laskutus- ja raportointijärjestelmiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laskutus- ja raportointijärjestelmiin."

Transkriptio

1 HALLITUS HUSLAB:N LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 406/02/08/00/2009 HALL 126 Esittely Hankinnan taustaa Laboratoriotutkimusten tilaus- ja tutkimustulosten välitys tilaajalle perustuu erilliseen laboratoriotieto järjestelmään. HUSLABin laboratoriotietojärjestelmää käytetään koko HU Sissa, sekä hoitoyksiköissä että laboratorioissa. Tietojärjestelmän kautta tapahtuu laboratoriotutkimusten tilaaminen hoitoyksiköissä, kemian, mikro biologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimusten analysointi ja vastaaminen laboratorioissa sekä tulosten vastaanotto ja raportointi hoi toyksiköissä. Verituotteiden tilaus ja verikeskusjärjestelmä ovat osa koko naisuutta. Laboratoriotietojärjestelmää käyttäviä laboratorioyksiköitä on noin 80. Yhtäaikaisia järjestelmän käyt täjiä laboratorioissa on noin 550 henkilöä, hoitoyksiköissä henkilöä. Kokonaiskäyttäjämäärä HUSLABissa on noin 1500 ja hoitoyksi köissä henkilöä. Analysaattoriliitäntöjä tietojärjestelmästä laborato riolaitteisiin on noin 400. Järjestelmässä vastataan tutkimuksia noin 17 mil joonaa kappaletta vuodessa. Tutkimustuloksia säilytetään järjestelmässä, joka toimii laboratoriotulosten virallisena arkistointipaikkana, ainakin 10 vuotta. Pyyntötulosvälitysliittymät ovat käytössä laboratoriotietojärjestelmän ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien välillä. Tällä hetkellä perus terveydenhuollossa käytössä olevia järjestelmiä ovat Effica, Finstar, Me diatri ja Pegasos. Laboratoriotietojärjestelmässä oli kesäkuussa eri HL7 liittymää, joista 25 on HUS:n ulkopuolisiin järjestelmiin. Päivittäinen sanomamäärä on keskimäärin noin 88000, vilkkaimman tunnin aikana väli tetään n sanomaa sisältäen kuittaussanomat. Tiedonvälityksessä käytetään HUSin HUSway- ja Biztalk-tiedonvälitysjärjestelmiä. Laboratorio tietojärjestelmä sisältää liittymät laskutus- ja raportointijärjestelmiin. HUSLABilla on koko sen toiminnan ajan ollut käytössä Mylab Oy:n toimittama Multilab-laboratoriotie tojärjestelmä, jota koskeva palvelusopimus päättyy huhtikuussa HUSLAB julkaisi EU tietokannassa ilmoituksen laboratorion tieto- ja tuotantojärjestelmän sekä siihen liittyvien tukipalvelujen neuvotteluhan kinnasta (esityslistan liite 20). Hankinnan kohteena on laboratorion tuotantojärjestelmä ja sen käyttö- ja tuki palvelut kokonaispalve luna 10 vuoden sopimuskaudeksi. Hankittavan tuo tantojärjestelmän tulee sisältää seuraavat ohjelmistokokonaisuudet ja toiminnallisuudet: Kliinisten laboratorioiden perustietojärjestelmä, joka sisältää kliinisen ke mian, kliinisen mikrobiologian, patologian sekä ge netiikan tarvit seman toi minnalli suuden joko yhtenä kokonaisuutena taikka ohjel misto-osioina. Verikeskusten tietojärjestelmä

2 Reaaliaikainen laboratorion laadunvalvontajär jestelmä Laboratorioanalysaattorien suoraliitäntäjärjestel mä ml. liitty mät HUSLA- Bin Meilahden sairaalan laboratoriossa käytössä olevaan auto maatiolinjastoon Laboratoriotietojen tiedonvälitysohjelmisto (erä muotoinen ja reaaliaikainen) Viranomaisrekisteri-ilmoitukset Laboratoriotulosten autovalidointiohjelmisto Yksityispotilaan laboratoriotutkimusten käsittely ja laskutusliit tymä Asiakkuudenhallinta Monikanavainen tulosvälitysmahdollisuus (faksi, e-kirje, teks tiviesti) Erillisrekisterien hallintaohjelmisto Hoitoyksikön selainkäyttöliittymä laboratoriopal veluihin Kliinisten laboratorioiden tietovarasto sisältäen raportoinnin tarvitsemat tie dot ja tiedon arkistoinnin. Lisäksi toivotaan seuraavia optioita: Kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppi lääketieteen järjestelmät Potilaan selainkäyttöliittymä laboratoriopalvelui hin mm. näyt teenoton ajan varaukseen Neuvotteluihin ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi toimittajaa Mylab Oy sekä Soft warepoint Oy, jotka molemmat hyväksyttiin neuvotteluhankintaan. Neuvot teluja varten nimettiin erillinen työryhmä, jossa HUSLABin lisäksi oli edus tus HUS konsernista ja HUS:n tieto- ja lääkintätekniikan tulosalueelta. Huhti-kesäkuussa 2008 jälkeen toimittajilta pyydettiin neuvottelujen perus teella täydennettyä tarjousta mennessä (esityslistan liite 21). Tar jousten arvioimiseksi suoritettiin useita referenssikäyntejä niihin paikkoihin, joissa SoftwarePoint Oy:n tarjoama laboratoriotietojärjestelmä laboratorio tietojärjestelmä oli käytössä sekä Turkuun, jossa on otettu käyttöön Myla bin tietojärjestelmän uusin versio. Tarjousten arvioinnin ja referenssikäyn tien perusteella järjestettiin vielä kummankin toimittajan kanssa neuvottelu kierros marras-joulukuussa 2008, jossa toimittajat saivat vastata tarjouk sen perusteella syntyneisiin kysymyksiin sekä täsmentää tältä osin tarjous taan. Tarjousten vertailu on suoritettu täsmennettyjen tarjousten (esityslis tan liite 22) perusteella. Mylab Oy:n ja Software- Point Oy:n tarjoukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Tarjouksen valintaperusteena on sen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan ennalta ilmoitetusti seuraavien valintaperusteiden mu kaan (tekijän painoarvo ilmoitettu suluissa prosentteina): Hankintakustannukset (yhteensä 60 %) järjestelmän ja palvelun hinta (40 %): Hinta sisältää sekä tietojärjestelmälisenssin hinnan että palvelun hinnan. Kokonaishinnassa huomioi daan kolmansilta toimittajilta tietojärjestelmän käyttöä varten tarvittavat li senssit (mukaan lukien tietokantalisenssit ja niiden kustannusten osuus palvelussa sekä työasemissa tarvittavat käytönai-

3 kaiset ohjelmistot kuten esim. pääte-emulointiohjelma) ja niiden hinnat, eri laboratoriotietojärjestel mien rinnakkaiskäytön kustannukset sekä käyttöönottoprojektin aiheutta mat suorat henkilökustannukset käyttöönoton välilliset kustannukset 20 % Arvioidaan sekä toimittajien että tilaajan osalta henkilötyökuukausina (ml. järjestelmän käyttäjien kou luttamisen aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset) Laatu (yhteensä 40 %) tietojärjestelmän laatu (20 %) Arvioidaan sekä toimintavarmuuden että toiminnallisuuksien (mm. ohjelmiston konfiguroitavuus HUS LABin tuotantoympäristöön, tuotannonohjaus, raportointiliittymät) osalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan järjestelmän kapasiteetti (käyttönopeus, läpimenoajat) palvelun laatu (20 %) Arvioidaan tukipalvelujen kattavuuden ja ominaisuuksien (suhteessa tarpeisiin), toimittajan palveluka pasiteetin (tukihenkilöstön määrä ja laatu) sekä esitettyjen referenssien perusteella. Hankintakustannukset, painoarvo 60% Järjestelmän ja palvelun hinta Käyttöönoton välilliset kustannukset Mylab Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnak si 10 vuoden sopimuskau della: euroa. SoftwarePoint Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnaksi 10 vuoden sopi muskaudella: euroa. Kustannukset optioon HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän järjestelmän käyttöönotosta Kymen laakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan shp:eissä ovat: Mylab Oy , SoftwarePoint Oy Toimittajien arviot järjestelmien käyttöönoton kouluttautumiseen tarvittavista henkilötyöpäivistä ovat melko samansuuruisia. Mylabin arvio vaikuttaa realistisemmalta. Referens sikäyntien perustella arvioimme SWP:n järjestelmän käyttöönoton vaativan enemmän koulutusta kuin mitä tarjouksessa on esitetty. HUSLABin käyttöönottokustannukset ovat arviomme mukaan Software- Point 7198 htp vs. Mylab 1980 htp. Tämä vastaa noin 33 htv vs. 12 htv. Software Point Oy:n järjestelmän käyttöönottoon HUSLABin pitäisi irrottaa noin 15 henkilöä kahdeksi vuo deksi tekemään tätä projektia kokopäiväisesti, mitä on pidettävä realistise na arviona, jos Suomen suurin kliininen laboratorio vaihtaa perustietojär jestelmäänsä. Mylabin tarjouksessa on myös toimittajan antamaa koulutusta käyttäjille, kun SWP kouluttaa pelkäs tään pääkäyttäjän. Täten koulutus sitoo HUSLA-

4 Bin omaa henkilökuntaa. SWP:n kohdalla on - ainakin alussa - hyvin vähän niitä osaavia henkilöitä, jotka voivat opettaa muita. SWP:n tarjouksen aikataulu (käyttöönotto 2 vuodessa) on kireä ja referenssikäyntien perusteella eh kä osin epärealistinen. Jos laboratoriotietojärjestelmää päädytään vaihta maan, pitää muutos kuitenkin pystyä viemään tuossa ajassa. Vaikka uusi tietojärjestelmä voi tällöin vielä olla osin puutteellinen, pitäisi se kahdessa vuodessa saada sellaiseen kuntoon, että sen varassa voidaan toimia ja vanhasta tietojärjestelmästä voidaan luopua. HUSLABin omaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on ollut tasoltaan hyvää. SWP:n osalta arviossa joudutaan turvautumaan heidän nykyisten asiakkaiden kokemuk siin (mitkä eivät ole kaikilta osiltaan pelkästään positiivista). Laiteliitäntöjen moitteeton toiminta sekä tulosten autovalidointi on HUSLABin toiminnalle välttämätöntä. SWP:n autovalidointia ei vielä ole nähty toiminnassa mis sään referenssikohteista. Välillisiä kustannuksia aiheutuu edellisen perusteella Mylab Oy:n tarjouksesta euroa ja SoftwarePoint Oy.n tarjouksesta euroa. Kokonaiskustannukset tarjousten osalta ovat näin ollen Mylab ja SoftwarePoint Tietojärjestelmän laatu, painoarvo 20% Toimintavarmuus Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tekninen toimintavarmuus on ollut hyvä. Tulevan ympäristön toimintavarmuutta on vaikea täysin luotettavasti enna koida, mutta nykyisiin kokemuksiin pohjautuen voidaan uskoa, että myös tulevan ympäristön tekninen toimintavarmuus on hyvä. Ohjelmiston toiminnallisuus Software Point: Useimmissa referenssikohteissa tietojärjestelmä on ollut toimintavarma ja käyttökat koksia on ollut vähän. Kohteissa, joissa on käytössä vanhempi versio kuin mitä HUSLABille on tarjottu, on ollut ongelmia järjestelmän käytössä (mm. hitautta ja tietokannan jumiutumista). Toimintavarmuuden varmistaminen käyttöpalveluna on rakennettu yhden palvelupisteen mukaiseksi ja on to dettu toimivaksi HUS:n muiden käytössä olevien kriittisten järjestelmien osalta. Toimintavarmuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on oman ja referenssipaikkojen kokemusten perus teella kokonaisuutena pidettävä Software- Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyiset käytössä olevat tietojärjestelmät kattavat hyvin laboratorioiden toiminnalliset tarpeet. Tarjouksen mukaan uusi tuote on kuvattu alustavissa hahmotelmissa toi minnallisesti monipuoliseksi ja toimittajan mukaan se tulee sisältämään vä hintään nykyisen järjestelmän toiminnallisuuden. Uusi tuote on suunniteltu sisältävän Weblab Reports-laboratorion tuotannonohjausmodulin, joka mahdollistaa prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjes telmään. Software Point: Järjestelmä on prosessiorientoitunut, ts. siihen voidaan

5 Ohjelmiston konfiguroitavuus Tuotannonohjaus Raportointiliittymät mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Järjestelmästä voidaan nähdä reaaliajassa miten esim. yksittäinen näyte kulkee analytiikkaprosessissa. Järjestelmän toimin nallisuus ei kata nykyisessä toimintatavoissa tarvittavia toimintoja, kuten mm. hoitoyksiköiden osuus on hyvin vaatimaton ja näytteenoton tukitoimin toja ei järjestelmä toistaiseksi sisällä ollenkaan. Referenssiyksiköissä esi tellyt laadunvalvonnan ja autovalidoinnin piirteet olivat vaatimattomat ver rattuna HUSLABin nykyiseen järjestelmään. Kliinisen kemian, mikrobiolo gian ja patologian laboratorioiden perustoiminnallisuus järjestelmässä on, mutta järjestelmää ei ole referenssikohteissa ollut käytössä siinä laajuu dessa, että sen perusteella voitaisiin vakuuttua riittävästä toiminnallisuu desta. Järjestelmän käyttöönotossa tuleekin siten varautua suureen omaan työmäärään määrittelyjen ja konfiguroinnin muodossa. Lisäksi tar vittaneen toimittajan tekemiä räätälöintejä. Edessä olisi siten mitä suurem massa määrin tuotekehitysprojekti. Ohjelmiston toiminnallisuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Software Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta konfiguroitavuus on rajoitettua ja vaatii tietoteknistä osaamista ja toimittajan työpanosta. Tulevia ympäristöjä on vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee myöhem min eikä teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan uusi tuote on toiminnallisesti muunneltavissa. Software Point: Järjestelmän on kerrottu olevan käyttäjän helposti konfigu roitavissa. Asiakasrefe renssien mukaan järjestelmän konfigurointi on help poa. Järjestelmään voi daan konfiguroimalla mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Referenssikäyntien perusteella SoftwarePointin tietojärjestelmän konfigu roitavuutta onkin pidettävä hyvänä, joskin suhteel lisen paljon henkilökapa siteettia sitovana. Ohjelmiston konfiguroitavuuden osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab oy:n tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tuotannonohjaukselliset piirteet ovat vaati mattomia ja kehittymättömiä. Tulevan ympäristön osalta vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee vasta myöhemmin eikä tek nistä ja toiminnallista kuvausta ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan Weblab Reportin kehityksessä tavoitteena on luoda laboratorion tuotan nonohjausmoduuli, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjestelmään. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmä on prosessiorientoitunut ja mahdollistaa tuotannon suunnittelun ja ennakoivat tehostustoimet. Patologian asiakasreferenssin mukaan järjestelmässä on tuotannonohjaus painottunut. Muissa asiakas referensseissä ei ollut käytössä tuotannonohjauksellisia ominaisuuksia. Tuotannonohjauksen osalta kumpikaan tarjotuista järjestelmistä ei ole täysin tyydyttävä eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja.

6 Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta toiminnan raportointi on ollut hankalaa, järjestelmä on osoittautunut monimutkaiseksi ja raportoinnissa on ollut käytössä eri työvälineitä. Tällä hetkellä toiminnan raportointiin ollaan osit tain tyytyväisiä, mutta on kestänyt useita vuosia saada se toimimaan kun nolla. Nykyinen tuotannon raportointi ei ole reaaliaikaista. Tulevan ympä ristön Weblab Reportsia on vaikea arvioida, koska teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ei ole käytettävissä. Joka tapauksessa vähintäänkin aineiston poiminta ja välittäminen raportointia varten tulee muuttumaan. Weblab Re ports mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja prosessien seurannan. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmän tiedot voidaan välittää HUSLABissa nykyisin käy tössä olevalle raportointijärjestelmälle. Tarjouksessa on myös tarjottu jär jestelmään Jasper-raportointityökalulla integroitua raportointiosuutta, jolla pystytään myös porautumaan yksittäisiin tutkimuksiin. Jasperia ei ollut käy tössä yhdelläkään referenssiasiakkaalla. Lähes kaikki referenssiasiakkaat käyttävät tai suunnittelevat käyttöönottavansa Business Object-raportointi työkalua, jota ei HUSLABille ole tarjottu. Järjestelmä sisältää lisäksi ns. ad-hoc raportointimahdollisuuden (=käyttäjän määrittelemät poiminnat tie tokannasta), joka lyhyessä demonstraatiossa näytti olevan helppokäyttöinen. Raportointiliittymien osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tar jousta parempana. Järjestelmän kapasiteetti Tekninen arkkitehtuuri ja käytetyt tekniikat Mylab: Nykyisin käytössä olevien tietojärjestelmien osalta käyttönopeus ja läpimenoajat ovat hyvät. Tulevan ympäristön tietojärjestelmän rakennetta ei ole kuvattu, joten sen perusteella ei voida arvioida miten mahdollisissa kapasiteettiongelmissa käyttönopeutta ja vasteaikaa voidaan parantaa tietoteknisillä ja tietoarkki tehtuurisilla ratkaisuilla. Nykyisiin kokemuksiin perustuen ja tietäen, että tu leva päätoiminnallisuuden ympäristö tullaan rakentamaan saman teknisen pohjan päälle, voidaan kuitenkin uskoa, että tulevan ympäristön kapasi teetti tulee olemaan riittävän hyvä. Verivalmistejärjestelmän edellyttämästä järjestelmäkapasiteetista ja sen skaalautuvuudesta ei ole käytettävissä tar kempaa tietoa. Software Point: Referenssikäyntien perusteella järjestelmän kapasiteetissa ei ole ilmennyt ongelmia. Referenssipaikat ovat tosin aivan eri kokoluok kaa kuin HUSLAB ja järjes telmien käyttö oli useissa paikoissa käyttäjä määrän ja liittymien kannalta tarkasteltuna hyvin pientä. Järjestelmän kapasiteetin skaalautuminen on huomioitu hyvin arkkitehtuurikuvausten mukaan. Järjestelmän kapasiteetin osalta molemmat tarjotuista järjestelmistä vaikuttavat riittäville eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja. Mylab: Nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmän tekninen arkkitehtuuri ja teknologia edustaa 19980/1990-luvun päätekäyttöistä tekniikkaa, joka on vanhahtavaa ja siitä puuttuvat graafisen käyttöliittymän toiminnallisuudet ja visualisointimahdol lisuudet. Siihen on lisätty uusia moduleja, joilla on pyritty tuomaan selain käyttöliittymä asiakaskäyttäjille. Laboratorion henkilökunta käyttää järjes telmää pääsääntöisesti päätekäyttöisellä käyttöliittymällä. Uuden suunnit teilla olevan järjestelmän arkkitehtuuria ei tarjouksessa ole

7 kuvattu kovin suurella tarkkuudella eikä siihen perustuvaan tekniikkaan ole kokemuksia Suomessa vielä toteutettu vastaavan kokoluokan järjestelmiin. Verituote järjestelmän arkkitehtuuri edustaa jo uudempaa sukupolvea. Tarjottu koko naisuus on tekniseltä arkkitehtuuriltaan sekava, koska se sisältää alkuvai heessa vanhaa teknologiaa ja tulevassakin arkkitehtuurissa käytössä on useita eri teknologiatoimittajan tuotteita, joiden kansallinen osaaminen päätuotteen (InterSystems) osalta on riski osaamisen saatavuuden osalta. Sekava arkkitehtuuri ja eri teknologioiden käyttö lisää järjestelmän haavoit tuvuutta ja toimintakustannuksia. Järjestelmän perustuminen harvemmin käytettyyn InterSystemsin Caché teknologiaan vaikeuttaa yhteyksien luo mista kolmansien osapuolten tekemiin ohjelmistoihin. Sofrware Point: Tarjottu kokonaisuus perustuu maailman johtavan tietokantavalmistajan (Oracle) tek nologiaan ja edustaa uusinta ja selkeää tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Teknologia osaaminen kansainvälisesti ja kansallisesti on turvattua ja siltä osin merkittävästi riskitön ratkaisu. Käyttöliittymä perustuu IE-selaintekniik kaan niin asiakkailla kuin HUSLABin käyttäjillä. Järjestelmän perustuminen laajasti käytettyyn Oraclen teknologiaan ja SQL-tyyppiseen tietokantaan tekee helpoksi yhteyksien luomisen kolmansien osapuolien tekemiin ohjel mistoihin. HUSLABin nykyinen ohjekirjajärjestelmä jouduttaisiin yhdistä mään uuteen tietokantaan, mutta muutoksen vaatiman työmäärän pitäisi edellä mainitusta syystä olla melko vähäinen. Ohjelmiston teknisen arkkitehtuurin osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab Oy:n tarjousta parempana. Koska Mylab oli kolmessa kohdassa parempi kuin Software ja Software kahdessa kohdassa parem pi, pisteet 3 ja 2. Palvelun laatu, painoarvo 20% Palvelu koostuu konesalipalveluista, käyttöpalveluiden teknisestä tuesta ja sovellusten ylläpidosta ja asiakastuesta. Molemmissa tarjouksissa konesalipalvelut hankitaan korkeatasoiset konesalit omaavalta alihankkijal ta, jota Mylab ei ole tarkemmin määritellyt ja josta ei ole osoittaa tarkempia referenssejä. Mylabin tarjouksessa vastuu konesalipalveluista siirtyy Myla bille muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen, koska nykyisen sopimuksen mukaiset palvelimet sijaitsevat HUS:n konesalissa. Palvelimien toiminnan valvonta ja hallinta on molemmissa tarjouksissa 24/7, mutta Mylabin tar jouksessa palveluun osallistuu useampi toimittaja, joka lisää viestinnällisiä riskejä häiriötilanteissa. Software Pointin tarjouksessa on asetettu levytilalle 5 teratavun enimmäismäärä, lisäkapasiteetin hin ta on 1 eur / gigatavu / kk. Software Pointin tarjouksessa on asetettu var mistusten palautuksille ehto, että palveluun sisältyy vain toimittajasta ai heutuvasta syystä aiheutunut palautuksen tarve. Käyttöpalveluiden tekninen tuki on molemmissa tarjouksissa 24/7. Mylabin osalta tuki on suomenkie linen. HUSLABin tarpeet palvelutasotavoitteiden, käytettävyyden, sank tioinnin ja raportoinnin suhteen täyttyvät molemmissa tarjouksissa, mutta sanktiokorvausten osalta SoftwarePointin osalta parempi. Sovelluksen asiakastuki ja häiriönselvitys on molemmissa tarjouksissa

8 HUSLAB-johtokunnan hankintaesitys 24/7. Asiakastuki tapahtuu toi mittajan toimesta klo 7-17, muina aikoina alihankkijan toimesta. Mylabin osalta tuki on suomenkielistä, Software Pointin osalta suomenkielistä klo HUSLABin aikaisempaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on hyvää ja luotettavaa. Software Pointin osalta ollaan referenssitahojen kokemusten varassa ja ne eivät ole kaikilta osin olleet varauksettoman positiivia. Palvelun laadun osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tarjousta parempana Mylab 2 pistettä, SoftwarePoint 1 piste. Tarjousten arviointi painoarvoittain on esitetty esityslistan liitteessä 22. Yhteenvetona tarjousten vertailusta voidaan todeta, että laadullisesti referenssien perusteella voi daan Mylabin järjestelmää pitää laadukkaampana ja sen käyttöönoton kus tannukset jäävät arviomme mukaan alle Software- Pointin toimittaman järjestelmän. Jaettaessa kustannusten painoarvot sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin on vertailu Mylabin tarjouksen eduksi (esityslistan liite 22). Tietojär jestelmäpalvelun nykyiset vuosikustannukset ovat n. 3 milj. euroa, joten Mylabin tarjouksen hyväksy minen alentaa HUSLABin vuosikustannuksia n euroa. HUSLAB on neuvottelujen aikana toimittanut tarjoajille ehdotuksen laboratoriotieto järjestelmää koskeviksi sopimuksiksi. Neuvotellut sopimukset ovat nähtävänä kokouksessa. HUSLAB:n johtokunta on käsitellyt laboratoriotietojärjestelmän hankintaesitystä kokouksessaan ja päättänyt esittää HUS:n hallitukselle HUSLABin laborato riotietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisena ja val tuuttaa HUSLABin vs. toimitusjohtajan neuvottelemaan toimittajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien sopimus luon nos ten poh jalta hankintasopi musehdotukset HUS hallitukselle esitettä väk si. SoftwarePoint Oy on johtokunnan esityksen johdosta ottanut yhteyttä HUSLAB:iin ja kiin nittänyt huomiota rinnakkaiskäytön kustannuksiin. Professori Kai Kalima on antanut häneltä pyydetyn kilpailuoikeudellisen asiantuntijalau sunnon (oheismateriaali 3). Johtokunta totesi , että tarjousvertailu tulee oikaista niin, et tä Software Point Oy:n tar joushinnasta (välittömät kulut) vähennetään ns. rinnakkaiskäytön kulut Mylab Oy:n ja Software Point Oy:n tarjouksia on siten vertailtu uudestaan, ja edelleen Mylab Oy:n tarjous on kokonaisvaltaisesti edullisin kun otetaan huomioon arviointipe rusteet (hankintakustannukset 60% ja laatu 40%) liitteen 6 mukaan. HUSLABin johtokunta esittää siis HUS:n hallitukselle HUSLABin tietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtää käsiteltäväkseen HUSLAB-liikelaitoksen päätöksen

9 Hallintosäännön 6 :n mukaan hallitus päättää kaikista yli 4 miljoonan euron hankinnoista. Päätösesitys Päätös Ote Hallitus päättää HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän hankki mista Mylab Oy:n tarjouksen mukaise na hin taan eu roa ja val tuuttaa HUS- LABin toi mitusjohtajan Martti Syr jälän alle kir joittamaan toimit tajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien so pi mus luon nosten pohjalta neuvo tel lun han kintaso pimuksen. Esitys hyväksyttiin. Mylab Oy ja Software Point Oy, HUSLAB Martti Syrjälä Lisätietoja Martti Syrjälä, puh , Lasse Lehtonen, puh

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu.

Muulta osin tarjousten vertailu on vielä kesken ja valmistelu jatkuu. LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUSOSAN IRTOKALUSTEET Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.5.2015 ( 56): Launosten koulun laajennusosan irtokalusteista julkaistiin 28.4.2015 tarjouspyyntö julkisten hankintojen HILMA-ilmoitusmenettelyä

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Maija-Liisa Virtanen KANSALLINEN PROJEKTI TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy

Päätös Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella. 5. Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Neuropsykiatrisen kuntoutuksen hankinta HEL 2015-013563 T 02 08 02 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella seuraavaa: Hylätä Tmi Heidi Falleniuksen tekemän

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat:

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat: Kuntayhtymähallitus 88 26.06.2007 Kuntayhtymähallitus 148 11.12.2007 Kuntayhtymähallitus 185 14.12.2010 Effica-potilastietojärjestelmien käyttäjätuen hankinta 106/2/240/2007 Yhall 88 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. HALLITUS 104 21.09.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 HALL 104 Asia pöydälle 7.9.2015 95 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta. Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Perusturvalautakunta 89 20.08.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta Perusturvalautakunta Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus, b-lista 15 09.11.2015 Kaupunginhallitus 466 16.11.2015 Keskitetyn henkilöstökoulutuksen hankinta vuosille 2016-2018 1264/02.08.00.07/2015 KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Opetuslautakunta 53 26.09.2012 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kaluston hankinta OPETUS 53 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kalusteiden hankinnasta on 3.8.2012 julkaistu EU-hankintailmoitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut 3

Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 5/2010 1 Johtokunta Aika 21.06.2010 Paikka Kokouksen10.6.2010 Jatkokokous, sähköposti Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU30315 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki /

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10059 Päiväys 11.12.2013

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10059 Päiväys 11.12.2013 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 50742 Koulutus- ja konsultointipalvelut, Joensuun Tiedepuisto Oy Hankinnan kohde:

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU29399 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU29399 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle Sosiaali- ja terveyslautakunta 75 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2 26.01.2016 Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille ja optio yhdelle (1) vuodelle Tarkastuslautakunta 17 16.02.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 21 07.03.2016 Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2016-2019 ja optio yhdelle (1) vuodelle TARK2013 17 Valmistelija: Tarkastaja

Lisätiedot

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63):

OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ( 63): OPPILAS- JA PALVELUKULJETUSTEN SEKÄ ASIOINTILIIKENTEEN HANKINTA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 17.6.2015 ( 63): Lopen kunnan oppilaskuljetuksista sekä palvelu- ja asiointiliikenteestä sopimuskaudelle

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Kauniaisten kaupunki on yhdessä Espoo kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020)

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) 1 (5) TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5(B) TARJOUSLOMAKE, KALENTERIVUOSI 2019 (OPTIO 2020) Ohje tarjoajalle: Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot. Tarjoaja voi halutessaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys 1/12 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY

KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY 30.9.2016 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 KONSULTIN VALINTA PISTEYTYSMENETTELY Konsultin valinta, pisteytysmenettely 1 Yleistä Konsultiksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous on paras hinta-laatusuhteeltaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 14 Oikaisuvaatimus painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelua ja hankintaa koskevasta lautakunnan päätöksestä HEL 2015-006533 T 02 08 01

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO

I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO !] Wa^aT LIIKENNE-JA Tarjouspyyntö 1(5) I1 A /A Ä VIESTINTAMINISTERIO II 0 / TU LVM/802/13/2016 Anne Miettinen 26.4.2016 Tarjouspyyntö; osaamisen edellytykset suurten tietoaineistojen sekä älykkään automaation

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot