laskutus- ja raportointijärjestelmiin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laskutus- ja raportointijärjestelmiin."

Transkriptio

1 HALLITUS HUSLAB:N LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 406/02/08/00/2009 HALL 126 Esittely Hankinnan taustaa Laboratoriotutkimusten tilaus- ja tutkimustulosten välitys tilaajalle perustuu erilliseen laboratoriotieto järjestelmään. HUSLABin laboratoriotietojärjestelmää käytetään koko HU Sissa, sekä hoitoyksiköissä että laboratorioissa. Tietojärjestelmän kautta tapahtuu laboratoriotutkimusten tilaaminen hoitoyksiköissä, kemian, mikro biologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimusten analysointi ja vastaaminen laboratorioissa sekä tulosten vastaanotto ja raportointi hoi toyksiköissä. Verituotteiden tilaus ja verikeskusjärjestelmä ovat osa koko naisuutta. Laboratoriotietojärjestelmää käyttäviä laboratorioyksiköitä on noin 80. Yhtäaikaisia järjestelmän käyt täjiä laboratorioissa on noin 550 henkilöä, hoitoyksiköissä henkilöä. Kokonaiskäyttäjämäärä HUSLABissa on noin 1500 ja hoitoyksi köissä henkilöä. Analysaattoriliitäntöjä tietojärjestelmästä laborato riolaitteisiin on noin 400. Järjestelmässä vastataan tutkimuksia noin 17 mil joonaa kappaletta vuodessa. Tutkimustuloksia säilytetään järjestelmässä, joka toimii laboratoriotulosten virallisena arkistointipaikkana, ainakin 10 vuotta. Pyyntötulosvälitysliittymät ovat käytössä laboratoriotietojärjestelmän ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien välillä. Tällä hetkellä perus terveydenhuollossa käytössä olevia järjestelmiä ovat Effica, Finstar, Me diatri ja Pegasos. Laboratoriotietojärjestelmässä oli kesäkuussa eri HL7 liittymää, joista 25 on HUS:n ulkopuolisiin järjestelmiin. Päivittäinen sanomamäärä on keskimäärin noin 88000, vilkkaimman tunnin aikana väli tetään n sanomaa sisältäen kuittaussanomat. Tiedonvälityksessä käytetään HUSin HUSway- ja Biztalk-tiedonvälitysjärjestelmiä. Laboratorio tietojärjestelmä sisältää liittymät laskutus- ja raportointijärjestelmiin. HUSLABilla on koko sen toiminnan ajan ollut käytössä Mylab Oy:n toimittama Multilab-laboratoriotie tojärjestelmä, jota koskeva palvelusopimus päättyy huhtikuussa HUSLAB julkaisi EU tietokannassa ilmoituksen laboratorion tieto- ja tuotantojärjestelmän sekä siihen liittyvien tukipalvelujen neuvotteluhan kinnasta (esityslistan liite 20). Hankinnan kohteena on laboratorion tuotantojärjestelmä ja sen käyttö- ja tuki palvelut kokonaispalve luna 10 vuoden sopimuskaudeksi. Hankittavan tuo tantojärjestelmän tulee sisältää seuraavat ohjelmistokokonaisuudet ja toiminnallisuudet: Kliinisten laboratorioiden perustietojärjestelmä, joka sisältää kliinisen ke mian, kliinisen mikrobiologian, patologian sekä ge netiikan tarvit seman toi minnalli suuden joko yhtenä kokonaisuutena taikka ohjel misto-osioina. Verikeskusten tietojärjestelmä

2 Reaaliaikainen laboratorion laadunvalvontajär jestelmä Laboratorioanalysaattorien suoraliitäntäjärjestel mä ml. liitty mät HUSLA- Bin Meilahden sairaalan laboratoriossa käytössä olevaan auto maatiolinjastoon Laboratoriotietojen tiedonvälitysohjelmisto (erä muotoinen ja reaaliaikainen) Viranomaisrekisteri-ilmoitukset Laboratoriotulosten autovalidointiohjelmisto Yksityispotilaan laboratoriotutkimusten käsittely ja laskutusliit tymä Asiakkuudenhallinta Monikanavainen tulosvälitysmahdollisuus (faksi, e-kirje, teks tiviesti) Erillisrekisterien hallintaohjelmisto Hoitoyksikön selainkäyttöliittymä laboratoriopal veluihin Kliinisten laboratorioiden tietovarasto sisältäen raportoinnin tarvitsemat tie dot ja tiedon arkistoinnin. Lisäksi toivotaan seuraavia optioita: Kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppi lääketieteen järjestelmät Potilaan selainkäyttöliittymä laboratoriopalvelui hin mm. näyt teenoton ajan varaukseen Neuvotteluihin ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi toimittajaa Mylab Oy sekä Soft warepoint Oy, jotka molemmat hyväksyttiin neuvotteluhankintaan. Neuvot teluja varten nimettiin erillinen työryhmä, jossa HUSLABin lisäksi oli edus tus HUS konsernista ja HUS:n tieto- ja lääkintätekniikan tulosalueelta. Huhti-kesäkuussa 2008 jälkeen toimittajilta pyydettiin neuvottelujen perus teella täydennettyä tarjousta mennessä (esityslistan liite 21). Tar jousten arvioimiseksi suoritettiin useita referenssikäyntejä niihin paikkoihin, joissa SoftwarePoint Oy:n tarjoama laboratoriotietojärjestelmä laboratorio tietojärjestelmä oli käytössä sekä Turkuun, jossa on otettu käyttöön Myla bin tietojärjestelmän uusin versio. Tarjousten arvioinnin ja referenssikäyn tien perusteella järjestettiin vielä kummankin toimittajan kanssa neuvottelu kierros marras-joulukuussa 2008, jossa toimittajat saivat vastata tarjouk sen perusteella syntyneisiin kysymyksiin sekä täsmentää tältä osin tarjous taan. Tarjousten vertailu on suoritettu täsmennettyjen tarjousten (esityslis tan liite 22) perusteella. Mylab Oy:n ja Software- Point Oy:n tarjoukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Tarjouksen valintaperusteena on sen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan ennalta ilmoitetusti seuraavien valintaperusteiden mu kaan (tekijän painoarvo ilmoitettu suluissa prosentteina): Hankintakustannukset (yhteensä 60 %) järjestelmän ja palvelun hinta (40 %): Hinta sisältää sekä tietojärjestelmälisenssin hinnan että palvelun hinnan. Kokonaishinnassa huomioi daan kolmansilta toimittajilta tietojärjestelmän käyttöä varten tarvittavat li senssit (mukaan lukien tietokantalisenssit ja niiden kustannusten osuus palvelussa sekä työasemissa tarvittavat käytönai-

3 kaiset ohjelmistot kuten esim. pääte-emulointiohjelma) ja niiden hinnat, eri laboratoriotietojärjestel mien rinnakkaiskäytön kustannukset sekä käyttöönottoprojektin aiheutta mat suorat henkilökustannukset käyttöönoton välilliset kustannukset 20 % Arvioidaan sekä toimittajien että tilaajan osalta henkilötyökuukausina (ml. järjestelmän käyttäjien kou luttamisen aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset) Laatu (yhteensä 40 %) tietojärjestelmän laatu (20 %) Arvioidaan sekä toimintavarmuuden että toiminnallisuuksien (mm. ohjelmiston konfiguroitavuus HUS LABin tuotantoympäristöön, tuotannonohjaus, raportointiliittymät) osalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan järjestelmän kapasiteetti (käyttönopeus, läpimenoajat) palvelun laatu (20 %) Arvioidaan tukipalvelujen kattavuuden ja ominaisuuksien (suhteessa tarpeisiin), toimittajan palveluka pasiteetin (tukihenkilöstön määrä ja laatu) sekä esitettyjen referenssien perusteella. Hankintakustannukset, painoarvo 60% Järjestelmän ja palvelun hinta Käyttöönoton välilliset kustannukset Mylab Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnak si 10 vuoden sopimuskau della: euroa. SoftwarePoint Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnaksi 10 vuoden sopi muskaudella: euroa. Kustannukset optioon HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän järjestelmän käyttöönotosta Kymen laakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan shp:eissä ovat: Mylab Oy , SoftwarePoint Oy Toimittajien arviot järjestelmien käyttöönoton kouluttautumiseen tarvittavista henkilötyöpäivistä ovat melko samansuuruisia. Mylabin arvio vaikuttaa realistisemmalta. Referens sikäyntien perustella arvioimme SWP:n järjestelmän käyttöönoton vaativan enemmän koulutusta kuin mitä tarjouksessa on esitetty. HUSLABin käyttöönottokustannukset ovat arviomme mukaan Software- Point 7198 htp vs. Mylab 1980 htp. Tämä vastaa noin 33 htv vs. 12 htv. Software Point Oy:n järjestelmän käyttöönottoon HUSLABin pitäisi irrottaa noin 15 henkilöä kahdeksi vuo deksi tekemään tätä projektia kokopäiväisesti, mitä on pidettävä realistise na arviona, jos Suomen suurin kliininen laboratorio vaihtaa perustietojär jestelmäänsä. Mylabin tarjouksessa on myös toimittajan antamaa koulutusta käyttäjille, kun SWP kouluttaa pelkäs tään pääkäyttäjän. Täten koulutus sitoo HUSLA-

4 Bin omaa henkilökuntaa. SWP:n kohdalla on - ainakin alussa - hyvin vähän niitä osaavia henkilöitä, jotka voivat opettaa muita. SWP:n tarjouksen aikataulu (käyttöönotto 2 vuodessa) on kireä ja referenssikäyntien perusteella eh kä osin epärealistinen. Jos laboratoriotietojärjestelmää päädytään vaihta maan, pitää muutos kuitenkin pystyä viemään tuossa ajassa. Vaikka uusi tietojärjestelmä voi tällöin vielä olla osin puutteellinen, pitäisi se kahdessa vuodessa saada sellaiseen kuntoon, että sen varassa voidaan toimia ja vanhasta tietojärjestelmästä voidaan luopua. HUSLABin omaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on ollut tasoltaan hyvää. SWP:n osalta arviossa joudutaan turvautumaan heidän nykyisten asiakkaiden kokemuk siin (mitkä eivät ole kaikilta osiltaan pelkästään positiivista). Laiteliitäntöjen moitteeton toiminta sekä tulosten autovalidointi on HUSLABin toiminnalle välttämätöntä. SWP:n autovalidointia ei vielä ole nähty toiminnassa mis sään referenssikohteista. Välillisiä kustannuksia aiheutuu edellisen perusteella Mylab Oy:n tarjouksesta euroa ja SoftwarePoint Oy.n tarjouksesta euroa. Kokonaiskustannukset tarjousten osalta ovat näin ollen Mylab ja SoftwarePoint Tietojärjestelmän laatu, painoarvo 20% Toimintavarmuus Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tekninen toimintavarmuus on ollut hyvä. Tulevan ympäristön toimintavarmuutta on vaikea täysin luotettavasti enna koida, mutta nykyisiin kokemuksiin pohjautuen voidaan uskoa, että myös tulevan ympäristön tekninen toimintavarmuus on hyvä. Ohjelmiston toiminnallisuus Software Point: Useimmissa referenssikohteissa tietojärjestelmä on ollut toimintavarma ja käyttökat koksia on ollut vähän. Kohteissa, joissa on käytössä vanhempi versio kuin mitä HUSLABille on tarjottu, on ollut ongelmia järjestelmän käytössä (mm. hitautta ja tietokannan jumiutumista). Toimintavarmuuden varmistaminen käyttöpalveluna on rakennettu yhden palvelupisteen mukaiseksi ja on to dettu toimivaksi HUS:n muiden käytössä olevien kriittisten järjestelmien osalta. Toimintavarmuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on oman ja referenssipaikkojen kokemusten perus teella kokonaisuutena pidettävä Software- Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyiset käytössä olevat tietojärjestelmät kattavat hyvin laboratorioiden toiminnalliset tarpeet. Tarjouksen mukaan uusi tuote on kuvattu alustavissa hahmotelmissa toi minnallisesti monipuoliseksi ja toimittajan mukaan se tulee sisältämään vä hintään nykyisen järjestelmän toiminnallisuuden. Uusi tuote on suunniteltu sisältävän Weblab Reports-laboratorion tuotannonohjausmodulin, joka mahdollistaa prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjes telmään. Software Point: Järjestelmä on prosessiorientoitunut, ts. siihen voidaan

5 Ohjelmiston konfiguroitavuus Tuotannonohjaus Raportointiliittymät mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Järjestelmästä voidaan nähdä reaaliajassa miten esim. yksittäinen näyte kulkee analytiikkaprosessissa. Järjestelmän toimin nallisuus ei kata nykyisessä toimintatavoissa tarvittavia toimintoja, kuten mm. hoitoyksiköiden osuus on hyvin vaatimaton ja näytteenoton tukitoimin toja ei järjestelmä toistaiseksi sisällä ollenkaan. Referenssiyksiköissä esi tellyt laadunvalvonnan ja autovalidoinnin piirteet olivat vaatimattomat ver rattuna HUSLABin nykyiseen järjestelmään. Kliinisen kemian, mikrobiolo gian ja patologian laboratorioiden perustoiminnallisuus järjestelmässä on, mutta järjestelmää ei ole referenssikohteissa ollut käytössä siinä laajuu dessa, että sen perusteella voitaisiin vakuuttua riittävästä toiminnallisuu desta. Järjestelmän käyttöönotossa tuleekin siten varautua suureen omaan työmäärään määrittelyjen ja konfiguroinnin muodossa. Lisäksi tar vittaneen toimittajan tekemiä räätälöintejä. Edessä olisi siten mitä suurem massa määrin tuotekehitysprojekti. Ohjelmiston toiminnallisuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Software Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta konfiguroitavuus on rajoitettua ja vaatii tietoteknistä osaamista ja toimittajan työpanosta. Tulevia ympäristöjä on vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee myöhem min eikä teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan uusi tuote on toiminnallisesti muunneltavissa. Software Point: Järjestelmän on kerrottu olevan käyttäjän helposti konfigu roitavissa. Asiakasrefe renssien mukaan järjestelmän konfigurointi on help poa. Järjestelmään voi daan konfiguroimalla mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Referenssikäyntien perusteella SoftwarePointin tietojärjestelmän konfigu roitavuutta onkin pidettävä hyvänä, joskin suhteel lisen paljon henkilökapa siteettia sitovana. Ohjelmiston konfiguroitavuuden osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab oy:n tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tuotannonohjaukselliset piirteet ovat vaati mattomia ja kehittymättömiä. Tulevan ympäristön osalta vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee vasta myöhemmin eikä tek nistä ja toiminnallista kuvausta ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan Weblab Reportin kehityksessä tavoitteena on luoda laboratorion tuotan nonohjausmoduuli, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjestelmään. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmä on prosessiorientoitunut ja mahdollistaa tuotannon suunnittelun ja ennakoivat tehostustoimet. Patologian asiakasreferenssin mukaan järjestelmässä on tuotannonohjaus painottunut. Muissa asiakas referensseissä ei ollut käytössä tuotannonohjauksellisia ominaisuuksia. Tuotannonohjauksen osalta kumpikaan tarjotuista järjestelmistä ei ole täysin tyydyttävä eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja.

6 Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta toiminnan raportointi on ollut hankalaa, järjestelmä on osoittautunut monimutkaiseksi ja raportoinnissa on ollut käytössä eri työvälineitä. Tällä hetkellä toiminnan raportointiin ollaan osit tain tyytyväisiä, mutta on kestänyt useita vuosia saada se toimimaan kun nolla. Nykyinen tuotannon raportointi ei ole reaaliaikaista. Tulevan ympä ristön Weblab Reportsia on vaikea arvioida, koska teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ei ole käytettävissä. Joka tapauksessa vähintäänkin aineiston poiminta ja välittäminen raportointia varten tulee muuttumaan. Weblab Re ports mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja prosessien seurannan. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmän tiedot voidaan välittää HUSLABissa nykyisin käy tössä olevalle raportointijärjestelmälle. Tarjouksessa on myös tarjottu jär jestelmään Jasper-raportointityökalulla integroitua raportointiosuutta, jolla pystytään myös porautumaan yksittäisiin tutkimuksiin. Jasperia ei ollut käy tössä yhdelläkään referenssiasiakkaalla. Lähes kaikki referenssiasiakkaat käyttävät tai suunnittelevat käyttöönottavansa Business Object-raportointi työkalua, jota ei HUSLABille ole tarjottu. Järjestelmä sisältää lisäksi ns. ad-hoc raportointimahdollisuuden (=käyttäjän määrittelemät poiminnat tie tokannasta), joka lyhyessä demonstraatiossa näytti olevan helppokäyttöinen. Raportointiliittymien osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tar jousta parempana. Järjestelmän kapasiteetti Tekninen arkkitehtuuri ja käytetyt tekniikat Mylab: Nykyisin käytössä olevien tietojärjestelmien osalta käyttönopeus ja läpimenoajat ovat hyvät. Tulevan ympäristön tietojärjestelmän rakennetta ei ole kuvattu, joten sen perusteella ei voida arvioida miten mahdollisissa kapasiteettiongelmissa käyttönopeutta ja vasteaikaa voidaan parantaa tietoteknisillä ja tietoarkki tehtuurisilla ratkaisuilla. Nykyisiin kokemuksiin perustuen ja tietäen, että tu leva päätoiminnallisuuden ympäristö tullaan rakentamaan saman teknisen pohjan päälle, voidaan kuitenkin uskoa, että tulevan ympäristön kapasi teetti tulee olemaan riittävän hyvä. Verivalmistejärjestelmän edellyttämästä järjestelmäkapasiteetista ja sen skaalautuvuudesta ei ole käytettävissä tar kempaa tietoa. Software Point: Referenssikäyntien perusteella järjestelmän kapasiteetissa ei ole ilmennyt ongelmia. Referenssipaikat ovat tosin aivan eri kokoluok kaa kuin HUSLAB ja järjes telmien käyttö oli useissa paikoissa käyttäjä määrän ja liittymien kannalta tarkasteltuna hyvin pientä. Järjestelmän kapasiteetin skaalautuminen on huomioitu hyvin arkkitehtuurikuvausten mukaan. Järjestelmän kapasiteetin osalta molemmat tarjotuista järjestelmistä vaikuttavat riittäville eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja. Mylab: Nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmän tekninen arkkitehtuuri ja teknologia edustaa 19980/1990-luvun päätekäyttöistä tekniikkaa, joka on vanhahtavaa ja siitä puuttuvat graafisen käyttöliittymän toiminnallisuudet ja visualisointimahdol lisuudet. Siihen on lisätty uusia moduleja, joilla on pyritty tuomaan selain käyttöliittymä asiakaskäyttäjille. Laboratorion henkilökunta käyttää järjes telmää pääsääntöisesti päätekäyttöisellä käyttöliittymällä. Uuden suunnit teilla olevan järjestelmän arkkitehtuuria ei tarjouksessa ole

7 kuvattu kovin suurella tarkkuudella eikä siihen perustuvaan tekniikkaan ole kokemuksia Suomessa vielä toteutettu vastaavan kokoluokan järjestelmiin. Verituote järjestelmän arkkitehtuuri edustaa jo uudempaa sukupolvea. Tarjottu koko naisuus on tekniseltä arkkitehtuuriltaan sekava, koska se sisältää alkuvai heessa vanhaa teknologiaa ja tulevassakin arkkitehtuurissa käytössä on useita eri teknologiatoimittajan tuotteita, joiden kansallinen osaaminen päätuotteen (InterSystems) osalta on riski osaamisen saatavuuden osalta. Sekava arkkitehtuuri ja eri teknologioiden käyttö lisää järjestelmän haavoit tuvuutta ja toimintakustannuksia. Järjestelmän perustuminen harvemmin käytettyyn InterSystemsin Caché teknologiaan vaikeuttaa yhteyksien luo mista kolmansien osapuolten tekemiin ohjelmistoihin. Sofrware Point: Tarjottu kokonaisuus perustuu maailman johtavan tietokantavalmistajan (Oracle) tek nologiaan ja edustaa uusinta ja selkeää tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Teknologia osaaminen kansainvälisesti ja kansallisesti on turvattua ja siltä osin merkittävästi riskitön ratkaisu. Käyttöliittymä perustuu IE-selaintekniik kaan niin asiakkailla kuin HUSLABin käyttäjillä. Järjestelmän perustuminen laajasti käytettyyn Oraclen teknologiaan ja SQL-tyyppiseen tietokantaan tekee helpoksi yhteyksien luomisen kolmansien osapuolien tekemiin ohjel mistoihin. HUSLABin nykyinen ohjekirjajärjestelmä jouduttaisiin yhdistä mään uuteen tietokantaan, mutta muutoksen vaatiman työmäärän pitäisi edellä mainitusta syystä olla melko vähäinen. Ohjelmiston teknisen arkkitehtuurin osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab Oy:n tarjousta parempana. Koska Mylab oli kolmessa kohdassa parempi kuin Software ja Software kahdessa kohdassa parem pi, pisteet 3 ja 2. Palvelun laatu, painoarvo 20% Palvelu koostuu konesalipalveluista, käyttöpalveluiden teknisestä tuesta ja sovellusten ylläpidosta ja asiakastuesta. Molemmissa tarjouksissa konesalipalvelut hankitaan korkeatasoiset konesalit omaavalta alihankkijal ta, jota Mylab ei ole tarkemmin määritellyt ja josta ei ole osoittaa tarkempia referenssejä. Mylabin tarjouksessa vastuu konesalipalveluista siirtyy Myla bille muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen, koska nykyisen sopimuksen mukaiset palvelimet sijaitsevat HUS:n konesalissa. Palvelimien toiminnan valvonta ja hallinta on molemmissa tarjouksissa 24/7, mutta Mylabin tar jouksessa palveluun osallistuu useampi toimittaja, joka lisää viestinnällisiä riskejä häiriötilanteissa. Software Pointin tarjouksessa on asetettu levytilalle 5 teratavun enimmäismäärä, lisäkapasiteetin hin ta on 1 eur / gigatavu / kk. Software Pointin tarjouksessa on asetettu var mistusten palautuksille ehto, että palveluun sisältyy vain toimittajasta ai heutuvasta syystä aiheutunut palautuksen tarve. Käyttöpalveluiden tekninen tuki on molemmissa tarjouksissa 24/7. Mylabin osalta tuki on suomenkie linen. HUSLABin tarpeet palvelutasotavoitteiden, käytettävyyden, sank tioinnin ja raportoinnin suhteen täyttyvät molemmissa tarjouksissa, mutta sanktiokorvausten osalta SoftwarePointin osalta parempi. Sovelluksen asiakastuki ja häiriönselvitys on molemmissa tarjouksissa

8 HUSLAB-johtokunnan hankintaesitys 24/7. Asiakastuki tapahtuu toi mittajan toimesta klo 7-17, muina aikoina alihankkijan toimesta. Mylabin osalta tuki on suomenkielistä, Software Pointin osalta suomenkielistä klo HUSLABin aikaisempaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on hyvää ja luotettavaa. Software Pointin osalta ollaan referenssitahojen kokemusten varassa ja ne eivät ole kaikilta osin olleet varauksettoman positiivia. Palvelun laadun osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tarjousta parempana Mylab 2 pistettä, SoftwarePoint 1 piste. Tarjousten arviointi painoarvoittain on esitetty esityslistan liitteessä 22. Yhteenvetona tarjousten vertailusta voidaan todeta, että laadullisesti referenssien perusteella voi daan Mylabin järjestelmää pitää laadukkaampana ja sen käyttöönoton kus tannukset jäävät arviomme mukaan alle Software- Pointin toimittaman järjestelmän. Jaettaessa kustannusten painoarvot sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin on vertailu Mylabin tarjouksen eduksi (esityslistan liite 22). Tietojär jestelmäpalvelun nykyiset vuosikustannukset ovat n. 3 milj. euroa, joten Mylabin tarjouksen hyväksy minen alentaa HUSLABin vuosikustannuksia n euroa. HUSLAB on neuvottelujen aikana toimittanut tarjoajille ehdotuksen laboratoriotieto järjestelmää koskeviksi sopimuksiksi. Neuvotellut sopimukset ovat nähtävänä kokouksessa. HUSLAB:n johtokunta on käsitellyt laboratoriotietojärjestelmän hankintaesitystä kokouksessaan ja päättänyt esittää HUS:n hallitukselle HUSLABin laborato riotietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisena ja val tuuttaa HUSLABin vs. toimitusjohtajan neuvottelemaan toimittajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien sopimus luon nos ten poh jalta hankintasopi musehdotukset HUS hallitukselle esitettä väk si. SoftwarePoint Oy on johtokunnan esityksen johdosta ottanut yhteyttä HUSLAB:iin ja kiin nittänyt huomiota rinnakkaiskäytön kustannuksiin. Professori Kai Kalima on antanut häneltä pyydetyn kilpailuoikeudellisen asiantuntijalau sunnon (oheismateriaali 3). Johtokunta totesi , että tarjousvertailu tulee oikaista niin, et tä Software Point Oy:n tar joushinnasta (välittömät kulut) vähennetään ns. rinnakkaiskäytön kulut Mylab Oy:n ja Software Point Oy:n tarjouksia on siten vertailtu uudestaan, ja edelleen Mylab Oy:n tarjous on kokonaisvaltaisesti edullisin kun otetaan huomioon arviointipe rusteet (hankintakustannukset 60% ja laatu 40%) liitteen 6 mukaan. HUSLABin johtokunta esittää siis HUS:n hallitukselle HUSLABin tietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtää käsiteltäväkseen HUSLAB-liikelaitoksen päätöksen

9 Hallintosäännön 6 :n mukaan hallitus päättää kaikista yli 4 miljoonan euron hankinnoista. Päätösesitys Päätös Ote Hallitus päättää HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän hankki mista Mylab Oy:n tarjouksen mukaise na hin taan eu roa ja val tuuttaa HUS- LABin toi mitusjohtajan Martti Syr jälän alle kir joittamaan toimit tajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien so pi mus luon nosten pohjalta neuvo tel lun han kintaso pimuksen. Esitys hyväksyttiin. Mylab Oy ja Software Point Oy, HUSLAB Martti Syrjälä Lisätietoja Martti Syrjälä, puh , Lasse Lehtonen, puh

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015 Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 18.03.2015 35 Viitasaaren kaupungilla,

Lisätiedot

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa.

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa. Perusturvalautakunta 7 19.11.2013 Perusturvalautakunta 5 25.03.2014 Perusturvalautakunta 6 24.11.2015 Fysioterapiapalvelujen hankinta 179/06.04.02/2009 Perla 19.11.2013 7 Valmistelija: Talouspäällikkö

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 266 Hankintaoikaisuvaatimus koskien tietokeskuksen johtajan päätöstä kaupunginarkiston arkistotietokannan hankinnasta HEL 2013-009044 T 02 08 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 6 TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALOIDEN VARTIOINTIPALVELUJEN HANKINTA Terke 2011-14 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti terveyskeskuksen sairaaloiden vartiointipalvelujen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/206 (5) 27.0.206 3 HKL:n arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien puitejärjestelyn tilaaminen HEL 206-00065 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 2 HKL:n metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta HEL 2014-010183 T 02 08 02 01 Päätösehdotus päättää oikeuttaa liikennelaitoksen hankkimaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja.

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja. Perusturvalautakunta 104 03.12.2013 Neuropsykologisten kuntoutusten hankinta PERLTK 104 Talouspäällikkö Susanna Piri Kehyskuntien palveluhankintarenkaan kunnat (Kangasala, Lem päälä, Nokia, Pirkkala ja

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuun Yrityskiinteistöt Oy Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 138671 Joensuun GREEN PARK SMART ENERGY NET - Toteutettavuusselvitys

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu.

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu. LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUSOSAN IRTOKALUSTEET Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.5.2015 ( 56): Launosten koulun laajennusosan irtokalusteista julkaistiin 28.4.2015 tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMA-ilmoitusmenettelyä

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Kiviaineet ja muut maa-aineet (Mullat ym.) - materiaalien puitesopimus ajalle

Kiviaineet ja muut maa-aineet (Mullat ym.) - materiaalien puitesopimus ajalle Tekninen lautakunta 13 08.03.2017 Kiviaineet ja muut maa-aineet (Mullat ym.) - materiaalien puitesopimus ajalle 1.3.2017-31.12.2018 165/02.07.00/2017 Tekninen lautakunta 08.03.2017 13 Rakennusinsinööri

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

KAMU alueellisen laboratoriojärjestelmän käytännön toteutuksen arkea

KAMU alueellisen laboratoriojärjestelmän käytännön toteutuksen arkea KAMU alueellisen laboratoriojärjestelmän käytännön toteutuksen arkea kehityspäällikkö Juhana Suurnäkki Medi-IT Oy Terveydenhuollon atk-päivät 11.5.2004, Tampere KAAPO ja sen KAMU KAAPO = KAakkois-Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (6) 29 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätös päätti hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan, Valio Oy:n, Suomen Iglu

Lisätiedot

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus, b-lista 15 09.11.2015 Kaupunginhallitus 466 16.11.2015 Keskitetyn henkilöstökoulutuksen hankinta vuosille 2016-2018 1264/02.08.00.07/2015 KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat:

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat: Kuntayhtymähallitus 88 26.06.2007 Kuntayhtymähallitus 148 11.12.2007 Kuntayhtymähallitus 185 14.12.2010 Effica-potilastietojärjestelmien käyttäjätuen hankinta 106/2/240/2007 Yhall 88 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Maija-Liisa Virtanen KANSALLINEN PROJEKTI TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 3/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 3/2017 1 (5) 1 Teolliset elintarvikkeet yhteishankinta H121-16 HEL 2016-008264 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä Kespro Oy:n, Lihel Oy Solinan,

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Suunnannäyttäjä paikassa kuin paikassa.

Suunnannäyttäjä paikassa kuin paikassa. Suunnannäyttäjä paikassa kuin paikassa www.mediware.fi Äitiyshuollon alueellinen kokonaisratkaisu ja investoinnin tuottolaskelma Juha Saikkonen myyntipäällikkö www.mediware.fi sähköinen asiointi lastenneuvola

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

2.1 Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin VVEV 2.2 Kahden lokeron rytmihäiriö DDED

2.1 Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin VVEV 2.2 Kahden lokeron rytmihäiriö DDED Yhtymähallitus 120 29.09.2014 Tahdistingeneraattoreiden- ja johtojen hankinta Yhtymähallitus 120 Kuntayhtymän hallituksen päätöksen hankinnoista mukaan tietyistä tarvikkeista ja laitteista tehdään hankintasopimukset.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Opetuslautakunta 53 26.09.2012 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kaluston hankinta OPETUS 53 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kalusteiden hankinnasta on 3.8.2012 julkaistu EU-hankintailmoitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (7) 12 Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinnasta Käsittely päätti esityksessä mainituilla perusteilla

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa HL7 Health Level Seven HL7-tietofonnaatin käyttö kliinisen laboratorion tietojärjestelmissä mitä HL7 lar1

Lisätiedot

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinta HEL 2015-013563 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella seuraavaa: Hylätä Tmi Heidi Falleniuksen tekemän

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta.

HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta. Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 HUSLABIN JA HUS-APTEEKIN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA 270/02/08/00/12/2015 TAKO 30 Hankinnan taustaa ja tavoitteet HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä)

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot