Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ"

Transkriptio

1 Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet/Markkinointi Kevät 2012

2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Väijytysmarkkinointi keskustelunaiheena retorinen tutkimus urheilusponsorointia puhuttavasta ilmiöstä Tekijä: Tuomo Kokkonen Koulutusohjelma/oppiaine: Kauppatieteet/markkinointi Työn laji: Pro gradu -työ_x_ Sivulaudaturtyö Lisensiaatintyö Sivumäärä: 88 Vuosi: Kevät 2012 Tiivistelmä: Urheilusponsorointi on yksi merkittävimmin kehittyneistä markkinointivälineistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kehitys on johtanut siihen, että rahalla on koko ajan yhä keskeisempi rooli ammattiurheilussa. Kansainväliset suuryritykset käyvät huutokauppaa sponsorointioikeuksistaan huippu-urheilutapahtumiin, mikä tekee sponsoroinnista usein kalliin markkinointikeinon. Tämän vuoksi osa yrityksistä jää tai jättäytyy ulkopuolelle. Väijytysmarkkinointi on toimintaa, jossa tapahtuman arvoa hyödynnetään markkinoinnissa sponsorointiyhteistyön tapaan kuitenkaan maksamatta vaadittavaa sponsorointimaksua. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin väijytysmarkkinoinnin ympärillä käytävää keskustelua. Menetelmänä käytettiin retorista analyysiä, jonka avulla tarkasteltiin kolmea väijytysmarkkinointia käsittelevää tekstiä. Tavoitteena oli selvittää, millaisia retorisia keinoja kirjoittajat käyttävät kirjoittaessaan väijytysmarkkinoinnista. Tulosten perusteella ilmiön voidaan katsoa tiivistyvän rahaan, johon merkittävä osa havaituista retorisista keinoista perustuivat. Rahan avulla sekä oikeutettiin että kritisoitiin väijytysmarkkinoinnin käyttöä. Raha voidaan liittää myös tutkielman teoriaosassa käsiteltyyn väijytysmarkkinoinnin syntyyn sekä tarkastelemiini näkökulmiin aiheen eettisistä ja lainsäädännöllisistä ristiriidoista. Tavoitteena oli myös käsitteellistää väijytysmarkkinointi olemassaolevan teorian avulla ja pohtia sen aiheuttamia seuraamuksia urheilusponsoroinnille. Tutkimuksen perusteella ei ole syytä olettaa, että väijytysmarkkinointi olisi merkittävä uhka urheilusponsoroinnille nyt tai tulevaisuudessa, vaikka se voikin sponsoroinnin arvoa ajoittain laskea. Sen sijaan se voi toimia tehokkaana ja edullisena markkinointikeinona yrityksille, jotka eivät halua sijoittaa valtavia rahasummia sponsorointiin. Avainsanat: retoriikka, sponsorointi, tapahtumamarkkinointi, väijytysmarkkinointi Muita tietoja: suostun tutkielman luovuttamiseen kirjaston käytettäväksi _X_

3 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot ja taulukot 1 JOHDANTO Johdatus väijytysmarkkinointiin Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat Tutkimuksen asema urheilumarkkinoinnissa Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen rakenne ja eteneminen VÄIJYTYSMARKKINOINTI ILMIÖNÄ Mitä on väijytysmarkkinointi? Väijytysmarkkinointi ja sponsorointi Taustalla sponsoroinnin lisääntyminen Sponsorointi markkinointivälineenä Väijytysmarkkinointi markkinointikeinona Rohkeaa, luovaa ja tehokasta markkinointia Väijytysmarkkinointistrategiat Väijytysmarkkinointi Suomessa VÄIJYTYSMARKKINOINNIN RISTIRIIDAT Eettinen ristiriita Klassiset etiikan teoriat Sidosryhmäteoria Oikeudenmukaisuusteoria Kuluttajan harhaanjohtaminen Lainsäädännöllinen ristiriita Taistelu väijytysmarkkinointia vastaan lain avulla Lontoon olympialaiset tiennäyttäjänä RETORINEN ANALYYSI Retorinen analyysi menetelmänä Aineiston valinta Retorinen analyysi tarkastelussa kolme artikkelia Jerry Welsh What It Is; What It Isn t... 56

4 4.3.2 VANOC Vancouverin talviolympialaisten brändin hallintaohjeet Tony Meenaghan A Threat To Corporate Sponsorship TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 82

5 Kuviot Kuvio 1. Sidosryhmäanalyysi urheilusponsoroinnille (O Sullivan & Murphy 1998) Taulukot Taulukko 1. Viittausten määrä yrityksiin ennen jalkapallon MM-kisoja (Nielsen 2010a).. 19 Taulukko 2. Viittausten määrä yrityksiin jalkapallon MM-kisojen aikana (Nielsen 2010b) 19 Kuvat Kuva 1. Lidlin mainos talviolympiateemalla (Lidl 2010) Kuva 2. Mustan Pörssin mainos jalkapallon MM-kisateemalla (Musta Pörssi 2010) Kuva 3. Olympialaisten hyödyntäminen makkaramainoksessa (Wilson 2008) Kuva 4. LOCOG:n ohjeistus oikeaoppisesta mainonnasta (LOCOG 2010a)... 47

6 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus väijytysmarkkinointiin Kauas on menty siitä, kun Paavo Nurmi, suomalaisen kestävyysjuoksun suuri sankari, lähti vuonna 1932 Los Angelesiin tavoittelemaan kymmenettä olympiakultaansa joutuakseen estetyksi kilpailemasta ruotsalaisten olympiaedustajien vaatimuksesta. Kilpailukiellon syy oli se, että Nurmi katsottiin ammattiurheilijaksi, joka ei voi osallistua olympialaisiin, jotka olivat amatöörien kisat. Nykyisin olympiaurheilijat ovat ammattilaisia ja olympialaiset ovat urheilusponsorointiin nojaava miljardibisnes. Urheilusponsoroinnissa liikkuvat rahamäärät ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana kansainvälisen talouskasvun suuntaisesti luvulla sponsoroinnin kasvu on useita kymmeniä prosentteja, ja maailmassa yhteistyösopimuksista urheilijoiden, seurojen, sarjojen ja tapahtumien kanssa maksetaan jo lähes 40 miljardia euroa vuosittain (IEG Sponsorship Report 2011). Yksinoikeutta suurtapahtumaan ei luonnollisesti saa edullisesti, joten se on synnyttänyt kovan tarjouskilpailun lisäksi myös ilmiön nimeltä väijytysmarkkinointi. Väijytysmarkkinointi tarkoittaa sitä, että yritys pyrkii hyödyntämään sponsoroitua tapahtumaa markkinoinnissaan maksamatta vaadittavaa sponsorimaksua. Tämän lisäksi väijytysmarkkinoinnin määritelmään on aiemmin sisältynyt ajatus siitä, että siihen kuuluu myös olennaisena osana mahdollisuus heikentää virallisena sponsorina toimivan kilpailijan saamia hyötyjä ja luoda kuluttajille sekaannusta siitä, kuka on tapahtuman oikea sponsori (Sandler & Shani 1989, McKelvey 1994, Meenaghan 1996). Nimi väijytysmarkkinointi tuleekin tästä ilmiöstä, jossa toinen yritys sotatermein sanottuna väijyttää sponsorina toimivan yrityksen. Ajan myötä määritelmän painopiste on siirtynyt siihen suuntaan, että väijytysmarkkinointia ei tehdä muiden kiusaksi, vaan siinä keskitytään hyödyntämään tapahtuman arvoa mahdollisimman hyvin omaksi hyödyksi (Tripodi & Sutherland 2000, Chadwick & Burton 2010). Koska väijyttäjäyritys ei maksa vaadittavaa maksua, joka oikeuttaisi sitä tapahtuman brändiarvon hyödyntämiseen, ilmiötä pidetään yleisesti haitallisena urheilulle ja urheilumarkkinoinnille. Kansainvälinen Olympiakomitea, KOK, on yksi merkittävä

7 7 taho, joka on ilmaissut huolensa väijytysmarkkinointia kohtaan (Crow 2003: 2). Muita sellaisia tahoja ovat esimerkiksi jättiyhtiöt Coca-Cola ja IBM, jotka ovat purkaneet tai neuvotelleet uusiksi sponsorointisopimuksiaan, koska väijytysmarkkinointi on vähentänyt yhteistyön hyötyä. Myös nämä yritykset näkevät ilmiön vakavana uhkana urheiluorganisaatioiden sponsoroinnille. (Gratton 2000, 169.) Toisenlainenkin näkökulma aiheesta on, jonka mukaan minkään urheilutapahtuman ei tulisi olla keneltäkään kokonaan suljettu pois. Termiä julkisuuteen tuomassa ollut ja American Expressin markkinointipäällikkönä toiminut Jerry Welsh pitää väijytysmarkkinointia hyvänä ideana ja mahdollisuutena terveeseen kilpailuun sponsoroinnin kalliissa ja usein huonosti suunnitellussa maailmassa (Welsh 2007). Kuitenkin vuosien saatossa termistä on tullut sävyltään hyvin negatiivinen ja väijytysmarkkinointitapauksia pidetään poikkeuksetta kaupallisina varkauksina. Tuorein kohua herättänyt esimerkki väijytysmarkkinointitapauksesta sattui edellisissä jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa kesäkuussa 2010, jolloin uutiskynnyksen ylitti katsomossa olleet hollantilaisen olutvalmistaja Bavarian oranssiin väriin pukeutuneet hollantilaisnaiset maansa ottelussa Tanskaa vastaan. Ryhmä kaunottaria vilahti useaan kertaan suorassa televisiolähetyksessä miljoonille katsojille, kunnes järjestäjät poistivat ryhmän katsomosta. Syynä oli se, että tapahtuman virallinen sponsori oli olutvalmistaja Budweiser, joka oli maksanut miljoonia euroja sponsorioikeuksistaan tapahtumaan. Kaksi naisista sai syytteen lainvastaisesta kaupallisen toiminnan organisoimisesta ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA käynnisti oikeustoimet Bavariaa vastaan. (Kelly 2010.) Nämä vastatoimet kertovat väijytysmarkkinoinnin merkityksellisyydestä. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat Väijytysmarkkinointi on herättänyt huolta urheilujärjestöissä ja sponsoreissa, ja sitä kautta ilmiö on herättänyt runsaasti keskustelua urheilusponsoroinnin maailmassa. Tässä tutkimuksessa pyrin kokoamaan aihepiirin keskustelijoiden mielipiteet ja argumentit yhteen, jotta väijytysmarkkinoinnin tämän hetkisestä tilanteesta saataisiin selkeä kuva. Näitä keskustelijoita ovat sponsorit, väijyttäjäyritykset, urheilujärjestöt, ilmiötä tutkineet tutkijat ja muut vaikuttajat urheilussa ja yhteiskunnassa, jotka ovat

8 8 aiheeseen perehtyneet. Sponsorit ovat ilmaisseet mielipiteitään julkisesti uutis- ja tiedeartikkeleiden yhteydessä. Myös väijytysmarkkinoinnista syytetyt yritykset ovat luonnollisesti puolustautuneet omalla julkitulollaan. Urheilujärjestöistä KOK on laatinut väijytysmarkkinoinnista jopa virallisia ohjeistuksia, joita käytän tässä tutkimuksessa hyväkseni. Urheilusponsorointia käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita on olemassa paljon, ja monissa on käsitelty myös ansiokkaasti väijytysmarkkinointia. Tutkimuksen kohteena on siis väijytysmarkkinointi ja sen ympärillä tapahtuva keskustelu. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys väijytysmarkkinnoinnin ympärillä tapahtuvasta keskustelusta käyttäen retorista analyysiä tutkimusmenetelmänä. Tutkimuksen pääkysymys kuuluu seuraavasti: millaisia retorisia keinoja keskustelijat käyttävät argumentoidessaan kantaansa väijytysmarkkinointiin? Tutkielman kontribuutiona on myös tuoda väijytysmarkkinointi osaksi suomalaista urheilumarkkinoinnin keskustelua, koska se on jäänyt Suomessa lähes kokonaan huomioimatta. Tutkielmassa tärkeätä on siis retorisen analyysin lisäksi väijytysmarkkinointia käsittelevän aiemman kirjallisuuden esiintuominen ja teorian yhteennivonta. Teorian pohjalta pyrin vastaaman sellaisiin tutkimusongelmiin, kuten mitä on väijytysmarkkinointi ja mitä ongelmia se aiheuttaa? Onko se todellinen uhka urheilusponsoroinnille vai kenties mahdollisuus toteuttaa luovaa markkinointia? Onko olemassa keinoja, millä ilmiön aiheuttamat ongelmat saataisiin ratkaistua kaikkia osapuolia miellyttäen? 1.3 Tutkimuksen asema urheilumarkkinoinnissa Väijytysmarkkinointi ei ole uusi ilmiö, vaan se on kehittynyt 1980-luvulta urheilusponsoroinnin kanssa käsi kädessä. Tutkimustietoutta aiheesta löytyy ulkomaisesta kirjallisuudesta ja akateemisista yhteisöistä kohtuullisesti. Pääasiassa kirjallisuus on englantilais-amerikkalaista (Tony Meenaghan, Dennis Sandler, David Shani, Stephen McKelvey, Janet Hoek). Koen aiheen esiintuomisen suomalaisen urheilumarkkinoinnin keskusteluun tärkeäksi, sillä aihetta ei ole tutkittu Suomessa ollenkaan. Tämä voi johtua siitä, että Suomea väijytysmarkkinointi ei ole vielä koskettanut. Seppo Laakso, Mats Nylund ja Sanna Ojajärvi (2006) tutkivat teoksessaan Urheilu, maine ja raha vuoden 2005 yleisurheilun Helsingin MM-kisojen vaikutuksia alueen talouteen ei-

9 9 vätkä hekään raportoineet väijytysmarkkinointitapauksia kaikkien aikojen suurimmasta suomalaisesta urheilutapahtumasta. Väijytysmarkkinoinnin tutkiminen on tärkeää sen takia, että sen väitetään uhkaavan urheilusponsorointia ja sitä kautta suurten urheilutapahtumien olemassaoloa (Tony Meenaghan 1996, LOCOG 2010). Kysymys on siis rahasta. Tällä hetkellä suurten urheilutapahtumien rahoittaminen on yksityisen sektorin harteilla, mutta väijytysmarkkinoinnin väitetään uhkaavan tätä mallia. Koko ilmiön kannaltahan tärkein kysymys on, kuka joutuu viimekädessä kärsijäksi? Putoaako väijytysmarkkinoinnin aiheuttama taloudellinen taakka kisajärjestäjän tai sponsoreiden harteille, vai joutuuko maksumieheksi loppujen lopuksi kuluttaja? Aihe on tärkeä ja ajankohtainen myös sen takia, että se on vaikuttanut monien valtioiden lainsäädäntöihin ja tulee jatkossa vaikuttamaan luultavasti vielä enemmän. Kansainvälinen Olympiakomitea on asettanut olympialaisia hakeneille valtioille suoria ehtoja siihen, että näiden täytyy muuttaa lainsäädäntöään olympialaisten takia. Asia on herättänyt paljon keskustelua esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa järjestetään vuoden 2012 kesäolympialaiset. Paikallisia yrityksiä opastetaan markkinoimaan oikein eli toisin sanoen kielletään markkinoimasta tietyllä tapaa. KOK joutuu turvaamaan vuosi vuodelta tarkemmin sponsoreiden oikeudet eikä jatkuvat väijytysmarkkinointitapaukset helpota sen urakkaa. Urheilukilpailujen kansainvälisyydestä johtuen järjestelmä on monimutkainen, mikä mahdollistaa päällekkäisyyksiä ja harmaita alueita urheilusponsoroinnissa. Yllä esitettyjen syiden vuoksi väijytysmarkkinointi kootaan tässä tutkielmassa yksien kansien väliin. Keskustelu aiheesta on pirstoutunut maailmalla moniin eri osiin, joten on paikallaan esittää väijytysmarkkinointi kokonaisuudessaan, mitä se on luvulla. 1.4 Tutkimusmenetelmä Tutkielmani on luonteeltaan uutta ilmiötä teoretisoiva tutkimus. Tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineiston kerääminen tapahtuu lukemalla ja analysoimalla aiempaa tutkimusaineistoa, joka koostuu artikkeleista, ohjeistuksista ja

10 10 haastatteluista. Näiden avulla pyrin kokoamaan kattavan määritelmän väijytysmarkkinoinnista käsitteenä ja ilmiönä. Tämä lisäksi valitsen kolme toisistaan poikkeavaa väijytysmarkkinointia käsittelevää artikkelia, joiden retoriikkaa analysoin vastatakseni tutkimusongelmaan. Retoriikan teoria perustuu niin kutsuttuun uuteen retoriikkaan klassisen retoriikan perinnettä unohtamatta. 1.5 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen Tutkielman rakenne koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsittelen väijytysmarkkinointia aiemman urheilumarkkinoinnin kirjallisuuden avulla. Käyn läpi väijytysmarkkinoinnin taustan, joka nojaa vahvasti urheilusponsoroinnin kehitykseen. Esittelen väijytysmarkkinoinnin yhtenä markkinointi-instrumenttina olemassa olevan tutkimuksen avulla ja tuon esiin havainnollistavia esimerkkejä urheilutapahtumista, joissa ilmiötä on havaittu tapahtuneen. Toinen osa keskittyy antamaan apuvälineitä väijytysmarkkinoinnin hyväksyttävyyden arvioimiseen. Lähestymistavat ovat eettinen ja lainsäädännöllinen näkökulma, jotka molemmat sisältävät ristiriitaisia näkemyksiä aiheeseen. Eettinen näkökulma sisältää monia tunnettuja jo vanhempia etiikan teorioita, kun taas lainsäädännöllinen tarkastelu on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe, jonka ympärillä käydään tänä päivänä ehkä kuuminta keskustelua väijytysmarkkinointia koskien. Tutkielman kolmas osa on menetelmävaihe eli retorinen analyysi, jonka avulla pyrin vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen. Ensin käyn läpi retoriikan viitekehyksen aina Aristoteleen perusajatuksista uuden retoriikan kehittäjiin. Tämän jälkeen analysoin kolme erilaista väijytysmarkkinointia koskevaa artikkelia.

11 11 2. VÄIJYTYSMARKKINOINTI ILMIÖNÄ 2.1 Mitä on väijytysmarkkinointi? Termin ambush marketing, suomennettuna väijytysmarkkinointi, toi ensimmäisenä esille 1980-luvulla American Expressin silloinen markkinointijohtaja Jerry Welsh. Amex oli tuolloin ensimmäisiä väijytysmarkkinointia käyttäviä yrityksiä taistellessaan kilpailijaansa Visaa vastaan urheilumarkkinoinnin maailmassa. (Payne 2006: ) Welsh koki ja kokee väijytysmarkkinoinnin edelleen täysin lailliseksi ja moraalisesti hyväksyttäväksi toiminnaksi, vaikka tapahtumajärjestäjien ja sponsorien edustama näkemys sen urheilulle haitalliseksi ilmiöksi tuomitseekin (Welsh 2007). Väijytysmarkkinointia on hyvä lähteä tarkastelemaan urheilumarkkinoinnin kirjallisuuden kautta, sillä aihetta käsitteleviä teoksia ja artikkeleja on julkaistu neljällä eri vuosikymmenellä. Dennis M. Sandler ja David Shani tutkivat ilmiötä 1980-luvun loppupuolella. He määrittelivät väijytysmarkkinoinnin organisaation suunnitelluksi pyrkimykseksi liittää itsensä epäsuorasti tapahtumaan saadakseen samankaltaista hyötyä kuin sponsorina olemisesta. He kiinnittävät artikkelissaan huomionsa väijytysmarkkinoinnin kilpailuluonteeseen, jossa väijyttäjä on yleensä virallisen sponsorin kilpailija. He toivat esiin myös ilmiön kuluttajalle mukanaan tuoman väärinymmärryksen oikeasta sponsorista. (Sandler & Shani 1989: 11.) Tony Meenaghan käyttää myöhemmin tästä viimeksi mainitusta ilmiöstä nimeä consumer confusion sekaannus, epäselvyys (Meenaghan 1996: 106). Simon Chadwick ja Nicholas Burton (2009; 2010) ovat määritelleet käsitteen uusiksi viimeaikoina. He näkevät väijytysmarkkinoinnin muuttuneen yksittäisissä urheilutapahtumissa esiintyvästä toiminnasta pitkäaikaisiksi kampanjoiksi. Heidän mielestään väijytysmarkkinoinnista on kasvanut omanlaisensa markkinointiväline muiden perinteisten keinojen rinnalle. (Chadwick & Burton 2009; 2010.) Chadwickin ja Burtonin näkemys voidaan nähdä tietyissä piireissä provosoivana, koska väijytysmarkkinointi on kiistanalainen aihe ja harva yritys mainitsee sen olevan osa yrityksen markkinointikoneistoa. Menestyvän yhdysvaltalaisen urheilumarkkinointiyritys Leverage Agencyn perustaja ja toimitusjohtaja Ben Sturner myöntää

12 12 kuitenkin yrityksen tehneet pitkään väijytysmarkkinointia eikä hän Wall Street Journalin haastattelussa tunne oloaan vaivautuneeksi puhua virallisten sponsoreiden väijyttämisestä (Sturner 2010). Tunnetuin esimerkki väijytysmarkkinointia hyödyntävistä yrityksistä on Nike, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan harrastanut väijytysmarkkinointia säännöllisin väliajoin. Näin ollen väijytysmarkkinoinnin voidaan katsoa kuuluvan sen käyttämiin markkinointikeinoihin. On kuitenkin aiheellista huomauttaa, että vuonna 2000 Nike vaihtoi konnan roolin hetkeksi sankariksi ryhtymällä sponsoroimaan olympiakisoja virallisesti. Reebokin yllättävä ja myöhäinen vetäytyminen Sydneyn olympialaisten sponsorin paikalta avasi tien Nikelle nousta kisojen pelastajaksi vuosituhannen vaihteessa (Tripodi & Sutherland 2000: 413). Lontoon vuoden 2012 kesäolympialaisten järjestelytoimikunta määrittelee väijytysmarkkinoinnin seuraavanlaisesti: Väijytysmarkkinointi, joka tunnetaan myös nimillä lois- ja sissimarkkinointi, tarkoittaa organisaatioiden pyrkimyksiä liittää brändinsä suureen urheilutapahtumaan ilman sponsorimaksua. Tuloksena organisaatio saa tapahtumasta goodwilliä ja hyvää julkisuutta ilmaiseksi. Tämä vahingoittaa aitojen sponsoreiden investointia ja vaarantaa kisajärjestäjän rahoituksen kisoille. (LO- COG 2010a: 4.) Kuten edellisestä määritelmästä käy ilmi, väijytysmarkkinoinnista usein käytettyjä synonyymeja englanninkielisessä kirjallisuudessa ovat parasite sekä parasitic marketing (loismarkkinointi), guerilla marketing (sissimarkkinointi) sekä vigilante marketing (Lagae 2005: 216). Loismarkkinointi viittaa suoraan parasiittiin eli loiseliöön, joka tarvitsee isäntäeliön, josta se voi imeä tarvitsemaansa ravintoa. Kansainvälinen Olympiakomitea, KOK, halusi tietoisesti muuttaa ihmisten käsityksiä ja tehdä väijytysmarkkinoinnista epäeettistä toimintaa, joten se rinnasti väijytysmarkkinoinnin kampanjoissaan loismarkkinointiin, jotta kaikille tulisi selväksi väijytysmarkkinoinnin huonot puolet (Payne 2006: ). KOK:n markkinoinnista vastannut Michael Payne itse käytti väijytysmarkkinoijista termiä verenimijä (Payne 2006: 157). Laakso, Nylund ja Ojajärvi (2006: 123) käyttivät väijytysmarkkinoinnista termiä kaappaustoiminta. Tämä tulee englanninkielisestä termistä hijack marketing. Väijytysmarkkinoinnista onkin muodostunut vuosien kuluessa hyvin negatiivissävytteinen

13 13 käsite, vaikka käsitteen isä Welsh on pitänyt sitä alusta alkaen pelkästään hyvänä asiana. Huolimatta rinnastuksista loismarkkinointiin, termi väijytysmarkkinointi on jäänyt elämään urheilumaailmaan, joskin termiä on käytetty joissakin yhteyksissä myös urheilun ulkopuolella. Lontoon olympialaisten järjestelykomitean määritelmässä huomionarvoista on loismarkkinoinnin lisäksi vertaus sissimarkkinointiin, jonka kohdalla komitea pyrkii ilmeisesti myös muuttamaan ihmisten asenteita ja yleistä mielipidettä negatiiviseen suuntaan. Huomioitavaa määritelmässä on myös ilmiön liittäminen suureen urheilutapahtumaan, joten olympiaedustajat näkevät ilmiön ongelmallisena vain suurten urheilutapahtumien kohdalla. Määritelmä on luotu KOK:n näkökulmasta, eikä sillä ole haluttu ottaa minkäänlaista kantaa väijytysmarkkinoinnin mahdolliseen esiintymiseen pienemmissä urheilutapahtumissa tai urheilun ulkopuolella esimerkiksi kulttuuritapahtumissa. Tiedeyhteisöissä esiintyvissä määritelmissä sanaa urheilu on pyritty välttämään, vaikka kaikki esimerkit ja viittaukset urheilutapahtumiin ovatkin. Tähän mennessä esitetyistä määritelmistä puuttuu kuitenkin suora kannanotto väijytysmarkkinoinnin suhteesta lainsäädäntöön. Mikäli KOK:n ajamat lakimuutokset yleistyvät ja selkenevät tulevaisuudessa, voidaan väijytysmarkkinoinnin yleiseen määritelmään lisätä lainvastaisen toiminnan merkitys. Tällä hetkellä käsite kuitenkin voidaan määritellä näin: Väijytysmarkkinointi on sitä, kun organisaatio, joka ei ole tapahtuman virallinen sponsori, hyödyntää tapahtuman mainosarvoa markkinoinnissaan lainsäädännön puitteissa. Mikäli väijyttäjä rikkoo lakia, kyse ei ole enää pelkästään väijytysmarkkinoinnista, vaan lainvastaisesta toiminnasta. Tämä lisäys tuo määritelmiin neutraalia arvoa eikä tuomitse väijytysmarkkinointia heti vääränlaiseksi toiminnaksi. Määritelmä erottaa myös lainsäädännön ilmiön eettisestä puolesta, jolla on ollut keskeinen rooli aiemmissa määritelmissä.

14 Väijytysmarkkinointi ja sponsorointi Taustalla sponsoroinnin lisääntyminen Väijytysmarkkinointi ei ole mikään uusi ilmiö, vaikka se käsitteenä ja tutkimuskohteena voi siltä vaikuttaakin. Sen voidaan katsoa kulkeneen käsi kädessä urheilusponsoroinnin kanssa, joka on kehittynyt vahvasti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana nimenomaan kaupallisesti tarkasteltuna. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sponsorointimenot ovat kasvaneet vuoden miljoonasta dollarista 5,9 miljardiin dollariin vuonna 1997 (Buckley 1980, Mintel 1997 via Meenaghan 1998a: 306). O Sullivan ja Murphy (1998: 349) pitävät sponsorointia ehkä jopa merkittävimmin kehittyneenä markkinointivälineenä ja lukujen aikana. Väijytysmarkkinoinnin taustalla on juuri sponsorointimaailmassa kovasti kasvaneen rahan määrä, joten siksi onkin tärkeää ymmärtää sponsoroinnin luonne sekä syyt sen kasvuun. Syitä sponsoroinnin lisääntymiselle on monia. Sen koetaan olevan yrityksille hyvä vaihtoehto perinteisen mainostamisen sijaan (Meenaghan 1998a: 307) sekä järjestäjille hyvä keino kerätä tuloja urheilutapahtumille. Tämä mahdollistaa sen, että urheilutapahtuman järjestämisen taloudellisesta taakasta vastaa julkisen sektorin sijaan yhä enemmän yksityinen sektori. Tämä on sopinut myös hyvin julkiselle sektorille, sillä vapaa-ajan lisääntyminen on kasvattanut urheilun ja liikunnan suosiota eikä yhteiskunta ole pystynyt tukemaan kasvua samaa tahtia (Tuori 1989: 13). Garry Whannel (1992: 70-71) esittää myös kaksi merkittävää aiheuttajaa sponsoroinnin räjähtävälle kasvulle: urheilun ilmaantuminen televisioihin sekä tupakan mainostamiskielto televisioissa. Sponsoroinnin suosion lisääntyminen on synnyttänyt myös kovan kilpailun ja taistelun sponsorointioikeuksista. Tämä on perimmäinen syy väijytysmarkkinoinnin syntymisessä. Varhaisimpana väijytysmarkkinoinnin kohteena olleena tapahtumana pidetään vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisia, joiden aikana havaittiin kaksi merkittävää tapausta. Kenkävalmistaja Converse oli tapahtuman virallinen sponsori, jolloin sen kilpailija Nike maalautti suuren seinämaalauksen kisojen päänäyttämön Los Angeles Memorial Coliseumin lähistölle (Garrigues 2004). Näin Nike sai kekseliäällä tavalla logonsa näkyville lukuisten kisavieraiden silmien eteen.

15 15 Toinen tapaus samoissa kisoissa koski kameravalmistajia Eastman Kodakia ja Fuji Filmiä. Jälkimmäinen yritys valittiin vuoden 1984 olympialaisten viralliseksi yhteistyökumppaniksi Kodakin sijaan, mutta Kodak onnistui saamaan oman osansa kakusta ryhtyessään sponsoroimaan ABC:n televisiolähetyksiä kisoista sekä Yhdysvaltojen yleisurheilujoukkuetta. Neljä vuotta myöhemmin Soulin olympiakisoissa asetelmat vaihtuivat, kun Kodak onnistui saamaan kansainväliset oikeudet kisoihin. Tällöin Fuji teki yhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen uintijoukkueen kanssa. (Crow & Hoek 2003: 2.) Näissä esimerkeissä on kuitenkin huomioitava se, että sekä Kodak että Fuji maksoivat väijytysmarkkinointioikeuksistaan. Kisajärjestäjä ei siis onnistunut suojaamaan tarjoamiaan etujaan tarpeeksi hyvin sponsorin näkökulmasta. Syyksi väijytysmarkkinoinnin ilmentymiseen juuri vuoden 1984 kisoihin Hoek ja Gendall (2002a: 73) pitävät sponsorioikeuksien myymistä paketteina. Aiemmin olympiakisoilla saattoi olla useita sponsoreita, jotka pystyivät hyödyntämään olympiabrändiä omassa toiminnassaan. Los Angelesin kisoissa myytiin kuitenkin eri sponsoreille erilaisia paketteja, jotka sisälsivät tiettyjä etu- ja yksinoikeuksia. Ne, jotka eivät pystyneet tai halunneet lunastamaan oikeuksia esimerkiksi taloudellisten syiden vuoksi, saattoivat kääntyä väijytysmarkkinoinnin puoleen. Kyseessä oli Kansainvälisen Olympiakomitean TOP-ohjelma (The Olympic Partner). Se on suunnattu kansainvälisille suuryhtiöille, jotka voivat tuottaa suoraa hyötyä KOK:lle ja kansallisille olympiakomiteoille. Ohjelma luotiin virallisesti juuri Los Angelesin kisojen jälkeen. TOP-partnerit saavat yhteistyössä globaaleja ja eksklusiivisia oikeuksia ja mahdollisuuksia omassa tuotekategoriassaan. Nämä yritykset saavat neljäksi vuodeksi sitouduttuaan käyttöönsä kaikki oikeudet esimerkiksi olympiasymboleihin. Heille luvataan virallisesti myös suojausta väijytysmarkkinointia vastaan. Lontoon 2012 olympialaisten TOP-partnerit ovat Coca-Cola, Acer, Atos Origin, Dow, GE, McDonald s, Omega, Panasonic, P&G, Samsung sekä Visa. (The Olympic Movement.) Vaikka TOP-ohjelma on elintärkeä KOK:lle sen tuoman suuren rahavirran takia, sen voidaan katsoa aiheuttaneen myös väijytysmarkkinointia, koska se sulkee jokaisessa tuotekategoriassa lukuisat suuryritykset pois kokonaan olympialaisten kilpailukentiltä. Samankaltainen ansaintamalli sponsoreiden suhteen on esimerkiksi kansainvälisellä jalkapalloliitto FIFA:lla, joka myös on paininut väijytysmarkkinointitapausten kanssa.

16 Sponsorointi markkinointivälineenä Edellisessä luvussa kerrottiin, kuinka merkittäväksi markkinointivälineeksi sponsorointi on viime vuosikymmenten aikana kasvanut. Yksi sponsoroinnin vahvuuksista on sen kyky vaikuttaa useisiin eri ryhmiin kuten kuluttajiin, yrityksen omaan henkilökuntaan ja muihin yrityksiin (Meenaghan 1998a: 307). Sponsoroinnin avulla voi kohdistaa markkinointinsa erinomaisesti esimerkiksi valitsemalla kohteekseen tapahtuman, jonka yleisö muodostaa yritykselle itselleen sopivan kohdemarkkinan. Sponsoroinnilla yritys voi myös vaikuttaa epäsuorasti omiin sidosryhmiinsä, kun taas perinteinen mainonta on enemmänkin suoraa vaikuttamista (Alaja & Forssell 2004: 25). Sponsorointi ei näin ollen herätä perinteisen mainonnan usein mukanaan tuomia kaupallisuuden negatiivisia tuntemuksia, vaan se saattaa esimerkiksi toimia jopa osana urheilufaniyhteisöjen luomaa me-henkeä. Keke Rosberg, Formula-1:n ensimmäinen suomalainen maailmanmestari vuodelta 1982, on todennut asiasta seuraavanlaisesti: Sponsoroinnin kautta pystyy tekemään kauppaa ja markkinointia, joka ei haise kaupalta ja markkinoinnilta (Vuokko 1993: 76). Yritykset käyttävät sponsorointia muokatakseen imagoaan ja luodakseen yleistä tietoutta brändistään. Joskus motiivina voi olla myös myynnin lisääminen. Sponsorointi eroaa tavallisesta mainonnasta sillä tavalla, että sponsoroinnin sanoma viestitetään tapahtuman arvojen kautta. (Meenaghan 1996: ) Sponsorin tavoitteet määrittävät sen, millaisessa tapahtumassa ja millaisia arvoja hän tahtoo mainostaa. Esimerkiksi huippu-urheilussa mukana ollessa voi saavuttaa roimasti julkisuutta, mutta toisaalta huippu-urheilun erilaiset skandaalit voivat langettaa varjon myös sponsorin ylle. Junioriurheilun tukeminen edustaa enemmän pehmeitä arvoja ja siinä riskit ovat yleensä pienemmät. Näitä pehmeitä arvoja kuvastaa myös termi yhteiskuntavastuullisuus. Se on liitetty yritysten imagoon 1980-luvulta lähtien, ja sponsorointi on hyvä keino myös yhteiskuntavastuullisuuden esiintuomisessa (Carter & Wilkinson 2000: 175). Verkostoituminen on tänä päivänä paljon käytetty termi. Niinikosken ja Sibeliuksen (2003) mukaan yritysten on luotava uusi tapa ja malli toimia kulttuurikentällä. On tärkeää oppia itse ostamaan palveluja ja tarjoamaan niitä sekä asiakkaille että verkos-

17 17 ton toimijoille. (Niinikoski & Sibelius 203: 97.) Sponsoroinnin kohdalla palveluiden tarjoaminen sidosryhmille eli yhteistyökumppaneille on tärkeää tyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Verkostoituminen avaa myös mahdollisuuksia urheiluorganisaatioille saada uusia yhteistyökumppaneita ja oppia liiketoiminnasta eri alan yrityksiltä. Urheilun sponsoroiminen voi toimia myös yrityksille mahdollisuutena verkostoitua ja se saattaa toimia joillekin koko yhteistyön tavoitteena. Urheilulehden (2010: 16) haastattelussa JOT-Automationilla rikastunut IT-miljönääri Jorma Terentjeff tukee teoriaa verkostoitumisen merkityksestä yrityselämässä ja sen suhdetta sponsorointiin. Jos ennen Finnairin lentokone Oulun ja Helsingin välillä oli paras paikka tavata paikallisia vaikuttajia Oulussa, nyt sellaisena toimii Kärppien ottelutapahtuma. Terentjeff avaa myös muita syitään sille, miksi hänen yrityksensä lähti sponsoroimaan Oulun Kärppiä (Urheilulehti 2010: 16): Kyse oli pohjimmiltaan siitä ideasta, että Oulusta tehdään kiehtovampi paikka asua ja työskennellä. Hänen mukaansa menestyvällä jääkiekkoliigajoukkueella voidaan parantaa kaupungin yleistä viihtyvyyttä ja hyvälle urheiluviihteelle on kysyntää Oulussa edelleen (Terentjeff viittaa kaupungista pitkään puuttuneeseen edustustason jalkapallojoukkueeseen). (Urheilulehti 2010: 16-17). Jorma Terentjeffin sanoihin viitaten urheilu antaa yrityksille mahtavan mahdollisuuden olla luomassa suurta menestystarinaa, joka parhaimmillaan saa koko kaupungin kukoistamaan. Tämä houkuttelee kaupunkiin lisää yrityksiä ja asukkaita, joka saa käyntiin lumipalloefektin koko talousalueen hyväksi. Jos pelkästään Oulun kokoisesta kaupungista ja sen jääkiekkojoukkueesta puhutaan näin, on selvää, millainen merkitys globaaleilla urheilutapahtumilla, kuten esimerkiksi kesäolympialaisilla tai jalkapallon MM-kisoilla, on paikalliseen ja kansainväliseen talouteen ja yritystoimintaan. Näin on helppo nähdä syyt sille, miksi yritykset ovat valmiita panostamaan huomattavia summia urheilusponsorointiin. Ne, jotka eivät onnistu virallisia oikeuksia tapahtumiin saamaan, pyrkivät muilla keinoilla saamaan oman hyötynsä tapahtumasta. Yksi mahdollisuus tähän on hyödyntää juuri väijytysmarkkinointia, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.

18 Väijytysmarkkinointi markkinointikeinona Rohkeaa, luovaa ja tehokasta markkinointia Väijytysmarkkinoinnin puolesta puhuvat monet tutkimukset, jotka todistavat sen toimivuuden. Markkinatutkimukseen erikoistunut Nielsen Company analysoi kesän 2010 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen sponsoreita ja heidän yhdistämistä kisoihin sosiaalisissa medioissa kuten esimerkiksi blogeissa ja keskustelupalstoilla. 7. toukokuuta ja 6. kesäkuuta välisellä ajanjaksolla eli viimeisen kuukauden aikana ennen kisojen avauspotkua Nike keräsi kaksi kertaa enemmän viitteita itseensä verkossa kuin sen suurin kilpailija Adidas, joka on FIFA:n virallinen MM-partneri. Molemmat yritykset toimittivat kisajoukkueille pelivarusteita, joten ero ei syntynyt siinä. Nielsen raportoi Niken onnistuneesta Write The Future verkkokampanjasta, jossa se käytti jalkapallon suurimpia tähtiä kuten Cristiano Ronaldoa ja Wayne Rooneya. (Nielsen 2010a.) Niken lisäksi väijytyksessä onnistui myös Englannin maajoukkuetta sponsoroiva Carlsberg, joka saavutti viittauksia lähes nelinkertaisen määrän verrattuna kilpailevaan olutvalmistaja Budweiseriin, joka oli kisojen virallinen sponsori. Carlsbergin ohjelmaan kuului mainos, jossa englantilaiset jalkapallolegendat pitivät kisoihin valmistautumispuheen sen nykyiselle maajoukkueelle. (Nielsen 2010a.) Niken suurelle viittausten määrälle suhteessa Adidakseen selityksenä voi olla myös kielikysymys. Tutkimus tutki vain englanninkielisiä viittauksia, joka varmasti jonkin verran suosii yhdysvaltalaista yritystä enemmän kuin saksalaista Adidasta. Väijytysmarkkinointi ei ole kuitenkaan automaattinen reitti menestykseen. Niken ja Carlsbergin lisäksi myös Pepsi ja Panasonic kuuluivat eniten viittauksia saaneisiin väijyttäjäyrityksiin. Pepsin onnistuneesta Oh Africa mainoksesta huolimatta virallinen sponsori Coca-Cola sai viisi kertaa enemmän huomiota Nielsenin tutkimuksessa ja Sony puolestaan sai seitsemän kertaa enemmän viittauksia kuin Panasonic. Useimpien sponsorien kohdalla virallinen sponsoristatus johtaa kilpailijoitaan useampiin viittauksiin, mikä käy hyvin ilmi taulukosta 1. (Nielsen 2010a.)

19 19 Taulukko 1. Viittausten määrä yrityksiin ennen jalkapallon MM-kisoja (Nielsen 2010a). Sija Brändi Tyyppi Osuus viittauksista Nike Adidas Coca-Cola Sony Visa Carlsberg McDonald s Pepsi Hyundai/Kia Panasonic Ei-sponsori FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri Ei-sponsori FIFA World Cup-sponsori Ei-sponsori FIFA-partneri Ei-sponsori 30.2% 14.4% 11.8% 11.7% 7.3% 3.9% 2.8% 2.5% 2.4% 1.9% Huomionarvoista on kuitenkin myös se, että kisojen aikana luvut kääntyivät onnistuneiden väijyttäjien kohdalla toisin päin. Adidas ohitti Niken internetviittausten määrässä, ja samoin kävi Budweiserille, joka päihitti väijyttäjä Carlsbergin. (Nielsen 2010b.) Taulukko 2. Viittausten määrä yrityksiin jalkapallon MM-kisojen aikana (Nielsen 2010b). Sija Brändi Tyyppi Osuus viittauksista Adidas Nike Coca-Cola Sony Budweiser Hyundai/Kia Visa McDonald s Pepsi Carlsberg FIFA-partneri Ei-sponsori FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA World Cup-sponsori FIFA World Cup-sponsori Ei-sponsori Ei-sponsori 25.1% 19.4% 11.0% 9.8% 4.9% 4.7% 4.7% 4.2% 2.8% 2.4% Tästä voi vetää johtopäätöksen, että väijytysmarkkinointi on tehokkaimmillaan ennen urheilutapahtumaa. Tapahtuman aikana viralliset sponsorit onnistuvat vihdoin saamaan sen hyödyn, mitä he yhteistyölleen tavoitteeksi ovat asettaneet. Tämä näkyy taulukossa 2, joka koskee viittauksia aikavälillä 11.kesäkuuta - 26.kesäkuuta eli kaksi ensimmäistä kisaviikkoa. Nielsenin Digital Strategies -osaston varatoimitusjohtaja Pete Blackshaw kertoo tulosten osoittavan sen, että hyvään lopputulokseen voi päästä maksamatta kallista

20 20 sponsorimaksua. Sponsorointi on kuitenkin edelleen merkittävä keino ja hän vertaa väijytysmarkkinointia oven välissä olevaan jalkaan. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni muuttujista, joiksi hän nimeää ajoituksen, luovuuden, kiistanalaisuuden ja brändivalmiuden ja -notkeuden. (Nielsen 2010a, Nielsen 2010b.) Väijytysmarkkinointi edustaa usein Blackshawn mainitsemia muuttujia. Kampanjat ovat yleensä hyvin ennaltasuunniteltuja ja toteutettuja, minkä vuoksi ne purevat ja voivat jäädä kuluttajien mieleen paremmin kuin oikeiden sponsoreiden luomat mielikuvat. Väijytysmarkkinointikampanjoiden jopa agressiivinen toteutustapa saa kuluttajan vähintäänkin hämilleen siitä, kuka on oikea sponsori. Tästä sekaannusilmiöstä kerrotaan lisää luvussa Paul O Sullivanin ja Patrick Murphyn (1998: 351) mielestä väijytysmarkkinointi ratsastaa perinteisellä markkinoinnilla eli väijytysmarkkinoija käyttää perinteistä markkinointia hyväkseen järjestääkseen väijytyksen. Janet Hoek ja Philip Gendal (2002a: 73) ovat samoilla linjoilla ja huomauttavat sen, että väijytysmarkkinointi itseasiassa pitää sisällään samat markkinoinnin kilpailukeinot kuin tavallinen markkinointi. Toisin sanoen väijytysmarkkinoinnissa markkinointivälineenä ei ole mitään mullistavaa, vaan siinä toteutetaan samoja markkinoinnin peruselementtejä kuin muussa markkinoinnissa. Näin ollen väijytysmarkkinoinnin käytännöt voidaan tunnistaa tavallisiksi markkinoinnin käytännöiksi. Väijytysmarkkinointia niistä tekee erikoiset olosuhteet, kuten esimerkiksi tiettyyn aikaan tietyssä paikassa tapahtuva mainonta. Hoek ja Gendall (2002a: 75-78) tuovat artikkelissaan esiin erilaisia tekijöitä ja käytäntöjä, jotka voidaan nimetä väijytysmarkkinoinniksi, mutteivat kuitenkaan oikein toteutettuina riko mitään lakia. Näitä ovat urheilutapahtumien aikaan järjestettävät mainos- ja promootiokampanjat, oikeuksien hankkiminen alaryhmiin (esimerkiksi tvlähetyksen tai yksittäisen urheilijan sponsoroiminen) ja tunnusmerkkien luova käyttö. (Hoek & Gendall 2002a: ) Seuraava Hoekin ja Gendallin (2002a: 78-82) esimerkki urheilumaailmasta kuvastaa hyvin tavaramerkkien luovaa hyväksikäyttöä laillisuuden rajamailla. Tietoliikennealan yritys BellSouth osti oikeudet Atlantan olympiakisoihin ryhtyäkseen Uuden-

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Sponsorointi on Suomessa lapsenkengissä Timo Heinonen, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Suomalaisyritysten sponsorointitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, sekä investoinnin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet

Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Kuluttajien arvoa luovat käytänteet Case Reino & Aino Elina Leppälä (FM) Tampereen Yliopisto Yhtymäkohdat markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen teoriaan Kuluttajat kanssaluojina => arvo on kuluttajan määrittelemää

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa. Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016

Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa. Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016 Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016 Olympiakisat Rio de Janeiro 2016 kesäkisat Pyeongchang 2018 talvikisat Tokio 2020 kesäkisat Peking 2022 talvikisat Kristus-patsas

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) :

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä,

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet

Mitä sponsorointi on? Sisältö. Hallitus linjaa ja päättää. Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Mitä sponsorointi on? Xamkin sponsoroinnin periaatteet Lahjoitusten periaatteet Tiivi Pukkila-Nupponen Päivitetty esitys 17.5.2016 Sponsorointi on tapahtuman, toiminnan, henkilön tai organisaation tukemista

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta

Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta The impact of investment Econometrics & ROI Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Magazines & Brand Metrics Todisteita aikakauslehtimainonnan tehokkuudesta Aikakauslehdet & kuluttajan ostopolku

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Esomar kongressi 2016

Esomar kongressi 2016 Esomar kongressi 2016 Hot termit tutkimuksessa 2016 VR Implisiittinen vs. explisiittinen Geo-fencing Behavioral Data Tutkimuksen ROI Machine learning artificial intelligence search engine Kts. ANA ESOMARin

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi

Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto. Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi Viestintäsisältöjen/- tuotteiden tuotanto Viestinnän perusteet 2013 Ryhmä kuusi PRODUSAGE = Production + Usage (suom. käyttäjätuotanto) Perinteisessä teollisuustuotannossa kuluttaja on vain kuluttaja,

Lisätiedot

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info

21.5.2014 Copyright www.videomarkkinointi.info 1 Tervetuloa kolmannelle jaksolle! Tähän jaksoon sisältyy testi, miten käytät oman aikasi? Saat vinkkejä miten omat unelmat saadaan kirkkaaksi. Jotta voit ne toteuttaa Tarvitset suunnitelman ja työkalut.

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta

Johdanto. Viittomakieli. Tiedon tuottaminen viittomakielellä. Kääntäminen ja materiaalit. Video kriteerejä ja ratkaisuja. Tilaaminen ja neuvonta SISÄLLYS Johdanto Viittomakieli Tiedon tuottaminen viittomakielellä Kääntäminen ja materiaalit Video kriteerejä ja ratkaisuja Tilaaminen ja neuvonta Johdanto Tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa,

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS

YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS YSTÄVYYS, SUVAITSEVAISUUS JA KUNNIOITUS Olympiakasvatuksen monialaiset oppimiskokonaisuudet OPS2016 Itä-Suomen Liikkuva koulu seminaari Mikkeli 28.9.2016 Suomen Olympiakomitea Olympiakasvatuksen asiantuntijaryhmä:

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot