Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään rehualan toimijan ilmoitus-, tiedonanto-, laadunvarmistus- ja kirjanpitovelvollisuudesta sekä hyväksymisestä. Tässä asetuksessa säädetään myös hyväksytyn laboratorion ja rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion velvollisuuksista. 2 Suhde muihin säädöksiin Rehualan toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 183/2005 (rehuhygienia-asetus). Eläinperäisiä rehuja koskevasta toiminnanharjoittamisesta säädetään tämän asetuksen lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) sekä tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (TSE - asetus). Lääkerehujen valmistajien ja lääkerehuja markkinoille saattavien hyväksymisestä, kirjanpidosta ja tuonnista säädetään lääkerehuista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 10/EEO/2008. Lemmikkieläinten ruokia valmistavien ja eläimestä saatavia sivutuotteita turkiseläinten, tarhakoirien tai kalansyötiksi kasvatettujen toukkien ruuaksi käsittelevien tai valmistavien laitosten hyväksymisestä säädetään eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 850/ Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) rehualan toimijalla luonnollista tai oikeushenkilöä siten kuin se on määritelty rehulain 5 :n 10 kohdassa;

2 2) rehualan alkutuotannon toimijalla rehuhygienia-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a c -alakohdissa mainittua toimintaa harjoittavaa toimijaa sekä toimijaa, joka käyttää rehuja omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokkimiseen; 3) rehualan yrityksellä voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, siten kuin se on määritelty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/ artiklan 5 kohdassa; 4) laitoksella mitä tahansa rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaihetta toteuttavan rehualan yrityksen yksikköä; 5) hyväksytyllä laboratoriolla rehulain 27 :ssä tarkoitettua viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksyttyä laboratoriota; 6) tuotantosuunnalla taloudellisesti merkittävintä alkutuotannon tuotantosuuntaa; 7) rahtisekoittajalla rehualan toimijaa, joka valmistaa rehuseoksia siirrettävällä mylly- ja sekoituslaitteistolla; 8) varastointiliikkeellä varastointipalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa, joka varastoi rehuja, myös erillistä varastoa tai varastointilaitosta; 9) kuljetusliikkeellä kuljetuspalveluja tarjoavaa rehualan toimijaa; 10) rehun lisäaineella eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/ artiklan 2 a kohdassa määriteltyä rehun lisäainetta; 11) lähtömaalla sitä maata, mistä rehuerä tuodaan Suomeen; 12) tuotantoympäristönäytteellä tuotantotilan, myllyauton, kuljetuskaluston, varastotilan tai muun niihin verrattavan tilan useammasta eri kohteesta otettavaa sively- tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös kiinteitä rehujäämiä 2 luku Rehualan toimijan rekisteröinti ja hyväksyminen 4 Rekisteröinti-ilmoitus Rehualan toimijan on tehtävä rehulain 18 :n mukainen rekisteröinti-ilmoitus. Rekisteröintiilmoituksessaan rehualan toimijan tulee ilmoittaa sen lisäksi, mitä rehulain 18 :ssä säädetään, seuraavat tiedot: 2

3 1) alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tuotantosuunta ja tämän asetuksen liitteen 1 luvun I mukaiset toiminnot; 2) muun kuin alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa tämän asetuksen liitteen 1 luvun II mukaiset toiminnot ja liitteen 1 luvun III mukaiset tuotetyypit. Rehualan toimijan on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteröinti-ilmoituksessa annettujen tietojen pysyvästä muutoksesta tai muusta merkittävästä muutoksesta tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella viimeistään muutosten tullessa voimaan. 5 Eräitä alkutuotannon toimijoita koskevat poikkeukset Poronhoitolain (848/1990) 6 :n mukainen paliskunta voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen porotaloutta harjoittavan rehualan toimijan puolesta. Ilmoitukseen tulee liittää tämän asetuksen 4 :ssä tarkoitetut tiedot. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole rehualan toimijalla, joka yksinomaan toimittaa korkeintaan kolmen hehtaarin pinta-alalla vuosittain tuottamiansa alkutuotannon tuotteita suoraan paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi. 6 Hyväksymishakemus Rehualan toimijan on ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa haettava toiminnalleen hyväksyminen Elintarviketurvallisuusvirastolta, jos tarkoituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa tai TSE -asetuksen liitteessä IV tarkoitettua hyväksymistä edellyttävää toimintaa. Hakemukseen on liitettävä rehulain 20 :n mukaiset tiedot. Hakemus hyväksymistä varten tulee tehdä Elintarviketurvallisuusvirastolle tätä tarkoitusta varten julkaistulla lomakkeella. Hyväksymistä hakevan rehualan toimijan tulee lisäksi tehdä tämän asetuksen 4 :ssä tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus. Elintarviketurvallisuusviraston on peruutettava 1 momentissa tarkoitettu TSE -asetuksen mukainen hyväksyminen viipymättä, mikäli hyväksymisen perusteena olevat vaatimukset eivät enää täyty tai hyväksymisen kohteena oleva toiminta on loppunut. Rehuhygienia-asetuksen mukaisen hyväksymisen peruuttamisesta säädetään rehuhygienia-asetuksen 14 ja 15 artikloissa. 7 Rehualan laitoksen hyväksyntänumero Elintarviketurvallisuusviraston tulee antaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan mukaista toimintaa harjoittavalle hyväksytylle laitokselle tämän asetuksen liitteessä 2 säädetyssä muodossa oleva hyväksyntänumero. 3

4 8 Luettelo rekisteröidyistä rehualan toimijoista Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee rehulain 37 :ssä tarkoitetun luettelon. Luettelo on pidettävä ajan tasalla. Elintarviketurvallisuusviraston on jokaisen toiminnon, tuotetyypin tai tuotantosuunnan osalta eriteltynä merkittävä luetteloon ne laitokset, jotka se on rekisteröinyt tämän asetuksen 4 tai 5 :ssä tarkoitetussa menettelyssä. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, kunkin rehuhygienia-asetuksen mukaan hyväksytyn toimijan osalta luetteloon tulee merkitä tämän asetuksen 7 :n mukainen hyväksyntänumero. 3 luku Rehualan toimijan ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus 9 Sisämarkkinakauppa Rehualan toimijan rehulain 31 :n mukainen saapumisilmoitusvelvollisuus koskee erityisen riskialttiita rehuja, jotka kuuluvat tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin. Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta rehusta viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle tämän asetuksen 13 :ssä tarkoitettua näytteenottoa varten. Saapumisilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) toimijan nimi ja osoite; 2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 3) rehun nimi ja luonne; 4) rehuerän määrä; 5) lähtömaa; 6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; 7) tuontitapa Ilmoitusvelvollisuus ei koske rehualan alkutuotannon toimijaa, joka tuo rehua ainoastaan omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokintaa varten. 4

5 10 Maahantuonti Rehualan toimijan rehulain 32 :n mukainen ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee erityisen riskialttiita rehuja, jotka kuuluvat tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin sekä rehuja, jotka on mainittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta annetussa komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (kolmasmaatuontiasetus) liitteessä I. Tämän asetuksen liitteen 3 rehuaineluokkiin kuuluvien rehujen ennakkoilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) maahantuojan nimi ja osoite; 2) maahantuojan yritys- tai yhteisötunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus; 3) rehun nimi ja luonne; 4) rehuerän määrä; 5) lähtömaa; 6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka; 7) tuontitapa Kolmasmaatuontiasetuksen liitteessä I mainituista rehuista tulee esittää kyseisen asetuksen liitteessä II mainitun yhteisen tuloasiakirjan osassa I tarkoitetut tiedot. Mikäli kyseinen rehu kuuluu tämän asetuksen liitteen 3 rehuaineluokkiin, tulee sitä koskevassa ennakkoilmoituksessa esittää myös 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Rehualan toimijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetun rehun tuonnista viimeistään 24 tuntia ennen kyseisen rehuerän saapumista Suomen alueelle ilmoittamalla siitä Elintarviketurvallisuusvirastolle tämän asetuksen 13 :ssä ja kolmasmaatuontiasetuksessa tarkoitettua näytteenottoa varten. Liitteessä 4 mainittuja rehun lisäaineita, esiseoksia ja niistä valmistettuja rehuseoksia sekä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (60/05) tarkoitettuja tuotteita saa tuoda maahan vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on Suomeen sijoittunut edustaja. Edustajan on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ilmoitus, jossa edustaja sitoutuu takaamaan, että kolmannessa maassa sijaitseva tuotantolaitos täyttää rehuhygieniaasetuksessa säädetyt vaatimukset. Elintarviketurvallisuusvirasto pitää yllä kolmansien maiden tuotantolaitoksia koskevaa luetteloa, johon merkitään sekä tuotantolaitoksen että edustajan nimi ja osoite sekä liitteessä 4 tarkoitetut hyväksyntää vaativat tuotteet, jotka on saatettu markkinoille Suomessa. 5

6 11 Tullille annettavat ilmoitukset Jos toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon vietävää rehua ei saateta markkinoille Suomen alueella, on maahantuojan täytettävä tämän asetuksen liitteen 5 mukaisen asiakirjan osa A tavaraa koskevine tunnistetietoineen liitteessä 6 tarkoitetulla tavalla ja esitettävä se tullitoimipaikassa. Kaupallisissa asiakirjoissa on oltava viittaus 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjaan. Jos tarkastettava erä jaetaan osiin, on jokaiseen osaan liitettävä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja. Asiakirjan on oltava erän mukana siihen saakka, kunnes erä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä. Tulliviranomaisen velvollisuuksista, koskien 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan osien B ja C tietojen täyttämistä, säädetään rehujen valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (11/09). Kolmasmaatuontiasetuksen liitteessä I mainittuja rehuja maahantuotaessa, on maahantuojan toimitettava tullille kyseisen asetuksen liitteessä II tarkoitettu yhteinen tuloasiakirja, jonka osan II Elintarviketurvallisuusvirasto on täyttänyt. 12 Muut rehualan toimijoita koskevat ilmoitukset Rehualan toimijan tulee tehdä viipymättä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos hänellä on syytä epäillä, ettei markkinoille saatettu rehu täytä rehujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tällaisen rehun jakelu ja ruokinta eläimille on lopetettava välittömästi. Rehualan toimijan on toimittava yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston kanssa markkinoille saatetun rehun aiheuttamien riskien välttämiseksi. Rehualan toimijan on annettava tapauskohtaisesti selvitys aitoudeltaan, kemialliselta puhtaudeltaan ja hygieeniseltä laadultaan poikkeavan rehuerän säilytyksestä, tunnistamisesta, uudelleenkäsittelystä, muusta käytöstä ja hävittämisestä sekä selvitys toiminnasta saastumistilanteessa. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, toimijan on välittömästi ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle, jos laadunvarmistuksessa havaitaan salmonellaa raaka-aineissa, tuotteissa, tuotantolinjoissa, muissa tuotantotiloissa ja varastotiloissa tai kuljetuskalustossa. Rahtisekoittajan sekä kuljetus- ja varastointiliikkeen on tämän lisäksi välittömästi ilmoitettava salmonellahavainnosta toimijalle, jolta rehua on viimeksi hankittu. Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kuin haitallisten aineiden pitoisuudet rehuissa ylittyvät, säädetään haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (10/08). 6

7 4 luku Salmonellanäytteenotto sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin yhteydessä 13 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Rehujen virallista salmonellavalvontaa varten tulee tämän asetuksen liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista ottaa näytteitä kyseisen rehuerän purun yhteydessä. Näyte tulee ottaa käyttäen automaattista näytteenottajaa tai muulla tarkoituksenmukaisella näytteenottomenetelmällä. Elintarviketuotantoeläinten, lemmikkieläinten ja turkiseläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tutkitaan virallisessa valvonnassa yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, suoraan rahtisekoittajalle tai maatilalle elintarviketuotantoeläinten ruokintaan ilman rehuerän Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä tarkoitetusta rehusta tutkitaan yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa kilogrammaa kohti. Joka toinen näyte voidaan tutkia rehualan toimijan laadunvarmistusnäytteenä. Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja ottaa 2 ja 3 momentissa tarkoitetut näytteet viraston näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteet on tutkittava rehulain 25 :ssä säädetyn menettelyn mukaisesti. 5 luku Rehualan toimijan laadunvarmistus 14 Rehuaineita valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehualan toimijan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi rehuaineita liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista, tulee ottaa tuotantoympäristönäytteitä seuraavasti: 1) mikäli vuosituotanto on alle 15 miljoonaa kilogrammaa, vähintään yksi näyte viikossa, tai yksi näyte kutakin alkavaa kilogrammaa kohti, mutta kuitenkin vähintään kolme näytettä vuodessa 2) mikäli vuosituotanto on yli 15 miljoonaa kilogrammaa, vähintään viisi näytettä viikossa Mikäli rehuaineen valmistukseen sisältyy kuumennuskäsittely, tulee tuotantoympäristönäytteitä ottaa säännöllisesti jäähdytysjärjestelmästä. Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, tulee lopputuotteesta ottaa vähintään yksi näyte kilogrammaa kohti. 7

8 Näytteenottovaatimus ei koske toimijoita, jotka valmistavat yksinomaan turkis- ja lemmikkieläinten rehuihin tarkoitettuja rehuaineita. 15 Rehuseoksia valmistavien toimijoiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Rehualan toimijan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia, tulee ottaa vähintään kerran viikossa tuotantoympäristönäyte kustakin sellaisesta vastaanotto- ja valmistuslinjasta erikseen, jolla vastaanotetaan rehuaineita tai valmistetaan rehuseoksia liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista. Toimijoiden, jotka käyttävät rakeistuksessa höyryä, tulee ottaa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat tai vastaanottomonttu; 2) vastaanottolinjan keskuspölynpoisto tai pölynpoistojärjestelmä; 3) jäähdytin; 4) jäähdyttimen pölynpoistojärjestelmä; 5) jäähdyttimen sijaintitila tai jäähdytysilman ottotila; 6) irtolastauslinja Muiden kuin edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimijoiden tulee ottaa vähintään kerran viikossa näyte jokaisesta seuraavasta kohteesta: 1) irtoraaka-aineiden vastaanottolinjat; 2) sekoituslinja; 3) pölynpoistojärjestelmä; 4) lastauslinja Näytteenottokohtia voi muuttaa laitoskohtaisesti toimijan tekemään riskinarviointiin perustuen. Muutoksesta tulee ilmoittaa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Sen lisäksi, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, tulee toimijan ottaa näytteitä lopputuotteesta lastauksen yhteydessä. 16 Rahtisekoittajien näytteenotto salmonellatukimusta varten Rahtisekoittajan, joka valmistaa markkinoille saatettavaksi elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvista erityisen riskialttiista rehuista, tulee 8

9 laadunvarmistuksessaan ottaa vähintään kaksi tuotantoympäristönäytettä kuukaudessa. Näytteet tulee ottaa ennen myllyauton puhdistusta. 17 Kuljetusliikkeiden näytteenotto salmonellatukimusta varten Elintarviketuotantoeläinten rehuseoksia kuljettavan kuljetusliikkeen tulee ottaa vähintään kerran kuukaudessa yksi tuotantoympäristönäyte jokaisen auton lastaustiloista. Näytteet tulee ottaa ennen auton puhdistusta. 18 Varastointiliikkeiden näytteenotto salmonellatutkimusta varten Irtorehua varastoivien varastointiliikkeiden tulee ottaa vähintään yksi tuotantoympäristönäyte tyhjästä varastosta ennen seuraavaa liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvaa erityisen riskialttiin rehuerän vastaanottamista. Velvoite koskee myös liitteessä 3 lueteltuihin rehuaineluokkiin kuuluvia erityisen riskialttiita rehuja varastoivia rehutehtaita, ennen kyseisten rehuerien tutkimista ja hyväksymistä maahantuotaviksi tai markkinoille saatettaviksi. 19 Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen Rehualan toimijan on viivytyksettä lähetettävä kaikki ottamansa tuotantoympäristö- ja rehunäytteet laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi salmonellan varalta. Huolimatta siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 15 :ssä tarkoitetut lastausnäytteet on lähetettävä laadunvarmistuslaboratorioon tutkittavaksi vain, jos tuotantoympäristönäytteessä havaitaan salmonella. Lastausnäytteitä on säilytettävä vähintään neljä kuukautta tai pakattujen rehujen kyseessä ollessa vähimmäissäilyvyyspäiväykseen asti. Kukin tuotantoympäristö- ja rehunäyte on tutkittava laboratoriossa erikseen. 20 Toimenpiteet todettaessa salmonella tuotantoympäristönäytteestä Jos tuotantoympäristönäytteessä todetaan salmonella, on rehualan toimijan sen lisäksi, mitä säädetään tämän asetuksen 12 :ssä, huolehdittava siitä, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan soveltuvin osin: 1) salmonellabakteerin lähteen jäljitys rehun raaka-aineista; 2) salmonellabakteerin lähteen jäljitys laitoksessa; 3) tehostettu tuotantoympäristönäytteenotto salmonellatartunnan laajuuden selvittämiseksi; 9

10 4) tehostettu näytteenotto rehuista; 5) tehostettu puhdistus ja desinfiointi; 6) tehostettu tuotantoympäristönäytteenotto puhdistuksen ja desinfioinnin onnistumisen arvioimiseksi; 7) rehun valmistuksen ja jakelun keskeyttäminen 21 Rehuseosten kuumennuskäsittely Kanojen, broilereiden ja kalkkunoiden sekä sikojen ja nautojen rehuseoksia valmistavan rehualan toimijan on varmistettava, että kyseisten rehuseosten lämpötila rakeistuksen jälkeen mitattuna on vähintään 81 C tai että salmonellabakteerin tuhoutuminen on saavutettu vähintään 75 C:n lämpötilan ja riittävän kuumennusajan yhdysvaikutuksena. Kuumennuskäsittelyvelvoite ei koske toimijaa, jonka vuosituotanto on korkeintaan neljä miljoonaa kiloa, mikäli rehuaineiden valmistuksen näytteenotossa on noudatettu mitä 14 :ssä säädetään. Kuumennusvelvoite ei myöskään koske kivennäis- ja vitamiinirehuja tai rehuseoksia, joiden kosteuspitoisuus on yli 50 %. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeusluvan 1 momentissa tarkoitetuista kuumennuskäsittelyistä, jos kyseessä on erikoisrehu, jolle kuumennus rehun rakenteesta tai ominaisuudesta johtuen ei sovellu. 6 luku Tietojen kirjaamista koskevat vaatimukset 22 Kirjanpito ja sen säilytys Rehualan toimijan on pidettävä toimintaansa liittyvistä tiedoista tiedostoa rehulain 19 :n mukaisesti. Tiedostoa on pidettävä kirjallisesti, automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla tai muulla tähän verrattavalla tavalla. Rehualan alkutuotannon toimijan on pidettävä kirjaa soveltuvin osin niistä seikoista, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä 7. Alkutuotannon toimijan alkutuotantoon liittyvästä kirjanpidosta säädetään tämän asetuksen lisäksi alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (134/2006). Muun kuin rehualan alkutuotannon toimijan kirjanpitovelvoitteesta säädetään rehuhygieniaasetuksen liitteessä II. Eläimistä saatavia sivutuotteita lähettävien, kuljettavien tai vastaanottavien toimijoiden kirjanpidosta säädetään muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 10

11 sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1774/2002 liitteen II luvussa IV. Rehualan toimijan on säilytettävä tämän asetuksen liitteen 7 ja rehuhygienia-asetuksen liitteen II mukaista kirjanpitoa vähintään viisi vuotta. 7 luku Laboratorion yhteenvedot ja mikrobikantojen lähettäminen 23 Yhteenveto tehdyistä tutkimuksista Rehulain 27 :ssä tarkoitetun hyväksytyn laboratorion on Elintarviketurvallisuusviraston pyynnöstä toimitettava sille yhteenveto rehulain 25 :ssä tarkoitetuista tutkimuksista ja niiden tuloksista. Yhteenvedossa tulee esittää seuraavat tiedot: 1) erityyppiset näytteet ja niiden määrät; 2) tutkimukset ja niiden määrät; 3) tutkimustulokset; 4) rehumääräysten vastaiset tulokset; 5) ihmisten tai eläinten terveysvaaraan viittaavat tulokset 24 Mikrobikantojen lähettäminen kansalliseen vertailulaboratorioon Rehulain 28 :ssä tarkoitetun rehualan toimijan käyttämän laadunvarmistuslaboratorion ja hyväksytyn laboratorion on lähetettävä viivytyksettä kansalliseen vertailulaboratorioon rehujen raaka-aineista, tuotteista, tuotantolinjoista, muista tuotantotiloista ja varastotiloista tai kuljetuskalustosta eristetyt salmonellakannat serotyypitettäväksi. Kantojen mukana on oltava seuraavat tiedot: 1) tutkimuksen toimeksiantajan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot; 2) lähettävän laboratorion nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot; 3) tunnistetiedot rehusta ja rehunäytteestä; 4) tunnistetiedot rehunäytteestä eristetystä kannasta; 11

12 5) tutkimustulos ja tutkimuksessa käytetty menetelmä 8 luku Erinäiset säännökset 25 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä kesäkuuta Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä marraskuuta 2008 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008) rehualan toiminnanharjoittamisesta. 26 Siirtymäsäännökset 21 :ssä tarkoitettu kuumennuskäsittelyvelvoite tulee voimaan siipikarjan rehuseosten osalta yhden vuoden kuluttua ja sikojen ja nautojen rehuseosten osalta kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Helsingissä xx päivänä xxkuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Neuvotteleva virkamies 12

13 LIITE 1 REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TOIMINNOT Luku I: Alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut toiminnot: a) rehun tuotanto b) rehun sekoitus c) rehun käyttö 1 Luku II: Luku III: Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut toiminnot: 1) lisäaineiden 2, bioproteiinien 3 tai esiseosten 2 valmistaja; 2) rehuaineiden valmistaja; 3) rehuseosten valmistaja; 4) rahtisekoittaja; 5) maatila; 6) vähittäiskauppa 4, tukkukauppa, sisämarkkinatuoja, jälleenmyyjä tai muu markkinoille saattaja; 7) kotimainen valmistaja; 8) maahantuoja tai kolmasmaaedustaja 5 ; 9) varastointiliike, irtorehu; 10) varastointiliike, pakattu rehu; 11) kuljetusliike, irtorehu; 12) kuljetusliike, pakattu rehu; 13) viejä Muuta kuin alkutuotannon toimijaa koskevat tämän asetuksen 4 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tuotetyypit: 1) lemmikkieläinten rehut (mukaan lukien luonnonlintujen ruuat); 2) sivutuotteet; luokka 2; sivutuoteasetuksen 1069/2009 mukainen luokitus; 3) sivutuotteet; luokka 3; sivutuoteasetuksen 1069/2009 mukainen luokitus; 4) kalajauho ja kalajauhoa sisältävät rehut (myös eläinperäinen dikalsium- ja trikalsiumfosfaatti, verituotteet, verijauho); 5) elintarviketuotantoeläinten rehut; 6) turkiseläinten rehut 7) lääkerehut 6 1 Mikäli märehtijöihin kuuluvia vieroittamattomia elintarviketuotantoeläimiä ruokitaan kalajauhoa sisältävällä juottorehulla, tulee tästä ilmoittaa erikseen Elintarviketurvallisuusvirastolle TSEasetuksen liitteen IV muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 956/2008 mukaisesti 13

14 2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehun lisäaineista (EY) 1831/ Maa- ja metsätalousministeriön asetus 60/05 eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista a) bakteereihin, hiivoihin, leviin ja alempiin sieniin kuuluvista mikro-organismeista peräisin olevat valkuaisaineet, lukuun ottamatta tapettuja eläin- tai kasviperäisillä substraateilla tuotettuja hiivoja b) ammoniumsuolat ja aminohappoja käymisreaktiolla valmistettaessa syntyvät oheistuotteet 4 Rekisteröintivelvoite ei koske toimijoita, jotka harjoittavat ainoastaan lemmikkieläinten rehujen vähittäiskauppaa 5 Rehualan toimija, joka tuo Suomeen tämän asetuksen liitteessä 4 tarkoitettuja tuotteita 6 Lääkerehuja saa valmistaa tai jälleenmyydä vain tätä tarkoitusta varten erikseen hyväksytyt toimijat. 14

15 LIITE 2 7 :SSÄ TARKOITETUN HYVÄKSYNTÄNUMERON RAKENNE α FI Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä lisäaineen tai bioproteiinin valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä esiseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä rehuseosten valmistaja Yhdellä merkillä ilmoitetaan onko kyseessä markkinoille saattaja Juoksevalle numerolle on varattu neljä numeroa 1. Merkki "α" osoituksena, että rehualan laitos on hyväksytty 2. Jäsenvaltion ISO -koodi, joka Suomessa on FI 3. Kansallinen viitenumero, jossa on enintään kahdeksan aakkosnumeerista merkkiä 3.1. Ensimmäinen merkki on 1, jos kyseessä on rehun lisäaineen tai bioproteiinin valmistaja, muutoin Toinen merkki on 1, jos kyseessä on esiseoksen valmistaja, muutoin Kolmas merkki on 1, jos kyseessä on rehuseosten valmistaja, muutoin Neljäs merkki on 1, jos kyseessä on markkinoille saattaja, muutoin Neljällä numerolla ilmoitetaan juokseva numero, joka on laitoskohtainen 15

16 LIITE 3 9, 10 ja 13 :SSÄ TARKOITETTUIHIN REHUAINELUOKKIIN KUULUVAT ERITYISEN RISKIALTTIIT REHUT Rehuaineluokka Viljojen jyvät Viljojen jyvistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 1 Öljynkasvien siemenet ja hedelmät 2 Öljynkasvien siemenistä ja hedelmistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 3 Palkokasvien siemenet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Muut siemenet ja hedelmät, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet Muut kasvit, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 4 Kalat, muut vesieläimet, niistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet 5 Muut rehuaineet Esimerkkejä luokkaan kuuluvista rehuista Kaura, ohra, ruis, vehnä, riisi, maissi Vehnägluteiini, maissigluteiini, maissitärkkelys, mäski, rankki Soijapapu, rapsin-, rypsin-, puuvillan- ja pellavansiemenet Rapsi-, rypsi-, kookos-, palmu- ja soijapuristeet, -jauhot, - kakut-, -rouheet ja - proteiinit Hernerehujauho Puristussivutuotteet ja -massat (esim. sitruspulppa) Rankit (esim. ruokosokerirankki) Kalajauho Panimohiiva 1 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske viljatärkkelyksen hydrolysoituja sivutuotteita (esim. ohramelassi) tai viljatärkkelyksen sokerointiprosessin tuotteita ja sivutuotteita (dekstroosi, glukoosimelassi yms.) 2 Näytteenottovelvollisuus koskee vain sellaisia siemeniä ja hedelmiä, jotka on tarkoitettu ilman Suomessa tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä rehun valmistukseen, rahtisekoittajalle tai rehukäyttöön tilalle 3 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske kasviöljyjä 4 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus koskee vain rankkeja 5 Ilmoitus- ja näytteenottovelvollisuus ei koske kalaöljyä 16

17 LIITE 4 10 :N 5 MOMENTISSA TARKOITETUT TUOTTEET 1. LISÄAINEET JA ELÄINTEN RUOKINTAAN KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET (BIOPROTEIINIT) 1.1 Teknologiset lisäaineet: asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvat sellaiset lisäaineet, joille on vahvistettu enimmäispitoisuus 1.2 Sensoriset lisäaineet: 1.3 Ravitsemukselliset lisäaineet: 1.4 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 1.5 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: 1.6 MMM asetus Eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista (60/05) liite1: 2. ESISEOKSET 2.1 Ravitsemukselliset lisäaineet: 2.2 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 2.3 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: 3. REHUSEOKSET 3.1 Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet: 3.2 Kokkidiostaattien ja histomonostaattien luokka: asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 2 a alakohdan ("väriaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: karotenoidit ja ksantofyllit. asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 3 kuuluvat kaikki lisäaineet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I luokkaan 4 kuuluvat kaikki lisäaineet kaikki lisäaineet kohdissa 1.1; 1.2.2; 1.4 ja 2.3 tarkoitetut tuotteet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 3 a alakohdan ("vitamiinit, provitamiinit ja kemiallisesti tarkkaan määritellyt aineet, joilla on samankaltainen vaikutus") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: A ja D asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan ("hivenaineyhdisteet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet: Cu ja Se asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet kaikki lisäaineet asetuksen (EY) (1831/2003) liitteen I kohdan 4 d alakohdan ("muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet") soveltamisalaan kuuluvat lisäaineet kaikki lisäaineet 17

18 LIITE 5 18

19 LIITE 6 YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT LIITTEESSÄ 5 TARKOITETUN ASIAKIRJAN OSAN A TÄYTTÄMISEKSI A Maahantuotuun erään liittyvät tiedot 1. Lähettäjä / Viejä Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite. 2. Sarjanumero Merkitkää toimivaltaisen viranomaisen asiakirjalle antama juokseva numero. 3. Vastaanottaja Ilmoittakaa sen henkilön täydellinen tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite, jolle tavarat toimitetaan. 4. Tulliasiakirja Merkitkää tulliasiakirjan numero. 5. Liiteasiakirja Ilmoittakaa erän mukana seuraava asiakirjan viite. 5.1 Merkitkää rasti oikeaan kohtaan. Merkitkää rasti kohtaan " 1. [ ] Kyllä ", jos maa- ja metsätalousministeriön päätöksen rehuaineista (40/1999) 7 :ssä tarkoitettuja laboratorionäytteitä on otettu. 6. Ilmoittaja /Edustaja Ilmoittakaa asianomaisen henkilön tai yrityksen täydellinen nimi ja osoite. Jos ilmoittaja ja viejä / lähettäjä ovat sama henkilö, merkitkää "lähettäjä" tai "viejä". 7. Alkuperä Ilmoittakaa alkuperäyrityksen tai -paikan nimi ja osoite. 7.1 Ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan laitoksen hyväksyntänumero. 8. Tavaroiden kuvaus Merkitkää rasti oikeaan kohtaan: [ ] 8.1 lisäaineet /esiseokset [ ] 8.2 rehuaineet [ ] 8.3 rehuseokset [ ] 8.4 tietyt eläinten ruokintaan käytettävät tuotteet (maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 60/05) [ ] 8.5 erityisiin ravitsemuksellisiin tarkoituksiin tarkoitetut rehut [ ] 8.6 muut tuotteet, täsmentäkää 9. CN-koodi Merkitkää CN -koodi. 10. Pakkausten lukumäärä Ilmoittakaa pakkausten lukumäärä tai merkitkää "irtotavarana" pakkaamattomien tuotteiden osalta. 11. Bruttopaino (kg) Merkitkää bruttopaino kilogrammoina. 12. Nettopaino (kg) Merkitkää nettopaino kilogrammoina 19

20 LIITE 7 22 :SSÄ TARKOITETUN ALKUTUOTANNON TOIMIJAN KIRJANPITOVAATIMUKSET a) Elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten rehuista eläinlaji ja -ryhmäkohtaisesti 1 - rehun nimi tai luonne 2 ja rehun määrä - rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, rehun toimituspäivä sekä siilon tunniste, johon kyseinen rehu on toimitettu - rehun käytön lopettamisaika mikäli käyttöön liittyy varoaika b) Tilalta myydystä / luovutetusta rehusta - rehun nimi tai luonne ja rehun määrä - rehun ostajan / vastaanottajan nimi ja osoite sekä rehun toimituspäivä c) Rehuista otettujen näytteiden tulokset d) Kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä - käytetty kasvinsuojeluaine tai biosidi ja sen määrä - käyttöpäivämäärä Rehukirjanpitovaatimukseksi riittää myös osto- ja/ tai myyntikuittien tai muiden vastaavien tositteiden, kuten lohkokohtaisen kirjanpidon, säilyttäminen, jos niistä käy selville yllä esitetyt kirjanpidossa vaadittavat asiat. Rehujen tutkimustulosten kirjanpitovaatimukseksi riittää niistä saatujen tutkimustodistusten säilyttäminen. Kasvinsuojeluaineiden käytön osalta kirjanpitovaatimukseksi riittää kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (16/2007) 2 :n mukaiset tiedot. Jos viljelijä on sitoutunut ympäristötukeen, ympäristötuen ehtojen mukaisesti tehdyt muistiinpanot kasvinsuojeluaineiden käytöstä ovat riittävät myös rehuvaatimusten osalta. 1 koskee myös tilalla itse tuotettua rehua 2 esimerkiksi rypsirouhe 20

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 4/06 Päivämäärä Dnro 22.2.2006 121/01/2006 Voimaantulo 3.3.2006 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 20/01 Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 14-18

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014. 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 960/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012. 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. rehualan toiminnanharjoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012 548/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2012 Maa-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 706. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 706. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2008 N:o 706 713 SISÄLLYS N:o Sivu 706 Laki opintotukilain muuttamisesta.... 2205 707 Laki työsopimuslain muuttamisesta... 2207 708

Lisätiedot

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008).

Asetuksella kumottaisiin rehualan toiminnanharjoittamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (712/2008). Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto PERUSTELUMUISTIO 15.4.2010 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS REHUALAN TOIMINNAN- HARJOITTAMISESTA Asetuksen yleisperustelut Asetuksella kumottaisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta /2011 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2011 34/2011 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä

TÄYTTÖOHJE ILMOITUS REKISTERÖINTIÄ VARTEN (Lomake A) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE. Yleistä 1 (5) TÄYTTÖOHJEET REHUALAN TOIMIJOILLE Yleistä Viranomaisen velvollisuus pitää rekisteriä rehualan toimijoista perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 183/2005 rehuhygieniasta. Rehulain

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkerehuista MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2844/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Kumoaa Lääkerehuista 8 päivänä syyskuuta 1998 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös

Lisätiedot

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1

Rehut. Yleistä. Rehualan toimijan velvollisuudet vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa. Rehut 1 Rehut 1 Rehut Yleistä Rehulainsäädännöllä varmistetaan eläinten terveyden ja niistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaamiseksi rehujen laatua, turvallisuutta, jäljitettävyyttä sekä rehuista annettavien

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/09 Päivämäärä Dnro 16.6.2009 945/14/2009 Voimaantuloaika 1.7.2009 Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus 3/06 Valtuutussäännökset Rehulaki 86/2008 Vastaavat

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto

Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus. Katja Korkalainen Rehujaosto Täydentävät ehdot, eläintilan rehuturvallisuus Katja Korkalainen Rehujaosto Neuvo 2020 Joulukuu 2014 Yleistä täydentävien ehtojen rehuvalvonnoista eläintiloilla Rehut Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä

Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Ajankohtaista rehulainsäädännöstä Marita Aalto / MMM ELO Luonnos uudesta rehualan toiminnanharjoittamista koskevasta asetuksesta Komission asetus (225/2012) dioksiinimonitoroinnista 30.3.2012 1 Toiminnanharjoittaja-asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta /2014 Laki. rehulain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014 502/2014 Laki rehulain muuttamisesta Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rehulain

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: 4 Rehut Täydentävien ehtojen valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen: jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 63/02 Pvm Dnro 29.11.2002 1355/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.12.2002 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehualan sääntelyä ja turvallisuutta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sääntelyä Rehulaki EY asetukset Sääntelyllä pyritään varmistamaan ihmisten terveys eläinten terveys ja hyvinvointi ympäristön, rehun käyttäjien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015 152/2015 Valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista Annettu

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle

Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Lainsäädännön vaatimukset rehuille ja rehualan toiminnalle Eviran rehujaosto Laura Blomqvist SivuHyöty-Hankeen ideointityöpaja Jokioisilla 8.4.2015 1 Sisältö Rehun määritelmät Rehualan toiminta Vaatimukset

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1670/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Kumoaa MMMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.

Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen. VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5. Viljavalmisteiden valvonta ja vaatimukset rehunäkökulmasta Marja Turunen VYR-kurssi HACCP ja omavalvonta viljan käsittelyssä 15.5.2012 1 Esityksen sisällöstä Rehulainsäädäntö Vaatimukset rehulle Vaatimukset

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050799/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. elokuuta 2017 (OR. en) 11810/17 AGRILEG 163 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 29. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050799/04 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta

Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta ETT seminaari 30.3.2012 Kokkidiostaattien jäämien valvonnasta Evira rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Riitta Rannikko Kokkidiostaatit, eläimet ja rehut Kokkidiostaatteja lisätään siipikarjan rehuihin ehkäisemään

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon

Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Eviran valtuutettujen tarkastajien koulutuspäivä 26.1.2010 Ajankohtaista rehujen näytteenotosta Uudistettu EU-näytteenottoasetus ja sen tuomat muutokset rehujen viranomaisnäytteenottoon Komission asetus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Työryhmämuistio mmm 2009:10. Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009

Työryhmämuistio mmm 2009:10. Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:10 Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 3(42) Salmonellapientyöryhmän muistio Helsinki 2009 3 4 4(42) 5(42) Sisällysluettelo 1 Työryhmän asettaminen... 6 2 Rehulainsäädäntö...

Lisätiedot

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa

HE 192/2010 vp. tiedonantovelvollisuudesta liittyen laadunvarmistuksessa. tuotteisiin ja eliöihin säädettäisiin jatkossa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia Euroopan unionin rehujen markkinoille saattamiseen ja käyttöön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D048570/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. tammikuuta 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D048570/03 Asia:

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 86. Rehulaki. Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2008 N:o 86 SISÄLLYS N:o Sivu 86 Rehulaki... 249 N:o 86 Rehulaki Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 25/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2303/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa

Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys. Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Rehukirjanpito ja omavalvonta kuvauksen päivitys Taina Kulla ja Sari Hihnala ProAgria Keski-Pohjanmaa Täydentävien ehtojen tavoitteet Täydentävien ehtojen tarkoituksena on turvata tuotettujen elintarvikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2018 (OR. en) 6015/18 AGRILEG 23 PHYTOSAN 4 SEMENCES 3 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 7. helmikuuta 2018 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen

Tarja Root, Evira, rehujaosto. Rehuseminaari 30.3.2012 Tarja Root/Anna-Kaisa Airaksinen REHUJEN MAAHANTUONNIN JA SISÄMARKKINAKAUPAN VALVONNASTA Rehuseminaari 30.3.2012 Helsinki, Viikki - Tuontivalvonnan tuloksia 2011 - Toiminnanharjoittaja-asetuksen tuomat muutokset Tarja Root, Evira, rehujaosto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1382/2011 Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia

Lisätiedot

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella

Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa Dioksiinimonitorointiasetuksen tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella ETT Seminaari, Evira Rehussa käytettävän formaldehydin tilanne EU:ssa tarkastelu Tieteelliset kokeet ei-hyväksytyllä lisäaineella Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Ruokaosasto Formaldehydi 1/4

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla

Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Rehun lisäaineita koskeva yhteisön rekisteri asetuksen (EY) N:o 1831/2003 nojalla Selittävät huomautukset (Tila: Julkaistu Marraskuussa 2006) [Rev 6 ] Linja D Eläinten terveys ja hyvinvointi Yksikkö D2

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Sivu 1/7 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 909. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004 N:o 909 912 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D032598/06. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2014 (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 9. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D032598/06 Asia: Uwe

Lisätiedot

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.

Rehualan laitosvalvonnan tuloksista Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3. Rehualan laitosvalvonnan tuloksista 2011 Marja Turunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Rehuseminaari 30.3.2012 1 Laitostarkastajat v. 2011 Evira: Laura Blomqvist Arvo

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7978/12 DENLEG 31 AGRI 174 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 16. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön

Lisätiedot

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA

VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA Sivu/sivut 1 / 9 VIRANOMAISNÄYTTEIDEN TUTKIMINEN HYVÄKSYTYSSÄ LABORATORIOSSA 1 Salmonellan tutkiminen erityisen riskialttiiden rehujen tuontieristä virallisena valvontana Rehujen maahantuonnin yhteydessä

Lisätiedot

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta

LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta LUONNOS 30.5.2016 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) nojalla:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua

Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa. lainsäädännöstä koottua Sivutuotteiden valvonta kala-alanlaitoksissa lainsäädännöstä koottua Tuula Lundén Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö 1 2 Kalasivutuotteet: arvioita määristä Perkuusivutuotteet - 12 milj kg/ v Jalostusteollisuuden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11367/17 AGRILEG 137 VETER 61 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D050237/03

Lisätiedot

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT

6 1 (6) Hyvän käytännön ohjeen (HKO) arviointilomake ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT 6 1 (6) ARVIOITAVA OHJE, OHJEEN LAATIJA JA VASTUUHENKILÖN YHTEYSTIEDOT ARVIOINNIN TOTEUTUS Dnro Arviointiryhmä Projektitunnus Aikataulu A. SOVELTAMISALA JA ESITYSTAPA Arvioitava asia 1. Soveltamisala Ohjeessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp. laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2007 vp Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 :n 2 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 91/2002 Pvm Dnro 26.11.2002 1743/00/2002 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2003 alkaen - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 10 ja 20 Vastaavat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011 1193/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D050358/04. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 20. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 365/2013 Laki. elintarvikelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2013 365/2013 Laki elintarvikelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. elokuuta 2017 (OR. en) 11711/17 AGRI 434 AGRIORG 82 DELACT 143 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautatuberkuloosin vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 27/2013 Päivämäärä Dnro 2.12.2013 2305/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2014 toistaiseksi Kumoaa Nautaeläinten tuberkuloosista vastustamisesta annettu

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 12/07 Päivämäärä Dnro 13.2.2007 656/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.3.2007 toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa MMMp lannoitteista (45/1994) MMMp eräistä lannoitevalmisteista

Lisätiedot