METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Metsäliitto Osuuskunta, englanniksi Metsäliitto Cooperative. Näissä säännöissä siitä jäljempänä käytetään nimitystä Metsäliitto. Metsäliiton kotipaikka on Helsinki. 2 TOIMIALA Metsäliiton tarkoituksena on toimia jäsentensä metsätalouden tukemiseksi ja jäsenten tuottaman puun markkinoinnin järjestämiseksi taloudellisesti ja teknisesti tehokkaalla tavalla voittoa tavoitellen ja noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Tämän tarkoituksensa toteuttamiseksi Metsäliitto voi tuottaa met sätalouden palveluita, ostaa ja myydä puutavaraa, harjoittaa metsäteollisuutta ja muuta metsätalouden tuotteiden jalostusta ja kauppaa sekä hankkia toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Metsäliiton palveluksia voivat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, mikäli hallintoneuvosto ei toisin päätä. 3 JÄSENYYDEN HAKEMINEN JA ALKAMINEN Jäseneksi voi Metsäliiton hallitus hyväksyä jokaisen Suomessa vähintään kolme hehtaaria kasvullista metsämaata omistavan yksityisen henkilön tai yhteisön, joka on halukas toimimaan sääntöjen määrittelemän tarkoituksen hyväksi, ja jonka toiminta ei muutenkaan ole ristiriidassa sääntöjen kanssa. Metsänomistajaan rinnastetaan myös sellainen yksityinen henkilö tai yhteisö, jolla on pysyvä hallintaoikeus metsään. Metsäliiton jäseneksi pyrkivän tulee tehdä Metsäliiton hallituksen valtuuttamalle henkilölle kirjallinen hakemus, jossa on sijaintikunnittain mainittava hänen omistamansa tai pysyvästi hallitsemansa kasvullisen metsämaan kokonaispinta-ala. Jäsenyys alkaa, kun hakija on merkitty Metsäliiton jäsenluetteloon. 4 JÄSENEN VELVOLLISUUS OTTAA OSUUKSIA Osuuden nimellisarvo on yksi (1) euro. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan perusteella, kuitenkin siten, että jäsen on velvollinen ottamaan enintään osuutta. Osuuksien määräämistä varten maa jaetaan viiteen maantieteelliseen vyöhykkeeseen. Osuuksien määrä on ensimmäisessä vyöhykkeessä 65, toisessa 50, kolmannessa 35, neljännessä 22,5 ja viidennessä vyöhykkeessä 12,5 osuutta hehtaaria kohti. Kuntaluettelo, josta ilmenee osuuksien määrä hehtaaria kohti, on näiden sääntöjen liitteenä. Jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia lasketaan siten, että jäsenen omistaman metsämaan pinta-ala hehtaareina kerrotaan sijaintikunnittain ao. kunnalle vahvistetulla osuuksien määrällä hehtaaria kohti ja tulo korotetaan ylöspäin lähimpään kokonaislukuun. Jos jäsen hankkii lisää metsämaata tai luovuttaa sitä toiselle, jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia lasketaan uudestaan siten, kuin edellä on sanottu. Jos jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia vähenee, hän voi pyytää velvoitteen ylittävistä osuuksista maksetun määrän palauttamista samoin ehdoin kuin eronneelle jäsenelle. Ellei hän sitä tee, velvoitteen ylittävät osuudet, joista on maksettu täysi maksu, muutetaan lisäosuuksiksi. 5 OSUUKSIEN MAKSAMINEN Maksu osuuksista peritään hallituksen määräämällä tavalla jäseneltä vastaanotetun puutavaran kauppahinnasta tai muulla tavoin rahana viiden (5) vuoden kuluessa jäseneksi liittymisestä. Jos jäsenen velvollisuus ottaa osuuksia nousee sen johdosta, että hän hankkii lisää metsämaata tai osuuksien ottamisvelvollisuutta koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan, korotus on maksettava viiden (5) vuoden kuluessa sen voimaan tulemisesta. Jäsenelle tuleva korko tai ylijäämänpalautus pidätetään osuuksien maksamiseksi, kunnes jäsenen osuudet on täysin maksettu. 6 LISÄOSUUDET Lisäosuuksia on kolmea lajia: A-lisä osuudet, B-lisäosuudet ja C-lisäosuudet. Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa otetut lisäosuudet ovat A-lisäosuuksia. Lisäosuuksien nimellisarvo on yksi (1) euro. Lisäosuuksista suoritettu määrä muo dostaa lisäosuuspääoman. Lisäosuuksien antamisesta ja niiden mak samisesta ja muista ehdoista päättää Metsäliiton hallitus. Samanlajisten lisäosuuksien ehdot voivat poiketa toisistaan, jolloin tällaiset lisäosuudet voidaan merkitä toisistaan poikkeavilla tunnuksilla. Vain jäsen, jonka osuudet on täysin maksettu, voi ottaa lisäosuuksia. Lisäosuudet on maksettava yhdellä kertaa. Lisä osuu den tuottamat oikeudet syntyvät, kun lisäosuus on maksettu Metsäliitolle. A-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään yhdeksänsataamiljoonaa ( ). B-lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataamiljoonaa ( ). C- lisäosuuksia on vähintään yksi (1) ja enintään satamiljoonaa ( ) Lisäosuuksille maksetaan korkoa sääntö jen 14 :n mukaisesti. Lisäosuuksille mak settava korko voi poiketa sääntöjen 4 :n mukaan otetuille osuuksille maksettavasta korosta. Lisäksi lisäosuuksiin voi liittyä muu taloudellinen etuus. Metsäliiton hallitus voi päättää antaa uusia lisäosuuksia rahasto- tai sekakorotuksessa. Rahasto- tai sekakorotuksessa annettua lisäosuutta tai lisäosuusmaksun osaa ei palauteta, ellei Metsäliiton hallitus lisäosuuksia annettaessa tai erityisistä syistä myöhemmin päätä, että se voidaan palauttaa. Mikäli tällaista lisäosuutta tai sen osaa ei palauteta, se siirretään vararahastoon palautuksen yleisten edellytysten täyttyessä. Lisäosuuspääomaa voidaan alentaa sääntöjä muuttamalla siten, että lisäosuusmaksuja tai lisäosuusmaksun osa palautetaan jäsenille tai sille, jolle jäsenen oikeus on siirtynyt. A-, B- ja C-lisäosuuspääoman alentamisesta voidaan päättää erikseen. Tällöin kaikkien ao. lisäosuuksia ottaneiden jäsenten lisäosuusmaksuja palautetaan samassa suhteessa. Jäsen voi saada lisäosuutensa palautettua joko erotessaan tai muutoin vaatimalla kirjallisesti. A-lisäosuuksista maksettu määrä palautetaan jäsenelle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, kuuden (6) kuukauden kuluttua ja B- ja C-lisäosuuksista maksettu määrä kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys päättyi, tai osuuskunta vastaanotti jäsenen kirjallisen vaatimuksen lisäosuuksien vähentämisestä ottaen huo mioon, mitä sääntöjen 15 :ssä säädetään. 7 OSUUKSIEN SIIRTÄMINEN Jäsen voi siirtää oikeutensa osuudesta tai lisä osuudesta suoritettuun määrään toiselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Metsäliitolle. Jos siirron saaja on Metsäliiton jäsen tai hakemuk sesta hy väksytään jäseneksi, hänellä on samat oikeudet osuudesta ja lisäosuudesta maksetun määrän palautukseen ja ylijäämään, kuin siirtäjällä olisi ollut. Jos siirron saaja ei hae jäsenyyttä, tai hänen hakemuk sensa evätään, hänellä on vain samat oikeudet, jotka siirtäjällä olisi erotessaan ollut. Rekisteröity Y-tunnus

2 8 JÄSENEN TALOUDELLINEN VASTUU Metsäliiton jäsen vastaa Metsäliiton sitoumuksista vain osuus- ja lisäosuusmaksullaan. 9 PERIAATTEELLINEN MARKKINOINTIVELVOLLISUUS Jäsenyyteen sisältyy periaatteellinen velvollisuus luovuttaa Metsäliiton markkinoitavaksi jäsenen omistamasta ja hallitsemasta metsästä myyntiin hakattava puutavara. 10 EROAMINEN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN Jäsenellä on oikeus erota Metsäliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen valtuuttamalle henkilölle. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Metsäliitossa päättyvät heti, kun hänen eroamisilmoituksensa on saapunut. Jos jäsen on täysimääräisesti siirtänyt oikeutensa osuuksista suoritettuun määrään toiselle, on siirrosta tehdyllä kirjallisella ilmoituksella sama vaikutus, kuin jos siirtäjä olisi ilmoittanut eroavansa Metsäliitosta. Kun Metsäliiton jäsenenä oleva yhteisö lakkaa tai purkautuu, katsotaan se Metsäliitosta eronneeksi. 11 JÄSENEN EROTTAMINEN Jäsen voidaan erottaa Metsäliiton jäsenyydestä: 1 ellei hän täytä lain ja näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, 2 jos hän on tuottanut Metsäliitolle huomattavaa vahinkoa tai ilmeisesti toiminut sen etuja vastaan, 3 jos hän ei täytä sääntöjen 3 :n 1 kohdassa mainittuja edellytyksiä. Jäsenen erottamisesta päättää Metsäliiton hallitus. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä edustajistolle. Valituskirjelmä on lähetettävä hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenelle on pöytäkirjanotteella ilmoitettu erottamisesta. Jos edustajisto joutuu äänestämään erottamisesta, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin. Erottamispäätös raukeaa, jos vähintään kolmasosa (1/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä vastustaa. Ellei valitusta ole tehty määräaikana, hallituksen päätös jää voimaan. 12 OSUUKSISTA MAKSETUN MÄÄRÄN PALAUTTAMINEN JÄSENYYDEN PÄÄTTYESSÄ Kun jäsenyys Metsäliitossa on päättynyt, on entisellä jäsenellä tai sillä, jolle hänen oikeutensa osuuksiin on siirtynyt, oikeus saada osuuksista maksettu määrä takaisin vuoden kuluttua jäsenyyden päättymistä lähinnä seuraavasta tilinpäätös päivästä ottaen huomioon, mitä sääntöjen 15 :ssä säädetään. Edellä säädetyn estämättä entinen jäsen voi saada osuusmaksun palautuksen jäsenyyden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä edellyttäen, että Metsäliitolla on palautusta vastaava määrä jakokelpoista ylijäämää, eikä tilikauden aikana palautettavaksi tulevien osuusmaksujen yhteismäärä ylitä kymmentä (10) prosenttia viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta osuuspääoman määrästä. Oikeus nopeutettuun palautukseen määräytyy jäsenyyden päättymisen mukaan aikajärjestyksessä. Jos jäsenyys päättyy kuoleman vuoksi, osuusmaksun palautusta koskevia määräyksiä sovellettaessa jäsenyyden katsotaan lakanneen silloin, kun Metsäliitto on saanut kuolemasta tiedon. 13 RAHASTOT Metsäliiton toiminnan turvaamiseksi kerätään sille vararahastoa, kunnes se vastaa osuus pääoman kolminkertaista määrää, kuitenkin vähintään yhtä (1) prosenttia taseen loppusummasta. Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tili kauden ylijäämästä, kunnes se on kasvanut täyteen määräänsä. Hallintoneuvoston ehdotuksesta edustajisto voi perustaa muitakin rahastoja, joiden käytöstä samalla tarkemmin päätetään. 14 YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMINEN Jäsenille voidaan jakaa Metsäliiton ylijäämästä korkoa, ylijäämänpalautusta tai muuta tuot toa. Jaettava määrä ei saa ylittää viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen mukaista jakokelpoista ylijäämää ottaen huomioon osuuskuntalain 8 luvun 3 5 :ssä säädetyt rajoitukset. Osuuksille ja lisäosuuksille maksettava korko lasketaan sen mukaan, kuinka monta päivää tilikaudesta osuus ja lisäosuus on ollut maksettuna. Jos jäsenelle jaetaan ylijäämänpalautusta sillä perusteella, miten hän on käyttänyt Metsäliiton palveluja, toimitetaan jako Metsäliiton jäseniltään päättyneen tilikauden aikana vastaanottamien puutavaralajien määrien suhteessa niille puutavaralajeille, joille ylijäämää on päätetty palauttaa. Oikeus tulevaan korkoon, ylijäämänpalautukseen tai muuhun tuottoon päättyy siihen päivään, jolloin jäsenyys on päättynyt. 15 LISÄOSUUKSIEN JA OSUUKSIEN PALAUTTAMISEN MÄÄRÄ Lisäosuuksien ja osuuksien palauttamiseen voidaan käyttää yksi kolmasosa viimeksi vahvistetun taseen mukaisesta jakokelpoisesta ylijäämästä. 16 EDUSTAJISTO Metsäliiton jäsenten päättämisoikeutta käyttää heidän keskuudestaan vaalipiireittäin valittu edustajisto. Maan jakamisen vaalipiireihin vahvistaa hallintoneuvosto. Vaalipiirejä määrättäessä pyritään noudattamaan Metsäliiton piiriorganisaation mukaista jakoa. Kustakin vaalipiiristä valitaan yhtä monta edustajaa, kuin sen vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliiton jäseniä. Edustajat valitaan Metsäliiton vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla suhteellista vaalitapaa noudattaen. Vaalikelpoinen edustajistoon on täysivaltainen Metsäliiton jäsen, joka on hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden tammikuun 1. päivää, ja joka ei ole Metsäliiton palveluksessa eikä sen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen. Vaalikelpoinen edustajistoon on vaihtoehtoisesti myös jäsenen aviopuoliso samoin edellytyksin kuin jäsen. Jos joku valituksi tulleista eroaa edustajistosta, tai hänet valitaan joko hallintoneuvostoon tai hallitukseen ennen hänen toimikautensa päättymistä, tulee hänen tilalleen hallintoneuvoston kutsusta vaalijärjestyksen mukaisesti valittu varaedustaja. Edustajiston vaali toimitetaan joka neljäs vuosi. Edustajan toimikausi alkaa vaalivuoden heinäkuun 1. päivänä ja päättyy kesäkuun 30. päivänä neljän vuoden kuluttua. Edustajistolla on oikeus määrätä jäsenilleen palkkio sekä korvaus matkakuluista. 17 EDUSTAJISTON KOKOUS Edustajisto pitää vuosittain yhden varsi naisen kokouksen hallintoneuvoston mää räämänä päivänä viimeistään tilivuoden päättymistä seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, jos edustajiston aikaisempi kokous on niin päättänyt, tai jos hallintoneuvosto tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallintoneuvostolta kirjallisesti pyytää. Edustajiston kokoukset pidetään Metsäliiton kotipaikalla tai Espoossa, ellei hal lin toneuvosto yksittäistapauksessa pää tä kokousta pidettäväksi muualla Suo messa. Edustajiston kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Sen jälkeen edustajisto valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa.

3 Edustajiston kokouksessa on jokaisella edustajalla yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Edustajiston kokouksen pöytäkirjan laatii ja allekirjoittaa hallintoneuvoston sihteeri, ja sen vahvistavat kokouksen puheenjohtaja sekä kaksi valittua pöytäkirjantarkastajaa. 18 EDUSTAJISTON KOOLLE KUTSUMINEN Edustajiston kokouksen kutsuu koolle hallin toneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään jokaiselle edustajalle kirjallisena aikaisintaan kah ta kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Kokouksessa kä siteltävät asiat on mainittava kutsukirjeessä. Edustajiston jäsenten esittämä asia voi tulla edustajiston varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallintoneuvostolle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 19 EDUSTAJISTON VARSINAI- SESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Edustajiston varsinaisessa kokouksessa esitetään 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja -taseen, 2 hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, 3 tilintarkastuskertomus, 4 hallituksen selitys tilintarkastajan mahdollisesti tekemiin huomautuksiin, päätetään 5 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta, 6 vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä tai toimista, joihin mahdollinen tappio antaa aihetta, 7 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 8 hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista, 9 hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, valitaan 10 hallintoneuvoston jäsenet, 11 yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, sekä käsitellään 12 muut kokouskutsussa mainitut asiat. 20 HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kak - sikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliiton jäsenistä valitsemaa henkilöä. Tämän lisäksi henkilöstö voi valita enintään viisi (5) jäsentä siten, kuin erikseen on sovittu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti. Edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten ja henkilöstöedustajien lisäksi hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen edustajiston varsinaisen kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun. Hallintoneuvoston jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa päättyy kuitenkin seuraavana vuonna pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen, joka valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen. Jäseniä hallintoneuvostoon valittaessa pyritään siihen, että jokaiselta hankinta-alueelta tulee valituksi vähintään yksi henkilö. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä kolmasosa. Hallintoneuvostoon ei saa kuulua Metsäliiton hallituksen jäsen. Hallintoneuvostolla voi olla toimikuntia, jotka valmistelevat hallintoneuvoston päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallinto neu vosto päättää toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja työjärjestyksestä. 21 HALLINTONEUVOSTON KOKOUS Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, hoitaa puheenjohtajan tehtävät se hallintoneuvoston jäsen, jonka läsnä olevat valitsevat. Jos hallintoneuvostossa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Kokouksessa on hallituksen jäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallintoneuvoston puolesta lähetettävät asiakirjat. 22 HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että Metsäliittoa hoidetaan näiden sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja Metsäliiton edun mukaisesti, sekä valvoa edustajiston päätösten täytäntöön panemista. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu: 1 valita kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palk kansa ja palkkionsa. Vaalikelpoisia halllitukseen ovat Metsäliiton jäsenet. Hallintoneuvostolla on valta, milloin syytä on, vapauttaa hallituksen jäsen tehtävistään ennen toimikauden päättymistäkin, 2 valita toimitusjohtaja, joka toimii samalla pääjohtajana, ellei hallinto neuvosto toisin päätä, 3 antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai muuten periaatteellisesti tärkeitä, 4 tarkastaa hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilin päätös sekä antaa niistä oma lausuntonsa edustajistolle, 5 antaa edustajistolle ehdotus ylijäämän käyttämisestä, 6 valmistella edustajiston käsiteltäviksi tulevat asiat sekä 7 päättää muista asioista, jotka hallitus siirtää hallintoneuvoston ratkaistavaksi, tai jotka näiden sääntöjen tai lain mukaan tulevat sen käsiteltäväksi. 23 HALLITUS Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä Metsäliiton toimitusjohtaja, ja pääjohtaja, mikäli hallintoneuvosto 22 :n mukaan on hänet erikseen valinnut. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodek si kerrallaan puheenjohtajan. Varapuheenjohta jana toimii Metsäliiton toimitusjohtaja tai pääjohtaja. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella voi olla valiokuntia, jotka valmistelevat hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus päättää valiokunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja työjärjestyksestä.

4 24 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Hallituksen tehtävänä on päättää kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain mukaisista hallituksen päätösvaltaan kuuluvista asioista sekä lisäksi: 1 vahvistaa tarvittaessa pääjohtajan tehtävät, 2 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtavat toimihenkilöt, 3 päättää kiinteistöjen ostamisesta, luovuttamisesta ja velasta kiinnityttämisestä, 4 valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat, 5 antaa jollekulle jäsenelleen ja tarpeen vaatiessa hallitukseen kuulu mattomallekin tehtäväksi hoitaa hallituksen valvonnassa erityisiä asioita tai muuten määrättyä osaa hallinnosta. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. 25 TILIKAUSI, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS Metsäliiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee valmistua 31. maaliskuuta mennessä. Sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on antanut tilinpäätök sestä lausuntonsa, se on annettava tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään 30 päivää ennen edustajiston varsinaista kokousta. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston puheenjohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen edustajiston varsinaista kokousta. 26 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN Metsäliiton toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja hallitukselta prokuravaltuuden saaneet henkilöt kaksi yhdessä. 27 PIIRITOIMIKUNNAT Jäsenistön ja Metsäliiton hankintaorganisaation yhdyssiteenä kussakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Siihen kuuluvat 1 piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet; 2 edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi. 28 YHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN Jos Metsäliitto muutetaan osakeyhtiöksi, jäsenille annetaan sulautumisvastikkeena osakeyhtiön osakkeita maksettujen osuuksien ja lisäosuuksien suhteessa. 29 JAKAUTUMINEN TAI SULAUTUMINEN Jos Metsäliitto jakautuu tai sulautetaan toiseen osuuskuntaan, jäsenille annetaan sulautumisvastikkeena maksettuja osuuksia ja lisäosuuksia vastaava määrä vastaanottavan osuuskunnan osuuksia ja lisäosuuksia. 30 OSUUSKUNNAN SELVITYS- TILA TAI PURKAMINEN Jos Metsäliitto asetetaan selvitystilaan, puretaan tai päätetään poistaa rekisteristä jaetaan jäsenille sen jälkeen, kun velat on maksettu: 1 lisäosuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään lisäosuuksista suoritettu määrä, 2 osuuksille tuleva osuus jaettavasta omaisuudesta, kuitenkin enintään osuuksista suoritettu määrä, 3 jäljellä olevat varat jäsenille samassa suhteessa, kuin kukin oli maksanut osuusmaksuja. 31 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Mikäli osuuskuntalaissa ei ole säädetty ankarampaa menettelyä, vaaditaan näiden sääntöjen muuttamiseksi, että muutosesitystä edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä. Mikäli kysymys on Metsäliiton muuttamisesta osakeyhtiöksi, vaaditaan, että muutosesitystä edustajiston kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) edustajiston jäsenistä. Hyväksytty edustajiston kokouksessa Piiritoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä. Piiritoimikunnan tehtävät määritellään ohjesäännössä, jonka hallintoneuvosto vahvistaa.

5 OSUUKSIEN LUKUMÄÄRÄ HEHTAARIA KOHTI Nro Kunta Osuudet/ha 020 Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Brändö Eckerö Enonkoski Enontekiö 12,5 049 Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Finström Forssa Föglö Geta Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Halsua Hamina Hammarland Hankasalmi Hanko Harjavalta Hartola Hattula Hausjärvi Heinola Heinävesi Helsinki Hirvensalmi Hollola Honkajoki Huittinen Humppila Hyrynsalmi Hyvinkää Hämeenkoski Hämeenkyrö Hämeenlinna Ii Iisalmi Iitti Ikaalinen Ilmajoki Ilomantsi Imatra Inari 12,5 149 Inkoo Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Janakkala Joensuu Jokioinen Jomala Joroinen Joutsa Juankoski Juuka Juupajoki Juva Jyväskylä Jämijärvi Jämsä Järvenpää Kaarina Kaavi Kajaani Kalajoki Kangasala Kangasniemi Kankaanpää Kannonkoski Kannus Karijoki Karkkila Karstula Karvia Kaskinen Kauhajoki Kauhava Kauniainen Kaustinen Keitele Kemi Kemijärvi 22,5 241 Keminmaa Kemiönsaari Kempele Kerava Keuruu Kihniö Kinnula Kirkkonummi Kitee Kittilä 12,5 263 Kiuruvesi Kivijärvi Kokemäki Kokkola Kolari 12,5 275 Konnevesi Kontiolahti Korsnäs Koski Tl Kotka Kouvola Kristiinankaupunki Kruunupyy Kuhmo Kuhmoinen Kumlinge Kuopio Kuortane Kurikka Kustavi Kuusamo 22,5 312 Kyyjärvi Kärkölä Kärsämäki Kökar Köyliö Lahti Laihia Laitila Lapinjärvi Lapinlahti Lappajärvi Lappeenranta Lapua Laukaa Lemi Lemland Lempäälä Leppävirta Lestijärvi Lieksa Lieto Liminka Liperi Lohja Loimaa Loppi Loviisa Luhanka Lumijoki Lumparland Luoto Luumäki Luvia Länsi-Turunmaa Maalahti Maarianhamina Marttila Masku Merijärvi Merikarvia Miehikkälä Mikkeli Muhos Multia Muonio 12,5 499 Mustasaari Muurame Mynämäki Myrskylä Mäntsälä Mänttä-Vilppula Mäntyharju Naantali Nakkila Nastola Nivala Nokia Nousiainen Nurmes Nurmijärvi Närpiö Orimattila Oripää Orivesi Oulainen Oulu Outokumpu Padasjoki Paimio Paltamo Parikkala Parkano Pedersören Kunta Pelkosenniemi 12,5 854 Pello 22,5 584 Perho Pertunmaa Petäjävesi Pieksämäki Pielavesi Pietarsaari Pihtipudas Pirkkala Polvijärvi Pomarkku Pori 50

6 611 Pornainen Porvoo Posio 22,5 615 Pudasjärvi 22,5 616 Pukkila Punkalaidun Puolanka Puumala Pyhtää Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Pyhäranta Pälkäne Pöytyä Raahe Raasepori Raisio Rantasalmi Ranua 22,5 684 Rauma Rautalampi Rautavaara Rautjärvi Reisjärvi Riihimäki Ristijärvi Rovaniemi 22,5 700 Ruokolahti Ruovesi Rusko Rääkkylä Saarijärvi Salla 12,5 734 Salo Saltvik Sastamala Sauvo Savitaipale Savonlinna Savukoski 12,5 743 Seinäjoki Sievi Siikainen Siikajoki Siikalatva Siilinjärvi Simo Sipoo Siuntio Sodankylä 12,5 759 Soini Somero Sonkajärvi Sotkamo Sottunga Sulkava Sund Suomussalmi 22,5 778 Suonenjoki Sysmä Säkylä Taipalsaari Taivalkoski 22,5 833 Taivassalo Tammela Tampere Tervo Tervola Teuva Tohmajärvi Toholampi Toivakka Tornio Turku Tuusniemi Tuusula Tyrnävä Ulvila Urjala Utajärvi Utsjoki 12,5 892 Uurainen Uusikaarlepyy Uusikaupunki Vaala Vaasa Valkeakoski Valtimo Vantaa Varkaus Vehmaa Vesanto Vesilahti Veteli Vieremä Vihti Viitasaari Vimpeli Virolahti Virrat Vårdö Vöyri Ylitornio 22,5 977 Ylivieska Ylöjärvi Ypäjä Ähtäri Äänekoski 50

7 OSUUSMAKSUVYÖHYKKEET

8 Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva ja kestävästi kasvatettu pohjoinen puu. Metsä Group keskittyy pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, pakkauskartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Sen korkealaatuisissa tuotteissa yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys sekä innovatiivisuus. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 4,9 miljardia euroa, ja se työllistää noin henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin suomalaista metsänomistajaa. Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsäliitto Osuuskunta Revontulenpuisto 2, ESPOO Puhelin PEFC/

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen

Uutta kunnista. Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014. Sirkka-Liisa Piipponen Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 1/2014 Kuntien luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset vuonna 2013 Sirkka-Liisa Piipponen PÄÄTULOKSET Valtuutetun ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio valtuustokauden

Lisätiedot

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi 15.10.2014 Reijo Vuorento Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset

KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot ja laitokset KDK-asiakasliittymän potentiaaliset osallistuvat organisaatiot Asiakasliittymän ensimmäisen toteutusvaiheen organisaatiot on listattu oheisessa listauksessa. Palvelun laajentamista muihin kulttuuri- ja

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a Nelonen Median hinnasto ja myyntiehdot 2014 2 Vahvana vuoteen 2014! Nelonen Media on hyvässä iskussa. Asemamme radioiden markkinajohtajana on vahvistunut Suomipopin kasvun ja uuden Loop-kanavan myötä.

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot