Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. HAKIJA Kotkamills Oy PL KOTKA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Kotkamills Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 3 momentin mukaista ympäristölupaa uudelle kierrätyskuitulaitokselle. Kotkamills Oy:llä (entinen Stora Enso Oyj Kotkan tehtaat) on voimassa oleva, myönnetty ympäristölupa nro 72/03/1. Uusi toiminimi, Kotkamills Oy, on rekisteröity HAKEMUKSEN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hakemusta on täydennetty LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen massa-, paperi- tai kartonkitehdasta koskevassa asiassa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n, ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) nojalla. HAKEMUS Kotkamills Oy valmistaa sellua, laminaattipaperia, sahatavaraa ja aikakauslehtipaperia Kotkassa olevilla tehtailla. Kierrätyskuidun käyttöä sellun valmistuksessa halutaan lisätä ja sen vuoksi yhtiö rakentaa uuden kierrä- ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 tyskuidun valmistuslaitoksen tehdasalueelle. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2011 aikana. Lupaa haetaan lisäksi YSL 101 :n nojalla toiminnan aloittamiseen annettavan päätöksen määräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnanaloittamisluvan myöntämiselle ei hakijan käsityksen mukaan ole ympäristönsuojelullista estettä, sillä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. 2 LAITOKSEN SIJAINTI JA KAAVATILANNE Kotkan tehtaat sijaitsevat Kotkan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa Kotkansaaren kaupunginosassa. Tehdastontti on noin 60 ha ja sen länsija lounaispuolella on tavanomaista kaupunkiasutusta asuinkerrostalojen korttelialueella. Tehdasalueen pohjoispuolella on Kotkan kantasatama. Itäpuolella noin 800 metrin etäisyydellä on Tiutisen saari, jossa on pientaloasutusta. Tehdasalue on melkein kokonaan meren ympäröimä. Kotkamills Oy:n toimintoja tulevan kierrätyskuitulaitoksen lisäksi ovat: sellutehdas, paperikone 1, impregnointitehdas, kombivoimalaitos, jätevedenpuhdistamo, SolarisPress -tuotelinja (hiertämö ja paperikone 2) sekä sahaus ja höyläys. Toiminnot sijoittuvat kiinteistöille, joiden kiinteistörekisteritunnukset ovat: , , , , , ja Kierrätyskuitulaitoksen vaatimat rakenteet sijoitetaan kiinteistölle olemassa olevan tehdasrakennuksen viereen. Kotkansaaren alueella on osayleiskaava, joka on hyväksytty Kotkan kaupunginvaltuustossa , mutta sitä ei ole vahvistettu ympäristöministeriössä. Kotkansaarta koskevan asemakaavan muutos on vahvistettu Osayleiskaavassa tehdasalue on merkitty TT:ksi eli teollisuus ja varastorakennusten alueeksi (asemakaavassa Teollisuusrakennusten korttelialue). Tehdasalue on Kymenlaakson taajamien maakuntakaavassa alueella T/s eli T = teollisuus- ja varastoalue sekä /s = alue, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (tehdasrakennukset). TOIMINNAN KUVAUS Kierrätyskuitulaitos valmistaa kierrätyskuitua laminaattipaperin valmistukseen. Kierrätyskuidun käyttö korvaa havupuun sahanpurusta valmistetun sellun käyttöä paperin raaka-aineena. Tällä hetkellä tehtaalla käytetään muualla valmistettua kierrätyskuitumassaa. Oma kierrätyskuitumassan valmistus mahdollistaa kierrätyskuidun osuuden lisäämisen ja helpottaa raaka-aineena käytettävistä pahvipaaleista tuotettavan kierrätyskuitumassan laadun seurantaa.

3 Kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetti on tonnia kuitua vuodessa, jolloin tuotanto vastaa paperikoneen kierrätyskuitumassan kulutusta 200 t/d. Kierrätyskuitulinjaa ajetaan 350 päivänä vuodessa. Laitoksen toiminta hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä. Laitoksen raaka-aineena käytetään pahvijätettä, joka hankitaan lajiteltuna pahvinkeräysorganisaatioilta. Laitoksen tarvitsema sähköenergia otetaan tehtaan sähkönjakeluverkosta. Laitos ei tuota suoria päästöjä ilmaan. Syntyvät jätevedet ohjataan laitoksen omaan jätevedenpuhdistamoon ennen mereen laskua. Kierrätyskuidun lajittelussa syntyvät metallijätteet toimitetaan kierrätykseen, muovijätteet polttoon ja muut jätteet kaatopaikalle. Kotkamills Oy:llä on sertifioitu laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmä. 3 Prosessit Laitoksen aloituskapasiteetti tuotettavalle kierrätyskuitumassalle on t/a, joka vastaa paperikoneen massan käyttöä 100 t/d. Kierrätyskuitulaitosta ajetaan 350 päivänä vuodessa. Laitos käynnistetään ajamalla laitosta kahdessa vuorossa. Kapasiteettia saadaan lisää ottamalla kolmas työvuoro käyttöön. Näin ajettuna kapasiteetti on t/a, jolloin tuotanto vastaa paperikoneen kierrätyskuitumassakulutusta 200 t/d. Kierrätyskuitulaitoksen raaka-aine eli paalit tuodaan tehtaalle kuormaautolla ja puretaan trukilla nykyiseen telttavarastoon. Telttavarastoa laajennetaan nykyisestä jatkamalla teltan pituutta 15 metriä. Paaleja on varastossa keskimäärin 450 kappaletta, yksi paali painaa noin 500 kg. Varastosta paalit siirretään trukilla lastauskuljettimelle. Trukissa on langanpoistopihdit, joilla paalilangat poistetaan. Lastauskuljettimelta paalit siirtyvät vaakakuljettimelle ja edelleen pulpperiin johtavalle nousevalle kuljettimelle. Paalien purku ja syöttö prosessiin tapahtuu sisätiloissa, ainoastaan lastaus kuorma-autosta varastoon tapahtuu ulkotiloissa. Pulpperointi koostuu kahdesta toisiinsa yhteydessä olevista ensiö- ja toisiopulpperista, joissa paalit hajotetaan kuiduiksi. Kuituuntunut massa puhdistetaan karkealajittimessa, josta hyväksytty jae johdetaan varastotorniin (massatorni). Pulppereiden ja karkealajittimen hylätty jae johdetaan käsittelyn kautta ulos prosessista. Massan varastointitilavuus on m 3. Varastotornista massa pumpataan pulpperikyyppiin eli varastosäiliöön, josta se pumpataan hienolajitteluun. Kevyt rejekti (styroksit ja kelluvat muovikappaleet) poistetaan toisiopulpperin pinnalta ruuvilla rejektirumpuun huuhdeltavaksi. Rejekti, joka ei mene rummun rei istä läpi, poistuu sen loppupäästä rejektikuljettimelle, jolla se johdetaan rejektin paalaimeen. Kevyt rejekti puristetaan noin 50 % kuivaaineeseen ennen paalaamista.

4 Käytettävät raaka-aineet ja kemikaalit Kierrätyskuitumassaa on tarkoitus viedä myös Kotkamills Oy:n Imatran Tainionkosken paperikoneelle 7. Kuljetusta varten massa saostetaan 35 % sakeuteen ruuvilla ja suodos palautetaan prosessiin. Ruuvi sijoitetaan paperikone 1:n massatornin viereen. Massan lastaus kuljetukseen tapahtuu siirtokuljettimella suoraan autoon. Saostetun kierrätyskuitumassan (kuivaaine %) määrä on noin t/vuosi (5 000 t kuivana/a) eli keskimäärin 40 t/vuorokausi. Myös omaan käyttöön tuleva massa voidaan ajaa ruuvin läpi, jonka jälkeen se sekoitetaan paperikoneen kiertoveteen 10 m 3 :n säiliössä. Näin saadaan parempilaatuinen kuitu paperikoneelle, jolloin paperikoneen ajettavuus ja tuotettavan paperin laatu paranevat. Ruuvin suodos palautetaan pulpperointiprosessiin. Suodosvettä puhdistetaan suodosvesisihdillä. Ylimäärä suodosvedestä ajetaan jätevesikanaaliin. Valtaosa Kotkamills Oy:n tarvitsemasta lämpö- ja sähköenergiasta tuotetaan soodakattilassa, jonka pääpolttoaine on sellunprosessissa syntyvä mustalipeä (biopolttoaine). Lisäksi kombikattilassa tuotetaan höyryä polttamalla kattilassa maakaasua. Kierrätyskuitulaitoksen tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia tuotetaan tehtaan omalla voimalaitoksella. Raaka-aine koostuu keräyspahvista, keräyskartongista sekä teollisuuden kääreistä, päätylapuista ja hylsyistä. Keräyspahvin eli OCC:n osuus on yli 50 %. Keräyskartongin (nestepakkaus, kotikeräys), teollisuuden kääreiden, päätylappujen ja hylsyjen osuus on alle 50 %. Raaka-aineena tarvittavat kierrätyskuitupaalit hankitaan kotimaisilta toimittajilta pääosin Etelä-Suomen alueelta. Käytettävä keräyskuitu on pääosin kaupan ja teollisuuden parista kerättävää pahvia. Lisäksi voidaan ottaa hyvin lajiteltua kotitalouksista kerättyä pahvia ja kartonkia. Jätepahvin toimittaja lajittelee ja pakkaa pahvin 500 kg:n paaleihin, jotka on sidottu metallilangoilla. Paalit toimitetaan tehtaalle autokuljetuksena. Raaka-aineen purku tapahtuu polttoöljy- tai kaasukäyttöisillä trukeilla. Raaka-aine varastoidaan katetussa varastointitilassa. Kierrätyskuitulaitoksella ei tarvita prosessikemikaaleja. Limantorjuntaaineiden käyttö paperikoneella voi kasvaa keräyskuidun osuuden lisääntyessä. 4 YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt ilmaan Prosessipäästöt ulkoilmaan vapautuvat paalipulpperista ja säiliöiden huohotusputkista. Paalipulpperista ja säiliöistä vapautuu vesihöyryä, jossa on mukana massan pilkkoutumisesta vapautuvaa märän massan hajua. Kos-

5 ka prosessin lämpötila on melko matala, n ºC, ei päästöjen määrä ole merkittävä. Muilta osin prosessi on suljettu eikä päästöjä synny. 5 Päästöt maaperään Kierrätyskuitulaitoksen normaalitoiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Melu ja tärinä Veden hankinta ja käyttö sekä viemäröinti Kierrätyskuitulaitoksen aiheuttama melu koostuu normaaleista prosessin moottoreiden ja -laitteiden käynti- ja virtausäänistä. Prosessilaitteiden aiheuttama melutaso on laitetoimittajan mukaan noin 90 db. Tämä melu ei kantaudu laitoksen ulkopuolelle, jos huolehditaan ovien pitämisestä suljettuina. Kierrätyskuitulaitosrakennuksen seinät ovat betonisandwichelementtejä, jotka massansa takia eristävät hyvin ääntä. Melua aiheutuu paalin käsittelystä trukeilla. Trukkien melutaso trukin vieressä on noin 90 db. Kierrätyskuitupaalit tuodaan alueelle rekkakuljetuksena, mikä aiheuttaa melua. Laitoksen vaikutus alueen rekkaliikenteeseen kokonaisuutena on laskeva, sillä purukuljetukset vähenevät. Merkittäviä tärinää aiheuttavia kohteita ei ole. Kierrätyskuitulaitoksen prosessissa käytetään tehtaan (paperikone 1) kiertovettä noin 60 l/s. Tämä vesi palautuu paperikoneelle massan mukana. Lisäksi vettä käytetään laitoksen tiiviste- ja jäähdytysvesinä noin m 3 /vuosi, mikä vastaa noin 0,2 % koko tehtaan raakaveden käytöstä. Tiivistevesi otetaan tehtaan nykyisistä järjestelmistä ja johdetaan käytön jälkeen tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Prosessissa syntyy jätevesiä myös laitteiden puhdistuksen yhteydessä sekä lajittelun rejektien ulostulojen mukana. Se osa ruuvin suodoksesta, mitä ei tarvita uuden massan pulpperoinnissa, pumpataan jätevesikanaaliin. Suodosrejektin määrä on alle 1,7 t vuorokaudessa. Prosessin jätevedet sisältävät kierrätysmateriaalista liuennutta hajonnutta kuitua sekä liima- ja väriaineita. Jätevesien COD-pitoisuus on mg/l. Jätevesien ravinnepitoisuudet (typpi ja fosfori) ovat alle 1 mg/l. Prosessijätevedet johdetaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle ja käsitellään aktiivilietepuhdistamossa ennen mereen laskua. Laitoksella ei synny saniteettijätevesiä. Prosessiviemäröinti hoidetaan lattiakanaalin kautta nykyiseen prosessiviemärijärjestelmään, joka on paperikone PK1 alueen puolella. Lattiakanaali johtaa vedet pumppausmonttuun, josta jätevesi pumpataan paperitehtaan kanaaliin. Pumpun kapasiteetti on 20 l/s. Kattosadevedet johdetaan uusiin sadevesiviemäreihin. Uusiin viemäreihin johdetaan myös piha-alueen sadevedet. Uudet sadevesikaivot liitetään ny-

6 kyiseen sadevesiviemäriverkostoon. Sadevedet puretaan tehdasalueen itälaidalla sahan läheisyydessä mereen. Uusien sadevesiviemäreiden paikat eivät ole vielä tiedossa, putkistosuunnittelu on alkanut syyskuussa Jätteet Prosessissa syntyviä jätteitä ovat paalilangan poistosta tuleva metalli, lajittelun rejekti (pääosin muovia) ja raskas rejekti (mm. hiekkaa, niittejä ja metallilankaa). Jätemetallit toimitetaan hyötykäyttöön. Muovipitoinen rejekti paalataan ja toimitetaan poltettavaksi. Toimituspaikka valitaan mahdollisuuksien mukaan tehtaan lähialueelta huomioiden polttolaitoksen tekniset ominaisuudet. Rejektissä oleva alumiini tulee pystyä polttamaan muovin mukana. Raskas rejekti toimitetaan kaatopaikalle. Hiekkapitoinen kaatopaikkajäte tullaan loppusijoittamaan Kotkamills Oy:n omalle Summan tehdaskaatopaikalle. Jätelaji Jätetunnus Jätemäärä Käsittelytapa t/a Metallijäte kierrätys Lajittelun rejekti poltto Lajittelun raskas rejekti kaatopaikka Energian käyttö ja energiatehokkuus Liikenne ja liikennejärjestelyt Kierrätyskuitulaitoksella tarvitaan sähköenergiaa massan hajottamiseen, saostamiseen ja pumppaamiseen. Laitoksen sähköteho on 670 kw. Kierrätyskuitulaitoksen vuosittainen energiankulutus on 3,4 GWh vuodessa, mikä on 0,2 % koko tehdasintegraatin energian tarpeesta. Kierrätyskuitulinjan tila lämmitetään ilmalla, joka saadaan tuloilmakoneelta. Tuloilmakoneen lämmityspatteri liitetään nykyiseen lämmitysverkostoon, joka sijaitsee paperikoneen (PK1) alueen puolella. Paineilmaa tarvitaan kenttäinstrumentteihin, joilla ohjataan venttiileitä ja muita säätölaitteita. Tarvittavan paineilman määrä on noin 13 Nm 3 /h. Paineilma otetaan nykyisestä paineilmaverkosta. Ulkoinen liikenne käsittää raaka-aineen tuonnin tehtaalle, prosessista poistettavan rejektin viennin pois tehdasalueelta ja kierrätyskuitumassan viennin Tainionkosken paperikoneelle. Kuljetus tapahtuu kuorma-autoilla käyttäen Kotkansaarella nykyisiä kuljetusreittejä. Raskas liikenne on ohjeistettu käyttämään ajoreittinä Satamakatua tehtaalle liikennöitäessä. Kokonaisuutena tehtaan kuljetukset tulevat vähenemään, sillä kierrätyskuidulla vähennetään käytettävän purun määrää sellunvalmistuksessa. Hanke ei aiheuta muutosta henkilöautoliikenteeseen.

7 Kierrätyskuitulinjaan liittyvä sisäinen kuljetus sijoittuu reitille tehdasalueen pääportilta kierrätyskuitulinjan varastorakennukselle sekä varastolta takaisin pääportille. Sisäinen liikenne käsittää myös trukkiliikenteen, joka muodostuu raaka-ainekuormien purusta, rejektipaalien lastauksesta sekä rejektilavojen tyhjennyksistä autolavoille. 7 TOIMET YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEKSI YVA-menettely Toiminnan ympäristövaikutukset Hankkeelle on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Voimassa olevan jätelainsäädännön mukaan kierrätyspahvi luetaan jätteeksi. Koska kierrätyskuitulaitos tulee käsittelemään jätettä yli 100 tonnia vuorokaudessa, siihen on sovellettu YVA-arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointi ja sen perusteella tehty arviointiselostus on tehty maaliskuussa 2010 valmistuneen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksen nähtävilläoloaika on päättynyt ja yhteysviranomainen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan arviointiselostus on hyvin laadittu ja se sisältää runsaasti tietoa hankkeen toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on katsonut, että arviointiselostus on riittävä. Arviointiselostus on tehty arviointiohjelman sekä yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon mukaisesti ja se vastaa YVA-lain ja -asetuksen keskeisiä vaatimuksia. Kierrätyskuitulaitoksen päästöt ilmaan ovat vähäisiä. Syntyvät jätevedet puhdistetaan tehtaan omalla jätevedenpuhdistamolla. Laitoksen normaalitoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia vesistöön, maaperään tai luontoon. Kierrätyskuitulaitoksen vaikutukset paperintuotannon päästöihin ovat pääosin positiivisia, sillä kierrätyskuitulinja muun muassa. vähentää ilmapäästöjä ja päästöjä vesistöön johtuen purusellun tuotannon vähenemisestä. Kierrätyskuitulaitos ei lisää hajua. Kierrätyskuituprosessista ei aiheudu TRS-päästöjä eli haisevia rikkiyhdisteitä. Pölypäästöihin kierrätyskuitulinjan toiminnalla ei ole vaikutusta. Kierrätyskuitupaalit puretaan kuorma-autoista ulkona, mutta paalien avaaminen ja syöttö prosessiin tapahtuu sisätiloissa. Kierrätyskuitupaaleista ei aiheudu pölyhaittaa ulkoilmaan. Kierrätyskuitulaitoksen ei katsota vähentävän alueen viihtyvyyttä asumisen, loma-asumisen ja virkistystoiminnan kannalta hajun, melun tai pölyn vaikutuksesta.

8 Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Terveyshaittojen kannalta keskeisiä asioita alueella ovat päästöt ilmaan ja melu. Kierrätyskuituhanke vähentää paperintuotannon ilmapäästöjä. Laitos ei lisää alueen melutasoa, joten laitoksella ei ole negatiivisia terveysvaikutuksia. Laitoksella on sertifioidut laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuus- sekä puun alkuperän hallintajärjestelmät. Sertifikaatit ovat myöntäneet ulkopuoliset akkreditoidut sertifiointilaitokset: Inspecta Sertifiointi Oy sekä sveitsiläinen Swiss Quality Association (SQS). Kierrätyskuitulaitoksen toiminnot sisällytetään osaksi järjestelmiä. Järjestelmien viimeisin ulkoinen auditointi on pidetty Auditointi kattoi kaikki sertifioidut järjestelmät: Laatujärjestelmä ISO 9001: 2008 Ympäristöjärjestelmä ISO 14001: 2004 Työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001: 2007 Puun alkuperän hallintajärjestelmä (CoC) PEFC: 2006, Annex 4 ja PEFC LOGO USE: 2006 Puun alkuperän hallintajärjestelmä (CoC) FSC-STD , FSC-STD ja FSC-STD Sertifikaattien voimassaolon jatkuvuus omistajavaihdoksen jälkeen on vahvistettu auditoinnissa ja sertifikaatit kirjoitetaan Kotkamills Oy:n nimelle auditoinnin perusteella. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan riskit voivat liittyä esim. liikenneonnettomuuteen, tulipaloon tai kuitusulpun pääsyyn piha-alueelle. Ympäristöriskien kannalta merkittävin asia on materiaalin käsittely ja kuljetus piha-alueilla sekä sitä kautta mahdolliset päästöt sadevesiviemäriin ja edelleen mereen. Liikenneonnettomuudessa kierrätyskuitupaaleja kuljettava sekä kemikaaleja kuljettava rekka-auto voivat törmätä toisiinsa, jolloin kemikaaleja ja öljyä valuu piha-alueelle ja sitä kautta sadevesiviemäreihin sekä mereen. Vahinkotilanteessa vaikutusten suuruuteen vaikuttaa kemikaalin määrä ja laatu. Vaikutuksiltaan pahin olisi rikkihappokuorman purkautuminen pihaalueelle. Pahimmillaan sadevesiviemärin purkualueella voidaan havaita paikallisia kalakuolemia sekä purkuputken suualueen sedimentin pilaantumista. Riskiä hallitaan tehdasalueella kemikaaleja ja paaleja kuljettavien rekka-autojen eri ajoreiteillä sekä 30 km/h nopeusrajoituksella. Kuljettajien ohjeistus ja opastus tapahtuu portilla. Kierrätyskuitulinja vaikuttaa koko tehtaan kuljetusmääriin vähentävästi, sillä kierrätyskuidulla vähennetään käytettävän purun määrää sellunvalmistuksessa. Kokonaisliikenteen vähentyessä myös mahdollinen onnettomuusriski pienenee. Trukin kaatumisesta johtuen trukin öljyä voi päästä piha-alueelle ja sitä kautta sadevesiviemäreihin ja mereen. Riskiä hallitaan öljyntorjuntavalmiu- 8

9 Paras käyttökelpoinen tekniikka della, sadevesiviemäreiden peittämisellä vahinkotapauksissa sekä työntekijöiden koulutuksella ja valmennuksella. Sadevesikaivot puhdistetaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, jolloin myös tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto ja esteetön toiminta. Sadevesiviemärikartoitus tehtaalla tehdään kolmen vuoden välein ja sen laatimisesta ja säilyttämisestä vastaa ympäristöpäällikkö. Kierrätyskuitupaalien purun yhteydessä paperinriekaleita voi päästä ympäristöön. Riskiä hallitaan huolellisella paalien purulla ja siirrolla sekä alueen säännöllisellä siivoamisella. Ainoastaan kierrätyskuitupaalien purku rekkaautoista tapahtuu ulkona, paalien muu käsittely tapahtuu sisätiloissa. Suuri tulipalo voisi saada alkunsa kaapelihyllyjen tai laitteiden päälle kertyneen kuivan paperipölyn syttyessä kipinästä. Kaapelihyllyjen ja laitteiden päällykset siivotaan säännöllisesti ja henkilökuntaa koulutetaan alkusammutustaitoiseksi. Lisäksi tehtaalla on käytössä sprinklerijärjestelmä. Kierrätyskuitulaitoksen sprinklerijärjestelmä liitetään nykyiseen sprinklerijärjestelmään. Laitteistojen ennakkohuolloilla ja tarkastuksilla hallitaan laitteiston rikkoutumisesta johtuvia riskejä, joista voisi olla seurauksena melupäästöjä (paalikuljettimen ja puhaltimen laakerin rikkoutuminen) tai päästöjä jätevedenpuhdistamolle (putkirikko). Jätevesijärjestelmässä on varojärjestelmät. Kotkamills Oy:n ympäristövahinkovakuutus on otettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä, vakuutuksen numero on Laitoksella sovelletaan alan uusinta tekniikkaa ja valittu prosessi on energiatehokkain vastaavista laitoksista. 9 Prosessi Tekninen kuvaus BAT arvio Paalien vastaanotto Pulpperointi Paalit puretaan hihnalle, josta paalilangat siirtyvät metallin kierrätykseen Lajittelu on yhdistetty osaksi pulpperin laitteistoa, mikä säästää materiaalia ja energiaa. Alan parasta tekniikkaa Alan parasta tekniikkaa Energian käyttö Energiatehokas Alan parasta tekniikkaa Veden käyttö Prosessissa käytetään paperitehtaan kiertovettä. Alan parasta tekniikkaa Jätteen muodostuminen Jätteistä poistetaan kuidut mahdollisimman tehokkaasti. Alan parasta tekniikkaa Toimintajärjestelmä ISO Alan parasta tekniikkaa

10 10 Toiminnanharjoittajan ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi Toimintojen ja prosessien seuranta ja tarkkailu on ohjeistettu laatujärjestelmässä ISO Ympäristönsuojeluun ja tarkkailuun liittyvä ohjeistus ja raportointi on myös soveltuvilta osin sisällytetty ISO ympäristöhallintajärjestelmään. Kierrätyskuitulaitoksen käytöntarkkailu sisällytetään tehtaan järjestelmiin. Prosessien toimintaa ohjataan ja säädetään prosessinohjausjärjestelmillä, joista välittyvä tieto toimii raportoinnin pohjana. Kierrätyskuitulinjan ohjaukset liitetään olemassa olevaan ohjausjärjestelmään. Varsinainen ohjauspaikka on nykyinen paperitehtaan valvomo, jonka lisäksi ohjaus on mahdollista suorittaa uudelta kenttäohjauspäätteeltä. Laitteiston huollot suoritetaan laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kanaalipumpun käyntiaikaa seurataan ja raportoidaan. Tarkkailun päämääränä on varmistaa prosessien mahdollisimman häiriötön käynti ja ympäristöön joutuvan kuormituksen minimointi kaikissa tilanteissa. Häiriötilanteet kirjataan vuorotyönjohtajan toimesta ympäristötietojärjestelmään, mikä on tehtaan intranetissä. Merkittävistä, päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista tehdään ilmoitus ympäristöviranomaisille (Kaakkois- Suomen ELY-keskus ja Kotkan kaupungin ympäristölautakunta). Tällaisissa tapauksissa käynnistetään myös tarpeellinen ympäristövaikutusten tarkkailu yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa. HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja Kotkan kaupungissa välisenä aikana. Kuulutus on julkaistu Kymen Sanomat - nimisessä sanomalehdessä Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. LAUSUNNOT Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon lupahakemuksesta Kaakkois- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kotkan kaupungilta ja Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus lausuu, että Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa hakemuksen mukaisesti, kun laitoksen toiminnassa huomioidaan seuraavassa esitetyt asiat.

11 Kotkamills Oy:llä on nykyiselle toiminnalleen Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös, joka tulee tarkistettavaksi mennessä. Päätöksen lupamääräykset kattavat varsin hyvin myös uuden kierrätyskuitulaitoksen toiminnan eikä päätöksen kuormitusraja-arvoja (mm. päästöt mereen ja meluarvot) ole tässä yhteydessä esitetyn muutoksen/laajennuksen vuoksi tarpeen muuttaa. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomioita toiminta-alueen siisteyteen ja roskaantumisen vähentämisen hallintaan. Toiminta tulee järjestää siten, ettei raaka-aineita tai kierrätysmassaa pääse vesienkäsittely-järjestelmiin, jolloin on mahdollista aiheutua tukkeutumia ja ongelmia vesien käsittelylle tai johtamiselle. Jäteraaka-aineet ja toiminnassa syntyvät jätejakeet tulee varastoida siten, että mahdolliset hajuhaitat voidaan ennaltaehkäistä. Muodostuvat jätteet tulee toimittaa säännöllisesti asianmukaisen luvan omaavaan käsittelylaitokseen. Muodostuvan poltettavaksi suunnitellun rejektin laatua tulee seurata ja jakeen haitta-aineita selvittää tarvittaessa tarkemmin jatkokäsittelyn häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käsittelypaikan lupamääräysten velvoitteet huomioiden. Muodostuvien jätteiden jatkokäsittelypaikka tulee olla selvillä ennen toiminnan aloittamista. Kaatopaikalle toimitettavan rejektin kaatopaikkakelpoisuus tulee varmistaa ainakin kertaluonteisesti ja prosessin raaka-aineiden muutosten yhteydessä. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan tarkkailu tulee sisällyttää osaksi tehtaan muuta toimintaa kattavaa tarkkailua. Lupahakemuksen mukaisen toiminnan tarkkailu voidaan sisällyttää koko tehtaan päivitettävään tarkkailusuunnitelmaan, jonka hyväksyminen on tarkoituksenmukaista ajoittaa koko tehtaan ympäristöluvan tarkistamisesta tehtävän päätöksen yhteyteen. Tarkkailusuunnitelman laadinnassa tulee huomioida erityisesti käytöntarkkailun riittävä laajuus sekä uudessa kierrätyskuitulaitoksessa muodostuvien jätevesien laatu ja määrä sekä vaikutukset tehtaan jätevedenpuhdistamon toimintaan. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan vuosiraportointi tulee liittää osaksi koko tehtaan raportointia. Raportoinnin yksityiskohdista voidaan sopia tarkemmin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei näe estettä toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksen hausta huolimatta. Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on lausunut seuraavaa: Kotka Mills Oy:n ympäristölupahakemuksen pohjana on lakisääteisen YVA- menettelyn kautta laadittu kattava ympäristövaikutusten arviointi. Laitoksen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi, seurannaisvaikutuksiltaan osin positiivisiksi. Purusellun tuotannon vähentyessä mm. päästöt vesistöön ja ilmaan vähenevät. Purun korvaaminen kierrätyskuidulla vähentää myös purukuljetuksia alueelle. 11

12 Kiinteän jätteen määrä lisääntyy, sillä kierrätyskuidun lajittelun jätteet ovat määrältään purusellun tuotannon jätteitä suuremmat. Jätteen määrän vähentämiseen, erityisesti kaatopaikalle toimitettavan osuuden pienentämiseen onkin syytä kiinnittää toiminnan kehittämisessä huomiota. Muovipitoinen rejekti toimitetaan hakemuksen mukaan poltettavaksi. Toimituspaikkaa ei hakemuksessa ole määritelty. Syntyvää alumiinipitoista muovia käsittelemään pystyvän toimituspaikan tulee olla varmistettuna ennen toiminnan käynnistymistä. Meluhaittaa toiminnasta ei ennakkoon arvioiden ole. Melu ei kantaudu laitoksen ulkopuolelle, jos ovet ovat suljettuina. Mikäli ennakkoarvioista poiketen toiminnasta aiheutuu meluhaittaa lähiasutukselle, tulee haittojen poistamiseen ryhtyä nopeasti. Kierrätyskuitulinjan prosessista ei aiheudu hajupäästöjä. Pieni hajuhaitan mahdollisuus sisältyy kierrätyskuitumateriaaliin ja rejektiin. Hajuhaittoja ennaltaehkäistään säilyttämällä kierrätyskuitupaaleja ja rejektiä vain lyhytaikaisesti ulkoilmassa. Laitoksen lähituntumassa on asutusta, minkä vuoksi hajuhaittojen ehkäisemiseen tulee kiinnittää huomiota ja haittojen esiintyessä on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. Roskaantumisen ennaltaehkäisemiseksi tulee kiinnittää huomiota ulkotiloissa tapahtuvaan kuitu- ja rejektipaalien käsittelyyn (esim. työtavat ja työnohjaus kuormien käsittelyssä). Piha-alue tulee pitää puhtaana irtoroskista materiaalin leviämisen ehkäisemiseksi. Hakemuksesta ei käy ilmi onko sadevesiverkostoon asennettu hiekanerotuskaivoja. Sadevesikaivo tulee tarvittaessa varustaa hiekanerottimin. Päästöjen joutumista sadevesiviemäreihin on tarpeen ehkäistä yvaselostuksessa esitetyin toimenpitein (mm. säiliötyöohjeet, toimintaohjeet ja -välineet vuotojen varalle, viemärin peittäminen vuodon sattuessa, viemäreiden säännöllinen huolto ja tarkistus) ja tarvittaessa esim. manuaalisin sulkuventtiilein. Laitoksen vaikutuksia on esitetty seurattavaksi Laminating Papers Oy:n ympäristöjärjestelmän ja ympäristöluvan mukaisesti. Käytöntarkkailun osalta on ohjelmaan tarpeen lisätä YVA:ssa esitetyn mukaisesti kierrätyskuitulinjan ennakkohuoltoa koskevat kohteet (mm. ilmastointipuhaltimet, sadevesiviemärin kunto). 12 HAKIJAN KUULEMINEN Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen annetuista lausunnoista. Hakija ei ole antanut vastinetta.

13 13 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Lupamääräykset Aluehallintovirasto myöntää Kotkamills Oy:lle kierrätyskuitulaitoksen ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti ja toiminnanaloittamisluvan. Kierrätyskuitulaitos rakennetaan Kotkan kaupungin Kotkansaaren kaupunginosaan, Kotkamills Oy:n tehdasalueelle, kiinteistölle Kierrätyskuitulaitoksen kapasiteetti on tonnia kuitua vuodessa. Toiminnassa on noudatettava hakemuksen lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: 1. Raaka-aineiden ja jätteiden käsittely sekä liikenne ja varastointi on toteutettava ja järjestettävä niin, että ympäristön pölyhaitat sekä roskaantuminen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pölyn ja roskien leviäminen tehdasalueen ulkopuolelle on estettävä. 2. Toiminta ja liikennöinti tehdasalueella on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu tarpeettomasti häiritsevää melua. Meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden valinnassa, käytössä ja tehtaan kunnossapidossa. Keskeisten melua aiheuttavien laitteiden kuten puhaltimien hankinnoissa on otettava huomioon paras käytettävä tekniikka ja edellytettävä laitetoimittajilta melun äänitehotason (LWA) takuuarvoja. Meluntorjuntaan käytettävien rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon käytettävien materiaalien ja materiaalipaksuuksien riittävä ääneneristävyys. 3. Jäteraaka-aineet tulee varastoida siten, että mahdolliset hajuhaitat voidaan ennaltaehkäistä. Poltettavaksi suunnitellun rejektin laatua tulee seurata ja tarvittaessa sen haitta-aineita selvittää jatkokäsittelyn häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käsittelypaikan lupamääräysten velvoitteet huomioon ottaen. Kaatopaikalle toimitettavan rejektin kaatopaikkakelpoisuus tulee varmistaa ainakin kertaluonteisesti ja prosessin raaka-aineiden muutosten yhteydessä. 4. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on kerättävä, lajiteltava, varastoitava asianmukaisesti ja toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltäväksi luvan saaneeseen käsittelypaikkaan. Jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimittamaan hyötykäyttöön. Tiedot vastaanotettavan kierrätysjätteen määrästä ja syntyperästä on vuosittain raportoitava Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle. 5. Luvan saajalla on oltava ajan tasalla oleva suunnitelma, joka koskee toimintaa tuotannossa esiintyvien onnettomuus- ja poikkeustilanteiden aikana. Suunnitelmassa on oltava myös ohjeet siitä, kuinka onnettomuus- ja poikkeustilanteet, niiden vaikutukset esimerkiksi päästöinä ympäristöön ja

14 niihin johtaneet tekijät tutkitaan, miten suunnitellaan toimenpiteitä, joilla estetään tapahtuman uusiutuminen ja joilla vähennetään aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tapahtunutta onnettomuus- tai poikkeustilannetta koskevat tutkinnan tulokset on kirjattava ja raportoitava kootusti vuosiraportoinnin yhteydessä. 6. Luvan saajan on tarkkailtava toimintaa ja sen päästöjä sekä näiden vaikutuksia ympäristössä. Tarkkailussa on pyrittävä selvittämään myös, aiheuttaako uuden raaka-aineen käyttö hajujen muodostumista tehtaan prosessi- ja massavesissä esimerkiksi seisokkien aikoina. Kierrätyskuitulaitoksen toiminnan tarkkailu ja toiminnan vuosiraportointi voidaan sisällyttää osaksi tehtaan muuta toimintaa koskevaa tarkkailua. Päivitetty tarkkailusuunnitelmaesitys tulee liittää koko tehtaan ympäristöluvan tarkistamista koskevaan hakemukseen ( ). 14 RATKAISUN PERUSTELUT Toiminnasta ei aiheudu tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Kotkamills Oy:llä on nykyiselle toiminnalleen Itä-Suomen ympäristölupaviraston antama ympäristölupapäätös. Päätöksen lupamääräykset kattavat myös uuden kierrätyskuitulaitoksen toiminnan eikä kuormitusraja-arvoja tässä yhteydessä esitetyn uuden toiminnan vuoksi ole tarpeen asettaa. Päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annettavat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräykset poikkeustilanteista ovat tarpeen, koska mahdollisesti tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeustilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 62 ja 64 :iin. Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevissa määräyksissä on annettu velvollisuus poikkeaviin tilanteisiin varautumisesta ja niissä toimimisesta siten, että niistä aiheutuva ympäristökuormitus on minimoitavissa. Lisäksi on annettu määräys, että jokaisesta poikkeavasta tilanteesta on tutkittava tilanteeseen johtaneet tekijät, jotta vastaavien tilanteiden varalle voidaan varautua ennakolta. Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi sekä toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Kierrätysmassojen jätevedet voivat olla biologisesti nopeasti hajoavia ja lisäävät riskiä anaerobisesta käymisestä aiheu-

15 tuville hajuhaitoille muun muassa seisokkitilanteissa. Asiaa on syytä selvittää muutostilanteessa tarkkailutoimin. Kierrätysjätteiden käytöstä ja hyödyntämisestä on tarpeen raportoida valvovalle viranomaiselle jätehuoltolainsäädännön tilastointi- ja selvitysvelvoitteiden vuoksi. Ely-keskuksen on oltava perillä kierrätettyjen biohajoavien jätteiden käsittelystä toimialueellaan liittyen mm. kaatopaikkajätteiden yleiseen vähentämisvelvoitteeseen (Vnp 861/1997, 8a ). 15 VASTAUS LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kotkan kaupungin ympäristölautakunnan lausunnot on otettu huomioon luparatkaisusta ja ratkaisun perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen Kotkamills Oy:llä on muuta toimintaa koskeva, voimassa oleva, myönnetty ympäristölupa nro 72/03/1, joka tulee tarkistettavaksi Luvan saajan on toimitettava siinä yhteydessä myös kierrätyskuitulaitoksen osalta ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. TOIMINNANALOITTAMISLUPA Kotkamills Oy saa aloittaa kierrätyskuitulaitoksen toiminnan lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli asettaa ennen toiminnan aloittamista euron suuruisen hyväksyttävän vakuu-

16 den Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Aluehallintovirasto katsoo, että päätöksen toimeenpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi (YSL 101 ). Lupa tulee tarkistettavaksi Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (YSL 101 a ). 16 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 4 7, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 46, 52 56, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus 1, 5, 16, 18, 19, 37 :t Jätelaki 3, 4, 6, 7, 15, 19, 51, 52 :t Jäteasetus 7 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu ,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n ja asetuksen liitteen kohdan 2.1 mukaan muun massatehtaan kuin sellutehtaan ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksua on alennettu 35 %, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut taulukossa mainittua pienempi. Ympäristönsuojelulaki 105 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Kotkamills Oy Jäljennös päätöksestä Kotkan kaupunginhallitus Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

17 17 Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä kuulutetaan Kotkan kaupungissa virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Kymen Sanomat -nimisessä sanomalehdessä.

18 18 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Ilpo Hiltunen Harri Majander Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Ilpo Hiltunen (asian esittelijä) ja Harri Majander. IH/sl

19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikkaan. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen Helsingin toimipaikan yhteystiedot käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki postiosoite: PL 115, Helsinki puhelin: (vaihde) telekopio: (09) sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Kristiinankaupungin Karhusaaren satamaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot