Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. HAKIJA Kotkamills Oy PL KOTKA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kotkamills Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaista ympäristölupaa uudelle kierrätyskuitulaitokselle. Kotkamills Oy:llä (entinen Stora Enso Oyj Kotkan tehtaat) on voimassa oleva, myönnetty ympäristölupa nro 72/03/1. Uusi toiminimi, Kotkamills Oy, on rekisteröity HAKEMUKSEN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hakemusta on täydennetty LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen massa-, paperi- tai kartonkitehdasta koskevassa asiassa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n, ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) nojalla. HAKEMUS Kotkamills Oy valmistaa sellua, laminaattipaperia, sahatavaraa ja aikakauslehtipaperia Kotkassa olevilla tehtailla. Kierrätyskuidun käyttöä sellun valmistuksessa halutaan lisätä ja sen vuoksi yhtiö rakentaa uuden kierrä- ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 tyskuidun valmistuslaitoksen tehdasalueelle. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 aikana. Lupaa haetaan lisäksi YSL 101 :n nojalla toiminnan aloittamiseen annettavan päätöksen määräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnanaloittamisluvan myöntämiselle ei hakijan käsityksen mukaan ole ympäristönsuojelullista estettä, sillä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. 2 LAITOKSEN SIJAINTI JA KAAVATILANNE Kotkan tehtaat sijaitsevat Kotkan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Kotkansaaren kaupunginosassa. Tehdastontti on noin 60 ha ja sen länsija lounaispuolella on tavanomaista kaupunkiasutusta asuinkerrostalojen korttelialueella. Tehdasalueen pohjoispuolella on Kotkan kantasatama. Itäpuolella noin 800 metrin etäisyydellä on Tiutisen saari, jossa on pientaloasutusta. Tehdasalue on melkein kokonaan meren ympäröimä. Kotkamills Oy:n toimintoja tulevan kierrätyskuitulaitoksen lisäksi ovat: sellutehdas, paperikone 1, impregnointitehdas, kombivoimalaitos, jätevedenpuhdistamo, SolarisPress -tuotelinja (hiertämö ja paperikone 2) sekä sahaus ja höyläys. Toiminnot sijoittuvat kiinteistöille, joiden kiinteistörekisteritunnukset ovat: , , , , , ja Kierrätyskuitulaitoksen vaatimat rakenteet sijoitetaan kiinteistölle olemassa olevan tehdasrakennuksen viereen. Kotkansaaren alueella on osayleiskaava, joka on hyväksytty Kotkan kaupunginvaltuustossa , mutta sitä ei ole vahvistettu ympäristöministeriössä. Kotkansaarta koskevan asemakaavan muutos on vahvistettu Osayleiskaavassa tehdasalue on merkitty TT:ksi eli teollisuus ja varastorakennusten alueeksi (asemakaavassa Teollisuusrakennusten korttelialue). Tehdasalue on Kymenlaakson taajamien maakuntakaavassa alueella T/s eli T = teollisuus- ja varastoalue sekä /s = alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (tehdasrakennukset). TOIMINNAN KUVAUS Kierrätyskuitulaitos valmistaa kierrätyskuitua laminaattipaperin valmistukseen. Kierrätyskuidun käyttö korvaa havupuun sahanpurusta valmistetun sellun käyttöä paperin raaka-aineena. Tällä hetkellä tehtaalla käytetään muualla valmistettua kierrätyskuitumassaa. Oma kierrätyskuitumassan valmistus mahdollistaa kierrätyskuidun osuuden lisäämisen ja helpottaa raaka-aineena käytettävistä pahvipaaleista tuotettavan kierrätyskuitumassan laadun seurantaa.

3 Kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetti on tonnia kuitua vuodessa, jolloin tuotanto vastaa paperikoneen kierrätyskuitumassan kulutusta 200 t/d. Kierrätyskuitulinjaa ajetaan 350 päivänä vuodessa. Laitoksen toiminta hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä. Laitoksen raaka-aineena käytetään pahvijätettä, joka hankitaan lajiteltuna pahvinkeräysorganisaatioilta. Laitoksen tarvitsema sähköenergia otetaan tehtaan sähkönjakeluverkosta. Laitos ei tuota suoria päästöjä ilmaan. Syntyvät jätevedet ohjataan laitoksen omaan jätevedenpuhdistamoon ennen mereen laskua. Kierrätyskuidun lajittelussa syntyvät metallijätteet toimitetaan kierrätykseen, muovijätteet polttoon ja muut jätteet kaatopaikalle. Kotkamills Oy:llä on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmä. 3 Prosessit Laitoksen aloituskapasiteetti tuotettavalle kierrätyskuitumassalle on t/a, joka vastaa paperikoneen massan käyttöä 100 t/d. Kierrätyskuitulaitosta ajetaan 350 päivänä vuodessa. Laitos käynnistetään ajamalla laitosta kahdessa vuorossa. Kapasiteettia saadaan lisää ottamalla kolmas työvuoro käyttöön. Näin ajettuna kapasiteetti on t/a, jolloin tuotanto vastaa paperikoneen kierrätyskuitumassakulutusta 200 t/d. Kierrätyskuitulaitoksen raaka-aine eli paalit tuodaan tehtaalle kuormaautolla ja puretaan trukilla nykyiseen telttavarastoon. Telttavarastoa laajennetaan nykyisestä jatkamalla teltan pituutta 15 metriä. Paaleja on varastossa keskimäärin 450 kappaletta, yksi paali painaa noin 500 kg. Varastosta paalit siirretään trukilla lastauskuljettimelle. Trukissa on langanpoistopihdit, joilla paalilangat poistetaan. Lastauskuljettimelta paalit siirtyvät vaakakuljettimelle ja edelleen pulpperiin johtavalle nousevalle kuljettimelle. Paalien purku ja syöttö prosessiin tapahtuu sisätiloissa, ainoastaan lastaus kuorma-autosta varastoon tapahtuu ulkotiloissa. Pulpperointi koostuu kahdesta toisiinsa yhteydessä olevista ensiö- ja toisiopulpperista, joissa paalit hajotetaan kuiduiksi. Kuituuntunut massa puhdistetaan karkealajittimessa, josta hyväksytty jae johdetaan varastotorniin (massatorni). Pulppereiden ja karkealajittimen hylätty jae johdetaan käsittelyn kautta ulos prosessista. Massan varastointitilavuus on m 3. Varastotornista massa pumpataan pulpperikyyppiin eli varastosäiliöön, josta se pumpataan hienolajitteluun. Kevyt rejekti (styroksit ja kelluvat muovikappaleet) poistetaan toisiopulpperin pinnalta ruuvilla rejektirumpuun huuhdeltavaksi. Rejekti, joka ei mene rummun rei istä läpi, poistuu sen loppupäästä rejektikuljettimelle, jolla se johdetaan rejektin paalaimeen. Kevyt rejekti puristetaan noin 50 % kuivaaineeseen ennen paalaamista.

4 Käytettävät raaka-aineet ja kemikaalit Kierrätyskuitumassaa on tarkoitus viedä myös Kotkamills Oy:n Imatran Tainionkosken paperikoneelle 7. Kuljetusta varten massa saostetaan 35 % sakeuteen ruuvilla ja suodos palautetaan prosessiin. Ruuvi sijoitetaan paperikone 1:n massatornin viereen. Massan lastaus kuljetukseen tapahtuu siirtokuljettimella suoraan autoon. Saostetun kierrätyskuitumassan (kuivaaine %) määrä on noin t/vuosi (5 000 t kuivana/a) eli keskimäärin 40 t/vuorokausi. Myös omaan käyttöön tuleva massa voidaan ajaa ruuvin läpi, jonka jälkeen se sekoitetaan paperikoneen kiertoveteen 10 m 3 :n säiliössä. Näin saadaan parempilaatuinen kuitu paperikoneelle, jolloin paperikoneen ajettavuus ja tuotettavan paperin laatu paranevat. Ruuvin suodos palautetaan pulpperointiprosessiin. Suodosvettä puhdistetaan suodosvesisihdillä. Ylimäärä suodosvedestä ajetaan jätevesikanaaliin. Valtaosa Kotkamills Oy:n tarvitsemasta lämpö- ja sähköenergiasta tuotetaan soodakattilassa, jonka pääpolttoaine on sellunprosessissa syntyvä mustalipeä (biopolttoaine). Lisäksi kombikattilassa tuotetaan höyryä polttamalla kattilassa maakaasua. Kierrätyskuitulaitoksen tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia tuotetaan tehtaan omalla voimalaitoksella. Raaka-aine koostuu keräyspahvista, keräyskartongista sekä teollisuuden kääreistä, päätylapuista ja hylsyistä. Keräyspahvin eli OCC:n osuus on yli 50 %. Keräyskartongin (nestepakkaus, kotikeräys), teollisuuden kääreiden, päätylappujen ja hylsyjen osuus on alle 50 %. Raaka-aineena tarvittavat kierrätyskuitupaalit hankitaan kotimaisilta toimittajilta pääosin Etelä-Suomen alueelta. Käytettävä keräyskuitu on pääosin kaupan ja teollisuuden parista kerättävää pahvia. Lisäksi voidaan ottaa hyvin lajiteltua kotitalouksista kerättyä pahvia ja kartonkia. Jätepahvin toimittaja lajittelee ja pakkaa pahvin 500 kg:n paaleihin, jotka on sidottu metallilangoilla. Paalit toimitetaan tehtaalle autokuljetuksena. Raaka-aineen purku tapahtuu polttoöljy- tai kaasukäyttöisillä trukeilla. Raaka-aine varastoidaan katetussa varastointitilassa. Kierrätyskuitulaitoksella ei tarvita prosessikemikaaleja. Limantorjuntaaineiden käyttö paperikoneella voi kasvaa keräyskuidun osuuden lisääntyessä. 4 YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt ilmaan Prosessipäästöt ulkoilmaan vapautuvat paalipulpperista ja säiliöiden huohotusputkista. Paalipulpperista ja säiliöistä vapautuu vesihöyryä, jossa on mukana massan pilkkoutumisesta vapautuvaa märän massan hajua. Kos-

5 ka prosessin lämpötila on melko matala, n ºC, ei päästöjen määrä ole merkittävä. Muilta osin prosessi on suljettu eikä päästöjä synny. 5 Päästöt maaperään Kierrätyskuitulaitoksen normaalitoiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Melu ja tärinä Veden hankinta ja käyttö sekä viemäröinti Kierrätyskuitulaitoksen aiheuttama melu koostuu normaaleista prosessin moottoreiden ja -laitteiden käynti- ja virtausäänistä. Prosessilaitteiden aiheuttama melutaso on laitetoimittajan mukaan noin 90 db. Tämä melu ei kantaudu laitoksen ulkopuolelle, jos huolehditaan ovien pitämisestä suljettuina. Kierrätyskuitulaitosrakennuksen seinät ovat betonisandwichelementtejä, jotka massansa takia eristävät hyvin ääntä. Melua aiheutuu paalin käsittelystä trukeilla. Trukkien melutaso trukin vieressä on noin 90 db. Kierrätyskuitupaalit tuodaan alueelle rekkakuljetuksena, mikä aiheuttaa melua. Laitoksen vaikutus alueen rekkaliikenteeseen kokonaisuutena on laskeva, sillä purukuljetukset vähenevät. Merkittäviä tärinää aiheuttavia kohteita ei ole. Kierrätyskuitulaitoksen prosessissa käytetään tehtaan (paperikone 1) kiertovettä noin 60 l/s. Tämä vesi palautuu paperikoneelle massan mukana. Lisäksi vettä käytetään laitoksen tiiviste- ja jäähdytysvesinä noin m 3 /vuosi, mikä vastaa noin 0,2 % koko tehtaan raakaveden käytöstä. Tiivistevesi otetaan tehtaan nykyisistä järjestelmistä ja johdetaan käytön jälkeen tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Prosessissa syntyy jätevesiä myös laitteiden puhdistuksen yhteydessä sekä lajittelun rejektien ulostulojen mukana. Se osa ruuvin suodoksesta, mitä ei tarvita uuden massan pulpperoinnissa, pumpataan jätevesikanaaliin. Suodosrejektin määrä on alle 1,7 t vuorokaudessa. Prosessin jätevedet sisältävät kierrätysmateriaalista liuennutta hajonnutta kuitua sekä liima- ja väriaineita. Jätevesien COD-pitoisuus on mg/l. Jätevesien ravinnepitoisuudet (typpi ja fosfori) ovat alle 1 mg/l. Prosessijätevedet johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle ja käsitellään aktiivilietepuhdistamossa ennen mereen laskua. Laitoksella ei synny saniteettijätevesiä. Prosessiviemäröinti hoidetaan lattiakanaalin kautta nykyiseen prosessiviemärijärjestelmään, joka on paperikone PK1 alueen puolella. Lattiakanaali johtaa vedet pumppausmonttuun, josta jätevesi pumpataan paperitehtaan kanaaliin. Pumpun kapasiteetti on 20 l/s. Kattosadevedet johdetaan uusiin sadevesiviemäreihin. Uusiin viemäreihin johdetaan myös piha-alueen sadevedet. Uudet sadevesikaivot liitetään ny-

6 kyiseen sadevesiviemäriverkostoon. Sadevedet puretaan tehdasalueen itälaidalla sahan läheisyydessä mereen. Uusien sadevesiviemäreiden paikat eivät ole vielä tiedossa, putkistosuunnittelu on alkanut syyskuussa Jätteet Prosessissa syntyviä jätteitä ovat paalilangan poistosta tuleva metalli, lajittelun rejekti (pääosin muovia) ja raskas rejekti (mm. hiekkaa, niittejä ja metallilankaa). Jätemetallit toimitetaan hyötykäyttöön. Muovipitoinen rejekti paalataan ja toimitetaan poltettavaksi. Toimituspaikka valitaan mahdollisuuksien mukaan tehtaan lähialueelta huomioiden polttolaitoksen tekniset ominaisuudet. Rejektissä oleva alumiini tulee pystyä polttamaan muovin mukana. Raskas rejekti toimitetaan kaatopaikalle. Hiekkapitoinen kaatopaikkajäte tullaan loppusijoittamaan Kotkamills Oy:n omalle Summan tehdaskaatopaikalle. Jätelaji Jätetunnus Jätemäärä Käsittelytapa t/a Metallijäte kierrätys Lajittelun rejekti poltto Lajittelun raskas rejekti kaatopaikka Energian käyttö ja energiatehokkuus Liikenne ja liikennejärjestelyt Kierrätyskuitulaitoksella tarvitaan sähköenergiaa massan hajottamiseen, saostamiseen ja pumppaamiseen. Laitoksen sähköteho on 670 kw. Kierrätyskuitulaitoksen vuosittainen energiankulutus on 3,4 GWh vuodessa, mikä on 0,2 % koko tehdasintegraatin energian tarpeesta. Kierrätyskuitulinjan tila lämmitetään ilmalla, joka saadaan tuloilmakoneelta. Tuloilmakoneen lämmityspatteri liitetään nykyiseen lämmitysverkostoon, joka sijaitsee paperikoneen (PK1) alueen puolella. Paineilmaa tarvitaan kenttäinstrumentteihin, joilla ohjataan venttiileitä ja muita säätölaitteita. Tarvittavan paineilman määrä on noin 13 Nm 3 /h. Paineilma otetaan nykyisestä paineilmaverkosta. Ulkoinen liikenne käsittää raaka-aineen tuonnin tehtaalle, prosessista poistettavan rejektin viennin pois tehdasalueelta ja kierrätyskuitumassan viennin Tainionkosken paperikoneelle. Kuljetus tapahtuu kuorma-autoilla käyttäen Kotkansaarella nykyisiä kuljetusreittejä. Raskas liikenne on ohjeistettu käyttämään ajoreittinä Satamakatua tehtaalle liikennöitäessä. Kokonaisuutena tehtaan kuljetukset tulevat vähenemään, sillä kierrätyskuidulla vähennetään käytettävän purun määrää sellunvalmistuksessa. Hanke ei aiheuta muutosta henkilöautoliikenteeseen.

7 Kierrätyskuitulinjaan liittyvä sisäinen kuljetus sijoittuu reitille tehdasalueen pääportilta kierrätyskuitulinjan varastorakennukselle sekä varastolta takaisin pääportille. Sisäinen liikenne käsittää myös trukkiliikenteen, joka muodostuu raaka-ainekuormien purusta, rejektipaalien lastauksesta sekä rejektilavojen tyhjennyksistä autolavoille. 7 TOIMET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEKSI YVA-menettely Toiminnan ympäristövaikutukset Hankkeelle on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Voimassa olevan jätelainsäädännön mukaan kierrätyspahvi luetaan jätteeksi. Koska kierrätyskuitulaitos tulee käsittelemään jätettä yli 100 tonnia vuorokaudessa, siihen on sovellettu YVA-arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointi ja sen perusteella tehty arviointiselostus on tehty maaliskuussa 2010 valmistuneen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksen nähtävilläoloaika on päättynyt ja yhteysviranomainen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan arviointiselostus on hyvin laadittu ja se sisältää runsaasti tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on katsonut, että arviointiselostus on riittävä. Arviointiselostus on tehty arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaisesti ja se vastaa YVA-lain ja -asetuksen keskeisiä vaatimuksia. Kierrätyskuitulaitoksen päästöt ilmaan ovat vähäisiä. Syntyvät jätevedet puhdistetaan tehtaan omalla jätevedenpuhdistamolla. Laitoksen normaalitoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesistöön, maaperään tai luontoon. Kierrätyskuitulaitoksen vaikutukset paperintuotannon päästöihin ovat pääosin positiivisia, sillä kierrätyskuitulinja muun muassa. vähentää ilmapäästöjä ja päästöjä vesistöön johtuen purusellun tuotannon vähenemisestä. Kierrätyskuitulaitos ei lisää hajua. Kierrätyskuituprosessista ei aiheudu TRS-päästöjä eli haisevia rikkiyhdisteitä. Pölypäästöihin kierrätyskuitulinjan toiminnalla ei ole vaikutusta. Kierrätyskuitupaalit puretaan kuorma-autoista ulkona, mutta paalien avaaminen ja syöttö prosessiin tapahtuu sisätiloissa. Kierrätyskuitupaaleista ei aiheudu pölyhaittaa ulkoilmaan. Kierrätyskuitulaitoksen ei katsota vähentävän alueen viihtyvyyttä asumisen, loma-asumisen ja virkistystoiminnan kannalta hajun, melun tai pölyn vaikutuksesta.

8 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Terveyshaittojen kannalta keskeisiä asioita alueella ovat päästöt ilmaan ja melu. Kierrätyskuituhanke vähentää paperintuotannon ilmapäästöjä. Laitos ei lisää alueen melutasoa, joten laitoksella ei ole negatiivisia terveysvaikutuksia. Laitoksella on sertifioidut laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuus- sekä puun alkuperän hallintajärjestelmät. Sertifikaatit ovat myöntäneet ulkopuoliset akkreditoidut sertifiointilaitokset: Inspecta Sertifiointi Oy sekä sveitsiläinen Swiss Quality Association (SQS). Kierrätyskuitulaitoksen toiminnot sisällytetään osaksi järjestelmiä. Järjestelmien viimeisin ulkoinen auditointi on pidetty Auditointi kattoi kaikki sertifioidut järjestelmät: Laatujärjestelmä ISO 9001: 2008 Ympäristöjärjestelmä ISO 14001: 2004 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001: 2007 Puun alkuperän hallintajärjestelmä (CoC) PEFC: 2006, Annex 4 ja PEFC LOGO USE: 2006 Puun alkuperän hallintajärjestelmä (CoC) FSC-STD , FSC-STD ja FSC-STD Sertifikaattien voimassaolon jatkuvuus omistajavaihdoksen jälkeen on vahvistettu auditoinnissa ja sertifikaatit kirjoitetaan Kotkamills Oy:n nimelle auditoinnin perusteella. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan riskit voivat liittyä esim. liikenneonnettomuuteen, tulipaloon tai kuitusulpun pääsyyn piha-alueelle. Ympäristöriskien kannalta merkittävin asia on materiaalin käsittely ja kuljetus piha-alueilla sekä sitä kautta mahdolliset päästöt sadevesiviemäriin ja edelleen mereen. Liikenneonnettomuudessa kierrätyskuitupaaleja kuljettava sekä kemikaaleja kuljettava rekka-auto voivat törmätä toisiinsa, jolloin kemikaaleja ja öljyä valuu piha-alueelle ja sitä kautta sadevesiviemäreihin sekä mereen. Vahinkotilanteessa vaikutusten suuruuteen vaikuttaa kemikaalin määrä ja laatu. Vaikutuksiltaan pahin olisi rikkihappokuorman purkautuminen pihaalueelle. Pahimmillaan sadevesiviemärin purkualueella voidaan havaita paikallisia kalakuolemia sekä purkuputken suualueen sedimentin pilaantumista. Riskiä hallitaan tehdasalueella kemikaaleja ja paaleja kuljettavien rekka-autojen eri ajoreiteillä sekä 30 km/h nopeusrajoituksella. Kuljettajien ohjeistus ja opastus tapahtuu portilla. Kierrätyskuitulinja vaikuttaa koko tehtaan kuljetusmääriin vähentävästi, sillä kierrätyskuidulla vähennetään käytettävän purun määrää sellunvalmistuksessa. Kokonaisliikenteen vähentyessä myös mahdollinen onnettomuusriski pienenee. Trukin kaatumisesta johtuen trukin öljyä voi päästä piha-alueelle ja sitä kautta sadevesiviemäreihin ja mereen. Riskiä hallitaan öljyntorjuntavalmiu- 8

9 Paras käyttökelpoinen tekniikka della, sadevesiviemäreiden peittämisellä vahinkotapauksissa sekä työntekijöiden koulutuksella ja valmennuksella. Sadevesikaivot puhdistetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, jolloin myös tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto ja esteetön toiminta. Sadevesiviemärikartoitus tehtaalla tehdään kolmen vuoden välein ja sen laatimisesta ja säilyttämisestä vastaa ympäristöpäällikkö. Kierrätyskuitupaalien purun yhteydessä paperinriekaleita voi päästä ympäristöön. Riskiä hallitaan huolellisella paalien purulla ja siirrolla sekä alueen säännöllisellä siivoamisella. Ainoastaan kierrätyskuitupaalien purku rekkaautoista tapahtuu ulkona, paalien muu käsittely tapahtuu sisätiloissa. Suuri tulipalo voisi saada alkunsa kaapelihyllyjen tai laitteiden päälle kertyneen kuivan paperipölyn syttyessä kipinästä. Kaapelihyllyjen ja laitteiden päällykset siivotaan säännöllisesti ja henkilökuntaa koulutetaan alkusammutustaitoiseksi. Lisäksi tehtaalla on käytössä sprinklerijärjestelmä. Kierrätyskuitulaitoksen sprinklerijärjestelmä liitetään nykyiseen sprinklerijärjestelmään. Laitteistojen ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla hallitaan laitteiston rikkoutumisesta johtuvia riskejä, joista voisi olla seurauksena melupäästöjä (paalikuljettimen ja puhaltimen laakerin rikkoutuminen) tai päästöjä jätevedenpuhdistamolle (putkirikko). Jätevesijärjestelmässä on varojärjestelmät. Kotkamills Oy:n ympäristövahinkovakuutus on otettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä, vakuutuksen numero on Laitoksella sovelletaan alan uusinta tekniikkaa ja valittu prosessi on energiatehokkain vastaavista laitoksista. 9 Prosessi Tekninen kuvaus BAT arvio Paalien vastaanotto Pulpperointi Paalit puretaan hihnalle, josta paalilangat siirtyvät metallin kierrätykseen Lajittelu on yhdistetty osaksi pulpperin laitteistoa, mikä säästää materiaalia ja energiaa. Alan parasta tekniikkaa Alan parasta tekniikkaa Energian käyttö Energiatehokas Alan parasta tekniikkaa Veden käyttö Prosessissa käytetään paperitehtaan kiertovettä. Alan parasta tekniikkaa Jätteen muodostuminen Jätteistä poistetaan kuidut mahdollisimman tehokkaasti. Alan parasta tekniikkaa Toimintajärjestelmä ISO Alan parasta tekniikkaa

10 10 Toiminnanharjoittajan ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi Toimintojen ja prosessien seuranta ja tarkkailu on ohjeistettu laatujärjestelmässä ISO Ympäristönsuojeluun ja tarkkailuun liittyvä ohjeistus ja raportointi on myös soveltuvilta osin sisällytetty ISO ympäristöhallintajärjestelmään. Kierrätyskuitulaitoksen käytöntarkkailu sisällytetään tehtaan järjestelmiin. Prosessien toimintaa ohjataan ja säädetään prosessinohjausjärjestelmillä, joista välittyvä tieto toimii raportoinnin pohjana. Kierrätyskuitulinjan ohjaukset liitetään olemassa olevaan ohjausjärjestelmään. Varsinainen ohjauspaikka on nykyinen paperitehtaan valvomo, jonka lisäksi ohjaus on mahdollista suorittaa uudelta kenttäohjauspäätteeltä. Laitteiston huollot suoritetaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kanaalipumpun käyntiaikaa seurataan ja raportoidaan. Tarkkailun päämääränä on varmistaa prosessien mahdollisimman häiriötön käynti ja ympäristöön joutuvan kuormituksen minimointi kaikissa tilanteissa. Häiriötilanteet kirjataan vuorotyönjohtajan toimesta ympäristötietojärjestelmään, mikä on tehtaan intranetissä. Merkittävistä, päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tehdään ilmoitus ympäristöviranomaisille (Kaakkois- Suomen ELY-keskus ja Kotkan kaupungin ympäristölautakunta). Tällaisissa tapauksissa käynnistetään myös tarpeellinen ympäristövaikutusten tarkkailu yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja Kotkan kaupungissa välisenä aikana. Kuulutus on julkaistu Kymen Sanomat - nimisessä sanomalehdessä Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. LAUSUNNOT Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon lupahakemuksesta Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kotkan kaupungilta ja Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausuu, että Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa hakemuksen mukaisesti, kun laitoksen toiminnassa huomioidaan seuraavassa esitetyt asiat.

11 Kotkamills Oy:llä on nykyiselle toiminnalleen Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös, joka tulee tarkistettavaksi mennessä. Päätöksen lupamääräykset kattavat varsin hyvin myös uuden kierrätyskuitulaitoksen toiminnan eikä päätöksen kuormitusraja-arvoja (mm. päästöt mereen ja meluarvot) ole tässä yhteydessä esitetyn muutoksen/laajennuksen vuoksi tarpeen muuttaa. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomioita toiminta-alueen siisteyteen ja roskaantumisen vähentämisen hallintaan. Toiminta tulee järjestää siten, ettei raaka-aineita tai kierrätysmassaa pääse vesienkäsittely-järjestelmiin, jolloin on mahdollista aiheutua tukkeutumia ja ongelmia vesien käsittelylle tai johtamiselle. Jäteraaka-aineet ja toiminnassa syntyvät jätejakeet tulee varastoida siten, että mahdolliset hajuhaitat voidaan ennaltaehkäistä. Muodostuvat jätteet tulee toimittaa säännöllisesti asianmukaisen luvan omaavaan käsittelylaitokseen. Muodostuvan poltettavaksi suunnitellun rejektin laatua tulee seurata ja jakeen haitta-aineita selvittää tarvittaessa tarkemmin jatkokäsittelyn häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käsittelypaikan lupamääräysten velvoitteet huomioiden. Muodostuvien jätteiden jatkokäsittelypaikka tulee olla selvillä ennen toiminnan aloittamista. Kaatopaikalle toimitettavan rejektin kaatopaikkakelpoisuus tulee varmistaa ainakin kertaluonteisesti ja prosessin raaka-aineiden muutosten yhteydessä. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan tarkkailu tulee sisällyttää osaksi tehtaan muuta toimintaa kattavaa tarkkailua. Lupahakemuksen mukaisen toiminnan tarkkailu voidaan sisällyttää koko tehtaan päivitettävään tarkkailusuunnitelmaan, jonka hyväksyminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa koko tehtaan ympäristöluvan tarkistamisesta tehtävän päätöksen yhteyteen. Tarkkailusuunnitelman laadinnassa tulee huomioida erityisesti käytöntarkkailun riittävä laajuus sekä uudessa kierrätyskuitulaitoksessa muodostuvien jätevesien laatu ja määrä sekä vaikutukset tehtaan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan vuosiraportointi tulee liittää osaksi koko tehtaan raportointia. Raportoinnin yksityiskohdista voidaan sopia tarkemmin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei näe estettä toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on lausunut seuraavaa: Kotka Mills Oy:n ympäristölupahakemuksen pohjana on lakisääteisen YVA- menettelyn kautta laadittu kattava ympäristövaikutusten arviointi. Laitoksen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi, seurannaisvaikutuksiltaan osin positiivisiksi. Purusellun tuotannon vähentyessä mm. päästöt vesistöön ja ilmaan vähenevät. Purun korvaaminen kierrätyskuidulla vähentää myös purukuljetuksia alueelle. 11

12 Kiinteän jätteen määrä lisääntyy, sillä kierrätyskuidun lajittelun jätteet ovat määrältään purusellun tuotannon jätteitä suuremmat. Jätteen määrän vähentämiseen, erityisesti kaatopaikalle toimitettavan osuuden pienentämiseen onkin syytä kiinnittää toiminnan kehittämisessä huomiota. Muovipitoinen rejekti toimitetaan hakemuksen mukaan poltettavaksi. Toimituspaikkaa ei hakemuksessa ole määritelty. Syntyvää alumiinipitoista muovia käsittelemään pystyvän toimituspaikan tulee olla varmistettuna ennen toiminnan käynnistymistä. Meluhaittaa toiminnasta ei ennakkoon arvioiden ole. Melu ei kantaudu laitoksen ulkopuolelle, jos ovet ovat suljettuina. Mikäli ennakkoarvioista poiketen toiminnasta aiheutuu meluhaittaa lähiasutukselle, tulee haittojen poistamiseen ryhtyä nopeasti. Kierrätyskuitulinjan prosessista ei aiheudu hajupäästöjä. Pieni hajuhaitan mahdollisuus sisältyy kierrätyskuitumateriaaliin ja rejektiin. Hajuhaittoja ennaltaehkäistään säilyttämällä kierrätyskuitupaaleja ja rejektiä vain lyhytaikaisesti ulkoilmassa. Laitoksen lähituntumassa on asutusta, minkä vuoksi hajuhaittojen ehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota ja haittojen esiintyessä on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. Roskaantumisen ennaltaehkäisemiseksi tulee kiinnittää huomiota ulkotiloissa tapahtuvaan kuitu- ja rejektipaalien käsittelyyn (esim. työtavat ja työnohjaus kuormien käsittelyssä). Piha-alue tulee pitää puhtaana irtoroskista materiaalin leviämisen ehkäisemiseksi. Hakemuksesta ei käy ilmi onko sadevesiverkostoon asennettu hiekanerotuskaivoja. Sadevesikaivo tulee tarvittaessa varustaa hiekanerottimin. Päästöjen joutumista sadevesiviemäreihin on tarpeen ehkäistä yvaselostuksessa esitetyin toimenpitein (mm. säiliötyöohjeet, toimintaohjeet ja -välineet vuotojen varalle, viemärin peittäminen vuodon sattuessa, viemäreiden säännöllinen huolto ja tarkistus) ja tarvittaessa esim. manuaalisin sulkuventtiilein. Laitoksen vaikutuksia on esitetty seurattavaksi Laminating Papers Oy:n ympäristöjärjestelmän ja ympäristöluvan mukaisesti. Käytöntarkkailun osalta on ohjelmaan tarpeen lisätä YVA:ssa esitetyn mukaisesti kierrätyskuitulinjan ennakkohuoltoa koskevat kohteet (mm. ilmastointipuhaltimet, sadevesiviemärin kunto). 12 HAKIJAN KUULEMINEN Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen annetuista lausunnoista. Hakija ei ole antanut vastinetta.

13 13 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Lupamääräykset Aluehallintovirasto myöntää Kotkamills Oy:lle kierrätyskuitulaitoksen ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti ja toiminnanaloittamisluvan. Kierrätyskuitulaitos rakennetaan Kotkan kaupungin Kotkansaaren kaupunginosaan, Kotkamills Oy:n tehdasalueelle, kiinteistölle Kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetti on tonnia kuitua vuodessa. Toiminnassa on noudatettava hakemuksen lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: 1. Raaka-aineiden ja jätteiden käsittely sekä liikenne ja varastointi on toteutettava ja järjestettävä niin, että ympäristön pölyhaitat sekä roskaantuminen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pölyn ja roskien leviäminen tehdasalueen ulkopuolelle on estettävä. 2. Toiminta ja liikennöinti tehdasalueella on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu tarpeettomasti häiritsevää melua. Meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden valinnassa, käytössä ja tehtaan kunnossapidossa. Keskeisten melua aiheuttavien laitteiden kuten puhaltimien hankinnoissa on otettava huomioon paras käytettävä tekniikka ja edellytettävä laitetoimittajilta melun äänitehotason (LWA) takuuarvoja. Meluntorjuntaan käytettävien rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon käytettävien materiaalien ja materiaalipaksuuksien riittävä ääneneristävyys. 3. Jäteraaka-aineet tulee varastoida siten, että mahdolliset hajuhaitat voidaan ennaltaehkäistä. Poltettavaksi suunnitellun rejektin laatua tulee seurata ja tarvittaessa sen haitta-aineita selvittää jatkokäsittelyn häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käsittelypaikan lupamääräysten velvoitteet huomioon ottaen. Kaatopaikalle toimitettavan rejektin kaatopaikkakelpoisuus tulee varmistaa ainakin kertaluonteisesti ja prosessin raaka-aineiden muutosten yhteydessä. 4. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on kerättävä, lajiteltava, varastoitava asianmukaisesti ja toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltäväksi luvan saaneeseen käsittelypaikkaan. Jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan hyötykäyttöön. Tiedot vastaanotettavan kierrätysjätteen määrästä ja syntyperästä on vuosittain raportoitava Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle. 5. Luvan saajalla on oltava ajan tasalla oleva suunnitelma, joka koskee toimintaa tuotannossa esiintyvien onnettomuus- ja poikkeustilanteiden aikana. Suunnitelmassa on oltava myös ohjeet siitä, kuinka onnettomuus- ja poikkeustilanteet, niiden vaikutukset esimerkiksi päästöinä ympäristöön ja

14 niihin johtaneet tekijät tutkitaan, miten suunnitellaan toimenpiteitä, joilla estetään tapahtuman uusiutuminen ja joilla vähennetään aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tapahtunutta onnettomuus- tai poikkeustilannetta koskevat tutkinnan tulokset on kirjattava ja raportoitava kootusti vuosiraportoinnin yhteydessä. 6. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa ja sen päästöjä sekä näiden vaikutuksia ympäristössä. Tarkkailussa on pyrittävä selvittämään myös, aiheuttaako uuden raaka-aineen käyttö hajujen muodostumista tehtaan prosessi- ja massavesissä esimerkiksi seisokkien aikoina. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan tarkkailu ja toiminnan vuosiraportointi voidaan sisällyttää osaksi tehtaan muuta toimintaa koskevaa tarkkailua. Päivitetty tarkkailusuunnitelmaesitys tulee liittää koko tehtaan ympäristöluvan tarkistamista koskevaan hakemukseen ( ). 14 RATKAISUN PERUSTELUT Toiminnasta ei aiheudu tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Kotkamills Oy:llä on nykyiselle toiminnalleen Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös. Päätöksen lupamääräykset kattavat myös uuden kierrätyskuitulaitoksen toiminnan eikä kuormitusraja-arvoja tässä yhteydessä esitetyn uuden toiminnan vuoksi ole tarpeen asettaa. Päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annettavat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräykset poikkeustilanteista ovat tarpeen, koska mahdollisesti tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeustilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 62 ja 64 :iin. Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevissa määräyksissä on annettu velvollisuus poikkeaviin tilanteisiin varautumisesta ja niissä toimimisesta siten, että niistä aiheutuva ympäristökuormitus on minimoitavissa. Lisäksi on annettu määräys, että jokaisesta poikkeavasta tilanteesta on tutkittava tilanteeseen johtaneet tekijät, jotta vastaavien tilanteiden varalle voidaan varautua ennakolta. Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi sekä toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Kierrätysmassojen jätevedet voivat olla biologisesti nopeasti hajoavia ja lisäävät riskiä anaerobisesta käymisestä aiheu-

15 tuville hajuhaitoille muun muassa seisokkitilanteissa. Asiaa on syytä selvittää muutostilanteessa tarkkailutoimin. Kierrätysjätteiden käytöstä ja hyödyntämisestä on tarpeen raportoida valvovalle viranomaiselle jätehuoltolainsäädännön tilastointi- ja selvitysvelvoitteiden vuoksi. Ely-keskuksen on oltava perillä kierrätettyjen biohajoavien jätteiden käsittelystä toimialueellaan liittyen mm. kaatopaikkajätteiden yleiseen vähentämisvelvoitteeseen (Vnp 861/1997, 8a ). 15 VASTAUS LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kotkan kaupungin ympäristölautakunnan lausunnot on otettu huomioon luparatkaisusta ja ratkaisun perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen Kotkamills Oy:llä on muuta toimintaa koskeva, voimassa oleva, myönnetty ympäristölupa nro 72/03/1, joka tulee tarkistettavaksi Luvan saajan on toimitettava siinä yhteydessä myös kierrätyskuitulaitoksen osalta ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. TOIMINNANALOITTAMISLUPA Kotkamills Oy saa aloittaa kierrätyskuitulaitoksen toiminnan lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli asettaa ennen toiminnan aloittamista euron suuruisen hyväksyttävän vakuu-

16 den Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Aluehallintovirasto katsoo, että päätöksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi (YSL 101 ). Lupa tulee tarkistettavaksi Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 a ). 16 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 4 7, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 46, 52 56, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus 1, 5, 16, 18, 19, 37 :t Jätelaki 3, 4, 6, 7, 15, 19, 51, 52 :t Jäteasetus 7 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu ,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n ja asetuksen liitteen kohdan 2.1 mukaan muun massatehtaan kuin sellutehtaan ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksua on alennettu 35 %, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua pienempi. Ympäristönsuojelulaki 105 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Kotkamills Oy Jäljennös päätöksestä Kotkan kaupunginhallitus Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

17 17 Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä kuulutetaan Kotkan kaupungissa virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Kymen Sanomat -nimisessä sanomalehdessä.

18 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Ilpo Hiltunen Harri Majander Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Ilpo Hiltunen (asian esittelijä) ja Harri Majander. IH/sl

19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ferrosulfaatin koeluontoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 10/2006/3 Dnro LSY 2005 Y 10 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2006 ASIA Keuruun reitin uittosäännön muuttaminen Sassinniemen nippunosturia koskevan velvoitteen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot