Välitilinpäätös I 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös I 2012"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I KH

2 Yleiset talousnäkymät Euroopan talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet ns. eurokriisin seurauksena, eivätkä odotukset maailmantaloudenkaan kehityssuunnasta ole kovin positiiviset. Puheet euroalueen luisumisesta taantumaan ovat voimistuneet. Euroalueen ongelmat jatkuvat. Ennusteet myös Suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen Pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. TEMin ja ELYn tuoreimman syyskuussa julkaistun suhdannekatsauksen mukaan tämä heijastuu epävarmuutena myös Pohjois-Pohjanmaalla ja uusien investointien käynnistämisessä ilmenee varovaisuutta. Tästä huolimatta odotukset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehityksestä puolen vuoden aikajänteellä ovat tasaiset. Tulevaisuudenuskosta kertoo se, että näkymien odotetaan hieman jopa viriävän tarkastelujakson loppupuolella, vuoden päästä. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä on Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta varsin kohtuullinen yleisvire. Pohjois-Pohjanmaan lähiajan näkymät vaihtelevat hieman tarkasteltujen tekijöiden suhteen. ICT-alan rakennemuutos on muokannut alueen elinkeinoelämää erityisen voimakkaasti ja muokkaa sitä edelleenkin aiheuttaen epävarmuutta. ICT-ala on rakennemuutoksesta huolimatta Pohjois-Pohjanmaalle yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin ala edelleen sen lukemattomien kerrannaisvaikutusten kautta. Toisaalta Pohjois-Suomen suurhankkeilla, mm. vilkastuneella kaivostoiminnalla ja Pyhäjoen ydinvoimalahankkeella, on osin positiiviset vaikutuksensa alueen elinkeinoelämään jo nyt. Suurhankkeiden keskeisin merkitys lienee, että ne avaavat uusia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä monille alueen toimijoille. Ennen kaikkea ne ovat luomassa positiivisia odotuksia ja tulevaisuuden uskoa. Oulun seutukunnassa on aloitettu erittäin vahvat toimet Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen, noin 1000 korkeasti koulutetun ammattilaisen työllistämiseksi ja odotukset toimenpiteiden tehosta ovat korkealla uhkaavasta taantumasta huolimatta. Lisäksi tietyt, perinteisetkin alat kuten metalliteollisuus, puusepänteollisuus, logistiikka-ala ja rakentaminen menestyvät suhteellisen hyvin, samoin matkailulla näyttää olevan hyvät näkymät. Rakentamista pitää yllä vahvasti julkinen sektori mm. kallioparkin ja sairaanhoitopiirin investointien osalta. Myös kaupan palveluissa on näkyvistä hyvää virettä. Vientitoiminnan tehostaminen, sekä lähialueille että kauemmaksikin, on yhtenä tärkeänä tavoitteena tällä hetkellä. Lisäksi Oulun seudun mahdollisuuksia äkillisen rakennemuutoksen alueeksi selvitetään. Työttömyyden määrä ja rakenne Pohjois-Pohjanmaan työttömyys näyttäisi kääntyneen nousuun. Työttömyyden arvioidaan edelleen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana palautuen kuitenkin nykytasolle tarkastelujakson loppupäässä. Vuoden takaiseen

3 tilanteeseen verrattaessa työttömien työnhakijoiden määrä on jyrkimmin kasvussa Oulun seutukunnassa. Se on kasvanut 3,5 %. Ollen heinäkuussa jopa 14 %, kun se Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin oli 12,5 % (11,9% 7/11). Oulussa työttömyys oli heinäkuussa 14,0 % (13,6%) ja Haukiputaalla 13,5 % (12,8 %). Alueen iso ongelma on edelleen nuorisotyöttömyys. Pohjois-Pohjanmaalla se oli heinäkuun lopussa 19,1 %( 14,6 % 7/11). Tämä on alle 25-vuotaiden osalta 8,1% enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa kyseinen kasvu on ollut 7,1 %. Kun taas alle 20-vuotiaiden osalta työttömyystilanne hiukan (-2 %) parani alueella. Maassa keskimäärin kehitys oli toiseen suuntaan 4,2 %. Kuntatalous Kuntaliiton teettämän talousbarometrin mukaan kuntien arviot vuoden 2012 verotulojen kehityksestä osoittavat noin kahden prosentin kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Vuosikatteet sen sijaan ovat pienenemässä jopa 20 % vuoden 2011 tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien investointimenot ovat noin neljä miljardia euroa vuosittain. Kyselyssä saatujen tietojen mukaan summa ei ole lähivuosina ainakaan alenemassa. Olennaisin lisäys on kohdistumassa vuosille 2014 ja Tarkasteluvuosien investointimenoista uusinvestointeihin suunnataan 60 % ja peruskorjauksiin 40 %. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta näyttää lähivuosina olevan merkittävässä kasvussa. Vuotuisen nettolainanoton on arvioitu olevan 1-1,1 miljardia euroa, mutta vastausten perusteella tämä olisi ylittymässä keskimäärin 200 miljoonalla eurolla vuosittain. Investointimenojen kasvun myötä myös lainanotto on painottumassa vuosiin 2014 ja Vajaa kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista piti suurimpana uhkana rahoitustilanteelle velkakriisin laajenemista sekä mahdollisia varainhankinnan ongelmia. Lähes saman verran vastanneista koki erityiseksi uhaksi suuret korkomuutokset. Sitä kautta korostuu korkoriskien hallinnan tarve. Viisitoista prosenttia vastanneista oli erityisen huolissaan investointipaineista ja kyvystä hoitaa nämä investoinnit. Kuntarahoituksen varainhankinnan saatavuus on ollut hyvä ja hinta matala. Suurin riski rahan hinnan nousuun tulee vastuistamme niin sanotuissa kriisimaissa, minkä seurauksena Suomen Valtion ja siten myös Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen luokitus saattaa laskea. Tilannetta vaikeuttaa monissa maissa vallitseva poliittinen epävarmuus. Kunnallisveron tilitykset tammi-toukokuussa olivat 4,3 % korkeammat kuin vuosi sitten. Tilityksiä on lisännyt muun muassa ansiotulojen nousu ja lisäksi alkuvuoden tilityksiin erityisesti vaikuttaneet syksyn raamiratkaisun mukaiset kertaerät. Huhti- ja toukokuussa tilitysten kehitys on ollut maltillisempaa verrattuna edelliseen vuoteen. Huhtikuussa kunnallisveron tilitykset kasvoivat 0,7 % ja toukokuussa 2,1 %. Yhteisöveron tilitykset ovat alkuvuonna nousseet 4,9 %.

4 Haukiputaan talous Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Myös yhdistymishallituksen tekemät linjaukset vaikuttivat kunnan omiin linjauksiin. Talousarvion raamit mahdollistavat perusturvapalveluiden osalta 3,3 % ja sivistyspalveluiden 4,0% kasvun. Kasvu on arvioitu eliminoiden päivähoidon siirtymisen vaikutus. Vastaava nettoraamin maksimikasvu on 7,5 % teknisten palveluiden, 2,7 % hallintopalveluiden ja 9,1 % keskushallinnon osalta. Keskushallinnon kasvussa on otettu huomioon uuden Oulun aiheuttamat yleiset lisäkulut. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -82,552 M :n toimintakatetta, jossa on kasvua 4,1 % vuoden 2011 talousarvioon ja 0,2 %:n kasvua lopulliseen tilinpäätökseen 2011 nähden. Erittäin tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että ainakin heinäkuuhun asti muut, paitsi perusturvapalvelut ovat pysyneet suhteellisen hyvin raamissaan. Matemaattisesti alkuvuoden kehityksen perusteella arviot olisivat: keskushallinto alitus 164 t, hallintopalvelut alitus 696 t, perusturva ylitys 2,140 t, sivistyspalvelut ylitys 350 t ja tekniset palvelut ylitys 9 t. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa -84,026 M vuosikatetta, joka on 1,474 M budjetoitua suurempi. Tämä tarkoittaa kasvua talousarvioon 2,0 % ja 1,8% vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden. Johtuen Oulun alustalle siirtymisestä arviointi vuoden aikana on ollut varsin haasteellista ja lopulliseen tilinpäätökseenkin liittyy vielä varsin suuria riskejä, mutta voitaneen olettaa, että tällä kehitysuralla kunnan tilinpäätös tulisi olemaan kokonaisuutena ennakoidun kaltainen. Toisaalta perusturvapalveluiden osalta on loppuvuonna tehtävä kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ylitys ei olisi laskennallisen arvion mukainen. Erityisen huolestuttava piirre perusturvan ylityspaineessa on uudelleen ripeään kasvuun lähtenyt psykiatrisen erikoissairaanhoidon kulujen kasvu. Tämä kustannuserä saatiin jo vuoden 2011 aikana uudella toimintamallilla hallintaan ja huono kehityssuunta taitettua. Tämä näkyi myös sivistyspalveluiden kulujen pienentymisenä. Myös muiden vastuualueiden on pysyttävä tiukasti talousarvioissaan. Talousarvion pitäminen edellyttää myös verotulojen kasvun jatkumista alkuvuoden kaltaisena. Kasvu on nyt edelliseen vuoteen verrattuna ollut 5,4 %. Verotuloihin on tehty 1 M varaus takasinmaksutilitystä varten. Tämä huomioon ottaen verotulokertymäksi ennustetaan noin 61 M, joka on noin 1M talousarviolukua enemmän. Aiempien vuosien verotulokehitykseen perustuva ennustemalli antaa ennustehaarukaksi varsin laajan 58,2 M -

5 63,3M. Parin viimeisen vuoden aikana verojen tilitysperiaatteita on muutettu kesken vuoden, jonka vuoksi aiemmin hyvin toiminut ennustemalli ei enää anna yhtä luotettavaa ennustetta kuluvan vuoden lopputulemasta. Valtionosuuksien ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Näillä oletuksilla vuosikate-ennuste on 6,655 M (TA 6,961 M ) ja ylijäämä 1,7 M (TA2012 1,694). Tämä tarkoittaa sitä, että loppuvuonna on tiukan budjettikurin lisäksi saatava aikaan noin 200 t säästöt, jotta kaikki kattamattomat alijäämät saadaan katettua ennen uuden Oulun syntyä. Investoinneista on heinäkuun loppuun mennessä toteutunut vasta noin 25 % johtuen lähinnä aikataulumuutoksista ja laskutuksen kohdistumisesta loppuvuoteen. Tarkemmat selvitykset löytyvät investointien kohdalta. Näyttää joka tapauksessa siltä, että kaikki investoinnit eivät toteudu, joka helpottaa rahoitustilannetta. Se on ollut varsin tiukka ja lainamäärä on ollut ennakoitua suurempi. Tämän perussyyt ovat sekä vuoden 2011 ennakoitua suuremmasta investointien toteumasta johtunut rahoitustarve että kuluneen vuoden isojen Oulun alustan palvelulaskujen etupainoteinen maksaminen. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta.

6 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu kokonaisvaltaisesti. Pyritään seuraamaan kehittymistä osana muutosjohtamista.. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Suunnitteluun osallistuminen ja vaikuttaminen Uuden Oulun kasvusuuntiin Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma TerPS-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 Asuntopolitiikan laatiminen ja vuokra-asuntotarjonnan linjaaminen jory jory jory jory jory jory,simppula nhaka sekä luottamushenkilöt että viranhaltijat ovat osallistuneet uuden Oulun rakentamiseen aktiivisesti Isot linjaukset tulevat osana uuden Oulun kehittämistyötä, tavoitteena mahdollisimman kattava sähköinen asiointi Ollaan mukana edelleen ja TerPS-työtä viedään eteenpäin Osana UO-toimintaa Ei päivitetä enää Haukiputaan kunnalle Simppulanhakan rooli ratkaistaan osana UO-omistajapolitiikkaa

7 Asukasaktiivisuuden tukeminen kuntalaisten vaikutusmahdollis uudet Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuntalaisten hyvinvointi Kuntalaispalautteet kerääminen ja vaikuttavuus Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus tärkeä Uudessa Oulussa Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory jory kh, jory Palautteen keräämisen ja vaikuttamisen kanavia luodaan osana Uo-työtä Kuntalaisvaikuttamisen kanavia luodaan osana UO-kehitystyötä, kuntalaistilaisuudet ovat olleet suosittuja, asukasyhdistyksiä perustettu tuleville suuralueille Linjattu yhdistymissopimuksessa Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kunnan hallittu kasvu Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen Kriittiset menestystekijät Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Tontteja luovutettu suunnitelman mukaisesti. Vuokra-asuntotarjonta IVA (inhimillisten vaikutusten arviointi) Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Tiivis yhteistyö BusinessOulun kanssa jory, Simppulanhaka jory kh, jory, tekninen ltk kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Simppulanhakan visio ja tulevaisuus ratkaistaan syksyn aikana ei toimenpiteitä kaavoitus ja lupaprosessit siirtyneet Oululle kasvu ollut alkuvuonna 1,25 % Yhteistyötä on tehty, varsinainen palvelutarjonta keskittynyt Elektroniikkatielle, palvelupiste edelleen

8 kehittäminen Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Oulun seudun vetovoima Hyvät ja riittävät peruspalvelut Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen Kh, Haukiputaan Kehitys, jory Haukiputaalla, BO:n toiminta on ollut taloustilanne huomioon ottaen aktiivista ja vaikuttavaa Taloustilanne aiheuttaa haasteita, HD:n toimitilojen käyttöaste hyvä, yritystontteja menee tasaisesti, markkinointiyhteistyötä rakennetaan UO-pohjalta Yhteisöverojen kehitys Kh,jory -9,3 % v vastaavaan ajankohtaan verrattuna Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK työttömyys 13,5 % (v ,8%) Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Nopea reagointi muuttuvaan tarpeeseen Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri näkyvyys mediassa Hyvät Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneyhteydet liikenneverkostot Kh, jory jory, Kehitys Kh, jory Saatavuus hyvä Reagointiherkkyyteen kiinnitettävä huomiota, raportointijärjestelmän puutteet hidastavat reagointia v.2012 Näkyvyys ollut neutraalia Kokonaisuunnittelu osana UOsuunnittelua Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdoll isuudet Joukkoliikenne Kh, jory Seudullinen selvitys valmistunut=> joukkoliikenne-viranomainen Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory Kokonaiskehitys osana UOsuunnittelua, Virpiniemen uudet reitit aktiivisessa käytössä ja ne ovat keränneet hyvää palautetta. Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Isoin hanke Länsituulen kenttä, lähiliikunta-alueille budjetoitu määrärahoja Kiiminkijoen opiston toiminta on ollut aktiivista, sen tulevaisuus ratkennee syksyn aikana

9 Luonnonläheisyyde n hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Monipuolinen käyttö kaikki monipuoliset käyttömahdollisuudet on otettu huomioon uusien kohteiden suunnittelussa Suunnitteluun osallistuminen jory osallistamisen mallit tulevat kehitykseen UO-prosessissa Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Jokien ja meren läheisyys nostettu esiin UO-strategiatyössä, Virpiniemen kehittäminen käynnissä Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen kh, jory Kaava käsittelyssä Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Erityishuomio henkilöstöön Kriittiset menestystekijät Henkilöstösopimuks en toteuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Vaiheittainen siirtyminen yhteisiin toimintaperiaatteisiin, kuten * henkilöstötarpeen arviointi * rekrytointi * palkkausperusteet * palkkauksen seuranta * eläköitymisen ennakointi jory, YH UO-väliraportissa kiinnitetty huomiota asiaan Palkkojen harmonisointi sitä mukaan, kun henkilöstöä siirtyy uuteen organisaatioon jory, YH TVA käynnissä Muutosjohtaminen Johdon ja esimiesten muutosvalmennus Työyhteisöjen muutospysäkit jatkuu Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Yhdistymishallituksen jäsenten ja kunnankamreeri Muutospysäkeistä hyviä kokemuksia Muutosvalmennusta järjestetty sekä viranhaltija- että luottamusjohdolle

10 Esimiesten viestintävalmiudet johtoryhmän aktiivinen osallistuminen muutosseminaareihin Uuden Oulun henkilöstötyöryhmän palaute Esimiesten muutosvalmennus vaihettaisen etenemisaikataulun mukaan Viestintään suunnattu huomiota Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Optimaalinen palveluverkko Uuden Oulun johtamis- ja palvelujärjestelmä Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Uuden Oulun maankäytön toteuttamisohjelman mukainen rakentaminen. Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen yhdyskuntarakenteen ohjaamiseksi. Uuden Oulun mato ja yleiskaavatyön aloittaminen Palveluverkkoselvityksen tekeminen ja johtopäätösten toteuttaminen Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen osallistuminen alueellisen palveluverkon kehittämiseen Kh, kaavoitusjohtaja YH, toimikunnat ja työryhmät, kaavoitusjohtaja jory jory UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä UO-yleiskaavatyö ja MATO käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä Palveluverkkotyö on käynnissä. Uuden Oulun osalta Osallistuminen suunnitteluun kh,jory Johtamisjärjestelmätyö edennyt suunnitelman mukaisesti, osallistuttu aktiivisesti Pohjoisen alueen näkökulman kh,jory Näkökulmaa on tuotu esiin aktiivisesti esiintuominen Uusien toimintamallien kh,jory Toimintamallityö käynnissä

11 Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) kehittäminen sekä parhaiden käytänteiden etsiminen ja käyttöönotto Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kasvaa kh,jory Monituottajamalli ja kuntalaisten osallistaminen linjattu yhdistymissopimuksessa Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusastee n nostaminen Tarkoituksenmukais et taksat ja maksut Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jokaiselta tilikaudelta kh,jory VTP-ennusteen mukaan tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen Alijäämät katettu 2012 kh,jory vaatii budjettikurin ja verotulokehityksen pitämistä, mutta edelleen realistinen tavoite, katettavaa 1,931 M Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Alkuvuoden verotulojen kasvu noin 5,4 % edelliseen vuoteen verrattuna, veroprosentti ennallaan kh,jory kh,jory,hk kasvu-9,3 % edelliseen vuoteen verrattuna Taloustilanne on vaikuttanut koko talousalueen yritysten menestykseen kh,jory vuosikate-ennuste 6,655 M ylijäämäennuste 1,7 M Alle 3000/asukas kh,jory ennuste 3007 /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna kh,jory omavaraisuusaste ennallaan 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun kh,jory kiinteistöveroprosentteihin ei muutoksia, tason kanssa kilpailukykyiset seudullisesti Taksat/nostoprosentti min 3 kh,jory nosto 3-5 %

12 Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Suunnittelujärjestel män toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh, kk palvelujen siirtyminen Oulun alustalle on vaikeuttanut seurantaa ja ennustamista vuoden 2012 osalta, tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin mahdotonta Riittävän pitkä aikajänne kh,jory suunnittelu tehty kolmen vuoden syklissä Suunnitelman pitävyys kh,jory taloussuunnitelmavuodet periaatteessa sitovia Muutos/tilanneherkkyys kh,jory mitoitusta ja sijoittumista tarkastellaan uuden kunnan näkökulmasta Monipuoliset/kustannustehokkaat kh,jory toteuttamistavat Elinkaarimallihanke käynnissä Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Ennuste jopa 160 % Omistajastrategia ja kh,jory päivitetty ja hyväksytty v.2011 konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja kh,jory muutos vaikeuttanut raportointia ja informatiivisuus seurantaa sekä vertailtavuutta Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) kh,jory numeristen tavoitteiden määrä lisääntynyt, lisää konkretiaa tarvitaan Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen

13 Asiakaslähtöisyys Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyy s: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky Langattoman verkon kattavuus ja toimivuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt eri asiakasryhmille reagointinopeus palautteisiin laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus tietohallintopä ällikkö kaikki yksiköiden esimiehet PanOulua on laajennettu Ukonkaivoksen auditorioon. Lukion ja Aseman kirjaston tukiasemat ovat poissa käytöstä rakennustöiden vuoksi. kts. seuraava kohta. Erillisiä asiakaskyselyjä ei ole tehty. Asiakaspalvelu hoidettu pitkälle Oulun mallin pohjalta. Työntekijöiden pitkähköt urat kunnan palveluksessa mahdollistavat toiminnan entiseen tapaan. Palveluiden käyttöaste Sähköisten palvelujen laatu Sähköisten palvelujen lisääminen tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet ja palvelut Uuden Oulun ohjelmistojen käyttöönotossa sähköisyys mahdollisimman kattavaksi. ruokapalvelup äällikkö, materiaalisihte eri kunnansihteeri,kk toimistopäällik kö Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta on yhdistytty Oulun Serviisiin ja toimittu heidän toimintamallin mukaan. Materiaalipalveluiden henkilöstö on kokonaisuudessaan siirtynyt Oulun organisaatioon ja toimitaan tässä myös Oulun toimintamallin mukaan. kotisivuja on päivitetty, osa lomakkeista ja palveluista (esim, päivähoidon palveluseteli) siirtynyt Oulun malliin Isommassa organisaatiossa sähköisyyden tärkeys niin ohjelmistoissa kuin tiedottamisessa

14 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Ulkoinen ja sisäinen vaikuttavuus Yleiset alueet: Luvattoman mi käytön valvonta Rakentamisen yhtenäisyyden ohjaaminen rakennustapaohjeita laatimalla Ruokapalveluiden ravitsemuksellinenlaatu suositusten mukaista eri asiakasryhmille maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö korostuu, joka huomioidaan. Valvontaa on tehostettu mm. Virpiniemessä. Kaikkiin merkittäviin uusiin asemakaavoihin laaditaan rakennustapaohjeet Alkuvuoden aikana valmistuneessa Haapakangas III:n asemakaavan muutoksessa Haukiväylän ja Heitontien risteyksen ympäristössä tätä koskevat asiat on liitetty asemakaavaan määräyksinä. Siirrytty seudulliseen ruokalistaan. Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Hyvä kuntakuva Kunnan hallittu kasvu Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ympäristön laatu Kirkonkylän keskustan kaavoitusjohta Rannantien eteläpuolen kortteleiden kaavasaneerauksen ja, kk, kj 2570 ja 2585 tontti 2:n asemakaava jatkuminen taajamakuvan ja viedään vahvistettavaksi, kun tarvittavat palvelujen parantamiseksi sopimukset on solmittu. Kaavasaneerausta jatketaan muualla keskustassa ja se laajennetaan koskemaan myös Haukiputaantien sekä Kirkkotien ja Revontien välistä aluetta. Suunnitelmallinen Hajarakentamisen määrän kh, tekn. ltk lupapäätökset siirtyneet Oulun ltk:lle rakentaminen väheneminen tavoitteena < 10 % omakoti- ja paritalotuotannosta Kunnan Ajantasainen yleiskaavoitus kaavoitusjohta Kellon osayleiskaavan 1. vaihetta ja

15 kehityksen ennakointi Kunnan hallittu kasvu Riittävä ja monipuolinen kaavatonttireservi Yhteisöllinen elinympäristö Toimiva ja taloudellinen liikenneverkko Egologinen kestävyys Seutuyhteistyö Tärkeimmät yleiskaavat oikeusvaikutteisia v Kylien rakentamisen kaavallinen ohjaus: kyläkeskusten yleiskaavoitus. Kysyntää vastaava tonttitarjonta Avattujen alueiden tehokas markkinointi Palvelukykyinen joukkoliikenne: Uudet kasvusuunnat ja lisärakentaminen joukkoliikennettä tukien Turvalliset kevyen liikenteen yhteydet: Liikenneympäristö rakennettuna ennen tonttien rakentamista Kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat Seudulliset ruokapalvelupalaverit ja kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja maanmittausin sinööri, kaavoitusjohta ja ruokapalvelup äällikkö ruokapalvelue simiehet ruokapalvelup äällikkö Jokikylän osayleiskaavaa laaditaan parhaillaan. Kellon yleiskaavan 2. vaihe sekä Virpiniemi-Isoniemi osayleiskaavojen laatiminen aloitetaan, kun nämä kaavat valmistuvat mahdollisesti v Jokikylän osayleiskaava laadittavana, kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Valmistunee v Rivitalotonttien kysyntään voidaan vastata vasta v Haettavista tonteista on tiedotettu tonttipäivillä, messuilla ja paikallisissa sanomalehdissä. Joukkoliikenteen käyttömahdolli-suus on huomioitu laadittavana olevissa, palvelualuevarauksia sisältävissä kaavoissa. Hätälä-Vehkaperän kaavassa on huomioitu mahdollisuus joukkoliikenteen laajentamiseen alueelle. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma on valmistunut. Lähiruokaa ja sesonkiruokaa on lisätty. Yhdistytty Oulun Serviisiin.

16 Elinvoimaisuus Elinkeinoelämän toimintavalmiuksie n luominen asema- ja yleiskaavoituksella. Tuulienergian tuotannon mahdollistaminen. Monipuolinen tarjonta palvelu-, teollisuus- ja yritystoiminta. kaavoitusjohta ja Uuden Oulun yleiskaavan yhteydessä tehtävällä tuulivoimaselvityksellä pyritään selkeyttämään ja nopeuttamaan tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia. Annalankankaan asemakaavatyötä jatketaan palvelu- ja yritystonttien tarjonnan mahdollistamisek-si. Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Työkyky ja jaksaminen Sijaisuusjärjestelyt ja hiljaisen tiedon arvostus, kuunteleminen ja siirtäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Hyvä kunto ja motivaatio Sairauspoissaolot Työyhteisön hyvinvointikellon hyödyntäminen Kehityskeskustelut Perehdyttäminen Työnkierto Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja omaksuminen esimiehet, kk esimiehet, kk Toimitaan aluksi Oulun toimintamallin mukaan. siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Resurssien riittävyys ja oikea kohdentaminen Sähköiset palvelupyynnöt Tehtävänkuvauksen tarkistaminen ja rajaaminen Työnjohdon kesken keskustelun jatkaminen Järkeistäminen, esim. asioinnin ja ajamisen keskittäminen esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Hyvä johtaminen Toimiva Kehitysmyönteinen henkilöstö esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

17 organisaatio Esimiestyön onnistuminen Toimiva vuorovaikutus Strategian mukainen johtaminen Toimivat tiimit Valmistautuminen Uuteen Ouluun Tuloksellisuus Kehityskeskustelut ja palautteen anto Positiivinen myönteinen asenne puheissa ja asenteissa Ajantasainen tiedottaminen suunnitelmista työkokouksissa Haasteellinen innostava vastuunjako Kannustava, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen Innostava ilmapiiri ja keskinäinen luottamus Kehityskeskustelut 1 krt / v uosi Esimiespalaverit 6 krt/ vuosi Kehittyvät työtehtävät esimiehet, kk esimiehet, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle siirtyneet Oulun organisaation vastuulle Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Kriittiset menestystekijät Uuden Oulun tietojärjestelmien yhteensovittamine n Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen ICT-nykytilakartoituksen tekeminen Uusien ohjelmistojen hankinnassa tavoitteena ottaa käyttöön samat ohjelmat kuin Oulussa, jos se on kustannustehokasta tietohallintopä ällikkö, ks, kk siirtyneet Oulun organisaation vastuulle

18 Vaikuttaminen seudullisiin hankintaprosessei hin oman kunnan näkökulmasta Harkittu hankintaprosessi Selkeä tuotannonohjaus Tehokas käyttöaste Elintarvikelainsääd äntöä noudatetaan Omavalvonta toteutuu Joukkoruokailulle asetetut kriteerit toteutuu Optimaaliset hankinnat Aktiivinen toiminta tiimeissä Toiminnan tuottavuus: Suoritteita / työtunti Suoritteita / keittiöneliö Laadukas toiminta: Ruoan rasva ja laatu suositusten mukaiset Suola-, perus- ja tiedotuskriteereitä noudatetaan Omavalvonnan mittarit materiaalisihte eri, kk ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö ruokahallintop äällikkö Uuden Oulun osalta organisaatio ja toimintamalli sekä ohjeistus meneillään Tuotettu tavoitetason mukaisesti suoritetta/työtunti (20s/h) Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelu. Valmistuskeittiöiden määrä on vähentynyt/palvelukeittiöiden määrä on kasvanut. Omavalvontasuunnitelma on päivitetty. Joukkoruokailulle asetetut mittarit täyttyvät Onnistuminen maapolitiikassa Monikuntaliitoksen hallittu toteuttaminen Riittävä raakamaareservi ja tonttivaranto keskeisllä kasvusuunnilla Uuden Oulun järjestelyt: Sitoutuminen muutokseen kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk Raakamaan hankintatavoite vuodelle 2012 (n. 40 ha) toteutunee loppuvuodesta. Tonttivaranto on riittävä nykyisille luovutusmäärille. Tonttien tarjonta ei kuitenkaan vastaa kysyntää. Henkilöstö on siirtynyt Oulun kaupungin palvelukseen, toimipaikkana Ympäristötalo. Toimintaympäristön muutos on merkittävä ja uuden organisaation tuomat muutokset työn

19 Järjestelmien tehokkuus Onnistuminen maapolitiikassa Maaomaisuuden tuottavuus Seudullisen suunnittelun vaikuttavuus Kunnan oma sitoutumisen taso Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamine n Järkevät, käyttäjäystävälliset atk-ratkaisut. Rajapintojen toimiminen Maapolitiikan jatkuvuus: Vastuun ja osaamisen siirtäminen Oulun maa-ja mittausyksikköön. MATO:n edellyttämä tonttituotanto Seudullisen yleiskaavatyön jatkaminen Yhteiset seudun tietopankit ja yhteinen konsultointi MAL-menettelyn uudistaminen: Aiesopimusmenettelyn vahvistaminen ja siihen sitoutuminen Kustannusvertailut: lähtevät verkkolaskut, sähköinen ansioerittely laajassa käytössä, sähköinen tiedonsiirto kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk kaavoitusjohta ja kaavoitusjohta ja, maanmittausin sinööri, kk tsto.pääll., kk sisältöön ja työnteon tapaan omaksutaan vähitellen. Oulun kaupunki laatii uuden maapoliittisen ohjelman v Tehtävät ja henkilöstö on siirretty maaja mittaukseen, muu henkilökunta antaa tietoa tarvittaessa. Tontinluovutuksessa on omakotitonttien osalta pysytty likimain MATO:n tavoitteissa, mutta kerrostalo- ja rivitalotuotannon osalta se ei ole onnistunut. Asemakaavoitus ei ole edennyt niin, että MATO:n tavoitteita pystyttäisiin tulevinakaan vuosina täysin toteuttamaan. Seudullisen yleiskaavayhteistyön jatkamisen mahdollisuuksista v on tehty selvityksiä, mutta jatkaminen edellyttää vielä päätöksiä. Seudullista paikkatietoaineistoa on hyödynnetty monipuolisesti selvitysten teossa. MAL-sopimus on allekirjoitettu ja sen mukaisista pienistä investoinneista vuosille on tehty ehdotus LVM:lle. Palvelut ostetaan Monetra Oy:ltä. Toimintamallit pitkälle heidän mukaan. Sähköistä tiedonsiirtoa toteutettu, mm. virtuaalityöpöytä. Tietotekniikan Maksut tsto pääll., Samoin kuin edellä.

20 hyödyntäminen Raportointi Hinnoittelu Seuranta kk Talous Strategiset päämäärät Suunnitteluprosessin ja yhdyskuntarakenteen hallinta Kriittiset menestystekijät Kustannustehokk aat rakenteet Kustannustietois uus Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Toimiva taloudellinen yhdyskuntaraken ne Suunnittelutasoje n koordinointi ja hallinta Ajantasainen raportointi ja seuranta Kustannustehoka s rakenne Kustannusten Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Kustannusjakauma Palvelusopimukset Kustannuslaskenta Tonttien tuottamisen kustannusten seuranta Tuotteistamien Kokonaisvaltainen suunnittelu Maankäyttöratkaisujen ja palveluiden tuottamisen tasapaino: Maankäytön toteuttamisohjelman noudattaminen Maankäytön toteuttamisohjelman seuranta ja päivittäminen Hallintokuntien sitoutuminen hyväksyttyihin tavoitteisiin Uuden Oulun tavoitteiden toteutuminen: Taloudellisesti toimivampi kunta esimiehet, kk esimiehet, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk kaavoitusjohta ja, kk Toimitaan Oulun toimintamallin mukaan toistaiseksi. Samoin kuin edellä. Lähtökohta uuden Oulun yleiskaavan laatimisessa. Oulun kaupungin palveluverkkotyö valmistuu vuoden loppupuolella ja sen ratkaisut vaikuttavat uuden Oulun yleiskaavaan. Asemakaavoissa, joissa on suunniteltu kaupallisia palveluja, on tehty ostovoiman jakaantumista koskevat selvitykset. Seuraavan maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen aloitetaan v esimiehet, kk Raportointi ja seuranta haasteellista v ajan osana uuden kunnan suunnittelua

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä

Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen. Katujen päällystys- ja valaistus -%:n säilyttäminen nykyisellä Tekninen Asiakas ja kuntalainen Asiakaslähtöisyys Palvelujen tuottaminen resurssien puitteissa Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö

Lisätiedot

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1

Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Sivistys: Asiakas ja kuntalainen: Taulukko 1 Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto

Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Sosiaali- ja terveystoimi Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013

Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT. väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola TYÖRYHMÄT väliraporttien kooste huhtikuu 2013 Salpausselän kuntajakoselvitys Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastola Pinta-ala 2191 km2

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot