Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään rehualan toimijan ilmoitus-, tiedonanto-, laadunvarmistus- ja kirjanpitovelvollisuudesta sekä hyväksymisestä. Tässä asetuksessa säädetään myös hyväksytyn laboratorion ja rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion velvollisuuksista. 2 Suhde muihin säädöksiin Rehualan toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005 (rehuhygienia-asetus). Eläinperäisiä rehuja koskevasta toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) sekä tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (TSE - asetus). Lääkerehujen valmistajien ja lääkerehuja markkinoille saattavien hyväksymisestä, kirjanpidosta ja tuonnista säädetään lääkerehuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 10/EEO/2008. Lemmikkieläinten ruokia valmistavien ja eläimestä saatavia sivutuotteita turkiseläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruuaksi käsittelevien tai valmistavien laitosten hyväksymisestä säädetään eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 850/ Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) rehualan toimijalla luonnollista tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty rehulain 5 :n 10 kohdassa;

2 2) rehualan alkutuotannon toimijalla rehuhygienia-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a c -alakohdissa mainittua toimintaa harjoittavaa toimijaa sekä toimijaa, joka käyttää rehuja omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokkimiseen; 3) rehualan yrityksellä voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, siten kuin se on määritelty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/ artiklan 5 kohdassa; 4) laitoksella mitä tahansa rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaihetta toteuttavan rehualan yrityksen yksikköä; 5) hyväksytyllä laboratoriolla rehulain 27 :ssä tarkoitettua viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksyttyä laboratoriota; 6) tuotantosuunnalla taloudellisesti merkittävintä alkutuotannon tuotantosuuntaa; 7) rahtisekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehuseoksia siirrettävällä mylly- ja sekoituslaitteistolla; 8) varastointiliikkeellä varastointipalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa, joka varastoi rehuja, myös erillistä varastoa tai varastointilaitosta; 9) kuljetusliikkeellä kuljetuspalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa; 10) rehun lisäaineella eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan 2 a kohdassa määriteltyä rehun lisäainetta; 11) lähtömaalla sitä maata, mistä rehuerä tuodaan Suomeen; 12) tuotantoympäristönäytteellä tuotantotilan, myllyauton, kuljetuskaluston, varastotilan tai muun niihin verrattavan tilan useammasta eri kohteesta otettavaa sively- tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös kiinteitä rehujäämiä 2 luku Rehualan toimijan rekisteröinti ja hyväksyminen 4 Rekisteröinti-ilmoitus Rehualan toimijan on tehtävä rehulain 18 :n mukainen rekisteröinti-ilmoitus. Rekisteröintiilmoituksessaan rehualan toimijan tulee ilmoittaa sen lisäksi, mitä rehulain 18 :ssä säädetään, seuraavat tiedot: 2

3 1) alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tuotantosuunta ja tämän asetuksen liitteen 1 luvun I mukaiset toiminnot; 2) muun kuin alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tämän asetuksen liitteen 1 luvun II mukaiset toiminnot ja liitteen 1 luvun III mukaiset tuotetyypit. Rehualan toimijan on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteröinti-ilmoituksessa annettujen tietojen pysyvästä muutoksesta tai muusta merkittävästä muutoksesta tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella viimeistään muutosten tullessa voimaan. 5 Eräitä alkutuotannon toimijoita koskevat poikkeukset Poronhoitolain (848/1990) 6 :n mukainen paliskunta voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen porotaloutta harjoittavan rehualan toimijan puolesta. Ilmoitukseen tulee liittää tämän asetuksen 4 :ssä tarkoitetut tiedot. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole rehualan toimijalla, joka yksinomaan toimittaa korkeintaan kolmen hehtaarin pinta-alalla vuosittain tuottamiansa alkutuotannon tuotteita suoraan paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi. 6 Hyväksymishakemus Rehualan toimijan on ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa haettava toiminnalleen hyväksyminen Elintarviketurvallisuusvirastolta, jos tarkoituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa tai TSE -asetuksen liitteessä IV tarkoitettua hyväksymistä edellyttävää toimintaa. Hakemukseen on liitettävä rehulain 20 :n mukaiset tiedot. Hakemus hyväksymistä varten tulee tehdä Elintarviketurvallisuusvirastolle tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella. Hyväksymistä hakevan rehualan toimijan tulee lisäksi tehdä tämän asetuksen 4 :ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava 1 momentissa tarkoitettu TSE -asetuksen mukainen hyväksyminen viipymättä, mikäli hyväksymisen perusteena olevat vaatimukset eivät enää täyty tai hyväksymisen kohteena oleva toiminta on loppunut. Rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksymisen peruuttamisesta säädetään rehuhygienia-asetuksen 14 ja 15 artikloissa. 7 Rehualan laitoksen hyväksyntänumero Elintarviketurvallisuusviraston tulee antaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan mukaista toimintaa harjoittavalle hyväksytylle laitokselle tämän asetuksen liitteessä 2 säädetyssä muodossa oleva hyväksyntänumero. 3

4 8 Luettelo rekisteröidyistä rehualan toimijoista Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee rehulain 37 :ssä tarkoitetun luettelon. Luettelo on pidettävä ajan tasalla. Elintarviketurvallisuusviraston on jokaisen toiminnon, tuotetyypin tai tuotantosuunnan osalta eriteltynä merkittävä luetteloon ne laitokset, jotka se on rekisteröinyt tämän asetuksen 4 tai 5 :ssä tarkoitetussa menettelyssä. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, kunkin rehuhygienia-asetuksen mukaan hyväksytyn toimijan osalta luetteloon tulee merkitä tämän asetuksen 7 :n mukainen hyväksyntänumero. 3 luku Rehualan toimijan ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus 9 Sisämarkkinakauppa Rehualan toimijan rehulain 31 :n mukainen saapumisilmoitusvelvollisuus koskee erityisen riskialttiita rehuja, jotka kuuluvat tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin. Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta rehusta viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle tämän asetuksen 13 :ssä tarkoitettua näytteenottoa varten. Saapumisilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) toimijan nimi ja osoite; 2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 3) rehun nimi ja luonne; 4) rehuerän määrä; 5) lähtömaa; 6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; 7) tuontitapa Ilmoitusvelvollisuus ei koske rehualan alkutuotannon toimijaa, joka tuo rehua ainoastaan omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokintaa varten. 4

5 10 Maahantuonti Rehualan toimijan rehulain 32 :n mukainen ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee erityisen riskialttiita rehuja, jotka kuuluvat tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin sekä rehuja, jotka on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta annetussa komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (kolmasmaatuontiasetus) liitteessä I. Tämän asetuksen liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvien rehujen ennakkoilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) maahantuojan nimi ja osoite; 2) maahantuojan yritys- tai yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 3) rehun nimi ja luonne; 4) rehuerän määrä; 5) lähtömaa; 6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; 7) tuontitapa Kolmasmaatuontiasetuksen liitteessä I mainituista rehuista tulee esittää kyseisen asetuksen liitteessä II mainitun yhteisen tuloasiakirjan osassa I tarkoitetut tiedot. Mikäli kyseinen rehu kuuluu tämän asetuksen liitteen 3 rehuaineluokkiin, tulee sitä koskevassa ennakkoilmoituksessa esittää myös 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetun rehun tuonnista viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle tämän asetuksen 13 :ssä ja kolmasmaatuontiasetuksessa tarkoitettua näytteenottoa varten. Liitteessä 4 mainittuja rehun lisäaineita, esiseoksia ja niistä valmistettuja rehuseoksia sekä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (60/05) tarkoitettuja tuotteita saa tuoda maahan vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on Suomeen sijoittunut edustaja. Edustajan on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitus, jossa edustaja sitoutuu takaamaan, että kolmannessa maassa sijaitseva tuotantolaitos täyttää rehuhygieniaasetuksessa säädetyt vaatimukset. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä kolmansien maiden tuotantolaitoksia koskevaa luetteloa, johon merkitään sekä tuotantolaitoksen että edustajan nimi ja osoite sekä liitteessä 4 tarkoitetut hyväksyntää vaativat tuotteet, jotka on saatettu markkinoille Suomessa. 5

6 11 Tullille annettavat ilmoitukset Jos toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon vietävää rehua ei saateta markkinoille Suomen alueella, on maahantuojan täytettävä tämän asetuksen liitteen 5 mukaisen asiakirjan osa A tavaraa koskevine tunnistetietoineen liitteessä 6 tarkoitetulla tavalla ja esitettävä se tullitoimipaikassa. Kaupallisissa asiakirjoissa on oltava viittaus 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjaan. Jos tarkastettava erä jaetaan osiin, on jokaiseen osaan liitettävä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. Asiakirjan on oltava erän mukana siihen saakka, kunnes erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä. Tulliviranomaisen velvollisuuksista, koskien 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan osien B ja C tietojen täyttämistä, säädetään rehujen valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (11/09). Kolmasmaatuontiasetuksen liitteessä I mainittuja rehuja maahantuotaessa, on maahantuojan toimitettava tullille kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu yhteinen tuloasiakirja, jonka osan II Elintarviketurvallisuusvirasto on täyttänyt. 12 Muut rehualan toimijoita koskevat ilmoitukset Rehualan toimijan tulee tehdä viipymättä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos hänellä on syytä epäillä, ettei markkinoille saatettu rehu täytä rehujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tällaisen rehun jakelu ja ruokinta eläimille on lopetettava välittömästi. Rehualan toimijan on toimittava yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston kanssa markkinoille saatetun rehun aiheuttamien riskien välttämiseksi. Rehualan toimijan on annettava tapauskohtaisesti selvitys aitoudeltaan, kemialliselta puhtaudeltaan ja hygieeniseltä laadultaan poikkeavan rehuerän säilytyksestä, tunnistamisesta, uudelleenkäsittelystä, muusta käytöstä ja hävittämisestä sekä selvitys toiminnasta saastumistilanteessa. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, toimijan on välittömästi ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos laadunvarmistuksessa havaitaan salmonellaa raaka-aineissa, tuotteissa, tuotantolinjoissa, muissa tuotantotiloissa ja varastotiloissa tai kuljetuskalustossa. Rahtisekoittajan sekä kuljetus- ja varastointiliikkeen on tämän lisäksi välittömästi ilmoitettava salmonellahavainnosta toimijalle, jolta rehua on viimeksi hankittu. Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kuin haitallisten aineiden pitoisuudet rehuissa ylittyvät, säädetään haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (10/08). 6

7 4 luku Salmonellanäytteenotto sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin yhteydessä 13 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Rehujen virallista salmonellavalvontaa varten tulee tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista ottaa näytteitä kyseisen rehuerän purun yhteydessä. Näyte tulee ottaa käyttäen automaattista näytteenottajaa tai muulla tarkoituksenmukaisella näytteenottomenetelmällä. Elintarviketuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja turkiseläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tutkitaan virallisessa valvonnassa yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, suoraan rahtisekoittajalle tai maatilalle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan ilman rehuerän Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä tarkoitetusta rehusta tutkitaan yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Joka toinen näyte voidaan tutkia rehualan toimijan laadunvarmistusnäytteenä. Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja ottaa 2 ja 3 momentissa tarkoitetut näytteet viraston näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteet on tutkittava rehulain 25 :ssä säädetyn menettelyn mukaisesti. 5 luku Rehualan toimijan laadunvarmistus 14 Rehuaineita valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehualan toimijan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi rehuaineita liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista, tulee ottaa tuotantoympäristönäytteitä seuraavasti: 1) mikäli vuosituotanto on alle 15 miljoonaa kilogrammaa, vähintään yksi näyte viikossa, tai yksi näyte kutakin alkavaa kilogrammaa kohti, mutta kuitenkin vähintään kolme näytettä vuodessa 2) mikäli vuosituotanto on yli 15 miljoonaa kilogrammaa, vähintään viisi näytettä viikossa Mikäli rehuaineen valmistukseen sisältyy kuumennuskäsittely, tulee tuotantoympäristönäytteitä ottaa säännöllisesti jäähdytysjärjestelmästä. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee lopputuotteesta ottaa vähintään yksi näyte kilogrammaa kohti. 7

8 Näytteenottovaatimus ei koske toimijoita, jotka valmistavat yksinomaan turkis- ja lemmikkieläinten rehuihin tarkoitettuja rehuaineita. 15 Rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehualan toimijan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia, tulee ottaa vähintään kerran viikossa tuotantoympäristönäyte kustakin sellaisesta vastaanotto- ja valmistuslinjasta erikseen, jolla vastaanotetaan rehuaineita tai valmistetaan rehuseoksia liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista. Toimijoiden, jotka käyttävät rakeistuksessa höyryä, tulee ottaa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat tai vastaanottomonttu; 2) vastaanottolinjan keskuspölynpoisto tai pölynpoistojärjestelmä; 3) jäähdytin; 4) jäähdyttimen pölynpoistojärjestelmä; 5) jäähdyttimen sijaintitila tai jäähdytysilman ottotila; 6) irtolastauslinja Muiden kuin edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimijoiden tulee ottaa vähintään kerran viikossa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat; 2) sekoituslinja; 3) pölynpoistojärjestelmä; 4) lastauslinja Näytteenottokohtia voi muuttaa laitoskohtaisesti toimijan tekemään riskinarviointiin perustuen. Muutoksesta tulee ilmoittaa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Sen lisäksi, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, tulee toimijan ottaa näytteitä lopputuotteesta lastauksen yhteydessä. 16 Rahtisekoittajien näytteenotto salmonellatukimusta varten Rahtisekoittajan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista, tulee 8

9 laadunvarmistuksessaan ottaa vähintään kaksi tuotantoympäristönäytettä kuukaudessa. Näytteet tulee ottaa ennen myllyauton puhdistusta. 17 Kuljetusliikkeiden näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia kuljettavan kuljetusliikkeen tulee ottaa vähintään kerran kuukaudessa yksi tuotantoympäristönäyte jokaisen auton lastaustiloista. Näytteet tulee ottaa ennen auton puhdistusta. 18 Varastointiliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Irtorehua varastoivien varastointiliikkeiden tulee ottaa vähintään yksi tuotantoympäristönäyte tyhjästä varastosta ennen seuraavaa liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvaa erityisen riskialttiin rehuerän vastaanottamista. Velvoite koskee myös liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvia erityisen riskialttiita rehuja varastoivia rehutehtaita, ennen kyseisten rehuerien tutkimista ja hyväksymistä maahantuotaviksi tai markkinoille saatettaviksi. 19 Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen Rehualan toimijan on viivytyksettä lähetettävä kaikki ottamansa tuotantoympäristö- ja rehunäytteet laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi salmonellan varalta. Huolimatta siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 15 :ssä tarkoitetut lastausnäytteet on lähetettävä laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi vain, jos tuotantoympäristönäytteessä havaitaan salmonella. Lastausnäytteitä on säilytettävä vähintään neljä kuukautta tai pakattujen rehujen kyseessä ollessa vähimmäissäilyvyyspäiväykseen asti. Kukin tuotantoympäristö- ja rehunäyte on tutkittava laboratoriossa erikseen. 20 Toimenpiteet todettaessa salmonella tuotantoympäristönäytteestä Jos tuotantoympäristönäytteessä todetaan salmonella, on rehualan toimijan sen lisäksi, mitä säädetään tämän asetuksen 12 :ssä, huolehdittava siitä, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan soveltuvin osin: 1) salmonellabakteerin lähteen jäljitys rehun raaka-aineista; 2) salmonellabakteerin lähteen jäljitys laitoksessa; 3) tehostettu tuotantoympäristönäytteenotto salmonellatartunnan laajuuden selvittämiseksi; 9

10 4) tehostettu näytteenotto rehuista; 5) tehostettu puhdistus ja desinfiointi; 6) tehostettu tuotantoympäristönäytteenotto puhdistuksen ja desinfioinnin onnistumisen arvioimiseksi; 7) rehun valmistuksen ja jakelun keskeyttäminen 21 Rehuseosten kuumennuskäsittely Kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden sekä sikojen ja nautojen rehuseoksia valmistavan rehualan toimijan on varmistettava, että kyseisten rehuseosten lämpötila rakeistuksen jälkeen mitattuna on vähintään 81 C tai että salmonellabakteerin tuhoutuminen on saavutettu vähintään 75 C:n lämpötilan ja riittävän kuumennusajan yhdysvaikutuksena. Kuumennuskäsittelyvelvoite ei koske toimijaa, jonka vuosituotanto on korkeintaan neljä miljoonaa kiloa, mikäli rehuaineiden valmistuksen näytteenotossa on noudatettu mitä 14 :ssä säädetään. Kuumennusvelvoite ei myöskään koske kivennäis- ja vitamiinirehuja tai rehuseoksia, joiden kosteuspitoisuus on yli 50 %. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeusluvan 1 momentissa tarkoitetuista kuumennuskäsittelyistä, jos kyseessä on erikoisrehu, jolle kuumennus rehun rakenteesta tai ominaisuudesta johtuen ei sovellu. 6 luku Tietojen kirjaamista koskevat vaatimukset 22 Kirjanpito ja sen säilytys Rehualan toimijan on pidettävä toimintaansa liittyvistä tiedoista tiedostoa rehulain 19 :n mukaisesti. Tiedostoa on pidettävä kirjallisesti, automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla tai muulla tähän verrattavalla tavalla. Rehualan alkutuotannon toimijan on pidettävä kirjaa soveltuvin osin niistä seikoista, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä 7. Alkutuotannon toimijan alkutuotantoon liittyvästä kirjanpidosta säädetään tämän asetuksen lisäksi alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (134/2006). Muun kuin rehualan alkutuotannon toimijan kirjanpitovelvoitteesta säädetään rehuhygieniaasetuksen liitteessä II. Eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden kirjanpidosta säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 10

11 sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1774/2002 liitteen II luvussa IV. Rehualan toimijan on säilytettävä tämän asetuksen liitteen 7 ja rehuhygienia-asetuksen liitteen II mukaista kirjanpitoa vähintään viisi vuotta. 7 luku Laboratorion yhteenvedot ja mikrobikantojen lähettäminen 23 Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista Rehulain 27 :ssä tarkoitetun hyväksytyn laboratorion on Elintarviketurvallisuusviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto rehulain 25 :ssä tarkoitetuista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Yhteenvedossa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) erityyppiset näytteet ja niiden määrät; 2) tutkimukset ja niiden määrät; 3) tutkimustulokset; 4) rehumääräysten vastaiset tulokset; 5) ihmisten tai eläinten terveysvaaraan viittaavat tulokset 24 Mikrobikantojen lähettäminen kansalliseen vertailulaboratorioon Rehulain 28 :ssä tarkoitetun rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion ja hyväksytyn laboratorion on lähetettävä viivytyksettä kansalliseen vertailulaboratorioon rehujen raaka-aineista, tuotteista, tuotantolinjoista, muista tuotantotiloista ja varastotiloista tai kuljetuskalustosta eristetyt salmonellakannat serotyypitettäväksi. Kantojen mukana on oltava seuraavat tiedot: 1) tutkimuksen toimeksiantajan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot; 2) lähettävän laboratorion nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot; 3) tunnistetiedot rehusta ja rehunäytteestä; 4) tunnistetiedot rehunäytteestä eristetystä kannasta; 11

12 5) tutkimustulos ja tutkimuksessa käytetty menetelmä 8 luku Erinäiset säännökset 25 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä kesäkuuta Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä marraskuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008) rehualan toiminnanharjoittamisesta. 26 Siirtymäsäännökset 21 :ssä tarkoitettu kuumennuskäsittelyvelvoite tulee voimaan siipikarjan rehuseosten osalta yhden vuoden kuluttua ja sikojen ja nautojen rehuseosten osalta kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Helsingissä xx päivänä xxkuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Neuvotteleva virkamies 12

13 LIITE 1 REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT Luku I: Alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot: a) rehun tuotanto b) rehun sekoitus c) rehun käyttö 1 Luku II: Luku III: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot: 1) lisäaineiden 2, bioproteiinien 3 tai esiseosten 2 valmistaja; 2) rehuaineiden valmistaja; 3) rehuseosten valmistaja; 4) rahtisekoittaja; 5) maatila; 6) vähittäiskauppa 4, tukkukauppa, sisämarkkinatuoja, jälleenmyyjä tai muu markkinoille saattaja; 7) kotimainen valmistaja; 8) maahantuoja tai kolmasmaaedustaja 5 ; 9) varastointiliike, irtorehu; 10) varastointiliike, pakattu rehu; 11) kuljetusliike, irtorehu; 12) kuljetusliike, pakattu rehu; 13) viejä Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tuotetyypit: 1) lemmikkieläinten rehut (mukaan lukien luonnonlintujen ruuat); 2) sivutuotteet; luokka 2; sivutuoteasetuksen 1069/2009 mukainen luokitus; 3) sivutuotteet; luokka 3; sivutuoteasetuksen 1069/2009 mukainen luokitus; 4) kalajauho ja kalajauhoa sisältävät rehut (myös eläinperäinen dikalsium- ja trikalsiumfosfaatti, verituotteet, verijauho); 5) elintarviketuotantoeläinten rehut; 6) turkiseläinten rehut 7) lääkerehut 6 1 Mikäli märehtijöihin kuuluvia vieroittamattomia elintarviketuotantoeläimiä ruokitaan kalajauhoa sisältävällä juottorehulla, tulee tästä ilmoittaa erikseen Elintarviketurvallisuusvirastolle TSEasetuksen liitteen IV muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 956/2008 mukaisesti 13

14 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehun lisäaineista (EY) 1831/ Maa- ja metsätalousministeriön asetus 60/05 eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista a) bakteereihin, hiivoihin, leviin ja alempiin sieniin kuuluvista mikro-organismeista peräisin olevat valkuaisaineet, lukuun ottamatta tapettuja eläin- tai kasviperäisillä substraateilla tuotettuja hiivoja b) ammoniumsuolat ja aminohappoja käymisreaktiolla valmistettaessa syntyvät oheistuotteet 4 Rekisteröintivelvoite ei koske toimijoita, jotka harjoittavat ainoastaan lemmikkieläinten rehujen vähittäiskauppaa 5 Rehualan toimija, joka tuo Suomeen tämän asetuksen liitteessä 4 tarkoitettuja tuotteita 6 Lääkerehuja saa valmistaa tai jälleenmyydä vain tätä tarkoitusta varten erikseen hyväksytyt toimijat. 14

15 LIITE 2 7 :SSÄ TARKOITETUN HYVÄKSYNTÄNUMERON RAKENNE α FI Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä lisäaineen tai bioproteiinin valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä esiseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä rehuseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä markkinoille saattaja Juoksevalle numerolle on varattu neljä numeroa 1. Merkki "α" osoituksena, että rehualan laitos on hyväksytty 2. Jäsenvaltion ISO -koodi, joka Suomessa on FI 3. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä 3.1. Ensimmäinen merkki on 1, jos kyseessä on rehun lisäaineen tai bioproteiinin valmistaja, muutoin Toinen merkki on 1, jos kyseessä on esiseoksen valmistaja, muutoin Kolmas merkki on 1, jos kyseessä on rehuseosten valmistaja, muutoin Neljäs merkki on 1, jos kyseessä on markkinoille saattaja, muutoin Neljällä numerolla ilmoitetaan juokseva numero, joka on laitoskohtainen 15

16 LIITE 3 9, 10 ja 13 :SSÄ TARKOITETTUIHIN REHUAINELUOKKIIN KUULUVAT ERITYISEN RISKIALTTIIT REHUT Rehuaineluokka Viljojen jyvät Viljojen jyvistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 1 Öljynkasvien siemenet ja hedelmät 2 Öljynkasvien siemenistä ja hedelmistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 3 Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Muut kasvit, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 4 Kalat, muut vesieläimet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 5 Muut rehuaineet Esimerkkejä luokkaan kuuluvista rehuista Kaura, ohra, ruis, vehnä, riisi, maissi Vehnägluteiini, maissigluteiini, maissitärkkelys, mäski, rankki Soijapapu, rapsin-, rypsin-, puuvillan- ja pellavansiemenet Rapsi-, rypsi-, kookos-, palmu- ja soijapuristeet, -jauhot, - kakut-, -rouheet ja - proteiinit Hernerehujauho Puristussivutuotteet ja -massat (esim. sitruspulppa) Rankit (esim. ruokosokerirankki) Kalajauho Panimohiiva 1 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja sivutuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja sivutuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.) 2 Näytteenottovelvollisuus koskee vain sellaisia siemeniä ja hedelmiä, jotka on tarkoitettu ilman Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä rehun valmistukseen, rahtisekoittajalle tai rehukäyttöön tilalle 3 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske kasviöljyjä 4 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus koskee vain rankkeja 5 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske kalaöljyä 16

17 LIITE 4 10 :N 5 MOMENTISSA TARKOITETUT TUOTTEET 1. LISÄAINEET JA ELÄINTEN RUOKINTAAN KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET (BIOPROTEIINIT) 1.1 Teknologiset lisäaineet: asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvat sellaiset lisäaineet, joille on vahvistettu enimmäispitoisuus 1.2 Sensoriset lisäaineet: 1.3 Ravitsemukselliset lisäaineet: 1.4 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 1.5 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: 1.6 MMM asetus Eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista (60/05) liite1: 2. ESISEOKSET 2.1 Ravitsemukselliset lisäaineet: 2.2 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 2.3 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: 3. REHUSEOKSET 3.1 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 3.2 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 2 a alakohdan ("väriaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: karotenoidit ja ksantofyllit. asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 3 kuuluvat kaikki lisäaineet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 4 kuuluvat kaikki lisäaineet kaikki lisäaineet kohdissa 1.1; 1.2.2; 1.4 ja 2.3 tarkoitetut tuotteet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 3 a alakohdan ("vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: A ja D asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan ("hivenaineyhdisteet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: Cu ja Se asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet kaikki lisäaineet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet kaikki lisäaineet 17

18 LIITE 5 18

19 LIITE 6 YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT LIITTEESSÄ 5 TARKOITETUN ASIAKIRJAN OSAN A TÄYTTÄMISEKSI A Maahantuotuun erään liittyvät tiedot 1. Lähettäjä / Viejä Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite. 2. Sarjanumero Merkitkää toimivaltaisen viranomaisen asiakirjalle antama juokseva numero. 3. Vastaanottaja Ilmoittakaa sen henkilön täydellinen tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite, jolle tavarat toimitetaan. 4. Tulliasiakirja Merkitkää tulliasiakirjan numero. 5. Liiteasiakirja Ilmoittakaa erän mukana seuraava asiakirjan viite. 5.1 Merkitkää rasti oikeaan kohtaan. Merkitkää rasti kohtaan " 1. [ ] Kyllä ", jos maa- ja metsätalousministeriön päätöksen rehuaineista (40/1999) 7 :ssä tarkoitettuja laboratorionäytteitä on otettu. 6. Ilmoittaja /Edustaja Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite. Jos ilmoittaja ja viejä / lähettäjä ovat sama henkilö, merkitkää "lähettäjä" tai "viejä". 7. Alkuperä Ilmoittakaa alkuperäyrityksen tai -paikan nimi ja osoite. 7.1 Ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan laitoksen hyväksyntänumero. 8. Tavaroiden kuvaus Merkitkää rasti oikeaan kohtaan: [ ] 8.1 lisäaineet /esiseokset [ ] 8.2 rehuaineet [ ] 8.3 rehuseokset [ ] 8.4 tietyt eläinten ruokintaan käytettävät tuotteet (maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 60/05) [ ] 8.5 erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin tarkoitetut rehut [ ] 8.6 muut tuotteet, täsmentäkää 9. CN-koodi Merkitkää CN -koodi. 10. Pakkausten lukumäärä Ilmoittakaa pakkausten lukumäärä tai merkitkää "irtotavarana" pakkaamattomien tuotteiden osalta. 11. Bruttopaino (kg) Merkitkää bruttopaino kilogrammoina. 12. Nettopaino (kg) Merkitkää nettopaino kilogrammoina 19

20 LIITE 7 22 :SSÄ TARKOITETUN ALKUTUOTANNON TOIMIJAN KIRJANPITOVAATIMUKSET a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti 1 - rehun nimi tai luonne 2 ja rehun määrä - rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, rehun toimituspäivä sekä siilon tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu - rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika b) Tilalta myydystä / luovutetusta rehusta - rehun nimi tai luonne ja rehun määrä - rehun ostajan / vastaanottajan nimi ja osoite sekä rehun toimituspäivä c) Rehuista otettujen näytteiden tulokset d) Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä - käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi ja sen määrä - käyttöpäivämäärä Rehukirjanpitovaatimukseksi riittää myös osto- ja/ tai myyntikuittien tai muiden vastaavien tositteiden, kuten lohkokohtaisen kirjanpidon, säilyttäminen, jos niistä käy selville yllä esitetyt kirjanpidossa vaadittavat asiat. Rehujen tutkimustulosten kirjanpitovaatimukseksi riittää niistä saatujen tutkimustodistusten säilyttäminen. Kasvinsuojeluaineiden käytön osalta kirjanpitovaatimukseksi riittää kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (16/2007) 2 :n mukaiset tiedot. Jos viljelijä on sitoutunut ympäristötukeen, ympäristötuen ehtojen mukaisesti tehdyt muistiinpanot kasvinsuojeluaineiden käytöstä ovat riittävät myös rehuvaatimusten osalta. 1 koskee myös tilalla itse tuotettua rehua 2 esimerkiksi rypsirouhe 20

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18221/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 5 Keruutuotanto 2009 Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18225/1 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 8 Alhainen jalostus Luonnonmukaisen tuotannon

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY,

KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, 9.4.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/13 KOMISSION DIREKTIIVI 2005/28/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, ihmisille tarkoitettujen tutkimuslääkkeiden hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteista

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE

1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE 1/2004 KULUTUSMAITOASETUKSEN VALVONTAOHJE Kulutusmaitoasetuksen valvontaohje Elintarvikevirasto 29.3.2004 29.3.2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KULUTUKSEEN TARKOITETTUJA MAITOJA KOSKEVA ASETUS...3

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG)

EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN OPAS (EPIG) Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne euroopan maanviljelijät euroopan maatalousosuuskunnat EUROOPPALAISEN SIIPIKARJA- TEOLLISUUDEN

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot