METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto. Metsäliiton kotipaikka on Helsinki. 2 TOIMIALA Metsäliiton tarkoituksena on toimia jäsentensä metsätalouden tukemiseksi ja jäsenten tuottaman puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti ja teknisesti tehokkaalla tavalla voittoa tavoitellen ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi Metsäliitto voi tuottaa met sätalouden palveluita, ostaa ja myydä puutavaraa, harjoittaa metsäteollisuutta ja muuta metsätalouden tuotteiden jalostusta ja kauppaa sekä hankkia toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Metsäliiton palveluksia voivat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, mikäli hallintoneuvosto ei toisin päätä. 3 JÄSENYYDEN HAKEMINEN JA ALKAMINEN Jäseneksi voi Metsäliiton hallitus hyväksyä jokaisen Suomessa vähintään kolme hehtaaria kasvullista metsämaata omistavan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka on halukas toimimaan sääntöjen määrittelemän tarkoituksen hyväksi, ja jonka toiminta ei muutenkaan ole ristiriidassa sääntöjen kanssa. Metsänomistajaan rinnastetaan myös sellainen yksityinen henkilö tai yhteisö, jolla on pysyvä hallintaoikeus metsään. Metsäliiton jäseneksi pyrkivän tulee tehdä Metsäliiton hallituksen valtuuttamalle henkilölle kirjallinen hakemus, jossa on sijaintikunnittain mainittava hänen omistamansa tai pysyvästi hallitsemansa kasvullisen metsämaan kokonaispinta-ala. Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty Metsäliiton jäsenluetteloon. 4 JÄSENEN VELVOLLISUUS OTTAA OSUUKSIA Osuuden nimellisarvo on yksi (1) euro. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan perusteella, kuitenkin siten, että jäsen on velvollinen ottamaan enintään osuutta. Osuuksien määräämistä varten maa jaetaan viiteen maantieteelliseen vyöhykkeeseen. Osuuksien määrä on ensimmäisessä vyöhykkeessä 65, toisessa 50, kolmannessa 35, neljännessä 22,5 ja viidennessä vyöhykkeessä 12,5 osuutta hehtaaria kohti. Kuntaluettelo, josta ilmenee osuuksien määrä hehtaaria kohti, on näiden sääntöjen liitteenä. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia lasketaan siten, että jäsenen omistaman metsämaan pinta-ala hehtaareina kerrotaan sijaintikunnittain ao. kunnalle vahvistetulla osuuksien määrällä hehtaaria kohti ja tulo korotetaan ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai luovuttaa sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia lasketaan uudestaan siten, kuin edellä on sanottu. Jos jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia vähenee, hän voi pyytää velvoitteen ylittävistä osuuksista maksetun määrän palauttamista samoin ehdoin kuin eronneelle jäsenelle. Ellei hän sitä tee, velvoitteen ylittävät osuudet, joista on maksettu täysi maksu, muutetaan lisäosuuksiksi. 5 OSUUKSIEN MAKSAMINEN Maksu osuuksista peritään hallituksen määräämällä tavalla jäseneltä vastaanotetun puutavaran kauppahinnasta tai muulla tavoin rahana viiden (5) vuoden kuluessa jäseneksi liittymisestä. Jos jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia nousee sen johdosta, että hän hankkii lisää metsämaata tai osuuksien ottamisvelvollisuutta koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan, korotus on maksettava viiden (5) vuoden kuluessa sen voimaan tulemisesta. Jäsenelle tuleva korko tai ylijäämänpalautus pidätetään osuuksien maksamiseksi, kunnes jäsenen osuudet on täysin maksettu. 6 LISÄOSUUDET Lisäosuuksia on kolmea lajia: A-lisä osuudet, B-lisäosuudet ja C-lisäosuudet. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa otetut lisäosuudet ovat A-lisäosuuksia. Lisäosuuksien nimellisarvo on yksi (1) euro. Lisäosuuksista suoritettu määrä muo dostaa lisäosuuspääoman. Lisäosuuksien antamisesta ja niiden mak samisesta ja muista ehdoista päättää Metsäliiton hallitus. Samanlajisten lisäosuuksien ehdot voivat poiketa toisistaan, jolloin tällaiset lisäosuudet voidaan merkitä toisistaan poikkeavilla tunnuksilla. Vain jäsen, jonka osuudet on täysin maksettu, voi ottaa lisäosuuksia. Lisäosuudet on maksettava yhdellä kertaa. Lisä osuu den tuottamat oikeudet syntyvät, kun lisäosuus on maksettu Metsäliitolle. A-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään yhdeksänsataamiljoonaa ( ). B-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataamiljoonaa ( ). C- lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään satamiljoonaa ( ) Lisäosuuksille maksetaan korkoa sääntö jen 14 :n mukaisesti. Lisäosuuksille mak settava korko voi poiketa sääntöjen 4 :n mukaan otetuille osuuksille maksettavasta korosta. Lisäksi lisäosuuksiin voi liittyä muu taloudellinen etuus. Metsäliiton hallitus voi päättää antaa uusia lisäosuuksia rahasto- tai sekakorotuksessa. Rahasto- tai sekakorotuksessa annettua lisäosuutta tai lisäosuusmaksun osaa ei palauteta, ellei Metsäliiton hallitus lisäosuuksia annettaessa tai erityisistä syistä myöhemmin päätä, että se voidaan palauttaa. Mikäli tällaista lisäosuutta tai sen osaa ei palauteta, se siirretään vararahastoon palautuksen yleisten edellytysten täyttyessä. Lisäosuuspääomaa voidaan alentaa sääntöjä muuttamalla siten, että lisäosuusmaksuja tai lisäosuusmaksun osa palautetaan jäsenille tai sille, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt. A-, B- ja C-lisäosuuspääoman alentamisesta voidaan päättää erikseen. Tällöin kaikkien ao. lisäosuuksia ottaneiden jäsenten lisäosuusmaksuja palautetaan samassa suhteessa. Jäsen voi saada lisäosuutensa palautettua joko erotessaan tai muutoin vaatimalla kirjallisesti. A-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan jäsenelle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, kuuden (6) kuukauden kuluttua ja B- ja C-lisäosuuksista maksettu määrä kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi, tai osuuskunta vastaanotti jäsenen kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä ottaen huo mioon, mitä sääntöjen 15 :ssä säädetään. 7 OSUUKSIEN SIIRTÄMINEN Jäsen voi siirtää oikeutensa osuudesta tai lisä osuudesta suoritettuun määrään toiselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai hakemuk sesta hy väksytään jäseneksi, hänellä on samat oikeudet osuudesta ja lisäosuudesta maksetun määrän palautukseen ja ylijäämään, kuin siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuk sensa evätään, hänellä on vain samat oikeudet, jotka siirtäjällä olisi erotessaan ollut. Rekisteröity Y-tunnus

2 8 JÄSENEN TALOUDELLINEN VASTUU Metsäliiton jäsen vastaa Metsäliiton sitoumuksista vain osuus- ja lisäosuusmaksullaan. 9 PERIAATTEELLINEN MARKKINOINTIVELVOLLISUUS Jäsenyyteen sisältyy periaatteellinen velvollisuus luovuttaa Metsäliiton markkinoitavaksi jäsenen omistamasta ja hallitsemasta metsästä myyntiin hakattava puutavara. 10 EROAMINEN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Metsäliitossa päättyvät heti, kun hänen eroamisilmoituksensa on saapunut. Jos jäsen on täysimääräisesti siirtänyt oikeutensa osuuksista suoritettuun määrään toiselle, on siirrosta tehdyllä kirjallisella ilmoituksella sama vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa Metsäliitosta. Kun Metsäliiton jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai purkautuu, katsotaan se Metsäliitosta eronneeksi. 11 JÄSENEN EROTTAMINEN Jäsen voidaan erottaa Metsäliiton jäsenyydestä: 1 ellei hän täytä lain ja näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 2 jos hän on tuottanut Metsäliitolle huomattavaa vahinkoa tai ilmeisesti toiminut sen etuja vastaan, 3 jos hän ei täytä sääntöjen 3 :n 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä. Jäsenen erottamisesta päättää Metsäliiton hallitus. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä edustajistolle. Valituskirjelmä on lähetettävä hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenelle on pöytäkirjanotteella ilmoitettu erottamisesta. Jos edustajisto joutuu äänestämään erottamisesta, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Erottamispäätös raukeaa, jos vähintään kolmasosa (1/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä vastustaa. Ellei valitusta ole tehty määräaikana, hallituksen päätös jää voimaan. 12 OSUUKSISTA MAKSETUN MÄÄRÄN PALAUTTAMINEN JÄSENYYDEN PÄÄTTYESSÄ Kun jäsenyys Metsäliitossa on päättynyt, on entisellä jäsenellä tai sillä, jolle hänen oikeutensa osuuksiin on siirtynyt, oikeus saada osuuksista maksettu määrä takaisin vuoden kuluttua jäsenyyden päättymistä lähinnä seuraavasta tilinpäätös päivästä ottaen huomioon, mitä sääntöjen 15 :ssä säädetään. Edellä säädetyn estämättä entinen jäsen voi saada osuusmaksun palautuksen jäsenyyden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä edellyttäen, että Metsäliitolla on palautusta vastaava määrä jakokelpoista ylijäämää, eikä tilikauden aikana palautettavaksi tulevien osuusmaksujen yhteismäärä ylitä kymmentä (10) prosenttia viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta osuuspääoman määrästä. Oikeus nopeutettuun palautukseen määräytyy jäsenyyden päättymisen mukaan aikajärjestyksessä. Jos jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi, osuusmaksun palautusta koskevia määräyksiä sovellettaessa jäsenyyden katsotaan lakanneen silloin, kun Metsäliitto on saanut kuolemasta tiedon. 13 RAHASTOT Metsäliiton toiminnan turvaamiseksi kerätään sille vararahastoa, kunnes se vastaa osuus pääoman kolminkertaista määrää, kuitenkin vähintään yhtä (1) prosenttia taseen loppusummasta. Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tili kauden ylijäämästä, kunnes se on kasvanut täyteen määräänsä. Hallintoneuvoston ehdotuksesta edustajisto voi perustaa muitakin rahastoja, joiden käytöstä samalla tarkemmin päätetään. 14 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN Jäsenille voidaan jakaa Metsäliiton ylijäämästä korkoa, ylijäämänpalautusta tai muuta tuot toa. Jaettava määrä ei saa ylittää viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaista jakokelpoista ylijäämää ottaen huomioon osuuskuntalain 8 luvun 3 5 :ssä säädetyt rajoitukset. Osuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta osuus ja lisäosuus on ollut maksettuna. Jos jäsenelle jaetaan ylijäämänpalautusta sillä perusteella, miten hän on käyttänyt Metsäliiton palveluja, toimitetaan jako Metsäliiton jäseniltään päättyneen tilikauden aikana vastaanottamien puutavaralajien määrien suhteessa niille puutavaralajeille, joille ylijäämää on päätetty palauttaa. Oikeus tulevaan korkoon, ylijäämänpalautukseen tai muuhun tuottoon päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys on päättynyt. 15 LISÄOSUUKSIEN JA OSUUKSIEN PALAUTTAMISEN MÄÄRÄ Lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. 16 EDUSTAJISTO Metsäliiton jäsenten päättämisoikeutta käyttää heidän keskuudestaan vaalipiireittäin valittu edustajisto. Maan jakamisen vaalipiireihin vahvistaa hallintoneuvosto. Vaalipiirejä määrättäessä pyritään noudattamaan Metsäliiton piiriorganisaation mukaista jakoa. Kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa, kuin sen vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä. Edustajat valitaan Metsäliiton vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen. Vaalikelpoinen edustajistoon on täysivaltainen Metsäliiton jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää, ja joka ei ole Metsäliiton palveluksessa eikä sen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Vaalikelpoinen edustajistoon on vaihtoehtoisesti myös jäsenen aviopuoliso samoin edellytyksin kuin jäsen. Jos joku valituksi tulleista eroaa edustajistosta, tai hänet valitaan joko hallintoneuvostoon tai hallitukseen ennen hänen toimikautensa päättymistä, tulee hänen tilalleen hallintoneuvoston kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu varaedustaja. Edustajiston vaali toimitetaan joka neljäs vuosi. Edustajan toimikausi alkaa vaalivuoden heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä neljän vuoden kuluttua. Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenilleen palkkio sekä korvaus matkakuluista. 17 EDUSTAJISTON KOKOUS Edustajisto pitää vuosittain yhden varsi naisen kokouksen hallintoneuvoston mää räämänä päivänä viimeistään tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos edustajiston aikaisempi kokous on niin päättänyt, tai jos hallintoneuvosto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallintoneuvostolta kirjallisesti pyytää. Edustajiston kokoukset pidetään Metsäliiton kotipaikalla tai Espoossa, ellei hal lin toneuvosto yksittäistapauksessa pää tä kokousta pidettäväksi muualla Suo messa. Edustajiston kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Sen jälkeen edustajisto valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa.

3 Edustajiston kokouksessa on jokaisella edustajalla yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Edustajiston kokouksen pöytäkirjan laatii ja allekirjoittaa hallintoneuvoston sihteeri, ja sen vahvistavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa. 18 EDUSTAJISTON KOOLLE KUTSUMINEN Edustajiston kokouksen kutsuu koolle hallin toneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään jokaiselle edustajalle kirjallisena aikaisintaan kah ta kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Kokouksessa kä siteltävät asiat on mainittava kutsukirjeessä. Edustajiston jäsenten esittämä asia voi tulla edustajiston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallintoneuvostolle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 19 EDUSTAJISTON VARSINAI- SESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Edustajiston varsinaisessa kokouksessa esitetään 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja -taseen, 2 hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, 3 tilintarkastuskertomus, 4 hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin, päätetään 5 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta, 6 vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä tai toimista, joihin mahdollinen tappio antaa aihetta, 7 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 8 hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista, 9 hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, valitaan 10 hallintoneuvoston jäsenet, 11 yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, sekä käsitellään 12 muut kokouskutsussa mainitut asiat. 20 HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kak - sikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliiton jäsenistä valitsemaa henkilöä. Tämän lisäksi henkilöstö voi valita enintään viisi (5) jäsentä siten, kuin erikseen on sovittu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti. Edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten ja henkilöstöedustajien lisäksi hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen edustajiston varsinaisen kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun. Hallintoneuvoston jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa päättyy kuitenkin seuraavana vuonna pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Jäseniä hallintoneuvostoon valittaessa pyritään siihen, että jokaiselta hankinta-alueelta tulee valituksi vähintään yksi henkilö. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmasosa. Hallintoneuvostoon ei saa kuulua Metsäliiton hallituksen jäsen. Hallintoneuvostolla voi olla toimikuntia, jotka valmistelevat hallintoneuvoston päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallinto neu vosto päättää toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja työjärjestyksestä. 21 HALLINTONEUVOSTON KOKOUS Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, hoitaa puheenjohtajan tehtävät se hallintoneuvoston jäsen, jonka läsnä olevat valitsevat. Jos hallintoneuvostossa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Kokouksessa on hallituksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallintoneuvoston puolesta lähetettävät asiakirjat. 22 HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Metsäliittoa hoidetaan näiden sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja Metsäliiton edun mukaisesti, sekä valvoa edustajiston päätösten täytäntöön panemista. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu: 1 valita kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palk kansa ja palkkionsa. Vaalikelpoisia halllitukseen ovat Metsäliiton jäsenet. Hallintoneuvostolla on valta, milloin syytä on, vapauttaa hallituksen jäsen tehtävistään ennen toimikauden päättymistäkin, 2 valita toimitusjohtaja, joka toimii samalla pääjohtajana, ellei hallinto neuvosto toisin päätä, 3 antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai muuten periaatteellisesti tärkeitä, 4 tarkastaa hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilin päätös sekä antaa niistä oma lausuntonsa edustajistolle, 5 antaa edustajistolle ehdotus ylijäämän käyttämisestä, 6 valmistella edustajiston käsiteltäviksi tulevat asiat sekä 7 päättää muista asioista, jotka hallitus siirtää hallintoneuvoston ratkaistavaksi, tai jotka näiden sääntöjen tai lain mukaan tulevat sen käsiteltäväksi. 23 HALLITUS Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä Metsäliiton toimitusjohtaja, ja pääjohtaja, mikäli hallintoneuvosto 22 :n mukaan on hänet erikseen valinnut. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodek si kerrallaan puheenjohtajan. Varapuheenjohta jana toimii Metsäliiton toimitusjohtaja tai pääjohtaja. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella voi olla valiokuntia, jotka valmistelevat hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus päättää valiokunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja työjärjestyksestä.

4 24 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tehtävänä on päättää kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain mukaisista hallituksen päätösvaltaan kuuluvista asioista sekä lisäksi: 1 vahvistaa tarvittaessa pääjohtajan tehtävät, 2 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtavat toimihenkilöt, 3 päättää kiinteistöjen ostamisesta, luovuttamisesta ja velasta kiinnityttämisestä, 4 valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat, 5 antaa jollekulle jäsenelleen ja tarpeen vaatiessa hallitukseen kuulu mattomallekin tehtäväksi hoitaa hallituksen valvonnassa erityisiä asioita tai muuten määrättyä osaa hallinnosta. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 25 TILIKAUSI, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS Metsäliiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee valmistua 31. maaliskuuta mennessä. Sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on antanut tilinpäätök sestä lausuntonsa, se on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään 30 päivää ennen edustajiston varsinaista kokousta. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston puheenjohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen edustajiston varsinaista kokousta. 26 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN Metsäliiton toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja hallitukselta prokuravaltuuden saaneet henkilöt kaksi yhdessä. 27 PIIRITOIMIKUNNAT Jäsenistön ja Metsäliiton hankintaorganisaation yhdyssiteenä kussakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Siihen kuuluvat 1 piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet; 2 edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi. 28 YHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN Jos Metsäliitto muutetaan osakeyhtiöksi, jäsenille annetaan sulautumisvastikkeena osakeyhtiön osakkeita maksettujen osuuksien ja lisäosuuksien suhteessa. 29 JAKAUTUMINEN TAI SULAUTUMINEN Jos Metsäliitto jakautuu tai sulautetaan toiseen osuuskuntaan, jäsenille annetaan sulautumisvastikkeena maksettuja osuuksia ja lisäosuuksia vastaava määrä vastaanottavan osuuskunnan osuuksia ja lisäosuuksia. 30 OSUUSKUNNAN SELVITYS- TILA TAI PURKAMINEN Jos Metsäliitto asetetaan selvitystilaan, puretaan tai päätetään poistaa rekisteristä jaetaan jäsenille sen jälkeen, kun velat on maksettu: 1 lisäosuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään lisäosuuksista suoritettu määrä, 2 osuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään osuuksista suoritettu määrä, 3 jäljellä olevat varat jäsenille samassa suhteessa, kuin kukin oli maksanut osuusmaksuja. 31 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Mikäli osuuskuntalaissa ei ole säädetty ankarampaa menettelyä, vaaditaan näiden sääntöjen muuttamiseksi, että muutosesitystä edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä. Mikäli kysymys on Metsäliiton muuttamisesta osakeyhtiöksi, vaaditaan, että muutosesitystä edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) edustajiston jäsenistä. Hyväksytty edustajiston kokouksessa Piiritoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä. Piiritoimikunnan tehtävät määritellään ohjesäännössä, jonka hallintoneuvosto vahvistaa.

5 OSUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ HEHTAARIA KOHTI Nro Kunta Osuudet/ha 020 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Brändö Eckerö Enonkoski Enontekiö 12,5 049 Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa Föglö Geta Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Halsua Hamina Hammarland Hankasalmi Hanko Harjavalta Hartola Hattula Hausjärvi Heinola Heinävesi Helsinki Hirvensalmi Hollola Honkajoki Huittinen Humppila Hyrynsalmi Hyvinkää Hämeenkoski Hämeenkyrö Hämeenlinna Ii Iisalmi Iitti Ikaalinen Ilmajoki Ilomantsi Imatra Inari 12,5 149 Inkoo Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Janakkala Joensuu Jokioinen Jomala Joroinen Joutsa Juankoski Juuka Juupajoki Juva Jyväskylä Jämijärvi Jämsä Järvenpää Kaarina Kaavi Kajaani Kalajoki Kangasala Kangasniemi Kankaanpää Kannonkoski Kannus Karijoki Karkkila Karstula Karvia Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kauniainen Kaustinen Keitele Kemi Kemijärvi 22,5 241 Keminmaa Kemiönsaari Kempele Kerava Keuruu Kihniö Kinnula Kirkkonummi Kitee Kittilä 12,5 263 Kiuruvesi Kivijärvi Kokemäki Kokkola Kolari 12,5 275 Konnevesi Kontiolahti Korsnäs Koski Tl Kotka Kouvola Kristiinankaupunki Kruunupyy Kuhmo Kuhmoinen Kumlinge Kuopio Kuortane Kurikka Kustavi Kuusamo 22,5 312 Kyyjärvi Kärkölä Kärsämäki Kökar Köyliö Lahti Laihia Laitila Lapinjärvi Lapinlahti Lappajärvi Lappeenranta Lapua Laukaa Lemi Lemland Lempäälä Leppävirta Lestijärvi Lieksa Lieto Liminka Liperi Lohja Loimaa Loppi Loviisa Luhanka Lumijoki Lumparland Luoto Luumäki Luvia Länsi-Turunmaa Maalahti Maarianhamina Marttila Masku Merijärvi Merikarvia Miehikkälä Mikkeli Muhos Multia Muonio 12,5 499 Mustasaari Muurame Mynämäki Myrskylä Mäntsälä Mänttä-Vilppula Mäntyharju Naantali Nakkila Nastola Nivala Nokia Nousiainen Nurmes Nurmijärvi Närpiö Orimattila Oripää Orivesi Oulainen Oulu Outokumpu Padasjoki Paimio Paltamo Parikkala Parkano Pedersören Kunta Pelkosenniemi 12,5 854 Pello 22,5 584 Perho Pertunmaa Petäjävesi Pieksämäki Pielavesi Pietarsaari Pihtipudas Pirkkala Polvijärvi Pomarkku Pori 50

6 611 Pornainen Porvoo Posio 22,5 615 Pudasjärvi 22,5 616 Pukkila Punkalaidun Puolanka Puumala Pyhtää Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Pyhäranta Pälkäne Pöytyä Raahe Raasepori Raisio Rantasalmi Ranua 22,5 684 Rauma Rautalampi Rautavaara Rautjärvi Reisjärvi Riihimäki Ristijärvi Rovaniemi 22,5 700 Ruokolahti Ruovesi Rusko Rääkkylä Saarijärvi Salla 12,5 734 Salo Saltvik Sastamala Sauvo Savitaipale Savonlinna Savukoski 12,5 743 Seinäjoki Sievi Siikainen Siikajoki Siikalatva Siilinjärvi Simo Sipoo Siuntio Sodankylä 12,5 759 Soini Somero Sonkajärvi Sotkamo Sottunga Sulkava Sund Suomussalmi 22,5 778 Suonenjoki Sysmä Säkylä Taipalsaari Taivalkoski 22,5 833 Taivassalo Tammela Tampere Tervo Tervola Teuva Tohmajärvi Toholampi Toivakka Tornio Turku Tuusniemi Tuusula Tyrnävä Ulvila Urjala Utajärvi Utsjoki 12,5 892 Uurainen Uusikaarlepyy Uusikaupunki Vaala Vaasa Valkeakoski Valtimo Vantaa Varkaus Vehmaa Vesanto Vesilahti Veteli Vieremä Vihti Viitasaari Vimpeli Virolahti Virrat Vårdö Vöyri Ylitornio 22,5 977 Ylivieska Ylöjärvi Ypäjä Ähtäri Äänekoski 50

7 OSUUSMAKSUVYÖHYKKEET

8 Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin suomalaista metsänomistajaa. Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsäliitto Osuuskunta Revontulenpuisto 2, ESPOO Puhelin PEFC/

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue Pomarkku Kuntatalouden tunnusluvut Pori Ulvila Lavia Luvia Nakkila Kokemäki Porin selvitysalue Kokemäki Lavia Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Euran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eeva Rautiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Kuntatalouden tunnuslukuja Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Ryhmä 2: Forssa, Heinola, Hollola, Kuusamo, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki 8.9.2015 Heikki Miettinen

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla Laskennalliset kustannukset: Ikärakenne Sairastavuus Työttömyys Kaksi Vieras As.tiheys Saaristo Koulutus Muut Yht.

Lisätiedot

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä VM/KAO/vs, 12.12.2013 Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä Vuoden 2013 tasolla UUSI NYKYINEN UUSI NYKYINEN MUUTOS Käyttöasm VOS VOS VOS VOS uusi vs nyk. tulot v. 2012 YHTEENSÄ YHTEENSÄ /as /as /as

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri ~ 3 oo tc&.9c(ji( VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM/251 1 02.02.06.00/2010 Kunta- ja aluehallinto-osasto 20.12.2011 j. ~4.( ~J ~2ora.. - c,s1~ Uck Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN LISÄYKSESTÄ

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012. 581/2012 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2012 581/2012 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 19 päivänä

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011 VALT10VARA1 N M 1 N ISTERI Ö Kunta- ja aluehallinto-osasto Päätös 20.12.2011 VM/2511 /02.02. 06.00/2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 28. 11 1011 /S/i/Z^ II Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM Vastausaika 26.1.2016 10:42:11 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kangasniemen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Johanna Luukkonen 3. Vastauksen

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Kaupunginhallituslkunnanhallitus

Kaupunginhallituslkunnanhallitus M '.. Dnro 7, Kaupunginhallituslkunnanhallitus Kirjaamo, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneiäkølait s pyytää kuntanne lausuntoa alla tarkemmin

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 29.12.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sisäasiainministeriö Muistio SM050:0012013 20.12.2013 1 Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Raision kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petra Määttänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013 Kuntakatsaus 213 Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Kallelseåldern räknas på grund av differensen mellan kallelseåret och födelseåret Födelseår 19_ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013. 534/2013 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2013 534/2013 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Myrskylän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Matti Latva-Pirilä 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013 Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2013 TILASTOJULKISTUS Riikka Väyrynen +358 29 524 7670 Raija Kuronen +358 29 524 7477 etunimi.sukunimi@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2014

Kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2014 5/2015 17.6.2015 asiakkaat marraskuussa 2014 Päälöydökset Vuoden 2014 marraskuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli 72 531. Asiakkaista vajaa 70 prosenttia on naisia. Yli 60 käyntiä saavien asiakkaiden

Lisätiedot

Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013

Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013 Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013 Yleisiä havaintoja Tilanne näyttäytyy varsin sekavana.» Heijastaa uudistusten keskeneräisyyttä Kuntien ilmoitukset poikkeavat varsin usealla

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Askolan kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Maina Anttilainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Tulkkiprofiilissa ilmoitettujen tietojen perusteella tulkkaustilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki. Itä- ja Pohjois-Suomi

Tulkkiprofiilissa ilmoitettujen tietojen perusteella tulkkaustilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki. Itä- ja Pohjois-Suomi Kela Tulkkiprofiili Puhevammaisten tulkit Tulkkiprofiilissa ilmoitettujen tietojen perusteella tulkkaustilaukseen etsitään asiakkaalle sopiva tulkki. 1 PERUSTIEDOT Sukunimi ja etunimet Työnantaja/toiminimi

Lisätiedot

Kuntien takauskeskuslain 478/1996 1 :n mukaan Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä.

Kuntien takauskeskuslain 478/1996 1 :n mukaan Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. TIEDOTE Helsinki, 2. helmikuuta 2016 jäsenyhteisöt Tilinpäätösaineistoa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto, lausunto 82 KUNTIEN TAKAUSKESKUKSEN VUOSI-ILMOITUS takauskeskuslain 478/1996 1 :n mukaan tarkoituksena

Lisätiedot

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja.

Eurovaalit 2009. haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. www.lehtiyhtyma.fi Eurovaalit 2009 Olet europarlamenttiehdokas, haluatko vaikuttaa yli 1,6 miljoonaan paikalliseen äänestäjään, joista osa on Sinulle jo tuttuja. Suomen Lehtiyhtymän KasvuSuomi-paketti

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 8/2011 Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 21.10.2011 Sisällys 1 JOKA NELJÄS YLEISTÄ ASUMISTUKEA SAAVA

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto.

Lisätiedot