Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ"

Transkriptio

1 Tuomo Kokkonen VÄIJYTYSMARKKINOINTI KESKUSTELUNAIHEENA RETORINEN TUTKIMUS URHEILUSPONSOROINTIA PUHUTTAVASTA ILMIÖSTÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet/Markkinointi Kevät 2012

2 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Väijytysmarkkinointi keskustelunaiheena retorinen tutkimus urheilusponsorointia puhuttavasta ilmiöstä Tekijä: Tuomo Kokkonen Koulutusohjelma/oppiaine: Kauppatieteet/markkinointi Työn laji: Pro gradu -työ_x_ Sivulaudaturtyö Lisensiaatintyö Sivumäärä: 88 Vuosi: Kevät 2012 Tiivistelmä: Urheilusponsorointi on yksi merkittävimmin kehittyneistä markkinointivälineistä viimeisten vuosikymmenten aikana. Kehitys on johtanut siihen, että rahalla on koko ajan yhä keskeisempi rooli ammattiurheilussa. Kansainväliset suuryritykset käyvät huutokauppaa sponsorointioikeuksistaan huippu-urheilutapahtumiin, mikä tekee sponsoroinnista usein kalliin markkinointikeinon. Tämän vuoksi osa yrityksistä jää tai jättäytyy ulkopuolelle. Väijytysmarkkinointi on toimintaa, jossa tapahtuman arvoa hyödynnetään markkinoinnissa sponsorointiyhteistyön tapaan kuitenkaan maksamatta vaadittavaa sponsorointimaksua. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin väijytysmarkkinoinnin ympärillä käytävää keskustelua. Menetelmänä käytettiin retorista analyysiä, jonka avulla tarkasteltiin kolmea väijytysmarkkinointia käsittelevää tekstiä. Tavoitteena oli selvittää, millaisia retorisia keinoja kirjoittajat käyttävät kirjoittaessaan väijytysmarkkinoinnista. Tulosten perusteella ilmiön voidaan katsoa tiivistyvän rahaan, johon merkittävä osa havaituista retorisista keinoista perustuivat. Rahan avulla sekä oikeutettiin että kritisoitiin väijytysmarkkinoinnin käyttöä. Raha voidaan liittää myös tutkielman teoriaosassa käsiteltyyn väijytysmarkkinoinnin syntyyn sekä tarkastelemiini näkökulmiin aiheen eettisistä ja lainsäädännöllisistä ristiriidoista. Tavoitteena oli myös käsitteellistää väijytysmarkkinointi olemassaolevan teorian avulla ja pohtia sen aiheuttamia seuraamuksia urheilusponsoroinnille. Tutkimuksen perusteella ei ole syytä olettaa, että väijytysmarkkinointi olisi merkittävä uhka urheilusponsoroinnille nyt tai tulevaisuudessa, vaikka se voikin sponsoroinnin arvoa ajoittain laskea. Sen sijaan se voi toimia tehokkaana ja edullisena markkinointikeinona yrityksille, jotka eivät halua sijoittaa valtavia rahasummia sponsorointiin. Avainsanat: retoriikka, sponsorointi, tapahtumamarkkinointi, väijytysmarkkinointi Muita tietoja: suostun tutkielman luovuttamiseen kirjaston käytettäväksi _X_

3 SISÄLLYS Tiivistelmä Sisällys Kuviot ja taulukot 1 JOHDANTO Johdatus väijytysmarkkinointiin Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat Tutkimuksen asema urheilumarkkinoinnissa Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen rakenne ja eteneminen VÄIJYTYSMARKKINOINTI ILMIÖNÄ Mitä on väijytysmarkkinointi? Väijytysmarkkinointi ja sponsorointi Taustalla sponsoroinnin lisääntyminen Sponsorointi markkinointivälineenä Väijytysmarkkinointi markkinointikeinona Rohkeaa, luovaa ja tehokasta markkinointia Väijytysmarkkinointistrategiat Väijytysmarkkinointi Suomessa VÄIJYTYSMARKKINOINNIN RISTIRIIDAT Eettinen ristiriita Klassiset etiikan teoriat Sidosryhmäteoria Oikeudenmukaisuusteoria Kuluttajan harhaanjohtaminen Lainsäädännöllinen ristiriita Taistelu väijytysmarkkinointia vastaan lain avulla Lontoon olympialaiset tiennäyttäjänä RETORINEN ANALYYSI Retorinen analyysi menetelmänä Aineiston valinta Retorinen analyysi tarkastelussa kolme artikkelia Jerry Welsh What It Is; What It Isn t... 56

4 4.3.2 VANOC Vancouverin talviolympialaisten brändin hallintaohjeet Tony Meenaghan A Threat To Corporate Sponsorship TULOKSET JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 82

5 Kuviot Kuvio 1. Sidosryhmäanalyysi urheilusponsoroinnille (O Sullivan & Murphy 1998) Taulukot Taulukko 1. Viittausten määrä yrityksiin ennen jalkapallon MM-kisoja (Nielsen 2010a).. 19 Taulukko 2. Viittausten määrä yrityksiin jalkapallon MM-kisojen aikana (Nielsen 2010b) 19 Kuvat Kuva 1. Lidlin mainos talviolympiateemalla (Lidl 2010) Kuva 2. Mustan Pörssin mainos jalkapallon MM-kisateemalla (Musta Pörssi 2010) Kuva 3. Olympialaisten hyödyntäminen makkaramainoksessa (Wilson 2008) Kuva 4. LOCOG:n ohjeistus oikeaoppisesta mainonnasta (LOCOG 2010a)... 47

6 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus väijytysmarkkinointiin Kauas on menty siitä, kun Paavo Nurmi, suomalaisen kestävyysjuoksun suuri sankari, lähti vuonna 1932 Los Angelesiin tavoittelemaan kymmenettä olympiakultaansa joutuakseen estetyksi kilpailemasta ruotsalaisten olympiaedustajien vaatimuksesta. Kilpailukiellon syy oli se, että Nurmi katsottiin ammattiurheilijaksi, joka ei voi osallistua olympialaisiin, jotka olivat amatöörien kisat. Nykyisin olympiaurheilijat ovat ammattilaisia ja olympialaiset ovat urheilusponsorointiin nojaava miljardibisnes. Urheilusponsoroinnissa liikkuvat rahamäärät ovat kasvaneet vuosikymmenten aikana kansainvälisen talouskasvun suuntaisesti luvulla sponsoroinnin kasvu on useita kymmeniä prosentteja, ja maailmassa yhteistyösopimuksista urheilijoiden, seurojen, sarjojen ja tapahtumien kanssa maksetaan jo lähes 40 miljardia euroa vuosittain (IEG Sponsorship Report 2011). Yksinoikeutta suurtapahtumaan ei luonnollisesti saa edullisesti, joten se on synnyttänyt kovan tarjouskilpailun lisäksi myös ilmiön nimeltä väijytysmarkkinointi. Väijytysmarkkinointi tarkoittaa sitä, että yritys pyrkii hyödyntämään sponsoroitua tapahtumaa markkinoinnissaan maksamatta vaadittavaa sponsorimaksua. Tämän lisäksi väijytysmarkkinoinnin määritelmään on aiemmin sisältynyt ajatus siitä, että siihen kuuluu myös olennaisena osana mahdollisuus heikentää virallisena sponsorina toimivan kilpailijan saamia hyötyjä ja luoda kuluttajille sekaannusta siitä, kuka on tapahtuman oikea sponsori (Sandler & Shani 1989, McKelvey 1994, Meenaghan 1996). Nimi väijytysmarkkinointi tuleekin tästä ilmiöstä, jossa toinen yritys sotatermein sanottuna väijyttää sponsorina toimivan yrityksen. Ajan myötä määritelmän painopiste on siirtynyt siihen suuntaan, että väijytysmarkkinointia ei tehdä muiden kiusaksi, vaan siinä keskitytään hyödyntämään tapahtuman arvoa mahdollisimman hyvin omaksi hyödyksi (Tripodi & Sutherland 2000, Chadwick & Burton 2010). Koska väijyttäjäyritys ei maksa vaadittavaa maksua, joka oikeuttaisi sitä tapahtuman brändiarvon hyödyntämiseen, ilmiötä pidetään yleisesti haitallisena urheilulle ja urheilumarkkinoinnille. Kansainvälinen Olympiakomitea, KOK, on yksi merkittävä

7 7 taho, joka on ilmaissut huolensa väijytysmarkkinointia kohtaan (Crow 2003: 2). Muita sellaisia tahoja ovat esimerkiksi jättiyhtiöt Coca-Cola ja IBM, jotka ovat purkaneet tai neuvotelleet uusiksi sponsorointisopimuksiaan, koska väijytysmarkkinointi on vähentänyt yhteistyön hyötyä. Myös nämä yritykset näkevät ilmiön vakavana uhkana urheiluorganisaatioiden sponsoroinnille. (Gratton 2000, 169.) Toisenlainenkin näkökulma aiheesta on, jonka mukaan minkään urheilutapahtuman ei tulisi olla keneltäkään kokonaan suljettu pois. Termiä julkisuuteen tuomassa ollut ja American Expressin markkinointipäällikkönä toiminut Jerry Welsh pitää väijytysmarkkinointia hyvänä ideana ja mahdollisuutena terveeseen kilpailuun sponsoroinnin kalliissa ja usein huonosti suunnitellussa maailmassa (Welsh 2007). Kuitenkin vuosien saatossa termistä on tullut sävyltään hyvin negatiivinen ja väijytysmarkkinointitapauksia pidetään poikkeuksetta kaupallisina varkauksina. Tuorein kohua herättänyt esimerkki väijytysmarkkinointitapauksesta sattui edellisissä jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa kesäkuussa 2010, jolloin uutiskynnyksen ylitti katsomossa olleet hollantilaisen olutvalmistaja Bavarian oranssiin väriin pukeutuneet hollantilaisnaiset maansa ottelussa Tanskaa vastaan. Ryhmä kaunottaria vilahti useaan kertaan suorassa televisiolähetyksessä miljoonille katsojille, kunnes järjestäjät poistivat ryhmän katsomosta. Syynä oli se, että tapahtuman virallinen sponsori oli olutvalmistaja Budweiser, joka oli maksanut miljoonia euroja sponsorioikeuksistaan tapahtumaan. Kaksi naisista sai syytteen lainvastaisesta kaupallisen toiminnan organisoimisesta ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA käynnisti oikeustoimet Bavariaa vastaan. (Kelly 2010.) Nämä vastatoimet kertovat väijytysmarkkinoinnin merkityksellisyydestä. 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat Väijytysmarkkinointi on herättänyt huolta urheilujärjestöissä ja sponsoreissa, ja sitä kautta ilmiö on herättänyt runsaasti keskustelua urheilusponsoroinnin maailmassa. Tässä tutkimuksessa pyrin kokoamaan aihepiirin keskustelijoiden mielipiteet ja argumentit yhteen, jotta väijytysmarkkinoinnin tämän hetkisestä tilanteesta saataisiin selkeä kuva. Näitä keskustelijoita ovat sponsorit, väijyttäjäyritykset, urheilujärjestöt, ilmiötä tutkineet tutkijat ja muut vaikuttajat urheilussa ja yhteiskunnassa, jotka ovat

8 8 aiheeseen perehtyneet. Sponsorit ovat ilmaisseet mielipiteitään julkisesti uutis- ja tiedeartikkeleiden yhteydessä. Myös väijytysmarkkinoinnista syytetyt yritykset ovat luonnollisesti puolustautuneet omalla julkitulollaan. Urheilujärjestöistä KOK on laatinut väijytysmarkkinoinnista jopa virallisia ohjeistuksia, joita käytän tässä tutkimuksessa hyväkseni. Urheilusponsorointia käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita on olemassa paljon, ja monissa on käsitelty myös ansiokkaasti väijytysmarkkinointia. Tutkimuksen kohteena on siis väijytysmarkkinointi ja sen ympärillä tapahtuva keskustelu. Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys väijytysmarkkinnoinnin ympärillä tapahtuvasta keskustelusta käyttäen retorista analyysiä tutkimusmenetelmänä. Tutkimuksen pääkysymys kuuluu seuraavasti: millaisia retorisia keinoja keskustelijat käyttävät argumentoidessaan kantaansa väijytysmarkkinointiin? Tutkielman kontribuutiona on myös tuoda väijytysmarkkinointi osaksi suomalaista urheilumarkkinoinnin keskustelua, koska se on jäänyt Suomessa lähes kokonaan huomioimatta. Tutkielmassa tärkeätä on siis retorisen analyysin lisäksi väijytysmarkkinointia käsittelevän aiemman kirjallisuuden esiintuominen ja teorian yhteennivonta. Teorian pohjalta pyrin vastaaman sellaisiin tutkimusongelmiin, kuten mitä on väijytysmarkkinointi ja mitä ongelmia se aiheuttaa? Onko se todellinen uhka urheilusponsoroinnille vai kenties mahdollisuus toteuttaa luovaa markkinointia? Onko olemassa keinoja, millä ilmiön aiheuttamat ongelmat saataisiin ratkaistua kaikkia osapuolia miellyttäen? 1.3 Tutkimuksen asema urheilumarkkinoinnissa Väijytysmarkkinointi ei ole uusi ilmiö, vaan se on kehittynyt 1980-luvulta urheilusponsoroinnin kanssa käsi kädessä. Tutkimustietoutta aiheesta löytyy ulkomaisesta kirjallisuudesta ja akateemisista yhteisöistä kohtuullisesti. Pääasiassa kirjallisuus on englantilais-amerikkalaista (Tony Meenaghan, Dennis Sandler, David Shani, Stephen McKelvey, Janet Hoek). Koen aiheen esiintuomisen suomalaisen urheilumarkkinoinnin keskusteluun tärkeäksi, sillä aihetta ei ole tutkittu Suomessa ollenkaan. Tämä voi johtua siitä, että Suomea väijytysmarkkinointi ei ole vielä koskettanut. Seppo Laakso, Mats Nylund ja Sanna Ojajärvi (2006) tutkivat teoksessaan Urheilu, maine ja raha vuoden 2005 yleisurheilun Helsingin MM-kisojen vaikutuksia alueen talouteen ei-

9 9 vätkä hekään raportoineet väijytysmarkkinointitapauksia kaikkien aikojen suurimmasta suomalaisesta urheilutapahtumasta. Väijytysmarkkinoinnin tutkiminen on tärkeää sen takia, että sen väitetään uhkaavan urheilusponsorointia ja sitä kautta suurten urheilutapahtumien olemassaoloa (Tony Meenaghan 1996, LOCOG 2010). Kysymys on siis rahasta. Tällä hetkellä suurten urheilutapahtumien rahoittaminen on yksityisen sektorin harteilla, mutta väijytysmarkkinoinnin väitetään uhkaavan tätä mallia. Koko ilmiön kannaltahan tärkein kysymys on, kuka joutuu viimekädessä kärsijäksi? Putoaako väijytysmarkkinoinnin aiheuttama taloudellinen taakka kisajärjestäjän tai sponsoreiden harteille, vai joutuuko maksumieheksi loppujen lopuksi kuluttaja? Aihe on tärkeä ja ajankohtainen myös sen takia, että se on vaikuttanut monien valtioiden lainsäädäntöihin ja tulee jatkossa vaikuttamaan luultavasti vielä enemmän. Kansainvälinen Olympiakomitea on asettanut olympialaisia hakeneille valtioille suoria ehtoja siihen, että näiden täytyy muuttaa lainsäädäntöään olympialaisten takia. Asia on herättänyt paljon keskustelua esimerkiksi Iso-Britanniassa, jossa järjestetään vuoden 2012 kesäolympialaiset. Paikallisia yrityksiä opastetaan markkinoimaan oikein eli toisin sanoen kielletään markkinoimasta tietyllä tapaa. KOK joutuu turvaamaan vuosi vuodelta tarkemmin sponsoreiden oikeudet eikä jatkuvat väijytysmarkkinointitapaukset helpota sen urakkaa. Urheilukilpailujen kansainvälisyydestä johtuen järjestelmä on monimutkainen, mikä mahdollistaa päällekkäisyyksiä ja harmaita alueita urheilusponsoroinnissa. Yllä esitettyjen syiden vuoksi väijytysmarkkinointi kootaan tässä tutkielmassa yksien kansien väliin. Keskustelu aiheesta on pirstoutunut maailmalla moniin eri osiin, joten on paikallaan esittää väijytysmarkkinointi kokonaisuudessaan, mitä se on luvulla. 1.4 Tutkimusmenetelmä Tutkielmani on luonteeltaan uutta ilmiötä teoretisoiva tutkimus. Tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineiston kerääminen tapahtuu lukemalla ja analysoimalla aiempaa tutkimusaineistoa, joka koostuu artikkeleista, ohjeistuksista ja

10 10 haastatteluista. Näiden avulla pyrin kokoamaan kattavan määritelmän väijytysmarkkinoinnista käsitteenä ja ilmiönä. Tämä lisäksi valitsen kolme toisistaan poikkeavaa väijytysmarkkinointia käsittelevää artikkelia, joiden retoriikkaa analysoin vastatakseni tutkimusongelmaan. Retoriikan teoria perustuu niin kutsuttuun uuteen retoriikkaan klassisen retoriikan perinnettä unohtamatta. 1.5 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen Tutkielman rakenne koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsittelen väijytysmarkkinointia aiemman urheilumarkkinoinnin kirjallisuuden avulla. Käyn läpi väijytysmarkkinoinnin taustan, joka nojaa vahvasti urheilusponsoroinnin kehitykseen. Esittelen väijytysmarkkinoinnin yhtenä markkinointi-instrumenttina olemassa olevan tutkimuksen avulla ja tuon esiin havainnollistavia esimerkkejä urheilutapahtumista, joissa ilmiötä on havaittu tapahtuneen. Toinen osa keskittyy antamaan apuvälineitä väijytysmarkkinoinnin hyväksyttävyyden arvioimiseen. Lähestymistavat ovat eettinen ja lainsäädännöllinen näkökulma, jotka molemmat sisältävät ristiriitaisia näkemyksiä aiheeseen. Eettinen näkökulma sisältää monia tunnettuja jo vanhempia etiikan teorioita, kun taas lainsäädännöllinen tarkastelu on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen aihe, jonka ympärillä käydään tänä päivänä ehkä kuuminta keskustelua väijytysmarkkinointia koskien. Tutkielman kolmas osa on menetelmävaihe eli retorinen analyysi, jonka avulla pyrin vastaamaan tutkimuksen pääkysymykseen. Ensin käyn läpi retoriikan viitekehyksen aina Aristoteleen perusajatuksista uuden retoriikan kehittäjiin. Tämän jälkeen analysoin kolme erilaista väijytysmarkkinointia koskevaa artikkelia.

11 11 2. VÄIJYTYSMARKKINOINTI ILMIÖNÄ 2.1 Mitä on väijytysmarkkinointi? Termin ambush marketing, suomennettuna väijytysmarkkinointi, toi ensimmäisenä esille 1980-luvulla American Expressin silloinen markkinointijohtaja Jerry Welsh. Amex oli tuolloin ensimmäisiä väijytysmarkkinointia käyttäviä yrityksiä taistellessaan kilpailijaansa Visaa vastaan urheilumarkkinoinnin maailmassa. (Payne 2006: ) Welsh koki ja kokee väijytysmarkkinoinnin edelleen täysin lailliseksi ja moraalisesti hyväksyttäväksi toiminnaksi, vaikka tapahtumajärjestäjien ja sponsorien edustama näkemys sen urheilulle haitalliseksi ilmiöksi tuomitseekin (Welsh 2007). Väijytysmarkkinointia on hyvä lähteä tarkastelemaan urheilumarkkinoinnin kirjallisuuden kautta, sillä aihetta käsitteleviä teoksia ja artikkeleja on julkaistu neljällä eri vuosikymmenellä. Dennis M. Sandler ja David Shani tutkivat ilmiötä 1980-luvun loppupuolella. He määrittelivät väijytysmarkkinoinnin organisaation suunnitelluksi pyrkimykseksi liittää itsensä epäsuorasti tapahtumaan saadakseen samankaltaista hyötyä kuin sponsorina olemisesta. He kiinnittävät artikkelissaan huomionsa väijytysmarkkinoinnin kilpailuluonteeseen, jossa väijyttäjä on yleensä virallisen sponsorin kilpailija. He toivat esiin myös ilmiön kuluttajalle mukanaan tuoman väärinymmärryksen oikeasta sponsorista. (Sandler & Shani 1989: 11.) Tony Meenaghan käyttää myöhemmin tästä viimeksi mainitusta ilmiöstä nimeä consumer confusion sekaannus, epäselvyys (Meenaghan 1996: 106). Simon Chadwick ja Nicholas Burton (2009; 2010) ovat määritelleet käsitteen uusiksi viimeaikoina. He näkevät väijytysmarkkinoinnin muuttuneen yksittäisissä urheilutapahtumissa esiintyvästä toiminnasta pitkäaikaisiksi kampanjoiksi. Heidän mielestään väijytysmarkkinoinnista on kasvanut omanlaisensa markkinointiväline muiden perinteisten keinojen rinnalle. (Chadwick & Burton 2009; 2010.) Chadwickin ja Burtonin näkemys voidaan nähdä tietyissä piireissä provosoivana, koska väijytysmarkkinointi on kiistanalainen aihe ja harva yritys mainitsee sen olevan osa yrityksen markkinointikoneistoa. Menestyvän yhdysvaltalaisen urheilumarkkinointiyritys Leverage Agencyn perustaja ja toimitusjohtaja Ben Sturner myöntää

12 12 kuitenkin yrityksen tehneet pitkään väijytysmarkkinointia eikä hän Wall Street Journalin haastattelussa tunne oloaan vaivautuneeksi puhua virallisten sponsoreiden väijyttämisestä (Sturner 2010). Tunnetuin esimerkki väijytysmarkkinointia hyödyntävistä yrityksistä on Nike, joka on jo kolmen vuosikymmenen ajan harrastanut väijytysmarkkinointia säännöllisin väliajoin. Näin ollen väijytysmarkkinoinnin voidaan katsoa kuuluvan sen käyttämiin markkinointikeinoihin. On kuitenkin aiheellista huomauttaa, että vuonna 2000 Nike vaihtoi konnan roolin hetkeksi sankariksi ryhtymällä sponsoroimaan olympiakisoja virallisesti. Reebokin yllättävä ja myöhäinen vetäytyminen Sydneyn olympialaisten sponsorin paikalta avasi tien Nikelle nousta kisojen pelastajaksi vuosituhannen vaihteessa (Tripodi & Sutherland 2000: 413). Lontoon vuoden 2012 kesäolympialaisten järjestelytoimikunta määrittelee väijytysmarkkinoinnin seuraavanlaisesti: Väijytysmarkkinointi, joka tunnetaan myös nimillä lois- ja sissimarkkinointi, tarkoittaa organisaatioiden pyrkimyksiä liittää brändinsä suureen urheilutapahtumaan ilman sponsorimaksua. Tuloksena organisaatio saa tapahtumasta goodwilliä ja hyvää julkisuutta ilmaiseksi. Tämä vahingoittaa aitojen sponsoreiden investointia ja vaarantaa kisajärjestäjän rahoituksen kisoille. (LO- COG 2010a: 4.) Kuten edellisestä määritelmästä käy ilmi, väijytysmarkkinoinnista usein käytettyjä synonyymeja englanninkielisessä kirjallisuudessa ovat parasite sekä parasitic marketing (loismarkkinointi), guerilla marketing (sissimarkkinointi) sekä vigilante marketing (Lagae 2005: 216). Loismarkkinointi viittaa suoraan parasiittiin eli loiseliöön, joka tarvitsee isäntäeliön, josta se voi imeä tarvitsemaansa ravintoa. Kansainvälinen Olympiakomitea, KOK, halusi tietoisesti muuttaa ihmisten käsityksiä ja tehdä väijytysmarkkinoinnista epäeettistä toimintaa, joten se rinnasti väijytysmarkkinoinnin kampanjoissaan loismarkkinointiin, jotta kaikille tulisi selväksi väijytysmarkkinoinnin huonot puolet (Payne 2006: ). KOK:n markkinoinnista vastannut Michael Payne itse käytti väijytysmarkkinoijista termiä verenimijä (Payne 2006: 157). Laakso, Nylund ja Ojajärvi (2006: 123) käyttivät väijytysmarkkinoinnista termiä kaappaustoiminta. Tämä tulee englanninkielisestä termistä hijack marketing. Väijytysmarkkinoinnista onkin muodostunut vuosien kuluessa hyvin negatiivissävytteinen

13 13 käsite, vaikka käsitteen isä Welsh on pitänyt sitä alusta alkaen pelkästään hyvänä asiana. Huolimatta rinnastuksista loismarkkinointiin, termi väijytysmarkkinointi on jäänyt elämään urheilumaailmaan, joskin termiä on käytetty joissakin yhteyksissä myös urheilun ulkopuolella. Lontoon olympialaisten järjestelykomitean määritelmässä huomionarvoista on loismarkkinoinnin lisäksi vertaus sissimarkkinointiin, jonka kohdalla komitea pyrkii ilmeisesti myös muuttamaan ihmisten asenteita ja yleistä mielipidettä negatiiviseen suuntaan. Huomioitavaa määritelmässä on myös ilmiön liittäminen suureen urheilutapahtumaan, joten olympiaedustajat näkevät ilmiön ongelmallisena vain suurten urheilutapahtumien kohdalla. Määritelmä on luotu KOK:n näkökulmasta, eikä sillä ole haluttu ottaa minkäänlaista kantaa väijytysmarkkinoinnin mahdolliseen esiintymiseen pienemmissä urheilutapahtumissa tai urheilun ulkopuolella esimerkiksi kulttuuritapahtumissa. Tiedeyhteisöissä esiintyvissä määritelmissä sanaa urheilu on pyritty välttämään, vaikka kaikki esimerkit ja viittaukset urheilutapahtumiin ovatkin. Tähän mennessä esitetyistä määritelmistä puuttuu kuitenkin suora kannanotto väijytysmarkkinoinnin suhteesta lainsäädäntöön. Mikäli KOK:n ajamat lakimuutokset yleistyvät ja selkenevät tulevaisuudessa, voidaan väijytysmarkkinoinnin yleiseen määritelmään lisätä lainvastaisen toiminnan merkitys. Tällä hetkellä käsite kuitenkin voidaan määritellä näin: Väijytysmarkkinointi on sitä, kun organisaatio, joka ei ole tapahtuman virallinen sponsori, hyödyntää tapahtuman mainosarvoa markkinoinnissaan lainsäädännön puitteissa. Mikäli väijyttäjä rikkoo lakia, kyse ei ole enää pelkästään väijytysmarkkinoinnista, vaan lainvastaisesta toiminnasta. Tämä lisäys tuo määritelmiin neutraalia arvoa eikä tuomitse väijytysmarkkinointia heti vääränlaiseksi toiminnaksi. Määritelmä erottaa myös lainsäädännön ilmiön eettisestä puolesta, jolla on ollut keskeinen rooli aiemmissa määritelmissä.

14 Väijytysmarkkinointi ja sponsorointi Taustalla sponsoroinnin lisääntyminen Väijytysmarkkinointi ei ole mikään uusi ilmiö, vaikka se käsitteenä ja tutkimuskohteena voi siltä vaikuttaakin. Sen voidaan katsoa kulkeneen käsi kädessä urheilusponsoroinnin kanssa, joka on kehittynyt vahvasti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana nimenomaan kaupallisesti tarkasteltuna. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sponsorointimenot ovat kasvaneet vuoden miljoonasta dollarista 5,9 miljardiin dollariin vuonna 1997 (Buckley 1980, Mintel 1997 via Meenaghan 1998a: 306). O Sullivan ja Murphy (1998: 349) pitävät sponsorointia ehkä jopa merkittävimmin kehittyneenä markkinointivälineenä ja lukujen aikana. Väijytysmarkkinoinnin taustalla on juuri sponsorointimaailmassa kovasti kasvaneen rahan määrä, joten siksi onkin tärkeää ymmärtää sponsoroinnin luonne sekä syyt sen kasvuun. Syitä sponsoroinnin lisääntymiselle on monia. Sen koetaan olevan yrityksille hyvä vaihtoehto perinteisen mainostamisen sijaan (Meenaghan 1998a: 307) sekä järjestäjille hyvä keino kerätä tuloja urheilutapahtumille. Tämä mahdollistaa sen, että urheilutapahtuman järjestämisen taloudellisesta taakasta vastaa julkisen sektorin sijaan yhä enemmän yksityinen sektori. Tämä on sopinut myös hyvin julkiselle sektorille, sillä vapaa-ajan lisääntyminen on kasvattanut urheilun ja liikunnan suosiota eikä yhteiskunta ole pystynyt tukemaan kasvua samaa tahtia (Tuori 1989: 13). Garry Whannel (1992: 70-71) esittää myös kaksi merkittävää aiheuttajaa sponsoroinnin räjähtävälle kasvulle: urheilun ilmaantuminen televisioihin sekä tupakan mainostamiskielto televisioissa. Sponsoroinnin suosion lisääntyminen on synnyttänyt myös kovan kilpailun ja taistelun sponsorointioikeuksista. Tämä on perimmäinen syy väijytysmarkkinoinnin syntymisessä. Varhaisimpana väijytysmarkkinoinnin kohteena olleena tapahtumana pidetään vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisia, joiden aikana havaittiin kaksi merkittävää tapausta. Kenkävalmistaja Converse oli tapahtuman virallinen sponsori, jolloin sen kilpailija Nike maalautti suuren seinämaalauksen kisojen päänäyttämön Los Angeles Memorial Coliseumin lähistölle (Garrigues 2004). Näin Nike sai kekseliäällä tavalla logonsa näkyville lukuisten kisavieraiden silmien eteen.

15 15 Toinen tapaus samoissa kisoissa koski kameravalmistajia Eastman Kodakia ja Fuji Filmiä. Jälkimmäinen yritys valittiin vuoden 1984 olympialaisten viralliseksi yhteistyökumppaniksi Kodakin sijaan, mutta Kodak onnistui saamaan oman osansa kakusta ryhtyessään sponsoroimaan ABC:n televisiolähetyksiä kisoista sekä Yhdysvaltojen yleisurheilujoukkuetta. Neljä vuotta myöhemmin Soulin olympiakisoissa asetelmat vaihtuivat, kun Kodak onnistui saamaan kansainväliset oikeudet kisoihin. Tällöin Fuji teki yhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen uintijoukkueen kanssa. (Crow & Hoek 2003: 2.) Näissä esimerkeissä on kuitenkin huomioitava se, että sekä Kodak että Fuji maksoivat väijytysmarkkinointioikeuksistaan. Kisajärjestäjä ei siis onnistunut suojaamaan tarjoamiaan etujaan tarpeeksi hyvin sponsorin näkökulmasta. Syyksi väijytysmarkkinoinnin ilmentymiseen juuri vuoden 1984 kisoihin Hoek ja Gendall (2002a: 73) pitävät sponsorioikeuksien myymistä paketteina. Aiemmin olympiakisoilla saattoi olla useita sponsoreita, jotka pystyivät hyödyntämään olympiabrändiä omassa toiminnassaan. Los Angelesin kisoissa myytiin kuitenkin eri sponsoreille erilaisia paketteja, jotka sisälsivät tiettyjä etu- ja yksinoikeuksia. Ne, jotka eivät pystyneet tai halunneet lunastamaan oikeuksia esimerkiksi taloudellisten syiden vuoksi, saattoivat kääntyä väijytysmarkkinoinnin puoleen. Kyseessä oli Kansainvälisen Olympiakomitean TOP-ohjelma (The Olympic Partner). Se on suunnattu kansainvälisille suuryhtiöille, jotka voivat tuottaa suoraa hyötyä KOK:lle ja kansallisille olympiakomiteoille. Ohjelma luotiin virallisesti juuri Los Angelesin kisojen jälkeen. TOP-partnerit saavat yhteistyössä globaaleja ja eksklusiivisia oikeuksia ja mahdollisuuksia omassa tuotekategoriassaan. Nämä yritykset saavat neljäksi vuodeksi sitouduttuaan käyttöönsä kaikki oikeudet esimerkiksi olympiasymboleihin. Heille luvataan virallisesti myös suojausta väijytysmarkkinointia vastaan. Lontoon 2012 olympialaisten TOP-partnerit ovat Coca-Cola, Acer, Atos Origin, Dow, GE, McDonald s, Omega, Panasonic, P&G, Samsung sekä Visa. (The Olympic Movement.) Vaikka TOP-ohjelma on elintärkeä KOK:lle sen tuoman suuren rahavirran takia, sen voidaan katsoa aiheuttaneen myös väijytysmarkkinointia, koska se sulkee jokaisessa tuotekategoriassa lukuisat suuryritykset pois kokonaan olympialaisten kilpailukentiltä. Samankaltainen ansaintamalli sponsoreiden suhteen on esimerkiksi kansainvälisellä jalkapalloliitto FIFA:lla, joka myös on paininut väijytysmarkkinointitapausten kanssa.

16 Sponsorointi markkinointivälineenä Edellisessä luvussa kerrottiin, kuinka merkittäväksi markkinointivälineeksi sponsorointi on viime vuosikymmenten aikana kasvanut. Yksi sponsoroinnin vahvuuksista on sen kyky vaikuttaa useisiin eri ryhmiin kuten kuluttajiin, yrityksen omaan henkilökuntaan ja muihin yrityksiin (Meenaghan 1998a: 307). Sponsoroinnin avulla voi kohdistaa markkinointinsa erinomaisesti esimerkiksi valitsemalla kohteekseen tapahtuman, jonka yleisö muodostaa yritykselle itselleen sopivan kohdemarkkinan. Sponsoroinnilla yritys voi myös vaikuttaa epäsuorasti omiin sidosryhmiinsä, kun taas perinteinen mainonta on enemmänkin suoraa vaikuttamista (Alaja & Forssell 2004: 25). Sponsorointi ei näin ollen herätä perinteisen mainonnan usein mukanaan tuomia kaupallisuuden negatiivisia tuntemuksia, vaan se saattaa esimerkiksi toimia jopa osana urheilufaniyhteisöjen luomaa me-henkeä. Keke Rosberg, Formula-1:n ensimmäinen suomalainen maailmanmestari vuodelta 1982, on todennut asiasta seuraavanlaisesti: Sponsoroinnin kautta pystyy tekemään kauppaa ja markkinointia, joka ei haise kaupalta ja markkinoinnilta (Vuokko 1993: 76). Yritykset käyttävät sponsorointia muokatakseen imagoaan ja luodakseen yleistä tietoutta brändistään. Joskus motiivina voi olla myös myynnin lisääminen. Sponsorointi eroaa tavallisesta mainonnasta sillä tavalla, että sponsoroinnin sanoma viestitetään tapahtuman arvojen kautta. (Meenaghan 1996: ) Sponsorin tavoitteet määrittävät sen, millaisessa tapahtumassa ja millaisia arvoja hän tahtoo mainostaa. Esimerkiksi huippu-urheilussa mukana ollessa voi saavuttaa roimasti julkisuutta, mutta toisaalta huippu-urheilun erilaiset skandaalit voivat langettaa varjon myös sponsorin ylle. Junioriurheilun tukeminen edustaa enemmän pehmeitä arvoja ja siinä riskit ovat yleensä pienemmät. Näitä pehmeitä arvoja kuvastaa myös termi yhteiskuntavastuullisuus. Se on liitetty yritysten imagoon 1980-luvulta lähtien, ja sponsorointi on hyvä keino myös yhteiskuntavastuullisuuden esiintuomisessa (Carter & Wilkinson 2000: 175). Verkostoituminen on tänä päivänä paljon käytetty termi. Niinikosken ja Sibeliuksen (2003) mukaan yritysten on luotava uusi tapa ja malli toimia kulttuurikentällä. On tärkeää oppia itse ostamaan palveluja ja tarjoamaan niitä sekä asiakkaille että verkos-

17 17 ton toimijoille. (Niinikoski & Sibelius 203: 97.) Sponsoroinnin kohdalla palveluiden tarjoaminen sidosryhmille eli yhteistyökumppaneille on tärkeää tyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Verkostoituminen avaa myös mahdollisuuksia urheiluorganisaatioille saada uusia yhteistyökumppaneita ja oppia liiketoiminnasta eri alan yrityksiltä. Urheilun sponsoroiminen voi toimia myös yrityksille mahdollisuutena verkostoitua ja se saattaa toimia joillekin koko yhteistyön tavoitteena. Urheilulehden (2010: 16) haastattelussa JOT-Automationilla rikastunut IT-miljönääri Jorma Terentjeff tukee teoriaa verkostoitumisen merkityksestä yrityselämässä ja sen suhdetta sponsorointiin. Jos ennen Finnairin lentokone Oulun ja Helsingin välillä oli paras paikka tavata paikallisia vaikuttajia Oulussa, nyt sellaisena toimii Kärppien ottelutapahtuma. Terentjeff avaa myös muita syitään sille, miksi hänen yrityksensä lähti sponsoroimaan Oulun Kärppiä (Urheilulehti 2010: 16): Kyse oli pohjimmiltaan siitä ideasta, että Oulusta tehdään kiehtovampi paikka asua ja työskennellä. Hänen mukaansa menestyvällä jääkiekkoliigajoukkueella voidaan parantaa kaupungin yleistä viihtyvyyttä ja hyvälle urheiluviihteelle on kysyntää Oulussa edelleen (Terentjeff viittaa kaupungista pitkään puuttuneeseen edustustason jalkapallojoukkueeseen). (Urheilulehti 2010: 16-17). Jorma Terentjeffin sanoihin viitaten urheilu antaa yrityksille mahtavan mahdollisuuden olla luomassa suurta menestystarinaa, joka parhaimmillaan saa koko kaupungin kukoistamaan. Tämä houkuttelee kaupunkiin lisää yrityksiä ja asukkaita, joka saa käyntiin lumipalloefektin koko talousalueen hyväksi. Jos pelkästään Oulun kokoisesta kaupungista ja sen jääkiekkojoukkueesta puhutaan näin, on selvää, millainen merkitys globaaleilla urheilutapahtumilla, kuten esimerkiksi kesäolympialaisilla tai jalkapallon MM-kisoilla, on paikalliseen ja kansainväliseen talouteen ja yritystoimintaan. Näin on helppo nähdä syyt sille, miksi yritykset ovat valmiita panostamaan huomattavia summia urheilusponsorointiin. Ne, jotka eivät onnistu virallisia oikeuksia tapahtumiin saamaan, pyrkivät muilla keinoilla saamaan oman hyötynsä tapahtumasta. Yksi mahdollisuus tähän on hyödyntää juuri väijytysmarkkinointia, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.

18 Väijytysmarkkinointi markkinointikeinona Rohkeaa, luovaa ja tehokasta markkinointia Väijytysmarkkinoinnin puolesta puhuvat monet tutkimukset, jotka todistavat sen toimivuuden. Markkinatutkimukseen erikoistunut Nielsen Company analysoi kesän 2010 jalkapallon maailmanmestaruuskisojen sponsoreita ja heidän yhdistämistä kisoihin sosiaalisissa medioissa kuten esimerkiksi blogeissa ja keskustelupalstoilla. 7. toukokuuta ja 6. kesäkuuta välisellä ajanjaksolla eli viimeisen kuukauden aikana ennen kisojen avauspotkua Nike keräsi kaksi kertaa enemmän viitteita itseensä verkossa kuin sen suurin kilpailija Adidas, joka on FIFA:n virallinen MM-partneri. Molemmat yritykset toimittivat kisajoukkueille pelivarusteita, joten ero ei syntynyt siinä. Nielsen raportoi Niken onnistuneesta Write The Future verkkokampanjasta, jossa se käytti jalkapallon suurimpia tähtiä kuten Cristiano Ronaldoa ja Wayne Rooneya. (Nielsen 2010a.) Niken lisäksi väijytyksessä onnistui myös Englannin maajoukkuetta sponsoroiva Carlsberg, joka saavutti viittauksia lähes nelinkertaisen määrän verrattuna kilpailevaan olutvalmistaja Budweiseriin, joka oli kisojen virallinen sponsori. Carlsbergin ohjelmaan kuului mainos, jossa englantilaiset jalkapallolegendat pitivät kisoihin valmistautumispuheen sen nykyiselle maajoukkueelle. (Nielsen 2010a.) Niken suurelle viittausten määrälle suhteessa Adidakseen selityksenä voi olla myös kielikysymys. Tutkimus tutki vain englanninkielisiä viittauksia, joka varmasti jonkin verran suosii yhdysvaltalaista yritystä enemmän kuin saksalaista Adidasta. Väijytysmarkkinointi ei ole kuitenkaan automaattinen reitti menestykseen. Niken ja Carlsbergin lisäksi myös Pepsi ja Panasonic kuuluivat eniten viittauksia saaneisiin väijyttäjäyrityksiin. Pepsin onnistuneesta Oh Africa mainoksesta huolimatta virallinen sponsori Coca-Cola sai viisi kertaa enemmän huomiota Nielsenin tutkimuksessa ja Sony puolestaan sai seitsemän kertaa enemmän viittauksia kuin Panasonic. Useimpien sponsorien kohdalla virallinen sponsoristatus johtaa kilpailijoitaan useampiin viittauksiin, mikä käy hyvin ilmi taulukosta 1. (Nielsen 2010a.)

19 19 Taulukko 1. Viittausten määrä yrityksiin ennen jalkapallon MM-kisoja (Nielsen 2010a). Sija Brändi Tyyppi Osuus viittauksista Nike Adidas Coca-Cola Sony Visa Carlsberg McDonald s Pepsi Hyundai/Kia Panasonic Ei-sponsori FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri Ei-sponsori FIFA World Cup-sponsori Ei-sponsori FIFA-partneri Ei-sponsori 30.2% 14.4% 11.8% 11.7% 7.3% 3.9% 2.8% 2.5% 2.4% 1.9% Huomionarvoista on kuitenkin myös se, että kisojen aikana luvut kääntyivät onnistuneiden väijyttäjien kohdalla toisin päin. Adidas ohitti Niken internetviittausten määrässä, ja samoin kävi Budweiserille, joka päihitti väijyttäjä Carlsbergin. (Nielsen 2010b.) Taulukko 2. Viittausten määrä yrityksiin jalkapallon MM-kisojen aikana (Nielsen 2010b). Sija Brändi Tyyppi Osuus viittauksista Adidas Nike Coca-Cola Sony Budweiser Hyundai/Kia Visa McDonald s Pepsi Carlsberg FIFA-partneri Ei-sponsori FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA-partneri FIFA World Cup-sponsori FIFA World Cup-sponsori Ei-sponsori Ei-sponsori 25.1% 19.4% 11.0% 9.8% 4.9% 4.7% 4.7% 4.2% 2.8% 2.4% Tästä voi vetää johtopäätöksen, että väijytysmarkkinointi on tehokkaimmillaan ennen urheilutapahtumaa. Tapahtuman aikana viralliset sponsorit onnistuvat vihdoin saamaan sen hyödyn, mitä he yhteistyölleen tavoitteeksi ovat asettaneet. Tämä näkyy taulukossa 2, joka koskee viittauksia aikavälillä 11.kesäkuuta - 26.kesäkuuta eli kaksi ensimmäistä kisaviikkoa. Nielsenin Digital Strategies -osaston varatoimitusjohtaja Pete Blackshaw kertoo tulosten osoittavan sen, että hyvään lopputulokseen voi päästä maksamatta kallista

20 20 sponsorimaksua. Sponsorointi on kuitenkin edelleen merkittävä keino ja hän vertaa väijytysmarkkinointia oven välissä olevaan jalkaan. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni muuttujista, joiksi hän nimeää ajoituksen, luovuuden, kiistanalaisuuden ja brändivalmiuden ja -notkeuden. (Nielsen 2010a, Nielsen 2010b.) Väijytysmarkkinointi edustaa usein Blackshawn mainitsemia muuttujia. Kampanjat ovat yleensä hyvin ennaltasuunniteltuja ja toteutettuja, minkä vuoksi ne purevat ja voivat jäädä kuluttajien mieleen paremmin kuin oikeiden sponsoreiden luomat mielikuvat. Väijytysmarkkinointikampanjoiden jopa agressiivinen toteutustapa saa kuluttajan vähintäänkin hämilleen siitä, kuka on oikea sponsori. Tästä sekaannusilmiöstä kerrotaan lisää luvussa Paul O Sullivanin ja Patrick Murphyn (1998: 351) mielestä väijytysmarkkinointi ratsastaa perinteisellä markkinoinnilla eli väijytysmarkkinoija käyttää perinteistä markkinointia hyväkseen järjestääkseen väijytyksen. Janet Hoek ja Philip Gendal (2002a: 73) ovat samoilla linjoilla ja huomauttavat sen, että väijytysmarkkinointi itseasiassa pitää sisällään samat markkinoinnin kilpailukeinot kuin tavallinen markkinointi. Toisin sanoen väijytysmarkkinoinnissa markkinointivälineenä ei ole mitään mullistavaa, vaan siinä toteutetaan samoja markkinoinnin peruselementtejä kuin muussa markkinoinnissa. Näin ollen väijytysmarkkinoinnin käytännöt voidaan tunnistaa tavallisiksi markkinoinnin käytännöiksi. Väijytysmarkkinointia niistä tekee erikoiset olosuhteet, kuten esimerkiksi tiettyyn aikaan tietyssä paikassa tapahtuva mainonta. Hoek ja Gendall (2002a: 75-78) tuovat artikkelissaan esiin erilaisia tekijöitä ja käytäntöjä, jotka voidaan nimetä väijytysmarkkinoinniksi, mutteivat kuitenkaan oikein toteutettuina riko mitään lakia. Näitä ovat urheilutapahtumien aikaan järjestettävät mainos- ja promootiokampanjat, oikeuksien hankkiminen alaryhmiin (esimerkiksi tvlähetyksen tai yksittäisen urheilijan sponsoroiminen) ja tunnusmerkkien luova käyttö. (Hoek & Gendall 2002a: ) Seuraava Hoekin ja Gendallin (2002a: 78-82) esimerkki urheilumaailmasta kuvastaa hyvin tavaramerkkien luovaa hyväksikäyttöä laillisuuden rajamailla. Tietoliikennealan yritys BellSouth osti oikeudet Atlantan olympiakisoihin ryhtyäkseen Uuden-

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille

EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille EROTU KILPAILIJOISTASI JA SAAVUTA KOHDERYHMÄSI KAIKKEIN POSITIIVISIMMALLA TAVALLA. TeamUpin esittelymateriaali yrityksille FACEBOOK & TWITTER EIVÄT OHJAA FANEJA SPONSOREILLE. TOTEA ITSE. KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ

Lisätiedot

Olympialaisia koskevat mainos- ja markkinointisäännöt Suomen Olympiakomitea 2017

Olympialaisia koskevat mainos- ja markkinointisäännöt Suomen Olympiakomitea 2017 Olympialaisia koskevat mainos- ja markkinointisäännöt Suomen Olympiakomitea 2017 Tausta ja tarkoitus Mainos ja markkinointisäännöt on luotu, jotta urheilijoiden keskittyminen urheilemiseen mahdollistuu

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen

Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Jouni Kärkkäinen & Niila Tamminen Sponsorointi on Suomessa lapsenkengissä Timo Heinonen, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Suomalaisyritysten sponsorointitoiminnassa on vielä paljon kehitettävää, sekä investoinnin

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2010 2 (8) SISÄLLYS

MEDIAKORTTI 2010 2 (8) SISÄLLYS Mediakortti 2010 MEDIAKORTTI 2010 2 (8) SISÄLLYS 1. Johdanto...3 1.1. Yleiskuvaus...3 1.2. Käyttäjämäärät ja tilastot...3 2. Mainospaikat...4 3. Hinnasto...5 4. Aineistotoimitukset...6 4.1. Ohjeistus mainoksen

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

L nt. Täyttä laukkaa Lontooseen! Lontoo 2012 -projekti

L nt. Täyttä laukkaa Lontooseen! Lontoo 2012 -projekti 2012 L nt Täyttä Lontoo 2012 -projekti Pohjoissuomalainen urheilijatiimi Perustettu maaliskuussa 2011 Tiimiin kuuluu kolme lahjakasta ja jo kansainvälistä menestystä niittänyttä pohjoissuomalaista uimaria

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

KUOPION REIPAS RY:N SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI

KUOPION REIPAS RY:N SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI 1 KUOPION REIPAS RY:N SEKÄ YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ, MARKKINOINTI JA SPONSOROINTI Sisällysluettelo 1. Miksi Kuopion Reippaassa tarvitaan yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kesken 2. Lasten

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa PK-RH Foorumi Verkostojen ja aineettomien oikeuksien riskienhallinta Tampere 03.09.2008 Antti Urrila KPMG Oy Ab Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä?

Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? Mitenmainesyntyy, ja mitense voimennä? #UPDATE2016 10.2.2016 MIKAEL PENTIKÄINEN Pasi Rahikainen Motto Karaktääri on kuin puu, ja maine kuin sen varjo. Varjo on se, mitä me ajattelemme siitä; puu on todellinen

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015

TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015 TÄYSIN UUTTA RAHOITUSTA URHEILUJOUKKUEELLESI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA? Kimmo Kivirauma, COO & Co-founder Helmikuu 2015 VALLITSEVIA SOSIAALISEN MEDIAN ALUSTOJA EI TEHTY SPONSOROINTIA VARTEN. FACEBOOK &

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Tiesittekö, että. alueella toimii menestyksekäs voimisteluseura? Tai, että yrityksellänne on mahdollisuus olla mukana rakentamassa tätä menestystä?

Tiesittekö, että. alueella toimii menestyksekäs voimisteluseura? Tai, että yrityksellänne on mahdollisuus olla mukana rakentamassa tätä menestystä? Tiesittekö, että alueella toimii menestyksekäs voimisteluseura? - toiminut vuodesta 1998 - useita mitalisijoja SM-kisoissa - lajeina naisten- ja miesten telinevoimistelu, TeamGym, trampoliinivoimistelu,

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa. Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016

Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa. Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016 Rehtori Juhani Manninen: Olympialiikkeen historiaa Esitelmä Ruutiukoille 18.4.2016 Olympiakisat Rio de Janeiro 2016 kesäkisat Pyeongchang 2018 talvikisat Tokio 2020 kesäkisat Peking 2022 talvikisat Kristus-patsas

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin

Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa verkossa liikkuvin kuvin 5.3.2009 Sanomatalossa Reidar Wasenius Prometium Oy ...eli mitä ihmisiin vaikuttajan kannattaa ajatella videoleikkeistä verkossa...?

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook

Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa - Facebook Sisältö Facebook ja sen käyttö Suomessa Yrityksen

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tutkimussuunnitelma. Miten se tehdään? Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Tutkimussuunnitelma Miten se tehdään? 2016 Tutkimussuunnitelma Tutkimussuunnitelma on käsikirjoitus, joka kuvaa tutkimuksen olennaisimmat asiat. Sitä seuraamalla tutkija

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010

PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 PAIKALLISTA NÄKYVYYTTÄ 2010 uutiskuvat kotiotteluista paikallislehdessä näkyvyys kentällä myös pelien ulkopuolella näkyvyys peliasuissa näkyvyys netissä näkyvyys mainoksissa koko Lohjan alueella Kaikki

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot