laskutus- ja raportointijärjestelmiin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laskutus- ja raportointijärjestelmiin."

Transkriptio

1 HALLITUS HUSLAB:N LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 406/02/08/00/2009 HALL 126 Esittely Hankinnan taustaa Laboratoriotutkimusten tilaus- ja tutkimustulosten välitys tilaajalle perustuu erilliseen laboratoriotieto järjestelmään. HUSLABin laboratoriotietojärjestelmää käytetään koko HU Sissa, sekä hoitoyksiköissä että laboratorioissa. Tietojärjestelmän kautta tapahtuu laboratoriotutkimusten tilaaminen hoitoyksiköissä, kemian, mikro biologian, patologian ja perinnöllisyyslääketieteen tutkimusten analysointi ja vastaaminen laboratorioissa sekä tulosten vastaanotto ja raportointi hoi toyksiköissä. Verituotteiden tilaus ja verikeskusjärjestelmä ovat osa koko naisuutta. Laboratoriotietojärjestelmää käyttäviä laboratorioyksiköitä on noin 80. Yhtäaikaisia järjestelmän käyt täjiä laboratorioissa on noin 550 henkilöä, hoitoyksiköissä henkilöä. Kokonaiskäyttäjämäärä HUSLABissa on noin 1500 ja hoitoyksi köissä henkilöä. Analysaattoriliitäntöjä tietojärjestelmästä laborato riolaitteisiin on noin 400. Järjestelmässä vastataan tutkimuksia noin 17 mil joonaa kappaletta vuodessa. Tutkimustuloksia säilytetään järjestelmässä, joka toimii laboratoriotulosten virallisena arkistointipaikkana, ainakin 10 vuotta. Pyyntötulosvälitysliittymät ovat käytössä laboratoriotietojärjestelmän ja HUS-sairaanhoitopiirin kuntien perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien välillä. Tällä hetkellä perus terveydenhuollossa käytössä olevia järjestelmiä ovat Effica, Finstar, Me diatri ja Pegasos. Laboratoriotietojärjestelmässä oli kesäkuussa eri HL7 liittymää, joista 25 on HUS:n ulkopuolisiin järjestelmiin. Päivittäinen sanomamäärä on keskimäärin noin 88000, vilkkaimman tunnin aikana väli tetään n sanomaa sisältäen kuittaussanomat. Tiedonvälityksessä käytetään HUSin HUSway- ja Biztalk-tiedonvälitysjärjestelmiä. Laboratorio tietojärjestelmä sisältää liittymät laskutus- ja raportointijärjestelmiin. HUSLABilla on koko sen toiminnan ajan ollut käytössä Mylab Oy:n toimittama Multilab-laboratoriotie tojärjestelmä, jota koskeva palvelusopimus päättyy huhtikuussa HUSLAB julkaisi EU tietokannassa ilmoituksen laboratorion tieto- ja tuotantojärjestelmän sekä siihen liittyvien tukipalvelujen neuvotteluhan kinnasta (esityslistan liite 20). Hankinnan kohteena on laboratorion tuotantojärjestelmä ja sen käyttö- ja tuki palvelut kokonaispalve luna 10 vuoden sopimuskaudeksi. Hankittavan tuo tantojärjestelmän tulee sisältää seuraavat ohjelmistokokonaisuudet ja toiminnallisuudet: Kliinisten laboratorioiden perustietojärjestelmä, joka sisältää kliinisen ke mian, kliinisen mikrobiologian, patologian sekä ge netiikan tarvit seman toi minnalli suuden joko yhtenä kokonaisuutena taikka ohjel misto-osioina. Verikeskusten tietojärjestelmä

2 Reaaliaikainen laboratorion laadunvalvontajär jestelmä Laboratorioanalysaattorien suoraliitäntäjärjestel mä ml. liitty mät HUSLA- Bin Meilahden sairaalan laboratoriossa käytössä olevaan auto maatiolinjastoon Laboratoriotietojen tiedonvälitysohjelmisto (erä muotoinen ja reaaliaikainen) Viranomaisrekisteri-ilmoitukset Laboratoriotulosten autovalidointiohjelmisto Yksityispotilaan laboratoriotutkimusten käsittely ja laskutusliit tymä Asiakkuudenhallinta Monikanavainen tulosvälitysmahdollisuus (faksi, e-kirje, teks tiviesti) Erillisrekisterien hallintaohjelmisto Hoitoyksikön selainkäyttöliittymä laboratoriopal veluihin Kliinisten laboratorioiden tietovarasto sisältäen raportoinnin tarvitsemat tie dot ja tiedon arkistoinnin. Lisäksi toivotaan seuraavia optioita: Kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian ja isotooppi lääketieteen järjestelmät Potilaan selainkäyttöliittymä laboratoriopalvelui hin mm. näyt teenoton ajan varaukseen Neuvotteluihin ilmoittautui määräaikaan mennessä kaksi toimittajaa Mylab Oy sekä Soft warepoint Oy, jotka molemmat hyväksyttiin neuvotteluhankintaan. Neuvot teluja varten nimettiin erillinen työryhmä, jossa HUSLABin lisäksi oli edus tus HUS konsernista ja HUS:n tieto- ja lääkintätekniikan tulosalueelta. Huhti-kesäkuussa 2008 jälkeen toimittajilta pyydettiin neuvottelujen perus teella täydennettyä tarjousta mennessä (esityslistan liite 21). Tar jousten arvioimiseksi suoritettiin useita referenssikäyntejä niihin paikkoihin, joissa SoftwarePoint Oy:n tarjoama laboratoriotietojärjestelmä laboratorio tietojärjestelmä oli käytössä sekä Turkuun, jossa on otettu käyttöön Myla bin tietojärjestelmän uusin versio. Tarjousten arvioinnin ja referenssikäyn tien perusteella järjestettiin vielä kummankin toimittajan kanssa neuvottelu kierros marras-joulukuussa 2008, jossa toimittajat saivat vastata tarjouk sen perusteella syntyneisiin kysymyksiin sekä täsmentää tältä osin tarjous taan. Tarjousten vertailu on suoritettu täsmennettyjen tarjousten (esityslis tan liite 22) perusteella. Mylab Oy:n ja Software- Point Oy:n tarjoukset ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Tarjouksen valintaperusteena on sen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus arvioidaan ennalta ilmoitetusti seuraavien valintaperusteiden mu kaan (tekijän painoarvo ilmoitettu suluissa prosentteina): Hankintakustannukset (yhteensä 60 %) järjestelmän ja palvelun hinta (40 %): Hinta sisältää sekä tietojärjestelmälisenssin hinnan että palvelun hinnan. Kokonaishinnassa huomioi daan kolmansilta toimittajilta tietojärjestelmän käyttöä varten tarvittavat li senssit (mukaan lukien tietokantalisenssit ja niiden kustannusten osuus palvelussa sekä työasemissa tarvittavat käytönai-

3 kaiset ohjelmistot kuten esim. pääte-emulointiohjelma) ja niiden hinnat, eri laboratoriotietojärjestel mien rinnakkaiskäytön kustannukset sekä käyttöönottoprojektin aiheutta mat suorat henkilökustannukset käyttöönoton välilliset kustannukset 20 % Arvioidaan sekä toimittajien että tilaajan osalta henkilötyökuukausina (ml. järjestelmän käyttäjien kou luttamisen aiheuttamat suorat ja välilliset kustannukset) Laatu (yhteensä 40 %) tietojärjestelmän laatu (20 %) Arvioidaan sekä toimintavarmuuden että toiminnallisuuksien (mm. ohjelmiston konfiguroitavuus HUS LABin tuotantoympäristöön, tuotannonohjaus, raportointiliittymät) osalta. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan järjestelmän kapasiteetti (käyttönopeus, läpimenoajat) palvelun laatu (20 %) Arvioidaan tukipalvelujen kattavuuden ja ominaisuuksien (suhteessa tarpeisiin), toimittajan palveluka pasiteetin (tukihenkilöstön määrä ja laatu) sekä esitettyjen referenssien perusteella. Hankintakustannukset, painoarvo 60% Järjestelmän ja palvelun hinta Käyttöönoton välilliset kustannukset Mylab Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnak si 10 vuoden sopimuskau della: euroa. SoftwarePoint Oy on esittänyt tietojärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen hinnaksi 10 vuoden sopi muskaudella: euroa. Kustannukset optioon HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän järjestelmän käyttöönotosta Kymen laakson, Etelä-Karjalan ja Pirkanmaan shp:eissä ovat: Mylab Oy , SoftwarePoint Oy Toimittajien arviot järjestelmien käyttöönoton kouluttautumiseen tarvittavista henkilötyöpäivistä ovat melko samansuuruisia. Mylabin arvio vaikuttaa realistisemmalta. Referens sikäyntien perustella arvioimme SWP:n järjestelmän käyttöönoton vaativan enemmän koulutusta kuin mitä tarjouksessa on esitetty. HUSLABin käyttöönottokustannukset ovat arviomme mukaan Software- Point 7198 htp vs. Mylab 1980 htp. Tämä vastaa noin 33 htv vs. 12 htv. Software Point Oy:n järjestelmän käyttöönottoon HUSLABin pitäisi irrottaa noin 15 henkilöä kahdeksi vuo deksi tekemään tätä projektia kokopäiväisesti, mitä on pidettävä realistise na arviona, jos Suomen suurin kliininen laboratorio vaihtaa perustietojär jestelmäänsä. Mylabin tarjouksessa on myös toimittajan antamaa koulutusta käyttäjille, kun SWP kouluttaa pelkäs tään pääkäyttäjän. Täten koulutus sitoo HUSLA-

4 Bin omaa henkilökuntaa. SWP:n kohdalla on - ainakin alussa - hyvin vähän niitä osaavia henkilöitä, jotka voivat opettaa muita. SWP:n tarjouksen aikataulu (käyttöönotto 2 vuodessa) on kireä ja referenssikäyntien perusteella eh kä osin epärealistinen. Jos laboratoriotietojärjestelmää päädytään vaihta maan, pitää muutos kuitenkin pystyä viemään tuossa ajassa. Vaikka uusi tietojärjestelmä voi tällöin vielä olla osin puutteellinen, pitäisi se kahdessa vuodessa saada sellaiseen kuntoon, että sen varassa voidaan toimia ja vanhasta tietojärjestelmästä voidaan luopua. HUSLABin omaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on ollut tasoltaan hyvää. SWP:n osalta arviossa joudutaan turvautumaan heidän nykyisten asiakkaiden kokemuk siin (mitkä eivät ole kaikilta osiltaan pelkästään positiivista). Laiteliitäntöjen moitteeton toiminta sekä tulosten autovalidointi on HUSLABin toiminnalle välttämätöntä. SWP:n autovalidointia ei vielä ole nähty toiminnassa mis sään referenssikohteista. Välillisiä kustannuksia aiheutuu edellisen perusteella Mylab Oy:n tarjouksesta euroa ja SoftwarePoint Oy.n tarjouksesta euroa. Kokonaiskustannukset tarjousten osalta ovat näin ollen Mylab ja SoftwarePoint Tietojärjestelmän laatu, painoarvo 20% Toimintavarmuus Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tekninen toimintavarmuus on ollut hyvä. Tulevan ympäristön toimintavarmuutta on vaikea täysin luotettavasti enna koida, mutta nykyisiin kokemuksiin pohjautuen voidaan uskoa, että myös tulevan ympäristön tekninen toimintavarmuus on hyvä. Ohjelmiston toiminnallisuus Software Point: Useimmissa referenssikohteissa tietojärjestelmä on ollut toimintavarma ja käyttökat koksia on ollut vähän. Kohteissa, joissa on käytössä vanhempi versio kuin mitä HUSLABille on tarjottu, on ollut ongelmia järjestelmän käytössä (mm. hitautta ja tietokannan jumiutumista). Toimintavarmuuden varmistaminen käyttöpalveluna on rakennettu yhden palvelupisteen mukaiseksi ja on to dettu toimivaksi HUS:n muiden käytössä olevien kriittisten järjestelmien osalta. Toimintavarmuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on oman ja referenssipaikkojen kokemusten perus teella kokonaisuutena pidettävä Software- Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyiset käytössä olevat tietojärjestelmät kattavat hyvin laboratorioiden toiminnalliset tarpeet. Tarjouksen mukaan uusi tuote on kuvattu alustavissa hahmotelmissa toi minnallisesti monipuoliseksi ja toimittajan mukaan se tulee sisältämään vä hintään nykyisen järjestelmän toiminnallisuuden. Uusi tuote on suunniteltu sisältävän Weblab Reports-laboratorion tuotannonohjausmodulin, joka mahdollistaa prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjes telmään. Software Point: Järjestelmä on prosessiorientoitunut, ts. siihen voidaan

5 Ohjelmiston konfiguroitavuus Tuotannonohjaus Raportointiliittymät mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Järjestelmästä voidaan nähdä reaaliajassa miten esim. yksittäinen näyte kulkee analytiikkaprosessissa. Järjestelmän toimin nallisuus ei kata nykyisessä toimintatavoissa tarvittavia toimintoja, kuten mm. hoitoyksiköiden osuus on hyvin vaatimaton ja näytteenoton tukitoimin toja ei järjestelmä toistaiseksi sisällä ollenkaan. Referenssiyksiköissä esi tellyt laadunvalvonnan ja autovalidoinnin piirteet olivat vaatimattomat ver rattuna HUSLABin nykyiseen järjestelmään. Kliinisen kemian, mikrobiolo gian ja patologian laboratorioiden perustoiminnallisuus järjestelmässä on, mutta järjestelmää ei ole referenssikohteissa ollut käytössä siinä laajuu dessa, että sen perusteella voitaisiin vakuuttua riittävästä toiminnallisuu desta. Järjestelmän käyttöönotossa tuleekin siten varautua suureen omaan työmäärään määrittelyjen ja konfiguroinnin muodossa. Lisäksi tar vittaneen toimittajan tekemiä räätälöintejä. Edessä olisi siten mitä suurem massa määrin tuotekehitysprojekti. Ohjelmiston toiminnallisuuden osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Software Pointin tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta konfiguroitavuus on rajoitettua ja vaatii tietoteknistä osaamista ja toimittajan työpanosta. Tulevia ympäristöjä on vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee myöhem min eikä teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan uusi tuote on toiminnallisesti muunneltavissa. Software Point: Järjestelmän on kerrottu olevan käyttäjän helposti konfigu roitavissa. Asiakasrefe renssien mukaan järjestelmän konfigurointi on help poa. Järjestelmään voi daan konfiguroimalla mallintaa asiakkaan tavoiteti lan mukainen työnkulku. Referenssikäyntien perusteella SoftwarePointin tietojärjestelmän konfigu roitavuutta onkin pidettävä hyvänä, joskin suhteel lisen paljon henkilökapa siteettia sitovana. Ohjelmiston konfiguroitavuuden osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab oy:n tarjousta parempana. Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta tuotannonohjaukselliset piirteet ovat vaati mattomia ja kehittymättömiä. Tulevan ympäristön osalta vaikea arvioida, koska merkittävä osa uusista palveluista tulee vasta myöhemmin eikä tek nistä ja toiminnallista kuvausta ole käytettävissä. Tarjouksen mukaan Weblab Reportin kehityksessä tavoitteena on luoda laboratorion tuotan nonohjausmoduuli, joka mahdollistaa reaaliaikaisen prosessien seurannan sekä paluukanavan laboratoriojärjestelmään. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmä on prosessiorientoitunut ja mahdollistaa tuotannon suunnittelun ja ennakoivat tehostustoimet. Patologian asiakasreferenssin mukaan järjestelmässä on tuotannonohjaus painottunut. Muissa asiakas referensseissä ei ollut käytössä tuotannonohjauksellisia ominaisuuksia. Tuotannonohjauksen osalta kumpikaan tarjotuista järjestelmistä ei ole täysin tyydyttävä eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja.

6 Mylab: Nykyisten käytössä olevien tietojärjestelmien osalta toiminnan raportointi on ollut hankalaa, järjestelmä on osoittautunut monimutkaiseksi ja raportoinnissa on ollut käytössä eri työvälineitä. Tällä hetkellä toiminnan raportointiin ollaan osit tain tyytyväisiä, mutta on kestänyt useita vuosia saada se toimimaan kun nolla. Nykyinen tuotannon raportointi ei ole reaaliaikaista. Tulevan ympä ristön Weblab Reportsia on vaikea arvioida, koska teknisiä ja toiminnallisia kuvauksia ei ole käytettävissä. Joka tapauksessa vähintäänkin aineiston poiminta ja välittäminen raportointia varten tulee muuttumaan. Weblab Re ports mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin ja prosessien seurannan. Software Point: Tarjouksen mukaan järjestelmän tiedot voidaan välittää HUSLABissa nykyisin käy tössä olevalle raportointijärjestelmälle. Tarjouksessa on myös tarjottu jär jestelmään Jasper-raportointityökalulla integroitua raportointiosuutta, jolla pystytään myös porautumaan yksittäisiin tutkimuksiin. Jasperia ei ollut käy tössä yhdelläkään referenssiasiakkaalla. Lähes kaikki referenssiasiakkaat käyttävät tai suunnittelevat käyttöönottavansa Business Object-raportointi työkalua, jota ei HUSLABille ole tarjottu. Järjestelmä sisältää lisäksi ns. ad-hoc raportointimahdollisuuden (=käyttäjän määrittelemät poiminnat tie tokannasta), joka lyhyessä demonstraatiossa näytti olevan helppokäyttöinen. Raportointiliittymien osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tar jousta parempana. Järjestelmän kapasiteetti Tekninen arkkitehtuuri ja käytetyt tekniikat Mylab: Nykyisin käytössä olevien tietojärjestelmien osalta käyttönopeus ja läpimenoajat ovat hyvät. Tulevan ympäristön tietojärjestelmän rakennetta ei ole kuvattu, joten sen perusteella ei voida arvioida miten mahdollisissa kapasiteettiongelmissa käyttönopeutta ja vasteaikaa voidaan parantaa tietoteknisillä ja tietoarkki tehtuurisilla ratkaisuilla. Nykyisiin kokemuksiin perustuen ja tietäen, että tu leva päätoiminnallisuuden ympäristö tullaan rakentamaan saman teknisen pohjan päälle, voidaan kuitenkin uskoa, että tulevan ympäristön kapasi teetti tulee olemaan riittävän hyvä. Verivalmistejärjestelmän edellyttämästä järjestelmäkapasiteetista ja sen skaalautuvuudesta ei ole käytettävissä tar kempaa tietoa. Software Point: Referenssikäyntien perusteella järjestelmän kapasiteetissa ei ole ilmennyt ongelmia. Referenssipaikat ovat tosin aivan eri kokoluok kaa kuin HUSLAB ja järjes telmien käyttö oli useissa paikoissa käyttäjä määrän ja liittymien kannalta tarkasteltuna hyvin pientä. Järjestelmän kapasiteetin skaalautuminen on huomioitu hyvin arkkitehtuurikuvausten mukaan. Järjestelmän kapasiteetin osalta molemmat tarjotuista järjestelmistä vaikuttavat riittäville eikä tietojär jestelmien välillä tässä suhteessa vaikuta olevan oleellisia eroja. Mylab: Nykyisin käytössä oleva tietojärjestelmän tekninen arkkitehtuuri ja teknologia edustaa 19980/1990-luvun päätekäyttöistä tekniikkaa, joka on vanhahtavaa ja siitä puuttuvat graafisen käyttöliittymän toiminnallisuudet ja visualisointimahdol lisuudet. Siihen on lisätty uusia moduleja, joilla on pyritty tuomaan selain käyttöliittymä asiakaskäyttäjille. Laboratorion henkilökunta käyttää järjes telmää pääsääntöisesti päätekäyttöisellä käyttöliittymällä. Uuden suunnit teilla olevan järjestelmän arkkitehtuuria ei tarjouksessa ole

7 kuvattu kovin suurella tarkkuudella eikä siihen perustuvaan tekniikkaan ole kokemuksia Suomessa vielä toteutettu vastaavan kokoluokan järjestelmiin. Verituote järjestelmän arkkitehtuuri edustaa jo uudempaa sukupolvea. Tarjottu koko naisuus on tekniseltä arkkitehtuuriltaan sekava, koska se sisältää alkuvai heessa vanhaa teknologiaa ja tulevassakin arkkitehtuurissa käytössä on useita eri teknologiatoimittajan tuotteita, joiden kansallinen osaaminen päätuotteen (InterSystems) osalta on riski osaamisen saatavuuden osalta. Sekava arkkitehtuuri ja eri teknologioiden käyttö lisää järjestelmän haavoit tuvuutta ja toimintakustannuksia. Järjestelmän perustuminen harvemmin käytettyyn InterSystemsin Caché teknologiaan vaikeuttaa yhteyksien luo mista kolmansien osapuolten tekemiin ohjelmistoihin. Sofrware Point: Tarjottu kokonaisuus perustuu maailman johtavan tietokantavalmistajan (Oracle) tek nologiaan ja edustaa uusinta ja selkeää tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Teknologia osaaminen kansainvälisesti ja kansallisesti on turvattua ja siltä osin merkittävästi riskitön ratkaisu. Käyttöliittymä perustuu IE-selaintekniik kaan niin asiakkailla kuin HUSLABin käyttäjillä. Järjestelmän perustuminen laajasti käytettyyn Oraclen teknologiaan ja SQL-tyyppiseen tietokantaan tekee helpoksi yhteyksien luomisen kolmansien osapuolien tekemiin ohjel mistoihin. HUSLABin nykyinen ohjekirjajärjestelmä jouduttaisiin yhdistä mään uuteen tietokantaan, mutta muutoksen vaatiman työmäärän pitäisi edellä mainitusta syystä olla melko vähäinen. Ohjelmiston teknisen arkkitehtuurin osalta SoftwarePoint Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä Mylab Oy:n tarjousta parempana. Koska Mylab oli kolmessa kohdassa parempi kuin Software ja Software kahdessa kohdassa parem pi, pisteet 3 ja 2. Palvelun laatu, painoarvo 20% Palvelu koostuu konesalipalveluista, käyttöpalveluiden teknisestä tuesta ja sovellusten ylläpidosta ja asiakastuesta. Molemmissa tarjouksissa konesalipalvelut hankitaan korkeatasoiset konesalit omaavalta alihankkijal ta, jota Mylab ei ole tarkemmin määritellyt ja josta ei ole osoittaa tarkempia referenssejä. Mylabin tarjouksessa vastuu konesalipalveluista siirtyy Myla bille muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen, koska nykyisen sopimuksen mukaiset palvelimet sijaitsevat HUS:n konesalissa. Palvelimien toiminnan valvonta ja hallinta on molemmissa tarjouksissa 24/7, mutta Mylabin tar jouksessa palveluun osallistuu useampi toimittaja, joka lisää viestinnällisiä riskejä häiriötilanteissa. Software Pointin tarjouksessa on asetettu levytilalle 5 teratavun enimmäismäärä, lisäkapasiteetin hin ta on 1 eur / gigatavu / kk. Software Pointin tarjouksessa on asetettu var mistusten palautuksille ehto, että palveluun sisältyy vain toimittajasta ai heutuvasta syystä aiheutunut palautuksen tarve. Käyttöpalveluiden tekninen tuki on molemmissa tarjouksissa 24/7. Mylabin osalta tuki on suomenkie linen. HUSLABin tarpeet palvelutasotavoitteiden, käytettävyyden, sank tioinnin ja raportoinnin suhteen täyttyvät molemmissa tarjouksissa, mutta sanktiokorvausten osalta SoftwarePointin osalta parempi. Sovelluksen asiakastuki ja häiriönselvitys on molemmissa tarjouksissa

8 HUSLAB-johtokunnan hankintaesitys 24/7. Asiakastuki tapahtuu toi mittajan toimesta klo 7-17, muina aikoina alihankkijan toimesta. Mylabin osalta tuki on suomenkielistä, Software Pointin osalta suomenkielistä klo HUSLABin aikaisempaan kokemukseen perustuen Mylabin palvelu on hyvää ja luotettavaa. Software Pointin osalta ollaan referenssitahojen kokemusten varassa ja ne eivät ole kaikilta osin olleet varauksettoman positiivia. Palvelun laadun osalta Mylab Oy:n tarjousta on kokonaisuutena pidettävä SoftwarePointin tarjousta parempana Mylab 2 pistettä, SoftwarePoint 1 piste. Tarjousten arviointi painoarvoittain on esitetty esityslistan liitteessä 22. Yhteenvetona tarjousten vertailusta voidaan todeta, että laadullisesti referenssien perusteella voi daan Mylabin järjestelmää pitää laadukkaampana ja sen käyttöönoton kus tannukset jäävät arviomme mukaan alle Software- Pointin toimittaman järjestelmän. Jaettaessa kustannusten painoarvot sekä välittömiin että välillisiin kustannuksiin on vertailu Mylabin tarjouksen eduksi (esityslistan liite 22). Tietojär jestelmäpalvelun nykyiset vuosikustannukset ovat n. 3 milj. euroa, joten Mylabin tarjouksen hyväksy minen alentaa HUSLABin vuosikustannuksia n euroa. HUSLAB on neuvottelujen aikana toimittanut tarjoajille ehdotuksen laboratoriotieto järjestelmää koskeviksi sopimuksiksi. Neuvotellut sopimukset ovat nähtävänä kokouksessa. HUSLAB:n johtokunta on käsitellyt laboratoriotietojärjestelmän hankintaesitystä kokouksessaan ja päättänyt esittää HUS:n hallitukselle HUSLABin laborato riotietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisena ja val tuuttaa HUSLABin vs. toimitusjohtajan neuvottelemaan toimittajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien sopimus luon nos ten poh jalta hankintasopi musehdotukset HUS hallitukselle esitettä väk si. SoftwarePoint Oy on johtokunnan esityksen johdosta ottanut yhteyttä HUSLAB:iin ja kiin nittänyt huomiota rinnakkaiskäytön kustannuksiin. Professori Kai Kalima on antanut häneltä pyydetyn kilpailuoikeudellisen asiantuntijalau sunnon (oheismateriaali 3). Johtokunta totesi , että tarjousvertailu tulee oikaista niin, et tä Software Point Oy:n tar joushinnasta (välittömät kulut) vähennetään ns. rinnakkaiskäytön kulut Mylab Oy:n ja Software Point Oy:n tarjouksia on siten vertailtu uudestaan, ja edelleen Mylab Oy:n tarjous on kokonaisvaltaisesti edullisin kun otetaan huomioon arviointipe rusteet (hankintakustannukset 60% ja laatu 40%) liitteen 6 mukaan. HUSLABin johtokunta esittää siis HUS:n hallitukselle HUSLABin tietojärjestelmän hankkimista Mylab Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hallitus on kokouksessaan päättänyt siirtää käsiteltäväkseen HUSLAB-liikelaitoksen päätöksen

9 Hallintosäännön 6 :n mukaan hallitus päättää kaikista yli 4 miljoonan euron hankinnoista. Päätösesitys Päätös Ote Hallitus päättää HUSLABin laboratoriotietojärjestelmän hankki mista Mylab Oy:n tarjouksen mukaise na hin taan eu roa ja val tuuttaa HUS- LABin toi mitusjohtajan Martti Syr jälän alle kir joittamaan toimit tajan kanssa johtokunnan esityslistan liitteinä olevien so pi mus luon nosten pohjalta neuvo tel lun han kintaso pimuksen. Esitys hyväksyttiin. Mylab Oy ja Software Point Oy, HUSLAB Martti Syrjälä Lisätietoja Martti Syrjälä, puh , Lasse Lehtonen, puh

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015

Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015. Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 35 18.03.2015 Perusturvalautakunta 65 27.05.2015 Turvapuhelinpalvelun kilpailuttaminen yhteistoiminta-alueella 180/240/2015 Perusturvalautakunta 18.03.2015 35 Viitasaaren kaupungilla,

Lisätiedot

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa.

Fysioterapiapalvelujen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta on käytetty vuonna 2012 noin 87 000 euroa. Perusturvalautakunta 7 19.11.2013 Perusturvalautakunta 5 25.03.2014 Perusturvalautakunta 6 24.11.2015 Fysioterapiapalvelujen hankinta 179/06.04.02/2009 Perla 19.11.2013 7 Valmistelija: Talouspäällikkö

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa.

Hankintarenkaan jäsenet tekevät kukin oman hankintapäätöksensä asiassa. Talous- ja konsernijaosto 42 26.08.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 248/00/04/00/2012 TAKO 42 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Hankinnan

Lisätiedot

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja.

Oheismateriaalina tarjousvertailu neuropsykologisista palveluista, palvelukohtaiset tarjoiluvertailut sekä tarjousten avauspöytäkirja. Perusturvalautakunta 104 03.12.2013 Neuropsykologisten kuntoutusten hankinta PERLTK 104 Talouspäällikkö Susanna Piri Kehyskuntien palveluhankintarenkaan kunnat (Kangasala, Lem päälä, Nokia, Pirkkala ja

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/1 13.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 131 HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden tilaaminen HEL 2015-008728 T 02 08 02 00 Päätös päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi, puh. 040 577 9235 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus, b-lista 15 09.11.2015 Kaupunginhallitus 466 16.11.2015 Keskitetyn henkilöstökoulutuksen hankinta vuosille 2016-2018 1264/02.08.00.07/2015 KHSAL 15 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat:

Kuluneen neljän vuoden aikana olemassa olevan pääkäyttäjätoiminnan riskitekijöiksi ovat muodostuneet seuraavat seikat: Kuntayhtymähallitus 88 26.06.2007 Kuntayhtymähallitus 148 11.12.2007 Kuntayhtymähallitus 185 14.12.2010 Effica-potilastietojärjestelmien käyttäjätuen hankinta 106/2/240/2007 Yhall 88 Itä-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/2 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 10 (17) 2 Järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastuspalvelujen hankinta 2013-2016 HEL 2013-005715 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa

Lisätiedot

2.1 Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin VVEV 2.2 Kahden lokeron rytmihäiriö DDED

2.1 Yhden lokeron rytmihäiriötahdistin VVEV 2.2 Kahden lokeron rytmihäiriö DDED Yhtymähallitus 120 29.09.2014 Tahdistingeneraattoreiden- ja johtojen hankinta Yhtymähallitus 120 Kuntayhtymän hallituksen päätöksen hankinnoista mukaan tietyistä tarvikkeista ja laitteista tehdään hankintasopimukset.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa HL7 Health Level Seven HL7-tietofonnaatin käyttö kliinisen laboratorion tietojärjestelmissä mitä HL7 lar1

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana

Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Laboratoriopalveluiden alueellinen järjestäminen: Tietojärjestelmäratkaisut uuden toimintamallin perustana Terveydenhuollon ATK-päivät 11.5.2004 Maija-Liisa Virtanen KANSALLINEN PROJEKTI TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta.

HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä) vuotta ja 1+1 optiovuotta. Talous- ja konsernijaosto 30 18.05.2015 HUSLABIN JA HUS-APTEEKIN KULJETUSPALVELUJEN HANKINTA 270/02/08/00/12/2015 TAKO 30 Hankinnan taustaa ja tavoitteet HUSLABin ja HUS-Apteekin kuljetuspalvelut 4 (neljä)

Lisätiedot

Kilpailutuksen alustavat vaiheet ja aikataulu ovat seuraavia:

Kilpailutuksen alustavat vaiheet ja aikataulu ovat seuraavia: Kunnanhallitus 179 29.09.2014 Kunnanhallitus 9 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 3 26.01.2015 Vihdin kunnan kalustehankintojen hankintapäätös 163/02.08.00/2014 Kh 29.09.2014 179 Vihdin kunnanhallitus on 14.4.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin.

Jokaisesta osasta tehdään päätös. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Opetuslautakunta 53 26.09.2012 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kaluston hankinta OPETUS 53 Telakkakadun koulun opetusvälineiden ja kalusteiden hankinnasta on 3.8.2012 julkaistu EU-hankintailmoitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Joukkoliikennettä koskevat sopimukset päättyvät 31.5.2011.

Joukkoliikennettä koskevat sopimukset päättyvät 31.5.2011. HALLINTOLAUTAKUNTA 21 29.03.2011 TEKNINEN LAUTAKUNTA 136 18.12.2014 Ostoliikenteen kilpailutukset / option käyttäminen 746/08.0800.080000/2011 HALA 21 Hallintolautakunta 14.12.2010 120 Joukkoliikennettä

Lisätiedot

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus

Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus Kaupunginhallitus 535 21.12.2015 Tamora Oy:n hankintaoikaisu kaupunginhallituksen päätöksestä 16.11.2016 466 ja hankintamenettelyn keskeyttäminen; keskitetty henkilöstökoulutus 1264/02.08.00.07/2015 KH

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015

Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 17 06.05.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kunnanhallitus 134 08.06.2015 MURTOSEN VESIASEMAN VEDEN RAUDANPOISTOLAITTEISTON RAKENTAMINEN SEKÄ SANEERAUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10059 Päiväys 11.12.2013

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10059 Päiväys 11.12.2013 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Kauniaisten kaupunki on yhdessä Espoo kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankinnan sopimuskausi on kolme vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankinnan sopimuskausi on kolme vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. HALLITUS 16 08.02.2010 HUS-KUNTAYHTYMÄN TELEOPERAATTORIPALVELUN HANKINTA 84/07/02/00/2010 HALL 16 HUS:n puhelinoperaattoripalvelut kilpailutettiin viimeksi vuonna 2005 ja nykyinen sopimus solmittiin vuosiksi

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016

Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 Kysymykset ja vastaukset työterveyshuollon kilpailutus 02.06.2016 1. Työterveyslääkärin läsnäolo on 3 päivää tarjouspyynnön mukaisesti ja 4 päivää sopimusluonnoksen mukaisesti. Kumpi pätee? Vastaus: vähintään

Lisätiedot

Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut 3

Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut 3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 5/2010 1 Johtokunta Aika 21.06.2010 Paikka Kokouksen10.6.2010 Jatkokokous, sähköposti Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Hankinnat - pesula- ja tekstiilivuokrauspalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA

KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 KOULUKYYTITARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODEKSI 2011-2012 YHDEN VUODEN OPTIOLLA Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset seuraavilta reiteiltä: - Mieskonmäen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa. Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11.

Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa. Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11. Tietojärjestelmäintegraatiot yksityisessä laboratoriossa Maarit Orava, palvelujohtaja SKKY:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 15.11.2012 Sisältö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Tuotantojärjestelmät

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui

HEL 2015-003207. 2. Hankinnan kohde. 3. Hankinnan taustaa 1/6. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 0201256-6 Oili Khadraoui 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-003207 Rajoitettu hankintailmoitus, tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

LIITE 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio

LIITE 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio Hankintapäätös tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä 1 (6) Liite 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio 11.9.2014 LIITE 1 Hankintapäätöksen perustelumuistio I. TARJOAJIEN

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015

HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016. Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 HUS-KUVANTAMISEN LAITE- JA PALVELUHANKINNAT 2016 Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, 8.12.2015 SISÄLTÖ HUS-Kuvantaminen lyhyesti Laitehankinnat Palveluhankinnat Hankinnat toiminnan kehittämisen tukena Esitys

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Kotihoidon hankinta Leppävesi - Vihtavuori -alueelle Perusturvalautakunta H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Tarjousten avaustilaisuudessa huomioitiin, että H10 Kymppipalvelut Oy:n jättämä tarjous oli avattu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta

Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta KH - Yleisjaosto 63 19.08.2013 KH - Yleisjaosto 82 28.10.2013 Palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta 922/02.07.00/2013 YJ 63 Hallintojohtaja Riitta Luotio: Henkilöstöhallinnon ohjelmistot ovat

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) Haj/1 21.06.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 119 Sopimus raitioliikenteen vastuuvakuutuksesta HEL 2012-008940 T 02 08 02 00 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen päätti, että liikennelaitoksen raitioliikenteen

Lisätiedot