu, joka huomioidaan. Valvontaa on tehostettu mm. Virpiniemessä. Kaikkiin merkittäviin uusiin asemakaavoihin laaditaan rakennustapaohjeet Alkuvuoden aikana valmistuneessa Haapakangas III:n asemakaavan muutoksessa Haukiväylän ja Heitontien risteyksen ympäristössä tätä koskevat asiat on liitetty asemakaavaan määräyksinä. Siirrytty seudulliseen ruokalistaan. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Hyvä kuntakuva Kunnan hallittu kasvu Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustan kaavoitusjohta Rannantien eteläpuolen kortteleiden kaavasaneerauksen ja, kk, kj 2570 ja 2585 tontti 2:n asemakaava jatkuminen taajamakuvan ja viedään vahvistettavaksi, kun tarvittavat palvelujen parantamiseksi sopimukset on solmittu. Kaavasaneerausta jatketaan muualla keskustassa ja se laajennetaan koskemaan myös Haukiputaantien sekä Kirkkotien ja Revontien välistä aluetta. Suunnitelmallinen Hajarakentamisen määrän kh, tekn. ltk lupapäätökset siirtyneet Oulun ltk:lle rakentaminen väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Kunnan Ajantasainen yleiskaavoitus kaavoitusjohta Kellon osayleiskaavan 1. vaihetta ja

15 kehityksen ennakointi Kunnan hallittu kasvu Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Egologinen kestävyys Seutuyhteistyö Tärkeimmät yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: kyläkeskusten yleiskaavoitus. Kysyntää vastaava tonttitarjonta Avattujen alueiden tehokas markkinointi Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat Seudulliset ruokapalvelupalaverit ja kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö ruokapalvelue simiehet ruokapalvelup äällikkö Jokikylän osayleiskaavaa laaditaan parhaillaan. Kellon yleiskaavan 2. vaihe sekä Virpiniemi-Isoniemi osayleiskaavojen laatiminen aloitetaan, kun nämä kaavat valmistuvat mahdollisesti v Jokikylän osayleiskaava laadittavana, kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Valmistunee v Rivitalotonttien kysyntään voidaan vastata vasta v Haettavista tonteista on tiedotettu tonttipäivillä, messuilla ja paikallisissa sanomalehdissä. Joukkoliikenteen käyttömahdolli-suus on huomioitu laadittavana olevissa, palvelualuevarauksia sisältävissä kaavoissa. Hätälä-Vehkaperän kaavassa on huomioitu mahdollisuus joukkoliikenteen laajentamiseen alueelle. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut. Lähiruokaa ja sesonkiruokaa on lisätty. Yhdistytty Oulun Serviisiin.

16 Elinvoimaisuus Elinkeinoelämän toimintavalmiuksie n luominen asema- ja yleiskaavoituksella. Tuulienergian tuotannon mahdollistaminen. Monipuolinen tarjonta palvelu-, teollisuus- ja yritystoiminta. kaavoitusjohta ja Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä tehtävällä tuulivoimaselvityksellä pyritään selkeyttämään ja nopeuttamaan tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia. Annalankankaan asemakaavatyötä jatketaan palvelu- ja yritystonttien tarjonnan mahdollistamisek-si. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk Toimitaan aluksi Oulun toimintamallin mukaan. siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Hyvä johtaminen Toimiva Kehitysmyönteinen henkilöstö esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

17 organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / v uosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittamine n Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta tietohallintopä ällikkö, ks, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

18 Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosessei hin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi Selkeä tuotannonohjaus Tehokas käyttöaste Elintarvikelainsääd äntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut kriteerit toteutuu Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti Suoritteita / keittiöneliö Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola-, perus- ja tiedotuskriteereitä noudatetaan Omavalvonnan mittarit materiaalisihte eri, kk ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö Uuden Oulun osalta organisaatio ja toimintamalli sekä ohjeistus meneillään Tuotettu tavoitetason mukaisesti suoritetta/työtunti (20s/h) Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelu. Valmistuskeittiöiden määrä on vähentynyt/palvelukeittiöiden määrä on kasvanut. Omavalvontasuunnitelma on päivitetty. Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Monikuntaliitoksen hallittu toteuttaminen Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Uuden Oulun järjestelyt: Sitoutuminen muutokseen kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk Raakamaan hankintatavoite vuodelle 2012 (n. 40 ha) toteutunee loppuvuodesta. Tonttivaranto on riittävä nykyisille luovutusmäärille. Tonttien tarjonta ei kuitenkaan vastaa kysyntää. Henkilöstö on siirtynyt Oulun kaupungin palvelukseen, toimipaikkana Ympäristötalo. Toimintaympäristön muutos on merkittävä ja uuden organisaation tuomat muutokset työn

19 Järjestelmien tehokkuus Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamine n Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut. Rajapintojen toimiminen Maapolitiikan jatkuvuus: Vastuun ja osaamisen siirtäminen Oulun maa-ja mittausyksikköön. MATO:n edellyttämä tonttituotanto Seudullisen yleiskaavatyön jatkaminen Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi MAL-menettelyn uudistaminen: Aiesopimusmenettelyn vahvistaminen ja siihen sitoutuminen Kustannusvertailut: lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely laajassa käytössä, sähköinen tiedonsiirto kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk kaavoitusjohta ja kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk tsto.pääll., kk sisältöön ja työnteon tapaan omaksutaan vähitellen. Oulun kaupunki laatii uuden maapoliittisen ohjelman v Tehtävät ja henkilöstö on siirretty maaja mittaukseen, muu henkilökunta antaa tietoa tarvittaessa. Tontinluovutuksessa on omakotitonttien osalta pysytty likimain MATO:n tavoitteissa, mutta kerrostalo- ja rivitalotuotannon osalta se ei ole onnistunut. Asemakaavoitus ei ole edennyt niin, että MATO:n tavoitteita pystyttäisiin tulevinakaan vuosina täysin toteuttamaan. Seudullisen yleiskaavayhteistyön jatkamisen mahdollisuuksista v on tehty selvityksiä, mutta jatkaminen edellyttää vielä päätöksiä. Seudullista paikkatietoaineistoa on hyödynnetty monipuolisesti selvitysten teossa. MAL-sopimus on allekirjoitettu ja sen mukaisista pienistä investoinneista vuosille on tehty ehdotus LVM:lle. Palvelut ostetaan Monetra Oy:ltä. Toimintamallit pitkälle heidän mukaan. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu, mm. virtuaalityöpöytä. Tietotekniikan Maksut tsto pääll., Samoin kuin edellä.

20 hyödyntäminen Raportointi Hinnoittelu Seuranta kk Talous Strategiset päämäärät Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kriittiset menestystekijät Kustannustehokk aat rakenteet Kustannustietois uus Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Suunnittelutasoje n koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Kustannustehoka s rakenne Kustannusten Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Maankäyttöratkaisujen ja palveluiden tuottamisen tasapaino: Maankäytön toteuttamisohjelman noudattaminen Maankäytön toteuttamisohjelman seuranta ja päivittäminen Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin Uuden Oulun tavoitteiden toteutuminen: Taloudellisesti toimivampi kunta esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk Toimitaan Oulun toimintamallin mukaan toistaiseksi. Samoin kuin edellä. Lähtökohta uuden Oulun yleiskaavan laatimisessa. Oulun kaupungin palveluverkkotyö valmistuu vuoden loppupuolella ja sen ratkaisut vaikuttavat uuden Oulun yleiskaavaan. Asemakaavoissa, joissa on suunniteltu kaupallisia palveluja, on tehty ostovoiman jakaantumista koskevat selvitykset. Seuraavan maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen aloitetaan v esimiehet, kk Raportointi ja seuranta haasteellista v ajan osana uuden kunnan suunnittelua

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 1 Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys... 3 1.1 Kansantalouden kehitys... 3 1.2 Kuntatalous... 3 1.3 Savonlinnan seudun ja kunnan kehitysnäkymät... 4 1.4 Kuntauudistus...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot