laskutus- ja raportointijärjestelmiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laskutus- ja raportointijärjestelmiin."

Transkriptio

1 HALLITUS HUSLAB:N LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 406/02/08/00/2009 HALL 126 Esittely Hankinnan taustaa Laboratoriotutkimusten tilaus- ja tutkimustulosten välitys tilaajalle perustuu erilliseen laboratoriotieto järjestelmään. HUSLABin laboratoriotietojärjestelmää käytetään koko HU Sissa, sekä hoitoyksiköissä että laboratorioissa. Tietojärjestelmän kautta tapahtuu laboratoriotutkimusten tilaaminen hoitoyksiköissä, kemian, mikro biologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimusten analysointi ja vastaaminen laboratorioissa sekä tulosten vastaanotto ja raportointi hoi toyksiköissä. Verituotteiden tilaus ja verikeskusjärjestelmä ovat osa koko naisuutta. Laboratoriotietojärjestelmää käyttäviä laboratorioyksiköitä on noin 80. Yhtäaikaisia järjestelmän käyt täjiä laboratorioissa on noin 550 henkilöä, hoitoyksiköissä henkilöä. Kokonaiskäyttäjämäärä HUSLABissa on noin 1500 ja hoitoyksi köissä henkilöä. Analysaattoriliitäntöjä tietojärjestelmästä laborato riolaitteisiin on noin 400. Järjestelmässä vastataan tutkimuksia noin 17 mil joonaa kappaletta vuodessa. Tutkimustuloksia säilytetään järjestelmässä, joka toimii laboratoriotulosten virallisena arkistointipaikkana, ainakin 10 vuotta. Pyyntötulosvälitysliittymät ovat käytössä laboratoriotietojärjestelmän ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien välillä. Tällä hetkellä perus terveydenhuollossa käytössä olevia järjestelmiä ovat Effica, Finstar, Me diatri ja Pegasos. Laboratoriotietojärjestelmässä oli kesäkuussa eri HL7 liittymää, joista 25 on HUS:n ulkopuolisiin järjestelmiin. Päivittäinen sanomamäärä on keskimäärin noin 88000, vilkkaimman tunnin aikana väli tetään n sanomaa sisältäen kuittaussanomat. Tiedonvälityksessä käytetään HUSin HUSway- ja Biztalk-tiedonvälitysjärjestelmiä. Laboratorio tietojärjestelmä sisältää liittymät laskutus- ja raportointijärjestelmiin. HUSLABilla on koko sen toiminnan ajan ollut käytössä Mylab Oy:n toimittama Multilab-laboratoriotie tojärjestelmä, jota koskeva palvelusopimus päättyy huhtikuussa HUSLAB julkaisi EU tietokannassa ilmoituksen laboratorion tieto- ja tuotantojärjestelmän sekä siihen liittyvien tukipalvelujen neuvotteluhan kinnasta (esityslistan liite 20). Hankinnan kohteena on laboratorion tuotantojärjestelmä ja sen käyttö- ja tuki palvelut kokonaispalve luna 10 vuoden sopimuskaudeksi. Hankittavan tuo tantojärjestelmän tulee sisältää seuraavat ohjelmistokokonaisuudet ja toiminnallisuudet: Kliinisten laboratorioiden perustietojärjestelmä, joka sisältää kliinisen ke mian, kliinisen mikrobiologian, patologian sekä ge netiikan tarvit seman toi minnalli suuden joko yhtenä kokonaisuutena taikka ohjel misto-osioina. Verikeskusten tietojärjestelmä

2 Reaaliaikainen laboratorion laadunvalvontajär jestelmä Laboratorioanalysaattorien suoraliitäntäjärjestel mä ml. liitty mät HUSLA- Bin Meilahden sairaalan laboratoriossa käytössä olevaan auto maatiolinjastoon Laboratoriotietojen tiedonvälitysohjelmisto (erä muotoinen ja reaaliaikainen) Viranomaisrekisteri-ilmoitukset Laboratoriotulosten autovalidointiohjelmisto Yksityispotilaan laboratoriotutkimusten käsittely ja laskutusliit tymä Asiakkuudenhallinta Monikanavainen tulosvälitysmahdollisuus (faksi, e-kirje, teks tiviesti) Erillisrekisterien hallintaohjelmisto Hoitoyksikön selainkäyttöliittymä laboratoriopal veluihin Kliinisten laboratorioiden tietovarasto sisältäen raportoinnin tarvitsemat tie dot ja tiedon arkistoinnin. Lisäksi toivotaan seuraavia optioita: Kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppi lääketieteen järjestelmät Potilaan selainkäyttöliittymä laboratoriopalvelui hin mm. näyt teenoton ajan varaukseen Neuvotteluihin ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi toimittajaa Mylab Oy sekä Soft warepoint Oy, jotka molemmat hyväksyttiin neuvotteluhankintaan. Neuvot teluja varten nimettiin erillinen työryhmä, jossa HUSLABin lisäksi oli edus tus HUS konsernista ja HUS:n tieto- ja lääkintätekniikan tulosalueelta. Huhti-kesäkuussa 2008 jälkeen toimittajilta pyydettiin neuvottelujen perus teella täydennettyä tarjousta mennessä (esityslistan liite 21). Tar jousten arvioimiseksi suoritettiin useita referenssikäyntejä niihin paikkoihin, joissa SoftwarePoint Oy:n tarjoama laboratoriotietojärjestelmä laboratorio tietojärjestelmä oli käytössä sekä Turkuun, jossa on otettu käyttöön Myla bin tietojärjestelmän uusin versio. Tarjousten arvioinnin ja referenssikäyn tien perusteella järjestettiin vielä kummankin toimittajan kanssa neuvottelu kierros marras-joulukuussa 2008, jossa toimittajat saivat vastata tarjouk sen perusteella syntyneisiin kysymyksiin sekä täsmentää tältä osin tarjous taan. Tarjousten vertailu on suoritettu täsmennettyjen tarjousten (esityslis tan liite 22) perusteella. Mylab Oy:n ja Software- Point Oy:n tarjoukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Tarjouksen valintaperusteena on sen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan ennalta ilmoitetusti seuraavien valintaperusteiden mu kaan (tekijän painoarvo ilmoitettu suluissa prosentteina): Hankintakustannukset (yhteensä 60 %) järjestelmän ja palvelun hinta (40 %): Hinta sisältää sekä tietojärjestelmälisenssin hinnan että palvelun hinnan. Kokonaishinnassa huomioi daan kolmansilta toimittajilta tietojärjestelmän käyttöä varten tarvittavat li senssit (mukaan lukien tietokantalisenssit ja niiden kustannusten osuus palvelussa sekä työasemissa tarvittavat käytönai-

3 kaiset ohjelmistot kuten esim. pääte-emulointiohjelma) ja niiden hinnat, eri laboratoriotietojärjestel mien rinnakkaiskäytön kustannukset sekä käyttöönottoprojektin aiheutta mat suorat henkilökustannukset käyttöönoton välilliset kustannukset 20 % Arvioidaan sekä toimittajien että tilaajan osalta henkilötyökuukausina (ml. järjestelmän käyttäjien kou luttamisen aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset) Laatu (yhteensä 40 %) tietojärjestelmän laatu (20 %) Arvioidaan sekä toimintavarmuuden että toiminnallisuuksien (mm. ohjelmiston konfiguroitavuus HUS LABin tuotantoympäristöön, tuotannonohjaus, raportointiliittymät) osalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan järjestelmän kapasiteetti (käyttönopeus, läpimenoajat) palvelun laatu (20 %) Arvioidaan tukipalvelujen kattavuuden ja ominaisuuksien (suhteessa tarpeisiin), toimittajan palveluka pasiteetin (tukihenkilöstön määrä ja laatu) sekä esitettyjen referenssien perusteella. Hankintakustannukset, painoarvo 60% Järjestelmän ja palvelun hinta Käyttöönoton välilliset kustannukset Mylab Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnak si 10 vuoden sopimuskau della: euroa. SoftwarePoint Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnaksi 10 vuoden sopi muskaudella: euroa. Kustannukset optioon HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän järjestelmän käyttöönotosta Kymen laakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan shp:eissä ovat: Mylab Oy , SoftwarePoint Oy Toimittajien arviot järjestelmien käyttöönoton kouluttautumiseen tarvittavista henkilötyöpäivistä ovat melko samansuuruisia. Mylabin arvio vaikuttaa realistisemmalta. Referens sikäyntien perustella arvioimme SWP:n järjestelmän käyttöönoton vaativan enemmän koulutusta kuin mitä tarjouksessa on esitetty. HUSLABin käyttöönottokustannukset ovat arviomme mukaan Software- Point 7198 htp vs. Mylab 1980 htp. Tämä vastaa noin 33 htv vs. 12 htv. Software Point Oy:n järjestelmän käyttöönottoon HUSLABin pitäisi irrottaa noin 15 henkilöä kahdeksi vuo deksi tekemään tätä projektia kokopäiväisesti, mitä on pidettävä realistise na arviona, jos Suomen suurin kliininen laboratorio vaihtaa perustietojär jestelmäänsä. Mylabin tarjouksessa on myös toimittajan antamaa koulutusta käyttäjille, kun SWP kouluttaa pelkäs tään pääkäyttäjän. Täten koulutus sitoo HUSLA-

4 Bin omaa henkilökuntaa. SWP:n kohdalla on - ainakin alussa - hyvin vähän niitä osaavia henkilöitä, jotka voivat opettaa muita. SWP:n tarjouksen aikataulu (käyttöönotto 2 vuodessa) on kireä ja referenssikäyntien perusteella eh kä osin epärealistinen. Jos laboratoriotietojärjestelmää päädytään vaihta maan, pitää muutos kuitenkin pystyä viemään tuossa ajassa. Vaikka uusi tietojärjestelmä voi tällöin vielä olla osin puutteellinen, pitäisi se kahdessa vuodessa saada sellaiseen kuntoon, että sen varassa voidaan toimia ja vanhasta tietojärjestelmästä voidaan luopua. HUSLABin omaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on ollut tasoltaan hyvää. SWP:n osalta arviossa joudutaan turvautumaan heidän nykyisten asiakkaiden kokemuk siin (mitkä eivät ole kaikilta osiltaan pelkästään positiivista). Laiteliitäntöjen moitteeton toiminta sekä tulosten autovalidointi on HUSLABin toiminnalle välttämätöntä. SWP:n autovalidointia ei vielä ole nähty toiminnassa mis sään referenssikohteista. Välillisiä kustannuksia aiheutuu edellisen perusteella Mylab Oy:n tarjouksesta euroa ja SoftwarePoint Oy.n tarjouksesta euroa. Kokonaiskustannukset tarjousten osalta ovat näin ollen Mylab ja SoftwarePoint Tietojärjestelmän laatu, painoarvo 20% Toimintavarmuus Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tekninen toimintavarmuus on ollut hyvä. Tulevan ympäristön toimintavarmuutta on vaikea täysin luotettavasti enna koida, mutta nykyisiin kokemuksiin pohjautuen voidaan uskoa, että myös tulevan ympäristön tekninen toimintavarmuus on hyvä. Ohjelmiston toiminnallisuus Software Point: Useimmissa referenssikohteissa tietojärjestelmä on ollut toimintavarma ja käyttökat koksia on ollut vähän. Kohteissa, joissa on käytössä vanhempi versio kuin mitä HUSLABille on tarjottu, on ollut ongelmia järjestelmän käytössä (mm. hitautta ja tietokannan jumiutumista). Toimintavarmuuden varmistaminen käyttöpalveluna on rakennettu yhden palvelupisteen mukaiseksi ja on to dettu toimivaksi HUS:n muiden käytössä olevien kriittisten järjestelmien osalta. Toimintavarmuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on oman ja referenssipaikkojen kokemusten perus teella kokonaisuutena pidettävä Software- Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyiset käytössä olevat tietojärjestelmät kattavat hyvin laboratorioiden toiminnalliset tarpeet. Tarjouksen mukaan uusi tuote on kuvattu alustavissa hahmotelmissa toi minnallisesti monipuoliseksi ja toimittajan mukaan se tulee sisältämään vä hintään nykyisen järjestelmän toiminnallisuuden. Uusi tuote on suunniteltu sisältävän Weblab Reports-laboratorion tuotannonohjausmodulin, joka mahdollistaa prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjes telmään. Software Point: Järjestelmä on prosessiorientoitunut, ts. siihen voidaan

5 Ohjelmiston konfiguroitavuus Tuotannonohjaus Raportointiliittymät mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Järjestelmästä voidaan nähdä reaaliajassa miten esim. yksittäinen näyte kulkee analytiikkaprosessissa. Järjestelmän toimin nallisuus ei kata nykyisessä toimintatavoissa tarvittavia toimintoja, kuten mm. hoitoyksiköiden osuus on hyvin vaatimaton ja näytteenoton tukitoimin toja ei järjestelmä toistaiseksi sisällä ollenkaan. Referenssiyksiköissä esi tellyt laadunvalvonnan ja autovalidoinnin piirteet olivat vaatimattomat ver rattuna HUSLABin nykyiseen järjestelmään. Kliinisen kemian, mikrobiolo gian ja patologian laboratorioiden perustoiminnallisuus järjestelmässä on, mutta järjestelmää ei ole referenssikohteissa ollut käytössä siinä laajuu dessa, että sen perusteella voitaisiin vakuuttua riittävästä toiminnallisuu desta. Järjestelmän käyttöönotossa tuleekin siten varautua suureen omaan työmäärään määrittelyjen ja konfiguroinnin muodossa. Lisäksi tar vittaneen toimittajan tekemiä räätälöintejä. Edessä olisi siten mitä suurem massa määrin tuotekehitysprojekti. Ohjelmiston toiminnallisuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Software Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta konfiguroitavuus on rajoitettua ja vaatii tietoteknistä osaamista ja toimittajan työpanosta. Tulevia ympäristöjä on vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee myöhem min eikä teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan uusi tuote on toiminnallisesti muunneltavissa. Software Point: Järjestelmän on kerrottu olevan käyttäjän helposti konfigu roitavissa. Asiakasrefe renssien mukaan järjestelmän konfigurointi on help poa. Järjestelmään voi daan konfiguroimalla mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Referenssikäyntien perusteella SoftwarePointin tietojärjestelmän konfigu roitavuutta onkin pidettävä hyvänä, joskin suhteel lisen paljon henkilökapa siteettia sitovana. Ohjelmiston konfiguroitavuuden osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab oy:n tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tuotannonohjaukselliset piirteet ovat vaati mattomia ja kehittymättömiä. Tulevan ympäristön osalta vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee vasta myöhemmin eikä tek nistä ja toiminnallista kuvausta ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan Weblab Reportin kehityksessä tavoitteena on luoda laboratorion tuotan nonohjausmoduuli, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjestelmään. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmä on prosessiorientoitunut ja mahdollistaa tuotannon suunnittelun ja ennakoivat tehostustoimet. Patologian asiakasreferenssin mukaan järjestelmässä on tuotannonohjaus painottunut. Muissa asiakas referensseissä ei ollut käytössä tuotannonohjauksellisia ominaisuuksia. Tuotannonohjauksen osalta kumpikaan tarjotuista järjestelmistä ei ole täysin tyydyttävä eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja.

6 Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta toiminnan raportointi on ollut hankalaa, järjestelmä on osoittautunut monimutkaiseksi ja raportoinnissa on ollut käytössä eri työvälineitä. Tällä hetkellä toiminnan raportointiin ollaan osit tain tyytyväisiä, mutta on kestänyt useita vuosia saada se toimimaan kun nolla. Nykyinen tuotannon raportointi ei ole reaaliaikaista. Tulevan ympä ristön Weblab Reportsia on vaikea arvioida, koska teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ei ole käytettävissä. Joka tapauksessa vähintäänkin aineiston poiminta ja välittäminen raportointia varten tulee muuttumaan. Weblab Re ports mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja prosessien seurannan. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmän tiedot voidaan välittää HUSLABissa nykyisin käy tössä olevalle raportointijärjestelmälle. Tarjouksessa on myös tarjottu jär jestelmään Jasper-raportointityökalulla integroitua raportointiosuutta, jolla pystytään myös porautumaan yksittäisiin tutkimuksiin. Jasperia ei ollut käy tössä yhdelläkään referenssiasiakkaalla. Lähes kaikki referenssiasiakkaat käyttävät tai suunnittelevat käyttöönottavansa Business Object-raportointi työkalua, jota ei HUSLABille ole tarjottu. Järjestelmä sisältää lisäksi ns. ad-hoc raportointimahdollisuuden (=käyttäjän määrittelemät poiminnat tie tokannasta), joka lyhyessä demonstraatiossa näytti olevan helppokäyttöinen. Raportointiliittymien osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tar jousta parempana. Järjestelmän kapasiteetti Tekninen arkkitehtuuri ja käytetyt tekniikat Mylab: Nykyisin käytössä olevien tietojärjestelmien osalta käyttönopeus ja läpimenoajat ovat hyvät. Tulevan ympäristön tietojärjestelmän rakennetta ei ole kuvattu, joten sen perusteella ei voida arvioida miten mahdollisissa kapasiteettiongelmissa käyttönopeutta ja vasteaikaa voidaan parantaa tietoteknisillä ja tietoarkki tehtuurisilla ratkaisuilla. Nykyisiin kokemuksiin perustuen ja tietäen, että tu leva päätoiminnallisuuden ympäristö tullaan rakentamaan saman teknisen pohjan päälle, voidaan kuitenkin uskoa, että tulevan ympäristön kapasi teetti tulee olemaan riittävän hyvä. Verivalmistejärjestelmän edellyttämästä järjestelmäkapasiteetista ja sen skaalautuvuudesta ei ole käytettävissä tar kempaa tietoa. Software Point: Referenssikäyntien perusteella järjestelmän kapasiteetissa ei ole ilmennyt ongelmia. Referenssipaikat ovat tosin aivan eri kokoluok kaa kuin HUSLAB ja järjes telmien käyttö oli useissa paikoissa käyttäjä määrän ja liittymien kannalta tarkasteltuna hyvin pientä. Järjestelmän kapasiteetin skaalautuminen on huomioitu hyvin arkkitehtuurikuvausten mukaan. Järjestelmän kapasiteetin osalta molemmat tarjotuista järjestelmistä vaikuttavat riittäville eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja. Mylab: Nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmän tekninen arkkitehtuuri ja teknologia edustaa 19980/1990-luvun päätekäyttöistä tekniikkaa, joka on vanhahtavaa ja siitä puuttuvat graafisen käyttöliittymän toiminnallisuudet ja visualisointimahdol lisuudet. Siihen on lisätty uusia moduleja, joilla on pyritty tuomaan selain käyttöliittymä asiakaskäyttäjille. Laboratorion henkilökunta käyttää järjes telmää pääsääntöisesti päätekäyttöisellä käyttöliittymällä. Uuden suunnit teilla olevan järjestelmän arkkitehtuuria ei tarjouksessa ole

7 kuvattu kovin suurella tarkkuudella eikä siihen perustuvaan tekniikkaan ole kokemuksia Suomessa vielä toteutettu vastaavan kokoluokan järjestelmiin. Verituote järjestelmän arkkitehtuuri edustaa jo uudempaa sukupolvea. Tarjottu koko naisuus on tekniseltä arkkitehtuuriltaan sekava, koska se sisältää alkuvai heessa vanhaa teknologiaa ja tulevassakin arkkitehtuurissa käytössä on useita eri teknologiatoimittajan tuotteita, joiden kansallinen osaaminen päätuotteen (InterSystems) osalta on riski osaamisen saatavuuden osalta. Sekava arkkitehtuuri ja eri teknologioiden käyttö lisää järjestelmän haavoit tuvuutta ja toimintakustannuksia. Järjestelmän perustuminen harvemmin käytettyyn InterSystemsin Caché teknologiaan vaikeuttaa yhteyksien luo mista kolmansien osapuolten tekemiin ohjelmistoihin. Sofrware Point: Tarjottu kokonaisuus perustuu maailman johtavan tietokantavalmistajan (Oracle) tek nologiaan ja edustaa uusinta ja selkeää tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Teknologia osaaminen kansainvälisesti ja kansallisesti on turvattua ja siltä osin merkittävästi riskitön ratkaisu. Käyttöliittymä perustuu IE-selaintekniik kaan niin asiakkailla kuin HUSLABin käyttäjillä. Järjestelmän perustuminen laajasti käytettyyn Oraclen teknologiaan ja SQL-tyyppiseen tietokantaan tekee helpoksi yhteyksien luomisen kolmansien osapuolien tekemiin ohjel mistoihin. HUSLABin nykyinen ohjekirjajärjestelmä jouduttaisiin yhdistä mään uuteen tietokantaan, mutta muutoksen vaatiman työmäärän pitäisi edellä mainitusta syystä olla melko vähäinen. Ohjelmiston teknisen arkkitehtuurin osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab Oy:n tarjousta parempana. Koska Mylab oli kolmessa kohdassa parempi kuin Software ja Software kahdessa kohdassa parem pi, pisteet 3 ja 2. Palvelun laatu, painoarvo 20% Palvelu koostuu konesalipalveluista, käyttöpalveluiden teknisestä tuesta ja sovellusten ylläpidosta ja asiakastuesta. Molemmissa tarjouksissa konesalipalvelut hankitaan korkeatasoiset konesalit omaavalta alihankkijal ta, jota Mylab ei ole tarkemmin määritellyt ja josta ei ole osoittaa tarkempia referenssejä. Mylabin tarjouksessa vastuu konesalipalveluista siirtyy Myla bille muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen, koska nykyisen sopimuksen mukaiset palvelimet sijaitsevat HUS:n konesalissa. Palvelimien toiminnan valvonta ja hallinta on molemmissa tarjouksissa 24/7, mutta Mylabin tar jouksessa palveluun osallistuu useampi toimittaja, joka lisää viestinnällisiä riskejä häiriötilanteissa. Software Pointin tarjouksessa on asetettu levytilalle 5 teratavun enimmäismäärä, lisäkapasiteetin hin ta on 1 eur / gigatavu / kk. Software Pointin tarjouksessa on asetettu var mistusten palautuksille ehto, että palveluun sisältyy vain toimittajasta ai heutuvasta syystä aiheutunut palautuksen tarve. Käyttöpalveluiden tekninen tuki on molemmissa tarjouksissa 24/7. Mylabin osalta tuki on suomenkie linen. HUSLABin tarpeet palvelutasotavoitteiden, käytettävyyden, sank tioinnin ja raportoinnin suhteen täyttyvät molemmissa tarjouksissa, mutta sanktiokorvausten osalta SoftwarePointin osalta parempi. Sovelluksen asiakastuki ja häiriönselvitys on molemmissa tarjouksissa

8 HUSLAB-johtokunnan hankintaesitys 24/7. Asiakastuki tapahtuu toi mittajan toimesta klo 7-17, muina aikoina alihankkijan toimesta. Mylabin osalta tuki on suomenkielistä, Software Pointin osalta suomenkielistä klo HUSLABin aikaisempaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on hyvää ja luotettavaa. Software Pointin osalta ollaan referenssitahojen kokemusten varassa ja ne eivät ole kaikilta osin olleet varauksettoman positiivia. Palvelun laadun osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tarjousta parempana Mylab 2 pistettä, SoftwarePoint 1 piste. Tarjousten arviointi painoarvoittain on esitetty esityslistan liitteessä 22. Yhteenvetona tarjousten vertailusta voidaan todeta, että laadullisesti referenssien perusteella voi daan Mylabin järjestelmää pitää laadukkaampana ja sen käyttöönoton kus tannukset jäävät arviomme mukaan alle Software- Pointin toimittaman järjestelmän. Jaettaessa kustannusten painoarvot sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin on vertailu Mylabin tarjouksen eduksi (esityslistan liite 22). Tietojär jestelmäpalvelun nykyiset vuosikustannukset ovat n. 3 milj. euroa, joten Mylabin tarjouksen hyväksy minen alentaa HUSLABin vuosikustannuksia n euroa. HUSLAB on neuvottelujen aikana toimittanut tarjoajille ehdotuksen laboratoriotieto järjestelmää koskeviksi sopimuksiksi. Neuvotellut sopimukset ovat nähtävänä kokouksessa. HUSLAB:n johtokunta on käsitellyt laboratoriotietojärjestelmän hankintaesitystä kokouksessaan ja päättänyt esittää HUS:n hallitukselle HUSLABin laborato riotietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisena ja val tuuttaa HUSLABin vs. toimitusjohtajan neuvottelemaan toimittajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien sopimus luon nos ten poh jalta hankintasopi musehdotukset HUS hallitukselle esitettä väk si. SoftwarePoint Oy on johtokunnan esityksen johdosta ottanut yhteyttä HUSLAB:iin ja kiin nittänyt huomiota rinnakkaiskäytön kustannuksiin. Professori Kai Kalima on antanut häneltä pyydetyn kilpailuoikeudellisen asiantuntijalau sunnon (oheismateriaali 3). Johtokunta totesi , että tarjousvertailu tulee oikaista niin, et tä Software Point Oy:n tar joushinnasta (välittömät kulut) vähennetään ns. rinnakkaiskäytön kulut Mylab Oy:n ja Software Point Oy:n tarjouksia on siten vertailtu uudestaan, ja edelleen Mylab Oy:n tarjous on kokonaisvaltaisesti edullisin kun otetaan huomioon arviointipe rusteet (hankintakustannukset 60% ja laatu 40%) liitteen 6 mukaan. HUSLABin johtokunta esittää siis HUS:n hallitukselle HUSLABin tietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtää käsiteltäväkseen HUSLAB-liikelaitoksen päätöksen

9 Hallintosäännön 6 :n mukaan hallitus päättää kaikista yli 4 miljoonan euron hankinnoista. Päätösesitys Päätös Ote Hallitus päättää HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän hankki mista Mylab Oy:n tarjouksen mukaise na hin taan eu roa ja val tuuttaa HUS- LABin toi mitusjohtajan Martti Syr jälän alle kir joittamaan toimit tajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien so pi mus luon nosten pohjalta neuvo tel lun han kintaso pimuksen. Esitys hyväksyttiin. Mylab Oy ja Software Point Oy, HUSLAB Martti Syrjälä Lisätietoja Martti Syrjälä, puh , Lasse Lehtonen, puh

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 13/2004. Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Yhtymähallitus 02.12.2004 1 Aika 02.12.2004 10:00-13:40 Paikka Sulkava, kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko Lyytikäinen Viljo Auvinen Matti Haverinen Helena Kaksonen Virpi Nestén Marianne Partanen

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot